Scherp aan de wind vooruit!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scherp aan de wind vooruit!"

Transcriptie

1 Scherp aan de wind vooruit! Bestuursprogramma

2

3 Scherp aan de wind vooruit! Bestuursprogramma

4 Colofon Uitgave Unie van Waterschappen Koningskade AA Den Haag Postbus AE Den Haag April 2014 Deze publicatie wordt ook aangeboden via Drukwerkproductie Opmeer drukkerij bv Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma Oplage 1100 ex. 2

5 Scherp aan de wind vooruit! Voor u ligt Scherp aan de wind vooruit!, ons bestuursprogramma voor de periode Met dit bestuursprogramma willen wij een bijdrage leveren aan de discussie over de toekomst van het regionaal waterbeheer in Nederland. Het in maart 2014 verschenen rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Water governance in the Netherlands: Fit for the future? houdt ons een spiegel voor. Het water beheer hebben we volgens de OESO in ons land goed georganiseerd. Maar achteroverleunen is geen optie. Als bestuur gaan we de komende periode aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport. Met name het over bruggen van de gesignaleerde awareness gap vormt een belangrijk speerpunt. We realiseren ons in Nederland te weinig dat we in een laag - gelegen delta wonen. Droge voeten zijn in die delta randvoorwaarde lijk aan economische ontwikkeling. Water is ook een productiefactor, garandeert bereikbaarheid en schept mogelijkheden voor recreatie. Kortom, het gaat om voor iedereen relevante maatschappelijke opgaven. En die opgaven zijn bij de waterschappen in goede handen. Die opgaven zijn echter niet kosteloos. Goed waterbeheer heeft een prijs en de maatschappij moet bereid zijn die prijs te betalen. Doelmatig waterbeheer zit in ons DNA. Wij blijven investeren in de toekomstbestendigheid van ons land. Uiteraard binnen onze financiële mogelijkheden. Door die investeringen in de komende periode beter zichtbaar te maken, willen wij de gesignaleerde awareness gap overbruggen en burgers en bedrijven tonen dat hun belastinggeld wel besteed is. Naast het beter zichtbaar maken van het belangrijke werk dat de waterschappen doen, zetten wij de komende periode in op het aangaan van (nieuwe) coalities. Ook de verbinding met de leden - de 24 waterschappen - is een belangrijk speerpunt. Voortdurend zullen wij ons de vraag stellen of de waterschappen uit de voeten kunnen met afspraken die in het Haagse gemaakt worden. Scherp aan de wind! Dat was het motto van het bestuursprogramma en is het motto voor het bestuurprogramma Wij staan als bestuur van de Unie van Waterschappen een vereniging voor die leidend is in de discussie over regionaal waterbeheer. Verheugd constateren wij dan ook dat de waterschappen inmiddels nationaal en internationaal als een vanzelfsprekende gesprekspartner worden gezien waar het gaat over maatschappelijke opgaven in onze leefomgeving. Zoals gezegd, wij houden vast aan de ingezette koers: Scherp aan de wind vooruit!. De urgentie van de wateropgaven waar de waterschappen de komen jaren voor staan neemt toe. Met name de uitvoering van het Bestuursakkoord Water (2011), om te komen tot doelmatiger waterbeheer, blijft de komende periode nadrukkelijk onze aandacht vragen. 3

6 Voor de opbouw van dit bestuursprogramma is aansluiting gezocht bij de vier thema s uit het vorige bestuursprogramma: 1 Wateropgaven; 2 De kracht van de waterschappen; 3 Innovatieve oplossingen; 4 De kracht van de Unie. Met dit bestuursprogramma willen wij de waterschappen een handreiking geven. Zij zijn degenen die de toekomst van het regionaal water beheer vormgeven. Zij bepalen met hun handelen en strategieën hoe het waterbeheer van morgen eruit zal zien. Zij zullen zich ook moeten afvragen wat de ontwikkelingen en opgaven die op ons afkomen betekenen. Samen met de waterschappen willen wij werken aan het perspectief en de ambities die in dit bestuursprogramma worden geschetst. Ons gesteund wetende door de waterschappen zeggen wij opnieuw: scherp aan de wind vooruit! Peter Glas, voorzitter Gerard Doornbos Huub Hieltjes Stefan Kuks Hans Oosters Hennie Roorda Albert Vermuë, secretaris Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

7

8 Inhoudsopgave 1 Wateropgaven 7 Waterveiligheid 8 Waterkwantiteit 9 Waterkwaliteit 10 Blijvend investeren 11 2 De kracht van de waterschappen 13 Sterke partner in de regio 14 Professionele overheid 14 Versterkte samenwerking 16 Betrokkenheid 17 Waterschapsverkiezingen 17 Organisatie Nederlands waterverkeer 18 3 Innovatie oplossingen 19 Erkende innovatie overheid 20 Focus 21 Versterkte samenwerking 21 Internationale positionering 21 4 De kracht van de Unie 23 Effectieve samenwerking binnen de Unie 24 Meer spin in het web 25 Zichtbaarheid 25 Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

9 1 Wateropgaven 7

10 1 Wateropgaven In de komende periode zijn maatregelen nodig om Nederland blijvend te beveiligen tegen hoog water en ervoor te zorgen dat er in de toekomst voldoende zoet water beschikbaar is van goede kwaliteit. In het Deltaprogramma, waarin waterschappen actief participeren, in waterbeheerplannen en stroomgebiedbeheerplannen worden deze maatregelen voorbereid. In 2014 worden Deltabeslissingen voor waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie genomen. Ook worden in 2014 nieuwe waterbeheerplannen en stroomgebiedbeheerplannen voorbereid, die in 2015 worden vastgesteld. Deze zijn bepalend voor de wijze waarop waterbeheerders de wateropgaven ten aanzien van de kerntaken waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit in de toekomst het hoofd gaan bieden. Waterveiligheid De Deltabeslissing voor waterveiligheid bevat een voorstel voor de normen van primaire waterkeringen op basis van overstromingskansen. De overstap naar normering op basis van een risicobenadering (overstromingskansen in plaats van overschrijdingskansen) wordt door ons onderschreven. Bij de afweging van het vereiste veiligheidsniveau is het van belang dat een heldere en consistente redeneerlijn wordt gevolgd. Daarnaast is helderheid over de financiering van cruciaal belang. Ook wordt actief bezien of bij dijkversterkingsprojecten andere functies - zoals recreatie - meegekoppeld kunnen worden. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

11 De preventie door primaire waterkeringen vormt de belangrijkste pijler voor het garanderen van droge voeten. Soms kan waterveiligheid ook gerealiseerd worden door een samenspel van preventie (laag 1), ruimtelijke inrichting (laag 2) en crisisbeheersing (laag 3). Samen vormen deze lagen het concept meerlaagsveiligheid. Met name voor buitendijkse gebieden en voor de bescherming van vitale infrastructuur biedt meerlaagsveiligheid mogelijkheden. Helderheid over de besluitvormingsprocedure is van fundamenteel belang. Waterschappen vervullen hierbij een leidende rol en geven samen met partners ruimte om gezamenlijk het concept van meerlaagsveiligheid in de praktijk te laten slagen. Ambities De ambities van het Deltaprogramma worden in de komende periode met kracht verder uitgevoerd. De nieuwe veiligheidsnormen zijn algemeen geaccepteerd en het nieuwe toetsingsinstrumentarium is gereed. De financiering van de nieuwe normering is helder. De belangen van het regionaal watersysteem worden zichtbaar meegenomen bij de belangenafwegingen rond Deltabeslissingen voor waterveiligheid. Waterschappen vervullen een leidende rol rondom de (totstandkoming van de) besluitvorming over meerlaagsveiligheid. Waterkwantiteit Niet te veel en niet te weinig water. Door het watersysteem op orde te krijgen en te houden, willen de waterschappen effecten van droogte en wateroverlast te voorkomen. Met name om gereed te zijn voor de gevolgen van klimaatveranderingen is van belang dat in de komende periode maatregelen worden genomen. Waterschappen verwachten wat dat betreft veel van de Deltabeslissingen voor zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie, die in 2014 zullen worden genomen. Ten aanzien van zoet water is van belang dat het voorzieningenniveau regionaal wordt ingevuld, waarbij rekening wordt gehouden met de aangrenzende (hoofd)watersystemen. Dat vraagt nadrukkelijk om samenwerking tussen waterschappen onderling en tussen waterschappen en regionale partners. Verder is voor de uitvoering van maatregelen van belang dat het Deltafonds voldoende financiële middelen bevat. Bij ruimtelijke adaptatie gaat het om het waterrobuust en klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. Het waterschap wil een actieve partner zijn aan de zijde van provincie of gemeente. Bij (her)ontwikkeling moet rekening worden gehouden met het gehele fysieke systeem van ondergrond, watersysteem, landschap/openbare ruimte, netwerken en ruimtegebruik. Het opstellen van een routekaart watersysteem 2030 zou een bruikbaar instrument kunnen zijn om tot een gezamenlijk toekomstbeeld te komen. Om waterbelangen in ruimtelijke plannen te borgen en afwenteling te voorkomen, achten wij een goede verankering van het watertoetsproces in de komende Omgevingswet onmisbaar. 9

12 Ambities De belangen van het regionaal watersysteem worden zichtbaar meegenomen bij de belangenafwegingen rond Deltabeslissingen voor zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie. Samen met partners stellen de waterschappen een routekaart watersysteem 2030 op. De waterschappen maken zich sterk voor voldoende middelen in het Deltafonds (gelabeld voor de verschillende onderdelen). Het watertoetsproces is goed geborgd in de Omgevingswet. Waterkwaliteit Niet alleen droge voeten en voldoende water zijn belangrijk. Ook schoon water is dat. In de komende periode zetten de waterschappen zich nadrukkelijk in om de waterkwaliteit verder te verbeteren en de doelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water te realiseren. Een ambitieuze aanpak is daarbij nodig, willen we de doelen behalen. Daarvoor is ondermeer nodig dat agrarische emissies (van nutriënten en bestrijdingsmiddelen) terug gaan. Samen met onder andere LTO geven waterschappen in de komende periode uitvoering aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Microverontreinigingen (zoals medicijnresten, hormoonverstorende stoffen en microplastics) in oppervlaktewater moeten teruggedrongen worden door deze bij de bron aan te pakken. Waterschappen gaan daarbij uit van een ketenaanpak. Omdat bij dit vraagstuk veel spelers betrokken zijn, is van belang dat het Rijk een regierol vervult, waarbij ook oog is voor de internationale dimensie van het vraagstuk. Voorts zien waterschappen efficiencyvoordelen door de monitoring van waterkwaliteit slimmer te organiseren en natuur- en waterkwaliteitsprojecten aan elkaar te koppelen. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma Waterschappen en gemeenten hebben de handen ineen geslagen om de samenwerking in de afvalwaterketen te optimaliseren. De ontwikkelde Routekaart afvalwaterketen 2030 vormt hierbij de leidraad. Versterkte samenwerking tussen gemeenten en waterschappen in de waterketen levert niet alleen jaarlijks doelmatigheidswinst op in de zin van kostenbesparingen, maar ook verbetering van de kwaliteit van het beheer en vermindering van kwetsbaarheid. De gezamenlijke inspanningen zijn er op gericht dat de ingestelde Visitatiecommissie, onder leiding van mevrouw Peijs, in 2016 kan concluderen dat de doelmatigheidsafspraken uit het Bestuursakkoord Water gerealiseerd worden. 10

13 Ambities Het terugdringen van agrarische emissies en microverontreinigingen in oppervlaktewater zijn de komende periode prioriteiten (conform het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer). Waterschappen werken gezamenlijk met gemeenten aan optimalisatie van de afvalwaterketen. In 2020 moeten de doelmatigheidsafspraken uit het Bestuursakkoord Water gerealiseerd zijn. Blijvend investeren Het behoud van voldoende financiële ruimte is essentieel voor de waterschappen om blijvend te kunnen investeren in waterveiligheid, bestrijding van wateroverlast, zoetwatervoorziening, verbetering van de waterkwaliteit en zuivering van afvalwater. Onze inzet in het kader van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën blijft er daarom op gericht om ook in de toekomst voldoende ruimte te houden voor de investeringen van de waterschappen. Ambities Waterschappen houden voldoende financiële ruimte om te kunnen blijven investeren, zodat zij hun kerntaken goed kunnen blijven uitvoeren. 11

14 Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

15 2 De kracht van de waterschappen

16 2 De kracht van de waterschappen Samenwerken vormt de kracht van de waterschappen. Al van oudsher worden krachten gebundeld om water te weren. Nog immer werken de - inmiddels 24 - waterschappen samen, aan droge voeten en voldoende schoon water. Sterke partner in de regio Met hun gerichtheid op samenwerken en gebiedskennis zijn waterschappen een sterke partner in de regio. Zo kunnen waterschappen bij het realiseren van de opgaven uit het Deltaprogramma bij uitstek een voortrekkersrol vervullen. Bij de decentralisatie van natuurtaken van Rijk naar provincies wil het waterschap een partnerrol vervullen. Door natuur- en waterdoelen te koppelen, kunnen projecten vaak beter en goedkoper gerealiseerd worden. Ook willen waterschappen vanuit hun functionele taak samen met gemeenten in het stedelijk gebied werken aan verduurzaming (klimaatneutrale stad). Zo kan meer meerwaarde gecreëerd worden voor de maatschappij. Zeker ook als overheden, burgers en bedrijven bij de uitvoering van dergelijke projecten nadrukkelijk samen optrekken. Professionele overheid Als functionele gedecentraliseerde overheid zijn waterschappen van groot belang voor de maatschappij en voor de relatie tussen de burgers, bedrijven en de andere overheden. Velen zijn aangewezen op de diensten van de waterschappen. Hieruit vloeit de verantwoordelijkheid voort om deze diensten professioneel te leveren. Dit betekent: transparant, doelmatig, rechtmatig, betrouwbaar en dienstverlenend. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

17 Bedrijfsvergelijkingen Onze bedrijfsvergelijkingen en brancherapportages brengen alle relevante prestaties van de waterschappen op een effectieve en overzichtelijke manier in beeld. We zijn transparant en open over wat we doen. Open data wordt een gewoonte en geen uitzondering. Ook helpen deze gegevens de waterschappen in hun ontwikkeling naar lerende organisaties en dragen zo bij aan een modern en professioneel imago van de waterschapssector. Digitalisering en Informatieveiligheid De contacten met burgers en bedrijven gebeuren steeds meer via het digitale kanaal. Het elektronisch contact met de overheid moet goed beveiligd zijn. Recente incidenten laten zien dat het beveiligen van informatie en de beschikbaarheid van de digitale dienstverlening urgent en blijvend op de agenda moeten staan. Waterschappen hebben de ambitie uitgesproken om te komen tot een betere informatieveiligheid en dat maken we waar. Ambities Waterschappen zetten de komende periode in op open data. Digitale dienstverlening door waterschappen wordt verder verbeterd (conform Digitale Overheid 2017). In 2014 is de informatieveiligheid bij waterschappen geborgd. Inkoop en aanbesteden Met een jaarlijks inkoopvolume van ongeveer 2 miljard euro doen de waterschappen zaken met vele duizenden bedrijven. De waterschappen hebben de maatschappelijke verplichting om verantwoord met het geld van de belastingbetaler om te gaan. Bovendien willen de waterschappen voor al hun leveranciers een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn. Inkoop en aanbesteden kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen bij de waterschappen, zoals innovatie, duurzaamheid en kostenbesparingen. Daarbij speelt kennisdeling een belangrijke rol. Zowel van andere waterschappen kan wat opgestoken worden als van partners als Rijkswaterstaat, waar veel kennis en kunde op dit terrein voorhanden is. Ook kan kennis en kunde van kennisinstellingen en de van de markt beter ingezet worden om innovaties tot stand te brengen. Ambities Inkoop een aanbesteden levert (als strategisch instrument) een bijdrage aan het bereiken van organisatiedoelstellingen van waterschappen. Waterschappen werken samen met strategische partners om kennis op het terrein van inkoop en aanbesteding uit te wisselen en van elkaar te leren. Waterschappen zoeken de dialoog met de markt om de kennis van de markt zelf beter te benutten en meer innovaties tot stand te brengen. 15

18 CAO en goed werkgeverschap De wateropgaven van de toekomst vragen om voldoende goede en kundige medewerkers, die hier bij de waterschappen hun schouders onder willen zetten. Met een afname van de potentiële beroepsbevolking is het de uitdaging van de toekomst om in concurrentie met andere werkgevers nieuwe medewerkers te interesseren voor het werk bij de waterschappen en voldoende goede medewerkers voor de waterschappen te behouden. Dit vraagt om een moderne CAO tegen verantwoorde kosten. In elke levensfase wordt in de werknemers geïnvesteerd, zodat zij blijvend in kunnen spelen op de steeds veranderende eisen die het werk bij de waterschappen stelt. Ambities Waterschappen beschikken over activerend personeelsbeleid voor jong en oud. Waterschappen beschikken over een moderne CAO tegen verantwoorde kosten. Crisisbeheersing In crisissituaties is adequaat ingrijpen van het grootste belang. Veiligheid is in Nederland een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Waterveiligheid hoort daar in ons laaggelegen land nadrukkelijk bij. Waterschappen hebben de ambitie de organisatie van de crisisbeheersing bij waterschappen te versterken. Met de in 2013 vastgestelde Visie op de crisisbeheersing wordt ingezet op versterkte samenwerking, meer efficiency en een meer uniforme aanpak. Ambities De waterschappen zetten in de komende periode in op een versterking van de organisatie van de crisisbeheersing. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma Versterkte samenwerking Waterschappen staan voor doelmatig waterbeheer. Daarom hebben zij in 2011 een handtekening gezet onder het Bestuursakkoord Water. Door werkprocessen verder te stroomlijnen, investeringsagenda s op elkaar af te stemmen en kennis te delen wordt de kwaliteit van het waterbeheer vergroot tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De beoogde doelmatigheidswinst voor de watersector als geheel - geleidelijk oplopend tot 750 miljoen euro per jaar in kan alleen worden bereikt door krachten te bundelen. Dat geldt zowel tussen waterschappen en Rijk, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven, als tussen waterschappen onderling. De urgentie van het realiseren van deze afspraken neemt toe en de waterschappen zijn zich daar bewust van. Wij willen in de komende periode de samenwerking versterken om gezamenlijk met Rijk, gemeenten, provincies en drinkwaterbedrijven de beoogde doelmatigheidswinst te realiseren. 16

19 Ambities Waterschappen werken met partners in de regio samen om meer meerwaarde voor de samenleving te creëren. De uitvoering van het Bestuursakkoord Water wordt de komende periode onverminderd doorgezet. De beoogde doelmatigheidswinst wordt gerealiseerd. Betrokkenheid De waterschapstaken zijn de afgelopen zestig jaar zo goed en efficiënt uitgevoerd dat ze als vanzelfsprekend worden ervaren en de kwetsbaar heid van het water en waterbeheer bij het grote publiek onvoldoende bekend is. Deze awareness gap wordt in de OESO studie naar de toekomstbestendigheid van het Nederlandse waterbeheer geconstateerd. Wij willen met onze partners in de komende periode deze awareness gap dichten. Dat doen we ondermeer door nadrukkelijker het werk van de waterschappen en de opgaven waarvoor zij staan onder de aandacht te brengen. Ook willen we de samenleving meer bij het werk van de waterschappen betrekken. Bijvoorbeeld door burgers vroegtijdig in te schakelen bij waterschapsprojecten bij hen in het gebied. Ieder waterschap heeft hierin een verantwoordelijkheid richting de inwoners van zijn beheergebied. Op landelijk niveau wordt vanuit de Unie van Waterschappen ingezet op vergroting van zichtbaarheid van het belangrijke werk van de waterschappen. Ambities In de komende periode wordt ingezet op het dichten van de door de OESO geconstateerde awareness gap. 17

20 Waterschapsverkiezingen In maart 2015 vinden waterschapsverkiezingen plaats. Voor het eerst is sprake van een gecombineerde stembusgang. Op één dag zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschapsbestuur. Dat is een goede zaak. De waterschapsverkiezingen zijn ondergebracht in de Kieswet. De wensen waarop de Unie van Waterschappen de afgelopen jaren heeft ingezet zijn gehonoreerd. Daarbij zijn de volgende randvoorwaarden van belang: zichtbaarheid van het bestuur, een bestuur zonder last of ruggespraak, binding met de achterban/behoud van de geborgde zetels en incompatibiliteiten (ten aanzien van gemeentebestuur). Met het oog op de toekomst zetten wij in op bestendiging van gecombineerde verkiezingen. Ambities In maart 2015 vinden goed georganiseerde waterschapsverkiezingen plaats. In de komende periode worden de gecombineerde verkiezingen toekomstbestendig gemaakt. Organisatie Nederlands waterbeheer De OESO oordeelt in haar rapport positief over de organisatie van het Nederlands waterbeheer. De bevindingen van de OESO geven dan ook geen aanleiding voor het Kabinet om bestuurlijke of organisatorische veranderingen in het Nederlands waterbeheer voor te stellen. De prioriteit in deze kabinetsperiode gaat uit naar de vorming van landsdelen. Desalniettemin kunnen waterschappen zelf in het kader van doelmatig waterbeheer bezien waar opschaling interessant is. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

21 3 Innovatieve oplossingen

22 3 Innovatieve oplossingen Waterschappen zijn innovatief. Door de jaren heen hebben waterschappen zich steeds weer aangepast aan de eisen van de tijd. Niet alleen door technologische vernieuwingen, maar ook door onszelf zowel bestuurlijk als organisatorisch steeds weer opnieuw uit te vinden. Door te kiezen voor innovatieve oplossingen realiseren waterschappen hun wateropgaven vaak niet alleen goedkoper, maar vaak ook sneller en duurzamer. Het gaat er om steeds meer bewust te zijn van de innovatieve mogelijkheden die er zijn en daar de juiste partners bij te vinden om gezamenlijk die innovaties te realiseren. Technologie en governance gaan daarbij hand in hand. Erkende innovatieve overheid In de afgelopen periode zijn grote stappen gezet. Uiteenlopende innovaties zijn geïnitieerd en omarmd. Denk bijvoorbeeld aan de concepten van de Energiefabriek en Grondstoffenfabriek, waarbij grondstoffen worden teruggewonnen in plaats van afvalstoffen die worden afgevoerd. Ook hebben de waterschappen verantwoordelijkheid getoond door een handtekening te zetten onder diverse duurzaamheidsafspraken (Klimaatakkoord, Green Deal, Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3), Ketenakkoord Fosfaat etc.). Vooruitkijkend, willen wij in de komende periode met innovatieve oplossingen aan deze duurzaamheidsafspraken verder invulling geven. Van belang is dat innovaties meer worden geëtaleerd. Waterschappen zijn innovatief en hebben ook de ambitie als zodanig erkend te worden. Daarnaast willen wij de komende periode innovaties versnellen. Vaak zijn er innovatieve oplossingen voorhanden, maar lopen we aan tegen (juridische, technische of organisatorische) belemmeringen. Door het wegnemen van deze belemmeringen en het laten leren van elkaar denken wij innovaties te kunnen versnellen. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

23 Focus Bij het stimuleren en versnellen van innovaties is focus van belang. Om die reden zijn vanuit de wateropgaven waar we voor staan koploperthema s benoemd: Veiligheid; Building with nature; Klimaat actieve stad; Digitale delta; Watertechnologie; Zoet/zout. Per thema zijn koplopergroepen van waterschappen benoemd, die zich de komende periode gezamenlijk hard maken voor innovatieve oplossingen op het gekozen thema en de daarbij ingebrachte projecten. Versterkte samenwerking Samenwerking is van belang bij innovatie. Door het vormen van de koplopergroepen wordt die samenwerking tussen waterschappen verder versterkt. Daarnaast is essentieel dat allianties worden gevormd met partners vanuit andere overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking in het kader van de Topsector Water en Rembrandt Water, waarbij kennis in brede netwerken wordt gedeeld en waterschappen als launching customer fungeren voor bedrijven. In de komende periode zetten wij in op de vorming van meer strategische allianties om meer innovatieve oplossingen mogelijk te maken. Ook willen wij in de komende periode de kennis(programmering) van STOWA nadrukkelijker verbinden aan de koploperthema s en actuele ontwikkelingen in het Haagse. Zo maken we de euro s die waterschappen aan STOWA overmaken waardevoller. Ambities Waterschappen worden erkend als innovatieve overheid. Via en worden innovaties meer geëtaleerd. Waar mogelijk worden belemmeringen weggenomen om innovatieve oplossingen te versnellen. Om innovatieve oplossingen mogelijk te maken wordt ingezet op versterkte samenwerking, zowel tussen waterschappen als via de vorming van allianties met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen. In de komende periode wordt de kennis(programmering) van STOWA nadrukkelijker verbonden aan de koploperthema s en actuele ontwikkelingen in het Haagse. 21

24 Internationale positionering Nederland is internationaal bekend en bemind als waterland. Waterexpertise van waterschappen en bedrijven wordt over de hele wereld ingezet bij projecten. Die internationale samenwerking heeft meerwaarde. Niet alleen voor landen waar de projecten uitgevoerd worden, ook voor waterschappen is er een duidelijke meerwaarde. Medewerkers komen enthousiast en met nieuwe ervaringen en kennis terug. Die nieuwe kennis en ervaringen kunnen vervolgens bij het waterschap weer ingezet worden. Datzelfde geldt voor het toepassen van innovatieve ideeën. In de komende periode wordt een professionaliseringsslag gemaakt. Waterschappen onderling gaan waterexpertise bundelen en meer met partners samen optrekken (allianties vormen). Zo kan de Nederlandse waterexpertise blijvend worden ingezet in consortia die projecten in het buitenland uitvoeren. Ook is van belang dat de waterschappen via één deurbel benaderd kunnen worden. Zo kan de gevraagde expertise snel en gericht worden gemobiliseerd. Daarnaast willen we de komende periode gebruiken voor het nadrukkelijker verbinden van de Nederlandse water governance met die van andere landen. Dat gebeurt momenteel bijvoorbeeld al in landen als Zuid-Afrika, Bangladesh en Ethiopië. Om water governance wereldwijd op een hoger niveau te brengen, is onze ambitie dit verder uit te bouwen, bijvoorbeeld via het Water Governance Initiative van de OESO. Ambities In het kader van internationale samenwerking bundelen waterschappen hun waterexpertise en trekken zij meer samen op met partners, uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Daarnaast krijgt de Unie van Waterschappen een deurbelfunctie. In de komende periode wordt de Nederlandse water governance nadrukkelijker verbonden met die van andere landen. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

25 4 De kracht van de Unie

26 4 De kracht van de Unie De kracht van de waterschappen is samenwerken. Wij willen die kracht benutten. Enerzijds door de Unie van Waterschappen als platform te laten fungeren, waar kennis en kunde samengebracht worden en waterschappen krachten bundelen. Anderzijds willen wij die kracht inzetten in het Haagse en Brusselse. Daar waar waterschappen elkaar vinden en samenwerken, kan vanuit Unie een gerichte lobby gevoerd worden en het werk van de waterschappen beter zichtbaar worden gemaakt. Wij beseffen dat samenwerken niet vanzelf gaat. In de komende periode willen wij dan ook werk maken van samenwerken. Dit doen wij door in te zetten op: effectieve samenwerking binnen de Unie; het uitbouwen van de rol van de Unie van Waterschappen als spin in het web in Den Haag en Brussel; vergroten van de zichtbaarheid van het werk van de waterschappen. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma Effectieve samenwerking binnen de Unie In de afgelopen periode is de samenwerking binnen de Unie van Waterschappen versterkt. De voorstellen van de commissie Organisatie en Werking Unie van Waterschappen (commissie Doornbos) voor een slagvaardige verenigingsstructuur zijn opgepakt. Dat heeft er toe geleid dat een evenwicht is gevonden in snelheid van besluitvorming enerzijds en draagvlak anderzijds. In de komende periode willen wij de ledenvergadering van de Unie beter in positie brengen. Doordat de Uniecommissies, waarin alle waterschappen op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd zijn, een besluitvormende functie hebben gekregen op de hun toebedeelde taken, is de rol van de ledenvergadering veranderd. De ledenvergadering nieuwe stijl moet in onze visie vooral richting- en koersbepalend zijn ten aanzien van grote water-

27 opgaven waar we voor staan. Deze zijn qua karakter veelal commissie overstijgend en hebben grote financiële consequenties voor de waterschappen. Denk bijvoorbeeld aan het Deltaprogramma, waar in de komende periode belangrijke beslissingen worden genomen. Daarnaast blijft het uitermate belangrijk dat de 24 waterschappen zich herkennen in de standpunten die binnen de Unie bepaald worden en de afspraken die in Den Haag en Brussel worden gemaakt. Met de leden zullen wij deze punten - zowel in de ledenvergadering als in de Uniecommissies en werkgroepen - in de komende periode voortdurend afstemmen. De komende periode benutten wij eveneens om de beleidsagenda s van de Unie, STOWA en Het Waterschapshuis sterker aan elkaar te verbinden. Ook onderhouden wij contacten met de bestuurdersverenigingen van algemeen bestuursleden, dagelijks bestuursleden en voorzitters. Ambities De ledenvergadering van de Unie wordt beter in positie gebracht als strategisch platform. In de komende periode zetten wij in op de verbinding tussen leden en Unie. De beleidsagenda s van Unie, STOWA en Het Waterschapshuis worden sterker aan elkaar verbonden. 25

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH Kenmerk: V0051/1988 Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH ONDERGETEKENDEN 1. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN AKKOORDEN EN GREEN DEALS Rafaël Lazaroms Coördinator Energie en duurzaamheid Unie van Waterschappen 1. Duurzaamheid en taken waterschappen 2. Duurzame ambities in akkoorden

Nadere informatie

Benchmark Waterschapsverkiezingen

Benchmark Waterschapsverkiezingen BENCHMARK ONDERZOEK Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Op 18 maart vinden de Waterschapsverkiezingen plaats. Met uitgebreide websites die veel

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

Cruquius Manifest. Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland. Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014

Cruquius Manifest. Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland. Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014 Cruquius Manifest Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014 Waterbeheer in Nederland staat voor een groot uitdaging: Waterbeheerders

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE

GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE In kort bestek Rafael Lazaroms INHOUDSOPGAVE 1. Wat houdt het in? 2. Motieven, doelstellingen en ambities 3. Organisatiestructuur GELOOFWAARDIGE BOODSCHAP Waterschappen hebben

Nadere informatie

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5 Verslag Datum verslag Project 1220039-005 Opgemaakt door Eric Huijskes Datum bespreking 16 juni 2015 Aantal pagina's 5 Vergadering Bijeenkomst "Noodmaatregelen bij hoogwater" - 16 juni 2015 Aanwezig Zie

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk.

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk. Aan het dagelijks bestuur Datum: 11-02-2014 Onderwerp: Landelijke communicatiestrategie waterschappen Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Water en Natuur: Een mooi koppel!

Water en Natuur: Een mooi koppel! Water en Natuur: Een mooi koppel! Onderzoek naar de succesfactoren, belemmeringen en kansen voor het meekoppelen van water en natuur Tim van Hattum (Alterra Wageningen UR) Aanleiding Deltaprogramma gaat

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

WAT WIJ WILLEN MET WATER

WAT WIJ WILLEN MET WATER WAT WIJ WILLEN MET WATER Programma 2015-2019 voor de waterschapsverkiezingen Waterschap Amstel Gooi en Vecht Wij willen droge voeten houden als het heeft gestortregend. Maar wij willen ook, dat in droge

Nadere informatie

De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat?

De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat? De klimaatbestendige stad: hoe doe je dat? De klimaatbestendige stad Klimaatadaptatie van stedelijk gebied staat sinds kort prominent op de publieke agenda. Op Prinsjes dag heeft het kabinet de Deltabeslissing

Nadere informatie

GBLT Toonaangevend in belastingen

GBLT Toonaangevend in belastingen GBLT Toonaangevend in belastingen Het gebied waarvoor GBLT heft en int, inclusief de gemeenten waarvoor ook de WOZ waardering wordt uitgevoerd. Reest en Wieden Zwolle Groot Salland Dronten Zuiderzeeland

Nadere informatie

Waterschappen en Energieakkoord

Waterschappen en Energieakkoord Waterschappen en Energieakkoord Energiekansen in het Waterbeheer Hennie Roorda/Rafaël Lazaroms Unie van Waterschappen mei 5, 2014 1 Waar staan de waterschappen voor? Waterveiligheid (veilig wonen en werken

Nadere informatie

Waarom is het plan dat de Unie van Waterschappen nu voorlegt aan de staatssecretaris een deugdelijk en goed plan voor het toekomstig waterbeheer?

Waarom is het plan dat de Unie van Waterschappen nu voorlegt aan de staatssecretaris een deugdelijk en goed plan voor het toekomstig waterbeheer? Nederland waterland, Nederland waterschapsland Kernboodschap De waterschappen zijn gericht op de toekomst. Daarom hebben zij in het licht van de klimaatverandering en de economische crisis een plan gemaakt

Nadere informatie

VERKLARING Green Deal tussen Unie van waterschappen en Rijksoverheid

VERKLARING Green Deal tussen Unie van waterschappen en Rijksoverheid VERKLARING Green Deal tussen Unie van waterschappen en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder

Nadere informatie

manifest 2: passie voor water jeugdwaterschapsbestuur

manifest 2: passie voor water jeugdwaterschapsbestuur manifest 2: passie voor water jeugdwaterschapsbestuur Jongeren weten te weinig over water. Dat is de gedachte die al enige tijd leeft bij de waterschappen. Maar, als wij u willen vertellen over de dingen

Nadere informatie

ASN Bank Issuepaper. Waterschappen. Klimaat en milieu. vragen om zorgzaamheid. en daadkracht

ASN Bank Issuepaper. Waterschappen. Klimaat en milieu. vragen om zorgzaamheid. en daadkracht ASN Bank Issuepaper Waterschappen Klimaat en milieu vragen om zorgzaamheid en daadkracht ASN Bank Issuepaper Waterschappen maart 2009 70 A Inleiding In deze ASN Bank Issuepaper Waterschappen komen achtereenvolgens

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Rob van Veen. 22 mei 2013. Algemeen Bestuur waterschap De Dommel

Rob van Veen. 22 mei 2013. Algemeen Bestuur waterschap De Dommel Rob van Veen 22 mei 2013 Algemeen Bestuur waterschap De Dommel Waarom ook al weer Winnend Samenwerken? In het verlengde van de actie Storm zochten ook de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Aa

Nadere informatie

ADVIES KLANKBORDGROEP RIJN- WEST AAN REGIONAAL BESTUURLIJK OVERLEG inzake opzet en inhoud gebiedsprocessen, op weg naar 2e Stroomgebiedbeheerplan

ADVIES KLANKBORDGROEP RIJN- WEST AAN REGIONAAL BESTUURLIJK OVERLEG inzake opzet en inhoud gebiedsprocessen, op weg naar 2e Stroomgebiedbeheerplan ADVIES KLANKBORDGROEP RIJN- WEST AAN REGIONAAL BESTUURLIJK OVERLEG inzake opzet en inhoud gebiedsprocessen, op weg naar 2e Stroomgebiedbeheerplan Inleiding Het RBO Rijn- West heeft procesafspraken gemaakt

Nadere informatie

GHG huidig gemiddeld 2.1 Sneek Noorderzijlvest Assen Stadskanaal Heerenveen Fryslan Hunze en Aa's Lemmer Steenwijk Reest en Wieden Emmen Emmeloord Meppel Hoogeveen Velt en Vecht Zuiderzeeland Hardenberg

Nadere informatie

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW.

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW. Notitie over de bijdragen van Vechtstromen aan het Bestuursakkoord Water en de samenwerkingopgave in de regio s Wateropgave De komende jaren komen er grote wateropgaven op de samenleving af die vragen

Nadere informatie

Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen. Kenniscoaches: wie, wat en hoe?

Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen. Kenniscoaches: wie, wat en hoe? Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen Kenniscoaches: wie, wat en hoe? Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen Kenniscoaches: wie, wat en hoe? In het Bestuursakkoord Water

Nadere informatie

n.v.t. Hollandse Delta - Kostenverdeling niet aan

n.v.t. Hollandse Delta - Kostenverdeling niet aan Bijlage 2 Tabel met vaarwegen Waterschap Hollandse Delta Wateren Lijst A Categorie Handreiking Vaarwegbeheer(der) -- Categorie Handreiking Vaarwegbeheer(der) Voedingskanaal (1.127) - BZM n.v.t. Hollandse

Nadere informatie

Deltaprogramma Het nationale programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening

Deltaprogramma Het nationale programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening Deltaprogramma Het nationale programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening 2 e bestuurlijke consultatieronde Deltaprogramma: Hoe houden we de delta veilig en zorgen we voor voldoende zoetwater?

Nadere informatie

aan kopie aan datum Afdeling Programmeren

aan kopie aan datum Afdeling Programmeren MEMO aan kopie aan datum Bestuurscommissies 21 augustus 2014 Watersysteem, Waterketen en Besturen en Organiseren Van Dagelijks Bestuur Afdeling Programmeren bijlage(n) 2 onderwerp Programmering investeringen

Nadere informatie

Verklaring van Hoog & Droog

Verklaring van Hoog & Droog Verklaring van Hoog & Droog Aangenomen bij acclamatie op woensdag 6 juni bij Burgers Zoo te Arnhem Over de andere kant van de Delta Verklaring van Hoog & Droog Conclusies en adviezen geformuleerd tijdens

Nadere informatie

Wijs met water! Verkiezingsprogramma

Wijs met water! Verkiezingsprogramma Wijs met water! Verkiezingsprogramma Waterschap Hollandse Delta Lijst 10 www.wijsmetwaterhollandsedelta.nl In uw handen ligt het verkiezingsprogramma van onze partij. Graag willen wij u kennis laten maken

Nadere informatie

Geachte heer Dohmen, De wijzigingen kort op een rij: Hollands Noorderkwartier was niet vermeld bij Waterveiligheid in de overzichttabel op pagina 1.

Geachte heer Dohmen, De wijzigingen kort op een rij: Hollands Noorderkwartier was niet vermeld bij Waterveiligheid in de overzichttabel op pagina 1. Van: Bram Rosenbrand [mailto:brosenbrand@uvw.nl] Verzonden: dinsdag 14 januari 2014 16:24 Aan: bestuursondersteuning CC: h.tolkamp@overmaas.nl Onderwerp: Actueel overzicht Koplopers Innovatie Geachte heer

Nadere informatie

DE FLEXIBELE WATER BEHEERDER

DE FLEXIBELE WATER BEHEERDER DE FLEXIBELE WATER BEHEERDER Klimaatverandering, adaptatie, mitigatie. Veranderende opgaven stellen waterschappen voor grote uitdagingen. In een veranderende maatschappij die steeds vaker zelf initiatief

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag.

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Tijdens de bijeenkomst voor de Fysieke Digitale Delta bij onze samenwerkingspartner het Hoogheemraadschap van Delfland zijn de

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke themas zijn voor ons : Duurzaamheid, samenwerking en betaalbaarheid. Het CDA HHSK wil:

Inleiding. Belangrijke themas zijn voor ons : Duurzaamheid, samenwerking en betaalbaarheid. Het CDA HHSK wil: Waterschapsverkiezing 2015. Waar staat het CDA voor? (Concept HHSK 12 september 2014.Bijdragen zijn hierin verwerkt) Inleiding Samen leven met water, want zonder water geen samenleving. Water is essentieel

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN!

Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN! Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN! Waardevol Water? Doen! Woensdagavond 18 november organiseerde het hoogheemraadschap van Rijnland in de Stadsgehoorzaal in Leiden de avond Waardevol Water over het Waterbeheerplan

Nadere informatie

Ons Water in Nederland. nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021

Ons Water in Nederland. nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021 Ons Water in Nederland nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021 Verbind ruimtelijke opgaven en wateropgaven 3 Nederland Waterland 7 Trends in water 9 Ambitie 1: De veiligste delta in de wereld 11 Ambitie 2:

Nadere informatie

Samenwerken in de Waterketen

Samenwerken in de Waterketen Samenwerken in de Waterketen Presentatie voor de Raadscommissie van Menterwolde op 13 november 2008 H.Hoogeveen en H.Küpers (RioNoord) 1 Inhoud: Waterketen-ontwikkelingen Voorstel RioNoord Voordelen van

Nadere informatie

d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen belasting en wat doen ze ermee? 2014

d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen belasting en wat doen ze ermee? 2014 d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen belasting en wat doen ze ermee? 2014 d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen

Nadere informatie

VERKIEZINGS PROGRAMMA

VERKIEZINGS PROGRAMMA VERKIEZINGS PROGRAMMA 2 WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2018 1 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2018 Partijleden Samen werken aan water 1 Theo Hogendoorn Dronten 2 Bert Philipsen Rutten 3 M.C. Slootman-Claassen

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

WATER IS VAN IEDEREEN

WATER IS VAN IEDEREEN WATER IS VAN IEDEREEN Het programma van de PvdA voor de verkiezingen van het bestuur van Waterschap Hunze & Aa s 2015-2019 Vooraf Binnen de PvdA is er altijd verdeeld gereageerd op het voortbestaan van

Nadere informatie

WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015. Het hoe en waarom

WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015. Het hoe en waarom WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015 Het hoe en waarom COLOFON UITGAVE Unie van Waterschappen Postbus 93218 2509 AE Den Haag www.uvw.nl REDACTIE Wijnand Dekking, Unie van Waterschappen REALISATIE C&F Report,

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

JONGERENCAMPAGNE VOOR DE WATERSECTOR

JONGERENCAMPAGNE VOOR DE WATERSECTOR JONGERENCAMPAGNE VOOR DE WATERSECTOR ACHTERGROND De instroom in de watersector moet worden vergroot. Maar jongeren denken niet snel aan een carrière in deze sector. Daarom is het nodig om jongeren op een

Nadere informatie

Waterveiligheid in Westpoort

Waterveiligheid in Westpoort Pilotstudie 2012 / 2013 Atlas samengesteld 15 interviews 3 workshops Opbrengst Ketenafhankelijkheden Handelingsperspectieven Deltaprogramma Nieuwe normen voor Waterveilighied Zoetwatervoorziening voorspelbaarder

Nadere informatie

Visie op duurzaamheid

Visie op duurzaamheid Visie op duurzaamheid Duurzaamheid als aanjager van toekomstbestendige vooruitgang Als functionele overheid voor waterbeheer ondervinden de waterschappen als geen ander de gevolgen van klimaatverandering.

Nadere informatie

C-195 Green Deal Energie Unie van Waterschappen - Rijk

C-195 Green Deal Energie Unie van Waterschappen - Rijk C-195 Green Deal Energie Unie van Waterschappen - Rijk Partijen 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp en de Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Zuiver Afvalwater 2012. Landelijke rapportage Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer

Zuiver Afvalwater 2012. Landelijke rapportage Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer Zuiver Afvalwater 2012 Landelijke rapportage Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer Colofon Uitgave Unie van Waterschappen Postbus 93218 2509 AE Den Haag www.uvw.nl November 2013 Deze publicatie wordt ook

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland T a v deheer mr M A P vanhaersma Buma Postbus 3061 2601 DB Delft G)S2>SSI

Hoogheemraadschap van Delfland T a v deheer mr M A P vanhaersma Buma Postbus 3061 2601 DB Delft G)S2>SSI Hoogheemraadschap van Delfland T a v deheer mr M A P vanhaersma Buma Postbus 3061 2601 DB Delft G)S2>SSI UNIE: VAN WATEIRSCHAPPCN Btzoehidris Koningskade 40 2596 AA Den Haag Postadres Postbus 93218 2509

Nadere informatie

Kiezer heeft lot waterschap in de hand

Kiezer heeft lot waterschap in de hand 1 Over twee weken is het zover. Nederland gaat naar de stembus voor het waterschap. De opkomst zou hoger moeten zijn dan in 008 doordat de verkiezingen nu samenvallen met die van Provinciale Staten. Voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zie het Deltaprogramma als een flexibele verzekering. Nieuwsbrief 3 2014. Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?

Inhoudsopgave. Zie het Deltaprogramma als een flexibele verzekering. Nieuwsbrief 3 2014. Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Binnen de IJssel-Vechtdelta werken zes overheidspartners samen aan een waterveilige en klimaatbestendige toekomst. De provincie Overijssel, Waterschap Groot Salland, Veiligheidsregio IJsselland en de gemeenten

Nadere informatie

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd);

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd); 1583 Voorgestelde wijzigingen waterschapsbelastingen vergroten weeffout Mev r. d r. C. Hoeben 1 1 Inleiding Sinds 2009 hanteren de waterschappen een nieuw belastingstelsel. De overstap op dit nieuwe belastingstelsel

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Beleidskader ten behoeve van adaptatie aan klimaatverandering Beleidsveld: Aard voorstel: 150 Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 18 december

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 25-03-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling M.J. Potter / Projecten en waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder L.H. Dohmen Bijlage(n) 2 Programma Waterkeringszorg

Nadere informatie

Uitwerking beleidskader innovatie 2014 Hoogheemraadschap van Delfland

Uitwerking beleidskader innovatie 2014 Hoogheemraadschap van Delfland Uitwerking beleidskader innovatie 2014 Hoogheemraadschap van Delfland 1 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel document... 3 2 INNOVATIE IN 2014: EEN THEMAGERICHTE AANPAK... 3 2.1 Verbeterpunten

Nadere informatie

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s In vogelvlucht Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s watersysteem De afvalwaterketen Wij beschouwen de afvalwaterketen als één geheel,

Nadere informatie

Een sterk democratisch bestuur meer nodig dan ooit.

Een sterk democratisch bestuur meer nodig dan ooit. WATER IS VAN IEDEREEN Het programma van de PvdA voor de verkiezingen van het bestuur van Waterschap Noorderzijlvest 2015-2019 Een sterk democratisch bestuur meer nodig dan ooit. Binnen de PvdA is er altijd

Nadere informatie

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015 agendapunt 3.b.12 1220707 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 10 november 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door de leden Jacobi en Cegerek (beiden PvdA) over waterveiligheid in het kustgebied.

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door de leden Jacobi en Cegerek (beiden PvdA) over waterveiligheid in het kustgebied. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen

Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen 1 juli 2014 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: een introductie Het waterschapsbestuur De waterschapsverkiezingen Introductie Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=1gzlsvox

Nadere informatie

VOORWOORD. Melanie Schultz

VOORWOORD. Melanie Schultz communicatieplan 2015 VOORWOORD Alle betrokken partijen zijn op de goede weg naar een doelmatiger beheer van de waterketen. De afgelopen jaren is een cultuur ontstaan van samenwerking en kennisdeling.

Nadere informatie

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond?

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Het risico-oordeel richt zich op primaire en regionale waterkeringen. Primaire waterkeringen beschermen tegen een overstroming uit zee, de grote meren

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor?

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water, gezuiverd afvalwater en stevige dijken. De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water,

Nadere informatie

Klankbordgroep nhwbp en nieuwe normering Op 9 maart vond een klankbordbijeenkomst plaats over de voortgang van het nhwbp en de nieuwe normering.

Klankbordgroep nhwbp en nieuwe normering Op 9 maart vond een klankbordbijeenkomst plaats over de voortgang van het nhwbp en de nieuwe normering. Nieuwsbrief voorzitters en secretarissendirecteuren week 10 Landelijke toetsdag waterkeringen Op deze dag werden door het ministerie van I&M de resultaten van de 3e toetsing gepresenteerd. Ook werd uitleg

Nadere informatie

3 jaar later, effecten en ervaringen

3 jaar later, effecten en ervaringen Samen werken aan water Wateragenda Zuid-Holland 2012-2015 3 jaar later, effecten en ervaringen Een gezamenlijk document van de provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse waterschappen: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Inspelen op een veranderende omgeving Roel Wever 7 april 2014 Rivierenland Een samenwerkingsproject van Provincie Gelderland en VNG Gelderland 1 De essenties

Nadere informatie

1. Inleiding. AcW-2015/250771 WERKPROGRAMMA 2016

1. Inleiding. AcW-2015/250771 WERKPROGRAMMA 2016 WERKPROGRAMMA 2016 1. Inleiding De Adviescommissie Water 1 adviseert, gevraagd en ongevraagd over het nationale waterbeleid aan de bewindspersoon verantwoordelijk voor het waterbeleid. In het huidige kabinet

Nadere informatie

Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mevrouw J.C. Huizinga-Heringa Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG

Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mevrouw J.C. Huizinga-Heringa Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG S UNIC V A N W A T C R S C H A P P C N Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mevrouw J.C. Huizinga-Heringa Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG I BtzoekaAres Koningskade 40 2596 aa Den Haag Postadres Postbus

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Lijst van uitnodigingen te behandelen in de vergadering van burgemeester en wethouders van dinsdag 12 mei 2015

Lijst van uitnodigingen te behandelen in de vergadering van burgemeester en wethouders van dinsdag 12 mei 2015 Lijst van uitnodigingen te behandelen in de vergadering van burgemeester en wethouders van dinsdag 12 mei 2015 Ingekomen van + Activiteit: Afgevaardigde: ProDemos Deelname aan Dag van de Democratie op

Nadere informatie

Nieuw Waterveiligheidsbeleid

Nieuw Waterveiligheidsbeleid 07-09-2015 Nieuw Waterveiligheidsbeleid Annemiek Roeling (DGRW) Inhoud De aanloop Aanleiding Doelen nieuwe waterveiligheidsbeleid Meerlaagsveiligheid en normen voor de kering Verankering van het beleid

Nadere informatie

De lokale maat in waterbeheer

De lokale maat in waterbeheer De lokale maat in waterbeheer met lokale kennis en betrokkenheid Een praktisch waterschap voor iedereen! Tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten Met een rechtvaardige waterschapsbelasting Duurzaam

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Geachte heer Kuks, geachte heer Dijk, geachte heer Kolkman, geachte heer Odding, geachte dames en heren,

Geachte heer Kuks, geachte heer Dijk, geachte heer Kolkman, geachte heer Odding, geachte dames en heren, Toespraak van CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de ondertekening van de waterovereenkomst Vechterweerd op Vrijdag 20 januari 2012 van 14.00 16.00 uur in t Boerhoes, Koepelallee 8 te Dalfsen HET GESPROKEN

Nadere informatie

Kennis Platform Water. Samenvatting advies 2012

Kennis Platform Water. Samenvatting advies 2012 Kennis Platform Water Samenvatting advies 2012 Samenvatting advies 2012 Voor u ligt het eerste advies van het kennisplatform water Nieuwe Stijl over strategisch wateronderzoek. Dit (informele) platform

Nadere informatie

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader 1 INLEIDING Op grond van verschillende regelgeving is de provincie Utrecht belast met het toezicht op de op haar grondgebied gelegen waterschappen. In dit deel van de nota wordt een overzicht gegeven van

Nadere informatie

Voorstel - Kennis nemen van de managementsamenvatting van de businesscase van PwC.

Voorstel - Kennis nemen van de managementsamenvatting van de businesscase van PwC. Gezamenlijk bestuursvoorstel/oplegnotitie Overdracht van de muskus- en beverrattenbestrijding van de waterschappen in Noorden Zuid-Holland naar de bestaande bestrijdingsorganisaties van het Hoogheemraadschap

Nadere informatie

www.salland.ltonoord.nl

www.salland.ltonoord.nl Workshop Gebiedscoalities door Ben Haarman voorzitter LTO Salland en Herman Menkveld voorzitter ANV Salland LTO Salland Beter samen Ondernemen Dan samen Ondergaan! ltosalland1@gmail.com www.salland.ltonoord.nl

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

De tussentijdse bestuurlijke rapportages worden conform de vastgestelde Planning & Controlcyclus op 3 momenten aan het bestuur verstrekt:

De tussentijdse bestuurlijke rapportages worden conform de vastgestelde Planning & Controlcyclus op 3 momenten aan het bestuur verstrekt: Auteur Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 7 Behandelend gremium Dagelijks Bestuur Datum voorgelegd 26-02-2014 Agendapunt, onderwerp Bestuursrapportage 2013-3 en Overheveling budgetten 2013 naar 2014 Agendering

Nadere informatie

Inhoud: 1. Interview. Joep Hoedjes - Rol management in waterketen

Inhoud: 1. Interview. Joep Hoedjes - Rol management in waterketen Inhoud: 1. Interview met Joep Hoedjes 2. Stand van zaken: Samenwerken in clusters 3. Uitgelicht: Routekaart Afvalwaterketen 4. Ontwikkelingen: Samenwerking Laboratoria 5. Colofon 1. Interview Joep Hoedjes

Nadere informatie

datum 2 februari 2012

datum 2 februari 2012 WAT Cr,. NO. 2012.03543,NGEK - 9 - FEB 2012 ij Ê Stichting RIONED Postbus 133, 6710 BC Ede Galvanistraat 1, 6716 AE Ede Waterschap Peel en Maasvallei het Algemeen Bestuur Postbus 3390 5902 RJ VENLO t 0318

Nadere informatie

Directie Limburg Project: 6 sluisdeuren Locatie: Maasbracht Planning: tussen 2002-2004, 2 deuren per jaar Leverancier: Hupkes

Directie Limburg Project: 6 sluisdeuren Locatie: Maasbracht Planning: tussen 2002-2004, 2 deuren per jaar Leverancier: Hupkes 1. Rijkswaterstaat Project: vangrail Locatie: mogelijk in heel NL Opdrachtgever: RWS Planning: over een jaar waarschijnlijk in Alkmaar, Den Bosch, Roermond-Venlo of via aannemer Directie Limburg Project:

Nadere informatie

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water Samen werken aan waterkwaliteit Voor schoon, voldoende en veilig water D D Maatregelenkaart KRW E E N Z D E Leeuwarden Groningen E E W A IJSSELMEER Z Alkmaar KETELMEER ZWARTE WATER MARKER MEER NOORDZEEKANAAL

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Commissie besturen en organiseren Vergaderdatum 12 november 2014 Onderwerp. Besluitvormend nee

Commissie besturen en organiseren Vergaderdatum 12 november 2014 Onderwerp. Besluitvormend nee Voorstel voor Commissie besturen en organiseren Vergaderdatum 12 november 2014 Onderwerp Visie op innovatie en instellen innovatiefonds Agendapunt 4 Kenmerk B2014/u331 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder

Nadere informatie

Stroomgebiedsafstemming Rijnwest. ER in combinatie met meetgegevens

Stroomgebiedsafstemming Rijnwest. ER in combinatie met meetgegevens Stroomgebiedsafstemming Rijnwest ER in combinatie met meetgegevens Stroomgebiedsafstemming Rijn-West 2 Opdrachtgever: Rijn West Begeleidingsgroep / beoordelingsgroep: Provincies, RAO, KRW-Kernteam Rijn

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 10-12-2014 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 06-01-2015 I - Geparafeerd door: Boer, G.

Parafering besluit PFO Hae 10-12-2014 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 06-01-2015 I - Geparafeerd door: Boer, G. agendapunt 3.b.10 1169960 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KINGFISHER MISSIE ZUID-AFRIKA Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 6 januari 2015 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas Duurzame energie Leveranciersdag Rijk 27 november 2015 Piet Glas P.Glas@mindef.nl Categoriemanager Energie Frans van Beek frans.beek@minbzk.nl BZK - DG Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Opzet workshop 1.

Nadere informatie