Greenpeace pleit voor stopzetting nucleaire energie en investeringen in hernieuwbare energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Greenpeace pleit voor stopzetting nucleaire energie en investeringen in hernieuwbare energie"

Transcriptie

1 Greenpeace Clean Energy Now! Greenpeace pleit voor stopzetting nucleaire energie en investeringen in hernieuwbare energie Greenpeace betreurt ten zeerste dat Electrabel beslist heeft om twee stoomgeneratoren in de kerncentrale van Doel te vervangen. Niet alleen vinden wij elektriciteitsproductie door kernenergie een onverantwoord risico voor mens en milieu, de levensduur van Doel 2 (waar de generatoren vervangen worden) wordt volgend jaar overschreden en daarom moet deze reactor dicht, onmiddellijk, en niet binnen tien jaar zoals de beslissing rond de kernuitstap voorziet. Electrabel en de federale overheid zouden beter grootschalige investeringen in hernieuwbare energie en energie efficiëntie mogelijk maken. Niet alleen zijn deze veiliger en minder milieubelastend dan nucleaire en klassieke elektriciteitscentrales, ook hun rendement ligt hoger en ze brengen meer tewerkstelling met zich mee. Nieuwe stoomgeneratoren in Doel 2: overbodig In 2002 bestelde Electrabel twee stoomgeneratoren ter waarde van 82 miljoen euro bij Mitsubishi Heavy Industries in Japan. De nieuwe generatoren zullen in de loop van de maanden mei en juni in Doel 2 ingebracht worden. Doel 2 is één van de oudste kernreactoren van België, die in 1975 werd opgestart met een toen voorziene levensduur van 30 jaar. De centrale moet dus eigenlijk volgend jaar gesloten worden. De regeringsbeslissing rond de kernuitstap heeft de levensduur van Doel 2 met 10 jaar verlengd, tot Een stoomgenerator kan best vergeleken worden met een hele grote ketel waarin zich duizenden buizen of pijpjes met heet water (opgewarmd door de splijtingswarmte) bevinden. Het water in de stoomgenerator komt in contact met de buisjes en genereert zo stoom. De stoomgenerator bevindt zich in het reactorgebouw. Hij maakt deel uit van het nucleaire gedeelte van een kerncentrale. Door de binnenkant van de pijpjes stroomt water dat radioactief besmet is. Een afgedankte stoomgenerator is dan ook radioactief afval. De twee te vervangen stoomgeneratoren zullen, samen met de zes oude stoomgeneratoren van Doel 3 en 4, in een speciaal gebouw op de site van Doel opgeslagen worden en zullen mee verwijderd worden bij de latere ontmanteling van de kerncentrale. De vervanging van de generatoren is een ingrijpende operatie. De kerncentrale wordt stilgelegd voor een periode van twee maanden. De werkzaamheden spelen zich af in het zogenaamde primaire circuit, het radioactieve hart van de centrale. De brandstofelementen worden uit de centrale gehaald, de oude stoomgeneratoren die last hebben van corrosie worden uitgebroken en opgeslagen in een speciaal daarvoor voorzien gebouw. Omdat de vervanging van deze stoomgeneratoren niet voorzien was bij de bouw van de centrale dient er een gat gemaakt te worden in de koepel. Een reusachtige kraan doet het tilwerk van de 260 ton zware generatoren. Voor Greenpeace is kernenergie een verouderde energiebron die zo snel mogelijk (en liefst sneller dan de kernuitstap voorziet) moet afgebouwd worden. Kernenergie is allicht de grootste vergissing van de twintigste eeuw. Dertig jaar na de invoering van kernenergie in België is nog steeds geen oplossing gevonden voor het kernafval dat door de centrales wordt voortgebracht. De komende generaties zullen nog voor duizenden jaren opgescheept blijven met het niet te beheersen probleem van de kernafval. 1

2 Doel 2 is niet onmisbaar Doel 2 is een kleine centrale die ongeveer 400 MW produceert. Een sluiting van deze centrale kan vrij eenvoudig opgevangen worden door andere maatregelen, zoals rationeel energiegebruik, de bouw van warmtekrachtkoppelinginstallaties of offshore windprojecten op de Thorntonbank voor de Belgische kust. Een warmtekrachtkoppelinginstallatie produceert tegelijkertijd energie en warmte. De aanwending van dezelfde hoeveelheid brandstof genereert een hoger rendement bij een warmtekrachtkoppelinginstallatie. In de Antwerpse haven worden momenteel meerdere warmtekrachtkoppelinginstallaties gebouwd waaronder één van 400 MW bij het bedrijf BASF. Op 11 april verleende de Belgische regering een vergunning voor de bouw van een windmolenpark op de Thorntonbank. Het project dat voorzien is om volop te functioneren vanaf 2005 zou een vermogen hebben tussen de 200 en 300 MW. In totaal is er ruimte voorzien voor meerdere projecten op de Thorntonbank met een totale geschatte capaciteit van MW of 5,5% van de totale Belgische elektriciteitsproductie. Het belangrijkste alternatief voor kernenergie vormt het rationeel energiegebruik. België heeft zowat het hoogste gemiddelde energieverbruik per hoofd van de bevolking van heel Europa (de Europese Federatie van Isolatieproducenten riep België uit tot slechtst geïsoleerde land van Europa). Een studie uitgevoerd door het Duitse Fraunhofer Instituut in opdracht van de vorige federale regering toont dat dankzij energie-efficiëntie onze energie-noden in België met 18 tot 25% kunnen dalen. Het gaat hier om reducties die economisch neutraal zijn (dus zonder extra kosten). Deze internationale studie bevestigt dat België de Kyoto-doelstellingen zou kunnen halen zonder gebruik te moeten maken van de flexibele mechanismen en zonder schade voor de economie, indien het de maatregelen zou overnemen die in de buurlanden worden genomen om de vraag naar energie te beheersen. Nieuwe investeringen gaan in tegen de geest van de kernuitstap De vorige federale regering keurde op 1 maart 2002 de wet op de kernuitstap (voluit de Wet houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie) goed. Deze wet werd door het parlement gestemd op 31 januari Daarmee werd beslist om op termijn van 20 jaar de werking van alle zeven nucleaire installaties in België stop te zetten. In de wet zit wel een ontsnappingsroute die voorziet dat in geval van een bedreiging van de bevoorradingszekerheid de wet kan herroepen worden. De wet stelt dat de eerste centrale (Doel 1) in principe dicht moet gaan in februari De sluiting van Doel 2 is gepland voor december De laatste centrale moet sluiten in Dan is de kernuitstap in België een feit. De kernuitstap voorziet dat elke kerncentrale 40 jaar in bedrijf zal zijn geweest. Dit is tien jaar langer dan tijdens de bouw werd voorzien. Na 2025 gaat de belastingsbetaler en elektriciteitsconsument nog enkele honderden jaren betalen voor de opslag van het radioactieve afval, de beveiliging van de uraniummijnen, de ontmanteling van de centrales en alle bijbehorende verzekeringen. Het hoogradioactief afval blijft nog tienduizenden jaren gevaarlijk radioactief, een probleem waar geen oplossing voor bestaat. Dit is de erfenis van de beleidsmakers die in de jaren '70 kozen voor kernenergie. Ondanks het feit dat de beslissing rond de kernuitstap ondertussen reeds meer dan twee jaar oud is, werden door de bevoegde minister, minister van Economie, Energie, Buitenlandse handel en Wetenschapsbeleid Fientje Moerman nog steeds geen stappen gezet om de kernuitstap in de praktijk waar te maken. Integendeel, vanwege kernenergieproducent Electrabel krijgen we duidelijke signalen dat zij hopen de beslissing alsnog te kunnen omkeren. De investering in twee nieuwe reactoren in Doel 2 moet dan ook in dat licht gezien worden, als een poging om de regeringsbeslissing rond de kernuitstap te omzeilen. Hoewel de stoomgeneratoren boekhoudkundig worden afgeschreven op 10 jaar hebben zij een levensduur van 20 tot 25 jaar. Dat Electrabel het aandurft om deze investering nu te doen toont aan dat ze de kernuitstap niet ernstig neemt. Dit wordt ook als dusdanig naar voor gebracht door 2

3 de leiding van Electrabel. De productie en investeringen in de vier reactoren van Doel gaan gewoon door. De eerste twee reactoren van Doel zouden in 2015 moeten sluiten, maar daar lijkt operationeel manager Patrick Moeyaert zich weinig zorgen over te maken: "We gaan door met investeren omdat we er niet van overtuigd zijn dat we in 2015 moeten sluiten aldus Moeyaert op een persconferentie van de kerncentrale in januari En in een persbericht van 28 februari 2003 stelt Electrabel: Electrabel is van oordeel dat er geen enkele technische, economische of ecologische reden is om vandaag de stillegging te beslissen van de Belgische kerncentrales vanaf Dit geeft duidelijk weer wat de politieke lijn van Electrabel is. Zo lang de regering en de bevoegde ministers bereid zijn om investeringen in kernenergie toe te laten zullen ze verder gaan met de uitbating van hun kerncentrales. Zo sluit Electrabel, ondanks de voorziene sluiting van Doel 1 in 2015 ook, op termijn, de vervanging van de stoomgeneratoren in Doel 1 niet uit. Minister Moerman laat begaan Dat Electrabel een dergelijke investering durft aan te gaan een jaar vooraleer haar 10-jaarlijkse vergunning voor de exploitatie van Doel 2 verloopt toont aan dat er voldoende garanties zijn vanwege de minister van Energie Fientje Moerman. Het is de minister die werk moet maken van een vernieuwend energiebeleid dat het juiste klimaat schept voor massale investeringen in hernieuwbare energie. Het is ook zij die een concreet scenario moet uitwerken voor de uitstap uit de kernenergie. Tot op heden blijven spraakmakende initiatieven echter uit. Belangrijkste obstakel voor een omslag van de traditionele elektriciteitsopwekking naar hernieuwbare energie is het blijvend monopolie van Electrabel. Ondanks de liberalisering van de energiemarkt blijft Electrabel een quasi-monopolie behouden op de elektriciteitsproductie in België. De liberalisering heeft dan ook noch een prijsverlaging met zich meegebracht, noch de consument de kans gegeven een keuze te maken voor de meest milieuvriendelijke en rendabele energieproductie: hernieuwbare energie. De regeringstop van Gembloux in februari 2004 besloot 25% van de productiecapaciteit te veilen, maar concrete stappen om dit te realiseren werden door Minister van Energie Fientje Moerman nog niet genomen. De sluiting van de verouderde kerncentrales biedt ons land de mogelijkheid om de elektriciteitsproductie op een andere leest te schoeien. Greenpeace is voorstander van een echte vrije elektriciteitsmarkt waar de producent de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de productie, het veiligheidsrisico en het afval. No nukes go wind In plaats van te investeren in de bestendiging van kernenergie zou Electrabel beter investeren in hernieuwbare energieproductie. Ook de Belgische regering zou een dergelijk signaal moeten geven. België ging in 2001, in het kader van de Europese richtlijn betreffende bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energie op de interne elektriciteitsmarkt de verbintenis aan om 6 % van haar elektriciteitsconsumptie uit hernieuwbare energie te halen tegen Hiermee hebben we de laagste doelstelling in Europa. Duitsland mikt op 12.5 %, Frankrijk op 21%, Nederland op 9% en het Verenigd koninkrijk op 20%. Van 1 tot 4 juni congresseert in Bonn de Johannesburg Renewable Energy Coalition (hierna JREC). Deze coalitie van meer dan 80 landen kreeg vorm in Johannesburg op initiatief van de Duitse bondskanselier Gerhard Schröder. In het kader van het eerste wereldcongres van deze coalitie legden de Duitse, Franse en Deense regering een voorstel op tafel om binnen de Europese Unie een nieuw streefdoel voor de promotie van hernieuwbare energie te aanvaarden. Deze landen willen tegen 2020 ten minste 20% van de Europese energievoorziening uit hernieuwbare bronnen halen. Greenpeace vraagt dat ook de Belgische regering dit voorstel zal ondersteunen. Het Europees Parlement steunde dit voorstel reeds in haar resolutie van 1 april (Renewable Energy Resolution) waarin ze de lidstaten opdraagt de doelstelling om 20% hernieuwbare energieconsumptie te realiseren tegen 2020 te ondersteunen; de grote financiële instellingen 3

4 vraagt om prioriteit te geven aan investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiënte; en de Europese Commissie oproept om een wetgevend kader uit te werken dat de groei van de hernieuwbare energiesector kan bespoedigen, alsook een onderzoek te doen naar de impact van subsidies in de energiesector. In Europa werken vandaag de dag meer dan mensen in de hernieuwbare energiesector 1. Daarmee behoort de hernieuwbare energiesector, samen met de mobiele telefonie, tot de grootste economische groeisectoren in Europa. Volgens de Duitse leefmilieuminister Jurgen Trittin heeft de hernieuwbare energiesector een omzet van 10 miljard euro per jaar 2. Onderzoeken naar de mogelijkheden van hernieuwbare energie in ons land toonden aan dat er een meer dan behoorlijk potentieel is. Zo berekent de Ampère commissie 3 in een conservatieve berekening dat 10% van onze elektriciteit 4 uit hernieuwbare bronnen kan gewonnen worden. Een studie van de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) 5 in opdracht van de Vlaamse regering heeft het over 23% tegen 2020 in Vlaanderen (dit aandeel van hernieuwbare energie kan zelfs oplopen tot 45% van de elektriciteitsvraag indien deze daalt door investeringen in energieefficiëntie). Naast het potentieel aan land bieden met name de offshore windparken voor de Belgische kust een enorm potentieel.volgens een rapport van het Duitse Instituut voor Windenergie kunnen de offshore windparken op één generatie tijd een derde van de stroom leveren aan de Noordzeelanden. Het technisch potentieel voor windenergie aan hun kusten ligt twee keer hoger dan het gecombineerde stroomverbruik in België, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. 6 Investeren in hernieuwbare energie blijkt overigens niet alleen goed te zijn voor het leefmilieu, ze zijn ook goed voor de tewerkstelling en voor onze portemonnee. Een studie van de Britse overheid (Energy Review 7 ) kwam tot de vaststelling dat de kost per geproduceerde kilowattuur lager ligt bij elektriciteit uit windenergie dan bij elektriciteit uit nucleaire of klassieke centrales. (zie tabel 1). In deze berekening werd rekening gehouden met zowel de investerings- als de onderhoudskosten. Tabel 1: kostprijs elektriciteitsopwekking Technology 2020 unit cost cents/kwh End use efficiency Low Photovoltaic Wind onshore 2,3 3,8 Wind ofshore 3 4,5 Energy crops 3,8 6 Wave 4,5 9 Fossil with CO2 capture and sequestration 4,5 6,8 Nuclear 4,5 6 Combined cycle gas turbine 3 3,5 Coal gasification 4,5 5,3 Bron: UK Performance and Innovation Unit Een door de EU gefinancierde studie van het European Forum for Renewable Energy Sources 8 berekende de potentiële tewerkstelling van diverse formules van elektriciteitsproductie. Zij 1 Cijfers European Renewable Energy Council 2 speech minister Trittin op European Renewable Energy Conference, Berlijn, 19 januari De Ampère commissie is een studiegroep bestande uit Belgische wetenschappelijke experten die door de vorige federale regering gevraagd werden aanbevelingen te formuleren over de toekomstige keuze voor electriciteitsproductie in het licht van de maatschappelijke en milieueisen van de 21e eeuw. De commissie gebruikte in haar rapport van 2000 cijfers uit 1998 en is gekend omwille van de conservatieve inschatting van de mogelijkheden voor hernieuwbare energie in België 4 commissie AMPERE, executive summary p ODE Vlaanderen, De mogelijkheden en belemmeringen voor duurzame energie in Vlaanderen, september Offshore wind energy in the North Sea, Deutsches Windenergie-Institut, The Energy Review, Performance and Innovation Unit, Cabinet Office,

5 kwamen tot de conclusie dat hernieuwbare energie een veel groter tewerkstellingspotentieel heeft dan klassieke energieproductie, zowel in vergelijking met de financiële investering als in vergelijking met de geproduceerde kwh. En dit bovendien zowel in de productie als in het onderhoud van de installaties. (zie tabel 2) Uit een recente studie van het Franse onderzoeksinstituut Détente voor Greenpeace blijkt ook dat over een periode van 60 jaar een investering in windenergie vijf maal zoveel tewerkstelling met zich meebrengt als de investering van eenzelfde hoeveelheid geld in de constructie en het beheer van de modernste nucleaire centrales (EPR) 9. Tabel 2: tewerkstellingsopportuniteiten in de energiesector Actueel C&I O&M C&I O&M C&I O&M FTE/ m FTE/GWhFTE/ m FTE/GWhFTE/ m FTE/GWh Solar thermal heat 6,40 0,26 6,51 0,25 Solar photovoltaic 6,97 0,44 5,38 0,40 Wind offshore 7,48 0,22 6,71 0,22 Wind onshore 6,06 0,14 6,07 0,14 Hydro (small-scale) 5,17 0,09 5,21 0,09 Biomass liquid 6,08 0,86 6,08 0,86 Biomass anaerobic 7,99 0,24 8,31 0,24 Biomass combustion 4,41 0,08 4,52 0,08 Biomass gasification 6,11 0,09 5,93 0,10 Fuel production energy crops 11,05 0,42 11,05 0,42 Fuel production forest residues - 0,10-0,10 Fuel production agricultural- 0,36-0,36 wastes Conventional CHP 2,3 5,7 0,02 0,06 Conventional power 4,2 13,0 0,01 0,10 Conventional heating 3,5 15,9 0,01 0,06 C&I = construction and installation; O&M = operation and maintenance; FTE = Full Time Equivalent Bron: European Forum for renewable Energy Sources market prediction for 2020 (based on figures ) Veiligheid in het gedrang Recent onderzoek door de Duitse regering toonde aan dat al de Duitse kernreactoren kwetsbaar zijn voor de impact van een neerstortend vliegtuig. Maar in het bijzonder zijn de 5 oudste van de 18 nog operationele Duitse reactoren zodanig slecht beschermd zijn dat de Duitse overheidsinstelling BfS (Duitse dienst voor Stralingsbescherming) opriep om deze zo snel mogelijk te sluiten. De 5 Duitse reactoren zijn van hetzelfde type en leeftijd als de reactoren Doel 1 en Doel 2. Greenpeace gaat er dan ook van uit dat ook deze reactoren bijzonder kwetsbaar zijn. Zeker na de vervanging van de stoomgeneratoren waarbij de betonnen koepel van de reactor het meest kwetsbare deel van de bescherming - opengebroken wordt. Ondanks de onrustwekkende Duitse bevindingen gaf de Belgische regering nog geen signaal dat ook zij bekommerd zijn om de veiligheid van deze centrales. Greenpeace verwacht van de bevoegde Belgische minister, Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken, dat hij 8 European Commission (1999) The Impact of Renewables on Employment and Economic Growth, Project for the ALTENER programme, coordinated by a consortium led by ECOTEC Consulting 9 Wind vs. Nuclear 2003, Greenpeace France, 4 december

6 onmiddellijk een onderzoek gelast naar de veiligheid van alle Belgische centrales. Sinds 11 september 2001 heeft veiligheid een nieuwe betekenis gekregen. Onze controle instanties dienen deze nieuwe veiligheidsvereisten toe te passen. Concreet eist Greenpeace van minister Dewael dat de geplande 10-jaarlijkse herziening van de vergunningen van alle 7 Belgische reactoren op een grondige wijze gebeurt, met de mogelijkheid tot publieke inspraak en onderzoek door onafhankelijke experts. Hiertoe moet een maximum aan gegevens ter beschikking gesteld worden en moet de herzieningsprocedure op een transparante wijze plaatsvinden. In het verleden werd deze herziening voornamelijk georganiseerd door Electrabel zelf, met ondersteuning van een privaat erkend organisme. De nucleaire veiligheidsdienst beperkte zich tot een eerder oppervlakkige controle op afstand. Gezien de nieuwe risico s, de veroudering van de reactoren en de liberalisering van de markt (die Electrabel er toe aanzet om ook op vlak van nucleaire veiligheid te besparen) zou het onverantwoord zijn om deze werkwijze verder te zetten. Greenpeace is er van overtuigd dat de oudste reactoren en met name Doel 1 en Doel 2 geen enkele kans maken om verder in bedrijf te blijven indien de 10-jaarlijkse herziening van de vergunning op een grondige en onafhankelijke manier zou gebeuren. Greenpeace vreest dan ook dat vitale tekortkomingen zullen toegedekt worden of dat het FANC (Federaal Agentschap Nucleaire Controle) hiervan zelfs niet op de hoogte zal worden gebracht door Electrabel. De eisen: Greenpeace verwacht dat: 1. de federale regering garandeert dat de geplande 10-jaarlijkse herziening van de vergunningen van de reactoren op een onafhankelijke, grondige en transparante wijze wordt uitgevoerd. Het is de overtuiging van Greenpeace dat de oudste reactoren - en Doel1 en Doel2 in het bijzonder - geen enkele kans maken om deze test te passeren, met de onmiddellijke sluiting tot gevolg. 2. de Minister van Energie Fientje Moerman de sluiting van deze centrales gebruikt als een concrete bijdrage aan de verdere vrijmaking van de elektriciteitsmarkt. Door de sluiting van gevaarlijke en verouderde productiecapaciteit komt ruimte vrij voor investeringen in nieuw hernieuwbaar vermogen. Dit kan een belangrijke bijdrage zijn tot de regeringsdoelstelling om 25% van de productiecapaciteit ter beschikking te stellen van andere electriciteitsbedrijven. 3. de federale regering en in het bijzonder minister Moerman de Europese verklaring voor een objectief van minimaal 20% van de Europese energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen ondersteunt. Dit moet gekoppeld worden aan concrete maatregelen van energie-efficientie zodanig dat door de daling van de energievraag, het aandeel hernieuwbare energie kan stijgen tot 25% tegen Greenpeace Belgium 29 april

Definitief rapport van de commissie «ENERGIE 2030»

Definitief rapport van de commissie «ENERGIE 2030» Analyse door Inter-Environnement Wallonie, Inter-Environnement Bruxelles, Bond Beter Leefmilieu, Brusselse Raad voor het Leefmilieu, Greenpeace, WWF, APERe, Amis de la Terre en Friends of the Earth Flanders

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Vergelijking van onshore en offshore windparken in België Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

Verslag Activiteiten en Duurzame Ontwikkeling 2009 RESULTATEN DIE SPREKEN

Verslag Activiteiten en Duurzame Ontwikkeling 2009 RESULTATEN DIE SPREKEN Verslag Activiteiten en Duurzame Ontwikkeling 2009 RESULTATEN DIE SPREKEN ONZE WAARDEN Gedrevenheid Onze prestaties op lange termijn garanderen voor al onze belanghebbenden, door voortdurend te streven

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

10 VOORSTELLEN VOOR BETAALBARE & DUURZAME ENERGIEZEKERHEID

10 VOORSTELLEN VOOR BETAALBARE & DUURZAME ENERGIEZEKERHEID 10 VOORSTELLEN VOOR BETAALBARE & DUURZAME ENERGIEZEKERHEID 18 juni 2012 ENERGIEZEKERHEID PRIMEERT De federale en Vlaamse regering leverden de voorbije maanden de nodige inspanningen om de marktwerking

Nadere informatie

Groen stelt een alternatief energieplan voor. De uitgangspunten zijn: groene energie, een betaalbare energiefactuur en bevoorradingszekerheid.

Groen stelt een alternatief energieplan voor. De uitgangspunten zijn: groene energie, een betaalbare energiefactuur en bevoorradingszekerheid. Persdossier 5 december 2014 Groen stelt een alternatief energieplan voor. De uitgangspunten zijn: groene energie, een betaalbare energiefactuur en bevoorradingszekerheid. Groen maakt zich grote zorgen

Nadere informatie

NOOD AAN EEN POSITIEF INVESTERINGSKLIMAAT

NOOD AAN EEN POSITIEF INVESTERINGSKLIMAAT STANDPUNTNOTA NOOD AAN EEN POSITIEF INVESTERINGSKLIMAAT Brussel, 18 november 2008 Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven v.z.w. Ravensteingalerij 3 bus 9 1000 Brussel www.febeg.be info@febeg.be

Nadere informatie

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 INHOUD Kerncijfers p.02 2014 in het kort p.04 Electrabel: een verantwoordelijke p.06 marktleider die dicht bij zijn klanten staat 2014, het jaar van de waarheid p.10 Een

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

2011.1. Is jouw elektriciteit echt groen? Dossier Nucleair is uit, hernieuwbaar is in

2011.1. Is jouw elektriciteit echt groen? Dossier Nucleair is uit, hernieuwbaar is in 2011.1 Driemaandelijks magazine Lente 2011 maart/april/mei Nº 89 23ste jaargang Is jouw elektriciteit echt groen? Dossier Nucleair is uit, hernieuwbaar is in Afgiftekantoor: Brussel X 1/2219 2011.1 Driemaandelijks

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Reflectienota

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Reflectienota stuk ingediend op 948 (2010-2011) Nr. 10 19 april 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 Reflectienota ingediend door de dames Irina De Knop en Mercedes

Nadere informatie

Onze energietoekomst

Onze energietoekomst Onze energietoekomst - op weg naar een hernieuwbaar energiesysteem - Hoe kunnen we de kernuitstap realiseren én de CO2-uitstoot reduceren op een betaalbare manier? De milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu,

Nadere informatie

Nederland helpt Belgische stroomvoorziening mee op peil houden

Nederland helpt Belgische stroomvoorziening mee op peil houden dinsdag 8 april 2014 - jaargang 17 nummer 3 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Stalen palen In Roermond produceert Sif Group de 43 stalen funderingspalen

Nadere informatie

Visie op een modern energiesysteem Bert Wollants 31 mei 2012

Visie op een modern energiesysteem Bert Wollants 31 mei 2012 Inleiding Het land heeft gedurende jaren een gebrek gehad aan energiebeleid, iets dat overal wordt toegegeven. Zowel in oppositiekringen als regeringskringen klinkt dat geluid. Waar we de voorbije jaren

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Duitse Energiewende hervormd: complexiteit onderschat

Duitse Energiewende hervormd: complexiteit onderschat dinsdag 6 mei 2014 - jaargang 17 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl ArenA vol zonnepanelen De Amsterdam ArenA heeft binnenkort 4.200 zonnepanelen

Nadere informatie

Beleggers. hete kolen. Een kritische doorlichting van de klimaatfondsen op de Belgische markt. pril 2008

Beleggers. hete kolen. Een kritische doorlichting van de klimaatfondsen op de Belgische markt. pril 2008 Beleggers op hete kolen Een kritische doorlichting van de klimaatfondsen op de Belgische markt pril 2008 Bram Claeys Anton Gerits David Heller Inez Louwagie Sam Van den plas Groene fondsen, duurzame fondsen,

Nadere informatie

Energie. Het belang van alternatieve bronnen

Energie. Het belang van alternatieve bronnen Energie Het belang van alternatieve bronnen 2 Rabobank Visie op 2005 Energie Het belang van alternatieve bronnen Inhoud Energie: het smeermiddel van economische groei 4 Hoge olieprijs legt probleem van

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50 ENERGIE Actueel Dinsdag 4 september 2012, jaargang 15, nummer 10 Tips voor de redactie Tips voor de redactie De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan? Visie Energie 2050

Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan? Visie Energie 2050 Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan? Visie Energie 2050 Het is één van de kernvragen van onze tijd: Hoe moet de mensheid omschakelen op andere energiebronnen die geen fossiel gebruiken?

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

Hoe sterk stijgt de CO 2 -uitstoot na de kernuitstap?

Hoe sterk stijgt de CO 2 -uitstoot na de kernuitstap? Prof. Dr. Johan Albrecht Dr. Ruben Laleman 25 juni 2015 Hoe sterk stijgt de CO 2 -uitstoot na de kernuitstap? Biomassa verhoogt energiezekerheid en mildert emissietoename aan de laagste prijs. Abstract

Nadere informatie

Potentieel studie hernieuwbare energie 2030 in Vlaanderen

Potentieel studie hernieuwbare energie 2030 in Vlaanderen Rapport Potentieel studie hernieuwbare energie 2030 in Vlaanderen Jan Duerinck, Wouter Wetzels, Erwin Cornelis, Ils Moorkens, Pieter Valkering Studie uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Energieagentschap

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Visie Energie 2050. Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben

Visie Energie 2050. Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Visie Energie 2050 Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan. Technische mogelijkheden en ontwikkelingen van kostprijzen bepalen samen welke

Nadere informatie

BPF MEMORANDUM VERKIEZINGEN 2014

BPF MEMORANDUM VERKIEZINGEN 2014 BELGISCHE PETROLEUM FEDERATIE BPF MEMORANDUM VERKIEZINGEN 2014 Onze maatschappijen hebben nood aan een langetermijnvisie, aan stabiliteit en aan consistentie om te kunnen blijven bijdragen tot de socio-economische

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het stakeholderoverleg van 20 juni 2013 Ontwerpdocument, versie mei 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben

Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Is er genoeg wind voor ons allemaal? Grote krantenkoppen vandaag. Een energiemaatschappij in Rotterdam zegt: Er is genoeg wind voor ons allemaal. Maar is dat wel zo? Zit er in die wind wel genoeg energie

Nadere informatie