Investeren in milieu- en natuur is investeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in milieu- en natuur is investeren"

Transcriptie

1 Investeren in milieu- en natuur is investeren in de toekomst Nota overhandigd aan dhr. Geert Bourgeois en dhr. Kris Peeters, delegatieleiders voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen Vrijdag 13 juni

2 1. INHOUDELIJKE DOELSTELLING VAN HET BELEID Waar staat Vlaanderen met milieu en natuur? Wat we vaststellen: Vlaanderen staat niet waar het moet staan, noch volgens EU milieunormen, noch volgens gezondheidstandaarden. cfr. oa. Bijdrage van de administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse regering (2020 doelstellingen, milieu tov andere domeinen) Vlaanderen doet het goed wat de armoedecijfers betreft, werkzaamheidsgraad, onderwijs en onderzoek en ontwikkeling, maar neemt een staartpositie in wat de klimaat- en energiedoelstellingen en luchtkwaliteit betreft. Wat biodiversiteit betreft volgt Vlaanderen de negatieve trend die we ook in andere Europese regio s zien. De biodiversiteit gaat steeds verder achteruit. Dit komt als volgt tot uiting: De toestand van de biodiversiteit is ronduit slecht. Slechts een derde van de dier- en plantensoorten van Europees belang die in Vlaanderen voorkomen, bevindt zich in een gunstige staat van instandhouding; voor 37% van de soorten is de staat zeer ongunstig. De toestand is relatief gezien het slechtst voor aquatische soorten. Drie kwart van de habitats van Europees belang in Vlaanderen bevindt zich in een zeer ongunstige staat van instandhouding. Alle watergebonden habitats krijgen een zeer ongunstige beoordeling. Sinds 1991 werd ha extra planologisch natuur- en bosgebied gerealiseerd. Dat is maar 37% van de vooropgestelde oppervlakte (bijkomend ha natuur en ha bos volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen). In onze centrumsteden bedraagt het aandeel inwoners dat op minder dan 400 meter wandelafstand van openbaar groen woont tussen 46% (Mechelen) en 84% (Oostende en Antwerpen). Slechts de helft van de Vlamingen vindt een groot natuurgebied op wandelafstand van zijn eigen woonst In Vlaanderen nam het aandeel hernieuwbare energie in het finale energiegebruik toe van 2,2% in 2008 tot 5,6% in In vergelijking met de andere lidstaten neemt Vlaanderen een staartpositie in; enkel Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg doen het minder goed. Vlaanderen gaat voor minstens 9% energiebesparing in 2016, conform de doelstelling van de richtlijn energie-efficiëntie. Uit de geactualiseerde berekeningen blijkt dat eind 2016 zelfs een energiebesparing van 13% kan worden gerealiseerd, wat een lage ambitie verraadt. Wat broeikasgassen betreft, geven de laatste projecties EC aan dat zes lidstaten het verst van de 2020-doelstellingen verwijderd zijn: Malta, Luxemburg, Ierland, België, Spanje, Griekenland, Oostenrijk en Litouwen. Vlaanderen heeft vooral werk op 2 vlakken: emissies uit wegverkeer wegwerken (ook enorme filekost: 2% BNP) + isolatiegraad gebouwen (goed voor bevoorradingszekerheid en werkgelegenheid) Luchtkwaliteit/gezondheid: elke Vlaming verliest gemiddeld één gezond levensjaar door fijn stof vervuiling van de omgevingslucht. Daarom werd Vlaanderen (formeel de lidstaat België) door de Europese Commissie doorverwezen naar het Europees Hof. 2

3 Mobiliteit en ruimtelijke ordening: de slechte ruimtelijke ordening in Vlaanderen is één van de belangrijkste drijvende krachten achter de groei van het autoverkeer en de daarmee samenhangende milieuvervuiling. Wat we vragen: een robuust milieu-natuurbeleid, met vele baten en toegevoegde waarde We pleiten er voor om, met het oog op de noodzakelijk transitie naar een duurzame samenleving, vol te kiezen voor een vooruitstrevend milieu- en natuurbeleid. Dat wil ook zeggen ons niet beperken tot het louter uitvoeren van wat Europa ons oplegt, maar durven kiezen voor méér zodat we ook in de milieu- en natuursector volop de kaart van de innovatie kunnen trekken. Investeren in milieu- en natuurbeleid betaalt zichzelf immers vele malen terug. Concreet zijn onze vragen/voorstellen voor het Vlaamse regeerakkoord de volgende: Inzake Ruimtelijke ordening voer het RSV uit: zolang de bindende bepalingen uit het RSV niet gehonoreerd worden, blijft het erg moeilijk om, binnen de afgebakende bestemmingen, samen te werken aan projecten voor integratie, multifunctionaliteit,.... De resterende taakstelling van ha natuur- en bosgebied, en ha natuurverwevingsgebied op niet groene bestemmingen, dienen te worden aangeduid op kaart en (bij omzetten naar natuurgebied) te leiden tot ontwikkeling van nieuwe natuur, dit ter realisatie van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Het IVON dient dan om van NATURA 2000 gebieden een functioneel ecologisch netwerk te maken. Zet, parallel met de uitvoering van het RSV, het BRV in op de realisatie van robuuste groenblauwe netwerken in Vlaanderen. Veranker de principes van zuinig ruimtegebruik en van een netto verhardingsstop, met respect voor bestaande rechten. Breng planbaten in evenwicht met plan- en kapitaalschade. Inzake Biodiversiteit: Voer de IHD s uit zoals afgesproken: daarvoor zijn in eerste instantie de nodige middelen nodig. Laat andere departementen en overheden meewerken aan deze doelstelling en hun deel van de lasten dragen. Schakel alle beschikbare en nog te verzamelen biodiversiteitsgegevens die door vrijwilligersnetwerken worden verzameld in voor de monitoring van de biodiversiteit zoals gevraagd door Europa en voor het monitoren ikv de passende beoordeling. Zet er een correcte vergoeding tegenover. Zorg voor cofinanciering vanuit Vlaanderen voor goedgekeurde Europese projecten (bvb LIFE) die bijdragen aan de IHD s. Ontwikkel voor verzurende en vermestende deposities een programmatische aanpak, bestaande uit herstelbeleid en emissiereducties, die een ecologische oplossing koppelt aan economische ontwikkelruimte. 3

4 Natuur op wandelafstand: Streef ernaar dat alle Vlamingen op pad kunnen in een groot natuurgebied op minder dan twee kilometer van hun deur. Crëer deze legislatuur, in samenwerking met de lokale besturen, voor elke Vlaming 10m² nieuwe natuur op wandelafstand. Realiseer zo tegen 2019 de helft van de ha ingeplande stadsbossen en doe de oppervlakte speelbos met de helft toenemen. Maak werk van een Bomenplan 2050, een nieuwe langetermijnvisie op bomen en bossen in Vlaanderen: Werk stimuli uit voor eigenaren om te bebossen en neem onnodige obstakels weg. Scherp het plan van aanpak voor de zonevreemde bossen aan. Zorg ervoor dat het geld dat beschikbaar is in het boscompensatiefonds ook effectief wordt gebruikt om te compenseren o.m. door het open te stellen voor natuurverenigingen. Pas dit alles in in een Vlaamse biodiversiteitstrategie. Deze zorgt voor de invulling van de Europese Bossenstrategie en de EU Biodiversiteitsstrategie, voor zover die invulling nog niet gebeurd is via het IHD proces, het landbouwbeleid en het visserijbeleid. De strategie geeft invulling aan de doelstellingen van het VIA-pact en zorgt voor herstel van ecosystemen en ecosysteemdiensten buiten IHD. Ze zorgt ook voor de afstemming tussen N2000, VEN en IVON. Bescherm de historisch permanente graslanden in de kustpolders effectief tegen scheuren door de voorgestelde kaart vast te stellen en te bepalen dat op deze graslanden een verbod op het wijzigen van de vegetatie van toepassing is. Schaf de registratierechten bij aankopen in functie van erkende reservaten af. Effectieve vergroening van het landbouwbeleid Zorg dat de vergroening van het landbouwbeleid een effectieve bijdrage levert aan de Vlaamse en Europese biodiversiteits-, milieu- en klimaatsdoelen. Benut het vergroeningspakket maximaal voor het ontwikkelen van een basis natuurkwaliteit die vandaag in grote delen van het landbouwgebied ontbreekt. Verhoog de effectiviteit van de beheerovereenkomsten door ze gebiedsgericht en via een collectieve aanpak, in functie van soorten, natuurverbindingen en buffering tegen vervuiling in te zetten. Bied investeringssteun (VLIF) aan voor landbouwbedrijven die een netto milieuwinst genereren op regionaal en gebiedsniveau. Ondersteun agro-ecologische landbouwsystemen via investeringssteun, het opzetten van een leerplatform en bijkomende middelen voor onderzoek. Waterbeleid Realiseer in de meeste Vlaamse waterlopen in 2020 de goede ecologische toestand, zodat voldaan wordt aan de vereisten van de Kaderrichtlijn Water. Focus meer op het gebiedsgericht overleg in de bekkens en versterk de coördinatie daar. Werk de acties in de speerpuntgebieden in de huidige stroomgebiedbeheerplannen af en duid er bijkomende aan in de nieuwe plannen. Maak het waterzuiveringsbeleid doelgerichter en efficiënter door het gebiedsgericht 4

5 en resultaatsgericht te focussen. Zorg voor de uitvoering van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUPs). Verzeker de afdwingbaarheid ervan en de doorvertaling in de gemeentelijke meerjarenbegrotingen. Maak een onderbouwde en sluitende visie op de langetermijnfinanciering van het waterbeheer. Begin met de waterzuivering. Realiseer tegen 2018 de doelstelling van de nitraatrichtlijn. (max 5% van de MAP-meetpunten overschrijden de norm). Realiseer regen het einde van MAP V de helft van de doelafstand om de fosfaatnorm in kleine beken te realiseren (0,1 mg P/l). Behoud het principe vasthouden-bergen vertraagd afvoeren als uitgangspunt van het beleid om overstromingen en verdroging tegen te gaan. Stimuleer hemelwaterplannen en leg het nemen van maatregelen op in alle erosiegevoelige gebieden. Realiseer het geactualiseerd SIGMA-plan, Rivierherstel Leie en het Grensmaasproject. Zet in de nieuwe stroomgebiedplannen maximaal in op win-wins tussen waterberging, waterkwaliteit en natuurontwikkeling (groenblauwe infrastructuur). Inzake luchtkwaliteit en mobiliteit: Het behalen van de Europese doelstellingen inzake fijn stof en stikstof is prioritair. Verder moet, met oog op een gezonde leefomgeving in het Vlaams gewest, werk gemaakt worden van het halen van de WHO gezondheidsnormen. Aangezien verkeer een grotere luchtvervuiler is geworden dan de industrie, moet in de eerste plaats de voortdurende groei van het (vracht)autoverkeer gestopt worden. Een slimme kilometerheffing is de meest effectieve manier om de groei van het autoverkeer aan te pakken. We vragen dat zoals voorzien de kilometerheffing voor vrachtverkeer in op 1 januari 2016 wordt ingevoerd. Op dit systeem moet verder gebouwd worden om ook een kilometerheffing voor personenvervoer uit te rollen in Vlaanderen. De inkomsten van de kilometerheffing worden oa ingezet om het voorstedelijk openbaar vervoersnetwerk uit te bouwen. Een snelheidsverlaging op de Vlaamse wegen is een tweede maatregel waar we veel van verwachten. Het levert veel effect op vlak van luchtkwaliteit en is in periodes van budgettaire krapte een voor de hand liggende maatregel, aangezien hij amper iets kost. De noodzakelijke dynamische verkeersborden voor de handhaving van dit systeem zijn op veel plaatsen al in voege. De overkapping van de Antwerpse ring en de afbraak van de fly-over te Gent zijn twee noodzakelijke maatregelen waar de regering concreet werk van moet maken om zo de impact van luchtvervuiling door autoverkeer in onze twee grootste Vlaamse steden in te perken. Een systeem van verhandelbare bouwrechten is een innovatief instrument waarmee bouwrechten op de vele slecht gelegen bouwkavels kunnen verplaatst worden naar (ver)bouwkavels in de kernen. Nieuwe woningen en voorzieningen moeten worden ingeplant in stads- en dorpskernen die aansluiten op hoofdassen van openbaar vervoer. Zo kan een beter lokatiebeleid bijdragen aan minder verkeersuitstoot. 5

6 Inzake klimaatbeleid: energierenovatie en verkeersuitstoot voorrang We vragen een veel kosten-efficiëntere besteding van de inkomsten uit de veiling van emissierechten, aan investeringen in Vlaams klimaatbeleid en de internationale klimaatfinanciering. De twee prioritaire werven voor Vlaamse klimaatbeleid zijn energierenovatie en vermindering van verkeersuitstoot. Een grootschalig energierenovatieprogramma met een duidelijke kalender met concrete renovatiedoelstellingen en energiestandaarden die stelselmatig worden aangescherpt, om de energievraag van gebouwen tegen 2050 met minstens 80% te laten dalen. Een kwaliteitsvol energieprestatiecertificaat geldt als normerend instrument bij verkoop en verhuur. Kwetsbare doelgroepen krijgen financiering op maat, via het geregionaliseerde Fonds ter reductie van de Globale Energiekost. De overheid zelf bouwt enkel nog bijna-nulenergie of passief. Jaarlijks wordt minstens 3% van de overheidsgebouwen tot passief of bijna-energieneutraal gerenoveerd. Vermindering van CO2 door een slimme kilometerheffing voor personenwagens. De heffing wordt berekend op de plaats en de milieukenmerken van de wagen en het tijdstip waarop de wagen de wegen gebruikt. Ze is voldoende hoog zodat de files korter worden en de luchtvervuiling door het wegverkeer voldoende afneemt. De kilometerheffing vervangt de verkeersbelasting. Bepaalde compensaties binnen of buiten de heffing zorgen dat mogelijke nadelige effecten van de heffing op bepaalde groepen of de competitiviteit van de ondernemingen worden gemeden. Inzake energie: een breed gedragen nationaal energiebeleid Een coherent nationaal energiebeleid, met een stabiel lange termijn kader, dat leidt tot een grote investeringszekerheid en bevoorradingszekerheid. Het uitrollen van zulk beleidskader moet op de verschillende bestuursniveaus tegelijk gebeuren, in een participatief proces met alle relevante beleidsdomeinen en stakeholders. Een nationaal afgestemd energiebeleid moet afspraken omvatten die ervoor zorgen dat: de CO2 uitstoot in Europa tegen 2050 met 80 tot 95% kan verminderd worden een correcte prijszetting van energie mogelijk wordt, evenals een billijke verdeling van de kosten en baten van de energietransitie, waarbij rekening gehouden wordt met de competitiviteit van ondernemingen en de koopkracht van de bevolking. er garanties zijn voor een stabiel investeringsklimaat Inzake grondstoffen/materialenbeleid: versterking VMP Een versterking van het Vlaams Materialenprogramma als geschikt participatief forum om doorgedreven te zoeken naar nieuwe economische opportuniteiten richting circulaire economie met minder grondstoffen. Kringloopdenken en minder gebruik van grondstoffen moet meer doordringen in alle beleidsdomeinen, vb ook in het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) en in het afvalverbrandingsbeleid. 6

7 2. ORGANISATIE VAN HET BELEID Wat we vaststellen: Milieu- en natuurbeleid worden steeds vaker vanuit een puur efficiëntie denken benaderd. In de bijdrage van de administratie lezen we de ambitie van het overheidsapparaat: we willen een open en wendbare organisatie zijn, die daadkrachtig anticipeert op evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met en gericht op alle belanghebbenden werken we aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. We zetten in op digitalisering en minder regelgeving. Daarnaast wil de Vlaamse overheid verder op het pad van de verbeterde efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit. Vereenvoudiging, integratie, clustering, efficiëntie zijn terechte bekommernissen die wij delen. Vandaag stellen we echter vast dat de praktijk soms anders is of uitdraait, wat leidt tot gebrek of tekort aan maatschappelijk draagvlak of een minimale tot onvoldoende invulling van (milieu- en natuur)kwaliteitseisen. Enkele voorbeelden: Bij de permanente omgevingsvergunning dreigt een versnellings- en vereenvoudigingslogica te primeren op de zorg om duurzaamheid, hoge milieukwaliteit en participatieve besluitvorming. bijkomende administratieve lasten: erkenningsdossiers natuurreservaten waar, binnen identieke regelgeving, nu 3 tot 4 keer zoveel informatie wordt gevraagd. Het nieuwe natuurdecreet betekent een administratieve vereenvoudiging voor de overheid, maar niet voor de beheerders. Wat we vragen: houdt rekening met complexiteit van de actuele uitdagingen en met de effecten op de stakeholders; Formuleer transversale, geïntegreerde beleidsdoelstellingen die antwoorden bieden op de maatschappelijke uitdagingen en noden. Structuren aanpassen alleen zal niet volstaan. Zet het overheidsapparaat ertoe aan om zich flexibel te organiseren ifv deze transversale, geïntegreerde beleidsdoelstellingen. Cruciaal daarbij is openheid tot overleg met bredere maatschappelijke stakeholders in een vroeg stadium. Zorg bij de omgevingsvergunning voor een evaluatieprogramma, waarbij stakeholders inspraak hebben. Wat een mogelijke hervorming van het beleidsdomein LNE en de eventuele koppeling met andere beleidsdomeinen (ruimtelijke ordening) betreft is ons standpunt erg duidelijk. Indien de Vlaamse regering zou overgaan tot een hervorming van haar diensten, dan zijn wij, in navolging van de omgevingsvergunning, voorstander van een clustering van minstens de diensten leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening. Omdat binnen de VLM een instrumentenkoffer aanwezig is om ruimtelijke processen vooruit te helpen (inrichting, grondenbank,..), lijkt het ons noodzakelijk dat ook dit agentschap een koppeling behoudt met leefmilieu/natuur en dus een nauwere koppeling krijgt met ruimtelijke ordening. 7

8 3. SAMENWERKING MET ONZE SECTOR In de Bijdrage van de administratie staat heel goed verwoord welke de rol is die ze voor zichzelf ziet en hoe het samenspel met o.m. de maatschappelijke actoren best kan verlopen. Verschuiving van traditionele dialoog naar cocreatie en cobestuur Om transities en systeemveranderingen te kunnen doen slagen, moeten we stilstaan bij de rol van de overheid en de manier waarop we als overheid samenwerken met verschillende actoren en belanghebbenden in de samenleving. Systeemveranderingen kunnen pas slagen in partnerschap en met betrokkenheid en steun van de belanghebbenden. De overheid wordt daarbij een actor tussen actoren (multiactorbeleid) die in partnerschap en cocreatie initiatieven neemt en beleid uittekent, in samenwerking met federaties, bedrijven, kennisinstellingen, ngo s, verenigingen en actoren uit het brede maatschappelijke veld, de verschillende overheidsniveaus en ook niet-georganiseerde burgers. Die aanpak vergt veel flexibiliteit, zowel binnen de overheid als in de samenwerking met externe partners, waarbij belanghebbendenmanagement de traditionele dialoog met de strategische adviesraden ver voorbij moet en er tot een echte cocreatie en een echt cobestuur kan worden overgegaan. Responsabiliseren van de natuur- en milieubeweging Daarnaast roept de bijdrage van de administratie op om eigenaarschap te tonen: naast een duidelijk engagement van de overheid is ook het engagement en het opnemen van eigenaarschap door het bedrijfsleven, kenniscentra, de financiële wereld en de bredere civil society (en haar burgers) noodzakelijk. De Vlaamse overheid erkent dus : dat ze niet alles alleen kan doen en roept op tot responsabilisering van de burger en de stakeholders De milieu- en natuurbeweging herkent zich hier heel sterk in en meent deze rol vandaag al in een belangrijke mate te vervullen. Ze is immers al decennia lang geëngageerd in de ingrijpende transitie die onze maatschappij zal moeten ondergaan richting duurzaamheid. Ze toont ook op het terrein dat ze mee verantwoordelijkheid draagt en wil dragen. En dat door bv maatschappelijk te sensibiliseren, of op het terrein mee zorg te dragen voor ons landschap en onze natuur, in veel gevallen in nauwe samenwerking met overheden. Wij hopen dat de Vlaamse regering deze rol erkent en verder wil versterken. Wij willen hieraan volop onze medewerking verlenen. Nood aan open dialoog We wensen op het Vlaamse beleidsniveau het overleg aan te gaan over een integrale aanpak van participatieprocessen, over het wegwerken van een versnipperd advies- en overleglandschap en over de plaats van verenigingen daarin. In afwachting daarvan is een eenzijdige afbouw of uitholling van de bestaande Strategische Adviesraden onverantwoord. 8

9 Financiering sector De milieu- en natuurbeweging wil een stabiel(e) financiering / financieringskader voor de komende regeerperiode. De voorbije 5 jaar is de sector zwaar aangepakt: er is meer dan 1,424 miljoen recurrent bespaard op de financiering van onze sector (projectsubsidie, Tandem, beleidssubsidies) of m.a.w. een equivalent van 31% bespaard op de kredieten voor de reguliere subsidiëring van de sector (1,424 = 31% van 4,627 miljoen euro voor reguliere subsidies in 2013). Wij hebben begrip voor de budgettaire krapte die er is maar indien de Vlaamse overheid van oordeel is dat onze sector een bijdrage kan en moet leveren in de transitie naar een duurzame samenleving, dan moet daar een correcte en vooral transparante en stabiele ondersteuning tegenover staan. Tot slot verwachten wij van een regering en bevoegd minister dat minstens de kredieten die voorzien zijn en waarvoor een decretale basis bestaat, correct en tijdig worden uitbetaald. Dit is een elementaire vorm van respect. Er liggen op (heel) korte termijn 3 concrete financieringsproblemen op tafel die dringend moeten aangepakt worden: VOOR DE REGERINGSVORMING: Heel wat verenigingen komen momenteel in liquiditeitsproblemen omdat het eerste en tweede voorschot op de reguliere subsidie, waarvoor dus budget is voorzien en waarop men recht heeft, nog niet werd betaald. Het is belangrijk dat deze dossiers (>100) nog voor de regeringsvorming getekend geraken (zo niet dienen die herschreven te worden). KORT NA DE REGERINGSVORMING: Er is een recurrent tekort aan VIA middelen koopkrachtverhoging. De uitbetalingsachterstand bedraagt momenteel meer dan 1,4 miljoen euro! Begrotingskredieten voor subsidiëring van erkende milieuverenigingen werden door de huidige minister herschikt en voor een groot deel gebruikt om subsidies te geven aan de gemeenten in het kader van het Vlaams Milieubeleidsplan (maatregelenpakket 13). Deze herschikking kreeg akkoord van de minister van begroting mits het terug compenseren ervan binnen de eigen begroting. Dit bedrag ( euro) werd tot op heden slechts heel beperkt gecompenseerd ( euro). Om de betalingsverplichtingen te kunnen naleven (derde en vierde voorschot reguliere subsidie in het najaar) dient de nieuwe minister op heel korte termijn een kredietherschikking door te voeren. Brussel, 13 juni 2014 BBL: Danny Jacobs en Lieze Cloots Natuurpunt: Chris Steenwegen en Wim Van Gils 9

Biodiversiteit in Vlaanderen: de cijfers

Biodiversiteit in Vlaanderen: de cijfers Biodiversiteit in Vlaanderen: de cijfers Myriam Dumortier Natuurrapport www.natuurindicatoren.be www.nara.be www.inbo.be Haalt Vlaanderen de 2010-doelstelling? Biodiversiteit Verstoringen/bedreigingen

Nadere informatie

Hoofdlijnen Natuurrapport 2007

Hoofdlijnen Natuurrapport 2007 Hoofdlijnen Hoofdlijnen Natuurrapport 2007 Biodiversiteit Verstoringen/bedreigingen Duurzaam gebruik Hoofdlijnen Natuurrapport 2007 Biodiversiteit Verstoringen/bedreigingen Duurzaam gebruik Toestand plant-

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

Mobiliteit en het MINA-plan 4. Axel Verachtert Planningsgroep MINA-plan

Mobiliteit en het MINA-plan 4. Axel Verachtert Planningsgroep MINA-plan Mobiliteit en het MINA-plan 4 Axel Verachtert Planningsgroep MINA-plan Overzicht 1. Inleiding 2. Milieuproblemen door vervoer 3. Beleidscyclus, MINA-plan 4, MOB-plan 4. raakvlak Omgevingskwaliteit 5. raakvlak

Nadere informatie

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering BIODIVERSITEIT RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering DUURZAME ONTWIKKELING INTEGRAAL WATERBEHEER BIODIVERSITEIT Wat? Belang?

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed

uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed Briefadvies uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed Adviesvraag over het ontwerp van besluit betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 Datum van goedkeuring 20 februari

Nadere informatie

STORE Workshop 5 juni 2014 K. Debackere

STORE Workshop 5 juni 2014 K. Debackere STORE Workshop 5 juni 2014 K. Debackere 1. Situering 2. Vlaanderen in AcEe: verleden, heden en toekomst 3. Uitdagingen 4. Voorgestelde oplossingen Om de doelstellingen van het Pact 2020 te kunnen bereiken

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Ruimte voor Energie. Partnerforum Gent 18 oktober 2016

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Ruimte voor Energie. Partnerforum Gent 18 oktober 2016 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Ruimte voor Energie Partnerforum Gent 18 oktober 2016 Energie uitdagingen VISIE 2050: 7. energietransitie Daling uitstoot broeikasgassen in EU met 80-95% t.o.v.

Nadere informatie

Decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos

Decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos Decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos Bespreking Commissie Leefmilieu 25/2/2014 1 Doel Geïntegreerd beheer van natuur gaat over een efficiëntere en effectievere inzet van middelen

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Logistiek Netwerk. Partnerforum Gent 18 oktober 2016

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Logistiek Netwerk. Partnerforum Gent 18 oktober 2016 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Logistiek Netwerk Partnerforum Gent 18 oktober 2016 Ruimtebeslag in Vlaanderen 33% Prognose VITO: kan oplopen tot 50% in 2050 Ruimtebeslag = Ruimte ingenomen door

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen MILIEUBAROMETER: INDICATORENFICHE ENERGIE 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Milieubarometer: Energieverbruik gemeentelijke gebouwen Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Energieverbruik gemeentelijke

Nadere informatie

ADVIES Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling 2011 2015

ADVIES Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling 2011 2015 ADVIES Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling 2011 2015 Het decreet van 18 juli 2008, ter bevordering van duurzame ontwikkeling, vormt het kader voor de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO).

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Zondag 18 april 2010 - Hoegaarden

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Zondag 18 april 2010 - Hoegaarden Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Zondag 18 april 2010 - Hoegaarden Symposium Natuurpunt Biodiversiteit Goedemorgen iedereen, Ik ben blij hier vandaag op

Nadere informatie

'Snoeien om te investeren'

'Snoeien om te investeren' 'Snoeien om te investeren' 23/07/2014 om 16:13 door Lin Louage, Rogier Verschueren De nieuwe Vlaamse meerderheid (N-VA, CD&V en Open VLD) heeft haar regeerakkoord 2014-2019 voorgesteld. Geert Bourgeois

Nadere informatie

Het Natuurrapport 2007 is het eerste Natuurrapport dat wordt geproduceerd door het Instituut

Het Natuurrapport 2007 is het eerste Natuurrapport dat wordt geproduceerd door het Instituut Mevrouw De Minister, Het Natuurrapport 2007 is het eerste Natuurrapport dat wordt geproduceerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, het nu iets meer dan een jaar oude Vlaamse onderzoeks- en

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Beleidskader Robuuste en Samenhangende Open Ruimte. Partnerforum Gent, 18 februari 2016

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Beleidskader Robuuste en Samenhangende Open Ruimte. Partnerforum Gent, 18 februari 2016 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Beleidskader Robuuste en Samenhangende Open Ruimte Partnerforum Gent, 18 februari 2016 Sterke druk op Vlaamse open ruimte als gevolg van klimaatverandering en bevolkingsgroei

Nadere informatie

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement ingediend op 342 (2014-2015) Nr. 1 29 april 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei. 6 september 2013

Energieakkoord voor duurzame groei. 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Programma perspresentatie Korte toelichting Energieakkoord voor duurzame groei Wiebe Draijer Korte toelichting doorrekeningen ECN/PBL/EIB Maarten Hajer

Nadere informatie

Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019. Regionaal overleg 6 oktober 2014

Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019. Regionaal overleg 6 oktober 2014 Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019 Regionaal overleg 6 oktober 2014 Meerjarenplanning 2014-2019: milieu & duurzaamheid 1. De BBC: situering 2. Basis: bestuursakkoord

Nadere informatie

Renovatiepact. Werkgroep communicatie. Startvergadering 12 februari 2015, Brussel

Renovatiepact. Werkgroep communicatie. Startvergadering 12 februari 2015, Brussel Renovatiepact Werkgroep communicatie Startvergadering 12 februari 2015, Brussel Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 Vlaanderen maakt van energie-efficiëntie een topprioriteit door o.a. gebouwen en bedrijven

Nadere informatie

De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling

De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling Prof. dr. Patrick Meire Universiteit Antwerpen Ecosystem management research group De polders, tussen de kust en zandig/zandlemig

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

PDPO II: TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN. Jules Van Liefferinge 07/11/2013

PDPO II: TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN. Jules Van Liefferinge 07/11/2013 PDPO II: TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN Jules Van Liefferinge 07/11/2013 Agenda PDPO II - het origineel Opmaak en goedkeuring Originele maatregelen Originele budgettoewijzing PDPO II doorheen de tijd Allerlei

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Biodiversiteit visie Boerenbond. Symposium biodiversiteit 4 november 2010

Biodiversiteit visie Boerenbond. Symposium biodiversiteit 4 november 2010 Biodiversiteit visie Boerenbond Symposium biodiversiteit 4 november 2010 1 Landbouw en biodiversiteit Domesticatie leidde tot 1000den variëteiten en soorten Heel wat biodiversiteit is er omwille van landbouw

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Eerste versie langetermijnvisie grondige renovatie van woningen

Eerste versie langetermijnvisie grondige renovatie van woningen Eerste versie langetermijnvisie grondige renovatie van woningen 1 Kenmerken Vlaams woningenbestand Overgrote meerderheid individuele woningen, elke woning quasi anders. Oud met slechte energieprestatie.

Nadere informatie

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt?

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt? Waarom geen woningen bouwen zoals Ecopower stroom verkoopt? Betaalbaar en duurzaam wonen Peter Van Cleemput Teammanager Lokaal Woonbeleid IGEMO Intergemeentelijk project Wonen langs Dijle en Nete Aanleiding

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID 1 jaar NIB - openingstoespraak 19 juni 2012 Mevrouw de viceminister-president,

Nadere informatie

Governance voor duurzamer wonen en bouwen: ervaringen, lessen en toekomstpistes

Governance voor duurzamer wonen en bouwen: ervaringen, lessen en toekomstpistes Governance voor duurzamer wonen en bouwen: ervaringen, lessen en toekomstpistes Erik Paredis Centrum voor Duurzame Ontwikkeling Universiteit Gent www.steunpunttrado.be Omschrijving van het onderzoek Bijdrage

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Waar staat Vlaanderen op de weg naar de doelstellingen voor 2020? Luk Bral. Studiedienst Vlaamse Regering

Waar staat Vlaanderen op de weg naar de doelstellingen voor 2020? Luk Bral. Studiedienst Vlaamse Regering Waar staat Vlaanderen op de weg naar de doelstellingen voor 2020? Luk Bral Studiedienst Vlaamse Regering Indicatoren Pact 2020 Pact 2020: 20 doelstellingen voor Meer welvaart en welzijn Een competitieve

Nadere informatie

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben.

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben. MEDIA BELEID In haar beleidsnota media erkent Minister Lieten het belang van diversiteit in de Vlaamse media Ze wil de media-actoren stimuleren om een doeltreffend diversiteitsbeleid te ontwikkelen en

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

BIJLAGE Samenvatting klimaatbeleid industrie buurlanden

BIJLAGE Samenvatting klimaatbeleid industrie buurlanden BIJLAGE Samenvatting klimaatbeleid industrie buurlanden 1 2 INLEIDING Deze nota bevat een synthese van maatregelen uit het klimaatbeleid ten aanzien van de industrie in onze buurlanden. Maatregelen naar

Nadere informatie

Wat betekent de gedeeltelijke vernietiging van het PAS- Natuurdecreet?

Wat betekent de gedeeltelijke vernietiging van het PAS- Natuurdecreet? In een arrest van 28 april 2016 Wat betekent de gedeeltelijke vernietiging van het PAS- Natuurdecreet? vrijdag, 06 mei 2016 - Redactie Landbouwleven De lasten voor het natuurbehoudsbeleid mogen niet uitsluitend

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen,

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen, Zaterdag 17 september 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Toespraak Bosgroepen Oost-Vlaanderen - Wachtebeke Dames en heren, Beste gedeputeerde(n), Beste

Nadere informatie

Toespraak ter gelegenheid van de opening van de afvalverbrandingsinstallatie ReEnergy 1 Roosendaal, 12/10/11.

Toespraak ter gelegenheid van de opening van de afvalverbrandingsinstallatie ReEnergy 1 Roosendaal, 12/10/11. Toespraak ter gelegenheid van de opening van de afvalverbrandingsinstallatie ReEnergy 1 Roosendaal, 12/10/11. Monsieur le Président Directeur-General de GdF Suez, Geachte Gouverneur, Geachte Burgemeester,

Nadere informatie

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan IP/04/1250 Brussel, 20 oktober 2004 Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan De Europese Commissie gaat akkoord met een tweede

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 ANIMO Winteruniversiteit LEEFMILIEU & ENERGIE 18 februari 2006 Energiezuiniger wonen: heel wat

Nadere informatie

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland Paul Opdam Wageningen Universiteit en Alterra paul.opdam@wur.nl 3 kernpunten EHS: verzekering voor biodiversiteit Klimaatverandering

Nadere informatie

Alles van waarde is weerloos over landschap, herijking EHS groen blauwe diensten

Alles van waarde is weerloos over landschap, herijking EHS groen blauwe diensten Alles van waarde is weerloos over landschap, herijking EHS groen blauwe diensten Gerbrand van t Klooster LTO Nederland Coördinator ruimtelijke ordening Waarden van het landschap, RLG (1996): ruimte en

Nadere informatie

$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

$% & '#( $ # + $ %& -2 +. ' %( 3. ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM 2007 2010 2 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ).

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

Antwerpen, Duurzame stad voor iedereen. Focus energie en milieu

Antwerpen, Duurzame stad voor iedereen. Focus energie en milieu Antwerpen, Duurzame stad voor iedereen Focus energie en milieu Forum 19 juni 2012 1.Beleidsnota: wat is de ambitie? 2.Projecten: wat doen we al? 1. Beleidsnota: Wat is de ambitie? Waarom wil Antwerpen

Nadere informatie

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen -

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen - De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn l - Uitdagingen & oplossingen - DG Energie 22 juni 2011 ENERGIEVOORZIENING NOG AFHANKELIJKER VAN IMPORT Te verwachten scenario gebaseerd op cijfers in 2009 in % OLIE

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur Op 26 oktober 2009 diende minister Joke Schauvliege haar beleidsnota s Cultuur en Leefmilieu/Natuur in bij het Vlaams Parlement. In deze beleidsdocumenten

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom. Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom. Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Joke Schauvliege Vlaams minister van Omgeving, Natuur & Landbouw Brussel,

Nadere informatie

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Maart 2013 Wat is de ecologische hoofdstructuur (EHS)? De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke

Nadere informatie

PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE. bij de

PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE. bij de EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET

Nadere informatie

VNG Raadsledencampagne

VNG Raadsledencampagne Duurzaam Drimmelen VNG Raadsledencampagne Klimaat niet zonder de Raad Invloed raadsleden Borging beleid Collegiaal bestuur Collegeakkoord 2010-2014 Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien

Nadere informatie

12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding

12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding Onroerenderfgoeddecreet 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed Inleiding 1 Onroerend erfgoed 3 Onroerenderfgoedzorg in partnerschap Regeerakkoord : samenwerking tussen overheidsdiensten wordt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

RUIMTE VOOR BOS IN WEST-VLAANDEREN

RUIMTE VOOR BOS IN WEST-VLAANDEREN RUIMTE VOOR BOS IN WEST-VLAANDEREN BEKEKEN VANUIT HET AFBAKENINGSPROCES LANDBOUW, NATUUR EN BOS Wie het afbakeningsproces van het buitengebied volgt, zal het wel al zijn opgevallen : er wordt vaak over

Nadere informatie

Adviescomité SEA. Is er al dan niet een strategische milieubeoordeling (SEA) vereist voor het ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden?

Adviescomité SEA. Is er al dan niet een strategische milieubeoordeling (SEA) vereist voor het ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden? Directoraat-generaal Leefmilieu EUROSTATION Blok II 2 e verdieping Victor Hortaplein 40, bus 10 B 1060 BRUSSEL www.environment.fgov.be Secretariaat van het Adviescomité SEA: Sabine WALLENS t: + 32 2 524

Nadere informatie

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting Uitvoeringsbesluit van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting 22 juni 2015 Grondmobiliteit

Nadere informatie

Inleiding. Doelstelling

Inleiding. Doelstelling 25 Inleiding Marleen Van Steertegem, MIRA-team, VMM Myriam Dumortier, NARA, INBO Doelstelling De samenleving wordt complexer, en verandert steeds sneller. Het beleid kan zich niet uitsluitend baseren op

Nadere informatie

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting 27 oktober 2015, Eeklo 30 oktober 2015, Diksmuide Hubert Hernalsteen Infosessie historisch permanent grasland

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie vergadering van Besluit van de Deputatie aanwezig, kenmerk betreft verslaggever 1. Feitelijke en juridische gronden, dossiernummer: zittingnummer: termijn: Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 57.

Nadere informatie

Burgemeestersconvenant. Gemeenteraad 23 november 2015

Burgemeestersconvenant. Gemeenteraad 23 november 2015 Gemeenteraad 23 november 2015 UITGANGSPUNT Het klimaat- en energiebeleid van de EU Uitstoot broeikasgassen moet op korte termijn fors omlaag Energiebronnen die meer zekerheid bieden Energie-onafhankelijkheid

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Voorwoord Inhoudsopgave Beleidsterminologie

Voorwoord Inhoudsopgave Beleidsterminologie Bijdrage Vlaamse administratie aan het regeerprogramma van de aantredende Vlaamse regering 14 juni 1999 DEEL 0 Voorwoord Inhoudsopgave Beleidsterminologie Bijdrage Vlaamse administratie aan het regeerprogramma

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

Een slagkrachtige Overheid in Vlaanderen

Een slagkrachtige Overheid in Vlaanderen Een slagkrachtige Overheid in Vlaanderen Geert Bouckaert Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid MOVI Colloquium: Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 1 VISIE Op een overtuigende en slagkrachtige

Nadere informatie

Regering Peeters II, de slechtste regering voor natuurbeleid ooit

Regering Peeters II, de slechtste regering voor natuurbeleid ooit Regering Peeters II, de slechtste regering voor natuurbeleid ooit Voor de Dag van de Aarde maakte Groen een rapport op van het natuurbeleid van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) de voorbije vijf

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

WKK: de energiebesparingtechnologie bij uitstek!

WKK: de energiebesparingtechnologie bij uitstek! WKK: de energiebesparingtechnologie bij uitstek! Deze notitie belicht puntsgewijs de grote rol van WKK bij energiebesparing/emissiereductie. Achtereenvolgens worden de volgende punten besproken en onderbouwd:

Nadere informatie

Artikel Chemie Magazine VNCI BASF reductie lachgas emissies Cursief rode tekst maakt geen deel uit van het artikel Max 1200 woorden

Artikel Chemie Magazine VNCI BASF reductie lachgas emissies Cursief rode tekst maakt geen deel uit van het artikel Max 1200 woorden Artikel Chemie Magazine VNCI BASF reductie lachgas emissies Cursief rode tekst maakt geen deel uit van het artikel Max 1200 woorden Titel: Subtitel: Een win-win situatie Vlaamse Kyoto-doelstelling komt

Nadere informatie

Groen in Gent. voor elk wat wilds

Groen in Gent. voor elk wat wilds Groen in Gent voor elk wat wilds Groen in Gent - voor elk wat wilds Wat is het groenstructuurplan? Wat staat er in? Wat kan jij doen? Wat pakken we eerst aan? Wat is het groenstructuurplan? Je kan verschillende

Nadere informatie

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening een tussentijdse balans Netwerk organisatiebeheersing, 7 juni 2012 Christophe Pelgrims, transitiemanager Decreet van 1999: ontvoogding Beleidscontext

Nadere informatie

TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 24 januari 2008

TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 24 januari 2008 TOESPRAAK VAN HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 24 januari 2008 Studievoormiddag Doelgroepen en milieubeleid: focus op prioritaire sectoren van industrie

Nadere informatie

Ecosysteemdiensten t in kaart brengen en waarderen

Ecosysteemdiensten t in kaart brengen en waarderen Ecosysteemdiensten t in kaart brengen en waarderen Els Martens, Agentschap voor Natuur en Bos «Stakeholders dialoog biodiversiteit», 13 juni 2013, KBIN Ecosysteemdiensten in kaart brengen en waarderen

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Vlaamse Regering VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Vlaamse Regering VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Vlaamse Regering Ministerieel besluit houdende de uitwerking van de CO 2 -neutraliteit op de bedrijventerreinen VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Gelet op

Nadere informatie

Integrale projecten in het Demerbekken. Jan Vanvelk Bekkencoördinator Demerbekken

Integrale projecten in het Demerbekken. Jan Vanvelk Bekkencoördinator Demerbekken Integrale projecten in het Demerbekken Jan Vanvelk Bekkencoördinator Demerbekken 1 Kaderrichtlijn Water Goede toestand waterlichamen Nood aan Puntlozingen Diffuse instroom Structuurkwaliteit Overstromingsrichtlijn

Nadere informatie

Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers

Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers Brussel, juni 2009 Adviesverlening vertraagt wetgevingsprocedure! Of toch niet? De advisering door de SERV in de voorbije legislatuur in cijfers Het begin van een nieuwe legislatuur is voor veel organisaties

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

20 jaar Natura 2000. Volwaardige partnership als succesfactor in Natura 2000. Landelijk Vlaanderen

20 jaar Natura 2000. Volwaardige partnership als succesfactor in Natura 2000. Landelijk Vlaanderen 20 jaar Natura 2000 Volwaardige partnership als succesfactor in Natura 2000 Landelijk Vlaanderen Presentatie door Ophélie Eliat-Eliat 14 mei 2012 Wat wij (niet) behandelen Welke resultaten moeten geboekt

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

OVED Energiecongres 20/10/2009, Gent Toespraak minister Freya Van den Bossche

OVED Energiecongres 20/10/2009, Gent Toespraak minister Freya Van den Bossche 1 OVED Energiecongres 20/10/2009, Gent Toespraak minister Freya Van den Bossche http://www.vlaamsenergiecongres.be/ Als iemand 100 jaar of ouder wordt en dat komt gelukkig steeds vaker voor wordt vaak

Nadere informatie

Overzicht. Bevoegdheden inzake milieu. Internationaal: België:

Overzicht. Bevoegdheden inzake milieu. Internationaal: België: Overzicht An Cliquet Vakgroep Internationaal publiekrecht, Universiteit Gent Brussel, 18 oktober 2011 Internationaal: Bevoegdheden inzake milieu Evolutie van internationaal milieurecht Internationale rechtsregels

Nadere informatie

Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010

Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010 Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010 «Ik wil mensen in armoede een transparant model aanreiken waarmee zij kunnen toetsen of een beleidsmaatregel

Nadere informatie

Voor bos relevante passages uit de BELEIDSNOTA LEEFMILIEU EN NATUUR 2009-2014 van Vlaams minister Joke SCHAUVLIEGE

Voor bos relevante passages uit de BELEIDSNOTA LEEFMILIEU EN NATUUR 2009-2014 van Vlaams minister Joke SCHAUVLIEGE Voor bos relevante passages uit de BELEIDSNOTA LEEFMILIEU EN NATUUR 2009-2014 van Vlaams minister Joke SCHAUVLIEGE P5. 2. Managementsamenvatting Inzake biodiversiteit kan Vlaanderen in 2020 de vergelijking

Nadere informatie