UITKOMSTEN*PROVINCIALE*NAWIJZER:*DE*STELLINGEN*

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITKOMSTEN*PROVINCIALE*NAWIJZER:*DE*STELLINGEN*"

Transcriptie

1 UITKOMSTENPROVINCIALENAWIJZER:DESTELLINGEN De provincie moet de komst van nieuwe bedrijventerreinen tegengaan en stimuleren dat bestaande terreinenbeterbenutofherbestemdworden. Drachtenalsillustratiefvoorbeeld.Veelvandezeterreinenstaanleeg.Deverwachtingisnietdatzeooit nogvolkomen,deelsdoorhetoveraanbod,deelsdoordatdevraagvanveelbedrijvenisveranderd.de provinciemoetdaaromeenstopzettenopdeaanlegvannieuweterreinenenveelmeerinzettenopeen betere benutting van bestaande locaties. Daarbij moet niet uitgegaan worden van bedrijventerreinen maarvanbedrijfshuisvestingopdemeestpassendelocaties. voor:84.16% tegen:6.93% geen:8.91% De provincie moet de economische potentie van Groningen Airport Eeldeversterken. De luchthaven verdienteeneigenkarakter,passendbijhetlandschapendeomgeving. GroningenAirportEeldeiseenuniekgelegenregionaleluchthaven.Echtgrootzaldeluchthavennooit worden.daarvoorishetachterlandsimpelwegtedun.vanwegedeeconomischebetekenisvoorderegio is handhaving echter wel van belang. Daarbij verdient de luchthaven het om uit te groeien tot een karakteristiekeplekmeteenmooieterminal,passendbijhetrijkeomliggendelandschap,datnietalleen aantrekkelijkisvoorreizigersmaarookvoorfietsers,wandelaarsofdagjesmensen. voor:53.47% tegen:22.77% geen:23.76% Bezuinigingen op cultuur zijn slecht voor het vestigingsklimaat. De provincie moet afzien van bezuinigingenenkunstencultuurveelmeerinzettenalseenuniquesellingpointvangroningen. SteedsmeerbedrijvenkiezenvoorGroningenvanwegedebestaandekwaliteitenendeaanwezigheidvan goedevoorzieningenenkennisinstellingenalsderijksuniversiteit,dehanzehogeschoolenhetumcg.een goedaanbodvankunst,cultuurenevenementenisookessentieelvoorhetvestigingsklimaat.hetzorgt vooreenonderscheidendekwaliteitdiezichoptermijnterugbetaalt.

2 voor:79.21% tegen:8.91% geen:11.88% Deprovinciedienteenprogressiefpersoneelsbeleidtevoeren,gerichtopeenkleinere,proRactievere, meerdienstbareenvooralookkundigeenslagvaardigeoverheid. De rol van de overheid is de laatste jaren sterk veranderd. De ambtelijke organisatie is nog niet altijd meegegroeidmetdezenieuwerol.omderolgoedtevervullendientdeprovinciesneller,slagvaardiger envooraldienstbaarderoptetreden.viaeengerichtpersoneelsbeleidzaldeprovinciezichzelfverder moetenklaarstomenvoordeopgavenvanvandaag. voor:78.22% tegen:4.95% geen:16.83% De provincie moet zich hard maken voor een gasbatenfonds waarmee geïnvesteerd wordt in de energievoorzieningvanmorgen. Groningen heeft niet tot nauwelijks geprofiteerd van de gasbaten. Daarom moet, naar voorbeeld van Noorwegen,vaniederem3gasdienunoguitdegrondgehaaldwordt,eendeelvandeopbrengstineen apart provinciaal fonds gestopt worden waarmee Groningen kan investeren in nieuwe duurzame energievoorzieningen. voor:83.17% tegen:2.97% geen:13.86% Deprovinciemoet,inoverlegmetdebetrokkengemeentenendeprovincieDrenthe,dekomstvanee grootnieuwtransferiumbijdepunttegengaan. Vlak over de provinciegrens, ter hoogte van De Punt, werkt de provincie Drenthe met de gemeente Tynaarlo aan plannen voor een nieuw Transferium aan de A28. Vanwege de nog forse afstand tot de luchthavenenzekertotdestadishetbeoogdesuccestwijfelachtig.voordebereikbaarheidvandestad vanaf Assen kan beter geïnvesteerd worden in voorzieningen rond Haren, dit in aanvulling op het

3 bestaande(enreedsverderuitgebreide)transferiumopdezeplek.deprovinciegroningenmoetdrenthe daaromontradenverdertegaanmetdeplannenvoordepunt. voor:50.5% tegen:14.85% geen:34.65% De provincie moet financieel bijspringen wanneer gemeenten in de problemen raken door hoge rentelastenopaangekochtegronden. Veel Groninger gemeenten hebben grond in bezit die ooit is aangekocht om nieuwe wijken en bedrijventerreinenterealiseren.nudezeplannennietmeervandegrondkomen, hebbengemeenten lastvanhogerentelasten.vaakzijnzegenoodzaaktextratebezuinigen.waarmogelijkmoetdeprovincie financieel bijspringen en helpen om het risico te spreiden. Dit kan gefinancierd worden door de opbrengstenuitdeverkoopvandeessent\aandelennietintezettenvoorinvesteringenininfrastructuur, maarvoorhetafboekenopaangekochteterreinen. voor:28.71% tegen:43.56% geen:27.72% DeprovinciemoetdefinitiefafzienvangroteinvesteringeninweginfrastructuurzoalsdeN360ende N361. De plannen voor de aanpak van diverse provinciale wegen zijn veel te grootschalig en zetten onnodig zwaarinopeenverbeteringvandeverkeersveiligheid.hierdoorwordenbestaandekwaliteitengeschaad. Bovendienishetzeerdevraagofdedoorstromingendeverkeersveiligheidsubstantieelverbeterdwordt, zekerinrelatietotdehogekosten.groningenisgeenrandstad.fileszijnhiernietofnauwelijksaande orde.hetgeldkaneldersbetergebruiktworden. voor:47.52% tegen:26.73% geen:25.74%

4 DeprovinciedientopinnovatievemanierontwikkelingeninBlauweStadtestimuleren. BlauweStadiseenfiascomaarwelónsfiasco. BlauweStadiseenfinancieelprobleem.Doornietstedoenveranderterechterweinig.Deprovinciedoet ergoedaanommetkleineinvesteringendepotentievanhetplangebiedalsnog wakkertekussen.door soepeleromtegaanmetregels,experimenteneenkanstegevenenmeerruimtetegevenaanbijzondere recreatiemogelijkhedenkanblauwestadalsnogeenwaardevolgebiedworden.terinspiratiezougekeken kunnen worden naar een in Duitsland veelgebruikte IBA\aanpak waarbij economie, toerisme, kunst en cultuurbinneneenlangdurigemanifestatiesamengebaldworden.eengoedvoorbeeldisdeaanpakbij EmscherPark,vlakoverdegrensbijArnhem. voor:77.23% tegen:10.89% geen:11.88% Deprovinciemoetdeontwikkelingvanpassendetoeristischeproductenstimuleren:nietinzettenopde massamaaropkleinschaligheid,lokaalenkarakteristiek. Groningenistoeristischnogredelijkonontgonnen,alkenthettallozeuniekeplekkendievoornationale eninternationalebezoekersinteressantzijn.doorgroningenneertezettenalseenbijzondertoeristisch product, een bijzondere bestemming met veel karakter, kan de regionale economie een extra boost krijgen. Hierbij moet niet gedacht worden aan traditioneel toerisme maar aan bijzondere ervaringen, passendbijdekwaliteitenvanhetgroningerland. voor:81.19% tegen:4.95% geen:13.86% Deprovinciemoeteconomischesubsidiesomzettenineenprovinciaalinvesteringsprogramma: eenrevolvingfundwaarmeenieuwebedrijvigheidgestimuleerdkanworden. Beginnende ondernemers en kansrijke start\ups hebben het tegenwoordig moeilijker om via banken leningen te krijgen voor het opstarten van een bedrijf. Op termijn leidt dit tot een aantasting van het economischklimaatingroningen.zoweldestadalsdeprovinciekentveleinteressanteeninnovatieve initiatieven die een kans verdienen. De provincie stimuleerde deze reeds via het zogenaamde IAG subsidieprogramma.deprovinciezoudaarnaastookalsinvesteerderopkunnentreden.bijvoorbeeldvia het verstrekken van (kleine) kredieten tegen gunstige voorwaarden vanuit een Provinciale

5 Investeringsbank waarbij revenuen terugvloeien naar de kas en beschikbaar worden voor nieuwe investeringen. voor:76.24% tegen:5.94% geen:17.82% De provincie moet zich sterk maken voor een betere verbinding tussen de stad en de Eemshaven, bijvoorbeeldviaeenverdubbelingvandebestaandeeemshavenweg/n46. HetgaatrelatiefgoedmetdeeconomischeontwikkelingvandeEemshavenenookdestadGroningen heeft potentie. Een betere verbinding tussen beide economische kerngebieden helpt om de kansen verderteverzilveren.dezeverbindingkanzoweltengoedekomenaandewerknemersindeeemshaven alsdeomliggendedorpen. voor:46.53% tegen:23.76% geen:29.7% GroningenisgeenRandstadenzaldatooknooitworden.Deprovinciemoetuitgaanvanhaareigen kracht:eendiverse,open,groene,duurzameeconomiewaarinhightechenlowtechopeenbijzondere wijzewordengecombineerd. Groningen moet niet de concurrentie aan willen gaan met de Randstad. Deze slag zal altijd verloren worden. Voortbouwen op de eigen waarden en kwaliteiten biedt veel meer kans op succes. De open economiewaarpartijenelkaarmakkelijkwetentevindeniseengrotekracht,evenalsdediversiteitaan bedrijvigheiddielangnietbijiedereenbekendis:groningenisrijkerdanmenigeendenkt.hierhorenook passende referenties bij. Groningen is geen Berlijn of Barcelona, laat staan New York. Vergelijkbare stadsregio szijnveelbetereinspiraties:pisa,bazel,gentofoxford. voor:84.16% tegen:2.97% geen:12.87%

6 De provincie moet de baten uit de verkoop van de EssentRaandelen (blijven) inzetten voor een stimuleringsfondsvoorverduurzamingvandeparticulierewoningvoorraad. DeverkoopvandeEssentaandelenheeftdeProvincievelemiljoenenopgeleverddiegrotendeelsworden geïnvesteerdindeprovincialeinfrastructuur.deprovinciedoetergoedaanhetresterendebedraginte zettenvooreenverduurzamingvandeparticulierewoningvoorraadenzouzichtotdoelmoetenstellen uittegroeientoteenprovinciemethetlaagsteenergieverbruik(endaarmeedelaagsteenergielasten) vannederland. voor:62.38% tegen:11.88% geen:25.74% De provincie moet de reeds bestaande regionale samenwerking binnen de Regio Groningen R Assen (weer)verderstimulerenenuitbouwen. DeprovincieGroningen,deprovincieDrentheentwaalfgemeentenwerkensindsjarensamenbinnende Regio Groningen Assen. Recent is deze samenwerking beperkt als gevolg van bezuinigingen. Wil de stadsregiogroningentotvollewasdomkomen,daniseengoederegionalesamenwerkingjuistessentieel. Een goede, slagvaardige regio kan voor versnelling zorgen en aanzienlijk effectiever zijn dan losse overheden.grenzenmoetenhieringeenbarrièresmeerzijn. voor:71.29% tegen:8.91% geen:19.8% Deprovinciemoetbeleidenpraktijkbeteropelkaarafstemmen.Debeleidsmatigewerkelijkheidende praktijkzijnnogtevaaktweeverschillendezaken. Veel provinciaal (economisch) beleid lijkt los te staan van werkelijke ontwikkelingen in de provincie Groningen.Somslijkthetzelfshaastofbestuur,politiekenambtelijkeondersteuningweinigfeelingen contacthebbenmetde geleefdewereld.omechteffectieftezijnenhetvertrouwenteherstellendoet de provincie er goed aan het gat tussen beleid en praktijk te dichten. Ontdek de eigen regio, ga op bezoek,weesnieuwsgierigenbetrekhetveldnogveelbetervoorerüberhaupteenletteroppapierstaat voor een nieuwe beleidsvisie. Kies hier nadrukkelijk ook voor nieuwe, niet voor de hand liggende gesprekspartners.

7 voor:71.29% geen:28.71% Deprovinciemoet,samenmetdegemeenteninderegio,verderinvestereningoedefietsverbindingen voorwoonrwerkverkeertussendestadendeomliggendegemeenten. DeafgelopenjarenishardgewerktaaneenaantalnieuwefietsroutestussendestadGroningenende omliggendekernen.dezefietsroutespluslijkeneensucces.deaanpakverdientnavolging.zebiedeneen alternatiefvoorhetautoverkeerenzorgenvooreengoede(fiets)ontsluiting.deprovinciemoeterwel voor waken dat de routes goed ingepast worden en meer zijn dan fietssnelwegen. Beschouw de fietsroutesalseenontwerpopgaveenzorgzovoorgoede,veiligeenprettigeroutesdiezowelgeschikt zijnvoorwoon\werkverkeeralsvoorrecreanten. voor:85.15% tegen:2.97% geen:11.88% Krimp laat zich moeilijk keren maar verdient een goede begeleiding. Niet middels grote investeringsprogramma smaardoorbestaandekwaliteitindekrimpregio sgerichtteversterken. Groteinvesteringenomkrimptegentegaanbiedenvaakgeensoelaas.Krimpgebiedenzijnveelbeteraf doorintezoomenopdebestaandekwaliteiten.een ruimtelijkeacupunctuur metaandachtvoorkleine ontwikkelingeneninitiatievenisvaakveelproductiever. voor:77.23% tegen:6.93% geen:15.84% Investeringeninwaterenwaterveiligheidmoetengelijkoplopenmetinvesteringeninhetlandschap. Sluit aan op de bestaande schoonheid van het landschap en creëer zo kansen voor leefkwaliteit en toerisme. Omdrogevoetentehoudenzijninvesteringeninwaterenwaterveiligheidhardnodig.Deprovinciemoet voorkomendatdezevaakgrootschaligeingrepentenkostegaanvanhetlandschap.zemoetenaltijdals ontwerpopgaveaangevlogenwordenwaarbijhetdoelisomnieuwekwaliteitentoetevoegen.ditkomt tengoedeaanhetbestaandewoonwerkklimaatenderecreatievepotentievangroningen.

8 voor:82.18% tegen:4.95% geen:12.87% De provincie moet de bereikbaarheid van kernen in het krimpgebied verbeteren en financieel bijspringendaarwaaropenbaarvervoerfinancieelnietrendabelis. Doorhetwegvallenvanvoorzieningeninkrimpgemeentenwordtdebereikbaarheidvanvoorzieningenin andere dorpen en de stad steeds belangrijker. Goede en regelmatige OV\verbindingen en snelle fietsverbindingenzijndaaromessentieel. voor:66.34% tegen:14.85% geen:18.81% DeprovinciemoetervoorzorgendatdeaanlegvandeZuidelijkeRingwegindestadniettenkostegaat vanderecreatievepotentieendehistorischekwaliteitvanhetwinschoterdiep. StadenProvincieGroningenwerkenmethetMinisterievanIenMcq.Rijkswaterstaataanplannenvoor een nieuwe, deels ondergrondse Zuidelijke Ringweg. Vanuit kostenoogpunt gaat men uit van een afsluitingvanhetwinschoterdiepterhoogtevandehuidigeeuropaweg,enditterwijldelaatstejarenfors geïnvesteerd is in de bevaarbaarheid verder op de route. Met de afsluiting gaat niet alleen een kenmerkende historische verbinding verloren, maar verliest Groningen ook kansen voor de plezier\ en recreatievaart. Een investering nu en het voor lief nemen van hogere kosten, zal zich op termijn terugbetalenenzorgenvooreenflinkekwaliteitsslag. voor:67.33% tegen:17.82% geen:14.85%

9 De provincie moet de schaalvergroting in de landbouw niet tegengaan. Wel moet ze stimuleren dat nieuwestallenopeenpassendemanierwordeningepastinhetlandschap. Het gaat relatief goed met de landbouw in Noord\Nederland. Veel boeren, ook in het bevingsgebied, investereninnieuwe,grotestallenenagrarischebedrijfsruimte.datmagechterniettenkostegaanvan debestaandelandschappelijkekwaliteiten,zekernietinhetgebieddatallijdtonderdeaardbevingen.de provinciekanviahaarruimtelijkekwaliteitsbeleidenmetgerichte(investerings)subsidiesstimulerendat boeren en ondernemers met architecten en aannemers in de regio tot mooie, passende oplossingen kunnenkomenwaarboerenenomwonendentrotsopkunnenzijn. voor:52.48% tegen:30.69% geen:16.83% De provincie moet actief beleid voeren om een ecologische en economische ramp in het Eems Estuariumtevoorkomen. InhetEemsEstuarium,gelegentussendeEemshavenendemondingvanderivierdeEms,dreigteen ecologischeeneconomischeramp.deafgelopendertigjaarisdoorinpolderingenvelebaggeractiviteiten ten behoeve van de bevaarbaarheid een levenloos en troebel systeem ontstaan. Ingrijpen is nodig om dezedreigendeenonbekenderamptevoorkomen.doorniettegen,maarmetdenatuurtewerken,kan deeemsweertotlevenkomenzonderdatdittenkostegaatvandeeconomischeactiviteitingroningen ennoord\duitsland. voor:75.25% tegen:3.96% geen:20.79% De provincie moet de nadruk leggen op het oplossen van problemen en niet op het benoemen en beschrijvenervaninnota senbeleid.richtdepijlenophet doen enondersteungemeenteninplaats vantefocussenopcontrole. Deprovinciewordtvaakbeschouwdalseenonnodigeextrabestuurslaagendatterwijlernogweldegelijk een rol ligt op het niveau tussen gemeentelijke en rijksoverheid, zeker waar het zaken als landschap, infrastructuurenruimtelijkeordeningbetreft.deprovinciedoetergoedaanhaarhoudingteveranderen: minder focus op controle en sturing, meer op faciliteren, meedenken en ondersteunen. Daar hoort nadrukkelijkeaandachtbijvoor hetgroteregeheel.

10 voor:74.26% tegen:2.97% geen:22.77% Omarmdezachtewaardenvandeprovincieinhetruimtelijkbeleid.Metstilte,donkerteenschoneen gezondeluchtkandeprovinciezichonderscheiden. Stilte,donkerteenschoneengezondeluchtbehorentotdekwaliteitenvanNoord\Nederland.Zedienen beschermd en vermarkt te worden. Bovendien kunnen ze bijdragen aan de ambities van Noord\ NederlandophetvlakvanHealthyAgeing. voor:78.22% tegen:8.91% geen:12.87%

11 AANGEDRAGENVISIESENIDEEEN 1.NieuwPOPnaderheroverwegenopteveelwillenennietgoedbeherenvanhetbestaande.Ambities terugschroeven naar de maatschappelijke werkelijkheid en de noodlottige gevolgen voor het gehele aardbevingsgebied.leegloopenonzekerhedenzullenblijvenbestaan.onzekerheidalsvestigingsbasis voorwonen,levenenwerkenisfataal.waterveiligheidalsgevolgvanbevingenvanzekeregrootteen krachtzijneenondergeschiktonderwerpinbeleidenuitvoering.evacuatieiseenondergeschovenkind. WegvallenvanevacuatiemogelijkheidvaneenhogeRingwegeneenondertelopenopentunnelvande Ringwegsluitenteevacuerenpersonenopenzelfredzaamheidwordternstigbeperkt.HouhetOude Winschoterdaip voor waterbeheersing en transport open en laat het niet beperken door een niet watertoekomstbeperkendevoorziening12meteronderhethuidigewateroppervlak.eenopenkanaal eneenaquaducthebbeneenbewezentoekomstwaardequaveiligheideneconomie. 2.Noordkustalstoeristischetrekker:duisternis,natuur,leegterust.Verziltingalsdragervoornieuwe economie.wehebbeneenlangekustlangshetgrootstenatuurgebiedvannederland:dewaddenzee. Echterdoordeinpolderingenennatuurwetishetgebiedontoegankelijkendaarmeeniettebeleven. DeverziltingwordttegengegaandoorzoetwateruithetIJsselmeernaardekusttepompen,datkost tientallenmiljoenenikhebeenontwerpgemaaktvoorpieterburenaanzee:eencombinatievanzilte landbouw, natuur en recreatie. Samen met de Provincie, Wetsus en de Waddenacademie is dit te realiseren Daarnaast pleit ik voor een toegankelijker zilte zone langs de kust, binnendijks en buitendijks.geefondernemersenboerendekansietsteontwikkelenendaarmeehetkrimpgebiedeen impulstegeven.ziltekansenzijn:wellness,aquacultuur,kleinschaligrecreatiefverblijf,gastronomie, wadlopen, innovatieve landbouw, enz.. Kijk voor meer informatie op 3.Koesterhetgroen,debomeninhetbijzonderendedaarbijbehorendebiotopen.Zeverdwijnenmet veelteveelgemak.deprovinciemoethierveelkritischeropzijn.zemoethetzelfstegengaan. 4. De bestaande ringweg wordt omgebouwd tot een snelweg voor RWS. De stad Groningen gaat de toegankelijkheidverliezenindespits.filesontstaanopeninhetonderliggendewegennet.omdestad inrenuittekomen.voorvergrotingvandetoegankelijkheidvooralleverkeersmodaliteitenentegen hetsteedsverderstimulerenvanautoverkeerdoorhetbegripbereikbaarheid.detoegankelijkheidvan destadisnietalleenviadeautoterealiseren.hetontbreektaaneenmoderne,toekomstbestendige visie op de Toegankelijkheid van de Stad. Het Station en de Ringweg moeten met elkaar te maken krijgen en er wordt te weinig nagedacht over het inpassen van de structuren in de Stad. Het wordt gedumptenverlooptnietorganisch,ookmetbewonersontwikkeld.

12 5.ZorgvoorgoedefietsverbindingentussenachterzijdeHoofdstationendeZuidelijkewijkenindestad. 6.Geefmeeraandachtvoorduurzaamheid,energie,CO2,circulaireeconomieetc. 7.Treinverbinding elektrisch, Veendam R StadskanaalR EmmenR Coevordenasap,pleaseEndieook mooiinpasseninhetlandschapmetmooiestationseninvestereninnieuweregionalearchitectuurdie bestfeestelijkmagzijn. 8.Aandachtvoorbehoudvanhistorischebebouwingbijmaatregelentengevolgevangaswinning:bij monumenten,maarzekerookbijnietrmonumenten. 9. Leefbaarheid en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle mooie projecten en burgerinitiatievendiebijdragenaankwaliteitvandesamenlevingenbevorderingvansocialecohesie, onderlinge zorg en stimulering van ontwikkelingskansen verdienen onvoorwaardelijke ondersteuning enborgingcontinuïteit.beoordelingvankwaliteitisnietaandedeskundigenmaaraandegenendiehet aangaat.onnodigebureaucratie(iswantrouwen)schrappengeeftveelnieuweruimte(isvertrouwen) enmiddelen. 10.VoegDrenthe&Groningensamen.Laatgemeentenzelfhunherindelingspartnerskiezen,desnoods Drentsegemeenten,blokkeere.e.a.niet,stimuleerideeënvanonderafenlegnietsdwingendop. 11. Het gevaar dreigt dat ons prachtige platteland verwordt tot een industrieel landschap. Verbrede wegen om de grote landbouwvoertuigen en vrachtwagens ruim baan te geven en dus onveiligheid creëren voor de fietser/recreant. Grote (mega) stallen, mestopslag en silo's. Monotone akkers met grasland ( geen koe in de wei) maïs en aardappelen. Verder hoge windmolens en masten aan alle kanten 12.EcologischeverbindingonderdeA28terhoogtevanWitteMolen/Lappenvoortpolderaanleggen. GroningenenDrenthemoetenditnuvoortvarendaanpakken. 13. RingRZuid en Winschoterdiep: de Provincie moet meer luisteren naar wijkbewoners en hen beschermen.verbeteringmagnooittenkostegaanvanleefbaarheidenveiligheidvandewijken.en ooknooittenkostevangezondheid.ermoetnaaralternatievengezochtwordenwaariedereenblijvan wordt.geenmiljardenuitbesteden,waarmenstraksspijtvanheeft.geensnelwegdoordevondellaan, datisnietnodig.hetwinschoterdiepmoetopenblijven,sluitingisgeenverbetering.dezevaarroute hoort bij de stad, net zoals Amsterdam zijn grachten heeft. Vaarwater is belangrijk, ook voor het toerismeenhetverfraaitdestad.afblijvendus.

13 14.SamenwerkingmetDuitslandisongelofelijkbelangrijkenkannogbeter.Dezesamenwerkingwillen degroningersopgroteschaal.blijfdaardusopinzettenditinclusiefeengoedespoorverbinding. 15. Groningen zal gecompenseerd worden voor de aardbevingsschade. Dat geld dient verschrikkelijk goed beheerd te worden en niet over de balk gegooid. Verder moet er van de aardgasbaten een evenredigerdeelteruggaanstroment.b.v.groningen.ditstaatlosvaneventuelecompensatie. 16.Blijfgoedenonafhankelijkonderzoekeisenalshetgaatomdegevolgenvandegasboringen.En zorgvooreengoedelobby.debelangenvangroningenzijnvanwegedeliggingbuitenderandstaden ook door financieel belang duidelijk niet in de beste handen bij de landelijke politiek. Laat staan bij Shell/NAM.Wemoetenbetervooronszelfgaanzorgen. 17.HandhaafdeafrittenaandezuidelijkeringbijdeHerewegendeOosterpoort.Zohoudenwijeen leefbarestad. 18.Ikmaakmeernstigzorgenoverhetgebrekaansocialehuurwoningen.Ookinverbandmetdehele vermogensongelijkheidsdynamiek, segregatie (TU Delft), kinderen die in armoede opgroeien, (de invloedophundenkenenkansen)engroeivanvoedselbankenbarenmezorgen.kandeprovinciale overheidnogietsbetekenenindespreidingvankennis,machteninkomeninverbandmethetnieuwe precariaat? Ook cultuur en Onderzoek en Onderwijs zouden zich weer onafhankelijk van private geldstromeninhuneigenwaarde,moetenkunnenontwikkelendaarkunjehetbestebelastinggeldvan ons democratische geheel in investeren Marktwerking uit de zorg Wat kan de Provincie daarin betekenen? 19.Snelinternetisnuenvooralindetoekomstessentieelvooreenleefbaar(enwerkbaar)platteland. Deprovinciemoetderegienemenenlokaleinitiatievenophetgebiedvanbreedbandophetplatteland onder1paraplubrengenenfinancieelondersteunen. 20.Reserveergeldvoorversterkingvanlandschapennatuur. 21.Ikzielievergeenschaalvergrotingindelandbouw.Alsdattochgebeurtbenikwelvooreengoede ruimtelijkeinpassing.verderaandachtvoorpuntenalsgaswinning,windmolensetcetera. 22. Inzetten op alternatieve aantrekkelijke wandel/fietsroutes met educatief karakter en plukmomenten. Voor schoolkinderen aantrekkelijk om meer te bewegen en woon/werkverkeer stimulerenomdefietstepakkenofdeelektrischescooter.minderregelsenhetaantrekkelijkmaken om op eigen kracht creatief vervoer te kunnen regelen met buurtbewoners en de omgeving. Kleine

14 ondernemerskunnenviahetivi;het inkomenvooriedereen activiteitenorganiserenmetplezieren vanuitpassie.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Derde Kamer Bijeenkomst De regio weer op de kaart Hotel Van der Valk, Nieuw Amsterdam, 21 september 2006 Prof.dr. P.H. Pellenbarg Faculteit der Ruimtelijke

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Nota Reacties en Commentaar

Nota Reacties en Commentaar Nota Reacties en Commentaar Instantie Reactie Commentaar Verwerking 1 Raad van Delfzijl Intentie in visie opnemen de N33 tot de Eemshaven te verdubbelen in de toekomst voor betere aansluiting Eemsdeltagebied

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Bron: beeldbank.rws.nl

Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Bron: beeldbank.rws.nl Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen Bron: beeldbank.rws.nl Introductie Herkingen, Stellendam en Ouddorp zijn gelegen op Goeree-Overflakkee, het meest zuidelijke eiland van de Zuid-Hollandse

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Regionale opgaven Zaanstreek/Waterland

Regionale opgaven Zaanstreek/Waterland Regionale opgaven Zaanstreek/Waterland 3 juli 2015 prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft directeur Nieuwe Markten BPD Ontwikkeling 1. ruimtelijk-economische positie

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

Verslag publieksdebat Brummen

Verslag publieksdebat Brummen Verslag publieksdebat Brummen Datum bijeenkomst: 3 april 2013 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 15 deelnemers Doel van de bijeenkomst: Verzamelen reacties op de conceptvisie; Input leveren voor de definitieve

Nadere informatie

Beleving en beeldvorming van het Groninger landschap

Beleving en beeldvorming van het Groninger landschap Beleving en beeldvorming van het Groninger landschap Deze factsheet laat zien hoe Groningers tegen het landschap van Groningen aankijken. Wat vinden ze uniek aan het landschap van de provincie en wat vinden

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei

Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei LANDSCHAPSFONDS VECHTVALLEI Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! De Vechtstreek is een uniek gebied in de dicht bevolkte Randstad,

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân Gebruik de lokale, Friese kracht voor meer duurzame energie en werkgelegenheid Vijf stellingen voor een duurzamer Fryslân Steeds meer Friezen kiezen er voor om zelf duurzame energie op te wekken, thuis

Nadere informatie

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN Foto: Pixabay, Creative Commons MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF: BANENMOTOR VAN DE SAMENLEVING Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is dé banenmotor

Nadere informatie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Manifest Input voor het coalitieakkoord Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Op het PlattelandsParlement Gelderland

Nadere informatie

Aan het lid van de Provinciale Staten, De heer T.J. Zanen. Nr.: 2004-08629/15/A.24, EZ Groningen, 8 april 2004

Aan het lid van de Provinciale Staten, De heer T.J. Zanen. Nr.: 2004-08629/15/A.24, EZ Groningen, 8 april 2004 Aan het lid van de Provinciale Staten, De heer T.J. Zanen Nr.: 2004-08629/15/A.24, EZ Groningen, 8 april 2004 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : uw vragen over

Nadere informatie

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen wat zijn je kansen? Je hebt vast al nagedacht over wat je na de middelbare school wilt gaan doen! Waarschijnlijk ga je nog een opleiding volgen. Maar kun je daarmee straks een baan vinden? Dat gaan we

Nadere informatie

De grensoverschrijdende Regio Krachten in het Noorden. Alex Voordes AM bv Noordoost 13 mei 2011

De grensoverschrijdende Regio Krachten in het Noorden. Alex Voordes AM bv Noordoost 13 mei 2011 I De grensoverschrijdende Regio Krachten in het Noorden Alex Voordes AM bv Noordoost 13 mei 2011 Grensoverschrijdend of uitdagend? Grensoverschrijdend Wat was er eigenlijk grensoverschrijdend? Waar komen

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Deltanetwerk, 29 november 2012

Deltanetwerk, 29 november 2012 Deltanetwerk, 29 november 2012 Kust- en Deltaontwikkeling in Zuid-Holland Mr. A.M. Kleij MPA Programmadirecteur provincie Zuid-Holland De Zuidvleugel Integrale visie gebiedsontwikkeling Integrale ontwikkeling

Nadere informatie

Vragen en antwoorden vanuit de Stemwijzer

Vragen en antwoorden vanuit de Stemwijzer Vragen en antwoorden vanuit de Stemwijzer 1. Samengaan gemeente De gemeente Smallingerland mag in de toekomst samengaan met een andere gemeente. Om te beginnen zou het al goed zijn om al de samenwerking

Nadere informatie

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Twentse landbouw in nieuw krachtenveld Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Programma Voorstellen Stellingen Presentatie trends en ontwikkelingen Discussie Conclusies en afronding Pratensis Adviesbureau voor

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Werkende bedrijventerreinen

Werkende bedrijventerreinen Werkende bedrijventerreinen Dr. Cees-Jan Pen, programmamanager Platform31/Lector Vastgoed Fontys 1 Mijn agenda Bedrijventerreinen hoger op de politieke agenda: banen, mkb, leefbaarheid, economisch belang

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

De kracht van pps in lightrail

De kracht van pps in lightrail De kracht van pps in lightrail Over de groeiende noodzaak van lightrail in stedelijke gebieden, de voordelen van publiek-private samenwerking en de gebundelde krachten van Strukton. Strukton pleit voor

Nadere informatie

Werken met streekagenda s. Een regionaal loket en aanspreekpunt

Werken met streekagenda s. Een regionaal loket en aanspreekpunt Werken met streekagenda s Een regionaal loket en aanspreekpunt Inleiding U kon de afgelopen jaren terecht met uw projectideeën en aanvragen bij Plattelânsprojekten. Dit blijft zo, maar vanaf 2014 doet

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN 2015 2019

Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN 2015 2019 Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN 2015 2019 Inleiding van de lijsttrekker De leden van de VVD in de provincie Groningen hebben in november 2014 dit programma vastgesteld voor de verkiezingen voor

Nadere informatie

De Korte Vliet variant

De Korte Vliet variant De Korte Vliet variant Een beter plan voor (n)u en later De Korte Vliet variant Een beter plan voor (n)u en later In de regio Holland Rijnland moeten nieuwe woningen, bedrijfslocaties en infrastructuur

Nadere informatie

Green Deal Elektrisch vervoer

Green Deal Elektrisch vervoer Green Deal Elektrisch vervoer Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid

Nadere informatie

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta Resultaten Advies en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta 29 november 2013 Nationaal Landschap IJsseldelta is in verandering. Transitie noemen we dat. We bereiden ons voor op een andere manier

Nadere informatie

Natuurbegraven als economische drager voor natuur en landschap 29 mei 2013

Natuurbegraven als economische drager voor natuur en landschap 29 mei 2013 Natuurbegraven als economische drager voor natuur en landschap 29 mei 2013 Aan de deelnemers van de bijeenkomst is gevraagd aan te geven wat de gewenste rol is van de publieke partijen (Rijk, Provincie

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen 2015

Algemene Beschouwingen 2015 Algemene Beschouwingen 2015 -CDA Statenfractie Groningen- 24 juni 2015, alleen uitgesproken tekst is geldig Voorzitter, Vandaag spreken wij over de voorjaarsnota. Traditioneel een moment waarbij we spreken

Nadere informatie

In 2050 woont ongeveer 2/3 van de wereldbevolking in steden. Nu: ± 55%

In 2050 woont ongeveer 2/3 van de wereldbevolking in steden. Nu: ± 55% In 2050 woont ongeveer 2/3 van de wereldbevolking in steden Nu: ± 55% Extra: 2,5 miljard mensen in stedelijke omgeving (Infokaart Unicef verstedelijking: http://www.unicef.org/sowc2012/urbanmap/) De ontwikkeling

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Programma Fatih Ozdere Algemene introductie Samenwerking met Alblasserdam en SWEK Financien Lennart Graaff - procesmanager Proces project Gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland Versterken lokale economie Verstrekte leningen en kredieten Rabobank

Nadere informatie

Laat Groningen niet zakken Een plan voor veiligheid en werkgelegenheid in Groningen

Laat Groningen niet zakken Een plan voor veiligheid en werkgelegenheid in Groningen Laat Groningen niet zakken Een plan voor veiligheid en werkgelegenheid in Groningen Emile Roemer en Paulus Jansen februari 2014 Laat groningen niet zakken 2 inhoud inhoud INLEIDING 5 VOORSTELLEN 7 SLOTSOM

Nadere informatie

Schoolconcentratie in het voortgezet onderwijs, een verkenning van ontwikkelingen in Rijnmond 1986-2010

Schoolconcentratie in het voortgezet onderwijs, een verkenning van ontwikkelingen in Rijnmond 1986-2010 Schoolconcentratie in het voortgezet onderwijs, een verkenning van ontwikkelingen in Rijnmond 1986-2010 Dr. Enne de Boer TU Delft, Faculteit CiTG, Afdeling Transport en Planning e.deboer@tudelft.nl Dirk-Jan

Nadere informatie

;ucc.m. 1101166. iw. 1 ZAAK W. CLAS.

;ucc.m. 1101166. iw. 1 ZAAK W. CLAS. Brugstraat 51, 4475 AN Wilhelminadorp Postbus 25,4450 AA Heinkenszand Telefoon: 01 13-5691 10; fax: 01 13-5691 11 E-mail: info@hetzeeuwselandschap.nl ABN AMRO: 51.03.36.167 ING: 245740 Belaië: Kredietbank

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Adviesnota

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Adviesnota GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Adviesnota Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0131 College van Burgemeester en Wethouders Veendam Veendam, 19 november 2013 Onderwerp:

Nadere informatie

Breedband in Overijssel

Breedband in Overijssel Breedband in Overijssel Aanleiding project (I) Breedband van strategisch belang voor provincie Vraag naar bandbreedte neemt exponentieel toe (30-40% / jaar). Randvoorwaarde voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

Gas geven voor duurzame energie

Gas geven voor duurzame energie Gas geven voor duurzame energie Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Een aantrekkelijk gebied, met een uitgebreid aanbod aan werkgelegenheid Onder de noemer Arnhem Centraal ondergaan station Arnhem en zijn directe omgeving

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

Karakteristieke gebouwen

Karakteristieke gebouwen Karakteristieke gebouwen Pagina 1 Oud Gebouw, Nieuw Gebruik Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) Steunpunt Dorpshuizen Drenthe (SDD) Kampsweg 4, 9418 PE WIJSTER tel.: 0592 31 51 21 / E. info@bokd.nl

Nadere informatie

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 1. Inleiding Op dinsdag 13 januari j.l. heeft het eerste Provinciale Statenverkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezingen

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

Samenvatting Omgevingsvisie Drenthe

Samenvatting Omgevingsvisie Drenthe Bijlage: Samenvatting Omgevingsvisie Drenthe Drenthe is de mooiste provincie van Nederland. En dat moet zo blijven! We willen ook in de toekomst blijven genieten van alles wat Drenthe zo speciaal maakt.

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland

Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland Jan Dirk Gardenier 17 april 2015 Lokale verschillen in leefbaarheid veel gesloten platteland Economie is afhankelijk van ruimtelijke gebiedsontwikkeling en de

Nadere informatie

Structuurvisie ontwerp

Structuurvisie ontwerp Kaartenoverzicht Structuurvisie ontwerp Waalwijk 2025 onderscheidend meer verleiden Inhoud Typering 2013 Totaalkaart Typering 2013 Deelkaarten Typering 2013 Ondergrond Netwerken Wonen Werken Voorzieningen

Nadere informatie

Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland. Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme

Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland. Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme Regionaal Beeldverhaal Noord-Holland Joris Pieter Neuteboom EZ/Toerisme Gebiedsgericht werken Ambitie Gemeenten/regio s ondersteunen bij het vaststellen van hun identiteit (IM) Behoud door ontwikkeling

Nadere informatie

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011 Verkort verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen 2011 2 maart 2011 Inhoud 1 Fryslân blijft een zelfstandige provincie Pagina 3 2 De Friese Cultuurpas Pagina 3 3 Agrarisch ondernemen pagina 4

Nadere informatie

Verklaring van Hoog & Droog

Verklaring van Hoog & Droog Verklaring van Hoog & Droog Aangenomen bij acclamatie op woensdag 6 juni bij Burgers Zoo te Arnhem Over de andere kant van de Delta Verklaring van Hoog & Droog Conclusies en adviezen geformuleerd tijdens

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit. Assen 27 oktober 2009. Aanleiding. Ruimte-voor-ruimte regeling in Drenthe

Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit. Assen 27 oktober 2009. Aanleiding. Ruimte-voor-ruimte regeling in Drenthe Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit Assen 27 oktober 2009 Aanleiding Ruimte-voor-ruimte regeling in Drenthe Hoe draagt de werkwijze van het Atelier Overijssel bij aan Ruimtelijke kwaliteit? Kan de benadering

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

Stadsdeel Zuid. Reactie Stadsdeel Zuid op het Ambtitiedocument (Masterplan) ZuidasDok 28 november 2013

Stadsdeel Zuid. Reactie Stadsdeel Zuid op het Ambtitiedocument (Masterplan) ZuidasDok 28 november 2013 Postbus 74019 1070 BA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 252 4365 X X X z Stadsdeel Zuid Dagelijks bestuur Retouradres: Postbus 74019, 1070 BAAmsterdam College van B & W Stadhuis, Amstel 1 Postbus 202 1000

Nadere informatie

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl)

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Introductie De Friese gemeente Tytsjerksteradiel ligt pal ten oosten van de provinciehoofdstad Leeuwarden. De gemeente bestaat uit 17 kernen;

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Apeldoorn. Ede Arnhem

Apeldoorn. Ede Arnhem Lelyst ad Harderw ijk Devent er Apeldoorn Zut phen Wint ersw ijk Ede Arnhem Doet inchem Tiel Nijmegen 1 Kans op krimp Vo geen kans op krimp weing kans op krimp enige kans op krimp kans op krimp onbekend

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met Vooruit met natuur Stelt u zich voor een sterke, fitte, sprankelende natuur, waarvan je volop kunt genieten. Natuur dichtbij, die ontspant en die maakt dat je je prettig voelt op de plek waar je woont.

Nadere informatie

Kent, een geweldige plek om zaken te doen

Kent, een geweldige plek om zaken te doen Kent, een geweldige plek om zaken te doen Kent is de beste plek om zaken te doen in het Verenigd Koninkrijk. Gelegen in Zuidoost-Engeland is Kent de regio die het dichtst bij het vasteland van Europa ligt.

Nadere informatie

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Maart 2013 Wat is de ecologische hoofdstructuur (EHS)? De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke

Nadere informatie

Uitwerking uitkomsten praatcafé

Uitwerking uitkomsten praatcafé Uitwerking uitkomsten praatcafé 21 november 2012 in de Tjattel Sjoerd IJdema / Frans Jorna Inhoud Algemeen... 2 Tafels Voorzieningen... 2 Tafels Wonen... 3 Tafels Werken... 3 Plenaire nabespreking... 5

Nadere informatie

2. Een evenement als Dance Valley moet mogelijk zijn in recreatiegebieden.

2. Een evenement als Dance Valley moet mogelijk zijn in recreatiegebieden. Provinciale Stellingen Stellingen 2007-2008 1. Landbouw en woningen moeten wijken voor waterberging. 2. Een evenement als Dance Valley moet mogelijk zijn in recreatiegebieden. 3. Overheid moet bedrijven

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012

Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012 Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012 prof. mr. Friso de Zeeuw praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling De

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

John Dagevos (Telos/UvT) Tilburg, 27 november 2013. Heilige huisjes in de knel

John Dagevos (Telos/UvT) Tilburg, 27 november 2013. Heilige huisjes in de knel John Dagevos (Telos/UvT) Tilburg, 27 november 2013 Heilige huisjes in de knel Eeuwenlang waren religieuze gebouwen de spil waar het leven in stad of dorp om draaide, ankerpunten in het dagelijks leven,

Nadere informatie

FONDSENWERVING EN FINANCIERING

FONDSENWERVING EN FINANCIERING FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, 19 januari BUREAU MORE Gespecialiseerd in vinden van geld (= o.a. alle subsidie- en fondsenvraagstukken) Voor bedrijven,

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland. 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland

Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland. 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland Inhoud Inleiding... 2 I. Snapshot Rivierenland 2013... 2 II. Toekomstbeeld Rivierenland 2040...

Nadere informatie

ruurd.brekveld@veendam.nl; pieter.norder@gemeente-oldambt.nl; griffier; j.vandermeer@winsum.nl; m.verbeek@wxs.nl; mjslopsema@zuidhorn.

ruurd.brekveld@veendam.nl; pieter.norder@gemeente-oldambt.nl; griffier; j.vandermeer@winsum.nl; m.verbeek@wxs.nl; mjslopsema@zuidhorn. griffier Van: Bert Dijksterhuis Verzonden: vrijdag 28 juni 2013 16:05 Aan: ruurd.brekveld@veendam.nl; pieter.norder@gemeente-oldambt.nl; griffier; j.vandermeer@winsum.nl;

Nadere informatie

INVESTEREN IN UW REGIO

INVESTEREN IN UW REGIO INVESTEREN IN UW REGIO HEEFT DE TOEKOMST AIRPORTHOLLAND O B L I G A T I E S - O N T W I K K E L I N G - V A S T G O E D Looptijd 3 jaar Vast rendement van 8% Rente per 4 weken uitgekeerd Inhoudsopgave

Nadere informatie

MRA-agenda van de IJmond IJMOND

MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND Inleiding De IJmond is een veelzijdige aantrekkelijke regio met veel potentie. Binnen de Metropoolregio Amsterdam heeft de IJmond een eigen

Nadere informatie

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 Myrthe Lanting Tijdens mijn studies textielontwerp en Design Cultures ben ik me gaan interesseren in hoe ik ontwerp in kan zetten voor sociale innovatie.

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex Art 46 RvO CDA-Internationale trein Amsterdam-Berlijn 1- Notagegevens Notanummer 2016-001019 Datum 02-06-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie