Scherp aan de wind vooruit!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scherp aan de wind vooruit!"

Transcriptie

1 Scherp aan de wind vooruit! Bestuursprogramma

2

3 Scherp aan de wind vooruit! Bestuursprogramma

4 Colofon Uitgave Unie van Waterschappen Koningskade AA Den Haag Postbus AE Den Haag April 2014 Deze publicatie wordt ook aangeboden via Drukwerkproductie Opmeer drukkerij bv Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma Oplage 1100 ex. 2

5 Scherp aan de wind vooruit! Voor u ligt Scherp aan de wind vooruit!, ons bestuursprogramma voor de periode Met dit bestuursprogramma willen wij een bijdrage leveren aan de discussie over de toekomst van het regionaal waterbeheer in Nederland. Het in maart 2014 verschenen rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Water governance in the Netherlands: Fit for the future? houdt ons een spiegel voor. Het water beheer hebben we volgens de OESO in ons land goed georganiseerd. Maar achteroverleunen is geen optie. Als bestuur gaan we de komende periode aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport. Met name het over bruggen van de gesignaleerde awareness gap vormt een belangrijk speerpunt. We realiseren ons in Nederland te weinig dat we in een laag - gelegen delta wonen. Droge voeten zijn in die delta randvoorwaarde lijk aan economische ontwikkeling. Water is ook een productiefactor, garandeert bereikbaarheid en schept mogelijkheden voor recreatie. Kortom, het gaat om voor iedereen relevante maatschappelijke opgaven. En die opgaven zijn bij de waterschappen in goede handen. Die opgaven zijn echter niet kosteloos. Goed waterbeheer heeft een prijs en de maatschappij moet bereid zijn die prijs te betalen. Doelmatig waterbeheer zit in ons DNA. Wij blijven investeren in de toekomstbestendigheid van ons land. Uiteraard binnen onze financiële mogelijkheden. Door die investeringen in de komende periode beter zichtbaar te maken, willen wij de gesignaleerde awareness gap overbruggen en burgers en bedrijven tonen dat hun belastinggeld wel besteed is. Naast het beter zichtbaar maken van het belangrijke werk dat de waterschappen doen, zetten wij de komende periode in op het aangaan van (nieuwe) coalities. Ook de verbinding met de leden - de 24 waterschappen - is een belangrijk speerpunt. Voortdurend zullen wij ons de vraag stellen of de waterschappen uit de voeten kunnen met afspraken die in het Haagse gemaakt worden. Scherp aan de wind! Dat was het motto van het bestuursprogramma en is het motto voor het bestuurprogramma Wij staan als bestuur van de Unie van Waterschappen een vereniging voor die leidend is in de discussie over regionaal waterbeheer. Verheugd constateren wij dan ook dat de waterschappen inmiddels nationaal en internationaal als een vanzelfsprekende gesprekspartner worden gezien waar het gaat over maatschappelijke opgaven in onze leefomgeving. Zoals gezegd, wij houden vast aan de ingezette koers: Scherp aan de wind vooruit!. De urgentie van de wateropgaven waar de waterschappen de komen jaren voor staan neemt toe. Met name de uitvoering van het Bestuursakkoord Water (2011), om te komen tot doelmatiger waterbeheer, blijft de komende periode nadrukkelijk onze aandacht vragen. 3

6 Voor de opbouw van dit bestuursprogramma is aansluiting gezocht bij de vier thema s uit het vorige bestuursprogramma: 1 Wateropgaven; 2 De kracht van de waterschappen; 3 Innovatieve oplossingen; 4 De kracht van de Unie. Met dit bestuursprogramma willen wij de waterschappen een handreiking geven. Zij zijn degenen die de toekomst van het regionaal water beheer vormgeven. Zij bepalen met hun handelen en strategieën hoe het waterbeheer van morgen eruit zal zien. Zij zullen zich ook moeten afvragen wat de ontwikkelingen en opgaven die op ons afkomen betekenen. Samen met de waterschappen willen wij werken aan het perspectief en de ambities die in dit bestuursprogramma worden geschetst. Ons gesteund wetende door de waterschappen zeggen wij opnieuw: scherp aan de wind vooruit! Peter Glas, voorzitter Gerard Doornbos Huub Hieltjes Stefan Kuks Hans Oosters Hennie Roorda Albert Vermuë, secretaris Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

7

8 Inhoudsopgave 1 Wateropgaven 7 Waterveiligheid 8 Waterkwantiteit 9 Waterkwaliteit 10 Blijvend investeren 11 2 De kracht van de waterschappen 13 Sterke partner in de regio 14 Professionele overheid 14 Versterkte samenwerking 16 Betrokkenheid 17 Waterschapsverkiezingen 17 Organisatie Nederlands waterverkeer 18 3 Innovatie oplossingen 19 Erkende innovatie overheid 20 Focus 21 Versterkte samenwerking 21 Internationale positionering 21 4 De kracht van de Unie 23 Effectieve samenwerking binnen de Unie 24 Meer spin in het web 25 Zichtbaarheid 25 Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

9 1 Wateropgaven 7

10 1 Wateropgaven In de komende periode zijn maatregelen nodig om Nederland blijvend te beveiligen tegen hoog water en ervoor te zorgen dat er in de toekomst voldoende zoet water beschikbaar is van goede kwaliteit. In het Deltaprogramma, waarin waterschappen actief participeren, in waterbeheerplannen en stroomgebiedbeheerplannen worden deze maatregelen voorbereid. In 2014 worden Deltabeslissingen voor waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie genomen. Ook worden in 2014 nieuwe waterbeheerplannen en stroomgebiedbeheerplannen voorbereid, die in 2015 worden vastgesteld. Deze zijn bepalend voor de wijze waarop waterbeheerders de wateropgaven ten aanzien van de kerntaken waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit in de toekomst het hoofd gaan bieden. Waterveiligheid De Deltabeslissing voor waterveiligheid bevat een voorstel voor de normen van primaire waterkeringen op basis van overstromingskansen. De overstap naar normering op basis van een risicobenadering (overstromingskansen in plaats van overschrijdingskansen) wordt door ons onderschreven. Bij de afweging van het vereiste veiligheidsniveau is het van belang dat een heldere en consistente redeneerlijn wordt gevolgd. Daarnaast is helderheid over de financiering van cruciaal belang. Ook wordt actief bezien of bij dijkversterkingsprojecten andere functies - zoals recreatie - meegekoppeld kunnen worden. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

11 De preventie door primaire waterkeringen vormt de belangrijkste pijler voor het garanderen van droge voeten. Soms kan waterveiligheid ook gerealiseerd worden door een samenspel van preventie (laag 1), ruimtelijke inrichting (laag 2) en crisisbeheersing (laag 3). Samen vormen deze lagen het concept meerlaagsveiligheid. Met name voor buitendijkse gebieden en voor de bescherming van vitale infrastructuur biedt meerlaagsveiligheid mogelijkheden. Helderheid over de besluitvormingsprocedure is van fundamenteel belang. Waterschappen vervullen hierbij een leidende rol en geven samen met partners ruimte om gezamenlijk het concept van meerlaagsveiligheid in de praktijk te laten slagen. Ambities De ambities van het Deltaprogramma worden in de komende periode met kracht verder uitgevoerd. De nieuwe veiligheidsnormen zijn algemeen geaccepteerd en het nieuwe toetsingsinstrumentarium is gereed. De financiering van de nieuwe normering is helder. De belangen van het regionaal watersysteem worden zichtbaar meegenomen bij de belangenafwegingen rond Deltabeslissingen voor waterveiligheid. Waterschappen vervullen een leidende rol rondom de (totstandkoming van de) besluitvorming over meerlaagsveiligheid. Waterkwantiteit Niet te veel en niet te weinig water. Door het watersysteem op orde te krijgen en te houden, willen de waterschappen effecten van droogte en wateroverlast te voorkomen. Met name om gereed te zijn voor de gevolgen van klimaatveranderingen is van belang dat in de komende periode maatregelen worden genomen. Waterschappen verwachten wat dat betreft veel van de Deltabeslissingen voor zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie, die in 2014 zullen worden genomen. Ten aanzien van zoet water is van belang dat het voorzieningenniveau regionaal wordt ingevuld, waarbij rekening wordt gehouden met de aangrenzende (hoofd)watersystemen. Dat vraagt nadrukkelijk om samenwerking tussen waterschappen onderling en tussen waterschappen en regionale partners. Verder is voor de uitvoering van maatregelen van belang dat het Deltafonds voldoende financiële middelen bevat. Bij ruimtelijke adaptatie gaat het om het waterrobuust en klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. Het waterschap wil een actieve partner zijn aan de zijde van provincie of gemeente. Bij (her)ontwikkeling moet rekening worden gehouden met het gehele fysieke systeem van ondergrond, watersysteem, landschap/openbare ruimte, netwerken en ruimtegebruik. Het opstellen van een routekaart watersysteem 2030 zou een bruikbaar instrument kunnen zijn om tot een gezamenlijk toekomstbeeld te komen. Om waterbelangen in ruimtelijke plannen te borgen en afwenteling te voorkomen, achten wij een goede verankering van het watertoetsproces in de komende Omgevingswet onmisbaar. 9

12 Ambities De belangen van het regionaal watersysteem worden zichtbaar meegenomen bij de belangenafwegingen rond Deltabeslissingen voor zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie. Samen met partners stellen de waterschappen een routekaart watersysteem 2030 op. De waterschappen maken zich sterk voor voldoende middelen in het Deltafonds (gelabeld voor de verschillende onderdelen). Het watertoetsproces is goed geborgd in de Omgevingswet. Waterkwaliteit Niet alleen droge voeten en voldoende water zijn belangrijk. Ook schoon water is dat. In de komende periode zetten de waterschappen zich nadrukkelijk in om de waterkwaliteit verder te verbeteren en de doelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water te realiseren. Een ambitieuze aanpak is daarbij nodig, willen we de doelen behalen. Daarvoor is ondermeer nodig dat agrarische emissies (van nutriënten en bestrijdingsmiddelen) terug gaan. Samen met onder andere LTO geven waterschappen in de komende periode uitvoering aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Microverontreinigingen (zoals medicijnresten, hormoonverstorende stoffen en microplastics) in oppervlaktewater moeten teruggedrongen worden door deze bij de bron aan te pakken. Waterschappen gaan daarbij uit van een ketenaanpak. Omdat bij dit vraagstuk veel spelers betrokken zijn, is van belang dat het Rijk een regierol vervult, waarbij ook oog is voor de internationale dimensie van het vraagstuk. Voorts zien waterschappen efficiencyvoordelen door de monitoring van waterkwaliteit slimmer te organiseren en natuur- en waterkwaliteitsprojecten aan elkaar te koppelen. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma Waterschappen en gemeenten hebben de handen ineen geslagen om de samenwerking in de afvalwaterketen te optimaliseren. De ontwikkelde Routekaart afvalwaterketen 2030 vormt hierbij de leidraad. Versterkte samenwerking tussen gemeenten en waterschappen in de waterketen levert niet alleen jaarlijks doelmatigheidswinst op in de zin van kostenbesparingen, maar ook verbetering van de kwaliteit van het beheer en vermindering van kwetsbaarheid. De gezamenlijke inspanningen zijn er op gericht dat de ingestelde Visitatiecommissie, onder leiding van mevrouw Peijs, in 2016 kan concluderen dat de doelmatigheidsafspraken uit het Bestuursakkoord Water gerealiseerd worden. 10

13 Ambities Het terugdringen van agrarische emissies en microverontreinigingen in oppervlaktewater zijn de komende periode prioriteiten (conform het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer). Waterschappen werken gezamenlijk met gemeenten aan optimalisatie van de afvalwaterketen. In 2020 moeten de doelmatigheidsafspraken uit het Bestuursakkoord Water gerealiseerd zijn. Blijvend investeren Het behoud van voldoende financiële ruimte is essentieel voor de waterschappen om blijvend te kunnen investeren in waterveiligheid, bestrijding van wateroverlast, zoetwatervoorziening, verbetering van de waterkwaliteit en zuivering van afvalwater. Onze inzet in het kader van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën blijft er daarom op gericht om ook in de toekomst voldoende ruimte te houden voor de investeringen van de waterschappen. Ambities Waterschappen houden voldoende financiële ruimte om te kunnen blijven investeren, zodat zij hun kerntaken goed kunnen blijven uitvoeren. 11

14 Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

15 2 De kracht van de waterschappen

16 2 De kracht van de waterschappen Samenwerken vormt de kracht van de waterschappen. Al van oudsher worden krachten gebundeld om water te weren. Nog immer werken de - inmiddels 24 - waterschappen samen, aan droge voeten en voldoende schoon water. Sterke partner in de regio Met hun gerichtheid op samenwerken en gebiedskennis zijn waterschappen een sterke partner in de regio. Zo kunnen waterschappen bij het realiseren van de opgaven uit het Deltaprogramma bij uitstek een voortrekkersrol vervullen. Bij de decentralisatie van natuurtaken van Rijk naar provincies wil het waterschap een partnerrol vervullen. Door natuur- en waterdoelen te koppelen, kunnen projecten vaak beter en goedkoper gerealiseerd worden. Ook willen waterschappen vanuit hun functionele taak samen met gemeenten in het stedelijk gebied werken aan verduurzaming (klimaatneutrale stad). Zo kan meer meerwaarde gecreëerd worden voor de maatschappij. Zeker ook als overheden, burgers en bedrijven bij de uitvoering van dergelijke projecten nadrukkelijk samen optrekken. Professionele overheid Als functionele gedecentraliseerde overheid zijn waterschappen van groot belang voor de maatschappij en voor de relatie tussen de burgers, bedrijven en de andere overheden. Velen zijn aangewezen op de diensten van de waterschappen. Hieruit vloeit de verantwoordelijkheid voort om deze diensten professioneel te leveren. Dit betekent: transparant, doelmatig, rechtmatig, betrouwbaar en dienstverlenend. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

17 Bedrijfsvergelijkingen Onze bedrijfsvergelijkingen en brancherapportages brengen alle relevante prestaties van de waterschappen op een effectieve en overzichtelijke manier in beeld. We zijn transparant en open over wat we doen. Open data wordt een gewoonte en geen uitzondering. Ook helpen deze gegevens de waterschappen in hun ontwikkeling naar lerende organisaties en dragen zo bij aan een modern en professioneel imago van de waterschapssector. Digitalisering en Informatieveiligheid De contacten met burgers en bedrijven gebeuren steeds meer via het digitale kanaal. Het elektronisch contact met de overheid moet goed beveiligd zijn. Recente incidenten laten zien dat het beveiligen van informatie en de beschikbaarheid van de digitale dienstverlening urgent en blijvend op de agenda moeten staan. Waterschappen hebben de ambitie uitgesproken om te komen tot een betere informatieveiligheid en dat maken we waar. Ambities Waterschappen zetten de komende periode in op open data. Digitale dienstverlening door waterschappen wordt verder verbeterd (conform Digitale Overheid 2017). In 2014 is de informatieveiligheid bij waterschappen geborgd. Inkoop en aanbesteden Met een jaarlijks inkoopvolume van ongeveer 2 miljard euro doen de waterschappen zaken met vele duizenden bedrijven. De waterschappen hebben de maatschappelijke verplichting om verantwoord met het geld van de belastingbetaler om te gaan. Bovendien willen de waterschappen voor al hun leveranciers een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn. Inkoop en aanbesteden kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen bij de waterschappen, zoals innovatie, duurzaamheid en kostenbesparingen. Daarbij speelt kennisdeling een belangrijke rol. Zowel van andere waterschappen kan wat opgestoken worden als van partners als Rijkswaterstaat, waar veel kennis en kunde op dit terrein voorhanden is. Ook kan kennis en kunde van kennisinstellingen en de van de markt beter ingezet worden om innovaties tot stand te brengen. Ambities Inkoop een aanbesteden levert (als strategisch instrument) een bijdrage aan het bereiken van organisatiedoelstellingen van waterschappen. Waterschappen werken samen met strategische partners om kennis op het terrein van inkoop en aanbesteding uit te wisselen en van elkaar te leren. Waterschappen zoeken de dialoog met de markt om de kennis van de markt zelf beter te benutten en meer innovaties tot stand te brengen. 15

18 CAO en goed werkgeverschap De wateropgaven van de toekomst vragen om voldoende goede en kundige medewerkers, die hier bij de waterschappen hun schouders onder willen zetten. Met een afname van de potentiële beroepsbevolking is het de uitdaging van de toekomst om in concurrentie met andere werkgevers nieuwe medewerkers te interesseren voor het werk bij de waterschappen en voldoende goede medewerkers voor de waterschappen te behouden. Dit vraagt om een moderne CAO tegen verantwoorde kosten. In elke levensfase wordt in de werknemers geïnvesteerd, zodat zij blijvend in kunnen spelen op de steeds veranderende eisen die het werk bij de waterschappen stelt. Ambities Waterschappen beschikken over activerend personeelsbeleid voor jong en oud. Waterschappen beschikken over een moderne CAO tegen verantwoorde kosten. Crisisbeheersing In crisissituaties is adequaat ingrijpen van het grootste belang. Veiligheid is in Nederland een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Waterveiligheid hoort daar in ons laaggelegen land nadrukkelijk bij. Waterschappen hebben de ambitie de organisatie van de crisisbeheersing bij waterschappen te versterken. Met de in 2013 vastgestelde Visie op de crisisbeheersing wordt ingezet op versterkte samenwerking, meer efficiency en een meer uniforme aanpak. Ambities De waterschappen zetten in de komende periode in op een versterking van de organisatie van de crisisbeheersing. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma Versterkte samenwerking Waterschappen staan voor doelmatig waterbeheer. Daarom hebben zij in 2011 een handtekening gezet onder het Bestuursakkoord Water. Door werkprocessen verder te stroomlijnen, investeringsagenda s op elkaar af te stemmen en kennis te delen wordt de kwaliteit van het waterbeheer vergroot tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De beoogde doelmatigheidswinst voor de watersector als geheel - geleidelijk oplopend tot 750 miljoen euro per jaar in kan alleen worden bereikt door krachten te bundelen. Dat geldt zowel tussen waterschappen en Rijk, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven, als tussen waterschappen onderling. De urgentie van het realiseren van deze afspraken neemt toe en de waterschappen zijn zich daar bewust van. Wij willen in de komende periode de samenwerking versterken om gezamenlijk met Rijk, gemeenten, provincies en drinkwaterbedrijven de beoogde doelmatigheidswinst te realiseren. 16

19 Ambities Waterschappen werken met partners in de regio samen om meer meerwaarde voor de samenleving te creëren. De uitvoering van het Bestuursakkoord Water wordt de komende periode onverminderd doorgezet. De beoogde doelmatigheidswinst wordt gerealiseerd. Betrokkenheid De waterschapstaken zijn de afgelopen zestig jaar zo goed en efficiënt uitgevoerd dat ze als vanzelfsprekend worden ervaren en de kwetsbaar heid van het water en waterbeheer bij het grote publiek onvoldoende bekend is. Deze awareness gap wordt in de OESO studie naar de toekomstbestendigheid van het Nederlandse waterbeheer geconstateerd. Wij willen met onze partners in de komende periode deze awareness gap dichten. Dat doen we ondermeer door nadrukkelijker het werk van de waterschappen en de opgaven waarvoor zij staan onder de aandacht te brengen. Ook willen we de samenleving meer bij het werk van de waterschappen betrekken. Bijvoorbeeld door burgers vroegtijdig in te schakelen bij waterschapsprojecten bij hen in het gebied. Ieder waterschap heeft hierin een verantwoordelijkheid richting de inwoners van zijn beheergebied. Op landelijk niveau wordt vanuit de Unie van Waterschappen ingezet op vergroting van zichtbaarheid van het belangrijke werk van de waterschappen. Ambities In de komende periode wordt ingezet op het dichten van de door de OESO geconstateerde awareness gap. 17

20 Waterschapsverkiezingen In maart 2015 vinden waterschapsverkiezingen plaats. Voor het eerst is sprake van een gecombineerde stembusgang. Op één dag zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschapsbestuur. Dat is een goede zaak. De waterschapsverkiezingen zijn ondergebracht in de Kieswet. De wensen waarop de Unie van Waterschappen de afgelopen jaren heeft ingezet zijn gehonoreerd. Daarbij zijn de volgende randvoorwaarden van belang: zichtbaarheid van het bestuur, een bestuur zonder last of ruggespraak, binding met de achterban/behoud van de geborgde zetels en incompatibiliteiten (ten aanzien van gemeentebestuur). Met het oog op de toekomst zetten wij in op bestendiging van gecombineerde verkiezingen. Ambities In maart 2015 vinden goed georganiseerde waterschapsverkiezingen plaats. In de komende periode worden de gecombineerde verkiezingen toekomstbestendig gemaakt. Organisatie Nederlands waterbeheer De OESO oordeelt in haar rapport positief over de organisatie van het Nederlands waterbeheer. De bevindingen van de OESO geven dan ook geen aanleiding voor het Kabinet om bestuurlijke of organisatorische veranderingen in het Nederlands waterbeheer voor te stellen. De prioriteit in deze kabinetsperiode gaat uit naar de vorming van landsdelen. Desalniettemin kunnen waterschappen zelf in het kader van doelmatig waterbeheer bezien waar opschaling interessant is. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

21 3 Innovatieve oplossingen

22 3 Innovatieve oplossingen Waterschappen zijn innovatief. Door de jaren heen hebben waterschappen zich steeds weer aangepast aan de eisen van de tijd. Niet alleen door technologische vernieuwingen, maar ook door onszelf zowel bestuurlijk als organisatorisch steeds weer opnieuw uit te vinden. Door te kiezen voor innovatieve oplossingen realiseren waterschappen hun wateropgaven vaak niet alleen goedkoper, maar vaak ook sneller en duurzamer. Het gaat er om steeds meer bewust te zijn van de innovatieve mogelijkheden die er zijn en daar de juiste partners bij te vinden om gezamenlijk die innovaties te realiseren. Technologie en governance gaan daarbij hand in hand. Erkende innovatieve overheid In de afgelopen periode zijn grote stappen gezet. Uiteenlopende innovaties zijn geïnitieerd en omarmd. Denk bijvoorbeeld aan de concepten van de Energiefabriek en Grondstoffenfabriek, waarbij grondstoffen worden teruggewonnen in plaats van afvalstoffen die worden afgevoerd. Ook hebben de waterschappen verantwoordelijkheid getoond door een handtekening te zetten onder diverse duurzaamheidsafspraken (Klimaatakkoord, Green Deal, Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3), Ketenakkoord Fosfaat etc.). Vooruitkijkend, willen wij in de komende periode met innovatieve oplossingen aan deze duurzaamheidsafspraken verder invulling geven. Van belang is dat innovaties meer worden geëtaleerd. Waterschappen zijn innovatief en hebben ook de ambitie als zodanig erkend te worden. Daarnaast willen wij de komende periode innovaties versnellen. Vaak zijn er innovatieve oplossingen voorhanden, maar lopen we aan tegen (juridische, technische of organisatorische) belemmeringen. Door het wegnemen van deze belemmeringen en het laten leren van elkaar denken wij innovaties te kunnen versnellen. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

23 Focus Bij het stimuleren en versnellen van innovaties is focus van belang. Om die reden zijn vanuit de wateropgaven waar we voor staan koploperthema s benoemd: Veiligheid; Building with nature; Klimaat actieve stad; Digitale delta; Watertechnologie; Zoet/zout. Per thema zijn koplopergroepen van waterschappen benoemd, die zich de komende periode gezamenlijk hard maken voor innovatieve oplossingen op het gekozen thema en de daarbij ingebrachte projecten. Versterkte samenwerking Samenwerking is van belang bij innovatie. Door het vormen van de koplopergroepen wordt die samenwerking tussen waterschappen verder versterkt. Daarnaast is essentieel dat allianties worden gevormd met partners vanuit andere overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking in het kader van de Topsector Water en Rembrandt Water, waarbij kennis in brede netwerken wordt gedeeld en waterschappen als launching customer fungeren voor bedrijven. In de komende periode zetten wij in op de vorming van meer strategische allianties om meer innovatieve oplossingen mogelijk te maken. Ook willen wij in de komende periode de kennis(programmering) van STOWA nadrukkelijker verbinden aan de koploperthema s en actuele ontwikkelingen in het Haagse. Zo maken we de euro s die waterschappen aan STOWA overmaken waardevoller. Ambities Waterschappen worden erkend als innovatieve overheid. Via en worden innovaties meer geëtaleerd. Waar mogelijk worden belemmeringen weggenomen om innovatieve oplossingen te versnellen. Om innovatieve oplossingen mogelijk te maken wordt ingezet op versterkte samenwerking, zowel tussen waterschappen als via de vorming van allianties met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen. In de komende periode wordt de kennis(programmering) van STOWA nadrukkelijker verbonden aan de koploperthema s en actuele ontwikkelingen in het Haagse. 21

24 Internationale positionering Nederland is internationaal bekend en bemind als waterland. Waterexpertise van waterschappen en bedrijven wordt over de hele wereld ingezet bij projecten. Die internationale samenwerking heeft meerwaarde. Niet alleen voor landen waar de projecten uitgevoerd worden, ook voor waterschappen is er een duidelijke meerwaarde. Medewerkers komen enthousiast en met nieuwe ervaringen en kennis terug. Die nieuwe kennis en ervaringen kunnen vervolgens bij het waterschap weer ingezet worden. Datzelfde geldt voor het toepassen van innovatieve ideeën. In de komende periode wordt een professionaliseringsslag gemaakt. Waterschappen onderling gaan waterexpertise bundelen en meer met partners samen optrekken (allianties vormen). Zo kan de Nederlandse waterexpertise blijvend worden ingezet in consortia die projecten in het buitenland uitvoeren. Ook is van belang dat de waterschappen via één deurbel benaderd kunnen worden. Zo kan de gevraagde expertise snel en gericht worden gemobiliseerd. Daarnaast willen we de komende periode gebruiken voor het nadrukkelijker verbinden van de Nederlandse water governance met die van andere landen. Dat gebeurt momenteel bijvoorbeeld al in landen als Zuid-Afrika, Bangladesh en Ethiopië. Om water governance wereldwijd op een hoger niveau te brengen, is onze ambitie dit verder uit te bouwen, bijvoorbeeld via het Water Governance Initiative van de OESO. Ambities In het kader van internationale samenwerking bundelen waterschappen hun waterexpertise en trekken zij meer samen op met partners, uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Daarnaast krijgt de Unie van Waterschappen een deurbelfunctie. In de komende periode wordt de Nederlandse water governance nadrukkelijker verbonden met die van andere landen. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

25 4 De kracht van de Unie

26 4 De kracht van de Unie De kracht van de waterschappen is samenwerken. Wij willen die kracht benutten. Enerzijds door de Unie van Waterschappen als platform te laten fungeren, waar kennis en kunde samengebracht worden en waterschappen krachten bundelen. Anderzijds willen wij die kracht inzetten in het Haagse en Brusselse. Daar waar waterschappen elkaar vinden en samenwerken, kan vanuit Unie een gerichte lobby gevoerd worden en het werk van de waterschappen beter zichtbaar worden gemaakt. Wij beseffen dat samenwerken niet vanzelf gaat. In de komende periode willen wij dan ook werk maken van samenwerken. Dit doen wij door in te zetten op: effectieve samenwerking binnen de Unie; het uitbouwen van de rol van de Unie van Waterschappen als spin in het web in Den Haag en Brussel; vergroten van de zichtbaarheid van het werk van de waterschappen. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma Effectieve samenwerking binnen de Unie In de afgelopen periode is de samenwerking binnen de Unie van Waterschappen versterkt. De voorstellen van de commissie Organisatie en Werking Unie van Waterschappen (commissie Doornbos) voor een slagvaardige verenigingsstructuur zijn opgepakt. Dat heeft er toe geleid dat een evenwicht is gevonden in snelheid van besluitvorming enerzijds en draagvlak anderzijds. In de komende periode willen wij de ledenvergadering van de Unie beter in positie brengen. Doordat de Uniecommissies, waarin alle waterschappen op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd zijn, een besluitvormende functie hebben gekregen op de hun toebedeelde taken, is de rol van de ledenvergadering veranderd. De ledenvergadering nieuwe stijl moet in onze visie vooral richting- en koersbepalend zijn ten aanzien van grote water-

27 opgaven waar we voor staan. Deze zijn qua karakter veelal commissie overstijgend en hebben grote financiële consequenties voor de waterschappen. Denk bijvoorbeeld aan het Deltaprogramma, waar in de komende periode belangrijke beslissingen worden genomen. Daarnaast blijft het uitermate belangrijk dat de 24 waterschappen zich herkennen in de standpunten die binnen de Unie bepaald worden en de afspraken die in Den Haag en Brussel worden gemaakt. Met de leden zullen wij deze punten - zowel in de ledenvergadering als in de Uniecommissies en werkgroepen - in de komende periode voortdurend afstemmen. De komende periode benutten wij eveneens om de beleidsagenda s van de Unie, STOWA en Het Waterschapshuis sterker aan elkaar te verbinden. Ook onderhouden wij contacten met de bestuurdersverenigingen van algemeen bestuursleden, dagelijks bestuursleden en voorzitters. Ambities De ledenvergadering van de Unie wordt beter in positie gebracht als strategisch platform. In de komende periode zetten wij in op de verbinding tussen leden en Unie. De beleidsagenda s van Unie, STOWA en Het Waterschapshuis worden sterker aan elkaar verbonden. 25

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH Kenmerk: V0051/1988 Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH ONDERGETEKENDEN 1. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

De economische betekenis van waterschappen. mr.drs. Peter C.G. Glas Voorzitter Unie van Waterschappen 5 september 2013

De economische betekenis van waterschappen. mr.drs. Peter C.G. Glas Voorzitter Unie van Waterschappen 5 september 2013 De economische betekenis van waterschappen mr.drs. Peter C.G. Glas Voorzitter Unie van Waterschappen 5 september 2013 1 Gefeliciteerd! 2 opzet Waterschappen en ons land Strijd tegen het water Deltaplan

Nadere informatie

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen Bijlage 2 Bijlage EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen 1. Aanleiding Gegeven de huidige situatie van de overheidsfinanciën en het EMU-tekort van Nederland krijgt het EMU-saldo van de waterschappen

Nadere informatie

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN AKKOORDEN EN GREEN DEALS Rafaël Lazaroms Coördinator Energie en duurzaamheid Unie van Waterschappen 1. Duurzaamheid en taken waterschappen 2. Duurzame ambities in akkoorden

Nadere informatie

Wie bestuurt het waterschap?

Wie bestuurt het waterschap? Wie bestuurt het waterschap? Nederland waterland. Rivieren, kanalen, sloten, beken, meren, grachten Nederland is er vol mee. Bovendien ligt Nederland aan de Noordzee. Al dat water in en om Nederland moet

Nadere informatie

FOSFAATFABRIEK. Coert Petri (Waterschap Rijn en IJssel) Green Deal en Ketenakkoord Fosfaat

FOSFAATFABRIEK. Coert Petri (Waterschap Rijn en IJssel) Green Deal en Ketenakkoord Fosfaat FOSFAATFABRIEK Green Deal en Ketenakkoord Fosfaat Coert Petri (Waterschap Rijn en IJssel) (Rafaël Lazaroms, coördinator klimaat en energie Unie van Waterschappen) 1 mei 2012 1 Inhoud presentatie Green

Nadere informatie

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari 2008 leden van het Europees Parlement 10 juni 2004 leden van de gemeenteraden maart 2006 leden van de provinciale staten maart 2007 leden van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling

Nadere informatie

Benchmark Waterschapsverkiezingen

Benchmark Waterschapsverkiezingen BENCHMARK ONDERZOEK Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Op 18 maart vinden de Waterschapsverkiezingen plaats. Met uitgebreide websites die veel

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk.

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk. Aan het dagelijks bestuur Datum: 11-02-2014 Onderwerp: Landelijke communicatiestrategie waterschappen Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde

Nadere informatie

GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE

GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE In kort bestek Rafael Lazaroms INHOUDSOPGAVE 1. Wat houdt het in? 2. Motieven, doelstellingen en ambities 3. Organisatiestructuur GELOOFWAARDIGE BOODSCHAP Waterschappen hebben

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Toelichting Waterschappen onderling, dan wel waterschappen en provincies en/of waterschappen,

Nadere informatie

Cruquius Manifest. Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland. Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014

Cruquius Manifest. Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland. Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014 Cruquius Manifest Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014 Waterbeheer in Nederland staat voor een groot uitdaging: Waterbeheerders

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap waterschap lei en uwe uw WATERSCHAP Adres Telefoon E-Mail Website Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn (055) 527 29 11 info@vallei-veluwe.nl \www.vallei-veluwe.nl Register gemeenschappelijke

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Samenwerking in de waterketen Leren van lessen uit de waterpraktijk Het succes van de 44 regio s

Samenwerking in de waterketen Leren van lessen uit de waterpraktijk Het succes van de 44 regio s Samenwerking in de waterketen Leren van lessen uit de waterpraktijk Het succes van de 44 regio s Jeroen Smarius: covoorzitter kernteam samenwerking waterketen namens VNG Gemeentesecretaris Uden Harm Küpers:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer MJA-Sectorrapport 2015 Afvalwaterzuiveringsbeheer Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Afvalwaterzuiveringsbeheer Datum: 161017 Status: Kenmerk: Locatie: Contactpersoon: Definitief HVDK/156024

Nadere informatie

Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE

Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE Rond het verbinden van water en ruimte zijn al veel stappen gezet. In het kader van de Vernieuwing van het MIRT is door Rijk, provincies en waterschappen

Nadere informatie

De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat?

De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat? De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat? De klimaatbestendige stad Klimaatadaptatie van stedelijk gebied staat sinds kort prominent op de publieke agenda. Op Prinsjes dag heeft het kabinet de Deltabeslissing

Nadere informatie

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5 Verslag Datum verslag Project 1220039-005 Opgemaakt door Eric Huijskes Datum bespreking 16 juni 2015 Aantal pagina's 5 Vergadering Bijeenkomst "Noodmaatregelen bij hoogwater" - 16 juni 2015 Aanwezig Zie

Nadere informatie

Water en Natuur: Een mooi koppel!

Water en Natuur: Een mooi koppel! Water en Natuur: Een mooi koppel! Onderzoek naar de succesfactoren, belemmeringen en kansen voor het meekoppelen van water en natuur Tim van Hattum (Alterra Wageningen UR) Aanleiding Deltaprogramma gaat

Nadere informatie

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de presentatie over de bijdragen voor het HWBP.

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de presentatie over de bijdragen voor het HWBP. Nieuwsbrief voorzitter en secretarissen/directeuren week 9 CBCF van 21 februari Jaarrekening 2013 De CBCF adviseert de ledenvergadering om in te stemmen met de jaarrekening over 2013. Er is hierbij gesproken

Nadere informatie

WAT WIJ WILLEN MET WATER

WAT WIJ WILLEN MET WATER WAT WIJ WILLEN MET WATER Programma 2015-2019 voor de waterschapsverkiezingen Waterschap Amstel Gooi en Vecht Wij willen droge voeten houden als het heeft gestortregend. Maar wij willen ook, dat in droge

Nadere informatie

Remote Sensing. Betere informatie voor duurzamer, doelmatiger en klimaatrobuuster waterbeheer

Remote Sensing. Betere informatie voor duurzamer, doelmatiger en klimaatrobuuster waterbeheer Remote Sensing Betere informatie voor duurzamer, doelmatiger en klimaatrobuuster waterbeheer 2016 25 Remote Sensing Betere informatie voor duurzamer, doelmatiger en klimaatrobuuster waterbeheer Waterschappen

Nadere informatie

Samen werken aan lokale bereikbaarheid

Samen werken aan lokale bereikbaarheid Samen werken aan lokale bereikbaarheid Aanbod van de VOC aan gemeenten voor een gezamenlijk geluid in het beleidsveld mobiliteit en infrastructuur. Doet u mee? 1 Wat is de VOC? De Vereniging Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Strategie communicatie waterschappen

Strategie communicatie waterschappen Strategie communicatie waterschappen Aanleiding De werkgroep Communicatie van de waterschappen heeft zich de afgelopen maanden bezig gehouden met de vraag hoe communicatie de maatschappelijke positie van

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN agendapunt 04.B.07 1253828 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 06-09-2016 Langetermijnvisie

Nadere informatie

Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet

Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet Anlage P Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet Rijn-Noord Tijdvak 2010-2015 Art. 11-3g aanpakken riooloverstorten m3 30 30 verminderen belasting RWZI stuks 6 6 afkoppelen verhard oppervlak ha 61 28 89 saneren

Nadere informatie

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta Waterschap Hollandse Delta dynamiek in de delta Inhoud De dynamiek in de tijd Een dynamische ruimte De opgaven nu en voor de toekomst Water besturen Functionele overheid Algemeen belang en specifiek belang

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Kaarten Waterbelangen DM: 303052 1 Wateropgaven 2015 / 2027 Kaart 1. Gebieden met een WB21 wateropgave In 2005 is een studie wateropgave uitgevoerd (conform

Nadere informatie

Waterschappen en Energieakkoord

Waterschappen en Energieakkoord Waterschappen en Energieakkoord Energiekansen in het Waterbeheer Hennie Roorda/Rafaël Lazaroms Unie van Waterschappen mei 5, 2014 1 Waar staan de waterschappen voor? Waterveiligheid (veilig wonen en werken

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

GBLT Toonaangevend in belastingen

GBLT Toonaangevend in belastingen GBLT Toonaangevend in belastingen Het gebied waarvoor GBLT heft en int, inclusief de gemeenten waarvoor ook de WOZ waardering wordt uitgevoerd. Reest en Wieden Zwolle Groot Salland Dronten Zuiderzeeland

Nadere informatie

V0232/H maart 2015 PARTIJEN

V0232/H maart 2015 PARTIJEN Opsteller S. Zappeij-Ploeger, A.J. de Korte RA, M.H. van der Veen-Brouwer, mr. P. Minneboo, mr. R. Jagt, mr. F. Theissen en mr. L. Huntjens kenmerk Aantal pagina s [16] Datum besluit V0232/H3517 6 maart

Nadere informatie

Waarom is het plan dat de Unie van Waterschappen nu voorlegt aan de staatssecretaris een deugdelijk en goed plan voor het toekomstig waterbeheer?

Waarom is het plan dat de Unie van Waterschappen nu voorlegt aan de staatssecretaris een deugdelijk en goed plan voor het toekomstig waterbeheer? Nederland waterland, Nederland waterschapsland Kernboodschap De waterschappen zijn gericht op de toekomst. Daarom hebben zij in het licht van de klimaatverandering en de economische crisis een plan gemaakt

Nadere informatie

Veilige dijken, dammen, duinen. Werken aan bescherming tegen overstromingen in de Hoogwaterbeschermingsprogramma s

Veilige dijken, dammen, duinen. Werken aan bescherming tegen overstromingen in de Hoogwaterbeschermingsprogramma s Veilige dijken, dammen, duinen Werken aan bescherming tegen overstromingen in de Hoogwaterbeschermingsprogramma s Veilig wonen en werken onder de zeespiegel Foto: Tineke Dijkstra Zwemmen in zee, vervoer

Nadere informatie

aan kopie aan datum Afdeling Programmeren

aan kopie aan datum Afdeling Programmeren MEMO aan kopie aan datum Bestuurscommissies 21 augustus 2014 Watersysteem, Waterketen en Besturen en Organiseren Van Dagelijks Bestuur Afdeling Programmeren bijlage(n) 2 onderwerp Programmering investeringen

Nadere informatie

DE STICHTSE RIJNLANDEN

DE STICHTSE RIJNLANDEN HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN 25 mrt 2014/ 1002 veilige dijken droge voeten schoon water LN'G.: Aan alle fracties in de raad van de gemeente IJsselstein d.t.v. de raadsgriffier Postbus 26 3400

Nadere informatie

Rob van Veen. 22 mei 2013. Algemeen Bestuur waterschap De Dommel

Rob van Veen. 22 mei 2013. Algemeen Bestuur waterschap De Dommel Rob van Veen 22 mei 2013 Algemeen Bestuur waterschap De Dommel Waarom ook al weer Winnend Samenwerken? In het verlengde van de actie Storm zochten ook de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Aa

Nadere informatie

Klimaatbestendige stad

Klimaatbestendige stad Klimaatbestendige stad Joke van Wensem Samenwerken aan water en klimaat Programmaplan en kennisagenda Algemeen en programmering: Deltaprogramma RA/IenM, STOWA, RWS, CAS, Deltares Projectentournee: Deltaprogramma

Nadere informatie

ACTUALISATIE VAN HET BESTUURS- PROGRAMMA 2009/2012 DUURZAAM VERBONDEN BEKEND EN VERTROUWD

ACTUALISATIE VAN HET BESTUURS- PROGRAMMA 2009/2012 DUURZAAM VERBONDEN BEKEND EN VERTROUWD ACTUALISATIE VAN HET BESTUURS- PROGRAMMA 2009/2012 DUURZAAM VERBONDEN BEKEND EN VERTROUWD BESTUURSPROGRAMMA 2015-2019 DUURZAAM VERBONDEN BEKEND EN VERTROUWD INLEIDING Waterschap Zuiderzeeland zorgt in

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

VERKLARING Green Deal tussen Unie van waterschappen en Rijksoverheid

VERKLARING Green Deal tussen Unie van waterschappen en Rijksoverheid VERKLARING Green Deal tussen Unie van waterschappen en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage Nota van toelichting bij ontwerpbesluit pag.

Ontwerpbesluit Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage Nota van toelichting bij ontwerpbesluit pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 7 juli 2015 NUMMER PS PS2015RGW11 AFDELING FLO COMMISSIE RGW STELLER Gerard Smit DOORKIESNUMMER 3391 DOCUMENTUMNUMMER 81574F6E PORTEFEUILLEHOUDER Verbeek-Nijhof

Nadere informatie

Harmonisatie Innovatiebeleid. Datum 5 november 2012 Opgemaakt door afdeling Strategie & Beleid

Harmonisatie Innovatiebeleid. Datum 5 november 2012 Opgemaakt door afdeling Strategie & Beleid Harmonisatie Innovatiebeleid Datum 5 november 2012 Opgemaakt door afdeling Strategie & Beleid Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Definitie... 4 3. Doelstellingen... 4 4. Focus... 4 5. Maatregelen...

Nadere informatie

ADVIES KLANKBORDGROEP RIJN- WEST AAN REGIONAAL BESTUURLIJK OVERLEG inzake opzet en inhoud gebiedsprocessen, op weg naar 2e Stroomgebiedbeheerplan

ADVIES KLANKBORDGROEP RIJN- WEST AAN REGIONAAL BESTUURLIJK OVERLEG inzake opzet en inhoud gebiedsprocessen, op weg naar 2e Stroomgebiedbeheerplan ADVIES KLANKBORDGROEP RIJN- WEST AAN REGIONAAL BESTUURLIJK OVERLEG inzake opzet en inhoud gebiedsprocessen, op weg naar 2e Stroomgebiedbeheerplan Inleiding Het RBO Rijn- West heeft procesafspraken gemaakt

Nadere informatie

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW.

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW. Notitie over de bijdragen van Vechtstromen aan het Bestuursakkoord Water en de samenwerkingopgave in de regio s Wateropgave De komende jaren komen er grote wateropgaven op de samenleving af die vragen

Nadere informatie

Versneld aan de slag met klimaatadaptatie

Versneld aan de slag met klimaatadaptatie Uitnodiging Versneld aan de slag met klimaatadaptatie Wij ervaren klimaatverandering in Zuid-Nederland als urgent én acuut. Droogte, hitte, hagel of wateroverlast zijn haast aan de orde van de dag. Wij

Nadere informatie

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling!

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! In de Nederlandse Delta wonen negen miljoen mensen. Hier wordt zeventig procent van ons inkomen

Nadere informatie

ADVIES. AcW-2016/ ADVIES

ADVIES. AcW-2016/ ADVIES ADVIES ADVIES ADVIES BESTUURSAKKOORD WATER In 2011 is het Bestuursakkoord Water (BaW) gesloten door het Rijk, IPO, VNG, UvW en Vewin met als hoofddoel de doelmatigheid in het waterbeheer te vergroten.

Nadere informatie

ASN Bank Issuepaper. Waterschappen. Klimaat en milieu. vragen om zorgzaamheid. en daadkracht

ASN Bank Issuepaper. Waterschappen. Klimaat en milieu. vragen om zorgzaamheid. en daadkracht ASN Bank Issuepaper Waterschappen Klimaat en milieu vragen om zorgzaamheid en daadkracht ASN Bank Issuepaper Waterschappen maart 2009 70 A Inleiding In deze ASN Bank Issuepaper Waterschappen komen achtereenvolgens

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

Wijs met water! Verkiezingsprogramma

Wijs met water! Verkiezingsprogramma Wijs met water! Verkiezingsprogramma Waterschap Hollandse Delta Lijst 10 www.wijsmetwaterhollandsedelta.nl In uw handen ligt het verkiezingsprogramma van onze partij. Graag willen wij u kennis laten maken

Nadere informatie

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag.

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Tijdens de bijeenkomst voor de Fysieke Digitale Delta bij onze samenwerkingspartner het Hoogheemraadschap van Delfland zijn de

Nadere informatie

GHG huidig gemiddeld 2.1 Sneek Noorderzijlvest Assen Stadskanaal Heerenveen Fryslan Hunze en Aa's Lemmer Steenwijk Reest en Wieden Emmen Emmeloord Meppel Hoogeveen Velt en Vecht Zuiderzeeland Hardenberg

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst medicijnresten uit water 10 maart 2016

Verslag bijeenkomst medicijnresten uit water 10 maart 2016 We starten de dag met het teruggeven van de resultaten uit de interviews Vitens en Vallei en Veluwe hebben gesproken met deskundigen, beleidsmakers en bestuurders om meer zicht te krijgen op het probleem,

Nadere informatie

Deltaprogramma Rivieren. Stand van zaken. 16 februari 2012

Deltaprogramma Rivieren. Stand van zaken. 16 februari 2012 Deltaprogramma Rivieren Stand van zaken 16 februari 2012 Deltaprogramma Nationaal Deltaprogramma Februari 2010: Deltaprogramma van start Deltaprogramma Deltaprogramma Doel (2100) Beschermd tegen hoogwater

Nadere informatie

Water verbindt Bestuursakkoord Waterschap Rijn en IJssel

Water verbindt Bestuursakkoord Waterschap Rijn en IJssel Water verbindt Bestuursakkoord Waterschap Rijn en IJssel 2015 2019 Water verbindt Bestuursakkoord Waterschap Rijn en IJssel 2015 2019 Inleiding Water is voor iedereen van levensbelang. We staan er misschien

Nadere informatie

manifest 2: passie voor water jeugdwaterschapsbestuur

manifest 2: passie voor water jeugdwaterschapsbestuur manifest 2: passie voor water jeugdwaterschapsbestuur Jongeren weten te weinig over water. Dat is de gedachte die al enige tijd leeft bij de waterschappen. Maar, als wij u willen vertellen over de dingen

Nadere informatie

Verklaring van Hoog & Droog

Verklaring van Hoog & Droog Verklaring van Hoog & Droog Aangenomen bij acclamatie op woensdag 6 juni bij Burgers Zoo te Arnhem Over de andere kant van de Delta Verklaring van Hoog & Droog Conclusies en adviezen geformuleerd tijdens

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer MJA-Sectorrapport 2013 Afvalwaterzuiveringsbeheer Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Afvalwaterzuiveringsbeheer Datum: 140617 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/HVDK/cc/156024 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

Geachte heer Dohmen, De wijzigingen kort op een rij: Hollands Noorderkwartier was niet vermeld bij Waterveiligheid in de overzichttabel op pagina 1.

Geachte heer Dohmen, De wijzigingen kort op een rij: Hollands Noorderkwartier was niet vermeld bij Waterveiligheid in de overzichttabel op pagina 1. Van: Bram Rosenbrand [mailto:brosenbrand@uvw.nl] Verzonden: dinsdag 14 januari 2014 16:24 Aan: bestuursondersteuning CC: h.tolkamp@overmaas.nl Onderwerp: Actueel overzicht Koplopers Innovatie Geachte heer

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Schieland en de Krimpenerwaard

Verkiezingsprogramma CDA Schieland en de Krimpenerwaard Verkiezingsprogramma CDA Schieland en de Krimpenerwaard 2015-2019 Inleiding Samen leven met water, want zonder water geen samenleving. Water is essentieel voor leven. Voor inwoners en ondernemers, maar

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 4 november 2014 waterschapsverkiezingen

Informatiebijeenkomst 4 november 2014 waterschapsverkiezingen Informatiebijeenkomst 4 november 2014 waterschapsverkiezingen 1 1. Waterschap als functionele overheid Jan Geluk, dijkgraaf 2. Het bestuurlijke proces Arnoud van Vliet, secretaris-directeur 3. De waterschapsverkiezingen

Nadere informatie

Deltaprogramma Het nationale programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening

Deltaprogramma Het nationale programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening Deltaprogramma Het nationale programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening 2 e bestuurlijke consultatieronde Deltaprogramma: Hoe houden we de delta veilig en zorgen we voor voldoende zoetwater?

Nadere informatie

De rekenkamercommissie zal zich blijven inzetten voor samenwerking met collega rekenkamercommissies bij waterschappen.

De rekenkamercommissie zal zich blijven inzetten voor samenwerking met collega rekenkamercommissies bij waterschappen. ^^^^Waterschap ^přbrabantse Delta 9t iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15IN004040-02/02/2015 Waterschap Brabantse Delta Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Uw schrijven van Uw kenmerk Zaaknummer Ons kenmerk

Nadere informatie

Waterveiligheid in Westpoort

Waterveiligheid in Westpoort Pilotstudie 2012 / 2013 Atlas samengesteld 15 interviews 3 workshops Opbrengst Ketenafhankelijkheden Handelingsperspectieven Deltaprogramma Nieuwe normen voor Waterveilighied Zoetwatervoorziening voorspelbaarder

Nadere informatie

Brabantse Omgevingsvisie & Water in Brabant in 2030 Wateragenda

Brabantse Omgevingsvisie & Water in Brabant in 2030 Wateragenda Programma Verbindend Water Brabantse Omgevingsvisie & Water in Brabant in 2030 Wateragenda Werksessie 15 mei 2017 Water in Brabant Water in Brabant Topografische kaart 1990 Topografische kaart 1900 2016

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 20904 2500 EX Den Haag Adviescommissie Water Z.K.H. de Prins van Oranje pla secretariaat van de Adviescommissie Water Postbus 20904 2500 EX Den Haag Directoraat-Generaal Ruimte en

Nadere informatie

n.v.t. Hollandse Delta - Kostenverdeling niet aan

n.v.t. Hollandse Delta - Kostenverdeling niet aan Bijlage 2 Tabel met vaarwegen Waterschap Hollandse Delta Wateren Lijst A Categorie Handreiking Vaarwegbeheer(der) -- Categorie Handreiking Vaarwegbeheer(der) Voedingskanaal (1.127) - BZM n.v.t. Hollandse

Nadere informatie

Als opvolger van Chris van der Velden in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap is André van der Wende (SGP) uit Berkenwoude geïnstalleerd.

Als opvolger van Chris van der Velden in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap is André van der Wende (SGP) uit Berkenwoude geïnstalleerd. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Maasboulevard123 Postbus4059 3006AB Rotterdam T.0104537 200 F.01041 30694 Aan geadresseerde Onskenmerk U.2011.04726 Uwkenmerk Datum 25 mei 2011 Contactpersoon

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke themas zijn voor ons : Duurzaamheid, samenwerking en betaalbaarheid. Het CDA HHSK wil:

Inleiding. Belangrijke themas zijn voor ons : Duurzaamheid, samenwerking en betaalbaarheid. Het CDA HHSK wil: Waterschapsverkiezing 2015. Waar staat het CDA voor? (Concept HHSK 12 september 2014.Bijdragen zijn hierin verwerkt) Inleiding Samen leven met water, want zonder water geen samenleving. Water is essentieel

Nadere informatie

Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Emissiesymposium 6 april 2017

Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Emissiesymposium 6 april 2017 Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater Emissiesymposium 6 april 2017 1 Ministerie van 11 april Infrastructuur 2017 en Milieu Waarom een Delta-aanpak? Waterkwaliteit is verbeterd, maar nog niet voldoende

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING CLIMATE CAMPUS. Zwolle - IJssel-Vechtdelta

INTENTIEVERKLARING CLIMATE CAMPUS. Zwolle - IJssel-Vechtdelta INTENTIEVERKLARING CLIMATE CAMPUS Zwolle - IJssel-Vechtdelta Definitief 16 juni 2017 INTENTIEVERKLARING CLIMATE CAMPUS Zwolle IJssel-Vechtdelta De partijen 3Dimensies Aeres Hogeschool Agri&Food Innovatiecluster

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015. Het hoe en waarom

WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015. Het hoe en waarom WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015 Het hoe en waarom COLOFON UITGAVE Unie van Waterschappen Postbus 93218 2509 AE Den Haag www.uvw.nl REDACTIE Wijnand Dekking, Unie van Waterschappen REALISATIE C&F Report,

Nadere informatie

Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus AE Den Haag. Leiden, 24 februari 2011.

Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus AE Den Haag. Leiden, 24 februari 2011. uwkenmerk: uw brief van: Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus 93218 2509 AE Den Haag ons kenmerk: bijlagen: inlichtingen: doorkiesnummer: ondsrwerp: 11.08773 1 W. Nomen 0713063112 Bestuursakkoord

Nadere informatie

d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen belasting en wat doen ze ermee? 2014

d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen belasting en wat doen ze ermee? 2014 d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen belasting en wat doen ze ermee? 2014 d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af. Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014

Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af. Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014 Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014 1 Tot 6.70 m. onder zeeniveau 60% overstroombaar gebied, daar wonen ongeveer 9 miljoen mensen met

Nadere informatie

Samenwerken in de Waterketen

Samenwerken in de Waterketen Samenwerken in de Waterketen Presentatie voor de Raadscommissie van Menterwolde op 13 november 2008 H.Hoogeveen en H.Küpers (RioNoord) 1 Inhoud: Waterketen-ontwikkelingen Voorstel RioNoord Voordelen van

Nadere informatie

Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Lastenontwikkeling

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 februari 2013 SSO. 25 januari 2013 R.J.E. Peeters. Opstelling waterschappen t.a.v. GLB en POP3. Schelwald, A.J.M..

ALGEMENE VERGADERING. 26 februari 2013 SSO. 25 januari 2013 R.J.E. Peeters. Opstelling waterschappen t.a.v. GLB en POP3. Schelwald, A.J.M.. V E R G A D E R D A T U M 26 februari 2013 SSO S E C T O R / A F D E L I N G S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 25 januari 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 18 Voorstel Kennisnemen

Nadere informatie

Visie op duurzaamheid

Visie op duurzaamheid Visie op duurzaamheid Duurzaamheid als aanjager van toekomstbestendige vooruitgang Als functionele overheid voor waterbeheer ondervinden de waterschappen als geen ander de gevolgen van klimaatverandering.

Nadere informatie

Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie

Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie Het Deltaprogramma: een nieuwe aanpak Een goede kwaliteit van de leefomgeving is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door de leden Jacobi en Cegerek (beiden PvdA) over waterveiligheid in het kustgebied.

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door de leden Jacobi en Cegerek (beiden PvdA) over waterveiligheid in het kustgebied. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen. Kenniscoaches: wie, wat en hoe?

Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen. Kenniscoaches: wie, wat en hoe? Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen Kenniscoaches: wie, wat en hoe? Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen Kenniscoaches: wie, wat en hoe? In het Bestuursakkoord Water

Nadere informatie

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 rmjp 2011-2014 Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Inhoud presentatie Voor welke opgave staan we Welke focus brengen we aan Wat gaan we hiervoor doen (programma s) Hoe financieren

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 25-03-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling M.J. Potter / Projecten en waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder L.H. Dohmen Bijlage(n) 2 Programma Waterkeringszorg

Nadere informatie

Distributie. Centrale. Laag

Distributie. Centrale. Laag Distributie Centrale Laag Wat levert de CDL: Geografische data van het watersysteem, waterkeringen, kabels/leidingen en administratieve grenzen Eén landsdekkend beeld van alle waterschappen gezamenlijk

Nadere informatie