Meer rendement uit recreatieve routenetwerken!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer rendement uit recreatieve routenetwerken!"

Transcriptie

1 GELDERS MANIFEST RECREATIEVE ROUTENETWERKEN Meer rendement uit recreatieve routenetwerken Maart 2015 Meer rendement uit recreatieve routenetwerken! 4 maart

2 Meer rendement uit recreatieve routenetwerken Samenvatting Investeren in recreatieve routenetwerken loont. Zowel maatschappelijk als economisch. Routenetwerken dragen positief bij aan gezond bewegen, versterking van de lokale economie, versterken van de werkgelegenheid, beleving en ontspanning, bereikbaarheid van cultuur, erfgoed, natuur en landschap. Provinciale Staten hebben in 2014 bij het vaststellen van de Omgevingsvisie een amendement aangenomen om de regie te nemen in het ontwikkelen van routenetwerken in heel Gelderland. Het is een voorstel van een aantal samenwerkende partners die met elkaar een duurzame aanpak voor routenetwerken voorstaan. Nummer-1 positie van Gelderland wankelt De positie van Gelderland als populairste wandel- en fietsprovincie wankelt. Het gros van alle recreatieve routes in Gelderland is van te lage kwaliteit en/of het beheer is niet (goed) geregeld. Ook zijn er nog witte vlekken, gebieden die slecht ontsloten zijn. Mede door gebrek aan kwaliteit en continuïteit van routes, ontwikkelen plattelandsondernemers veel te weinig arrangementen. De economische benutting blijft fors achter bij wat mogelijk is. Duurzaam investeren in routenetwerken Consumenten zijn steeds meer op zoek naar beleefbare en tegelijkertijd betrouwbare routeproducten. Daar willen we op inspelen. We hebben daar de provincie bij nodig. Het op een gewenste niveau brengen en houden van kwaliteit, routebeheer, onderhoud van paden (veilig en begaanbaar), alsmede promotie en marketing van recreatieve routeproducten en routenetwerken is een gedeeld belang van alle belanghebbenden en moet duurzaam worden geregeld en continu afgestemd worden op de toenemende en veranderende vraag Alleen met een op kwaliteit en continuïteit gerichte totaalaanpak kunnen we op 1 blijven staan in Nederland en onze voorsprong gaan uitbouwen. We zetten daarom in op de meest kansrijke en sterkste routeproducten en routenetwerken, zoals de in ontwikkeling zijnde wandelroutenetwerken in Achterhoek en Rivierengebied, het fietsknooppuntensysteem, de langeafstandsroutes, de beste ruiterroutes, vaarroutes, natuurroutes en de klompenpaden. Wij vragen de provincie om: Co-creatie: We willen in 2015 een sterke businesscase ontwikkelen en gaan daarbij uit van het profijtbeginsel. Het gaat hierbij om maatschappelijk, economische en financieel profijt. We doen een beroep op de provincie om te participeren in deze businesscase en om ook anderen daartoe te committeren. Co-realisatie: We voorzien dat er flinke investeringen nodig zullen zijn en kosten gemaakt moeten worden om de door ons gewenste situatie te bereiken en te benutten. We vragen alle belanghebbenden daarin bij te dragen op basis van de uitgewerkte business case. Wij vragen de provincie hiervoor een budget te reserveren voor de periode en denken vooralsnog aan een jaarlijks budget van 1 miljoen. Voor gebieden met een specifieke opgave, zoals de Veluwe (grootste aaneengesloten natuurgebied van West-Europa) en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (toekomstig Werelderfgoed), is een aanvullende investering nodig. 2

3 Inleiding De vrijetijdseconomie is van grote economische betekenis voor Gelderland. De economische waarde loopt in de miljarden. Bijna 6% van de Gelderse beroepsbevolking werkt hier. Daarnaast kunnen dankzij recreatieve activiteiten veel voorzieningen met name op het platteland op peil gehouden worden. Een sterke vrijetijdssector is ook van betekenis voor de gezondheid en het welzijn van de Gelderse bevolking. Eveneens voor het in stand houden van cultuurhistorie en sociale samenhang. De recreatieve routes in Gelderland vormen een belangrijk onderdeel van de toeristische mix. Recreatieve routes bieden namelijk niet alleen ontspanning voor inwoners en toeristen via gezonde activiteiten. Met routes maken we ons bijzondere landschap beleefbaar. Recreatieve routes zorgen ook voor omzet en werkgelegenheid via bestedingen bij onder meer (vrijetijds)bedrijven, plattelandsondernemers en culturele instellingen. Zo leveren recreatieve routes een bijdrage aan maatschappelijk rendement, economie en leefbaarheid in Gelderland. Het CPB schat bovendien in dat het stimuleren van actief bewegen een besparing op de zorgkosten oplevert van ca. 677 miljoen euro per jaar. Investeren in routenetwerken loont dus. Onze provincie heeft nog geen optimaal netwerk van routes door al die prachtige landschappen. De positie van Gelderland als populairste wandel- en fietsprovincie wankelt. Andere provincies, zoals Limburg en Overijssel zijn druk doende het gat te dichten of Gelderland voorbij te streven. Er moet dus meer gebeuren! Investeren in onze recreatieve routenetwerken biedt o.a.: Gezonde ontspanning voor inwoners en toeristen Verhoging van omzet en werkgelegenheid Versterking van voorzieningen en leefbaarheid Betere promotie en beleving van de Gelderse landschappen Meer rendement op eerdere investeringen Voor Gelderland ligt er een taak om haar voorsprong niet alleen te verdedigen, maar liefst uit te bouwen. Een ambitie kan bijvoorbeeld zijn meer boten in het water te hebben dan Zeeland. Dat kan door het kwalitatief hoogwaardig aanbod toe te voegen en het aanwezige aanbod goed te onderhouden, beter te benutten, verder te versterken en slim te vermarkten. Trends wijzen er bovendien op dat de vraag naar routerecreatie de komende jaren verder toeneemt. Belangrijk is dat uitvoering van beleid met betrekking tot routenetwerken plaatsvindt in dialoog met de diverse stakeholders. Denk hierbij aan de regionale bureaus voor toerisme, landelijke routestichtingen, sectororganisaties in sport en bewegen, sectororganisaties in (water)recreatie, toerisme en horeca, ANWB, regionale routebureaus, landschapsorganisaties, terrein beherende organisaties, gemeenten en waterschappen. Wij vragen aan de provincie om de afstemming tussen deze partijen te organiseren, om innovaties te faciliteren en om een trekkende rol te vervullen waar het gaat om monitoring van beleid. 3

4 Via haar recreatieve routes kan Gelderland haar aanbod aan natuur, landschap, cultuurhistorie en erfgoed en vele boeiende bezienswaardigheden op een attractieve manier promoten en laten beleven. Dat is goed voor het imago van de provincie in het algemeen en voor haar economie in het bijzonder. Deze notitie biedt zicht op 4 actielijnen die nodig zijn om routenetwerken uit te bouwen en de Gelderse koppositie te behouden en uit te bouwen. 1. Ontwikkeling 2. Beheer en onderhoud 3. Monitoring 4. Marketing Onderstaande grafiek verduidelijkt de kansen van recreatieve routes voor de Provincie Gelderland. Niets doen betekent dat de vraag en daarmee bestedingen - in het positiefste geval - gelijk zullen blijven. Het aanbod zal op eenzelfde niveau blijven niet worden doorontwikkeld. Door te investeren in duurzame ontwikkeling, beheer, onderhoud, monitoring en marketing, kan de toegenomen vraag naar routegebonden recreatie worden verzilverd en kan Gelderland haar nummer 1 positie behouden en uitbouwen. 4

5 1. Ontwikkeling Gelderland beschikt nog lang niet overal over een goede infrastructuur voor wandelen, fietsen, varen, paardrijden en andere routegebonden activiteiten. Een forse impuls is nodig om meer rendement te halen uit deze vrijetijdsbesteding. Daarvoor moeten in Gelderland bewezen sterke merken veel meer en beter worden benut, zoals Lange Afstands Wandelpaden (LAW s), Lange afstands fietsroutes (LF-routes), Klompenpaden, Kerkenpaden, Struinpaden en de hoofdstructuur voor varen (BRTN). Het landelijke Topteam Gastvrijheidseconomie verwacht dat de vraag vanuit Nederland en het buitenland naar routenetwerken en voorzieningen eromheen verder zal toenemen. Voor de Duitse en Belgische toerist vormen wandel-, fiets- en vaarmogelijkheden een belangrijk bezoekmotief. Gelderland neemt in dit krachtenveld een goede positie in. De concurrentie uit andere provincies neemt echter toe, net als die uit andere landen t.o.v. geheel Nederland. Het is dus van belang het huidige aanbod te versterken. Samenwerking tussen alle betrokken partijen is hierbij onmisbaar. Wij vragen de provincie deze samenwerking te organiseren, gericht op de onderstaande accenten. a. Goede basisinfrastructuur Zonder paden, geen routes! Daarom is het belangrijk dat er een samenhangend, voldoende verdicht netwerk van aantrekkelijke, veilige paden, pontovergangen, bruggen en (vaar)wegen is. Dit betekent bestaande kwaliteiten borgen, bv. dat geïnvesteerd moet worden in nieuwe paden en dat barrièrewerking door lijninfrastructuur tegen gegaan. Het routenetwerk dient zoveel mogelijk fysiek toegankelijk te zijn. Landelijke belangenorganisaties zoals Wandelnet en Waterrecreatie Nederland leveren hierover adviezen. b. Integrale duurzame aanpak Vele partijen houden zich in Gelderland bezig met het bedenken en (laten) aanleggen van nieuwe routes. Daardoor kunnen gebruikers niet altijd van de continuïteit en kwaliteit van routeconcepten op aan. Daarnaast is er ook verschil in de kwetsbaarheid van de aangelegde netwerken. Het is van belang om met alle betrokkenen afstemming te zoeken voor een integrale, duurzame aanpak. De regionale routebureaus kunnen hier een rol in spelen samen met de expertise van de landelijke belangenorganisaties. c. Doorontwikkeling van bestaande netwerken Bestaande netwerken en thematische routes zijn nooit af. Er is continu aandacht nodig om het product concurrentievaardig te houden. Het gaat hier niet dus niet alleen om goed regulier onderhoud, maar ook om het bij de tijd houden en het versterken. Dit betekent het verbeteren van zwakke plekken, het verkennen van nieuwe mogelijkheden, het actualiseren en verbinden van extra points of interest en het toevoegen van route gebonden voorzieningen zoals bruggetjes, overstapplaatsen en aanlegsteigers. 5

6 d. Aanleg van nieuwe routenetwerken Gelderland kent een provincie dekkend fietsroutenetwerk op basis van knooppunten, gecombineerd met een interprovinciaal netwerk van lange afstand routes (LAW/LF, deels internationaal). Daarnaast is er groot aanbod aan thematische routes voor diverse gebruikers zoals fietsers, wandelaars, waterrecreanten et cetera. Ontwikkeling kan zich dus enerzijds focussen op het vervolmaken van bestaande netwerken (zoals Klompenpaden), inclusief benodigde voorzieningen. Anderzijds is er ruimte voor aanvullende en vernieuwende concepten en thema s (denk aan Nationale Parken en Landschappen en aan de rivieren). 6

7 2. Beheer en onderhoud De kwaliteit van het sterke Gelderse aanbod aan routenetwerken blijft niet vanzelf op peil. Paden verslechteren, bordjes verweren en steigers vergaan. De paden moeten een minimale veiligheid bieden en begaanbaar gehouden worden. Zwerfafval moet opgeruimd worden. Ook moet regelmatig overleg gevoerd worden met grondeigenaren die recreatief medegebruik bieden over hun grond. Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat 30% van de Nederlanders ontevreden is over het onderhoud van wandel- en fietspaden. Daar waar veel geld gestoken wordt in de ontwikkeling van routes, is er vaak weinig aandacht voor beheer en onderhoud na de aanleg. Structureel onderhoud van routes en routevoorzieningen is onmisbaar om het toeristisch-recreatief product van onze provincie te bewaken. Gebruikers beleven de routes niet alleen in termen van attractiviteit, maar ook van veiligheid. De staat van bijvoorbeeld fietspaden of aanlegplaatsen heeft daarmee grote invloed op het imago van Gelderland als vakantieprovincie. Het beheer van de paden en voorzieningen moet toegesneden zijn op de groeiende vraag vanuit de samenleving. Deze neemt niet alleen toe, maar wordt ook steeds diverser. Helaas vormen beheer en onderhoud nog altijd geen standaard onderdeel van veel projectplannen voor ontwikkeling. Soms is er niets over vastgelegd of zelfs niets over afgesproken. Ook naar het bestaande aanbod wordt hier en daar te weinig omgekeken. Routenetwerken zijn te belangrijk om dit niet serieus te nemen. De bezuinigingen en de decentralisatie leiden tot een zoektocht naar alternatieve geldstromen door tal van partijen. Wij vragen de provincie deze zoektocht te stimuleren en faciliteren met speciale aandacht voor de volgende accenten. a. Organisatie van Beheer en Onderhoud De continuïteit van het routeaanbod is van groot belang, gebruikers moeten daarop kunnen vertrouwen. Het gaat hier simpelweg om het nakomen van je merkbelofte. Dit houdt in dat langjarige afspraken over beheer en onderhoud altijd deel uit dienen te maken van een projectplan voor ontwikkeling van nieuw aanbod. De financiering hiervan is momenteel niet goed geregeld. Vele partijen kijken naar elkaar in plaats van afspraken te maken met elkaar voor een duurzaam beheer. De gezamenlijke overheden zouden een gezamenlijke visie en verantwoordelijkheid moeten bepalen. Voor het bestaande aanbod is een inventarisatie nodig van knelpunten. Hiaten in de gewenste rollen en verantwoordelijkheden kunnen dan worden opgelost. De provincie zou bijvoorbeeld met het Gelders Route Platform (m.b.t. routes van provinciaal belang) en de kennis en expertise van de landelijke belangenorganisaties (m.b.t. routes van boven provinciaal belang) moeten steunen om de continuïteit en kwaliteit ervan te borgen. b. Fysieke én digitale kwaliteitsborging De fysieke kwetsbaarheden van routenetwerken zijn voor de meeste betrokkenen duidelijk. Paden, vaarwegen, bewegwijzering, afspraken met grondeigenaren over recreatief medegebruik van grond, bankjes, steigers en andere voorzieningen verdienen constante aandacht om de kwaliteit op het gewenste niveau te houden. 7

8 Dit geldt ook voor de digitaal vastgelegde informatie over routes. Binnen korte tijd verouderen gegevens, met als gevolg dat er onjuiste en onvolledige informatie verstrekt wordt aan gebruikers en pers. Zowel fysieke als digitale kwaliteit moeten daarom onderdeel zijn van een effectieve strategie. Het biedt meerwaarde hierbij gebruik te maken van landelijke expertise en aan te haken op landelijke instrumenten (routedatabank, meldsystemen, kennis landelijke routebureaus). 8

9 3. Monitoring Het ontwikkelen en onderhouden van recreatieve routenetwerken vraagt om investeringen in menskracht en middelen. Deze investeringen betalen zich gelukkig dubbel en dwars terug. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van economisch rendement, maar ook in verbetering van het imago van de provincie, leefbaarheid voor de inwoners en zelfs volksgezondheid. Rendement op investeringen is nog interessanter wanneer men de revenuen van de inzet kan meten. Dit is niet minder waar voor investeringen in routenetwerken. Kwantitatieve en kwalitatieve feedback zijn onmisbaar voor zowel overheden als ondernemers om de effectiviteit van de inspanningen te achterhalen. Monitoring vormt zo de basis voor toekomstig beleid. Er zijn verschillende vormen van meten en de beste manier hangt af van de antwoorden die men zoekt. Dat lijkt eenvoudig, maar achteraf blijkt nog wel eens dat men niet de informatie krijgt die men nodig heeft voor vervolgbeleid. Het opzetten van een goed systeem voor gebruik-, waarderingen effectmeting van de Gelderse routenetwerken, en de landelijke routenetwerken waar Gelderland onderdeel van uit maakt, volgt daarom een aantal stappen met minstens de volgende accenten. a. Bepaal samen de juiste vragen De voornaamste stakeholders stellen samen de velden vast waarop we meten. Dit is een uiterst belangrijke stap: achteraf moeten de betrokken partijen over alle vitale informatie beschikken om beleid op te kunnen maken. Hou er rekening mee dat per stakeholder vragen kunnen leven die misschien niet voor alle betrokken partijen van belang zijn. Verder is het van belang te zorgen voor vergelijkbaarheid met andere provincies: haak zo veel mogelijk aan op landelijk basisonderzoek, zoals het CVO, en de expertise van de landelijke belangenorganisaties. b. Invulling van de effectmeting Een aantal vragen zijn basis voor effectmeting van routenetwerken. Hieronder horen het gebruik, de bestedingen en de waardering. Daarnaast zijn er afgeleide effecten zoals werkgelegenheid, leefbaarheid en imago, of specifieke effecten afhankelijk van een bepaalde route of regio. De kunst is een werkbaar systeem te starten dat optimale informatie levert. c. Herhaling van de monitor Effectmeting levert vaak pas echt bruikbare resultaten als men deze periodiek herhaalt. Rendement wordt zichtbaarder wanneer men over meerdere metingen een trend in bijvoorbeeld de bestedingen kan aantonen. Het zou daarom goed zijn om met de belangrijkste partijen af te spreken een meerjarige routenetwerkmonitor uit te voeren. 9

10 Voor de gehele vrijetijdseconomie geldt dat meer inzicht nodig is over de verschillende relaties die bestaan tussen diverse deelsectoren (gezondheid, zorg, natuur, recreatie, toerisme etc.), effecten van innovatie en marketinginspanningen, het veranderend vrijetijdsgedrag van bestaande en nieuwe doelgroepen evenals de mate van effectiviteit van de inzet van sociale media. Monitoring biedt zicht op de relevantie en de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie voor heel Gelderland. Wij vragen de provincie om hierin een trekkende rol te vervullen. 10

11 4. Marketing Gelderland staat bekend om haar sterke recreatieve routenetwerken langs een attractief aanbod aan landschappen en bezienswaardigheden. Als boegbeeld daarvan koesteren we onze positie als fietsprovincie nummer 1. Met goede marketing kan deze voorsprong beter benut worden. Daarnaast kan dit het rendement op eerder gedane en nieuwe investeringen verder verhogen. Wat onmiddellijk opvalt bij de marketing van routenetwerken is dat de informatievoorziening zeer versnipperd is. Voor een consument zijn de vele aanbieders en mogelijkheden niet te overzien. Dit is vaak een gevolg van de versnippering van het beheer en de promotie van de routes door verschillende partijen. Dit geldt voor heel Nederland en met een beter georganiseerde informatievoorziening kan Gelderland een concurrentievoordeel behalen. Een andere kans bevindt zich in het etaleren van sterke trekkers die Gelderland onderscheidend maken ten opzichte van andere provincies. Tot slot valt op dat routes die succesvol zijn, vaak ook gedragen worden door ondernemers langs die routes die zich ermee verbinden. Bovenstaande constateringen leiden tot 3 noodzakelijke accenten in Gelderland breed beleid. a. Consumeerbaar maken van het aanbod Om de informatievoorziening en de promotie gebundeld te ontsluiten is het zaak om gegevens rond Gelderse routes meer centraal, of centraal per regio, te gaan beheren. Denk hierbij aan alle routegebonden data, arrangementen, points of interest en evenementen. Dit vraagt om een technisch optimaal systeem van waaruit ten behoeve van communicatie en marketing geput kan worden. Aansluiting op landelijke portals en routedatabank zorgt daarbij voor extra bereik en slagkracht. b. Etaleren van Gelderse route-iconen Met sterke trekkers in de etalage valt Gelderland beter op tussen alle regio s die zich met routeaanbod profileren. Gelderland kent unieke iconen zoals de bloesemroutes, maar ook provincie overstijgende merken en routes kunnen vanwege hun bekendheid helpen om meer bezoekers naar Gelderland te trekken: denk aan het Pieterpad, Zuiderzeepad / Zuiderzeefietsroute en de potentie van de internationale Rijnfietsroute of de Hanzeroute voor varen. Door de trekkers voor o.a. wandelen, fietsen en waterrecreatie naar voren te schuiven profiteert uiteindelijk de hele provincie. Deze iconen zijn liefst gevarieerd, geografisch verdeeld en kennen een sterke Gelderse identiteit of dragen bij aan de herkenning daarvan. c. Betrokkenheid bedrijfsleven bij routenetwerken Routenetwerken en themaroutes vormen een belangrijk motief voor vrijetijdsactiviteiten. Met routegebonden activiteiten gaan ook bestedingen bij ondernemers gepaard. Zij moeten zich meer bewust worden van de trekkende werking en kansen die routes bieden. Als ook zij de nabij gelegen routes promoten, zal bovendien de communicatiekracht verveelvoudigen. 11

12 Ook willen we onderzoeken op welke wijze ondernemers verantwoordelijkheid kunnen nemen voor bijdragen aan het beheer en onderhoud van routes, alsmede voor het beheer en onderhoud van het landschap. Bezoekers verwachten goede routes en goede dienstverlening langs de routes, maar komen veelal voor het beleven van het landschap. Een goed voorbeeld van consumeerbaar maken, etaleren én betrokkenheid kweken is het onlangs gestarte Gelderse Routes. Dit platform van de samenwerkende Regionale Bureaus voor Toerisme faciliteert overheden, bedrijfsleven en organisaties bij informatievoorziening en promotie van Gelderse routenetwerken. De betrokken partijen (inclusief ondernemers) kunnen interactief aan dit platform deelnemen, d.w.z. dat zij zelf informatie aan het systeem kunnen toevoegen en ontlenen. Contactpersoon Meer informatie over het kunt u verkrijgen bij het Gelders Route Platform: Richard de Bruin T:

13 De ondertekenaars zijn: Logo organisatie Gevoerde labels Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland Stichting Landschapsbeheer Gelderland Routebureau Achterhoek Routebureau Uiterwaarde Wandelroutenetwerk Achterhoek Wandelroutenetwerk Rivierengebied Stichting Achterhoek Toerisme Regiogemeenten Rivierenland N.v.t. Marketing Veluwe RECRON N.v.t. Landelijk Fietsplatform Wandelnet Waterrecreatie Nederland ANWB HISWA 13

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

welkom in apeldoorn Startdocument vrije tijd & toerisme programma

welkom in apeldoorn Startdocument vrije tijd & toerisme programma welkom in apeldoorn Startdocument vrije tijd & toerisme programma 1. INTRO 1.1 Status notitie Versterken van het toeristisch toplandschap is één van de vier strategische doelen van Apeldoorn. Wij willen

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "PS>/:U?IU/fööSL 11 DEC 2014. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS>/:U?IU/fööSL 11 DEC 2014. Dat. ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen Bidbook Servicenet Nationale Landschappen is een organisatie van en voor de Nationale Landschappen. Dit bidbook laat zien waar wij voor staan en waar wij de komende jaren aan willen werken. Samen met iedereen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Friese Meren 2011-2015 Versoberen, investeren, verzilveren en borgen. Provincie Fryslân Versie 15-12 CONCEPT

Uitvoeringsprogramma Friese Meren 2011-2015 Versoberen, investeren, verzilveren en borgen. Provincie Fryslân Versie 15-12 CONCEPT Uitvoeringsprogramma Friese Meren 2011-2015 Versoberen, investeren, verzilveren en borgen Provincie Fryslân Versie 15-12 CONCEPT Samenvatting en conclusies Conclusie na 10 jaar Friese Merenproject De afgelopen

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Recreatie en toerisme midden in Limburg

Recreatie en toerisme midden in Limburg Regiopromotie Midden-Limburg 2012-2016 Recreatie en toerisme midden in Limburg Verenigen Verbinden Verleiden December 2011 VVV Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Een sterke regio 1.2 Regiopromotie

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Live like a local Perspectief Toerisme 2020

Live like a local Perspectief Toerisme 2020 Live like a local Perspectief Toerisme 2020 Utrecht.nl Inhoud Beleidscontext en inleiding 3 Huidige toeristische vraag en economische betekenis 6 Relevante markttrends 12 Verwachte vraagontwikkeling tot

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND OFFERTE NATIONAAL NETWERK PLATTELAND Juni 2007 EG-PUBLICATIENUMMER 2007 / S 22-02634 LNV Aanvraagnummer com / 2007 / 03 / 03 Inleiding 1 1. Visie op de structuur van het Netwerk 2 1.1 De context 2 1.2

Nadere informatie

Monitoringsrapportage Gastvrij Fryslân 2014

Monitoringsrapportage Gastvrij Fryslân 2014 Monitoringsrapportage Gastvrij Fryslân 2014 Zoals vastgesteld door Deputearre Steaten fan Fryslân op 17 maart 2015 1 MONITORINGSRAPPORTAGE GASTVRIJ FRYSLÂN In de nota Gastvrij Fryslân (PS 26 maart 2014)

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 1 Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 Maatschappelijk rendement voorop Datum: April 2012 Auteur: Frederique Westera 2 Inhoud 1. MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 6 3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Inspireren, Innoveren en Investeren Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Verkiezingsprogramma voor de Statenperiode maart 2011 maart 2015 1. INLEIDING Voor u ligt het CDA verkiezingsprogramma

Nadere informatie