De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;"

Transcriptie

1 Ontwerp- Regeling van de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van., nr.., houdende wijziging van de Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst; Gelet op artikel 33 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten en artikel 14a van het Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden; BESLUITEN: Artikel I. Wijziging van de Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten De Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten 1 wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1 wordt vervangen door: Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: a. persoonsgebonden reïntegratiebudget: een subsidie ter voldoening van de noodzakelijk te maken kosten van werkzaamheden die zijn gericht op behoud, herstel of bevordering van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid; b. Wet REA: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten; c. arbeidsgehandicapte: arbeidsgehandicapte als bedoeld in artikel 2 van de Wet REA; d. subsidie-ontvanger: de arbeidsgehandicapte aan wie een persoonsgebonden reïntegratiebudget is verstrekt; e. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; f. reïntegratiebedrijf: natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in het arbeidsproces bevordert. B Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid wordt vervangen door: 1. De gemeenten Maastricht, Eysden, Gulpen-Wittem, Margaten, Meerssen, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Utrecht, Amersfoort en s-gravenhage kunnen op aanvraag aan een arbeidsgehandicapte als bedoeld in artikel 12 van de Wet REA, die woonachtig is in de desbetreffende gemeente, in plaats van voorzieningen als bedoeld in de Wet inschakeling werkzoekenden, een persoonsgebonden reïntegratiebudget verstrekken, indien die arbeidsgehandicapte geen betaalde arbeid verricht. 1 Stcrt. 1998, 205, laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van , Stct. 103 Don/sv82578 bijl.doc/ /1

2 2. Het tweede lid wordt vervangen door: 2. Het UWV kan op aanvraag aan een arbeidsgehandicapte als bedoeld in artikel 10 van de Wet REA, die woonachtig is in een gemeente als bedoeld in de bijlage bij deze regeling, in plaats van voorzieningen als bedoeld in artikel 22 van de Wet REA een persoonsgebonden reïntegratiebudget verstrekken, indien de arbeidsgehandicapte: a. geen betaalde arbeid verricht en; b. als werkzoekende is geregistreerd bij de Centrale organisatie werk en inkomen. 3. Het derde lid wordt vervangen door: 3. Het persoonsgebonden budget, bedoeld in het eerste en tweede lid, dient uitsluitend ter bekostiging van: a. begeleiding en advisering; b. opleiding; c. arbeidsbemiddeling en andere werkzaamheden die, in aansluiting op de onder a en b bedoelde werkzaamheden, zijn gericht op behoud, herstel of bevordering van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid. 4. In het vierde lid vervalt de zinsnede en voorzieningen. 5. Het vijfde lid komt te luiden: 5. Kosten van werkzaamheden die niet zijn beschreven in het in artikel 3 bedoelde trajectplan komen niet voor subsidiëring in aanmerking tenzij de subsidieverstrekkende instantie voor het verrichten van die werkzaamheden schriftelijk goedkeuring heeft verleend. C Artikel 2a wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid wordt vervangen door: 1.In de gemeenten Abcoude, Amerongen, Amersfoort, Baarn, Blaricum, Breukelen, Bunnik, Bunschoten, Bussum, Cothen, De Ronde Venen, De Bilt, Doorn, Driebergen/Rijsenburg, Eemnes, 's-graveland, Hilversum, Houten, Huizen, IJsselstein, Langbroek, Laren, Leersum, Leusden, Loenen, Loosdrecht, Lopik, Maarn, Maarssen, Montfoort, Muiden, Naarden, Nederhorst-den Berg, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrecht, Veenendaal, Vianen, Weesp, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, Zeist en de gemeenten nader in te vullen gemeenten uit een van de beide andere regio s] dient het persoonsgebonden reïntegratiebudget, bedoeld in artikel 2, naast de bekostiging van de in artikel 2, derde lid, genoemde activiteiten tevens ter bekostiging van persoonlijke begeleiding van de arbeidsgehandicapte bij oriëntatie op deze activiteiten. 2. In het vierde lid wordt de zinsnede van het standaardbudget of het budget op maat vervangen door: om een persoonsgebonden reïntegratiebudget. D Artikel 3 wordt vervangen door: Artikel 3 Voorwaarden voor het verstrekken van een persoonsgebonden reïntegratiebudget Het UWV of de in artikel 2, eerste lid genoemde gemeenten kunnen uitsluitend een persoonsgebonden reïntegratiebudget verstrekken indien de aanvraag vergezeld gaat van een door of namens de arbeidsgehandicapte opgesteld trajectplan waarin in elk geval zijn opgenomen: a. het opleidingsniveau en het sociaal-fiscaalnummer van de arbeidsgehandicapte; Don/sv82578 bijl.doc/ /2

3 b. een beschrijving van de werkzaamheden die, in opdracht van de aanvrager, met het persoonsgebonden reïntegratiebudget bekostigd zullen worden; c. c. de verwachte begin- en einddatum van de werkzaamheden, bedoeld onder b; d. de beroepsactiviteiten die de aanvrager naar verwachting na afloop van die periode kan vervullen; e. een begroting van de kosten van de werkzaamheden, bedoeld onder b. E Artikel 4 wordt vervangen door: Artikel 4 Verlening van subsidie 1. Op de aanvraag om een persoonsgebonden reïntegratiebudget wordt een beschikking omtrent subsidieverlening gegeven. 2. In de subsidievoorwaarden bij een beschikking als bedoeld in het eerste lid wordt in elk geval opgenomen dat in een overeenkomst die de subsidie-ontvanger met een reïntegratiebedrijf sluit wordt geregeld, dat het reïntegratiebedrijf aan de instantie die, op grond van artikel 2, een persoonsgebonden reïntegratiebudget heeft verstrekt, op verzoek of na toestemming van de subsidie-ontvanger gegevens verstrekt over de besteding van het persoonsgebonden reïntegratiebudget. F Artikel 5 wordt vervangen door: Artikel 5 Hoogte van het persoonsgebonden reïntegratiebudget en tijdvak van gesubsidieerde werkzaamheden 1. Het persoonsgebonden reïntegratiebudget bedraagt ten hoogste 3630 per subsidieontvanger. 2. Het persoonsgebonden reïntegratiebudget wordt verleend voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 2, derde lid, gedurende een tijdvak van ten hoogste een jaar. 3. Indien de aanvrager van een persoonsgebonden reïntegratiebudget of de subsidie-ontvanger aantoont dat de noodzakelijke kosten van de werkzaamheden die zijn gericht op behoud, herstel of bevordering van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid hoger zijn dan het in het eerste lid bedoelde bedrag of die werkzaamheden langer zullen duren dan een tijdvak van een jaar, kan subsidie worden verleend voor een hoger bedrag of een langere periode. 4. De in het derde lid bedoelde bevoegdheid bestaat uitsluitend indien het in het eerste lid bedoelde bedrag of de in het tweede lid bedoelde werkzaamheden gedurende een tijdvak van een jaar redelijkerwijs niet zullen kunnen leiden tot behoud, herstel of bevordering van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid. G Artikel 6 wordt vervangen door: Artikel 6 Voorschotten 1. Het UWV en de in artikel 2, eerste lid, genoemde gemeenten kunnen aan de subsidieontvanger voorschotten op de vast te stellen subsidie verlenen aan de hand van aan het UWV of die gemeenten overgelegde declaraties voor de werkzaamheden, die voortvloeien uit het trajectplan. Don/sv82578 bijl.doc/ /3

4 2. Indien het UWV of een in artikel 2, eerste lid, genoemde gemeente besluit tot het verlenen van voorschotten, kan het UWV of die gemeente de voorschotten direct betalen aan het reïntegratiebedrijf, waarmee de subsidie-ontvanger een overeenkomst heeft gesloten. H Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 6a Inlichtingenverstrekking 1. De subsidie-ontvanger rapporteert iedere drie maanden bij de subsidieverstrekkende instantie over de verrichte werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, derde lid. Daarbij worden in ieder geval de resultaten van de uitvoering van het trajectplan en de prognose voor de resterende periode van het traject gemeld en wordt een overzicht gegeven van de tot op dat moment gemaakte kosten. 2. De subsidie-ontvanger verstrekt onverwijld en uit eigen beweging alle gegevens en inlichtingen omtrent voortijdige beëindiging van gesubsidieerde trajecten aan de subsidieverstrekkende instantie. 3. De subsidie-ontvanger verstrekt op verzoek aan de subsidieverstrekkende instantie alle gegevens en inlichtingen die van belang zijn voor de vaststelling van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering van deze subsidieregeling, alsmede binnen vier weken alle hem betreffende informatie die noodzakelijk is voor de evaluatie van deze regeling. I Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt de zinsnede activiteiten dan wel na afloop van het tijdvak waarover subsidie is verleend vervangen door: werkzaamheden dan wel na afloop van het tijdvak waarover het persoonsgebonden reïntegratiebudget is verstrekt. 2. De tweede volzin van het eerste lid wordt vervangen door: Bij de aanvraag worden een verantwoording en de niet eerder overgelegde declaraties overgelegd. 2. Het tweede lid wordt vervangen door: 2. De verantwoording, bedoeld in het eerste lid, geeft duidelijk inzicht in de aard, de duur en de omvang van de gesubsidieerde werkzaamheden en bevat een vergelijking van de verrichte werkzaamheden en met de in het individuele trajectplan voorgenomen activiteiten. 3. Het derde lid vervalt. J Artikel 8 wordt vervangen door: Artikel 8 Maximum aantal deelnemers: 1. Per werkgebied van de Centra voor werk en inkomen als bedoeld in artikel 24 van de Wet SUWI, waarin één of meer van de gemeenten Maastricht, Eysden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg aan de Geul of s Gravenhage gelegen zijn, wordt aan niet meer dan 150 personen als bedoeld in artikel 2, eerste lid en tweede lid, een persoonsgebonden reïntegratiebudget verstrekt. 2. Per werkgebied van de Centra voor werk en inkomen als bedoeld in artikel 24 van de Wet SUWI, waarin de gemeenten Utrecht en Amersfoort zijn gelegen, wordt aan niet meer dan 250 personen als bedoeld in artikel 2, eerste lid en tweede lid, een persoonsgebonden reïntegratiebudget verstrekt. 3. Subsidie-aanvragen worden per werkgebied in volgorde van binnenkomst van de aanvraag behandeld. Don/sv82578 bijl.doc/ /4

5 K Artikel 9 wordt vervangen door: Artikel 9 Duur experiment 1. Op grond van deze regeling kan geen persoonsgebonden reïntegratiebudget worden verstrekt indien de aanvraag daartoe is ingediend nadat artikel 57, onderdeel V, en artikel 81, onderdeel Bb, van de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking zijn getreden. 2. Op grond een aanvraag, die is ingediend voor 1 januari 2002 wordt subsidie verleend met toepassing van de bepalingen van deze regeling, zoals deze luidde voor 1 januari Een voor 1 januari 2002 verleend standaardbudget op grond van deze regeling, zoals deze luidde voor die datum, wordt omgezet in een budget op maat als bedoeld in artikel 5, zoals dit artikel luidde voor die datum, indien het verzoek daartoe is ingediend binnen 13 weken na die datum. Artikel II. Bijlage Aan de Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten wordt een bijlage toegevoegd, luidende: Bijlage bij artikel 2, tweede lid In artikel 2, tweede lid, worden de volgende gemeenten bedoeld: Abcoude Amerongen Amersfoort Baarn Breukelen Bunnik Bunschoten Bussum De Bilt De Ronde Venen Delft Doorn Driebergen-Rijsenburg Eemnes Eijsden s-graveland s-gravenhage s-gravenzande Gulpen-Wittem Hilversum Houten Huizen IJsselstein Laren Leersum Don/sv82578 bijl.doc/ /5

6 Leidschendam Leusden De Lier Loenen Loosdrecht Lopik Maarn Maarssen Maasland Maastricht Margraten Meerssen Monster Montfoort Muiden Naaldwijk Naarden Nederhorst den Berg Nieuwegein Nootdorp Oudewater Pijnacker Rijswijk Schipluiden Soest Utrecht Vaals Valkenburg aan de Geul Veenendaal Vianen Voorburg Wassenaar Wateringen Weesp Woerden Woudenberg Wijk bij Duurstede Zeist Zoetermeer Artikel III. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari (Eventueel: Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.) Don/sv82578 bijl.doc/ /6

7 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W.A.F.G. Vermeend De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst Don/sv82578 bijl.doc/ /7

8 Toelichting Algemeen De experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten is op een aantal punten gewijzigd. De ervaringen met de regeling zoals die in de eerste fase van het experiment van kracht was, hebben een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de regeling zoals die is opgenomen in de landelijke regeling in het Besluit SUWI (sec/2001/71128) ten behoeve van werknemer van wie is vastgesteld dat bij de eigen, of een andere werkgever geen passende arbeid aanwezig is. Landelijke invoering van het persoonsgebonden reïntegratiebudget (PRB) voor de overige doelgroepen acht het kabinet niet reëel in 2002, gezien de ingrijpende gevolgen voor het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en gemeenten. De tussenliggende periode wordt benut door de regio s in de gelegenheid te stellen te experimenteren op basis van de nieuwe regeling, en het UWV en gemeenten de tijd te gunnen tot het uitwerken van randvoorwaarden. Doelstelling van het PRB Het Kabinet is van mening dat individuele begeleiding, en maatwerk bij de inzet en uitvoering van een reïntegratietraject uitgangspunt moet zijn voor alle cliënten. Een persoonsgebonden reïntegratiebudget betekent in dat opzicht een aanvulling op het bestaande REAinstrumentarium, wanneer verwacht wordt dat een PRB de meeste kans biedt op succesvolle inschakeling in arbeid. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen, wanneer het reguliere aanbod onvoldoende is toegesneden op de capaciteiten of mogelijkheden van de cliënt, of wanneer de cliënt heel specifieke ideeën heeft over de reïntegratie. Besteding van het budget In vergelijking met de huidige regeling, is de nieuwe regeling sterker ingekaderd. De bestedingsdoelen zijn beperkt tot activiteiten die gebruikelijk zijn in reïntegratietrajecten, uitgevoerd door het UWV op grond van artikel 10 Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA) en door de gemeenten, voor de doelgroep, bedoeld in artikel 12 van de Wet REA. In dit verband kan gedacht worden aan activiteiten die betrekking hebben op het opdoen van specifieke vaardigheden, oriëntatie op de arbeidsmarkt, bemiddeling of ondersteuning en coaching na plaatsing. Deze omschrijving impliceert dat het niet langer is toegestaan om het PRB aan te wenden als startkapitaal voor een op te richten onderneming, of het volgen van een opleiding die niet voldoet aan de gangbare criteria voor financiering door, of toestemming van het UWV of de gemeente. Daarnaast blijven artikel 22 van de Wet REA en de Wet inschakeling werkzoekenden onverminderd van toepassing voor het toekennen van noodzakelijke voorzieningen om de deelname aan een reïntegratietraject te kunnen realiseren. Doelgroep Bij de totstandkoming van het PRB was de vraag aan de orde of het PRB beperkt moest worden tot fase 2 en fase 3 cliënten. Deze afbakening heeft in de regeling niet plaats gevonden, en bleek in de praktijk ook niet nodig. De regeling is gericht op arbeidsgehandicapten voor wie een traject nodig is voor het realiseren van de arbeidsmogelijkheden, zoals onder meer tot uiting komend in de fasering (van bijstandsgerechtigden) door de Centrale organisatie werk en inkomen in fase 2, 3 of 4. Deelname aan het experiment geschiedt op vrijwillige basis. Een cliënt wordt op het PRB geattendeerd door een uitvoerende instantie op het moment dat zijn of haar mogelijkheden tot Don/sv82578 bijl.doc/ /8

9 inschakeling in arbeid aan de orde komen. Voorts is het mogelijk dat een cliënt zich spontaan meldt voor een PRB. In beide gevallen dient de cliënt zelf een aanvraag in bij de instantie die verantwoordelijk is voor de reïntegratie van de cliënt. Een aanvraag voor een PRB dient vergezeld te gaan van een trajectplan, met een opsomming van de aard, de duur en de kosten van de activiteiten, en gegevens van het reïntegratiebedrijf dat de activiteiten zal gaan uitvoeren. Het UWV of de gemeente beoordeelt of de uitvoering van het trajectplan gerede kans van slagen heeft, en redelijkerwijs geacht wordt te leiden tot reïntegratie op de arbeidsmarkt, of dat een regulier toeleidingstraject beter is. De beslissing op de aanvraag is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar, respectievelijk beroep open staat. Hoogte en duur van het budget In beginsel wordt subsidie toegekend van maximaal euro (8.000 gulden) per cliënt, voor een tijdvak van ten hoogste een jaar. Dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde prijs bij de inkoop van een regulier reïntegratietraject voor een cliënt. Indien de aanvrager aantoont dat de noodzakelijke kosten van de werkzaamheden die zijn gericht op behoud, herstel, of bevordering van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid hoger zijn dan dit bedrag, of de reïntegratie-activiteiten noodzakelijkerwijs langer duren dan een jaar, dan kan subsidie worden verleend voor een hoger bedrag of een langere periode. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer de cliënt deel uitmaakt van een doelgroep waarvoor een hoger gemiddelde trajectprijs geldt. Algemene wet bestuursrecht Het PRB is een subsidie in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In artikel 4.29 van de Awb is bepaald dat voorafgaand aan een subsidievaststelling een beschikking omtrent subsidieverlening kan worden gegeven indien een aanvraag daarvoor is ingediend voor afloop van de activiteit, of het tijdvak waarvoor de subsidie is gevraagd, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Afdeling van de Algemene wet bestuursrecht heeft betrekking op de subsidieverlening. Afdeling van de Algemene wet bestuursrecht heeft betrekking op de subsidievaststelling. De cliënt hoeft de bedragen niet zelf voor te schieten, maar dient voorafgaand, tijdens of na afloop van het traject een declaratie in bij het UWV of de gemeente. Wanneer de declaratie overeenkomt met de opgave in het trajectplan, voldoet de uitvoeringsinstantie de kosten rechtstreeks aan het reïntegratiebedrijf. Bij de vaststelling van subsidie, na afloop van het traject, wordt beoordeeld of de activiteiten daadwerkelijk zijn verricht, en of cliënt heeft voldaan aan de voorwaarden die zijn verbonden aan het PRB. Financiering PRB trajecten worden toegekend op basis van artikel 33 Wet REA en het Besluit Uitvoering en Financiering WIW. Voorzieningen die op basis van artikel 22 van de Wet worden verstrekt, komen ten laste van het Reïntegratiefonds. Indien de cliënt onder de financiële verantwoordelijkheid valt van de gemeente, komen de onkosten van het PRB voor rekening van het scholings- en activeringsbudget in de WIW. Uitvoering van het experiment in de regio s Don/sv82578 bijl.doc/ /9

10 De projectstructuren die destijds in het leven zijn geroepen om het experiment uit te kunnen voeren, blijven tot 2003 gehandhaafd. Wel zal vanuit het ministerie van SZW de onderlinge samenwerking en coördinatie tussen de regio s onderling worden bevorderd. De projectregio s kunnen desgewenst subsidie aanvragen bij het ministerie van SZW als tegemoetkoming in de kosten die verbonden zijn aan het aanstellen van een centrale coördinator, de uitvoering van het experiment, en voorlichting en werving van cliënten. Van de zijde van het ministerie kunnen aan de subsidieverlening nadere eisen worden gesteld. Artikelsgewijs Artikel I onderdeel A In het kader van de Wet SUWI en Wijziging van sociale zekerheidswetten in het Wetsvoorstel Belastingplan V (Kamerstukken II 2000/2001, ) is de specifieke bepaling over voorzieningen voor arbeidsgehandicapten in de Wet inschakeling werkzoekenden vervallen en in het kader van de Wet SUWI is de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor voorzieningen voor arbeidsgehandicapten in artikel 12 aangepast. In het eerste lid wordt nu verwezen naar de gemeentelijke doelgroep door verwijzing naar artikel 12. onderdeel B Door het in werking treden van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) (Kamerstukken II 2000/2001, ) en het vervallen van de Arbeidsvoorzieningswet 1996, kan, voor de afbakening van het PRB-experiment, in artikel 2 van de onderhavige regeling, niet langer verwezen worden naar de werkgebieden als bedoeld in artikel 13 van de Arbeidsvoorzieningswet. Daarom wordt in artikel 2, tweede lid, verwezen naar de bijlage waarin de desbetreffende gemeenten worden opgesomd. Daarmee is voorkomen dat de regeling uitgebreid of beperkt wordt. Zoals aangegeven in het algemeen deel van deze toelichting is met deze wijzigingsregeling bedoeld aansluiting te zoeken bij de artikelen over het persoonsgebonden reïntegratiebudget voor arbeidsgehandicapte werknemers in het Besluit SUWI. In dat kader is ook het derde lid van artikel 2 aangepast. Onderdeel D Op de aanvraag om een subsidie wordt binnen acht weken een beschikking omtrent subsidieverlening gegeven (zie artikel 49a van de Wet REA). De subsidieverlening geeft de subsidie-ontvanger een voorwaardelijke aanspraak op financiële middelen. De aanspraak is voorwaardelijk omdat het op dat moment nog niet zeker is of de aanvrager daadwerkelijk de gesubsidieerde activiteiten verricht en hij zich aan de opgelegde verplichtingen houdt. In de beschikking omtrent subsidieverlening worden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), onder andere zaken als het maximumbedrag en de maximumperiode waarvoor de subsidie wordt verleend opgenomen, alsmede een omschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verleend. Voor zover de beschikking dit vermeldt kan de omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend in een later stadium nader worden uitgewerkt (4:30 Awb). Onderdeel E De beschikking over de subsidieverlening aan bijstandsgererechtigden vormt onderdeel van het trajectplan, bedoeld in artikel 70 van de Algemene bijstandswet. De verstrekking van de subsidie aan de arbeidsgehandicapte zal pas achteraf, na de subsidievaststelling, plaatsvinden. Om te voorkomen dat deze persoon gedurende het traject grote bedragen zal moeten Don/sv82578 bijl.doc/ /10

11 voorschieten is bepaald dat de gemeente en het UWV tussentijds voorschotten kunnen verlenen. Een besluit daartoe wordt slechts genomen, nadat door de arbeidsgehandicapte declaraties, die voortvloeien uit de in het trajectplan beschreven werkzaamheden, zijn overgelegd. Dit kunnen declaraties voorafgaand, tijdens of na afloop van het reïntegratietraject betreffen. Indien de gemeente of het UWV meent dat bevoorschotting terecht is, betaalt die gemeente of het UWV het voorschot door voldoening van de declaraties, rechtstreeks aan het reïntegratiebedrijf binnen één week nadat het besluit tot voorschotverlening is genomen. Onderdeel F Wellicht ten overvloede wordt bij dit artikel opgemerkt dat het UWV bij de subsidieverlening, op grond van artikel 4:37 van de Awb, verplichtingen kan opleggen aan de subsidie-ontvanger met betrekking tot het vóór de subsidievaststelling verstrekken van gegevens en bescheiden die nodig zijn voor een beslissing omtrent de subsidie. Onderdeel G Met de term subsidievaststelling wordt een tweede beschikking aangeduid waarin wordt vastgesteld in hoeverre de gesubsidieerde activiteit is verricht, of de opgelegde verplichtingen zijn nageleefd en hoeveel het exacte subsidiebedrag bedraagt. Hiervoor geeft afdeling van de Awb een regeling. Onderdeel H De inlichtingen verplichtingen van de subsidie-ontvanger zijn in dit nieuwe artikel 6a nader uitgewerkt. Onderdeel J Het maximum aantal budgetten, dat in een experimenteergebied kan worden verstrekt is niet gewijzigd. Inhoudelijk is aangesloten bij de werkgebieden van de Centra werk en inkomen. Onderdeel K De datum van inwerkingtreding van de nieuwe uitvoeringsstructuur werk en inkomen zoals opgenomen in de Wet SUWI is 1 januari Daarom treedt deze wijzigingsregeling ook op die datum in werking. In het bestaande artikel 9 over de duur van het experiment zijn bepalingen opgenomen over aanvragen voor PRB s voor de datum van inwerkingtreding van de Wet SUWI en de omzetting van de standaardbudgetten in budgetten op maat. In het eerste en tweede lid van het nieuwe artikel 9, opgenomen in dit onderdeel, zijn die bepalingen overgenomen. Dit betekent dat aanvragen, die zijn ingediend voor 1 januari 2002 nog worden beoordeeld met toepassing van de bepalingen in deze regeling, zoals die luidde voor deze wijziging. Voorts wordt in het tweede lid bepaald, dat een verleend standaardbudget nog kan worden omgezet in een budget op maat, voor zover de aanvraag daartoe is ingediend binnen 13 weken na 1 januari De duur van het experiment is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de structurele regeling van het verstrekken van de budgetten. De grondslagen hiervoor zijn opgenomen in de artikelen van de Invoeringswet Wet SUWI, die genoemd worden in het derde lid. Deze artikelen zullen later in werking treden, wanneer ervaring is opgedaan met deze regeling. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Don/sv82578 bijl.doc/ /11

12 De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst Don/sv82578 bijl.doc/ /12

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL Banen en vestigingen per gemeente 2009-2010 [2010] ALLE BANEN 2010 0305 ABCOUDE 280 92 217 619 18 97 55 34 15 364 69 55 135 258 76 46 2.430 0307 AMERSFOORT 223 5.055 3.588 14.405 3.442 2.448 4.468 4.156

Nadere informatie

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van...; HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van...; HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Besluit van tot wijziging van het Besluit SUWI houdende regels omtrent de individuele reïntegratieovereenkomst Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 9 februari 2004,

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten

Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten SZW Regeling houdende regels omtrent subsidieverstrekking aan werkloos werkzoekende arbeidsgehandicapten 22 oktober 1998/Nr. SV/WV/98/27582

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 73

Provinciaal blad 2010, 73 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 73 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264160, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ])

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ]) Staatscourant 14-02-2003, 37. Regeling houdende regels met betrekking tot verstrekking van een eenmalige subsidie aan werkgevers die een dienstbetrekking als bedoeld in het Besluit in- en doorstroombanen

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, BESLUIT:

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/04/32780, tot wijziging van de Regeling SUWI

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 448 Toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van, Directie Sociale Verzekeringen, SV/R&S/03/;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van, Directie Sociale Verzekeringen, SV/R&S/03/; Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit SUWI houdende regels omtrent het individuele reïntegratieovereenkomst Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van, Directie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2958 13 februari 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 februari 2012, nr. R&P/RA/2012/1738,

Nadere informatie

Provinciaal blad 2013, 14

Provinciaal blad 2013, 14 Provinciaal blad 2013, 14 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 maart 2013, nr. 80DFE0E6 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; b. stichting: Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel.

a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; b. stichting: Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2015, nr. 2015-, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Centrum voor de Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel

Nadere informatie

Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget

Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget Aanleiding Met deze notitie wordt voldaan aan de motie van het lid Noorman - den Uyl (Kamerstukken II, vergaderjaar 2000-2001,

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid. 32 021 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van

Nadere informatie

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Artikel I Het Besluit SUWI wordt als volgt gewijzigd:

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Artikel I Het Besluit SUWI wordt als volgt gewijzigd: CONCEPT Besluit van.. tot wijziging van het Besluit SUWI en het Besluit taakuitoefening Inspectie werk en Inkomen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Nadere informatie

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Bestemd voor bevoegde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20939 15 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juli 2015, nr. 2015-0000164789,

Nadere informatie

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Achtergrond Startersfonds Door de sterk gestegen koopprijzen op de woningmarkt is het voor startende huishoudens met meestal een bescheiden inkomen bijna onmogelijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5380 9 april 2010 Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie 30 maart 2010 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 497 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang

Nadere informatie

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht gemnr gemeente Landbouw, denijverheid Bouw Handel Vervoer, opslahoreca 0307 AMERSFOORT 197 4.457 3.715 14.731 3.283 2.631 0308 BAARN 65 528 527 2.048 188 630 0312 BUNNIK 287 623 996 1.021 90 282 0313 BUNSCHOTEN

Nadere informatie

Artikel I. Wijziging van de Werkloosheidswet

Artikel I. Wijziging van de Werkloosheidswet Wet houdende wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het preventief inzetten van reïntegratie-instrumenten, het opdragen van de reïntegratietaak aan overheidswerkgevers, het ondersteunen van WAO-herbeoordeelden

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 april 2016, nr. 2016-0000105285, tot vaststelling van een regeling voor subsidiëring van scholing richting een kansberoep (Tijdelijke

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 259 Wet van 17 mei 2001 tot wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten in verband met de invoering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 694 Besluit van 20 december 2001 tot wijziging van het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet REA in verband met wijzigingen in de Wet op de (re)integratie

Nadere informatie

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen OCenW-Regelingen Bestemd voor: c universiteiten met een universitaire lerarenopleiding. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 19 oktober 1999 Kenmerk: WO/B-1999/16107 Datum inwerkingtreding: zie artikel

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 14 december 2004, Directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen, nr. ABG/GA/2004/85773

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe: gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22111 8 december 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 30 november 2011, nr. IENM/BSK-2011/161497,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5)

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDS REGIO UTRECHT De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS Versie 28-11-2012 OVERZICHT SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS HUIDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN LEERLINGAANTALLEN OP DE SCHOLEN EN BINNEN DE AMBULANTE BEGELEIDING

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregels UWV onderzoek interne jobcoach

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregels UWV onderzoek interne jobcoach STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 724 18 januari 2011 Beleidsregels UWV onderzoek interne jobcoach Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Gelet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Gelijkstellingsregeling arbeidsuren wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Gelijkstellingsregeling arbeidsuren wordt als volgt gewijzigd: STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45133 14 december 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 november 2015, 2015-0000292749,

Nadere informatie

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR73749_1 25 november 2015 Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 518 Besluit van 11 december 2014, houdende wijziging van het Reïntegratiebesluit in verband met het subsidiëren van interne jobcoaching 0 Wij

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 53557 28 september 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Onderwijs,

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 695 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband

Nadere informatie

tot Aanpassing van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken in verband met de Invoeringswet Participatiewet

tot Aanpassing van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken in verband met de Invoeringswet Participatiewet Besluit van [[ ]] tot Aanpassing van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken in verband met de Invoeringswet Participatiewet Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale

Nadere informatie

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Subsidieregeling scholing jonggehandica...

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Subsidieregeling scholing jonggehandica... pagina 1 van 6 Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen (Tekst geldend op: 29-09-2014) Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 september

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29-04-2008, nr. VO/S&O/6112, houdende regels voor de stimulering van de pilot projecten in het schooljaar 2008-2009 ten behoeve

Nadere informatie

Wijziging Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers

Wijziging Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers SZW Wijziging Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers Wijziging van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

De Subsidieregeling overgang integrale tarieven voor medisch specialistische zorg 2016 wordt als volgt gewijzigd:

De Subsidieregeling overgang integrale tarieven voor medisch specialistische zorg 2016 wordt als volgt gewijzigd: Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 januari 2017, kenmerk 1075967-159777-CZ, houdende wijziging van de Subsidieregeling overgang integrale tarieven voor medisch-specialistische

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag SV/R&S/03/37277

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag SV/R&S/03/37277 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070)

Nadere informatie

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11870 28 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 juli 2010, nr. DLZ/KZ-U-3013911,

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget. Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep

Verordening Persoonsgebonden Budget. Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep 2008 VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29944 31 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2017, nr. HO&S/1130225 houdende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 322 Besluit van 1 september 2014 tot aanpassing van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken in verband met de Invoeringswet

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14028 1 augustus 2011 Beleidsregels subsidiëring UWV 2011 19 juli 2011 Het Uitvoeringsinsituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van); Ontwerpbesluit van [[ ]] Houdende regels met betrekking tot de werkzaamheden die het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen uitvoert om te beoordelen of een persoon uitsluitend in een beschutte omgeving

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21810 10 februari 2017 Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

In artikel 1.2, onderdeel A, wordt In het eerste lid vervangen door: In artikel

In artikel 1.2, onderdeel A, wordt In het eerste lid vervangen door: In artikel 30 118 Regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Invoering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. -Wijzigen van de verordening "Reïntegratie Anw-ers en niet-uitkeringsgerechtigden" in die zin dat volgende artikelen worden ingevoegd:

RAADSVOORSTEL. -Wijzigen van de verordening Reïntegratie Anw-ers en niet-uitkeringsgerechtigden in die zin dat volgende artikelen worden ingevoegd: Gemeente Bergen op Zoom RVB02-0046 ifcvirgadewng AUG. 2002 RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp Penaal \: : Wijzigen van de verordening "Reïntegratie Anw-ers en nietuitkeringsgerechtigden"

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oud-Beijerland Nr. 157294 14 september 2017 Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Voorstel van wet. Artikel I. De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3 komt te luiden:

Voorstel van wet. Artikel I. De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3 komt te luiden: Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie betreffende de vereisten gesteld aan de beginseltoestemming, de leeftijdscriteria, de bijdrage in de kosten van het gezinsonderzoek, enige

Nadere informatie

Gemeente W derneren. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Gemeente W derneren. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. Gemeente W derneren de colleges van burgemeester en wethouders van de aan de Regio Gooi en Vechtstreek deelnemende gemeenten 16.0001328 2 Hans Uneken bekendmaking Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de

Nadere informatie

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten: Uitgegeven: 25 oktober 2013 2013, nr. 67 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad;

Het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad; Subsidiebesluit SER Besluit van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad van 19 december 2003 tot vantoepassingverklaring van afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht op door de Raad

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11509 24 april 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 april 2014, nr. PO/563679,

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 29 januari 2009 2009 no. 13 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Provinciale Staten van Fryslân van 17 december 2008 tot vaststelling van de regeling Human Resource Management Plus 2009

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN,

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN, Uitgegeven: 2 april 2010 2010, no. 32 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 23 maart 2010 (nr 883832), houdende verlening van mandaat en machtiging aan het Dagelijks

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 658 Besluit van 12 december 2005 tot wijziging van het Besluit SUWI betreffende het gegevensverkeer met verzekeraars en overheidswerkgevers Wij

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, alsmede de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, alsmede de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2017, nr. HO&S/1130225 houdende wijziging van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen in verband met de toelating van

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van... houdende aanpassing van het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria en enkele andere besluiten terzake van een aantal onderwerpen van diverse aard (Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009)

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015 Raadsbesluit 4 december 2014 Naam opsteller M. Huberts Datum vaststelling 4 december 2014 Afdeling Dienstverlening Vastgesteld

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, alsmede de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, alsmede de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juni 2016, nr. HO&S/903095 houdende wijziging van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen in verband met de toelating van

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 559 Intrekking van de invoeringswet Wet werk en bijstand Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Doel van voorliggend voorstel is in het kader

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 225 Wet van 18 april 2002 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van

Nadere informatie

(Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten [Versie geldig vanaf: ])

(Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten [Versie geldig vanaf: ]) [Versie geldig vanaf: 05-02-2006] Staatscourant 16-12-2005, 251. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2005, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/SAM/05/102561,

Nadere informatie

Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken

Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken Directie Toegang Rechtsbestel/5362391/05/DTR/12 juli 2005 5362391 Bijlage De Minister van Justitie, Gelet op artikel 4:23,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer:

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer: RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer: Onderwerp: ontwerpbegroting 2011 en verantwoording van de Gezonde Gids 2009 GGD Midden-Nederland Voorstel

Nadere informatie

Gelet op artikel 50a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

Gelet op artikel 50a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; (Tekst geldend op: 01-10-2010) Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 september 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/2005/73174, houdende regels met betrekking

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland

Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Zaakscategorie Zaken afdeling bestuursrecht Ambtenarenrecht Provincie Utrecht, Gooi en Vechtstreek Utrecht 1 Centrale Overheid, waaronder Toeslagzaken Arrondissement

Nadere informatie

Subsidieregeling AMIF en ISF. mr JW Kempers

Subsidieregeling AMIF en ISF. mr JW Kempers Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 mr JW Kempers 11 februari 2015 Inleiding - In de Subsidieregeling zijn vier Verordeningen samengebracht in een ministeriële regeling: de Subsidieregeling AMIF en

Nadere informatie