Brabant buiten: Verbindingen Versterken!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brabant buiten: Verbindingen Versterken!"

Transcriptie

1 Brabant buiten: Verbindingen Versterken!

2 Brabant buiten: Verbindingen Versterken! Manifest Brabant Buiten, Verbindingen Versterken! Brabants Landschap Jan Baan, directeur ZLTO Herman van Ham, portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling Brabantse Milieufederatie Nol Verdaasdonk, directeur ANWB Janique Huijbregts, regiomanager zuid / algemeen ledenbelang Brabants Particulier Grondbezit Jan Hak, voorzitter Waterschap Aa en Maas Lambert Verheijen, dijkgraaf Waterschap de Dommel Peter Glas, watergraaf Waterschap Brabantse Delta Carla Moonen, dijkgraaf Waterschap Rivierenland Roelof Bleker, dijkgraaf Natuurmonumenten Christ Rijnen, directeur regio Noord-Brabant Limburg TOP Brabant (Toeristisch OndernemersPlatform Brabant) Harrie Nuijten, voorzitter Staatsbosbeheer Ad van Hees, districtshoofd Colofon Fotografie Huub Smeding, Marco Renes, Henk Pijnenburg, Dick Klees, Brabants Landschap, ZLTO, Waterschap Aa en Maas, Shutterstock, TOP Brabant Ontwerp Linda van Eijndhoven, x-hoogte, Tilburg Druk Dekkers van Gerwen

3 Inhoud Inleiding Economische ontwikkeling gebruiken voor meer welzijn en gezondheid Onze ambities Vrijetijdseconomie Landbouw Natuur en Landschap Water Energie & Klimaat Zet in uw agenda 18 maart 2015

4 Brabant buiten: Verbindingen Versterken! 2

5 Inleiding Op 18 maart 2015 kunnen Brabanders hun stem uitbrengen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten. Wij, organisaties die in Brabant werken aan een aantrekkelijk en economisch sterk buitengebied, grijpen dit moment aan om een aantal onderwerpen onder de aandacht te brengen van u als Brabantse politieke partijen. Dit doen wij uiteraard met het verzoek om deze onderwerpen in de komende bestuursperiode op te pakken. Vier jaar geleden hebben we een concreet aanbod gedaan, door als gezamenlijke manifestpartners 160 miljoen euro te investeren in de Brabantse natuur. De Provincie heeft het bedrag meer dan verdubbeld en heeft daarmee het Groen Ontwikkelfonds Brabant opgericht. Die gezamenlijke investeringen maken Brabant een provincie om trots op te zijn. We zijn nu gestart met de uitvoering. We blijven samenwerken om de komende jaren duizenden hectares nieuwe Brabantse natuur met verbeterde waterhuishouding te realiseren. Vele tienduizenden Brabanders genieten daar nu al dagelijks van en veel ondernemers verdienen hieraan hun boterham. Over de transitie van de veehouderij is veel gediscussieerd en de opvattingen over de invulling daarvan lopen wel eens uiteen. Maar er wordt ook samengewerkt om de beleefde overlast in de veehouderij terug te dringen. Via het urgentieteam worden burgers, boeren en gemeenten ondersteund om op een gelijkwaardig niveau het gesprek aan te gaan en samen naar oplossingen te zoeken. We willen deze werkwijze van onderaf continueren. Bovenstaande resultaten zijn voorbeelden van ontwikkelingen die goed zijn voor het leefklimaat, voor de economie, voor het landelijk gebied, voor de steden en voor het vestigingsklimaat in Brabant. Er is al veel bereikt, maar er liggen nog vele uitdagingen voor ons. Als belangwekkende ontwikkelingen voor de komende jaren zien wij naast bovengenoemde thema s: hoe om te gaan met de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen, verbetering van toezicht en handhaving in het buitengebieden, investeringen van de vrijetijdseconomie. Met dit Manifest vragen wij u de komende jaren de gezamenlijke werkwijze vast te houden en de nieuwe thema s op te pakken. Wij nemen daarbij graag verantwoordelijkheid vanuit de overtuiging dat goede en gedragen oplossingen vooral tot stand komen als burgers, maatschappelijk middenveld en overheid goed samenwerken. 3

6 Economische ontwikkeling gebruiken voor meer welzijn en gezondheid De kracht van Brabant zit in de sterke verwevenheid van functies, tussen stad en platteland, economie, water en natuur en in de verbinding tussen mensen onderling en hun maatschappelijke organisaties; het mozaïek van Brabant. De verbeeldende aandacht voor Brabant in de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) voor het bekende ruimtelijk mozaïekmodel versterken we dan ook graag. In deze structuur schuilt de cultuur van het Brabantse landschap, van zijn bewoners, van zijn ondernemingen en organisaties. Het biedt ook het grootste potentieel voor een welvarende regio, een mooi landschap en een aantrekkelijke woonomgeving die uitzonderlijk is in Nederland. Om de kwaliteiten en het potentieel van het landschap te versterken moet er ingezet worden op verdere ontwikkeling daarvan. Hiervoor is het nodig nieuwe economische dragers rond kwalitatief wonen, landschappelijk recreëren en innovatief ondernemen te verbinden met de water- en natuuropgave. De ruimtelijke ordening van Brabant heeft zich tot nog toe vooral ingezet op de versterking en verbetering van de stedelijke omgeving, het watersysteem, de ecologische hoofdstructuur en het agrarisch gebied als gescheiden werelden. Wij pleiten ervoor de ruimtelijke en economische dynamiek zo in te richten dat er meer samenhang ontstaat tussen deze systemen met aandacht voor onze rijke cultuurhistorie. Onze gezamenlijke wens om stad en platteland nadrukkelijker te verbinden, moet leiden tot een versterking van het mozaïek, en niet tot een vervlakking ervan. Tegelijkertijd en hiermee in lijn wordt voor de uitvoering gezocht naar nieuwe sturing en samenwerking met verbindingen op lokale en regionale schaal. De uitdaging is om thema s op het juiste schaalniveau te organiseren. De energie die ontstaat uit het traject Veerkrachtig Bestuur kan daarbij helpen. Veel partijen ontmoeten elkaar, en ook de Provincie, in regionaal overleg. De recente studie over Brabantse netwerken beschrijft naast de trend van zich krachtig ontwikkelende stedelijke relaties, juist ook het versterken van de relaties op regionaal niveau. Aanbevolen wordt om het provinciaal beleid op deze autonome ontwikkeling af te stemmen. 4

7 Als vertegenwoordigers van het buitengebied zijn we dan ook blij dat de B5 gemeenten het voorliggende manifest van de partijen van het buitengebied ondersteunen. B5 en Provincie constateren dat de kracht van stad en de regio s elkaar aanvullen. En dat de groei van de Brabantse steden niet door uitbreiding moet plaatsvinden, maar door intensivering van functionele relaties. Dat kan door betere interne verbindingen, en betere verbindingen met andere regio s, die gebruik maken van elkaars massa (borrowed size) of sterkten benutten (borrowed qualities). Deze metropoolvorming draagt bij aan de agglomeratiekracht en het concurrerend vermogen en vraagt om integrale en integrerende strategieën en beleid waarvoor rijk, provincie, regio en steden gezamenlijk aan de lat staan. Deze aanpak biedt ook kansen van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in het landelijk gebied. Brabant buiten: Verbindingen Versterken! De uitdaging voor de komende jaren is om te sturen op meer welzijn en gezondheid voor de inwoners van Brabant. Dit is ons grootste goed, maar complex om te relateren aan andere beleidsvelden. In Brabant worstelen we met onze kijk op gezondheid. We worden regelmatig geconfronteerd met de negatieve blik op gezondheid zoals gezondheidsrisico s vanuit de veehouderij. Anderzijds is bewezen dat wonen, werken en recreëren in een groene leefomgeving en omgang met dieren positieve effecten op gezondheid heeft. Ook in de vrijetijdseconomie blijkt de markt van een gezond lichaam en een gezonde geest een groeimarkt te zijn. Laten we in Noord- Brabant de positieve kijk op welzijn en gezondheid versterken en hier een integrale One Health opgave van maken. Die slaagt alleen als de economie hieraan dienstbaar is en als verdere ontwikkeling leidt tot meer welbevinden van onze inwoners. Het sluit ook aan bij de ontwikkelingen in het bedrijfsleven dat enkelvoudige oplossingen niet automatisch meer voldoen. Nieuwe ontwikkelingen moeten naast hun economische waarde ook iets toevoegen aan kwaliteit van leven. We willen naar een volhoudbare economische ontwikkeling. De opgaven en uitdagingen van Brabant kunnen niet losgezien worden van de internationale positie van Brabant: nieuwe en meer intensieve verbindingen met andere delen van de wereld, nieuwe inwoners en arbeidskrachten (kenniswerkers), meer toeristen, maar ook versterking van innovatie en kennis. De rol van de Provincie verandert, dat onderkent u ook in uw beleid. Het gaat erom dit in de praktijk waar te maken. Loslaten en faciliteren waar dat mogelijk is. Voldoende ruimte geven aan goede initiatieven van onderop. Wij zien de werkwijze met het Urgentieteam bij het veehouderijdossier en de Werkeenheid van het Groenontwikkelfonds, waarbij partijen met hun achterban nauw samenwerken, als goede voorbeelden hiervan. Maar niet bij elke opgave komt deze gezamenlijke aanpak goed van de grond. Juist daar is er vanuit de Brabantse samenleving behoefte aan regie, bijvoorbeeld bij de Natura2000 gebieden. Die rol kan de Provincie als middenbestuur uitstekend vervullen om ontwikkelingen in goede banen te leiden. De bestaande provinciale fondsen van (bijvoorbeeld) groen en innovatie kunnen deze regierol een belangrijke impuls geven. Als Brabantse manifestpartners willen we de geschetste uitdagingen graag samen met u oppakken. Op verschillende onderdelen zien wij mogelijkheden om zelf ook concreet bij te dragen. Via dit manifest presenteren we per thema onze ambities voor de komende jaren. 5

8 Onze ambities: Vrijetijdseconomie De huidige Provinciale Staten heeft de vrijetijdseconomie omarmd als speerpunt van de Brabantse economie. Dat is terug te zien in de versterking van Visit Brabant. Daarmee zetten we Brabant als toeristisch-recreatieve bestemming stevig op de kaart, zowel nationaal als internationaal. Het is zaak hierop ook in de komende Statenperiode door te pakken. Voor de vrijetijdssector liggen er groeikansen voor de werkgelegenheid met specifieke kwaliteiten: een geografische spreiding in zowel de steden als de kleinste kernen; veel instroom van lager en middelbaar opgeleid personeel; niet verplaatsbaar naar andere (lage lonen-) landen. De kunst is om de sector beter te verbinden met andere thema s als natuur, cultuur(-historie), water, landschap, leefbaarheid en techniek, die leiden tot een (nog) beter woon- en leefklimaat in Brabant. Wij willen onze expertise en netwerk hiervoor samen met de andere manifestpartners inzetten. Essentieel voor het succes is draagvlak van onderop met aanhaking door het midden- en kleinbedrijf. De majeure thema s op het gebied van productontwikkeling, marketing en innovatie waaraan Visit Brabant wil werken en die mede door de provincie en de beschikbare (Europese) fondsen worden geïnitieerd zijn immers pas echt succesvol als naast de grote ook deze bedrijven participeren. Naast de vernieuwende thema s blijft investeren in een goed wandel- en fietsnetwerk cruciaal. Dat netwerk vormt het fundament onder de recreatie-economie. 6

9 Brabant buiten: Verbindingen Versterken! 7

10 Landbouw De Brabantse agro- en foodsector heeft de ambitie toonaangevend te zijn op het vlak van efficiënte, duurzame en zorgvuldige voedselproductie. Dat kan alleen met een robuuste primaire sector en sterke bedrijven binnen de keten van het complex. Ze hebben elkaar nodig. Ruimte voor vernieuwing en een betere samenwerking binnen de keten met cross-overs buiten de keten leiden tot innovaties met toegevoegde waarde op niet alleen economisch, maar ook sociaal- en ecologisch vlak. Goede voorbeelden daarvan zijn precisielandbouw en innovatieve stalsystemen in de veehouderij. Naast primaire agrarische productie richten steeds meer bedrijven zich op de maatschappelijke vraag naar nieuwe producten en diensten uit de groene ruimte. Het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen is daarbij de grote uitdaging. Activiteiten die eerder tot het publieke domein behoorden zoals natuur- en waterbeheer, energie, recreatie en ook zorg blijken zich beter dan verwacht profijtelijk te combineren met de agrarische bedrijfsvoering. Dit zijn hoopvolle eerste stappen in de richting van een duurzaam landbouwsysteem. De Provincie kan die beweging helpen faciliteren en daarmee aansluiten bij de ingezette lijn in het Brabantberaad. Door de behoefte naar waardebehoud van grondstoffen en het terugdringen van afvalstoffen zal een transitie plaatsvinden van een lineair- naar een meer circulaire economie. Het is de uitdaging langs deze weg de concurrentiepositie en economische betekenis van de Brabantse agro- en foodsector te versterken. Ook op het gebied van zorgvuldigheid willen we voorop lopen. Door het verminderen van emissies naar omwonenden en het milieu, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het gesprek aan te gaan met de omgeving versterken we het draagvlak voor de Brabantse boeren en tuinders. 8

11 Een belangrijke bestuurlijke opgave voor de komende jaren zal zijn hoe om te gaan met de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Voorkomen moet worden dat het buitengebied verrommelt. Anderzijds moet de blijvers een ontwikkelingsperspectief worden geboden. Naast hergebruik voor nieuwe bij het buitengebied passende economische activiteiten lijkt sanering van deze locaties, voor een deel met publieke middelen, onafwendbaar. Deels kunnen er ook andere, in het buitengebied passende functies mogelijk zijn. Deze locaties kunnen een kraamkamerfunctie bieden voor MKB-bedrijven. Er liggen ook kansen op toeristisch recreatief gebied al is enige terughoudendheid geboden. Alleen initiatieven die voldoende onderscheidend en robuust zijn en kunnen bijdragen aan een landschappelijke kwaliteitsimpuls en de vergroting van de recreatieve toegankelijkheid in het buitengebied zijn van toegevoegde waarde. Locaties die nu en straks vrijkomen zijn steeds groter en het wordt daarmee moeilijker om ze te saneren of een passende andere functie te vinden. Vaak past een enkelvoudige oplossing niet en zijn er nieuwe transformaties nodig. Interessant is te onderzoeken of integratie van meerdere enkelvoudige thema s nieuw perspectief biedt. Een VAB zou zo maar kunnen worden getransformeerd naar een lokale duurzame energieproductielocatie, coöperatief geëxploiteerd en functioneel ruimtelijk gevestigd. Brabant buiten: Verbindingen Versterken! 9

12 Natuur & Landschap De Provincie nodigt partijen uit om de Ecologische Hoofdstructuur, het Brabantse natuurnetwerk, te voltooien. Aaneengesloten natuurgebieden met rijke natuur en beleefbare rust is ook waar wij voor staan. Hierbij ligt prioriteit bij de opgaven die bijdragen aan Natura2000- en Kaderrichtlijn Waterdoelen. Wij zijn verheugd dat door de instelling van het Groenontwikkelfonds Brabant er ruime mogelijkheden zijn voor particulieren, landgoedeigenaren, agrariërs en andere partijen om bij te dragen aan de doelstelling van het Brabantse natuurnetwerk inclusief de bijbehorende waterhuishouding. Wij als manifestpartners zullen de initiatiefnemers de helpende hand bieden. Robuuste, maar tegelijk ook bereikbare en toegankelijke natuur in de nabijheid van dorpen en steden is belangrijk voor de inwoners van Brabant. Dit brengt echter ook verantwoordelijkheden met zich mee. Plaatselijk ontstaan problemen door dumpingen van (drugs)afval, of de overschrijding van draagkracht van gebieden. Stevige aanpak van de criminaliteit door samenwerking tussen overheden en beschikbaarstelling van voldoende opsporingscapaciteit, toezicht en handhaving, maar ook goede zonering zijn cruciaal om de functie van deze gebieden ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Een belangrijke opgave voor de komende jaren ligt in het verder versterken van passende mogelijkheden voor natuurbeleving en educatie, met daarbij speciale aandacht voor de jeugd. Het doel hiervan is het versterken van de binding tussen mensen en de natuur, met positieve effecten op hun gezondheid als gevolg. Wij willen ons inspannen om in goede samenwerking tussen de natuursector en het toeristisch-recreatief bedrijfsleven bij te dragen aan deze ontwikkeling. Landschappelijke waarden staan onder druk door de hoge dynamiek, hoge verstedelijkingsgraad en een intensieve agrarische sector. Tegelijkertijd is er een breed gedeeld besef dat een aantrekkelijk en toegankelijk landschap van grote betekenis is voor het welzijn van de Brabanders en voor het vestigingsklimaat. Een fraai landelijk gebied kan letterlijk de brug vormen tussen stad en de dorpen. Brabant heeft veel ervaring opgedaan met de versterking van het landschap met stimuleringsregelingen. Er is een actieve samenwerking tussen (agrarische natuurverenigingen, natuurorganisaties, landgoedeigenaren en vrijwilligers. Aangetoond is dat investeren in akkerranden en kleine landschapselementen een belangrijke ecologische meerwaarde heeft. Hierdoor ontstaat een fijnmazige dooradering die aansluit op de Ecologische Hoofdstructuur. Via wandelpaden en ommetjes wordt dit gecombineerd met een goede recreatieve toegankelijkheid. De komende jaren willen we hiermee doorgaan. Via het Stimuleringskader is een provinciedekkende gemeentelijke investering in het landschap opgebouwd. Voor de continuering hiervan is blijvende provinciale cofinanciering essentieel. Bijzondere aandacht vragen wij voor ons cultureel erfgoed dat teruggaat tot de 12 e eeuw. Op veel plaatsen in het buitengebied getuigen buitenplaatsen, landgoederen en boerderijen van een bijzondere historie en geven zij vorm aan het landschap. Het belang van het cultureel erfgoed voor de leefomgeving en het welzijn mag niet worden onderschat. Bij de te maken keuzes pleiten wij daarom voor meer oog zijn voor de waarde van het cultuurhistorisch erfgoed. Dat houdt in dat bij alle activiteiten die de provincie ontplooit, oog moet zijn voor versterking van het cultuurhistorisch erfgoed. 10

13 Brabant buiten: Verbindingen Versterken! 11

14 Water Water is een belangrijke basisvoorwaarde voor prettig wonen, werken en recreëren in Brabant. Schoon, veilig en voldoende water lijken vanzelfsprekend te zijn. In de toekomst krijgen we vaker te maken met extreme neerslag en hoge waterstanden. Bij extreme hoosbuien kan het riool vaak de watervloed niet aan en kan wateroverlast ontstaan. Aan de rivieren zijn maatregelen noodzakelijk en de dijken moeten op sterkte worden gehouden. Op de hoge zandgronden kan het in de zomer door watergebrek wel eens veel te droog worden. Daar wordt juist het waterpeil verhoogd en worden maatregelen getroffen om het water langer vast te houden. Het Brabantse grondwater is van topkwaliteit en daarmee een belangrijke bron voor ons drinkwater en een belangrijke economische factor voor landbouw en industrie. Goede bescherming van deze voorraad en goed beheer is voor onze gezondheid, economie en leefomgeving van grote waarde. Een forse opgave ligt er op het vlak van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het water wordt gereinigd en er worden waterlopen onderhouden en aangepast om de kwaliteit ervan te verbeteren. De waterhuishouding op orde is een belangrijke voorwaarde voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur in onze provincie. De afgelopen jaren is een hoog rendement gehaald uit de gezamenlijke uitvoering van projecten op gebiedsniveau. Deze werkwijze willen we de komende jaren continueren. De waterschappen willen graag doorgaan met de gezamenlijke investeringen in waterprojecten. 12

15 Energie & Klimaat Het klimaat verandert. Om de gevolgen binnen de perken te houden is het onze opdracht de CO2 uitstoot te verminderen. Door het herstelvermogen van de natuur te vergroten kan klimaatadaptatie plaatsvinden. Ook is er een energietransitie nodig. Vanuit geopolitieke overwegingen is het noodzakelijk minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Investeer in energiebesparing en investeer in duurzame energie en geef ook de ruimte aan lokale initiatieven en coöperaties waarin burgers zelf het initiatief nemen de transitie vorm te geven. Wij zijn er van overtuigd dat de energievoorziening meer uit lokale en regionale bronnen moet komen. Wij vragen u bovenstaande boodschap te omarmen. Het voortzetten van onze samenwerking en daarbij streven naar het bereiken van meerwaarde voor alle Brabanders is waar we voor willen gaan. Wij gaan graag met u het gesprek aan over de verdere uitwerking hiervan. 13

16 Brabant buiten: Verbindingen Versterken!

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE Provincie Utrecht Verkiezingsprogramma 2015-2019 Algemene inleiding 3 Energie Van achterblijver naar koploper 4 Natuur en Waterkwaliteit 7 Mobiliteit Mobiliteit

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Samen voor een mooi en duurzaam Groningen Colofon Zuiderpark 16 9724 AG Groningen T 050 313 08 00 E info@nmfgroningen.nl W www.nmfgroningen.nl september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe

Wegwijzer landbouw Boeren op goede gronden 2014-2020 Drenthe 2014-629 Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 3 september 2014 - Provinciale Staten op 24 september 2014 - fatale

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. VVD, D66, CDA en SP. Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker

Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. VVD, D66, CDA en SP. Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 VVD, D66, CDA en SP Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker 1 Inhoud Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker... 3 Voor een bereikbaar en verbonden Zuid-Holland... 4 Infrastructuur...

Nadere informatie

Tilburg, 21 juli 2015. Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch

Tilburg, 21 juli 2015. Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch 1 Tilburg, 21 juli 2015 Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Kenmerk: RO 23.01-1063-mv-vm Betreft: zienswijze op het ontwerp PMWP 2016-2021, nummer

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028. Ontwerp

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028. Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028 Ontwerp Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Utrecht, een blijvend aantrekkelijke provincie... 3 1.2 Doel en overleg... 4 1.3 Terinzagelegging en indienen zienswijzen...

Nadere informatie

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Toekomstbeelden van ons waterschap Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Inhoud 2 Voorwoord 4 Water vraagt permanente

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019 Ons water: Amstel, Gooi en Vecht Droge voeten eerst Verkiezingsprogramma, vastgesteld op de tweede ledenvergadering

Nadere informatie

Anders Ja D66. Provinciale Staten Utrecht: Verkiezingsprogramma 2011 2015

Anders Ja D66. Provinciale Staten Utrecht: Verkiezingsprogramma 2011 2015 Anders Ja D66 Provinciale Staten Utrecht: Verkiezingsprogramma 2011 2015 Colofon Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen onder auspiciën van de Programmacommissie van D66 Provincie Utrecht, bestaande

Nadere informatie

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Inleiding De SGP is en blijft van mening dat de provincie een toegevoegde waarde heeft in het landsbestuur. Daarom draagt

Nadere informatie

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig «Terug naar inhoudsopgave Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar

Nadere informatie

VOOR EEN BETER ZUID-HOLLAND!

VOOR EEN BETER ZUID-HOLLAND! VOOR EEN BETER ZUID-HOLLAND! VERKIEZINGSPROGRAMMA SP ZUID-HOLLAND PROVINCIALE STATEN 2015 2019 Inhoudsopgave Inleiding 3 Een schone en veilige leefomgeving 4 Natuur en landschap 6 Een goed geordende ruimte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Inspireren, Innoveren en Investeren Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Verkiezingsprogramma voor de Statenperiode maart 2011 maart 2015 1. INLEIDING Voor u ligt het CDA verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Natuur en Milieu Overijssel: Samen aan de slag voor een mooi en duurzaam Overijssel.

Natuur en Milieu Overijssel: Samen aan de slag voor een mooi en duurzaam Overijssel. Natuur en Milieu Overijssel: Samen aan de slag voor een mooi en duurzaam Overijssel. Strategische visie en Meerjarenplan Natuur en Milieu Overijssel 2013-2023 Uitvoeringsplan 2013-2016 Zwolle, december

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie