UITKOMSTEN*PROVINCIALE*NAWIJZER:*DE*STELLINGEN*

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITKOMSTEN*PROVINCIALE*NAWIJZER:*DE*STELLINGEN*"

Transcriptie

1 UITKOMSTENPROVINCIALENAWIJZER:DESTELLINGEN De provincie moet de komst van nieuwe bedrijventerreinen tegengaan en stimuleren dat bestaande terreinenbeterbenutofherbestemdworden. Drachtenalsillustratiefvoorbeeld.Veelvandezeterreinenstaanleeg.Deverwachtingisnietdatzeooit nogvolkomen,deelsdoorhetoveraanbod,deelsdoordatdevraagvanveelbedrijvenisveranderd.de provinciemoetdaaromeenstopzettenopdeaanlegvannieuweterreinenenveelmeerinzettenopeen betere benutting van bestaande locaties. Daarbij moet niet uitgegaan worden van bedrijventerreinen maarvanbedrijfshuisvestingopdemeestpassendelocaties. voor:84.16% tegen:6.93% geen:8.91% De provincie moet de economische potentie van Groningen Airport Eeldeversterken. De luchthaven verdienteeneigenkarakter,passendbijhetlandschapendeomgeving. GroningenAirportEeldeiseenuniekgelegenregionaleluchthaven.Echtgrootzaldeluchthavennooit worden.daarvoorishetachterlandsimpelwegtedun.vanwegedeeconomischebetekenisvoorderegio is handhaving echter wel van belang. Daarbij verdient de luchthaven het om uit te groeien tot een karakteristiekeplekmeteenmooieterminal,passendbijhetrijkeomliggendelandschap,datnietalleen aantrekkelijkisvoorreizigersmaarookvoorfietsers,wandelaarsofdagjesmensen. voor:53.47% tegen:22.77% geen:23.76% Bezuinigingen op cultuur zijn slecht voor het vestigingsklimaat. De provincie moet afzien van bezuinigingenenkunstencultuurveelmeerinzettenalseenuniquesellingpointvangroningen. SteedsmeerbedrijvenkiezenvoorGroningenvanwegedebestaandekwaliteitenendeaanwezigheidvan goedevoorzieningenenkennisinstellingenalsderijksuniversiteit,dehanzehogeschoolenhetumcg.een goedaanbodvankunst,cultuurenevenementenisookessentieelvoorhetvestigingsklimaat.hetzorgt vooreenonderscheidendekwaliteitdiezichoptermijnterugbetaalt.

2 voor:79.21% tegen:8.91% geen:11.88% Deprovinciedienteenprogressiefpersoneelsbeleidtevoeren,gerichtopeenkleinere,proRactievere, meerdienstbareenvooralookkundigeenslagvaardigeoverheid. De rol van de overheid is de laatste jaren sterk veranderd. De ambtelijke organisatie is nog niet altijd meegegroeidmetdezenieuwerol.omderolgoedtevervullendientdeprovinciesneller,slagvaardiger envooraldienstbaarderoptetreden.viaeengerichtpersoneelsbeleidzaldeprovinciezichzelfverder moetenklaarstomenvoordeopgavenvanvandaag. voor:78.22% tegen:4.95% geen:16.83% De provincie moet zich hard maken voor een gasbatenfonds waarmee geïnvesteerd wordt in de energievoorzieningvanmorgen. Groningen heeft niet tot nauwelijks geprofiteerd van de gasbaten. Daarom moet, naar voorbeeld van Noorwegen,vaniederem3gasdienunoguitdegrondgehaaldwordt,eendeelvandeopbrengstineen apart provinciaal fonds gestopt worden waarmee Groningen kan investeren in nieuwe duurzame energievoorzieningen. voor:83.17% tegen:2.97% geen:13.86% Deprovinciemoet,inoverlegmetdebetrokkengemeentenendeprovincieDrenthe,dekomstvanee grootnieuwtransferiumbijdepunttegengaan. Vlak over de provinciegrens, ter hoogte van De Punt, werkt de provincie Drenthe met de gemeente Tynaarlo aan plannen voor een nieuw Transferium aan de A28. Vanwege de nog forse afstand tot de luchthavenenzekertotdestadishetbeoogdesuccestwijfelachtig.voordebereikbaarheidvandestad vanaf Assen kan beter geïnvesteerd worden in voorzieningen rond Haren, dit in aanvulling op het

3 bestaande(enreedsverderuitgebreide)transferiumopdezeplek.deprovinciegroningenmoetdrenthe daaromontradenverdertegaanmetdeplannenvoordepunt. voor:50.5% tegen:14.85% geen:34.65% De provincie moet financieel bijspringen wanneer gemeenten in de problemen raken door hoge rentelastenopaangekochtegronden. Veel Groninger gemeenten hebben grond in bezit die ooit is aangekocht om nieuwe wijken en bedrijventerreinenterealiseren.nudezeplannennietmeervandegrondkomen, hebbengemeenten lastvanhogerentelasten.vaakzijnzegenoodzaaktextratebezuinigen.waarmogelijkmoetdeprovincie financieel bijspringen en helpen om het risico te spreiden. Dit kan gefinancierd worden door de opbrengstenuitdeverkoopvandeessent\aandelennietintezettenvoorinvesteringenininfrastructuur, maarvoorhetafboekenopaangekochteterreinen. voor:28.71% tegen:43.56% geen:27.72% DeprovinciemoetdefinitiefafzienvangroteinvesteringeninweginfrastructuurzoalsdeN360ende N361. De plannen voor de aanpak van diverse provinciale wegen zijn veel te grootschalig en zetten onnodig zwaarinopeenverbeteringvandeverkeersveiligheid.hierdoorwordenbestaandekwaliteitengeschaad. Bovendienishetzeerdevraagofdedoorstromingendeverkeersveiligheidsubstantieelverbeterdwordt, zekerinrelatietotdehogekosten.groningenisgeenrandstad.fileszijnhiernietofnauwelijksaande orde.hetgeldkaneldersbetergebruiktworden. voor:47.52% tegen:26.73% geen:25.74%

4 DeprovinciedientopinnovatievemanierontwikkelingeninBlauweStadtestimuleren. BlauweStadiseenfiascomaarwelónsfiasco. BlauweStadiseenfinancieelprobleem.Doornietstedoenveranderterechterweinig.Deprovinciedoet ergoedaanommetkleineinvesteringendepotentievanhetplangebiedalsnog wakkertekussen.door soepeleromtegaanmetregels,experimenteneenkanstegevenenmeerruimtetegevenaanbijzondere recreatiemogelijkhedenkanblauwestadalsnogeenwaardevolgebiedworden.terinspiratiezougekeken kunnen worden naar een in Duitsland veelgebruikte IBA\aanpak waarbij economie, toerisme, kunst en cultuurbinneneenlangdurigemanifestatiesamengebaldworden.eengoedvoorbeeldisdeaanpakbij EmscherPark,vlakoverdegrensbijArnhem. voor:77.23% tegen:10.89% geen:11.88% Deprovinciemoetdeontwikkelingvanpassendetoeristischeproductenstimuleren:nietinzettenopde massamaaropkleinschaligheid,lokaalenkarakteristiek. Groningenistoeristischnogredelijkonontgonnen,alkenthettallozeuniekeplekkendievoornationale eninternationalebezoekersinteressantzijn.doorgroningenneertezettenalseenbijzondertoeristisch product, een bijzondere bestemming met veel karakter, kan de regionale economie een extra boost krijgen. Hierbij moet niet gedacht worden aan traditioneel toerisme maar aan bijzondere ervaringen, passendbijdekwaliteitenvanhetgroningerland. voor:81.19% tegen:4.95% geen:13.86% Deprovinciemoeteconomischesubsidiesomzettenineenprovinciaalinvesteringsprogramma: eenrevolvingfundwaarmeenieuwebedrijvigheidgestimuleerdkanworden. Beginnende ondernemers en kansrijke start\ups hebben het tegenwoordig moeilijker om via banken leningen te krijgen voor het opstarten van een bedrijf. Op termijn leidt dit tot een aantasting van het economischklimaatingroningen.zoweldestadalsdeprovinciekentveleinteressanteeninnovatieve initiatieven die een kans verdienen. De provincie stimuleerde deze reeds via het zogenaamde IAG subsidieprogramma.deprovinciezoudaarnaastookalsinvesteerderopkunnentreden.bijvoorbeeldvia het verstrekken van (kleine) kredieten tegen gunstige voorwaarden vanuit een Provinciale

5 Investeringsbank waarbij revenuen terugvloeien naar de kas en beschikbaar worden voor nieuwe investeringen. voor:76.24% tegen:5.94% geen:17.82% De provincie moet zich sterk maken voor een betere verbinding tussen de stad en de Eemshaven, bijvoorbeeldviaeenverdubbelingvandebestaandeeemshavenweg/n46. HetgaatrelatiefgoedmetdeeconomischeontwikkelingvandeEemshavenenookdestadGroningen heeft potentie. Een betere verbinding tussen beide economische kerngebieden helpt om de kansen verderteverzilveren.dezeverbindingkanzoweltengoedekomenaandewerknemersindeeemshaven alsdeomliggendedorpen. voor:46.53% tegen:23.76% geen:29.7% GroningenisgeenRandstadenzaldatooknooitworden.Deprovinciemoetuitgaanvanhaareigen kracht:eendiverse,open,groene,duurzameeconomiewaarinhightechenlowtechopeenbijzondere wijzewordengecombineerd. Groningen moet niet de concurrentie aan willen gaan met de Randstad. Deze slag zal altijd verloren worden. Voortbouwen op de eigen waarden en kwaliteiten biedt veel meer kans op succes. De open economiewaarpartijenelkaarmakkelijkwetentevindeniseengrotekracht,evenalsdediversiteitaan bedrijvigheiddielangnietbijiedereenbekendis:groningenisrijkerdanmenigeendenkt.hierhorenook passende referenties bij. Groningen is geen Berlijn of Barcelona, laat staan New York. Vergelijkbare stadsregio szijnveelbetereinspiraties:pisa,bazel,gentofoxford. voor:84.16% tegen:2.97% geen:12.87%

6 De provincie moet de baten uit de verkoop van de EssentRaandelen (blijven) inzetten voor een stimuleringsfondsvoorverduurzamingvandeparticulierewoningvoorraad. DeverkoopvandeEssentaandelenheeftdeProvincievelemiljoenenopgeleverddiegrotendeelsworden geïnvesteerdindeprovincialeinfrastructuur.deprovinciedoetergoedaanhetresterendebedraginte zettenvooreenverduurzamingvandeparticulierewoningvoorraadenzouzichtotdoelmoetenstellen uittegroeientoteenprovinciemethetlaagsteenergieverbruik(endaarmeedelaagsteenergielasten) vannederland. voor:62.38% tegen:11.88% geen:25.74% De provincie moet de reeds bestaande regionale samenwerking binnen de Regio Groningen R Assen (weer)verderstimulerenenuitbouwen. DeprovincieGroningen,deprovincieDrentheentwaalfgemeentenwerkensindsjarensamenbinnende Regio Groningen Assen. Recent is deze samenwerking beperkt als gevolg van bezuinigingen. Wil de stadsregiogroningentotvollewasdomkomen,daniseengoederegionalesamenwerkingjuistessentieel. Een goede, slagvaardige regio kan voor versnelling zorgen en aanzienlijk effectiever zijn dan losse overheden.grenzenmoetenhieringeenbarrièresmeerzijn. voor:71.29% tegen:8.91% geen:19.8% Deprovinciemoetbeleidenpraktijkbeteropelkaarafstemmen.Debeleidsmatigewerkelijkheidende praktijkzijnnogtevaaktweeverschillendezaken. Veel provinciaal (economisch) beleid lijkt los te staan van werkelijke ontwikkelingen in de provincie Groningen.Somslijkthetzelfshaastofbestuur,politiekenambtelijkeondersteuningweinigfeelingen contacthebbenmetde geleefdewereld.omechteffectieftezijnenhetvertrouwenteherstellendoet de provincie er goed aan het gat tussen beleid en praktijk te dichten. Ontdek de eigen regio, ga op bezoek,weesnieuwsgierigenbetrekhetveldnogveelbetervoorerüberhaupteenletteroppapierstaat voor een nieuwe beleidsvisie. Kies hier nadrukkelijk ook voor nieuwe, niet voor de hand liggende gesprekspartners.

7 voor:71.29% geen:28.71% Deprovinciemoet,samenmetdegemeenteninderegio,verderinvestereningoedefietsverbindingen voorwoonrwerkverkeertussendestadendeomliggendegemeenten. DeafgelopenjarenishardgewerktaaneenaantalnieuwefietsroutestussendestadGroningenende omliggendekernen.dezefietsroutespluslijkeneensucces.deaanpakverdientnavolging.zebiedeneen alternatiefvoorhetautoverkeerenzorgenvooreengoede(fiets)ontsluiting.deprovinciemoeterwel voor waken dat de routes goed ingepast worden en meer zijn dan fietssnelwegen. Beschouw de fietsroutesalseenontwerpopgaveenzorgzovoorgoede,veiligeenprettigeroutesdiezowelgeschikt zijnvoorwoon\werkverkeeralsvoorrecreanten. voor:85.15% tegen:2.97% geen:11.88% Krimp laat zich moeilijk keren maar verdient een goede begeleiding. Niet middels grote investeringsprogramma smaardoorbestaandekwaliteitindekrimpregio sgerichtteversterken. Groteinvesteringenomkrimptegentegaanbiedenvaakgeensoelaas.Krimpgebiedenzijnveelbeteraf doorintezoomenopdebestaandekwaliteiten.een ruimtelijkeacupunctuur metaandachtvoorkleine ontwikkelingeneninitiatievenisvaakveelproductiever. voor:77.23% tegen:6.93% geen:15.84% Investeringeninwaterenwaterveiligheidmoetengelijkoplopenmetinvesteringeninhetlandschap. Sluit aan op de bestaande schoonheid van het landschap en creëer zo kansen voor leefkwaliteit en toerisme. Omdrogevoetentehoudenzijninvesteringeninwaterenwaterveiligheidhardnodig.Deprovinciemoet voorkomendatdezevaakgrootschaligeingrepentenkostegaanvanhetlandschap.zemoetenaltijdals ontwerpopgaveaangevlogenwordenwaarbijhetdoelisomnieuwekwaliteitentoetevoegen.ditkomt tengoedeaanhetbestaandewoonwerkklimaatenderecreatievepotentievangroningen.

8 voor:82.18% tegen:4.95% geen:12.87% De provincie moet de bereikbaarheid van kernen in het krimpgebied verbeteren en financieel bijspringendaarwaaropenbaarvervoerfinancieelnietrendabelis. Doorhetwegvallenvanvoorzieningeninkrimpgemeentenwordtdebereikbaarheidvanvoorzieningenin andere dorpen en de stad steeds belangrijker. Goede en regelmatige OV\verbindingen en snelle fietsverbindingenzijndaaromessentieel. voor:66.34% tegen:14.85% geen:18.81% DeprovinciemoetervoorzorgendatdeaanlegvandeZuidelijkeRingwegindestadniettenkostegaat vanderecreatievepotentieendehistorischekwaliteitvanhetwinschoterdiep. StadenProvincieGroningenwerkenmethetMinisterievanIenMcq.Rijkswaterstaataanplannenvoor een nieuwe, deels ondergrondse Zuidelijke Ringweg. Vanuit kostenoogpunt gaat men uit van een afsluitingvanhetwinschoterdiepterhoogtevandehuidigeeuropaweg,enditterwijldelaatstejarenfors geïnvesteerd is in de bevaarbaarheid verder op de route. Met de afsluiting gaat niet alleen een kenmerkende historische verbinding verloren, maar verliest Groningen ook kansen voor de plezier\ en recreatievaart. Een investering nu en het voor lief nemen van hogere kosten, zal zich op termijn terugbetalenenzorgenvooreenflinkekwaliteitsslag. voor:67.33% tegen:17.82% geen:14.85%

9 De provincie moet de schaalvergroting in de landbouw niet tegengaan. Wel moet ze stimuleren dat nieuwestallenopeenpassendemanierwordeningepastinhetlandschap. Het gaat relatief goed met de landbouw in Noord\Nederland. Veel boeren, ook in het bevingsgebied, investereninnieuwe,grotestallenenagrarischebedrijfsruimte.datmagechterniettenkostegaanvan debestaandelandschappelijkekwaliteiten,zekernietinhetgebieddatallijdtonderdeaardbevingen.de provinciekanviahaarruimtelijkekwaliteitsbeleidenmetgerichte(investerings)subsidiesstimulerendat boeren en ondernemers met architecten en aannemers in de regio tot mooie, passende oplossingen kunnenkomenwaarboerenenomwonendentrotsopkunnenzijn. voor:52.48% tegen:30.69% geen:16.83% De provincie moet actief beleid voeren om een ecologische en economische ramp in het Eems Estuariumtevoorkomen. InhetEemsEstuarium,gelegentussendeEemshavenendemondingvanderivierdeEms,dreigteen ecologischeeneconomischeramp.deafgelopendertigjaarisdoorinpolderingenvelebaggeractiviteiten ten behoeve van de bevaarbaarheid een levenloos en troebel systeem ontstaan. Ingrijpen is nodig om dezedreigendeenonbekenderamptevoorkomen.doorniettegen,maarmetdenatuurtewerken,kan deeemsweertotlevenkomenzonderdatdittenkostegaatvandeeconomischeactiviteitingroningen ennoord\duitsland. voor:75.25% tegen:3.96% geen:20.79% De provincie moet de nadruk leggen op het oplossen van problemen en niet op het benoemen en beschrijvenervaninnota senbeleid.richtdepijlenophet doen enondersteungemeenteninplaats vantefocussenopcontrole. Deprovinciewordtvaakbeschouwdalseenonnodigeextrabestuurslaagendatterwijlernogweldegelijk een rol ligt op het niveau tussen gemeentelijke en rijksoverheid, zeker waar het zaken als landschap, infrastructuurenruimtelijkeordeningbetreft.deprovinciedoetergoedaanhaarhoudingteveranderen: minder focus op controle en sturing, meer op faciliteren, meedenken en ondersteunen. Daar hoort nadrukkelijkeaandachtbijvoor hetgroteregeheel.

10 voor:74.26% tegen:2.97% geen:22.77% Omarmdezachtewaardenvandeprovincieinhetruimtelijkbeleid.Metstilte,donkerteenschoneen gezondeluchtkandeprovinciezichonderscheiden. Stilte,donkerteenschoneengezondeluchtbehorentotdekwaliteitenvanNoord\Nederland.Zedienen beschermd en vermarkt te worden. Bovendien kunnen ze bijdragen aan de ambities van Noord\ NederlandophetvlakvanHealthyAgeing. voor:78.22% tegen:8.91% geen:12.87%

11 AANGEDRAGENVISIESENIDEEEN 1.NieuwPOPnaderheroverwegenopteveelwillenennietgoedbeherenvanhetbestaande.Ambities terugschroeven naar de maatschappelijke werkelijkheid en de noodlottige gevolgen voor het gehele aardbevingsgebied.leegloopenonzekerhedenzullenblijvenbestaan.onzekerheidalsvestigingsbasis voorwonen,levenenwerkenisfataal.waterveiligheidalsgevolgvanbevingenvanzekeregrootteen krachtzijneenondergeschiktonderwerpinbeleidenuitvoering.evacuatieiseenondergeschovenkind. WegvallenvanevacuatiemogelijkheidvaneenhogeRingwegeneenondertelopenopentunnelvande Ringwegsluitenteevacuerenpersonenopenzelfredzaamheidwordternstigbeperkt.HouhetOude Winschoterdaip voor waterbeheersing en transport open en laat het niet beperken door een niet watertoekomstbeperkendevoorziening12meteronderhethuidigewateroppervlak.eenopenkanaal eneenaquaducthebbeneenbewezentoekomstwaardequaveiligheideneconomie. 2.Noordkustalstoeristischetrekker:duisternis,natuur,leegterust.Verziltingalsdragervoornieuwe economie.wehebbeneenlangekustlangshetgrootstenatuurgebiedvannederland:dewaddenzee. Echterdoordeinpolderingenennatuurwetishetgebiedontoegankelijkendaarmeeniettebeleven. DeverziltingwordttegengegaandoorzoetwateruithetIJsselmeernaardekusttepompen,datkost tientallenmiljoenenikhebeenontwerpgemaaktvoorpieterburenaanzee:eencombinatievanzilte landbouw, natuur en recreatie. Samen met de Provincie, Wetsus en de Waddenacademie is dit te realiseren Daarnaast pleit ik voor een toegankelijker zilte zone langs de kust, binnendijks en buitendijks.geefondernemersenboerendekansietsteontwikkelenendaarmeehetkrimpgebiedeen impulstegeven.ziltekansenzijn:wellness,aquacultuur,kleinschaligrecreatiefverblijf,gastronomie, wadlopen, innovatieve landbouw, enz.. Kijk voor meer informatie op 3.Koesterhetgroen,debomeninhetbijzonderendedaarbijbehorendebiotopen.Zeverdwijnenmet veelteveelgemak.deprovinciemoethierveelkritischeropzijn.zemoethetzelfstegengaan. 4. De bestaande ringweg wordt omgebouwd tot een snelweg voor RWS. De stad Groningen gaat de toegankelijkheidverliezenindespits.filesontstaanopeninhetonderliggendewegennet.omdestad inrenuittekomen.voorvergrotingvandetoegankelijkheidvooralleverkeersmodaliteitenentegen hetsteedsverderstimulerenvanautoverkeerdoorhetbegripbereikbaarheid.detoegankelijkheidvan destadisnietalleenviadeautoterealiseren.hetontbreektaaneenmoderne,toekomstbestendige visie op de Toegankelijkheid van de Stad. Het Station en de Ringweg moeten met elkaar te maken krijgen en er wordt te weinig nagedacht over het inpassen van de structuren in de Stad. Het wordt gedumptenverlooptnietorganisch,ookmetbewonersontwikkeld.

12 5.ZorgvoorgoedefietsverbindingentussenachterzijdeHoofdstationendeZuidelijkewijkenindestad. 6.Geefmeeraandachtvoorduurzaamheid,energie,CO2,circulaireeconomieetc. 7.Treinverbinding elektrisch, Veendam R StadskanaalR EmmenR Coevordenasap,pleaseEndieook mooiinpasseninhetlandschapmetmooiestationseninvestereninnieuweregionalearchitectuurdie bestfeestelijkmagzijn. 8.Aandachtvoorbehoudvanhistorischebebouwingbijmaatregelentengevolgevangaswinning:bij monumenten,maarzekerookbijnietrmonumenten. 9. Leefbaarheid en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle mooie projecten en burgerinitiatievendiebijdragenaankwaliteitvandesamenlevingenbevorderingvansocialecohesie, onderlinge zorg en stimulering van ontwikkelingskansen verdienen onvoorwaardelijke ondersteuning enborgingcontinuïteit.beoordelingvankwaliteitisnietaandedeskundigenmaaraandegenendiehet aangaat.onnodigebureaucratie(iswantrouwen)schrappengeeftveelnieuweruimte(isvertrouwen) enmiddelen. 10.VoegDrenthe&Groningensamen.Laatgemeentenzelfhunherindelingspartnerskiezen,desnoods Drentsegemeenten,blokkeere.e.a.niet,stimuleerideeënvanonderafenlegnietsdwingendop. 11. Het gevaar dreigt dat ons prachtige platteland verwordt tot een industrieel landschap. Verbrede wegen om de grote landbouwvoertuigen en vrachtwagens ruim baan te geven en dus onveiligheid creëren voor de fietser/recreant. Grote (mega) stallen, mestopslag en silo's. Monotone akkers met grasland ( geen koe in de wei) maïs en aardappelen. Verder hoge windmolens en masten aan alle kanten 12.EcologischeverbindingonderdeA28terhoogtevanWitteMolen/Lappenvoortpolderaanleggen. GroningenenDrenthemoetenditnuvoortvarendaanpakken. 13. RingRZuid en Winschoterdiep: de Provincie moet meer luisteren naar wijkbewoners en hen beschermen.verbeteringmagnooittenkostegaanvanleefbaarheidenveiligheidvandewijken.en ooknooittenkostevangezondheid.ermoetnaaralternatievengezochtwordenwaariedereenblijvan wordt.geenmiljardenuitbesteden,waarmenstraksspijtvanheeft.geensnelwegdoordevondellaan, datisnietnodig.hetwinschoterdiepmoetopenblijven,sluitingisgeenverbetering.dezevaarroute hoort bij de stad, net zoals Amsterdam zijn grachten heeft. Vaarwater is belangrijk, ook voor het toerismeenhetverfraaitdestad.afblijvendus.

13 14.SamenwerkingmetDuitslandisongelofelijkbelangrijkenkannogbeter.Dezesamenwerkingwillen degroningersopgroteschaal.blijfdaardusopinzettenditinclusiefeengoedespoorverbinding. 15. Groningen zal gecompenseerd worden voor de aardbevingsschade. Dat geld dient verschrikkelijk goed beheerd te worden en niet over de balk gegooid. Verder moet er van de aardgasbaten een evenredigerdeelteruggaanstroment.b.v.groningen.ditstaatlosvaneventuelecompensatie. 16.Blijfgoedenonafhankelijkonderzoekeisenalshetgaatomdegevolgenvandegasboringen.En zorgvooreengoedelobby.debelangenvangroningenzijnvanwegedeliggingbuitenderandstaden ook door financieel belang duidelijk niet in de beste handen bij de landelijke politiek. Laat staan bij Shell/NAM.Wemoetenbetervooronszelfgaanzorgen. 17.HandhaafdeafrittenaandezuidelijkeringbijdeHerewegendeOosterpoort.Zohoudenwijeen leefbarestad. 18.Ikmaakmeernstigzorgenoverhetgebrekaansocialehuurwoningen.Ookinverbandmetdehele vermogensongelijkheidsdynamiek, segregatie (TU Delft), kinderen die in armoede opgroeien, (de invloedophundenkenenkansen)engroeivanvoedselbankenbarenmezorgen.kandeprovinciale overheidnogietsbetekenenindespreidingvankennis,machteninkomeninverbandmethetnieuwe precariaat? Ook cultuur en Onderzoek en Onderwijs zouden zich weer onafhankelijk van private geldstromeninhuneigenwaarde,moetenkunnenontwikkelendaarkunjehetbestebelastinggeldvan ons democratische geheel in investeren Marktwerking uit de zorg Wat kan de Provincie daarin betekenen? 19.Snelinternetisnuenvooralindetoekomstessentieelvooreenleefbaar(enwerkbaar)platteland. Deprovinciemoetderegienemenenlokaleinitiatievenophetgebiedvanbreedbandophetplatteland onder1paraplubrengenenfinancieelondersteunen. 20.Reserveergeldvoorversterkingvanlandschapennatuur. 21.Ikzielievergeenschaalvergrotingindelandbouw.Alsdattochgebeurtbenikwelvooreengoede ruimtelijkeinpassing.verderaandachtvoorpuntenalsgaswinning,windmolensetcetera. 22. Inzetten op alternatieve aantrekkelijke wandel/fietsroutes met educatief karakter en plukmomenten. Voor schoolkinderen aantrekkelijk om meer te bewegen en woon/werkverkeer stimulerenomdefietstepakkenofdeelektrischescooter.minderregelsenhetaantrekkelijkmaken om op eigen kracht creatief vervoer te kunnen regelen met buurtbewoners en de omgeving. Kleine

14 ondernemerskunnenviahetivi;het inkomenvooriedereen activiteitenorganiserenmetplezieren vanuitpassie.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Derde Kamer Bijeenkomst De regio weer op de kaart Hotel Van der Valk, Nieuw Amsterdam, 21 september 2006 Prof.dr. P.H. Pellenbarg Faculteit der Ruimtelijke

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Nota Reacties en Commentaar

Nota Reacties en Commentaar Nota Reacties en Commentaar Instantie Reactie Commentaar Verwerking 1 Raad van Delfzijl Intentie in visie opnemen de N33 tot de Eemshaven te verdubbelen in de toekomst voor betere aansluiting Eemsdeltagebied

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Bron: beeldbank.rws.nl

Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Bron: beeldbank.rws.nl Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen Bron: beeldbank.rws.nl Introductie Herkingen, Stellendam en Ouddorp zijn gelegen op Goeree-Overflakkee, het meest zuidelijke eiland van de Zuid-Hollandse

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied 1 inleiding Windturbines dragen bij aan een schoner milieu en hebben een moderne, hightech uitstraling. Windturbines hebben grote

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Zorgeloos reizen van deur tot deur Woon je in de stad of in een kleine kern, ga je naar je werk, of reis je in je vrije tijd; het Limburgs

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

Regionale opgaven Zaanstreek/Waterland

Regionale opgaven Zaanstreek/Waterland Regionale opgaven Zaanstreek/Waterland 3 juli 2015 prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft directeur Nieuwe Markten BPD Ontwikkeling 1. ruimtelijk-economische positie

Nadere informatie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Manifest Input voor het coalitieakkoord Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Op het PlattelandsParlement Gelderland

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Ondernemen op het platteland

Ondernemen op het platteland Ondernemen op het platteland bevordert de leefbaarheid en de economie, combineert wonen en werken en zorgt voor onderhouden panden. Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij is dáárom initiatiefnemer

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 1. Inleiding Op dinsdag 13 januari j.l. heeft het eerste Provinciale Statenverkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezingen

Nadere informatie

Verslag publieksdebat Brummen

Verslag publieksdebat Brummen Verslag publieksdebat Brummen Datum bijeenkomst: 3 april 2013 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 15 deelnemers Doel van de bijeenkomst: Verzamelen reacties op de conceptvisie; Input leveren voor de definitieve

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân Gebruik de lokale, Friese kracht voor meer duurzame energie en werkgelegenheid Vijf stellingen voor een duurzamer Fryslân Steeds meer Friezen kiezen er voor om zelf duurzame energie op te wekken, thuis

Nadere informatie

De kracht van pps in lightrail

De kracht van pps in lightrail De kracht van pps in lightrail Over de groeiende noodzaak van lightrail in stedelijke gebieden, de voordelen van publiek-private samenwerking en de gebundelde krachten van Strukton. Strukton pleit voor

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Beleving en beeldvorming van het Groninger landschap

Beleving en beeldvorming van het Groninger landschap Beleving en beeldvorming van het Groninger landschap Deze factsheet laat zien hoe Groningers tegen het landschap van Groningen aankijken. Wat vinden ze uniek aan het landschap van de provincie en wat vinden

Nadere informatie

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Toeristische agenda 2016-2023 Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Waar we vandaan komen; visie uit 2005 De Bevelanden recreëert Thematische regiovisie (Wonen,

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN 1. Mobiliteit en Ruimte 1. Openbaar vervoer 1.1. Duurzaamheid 1.1.. Treinen Voor het treinnetwerk zijn de provincies Groningen en Friesland samen

Nadere informatie

Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei

Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei LANDSCHAPSFONDS VECHTVALLEI Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! De Vechtstreek is een uniek gebied in de dicht bevolkte Randstad,

Nadere informatie

Werken met streekagenda s. Een regionaal loket en aanspreekpunt

Werken met streekagenda s. Een regionaal loket en aanspreekpunt Werken met streekagenda s Een regionaal loket en aanspreekpunt Inleiding U kon de afgelopen jaren terecht met uw projectideeën en aanvragen bij Plattelânsprojekten. Dit blijft zo, maar vanaf 2014 doet

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

Werkende bedrijventerreinen

Werkende bedrijventerreinen Werkende bedrijventerreinen Dr. Cees-Jan Pen, programmamanager Platform31/Lector Vastgoed Fontys 1 Mijn agenda Bedrijventerreinen hoger op de politieke agenda: banen, mkb, leefbaarheid, economisch belang

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Datum bijeenkomst: 20 november 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Tjark Riks Centrum Eerbeek Aanwezig: ca 50 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingsslag op het

Nadere informatie

Hoofdstad: Assen Oppervlakte: km 2 Inwoners: Bevolkingsdichtheid: 184 inwoners per km 2

Hoofdstad: Assen Oppervlakte: km 2 Inwoners: Bevolkingsdichtheid: 184 inwoners per km 2 Goed en snel bereikbaar Aantrekkelijk ondernemersklimaat Gekwalificeerd en gemotiveerd personeel Kennis op topniveau Prettige leefomgeving Toeristisch aantrekkelijk www.drenthe.nl Hoofdstad: Assen Oppervlakte:

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

GESPREKSVERSLAG/AFSPRAKENLIJST. Datum : 7 december 2010 Gesprekspartners : Inwoners Esch Naam/adres klant : Onderwerp : Toekomstvisie Ons kenmerk :

GESPREKSVERSLAG/AFSPRAKENLIJST. Datum : 7 december 2010 Gesprekspartners : Inwoners Esch Naam/adres klant : Onderwerp : Toekomstvisie Ons kenmerk : GESPREKSVERSLAG/AFSPRAKENLIJST Datum : 7 december 2010 Gesprekspartners : Inwoners Esch Naam/adres klant : Onderwerp : Toekomstvisie Ons kenmerk : Korte, zakelijke weergave gesprekspunten Op 7 december

Nadere informatie

De grensoverschrijdende Regio Krachten in het Noorden. Alex Voordes AM bv Noordoost 13 mei 2011

De grensoverschrijdende Regio Krachten in het Noorden. Alex Voordes AM bv Noordoost 13 mei 2011 I De grensoverschrijdende Regio Krachten in het Noorden Alex Voordes AM bv Noordoost 13 mei 2011 Grensoverschrijdend of uitdagend? Grensoverschrijdend Wat was er eigenlijk grensoverschrijdend? Waar komen

Nadere informatie

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen wat zijn je kansen? Je hebt vast al nagedacht over wat je na de middelbare school wilt gaan doen! Waarschijnlijk ga je nog een opleiding volgen. Maar kun je daarmee straks een baan vinden? Dat gaan we

Nadere informatie

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN Foto: Pixabay, Creative Commons MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF: BANENMOTOR VAN DE SAMENLEVING Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is dé banenmotor

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Natuurbegraven als economische drager voor natuur en landschap 29 mei 2013

Natuurbegraven als economische drager voor natuur en landschap 29 mei 2013 Natuurbegraven als economische drager voor natuur en landschap 29 mei 2013 Aan de deelnemers van de bijeenkomst is gevraagd aan te geven wat de gewenste rol is van de publieke partijen (Rijk, Provincie

Nadere informatie

Deltanetwerk, 29 november 2012

Deltanetwerk, 29 november 2012 Deltanetwerk, 29 november 2012 Kust- en Deltaontwikkeling in Zuid-Holland Mr. A.M. Kleij MPA Programmadirecteur provincie Zuid-Holland De Zuidvleugel Integrale visie gebiedsontwikkeling Integrale ontwikkeling

Nadere informatie

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta Resultaten Advies en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta 29 november 2013 Nationaal Landschap IJsseldelta is in verandering. Transitie noemen we dat. We bereiden ons voor op een andere manier

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Programma Fatih Ozdere Algemene introductie Samenwerking met Alblasserdam en SWEK Financien Lennart Graaff - procesmanager Proces project Gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Aan het lid van de Provinciale Staten, De heer T.J. Zanen. Nr.: 2004-08629/15/A.24, EZ Groningen, 8 april 2004

Aan het lid van de Provinciale Staten, De heer T.J. Zanen. Nr.: 2004-08629/15/A.24, EZ Groningen, 8 april 2004 Aan het lid van de Provinciale Staten, De heer T.J. Zanen Nr.: 2004-08629/15/A.24, EZ Groningen, 8 april 2004 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : uw vragen over

Nadere informatie

Intentieverklaring Autonoom Vervoer

Intentieverklaring Autonoom Vervoer Intentieverklaring Autonoom Vervoer Bereikbaarheid en leefbaarheid Noord-Nederland Foto: NASA Gezamenlijke doelstelling Autonoom vervoer (autonome voertuigen, platooning, e.d.) gaat de komende jaren een

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Green Deal Elektrisch vervoer

Green Deal Elektrisch vervoer Green Deal Elektrisch vervoer Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid

Nadere informatie

Vragen en antwoorden vanuit de Stemwijzer

Vragen en antwoorden vanuit de Stemwijzer Vragen en antwoorden vanuit de Stemwijzer 1. Samengaan gemeente De gemeente Smallingerland mag in de toekomst samengaan met een andere gemeente. Om te beginnen zou het al goed zijn om al de samenwerking

Nadere informatie

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Verkiezingen in de provincie Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen in de provincie Utrecht. Iedereen die in Utrecht

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN 2015 2019

Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN 2015 2019 Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN 2015 2019 Inleiding van de lijsttrekker De leden van de VVD in de provincie Groningen hebben in november 2014 dit programma vastgesteld voor de verkiezingen voor

Nadere informatie

Regionale Adaptatie Strategie vanwege klimaatverandering. MT 22 maart 2012 Arno Lammers

Regionale Adaptatie Strategie vanwege klimaatverandering. MT 22 maart 2012 Arno Lammers Regionale Adaptatie Strategie vanwege klimaatverandering MT 22 maart 2012 Arno Lammers Voorgeschiedenis RAS - Proces Waterkader Haaglanden gestart febr. 2003 na opdracht AB - Regionaal Bestuursakkoord

Nadere informatie

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Twentse landbouw in nieuw krachtenveld Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Programma Voorstellen Stellingen Presentatie trends en ontwikkelingen Discussie Conclusies en afronding Pratensis Adviesbureau voor

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen SP Drenthe

Algemene Beschouwingen SP Drenthe Algemene Beschouwingen SP Drenthe Vz, voor de SP is leefbaarheid het belangrijkste thema tijdens deze algemene beschouwingen. De provincie is er medeverantwoordelijk voor dat iedereen kan meedoen in de

Nadere informatie

Regionale raadsbijeenkomst Ambitiedocument Regio Rivierenland

Regionale raadsbijeenkomst Ambitiedocument Regio Rivierenland Verslag van 5 oktober 2015: Regionale raadsbijeenkomst Ambitiedocument Regio Rivierenland 2016-2020 Drie speerpunten voor een ijzersterke regio Agribusiness Economie en Logistiek Recreatie en Toerisme

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Een aantrekkelijk gebied, met een uitgebreid aanbod aan werkgelegenheid Onder de noemer Arnhem Centraal ondergaan station Arnhem en zijn directe omgeving

Nadere informatie

Puntenplan Landelijk gebied en de dorpen. tweede-kamerfractie

Puntenplan Landelijk gebied en de dorpen. tweede-kamerfractie Puntenplan Landelijk gebied en de dorpen tweede-kamerfractie Inhoud Inleiding 3 Mensen maken het landelijk gebied! 4 Actiepunt 1: maatwerk per dorp Actiepunt 2: blijvende ondersteuning voor dorpen en dorpshuizen

Nadere informatie

Gas geven voor duurzame energie

Gas geven voor duurzame energie Gas geven voor duurzame energie Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

De Korte Vliet variant

De Korte Vliet variant De Korte Vliet variant Een beter plan voor (n)u en later De Korte Vliet variant Een beter plan voor (n)u en later In de regio Holland Rijnland moeten nieuwe woningen, bedrijfslocaties en infrastructuur

Nadere informatie

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011 Verkort verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen 2011 2 maart 2011 Inhoud 1 Fryslân blijft een zelfstandige provincie Pagina 3 2 De Friese Cultuurpas Pagina 3 3 Agrarisch ondernemen pagina 4

Nadere informatie

Revitalisering bedrijventerreinen

Revitalisering bedrijventerreinen Revitalisering bedrijventerreinen Industrieweg Zuidbroek Presentatie: A. de Vrieze S.E. Zandvoort H. Groot Bedrijf: InVra plus Datum: 16-01-2014 Tijd: 20:00 Locatie: Gemeentehuis te Muntendam Inhoudsopgave

Nadere informatie

- Contouren Sint Anna Klooster - Circa 120 inwoners en omwonenden - Weinig voorzieningen - Hart van het dorp is het dorpshuis de Meuln - Zelfstandig

- Contouren Sint Anna Klooster - Circa 120 inwoners en omwonenden - Weinig voorzieningen - Hart van het dorp is het dorpshuis de Meuln - Zelfstandig - Contouren Sint Anna Klooster - Circa 120 inwoners en omwonenden - Weinig voorzieningen - Hart van het dorp is het dorpshuis de Meuln - Zelfstandig en sociaal - Een van de 7 dorpen in de gemeente Ten

Nadere informatie

In 2050 woont ongeveer 2/3 van de wereldbevolking in steden. Nu: ± 55%

In 2050 woont ongeveer 2/3 van de wereldbevolking in steden. Nu: ± 55% In 2050 woont ongeveer 2/3 van de wereldbevolking in steden Nu: ± 55% Extra: 2,5 miljard mensen in stedelijke omgeving (Infokaart Unicef verstedelijking: http://www.unicef.org/sowc2012/urbanmap/) De ontwikkeling

Nadere informatie

Samenvatting Omgevingsvisie Drenthe

Samenvatting Omgevingsvisie Drenthe Bijlage: Samenvatting Omgevingsvisie Drenthe Drenthe is de mooiste provincie van Nederland. En dat moet zo blijven! We willen ook in de toekomst blijven genieten van alles wat Drenthe zo speciaal maakt.

Nadere informatie

Groene kern en buitengebied

Groene kern en buitengebied Groene kern en buitengebied Sterkte Gorssel als groene long Groene open plekken in de kern Kleinschalig coulisselandschap Cultuurhistorische elementen Zwakte Matig groenbeheer Onvoldoende aandacht natuur-

Nadere informatie

Ons kenmerk: EW Groningen, 9 juni 2016 Betreft: Coördinatiebesluit Noord-West 380 kv EOS-VVL

Ons kenmerk: EW Groningen, 9 juni 2016 Betreft: Coördinatiebesluit Noord-West 380 kv EOS-VVL De Minister van Economische Zaken Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC DEN HAAG Ons kenmerk: 16-016-EW Groningen, 9 juni 2016 Betreft: Coördinatiebesluit Noord-West 380 kv EOS-VVL Geachte minister, Wij zijn van

Nadere informatie

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland Versterken lokale economie Verstrekte leningen en kredieten Rabobank

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met Vooruit met natuur Stelt u zich voor een sterke, fitte, sprankelende natuur, waarvan je volop kunt genieten. Natuur dichtbij, die ontspant en die maakt dat je je prettig voelt op de plek waar je woont.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN

Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN 2015 2019 Inleiding van de lijsttrekker (volgt nog) Economie & Ruimte De provincie Groningen geeft ruimte aan haar inwoners, bedrijven en maatschappelijk organisaties.

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Onderzoek naar de tevredenheid van middelgrote ondernemingen naar het gevoerde kabinetsbeleid. 14 september 2015

Onderzoek naar de tevredenheid van middelgrote ondernemingen naar het gevoerde kabinetsbeleid. 14 september 2015 Onderzoek naar de tevredenheid van middelgrote ondernemingen naar het gevoerde kabinetsbeleid 14 september 2015 Samenvatting - Middenbedrijf waardeert gevoerde kabinetsbeleid als voldoende tot goed Nederlandse

Nadere informatie

MRA-agenda van de IJmond IJMOND

MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND Inleiding De IJmond is een veelzijdige aantrekkelijke regio met veel potentie. Binnen de Metropoolregio Amsterdam heeft de IJmond een eigen

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

;ucc.m. 1101166. iw. 1 ZAAK W. CLAS.

;ucc.m. 1101166. iw. 1 ZAAK W. CLAS. Brugstraat 51, 4475 AN Wilhelminadorp Postbus 25,4450 AA Heinkenszand Telefoon: 01 13-5691 10; fax: 01 13-5691 11 E-mail: info@hetzeeuwselandschap.nl ABN AMRO: 51.03.36.167 ING: 245740 Belaië: Kredietbank

Nadere informatie

Breedband in Overijssel

Breedband in Overijssel Breedband in Overijssel Aanleiding project (I) Breedband van strategisch belang voor provincie Vraag naar bandbreedte neemt exponentieel toe (30-40% / jaar). Randvoorwaarde voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

Mevrouw de Boer, heer Kabat, dank voor de gelegenheid om hier als voorzitter van het RCW te

Mevrouw de Boer, heer Kabat, dank voor de gelegenheid om hier als voorzitter van het RCW te Toespraak Waddengovernance, Leeuwarden 8 december 2011 Mevrouw de Boer, heer Kabat, dank voor de gelegenheid om hier als voorzitter van het RCW te mogen spreken. Dames en heren, Op Omrop Fryslân was laatst

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

Ons kenmerk: EW Groningen, 22 juni 2016 Betreft: Noord-West 380 kv hoogspanningsverbinding Eemshaven - Vierverlaten

Ons kenmerk: EW Groningen, 22 juni 2016 Betreft: Noord-West 380 kv hoogspanningsverbinding Eemshaven - Vierverlaten Gemeente Zuidhorn t.a.v. de gemeenteraad email: gemeente@zuidhorn.nl Ons kenmerk: 16-032-EW Groningen, 22 juni 2016 Betreft: Noord-West 380 kv hoogspanningsverbinding Eemshaven - Vierverlaten Geachte heer,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Adviesnota

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Adviesnota GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Adviesnota Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0131 College van Burgemeester en Wethouders Veendam Veendam, 19 november 2013 Onderwerp:

Nadere informatie