Brabant buiten: Verbindingen Versterken!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brabant buiten: Verbindingen Versterken!"

Transcriptie

1 Brabant buiten: Verbindingen Versterken!

2 Brabant buiten: Verbindingen Versterken! Manifest Brabant Buiten, Verbindingen Versterken! Brabants Landschap Jan Baan, directeur ZLTO Herman van Ham, portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling Brabantse Milieufederatie Nol Verdaasdonk, directeur ANWB Janique Huijbregts, regiomanager zuid / algemeen ledenbelang Brabants Particulier Grondbezit Jan Hak, voorzitter Waterschap Aa en Maas Lambert Verheijen, dijkgraaf Waterschap de Dommel Peter Glas, watergraaf Waterschap Brabantse Delta Carla Moonen, dijkgraaf Waterschap Rivierenland Roelof Bleker, dijkgraaf Natuurmonumenten Christ Rijnen, directeur regio Noord-Brabant Limburg TOP Brabant (Toeristisch OndernemersPlatform Brabant) Harrie Nuijten, voorzitter Staatsbosbeheer Ad van Hees, districtshoofd Colofon Fotografie Huub Smeding, Marco Renes, Henk Pijnenburg, Dick Klees, Brabants Landschap, ZLTO, Waterschap Aa en Maas, Shutterstock, TOP Brabant Ontwerp Linda van Eijndhoven, x-hoogte, Tilburg Druk Dekkers van Gerwen

3 Inhoud Inleiding Economische ontwikkeling gebruiken voor meer welzijn en gezondheid Onze ambities Vrijetijdseconomie Landbouw Natuur en Landschap Water Energie & Klimaat Zet in uw agenda 18 maart 2015

4 Brabant buiten: Verbindingen Versterken! 2

5 Inleiding Op 18 maart 2015 kunnen Brabanders hun stem uitbrengen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten. Wij, organisaties die in Brabant werken aan een aantrekkelijk en economisch sterk buitengebied, grijpen dit moment aan om een aantal onderwerpen onder de aandacht te brengen van u als Brabantse politieke partijen. Dit doen wij uiteraard met het verzoek om deze onderwerpen in de komende bestuursperiode op te pakken. Vier jaar geleden hebben we een concreet aanbod gedaan, door als gezamenlijke manifestpartners 160 miljoen euro te investeren in de Brabantse natuur. De Provincie heeft het bedrag meer dan verdubbeld en heeft daarmee het Groen Ontwikkelfonds Brabant opgericht. Die gezamenlijke investeringen maken Brabant een provincie om trots op te zijn. We zijn nu gestart met de uitvoering. We blijven samenwerken om de komende jaren duizenden hectares nieuwe Brabantse natuur met verbeterde waterhuishouding te realiseren. Vele tienduizenden Brabanders genieten daar nu al dagelijks van en veel ondernemers verdienen hieraan hun boterham. Over de transitie van de veehouderij is veel gediscussieerd en de opvattingen over de invulling daarvan lopen wel eens uiteen. Maar er wordt ook samengewerkt om de beleefde overlast in de veehouderij terug te dringen. Via het urgentieteam worden burgers, boeren en gemeenten ondersteund om op een gelijkwaardig niveau het gesprek aan te gaan en samen naar oplossingen te zoeken. We willen deze werkwijze van onderaf continueren. Bovenstaande resultaten zijn voorbeelden van ontwikkelingen die goed zijn voor het leefklimaat, voor de economie, voor het landelijk gebied, voor de steden en voor het vestigingsklimaat in Brabant. Er is al veel bereikt, maar er liggen nog vele uitdagingen voor ons. Als belangwekkende ontwikkelingen voor de komende jaren zien wij naast bovengenoemde thema s: hoe om te gaan met de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen, verbetering van toezicht en handhaving in het buitengebieden, investeringen van de vrijetijdseconomie. Met dit Manifest vragen wij u de komende jaren de gezamenlijke werkwijze vast te houden en de nieuwe thema s op te pakken. Wij nemen daarbij graag verantwoordelijkheid vanuit de overtuiging dat goede en gedragen oplossingen vooral tot stand komen als burgers, maatschappelijk middenveld en overheid goed samenwerken. 3

6 Economische ontwikkeling gebruiken voor meer welzijn en gezondheid De kracht van Brabant zit in de sterke verwevenheid van functies, tussen stad en platteland, economie, water en natuur en in de verbinding tussen mensen onderling en hun maatschappelijke organisaties; het mozaïek van Brabant. De verbeeldende aandacht voor Brabant in de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) voor het bekende ruimtelijk mozaïekmodel versterken we dan ook graag. In deze structuur schuilt de cultuur van het Brabantse landschap, van zijn bewoners, van zijn ondernemingen en organisaties. Het biedt ook het grootste potentieel voor een welvarende regio, een mooi landschap en een aantrekkelijke woonomgeving die uitzonderlijk is in Nederland. Om de kwaliteiten en het potentieel van het landschap te versterken moet er ingezet worden op verdere ontwikkeling daarvan. Hiervoor is het nodig nieuwe economische dragers rond kwalitatief wonen, landschappelijk recreëren en innovatief ondernemen te verbinden met de water- en natuuropgave. De ruimtelijke ordening van Brabant heeft zich tot nog toe vooral ingezet op de versterking en verbetering van de stedelijke omgeving, het watersysteem, de ecologische hoofdstructuur en het agrarisch gebied als gescheiden werelden. Wij pleiten ervoor de ruimtelijke en economische dynamiek zo in te richten dat er meer samenhang ontstaat tussen deze systemen met aandacht voor onze rijke cultuurhistorie. Onze gezamenlijke wens om stad en platteland nadrukkelijker te verbinden, moet leiden tot een versterking van het mozaïek, en niet tot een vervlakking ervan. Tegelijkertijd en hiermee in lijn wordt voor de uitvoering gezocht naar nieuwe sturing en samenwerking met verbindingen op lokale en regionale schaal. De uitdaging is om thema s op het juiste schaalniveau te organiseren. De energie die ontstaat uit het traject Veerkrachtig Bestuur kan daarbij helpen. Veel partijen ontmoeten elkaar, en ook de Provincie, in regionaal overleg. De recente studie over Brabantse netwerken beschrijft naast de trend van zich krachtig ontwikkelende stedelijke relaties, juist ook het versterken van de relaties op regionaal niveau. Aanbevolen wordt om het provinciaal beleid op deze autonome ontwikkeling af te stemmen. 4

7 Als vertegenwoordigers van het buitengebied zijn we dan ook blij dat de B5 gemeenten het voorliggende manifest van de partijen van het buitengebied ondersteunen. B5 en Provincie constateren dat de kracht van stad en de regio s elkaar aanvullen. En dat de groei van de Brabantse steden niet door uitbreiding moet plaatsvinden, maar door intensivering van functionele relaties. Dat kan door betere interne verbindingen, en betere verbindingen met andere regio s, die gebruik maken van elkaars massa (borrowed size) of sterkten benutten (borrowed qualities). Deze metropoolvorming draagt bij aan de agglomeratiekracht en het concurrerend vermogen en vraagt om integrale en integrerende strategieën en beleid waarvoor rijk, provincie, regio en steden gezamenlijk aan de lat staan. Deze aanpak biedt ook kansen van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in het landelijk gebied. Brabant buiten: Verbindingen Versterken! De uitdaging voor de komende jaren is om te sturen op meer welzijn en gezondheid voor de inwoners van Brabant. Dit is ons grootste goed, maar complex om te relateren aan andere beleidsvelden. In Brabant worstelen we met onze kijk op gezondheid. We worden regelmatig geconfronteerd met de negatieve blik op gezondheid zoals gezondheidsrisico s vanuit de veehouderij. Anderzijds is bewezen dat wonen, werken en recreëren in een groene leefomgeving en omgang met dieren positieve effecten op gezondheid heeft. Ook in de vrijetijdseconomie blijkt de markt van een gezond lichaam en een gezonde geest een groeimarkt te zijn. Laten we in Noord- Brabant de positieve kijk op welzijn en gezondheid versterken en hier een integrale One Health opgave van maken. Die slaagt alleen als de economie hieraan dienstbaar is en als verdere ontwikkeling leidt tot meer welbevinden van onze inwoners. Het sluit ook aan bij de ontwikkelingen in het bedrijfsleven dat enkelvoudige oplossingen niet automatisch meer voldoen. Nieuwe ontwikkelingen moeten naast hun economische waarde ook iets toevoegen aan kwaliteit van leven. We willen naar een volhoudbare economische ontwikkeling. De opgaven en uitdagingen van Brabant kunnen niet losgezien worden van de internationale positie van Brabant: nieuwe en meer intensieve verbindingen met andere delen van de wereld, nieuwe inwoners en arbeidskrachten (kenniswerkers), meer toeristen, maar ook versterking van innovatie en kennis. De rol van de Provincie verandert, dat onderkent u ook in uw beleid. Het gaat erom dit in de praktijk waar te maken. Loslaten en faciliteren waar dat mogelijk is. Voldoende ruimte geven aan goede initiatieven van onderop. Wij zien de werkwijze met het Urgentieteam bij het veehouderijdossier en de Werkeenheid van het Groenontwikkelfonds, waarbij partijen met hun achterban nauw samenwerken, als goede voorbeelden hiervan. Maar niet bij elke opgave komt deze gezamenlijke aanpak goed van de grond. Juist daar is er vanuit de Brabantse samenleving behoefte aan regie, bijvoorbeeld bij de Natura2000 gebieden. Die rol kan de Provincie als middenbestuur uitstekend vervullen om ontwikkelingen in goede banen te leiden. De bestaande provinciale fondsen van (bijvoorbeeld) groen en innovatie kunnen deze regierol een belangrijke impuls geven. Als Brabantse manifestpartners willen we de geschetste uitdagingen graag samen met u oppakken. Op verschillende onderdelen zien wij mogelijkheden om zelf ook concreet bij te dragen. Via dit manifest presenteren we per thema onze ambities voor de komende jaren. 5

8 Onze ambities: Vrijetijdseconomie De huidige Provinciale Staten heeft de vrijetijdseconomie omarmd als speerpunt van de Brabantse economie. Dat is terug te zien in de versterking van Visit Brabant. Daarmee zetten we Brabant als toeristisch-recreatieve bestemming stevig op de kaart, zowel nationaal als internationaal. Het is zaak hierop ook in de komende Statenperiode door te pakken. Voor de vrijetijdssector liggen er groeikansen voor de werkgelegenheid met specifieke kwaliteiten: een geografische spreiding in zowel de steden als de kleinste kernen; veel instroom van lager en middelbaar opgeleid personeel; niet verplaatsbaar naar andere (lage lonen-) landen. De kunst is om de sector beter te verbinden met andere thema s als natuur, cultuur(-historie), water, landschap, leefbaarheid en techniek, die leiden tot een (nog) beter woon- en leefklimaat in Brabant. Wij willen onze expertise en netwerk hiervoor samen met de andere manifestpartners inzetten. Essentieel voor het succes is draagvlak van onderop met aanhaking door het midden- en kleinbedrijf. De majeure thema s op het gebied van productontwikkeling, marketing en innovatie waaraan Visit Brabant wil werken en die mede door de provincie en de beschikbare (Europese) fondsen worden geïnitieerd zijn immers pas echt succesvol als naast de grote ook deze bedrijven participeren. Naast de vernieuwende thema s blijft investeren in een goed wandel- en fietsnetwerk cruciaal. Dat netwerk vormt het fundament onder de recreatie-economie. 6

9 Brabant buiten: Verbindingen Versterken! 7

10 Landbouw De Brabantse agro- en foodsector heeft de ambitie toonaangevend te zijn op het vlak van efficiënte, duurzame en zorgvuldige voedselproductie. Dat kan alleen met een robuuste primaire sector en sterke bedrijven binnen de keten van het complex. Ze hebben elkaar nodig. Ruimte voor vernieuwing en een betere samenwerking binnen de keten met cross-overs buiten de keten leiden tot innovaties met toegevoegde waarde op niet alleen economisch, maar ook sociaal- en ecologisch vlak. Goede voorbeelden daarvan zijn precisielandbouw en innovatieve stalsystemen in de veehouderij. Naast primaire agrarische productie richten steeds meer bedrijven zich op de maatschappelijke vraag naar nieuwe producten en diensten uit de groene ruimte. Het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen is daarbij de grote uitdaging. Activiteiten die eerder tot het publieke domein behoorden zoals natuur- en waterbeheer, energie, recreatie en ook zorg blijken zich beter dan verwacht profijtelijk te combineren met de agrarische bedrijfsvoering. Dit zijn hoopvolle eerste stappen in de richting van een duurzaam landbouwsysteem. De Provincie kan die beweging helpen faciliteren en daarmee aansluiten bij de ingezette lijn in het Brabantberaad. Door de behoefte naar waardebehoud van grondstoffen en het terugdringen van afvalstoffen zal een transitie plaatsvinden van een lineair- naar een meer circulaire economie. Het is de uitdaging langs deze weg de concurrentiepositie en economische betekenis van de Brabantse agro- en foodsector te versterken. Ook op het gebied van zorgvuldigheid willen we voorop lopen. Door het verminderen van emissies naar omwonenden en het milieu, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het gesprek aan te gaan met de omgeving versterken we het draagvlak voor de Brabantse boeren en tuinders. 8

11 Een belangrijke bestuurlijke opgave voor de komende jaren zal zijn hoe om te gaan met de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Voorkomen moet worden dat het buitengebied verrommelt. Anderzijds moet de blijvers een ontwikkelingsperspectief worden geboden. Naast hergebruik voor nieuwe bij het buitengebied passende economische activiteiten lijkt sanering van deze locaties, voor een deel met publieke middelen, onafwendbaar. Deels kunnen er ook andere, in het buitengebied passende functies mogelijk zijn. Deze locaties kunnen een kraamkamerfunctie bieden voor MKB-bedrijven. Er liggen ook kansen op toeristisch recreatief gebied al is enige terughoudendheid geboden. Alleen initiatieven die voldoende onderscheidend en robuust zijn en kunnen bijdragen aan een landschappelijke kwaliteitsimpuls en de vergroting van de recreatieve toegankelijkheid in het buitengebied zijn van toegevoegde waarde. Locaties die nu en straks vrijkomen zijn steeds groter en het wordt daarmee moeilijker om ze te saneren of een passende andere functie te vinden. Vaak past een enkelvoudige oplossing niet en zijn er nieuwe transformaties nodig. Interessant is te onderzoeken of integratie van meerdere enkelvoudige thema s nieuw perspectief biedt. Een VAB zou zo maar kunnen worden getransformeerd naar een lokale duurzame energieproductielocatie, coöperatief geëxploiteerd en functioneel ruimtelijk gevestigd. Brabant buiten: Verbindingen Versterken! 9

12 Natuur & Landschap De Provincie nodigt partijen uit om de Ecologische Hoofdstructuur, het Brabantse natuurnetwerk, te voltooien. Aaneengesloten natuurgebieden met rijke natuur en beleefbare rust is ook waar wij voor staan. Hierbij ligt prioriteit bij de opgaven die bijdragen aan Natura2000- en Kaderrichtlijn Waterdoelen. Wij zijn verheugd dat door de instelling van het Groenontwikkelfonds Brabant er ruime mogelijkheden zijn voor particulieren, landgoedeigenaren, agrariërs en andere partijen om bij te dragen aan de doelstelling van het Brabantse natuurnetwerk inclusief de bijbehorende waterhuishouding. Wij als manifestpartners zullen de initiatiefnemers de helpende hand bieden. Robuuste, maar tegelijk ook bereikbare en toegankelijke natuur in de nabijheid van dorpen en steden is belangrijk voor de inwoners van Brabant. Dit brengt echter ook verantwoordelijkheden met zich mee. Plaatselijk ontstaan problemen door dumpingen van (drugs)afval, of de overschrijding van draagkracht van gebieden. Stevige aanpak van de criminaliteit door samenwerking tussen overheden en beschikbaarstelling van voldoende opsporingscapaciteit, toezicht en handhaving, maar ook goede zonering zijn cruciaal om de functie van deze gebieden ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Een belangrijke opgave voor de komende jaren ligt in het verder versterken van passende mogelijkheden voor natuurbeleving en educatie, met daarbij speciale aandacht voor de jeugd. Het doel hiervan is het versterken van de binding tussen mensen en de natuur, met positieve effecten op hun gezondheid als gevolg. Wij willen ons inspannen om in goede samenwerking tussen de natuursector en het toeristisch-recreatief bedrijfsleven bij te dragen aan deze ontwikkeling. Landschappelijke waarden staan onder druk door de hoge dynamiek, hoge verstedelijkingsgraad en een intensieve agrarische sector. Tegelijkertijd is er een breed gedeeld besef dat een aantrekkelijk en toegankelijk landschap van grote betekenis is voor het welzijn van de Brabanders en voor het vestigingsklimaat. Een fraai landelijk gebied kan letterlijk de brug vormen tussen stad en de dorpen. Brabant heeft veel ervaring opgedaan met de versterking van het landschap met stimuleringsregelingen. Er is een actieve samenwerking tussen (agrarische natuurverenigingen, natuurorganisaties, landgoedeigenaren en vrijwilligers. Aangetoond is dat investeren in akkerranden en kleine landschapselementen een belangrijke ecologische meerwaarde heeft. Hierdoor ontstaat een fijnmazige dooradering die aansluit op de Ecologische Hoofdstructuur. Via wandelpaden en ommetjes wordt dit gecombineerd met een goede recreatieve toegankelijkheid. De komende jaren willen we hiermee doorgaan. Via het Stimuleringskader is een provinciedekkende gemeentelijke investering in het landschap opgebouwd. Voor de continuering hiervan is blijvende provinciale cofinanciering essentieel. Bijzondere aandacht vragen wij voor ons cultureel erfgoed dat teruggaat tot de 12 e eeuw. Op veel plaatsen in het buitengebied getuigen buitenplaatsen, landgoederen en boerderijen van een bijzondere historie en geven zij vorm aan het landschap. Het belang van het cultureel erfgoed voor de leefomgeving en het welzijn mag niet worden onderschat. Bij de te maken keuzes pleiten wij daarom voor meer oog zijn voor de waarde van het cultuurhistorisch erfgoed. Dat houdt in dat bij alle activiteiten die de provincie ontplooit, oog moet zijn voor versterking van het cultuurhistorisch erfgoed. 10

13 Brabant buiten: Verbindingen Versterken! 11

14 Water Water is een belangrijke basisvoorwaarde voor prettig wonen, werken en recreëren in Brabant. Schoon, veilig en voldoende water lijken vanzelfsprekend te zijn. In de toekomst krijgen we vaker te maken met extreme neerslag en hoge waterstanden. Bij extreme hoosbuien kan het riool vaak de watervloed niet aan en kan wateroverlast ontstaan. Aan de rivieren zijn maatregelen noodzakelijk en de dijken moeten op sterkte worden gehouden. Op de hoge zandgronden kan het in de zomer door watergebrek wel eens veel te droog worden. Daar wordt juist het waterpeil verhoogd en worden maatregelen getroffen om het water langer vast te houden. Het Brabantse grondwater is van topkwaliteit en daarmee een belangrijke bron voor ons drinkwater en een belangrijke economische factor voor landbouw en industrie. Goede bescherming van deze voorraad en goed beheer is voor onze gezondheid, economie en leefomgeving van grote waarde. Een forse opgave ligt er op het vlak van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het water wordt gereinigd en er worden waterlopen onderhouden en aangepast om de kwaliteit ervan te verbeteren. De waterhuishouding op orde is een belangrijke voorwaarde voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur in onze provincie. De afgelopen jaren is een hoog rendement gehaald uit de gezamenlijke uitvoering van projecten op gebiedsniveau. Deze werkwijze willen we de komende jaren continueren. De waterschappen willen graag doorgaan met de gezamenlijke investeringen in waterprojecten. 12

15 Energie & Klimaat Het klimaat verandert. Om de gevolgen binnen de perken te houden is het onze opdracht de CO2 uitstoot te verminderen. Door het herstelvermogen van de natuur te vergroten kan klimaatadaptatie plaatsvinden. Ook is er een energietransitie nodig. Vanuit geopolitieke overwegingen is het noodzakelijk minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Investeer in energiebesparing en investeer in duurzame energie en geef ook de ruimte aan lokale initiatieven en coöperaties waarin burgers zelf het initiatief nemen de transitie vorm te geven. Wij zijn er van overtuigd dat de energievoorziening meer uit lokale en regionale bronnen moet komen. Wij vragen u bovenstaande boodschap te omarmen. Het voortzetten van onze samenwerking en daarbij streven naar het bereiken van meerwaarde voor alle Brabanders is waar we voor willen gaan. Wij gaan graag met u het gesprek aan over de verdere uitwerking hiervan. 13

16 Brabant buiten: Verbindingen Versterken!

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Benadering van VAB s. Crijns Rentmeesters bv. Bianca Göertz. Rentmeester van nu. Klanten

Benadering van VAB s. Crijns Rentmeesters bv. Bianca Göertz. Rentmeester van nu. Klanten Benadering van VAB s Crijns Rentmeesters bv Bianca Göertz Rentmeester van nu Rentmeester: traditioneel beheerder onroerend goed Rentmeester van nu: ook ontwikkeling onroerend goed All-round adviseur ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

NEXT Landscape. OmgevingslabXL. 15 mei 2017 Susanne Vleeshouwers (gemeente Tilburg)

NEXT Landscape. OmgevingslabXL. 15 mei 2017 Susanne Vleeshouwers (gemeente Tilburg) NEXT Landscape OmgevingslabXL 15 mei 2017 Susanne Vleeshouwers (gemeente Tilburg) NEXT Landscape..? Van traditionele ordening. Economie Ecologie Sociaal naar nieuwe economische dragers. Dat verdient beter

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

erklaring van Altena

erklaring van Altena Verklaring van Altena Gezamenlijk willen wij, Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch, Samenwerkingsverband Ondernemersverenigingen Altena (SOVA), Gemeente Aalburg, Gemeente Werkendam, Gemeente Woudrichem,

Nadere informatie

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boeren hebben een oplossing! Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boerenkracht & financiering KLIMAAT VOEDSELZEKERHEID & GEZONDHEID VITAAL PLATTELAND Innovatie, data & kennis ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Versie 20 mei 2013 Alleen het gesproken woord geldt 1 Dames en heren,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Groen Ontwikkelprogramma Natuurnetwerk

Groen Ontwikkelprogramma Natuurnetwerk Groen Ontwikkelprogramma Natuurnetwerk (ambitiedocument) Streeknetwerk LandStad De Baronie 1. Het Natuurnetwerk Nederland In het Natuurpact voor de ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland (2013)

Nadere informatie

Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant

Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant Harrie Vissers 21 september 2017 Congres SIKB Varkensdichtheid per gemeente (aantal varkens per ha landbouwgrond) aantal varkens Nederland: 12,5 mln

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Onze gemeenschappelijke ambitie:

Onze gemeenschappelijke ambitie: 1 Concept-versie versnellingsafspraken vanuit de provinciale opgaven voor de regio Hart van Brabant d.d. 15 november Document ten behoeve van dialoog tussen het College van Gedeputeerde Staten van Noord

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Buiten Metropoolregio Amsterdam: Kwaliteit ruimte en natuur versterken. Metropoolregio Amsterdam: Druk op schaarse ruimte.

Buiten Metropoolregio Amsterdam: Kwaliteit ruimte en natuur versterken. Metropoolregio Amsterdam: Druk op schaarse ruimte. Het stedelijke, agrarische en natuurlijke landschap in Noord-Holland gaat de komende decennia radicaal veranderen. De belangrijke mondiale opgaven, het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen en

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Landschappen van Allure : investeren, ondernemen en toeristisch beleven in De Maashorst, De Brabantse Wal en Het Groene Woud

Landschappen van Allure : investeren, ondernemen en toeristisch beleven in De Maashorst, De Brabantse Wal en Het Groene Woud Bijlage 5 bij Statenvoorstel 61/10 Landschappen van Allure: mogelijke invulling Algemeen Naam voorstel Landschappen van Allure : investeren, ondernemen en toeristisch beleven in De Maashorst, De Brabantse

Nadere informatie

APPÈL VAN MAASTRICHT

APPÈL VAN MAASTRICHT APPÈL VAN MAASTRICHT SAMEN WERKEN AAN EEN MOOIER LIMBURG De groene ruimte in Limburg is van betekenis voor álle Limburgers. De afgelopen decennia is er door diverse overheden, maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Het Groene Hart: Vitaal orgaan van de Randstad Advies bij Perspectief Groene Hart 2040, 28 augustus 2017

Het Groene Hart: Vitaal orgaan van de Randstad Advies bij Perspectief Groene Hart 2040, 28 augustus 2017 Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) Zuid-Holland Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) Utrecht Het Groene Hart: Vitaal orgaan van de Randstad Advies bij Perspectief Groene Hart

Nadere informatie

Werkbijeenkomst landelijk gebied 20 april 2016

Werkbijeenkomst landelijk gebied 20 april 2016 Beleid vrijkomende bedrijfsbebouwing buitengebied Werkbijeenkomst landelijk gebied 20 april 2016 Agenda 1. Welkom 2. Inleiding (huidig beleid) 3. VAB s in Wierden - (Jochem Besten) 4. Leegstand perspectief

Nadere informatie

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN in de periode 2014-2015 (versie 3 mei 2014) situatie per 31-12-2013 SAMEN STERKER Werkgroep

Nadere informatie

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen CHALLENGE LANDSCHAP 2070 Kwaliteit door ontwikkelen 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 1962 1962 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 2016 2016 LANDSCHAP IN 2070

Nadere informatie

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta Resultaten Advies en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta 29 november 2013 Nationaal Landschap IJsseldelta is in verandering. Transitie noemen we dat. We bereiden ons voor op een andere manier

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Water en klimaat in verbinding met de omgeving in het Rijk van Dommel en Aa. Ontwikkelperspectief

Water en klimaat in verbinding met de omgeving in het Rijk van Dommel en Aa. Ontwikkelperspectief Water en klimaat in verbinding met de omgeving in het Rijk van Dommel en Aa Ontwikkelperspectief Traditioneel waterbeleid (1) Wateropgaven Stedelijk water Waterberging Beekherstel Waterconservering Water

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

Verklaring van Hoog & Droog

Verklaring van Hoog & Droog Verklaring van Hoog & Droog Aangenomen bij acclamatie op woensdag 6 juni bij Burgers Zoo te Arnhem Over de andere kant van de Delta Verklaring van Hoog & Droog Conclusies en adviezen geformuleerd tijdens

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Samen werkt beter. De partners. Samenwerken aan toekomstbestendige ontwikkeling met een balans tussen economie en ecologie

Samen werkt beter. De partners. Samenwerken aan toekomstbestendige ontwikkeling met een balans tussen economie en ecologie De partners De 15 partners van zijn: Landschap Overijssel, LTO Noord, Natuur en Milieu Overijssel, Natuurlijk Platteland Oost, Natuurmonumenten, Overijssels Particulier Grondbezit (OPG), provincie Overijssel,

Nadere informatie

kijk wij presenteren u

kijk wij presenteren u wij presenteren u... 22-5-2017 1 Omgevingsvisie Zwolle Een integrale visie BNSP Omgevingstour 18 mei 2017 Saskia Engbers Aanleiding. Jaar van de Ruimte : MANIFEST 2040 7 onvermijdelijke opgaven en 5 principes

Nadere informatie

F O D I Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën. Zorgvuldig winnen. Gedragscode Flora- en faunawet voor natuurbewust ontgronden

F O D I Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën. Zorgvuldig winnen. Gedragscode Flora- en faunawet voor natuurbewust ontgronden F O D I Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën Zorgvuldig winnen Gedragscode Flora- en faunawet voor natuurbewust ontgronden Zorgvuldig In Nederland is in het verleden veel zand, grind,

Nadere informatie

Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan!

Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan! Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan! RUIMTE VOOR OPLOSSINGEN 1 Inleiding Het inzetbare platteland Nederland kent de komende jaren een aantal urgente

Nadere informatie

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030 De Koers van Cuijk Inhoud presentatie 1. Doel en opzet Structuurvisie - visie en thema s - deelgebieden 2. Gebiedsgerichte opgaven 3. Visiekaart 4. Het vervolg.. 5.

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Aan commissie water 31 januari 2017 algemeen bestuur 22 februari 2017 VOORSTEL

Aan commissie water 31 januari 2017 algemeen bestuur 22 februari 2017 VOORSTEL Aan commissie water 31 januari 2017 algemeen bestuur 22 februari 2017 VOORSTEL Datum 21 november 2016 Portefeuillehouder F. ter Maten Documentnr. 897244 Programma Voldoende en Schoon Projectnummer Afdeling

Nadere informatie

Begroting lees meer. Provincie Noord-Brabant TE HUUR TE HUUR

Begroting lees meer. Provincie Noord-Brabant TE HUUR TE HUUR Begroting 2017 Provincie Noord-Brabant In de tweede begroting van deze bestuursperiode schakelt de provincie op allerlei terreinen door van beleidsvorming naar uitvoering. Financieel staat Brabant er met

Nadere informatie

De Zeven van de Vereniging van Brabantse Gemeenten

De Zeven van de Vereniging van Brabantse Gemeenten De Zeven van de Vereniging van Brabantse Gemeenten INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Bestuurlijke transitie: op weg naar nieuwe verhoudingen tussen overheid en burger 3 Een sterk netwerk: naar een symbiose van

Nadere informatie

Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015

Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Inleiding In dit boekje leest u in hoofdlijnen hoe het ontwerp van de Beuningse uiterwaarden er uit ziet.

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Geïntegreerde gebiedsontwikkeling in regio s met een landelijk karakter.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Geïntegreerde gebiedsontwikkeling in regio s met een landelijk karakter. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Geïntegreerde gebiedsontwikkeling in regio s met een landelijk karakter. Studiedag Hoera, open ruimte! (VVSG) Deinze, 1 december 2015 Kaat Smets & René van der Lecq Stand

Nadere informatie

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen Gebiedvisie op het buitengebied van de gemeente Drimmelen Door de ZLTO Afdeling Drimmelen Gebiedsvisie voor de gemeente Drimmelen Vanuit de ZLTO-afdeling Drimmelen is het idee gekomen om in navolging van

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk Marco Siecker Wietske Theloesen 26 mei 2014 Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk 1. Opening 19:30 2. Terugblik 1 e gebiedsavond 19:35 3. Terugblik 1 e gebiedstafel 19:40 4. Thema s uitwerken

Nadere informatie

Uitkomsten ledenenquête toekomst Fryske Gea

Uitkomsten ledenenquête toekomst Fryske Gea Leeftijd respondenten Uitkomsten ledenenquête toekomst Fryske Gea Ter gelegenheid van haar 85 jarige jubileum vroeg It Fryske Gea haar leden naar hun mening over diverse actuele onderwerpen. In een enquête

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Alliantie Oosterschelde

Intentieovereenkomst Alliantie Oosterschelde Intentieovereenkomst Alliantie Oosterschelde Afspraken tot samenwerking voor de uitvoering van de Oosterschelde Visie 2012-2018. Middelburg, 6 februari 2013. Intentieovereenkomst Alliantie Oosterschelde

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag)

Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag) Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag) 1.1 Inleiding Het buitengebied van de gemeente Deurne, dat behalve de kernen van Deurne, Vlierden, Liessel, Neerkant en Helenaveen, het gehele grondgebied van

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

De lokale maat in waterbeheer

De lokale maat in waterbeheer De lokale maat in waterbeheer met lokale kennis en betrokkenheid Een praktisch waterschap voor iedereen! Tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten Met een rechtvaardige waterschapsbelasting Duurzaam

Nadere informatie

Onderdeel van de J.C. van Kessel Groep. Landgoed Assche Veld. met zorg ontwikkeld, in groen beleefd

Onderdeel van de J.C. van Kessel Groep. Landgoed Assche Veld. met zorg ontwikkeld, in groen beleefd Onderdeel van de J.C. van Kessel Groep Landgoed Assche Veld met zorg ontwikkeld, in groen beleefd Visie Assche Veld Wij, Atriment bv, hebben in samenwerking met provincie Gelderland en gemeente Buren een

Nadere informatie

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland Paul Opdam Wageningen Universiteit en Alterra paul.opdam@wur.nl 3 kernpunten EHS: verzekering voor biodiversiteit Klimaatverandering

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland LEADER Kempenland Samen investeren in een leefbaar platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

een veelzijdige aak Stansvorm

een veelzijdige aak Stansvorm S c h o o n d r i n k w at e r een veelzijdige aak Stansvorm Schoon drinkwater, een veelzijdige taak Oppervlaktewater speelt een belangrijke rol in vele economische en maatschappelijke facetten van onze

Nadere informatie

Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming. Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus

Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming. Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus Agenda Natuurbeleid in Nederland Casus: rol van de overheid Decentralisatie van het beleid Wet Natuurbescherming

Nadere informatie

Aanleiding en uitgangspunt

Aanleiding en uitgangspunt NatuurVisie COLOFON Partij: ChristenUnie Zeeland Fractievoorzitter: Jan Henk Verburg Opsteller visie: Ria Rijksen Datum: maart 2016 Contact: fractie@zeeland.christenunie.nl Aanleiding en uitgangspunt De

Nadere informatie

Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE

Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE Rond het verbinden van water en ruimte zijn al veel stappen gezet. In het kader van de Vernieuwing van het MIRT is door Rijk, provincies en waterschappen

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie Midden-Holland

De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie Midden-Holland De kracht van Midden-Holland Koersnotitie Midden-Holland Oktober 2013 Positie Midden-Holland in zuidelijke Randstad In deze koersnotitie wordt weergegeven waar Midden-Holland voor staat, welke koers Midden-Holland

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040 Het Hart van Holland Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 GEMEENTERAAD KAAG & BRAASSEM 7 DECEMBER 2016 JEROEN TRAUDES kaag en braassem katwijk leiden leiderdorp noordwijk oegstgeest teylingen voorschoten

Nadere informatie

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit provincie Zuid-Holland Nieuwe visie op mobiliteit? Waarom? Nieuwe impulsen: Hoofdlijnenakkoord 2011-2015: versterking economie in combinatie

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Leerdoelen en kerndoelen

Leerdoelen en kerndoelen Leerdoelen en kerndoelen De leerdoelen in de leerlijn vallen in het leerdomein Oriëntatie op jezelf en de wereld. Naast de gebruikelijke natuur en milieukerndoelen (kerndoelen 39, 40 en 41) zijn ook de

Nadere informatie

Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland. 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland

Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland. 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland Inhoud Inleiding... 2 I. Snapshot Rivierenland 2013... 2 II. Toekomstbeeld Rivierenland 2040...

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie.

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 5575 12 oktober 2016 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 september 2016, nr. 819AA339 tot instelling van de AVP-gebiedscommissie

Nadere informatie

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen.

1. Graag ontvang ik een overzicht met alle pilots en projecten van Valkenswaard die in de ISR zijn opgenomen. Vragen ter voorbereiding op de commissie Onderwerp: Integrale Strategie Ruimte. Gesteld door: VVD / I. Luijendijk Datum: 27 augustus 2017 Portefeuillehouder: Mart Wijnen Teammanager: Hans Appelmans Deadline:

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie