UITKOMSTEN*PROVINCIALE*NAWIJZER:*DE*STELLINGEN*

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITKOMSTEN*PROVINCIALE*NAWIJZER:*DE*STELLINGEN*"

Transcriptie

1 UITKOMSTENPROVINCIALENAWIJZER:DESTELLINGEN De provincie moet de komst van nieuwe bedrijventerreinen tegengaan en stimuleren dat bestaande terreinenbeterbenutofherbestemdworden. Drachtenalsillustratiefvoorbeeld.Veelvandezeterreinenstaanleeg.Deverwachtingisnietdatzeooit nogvolkomen,deelsdoorhetoveraanbod,deelsdoordatdevraagvanveelbedrijvenisveranderd.de provinciemoetdaaromeenstopzettenopdeaanlegvannieuweterreinenenveelmeerinzettenopeen betere benutting van bestaande locaties. Daarbij moet niet uitgegaan worden van bedrijventerreinen maarvanbedrijfshuisvestingopdemeestpassendelocaties. voor:84.16% tegen:6.93% geen:8.91% De provincie moet de economische potentie van Groningen Airport Eeldeversterken. De luchthaven verdienteeneigenkarakter,passendbijhetlandschapendeomgeving. GroningenAirportEeldeiseenuniekgelegenregionaleluchthaven.Echtgrootzaldeluchthavennooit worden.daarvoorishetachterlandsimpelwegtedun.vanwegedeeconomischebetekenisvoorderegio is handhaving echter wel van belang. Daarbij verdient de luchthaven het om uit te groeien tot een karakteristiekeplekmeteenmooieterminal,passendbijhetrijkeomliggendelandschap,datnietalleen aantrekkelijkisvoorreizigersmaarookvoorfietsers,wandelaarsofdagjesmensen. voor:53.47% tegen:22.77% geen:23.76% Bezuinigingen op cultuur zijn slecht voor het vestigingsklimaat. De provincie moet afzien van bezuinigingenenkunstencultuurveelmeerinzettenalseenuniquesellingpointvangroningen. SteedsmeerbedrijvenkiezenvoorGroningenvanwegedebestaandekwaliteitenendeaanwezigheidvan goedevoorzieningenenkennisinstellingenalsderijksuniversiteit,dehanzehogeschoolenhetumcg.een goedaanbodvankunst,cultuurenevenementenisookessentieelvoorhetvestigingsklimaat.hetzorgt vooreenonderscheidendekwaliteitdiezichoptermijnterugbetaalt.

2 voor:79.21% tegen:8.91% geen:11.88% Deprovinciedienteenprogressiefpersoneelsbeleidtevoeren,gerichtopeenkleinere,proRactievere, meerdienstbareenvooralookkundigeenslagvaardigeoverheid. De rol van de overheid is de laatste jaren sterk veranderd. De ambtelijke organisatie is nog niet altijd meegegroeidmetdezenieuwerol.omderolgoedtevervullendientdeprovinciesneller,slagvaardiger envooraldienstbaarderoptetreden.viaeengerichtpersoneelsbeleidzaldeprovinciezichzelfverder moetenklaarstomenvoordeopgavenvanvandaag. voor:78.22% tegen:4.95% geen:16.83% De provincie moet zich hard maken voor een gasbatenfonds waarmee geïnvesteerd wordt in de energievoorzieningvanmorgen. Groningen heeft niet tot nauwelijks geprofiteerd van de gasbaten. Daarom moet, naar voorbeeld van Noorwegen,vaniederem3gasdienunoguitdegrondgehaaldwordt,eendeelvandeopbrengstineen apart provinciaal fonds gestopt worden waarmee Groningen kan investeren in nieuwe duurzame energievoorzieningen. voor:83.17% tegen:2.97% geen:13.86% Deprovinciemoet,inoverlegmetdebetrokkengemeentenendeprovincieDrenthe,dekomstvanee grootnieuwtransferiumbijdepunttegengaan. Vlak over de provinciegrens, ter hoogte van De Punt, werkt de provincie Drenthe met de gemeente Tynaarlo aan plannen voor een nieuw Transferium aan de A28. Vanwege de nog forse afstand tot de luchthavenenzekertotdestadishetbeoogdesuccestwijfelachtig.voordebereikbaarheidvandestad vanaf Assen kan beter geïnvesteerd worden in voorzieningen rond Haren, dit in aanvulling op het

3 bestaande(enreedsverderuitgebreide)transferiumopdezeplek.deprovinciegroningenmoetdrenthe daaromontradenverdertegaanmetdeplannenvoordepunt. voor:50.5% tegen:14.85% geen:34.65% De provincie moet financieel bijspringen wanneer gemeenten in de problemen raken door hoge rentelastenopaangekochtegronden. Veel Groninger gemeenten hebben grond in bezit die ooit is aangekocht om nieuwe wijken en bedrijventerreinenterealiseren.nudezeplannennietmeervandegrondkomen, hebbengemeenten lastvanhogerentelasten.vaakzijnzegenoodzaaktextratebezuinigen.waarmogelijkmoetdeprovincie financieel bijspringen en helpen om het risico te spreiden. Dit kan gefinancierd worden door de opbrengstenuitdeverkoopvandeessent\aandelennietintezettenvoorinvesteringenininfrastructuur, maarvoorhetafboekenopaangekochteterreinen. voor:28.71% tegen:43.56% geen:27.72% DeprovinciemoetdefinitiefafzienvangroteinvesteringeninweginfrastructuurzoalsdeN360ende N361. De plannen voor de aanpak van diverse provinciale wegen zijn veel te grootschalig en zetten onnodig zwaarinopeenverbeteringvandeverkeersveiligheid.hierdoorwordenbestaandekwaliteitengeschaad. Bovendienishetzeerdevraagofdedoorstromingendeverkeersveiligheidsubstantieelverbeterdwordt, zekerinrelatietotdehogekosten.groningenisgeenrandstad.fileszijnhiernietofnauwelijksaande orde.hetgeldkaneldersbetergebruiktworden. voor:47.52% tegen:26.73% geen:25.74%

4 DeprovinciedientopinnovatievemanierontwikkelingeninBlauweStadtestimuleren. BlauweStadiseenfiascomaarwelónsfiasco. BlauweStadiseenfinancieelprobleem.Doornietstedoenveranderterechterweinig.Deprovinciedoet ergoedaanommetkleineinvesteringendepotentievanhetplangebiedalsnog wakkertekussen.door soepeleromtegaanmetregels,experimenteneenkanstegevenenmeerruimtetegevenaanbijzondere recreatiemogelijkhedenkanblauwestadalsnogeenwaardevolgebiedworden.terinspiratiezougekeken kunnen worden naar een in Duitsland veelgebruikte IBA\aanpak waarbij economie, toerisme, kunst en cultuurbinneneenlangdurigemanifestatiesamengebaldworden.eengoedvoorbeeldisdeaanpakbij EmscherPark,vlakoverdegrensbijArnhem. voor:77.23% tegen:10.89% geen:11.88% Deprovinciemoetdeontwikkelingvanpassendetoeristischeproductenstimuleren:nietinzettenopde massamaaropkleinschaligheid,lokaalenkarakteristiek. Groningenistoeristischnogredelijkonontgonnen,alkenthettallozeuniekeplekkendievoornationale eninternationalebezoekersinteressantzijn.doorgroningenneertezettenalseenbijzondertoeristisch product, een bijzondere bestemming met veel karakter, kan de regionale economie een extra boost krijgen. Hierbij moet niet gedacht worden aan traditioneel toerisme maar aan bijzondere ervaringen, passendbijdekwaliteitenvanhetgroningerland. voor:81.19% tegen:4.95% geen:13.86% Deprovinciemoeteconomischesubsidiesomzettenineenprovinciaalinvesteringsprogramma: eenrevolvingfundwaarmeenieuwebedrijvigheidgestimuleerdkanworden. Beginnende ondernemers en kansrijke start\ups hebben het tegenwoordig moeilijker om via banken leningen te krijgen voor het opstarten van een bedrijf. Op termijn leidt dit tot een aantasting van het economischklimaatingroningen.zoweldestadalsdeprovinciekentveleinteressanteeninnovatieve initiatieven die een kans verdienen. De provincie stimuleerde deze reeds via het zogenaamde IAG subsidieprogramma.deprovinciezoudaarnaastookalsinvesteerderopkunnentreden.bijvoorbeeldvia het verstrekken van (kleine) kredieten tegen gunstige voorwaarden vanuit een Provinciale

5 Investeringsbank waarbij revenuen terugvloeien naar de kas en beschikbaar worden voor nieuwe investeringen. voor:76.24% tegen:5.94% geen:17.82% De provincie moet zich sterk maken voor een betere verbinding tussen de stad en de Eemshaven, bijvoorbeeldviaeenverdubbelingvandebestaandeeemshavenweg/n46. HetgaatrelatiefgoedmetdeeconomischeontwikkelingvandeEemshavenenookdestadGroningen heeft potentie. Een betere verbinding tussen beide economische kerngebieden helpt om de kansen verderteverzilveren.dezeverbindingkanzoweltengoedekomenaandewerknemersindeeemshaven alsdeomliggendedorpen. voor:46.53% tegen:23.76% geen:29.7% GroningenisgeenRandstadenzaldatooknooitworden.Deprovinciemoetuitgaanvanhaareigen kracht:eendiverse,open,groene,duurzameeconomiewaarinhightechenlowtechopeenbijzondere wijzewordengecombineerd. Groningen moet niet de concurrentie aan willen gaan met de Randstad. Deze slag zal altijd verloren worden. Voortbouwen op de eigen waarden en kwaliteiten biedt veel meer kans op succes. De open economiewaarpartijenelkaarmakkelijkwetentevindeniseengrotekracht,evenalsdediversiteitaan bedrijvigheiddielangnietbijiedereenbekendis:groningenisrijkerdanmenigeendenkt.hierhorenook passende referenties bij. Groningen is geen Berlijn of Barcelona, laat staan New York. Vergelijkbare stadsregio szijnveelbetereinspiraties:pisa,bazel,gentofoxford. voor:84.16% tegen:2.97% geen:12.87%

6 De provincie moet de baten uit de verkoop van de EssentRaandelen (blijven) inzetten voor een stimuleringsfondsvoorverduurzamingvandeparticulierewoningvoorraad. DeverkoopvandeEssentaandelenheeftdeProvincievelemiljoenenopgeleverddiegrotendeelsworden geïnvesteerdindeprovincialeinfrastructuur.deprovinciedoetergoedaanhetresterendebedraginte zettenvooreenverduurzamingvandeparticulierewoningvoorraadenzouzichtotdoelmoetenstellen uittegroeientoteenprovinciemethetlaagsteenergieverbruik(endaarmeedelaagsteenergielasten) vannederland. voor:62.38% tegen:11.88% geen:25.74% De provincie moet de reeds bestaande regionale samenwerking binnen de Regio Groningen R Assen (weer)verderstimulerenenuitbouwen. DeprovincieGroningen,deprovincieDrentheentwaalfgemeentenwerkensindsjarensamenbinnende Regio Groningen Assen. Recent is deze samenwerking beperkt als gevolg van bezuinigingen. Wil de stadsregiogroningentotvollewasdomkomen,daniseengoederegionalesamenwerkingjuistessentieel. Een goede, slagvaardige regio kan voor versnelling zorgen en aanzienlijk effectiever zijn dan losse overheden.grenzenmoetenhieringeenbarrièresmeerzijn. voor:71.29% tegen:8.91% geen:19.8% Deprovinciemoetbeleidenpraktijkbeteropelkaarafstemmen.Debeleidsmatigewerkelijkheidende praktijkzijnnogtevaaktweeverschillendezaken. Veel provinciaal (economisch) beleid lijkt los te staan van werkelijke ontwikkelingen in de provincie Groningen.Somslijkthetzelfshaastofbestuur,politiekenambtelijkeondersteuningweinigfeelingen contacthebbenmetde geleefdewereld.omechteffectieftezijnenhetvertrouwenteherstellendoet de provincie er goed aan het gat tussen beleid en praktijk te dichten. Ontdek de eigen regio, ga op bezoek,weesnieuwsgierigenbetrekhetveldnogveelbetervoorerüberhaupteenletteroppapierstaat voor een nieuwe beleidsvisie. Kies hier nadrukkelijk ook voor nieuwe, niet voor de hand liggende gesprekspartners.

7 voor:71.29% geen:28.71% Deprovinciemoet,samenmetdegemeenteninderegio,verderinvestereningoedefietsverbindingen voorwoonrwerkverkeertussendestadendeomliggendegemeenten. DeafgelopenjarenishardgewerktaaneenaantalnieuwefietsroutestussendestadGroningenende omliggendekernen.dezefietsroutespluslijkeneensucces.deaanpakverdientnavolging.zebiedeneen alternatiefvoorhetautoverkeerenzorgenvooreengoede(fiets)ontsluiting.deprovinciemoeterwel voor waken dat de routes goed ingepast worden en meer zijn dan fietssnelwegen. Beschouw de fietsroutesalseenontwerpopgaveenzorgzovoorgoede,veiligeenprettigeroutesdiezowelgeschikt zijnvoorwoon\werkverkeeralsvoorrecreanten. voor:85.15% tegen:2.97% geen:11.88% Krimp laat zich moeilijk keren maar verdient een goede begeleiding. Niet middels grote investeringsprogramma smaardoorbestaandekwaliteitindekrimpregio sgerichtteversterken. Groteinvesteringenomkrimptegentegaanbiedenvaakgeensoelaas.Krimpgebiedenzijnveelbeteraf doorintezoomenopdebestaandekwaliteiten.een ruimtelijkeacupunctuur metaandachtvoorkleine ontwikkelingeneninitiatievenisvaakveelproductiever. voor:77.23% tegen:6.93% geen:15.84% Investeringeninwaterenwaterveiligheidmoetengelijkoplopenmetinvesteringeninhetlandschap. Sluit aan op de bestaande schoonheid van het landschap en creëer zo kansen voor leefkwaliteit en toerisme. Omdrogevoetentehoudenzijninvesteringeninwaterenwaterveiligheidhardnodig.Deprovinciemoet voorkomendatdezevaakgrootschaligeingrepentenkostegaanvanhetlandschap.zemoetenaltijdals ontwerpopgaveaangevlogenwordenwaarbijhetdoelisomnieuwekwaliteitentoetevoegen.ditkomt tengoedeaanhetbestaandewoonwerkklimaatenderecreatievepotentievangroningen.

8 voor:82.18% tegen:4.95% geen:12.87% De provincie moet de bereikbaarheid van kernen in het krimpgebied verbeteren en financieel bijspringendaarwaaropenbaarvervoerfinancieelnietrendabelis. Doorhetwegvallenvanvoorzieningeninkrimpgemeentenwordtdebereikbaarheidvanvoorzieningenin andere dorpen en de stad steeds belangrijker. Goede en regelmatige OV\verbindingen en snelle fietsverbindingenzijndaaromessentieel. voor:66.34% tegen:14.85% geen:18.81% DeprovinciemoetervoorzorgendatdeaanlegvandeZuidelijkeRingwegindestadniettenkostegaat vanderecreatievepotentieendehistorischekwaliteitvanhetwinschoterdiep. StadenProvincieGroningenwerkenmethetMinisterievanIenMcq.Rijkswaterstaataanplannenvoor een nieuwe, deels ondergrondse Zuidelijke Ringweg. Vanuit kostenoogpunt gaat men uit van een afsluitingvanhetwinschoterdiepterhoogtevandehuidigeeuropaweg,enditterwijldelaatstejarenfors geïnvesteerd is in de bevaarbaarheid verder op de route. Met de afsluiting gaat niet alleen een kenmerkende historische verbinding verloren, maar verliest Groningen ook kansen voor de plezier\ en recreatievaart. Een investering nu en het voor lief nemen van hogere kosten, zal zich op termijn terugbetalenenzorgenvooreenflinkekwaliteitsslag. voor:67.33% tegen:17.82% geen:14.85%

9 De provincie moet de schaalvergroting in de landbouw niet tegengaan. Wel moet ze stimuleren dat nieuwestallenopeenpassendemanierwordeningepastinhetlandschap. Het gaat relatief goed met de landbouw in Noord\Nederland. Veel boeren, ook in het bevingsgebied, investereninnieuwe,grotestallenenagrarischebedrijfsruimte.datmagechterniettenkostegaanvan debestaandelandschappelijkekwaliteiten,zekernietinhetgebieddatallijdtonderdeaardbevingen.de provinciekanviahaarruimtelijkekwaliteitsbeleidenmetgerichte(investerings)subsidiesstimulerendat boeren en ondernemers met architecten en aannemers in de regio tot mooie, passende oplossingen kunnenkomenwaarboerenenomwonendentrotsopkunnenzijn. voor:52.48% tegen:30.69% geen:16.83% De provincie moet actief beleid voeren om een ecologische en economische ramp in het Eems Estuariumtevoorkomen. InhetEemsEstuarium,gelegentussendeEemshavenendemondingvanderivierdeEms,dreigteen ecologischeeneconomischeramp.deafgelopendertigjaarisdoorinpolderingenvelebaggeractiviteiten ten behoeve van de bevaarbaarheid een levenloos en troebel systeem ontstaan. Ingrijpen is nodig om dezedreigendeenonbekenderamptevoorkomen.doorniettegen,maarmetdenatuurtewerken,kan deeemsweertotlevenkomenzonderdatdittenkostegaatvandeeconomischeactiviteitingroningen ennoord\duitsland. voor:75.25% tegen:3.96% geen:20.79% De provincie moet de nadruk leggen op het oplossen van problemen en niet op het benoemen en beschrijvenervaninnota senbeleid.richtdepijlenophet doen enondersteungemeenteninplaats vantefocussenopcontrole. Deprovinciewordtvaakbeschouwdalseenonnodigeextrabestuurslaagendatterwijlernogweldegelijk een rol ligt op het niveau tussen gemeentelijke en rijksoverheid, zeker waar het zaken als landschap, infrastructuurenruimtelijkeordeningbetreft.deprovinciedoetergoedaanhaarhoudingteveranderen: minder focus op controle en sturing, meer op faciliteren, meedenken en ondersteunen. Daar hoort nadrukkelijkeaandachtbijvoor hetgroteregeheel.

10 voor:74.26% tegen:2.97% geen:22.77% Omarmdezachtewaardenvandeprovincieinhetruimtelijkbeleid.Metstilte,donkerteenschoneen gezondeluchtkandeprovinciezichonderscheiden. Stilte,donkerteenschoneengezondeluchtbehorentotdekwaliteitenvanNoord\Nederland.Zedienen beschermd en vermarkt te worden. Bovendien kunnen ze bijdragen aan de ambities van Noord\ NederlandophetvlakvanHealthyAgeing. voor:78.22% tegen:8.91% geen:12.87%

11 AANGEDRAGENVISIESENIDEEEN 1.NieuwPOPnaderheroverwegenopteveelwillenennietgoedbeherenvanhetbestaande.Ambities terugschroeven naar de maatschappelijke werkelijkheid en de noodlottige gevolgen voor het gehele aardbevingsgebied.leegloopenonzekerhedenzullenblijvenbestaan.onzekerheidalsvestigingsbasis voorwonen,levenenwerkenisfataal.waterveiligheidalsgevolgvanbevingenvanzekeregrootteen krachtzijneenondergeschiktonderwerpinbeleidenuitvoering.evacuatieiseenondergeschovenkind. WegvallenvanevacuatiemogelijkheidvaneenhogeRingwegeneenondertelopenopentunnelvande Ringwegsluitenteevacuerenpersonenopenzelfredzaamheidwordternstigbeperkt.HouhetOude Winschoterdaip voor waterbeheersing en transport open en laat het niet beperken door een niet watertoekomstbeperkendevoorziening12meteronderhethuidigewateroppervlak.eenopenkanaal eneenaquaducthebbeneenbewezentoekomstwaardequaveiligheideneconomie. 2.Noordkustalstoeristischetrekker:duisternis,natuur,leegterust.Verziltingalsdragervoornieuwe economie.wehebbeneenlangekustlangshetgrootstenatuurgebiedvannederland:dewaddenzee. Echterdoordeinpolderingenennatuurwetishetgebiedontoegankelijkendaarmeeniettebeleven. DeverziltingwordttegengegaandoorzoetwateruithetIJsselmeernaardekusttepompen,datkost tientallenmiljoenenikhebeenontwerpgemaaktvoorpieterburenaanzee:eencombinatievanzilte landbouw, natuur en recreatie. Samen met de Provincie, Wetsus en de Waddenacademie is dit te realiseren Daarnaast pleit ik voor een toegankelijker zilte zone langs de kust, binnendijks en buitendijks.geefondernemersenboerendekansietsteontwikkelenendaarmeehetkrimpgebiedeen impulstegeven.ziltekansenzijn:wellness,aquacultuur,kleinschaligrecreatiefverblijf,gastronomie, wadlopen, innovatieve landbouw, enz.. Kijk voor meer informatie op 3.Koesterhetgroen,debomeninhetbijzonderendedaarbijbehorendebiotopen.Zeverdwijnenmet veelteveelgemak.deprovinciemoethierveelkritischeropzijn.zemoethetzelfstegengaan. 4. De bestaande ringweg wordt omgebouwd tot een snelweg voor RWS. De stad Groningen gaat de toegankelijkheidverliezenindespits.filesontstaanopeninhetonderliggendewegennet.omdestad inrenuittekomen.voorvergrotingvandetoegankelijkheidvooralleverkeersmodaliteitenentegen hetsteedsverderstimulerenvanautoverkeerdoorhetbegripbereikbaarheid.detoegankelijkheidvan destadisnietalleenviadeautoterealiseren.hetontbreektaaneenmoderne,toekomstbestendige visie op de Toegankelijkheid van de Stad. Het Station en de Ringweg moeten met elkaar te maken krijgen en er wordt te weinig nagedacht over het inpassen van de structuren in de Stad. Het wordt gedumptenverlooptnietorganisch,ookmetbewonersontwikkeld.

12 5.ZorgvoorgoedefietsverbindingentussenachterzijdeHoofdstationendeZuidelijkewijkenindestad. 6.Geefmeeraandachtvoorduurzaamheid,energie,CO2,circulaireeconomieetc. 7.Treinverbinding elektrisch, Veendam R StadskanaalR EmmenR Coevordenasap,pleaseEndieook mooiinpasseninhetlandschapmetmooiestationseninvestereninnieuweregionalearchitectuurdie bestfeestelijkmagzijn. 8.Aandachtvoorbehoudvanhistorischebebouwingbijmaatregelentengevolgevangaswinning:bij monumenten,maarzekerookbijnietrmonumenten. 9. Leefbaarheid en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle mooie projecten en burgerinitiatievendiebijdragenaankwaliteitvandesamenlevingenbevorderingvansocialecohesie, onderlinge zorg en stimulering van ontwikkelingskansen verdienen onvoorwaardelijke ondersteuning enborgingcontinuïteit.beoordelingvankwaliteitisnietaandedeskundigenmaaraandegenendiehet aangaat.onnodigebureaucratie(iswantrouwen)schrappengeeftveelnieuweruimte(isvertrouwen) enmiddelen. 10.VoegDrenthe&Groningensamen.Laatgemeentenzelfhunherindelingspartnerskiezen,desnoods Drentsegemeenten,blokkeere.e.a.niet,stimuleerideeënvanonderafenlegnietsdwingendop. 11. Het gevaar dreigt dat ons prachtige platteland verwordt tot een industrieel landschap. Verbrede wegen om de grote landbouwvoertuigen en vrachtwagens ruim baan te geven en dus onveiligheid creëren voor de fietser/recreant. Grote (mega) stallen, mestopslag en silo's. Monotone akkers met grasland ( geen koe in de wei) maïs en aardappelen. Verder hoge windmolens en masten aan alle kanten 12.EcologischeverbindingonderdeA28terhoogtevanWitteMolen/Lappenvoortpolderaanleggen. GroningenenDrenthemoetenditnuvoortvarendaanpakken. 13. RingRZuid en Winschoterdiep: de Provincie moet meer luisteren naar wijkbewoners en hen beschermen.verbeteringmagnooittenkostegaanvanleefbaarheidenveiligheidvandewijken.en ooknooittenkostevangezondheid.ermoetnaaralternatievengezochtwordenwaariedereenblijvan wordt.geenmiljardenuitbesteden,waarmenstraksspijtvanheeft.geensnelwegdoordevondellaan, datisnietnodig.hetwinschoterdiepmoetopenblijven,sluitingisgeenverbetering.dezevaarroute hoort bij de stad, net zoals Amsterdam zijn grachten heeft. Vaarwater is belangrijk, ook voor het toerismeenhetverfraaitdestad.afblijvendus.

13 14.SamenwerkingmetDuitslandisongelofelijkbelangrijkenkannogbeter.Dezesamenwerkingwillen degroningersopgroteschaal.blijfdaardusopinzettenditinclusiefeengoedespoorverbinding. 15. Groningen zal gecompenseerd worden voor de aardbevingsschade. Dat geld dient verschrikkelijk goed beheerd te worden en niet over de balk gegooid. Verder moet er van de aardgasbaten een evenredigerdeelteruggaanstroment.b.v.groningen.ditstaatlosvaneventuelecompensatie. 16.Blijfgoedenonafhankelijkonderzoekeisenalshetgaatomdegevolgenvandegasboringen.En zorgvooreengoedelobby.debelangenvangroningenzijnvanwegedeliggingbuitenderandstaden ook door financieel belang duidelijk niet in de beste handen bij de landelijke politiek. Laat staan bij Shell/NAM.Wemoetenbetervooronszelfgaanzorgen. 17.HandhaafdeafrittenaandezuidelijkeringbijdeHerewegendeOosterpoort.Zohoudenwijeen leefbarestad. 18.Ikmaakmeernstigzorgenoverhetgebrekaansocialehuurwoningen.Ookinverbandmetdehele vermogensongelijkheidsdynamiek, segregatie (TU Delft), kinderen die in armoede opgroeien, (de invloedophundenkenenkansen)engroeivanvoedselbankenbarenmezorgen.kandeprovinciale overheidnogietsbetekenenindespreidingvankennis,machteninkomeninverbandmethetnieuwe precariaat? Ook cultuur en Onderzoek en Onderwijs zouden zich weer onafhankelijk van private geldstromeninhuneigenwaarde,moetenkunnenontwikkelendaarkunjehetbestebelastinggeldvan ons democratische geheel in investeren Marktwerking uit de zorg Wat kan de Provincie daarin betekenen? 19.Snelinternetisnuenvooralindetoekomstessentieelvooreenleefbaar(enwerkbaar)platteland. Deprovinciemoetderegienemenenlokaleinitiatievenophetgebiedvanbreedbandophetplatteland onder1paraplubrengenenfinancieelondersteunen. 20.Reserveergeldvoorversterkingvanlandschapennatuur. 21.Ikzielievergeenschaalvergrotingindelandbouw.Alsdattochgebeurtbenikwelvooreengoede ruimtelijkeinpassing.verderaandachtvoorpuntenalsgaswinning,windmolensetcetera. 22. Inzetten op alternatieve aantrekkelijke wandel/fietsroutes met educatief karakter en plukmomenten. Voor schoolkinderen aantrekkelijk om meer te bewegen en woon/werkverkeer stimulerenomdefietstepakkenofdeelektrischescooter.minderregelsenhetaantrekkelijkmaken om op eigen kracht creatief vervoer te kunnen regelen met buurtbewoners en de omgeving. Kleine

14 ondernemerskunnenviahetivi;het inkomenvooriedereen activiteitenorganiserenmetplezieren vanuitpassie.

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

Hallo, ik ben Eric Geurts Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Limburg bij de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015. De afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier als wethouder voor

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

www.werkenaanlimburg.nl

www.werkenaanlimburg.nl www.werkenaanlimburg.nl Hallo, ik ben Eric Geurts Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Limburg bij de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015. De afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier

Nadere informatie

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND INHOUD Inleiding 3 1. Gelderland investeert (Financiën) 4 2. Gelderland verbindt (Mobiliteit) 6 3. Gelderland bouwt mee (Wonen) 10 4. Gelderland

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Een bijdrage van Ronduit Open aan de discussie over en versterking

Nadere informatie

Investeren in mensen

Investeren in mensen KERNKRACHT is het gratis Informatiemagazine voor leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant vereniging kleine kernen noord-brabant Jaargang 4 - nummer 1 - februari 2007 Investeren in mensen Investeren

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

Vrije burgers, sterke Limburgers. VVD verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten van Limburg 2015-2019

Vrije burgers, sterke Limburgers. VVD verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten van Limburg 2015-2019 Vrije burgers, sterke Limburgers VVD verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten van Limburg 2015-2019 Samenstelling verkiezingsprogrammacommissie: Joost van den Akker (voorzitter) Martin de Beer Joey

Nadere informatie

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP KERN VAN HET ADVIES Oude gebouwen bepalen mede de schoonheid van Overijssel. Het is zaak om zorgvuldig om te gaan met dit erfgoed.

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE!

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! BRUMMEN 25 SEPTEMBER 2012 INT.12.1149 EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE De wereld om ons heen verandert ingrijpend. Het leefklimaat staat onder druk door de CO-2 uitstoot

Nadere informatie

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202-Nota v aanbieding bij begroting 2013.indd 1-2 02-10-12 09:30 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Financieel

Nadere informatie

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE Provincie Utrecht Verkiezingsprogramma 2015-2019 Algemene inleiding 3 Energie Van achterblijver naar koploper 4 Natuur en Waterkwaliteit 7 Mobiliteit Mobiliteit

Nadere informatie

Het beste voor Brummen

Het beste voor Brummen Afd. Brummen Eerbeek Het beste voor Brummen Verkiezingsprogramma 2014-2018 Website : www.brummen.pvda.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 Zorg-saam 4 Wonen en verkeer 4 Werk en inkomen 5 Duurzaam in de buurt

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Het Piratenwiel: Het Piratenwiel schetst de uitgangspunten van de internationale Piratenbeweging.

Het Piratenwiel: Het Piratenwiel schetst de uitgangspunten van de internationale Piratenbeweging. Inleiding (wordt herschreven door de Lijsttrekker) De wereld verandert in sneltreinvaart. De invloed van digitale revolutie is groter dan wie dan ook twintig jaar geleden voor mogelijk hield. De digitale

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Spilterrapportage. Online sessie Vitaal Platteland

Spilterrapportage. Online sessie Vitaal Platteland Spilterrapportage Online sessie Vitaal Platteland 4 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene vragen... 4 1.1 Uit welk deel van Flevoland komt u of welk deel vertegenwoordigt u?... 4 1.2 Tot welke leeftijdsgroep

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Inspireren, Innoveren en Investeren Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Verkiezingsprogramma voor de Statenperiode maart 2011 maart 2015 1. INLEIDING Voor u ligt het CDA verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Vertrouwd en Dichtbij. CDA Noord-Holland. Verkiezingsprogramma 2015-2019

Vertrouwd en Dichtbij. CDA Noord-Holland. Verkiezingsprogramma 2015-2019 Vertrouwd en Dichtbij CDA Noord-Holland 1 Verkiezingsprogramma 2015-2019 - Programmacommissie: Adviseurs: Secretaris: Maarten Haverkamp voorzitter Hermen de Graaf Anne Zandberg CDJA Jaap Bond lijsttrekker

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie