Memorandum van de Vlaamse Confederatie Bouw voor de nieuwe Vlaamse regering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memorandum van de Vlaamse Confederatie Bouw voor de nieuwe Vlaamse regering 2014-2019"

Transcriptie

1 Memorandum van de Vlaamse Confederatie Bouw voor de nieuwe Vlaamse regering

2 Samenvatting De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vertegenwoordigt niet alleen de bouw- maar ook de milieu- en energiebedrijven, zoals blijkt uit de slagzin onder haar logo. De Vlaamse bouw-, milieu- en energiecluster staat in voor ongeveer 25% van het BBP en voor ongeveer 15% van de tewerkstelling in Vlaanderen. De sector is de laatste jaren in belang gestegen. Maar deze groei staat momenteel sterk onder druk. Het aantal faillissementen piekt en het aantal jobs daalt opnieuw. De cluster heeft nochtans het vermogen om opnieuw in belang te stijgen en zelfs om de Vlaamse economie opnieuw op het groeipad te zetten. De VCB vraagt aan de nieuwe Vlaamse regering een relancebeleid dat de volgende elementen bevat: Op het vlak van investeringen De Vlaamse reguliere investeringskredieten minstens boven 3,5 miljard euro per jaar handhaven Het FFEU (Financieringsfonds voor Eenmalige Investeringsuitgaven) als bron van reguliere investeringen handhaven Via-Invest blijven gebruiken als instrument voor de aanleg van nieuwe missing links en verder werken op het daartoe reeds gevoerd voorbereidend onderzoek De meeropbrengsten uit de kilometerheffing exclusief bestemmen voor investeringsprojecten binnen mobiliteit en openbare werken Niet alleen steden maar ook kleinere gemeenten helpen door de markt gedragen PPS-projecten te lanceren Op het vlak van energie Een gecoördineerd bestek voor de bouw van bijna energieneutrale overheidsgebouwen uitwerken De toepassing van ESCO s (Energy Service Companies) promoten bij lokale besturen om bestaande gebouwen energiezuinig te renoveren Continuïteit nastreven in het door de huidige regering vooropgestelde tijdpad naar bijna energieneutrale nieuwbouw tegen 2019/2021 met tweejaarlijkse verstrengingen maar aangevuld met steunmaatregelen voor voorlopers en nieuwe financieringsinstrumenten Een maximum energiepeil aan woningrenovaties opleggen naarmate de eisen voor nieuwbouw almaar strenger worden Een regionaal-federaal uitrustingsplan voor energievoorziening uitwerken Op het vlak van wonen Een oplossing bieden voor het toenemende woontekort en daartoe een globale doelstelling inzake wonen in het regeerakkoord inschrijven Een globaal woonbeleid voeren in plaats van een beleid dat enkel gericht is op een uitbreiding van het aanbod van sociale woningen Een grootschalig programma van renovatie en vervangende nieuwbouw voor bestaande gebouwen opzetten waarbij het huidig renovatieritme van minder dan 1% wordt opgetrokken naar minstens 2,5% De sociale lasten op private ontwikkelingen uit het grond- en pandendecreet afschaffen en vervangen door systemen die uitgaan van een vrijwillige inbreng door private initiatiefnemers van gronden en woningen voor minder bemiddelde gezinnen De woonbonus behouden voor de realisatie van nieuwbouw en renovatie voor alle Vlamingen De huidige vastgoedgrenswaarde voor de toepassing van de gratis verzekering gewaarborgd wonen verhogen en de verzekering extra promoten De sociale woningbouw preciezer richten op de minder bemiddelde gezinnen die zonder overheidssteun niet bij machte zijn om tegen marktprijzen een degelijke woning te kopen of te huren, met name via het instrument van de huursubsidies Op het vlak van ruimtelijke ordening De 16,5% van de Vlaamse oppervlakte die nu voor het wonen is bestemd, met inbegrip van de woonuitbreidingsgebieden, integraal voor wonen benutten Memorandum van de Vlaamse Confederatie Bouw voor de nieuwe Vlaamse regering p. 2

3 Bij de ontwikkeling van terreinen een evenwichtige afweging kunnen maken tussen verschillende parameters zoals economie, wonen, erfgoed, natuur, brandveiligheid, effect op water enz. Meer dan nu een creatieve mix van functies mogelijk maken Water gebruiken als een element om projecten met een leefbare en aantrekkelijke verdichting te realiseren Gebieden aanduiden waar de bestaande bebouwing kan worden verdicht en waar het aantal bouwlagen kan worden verhoogd Een monitoringsysteem opzetten dat continu in de verschillende gemeenten opvolgt welke mogelijkheden er nog bestaan om aan de stijgende woonbehoeften te voldoen, en tegelijk welke maatregelen er van toepassing zijn die de creatie van bijkomend aanbod afremmen Initiatieven zoals de omgevingsvergunning en complexe projecten voortzetten maar ze tijdig evalueren en desnoods bijsturen en tegen dezelfde voorwaarden inzetten voor de bevordering van publieke en private projecten Een opeenstapeling van regels op dezelfde vierkante meter vermijden Bij de afbakening van projecten tijdig rekening houden met overlapping met Natura 2000-gebieden. Als de overheid dan toch beslist geen woongebouw of bedrijf op respectievelijk een woon- of bedrijventerrein te laten realiseren voor de eigenaar een planologische ruil mogelijk maken Op het vlak van leefmilieu Het materialenbeleid verder inzetten in de richting van grondstofbesparende en hoogwaardige toepassingen. De handhaving meer richten tegen flagrante overtreders Nieuwe vormen van bouwen stimuleren die de negatieve gevolgen op het milieu minimaliseren, zoals onder meer nieuwe technieken van waterrobuust bouwen De financiële tussenkomst in waterzuiverings- en rioleringswerken verder optrekken en erop toezien dat de inkomsten uit de saneringsbijdrage maximaal voor investeringen worden aangewend Op het vlak van innovatie en opleiding Innovatie-inspanningen voor de bouw verder verhogen naar meer dan tien miljoen euro per jaar Maximaal jongeren naar de bouw aantrekken door hen te wijzen op het sterk uitgebreide aanbod van hogere bouwopleidingen Werklozen activeren om in bedrijven te gaan werken en de wettelijke mogelijkheden van IBO (Individuele Beroepsopleidingen in de Onderneming) maximaal aanwenden Wat betreft het regeringsbeleid in het algemeen Streven naar minder én een hogere kwaliteit in de regelgeving Bij nieuwe regelgeving steeds duidelijk evalueren of zij het beoogde doel zal bewerkstelligen zonder negatieve neveneffecten Bij nieuwe regelgeving zorgen voor rechtszekerheid bij particuliere en professionele eigenaars om zo voldoende draagvlak te kunnen realiseren In het nieuwe regeerprogramma op een duidelijke maar tegelijk realistische wijze de timing vermelden tegen wanneer wat kan worden gerealiseerd. Voor de uitvoering van overheidswerken het principe van de meerjarenplanning expliciet in het regeerakkoord inschrijven In de hiernavolgende tekst worden deze voorstellen nader uitgewerkt. Memorandum van de Vlaamse Confederatie Bouw voor de nieuwe Vlaamse regering p. 3

4 Concrete voorstellen Op het vlak van investeringen Reguliere investeringen op peil houden De Vlaamse regering is er sedert 2010 in geslaagd, ondanks de crisis, de investeringskredieten boven 3,5 miljard euro per jaar te handhaven. De volgende regering moet eveneens een investeringsregering zijn. De onderstaande begrotingsgegevens zijn exclusief de beschikbaarheidsvergoedingen voor PPS-projecten. Deze beschikbaarheidsvergoedingen zullen de komende vijf jaar toenemen. Maar zij mogen de reguliere investeringskredieten niet aantasten. Het nieuwe regeerakkoord moet dit principe expliciet opnemen. Grafiek 1: evolutie van reguliere investeringskredieten van Vlaamse overheid (in miljoen euro) Het FFEU (Financieringsfonds voor Eenmalige Investeringsuitgaven) heeft de laatste jaren in belangrijke mate gezorgd voor bijkomende reguliere investeringen. Via dit instrument worden onbenutte kredieten van een vorig begrotingsjaar herbenut als investeringsmiddelen voor het volgende begrotingsjaar. De laatste jaren stelde het FFEU de Vlaamse regering in staat minstens ongeveer honderd miljoen euro extra te investeren. Het FFEU moet als investeringsinstrument behouden blijven. Grafiek 2: extra investeringskredieten vanuit FFEU (in miljoen euro) Memorandum van de Vlaamse Confederatie Bouw voor de nieuwe Vlaamse regering p. 4

5 Werken aan de realisatie van nieuwe missing links Vlaanderen dreigt een belangrijke achterstand op te lopen inzake infrastructuurinvesteringen in vergelijking met de buurlanden (Nederland, Frankrijk, Duitsland). De volgende regering moet die achterstand inhalen. De sector heeft intussen heel wat ervaring verworven met de toepassing van PPS via de NV Via-Invest. De huidige regering heeft een nieuwe lijst van prioritaire missing links opgesteld waarrond de haalbaarheid van PPS wordt onderzocht. De nieuwe regering moet hierop verder werken. Tabel 1: lijst van mogelijks via PPS te realiseren missing links Missing link Geraamde kostprijs 16 nieuwe bruggen over het Albertkanaal 180 miljoen Optimalisatie van ring rond Brussel 350 miljoen Omvorming R4 Oost en West om Gent 140 miljoen Ombouw A12 Boom-Antwerpen 150 miljoen Nieuwe Dampoortsluis en brug in Steenbrugge 65 miljoen Doortocht N31 in Lissewege 100 miljoen Aanpassing N8 Ieper-Veurne 110 miljoen Bij de opstart in 2016 van een kilometerheffing voor voertuigen boven 3,5 ton is het belangrijk dat de meeropbrengsten exclusief worden bestemd voor investeringsprojecten binnen mobiliteit en openbare werken. Enkel zo zal voor de invoering van die heffing een draagvlak ontstaan. Tegelijk moet de Vlaamse regering andere besturen door de markt gedragen PPS-projecten (helpen) lanceren. Naar de lokale besturen toe is het belangrijk verder concept- en projectsubsidies toe te kennen voor stadsvernieuwingsprojecten. Het desbetreffende decreet beperkt deze subsidies echter tot de steden. De VCB stelt evenwel vast dat ook heel wat kleinere gemeenten nu met PPS aan kernversterking willen doen en zeker zij externe steun kunnen gebruiken. De VCB stelt voor het toepassingsgebied van het decreet tot alle gemeenten uit te breiden. Memorandum van de Vlaamse Confederatie Bouw voor de nieuwe Vlaamse regering p. 5

6 Op het vlak van wonen Nieuwe regering moet globaal woonbeleid voeren De volgende Vlaamse regering zal ten gevolge van de zesde staatshervorming over meer bevoegdheden beschikken, onder meer voor de regeling van de woonbonus en de huurwetgeving. Van deze uitbreiding van bevoegdheden moet de nieuwe regering gebruik maken om in het volgend Vlaams regeerakkoord een veel breder woonbeleid in te schrijven dan in vorige akkoorden. Tot op heden beperkte het Vlaams woonbeleid zich te veel tot de uitbreiding van het aanbod van sociale woningen. Dit ging, zoals bij het grond- en pandendecreet, ten koste van het private woonaanbod. De VCB stelt vast dat het aantal gezinnen de laatste jaren sterker stijgt dan het aantal begonnen gebouwen. De nieuwe regering moet dan ook dringend een globaal woonbeleid voeren, zowel voor private als voor sociale woningbouw, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie en vervangende nieuwbouw. Grafiek 3: vraag en aanbod op de woningmarkt De VCB vraagt dan ook in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord een globale doelstelling inzake wonen in te schrijven die voorziet in betaalbaar en kwalitatief wonen voor een groeiende bevolking. Deze doelstelling moet rekening houden met de sterke demografische groei zoals die blijkt uit de laatste prognoses van het federale Planbureau. Uit deze doelstelling zal volgen dat de nieuwe regering zal moeten inzetten op een voldoende toename van het aantal wooneenheden en tegelijk op de energiezuinige renovatie van de bestaande woningen. In dit verband zijn de volgende maatregelen nodig: continuïteit in het door de huidige regering vooropgestelde tijdpad naar bijna-energieneutrale nieuwbouw tegen 2019/2021 met tweejaarlijkse verstrengingen maar aangevuld met steunmaatregelen voor voorlopers en nieuwe financieringsinstrumenten; de uitwerking van aangepaste financieringssystemen voor duurzame gebouwen in overleg met de financiële sector; een grootschalig programma van renovatie en vervangende nieuwbouw voor bestaande gebouwen waarbij het huidig renovatieritme van minder dan 1% wordt opgetrokken naar minstens 2,5%; Memorandum van de Vlaamse Confederatie Bouw voor de nieuwe Vlaamse regering p. 6

7 het opleggen van een maximum energiepeil aan woningrenovaties naarmate de eisen voor nieuwbouw almaar strenger worden, de afbouw van bestaande belemmeringen en hindernissen bij de realisatie van bijkomende woningen en hun vervanging door stimulerende maatregelen. Zo moeten de sociale lasten op private ontwikkelingen die staan ingeschreven in het grond- en pandendecreet, worden afgeschaft en worden vervangen door systemen die uitgaan van een vrijwillige inbreng door private initiatiefnemers van gronden en woningen voor minder bemiddelde gezinnen; de blijvende inzet van fiscale maatregelen ter bevordering van de bouw en meer in het bijzonder het behoud van de woonbonus voor de realisatie van nieuwbouw en renovatie voor alle Vlamingen; het behoud van de gratis verzekering gewaarborgd wonen als instrument en de bevordering ervan via een aanpassing van het huidige investeringsplafond waarvoor de verzekering kan tussenkomen vermits dit plafond nog geen rekening houdt met de extra investeringskosten die nodig zijn om bijna energie neutraal te kunnen bouwen. Bij haar sociaal woonbeleid moet de overheid focussen op de doelgroepen die zonder overheidssteun niet bij machte zijn om tegen marktprijzen een woning te kopen of te huren die aan de minimale kwaliteitseisen voldoet. Dit kan best gebeuren door doelgroepgerichte koopkrachtondersteunende maatregelen, zoals huursubsidies. Het huidige sociale woonbeleid begunstigt nog te veel gezinnen die ook zonder steun op de private markt zouden terechtkunnen, gaat daardoor in concurrentie met de private sector en wordt daardoor ook inefficiënt. Memorandum van de Vlaamse Confederatie Bouw voor de nieuwe Vlaamse regering p. 7

8 Op het vlak van ruimtelijke ordening Maximaal schaarse ruimte benutten voor groeiende bevolking Kaart 1: Vlaanderen met gebieden voor wonen, industrie en infrastructuur volgens gewestplannen Memorandum van de Vlaamse Confederatie Bouw voor de nieuwe Vlaamse regering p. 8

9 De bijgevoegde kaart van Vlaanderen geeft aan dat met wat momenteel in de gewestplannen voor wonen, bedrijven en infrastructuur is ingekleurd, nog altijd voldoende garanties op het behoud van de open ruimte blijven bestaan. De VCB vraagt dan ook dat de oppervlakte die nu voor het wonen wordt bestemd, met inbegrip van de woonuitbreidingsgebieden, integraal voor wonen in aanmerking moet komen. De VCB is niet tegen verdichting maar verdichting vergt tijd. Enkel door al de oppervlakte die voor wonen is bestemd, voor wonen aan te snijden zal de ruimtelijke ordening gelijke tred kunnen houden met de sterk groeiende bevolking en de tijd die nodig is om verdichting te realiseren. Zelfs dan zal het wonen hoogstens 16,5% van de oppervlakte in Vlaanderen innemen. Het komt er in dit verband ook op aan een actiever beleid rond het gebruik van de schaarse ruimte te voeren. De overheid mag zich niet laten afschrikken door één enkele tegenindicatie om bestemde ruimte te laten bebouwen. Zij moet een evenwichtige afweging kunnen maken tussen verschillende parameters zoals economie, wonen, erfgoed, natuur, brandveiligheid, effect op water enz. De overheid moet nog meer dan nu een creatieve mix van functies mogelijk maken. Zij moet water niet alleen zien als een reden om bouwen te verbieden maar integendeel vooral gebruiken als een element om projecten met een leefbare en aantrekkelijke verdichting te realiseren. De Vlaamse overheid moet een dichtere bebouwing toestaan dan in het verleden het geval is geweest. De regelgeving op de ruimtelijke ordening moet creatieve woonprojecten mogelijk maken die een hogere dichtheid met voldoende wooncomfort combineren. De Vlaamse overheid moet op basis van een visie die het gemeentelijk niveau overstijgt, gebieden aanduiden waar de bestaande bebouwing kan worden verdicht en waar het aantal bouwlagen kan worden verhoogd. Een gemeente-overstijgende visie is noodzakelijk om in elke streek te kunnen voorzien in een toereikend aanbod aan bijkomende wooneenheden. De Vlaamse overheid moet daartoe een monitoringsysteem opzetten dat continu in de verschillende gemeenten opvolgt welke mogelijkheden er nog bestaan om aan de stijgende woonbehoeften te voldoen, en tegelijk welke maatregelen er van toepassing zijn die de creatie van bijkomend aanbod afremmen. Beperkingen die worden opgelegd op het vlak van aantal bouwlagen, beperkingen ten gevolge van de aanwezigheid van erfgoed, beperkingen op het vrijgeven van woonuitbreidingsgebieden, verboden op het opsplitsen van bestaande woningen in meerdere wooneenheden, op de bouw van appartementen ter vervanging van huizen enz. Versnelde vergunningsprocedures voor alle initiatiefnemers De huidige Vlaamse regering heeft al een aantal initiatieven genomen om het vergunningsproces te versnellen. Deze initiatieven mogen zeker niet stilvallen maar de nieuwe regering moet ze wel tijdig evalueren en desnoods bijsturen. Het is ook belangrijk de nieuwe instrumenten tegen dezelfde voorwaarden in te zetten voor de bevordering van publieke en private projecten. Het momenteel voorliggende ontwerp van decreet op de complexe projecten voorziet in de mogelijkheid om deze procedure ook voor private projecten toe te passen. De volgende Vlaamse regering moet erop toezien dat de private sector wel degelijk van deze procedure gebruik kan maken. Opeenstapeling en overlap van regels vermijden Heel wat woon- en bedrijventerreinen overlappen met gebieden die de realisatie van de bestemming de facto onmogelijk maken. De overheid moet een opeenstapeling van regels op dezelfde vierkante meter vermijden. Tevens is het belangrijk, zoals de problemen rond de Limburgse noordzuidverbinding duidelijk heeft gemaakt, om in een vroeg stadium aandacht te schenken aan Europese wetgeving die projecten op het laatste ogenblik kan doen vertragen, meer in het bijzonder bij de overlapping van projecten met Natura 2000-gebieden. Als de overheid dan toch beslist geen woongebouw of bedrijf op respectievelijk een woon- of bedrijventerrein te laten realiseren moet voor de eigenaar een planologische ruil mogelijk zijn. Het Memorandum van de Vlaamse Confederatie Bouw voor de nieuwe Vlaamse regering p. 9

10 instrument van de ruilverkaveling mag niet beperkt worden tot de signaalgebieden. De nieuwe regering moet een uniform systeem rond ruilverkaveling uitwerken dat kan worden toegepast binnen verschillende domeinen (signaalgebieden, decreet landinrichting, woonuitbreidingsgebieden,.) De regering moet ook een overlap in wetgevingen vermijden. De VCB stelt vast dat soms verschillende instrumenten met hetzelfde doel worden gecreëerd. Kaart 2: overlapping van woon- en industriegebieden in Noord-Limburg met Natura 2000 Memorandum van de Vlaamse Confederatie Bouw voor de nieuwe Vlaamse regering p. 10

11 Kaarten 3, 4 en 5: overlapping op een zelfde gebied in Heusden-Zolder met biologisch waardevolle, habitatrichtlijn- en overstromingsgebieden Memorandum van de Vlaamse Confederatie Bouw voor de nieuwe Vlaamse regering p. 11

12 Memorandum van de Vlaamse Confederatie Bouw voor de nieuwe Vlaamse regering p. 12

13 Memorandum van de Vlaamse Confederatie Bouw voor de nieuwe Vlaamse regering p. 13

14 Op het vlak van energie en leefmilieu Gecoördineerde bestekken voor gebouwen De VCB stelt vast dat de verschillende Vlaamse overheidsdiensten (VDAB, BLOSO, Syntra enz.) en de verschillende gesubsidieerde opdrachtgevers (bijvoorbeeld de verschillende inrichtende machten van scholen) eigen bestekken hanteren. Tegen 2019 d.w.z. tegen het einde van de volgende legislatuur moeten al de overheidsgebouwen energieneutraal zijn. De VCB pleit dan ook voor een gecoördineerd bestek voor de overheidsgebouwen. Een dergelijk Vlaams bestek dient ook als voorbeeld voor de aanbestedingen van de lokale besturen. De VCB vraagt ook de toepassing van ESCO (Energy Service Companies) te promoten bij lokale besturen om bestaande gebouwen energiezuinig te renoveren. Een regionaal-federaal uitrustingsplan voor energievoorziening uitwerken Door het toenemend belang van hernieuwbare energie, en de verantwoordelijkheid die Vlaanderen op het vlak van het stimuleren van hernieuwbare energie heeft, dient Vlaanderen te zorgen voor een voldoende aanbod en voldoende uitgebouwd distributienet, die het mogelijk maakt het toenemend aanbod aan hernieuwbare energie ook voldoende snel af te nemen via het net. Daarbij dient het smart grid zo snel mogeijk te worden gerealiseerd. Vermits vanaf 2020 binnen gans de Europese Unie het percentage aan hernieuwbare energie zal zijn toegenomen en tegelijkertijd de grootschalige energie-installaties (vooral nucleaire installaties) uit gebruik zullen worden genomen, moet de Vlaamse overheid in samenspraak met het federale niveau ook zorgen voor de uitbouw van de internationale verbindingen. Een hoger percentage aan hernieuwbare energie is maar realiseerbaar mits een voldoende sterk distributienet en een voldoende aankoppeling op Europees niveau. Tot op heden bestaat zo n geïntegreerd federaal-gewestelijk plan nog helemaal niet. Hoogwaardige toepassingen van hergebruik promoten De Vlaamse overheid moet haar materialenbeleid verder zetten in de richting van grondstofbesparende en hoogwaardige toepassingen. Ongeveer 40% van de totale afvalberg die in Vlaanderen wordt geproduceerd, heeft met de bouw te maken. Ook voor de recyclage van deze afvalstroom behoort Vlaanderen tot de wereldtop. Om hierin nog verder verbetering te brengen is een bouwgerichte aanpak vereist die niet alleen met milieudoelstellingen maar ook duidelijk met bouwtechnische duurzaamheid rekening houdt. Milieuwetgeving gerichter handhaven De Vlaamse overheid moet op een meer gerichte manier haar milieuwetgeving handhaven. Dikwijls worden enkel diegenen gecontroleerd die over de nodige vergunningen beschikken. Wie zonder enige vergunning opereert, wordt vaak ongemoeid gelaten. Extra investeren in waterbeheersing en waterzuivering De Vlaamse overheid moet nieuwe vormen van bouwen stimuleren die negatieve gevolgen op het milieu minimaliseren, zoals onder meer nieuwe technieken van waterrobuust bouwen. De nieuwe Vlaamse regering zal ook volop werk moeten blijven maken van de sanering en uitbreiding van het waterzuiverings- en rioleringsnetwerk. De zuiveringsgraad bedraagt momenteel 80% en moet in uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water tegen % bedragen. Daartoe is het belangrijk dat de Vlaamse overheid haar financiële tussenkomst verder optrekt en dat de inkomsten uit de saneringsbijdrage maximaal voor investeringen worden aangewend, wat momenteel niet het geval is. Memorandum van de Vlaamse Confederatie Bouw voor de nieuwe Vlaamse regering p. 14

15 Op het vlak van innovatie en opleiding Innovatie-inspanningen voor de bouw verhogen Innovatie is nodig om tegen betaalbare prijzen bijna energieneutraal te kunnen bouwen en tegelijk hernieuwbare energie in gebouwen te integreren. De bouwsector kan hierdoor een belangrijke bijdrage leveren tot de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en tot de reductie van de CO 2 -uitstoot. Dit vergt onderzoek naar de haalbaarheid van collectieve verwarmingssystemen, warmtenetten en slimme distributiesystemen van energie en van diepe geothermie naast het gebruik van ondiepe geothermie. Ook voor de herontwikkeling van brown- en blackfields, het hergebruik van bouwmaterialen en de vrijwaring van gebouwen in ruimtelijk goed gelegen maar watergevoelige gebieden zijn nog extra innovatie-inspanningen nodig. De VCB verwacht dat de Vlaamse regering innovaties in de bouw-, energie- en milieusector nog meer ondersteunt dan voorheen. Onder de huidige regering zijn de subsidies van het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) voor de bouw gestegen van zes naar tien miljoen euro per jaar. De nieuwe regering moet dit bedrag verder optrekken. Hierbij denkt de VCB onder meer aan het stimuleren van voorbeeldprojecten en het monitoren van energie-efficiënte gebouwen. Vooral rond de combinatie van technieken en de integratie van technieken in gebouwen is verder onderzoek noodzakelijk. De innovaties in de bouw moeten worden versneld om tegen 2012 op de volledige bouwmarkt een voldoende volume aan bijna-energieneutrale gebouwen te kunnen aanbieden tegen betaalbare prijzen. Eigen talenten maximaal aanmoedigen De sector wordt geconfronteerd met een almaar sterker aanbod van buitenlandse arbeidskrachten. In dit verband is het belangrijk vanuit de Vlaamse overheid de instroom en inschakeling van eigen talent maximaal te ondersteunen en te faciliteren. De instroom van jongeren in de bouw is te beperkt. De Vlaamse regering heeft de voorbije twee legislaturen het aanbod van hoger onderwijs in de sector sterk uitgebreid. Het aantal hogescholen dat een professionele bachelor bouw aanbiedt, is meer dan verdubbeld van twee naar vijf. De volgende regering moet van deze structurele verbetering maximaal gebruik maken om meer jongeren naar de bouw toe te leiden. Voor de inschakeling van werkzoekenden in de bouw vraagt de VCB maximaal gebruik te maken van de formule van de IBO (Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming). Enkel op die manier kunnen de werklozen nog aan bod komen in de sector. IBO s in de bouw moeten zoveel mogelijk zes maanden in beslag kunnen nemen. Ten gevolge van de zesde staatshervorming wordt de Vlaamse regering meer dan voorheen verantwoordelijk voor het activeringsbeleid. Dit beleid moet werklozen maximaal aanzetten tot het volgen van opleidingen, IBO s, stages en andere vormen van inschakeling in de private bouwbedrijven. Memorandum van de Vlaamse Confederatie Bouw voor de nieuwe Vlaamse regering p. 15

16 Wat betreft het algemeen regeringsbeleid Streven naar minder én hogere kwaliteit in de regelgeving De overheid moet streven naar minder regelgeving en tegelijk moet zij de concrete impact van nieuwe regelgeving beter op voorhand inschatten. Zij moet duidelijk evalueren of de nieuwe regelgeving het beoogde doel zal tewerkstellingen. Te vaak moet de VCB vaststellen dat goed bedoelde regelgeving door de manier waarop zij is geformuleerd, onbedoelde neveneffecten sorteert. Voorafgaandelijk overleg met de sector is daarbij cruciaal. De Vlaamse overheid moet meer in het bijzonder oog hebben voor de rechtszekerheid bij eigenaars (particulieren en professionelen). Die is belangrijk om voldoende draagvlak voor nieuwe initiatieven te kunnen realiseren. De eigenaars moeten op voorhand goed worden geïnformeerd en beschermd tegen de gevolgen van nieuwe initiatieven. Taakstelling en timing preciezer vastleggen Voldoen aan de verschillende behoeften inzake wonen, arbeidsplaatsen en zorg vergt veel meer tijd dan de overheid doorgaans incalculeert. De tijd die nodig is om nieuwe regelgeving tot stand te brengen en op het terrein effect te laten sorteren, is doorgaans langer dan de politici inschatten. Het nieuwe regeerprogramma moet duidelijk maar tegelijk realistisch de timing vermelden tegen wanneer wat kan worden gerealiseerd. Voor de uitvoering van overheidswerken is het belangrijk dat de nieuwe regering het principe van de meerjarenplanning expliciet in het regeerakkoord inschrijft. Voorstelling van de Vlaamse Confederatie Bouw De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) groepeert meer dan bedrijven die in Vlaanderen actief zijn in bouw, energie en milieu. De VCB vertegenwoordigt zowel zelfstandigen als kmo s en grote ondernemingen. De topprioriteit in het beleid van de VCB is de verdediging van de belangen van en de ontwikkeling van diensten voor deze bedrijven. Daarvoor beschikt de VCB over een multidisciplinair team van juristen, economen, ingenieurs en communicatiedeskundigen. Voor de aangesloten bedrijven zoeken zij continu naar concrete oplossingen op maat van het bouwbedrijf, groot en klein. Voor meer informatie Marc Dillen Directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw Lombardstraat Brussel Tel Memorandum van de Vlaamse Confederatie Bouw voor de nieuwe Vlaamse regering p. 16

VCB vraagt handhaving van woonbonus en aanpassing van kredietvoorwaarden

VCB vraagt handhaving van woonbonus en aanpassing van kredietvoorwaarden Bij meerderheid van aannemers daalt orderboek voor huizen en flats VCB vraagt handhaving van woonbonus en aanpassing van kredietvoorwaarden Bij 54% van de aannemers ligt het aantal orders voor nieuwe huizen

Nadere informatie

Verkiezingsmemorandum over wonen van de Vlaamse Confederatie Bouw

Verkiezingsmemorandum over wonen van de Vlaamse Confederatie Bouw Verkiezingsmemorandum over wonen van de Vlaamse Confederatie Bouw Samenvatting In het licht van de slabbakkende conjunctuur in de woningbouw en de forse behoefte aan bijkomende nieuwe woongelegenheden

Nadere informatie

PPS roadshow voor lokale overheden Limburg 18 juni 2013. Marc Dillen Directeur Generaal Vlaamse Confederatie Bouw

PPS roadshow voor lokale overheden Limburg 18 juni 2013. Marc Dillen Directeur Generaal Vlaamse Confederatie Bouw PPS roadshow voor lokale overheden Limburg 18 juni 2013 Marc Dillen Directeur Generaal Vlaamse Confederatie Bouw Definitie van PPS Projecten die door publiek- en privaatrechtelijke partijen, gezamenlijk

Nadere informatie

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën:

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LYDIA PEETERS datum: 1 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden - Ontwikkeling

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen?

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Kurt Herregodts, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW op weg naar de Beheersovereenkomst Commissie

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

Van bouwsector naar woonsector

Van bouwsector naar woonsector Van bouwsector naar woonsector donderdag - 24 04 2014-12:23 Van bouwsector naar woonsector De bouw ondergaat vandaag een grote transformatie: naar een sector die inspeelt op de behoefte aan betaalbare

Nadere informatie

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Wonen in Vlaanderen Editie Ardooie Hooglede Ingelmunster Izegem Ledegem Lichtervelde Meulebeke Moorslede Oostrozebeke Pittem Roeselare Staden Tielt Wingene Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Inhoud

Nadere informatie

Vlaams ontwerpbegrotingsplan

Vlaams ontwerpbegrotingsplan ingediend op 33 (20152016) Nr. 1 6 oktober 2015 (20152016) Vlaams ontwerpbegrotingsplan Bijdrage van de Vlaamse Regering aan het ontwerpbegrotingsplan, bedoeld in artikel 6 van verordening (EU) nr. 473/2013

Nadere informatie

Sector beschutte werkplaatsen. Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014

Sector beschutte werkplaatsen. Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014 Sector beschutte werkplaatsen Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014 VLAB, de werkgeversorganisatie die alle 54 Vlaamse beschutte werkplaatsen vertegenwoordigt, benadrukt het belang van de sector

Nadere informatie

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

De Duitse Alliantie voor Werk en Leefmilieu

De Duitse Alliantie voor Werk en Leefmilieu De Duitse Alliantie voor Werk en Leefmilieu integreren van energiebesparing en maatregelen voor energie-efficiëntie bij het saneren van bestaande gebouwen, bijdragen aan de bescherming van het klimaat

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Eindverslag enquête. 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie

Eindverslag enquête. 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie Eindverslag enquête 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie Stelling 1. Betaalbare woningen Met de huidige geplande sociale woonprojecten

Nadere informatie

Grond- en pandendecreet gereedschapskist voor betaalbaar wonen

Grond- en pandendecreet gereedschapskist voor betaalbaar wonen VVSG-MAGAZINE VOOR GEMEENTE EN OCMW Halfmaandelijks magazine van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw - Paviljoenstraat 9-1030 Brussel verschijnt 20 x per jaar Afgiftekantoor Gent X P2A9746

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma Koningsstraat 54-58 000 Brussel tel. 02 229 8 www.voka.be Persbericht Datum 23 juli 204 aantal pagina s /2 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 8 22 gsm 0477 39 75 43 Frederik.meulewaeter@voka.be

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen Diederik Van Briel

Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen Diederik Van Briel Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen Diederik Van Briel Beleidskader Voorbereidende stappen - Proces Uitgangspunten Focus en Rol van Vlaanderen Vlaams regeerakkoord Beleidsnota Afbakenen type Sportinfrastructuur

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

RUIMTELIJKE VISIE REGIO LEIE & SCHELDE. Griet Lannoo Brussel, BRV partnerforum 16 maart 2017

RUIMTELIJKE VISIE REGIO LEIE & SCHELDE. Griet Lannoo Brussel, BRV partnerforum 16 maart 2017 RUIMTELIJKE VISIE REGIO LEIE & SCHELDE Griet Lannoo Brussel, BRV partnerforum 16 maart 2017 Regio van 13 gemeenten KORTRIJK I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 2 1910 Waregem Kortrijk Menen 1940

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Donderdag 14 juni Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Volvo Trucks Oostakker

Donderdag 14 juni Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Volvo Trucks Oostakker Donderdag 14 juni 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Lancering eerste Volvo Hybride (26 ton) vrachtwagen Volvo Trucks Oostakker Geachte heer Sid (directeur

Nadere informatie

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Inleiding: hoe kwam dit memorandum tot stand. Het Lokaal overleg Kinderopvang Kortrijk is een door het stadsbestuur erkende adviesraad. Deze is samengesteld op basis

Nadere informatie

Eerste versie langetermijnvisie grondige renovatie van woningen

Eerste versie langetermijnvisie grondige renovatie van woningen Eerste versie langetermijnvisie grondige renovatie van woningen 1 Kenmerken Vlaams woningenbestand Overgrote meerderheid individuele woningen, elke woning quasi anders. Oud met slechte energieprestatie.

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek?

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Sien Winters KU Leuven - HIVA Studiedag Wonen in Vlaanderen anno 2013. Wat leert ons het Grote Woononderzoek 2013 Brussel, Vlaams Parlement,

Nadere informatie

De rol van biomassa in de energietransitie.

De rol van biomassa in de energietransitie. De rol van biomassa in de energietransitie. Bert de Vries Plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische Zaken Inhoud 1. Energieakkoord 2. Energietransitie

Nadere informatie

PPS roadshow voor lokale overheden Oost-Vlaanderen 28 juni Marc Dillen Directeur generaal Vlaamse Confederatie Bouw

PPS roadshow voor lokale overheden Oost-Vlaanderen 28 juni Marc Dillen Directeur generaal Vlaamse Confederatie Bouw PPS roadshow voor lokale overheden Oost-Vlaanderen 28 juni 2013 Marc Dillen Directeur generaal Vlaamse Confederatie Bouw Definitie van PPS Projecten die door publiek- en privaatrechtelijke partijen, gezamenlijk

Nadere informatie

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds

Nadere informatie

'Een financieel product met een groene saus of een groen product met een financiële saus?'

'Een financieel product met een groene saus of een groen product met een financiële saus?' 'Een financieel product met een groene saus of een groen product met een financiële saus?' https://www.youtube.com/watch?v=ttbsiwy4jow Onze partners EcoNation referenties (1) RETAIL & VOEDING LOKALE BESTUREN

Nadere informatie

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN Advies 2017-05 / 30.03.2017 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1

Nadere informatie

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck De potentiële verbetering van de energie- en milieuprestaties van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

Nadere informatie

Vraag nr. 14 van 28 augustus 2014 van MARINO KEULEN. Provincie Limburg - Projecten met overheidssteun

Vraag nr. 14 van 28 augustus 2014 van MARINO KEULEN. Provincie Limburg - Projecten met overheidssteun VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vraag nr. 14 van 28 augustus 2014 van MARINO KEULEN Provincie Limburg - Projecten met overheidssteun

Nadere informatie

Conceptnota ontwikkeling reservegebieden

Conceptnota ontwikkeling reservegebieden Conceptnota ontwikkeling reservegebieden DC 2015_ Dit document is bestemd voor DC van 17 juni 2015 Betreft reactie op de conceptnota opgemaakt door de Vlaamse regering die zich uitspreekt over de denkrichting

Nadere informatie

Wonen in multifunctionele woonkernen

Wonen in multifunctionele woonkernen Herziening RSL2 Ontwerp 7 maart 2017 Wonen in multifunctionele woonkernen Inleiding Kernnota Thema s Stadsdelen & Deelruimten Prioritaire Projecten 99 Wonen in multifunctionele woonkernen B. Bestaande

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over te zen den.

Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over te zen den. 1482 Brus sel, 17 maart 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over

Nadere informatie

Advies. Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap

Advies. Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap Brussel, 16 juni 2009 160609_Begrotingsadvies 2009_ tussentijds Advies Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap 2009 2014 Inleiding Volgens de gebruikelijke procedure brengt

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Gedachtewisseling alternatieve financiering. Vlaams Parlement Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken donderdag 14 maart 2013

Gedachtewisseling alternatieve financiering. Vlaams Parlement Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken donderdag 14 maart 2013 Gedachtewisseling alternatieve financiering Vlaams Parlement Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken donderdag 14 maart 2013 1 Inleiding Fiche 6 missing links (VIA-Invest) Fiche 7a stelplaatsen De

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

BEN-NORM IN OVERHEIDSGEBOUWEN

BEN-NORM IN OVERHEIDSGEBOUWEN BEN-NORM IN OVERHEIDSGEBOUWEN Inleiding programma Achtergrond: EPB-eisen Wat is BEN? Actieplan in 5 domeinen Innovatie Integraal kwaliteitskader Communicatie Financiering Energiebeleid BEN-advies voor

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening & Omgevingstrein 2016

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening & Omgevingstrein 2016 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening & Omgevingstrein 2016 VCRO & Omgevingstrein 2016 1. Ruimtelijk rendement 2. Zorgwonen 3. Ruimte voor ondernemen 4. Watergevoelige openruimtegebieden 5. Reservatiestroken

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06 UNIZO KMO-BAROMETER UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be Voor resultaten van vroegere edities van de KMO-barometer en andere KMO-statistieken zie: www.unizo.be/statistieken

Nadere informatie

DESIGN FOR RENOVATION. Visie cf horizon 2050

DESIGN FOR RENOVATION. Visie cf horizon 2050 DESIGN FOR RENOVATION Visie cf horizon 2050 Wonen en leven in 2050 + 7 000 000 inwoners in Vlaanderen Gemiddelde leeftijd verhoogt Meer alleenstaanden Kleine gezinnen Nieuw-samengestelde gezinnen Weinig

Nadere informatie

Brussel, 17 september 2008 Advies ecologiesteunregeling. Advies

Brussel, 17 september 2008 Advies ecologiesteunregeling. Advies Brussel, 17 september 2008 Advies ecologiesteunregeling Advies Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun

Nadere informatie

HET GROTE WOONONDERZOEK 2013. Katrien Partyka Vlaams volksvertegenwoordiger CD&V

HET GROTE WOONONDERZOEK 2013. Katrien Partyka Vlaams volksvertegenwoordiger CD&V HET GROTE WOONONDERZOEK 2013 1 Katrien Partyka Vlaams volksvertegenwoordiger CD&V INHOUD 1. Het Grote Woononderzoek 2013 2. Trends in eigendomsverwerving 3. Profiel van de deelmarkten 4. Betaalbaarheid

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool

Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool Persbericht Ambitieus groeiplan voor Brusselse metropool Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool Tot 30.000 extra jobs in de logistiek en de luchthaven.

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. BBL Studienamiddag Brussel, 13 december 2016

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. BBL Studienamiddag Brussel, 13 december 2016 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen BBL Studienamiddag Brussel, 13 december 2016 Inhoud Ruimte in een veranderende wereld We nemen veel ruimte in, een hypotheek op de toekomst Resultaat van de structuur en gewestplanning

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

West-Vlaamse bouwbarometer blijft in het rood

West-Vlaamse bouwbarometer blijft in het rood Barometer West-Vlaamse bouwondernemers vierde kwartaal 2015 West-Vlaamse bouwbarometer blijft in het rood Verlaging loonkost nu nodig om binnenlandse jobs te behouden De bouwbarometer die Bouwunie elk

Nadere informatie

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Een ander woonbeleid Waarom? Overheid moet tussenkomen waar de noden het grootst

Nadere informatie

sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang

sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang Laakdal, 28 februari 2014 CD&V stelt als eerste zijn programma voor: duidelijk, doelgericht en duurzaam en maakt een duidelijke

Nadere informatie

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Inhoud 1. Samenvatting Miljoenennota en Troonrede 2. Advies Raad van State 3. Budgettair beleid per Ministerie 4. Vervolg 2016 Samenvatting Miljoenennota

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie

vergadering C165 WON14 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

vergadering C165 WON14 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C165 WON14 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 maart 2010 2 Commissievergadering nr. C165 WON14 (2009-2010)

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop:

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop: Dames en heren Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Wie enkel naar de prijzen van woningen en gronden, zal geneigd zijn om neen te antwoorden. Maar de betaalbaarheid van wonen is niet enkel een kwestie van

Nadere informatie

1 Toegevoegde waarde in het BAU-scenario 2

1 Toegevoegde waarde in het BAU-scenario 2 ANNEX 4 MACRO-ECONOMISCHE ONDERBOUWING VAN HET BAU-SCENARIO Auteur: J. Duerinck INHOUD 1 Toegevoegde waarde in het BAU-scenario 2 1.1 Analyse trendmatige evoluties toegevoegde waarde 2 1.2 Methode voor

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart A D V I E S Nr. 1.598 ----------------------------- Zitting van vrijdag 30 maart 2007 ------------------------------------------ Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09.

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09. < ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN Advies 2016-11 / 6.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

Naar een 100% duurzame energievoorziening voor Flevoland?! Vera Pieterman, plv. directeur Energie & Omgeving

Naar een 100% duurzame energievoorziening voor Flevoland?! Vera Pieterman, plv. directeur Energie & Omgeving Naar een 100% duurzame energievoorziening voor Flevoland?! Vera Pieterman, plv. directeur Energie & Omgeving 6 december 2016 Hoofdpunten (Inter)nationale context van de ambitie van Flevoland De energietransitie

Nadere informatie

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Een materialenbeleid als onderdeel van een beleid CE of beleid CE tout court moet ook een ruimtelijk beleid zijn (net

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving. Gemeente Weert 8 oktober 2014

Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving. Gemeente Weert 8 oktober 2014 Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving Gemeente Weert 8 oktober 2014 Inhoud van presentatie Aanleiding Typering van de structuurvisie Koers in een notendop Afwegingskaders Instrumentarium

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact

Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact Sien Winters Coördinator Steunpunt Wonen www.steunpuntwonen.be Inhoud Van onderzoeksvragen behandelde thema s resultaten

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

Afkoppelen van bestaande bebouwing

Afkoppelen van bestaande bebouwing Afkoppelen van bestaande bebouwing Nico Rottiers Stad Aalst Afkoppelen van bestaande bebouwing Inhoud Vlaanderen en Nederland: zelfde redenen, toch anders Regelgeving Wat werkt (minder)? Wat kunnen we

Nadere informatie

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS 740-2015 ADVIES over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO WTC III (17 e verd.)

Nadere informatie

Balans van de Leefomgeving

Balans van de Leefomgeving Balans van de Leefomgeving 14 september 2010 Maarten Hajer Agenda 2 In vogelvlucht Successen Resterende problemen Inzoomen op grote dossiers, inclusief beleidsopties Gevolgen van economische crisis Successen:

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Ontwerpbesluit wijziging energiebesluit, betreffende energiehuizen en energieleningen. Advies aan Minister Tommelein.

Ontwerpbesluit wijziging energiebesluit, betreffende energiehuizen en energieleningen. Advies aan Minister Tommelein. Ontwerpbesluit wijziging energiebesluit, betreffende energiehuizen en energieleningen. Advies aan Minister Tommelein. 7 September 2016 1 Krachtlijnen Wat zijn de krachtlijnen van het (gewijzigde) energiebesluit:

Nadere informatie

Woonprogrammatie. Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012

Woonprogrammatie. Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012 Woonprogrammatie Voorstel methodiek en berekening Studiedag 23 nov. 2012 1 Inhoud 1. Algemene methodiek (herziening PRS) 2. Berekenen bruto-taakstelling 3. Confrontatie met aanbod 2 Algemene methodiek

Nadere informatie

Samenwerken loont MOVI

Samenwerken loont MOVI Samenwerken loont MOVI Samenwerken in de praktijk Haven Zeebrugge Strategisch plan haven Zeebrugge Krachtlijnen: Uitbreiding achterhaven Zeebrugge Verbeteren relatie achterhaven zeehaven (nieuwe zeesluis)

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

MARKTANALYSE: POLEN I. KANTOORMARKT IN POLEN A. WARSCHAU B. REGIO'S C. VRAAG D. LEEGSTAND E. ONTWIKKELING

MARKTANALYSE: POLEN I. KANTOORMARKT IN POLEN A. WARSCHAU B. REGIO'S C. VRAAG D. LEEGSTAND E. ONTWIKKELING 2016 MARKTANALYSE: POLEN I. KANTOORMARKT IN POLEN A. WARSCHAU De kantoormarkt in Warschau blijft enorm groeien. Ondanks de indrukwekkende opname wordt ervan uitgegaan dat het nieuwe aanbod op middellange

Nadere informatie

Werken in bouwteams. Marc Dillen. Directeur-generaal VCB

Werken in bouwteams. Marc Dillen. Directeur-generaal VCB Werken in bouwteams Marc Dillen Directeur-generaal VCB Hoe loopt een traditioneel bouwproces? Opdracht (PvE) Opmaak ontwerp Opmaak bestek Bouw Vergunningsprocedure Ingebruikname Wie participeert in een

Nadere informatie

2. Zijn er scholen die voor hun isolatie werken met een derdebetalersysteem? Zo ja, hoeveel? En wat zijn daar de bevindingen?

2. Zijn er scholen die voor hun isolatie werken met een derdebetalersysteem? Zo ja, hoeveel? En wat zijn daar de bevindingen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 125 van MERCEDES VAN VOLCEM datum: 27 november 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Isolatie schoolgebouwen Investeringen

Nadere informatie

De langetermijnstrategie van het Energierenovatieprogramma Wilfried Bieseman

De langetermijnstrategie van het Energierenovatieprogramma Wilfried Bieseman De langetermijnstrategie van het Energierenovatieprogramma 2020 Wilfried Bieseman Kader Het Energierenovatieprogramma 2020 en artikel 4 van de Europese Energie-efficiëntierichtlijn In 2020 geen energieverslindende

Nadere informatie

VLC_ADV_ _Tewerkstelling_toegevoegde waarde_vpl _def.docx. Tewerkstelling en toegevoegde waarde

VLC_ADV_ _Tewerkstelling_toegevoegde waarde_vpl _def.docx. Tewerkstelling en toegevoegde waarde VLC_ADV_20120913_Tewerkstelling_toegevoegde waarde_vpl13092012_def.docx Aanbeveling Tewerkstelling en toegevoegde waarde Brussel, 13 september 2012 VLC_ADV_20120913_Tewerkstelling_toegevoegde waarde_vpl13092012_def.docx

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht HOOFDSTUK 2. Onze opdracht » 2 Jaarverslag 2015 Enkele kerncijfers VDAB bemiddelt tussen werkzoekenden en werkgevers. Dat is een van onze basisopdrachten. We doen dit met een realistische kijk op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014)

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe Projecten Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen David Stevens Team Complexe Projecten Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe projecten: - Groot maatschappelijk

Nadere informatie

R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging!

R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging! R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging! Onze ambitie: de R&D-kostenkampioen van Europa worden > Agoria > Meer dan 1.600 lidbedrijven > Goed voor 300.000 werknemers > Exporteert ongeveer

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie

Beste Katelijne D Hauwers (directeur Verenigde Eigenaars), Beste Marc Dillen (directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw),

Beste Katelijne D Hauwers (directeur Verenigde Eigenaars), Beste Marc Dillen (directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw), 1 Beste Katelijne D Hauwers (directeur Verenigde Eigenaars), Beste Marc Dillen (directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw), Beste Jef Lembrechts (voorzitter Vlaamse Confederatie Bouw), Beste Luc Peeters

Nadere informatie