Brabant buiten: Verbindingen Versterken!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brabant buiten: Verbindingen Versterken!"

Transcriptie

1 Brabant buiten: Verbindingen Versterken!

2 Brabant buiten: Verbindingen Versterken! Manifest Brabant Buiten, Verbindingen Versterken! Brabants Landschap Jan Baan, directeur ZLTO Herman van Ham, portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling Brabantse Milieufederatie Nol Verdaasdonk, directeur ANWB Janique Huijbregts, regiomanager zuid / algemeen ledenbelang Brabants Particulier Grondbezit Jan Hak, voorzitter Waterschap Aa en Maas Lambert Verheijen, dijkgraaf Waterschap de Dommel Peter Glas, watergraaf Waterschap Brabantse Delta Carla Moonen, dijkgraaf Waterschap Rivierenland Roelof Bleker, dijkgraaf Natuurmonumenten Christ Rijnen, directeur regio Noord-Brabant Limburg TOP Brabant (Toeristisch OndernemersPlatform Brabant) Harrie Nuijten, voorzitter Staatsbosbeheer Ad van Hees, districtshoofd Colofon Fotografie Huub Smeding, Marco Renes, Henk Pijnenburg, Dick Klees, Brabants Landschap, ZLTO, Waterschap Aa en Maas, Shutterstock, TOP Brabant Ontwerp Linda van Eijndhoven, x-hoogte, Tilburg Druk Dekkers van Gerwen

3 Inhoud Inleiding Economische ontwikkeling gebruiken voor meer welzijn en gezondheid Onze ambities Vrijetijdseconomie Landbouw Natuur en Landschap Water Energie & Klimaat Zet in uw agenda 18 maart 2015

4 Brabant buiten: Verbindingen Versterken! 2

5 Inleiding Op 18 maart 2015 kunnen Brabanders hun stem uitbrengen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten. Wij, organisaties die in Brabant werken aan een aantrekkelijk en economisch sterk buitengebied, grijpen dit moment aan om een aantal onderwerpen onder de aandacht te brengen van u als Brabantse politieke partijen. Dit doen wij uiteraard met het verzoek om deze onderwerpen in de komende bestuursperiode op te pakken. Vier jaar geleden hebben we een concreet aanbod gedaan, door als gezamenlijke manifestpartners 160 miljoen euro te investeren in de Brabantse natuur. De Provincie heeft het bedrag meer dan verdubbeld en heeft daarmee het Groen Ontwikkelfonds Brabant opgericht. Die gezamenlijke investeringen maken Brabant een provincie om trots op te zijn. We zijn nu gestart met de uitvoering. We blijven samenwerken om de komende jaren duizenden hectares nieuwe Brabantse natuur met verbeterde waterhuishouding te realiseren. Vele tienduizenden Brabanders genieten daar nu al dagelijks van en veel ondernemers verdienen hieraan hun boterham. Over de transitie van de veehouderij is veel gediscussieerd en de opvattingen over de invulling daarvan lopen wel eens uiteen. Maar er wordt ook samengewerkt om de beleefde overlast in de veehouderij terug te dringen. Via het urgentieteam worden burgers, boeren en gemeenten ondersteund om op een gelijkwaardig niveau het gesprek aan te gaan en samen naar oplossingen te zoeken. We willen deze werkwijze van onderaf continueren. Bovenstaande resultaten zijn voorbeelden van ontwikkelingen die goed zijn voor het leefklimaat, voor de economie, voor het landelijk gebied, voor de steden en voor het vestigingsklimaat in Brabant. Er is al veel bereikt, maar er liggen nog vele uitdagingen voor ons. Als belangwekkende ontwikkelingen voor de komende jaren zien wij naast bovengenoemde thema s: hoe om te gaan met de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen, verbetering van toezicht en handhaving in het buitengebieden, investeringen van de vrijetijdseconomie. Met dit Manifest vragen wij u de komende jaren de gezamenlijke werkwijze vast te houden en de nieuwe thema s op te pakken. Wij nemen daarbij graag verantwoordelijkheid vanuit de overtuiging dat goede en gedragen oplossingen vooral tot stand komen als burgers, maatschappelijk middenveld en overheid goed samenwerken. 3

6 Economische ontwikkeling gebruiken voor meer welzijn en gezondheid De kracht van Brabant zit in de sterke verwevenheid van functies, tussen stad en platteland, economie, water en natuur en in de verbinding tussen mensen onderling en hun maatschappelijke organisaties; het mozaïek van Brabant. De verbeeldende aandacht voor Brabant in de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) voor het bekende ruimtelijk mozaïekmodel versterken we dan ook graag. In deze structuur schuilt de cultuur van het Brabantse landschap, van zijn bewoners, van zijn ondernemingen en organisaties. Het biedt ook het grootste potentieel voor een welvarende regio, een mooi landschap en een aantrekkelijke woonomgeving die uitzonderlijk is in Nederland. Om de kwaliteiten en het potentieel van het landschap te versterken moet er ingezet worden op verdere ontwikkeling daarvan. Hiervoor is het nodig nieuwe economische dragers rond kwalitatief wonen, landschappelijk recreëren en innovatief ondernemen te verbinden met de water- en natuuropgave. De ruimtelijke ordening van Brabant heeft zich tot nog toe vooral ingezet op de versterking en verbetering van de stedelijke omgeving, het watersysteem, de ecologische hoofdstructuur en het agrarisch gebied als gescheiden werelden. Wij pleiten ervoor de ruimtelijke en economische dynamiek zo in te richten dat er meer samenhang ontstaat tussen deze systemen met aandacht voor onze rijke cultuurhistorie. Onze gezamenlijke wens om stad en platteland nadrukkelijker te verbinden, moet leiden tot een versterking van het mozaïek, en niet tot een vervlakking ervan. Tegelijkertijd en hiermee in lijn wordt voor de uitvoering gezocht naar nieuwe sturing en samenwerking met verbindingen op lokale en regionale schaal. De uitdaging is om thema s op het juiste schaalniveau te organiseren. De energie die ontstaat uit het traject Veerkrachtig Bestuur kan daarbij helpen. Veel partijen ontmoeten elkaar, en ook de Provincie, in regionaal overleg. De recente studie over Brabantse netwerken beschrijft naast de trend van zich krachtig ontwikkelende stedelijke relaties, juist ook het versterken van de relaties op regionaal niveau. Aanbevolen wordt om het provinciaal beleid op deze autonome ontwikkeling af te stemmen. 4

7 Als vertegenwoordigers van het buitengebied zijn we dan ook blij dat de B5 gemeenten het voorliggende manifest van de partijen van het buitengebied ondersteunen. B5 en Provincie constateren dat de kracht van stad en de regio s elkaar aanvullen. En dat de groei van de Brabantse steden niet door uitbreiding moet plaatsvinden, maar door intensivering van functionele relaties. Dat kan door betere interne verbindingen, en betere verbindingen met andere regio s, die gebruik maken van elkaars massa (borrowed size) of sterkten benutten (borrowed qualities). Deze metropoolvorming draagt bij aan de agglomeratiekracht en het concurrerend vermogen en vraagt om integrale en integrerende strategieën en beleid waarvoor rijk, provincie, regio en steden gezamenlijk aan de lat staan. Deze aanpak biedt ook kansen van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in het landelijk gebied. Brabant buiten: Verbindingen Versterken! De uitdaging voor de komende jaren is om te sturen op meer welzijn en gezondheid voor de inwoners van Brabant. Dit is ons grootste goed, maar complex om te relateren aan andere beleidsvelden. In Brabant worstelen we met onze kijk op gezondheid. We worden regelmatig geconfronteerd met de negatieve blik op gezondheid zoals gezondheidsrisico s vanuit de veehouderij. Anderzijds is bewezen dat wonen, werken en recreëren in een groene leefomgeving en omgang met dieren positieve effecten op gezondheid heeft. Ook in de vrijetijdseconomie blijkt de markt van een gezond lichaam en een gezonde geest een groeimarkt te zijn. Laten we in Noord- Brabant de positieve kijk op welzijn en gezondheid versterken en hier een integrale One Health opgave van maken. Die slaagt alleen als de economie hieraan dienstbaar is en als verdere ontwikkeling leidt tot meer welbevinden van onze inwoners. Het sluit ook aan bij de ontwikkelingen in het bedrijfsleven dat enkelvoudige oplossingen niet automatisch meer voldoen. Nieuwe ontwikkelingen moeten naast hun economische waarde ook iets toevoegen aan kwaliteit van leven. We willen naar een volhoudbare economische ontwikkeling. De opgaven en uitdagingen van Brabant kunnen niet losgezien worden van de internationale positie van Brabant: nieuwe en meer intensieve verbindingen met andere delen van de wereld, nieuwe inwoners en arbeidskrachten (kenniswerkers), meer toeristen, maar ook versterking van innovatie en kennis. De rol van de Provincie verandert, dat onderkent u ook in uw beleid. Het gaat erom dit in de praktijk waar te maken. Loslaten en faciliteren waar dat mogelijk is. Voldoende ruimte geven aan goede initiatieven van onderop. Wij zien de werkwijze met het Urgentieteam bij het veehouderijdossier en de Werkeenheid van het Groenontwikkelfonds, waarbij partijen met hun achterban nauw samenwerken, als goede voorbeelden hiervan. Maar niet bij elke opgave komt deze gezamenlijke aanpak goed van de grond. Juist daar is er vanuit de Brabantse samenleving behoefte aan regie, bijvoorbeeld bij de Natura2000 gebieden. Die rol kan de Provincie als middenbestuur uitstekend vervullen om ontwikkelingen in goede banen te leiden. De bestaande provinciale fondsen van (bijvoorbeeld) groen en innovatie kunnen deze regierol een belangrijke impuls geven. Als Brabantse manifestpartners willen we de geschetste uitdagingen graag samen met u oppakken. Op verschillende onderdelen zien wij mogelijkheden om zelf ook concreet bij te dragen. Via dit manifest presenteren we per thema onze ambities voor de komende jaren. 5

8 Onze ambities: Vrijetijdseconomie De huidige Provinciale Staten heeft de vrijetijdseconomie omarmd als speerpunt van de Brabantse economie. Dat is terug te zien in de versterking van Visit Brabant. Daarmee zetten we Brabant als toeristisch-recreatieve bestemming stevig op de kaart, zowel nationaal als internationaal. Het is zaak hierop ook in de komende Statenperiode door te pakken. Voor de vrijetijdssector liggen er groeikansen voor de werkgelegenheid met specifieke kwaliteiten: een geografische spreiding in zowel de steden als de kleinste kernen; veel instroom van lager en middelbaar opgeleid personeel; niet verplaatsbaar naar andere (lage lonen-) landen. De kunst is om de sector beter te verbinden met andere thema s als natuur, cultuur(-historie), water, landschap, leefbaarheid en techniek, die leiden tot een (nog) beter woon- en leefklimaat in Brabant. Wij willen onze expertise en netwerk hiervoor samen met de andere manifestpartners inzetten. Essentieel voor het succes is draagvlak van onderop met aanhaking door het midden- en kleinbedrijf. De majeure thema s op het gebied van productontwikkeling, marketing en innovatie waaraan Visit Brabant wil werken en die mede door de provincie en de beschikbare (Europese) fondsen worden geïnitieerd zijn immers pas echt succesvol als naast de grote ook deze bedrijven participeren. Naast de vernieuwende thema s blijft investeren in een goed wandel- en fietsnetwerk cruciaal. Dat netwerk vormt het fundament onder de recreatie-economie. 6

9 Brabant buiten: Verbindingen Versterken! 7

10 Landbouw De Brabantse agro- en foodsector heeft de ambitie toonaangevend te zijn op het vlak van efficiënte, duurzame en zorgvuldige voedselproductie. Dat kan alleen met een robuuste primaire sector en sterke bedrijven binnen de keten van het complex. Ze hebben elkaar nodig. Ruimte voor vernieuwing en een betere samenwerking binnen de keten met cross-overs buiten de keten leiden tot innovaties met toegevoegde waarde op niet alleen economisch, maar ook sociaal- en ecologisch vlak. Goede voorbeelden daarvan zijn precisielandbouw en innovatieve stalsystemen in de veehouderij. Naast primaire agrarische productie richten steeds meer bedrijven zich op de maatschappelijke vraag naar nieuwe producten en diensten uit de groene ruimte. Het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen is daarbij de grote uitdaging. Activiteiten die eerder tot het publieke domein behoorden zoals natuur- en waterbeheer, energie, recreatie en ook zorg blijken zich beter dan verwacht profijtelijk te combineren met de agrarische bedrijfsvoering. Dit zijn hoopvolle eerste stappen in de richting van een duurzaam landbouwsysteem. De Provincie kan die beweging helpen faciliteren en daarmee aansluiten bij de ingezette lijn in het Brabantberaad. Door de behoefte naar waardebehoud van grondstoffen en het terugdringen van afvalstoffen zal een transitie plaatsvinden van een lineair- naar een meer circulaire economie. Het is de uitdaging langs deze weg de concurrentiepositie en economische betekenis van de Brabantse agro- en foodsector te versterken. Ook op het gebied van zorgvuldigheid willen we voorop lopen. Door het verminderen van emissies naar omwonenden en het milieu, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het gesprek aan te gaan met de omgeving versterken we het draagvlak voor de Brabantse boeren en tuinders. 8

11 Een belangrijke bestuurlijke opgave voor de komende jaren zal zijn hoe om te gaan met de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Voorkomen moet worden dat het buitengebied verrommelt. Anderzijds moet de blijvers een ontwikkelingsperspectief worden geboden. Naast hergebruik voor nieuwe bij het buitengebied passende economische activiteiten lijkt sanering van deze locaties, voor een deel met publieke middelen, onafwendbaar. Deels kunnen er ook andere, in het buitengebied passende functies mogelijk zijn. Deze locaties kunnen een kraamkamerfunctie bieden voor MKB-bedrijven. Er liggen ook kansen op toeristisch recreatief gebied al is enige terughoudendheid geboden. Alleen initiatieven die voldoende onderscheidend en robuust zijn en kunnen bijdragen aan een landschappelijke kwaliteitsimpuls en de vergroting van de recreatieve toegankelijkheid in het buitengebied zijn van toegevoegde waarde. Locaties die nu en straks vrijkomen zijn steeds groter en het wordt daarmee moeilijker om ze te saneren of een passende andere functie te vinden. Vaak past een enkelvoudige oplossing niet en zijn er nieuwe transformaties nodig. Interessant is te onderzoeken of integratie van meerdere enkelvoudige thema s nieuw perspectief biedt. Een VAB zou zo maar kunnen worden getransformeerd naar een lokale duurzame energieproductielocatie, coöperatief geëxploiteerd en functioneel ruimtelijk gevestigd. Brabant buiten: Verbindingen Versterken! 9

12 Natuur & Landschap De Provincie nodigt partijen uit om de Ecologische Hoofdstructuur, het Brabantse natuurnetwerk, te voltooien. Aaneengesloten natuurgebieden met rijke natuur en beleefbare rust is ook waar wij voor staan. Hierbij ligt prioriteit bij de opgaven die bijdragen aan Natura2000- en Kaderrichtlijn Waterdoelen. Wij zijn verheugd dat door de instelling van het Groenontwikkelfonds Brabant er ruime mogelijkheden zijn voor particulieren, landgoedeigenaren, agrariërs en andere partijen om bij te dragen aan de doelstelling van het Brabantse natuurnetwerk inclusief de bijbehorende waterhuishouding. Wij als manifestpartners zullen de initiatiefnemers de helpende hand bieden. Robuuste, maar tegelijk ook bereikbare en toegankelijke natuur in de nabijheid van dorpen en steden is belangrijk voor de inwoners van Brabant. Dit brengt echter ook verantwoordelijkheden met zich mee. Plaatselijk ontstaan problemen door dumpingen van (drugs)afval, of de overschrijding van draagkracht van gebieden. Stevige aanpak van de criminaliteit door samenwerking tussen overheden en beschikbaarstelling van voldoende opsporingscapaciteit, toezicht en handhaving, maar ook goede zonering zijn cruciaal om de functie van deze gebieden ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Een belangrijke opgave voor de komende jaren ligt in het verder versterken van passende mogelijkheden voor natuurbeleving en educatie, met daarbij speciale aandacht voor de jeugd. Het doel hiervan is het versterken van de binding tussen mensen en de natuur, met positieve effecten op hun gezondheid als gevolg. Wij willen ons inspannen om in goede samenwerking tussen de natuursector en het toeristisch-recreatief bedrijfsleven bij te dragen aan deze ontwikkeling. Landschappelijke waarden staan onder druk door de hoge dynamiek, hoge verstedelijkingsgraad en een intensieve agrarische sector. Tegelijkertijd is er een breed gedeeld besef dat een aantrekkelijk en toegankelijk landschap van grote betekenis is voor het welzijn van de Brabanders en voor het vestigingsklimaat. Een fraai landelijk gebied kan letterlijk de brug vormen tussen stad en de dorpen. Brabant heeft veel ervaring opgedaan met de versterking van het landschap met stimuleringsregelingen. Er is een actieve samenwerking tussen (agrarische natuurverenigingen, natuurorganisaties, landgoedeigenaren en vrijwilligers. Aangetoond is dat investeren in akkerranden en kleine landschapselementen een belangrijke ecologische meerwaarde heeft. Hierdoor ontstaat een fijnmazige dooradering die aansluit op de Ecologische Hoofdstructuur. Via wandelpaden en ommetjes wordt dit gecombineerd met een goede recreatieve toegankelijkheid. De komende jaren willen we hiermee doorgaan. Via het Stimuleringskader is een provinciedekkende gemeentelijke investering in het landschap opgebouwd. Voor de continuering hiervan is blijvende provinciale cofinanciering essentieel. Bijzondere aandacht vragen wij voor ons cultureel erfgoed dat teruggaat tot de 12 e eeuw. Op veel plaatsen in het buitengebied getuigen buitenplaatsen, landgoederen en boerderijen van een bijzondere historie en geven zij vorm aan het landschap. Het belang van het cultureel erfgoed voor de leefomgeving en het welzijn mag niet worden onderschat. Bij de te maken keuzes pleiten wij daarom voor meer oog zijn voor de waarde van het cultuurhistorisch erfgoed. Dat houdt in dat bij alle activiteiten die de provincie ontplooit, oog moet zijn voor versterking van het cultuurhistorisch erfgoed. 10

13 Brabant buiten: Verbindingen Versterken! 11

14 Water Water is een belangrijke basisvoorwaarde voor prettig wonen, werken en recreëren in Brabant. Schoon, veilig en voldoende water lijken vanzelfsprekend te zijn. In de toekomst krijgen we vaker te maken met extreme neerslag en hoge waterstanden. Bij extreme hoosbuien kan het riool vaak de watervloed niet aan en kan wateroverlast ontstaan. Aan de rivieren zijn maatregelen noodzakelijk en de dijken moeten op sterkte worden gehouden. Op de hoge zandgronden kan het in de zomer door watergebrek wel eens veel te droog worden. Daar wordt juist het waterpeil verhoogd en worden maatregelen getroffen om het water langer vast te houden. Het Brabantse grondwater is van topkwaliteit en daarmee een belangrijke bron voor ons drinkwater en een belangrijke economische factor voor landbouw en industrie. Goede bescherming van deze voorraad en goed beheer is voor onze gezondheid, economie en leefomgeving van grote waarde. Een forse opgave ligt er op het vlak van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het water wordt gereinigd en er worden waterlopen onderhouden en aangepast om de kwaliteit ervan te verbeteren. De waterhuishouding op orde is een belangrijke voorwaarde voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur in onze provincie. De afgelopen jaren is een hoog rendement gehaald uit de gezamenlijke uitvoering van projecten op gebiedsniveau. Deze werkwijze willen we de komende jaren continueren. De waterschappen willen graag doorgaan met de gezamenlijke investeringen in waterprojecten. 12

15 Energie & Klimaat Het klimaat verandert. Om de gevolgen binnen de perken te houden is het onze opdracht de CO2 uitstoot te verminderen. Door het herstelvermogen van de natuur te vergroten kan klimaatadaptatie plaatsvinden. Ook is er een energietransitie nodig. Vanuit geopolitieke overwegingen is het noodzakelijk minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Investeer in energiebesparing en investeer in duurzame energie en geef ook de ruimte aan lokale initiatieven en coöperaties waarin burgers zelf het initiatief nemen de transitie vorm te geven. Wij zijn er van overtuigd dat de energievoorziening meer uit lokale en regionale bronnen moet komen. Wij vragen u bovenstaande boodschap te omarmen. Het voortzetten van onze samenwerking en daarbij streven naar het bereiken van meerwaarde voor alle Brabanders is waar we voor willen gaan. Wij gaan graag met u het gesprek aan over de verdere uitwerking hiervan. 13

16 Brabant buiten: Verbindingen Versterken!

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Groen Ontwikkelprogramma Natuurnetwerk

Groen Ontwikkelprogramma Natuurnetwerk Groen Ontwikkelprogramma Natuurnetwerk (ambitiedocument) Streeknetwerk LandStad De Baronie 1. Het Natuurnetwerk Nederland In het Natuurpact voor de ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland (2013)

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Samen werkt beter. De partners. Samenwerken aan toekomstbestendige ontwikkeling met een balans tussen economie en ecologie

Samen werkt beter. De partners. Samenwerken aan toekomstbestendige ontwikkeling met een balans tussen economie en ecologie De partners De 15 partners van zijn: Landschap Overijssel, LTO Noord, Natuur en Milieu Overijssel, Natuurlijk Platteland Oost, Natuurmonumenten, Overijssels Particulier Grondbezit (OPG), provincie Overijssel,

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta Resultaten Advies en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta 29 november 2013 Nationaal Landschap IJsseldelta is in verandering. Transitie noemen we dat. We bereiden ons voor op een andere manier

Nadere informatie

Verklaring van Hoog & Droog

Verklaring van Hoog & Droog Verklaring van Hoog & Droog Aangenomen bij acclamatie op woensdag 6 juni bij Burgers Zoo te Arnhem Over de andere kant van de Delta Verklaring van Hoog & Droog Conclusies en adviezen geformuleerd tijdens

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

De Zeven van de Vereniging van Brabantse Gemeenten

De Zeven van de Vereniging van Brabantse Gemeenten De Zeven van de Vereniging van Brabantse Gemeenten INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Bestuurlijke transitie: op weg naar nieuwe verhoudingen tussen overheid en burger 3 Een sterk netwerk: naar een symbiose van

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland. 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland

Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland. 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland Inhoud Inleiding... 2 I. Snapshot Rivierenland 2013... 2 II. Toekomstbeeld Rivierenland 2040...

Nadere informatie

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030 De Koers van Cuijk Inhoud presentatie 1. Doel en opzet Structuurvisie - visie en thema s - deelgebieden 2. Gebiedsgerichte opgaven 3. Visiekaart 4. Het vervolg.. 5.

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

F O D I Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën. Zorgvuldig winnen. Gedragscode Flora- en faunawet voor natuurbewust ontgronden

F O D I Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën. Zorgvuldig winnen. Gedragscode Flora- en faunawet voor natuurbewust ontgronden F O D I Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën Zorgvuldig winnen Gedragscode Flora- en faunawet voor natuurbewust ontgronden Zorgvuldig In Nederland is in het verleden veel zand, grind,

Nadere informatie

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland Paul Opdam Wageningen Universiteit en Alterra paul.opdam@wur.nl 3 kernpunten EHS: verzekering voor biodiversiteit Klimaatverandering

Nadere informatie

De lokale maat in waterbeheer

De lokale maat in waterbeheer De lokale maat in waterbeheer met lokale kennis en betrokkenheid Een praktisch waterschap voor iedereen! Tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten Met een rechtvaardige waterschapsbelasting Duurzaam

Nadere informatie

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk Marco Siecker Wietske Theloesen 26 mei 2014 Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk 1. Opening 19:30 2. Terugblik 1 e gebiedsavond 19:35 3. Terugblik 1 e gebiedstafel 19:40 4. Thema s uitwerken

Nadere informatie

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland LEADER Kempenland Samen investeren in een leefbaar platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;

Nadere informatie

AANTEKENEN. Provinciale Staten van Noord-Brabant Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch

AANTEKENEN. Provinciale Staten van Noord-Brabant Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch AANTEKENEN Provinciale Staten van Noord-Brabant Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch referentie doorkiesnummer datum CS/bhe (013) 594 47 28 16 maart 2015 onderwerp Position

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Buck Consultants International Nijmegen, 25 maart 2016 1 Economisch DNA

Nadere informatie

Verkiezingsmanifest Groene Ruimte voor Provinciale Staten van Zuid-Holland

Verkiezingsmanifest Groene Ruimte voor Provinciale Staten van Zuid-Holland Verkiezingsmanifest Groene Ruimte voor Provinciale Staten van Zuid-Holland Op de bres voor de kwaliteit van het buitengebied! Ruimte Landschap Robuust watersysteem Natuur Recreatie om de stad Landbouw

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Bron: beeldbank.rws.nl

Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Bron: beeldbank.rws.nl Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen Bron: beeldbank.rws.nl Introductie Herkingen, Stellendam en Ouddorp zijn gelegen op Goeree-Overflakkee, het meest zuidelijke eiland van de Zuid-Hollandse

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Regie op energie Wij, de 22 gemeenten in de regio Arnhem- Nijmegen, maken ons sterk voor een versnelde transitie van fossiele

Nadere informatie

Alles van waarde is weerloos over landschap, herijking EHS groen blauwe diensten

Alles van waarde is weerloos over landschap, herijking EHS groen blauwe diensten Alles van waarde is weerloos over landschap, herijking EHS groen blauwe diensten Gerbrand van t Klooster LTO Nederland Coördinator ruimtelijke ordening Waarden van het landschap, RLG (1996): ruimte en

Nadere informatie

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Inhoud presentatie 0. Hoe omgaan met ambities 1. Wat is het Ecomunitypark 2. Voor wie is het park 3. Van samenwerking

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met Vooruit met natuur Stelt u zich voor een sterke, fitte, sprankelende natuur, waarvan je volop kunt genieten. Natuur dichtbij, die ontspant en die maakt dat je je prettig voelt op de plek waar je woont.

Nadere informatie

Wild van de Veluwe! Op weg naar een Veluwemanifest.?

Wild van de Veluwe! Op weg naar een Veluwemanifest.? 1 Wild van de Veluwe! Op weg naar een Veluwemanifest.? Ondergetekende organisaties zijn wild van de Veluwe, en willen daar werk van maken! De Veluwe behoort tot de mooiste en bijzonderste gebieden van

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. 4 - Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. t Hl i ifi ; : i :>! ui 5 /,,,,,, Wm > mmffl i f r.-v : i. 1,1 I : Het landschap in Brabant is vandaag de dag

Nadere informatie

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar.

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. Naar Groningen 2.0 Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. In het laatste jaar van deze statenperiode

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 44

Provinciaal blad 2012, 44 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 44 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 augustus 2012, nr. 80B5BE58, tot instelling van de AVP-gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug (Instellingsbesluit

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Voor wie doet u het allemaal? Ontdek het met uw eigen Verdienmodel

Voor wie doet u het allemaal? Ontdek het met uw eigen Verdienmodel Voor wie doet u het allemaal? Ontdek het met uw eigen Verdienmodel Voor wie doet u het eigenlijk allemaal? Veel ondernemers werken met passie aan hun product of dienst. Dan komt het weleens voor dat ondernemers

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Een. ondernemende EHS. voor Brabant

Een. ondernemende EHS. voor Brabant Een ondernemende EHS voor Brabant Een ondernemende EHS voor Brabant Natuur- en landschapsontwikkeling is belangrijk voor een mooi, gevarieerd en aantrekkelijk Brabants platteland. Brabantse boeren en tuinders

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN

JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN INLEIDING Foto: Timo Tijhof, Creative Commons OP PEIL BRENGEN Voor iedereen is het belangrijk dat er genoeg schoon water

Nadere informatie

10 Bouwstenen voor een provinciaal landschapsoffensief

10 Bouwstenen voor een provinciaal landschapsoffensief Nieuwe Structuurvisie Noord-Brabant 10 Bouwstenen voor een provinciaal landschapsoffensief Inleiding Het landelijk gebied in Brabant staat onder grote druk. Hoewel er stappen worden genomen om de Ecologische

Nadere informatie

Leerdoelen en kerndoelen

Leerdoelen en kerndoelen Leerdoelen en kerndoelen De leerdoelen in de leerlijn vallen in het leerdomein Oriëntatie op jezelf en de wereld. Naast de gebruikelijke natuur en milieukerndoelen (kerndoelen 39, 40 en 41) zijn ook de

Nadere informatie

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl)

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Introductie De Friese gemeente Tytsjerksteradiel ligt pal ten oosten van de provinciehoofdstad Leeuwarden. De gemeente bestaat uit 17 kernen;

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

10-punten plan VNG - Gastvrij Nederland: basis voor nieuw toeristisch-recreatief beleid

10-punten plan VNG - Gastvrij Nederland: basis voor nieuw toeristisch-recreatief beleid 10-punten plan VNG - Gastvrij Nederland: basis voor nieuw toeristisch-recreatief beleid Gastvrij Nederland 1, Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd en de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Historisch geografische typering van het landschap op Texel

Historisch geografische typering van het landschap op Texel Historisch geografische typering van het landschap op Texel Orienterend onderzoek in het kader van het masterplan Texel. Uitgevoerd door mw. Drs. M.A.C. Zwetsloot, MIMA milieu advies bureau, Dirkshorn.

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Noord-Brabant, de meest innovatieve en gastvrije provincie. Beleidskader en Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2013-2020

Noord-Brabant, de meest innovatieve en gastvrije provincie. Beleidskader en Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2013-2020 Noord-Brabant, de meest innovatieve en gastvrije provincie Beleidskader en Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2013-2020 Aanleiding Agenda van Brabant Topregio kennis en innovatie Leef- en vestigingsklimaat

Nadere informatie

Milieuhinder bij wonen en werken

Milieuhinder bij wonen en werken Milieuhinder bij wonen en werken DE PROBLEMATIEK Wanneer bedrijven in of nabij woongebieden zijn gevestigd en hinder veroorzaken gaan wonen en werken niet samen. De hinder kan ontstaan door geluidsoverlast

Nadere informatie

Zet de natuur in voor een gezonder Brabant!

Zet de natuur in voor een gezonder Brabant! Zet de natuur in voor een gezonder Brabant! Actieplan voor de politiek Ambitie De Brabantse natuur heeft een enorme potentie om een bijdrage te leveren aan de gezondheid en het welbevinden van alle Brabanders.

Nadere informatie

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND Deel II Ambities en prioriteiten Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Juni 2003 0 In onze naam, Cultuurconvenant Zuid-Nederland (CZN), staat het woord

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame Amerstreek. Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën.

Samen werken aan een duurzame Amerstreek. Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën. Samen werken aan een duurzame Amerstreek Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën. Samen werken aan een duurzame Amerstreek Rabobank Amerstreek heeft in dit VN Jaar van de Coöperatie 2012 het economisch

Nadere informatie

Wijs met water! Verkiezingsprogramma

Wijs met water! Verkiezingsprogramma Wijs met water! Verkiezingsprogramma Waterschap Hollandse Delta Lijst 10 www.wijsmetwaterhollandsedelta.nl In uw handen ligt het verkiezingsprogramma van onze partij. Graag willen wij u kennis laten maken

Nadere informatie

DE FLEXIBELE WATER BEHEERDER

DE FLEXIBELE WATER BEHEERDER DE FLEXIBELE WATER BEHEERDER Klimaatverandering, adaptatie, mitigatie. Veranderende opgaven stellen waterschappen voor grote uitdagingen. In een veranderende maatschappij die steeds vaker zelf initiatief

Nadere informatie

Het door wethouder A Smit, woordelijk, gestelde:

Het door wethouder A Smit, woordelijk, gestelde: Aan: Gemeente Assen Ter attentie van de gemeenteraad Postbus 30018 9400 RA ASSEN Ubbena, 10 oktober 2015 Geacht raadslid, Met dit schrijven wil ik uw aandacht vragen voor punt 9 van de Vergadering Gemeenteraad

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

LEADER in POP3. Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt alvast aan de slag* Ochtend programma

LEADER in POP3. Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt alvast aan de slag* Ochtend programma *Deze presentatie wordt gedurende 2014 geactualiseerd zodra nieuwe informatie beschikbaar is LEADER in POP3 Ochtend programma Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Breedband in Overijssel

Breedband in Overijssel Breedband in Overijssel Aanleiding project (I) Breedband van strategisch belang voor provincie Vraag naar bandbreedte neemt exponentieel toe (30-40% / jaar). Randvoorwaarde voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e Stand van zaken Regiocontract (1november 2015) Subsidieverlening De provincie heeft besloten voor 2 programma's in het Regiocontract: Aantrekkelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel van het college inzake Agenda groen voor de stad 2016

Raadsvoorstel van het college inzake Agenda groen voor de stad 2016 Registratienummer DSB 2016.297 RIS294705 Raadsvoorstel van het college inzake Agenda groen voor de stad 2016 De wereld om ons heen is in beweging en ook onze stad verandert. Den Haag is echter nog steeds

Nadere informatie

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is Convenant Overheid Toeristische Sector Veluwe PARTIJEN: 1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 158, eerste lid onder a van

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

ABiodiversiteit en natuur & landschap in de samenleving

ABiodiversiteit en natuur & landschap in de samenleving ABiodiversiteit en natuur & landschap in de samenleving Voorzichtig herstel bedreigde soorten Verdere achteruitgang functioneren van ecosystemen en biodiversiteit Meer aandacht voor natuur als basisvoorwaarde

Nadere informatie

Ledenbrief Stopdestank Deurne Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu nummer 43 februari 2015

Ledenbrief Stopdestank Deurne Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu nummer 43 februari 2015 Ledenbrief Stopdestank Deurne Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu nummer 43 februari 2015 Stopdestank nodigt u uit DOE MEE AAN DE DISCUSSIES Informatie- en discussiebijeenkomst

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

Rol PBL in het natuurbeleid Netwerk Land en Water. Petra van Egmond 21 maart 2014

Rol PBL in het natuurbeleid Netwerk Land en Water. Petra van Egmond 21 maart 2014 Rol PBL in het natuurbeleid Netwerk Land en Water Petra van Egmond 21 maart 2014 Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het

Nadere informatie