Meerjarenvisie. Clean Tech Delta

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenvisie. Clean Tech Delta"

Transcriptie

1 Meerjarenvisie Clean Tech Delta

2 Clean Tech Delta Postbus KA Rotterdam e druk December 2011

3 Meerjarenvisie Meerjarenvisie Clean Tech Delta 1

4 Clean Tech Delta Inhoudsopgave 1 Inleiding en aanleiding Economisch belang Cleantech: de noodzaak Kansen voor de regio 4 2 De Clean Tech Delta Missie CTD ingezoomd (inzet en functie) Ruimte voor innovatie Een handelszone voor Cleantech 8 3 Economische sectoren en samenhang Biobased economy, energie-efficiency en opwekking (niet fossiel) Water en Deltatechnologie Infrastructuur en mobiliteit Duurzame ontwikkeling/duurzaam bouwen 18 4 Versterken van sectoren Vestigingsplaatsfactoren Van Marketing tot sales Marketing en branding Acquisitie en sales Resultaten in termen van vestiging : 22 5 Financiering van clustervorming 23 6 Versterken kennisinfrastructuur 24 7 Functie, structuur en financiering Functie Structuur Organisatiestructuur Van samenwerkingsverband naar PPS met rechtspersoonlijkheid Financiering 28 Bijlage I Bronnenlijst 29 Bijlage II Organisatie 31 2

5 Meerjarenvisie 1 Inleiding en aanleiding 1.1 Economisch belang De komende decennia zullen er wereldwijd grote veranderingen plaatsvinden. Het klimaat verandert. Grondstoffen worden schaars. Fossiele brandstoffen raken op. Deze veranderingen zullen een grote impact hebben op de manier waarop de samenleving functioneert. Onze economie is volledig afhankelijk van fossiele brandstof: om elektriciteit op te wekken, voor vervaardiging van producten, voor transport van mensen en goederen, etc. Als we de effecten van klimaat verandering en energieschaarste tot beheersbare proporties willen terugdringen, dan lijkt een fundamentele herordening van ons economisch systeem onver mijdelijk. Het bewerkstelligen van een toekomstbestendige concurrerende economie vereist de bereidheid om op grote schaal te investeren en te innoveren in cleantech en hiervoor (fysiek en mentaal) ruimte te bieden. Clean Tech Delta, een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en over heden in de regio Rotterdam Delft, dat investeert in cleantech om de economische concurrentiepositie te versterken met een cluster van innovatieve, toekomstbestendige bedrijven en kennisinstellingen, een kwaliteitsimpuls voor duurzame gebiedsontwikkeling in de regio Rotterdam- Delft. 1.2 Cleantech: de noodzaak Laaggelegen en dichtbevolkte economische delta s, zoals de Rotterdams-Delftse regio, zullen de veranderingen nadrukkelijk ondervinden. Hier komen de effecten van klimaatverandering en energieschaarste letterlijk bij elkaar. De toekomstbestendigheid van de Mainport Rotterdam komt rechtstreeks in het geding. De impact van deze veranderingen op de concurrentiepositie van de economie van de Rotterdams-Delftse regio (en indirect ook daarbuiten) wordt breed onderkend en de urgentie om oplossingen te vinden sterk gevoeld. Die oplossingen moeten worden gezocht in energie-efficiëntie, in de geleidelijke transitie naar meer duurzame, niet-fossiele energieopwekking, in het klimaatbestendig maken van de bebouwde omgeving, in het duurzaam (her)gebruik van grond- en afvalstoffen en (bouw)materialen, in nieuwe vervoersconcepten, etc. Allemaal ontwikkelingen die worden samengevat onder de noemer cleantech. Clean Tech is de verzamelnaam voor technologieën gericht op: energie-efficiënte transitie naar niet-fossiele energieopwekking klimaatbestendig maken van de bebouwde omgeving duurzaam gebruik van grond- en afvalstoffen en (bouw)materialen nieuwe vervoersconcepten. 3

6 Clean Tech Delta Deze sectoren kenmerken zich door forse groeicijfers tussen de 4 en 13% (Roland Berger, 2009). Het investeringspotentieel van deze sectoren wordt relatief hoog ingeschat en de potentiële groei van werkgelegenheid in de sector wordt voor de Rotterdamse regio geschat op in 2040 (Buck). Een belangrijk kenmerk van cleantech oplossingen is dat deze vaak internationaal worden toegepast, waardoor een wereldwijde markt open ligt. 1.3 Kansen voor de regio De economische infrastructuur van de regio biedt kansen om cleantech oplossingen te vermarkten. Immers, veel van de relevante economische sectoren in de cleantech zijn hier sterk vertegenwoordigd. Zo zijn water en energie onderscheidende economische sectoren van de regio. De regio is sterk in midtech met name in grootschalige constructie (Tordoir, 2011). Het Haven-Industrieel Complex (HIC) biedt met onder andere het chemisch cluster een internationaal toonaangevend technologisch platform voor innovaties met biologische grondstoffen (Shell/DSM). Het Westland biedt internationaal gerenommeerde expertise op agricultuur en ontwikkeling van nieuwe biologische grondstoffen. Aan de zuidkant van de regio bij Dordrecht bevindt zich het wereldwijd bekende cluster van bagger- en offshore- industrie. De regio beschikt met de TU Delft, de EUR en kennisinstellingen als TNO en Deltares over een zeer sterke, op innovatie gerichte, kennisinfrastructuur. Bijzonder aan de regio is de complementariteit van Delft en Rotterdam. Delft als technologisch kenniscentrum en Rotterdam als krachtig haven industrieel complex (PWC, 2010). Deze geografische as symboliseert een valorisatieketen in cleantech sfeer. Met de strategische ligging van de Mainport als poort naar Europa en de concentratie van relevante industrie en kennis beschikt de regio over de competitieve voordelen, die een sterke uitgangspositie verschaffen om zich (verder) te ontwikkelen tot een toonaangevend cleantech cluster. De potentie samengevat: Cleantech is een winstgevende groeimarkt voor zowel de haven als de urbane omgeving. Het leef- en werkklimaat in Rotterdam/Delft is excellent en toekomstbestendig. 4

7 Meerjarenvisie 2 De Clean Tech Delta De industrie, de kenniswereld én de overheid zijn zich bewust van de vereiste innovatieslag én van de unieke kans die de regio heeft om een internationale koploper te worden. Dit is de reden dat zij zich het afgelopen jaar hebben verenigd in de Clean Tech Delta (CTD). Het netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheid heeft zich ten doel gesteld om, in aansluiting op de in de regio aanwezige kritische massa van bedrijven en kennisinstellingen, cleantech clustering van bedrijven en kennisinstellingen te versterken en te vermarkten als internationaal competitief cluster. Hiertoe brengen de samenwerkende partijen innovaties tot stand in cleantech om de concurrentiepositie van hun eigen business (en daarmee de regio) te vergroten. Om het klimaat voor innovatieve clustervorming te optimaliseren geven zij gezamenlijk vorm aan de marketing, acquisitie en sales van CTD en het versterken van de kennisinfrastructuur in de regio. De founding fathers zijn ARCADIS, Eneco, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Hoogheemraadschap Delfland, Gemeente Delft, Gemeente Rotterdam, TU Delft, TNO, Van Gansewinkel Groep en Vestia. Dit samenwerkingsverband zorgt voor investeringsprojecten die innovatief zijn, zorgen voor een kruisbestuiving (cross-overs) en voldoen aan de eisen van duurzaamheid. Het netwerk, geïnitieerd door de Founding Fathers, groeit en bestaat nu uit 35 tot 40 partijen. Partijen in Clean Tech Delta Figuur 2.1: Partijen in Clean Tech Delta 5

8 Clean Tech Delta De Clean Tech Delta heeft reeds een aantal ontwikkelingen tot stand gebracht. Zo is een tiental van de partijen nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Netherlands Water Centre (werktitel NWC) in Rotterdam of bij de vestiging van een co-locatie van de Europese Knowledge Innovation Community Climate. Hiermee groeit de concentratie en kritische massa van het innovatieve vermogen in de regio exponentieel, alsook het potentieel om nieuwe partners en investeerders aan te trekken. 2.1 Missie CTD ingezoomd (inzet en functie) De regio Rotterdam - Delft is in feite een internationale (handels)zone gekenmerkt door een clustering van hoogwaardige kennisinstellingen en bedrijven in de sfeer van de cleantech. De potentie is groot. De regio is al een toegangspoort naar Europa. Een positie die we niet alleen willen behouden, maar zo mogelijk versterken. Zeker nu opkomende economieën zoals die van de BRIC-landen* zich steeds sneller en hoogwaardiger manifesteren. Er is grote competitie. De in onze regio aanwezige potentie kan vooral geëxploiteerd worden als partijen met elkaar samenwerken, elkaar versterken, gezamenlijk vermarkten etc. Dat betekent ketens completeren, aanvullende kenniscentra oprichten, koppeling van kennisinstellingen aan R&D faciliteiten van bedrijven, cruciale stakeholders betrekken, eenduidige lobby, bieden van locaties etc. De afgelopen jaren is gebleken dat dit niet vanzelf gaat. Hier is een instrument voor nodig, dat deze meerwaarde organiseert, om een geheel te creëren dat meer is dan de som der delen. Dat vergt een tripartiete construct. Er wordt gewerkt vanuit de behoefte van bedrijven en kennisinstellingen, met een overheid in een facilitaire rol. Daarnaast kan de overheid optreden als launching customer (denk aan het drijvend paviljoen) en staat zij aan de lat voor het invullen van een aantal randvoorwaarden in het publieke domein. Dit tripartiete instrument (triple helix), naar zijn aard eigendom van de bedrijven, kennisinstellingen en publieke organen, en met een rolverdeling zoals hiervoor geschetst, is de Clean Tech Delta. De partners ontmoeten elkaar in CTD-verband om optimaal gestalte te geven aan het proces van innovatie naar vermarkten, voor hun behoefte of cluster. Figuur 2.2: Tripartite construct Clean Tech Delta Bedrijven - Sterke regionale (industriële) markt Overheid - Samenbrengen/ netwerkontwikkeling - Launching customer - Excellente dienstverlener (vergunningen, gronduitgifte, etc.) - Quality of life (woon, werk, * Netwerkvorming * Eenduidige wervende propositie * Inspirerend leiderschap * Gezamenlijk marketing, acquisitie * Beschikbaarheid van financiering, kapitaal en venture capital Kennisinstellingen - Innovatieagenda ontwikkelen - Kennis toegankelijk maken 6

9 Meerjarenvisie De missie van de Clean Tech Delta is te investeren in clean tech om de economische concurrentiepositie te versterken met een cluster van innovatieve, toekomstbestendige bedrijven en kennisinstellingen en een kwaliteitsimpuls voor duurzame gebiedsontwikkeling in de regio Rotterdam-Delft. *BRIC staat voor Brazilië, Rusland, India en China en wordt gebruikt als verzamelnaam voor opkomende economieën. Om invulling te geven aan deze missie heeft de CTD de volgende ambities gesteld. In 2025: i s de CTD een cluster van circa 1000 bedrijven en instellingen (fysiek) en inhoudelijk door het complementeren van ketens is het aantal investeringen door CTD partijen in clean tech gegroeid t.o.v is de werkgelegenheid in de regio Rotterdam- Delft toegenomen met banen staat de CTD in Europa in de top 3 van kennis- en innovatieregio s en wereldwijd in top 50 hebben de investeringen van CTD partijen een doorslaggevende rol gespeeld in de realisatie van de duurzaamheidambities van Rotterdam en Delft. 2.2 Ruimte voor innovatie Een belangrijke succesfactor om de ambitie van de CTD te realiseren is de beschikbaarheid van voldoende ruimte om de innovaties op schaal uit te voeren en in de praktijk te testen op hun economische en maatschappelijke toegevoegde waarde en marktpotentie. Rotterdam - Stadshavens Aan de Rotterdamse zijde vindt een duurzame transitie plaats van 1600 ha Stadhavens. Deze transitie beoogt zowel de innovatiekracht van de regionale economie te versterken als de aantrekkelijkheid van het leefklimaat te vergroten. Deelgebieden RDM/Heijplaat en Merwe-Vierhavens bieden een ideale proeftuin om innovaties in een werkend gebied te realiseren en te etaleren. Delft - TIC Aan de Delftse zijde bevindt zich de Technologische Innovatie Campus (TIC-Delft). Deze campus is niet alleen een ruimtelijke ontwikkeling, maar tevens de kern van het programma tot bevordering van de Delftse economische transitie tot kenniseconomie. Technopolis en DSM Noord zijn twee gebieden waar thans focus op ligt om doorbraken in kennis ontwikkeling te creëren en innovatief vermogen letterlijk ruimte te geven om te floreren en te experimenteren. Als hoofdlijn voor de verdeling geldt dat meer op kennisontwikkeling gerichte activiteiten (hoog wetenschappelijk en hoog technologisch) vooral zullen aansluiten bij Delft; activiteiten gericht op toegepaste kennis in de praktijk, pilots e.d. zullen vooral kunnen aansluiten op de gebiedsontwikkeling van Rotterdam/Stadshavens. Unique selling point van Rotterdam is industriële, maritieme en bouwtechnische constructietechniek, breed opgevat als de midtech sector. Kernactiviteit van deze deelsector is het ontwerpen en assembleren van min of meer complexe en grote constructies, installaties en onderdelen daarvoor, in de sferen van (proces-)industriële, maritieme en civiele techniek (engineering). Technisch vakmanschap staat centraal, vandaar de term midtech. Midtech genereert veel banen in het lagere en middensegment (Tordoir, 2011). In de regio is er als het ware een keten van kennis- en productontwikkeling via schaalbare pilots naar het internationaal vermarkten van initiatieven. 7

10 Clean Tech Delta Tegen de achtergrond van het in de regio aanwezige HIC, zijn de vier ontwikkellocaties van de CTD dus complementair. Met de keuze voor vier ontwikkellocaties is bewust prioriteit gesteld. Dit wil niet zeggen dat de cleantech agenda zich alleen tot deze gebieden beperkt. Clean Tech Delta is sociaaleconomisch bepaald en is dus een krachtenbundeling over geografische grenzen heen. Zij maakt deel uit van de economische agenda van de Zuidvleugel. 2.3 Een handelszone voor Cleantech Het vestigingsklimaat, het succesvol vermarkten van cleantech concepten en innovaties én het uitventen van succes vormen belangrijke bouwstenen voor de reputatie van de CTD als dé Cleantech regio van Europa. De aantrekkingskracht van die reputatie heeft een magneetwerking op andere partijen wat de kritische massa vervolgens weer vergroot (zie figuur vliegwiel). De intentie is dan ook om het netwerk de komende jaren te versterken en gericht uit te breiden. Enerzijds zoekt de CTD actief samenwerking met grote multinationals die keyplayer zijn in het verwezenlijken van de innovatieniches van de regio, anderzijds zoekt de CTD samenwerking met gevestigde en nieuwe kleine- en middelgrote innovatieve spelers ten behoeve van de innovatie. rt: Kick start: Bundeling van kracht door s intitiatiefnemers Magneetwerking: vestiging nieuwe (internationale) partijen Vergroten kritische massa Internationaal vermarkten: reputatie van Clean tech Hotspot Haalbare (investerings)projecten innovatie Succesvolle innovaties 8

11 Meerjarenvisie 3 Economische sectoren en samenhang Energietransitie en klimaatverandering zijn wereldwijd drivers van innovaties. Innovaties die oplossingen bieden voor de gevolgen van klimaatverandering en de steeds schaarser wordende fossiele grondstoffen. Deze innovaties zijn niet alleen noodzakelijk, ze zijn tegelijkertijd economisch buitengewoon relevant. De wereldmarkt voor duurzame energietechnologieën (duurzame energieopwekking, duurzaam transport en energie-efficiënte) zal groeien van 340 miljard in 2008 tot tussen de 800 en miljard in (Roland Berger, 2010) Cleantech is wereldwijd een groeimarkt. De regio Rotterdam-Delft kan zich in die markt een competitieve positie verwerven. Uitgangspunt voor versterking van de Clean Tech Delta is de kracht van de regio: de reeds aanwezige bedrijven en kennisinstellingen én hun groeipotentie, mits goed georganiseerd. Cleantech kent, ook voor de regio Rotterdam-Delft, verschillende relevante economische sectoren. De in deze regio aanwezige sterke sectoren zijn: 1. Biobased economy, energie-efficiency en opwekking (paragraaf 3.1) 2. Water en Deltatechnologie (paragraaf 3.2) 3. Infrastructuur en mobiliteit (paragraaf 3.3) 4. Duurzame ontwikkeling/ duurzaam bouwen (paragraaf 3.4) En niet zonder reden, want juist voor deze clusters heeft de regio een aantal competitieve voordelen. De clusters worden gekenmerkt door: Mondiale groeipotentie in termen van investeringen, bedrijvigheid en werkgelegenheid. De ligging van de regio in termen van transitie, laaggelegen delta. Reeds voldoende kritische massa aan bedrijven aanwezig, met daarbinnen een aantal internationaal toonaangevende spelers: de internationale positie is al evident. Benodigde kennis is aanwezig bij de kennisinstellingen in de regio en ruimte en mogelijkheden om innovatieve pilots en ontwikkelingen te starten zijn in de regio voor handen. Ontwikkeling van het cluster draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van de regio. Er is bereidheid bij stakeholders om met het cluster aan de gang te gaan; er is organiserend vermogen via het samenwerkingsverband CTD dat de versterking van de comperatieve positie kan faciliteren. De sectoren verschillen naar aard en omvang. Zij kennen verschillende netwerken, kennen een verschillend stadium van ontwikkeling en hebben een verschillende economische potentie. Zo zal de sector bio-based tot grote investeringen in de regio kunnen leiden, met bijbehorende bedrijvigheid en werkgelegenheid. Clustering in de sfeer van water of duurzaam bouwen zal veel meer leiden tot een hoogwaardig internationaal kenniscluster (met enkele pilots in de regio), met een vooral internationale spin-off. 9

12 Clean Tech Delta Deze diversiteit maakt direct duidelijk dat er geen eenduidig recept is voor de beoogde samenwerking. De behoefte zal per sector verschillen. De Clean Tech Delta zal dus ook verschillende gedaanten (moeten) aannemen om effectief te kunnen opereren. Wel zijn daarbij rode draden te onderscheiden. Er wordt telkens uitgegaan van de behoefte van de kennisinstellingen of bedrijven. Die behoefte is de basis voor een facilitaire rol van de Clean Tech Delta. Omgekeerd geredeneerd: de CTD gaat geen cluster bio-based doen. Dat doen de bedrijven en kennisinstellingen zelf. De Clean Tech Delta kan wel faciliteren door het samenbrengen van partijen, het koppelen van kennisinstellingen aan R&D-projecten, het bieden van vestiginglocaties, het ondersteunen van lobby en marketing & acquisitie etc. De meerwaarde van de Clean Tech Delta zit dus in een facilitaire rol. Per sector worden deze voordelen, in relatie tot de regio, verder uitgewerkt in de vorm van een gekwantificeerde analyse, het aanbrengen van focus en het benoemen van initiatieven. 3.1 Biobased economy, energie-efficiency en opwekking (niet fossiel) Mondiale ontwikkeling De afgelopen jaren is internationaal de aandacht sterk gegroeid voor een economie die gebruik maakt van natuurlijke hernieuwbare grondstoffen in plaats van fossiele brandstoffen: de bio-based economy. Op de korte termijn gaat het hierbij om een grotere inzet van natuurlijke materialen en het optimaliseren van raffinageprocessen. Op de lange termijn gaat deze visie gepaard met een verdergaande vertechnologisering van de natuur. Zie de synthetische biologie, die van algen en micro-organismen levende fabrieken wil maken die maatschappelijk gewenste producten maken, zoals biobrandstoffen (Rathenau, 2011 blz. 28). In 2020 zal Clean Energy Technology een van de werelds grootste industrieën zijn. Er wordt een mondiale omzetgroei van 9% per jaar verwacht door opkomst van biotechnologie. De wereld- markt voor duurzame energietechnologieën (duurzame energieopwekking, duurzaam transport en energie-efficiënte) zal groeien van 340 miljard in 2008 tot tussen de 800 en miljard in 2020 (Roland Berger, 2010). De werkgelegenheidseffecten worden tot 2030 geraamd op tussen de 2,2 en de 9% per jaar. Europese ontwikkeling Verschillende regio s, zoals de BRIC-landen zijn hierbij sterk in opkomst. Ook voor Europa is hier, met een eigen markt van 330 mln. inwoners, zeker een rol weggelegd. Een eigen markt in die zin, dat er door de dichte bevolking zeker in het Westen van Europa weinig ruimte is voor de teelt van bijv. biomassa, maar er tegelijkertijd wel de (kennis)infrastructuur aanwezig is om de elders geteelde massa te verwerken en te transporteren. In Europa is bovendien een sterke groei van de sector te verwachten door de in EU-verband geformuleerde targets op het gebied van duurzame energie opwekking (wind, biomassa en Hydro) en een biobrandstof bijmengverplichting. Nationale ontwikkeling Binnen de Europese markt zijn de verwachtingen voor de Nederlandse markt rooskleurig: De Nederlandse markt voor duurzame energietechnologie groeit met 13% tot 17% harder dan de wereldmarkt en zal in 2020 een omvang bereiken van tussen de 10 en 16 miljard (RB, 2010). De verwachting is dat overzeese import van biomassa voor de opwekking van elektriciteit in NL het komende decennium stijgt van ca 1 mln. ton in 2010, naar 10 á 12 mln. ton per jaar. 10

13 Meerjarenvisie De werkgelegenheid die gepaard gaat met de bedrijvigheid in duurzame energietechnologieën zal toenemen van fte naar tot fte in Het overheidsbeleid tot 2020: Reductie CO2 in 2020 met 30% t.o.v. van 1990 Opvoeren aandeel hernieuwbare energie met 20% in 2020 Vanaf 2011 jaarlijkse energiebesparing van 2% Regionale ontwikkeling Een belangrijk deel van deze groei kan neerslaan in de Rotterdam-Delftse regio. Een regio waar overigens al langs een drietal lijnen in deze sector wordt gewerkt: energie efficiency (CCS), duurzame energieopwekking en bio-based productie. Argumenten om hier ook in de toekomst voluit op in te zetten zijn: De transitie van petrochemie naar biochemie (groene chemie) opent a window of opportunities voor de bedrijven in deze regio. Rotterdam biedt een ideaal vestigingsklimaat voor de biobased economie vanwege de aanwezigheid van E-centrales, de voedingsmiddelenindustrie, agro-industrie en het (petro)chemisch cluster (RCI, 2010). Meer concreet biedt de reeds aanwezige bedrijvigheid een aantal belangrijke transitievoordelen: De bestaande logistieke en technologische infrastructuur van de petrochemie kan benut worden voor de vloeibare biobrandstoffen (bioraffinage). De bestaande logistieke infrastructuur kan worden gebruikt om een (het) wereldcentrum te worden waar hoogwaardige en goedkope biomassa stromen altijd voorradig zijn. Grote samenhang tussen vaste biomassa voor energiedoeleinden, (2e generatie) biotransportbrandstoffen en groene chemie op basis van biomassa: de reststroom van de één is de grondstof voor de ander (gesloten cycli, poly generation). De regio heeft een leidende positie in biobased chemie onderzoek met DSM, Shell en Unilever; de TUD heeft een leidende positie in kennisontwikkeling op het gebied van wind en biomassa. Daarnaast is er een sterke commerciële positie op het gebied van offshore wind en micro-warmte-krachtkoppeling. De aanwezigheid van een proeftuin en van de maakindustrie (werkgelegenheidseffect) De al aanwezige plannen gericht op windturbines, getijde werking, koudewarmte opslag en zonneenergie. Gegeven de analyse en de in de regio aanwezige ambitie, organiserend vermogen (tri-partite) en bestaande samenwerkingsintenties en verbanden heeft de regio Rotterdam-Delft de potentie om in Nederland marktleider te worden op het gebied van duurzame energie. Rotterdam is reeds de energiehub voor Noordwest Europa. Hier wordt (grootschalig) energie geproduceerd. Partijen willen efficiënt en tegen marktconforme kosten energie blijven produceren en zoeken naar duurzame oplossingen in de sfeer van biomassa, biofuels, wind offshore en restwarmte (voor de industrie en de bebouwde omgeving). Samen realiseren zij al CSS en restwarmte (Warmtebedrijf) en zien toekomst in samenwerking van energie en chemiebedrijven. Mogelijke speerpunten voor de regio: Innovatie met aanwezig bedrijfsleven, kennisinstellingen en nieuw aan te trekken spelers: prepareren op grootschalige invoer van biomassa bioraffinage als sleutelonderdeel van de bio-based economy potentiële productie van bulkchemicaliën op basis van biomassa/bio-ethanol zou springplank kunnen zijn voor de productie van bulkchemicaliën uit biomassa, voornamelijk door valorisatie van de bij- en afvalstromen van biobrandstoffen. 11

14 Clean Tech Delta CO2 Carbonaat (opslag van CO2 in vaste vorm in nieuwe producten en bouwmaterialen). valorisatie van food en feed reststromen. oprichting van een handelsbeurs completeren van ketens en netwerken co-investeren met internationale partijen om op termijn economisch te kunnen profiteren vergroot de clustereffecten in de chemiesector (co-siting, warmte cascadering, smartgridontwikkeling, procesintensificatie) productontwikkeling en samenwerking met andere aanverwante sectoren als Greenports pilots en commerciële demonstraties upgraden verouderde proces infrastructuur Innovatie (experimenteel) gericht op technologische doorbraken: verkennen pilots: algenkwekerij, recycling van batterijen etc. 3.2 Water en Deltatechnologie (Mondiale) ontwikkeling Het klimaat verandert en daarmee neemt wereldwijd de kans op overstromingen en droogte toe. Door klimaatverandering zijn bescherm- en herstelwerkzaamheden voor zeespiegelstijging en toenemende stormen noodzakelijk. Toenemende bevolkingsdruk in kustgebieden vereist landwinning- en bescherming. De verstedelijking van deltagebieden zet door en water- vraagstukken met het oog op de veiligheid en leefbaarheid zullen een meer prominente rol gaan spelen. De toenemende mondiale handel vergroot de vraag naar haveninfrastructuur(baggeren) en schepen. Wereldwijd wordt miljard euro omgezet in de watersector; de wereldmarkt voor de watersector groeit. Daarvan is 120 miljard voor deltatechnologie en de rest voor watertechnologie. Voor de periode tot 2016 wordt een jaarlijkse groei van 5,6% verwacht. Het segment waterbouw zal de komende jaren door klimaatverandering en bevolkingsgroei een forse groei doormaken: mondiaal groeit de markt met 8,5 mld. per jaar voor kustversterking en 6 mld. per jaar voor investeringen in zoetwaterreservoirs. Figuur 3.1: Figuur is samengesteld uit diverse bronnen waaronder Water 2020 (2011) en rapport Global Water Market (2011) Industry water 5,8% Bottled water 12,2% Point of use equipment 3,1% Irrigation equipment 2,1% Utilities 76,8% +/- 375 mld +/- 120 mld Water & Green 10% Water management 40% Water contruction 50% Water technologie Deltatechnologie 12

15 Meerjarenvisie Nationale ontwikkeling Waterbouw is het segment waar Nederland internationaal een hoofdrol in vervult: 40% van de vrije wereldmarkt komt voor rekening van NL bedrijven. Het Nederlandse bedrijfsleven neemt ca 6% van de markt voor deltatechnologie voor haar rekening. Voor watertechnologie is dit percentage lager (Netherlands Water Partnership, 2011). Met de ontwikkeling van de watersector is ook een flinke werkgelegenheidsgroei te verwachten. Bedrijven binnen de Nederlandse watersector bieden momenteel werk aan fte werkzaam bij ca 1500 watertechnologische bedrijven, overheidsorganisaties en andere instellingen, 450 bedrijven en andere organisaties op het gebied van deltatechnologie (NWP, 2011). Regionale ontwikkeling Aan kritische massa is in de regio geen gebrek. In Delft zit veel technologische kennis rondom deltatechnologie en waterbouw, Rotterdam heeft de infrastructuur, logistiek en haven. Bovendien bevindt zich een groot cluster van baggerbedrijven in de Drechtsteden. De Nederlandse export op het gebied van waterbouw ( miljard) wordt dan ook grotendeels gegenereerd door Rotterdamse bedrijven. Rotterdam heeft ook een belangrijke positie in de markt voor deltatechnologie: 17% van de Nederlandse productie komt uit Rotterdam en op deelsectoren hebben Nederlandse spelers tot 50% van de open wereldmarkt in handen (Deloitte, 2009). Zeespiegelstijging en hoogwaterbescherming worden beschouwd als belangrijke groeimarkten voor Nederlandse bedrijven en de verbinding aan de unieke kennis van de TU Delft en het omringende cluster is van cruciale betekenis voor de innovatieketen (PWC, 2010). De uit historische noodzaak geboren omgang met verschillende aspecten van waterbeheer heeft kennis in water- en deltatechnologie en watergovernance voortgebracht waar Nederland wereldwijd bekend om is. In Nederland is daarom een breed draagvlak voor de verdere ontwikkeling van de sector als één van de speerpunten in onze kenniseconomie. Bekendheid/imago geeft een uitstekende basis om de aanwezige kennis en expertise, gericht en in samenhang te kunnen vermarkten. De regio is kansrijk om te worden gelabeld als Topgebied voor water in het kader van het Rijksbeleid ( Naar de top, bedrijfsleven brief van ELI en I&M als trekker van water) omdat de regio tal van proeftuinmogelijkheden biedt voor: klimaatprojecten van o.m. Kennis voor Klimaat (Pier Vellinga) het Deltaprogramma (Wim Kuijken), operationalisatie van de visie van het NWP water 2020 etc, programma s zoals Rotterdam Climate Proof, Climate-Kic, Delft-Blue Technology. Delft Blue Technology (een samenwerkingsverband van de Delftse deltatechnologische kennisinstituten dat zich ontwikkelt tot een stevig experimenteel match en -aanjaag instrument voor de Deltatechnologische valorisatieagenda) (hoofd)podium voor een internationaal festival 2012, waar de Nederlandse waterwereld zich presenteert. in Dordrecht het Ecoshape programma Building with nature is gevestigd Speerpunten Uit de gesprekken met stakeholders zijn de volgende kansrijke watergerelateerde concepten naar voren gekomen die vanuit de regio Rotterdam-Delft verder tot ontwikkeling gebracht kunnen worden: 13

16 Clean Tech Delta Innovatie met aanwezige bedrijfsleven en kennisinstellingen en aan te trekken spelers: realisatie van het Netherlands Water Centre in Rotterdam; een publiekprivate samenwerking van kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden dat in juni 2010 is gestart. Met gezamenlijke netwerk, lobby marketing en acquisitie activiteiten om de markt doelgericht te kunnen bewerken Vestiging gremia, NWP, secretariaten Topgebied water etc. Bouwen op het water: projecten drijvend bouwen Nassauhaven, Rijnhaven, Merwehaven en Aquadock. Re-use plant van Evides (waterzuivering) Ontwikkeling van duurzame schepen en jachten (maritieme industrie) Maritiem en offshore als onderdeel van de water- maakindustrie Intelligent baggeren Offshore wind en deltatechnologie: versterken van de kennis en positionering op de offshore wind installatiemarkt deepsea oil & gas recovery en HSE Innovatie (experimenteel) gericht op technologische doorbraken: Waterdatamanagement en command en control Ontzilting gericht op zoetwater 3.3 Infrastructuur en mobiliteit Mondiale ontwikkeling Voor economische ontwikkeling op mondiale schaal is groei van infrastructuur (wegen, spoor, water, lucht) en mobiliteit in het algemeen (bereikbaarheid, logistieke mogelijkheden) van vitaal belang. Tussen 1960 en 2004 is het aandeel van internationaal verhandelde producten gestegen van 12% tot 27% van de wereldproductie (Ministerie van EZ, V&W en VROM, 2009). De trend lijkt zich door te zetten en te versnellen. Dit betekent een toenemende druk op de handelscentra, op achterlandverbindingen en op de bereikbaarheid van de woon- en werkgebieden. Als er geen maatregelen getroffen worden zal toenemende congestie zorgen voor een stijging in logistieke kosten. Daarnaast zouden (grote) problemen met luchtkwaliteit en uitstoot ontstaan bij ongewijzigde ontwikkeling. Inmiddels wordt in toenemende mate aandacht besteed aan deze problematiek, hetgeen zich ook vertaalt in economische structuurversterking. Zo bedraagt de gemiddelde groei door nieuwe technologieën, zoals elektrische aandrijftechnieken en waterstof- en brandstofcellentechnologie ongeveer 3% per jaar; de gemiddelde groei van werkgelegenheid op het gebied van duurzame mobiliteit tussen bedraagt 6% (Buck, 2010). Ook nationale overheden nemen hun verantwoordelijkheid op het gebied van duurzame technologieën en mobiliteit. Amerika en Duitsland investeren honderden miljoenen in deze sector en Frankrijk voert een actieve industriepolitiek om ontwikkelingen te stimuleren. Ook China investeert fors. Er tekent zich mondiaal een tweesporenbeleid af. Naast investeringen in verduurzaming van mobiliteit wordt wereldwijd ook zeer sterk ingezet op doorontwikkeling van infrastructuur zelf. Europese ontwikkeling Door de sterke groei van opkomende markten in Azië en Latijns-Amerika, neemt de internationale concurrentie steeds verder toe. Binnen de Europese Unie wordt aandacht besteed aan infrastructuur, mobiliteit en in toenemende mate ook de duurzame component hierbij. Vanwege het relatief hoog belaste infrastructuurnet in Europa is al geruime tijd veel aandacht voor het verhogen van efficiëntie van weg- 14

17 Meerjarenvisie en vaarverkeer. De druk op de EU (en dus de beschikbaarheid van middelen voor innovatie en infra) om krachtiger beleid te ontwikkelen op het gebied van toekomstbestendige alternatieven binnen de mobiliteitssector neemt toe. Nationale ontwikkeling Infrastructuur en mobiliteit spelen in Nederland een zeer belangrijke rol. De logistieke sector draagt 4,4% bij aan het BNP, waarvan 75% bestaat uit fysieke dienstverlening en 25% uit niet-fysieke dienstverlening zoals administratie en ketenregie. 12% van de Nederlandse beroepsbevolking is in deze sector werkzaam. In de wereldwijde Logistics Performance Index is Nederland in 2009 echter van de 2e naar de 4e plaats gezakt (LPI, 2009). Het volumeaandeel van Nederland in de internationale handel is acht tot tien keer zo groot als op grond van het aandeel van Nederland in het mondiale BBP volume verwacht mag worden (Ministerie van EZ, V&W en VROM, 2009). Op de Global Competitiveness Index van het World Economic Forum staat Nederland op de 7e plaats. Kijken we echter naar de ranking voor de infrastructuur dan staan we met de havens op een tweede plek, en voor infrastructuur algemeen op de 14e plek met een negatieve uitschieter voor de wegen: een 24e plek (WEF, 2011). Nederland is voor zijn positie als grote doorvoerlocatie voor internationale handel afhankelijk van achterlandverbindingen en goede bereikbaarheid: ontwikkeling van waterwegen, goed wegennetwerk en spoorverbindingen zijn hiervoor een must. Om deze reden staat de topsector logistiek dan ook expliciet genoemd in het bedrijfslevenbeleid van het huidige kabinet. Ook duurzaamheid speelt hierbij een centrale rol. De toename en ontwikkeling mogen niet gepaard gaan met sterke stijgingen in uitstoot van schadelijke stoffen. Als oplossingsrichting wordt vaak de combinatie gezocht van duurzame energiedragers met modaliteiten en services. Regionale ontwikkelingen Een van de grootste bijdragen aan de positieve handelsbalans van Nederland wordt geleverd door de sector vervoer en communicatie (12,6 miljard). Deze sector is sterk geconcentreerd rond de regio Rotterdam Rijnmond. De Rotterdamse haven en omliggend gebied zijn een centrale spil in de handelsdoorvoer naar het achterland. Het leeuwendeel van de directe werkgelegenheid, bedrijfsvestigingen en toegevoegde waarde in het Rijn- Maasmondgebied komt voor rekening van het Rotterdamse havengebied. In 2006 waren er personen direct werkzaam in het havengebied (53,1% van totale werkgelegenheid in Nederlandse havengebieden), werd er een toegevoegde waarde gecreëerd van 12,3 miljard euro (52,3% van totaal) en herbergde het gebied 1416 bedrijfsvestigingen (45,6% van totaal) (Buck, 2006). De aanwezigheid van een sterke kennisinfrastructuur in de vorm van de EUR, TNO, HRO en de TUD is daarbij van extra waarde, onder andere omdat de toegevoegde waarde van regie- activiteiten drie keer zo hoog is als de fysieke activiteiten. Het is als zodanig ook een aantrekkelijke vestigingsplaats voor Europese distributiecentra van buitenlandse multinationals. Om een grote rol te blijven spelen in de nationale, Europese en mondiale economie moet het gebied zich echter kunnen ontwikkelen. Cruciale aspecten hierbij zijn infrastructuur en mobiliteit. De hoge belasting van de infranetwerken trekt een wissel op de bereikbaarheid van de regio. Tussen 1995 en 2006 is het aantal wekelijkse spoorverbindingen vanuit Nederland met het achterland meer dan verdubbeld (Ministerie van EZ, V&W en VROM, 2009). Het wegverkeer naar het achterland staat daarnaast 15

18 Clean Tech Delta te vaak vast. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat verwacht dat de reistijdverliezen in Nederland tussen 2007 en 2012 zullen toenemen met 25 tot 41% (KiM, 2008). Ook wordt een sterke groei in het goederenvervoer verwacht. Verkeersaders als de A15, A67, A13 en A4 worden genoemd als kwetsbare verbindingen. Infrastructurele oplossingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de groei van de haven en Maasvlakte 2 zijn de verbreding van de A15, de nieuwe westelijke oeververbinding en het doortrekken van de A4. In het kader van de Maasvlakte 2 zijn er ambitieuze afspraken met Milieu Defensie gemaakt over het vrachtvervoer op, van en naar het gebied. Slechts 35% mag over de weg, 45% over het water (binnenvaart) en 20% over het spoor. Dit betekent dat bij een beoogde verdrievoudiging van het aantal containers in de komende 20 jaar, er een 30% reductie ten opzichte van het huidige aandeel vrachttransport over de weg moet worden gerealiseerd. Dit betekent dat alle maatregelen in modal split, verkeersmanagement en duurzaamheid uit de kast moeten worden gehaald om deze doelen te behalen en/of te compenseren. Dit vereist aanzienlijke investeringen, maar ook kansen voor product en kennisontwikkeling. Daarnaast worden ook effectieve benuttingmaatregelen vanuit het Rijk onderzocht en geïmplementeerd. Instanties als de VerkeersOnderneming en Rotterdam Vooruit! zijn hierbij belangrijke partners. De op te bouwen kennis van benuttingmaatregelen en de bijbehorende verkeersmanagement kennis en systemen zijn unieke exportproducten voor Nederland en de regio. Speerpunten De regio Rotterdam-Delft is ondanks de aanwezigheid van een mainport en een van de grootste Nederlandse steden nog relatief goed te bereiken. Het is van groot belang de bereikbaarheid en doorstroming in stand te houden. Daarbij moeten slimme mobiliteitsoplossingen, worden uitgewerkt in de sfeer van: het gebruik van innovatieve infrastructuur, multi-modaliteit, benuttingsmaatregelen, schone voertuigen en ondersteunende diensten. Deze oplossingen zullen moeten worden toegepast op de binnenstedelijke situatie alsmede op het niveau van het ontsluiten van bedrijventerreinen en het HIC. Ketenintegratie met name de (maritieme) ketenregie, is een punt waarin de regio een grote rol kan spelen. Dit interventiepunt komt voort uit de combinatie van de hoge toegevoegde waarde van regieactiviteiten en de mogelijke loskoppeling van economische ontwikkeling en fysieke doorstroom. Met andere woorden: een groei van toegevoegde waarde voor industrie en bedrijfsleven in de regio is dan niet langer afhankelijk van een hoger volume aan goederendoorvoer. Hiermee kan economisch voordeel worden behaald zonder dat hierbij het milieu, mobiliteit en infrastructuur en daarmee de bereikbaarheid leefbaarheid van de omgeving zwaarder worden belast. De programmatische aanpak voor de sterke sector infra en mobiliteit kent drie focusgebieden die zijn gericht op het opbouwen van kritische massa op bijvoorbeeld brandstof, vervoermiddel en/of mobiliteitsmanagement: Vervoer over water met focus op het stedelijke gebied Binnenstedelijke duurzame mobiliteit, inclusief overstappunten Duurzaam personen- en vrachtvervoer (met een verdere toespitsing op the sustainable highway of the future en multimodale transportoplossingen). 16

19 Meerjarenvisie Potentiële businesscases voortkomen uit de drie focusgebieden zijn bijvoorbeeld: Innovatie met aanwezige bedrijfsleven, kennisinstelling en aan te trekken spelers: Binnenvaart op LNG Watertaxi op LNG Realisatie LNG tankpunten A-15 Highway of the future (smartgrid; efficiënt gebruik) Innovatie (experimenteel) gericht op technologische doorbraken: Proeftuin e-mobility (stedelijk) 3.4 Duurzame ontwikkeling/duurzaam bouwen (Mondiale) Groeipotentie De laatste jaren is duurzaamheid een steeds belangrijkere rol gaan spelen in gebiedsontwikkeling en vastgoed. In de bebouwde omgeving en de wijze waarop die wordt vormgegeven slaat een scala aan technische en sociaalwetenschappelijke inzichten neer. Behalve economische innovatie spelen opgaven rond een dynamisch en duurzaam mobiliteitssysteem, energievoorziening, een hoogwaardige voedselvoorziening, een klimaatbestendig watersysteem, een kwalitatief hoogwaardige groene ruimte, veiligheid en leefbaarheid (Rathenau, 2011). Onderzoek toont aan dat de mondiale markt voor duurzame gebouwen (woningbouw en bedrijfsgebouw) zal verdubbelen van $36-49 miljard in 2009 tot $ miljard in Circa 50% van de kantoorgebruikers wil binnen 5 jaar duurzaam gehuisvest zijn (McGraw Hill Construction, 2009 en JonesLang LaSalle, 2009) Nederland is geen koploper in Europa als gekeken wordt naar bijvoorbeeld Duitsland of steden als Stockholm, waar veel geïnvesteerd wordt in infrastructuur. In Nederland ontbreekt het aan een gericht duurzaam huisvestings- en energiebeleid. De overheid stelt wel steeds scherpere milieunormen, zoals energielabels van woningen dat investeringen in duurzaamheidsmaatregelen noodzakelijk maakt. Aanwezige kritische massa en comperatieve voordelen regio Diverse ontwikkelaars zijn met veel duurzame projecten in de regio bezig waarmee duurzame banen worden gerealiseerd. Zo leiden de investeringen in de duurzame gebiedsontwikkeling van Stadshavens tot potentieel ca banen, waarvan tijdelijke banen en structureel. De verdeling naar opleidingsniveau is laag: 29%, midden:44%, hoog: 28% (Buck, 2010). De regio Rotterdam-Delft kent een Kenniscluster Bouwkunde (Faculteit Bouwkunde-TU Delft, Academie voor Bouwkunst - HRO), vele architectenbureaus en ontwerpers. Daarnaast heeft Rotterdam een internationaal imago als architectuurstad. Ontwikkeling van de regio Rotterdam-Delft, met name de grootschalige toekomstbestendige gebiedsontwikkeling in Stadshavens, vereist een nieuwe manier van bouwen. Dit wordt mogelijk doordat er: toegang is tot kwalitatieve wetenschappelijke kennis; een imago is van water- en energiebeheersing; een goede ontsluiting van de regio is; sprake is van PPS-constructies; weinig vergunningen nodig zijn voor tijdelijke drijvende gebouwen (PWC, 2010) 17

20 Clean Tech Delta Tegen die achtergrond zijn CTD partijen sterk actief op dit vlak en kennisinstellingen profileren zich op terreinen als klimaatontwerp voor duurzaam bouwen. In dit thema wordt niet alleen gewerkt aan de fysieke bouwmethoden (zoals het gebruik van innovatieve bouwmaterialen, hergebruik van sloopmaterialen), maar ook aan gebiedsgerichte methoden om duurzaam te (her)ontwikkelen. In bijzonder in het Merwe/Vierhavensgebied liggen unieke kansen omdat de energiebedrijven, afvalbedrijven, woningbouw, etc. gevestigd in het gebied, samenwerken in het vormgeven van een duurzaam gebiedsontwikkeling. In de regio, Rotterdam (Stadshavens) en Delft (Technologisch Innovatie Complex Delft) liggen er de komende tien jaar verder kansen op het creëren van: duurzame, energiezuinige en klimaatbestendige (complexen van) gebouwen energiezuinige infra in de gebieden (Smart grids) constructie (grootschalig industrieel bruggen, kranen, boten) De toepassing van de kennis en innovaties op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam bouwen leidt tot de volgende maatschappelijke waardecreatie voor de regio: Versterking van de concurrentiepositie Verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat Verbetering van de positie van de probleemwijken rond Stadshavens Verbeterde openbare ruimte Verbeterde luchtkwaliteit Verbeterde bereikbaarheid Extra bezoekers (Buck, 2010) Speerpunten Voor de regio Rotterdam-Delft zijn in relatie tot de sector duurzaam bouwen drie concepten geïdentificeerd die op korte termijn nader uitgewerkt worden: Innovaties met aanwezige bedrijfsleven, kennisinstellingen en aan te trekken spelers: 1. Bouwen op het water. Een concept dat zich op het snijvlak bevindt van de sectoren water en duurzaam bouwen. Binnen dit concept heeft de regio al diverse projecten in voorbereiding zoals Aquadock, drijvende woningen (250) en een drijvend park. 2. Smart grid ontwikkeling. Het plan is opgevat Heijplaat en ook de Merwe/Vierhavens tot een showcase voor smart grids te ontwikkelen. 3. Urban Living Lab (Merwe-Vierhavens/RDM) Innovatie (experimenteel) gericht op technologische doorbraken: 4. Het HAKA gebouw en en RDM Heijplaat experiment met duurzaam bouwen. 18

Uitvoeringsagenda Economische Strategie Zuidvleugel - Analyse - - concept -

Uitvoeringsagenda Economische Strategie Zuidvleugel - Analyse - - concept - Uitvoeringsagenda Economische Strategie Zuidvleugel - Analyse - - concept - Zuidvleugel Den Haag, 7 september 2011 Inhoudsopgave Blz. Leeswijzer 1 Hoofdstuk 1 Voorbereidend traject 2 1.1 Zuidvleugel, de

Nadere informatie

KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE

KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE 2012-2015 Voorwoord (PM) 2 Inhoudsopgave Samenvatting DEEL 1: VISIE 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020 Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Voorwoord Duurzame energie. Steeds meer beleidsmakers, docenten, ondernemers

Nadere informatie

Nederlands concurrentievermogen

Nederlands concurrentievermogen Nederlands concurrentievermogen en mondiale krachten Een eerste verkenning van de topsectoren THE HAGUE CENTRE FOR STRATEGIC STUDIES AND TNO S T R AT E GY C H A N G E & Het TNo en HCSS programma STRATEGY

Nadere informatie

Aanvalsplan. Internationaal ondernemen

Aanvalsplan. Internationaal ondernemen Aanvalsplan Internationaal ondernemen VOORWOORD Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het aanvalsplan Internationaal Ondernemen. In onze snel veranderende wereld zien we steeds meer een markt ontstaan.

Nadere informatie

Partituur naar de top. Adviesrapport Topteam Logistiek

Partituur naar de top. Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top Adviesrapport Topteam Logistiek Juni 2011 Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top 3 Samenvatting en Inhoudsopgave

Nadere informatie

Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013

Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 Visie in ontwikkeling van Drenthe, Fryslân en Groningen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013

Nadere informatie

GREEN DEAL. 1. Inleiding

GREEN DEAL. 1. Inleiding GREEN DEAL 1. Inleiding Wereldwijde uitdagingen zoals de stijgende CO2-uitstoot, het duurder en schaarser worden van fossiele brandstoffen en het voortgaande verlies aan biodiversiteit, maken dat de noodzaak

Nadere informatie

TOP- SECTOREN EN TNO

TOP- SECTOREN EN TNO TOP- SECTOREN EN TNO POSITION PAPERS 2011 POSITION PAPERS 2011 INHOUD VOORWOORD 4 ENERGIE 6 LOGISTIEK 14 CREATIEVE INDUSTRIE 22 HIGH TECH 30 CHEMIE 36 TUINBOUW 42 WATER 48 VOEDSEL 54 LIFE SCIENCES 60 VEILIGHEID

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Zuidvleugel, de topregio van Nederland

Zuidvleugel, de topregio van Nederland A. van der Slot, B. van Dongen, J. Althoff, W. van den Berg, R. Ponds Zuidvleugel, de topregio van Nederland Naar een nieuwe economische agenda Zuidvleugel 2010-2020 A. van der Slot, B. van Dongen, J.

Nadere informatie

RCI Actieplan Energie

RCI Actieplan Energie Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond RCI Actieplan Energie Rotterdamse uitwerking van

Nadere informatie

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Kenniscentrum Mainport Innovation Heijplaatstraat 23 3089 JB Rotterdam 010 794 4853 copyright: Kenniscentrum Mainport Innovation, Hogeschool

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

New Earth, New Chemistry. Actieagenda Topsector Chemie

New Earth, New Chemistry. Actieagenda Topsector Chemie New Earth, New Chemistry Actieagenda Topsector Chemie New Earth, New Chemistry Actieagenda Topsector Chemie Actieagenda topsector Chemie, juni 2011 3 4 Actieagenda topsector Chemie, juni 2011 Inhoud Executive

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Januari 2014 Versie voor SFC Versie sfc 1 1. Bijdrage Operationeel Programma aan Europe2020 1.1 Strategie van het OP om bij te dragen aan het realiseren

Nadere informatie

Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland TNO-rapport TNO 2013 R10325 Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland Behavioural and Societal Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

Maasvlakte 1 Bestemmingsplan

Maasvlakte 1 Bestemmingsplan Maasvlakte 1 Bestemmingsplan Opgesteld door: Gemeente Rotterdam - Stadsontwikkeling en Havenbedrijf Rotterdam N.V. Vastgesteld d.d.: Onherroepelijk d.d. 19-12-2013 23-4 -2015 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING "INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID"

OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID CCI Titel OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING "INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID" Versie 1.2 Eerste jaar 2014 Laatste jaar 2020 Subsidiabel vanaf Subsidiabel tot Nummer besluit EC Datum besluit

Nadere informatie

CONCEPT. Operationeel Programma Kansen voor West 2014-2020. 28 mei 2013

CONCEPT. Operationeel Programma Kansen voor West 2014-2020. 28 mei 2013 CONCEPT Operationeel Programma Kansen voor West 2014-2020 28 mei 2013 DISCLAIMER Dit concept is opgesteld voorafgaand aan de publicatie van de landenspecifieke aanbevelingen van 29 mei 2013. De definitieve

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 19 november 2008 (Gemeenteblad afd.1 nr. 532) Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014 Havenvisie 2030

Voortgangsrapportage 2014 Havenvisie 2030 Voortgangsrapportage 2014 Havenvisie 2030 Opgesteld door: Deltalinqs Gemeente Rotterdam Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Economische Zaken Provincie Zuid-Holland Havenbedrijf Rotterdam

Nadere informatie