Meer rendement uit recreatieve routenetwerken!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer rendement uit recreatieve routenetwerken!"

Transcriptie

1 GELDERS MANIFEST RECREATIEVE ROUTENETWERKEN Meer rendement uit recreatieve routenetwerken Maart 2015 Meer rendement uit recreatieve routenetwerken! 4 maart

2 Meer rendement uit recreatieve routenetwerken Samenvatting Investeren in recreatieve routenetwerken loont. Zowel maatschappelijk als economisch. Routenetwerken dragen positief bij aan gezond bewegen, versterking van de lokale economie, versterken van de werkgelegenheid, beleving en ontspanning, bereikbaarheid van cultuur, erfgoed, natuur en landschap. Provinciale Staten hebben in 2014 bij het vaststellen van de Omgevingsvisie een amendement aangenomen om de regie te nemen in het ontwikkelen van routenetwerken in heel Gelderland. Het is een voorstel van een aantal samenwerkende partners die met elkaar een duurzame aanpak voor routenetwerken voorstaan. Nummer-1 positie van Gelderland wankelt De positie van Gelderland als populairste wandel- en fietsprovincie wankelt. Het gros van alle recreatieve routes in Gelderland is van te lage kwaliteit en/of het beheer is niet (goed) geregeld. Ook zijn er nog witte vlekken, gebieden die slecht ontsloten zijn. Mede door gebrek aan kwaliteit en continuïteit van routes, ontwikkelen plattelandsondernemers veel te weinig arrangementen. De economische benutting blijft fors achter bij wat mogelijk is. Duurzaam investeren in routenetwerken Consumenten zijn steeds meer op zoek naar beleefbare en tegelijkertijd betrouwbare routeproducten. Daar willen we op inspelen. We hebben daar de provincie bij nodig. Het op een gewenste niveau brengen en houden van kwaliteit, routebeheer, onderhoud van paden (veilig en begaanbaar), alsmede promotie en marketing van recreatieve routeproducten en routenetwerken is een gedeeld belang van alle belanghebbenden en moet duurzaam worden geregeld en continu afgestemd worden op de toenemende en veranderende vraag Alleen met een op kwaliteit en continuïteit gerichte totaalaanpak kunnen we op 1 blijven staan in Nederland en onze voorsprong gaan uitbouwen. We zetten daarom in op de meest kansrijke en sterkste routeproducten en routenetwerken, zoals de in ontwikkeling zijnde wandelroutenetwerken in Achterhoek en Rivierengebied, het fietsknooppuntensysteem, de langeafstandsroutes, de beste ruiterroutes, vaarroutes, natuurroutes en de klompenpaden. Wij vragen de provincie om: Co-creatie: We willen in 2015 een sterke businesscase ontwikkelen en gaan daarbij uit van het profijtbeginsel. Het gaat hierbij om maatschappelijk, economische en financieel profijt. We doen een beroep op de provincie om te participeren in deze businesscase en om ook anderen daartoe te committeren. Co-realisatie: We voorzien dat er flinke investeringen nodig zullen zijn en kosten gemaakt moeten worden om de door ons gewenste situatie te bereiken en te benutten. We vragen alle belanghebbenden daarin bij te dragen op basis van de uitgewerkte business case. Wij vragen de provincie hiervoor een budget te reserveren voor de periode en denken vooralsnog aan een jaarlijks budget van 1 miljoen. Voor gebieden met een specifieke opgave, zoals de Veluwe (grootste aaneengesloten natuurgebied van West-Europa) en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (toekomstig Werelderfgoed), is een aanvullende investering nodig. 2

3 Inleiding De vrijetijdseconomie is van grote economische betekenis voor Gelderland. De economische waarde loopt in de miljarden. Bijna 6% van de Gelderse beroepsbevolking werkt hier. Daarnaast kunnen dankzij recreatieve activiteiten veel voorzieningen met name op het platteland op peil gehouden worden. Een sterke vrijetijdssector is ook van betekenis voor de gezondheid en het welzijn van de Gelderse bevolking. Eveneens voor het in stand houden van cultuurhistorie en sociale samenhang. De recreatieve routes in Gelderland vormen een belangrijk onderdeel van de toeristische mix. Recreatieve routes bieden namelijk niet alleen ontspanning voor inwoners en toeristen via gezonde activiteiten. Met routes maken we ons bijzondere landschap beleefbaar. Recreatieve routes zorgen ook voor omzet en werkgelegenheid via bestedingen bij onder meer (vrijetijds)bedrijven, plattelandsondernemers en culturele instellingen. Zo leveren recreatieve routes een bijdrage aan maatschappelijk rendement, economie en leefbaarheid in Gelderland. Het CPB schat bovendien in dat het stimuleren van actief bewegen een besparing op de zorgkosten oplevert van ca. 677 miljoen euro per jaar. Investeren in routenetwerken loont dus. Onze provincie heeft nog geen optimaal netwerk van routes door al die prachtige landschappen. De positie van Gelderland als populairste wandel- en fietsprovincie wankelt. Andere provincies, zoals Limburg en Overijssel zijn druk doende het gat te dichten of Gelderland voorbij te streven. Er moet dus meer gebeuren! Investeren in onze recreatieve routenetwerken biedt o.a.: Gezonde ontspanning voor inwoners en toeristen Verhoging van omzet en werkgelegenheid Versterking van voorzieningen en leefbaarheid Betere promotie en beleving van de Gelderse landschappen Meer rendement op eerdere investeringen Voor Gelderland ligt er een taak om haar voorsprong niet alleen te verdedigen, maar liefst uit te bouwen. Een ambitie kan bijvoorbeeld zijn meer boten in het water te hebben dan Zeeland. Dat kan door het kwalitatief hoogwaardig aanbod toe te voegen en het aanwezige aanbod goed te onderhouden, beter te benutten, verder te versterken en slim te vermarkten. Trends wijzen er bovendien op dat de vraag naar routerecreatie de komende jaren verder toeneemt. Belangrijk is dat uitvoering van beleid met betrekking tot routenetwerken plaatsvindt in dialoog met de diverse stakeholders. Denk hierbij aan de regionale bureaus voor toerisme, landelijke routestichtingen, sectororganisaties in sport en bewegen, sectororganisaties in (water)recreatie, toerisme en horeca, ANWB, regionale routebureaus, landschapsorganisaties, terrein beherende organisaties, gemeenten en waterschappen. Wij vragen aan de provincie om de afstemming tussen deze partijen te organiseren, om innovaties te faciliteren en om een trekkende rol te vervullen waar het gaat om monitoring van beleid. 3

4 Via haar recreatieve routes kan Gelderland haar aanbod aan natuur, landschap, cultuurhistorie en erfgoed en vele boeiende bezienswaardigheden op een attractieve manier promoten en laten beleven. Dat is goed voor het imago van de provincie in het algemeen en voor haar economie in het bijzonder. Deze notitie biedt zicht op 4 actielijnen die nodig zijn om routenetwerken uit te bouwen en de Gelderse koppositie te behouden en uit te bouwen. 1. Ontwikkeling 2. Beheer en onderhoud 3. Monitoring 4. Marketing Onderstaande grafiek verduidelijkt de kansen van recreatieve routes voor de Provincie Gelderland. Niets doen betekent dat de vraag en daarmee bestedingen - in het positiefste geval - gelijk zullen blijven. Het aanbod zal op eenzelfde niveau blijven niet worden doorontwikkeld. Door te investeren in duurzame ontwikkeling, beheer, onderhoud, monitoring en marketing, kan de toegenomen vraag naar routegebonden recreatie worden verzilverd en kan Gelderland haar nummer 1 positie behouden en uitbouwen. 4

5 1. Ontwikkeling Gelderland beschikt nog lang niet overal over een goede infrastructuur voor wandelen, fietsen, varen, paardrijden en andere routegebonden activiteiten. Een forse impuls is nodig om meer rendement te halen uit deze vrijetijdsbesteding. Daarvoor moeten in Gelderland bewezen sterke merken veel meer en beter worden benut, zoals Lange Afstands Wandelpaden (LAW s), Lange afstands fietsroutes (LF-routes), Klompenpaden, Kerkenpaden, Struinpaden en de hoofdstructuur voor varen (BRTN). Het landelijke Topteam Gastvrijheidseconomie verwacht dat de vraag vanuit Nederland en het buitenland naar routenetwerken en voorzieningen eromheen verder zal toenemen. Voor de Duitse en Belgische toerist vormen wandel-, fiets- en vaarmogelijkheden een belangrijk bezoekmotief. Gelderland neemt in dit krachtenveld een goede positie in. De concurrentie uit andere provincies neemt echter toe, net als die uit andere landen t.o.v. geheel Nederland. Het is dus van belang het huidige aanbod te versterken. Samenwerking tussen alle betrokken partijen is hierbij onmisbaar. Wij vragen de provincie deze samenwerking te organiseren, gericht op de onderstaande accenten. a. Goede basisinfrastructuur Zonder paden, geen routes! Daarom is het belangrijk dat er een samenhangend, voldoende verdicht netwerk van aantrekkelijke, veilige paden, pontovergangen, bruggen en (vaar)wegen is. Dit betekent bestaande kwaliteiten borgen, bv. dat geïnvesteerd moet worden in nieuwe paden en dat barrièrewerking door lijninfrastructuur tegen gegaan. Het routenetwerk dient zoveel mogelijk fysiek toegankelijk te zijn. Landelijke belangenorganisaties zoals Wandelnet en Waterrecreatie Nederland leveren hierover adviezen. b. Integrale duurzame aanpak Vele partijen houden zich in Gelderland bezig met het bedenken en (laten) aanleggen van nieuwe routes. Daardoor kunnen gebruikers niet altijd van de continuïteit en kwaliteit van routeconcepten op aan. Daarnaast is er ook verschil in de kwetsbaarheid van de aangelegde netwerken. Het is van belang om met alle betrokkenen afstemming te zoeken voor een integrale, duurzame aanpak. De regionale routebureaus kunnen hier een rol in spelen samen met de expertise van de landelijke belangenorganisaties. c. Doorontwikkeling van bestaande netwerken Bestaande netwerken en thematische routes zijn nooit af. Er is continu aandacht nodig om het product concurrentievaardig te houden. Het gaat hier niet dus niet alleen om goed regulier onderhoud, maar ook om het bij de tijd houden en het versterken. Dit betekent het verbeteren van zwakke plekken, het verkennen van nieuwe mogelijkheden, het actualiseren en verbinden van extra points of interest en het toevoegen van route gebonden voorzieningen zoals bruggetjes, overstapplaatsen en aanlegsteigers. 5

6 d. Aanleg van nieuwe routenetwerken Gelderland kent een provincie dekkend fietsroutenetwerk op basis van knooppunten, gecombineerd met een interprovinciaal netwerk van lange afstand routes (LAW/LF, deels internationaal). Daarnaast is er groot aanbod aan thematische routes voor diverse gebruikers zoals fietsers, wandelaars, waterrecreanten et cetera. Ontwikkeling kan zich dus enerzijds focussen op het vervolmaken van bestaande netwerken (zoals Klompenpaden), inclusief benodigde voorzieningen. Anderzijds is er ruimte voor aanvullende en vernieuwende concepten en thema s (denk aan Nationale Parken en Landschappen en aan de rivieren). 6

7 2. Beheer en onderhoud De kwaliteit van het sterke Gelderse aanbod aan routenetwerken blijft niet vanzelf op peil. Paden verslechteren, bordjes verweren en steigers vergaan. De paden moeten een minimale veiligheid bieden en begaanbaar gehouden worden. Zwerfafval moet opgeruimd worden. Ook moet regelmatig overleg gevoerd worden met grondeigenaren die recreatief medegebruik bieden over hun grond. Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat 30% van de Nederlanders ontevreden is over het onderhoud van wandel- en fietspaden. Daar waar veel geld gestoken wordt in de ontwikkeling van routes, is er vaak weinig aandacht voor beheer en onderhoud na de aanleg. Structureel onderhoud van routes en routevoorzieningen is onmisbaar om het toeristisch-recreatief product van onze provincie te bewaken. Gebruikers beleven de routes niet alleen in termen van attractiviteit, maar ook van veiligheid. De staat van bijvoorbeeld fietspaden of aanlegplaatsen heeft daarmee grote invloed op het imago van Gelderland als vakantieprovincie. Het beheer van de paden en voorzieningen moet toegesneden zijn op de groeiende vraag vanuit de samenleving. Deze neemt niet alleen toe, maar wordt ook steeds diverser. Helaas vormen beheer en onderhoud nog altijd geen standaard onderdeel van veel projectplannen voor ontwikkeling. Soms is er niets over vastgelegd of zelfs niets over afgesproken. Ook naar het bestaande aanbod wordt hier en daar te weinig omgekeken. Routenetwerken zijn te belangrijk om dit niet serieus te nemen. De bezuinigingen en de decentralisatie leiden tot een zoektocht naar alternatieve geldstromen door tal van partijen. Wij vragen de provincie deze zoektocht te stimuleren en faciliteren met speciale aandacht voor de volgende accenten. a. Organisatie van Beheer en Onderhoud De continuïteit van het routeaanbod is van groot belang, gebruikers moeten daarop kunnen vertrouwen. Het gaat hier simpelweg om het nakomen van je merkbelofte. Dit houdt in dat langjarige afspraken over beheer en onderhoud altijd deel uit dienen te maken van een projectplan voor ontwikkeling van nieuw aanbod. De financiering hiervan is momenteel niet goed geregeld. Vele partijen kijken naar elkaar in plaats van afspraken te maken met elkaar voor een duurzaam beheer. De gezamenlijke overheden zouden een gezamenlijke visie en verantwoordelijkheid moeten bepalen. Voor het bestaande aanbod is een inventarisatie nodig van knelpunten. Hiaten in de gewenste rollen en verantwoordelijkheden kunnen dan worden opgelost. De provincie zou bijvoorbeeld met het Gelders Route Platform (m.b.t. routes van provinciaal belang) en de kennis en expertise van de landelijke belangenorganisaties (m.b.t. routes van boven provinciaal belang) moeten steunen om de continuïteit en kwaliteit ervan te borgen. b. Fysieke én digitale kwaliteitsborging De fysieke kwetsbaarheden van routenetwerken zijn voor de meeste betrokkenen duidelijk. Paden, vaarwegen, bewegwijzering, afspraken met grondeigenaren over recreatief medegebruik van grond, bankjes, steigers en andere voorzieningen verdienen constante aandacht om de kwaliteit op het gewenste niveau te houden. 7

8 Dit geldt ook voor de digitaal vastgelegde informatie over routes. Binnen korte tijd verouderen gegevens, met als gevolg dat er onjuiste en onvolledige informatie verstrekt wordt aan gebruikers en pers. Zowel fysieke als digitale kwaliteit moeten daarom onderdeel zijn van een effectieve strategie. Het biedt meerwaarde hierbij gebruik te maken van landelijke expertise en aan te haken op landelijke instrumenten (routedatabank, meldsystemen, kennis landelijke routebureaus). 8

9 3. Monitoring Het ontwikkelen en onderhouden van recreatieve routenetwerken vraagt om investeringen in menskracht en middelen. Deze investeringen betalen zich gelukkig dubbel en dwars terug. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van economisch rendement, maar ook in verbetering van het imago van de provincie, leefbaarheid voor de inwoners en zelfs volksgezondheid. Rendement op investeringen is nog interessanter wanneer men de revenuen van de inzet kan meten. Dit is niet minder waar voor investeringen in routenetwerken. Kwantitatieve en kwalitatieve feedback zijn onmisbaar voor zowel overheden als ondernemers om de effectiviteit van de inspanningen te achterhalen. Monitoring vormt zo de basis voor toekomstig beleid. Er zijn verschillende vormen van meten en de beste manier hangt af van de antwoorden die men zoekt. Dat lijkt eenvoudig, maar achteraf blijkt nog wel eens dat men niet de informatie krijgt die men nodig heeft voor vervolgbeleid. Het opzetten van een goed systeem voor gebruik-, waarderingen effectmeting van de Gelderse routenetwerken, en de landelijke routenetwerken waar Gelderland onderdeel van uit maakt, volgt daarom een aantal stappen met minstens de volgende accenten. a. Bepaal samen de juiste vragen De voornaamste stakeholders stellen samen de velden vast waarop we meten. Dit is een uiterst belangrijke stap: achteraf moeten de betrokken partijen over alle vitale informatie beschikken om beleid op te kunnen maken. Hou er rekening mee dat per stakeholder vragen kunnen leven die misschien niet voor alle betrokken partijen van belang zijn. Verder is het van belang te zorgen voor vergelijkbaarheid met andere provincies: haak zo veel mogelijk aan op landelijk basisonderzoek, zoals het CVO, en de expertise van de landelijke belangenorganisaties. b. Invulling van de effectmeting Een aantal vragen zijn basis voor effectmeting van routenetwerken. Hieronder horen het gebruik, de bestedingen en de waardering. Daarnaast zijn er afgeleide effecten zoals werkgelegenheid, leefbaarheid en imago, of specifieke effecten afhankelijk van een bepaalde route of regio. De kunst is een werkbaar systeem te starten dat optimale informatie levert. c. Herhaling van de monitor Effectmeting levert vaak pas echt bruikbare resultaten als men deze periodiek herhaalt. Rendement wordt zichtbaarder wanneer men over meerdere metingen een trend in bijvoorbeeld de bestedingen kan aantonen. Het zou daarom goed zijn om met de belangrijkste partijen af te spreken een meerjarige routenetwerkmonitor uit te voeren. 9

10 Voor de gehele vrijetijdseconomie geldt dat meer inzicht nodig is over de verschillende relaties die bestaan tussen diverse deelsectoren (gezondheid, zorg, natuur, recreatie, toerisme etc.), effecten van innovatie en marketinginspanningen, het veranderend vrijetijdsgedrag van bestaande en nieuwe doelgroepen evenals de mate van effectiviteit van de inzet van sociale media. Monitoring biedt zicht op de relevantie en de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie voor heel Gelderland. Wij vragen de provincie om hierin een trekkende rol te vervullen. 10

11 4. Marketing Gelderland staat bekend om haar sterke recreatieve routenetwerken langs een attractief aanbod aan landschappen en bezienswaardigheden. Als boegbeeld daarvan koesteren we onze positie als fietsprovincie nummer 1. Met goede marketing kan deze voorsprong beter benut worden. Daarnaast kan dit het rendement op eerder gedane en nieuwe investeringen verder verhogen. Wat onmiddellijk opvalt bij de marketing van routenetwerken is dat de informatievoorziening zeer versnipperd is. Voor een consument zijn de vele aanbieders en mogelijkheden niet te overzien. Dit is vaak een gevolg van de versnippering van het beheer en de promotie van de routes door verschillende partijen. Dit geldt voor heel Nederland en met een beter georganiseerde informatievoorziening kan Gelderland een concurrentievoordeel behalen. Een andere kans bevindt zich in het etaleren van sterke trekkers die Gelderland onderscheidend maken ten opzichte van andere provincies. Tot slot valt op dat routes die succesvol zijn, vaak ook gedragen worden door ondernemers langs die routes die zich ermee verbinden. Bovenstaande constateringen leiden tot 3 noodzakelijke accenten in Gelderland breed beleid. a. Consumeerbaar maken van het aanbod Om de informatievoorziening en de promotie gebundeld te ontsluiten is het zaak om gegevens rond Gelderse routes meer centraal, of centraal per regio, te gaan beheren. Denk hierbij aan alle routegebonden data, arrangementen, points of interest en evenementen. Dit vraagt om een technisch optimaal systeem van waaruit ten behoeve van communicatie en marketing geput kan worden. Aansluiting op landelijke portals en routedatabank zorgt daarbij voor extra bereik en slagkracht. b. Etaleren van Gelderse route-iconen Met sterke trekkers in de etalage valt Gelderland beter op tussen alle regio s die zich met routeaanbod profileren. Gelderland kent unieke iconen zoals de bloesemroutes, maar ook provincie overstijgende merken en routes kunnen vanwege hun bekendheid helpen om meer bezoekers naar Gelderland te trekken: denk aan het Pieterpad, Zuiderzeepad / Zuiderzeefietsroute en de potentie van de internationale Rijnfietsroute of de Hanzeroute voor varen. Door de trekkers voor o.a. wandelen, fietsen en waterrecreatie naar voren te schuiven profiteert uiteindelijk de hele provincie. Deze iconen zijn liefst gevarieerd, geografisch verdeeld en kennen een sterke Gelderse identiteit of dragen bij aan de herkenning daarvan. c. Betrokkenheid bedrijfsleven bij routenetwerken Routenetwerken en themaroutes vormen een belangrijk motief voor vrijetijdsactiviteiten. Met routegebonden activiteiten gaan ook bestedingen bij ondernemers gepaard. Zij moeten zich meer bewust worden van de trekkende werking en kansen die routes bieden. Als ook zij de nabij gelegen routes promoten, zal bovendien de communicatiekracht verveelvoudigen. 11

12 Ook willen we onderzoeken op welke wijze ondernemers verantwoordelijkheid kunnen nemen voor bijdragen aan het beheer en onderhoud van routes, alsmede voor het beheer en onderhoud van het landschap. Bezoekers verwachten goede routes en goede dienstverlening langs de routes, maar komen veelal voor het beleven van het landschap. Een goed voorbeeld van consumeerbaar maken, etaleren én betrokkenheid kweken is het onlangs gestarte Gelderse Routes. Dit platform van de samenwerkende Regionale Bureaus voor Toerisme faciliteert overheden, bedrijfsleven en organisaties bij informatievoorziening en promotie van Gelderse routenetwerken. De betrokken partijen (inclusief ondernemers) kunnen interactief aan dit platform deelnemen, d.w.z. dat zij zelf informatie aan het systeem kunnen toevoegen en ontlenen. Contactpersoon Meer informatie over het kunt u verkrijgen bij het Gelders Route Platform: Richard de Bruin T:

13 De ondertekenaars zijn: Logo organisatie Gevoerde labels Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland Stichting Landschapsbeheer Gelderland Routebureau Achterhoek Routebureau Uiterwaarde Wandelroutenetwerk Achterhoek Wandelroutenetwerk Rivierengebied Stichting Achterhoek Toerisme Regiogemeenten Rivierenland N.v.t. Marketing Veluwe RECRON N.v.t. Landelijk Fietsplatform Wandelnet Waterrecreatie Nederland ANWB HISWA 13

Programma Sterke Gelderse Routes. Meer Rendement uit Recreatieve Routenetwerken

Programma Sterke Gelderse Routes. Meer Rendement uit Recreatieve Routenetwerken Programma Sterke Gelderse Routes 1 Programma Sterke Gelderse Routes Meer Rendement uit Recreatieve Routenetwerken Programma Sterke Gelderse Routes 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Redenen voor een programma

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Route-netwerk-bijeenkomst. 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen

Route-netwerk-bijeenkomst. 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen Route-netwerk-bijeenkomst 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen Route-netwerk-bijeenkomst 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen Wandelnet/Fietsplatform waar staan we/ waar gaan we naar toe? Spanningsveld: Wandelen/fietsen

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Verslag Bijeenkomsten Sterke Gelderse Routes

Verslag Bijeenkomsten Sterke Gelderse Routes Verslag Bijeenkomsten Sterke Gelderse Routes Workshops 28 Januari en Regiochecks 18 Februari 2016 Traject Sterke Gelderse Routes Onder regie van: REGIEGROEP GELDERS ROUTE PLATFORM Ankie van Dijk, werkveld

Nadere informatie

Fietsrecreatiemonitor en kwaliteitsmonitor

Fietsrecreatiemonitor en kwaliteitsmonitor Jubileumsymposium Fietsplatform, Driebergen, 10 mei 2012 Fietsrecreatiemonitor en kwaliteitsmonitor Eric Nijland, directeur Fietsplatform beheer KWALITEIT! voorlichting monitoring 2 Monitoring kennis van

Nadere informatie

APELDOORN ALS TOERISTISCHE STAD. Jan Oosterman, gemeente Apeldoorn Masterclass Verhaal van Apeldoorn, 9 oktober 2017

APELDOORN ALS TOERISTISCHE STAD. Jan Oosterman, gemeente Apeldoorn Masterclass Verhaal van Apeldoorn, 9 oktober 2017 APELDOORN ALS TOERISTISCHE STAD Jan Oosterman, gemeente Apeldoorn Masterclass Verhaal van Apeldoorn, 9 oktober 2017 9-10-2017 Is Apeldoorn toeristisch? ZEKER WEL: 4 (inter)nationale attracties (samen zo

Nadere informatie

De provincie en haar partners zien de volgende opgaven voor een gezonde vrijetijdseconomie:

De provincie en haar partners zien de volgende opgaven voor een gezonde vrijetijdseconomie: BIJLAGE 2 Aanvulling van provinciaal beleid Opgesteld door: H? h0 á Ŭ ADVISEURS VOOR,///////, LEEFRUIMTE Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rho.nl Omgevingsvisie

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Toerisme-Visie

Uitvoeringsplan Toerisme-Visie Uitvoeringsplan Toerisme-Visie 2016-2019 Inleiding Op 20 april 2016 hebben Provinciale Staten onze kader stellende Toerisme-Visie 2016-2020 vastgesteld. Ons doel: we willen meer toeristen, die langer blijven

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Fietsknooppuntensysteem 2.0. Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem

Fietsknooppuntensysteem 2.0. Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem Fietsknooppuntensysteem 2.0 Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem Achtergrond onderzoek Als onderdeel van de businesscase recreatieve infrastructuur

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 25 oktober 2016 Corr.nr , ECP Nummer 73/2016 Zaaknr

v o o r d r a c h t 25 oktober 2016 Corr.nr , ECP Nummer 73/2016 Zaaknr v o o r d r a c h t 25 oktober 2016 Corr.nr. 2016-53.990, ECP Nummer 73/2016 Zaaknr. 644727 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het principebesluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 20 september 2016 NUMMER PS PS2016MME10 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER A. Ruis DOORKIESNUMMER 0651822593 DOCUMENTUMNUMMER 819B407A PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

Fietsen maakt blind. Presentatie Overijsselse Sportontmoeting Theo de Rooij Koersdirecteur 365 Dagen Fietsen in Overijssel

Fietsen maakt blind. Presentatie Overijsselse Sportontmoeting Theo de Rooij Koersdirecteur 365 Dagen Fietsen in Overijssel Fietsen maakt blind Presentatie Overijsselse Sportontmoeting Theo de Rooij Koersdirecteur 365 Dagen Fietsen in Overijssel Introductie Waarom 365 Dagen Fietsen in Overijssel? 1) Overijssel: Landschappen,

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Kader nota 2017 Dick Dijkstra Recreatieschap Drenthe Kadernota 2017

Kader nota 2017 Dick Dijkstra Recreatieschap Drenthe Kadernota 2017 Kader nota 2017 Dick Dijkstra Recreatieschap Drenthe Kadernota 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 1.1 aanleiding. 1 1.2 taak...1 1.3 ambitie.. 1 2 Kaders en ontwikkelingen...1 2.1 kaders 2017-2019. 1

Nadere informatie

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum 1 Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum Dames en heren, Meneer Mackay, beste Eric, De Veluwe, een icoon van de Nederlandse natuur.

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Welkom. Welkom. De heer Van Voornveld Regionaal Bureau voor Toerisme

Welkom. Welkom. De heer Van Voornveld Regionaal Bureau voor Toerisme Welkom Welkom De heer Van Voornveld Regionaal Bureau voor Toerisme Welkom Robbert van Hasselt IDMM, ID Management WWW.IDMM.NL Minisymposium 15-6-09 Maritiem erfgoed IJsseldelta Maritiem erfgoed een roerend

Nadere informatie

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur.

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 DORDRECHT Bijdrage Ad 's-gravesande AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. Cultuur leeft: er wordt op

Nadere informatie

Midden-Limburg wil excelleren in toerisme

Midden-Limburg wil excelleren in toerisme Midden-Limburg wil excelleren in toerisme Wie zijn we? Wie zijn we? - Groep van 40 toeristische ondernemingen Wie zijn we? - Groep van 40 toeristische ondernemingen - Club van 10 Wie zijn we? - Groep van

Nadere informatie

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014 Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting 2013 maart 2014 Inleiding Het aanjaagprogramma Recreatie & Toerisme is in november 2009 van start gegaan. Om het effect van de werkzaamheden te meten wordt jaarlijks

Nadere informatie

VVV

VVV Commissie Omgeving op 17 december 2012 Factsheet recreatie en toerisme in de gemeente Deurne Doelstellingen recreatie en toerisme Het gemeentelijke programma Vrije tijd en Toerisme streeft naar het verzilveren

Nadere informatie

Henny Scholten, recreatiemakelaar Amstelland Concept Vaarroutenetwerk plankaart Amsterdam-Amstelland

Henny Scholten, recreatiemakelaar Amstelland Concept Vaarroutenetwerk plankaart Amsterdam-Amstelland VOORSTEL Adviescommissie 23 oktober 2014 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 6 november 2014 Algemeen bestuur 4 december 2014 Voorbereid door Bijlage Henny Scholten, recreatiemakelaar Amstelland Concept Vaarroutenetwerk

Nadere informatie

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Nieuw recreatief concept RouteApp. Meer zien, meer beleven Titel: RouteApps: de toekomst is begonnen Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Buro Kloeg RouteApp. Meer

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

25 jaar Fietsplatform waar staan we?

25 jaar Fietsplatform waar staan we? Jubileumcongres Fietsplatform, Driebergen, 10 mei 2012 25 jaar Fietsplatform waar staan we? Jan Dijkema, voorzitter Fietsplatform organisatie Vertegenwoordigd in bestuur: Strategische samenwerkingspartners:

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e Stand van zaken Regiocontract (1november 2015) Subsidieverlening De provincie heeft besloten voor 2 programma's in het Regiocontract: Aantrekkelijk

Nadere informatie

Manifest De waarde van Gelders water Versie 1

Manifest De waarde van Gelders water Versie 1 Manifest De waarde van Gelders water Versie 1 Met medewerking van Saxion Hogeschool en Alterra/WUR Kansen verzilveren voor waterrecreatie, sport & gezondheid, economie en landschap &waterveiligheid in

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Recreatieve netwerken. netwerkbijeenkomst Vrijetijdslandschap Groene Hart West Ko Droogers, Regiomanager ANWB

Recreatieve netwerken. netwerkbijeenkomst Vrijetijdslandschap Groene Hart West Ko Droogers, Regiomanager ANWB Recreatieve netwerken netwerkbijeenkomst Vrijetijdslandschap Groene Hart West Ko Droogers, Regiomanager ANWB Opzet presentatie Waarom recreatieve routes? Belang, wat wil de recreant. Over welke recreatievormen

Nadere informatie

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 15.503343 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer Geheim Nee Perspectief Toerisme

Nadere informatie

Gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse! De gastvrijheidseconomie verdient voor Nederland jaarlijks minimaal 35 miljard euro. 1 De 50.000 bedrijven verschaffen werk en inkomen aan 400.000 Nederlanders.

Nadere informatie

Onderwerp : Voortgangsrapportage toerisme en recreatie

Onderwerp : Voortgangsrapportage toerisme en recreatie Zaaknummer : Raadsvergaderin : 7 april 2015 agendapunt : g Commissie : Sociaal Onderwerp : Voortgangsrapportage toerisme en recreatie 2013-2015 Collegevergadering : 24 februari 2015 agendapunt : 12. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Visie / Organisatie Beschrijving Opmerkingen Begroot Visie

Visie / Organisatie Beschrijving Opmerkingen Begroot Visie Visie / Organisatie Beschrijving Opmerkingen Begroot Visie Visie 'Uitnodigend Oirschot' - Natuur / landschap: ontwikkeling en beleving - Vrijetijdseconomie - Erfgoed(beleving) - Burgerparticipatie - Versterking

Nadere informatie

Water ontmoet DrechterLAND. Beleidsplan toerisme en recreatie

Water ontmoet DrechterLAND. Beleidsplan toerisme en recreatie Water ontmoet DrechterLAND Beleidsplan toerisme en recreatie 2015 2020 Visie: Water ontmoet DrechterLAND In 2020 is Drechterland een plek waar de recreant en toerist een kwalitatief goed aanbod vinden

Nadere informatie

Programmabureau werkorganisatie Stuurgroep verenigt mooi én vitaal Groene Hart ruimte voor ontwikkeling (geen museum!), Groene Hart kwaliteit

Programmabureau werkorganisatie Stuurgroep verenigt mooi én vitaal Groene Hart ruimte voor ontwikkeling (geen museum!), Groene Hart kwaliteit Mijn naam is Peter van Steensel Directeur van het Programmabureau Groene Hart Programmabureau Groene Hart is de werkorganisatie van De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart De Stuurgroep verenigt

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

Verdieping Fietsdagtochten

Verdieping Fietsdagtochten Verdieping Fietsdagtochten (2013) Het Fietsplatform presenteert met de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Deze verdieping is een aanvulling op de cijfers

Nadere informatie

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken Recreatieve routenetwerken Frans Meijdam TeVoet Jeanette van t Zelfde ANWB Wie is de recreant? Wandelaar Fietser Watersporter Type recreant: Ommetjes Dagrondjes Kilometermaker Wat wil de recreant? Beleving

Nadere informatie

10-punten plan VNG - Gastvrij Nederland: basis voor nieuw toeristisch-recreatief beleid

10-punten plan VNG - Gastvrij Nederland: basis voor nieuw toeristisch-recreatief beleid 10-punten plan VNG - Gastvrij Nederland: basis voor nieuw toeristisch-recreatief beleid Gastvrij Nederland 1, Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd en de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Provinciale Staten van Flevoland D.t.v. de griffier mevrouw A. Kost INTERN. Beantwoording statenvragen CU recreatief fietsen

PROVINCIE FLEVOLAND. Provinciale Staten van Flevoland D.t.v. de griffier mevrouw A. Kost INTERN. Beantwoording statenvragen CU recreatief fietsen PROVINCIE FLEVOLAND Postbus 55 8200 AB Lelystad Provinciale Staten van Flevoland D.t.v. de griffier mevrouw A. Kost Telefoon (0320)-265265 Fox (0320)-265260 E-mail provincie@flevoland. nl Website www.flevoland.nl

Nadere informatie

Checklist.

Checklist. Wandelnetwerk Zeeland Checklist www.zeeland.nl Checklist Wandelnetwerk Zeeland De inzet van het Wandelnetwerk Zeeland is drieledig, namelijk het ontsluiten van het platteland voor de wandelaar, de realisatie

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AANHEF

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AANHEF BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 nummer: 2013_BW_00788 Onderwerp Merknaam en huisstijl Regiomarketing Recreatie en Toerisme Bollenstreek - vormend Beknopte samenvatting In juli 2012 is

Nadere informatie

Inlichtmgen bij mevrouw J.C.D.Vrolijk

Inlichtmgen bij mevrouw J.C.D.Vrolijk Cli veri $se www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 26 mei 2015 Registratienummer: 2015/29 Agendapunt nummer: 11

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 26 mei 2015 Registratienummer: 2015/29 Agendapunt nummer: 11 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 26 mei 2015 Registratienummer: 2015/29 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Meerjarenprogramma Vitaal Landelijk Gebied 2015-2016

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Stichting Landelijk Fietsplatform Postbus 846 3800 AV Amersfoort 033-4653656 info@fietsplatform.nl Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Kerncijfers fietsdagtochten 2012/2013 Aantal fietsdagtochten

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Toeristische visie Edam-Volendam

Toeristische visie Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Toeristische visie Edam-Volendam Bijeenkomst bewoners lagroup 12 december 2012 - Stephen Hodes en Birte Querl 2011-137 pr 05 Inhoud Doel en kader van vanavond Sterktes + zwaktes,

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Toeristische agenda 2016-2023 Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Waar we vandaan komen; visie uit 2005 De Bevelanden recreëert Thematische regiovisie (Wonen,

Nadere informatie

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren) RAAD SVOORST EL Raadsvoorstel nr Z-2016/023650 D-2016/137250 Portefeuillehouder J. Kluis Datum B&W-besluit 24 mei 2016 Voor de vergadering van raad d.d. 30 juni 2016 Afdeling Stedelijke ontwikkeling Behandelend

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ

Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ Werkconferentie Oer-IJ Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ Erik Grootscholte - lagroup lagroup 9 december 2016 2016-070 pr 01 Even voorstellen - lagroup lagroup 2 Agenda 1. Relevante trends en inzichten

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Onderdeel van de J.C. van Kessel Groep. Landgoed Assche Veld. met zorg ontwikkeld, in groen beleefd

Onderdeel van de J.C. van Kessel Groep. Landgoed Assche Veld. met zorg ontwikkeld, in groen beleefd Onderdeel van de J.C. van Kessel Groep Landgoed Assche Veld met zorg ontwikkeld, in groen beleefd Visie Assche Veld Wij, Atriment bv, hebben in samenwerking met provincie Gelderland en gemeente Buren een

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Workshop 5 OP PAD DOOR ONZE REGIO ROUTEGEBONDEN RECREATIE & TOERISME

Workshop 5 OP PAD DOOR ONZE REGIO ROUTEGEBONDEN RECREATIE & TOERISME Workshop 5 OP PAD DOOR ONZE REGIO ROUTEGEBONDEN RECREATIE & TOERISME 10 stellingen 1 AUTOROUTES 1 WANDELEN 2 RUITEREN 3 FIETSEN 3 ROUTEGEBONDEN TOERISME Bewegwijzerde autoroutes moeten worden afgeschaft

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum commissievergadering 6 juni 2017 Versie 1.0 Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Voorgesteld besluit L. Coljé Ja Dhr. J. Zwiers

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / A. Scholtens BP Lie. Nota Vrijetijdseconomie Werk en inkomen

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / A. Scholtens BP Lie. Nota Vrijetijdseconomie Werk en inkomen SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200208 408760 / 408760 ONDERWERP Nota Vrijetijdseconomie. A. Scholtens BP Lie AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Actualisatie toerisme en recreatie. Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Actualisatie toerisme en recreatie. Natuur- en recreatieplan Westfriesland Actualisatie toerisme en recreatie Natuur- en recreatieplan Westfriesland Programma Doel: (Toekomstige) kracht van het gebied in beeld krijgen Start (13.00) Welkom en toelichting natuur- en recreatieplan

Nadere informatie

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) VVV, kansen voor Valkenswaard Door Peter Moezelaar (voorzitter VVV Valkenswaard) De LTA en haar doelstellingen door Henk Wessels (voorzitter LTA) Stijlgids Veelzijdig

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten

Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten RAPPORTAGE QUICK SCAN Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten in de provincie Overijssel maart 2010 RAPPORTAGE QUICK SCAN Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten in de provincie

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 oktober 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Voortgangsrapportage toerisme en recreatie 2012-2013

Raadsvergadering : 15 oktober 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Voortgangsrapportage toerisme en recreatie 2012-2013 Raadsvergadering : 15 oktober 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Voortgangsrapportage toerisme en recreatie 2012-2013 Collegevergadering : 17 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder

Nadere informatie

28/04/2016 De Standaard

28/04/2016 De Standaard 28/04/2016 De Standaard 28/04/2016 Het Belang van Limburg 28/04/2016 Het Laatste Nieuws 28/04/2016 Het Nieuwsblad 06/05/2016 De Beiaard 06/05/2016 Het Meetjesland 12/06/2016 De Zondag - vakantiemagazine

Nadere informatie

Visie Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen

Visie Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen Visie Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen Agenda Opening Uitgangspunten visie Analyse van markt, trends, organisatie Thema s en uitwerkingen Conclusie Planning Het doel Economisch rendement en vitaliteit

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Projectplan Fruitrijk Fase 2

Projectplan Fruitrijk Fase 2 Projectplan Fruitrijk Fase 2 Ontwikkeling van een gebiedseigen attractie voor Rivierenland 1) Inleiding Uit de Monitor Vrijetijdseconomie, in opdracht van het RBT Rivierenland, is gebleken dat de economische

Nadere informatie

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan Stichting Peelpromotie Beleidsplan 2017-2020 Maart 2017 Inhoud pag. Inleiding 3 2. Pijlers 5 2.1 Digitale vindbaarheid 5 2.2 Verhalen van De Peel 6 2.3 Regionale initiatieven en producten 7 2.4 Gebiedspromotie

Nadere informatie

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland, van 30 juni 2015, nr. 633316/633323 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, watertoerisme en waterrecreatie,

Nadere informatie

i.s.m. Toekomstvisie Kraaijenbergse Plassen Erik van Nuland (Van Nuland & Partners)

i.s.m. Toekomstvisie Kraaijenbergse Plassen Erik van Nuland (Van Nuland & Partners) i.s.m. Toekomstvisie Kraaijenbergse Plassen 18-09-2017 Erik van Nuland (Van Nuland & Partners) Aanleiding visie De ambitie 'Toeristische Poort naar de regio Land van Cuijk Wat is het eindplaatje van de

Nadere informatie

STAPPEN. moet je beleven. Ondernemend Vitaal Uitnodigend. Kwaliteitsimpuls economie CAL. Recreatie & toerisme Beleving Identiteit

STAPPEN. moet je beleven. Ondernemend Vitaal Uitnodigend. Kwaliteitsimpuls economie CAL. Recreatie & toerisme Beleving Identiteit STAPPEN 2008 Kwaliteitsimpuls economie CAL Ondernemend Vitaal Uitnodigend 2010 City marketing strategie CAL Recreatie & toerisme Beleving Identiteit 2012 Heerlijkheid CAL Zichtbaar Herkenbaar + Managerial

Nadere informatie

kansen voor de verblijfsrecreatie

kansen voor de verblijfsrecreatie kansen voor de verblijfsrecreatie kansen voor de verblijfsrecreatie In het programma Vitale Vakantieparken werken gemeenten, provincie, recreatieondernemers en vele andere partijen aan nieuwe perspectieven

Nadere informatie