FAILLISSEMENTSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 11 juli 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Solution Benelux B.V. statutair gevestigd te Rotterdam kantoorhoudende te (2840 AA) Moordrecht aan de Ambachtweg 23, KvK-nummer Faillissementsnummer : F09/13/515 Datum uitspraak : 11 juni 2013 Op verzoek van : AIK Immobilien-Kapitalanlagegesellschaft MBH Curator : Mr. A.I. Mekes Rechter-commissaris : Mr. M.M.F. Holtrop Boedelrekening : Activiteiten onderneming : Ontwikkeling van een CRM-software-systeem en het leveren van ICT diensten en technisch onderhoud daaromtrent. Personeel gemiddeld aantal : 0 Netto omzet : 2009: , : , : , : ,-- (o.b.v. proef- en saldibalans) Verslagperiode : 11 juni 2013 t/m 8 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode : Curator : 27,50 uur Mr. R.P. de Bruin : 0,67 uur Totaal bestede tijd : 28, 17 uur *********

2 2 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie Solution Benelux B.V. is op 16 oktober 1987 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is Solution Corporation B.V., van welke vennootschap de aandelen worden gehouden en het bestuur wordt gevormd door B.I.C. Business Interaction Company B.V. Aandeelhouders van laatstgenoemde vennootschap zijn Jeeves & Anderson Enterprising BVBA (5%) en BNF Management Group BVBA (95%). Van deze beide vennootschappen zijn de aandelen en het bestuur in handen van de heer G.J. Halkus. De heer Halkus moet dan ook worden beschouwd als (indirect) bestuurder van Solution Benelux B.V. 1.2 Winst en verlies Het resultaat na belastingen bedroeg per ultimo ,-- (verlies); Het resultaat na belastingen bedroeg per ultimo ,-- (verlies); Het resultaat na belastingen bedroeg per ultimo ,-- (verlies); Het resultaat na belastingen bedroeg per ultimo ,-- (verlies o.b.v. proef- en saldibalans). Opgemerkt wordt dat het verlies van 2011 voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door het feit dat in dat jaar de vordering van AIK Immobilien-Kapitalenlagegesellschaft MBH ter hoogte van ruim ,-- in hoofdsom ten laste van het resultaat is gebracht (zie hierna 1.4). 1.3 Balanstotaal Het balanstotaal per ultimo 2009 bedroeg ,--. Het balanstotaal per ultimo 2010 bedroeg ,--. Het balanstotaal per ultimo 2011 bedroeg 2.300, Lopende procedures AIK Immobilien-Kapitalenlagegesellschaft MBH Vanaf medio 2009 is Solution Benelux B.V. verwikkeld geweest in een gerechtelijke procedure tegen haar toenmalige verhuurder, AIK Immobilien-Kapitalenlagegesellschaft MBH. Solution Benelux B.V. was van mening dat er een bijzonder groot probleem bestond met de klimaatbeheersing in het gehuurde bedrijfspand.

3 3 Aangezien de verhuurder naar de mening van Solution Benelux B.V. onvoldoende maatregelen trof om dit probleem te verhelpen, heeft Solution Benelux B.V. vervolgens op advies van haar toenmalige advocaat de huurovereenkomst per 1 augustus 2009 tussentijds ontbonden verklaard en heeft zij het bedrijfspand ontruimd en feitelijk verlaten. De verhuurder heeft zich tegen deze ontbinding verzet en is kort na de ontruiming een gerechtelijke procedure aangevangen, waarin onder andere is gevorderd doorbetaling van de huurpenningen tot aan het einde van de oorspronkelijke contractsperiode. Uit het in de procedure op 27 mei 2011 gewezen tussenvonnis bleek reeds dat de rechter van oordeel was dat de ontbinding van Solution Benelux B.V. op onterechte gronden was geschied, daar zij de verhuurder niet afdoende in gebreke had gesteld en geen redelijke termijn had gegund om de vermeende problemen met de klimaatbeheersing te verhelpen. Na dit tussenvonnis van 27 mei 2011 zijn nog diverse bewijsopdrachten gevolgd omtrent de hoogte van de door Solution Benelux B.V. nog verschuldigde huur en de redelijkheid van de gevorderde contractuele boeten. Bij eindvonnis van 18 januari 2013 is Solution Benelux B.V. uiteindelijk veroordeeld om aan de verhuurder te betalen een bedrag van ruim ,-- terzake verschuldigde huurpenningen van 1 augustus 2009 tot 27 mei 2011 (zijnde de ontbindingsdatum zoals bepaald in het tussenvonnis), servicekosten, contractuele rente en contractuele boete wegens het niet nakomen van de exploitatieverplichting. Hoewel Solution Benelux B.V. het niet eens is met de gewezen (tussen)vonnissen en nog immer van mening is de huurovereenkomst terecht eenzijdig tussentijds te hebben ontbonden, beschikte de vennootschap niet meer over voldoende financiële middelen om tegen de vonnissen in hoger beroep te gaan. Daardoor zijn de vonnissen inmiddels in kracht van gewijsde gegaan. Agentschap NL Voorts is gebleken dat de vennootschap betrokken is bij een procedure, die aanhangig is bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De procedure heeft betrekking op een beschikking afgegeven door Agentschap NL in verband met de WBSO-subsidie. Deze subsidie wordt verleend aan bedrijven, die zich bezighouden met innovatie en technologieontwikkeling en is op die grond ook jarenlang (tot het moment van outsourcing van de activiteiten in 2010) aan Solution Benelux B.V. toegekend.

4 4 Op basis van een audit heeft Agentschap NL in het verleden een aantal besluiten genomen, waarbij eerder verstrekte subsidies zijn teruggevorderd. Als gevolg van de terugvordering van een (deel van de) subsidie over de eerste helft van het kalenderjaar, ontstaat er voor de tweede helft van hetzelfde kalenderjaar extra subsidieruimte. Het gevolg van de terugvorderingbesluiten is dan ook geweest dat Agentschap NL kort na die besluiten voor de tweede helft van het betreffende kalenderjaar een extra subsidie heeft toegekend aan Solution Benelux B.V. Solution Benelux B.V. heeft zowel tegen de terugvorderingbesluiten als tegen het besluit waarin een extra subsidie is toegekend in één bezwaarschrift bezwaar gemaakt. Zij is van mening dat de audit door Agentschap NL onvolledig en onzorgvuldig is uitgevoerd, waardoor de besluiten alle op onjuiste uitgangspunten zijn gebaseerd. Ten aanzien van de terugvorderingbesluiten is gebleken dat het bezwaarschrift te laat is ingediend. Solution Benelux B.V. is daaromtrent reeds tot bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven niet ontvankelijk verklaard. In de thans aanhangige beroepsprocedure gaat het dan ook enkel nog om het besluit, waarin de extra subsidie is toegekend. De procedure dient dan ook feitelijk enkel nog het doel vastgesteld te krijgen dat Agentschap NL haar audit onzorgvuldig heeft uitgevoerd, waardoor wellicht alsnog een aanvullend onderzoek zou moeten plaatsvinden. Gelet op het feit dat de terugvorderingbesluiten reeds onherroepelijk zijn geworden vanwege het feit dat de bezwaarschriften daartegen niet tijdig zijn ingediend, zal een overwinning in de huidige procedure derhalve niet meer dan een pyrrusoverwinning opleveren. Om die reden heeft de curator in overleg met de rechter-commissaris besloten de aanhangige procedure niet over te nemen. Agentschap NL heeft daarop inmiddels ontslag van instantie gevraagd, zulks op grond van artikel 27 lid 2 van de Faillissementswet. 1.5 Verzekeringen Voor zover heden bekend heeft de vennootschap geen verzekeringen afgesloten. 1.6 Huur Solution Benelux B.V. is gevestigd in een bedrijfspand, dat wordt gehuurd door een andere vennootschap, waarvan de heer Halkus (indirect) bestuurder en aandeelhouder is. Tussen Solution Benelux B.V. en deze vennootschap bestaat een (onder)huurovereenkomst met betrekking tot de huur van een bureau, een bureaustoel en ¼ archiefkast, zulks voor de huurprijs van 600,-- per jaar.

5 5 De curator is met de heer Halkus overeengekomen dat deze huurovereenkomst per faillissementsdatum (11 juni 2013) eindigt en dat uit hoofde van deze huurovereenkomst geen (boedel)vordering op Solution Benelux B.V. bestaat. 1.7 Oorzaak faillissement Solution Benelux B.V. hield zich in het verleden bezig met de ontwikkeling van een CRMsoftware-systeem. De intellectuele eigendomsrechten van de software zijn reeds geruime tijd geleden om fiscale redenen ondergebracht in een Luxemburgse entiteit, die niet aan Solution Benelux B.V. is gelieerd. Solution Benelux B.V. heeft vervolgens als reseller van de software gefungeerd op basis van een licentieovereenkomst, die zij heeft gesloten met de Luxemburgse entiteit. Tevens bood zij haar klanten ICT-diensten en technisch onderhoud met betrekking tot de software aan op basis van onderhoudscontracten. In 2010 heeft Solution Benelux B.V. besloten haar activiteiten te outsourcen. Op basis van een overeenkomst d.d. 1 juni 2010 met een andere reseller van de software, Dexton ICT Intelligence B.V., is laatstgenoemde vennootschap sinds 1 juni 2010 de klanten van Solution Benelux B.V. gaan bedienen. In het kader van deze overeenkomst is overeengekomen dat Solution Benelux B.V. een fee ontvangt ter hoogte van 25% van de door Dexton ICT Intelligence B.V. aan de klanten gefactureerde omzet. Door de outsource constructie zijn alle operationele kosten (zoals werknemers, ict, etc.) sindsdien door Dexton ICT Intelligence B.V. gedragen. Enkele werknemers zijn ook in dienst getreden bij Dexton ICT Intelligence B.V. Andere werknemers hebben elders een baan gevonden. De voor Solution Benelux B.V. betaalde kosten onder lopende contracten, zoals verzekeringen en leasekosten zijn overigens niet volledig overgenomen door Dexton ICT Intelligence B.V., maar in rekening-courant doorbelast aan Solution Benelux B.V. De vordering van voormalige verhuurder AIK Immobielen-Kapitalanlagegesellschaft MBH (zie 1.4) had echter een grote negatieve invloed op de levensvatbaarheid van Solution Benelux B.V. Liquide middelen om deze vordering te voldoen had zij niet. Dit hield onder andere verband met het feit dat de opbrengsten van de vennootschap (de outsource-fee) de afgelopen jaren aanzienlijk in omvang zijn gedaald. Volgens de heer Halkus ligt hieraan ten grondslag dat veel klanten ten gevolge van de economische crisis de onderhoudscontracten hebben opgezegd of verkleind.

6 6 Gelet op de voorgaande omstandigheden zag de heer Halkus geen mogelijkheden om zich te verzetten tegen het verzoek van AIK Immobielen-Kapitalanlagegesellschaft MBH om het faillissement van Solution Benelux B.V. uit te spreken. In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van het faillissement Ten tijde van het faillissement waren er bij de vennootschap geen werknemers in dienstbetrekking werkzaam. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement In het jaar voorafgaande aan het faillissement waren er eveneens geen werknemers bij curanda in loondienst werkzaam. 2.3 Datum ontslagaanzegging 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving De gefailleerde vennootschap is geen eigenaresse van onroerende zaken. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage

7 7 Bedrijfsmiddelen/voorraad 3.5 Beschrijving De vennootschap beschikt niet over bedrijfsmiddelen. Kantoorinventaris werd gehuurd (zie 1.6). 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Bodemvoorrecht fiscus Onderhanden werk 3.8 Beschrijving Door de outsource constructie is van onderhanden werk feitelijk geen sprake. De werkzaamheden voor de klanten worden immers verricht door Dexton ICT Intelligence B.V. De outsource-fee ten behoeve van Solution Benelux B.V. is reeds voor het hele jaar uitgefactureerd en verrekend in de bestaande vordering in rekening-courant. 3.9 Verkoopopbrengst Per faillissementsdatum bestond het klantenbestand van Solution Benelux B.V. nog uit tien klanten. De curator zal de mogelijkheden onderzoeken om dit klantenbestand aan een derde over te dragen Boedelbijdrage Andere activa 3.11 Beschrijving

8 8 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Voor zover uit de administratie blijkt bestaan er geen vorderingen op debiteuren. Vanwege de outsourcing van de activiteiten was enkel Dexton ICT Intelligence B.V. debiteur van de vennootschap. Zoals reeds eerder vermeld bestond er op deze vennootschap per faillissementsdatum echter geen vordering meer. 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Volgens de heer Halkus houdt de vennootschap heden geen bankrekeningen meer aan. Uit hoofde van een in het verleden verstrekte kredietfaciliteit zou de ING Bank N.V. nog wel een vordering van ruim ,-- hebben op de gefailleerde vennootschap. Tot op heden is door de ING Bank N.V. nog geen vordering ingediend. 5.2 Leaseovereenkomsten Van de Lage Landen Vendorlease B.V. leaset de vennootschap een tweetal HP-Printers voor de duur van 75 maanden. De leasemaatschappij heeft de leaseovereenkomst in verband met het faillissement opgezegd. De curator zal de leasemaatschappij in de gelegenheid stellen de apparaten retour te nemen. 5.3 Beschrijving zekerheden Nog niet bekend. 5.4 Separatistenpositie Nog niet bekend.

9 9 5.5 Boedelbijdragen Nog niet bekend. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Vooralsnog hebben zich bij de curator geen leveranciers gemeld, die zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud ter zake geleverde zaken. 5.7 Reclamerechten Vooralsnog hebben zich bij de curator geen leveranciers gemeld, die zich beroepen op een reclamerecht ter zake geleverde zaken. 5.8 Retentierechten Vooralsnog hebben zich bij de curator geen leveranciers gemeld, die zich beroepen op een retentierecht ter zake geleverde zaken. 6. Doorstart / voortzetten 6.1 Doorstart/voortzetten De mogelijkheden daartoe worden onderzocht. 6.2 Financiële verslaglegging Nog niet van toepassing. 6.3 Opbrengst Nog niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De bestuurder heeft de administratie van de vennootschap aan de curator ter beschikking gesteld. De curator verricht hierin onderzoek.

10 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen over de na genoemde boekjaren zijn op de hieronder genoemde data gedeponeerd. Jaar Gedeponeerd januari januari januari januari 2010 Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant Op grond van artikel 396 lid 1 van boek 2 BW is de besloten vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Aangezien de vennootschap reeds in 1987 is opgericht, zal een vordering wegens het niet volstorten van het aandelenkapitaal zijn verjaard, zodat nader onderzoek achterwege blijft. 7.5 Rekening-courantvordering directie Uit de administratie volgt dat er sprake is van diverse intercompany vorderingen en schulden. De curator zal daarnaar nader onderzoek verrichten, waarbij de aandacht onder andere uit zal gaan naar de mogelijkheid van verrekening van de verschillende vorderingen en schulden. 7.6 Onbehoorlijk bestuur Nader onderzoek vindt plaats. 7.7 Paulianeus handelen Nader onderzoek vindt plaats.

11 11 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Geen. 8.2 Preferente vordering van de fiscus Door de Belastingdienst is tot op heden een vordering ingediend van ,-- ter zake verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting. 8.3 Preferente vordering van het UWV Geen. 8.4 Andere preferente crediteuren Tot op heden geen. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot op heden hebben 4 crediteuren hun vordering ingediend bij de curator. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Door de crediteuren (behoudens de bank) zijn tot op heden bij de curator vorderingen ingediend van in totaal , Verwachte wijze van afwikkeling Heden nog onbekend. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement De curator verwacht het onderhavige faillissement af te kunnen wikkelen binnen een termijn van 24 maanden.

12 Plan van aanpak De curator zal zich in eerste instantie richten op het verrichten van onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de overdracht van het klantenbestand. Daarnaast zal de curator zich in de komende verslagperiode bezighouden met de werkzaamheden hieronder nader genoemd onder Indiening volgend verslag Het volgend verslag zal worden ingediend uiterlijk op 11 september Boedelactief Nihil. 9.5 Nog te verrichten werkzaamheden - verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement; - inventariseren crediteuren; - verkoop klantenbestand; - onderzoek intercompany verhoudingen; - nader onderzoek in de administratie; - nader onderzoek paulianeus handelen; - nader onderzoek onbehoorlijk bestuur. Gouda, 11 juli 2013 A.I. Mekes, curator

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 21 mei 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap BNF Management B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (3011 KD) Rotterdam aan de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap B.I.T. Beveiligingen Installaties & Telecom B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 15 februari 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Verhago Assuradeuren B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, kantoorhoudende te Capelle aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 9 december 2010 Gegevens onderneming : De Zijderoute B.V., statutair gevestigd te Delft, feitelijk gevestigd te (2801 KB) Gouda aan de Wijdstraat 31 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 8 april 2015 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN BRINCKSTAETE ADVIESGROEP BV d.d. 4 juli 2007

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN BRINCKSTAETE ADVIESGROEP BV d.d. 4 juli 2007 EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN BRINCKSTAETE ADVIESGROEP BV d.d. 4 juli 2007 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Brinckstaete Adviesgroep BV Faillissementsnummer : 07/297

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUTCH IT CONSULTANTS BV, gevestigd te (8032 JX) Zwolle, aan De Dobbe 71; Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 september 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 september 2012 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZIJN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie