Scherp aan de wind vooruit!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scherp aan de wind vooruit!"

Transcriptie

1 Scherp aan de wind vooruit! Bestuursprogramma

2

3 Scherp aan de wind vooruit! Bestuursprogramma

4 Colofon Uitgave Unie van Waterschappen Koningskade AA Den Haag Postbus AE Den Haag April 2014 Deze publicatie wordt ook aangeboden via Drukwerkproductie Opmeer drukkerij bv Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma Oplage 1100 ex. 2

5 Scherp aan de wind vooruit! Voor u ligt Scherp aan de wind vooruit!, ons bestuursprogramma voor de periode Met dit bestuursprogramma willen wij een bijdrage leveren aan de discussie over de toekomst van het regionaal waterbeheer in Nederland. Het in maart 2014 verschenen rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Water governance in the Netherlands: Fit for the future? houdt ons een spiegel voor. Het water beheer hebben we volgens de OESO in ons land goed georganiseerd. Maar achteroverleunen is geen optie. Als bestuur gaan we de komende periode aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport. Met name het over bruggen van de gesignaleerde awareness gap vormt een belangrijk speerpunt. We realiseren ons in Nederland te weinig dat we in een laag - gelegen delta wonen. Droge voeten zijn in die delta randvoorwaarde lijk aan economische ontwikkeling. Water is ook een productiefactor, garandeert bereikbaarheid en schept mogelijkheden voor recreatie. Kortom, het gaat om voor iedereen relevante maatschappelijke opgaven. En die opgaven zijn bij de waterschappen in goede handen. Die opgaven zijn echter niet kosteloos. Goed waterbeheer heeft een prijs en de maatschappij moet bereid zijn die prijs te betalen. Doelmatig waterbeheer zit in ons DNA. Wij blijven investeren in de toekomstbestendigheid van ons land. Uiteraard binnen onze financiële mogelijkheden. Door die investeringen in de komende periode beter zichtbaar te maken, willen wij de gesignaleerde awareness gap overbruggen en burgers en bedrijven tonen dat hun belastinggeld wel besteed is. Naast het beter zichtbaar maken van het belangrijke werk dat de waterschappen doen, zetten wij de komende periode in op het aangaan van (nieuwe) coalities. Ook de verbinding met de leden - de 24 waterschappen - is een belangrijk speerpunt. Voortdurend zullen wij ons de vraag stellen of de waterschappen uit de voeten kunnen met afspraken die in het Haagse gemaakt worden. Scherp aan de wind! Dat was het motto van het bestuursprogramma en is het motto voor het bestuurprogramma Wij staan als bestuur van de Unie van Waterschappen een vereniging voor die leidend is in de discussie over regionaal waterbeheer. Verheugd constateren wij dan ook dat de waterschappen inmiddels nationaal en internationaal als een vanzelfsprekende gesprekspartner worden gezien waar het gaat over maatschappelijke opgaven in onze leefomgeving. Zoals gezegd, wij houden vast aan de ingezette koers: Scherp aan de wind vooruit!. De urgentie van de wateropgaven waar de waterschappen de komen jaren voor staan neemt toe. Met name de uitvoering van het Bestuursakkoord Water (2011), om te komen tot doelmatiger waterbeheer, blijft de komende periode nadrukkelijk onze aandacht vragen. 3

6 Voor de opbouw van dit bestuursprogramma is aansluiting gezocht bij de vier thema s uit het vorige bestuursprogramma: 1 Wateropgaven; 2 De kracht van de waterschappen; 3 Innovatieve oplossingen; 4 De kracht van de Unie. Met dit bestuursprogramma willen wij de waterschappen een handreiking geven. Zij zijn degenen die de toekomst van het regionaal water beheer vormgeven. Zij bepalen met hun handelen en strategieën hoe het waterbeheer van morgen eruit zal zien. Zij zullen zich ook moeten afvragen wat de ontwikkelingen en opgaven die op ons afkomen betekenen. Samen met de waterschappen willen wij werken aan het perspectief en de ambities die in dit bestuursprogramma worden geschetst. Ons gesteund wetende door de waterschappen zeggen wij opnieuw: scherp aan de wind vooruit! Peter Glas, voorzitter Gerard Doornbos Huub Hieltjes Stefan Kuks Hans Oosters Hennie Roorda Albert Vermuë, secretaris Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

7

8 Inhoudsopgave 1 Wateropgaven 7 Waterveiligheid 8 Waterkwantiteit 9 Waterkwaliteit 10 Blijvend investeren 11 2 De kracht van de waterschappen 13 Sterke partner in de regio 14 Professionele overheid 14 Versterkte samenwerking 16 Betrokkenheid 17 Waterschapsverkiezingen 17 Organisatie Nederlands waterverkeer 18 3 Innovatie oplossingen 19 Erkende innovatie overheid 20 Focus 21 Versterkte samenwerking 21 Internationale positionering 21 4 De kracht van de Unie 23 Effectieve samenwerking binnen de Unie 24 Meer spin in het web 25 Zichtbaarheid 25 Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

9 1 Wateropgaven 7

10 1 Wateropgaven In de komende periode zijn maatregelen nodig om Nederland blijvend te beveiligen tegen hoog water en ervoor te zorgen dat er in de toekomst voldoende zoet water beschikbaar is van goede kwaliteit. In het Deltaprogramma, waarin waterschappen actief participeren, in waterbeheerplannen en stroomgebiedbeheerplannen worden deze maatregelen voorbereid. In 2014 worden Deltabeslissingen voor waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie genomen. Ook worden in 2014 nieuwe waterbeheerplannen en stroomgebiedbeheerplannen voorbereid, die in 2015 worden vastgesteld. Deze zijn bepalend voor de wijze waarop waterbeheerders de wateropgaven ten aanzien van de kerntaken waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit in de toekomst het hoofd gaan bieden. Waterveiligheid De Deltabeslissing voor waterveiligheid bevat een voorstel voor de normen van primaire waterkeringen op basis van overstromingskansen. De overstap naar normering op basis van een risicobenadering (overstromingskansen in plaats van overschrijdingskansen) wordt door ons onderschreven. Bij de afweging van het vereiste veiligheidsniveau is het van belang dat een heldere en consistente redeneerlijn wordt gevolgd. Daarnaast is helderheid over de financiering van cruciaal belang. Ook wordt actief bezien of bij dijkversterkingsprojecten andere functies - zoals recreatie - meegekoppeld kunnen worden. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

11 De preventie door primaire waterkeringen vormt de belangrijkste pijler voor het garanderen van droge voeten. Soms kan waterveiligheid ook gerealiseerd worden door een samenspel van preventie (laag 1), ruimtelijke inrichting (laag 2) en crisisbeheersing (laag 3). Samen vormen deze lagen het concept meerlaagsveiligheid. Met name voor buitendijkse gebieden en voor de bescherming van vitale infrastructuur biedt meerlaagsveiligheid mogelijkheden. Helderheid over de besluitvormingsprocedure is van fundamenteel belang. Waterschappen vervullen hierbij een leidende rol en geven samen met partners ruimte om gezamenlijk het concept van meerlaagsveiligheid in de praktijk te laten slagen. Ambities De ambities van het Deltaprogramma worden in de komende periode met kracht verder uitgevoerd. De nieuwe veiligheidsnormen zijn algemeen geaccepteerd en het nieuwe toetsingsinstrumentarium is gereed. De financiering van de nieuwe normering is helder. De belangen van het regionaal watersysteem worden zichtbaar meegenomen bij de belangenafwegingen rond Deltabeslissingen voor waterveiligheid. Waterschappen vervullen een leidende rol rondom de (totstandkoming van de) besluitvorming over meerlaagsveiligheid. Waterkwantiteit Niet te veel en niet te weinig water. Door het watersysteem op orde te krijgen en te houden, willen de waterschappen effecten van droogte en wateroverlast te voorkomen. Met name om gereed te zijn voor de gevolgen van klimaatveranderingen is van belang dat in de komende periode maatregelen worden genomen. Waterschappen verwachten wat dat betreft veel van de Deltabeslissingen voor zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie, die in 2014 zullen worden genomen. Ten aanzien van zoet water is van belang dat het voorzieningenniveau regionaal wordt ingevuld, waarbij rekening wordt gehouden met de aangrenzende (hoofd)watersystemen. Dat vraagt nadrukkelijk om samenwerking tussen waterschappen onderling en tussen waterschappen en regionale partners. Verder is voor de uitvoering van maatregelen van belang dat het Deltafonds voldoende financiële middelen bevat. Bij ruimtelijke adaptatie gaat het om het waterrobuust en klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. Het waterschap wil een actieve partner zijn aan de zijde van provincie of gemeente. Bij (her)ontwikkeling moet rekening worden gehouden met het gehele fysieke systeem van ondergrond, watersysteem, landschap/openbare ruimte, netwerken en ruimtegebruik. Het opstellen van een routekaart watersysteem 2030 zou een bruikbaar instrument kunnen zijn om tot een gezamenlijk toekomstbeeld te komen. Om waterbelangen in ruimtelijke plannen te borgen en afwenteling te voorkomen, achten wij een goede verankering van het watertoetsproces in de komende Omgevingswet onmisbaar. 9

12 Ambities De belangen van het regionaal watersysteem worden zichtbaar meegenomen bij de belangenafwegingen rond Deltabeslissingen voor zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie. Samen met partners stellen de waterschappen een routekaart watersysteem 2030 op. De waterschappen maken zich sterk voor voldoende middelen in het Deltafonds (gelabeld voor de verschillende onderdelen). Het watertoetsproces is goed geborgd in de Omgevingswet. Waterkwaliteit Niet alleen droge voeten en voldoende water zijn belangrijk. Ook schoon water is dat. In de komende periode zetten de waterschappen zich nadrukkelijk in om de waterkwaliteit verder te verbeteren en de doelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water te realiseren. Een ambitieuze aanpak is daarbij nodig, willen we de doelen behalen. Daarvoor is ondermeer nodig dat agrarische emissies (van nutriënten en bestrijdingsmiddelen) terug gaan. Samen met onder andere LTO geven waterschappen in de komende periode uitvoering aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Microverontreinigingen (zoals medicijnresten, hormoonverstorende stoffen en microplastics) in oppervlaktewater moeten teruggedrongen worden door deze bij de bron aan te pakken. Waterschappen gaan daarbij uit van een ketenaanpak. Omdat bij dit vraagstuk veel spelers betrokken zijn, is van belang dat het Rijk een regierol vervult, waarbij ook oog is voor de internationale dimensie van het vraagstuk. Voorts zien waterschappen efficiencyvoordelen door de monitoring van waterkwaliteit slimmer te organiseren en natuur- en waterkwaliteitsprojecten aan elkaar te koppelen. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma Waterschappen en gemeenten hebben de handen ineen geslagen om de samenwerking in de afvalwaterketen te optimaliseren. De ontwikkelde Routekaart afvalwaterketen 2030 vormt hierbij de leidraad. Versterkte samenwerking tussen gemeenten en waterschappen in de waterketen levert niet alleen jaarlijks doelmatigheidswinst op in de zin van kostenbesparingen, maar ook verbetering van de kwaliteit van het beheer en vermindering van kwetsbaarheid. De gezamenlijke inspanningen zijn er op gericht dat de ingestelde Visitatiecommissie, onder leiding van mevrouw Peijs, in 2016 kan concluderen dat de doelmatigheidsafspraken uit het Bestuursakkoord Water gerealiseerd worden. 10

13 Ambities Het terugdringen van agrarische emissies en microverontreinigingen in oppervlaktewater zijn de komende periode prioriteiten (conform het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer). Waterschappen werken gezamenlijk met gemeenten aan optimalisatie van de afvalwaterketen. In 2020 moeten de doelmatigheidsafspraken uit het Bestuursakkoord Water gerealiseerd zijn. Blijvend investeren Het behoud van voldoende financiële ruimte is essentieel voor de waterschappen om blijvend te kunnen investeren in waterveiligheid, bestrijding van wateroverlast, zoetwatervoorziening, verbetering van de waterkwaliteit en zuivering van afvalwater. Onze inzet in het kader van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën blijft er daarom op gericht om ook in de toekomst voldoende ruimte te houden voor de investeringen van de waterschappen. Ambities Waterschappen houden voldoende financiële ruimte om te kunnen blijven investeren, zodat zij hun kerntaken goed kunnen blijven uitvoeren. 11

14 Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

15 2 De kracht van de waterschappen

16 2 De kracht van de waterschappen Samenwerken vormt de kracht van de waterschappen. Al van oudsher worden krachten gebundeld om water te weren. Nog immer werken de - inmiddels 24 - waterschappen samen, aan droge voeten en voldoende schoon water. Sterke partner in de regio Met hun gerichtheid op samenwerken en gebiedskennis zijn waterschappen een sterke partner in de regio. Zo kunnen waterschappen bij het realiseren van de opgaven uit het Deltaprogramma bij uitstek een voortrekkersrol vervullen. Bij de decentralisatie van natuurtaken van Rijk naar provincies wil het waterschap een partnerrol vervullen. Door natuur- en waterdoelen te koppelen, kunnen projecten vaak beter en goedkoper gerealiseerd worden. Ook willen waterschappen vanuit hun functionele taak samen met gemeenten in het stedelijk gebied werken aan verduurzaming (klimaatneutrale stad). Zo kan meer meerwaarde gecreëerd worden voor de maatschappij. Zeker ook als overheden, burgers en bedrijven bij de uitvoering van dergelijke projecten nadrukkelijk samen optrekken. Professionele overheid Als functionele gedecentraliseerde overheid zijn waterschappen van groot belang voor de maatschappij en voor de relatie tussen de burgers, bedrijven en de andere overheden. Velen zijn aangewezen op de diensten van de waterschappen. Hieruit vloeit de verantwoordelijkheid voort om deze diensten professioneel te leveren. Dit betekent: transparant, doelmatig, rechtmatig, betrouwbaar en dienstverlenend. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

17 Bedrijfsvergelijkingen Onze bedrijfsvergelijkingen en brancherapportages brengen alle relevante prestaties van de waterschappen op een effectieve en overzichtelijke manier in beeld. We zijn transparant en open over wat we doen. Open data wordt een gewoonte en geen uitzondering. Ook helpen deze gegevens de waterschappen in hun ontwikkeling naar lerende organisaties en dragen zo bij aan een modern en professioneel imago van de waterschapssector. Digitalisering en Informatieveiligheid De contacten met burgers en bedrijven gebeuren steeds meer via het digitale kanaal. Het elektronisch contact met de overheid moet goed beveiligd zijn. Recente incidenten laten zien dat het beveiligen van informatie en de beschikbaarheid van de digitale dienstverlening urgent en blijvend op de agenda moeten staan. Waterschappen hebben de ambitie uitgesproken om te komen tot een betere informatieveiligheid en dat maken we waar. Ambities Waterschappen zetten de komende periode in op open data. Digitale dienstverlening door waterschappen wordt verder verbeterd (conform Digitale Overheid 2017). In 2014 is de informatieveiligheid bij waterschappen geborgd. Inkoop en aanbesteden Met een jaarlijks inkoopvolume van ongeveer 2 miljard euro doen de waterschappen zaken met vele duizenden bedrijven. De waterschappen hebben de maatschappelijke verplichting om verantwoord met het geld van de belastingbetaler om te gaan. Bovendien willen de waterschappen voor al hun leveranciers een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn. Inkoop en aanbesteden kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen bij de waterschappen, zoals innovatie, duurzaamheid en kostenbesparingen. Daarbij speelt kennisdeling een belangrijke rol. Zowel van andere waterschappen kan wat opgestoken worden als van partners als Rijkswaterstaat, waar veel kennis en kunde op dit terrein voorhanden is. Ook kan kennis en kunde van kennisinstellingen en de van de markt beter ingezet worden om innovaties tot stand te brengen. Ambities Inkoop een aanbesteden levert (als strategisch instrument) een bijdrage aan het bereiken van organisatiedoelstellingen van waterschappen. Waterschappen werken samen met strategische partners om kennis op het terrein van inkoop en aanbesteding uit te wisselen en van elkaar te leren. Waterschappen zoeken de dialoog met de markt om de kennis van de markt zelf beter te benutten en meer innovaties tot stand te brengen. 15

18 CAO en goed werkgeverschap De wateropgaven van de toekomst vragen om voldoende goede en kundige medewerkers, die hier bij de waterschappen hun schouders onder willen zetten. Met een afname van de potentiële beroepsbevolking is het de uitdaging van de toekomst om in concurrentie met andere werkgevers nieuwe medewerkers te interesseren voor het werk bij de waterschappen en voldoende goede medewerkers voor de waterschappen te behouden. Dit vraagt om een moderne CAO tegen verantwoorde kosten. In elke levensfase wordt in de werknemers geïnvesteerd, zodat zij blijvend in kunnen spelen op de steeds veranderende eisen die het werk bij de waterschappen stelt. Ambities Waterschappen beschikken over activerend personeelsbeleid voor jong en oud. Waterschappen beschikken over een moderne CAO tegen verantwoorde kosten. Crisisbeheersing In crisissituaties is adequaat ingrijpen van het grootste belang. Veiligheid is in Nederland een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Waterveiligheid hoort daar in ons laaggelegen land nadrukkelijk bij. Waterschappen hebben de ambitie de organisatie van de crisisbeheersing bij waterschappen te versterken. Met de in 2013 vastgestelde Visie op de crisisbeheersing wordt ingezet op versterkte samenwerking, meer efficiency en een meer uniforme aanpak. Ambities De waterschappen zetten in de komende periode in op een versterking van de organisatie van de crisisbeheersing. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma Versterkte samenwerking Waterschappen staan voor doelmatig waterbeheer. Daarom hebben zij in 2011 een handtekening gezet onder het Bestuursakkoord Water. Door werkprocessen verder te stroomlijnen, investeringsagenda s op elkaar af te stemmen en kennis te delen wordt de kwaliteit van het waterbeheer vergroot tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De beoogde doelmatigheidswinst voor de watersector als geheel - geleidelijk oplopend tot 750 miljoen euro per jaar in kan alleen worden bereikt door krachten te bundelen. Dat geldt zowel tussen waterschappen en Rijk, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven, als tussen waterschappen onderling. De urgentie van het realiseren van deze afspraken neemt toe en de waterschappen zijn zich daar bewust van. Wij willen in de komende periode de samenwerking versterken om gezamenlijk met Rijk, gemeenten, provincies en drinkwaterbedrijven de beoogde doelmatigheidswinst te realiseren. 16

19 Ambities Waterschappen werken met partners in de regio samen om meer meerwaarde voor de samenleving te creëren. De uitvoering van het Bestuursakkoord Water wordt de komende periode onverminderd doorgezet. De beoogde doelmatigheidswinst wordt gerealiseerd. Betrokkenheid De waterschapstaken zijn de afgelopen zestig jaar zo goed en efficiënt uitgevoerd dat ze als vanzelfsprekend worden ervaren en de kwetsbaar heid van het water en waterbeheer bij het grote publiek onvoldoende bekend is. Deze awareness gap wordt in de OESO studie naar de toekomstbestendigheid van het Nederlandse waterbeheer geconstateerd. Wij willen met onze partners in de komende periode deze awareness gap dichten. Dat doen we ondermeer door nadrukkelijker het werk van de waterschappen en de opgaven waarvoor zij staan onder de aandacht te brengen. Ook willen we de samenleving meer bij het werk van de waterschappen betrekken. Bijvoorbeeld door burgers vroegtijdig in te schakelen bij waterschapsprojecten bij hen in het gebied. Ieder waterschap heeft hierin een verantwoordelijkheid richting de inwoners van zijn beheergebied. Op landelijk niveau wordt vanuit de Unie van Waterschappen ingezet op vergroting van zichtbaarheid van het belangrijke werk van de waterschappen. Ambities In de komende periode wordt ingezet op het dichten van de door de OESO geconstateerde awareness gap. 17

20 Waterschapsverkiezingen In maart 2015 vinden waterschapsverkiezingen plaats. Voor het eerst is sprake van een gecombineerde stembusgang. Op één dag zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschapsbestuur. Dat is een goede zaak. De waterschapsverkiezingen zijn ondergebracht in de Kieswet. De wensen waarop de Unie van Waterschappen de afgelopen jaren heeft ingezet zijn gehonoreerd. Daarbij zijn de volgende randvoorwaarden van belang: zichtbaarheid van het bestuur, een bestuur zonder last of ruggespraak, binding met de achterban/behoud van de geborgde zetels en incompatibiliteiten (ten aanzien van gemeentebestuur). Met het oog op de toekomst zetten wij in op bestendiging van gecombineerde verkiezingen. Ambities In maart 2015 vinden goed georganiseerde waterschapsverkiezingen plaats. In de komende periode worden de gecombineerde verkiezingen toekomstbestendig gemaakt. Organisatie Nederlands waterbeheer De OESO oordeelt in haar rapport positief over de organisatie van het Nederlands waterbeheer. De bevindingen van de OESO geven dan ook geen aanleiding voor het Kabinet om bestuurlijke of organisatorische veranderingen in het Nederlands waterbeheer voor te stellen. De prioriteit in deze kabinetsperiode gaat uit naar de vorming van landsdelen. Desalniettemin kunnen waterschappen zelf in het kader van doelmatig waterbeheer bezien waar opschaling interessant is. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

21 3 Innovatieve oplossingen

22 3 Innovatieve oplossingen Waterschappen zijn innovatief. Door de jaren heen hebben waterschappen zich steeds weer aangepast aan de eisen van de tijd. Niet alleen door technologische vernieuwingen, maar ook door onszelf zowel bestuurlijk als organisatorisch steeds weer opnieuw uit te vinden. Door te kiezen voor innovatieve oplossingen realiseren waterschappen hun wateropgaven vaak niet alleen goedkoper, maar vaak ook sneller en duurzamer. Het gaat er om steeds meer bewust te zijn van de innovatieve mogelijkheden die er zijn en daar de juiste partners bij te vinden om gezamenlijk die innovaties te realiseren. Technologie en governance gaan daarbij hand in hand. Erkende innovatieve overheid In de afgelopen periode zijn grote stappen gezet. Uiteenlopende innovaties zijn geïnitieerd en omarmd. Denk bijvoorbeeld aan de concepten van de Energiefabriek en Grondstoffenfabriek, waarbij grondstoffen worden teruggewonnen in plaats van afvalstoffen die worden afgevoerd. Ook hebben de waterschappen verantwoordelijkheid getoond door een handtekening te zetten onder diverse duurzaamheidsafspraken (Klimaatakkoord, Green Deal, Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3), Ketenakkoord Fosfaat etc.). Vooruitkijkend, willen wij in de komende periode met innovatieve oplossingen aan deze duurzaamheidsafspraken verder invulling geven. Van belang is dat innovaties meer worden geëtaleerd. Waterschappen zijn innovatief en hebben ook de ambitie als zodanig erkend te worden. Daarnaast willen wij de komende periode innovaties versnellen. Vaak zijn er innovatieve oplossingen voorhanden, maar lopen we aan tegen (juridische, technische of organisatorische) belemmeringen. Door het wegnemen van deze belemmeringen en het laten leren van elkaar denken wij innovaties te kunnen versnellen. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

23 Focus Bij het stimuleren en versnellen van innovaties is focus van belang. Om die reden zijn vanuit de wateropgaven waar we voor staan koploperthema s benoemd: Veiligheid; Building with nature; Klimaat actieve stad; Digitale delta; Watertechnologie; Zoet/zout. Per thema zijn koplopergroepen van waterschappen benoemd, die zich de komende periode gezamenlijk hard maken voor innovatieve oplossingen op het gekozen thema en de daarbij ingebrachte projecten. Versterkte samenwerking Samenwerking is van belang bij innovatie. Door het vormen van de koplopergroepen wordt die samenwerking tussen waterschappen verder versterkt. Daarnaast is essentieel dat allianties worden gevormd met partners vanuit andere overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking in het kader van de Topsector Water en Rembrandt Water, waarbij kennis in brede netwerken wordt gedeeld en waterschappen als launching customer fungeren voor bedrijven. In de komende periode zetten wij in op de vorming van meer strategische allianties om meer innovatieve oplossingen mogelijk te maken. Ook willen wij in de komende periode de kennis(programmering) van STOWA nadrukkelijker verbinden aan de koploperthema s en actuele ontwikkelingen in het Haagse. Zo maken we de euro s die waterschappen aan STOWA overmaken waardevoller. Ambities Waterschappen worden erkend als innovatieve overheid. Via en worden innovaties meer geëtaleerd. Waar mogelijk worden belemmeringen weggenomen om innovatieve oplossingen te versnellen. Om innovatieve oplossingen mogelijk te maken wordt ingezet op versterkte samenwerking, zowel tussen waterschappen als via de vorming van allianties met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen. In de komende periode wordt de kennis(programmering) van STOWA nadrukkelijker verbonden aan de koploperthema s en actuele ontwikkelingen in het Haagse. 21

24 Internationale positionering Nederland is internationaal bekend en bemind als waterland. Waterexpertise van waterschappen en bedrijven wordt over de hele wereld ingezet bij projecten. Die internationale samenwerking heeft meerwaarde. Niet alleen voor landen waar de projecten uitgevoerd worden, ook voor waterschappen is er een duidelijke meerwaarde. Medewerkers komen enthousiast en met nieuwe ervaringen en kennis terug. Die nieuwe kennis en ervaringen kunnen vervolgens bij het waterschap weer ingezet worden. Datzelfde geldt voor het toepassen van innovatieve ideeën. In de komende periode wordt een professionaliseringsslag gemaakt. Waterschappen onderling gaan waterexpertise bundelen en meer met partners samen optrekken (allianties vormen). Zo kan de Nederlandse waterexpertise blijvend worden ingezet in consortia die projecten in het buitenland uitvoeren. Ook is van belang dat de waterschappen via één deurbel benaderd kunnen worden. Zo kan de gevraagde expertise snel en gericht worden gemobiliseerd. Daarnaast willen we de komende periode gebruiken voor het nadrukkelijker verbinden van de Nederlandse water governance met die van andere landen. Dat gebeurt momenteel bijvoorbeeld al in landen als Zuid-Afrika, Bangladesh en Ethiopië. Om water governance wereldwijd op een hoger niveau te brengen, is onze ambitie dit verder uit te bouwen, bijvoorbeeld via het Water Governance Initiative van de OESO. Ambities In het kader van internationale samenwerking bundelen waterschappen hun waterexpertise en trekken zij meer samen op met partners, uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Daarnaast krijgt de Unie van Waterschappen een deurbelfunctie. In de komende periode wordt de Nederlandse water governance nadrukkelijker verbonden met die van andere landen. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma

25 4 De kracht van de Unie

26 4 De kracht van de Unie De kracht van de waterschappen is samenwerken. Wij willen die kracht benutten. Enerzijds door de Unie van Waterschappen als platform te laten fungeren, waar kennis en kunde samengebracht worden en waterschappen krachten bundelen. Anderzijds willen wij die kracht inzetten in het Haagse en Brusselse. Daar waar waterschappen elkaar vinden en samenwerken, kan vanuit Unie een gerichte lobby gevoerd worden en het werk van de waterschappen beter zichtbaar worden gemaakt. Wij beseffen dat samenwerken niet vanzelf gaat. In de komende periode willen wij dan ook werk maken van samenwerken. Dit doen wij door in te zetten op: effectieve samenwerking binnen de Unie; het uitbouwen van de rol van de Unie van Waterschappen als spin in het web in Den Haag en Brussel; vergroten van de zichtbaarheid van het werk van de waterschappen. Scherp aan de wind vooruit! - Bestuursprogramma Effectieve samenwerking binnen de Unie In de afgelopen periode is de samenwerking binnen de Unie van Waterschappen versterkt. De voorstellen van de commissie Organisatie en Werking Unie van Waterschappen (commissie Doornbos) voor een slagvaardige verenigingsstructuur zijn opgepakt. Dat heeft er toe geleid dat een evenwicht is gevonden in snelheid van besluitvorming enerzijds en draagvlak anderzijds. In de komende periode willen wij de ledenvergadering van de Unie beter in positie brengen. Doordat de Uniecommissies, waarin alle waterschappen op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd zijn, een besluitvormende functie hebben gekregen op de hun toebedeelde taken, is de rol van de ledenvergadering veranderd. De ledenvergadering nieuwe stijl moet in onze visie vooral richting- en koersbepalend zijn ten aanzien van grote water-

27 opgaven waar we voor staan. Deze zijn qua karakter veelal commissie overstijgend en hebben grote financiële consequenties voor de waterschappen. Denk bijvoorbeeld aan het Deltaprogramma, waar in de komende periode belangrijke beslissingen worden genomen. Daarnaast blijft het uitermate belangrijk dat de 24 waterschappen zich herkennen in de standpunten die binnen de Unie bepaald worden en de afspraken die in Den Haag en Brussel worden gemaakt. Met de leden zullen wij deze punten - zowel in de ledenvergadering als in de Uniecommissies en werkgroepen - in de komende periode voortdurend afstemmen. De komende periode benutten wij eveneens om de beleidsagenda s van de Unie, STOWA en Het Waterschapshuis sterker aan elkaar te verbinden. Ook onderhouden wij contacten met de bestuurdersverenigingen van algemeen bestuursleden, dagelijks bestuursleden en voorzitters. Ambities De ledenvergadering van de Unie wordt beter in positie gebracht als strategisch platform. In de komende periode zetten wij in op de verbinding tussen leden en Unie. De beleidsagenda s van Unie, STOWA en Het Waterschapshuis worden sterker aan elkaar verbonden. 25

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Toekomstbeelden van ons waterschap Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Inhoud 2 Voorwoord 4 Water vraagt permanente

Nadere informatie

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen Waterschap Groot Salland Decosnummer: 2013-4089 Zwolle, april 2013 1 Inhoudsopgave Het lonkend perspectief... 4 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Deze visie...

Nadere informatie

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015. Algemene Waterschapspartij onafhankelijk, deskundig, betrokken

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015. Algemene Waterschapspartij onafhankelijk, deskundig, betrokken Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij onafhankelijk, deskundig, betrokken 12 oktober 2014 Inhoud Inhoud... 2 De AWP, onafhankelijk, deskundig en betrokken... 4 Thema: Water

Nadere informatie

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij Waterschap Rijn en IJssel

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij Waterschap Rijn en IJssel Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij Waterschap Rijn en IJssel onafhankelijk, deskundig, betrokken januari 2015 Inhoudsopgave De AWP, onafhankelijk, deskundig en betrokken...

Nadere informatie

Water als driver van een vitale stad

Water als driver van een vitale stad 1 GO WITH THE FLOW Water als driver van een vitale stad Een bijdrage van de waterschappen aan de Agenda Stad bij het congres op 15 April 2015 met bijdragen van: Waterschap Aa en Maas Hoogheemraadschap

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019 Ons water: Amstel, Gooi en Vecht Droge voeten eerst Verkiezingsprogramma, vastgesteld op de tweede ledenvergadering

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Ontwerp. Nationaal Waterplan

Ontwerp. Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan 22 december 2008 Samenvatting Nationaal Waterplan 4 Het Nationaal Waterplan: Duurzaam en klimaatbestendig De uitvoering in volle gang Nederland,

Nadere informatie

Z.: 2 3 NOV 2012. Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan:

Z.: 2 3 NOV 2012. Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Koops, RB (Rolf) donderdag 22 november 2012 13:38 'statengriffie@drenthe.nl'; 'row@mailman.prvgld.nr; postbus; 'info@veltenvecht.nl'; 'waterschap@veluwe.nl';

Nadere informatie

BEGROTING 2011. De Stichtse Rijnlanden. Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010

BEGROTING 2011. De Stichtse Rijnlanden. Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010 BEGROTING 2011 De Stichtse Rijnlanden Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010 Doelgroep: Algemeen bestuur Datum: 23 november 2010 Versie: 1.5 (na behandeling in het AB

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Samen voor een mooi en duurzaam Groningen Colofon Zuiderpark 16 9724 AG Groningen T 050 313 08 00 E info@nmfgroningen.nl W www.nmfgroningen.nl september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF juli 2012

NIEUWSBRIEF juli 2012 NIEUWSBRIEF 53 juli 2012 Oude en nieuwe bestuurders STOWA-bestuur weer op sterkte In de afgelopen periode hebben binnen het bestuur van STOWA de nodige veranderingen plaatsgevonden. Zo namen de dijkgraven

Nadere informatie

Samen verder werken aan de Delta

Samen verder werken aan de Delta Samen verder werken aan de Delta De governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 Februari 2014 Rotterdam Auteurs Dr. Arwin van Buuren, Universitair Hoofddocent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering

Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering Eindrapport Dr. Robert J. de Graaff 14 september 2011 14 september 2011 pag. 2 van 49 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 5 Inleiding... 5 Werkwijze...

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

Assetmanagement en stedelijk waterbeheer

Assetmanagement en stedelijk waterbeheer Assetmanagement en stedelijk waterbeheer 2014 33 2 Inhoud Voorwoord 3 Wat is assetmanagement? 4 Nieuwe uitdagingen 4 Meer lerend vermogen: minder kwetsbaar 5 Enschede: risicogestuurd rioleringsbeheer met

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN 2010-2015 WN_cyclus_coverCS4_coverDEF.indd 1 30-9-10 10:17 INHOUD Voorwoord 4 Waternet en de Watercyclus 7 Watercyclusplan 8 Waternet 10 De kernwaarden van Waternet

Nadere informatie

Kennis en Innovatieagenda Topsector Water 2016-2019. Topsector Water Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag. www.topsectorwater.nl

Kennis en Innovatieagenda Topsector Water 2016-2019. Topsector Water Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag. www.topsectorwater.nl Kennis en Innovatieagenda Topsector Water 2016-2019 Topsector Water Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag www.topsectorwater.nl 1 juni 2015 Visie Kennis en Innovatieagenda Topsector Water Gezamenlijke

Nadere informatie

Hart voor Rivier en Land

Hart voor Rivier en Land Hart voor Rivier en Land Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1: Oppervlaktewater 11 Kwaliteit 11 Voldoende zoetwater 12 Grondwater 12 Wateroverlast 12 Kwantiteit 13 Vispassages 13 Klimaat

Nadere informatie

Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013

Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 Visie in ontwikkeling van Drenthe, Fryslân en Groningen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Verantwoording Titel VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Opdrachtgever Gemeente Landerd Projectleider ing. Gwendolijn Vugs Auteur(s) Ing. Adrie

Nadere informatie

WMD brengt water verder 2011-2015. Beleidsplan

WMD brengt water verder 2011-2015. Beleidsplan WMD brengt water verder 2011-2015 Beleidsplan Inhoudsopgave Waterwereld in verandering 3 1. Klantrelatie 5 2. Watervoorziening 9 3. Mens en Organisatie 15 4. Financiën en Verantwoording 19 5. Omgeving

Nadere informatie

Ons Water in Nederland. nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021

Ons Water in Nederland. nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021 Ons Water in Nederland nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021 Verbind ruimtelijke opgaven en wateropgaven 3 Nederland Waterland 7 Trends in water 9 Ambitie 1: De veiligste delta in de wereld 11 Ambitie 2:

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie