Toespraak Minister Schauvliege

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toespraak Minister Schauvliege"

Transcriptie

1 Toespraak Minister Schauvliege Studiedag Water in transitie Antwerpen 22 oktober 2013 (bron Dames en heren, Niet alleen water is vandaag in transitie. Heel ons economisch en ecologisch systeem is onderhevig aan veranderingsschokken. Onze taak als overheden is om daar tijdig, efficiënt en adequaat, met oog voor innovatie, op te reageren. Europa maakte ons vorige week donderdag nogmaals duidelijk dat het haar menens is met de verplichtingen inzake water. Het Hof van Justitie veroordeelde het Koninkrijk België tot een boete van 10 miljoen euro en een dwangsom van EUR per halfjaar vertraging in de uitvoering van het arrest over de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Ook al was Vlaanderen voor de uitbouw van zijn waterzuiveringsinfrastructuur in orde in juni 2011, deze boete geeft ons een belangrijk signaal: investeren in waterkwaliteit blijft een hoge prioriteit en noodzaak. Niet alleen voor ons milieu en als een stimulans voor onze economie, het is ronduit essentieel voor ons leven en voor onze levenskwaliteit. Zo stel ik vast dat steeds meer steden en gemeenten hun waterlopen bovengronds brengen zodat mensen opnieuw kunnen genieten van water in hun stad. Dit komt ongetwijfeld, omdat de immense inspanningen voor waterzuivering beginnen te lonen. De waterkwaliteit gaat erop vooruit. Heel wat vissoorten zijn terug van weggeweest. Ook in een stad wordt water een troef voor stadsontwikkeling. Water is bovendien een verbindend element. Het vormt een levensader tussen natuurgebieden. Gebieden die ik meer toegankelijk wil maken om ons broodnodig ontspanning te geven in hectische tijden. Dames en heren, Investeren in waterzuivering loont. Ik verwacht van de gemeentebesturen ambitie en een even groot engagement als dat van het gewest. De Europese kaderrichtlijn Water vraagt ons immers dat tegen 2015 (weliswaar met 2 keer 6 jaar uitstel) alle watersystemen, grond- en oppervlaktewater, in een goede toestand zou zijn. Dit is voor ons allen een bijzonder ambitieuze uitdaging. Waterzuivering is een van de maatregelen die nodig zijn om deze doelstelling te halen. Ik roep de gemeenten op om te blijven investeren in hun rioleringsopdracht. Ik weet dat het in deze moeilijke financiële tijden voor vele gemeenten een zware opdracht isom hunrioleringsnetwerk uit te bouwen, te optimaliseren en te onderhouden. VMM heeft daarom voor u een financieringsmodel ontworpen. Het model maakt voor elke gemeente een financiële balans en geeft aan hoe groot de financiële uitdaging is om de doelstellingen voor rioleringen te realiseren. Het model wordt continu geactualiseerd met nieuwe projecten en de jongste rioleringsgegevens.

2 De resultaten van het model tonen dat de inkomsten die de gemeenten ontvangen via de watermaatschappij niet volstaan om de noodzakelijke uitgaven voor rioleringen te financieren. De voorbije jaren heb ik de gemeenten daarom telkens met 210 miljoen euro gesteund voor gemeentelijke rioleringsprojecten via subsidieprogramma s en het Lokaal Pact. Bovendien wil ik in het kader van het competitiviteitspact een half miljard euro extra investeren in het Lokaal Pact. Ook van de gemeenten verwacht ik actie. Via de gemeentelijke bijdrage op de waterfactuur kunnen de gemeenten (een deel van) de kosten voor de aanleg en het onderhoud van de rioleringsinfrastructuur terugwinnen. Ik nodig alle gemeenten uit tot ambitie: 1. Pas het maximale tarief voor de gemeentelijke bijdrage toe, tenzij het huidige tarief uiteraard volstaat voor uw saneringsuitgaven; 2. Gebruik de gemeentelijke bijdrage uitsluitend voor de rioleringsinfrastructuur en gebruik uw opgebouwde reserves; en vooral: 3. Voorzie ook het nodige budget om nog in deze legislatuur wegen- en rioleringswerken uit te voeren lijkt nog veraf. We mogen niet in de val trappen dat het onze tijd wel zal duren. Een planmatige aanpak met blik op het uiteindelijke doel is noodzakelijk. We doen dit globaal via de stroomgebiedbeheerplannen en in meer detail voor waterzuivering via de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. Om de transparantie te verhogen heb ik via een aanpassing van het Decreet Integraal Waterbeleid alle deelbekkenplannen, bekkenplannen en stroomgebiedbeheerplannen tot één planfiguur herleid. Ten tweede wil ik dat de uitbouw van de gemeentelijke en bovengemeentelijke infrastructuur ook geïntegreerd wordt in deze eengemaakte planfiguur. Zowel de herziening van de zoneringsplannen als de vaststelling van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP) worden opgenomen in de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Deze moeten klaar zijn tegen eind Medio 2014 start het openbaar onderzoek.zo garanderen we het bindend karakter van de GUP s, kunnen we de verschillende planfiguren beter op elkaar afstemmen en meteen de administratieve last voor de gemeente terugschroeven. In de zoneringsplannen kozen de gemeenten voor individuele dan wel centrale zuivering. De zoneringsplannen dateren echter al van de periode en zijn aan herziening toe. De afgelopen jaren is er heel wat veranderd: er zijn nieuwe verkavelingen aangelegd, woningen bijgebouwd of afgebroken, en er zijn rioleringen, collectoren en zuiveringsinstallaties aangelegd. Bovendien zijn analyses uitgevoerd die soms leiden tot een gewijzigde visie voor een bepaalde wijk of straat. De afgelopen maanden kreeg u als gemeente de kans om actualiseringen en wijzigingen aan het zoneringspan voor uw gemeente voor

3 te stellen. De VMM zal op basis hiervan tegen eind dit jaar een ontwerp voorbereiden. De gebiedsdekkende uitvoeringsplannen rangschikken de projecten niet alleen naar prioriteit, ze onderscheiden ook duidelijk de gemeentelijke van de bovengemeentelijke projecten. Per gemeente worden de overnamepunten concreet vastgelegd. Daarnaast geven ze aan in welke (verstedelijkte) gebieden afgeweken kan worden van de verplichting om een gescheiden stelsel aan te leggen. De prioritering van de projecten gebeurt volgens ecologische en economische criteria. Hiervoor ontwikkelden we een masterplanmethodologie. In april ontving elke gemeente een overzicht van de projecten, inclusief een voorstel van prioritering met de vraag om de gegevens na te kijken. Dit geeft u als gemeente een zicht op de eindstreep en de wijze om daar te geraken. Dames en heren Transitie noopt tot innovatie en efficiëntie. Om meer met minder doen zullen we creatief moeten zijn. Een eerste efficiëntieverbetering is mogelijk in ons waterbeheer. Doorbraak 63 van het witboek Interne Staatshervorming biedt ons hiervoor een kader. De huidige indeling van de onbevaarbare waterlopen is achterhaald en versnippert het waterbeheer. De indeling dateert van 1967, dus van vóór de fusies van de gemeenten. De overgang van de 3 de naar de 2 de categorie ligt hierdoor vaak op een oude gemeentegrens, midden in de fusiegemeente. Tot nu toe was het erg omslachtig om een waterloop van categorie te veranderen. Daarom heb ik het initiatief genomen om die procedure te vereenvoudigen. Eind vorig jaar legde ik een plan van aanpak voor het herinschalen van de waterlopen voor aan de Vlaamse Regering. Het plan voorziet maatwerk voor de waterlopen van 2 de en 3 de categorie. Er kan gekozen worden tussen vijf mogelijkheden: 1. een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de provincie, en eventueel ook de polder of watering; 2. een herklassering van 3 de naar 2 de categorie; 3. een herklassering van 2 de naar 3 de categorie voor waterlopen die volledig binnen de grenzen van een gemeente liggen; 4. een uitbreiding van de polder of watering 5. of het behoud van de huidige situatie. Dat maatwerk vraagt om goed overleg. We hebben er dan ook zeer bewust voor gekozen om de herinschaling van de onbevaarbare waterlopen in nauw overleg met alle betrokken besturen voor te bereiden.

4 Dit voorjaar organiseerden de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Vereniging van Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen provinciale infosessies om de gemeenten, de polders, de wateringen en de rioolbeheerders teinformeren over de mogelijkheden voor de herindeling van de waterlopen. De maanden daarna vonden in nagenoeg alle gemeenten lokale overlegvergaderingen plaats. Er is op het terrein dan ook zeer grondig nagedacht en overlegd. De resultaten worden intussen duidelijk. Heel wat gemeenten willen het beheer van de waterlopen van 3 de categorie overdragen aan de provincie. Anderen blijven zelf instaan voor het beheer van hun waterlopen, of een deel ervan. In de werkingsgebieden van polders en wateringen blijven deze besturen uiteraard hun rol vervullen. Voor de herinschaling zijn ook aanpassingen aan de wet op de Onbevaarbare Waterlopen nodig. Op 11 oktober is het voorontwerp van decreet tot aanpassing een tweede keer principieel goedgekeurd. Dat wordt een historische stap in het beheer van de onbevaarbare waterlopen. Het is de eerste grote wijziging in de taakverdeling van het beheer sinds de goedkeuring van de wet in 1967, nu bijna 50 jaar geleden. Minstens even belangrijk als de herinschaling van de geklasseerde waterlopen, zijn de denkoefeningen om de oud-geklasseerde waterlopen en het grachtenstelsel te herwaarderen. Op vraag van heel wat gemeenten hebben we via het verzameldecreet voorzien dat de gemeente het beheer van de voor het watersysteem belangrijke grachten - de zogenaamde grachten van algemeen belang - kan overnemen. Een tweede efficiëntieverbetering is de grondige vereenvoudiging van de planning en de overlegstructuren voor het integraal waterbeleid. Sinds 2003 beschikt Vlaanderen dankzij het Decreet Integraal Waterbeleid over plannen en overlegstructuren om het waterbeheer gezamenlijk vorm te geven volgens de grenzen van de watersystemen. Na een eerste planperiode hebben we het decreet geëvalueerd, en efficiënter en eenvoudiger gemaakt. Het gewijzigde decreet, dat sinds 11 oktober van kracht is, versterkt de betrokkenheid en de rol van de lokale besturen in de bekkenbesturen. Lokale besturen zijn belangrijke partners in het waterbeleid. Zowel voor de uitvoering van eigen acties, als voor het uitbouwen van een draagvlak is het lokale niveau meer dan nodig. Via de algemene bekkenvergadering zijn provincies, gemeenten, polders en wateringen voortaan rechtstreeks vertegenwoordigd in het bekkenbestuur. Tegen eind dit jaar zullen de aangepaste bekkenbesturen effectief starten. Begin deze maand hebben de bekkensecretariaten een aantal informatievergaderingen voor de lokale besturengeorganiseerd, zodat zij hun afvaardiging in de bekkenbesturen kunnen voorbereiden.

5 En op 4 oktober kreeg de wijziging van het organisatiebesluit een eerste principiële goedkeuring. Het besluit regelt deverdere invulling van de organisatie en samenstelling van de overlegstructuren voor het integraal waterbeleid. We voeren hiermee de efficiëntie van de werking van de bekkenstructuren op en we bouwen garanties in voor een voldoende personeelsinzet in de bekkensecretariaten, zowel vanuit het Vlaamse niveau als vanuit het provinciale niveau. Beste aanwezigen, Water is niet alleen een troef. Het kan ook zeer bedreigend zijn. We hebben als overheden de taak de veiligheid onze bevolking te garanderen. Niemand accepteert zo maar dat zijn woning onder water komt. De klimaatprojecties zien de overstromingspeilen verhogen van enkele centimeters tot één meter. Dat zet waterveiligheid hoog op de agenda. Om de waterveiligheid in de toekomst te kunnen garanderen is er nood aan verandering, aan een transitie naar een meerlaagse waterveiligheid. Met dit begrip willen we duidelijk maken dat waterveiligheid geen taak van de waterbeheerders alleen is. Waterveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van waterbeheerders, ruimtelijke planners, burgers en crisis- en hulpdiensten. Dit vereist een combinatie van maatregelen die gericht zijn op protectie, preventie en paraatheid. De eerste laag, protectie, omvat de klassieke beschermende maatregelen, zoals gecontroleerde overstromingsgebieden of de inbuffering van een bedreigde wooncluster. Dit blijft een belangrijke opdracht. Tijdens deze legislatuur heb ik 24,8 miljoen euro extra geïnvesteerd in het beheer van de onbevaarbare waterlopen. Soms volstaan deze beschermende maatregelen niet, of zijn ze niet de beste oplossing omdat de baten niet opwegen tegen de kosten. De tweede laag, preventie, bestaat uit maatregelen die de impact van overstromingen verminderen, bijvoorbeeld maatregelen om nieuwe bouwwerken in sterk overstromingsgevoelig gebied te vermijden en de watertoets. In 2011 en 2012 heb ik de watertoets als preventief instrument in de aanpak van wateroverlast aangepast zodat adviesverleners, vergunningverleners en bouwers hem beter kunnen toepassen. En in juni van dit jaar heb ik samen met mijn collega-ministers Hilde Crevits en Philippe Muyters een omzendbrief met richtlijnen voor de toepassing van de watertoets in signaalgebieden verspreid. Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde bestemming (zoals woongebied, industriegebied,...). Ze kunnen een functie vervullen in de aanpak van wateroverlast omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons werken. In maart keurde de Vlaamse Regering een plan van aanpak goed om de effectieve doorwerking van de oefening toetsing signaalgebieden op het terrein te garanderen. Tegen eind dit jaar zal ik voor een eerste reeks van 37

6 signaalgebieden een startbeslissing voorleggen aan de Vlaamse Regering waarin aangegeven wordt welke maatregelen in het gebied genomen moeten worden (bv. een nieuwe functionele invulling via een ruimtelijk uitvoeringsplan), welk bestuur hiervoor initiatief moet nemen, alsook de timing en de eventuele nabestemmingsopties voor het gebied. De omzendbrief met richtlijnen voor de toepassing van de watertoets in signaalgebieden, vraagt bijzondere aandacht voor de watertoets in de signaalgebieden. In bepaalde gevallen voorziet de omzendbrief ook in een bewarend beleid omdat, omwille van de overstromingskans in het gebied een herbestemming nodig kan zijn. Op die manier wordt het vervolgtraject dat de Vlaamse Regering voor de signaalgebieden voorziet, niet gehypothekeerd. De derde laag in de meerlaagse waterveiligheid gaat over paraatheid. Wanneer het, ondanks de beschermende en preventieve maatregelen toch overstroomt, moeten we paraat zijn. De Vlaamse Milieumaatschappij bouwt hiervoor de overstromingsvoorspeller verder uit tot een crisisportaalsite, met de nieuwste digitale en mobiele technologie voor een performant crisisbeheer. zal voortaan aan iedereen alle informatie over overstromingen en droogte, zowel op onbevaarbare als op bevaarbare waterlopen in Vlaanderen op een plaats aanbieden. De VMM werkt hiervoor samen met de waterwegbeheerders. De nieuwe portaalsite, die begin volgend jaar operationeel zal zijn, wordt een belangrijk hulpmiddel voor waterbeheerders, crisiscentra en hulpdiensten om voor, tijdens en na elke kritieke overstroming de juiste beslissingen en maatregelen te kunnen nemen. Dames en heren, U ziet, we hebben niet stilgezeten de voorbije jaren, maar tegelijk ligt er nog veel werk op de plank. Ik ben ervan overtuigd dat u vandaag de nodige inspiratie zult opdoen en dat deze studiedag u zal helpen om met nieuwe ideeën het waterbeleid in uw gemeente, provincie, polder of watering verder vorm te geven. Ik dank u voor uw aandacht. Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur & Cultuur

Waterbeheer en riolering in Vlaanderen en Brussel

Waterbeheer en riolering in Vlaanderen en Brussel Fiche 13 Waterbeheer en riolering in Vlaanderen en Brussel De uitdaging De gemeente vormt een van de vele spelers bij het integraal beheer van waterlopen. Lokaal regelt ze op haar grondgebied onder meer

Nadere informatie

De pijlers van het rioolbeleid in een notendop

De pijlers van het rioolbeleid in een notendop De pijlers van het rioolbeleid in een notendop u aangeboden door InterRio Waarom investeren in riolering? Europese doelstellingen Investeringen Inventarisatie, onderzoek, onderhoud Privéwaterafvoer Financiering

Nadere informatie

Uitreiksel uit voorlopige versie Commissievergadering 9 maart 2010:

Uitreiksel uit voorlopige versie Commissievergadering 9 maart 2010: Uitreiksel uit voorlopige versie Commissievergadering 9 maart 2010: Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed C151 LEE23 (2009-2010) 9 maart 2010 Vraag om uitleg van

Nadere informatie

Aqua EERSTE CONCREET HEMELWATERPLAN

Aqua EERSTE CONCREET HEMELWATERPLAN Aqua werken aan zuiver water DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN AQUAFIN 2013/3 EERSTE CONCREET HEMELWATERPLAN Winnaars Minder Hinder- en Kwaliteitsaward durven innoveren 6 Gemeenten kunnen zich wapenen

Nadere informatie

Ontwerp. Nationaal Waterplan

Ontwerp. Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan 22 december 2008 Samenvatting Nationaal Waterplan 4 Het Nationaal Waterplan: Duurzaam en klimaatbestendig De uitvoering in volle gang Nederland,

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Er werd mij gevraagd om mijn beleidsprioriteiten op een rijtje te zetten.

Er werd mij gevraagd om mijn beleidsprioriteiten op een rijtje te zetten. Donderdag 28 mei 2015 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Super SHE forum: prioriteiten voor de komende maanden & afsluitend woord Geachte aanwezigen, Dames

Nadere informatie

Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013

Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 BODEMV Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514 31 43 Fax: 023 514 40 40 www.noord-holland.nl

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C154 WON13 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 24 februari 2011 2 Commissievergadering nr. C154 WON13 (2010-2011)

Nadere informatie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING C224 BIN18 Zitting 2007-2008 29 april 2008 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, BESTUURSZAKEN, INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN DECREETSEVALUATIE C224BIN1829

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken vergadering C18 OPE2 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van 6 oktober 2011 VOORLOPIGE VERSIE Niet citeren zonder de bron te vermelden 2

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2009-2014 Definitief Gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX VOORBURG Grontmij Nederland

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting van de deelbekkenbeheerplannen Algemeen

Niet-technische samenvatting van de deelbekkenbeheerplannen Algemeen Niet-technische samenvatting van de deelbekkenbeheerplannen Algemeen Inleiding Om een nieuw waterbeleid in Vlaanderen te realiseren, zijn in het decreet betreffende het integraal waterbeleid (2003) nieuwe

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C205 WON16 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 15 mei 2013 2 Commissievergadering nr. C205 WON16 (2012-2013) 15

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C223 WON19 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 5 mei 2011 2 Commissievergadering nr. C223 WON19 (2010-2011) 5

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het stakeholderoverleg van 20 juni 2013 Ontwerpdocument, versie mei 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001. Meerjarenplan 2014-2019

Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001. Meerjarenplan 2014-2019 Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001 Meerjarenplan 2014-2019 Gemeentesecretaris: de heer Luc Jolie Financieel beheerder: mevrouw Nadine Mynsberghe Rapporteringsperiode 2014-2019 Gemeentebestuur

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Er zit meer in vlaanderen. Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009

Er zit meer in vlaanderen. Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Er zit meer in vlaanderen Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Een sterke, vernieuwende economie... 4 Hoofdstuk 2. Een moderne arbeidsmarkt die

Nadere informatie

Er zit meer. in vlaanderen

Er zit meer. in vlaanderen Er zit meer in vlaanderen Ontwerp verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Hoofdstuk 1 Een sterke, vernieuwende economie _04 Hoofdstuk 2 Een moderne arbeidsmarkt die zorgt voor jobs _11 Hoofdstuk

Nadere informatie