Bestek. Referentienummer 2007 / S Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek. Referentienummer 2007 / S 243-296452. Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 1"

Transcriptie

1 EUROPESE AANBESTEDING COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING TEN BEHOEVE VAN DE WERKNEMERS VAN GEMEENTEN EN GEMEENTELIJKE INSTELLINGEN EN/OF DIENSTEN IN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR DE VERENIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN Bestek Referentienummer 2007 / S Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 1

2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN DOELSTELLING Pre-ambule Inleiding Kenmerken huidige contract Kenmerken gewenste contract Doelgroep contract PROCEDURE EN PLANNING AANBESTEDING Algemeen Procedure Beoordeling en gunningscriteria Planning Offerte-eisen Overig EISEN AAN HET PRODUCT ZORGVERZEKERING Eisen ten aanzien van de basisverzekering Eisen ten aanzien van de aanvullende verzekering Eisen aan Bedrijfszorg KWALITEIT VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE VERZEKERAAR Inleiding EISEN AAN BEHEER EN MANAGEMENT INFORMATIE EISEN AAN IMPLEMENTATIE EN COMMUNICATIE...17 Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 2

3 1 Inleiding en doelstelling 1.1 Pre-ambule Dit is het aanbestedingsbestek behorende bij de aankondiging bekend met referentienummer 2007/S verzonden op 14 december 2007 en gepubliceerd op 18 december 2007 in het Supplement van het Publicatieblad van de Europese gemeenschap. 1.2 Inleiding De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft sinds 1 januari 2006 een overeenkomst met zorgverzekeraar IZA. De overeenkomst betreft een collectieve zorgverzekering voor de gemeenteambtenaren, inactieven en postactieven, en hun gezinsleden, van alle Nederlandse gemeenten, uitgezonderd Amsterdam en Den Haag. Op basis van de overeenkomst kan deze groep met korting een basisverzekering en een aanvullende verzekering bij IZA sluiten en kunnen de gemeenten een bedrijfszorgpakket bij IZA afnemen. Het collectieve contract loopt af op 1 januari De VNG besteedt het collectieve contract opnieuw aan voor de periode 1 januari 2009 tot 1 januari De VNG is de aanbestedende dienst. De VNG besteedt het contract aan namens alle gemeenten uitgezonderd Amsterdam en Den Haag. De gemeente Rotterdam maakt een voorbehoud, en behoudt het recht om na de gunning een andere keuze te maken. De Keizer begeleidt de aanbesteding. Doel van de aanbesteding is een collectieve verzekering te sluiten die qua inhoud minstens vergelijkbaar (maar niet noodzakelijkerwijs hetzelfde) is als de huidige verzekering, plus verbeteringen op het gebied van kwaliteit van zorg en dienstverlening. 1.3 Kenmerken huidige contract In 2006 was het aantal verzekerden ongeveer , waarvan betalende verzekerden. Hiermee heeft ruim 85% van de mensen die onder het contract tussen de VNG en IZA valt een zorgverzekering bij IZA. IZA heeft drie pakketten: Basic, Classic en Perfect. 95% van de verzekerden heeft het Classicpakket. Van de verzekerden inclusief kinderen behoren circa binnen de groep gemeenteambtenaren en circa tot de groep postactieven. De gemeentelijke werkgever geeft de ambtenaar een tegemoetkoming in de ziektekosten als deze een aanvullende verzekering heeft bij de geselecteerde zorgverzekeraar en deze aanvullende verzekering samen met de basisverzekering tenminste gelijk is aan de verplichte verzekering in In het huidige contract betekent dit dat de medewerker een Classic- of Perfectpakket moet hebben om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Postactieven en inactieven krijgen een extra korting op de aanvullende verzekering. Deze korting wordt gefinancierd door de gemeenten. Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 3

4 Voor burgemeesters en wethouders is er een apart contract. Zij krijgen geen tegemoetkoming. Voor raadsleden, buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand (BABS) en leden van de vrijwillige brandweer is er geen apart contract. Ongeveer 150 gemeenten nemen deel aan het bedrijfszorgpakket van IZA. 1.4 Kenmerken gewenste contract De VNG wil een collectief zorgcontract voor de periode van 1 januari 2009 tot 1 januari 2012 met de mogelijkheid tot verlengen voor één jaar. De Nederlandse gemeenten willen hun gezamenlijke inkoopkracht behouden. De VNG sluit daarom een contract met één zorgverzekeraar. Daarom ook handhaaft de VNG de tegemoetkoming in de ziektekosten voor ambtenaren onder voorwaarde van verzekering bij de gecontracteerde zorgverzekeraar. Het contract geldt voor de doelgroep zoals beschreven in paragraaf 1.5. Gezien het grote aantal verzekerden dat op dit moment een Classic-pakket heeft, is het vanzelfsprekend dat zij een mogelijke nieuwe verzekering hiermee zullen vergelijken. De VNG wil een collectief contract met verschillende aanvullende verzekeringen, waarvan één minimaal qua dekking gelijkwaardig, maar niet noodzakelijkerwijs hetzelfde, is als het huidige Classic-pakket. De VNG wenst daarnaast een pakket voor arbeidsgerelateerde zorg. De VNG wenst deze pakketten tegen een optimale prijs-kwaliteitverhouding met een uitstekende dienstverlening. Hiernaast wil de VNG verbeteringen bereiken in de kwaliteit van zorg: een sectorspecifieke invulling van zorgverlening kwaliteit van de zorgverlening aan de sector stimuleren van de kwaliteit van de zorg in het algemeen een aantoonbare jaarlijkse verbetering van de resultaten van de inzet van de zorgverzekeraar 1.5 Doelgroep contract Organisaties De VNG vertegenwoordigt bij deze aanbesteding de volgende organisaties: Alle Nederlandse gemeenten met uitzondering van Amsterdam en Den Haag. De gemeente Rotterdam sluit zich onder voorbehoud bij het contract van de VNG aan. De gewesten die lid zijn van de VNG Openbare lichamen en andere rechtspersonen die op basis van artikel Ia lid 1 van het reglement van het College voor Arbeidszaken (CvA) van de VNG een aansluitingsovereenkomst met het CvA hebben gesloten. De VNG Voor deze organisaties geldt het volgende: Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 4

5 Alle Nederlandse gemeenten met uitzondering van Amsterdam en Den Haag hebben zich gebonden aan het collectieve contract en de bijhorende arbeidsvoorwaardelijke afspraken zoals genoemd in paragraaf 1.6. De gemeente Rotterdam houdt zich het recht voor om na de gunning over deelname aan het contract te besluiten. Openbare lichamen en andere rechtspersonen met een aansluitingsovereenkomst bij het CvA zijn gebonden aan afspraken over de gemeentelijke rechtspositie maar zijn niet rechtstreeks gebonden aan het door de VNG te sluiten contract voor de gemeentesector. De VNG volgt de rechtspositie van het Rijk maar sluit zich vanaf 1 januari 2010 bij het collectieve contract van de gemeentesector aan Groepen Het contract geldt voor de volgende groepen: a. Werknemer: hij die een aanstelling of arbeidsovereenkomst heeft bij een (a) een gemeente, (b) een gewest dat lid is van de VNG, (c) een openbaar lichaam of een andere rechstpersoon dat een aansluitingsovereeenkomst heeft gesloten met het College voor Arbeidszaken; of (d) de VNG. b. Postactieve: persoon met FLO, FPU, ouderdomspensioen van het ABP of ABP Keuzepensioen, die direct voorafgaand aan deze uitkering in dienst was van (a) een gemeente, (b) een gewest dat lid is van de VNG, (c) een openbaar lichaam of een andere rechtspersoon een aansluitingsovereenkomst heeft gesloten met het College voor Arbeidszaken; (d) de VNG; of (e) voorafgaand inactieve was zoals gedefinieerd onder c. c. Inactieve: persoon met een uitkering WW, bovenwettelijke WW-uitkering, WAO-uitkering, een WIA-uitkering of met wachtgeld, die direct voorafgaand aan de uitkeringssituatie in dienst was van (a) een gemeente, (b) een gewest dat lid is van de VNG, (c) een openbaar lichaam of een andere rechtspersoon die een aansluitingsovereenkomst heeft gesloten met het College voor Arbeidszaken; of (d) de VNG. d. Burgemeesters e. Wethouders f. Raadsleden g. Oud-burgemeesters en oud-wethouders die uit hoofde van hun ambtsvervulling gebruik maken van een prepensioenregeling, die gepensioneerd zijn of een ontslaguitkering genieten op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). h. Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS): persoon die op grond van artikel 1:16 van het Burgerlijk wetboek is benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. i. Vrijwillig brandweerlid: persoon die anders dan bij wijze van beroep werkzaam is bij de gemeentelijke brandweer of een veiligheidsregio. j. De nabestaanden van bovengenoemde groepen. Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 5

6 1.5.3 Relevante arbeidsvoorwaardelijke afspraken Tussen de VNG en de bonden bestaan afspraken over de volgende groepen: Gemeenteambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn alsmede hij met wie de gemeente een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan. Postactieve gemeenteambtenaar: oud-gemeenteambtenaar met FLO, FPU, ouderdomspensioen van het ABP of ABP Keuzepensioen, die direct voorafgaand aan deze uitkering in dienst was van een gemeente. Inactieve gemeenteambtenaar: oud-gemeenteambtenaar met een uitkering WW, bovenwettelijke WW-uitkering, WIA-uitkering, of met wachtgeld op grond van de CAR- UWO, die direct voorafgaand aan de uitkeringssituatie in dienst was van een gemeente. De gemeentelijke werkgever geeft de ambtenaar een tegemoetkoming in de ziektekosten als deze een aanvullende verzekering heeft bij de geselecteerde zorgverzekeraar en deze aanvullende verzekering samen met de basisverzekering tenminste gelijk is aan de verplichte verzekering in In het huidige contract betekent dit dat de medewerker een Classic- of Perfectpakket moet hebben om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. De tegemoetkoming in de ziektekosten bedraagt in ,-- per jaar voor de ambtenaar met een bezoldiging gelijk of lager dan het maximum van schaal 6 (in 2007 was dit 2334) en 156 per jaar voor de andere ambtenaren. Postactieve en inactieve gemeenteambtenaren krijgen een extra korting op de aanvullende verzekering. Deze korting wordt gefinancierd door een reservering in de reserves van IZA, die eigendom zijn van de gemeenten. De extra korting voor postactieve en inactieve gemeenteambtenaren en de bijhorende reserves zijn onderdeel van de aanbesteding. De korting wordt jaarlijks afgebouwd, van 109 in 2009 tot 62 in Na 2012 is er geen extra korting meer voor deze groep. Burgemeesters, wethouders, raadsleden, oud-burgemeesters, oud-wethouders, BABS-en en leden van de vrijwillige brandweer krijgen geen tegemoetkoming in de ziektekosten. Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 6

7 2 Procedure en planning aanbesteding 2.1 Algemeen De VNG hanteert voor deze aanbesteding een Europese aanbesteding met onderhandeling waarbij belangstellenden een offerte kunnen indienen indien zij geselecteerd zijn na ontvangst van aanmelding naar aanleiding van de gepubliceerde vooraankondiging van opdracht. De VNG maakt uit deze offertes een keuze op grond van objectieve gunningscriteria. De gunningscriteria staan in dit hoofdstuk vermeld. De VNG biedt iedere verzekeraar de mogelijkheid om mogelijke vragen face-to-face beantwoord te krijgen. Hiertoe wordt maandag 18 februari 2008 gereserveerd. Iedere verzekeraar die hiervan gebruik wilt maken dient dit schriftelijk vóór 11 februari 2008 aan te geven. De vragen van de verschillende verzekeraars en de antwoorden zullen na 18 februari ter beschikking worden gesteld aan alle verzekeraars. Ter voorbereiding van deze bijeenkomsten, dienen verzekeraars uiterlijk 3 werkdagen vóór 18 februari schriftelijk per de vragen te versturen aan De Keizer. De VNG behoudt zich het recht voor om vragen die gesteld zijn na 20 februari 2008 terzijde te leggen. 2.2 Procedure De onderstaande procedure wordt gevolgd: Beoordeling ontvangen offertes - Na sluiting van de inzendtermijn beoordeelt de VNG de binnengekomen offertes aan de hand van de eisen en wensen ten aanzien van de offertes. - Vervolgens beoordeelt de VNG of het geoffreerde voldoet aan het in dit bestek geformuleerde programma van eisen. - Alle aan te leveren documenten in deze fase vormen zogenaamde knock-out criteria. Het niet inzenden van een document betekent een verdere uitsluiting, wat inhoudt dat de aanbestedende dienst de offerte terzijde legt tenzij de verzekeraar de aperte onredelijkheid hiervan kan aantonen. - De VNG behoudt zich het recht voor van een of meer inschrijvers nadere inlichtingen te vragen. Onderhandelingsfase I - Nadat de VNG heeft vastgesteld of de offertes voldoen aan de eisen in het bestek begint de onderhandelingsfase I. - Iedere verzekeraar wordt begin april uitgenodigd voor het geven van een toelichting op de offerte waarna de onderhandelingen starten. - De VNG behandelt alle geselecteerde offertes aan de hand van de opgestelde gunningscriteria. Onderhandelingsfase II - De VNG is voornemens om, na ontvangst van offerte en toelichting van de verzekeraars, met de vooralsnog beste twee verzekeraar(s) detailonderhandelingen te voeren, de zogenaamde onderhandelingsfase II. - De VNG maakt aan de overige inschrijvers kenbaar dat zij niet zijn doorgedrongen tot de Onderhandelingsfase II Voornemen tot gunning Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 7

8 - De VNG nodigt de verzekeraar die zij voornemens is de opdracht te gunnen uit voor vervolgbesprekingen. Het besluit tot gunning is onderhevig aan een akkoord van het bestuur van de VNG. - Nadat de VNG haar keuze heeft gemaakt, meldt zij het resultaat van de voorgenomen gunning aan alle inschrijvers. - Afgewezen inschrijvers die menen ten onrechte te zijn afgewezen, kunnen desgewenst binnen 15 dagen na ontvangst van de uitslag van de VNG een kortgedingprocedure per deurwaardersexploot aanhangig maken tegen de VNG. Overig - De VNG behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen dan wel de aanbestedingsprocedure in zijn geheel stop te zetten indien i) premies en voorwaarden in de offertes van verzekeraars niet acceptabel zijn voor de doelgroep naar het oordeel van de VNG en ii) naar oordeel of ervaring van de VNG de implementatie om administratieve of automatiseringstechnische redenen niet vóór 1 november 2008 op de gewenste wijze gerealiseerd kan worden. - de kosten van de voorbereiding van de offerte, met inbegrip van nadere inlichtingen en eventuele bedrijfspresentaties, komen geheel voor rekening van de inschrijver, ook als de VNG de offerte niet selecteert, de aanbesteding opschort of geheel stopt, dan wel besluit geen enkele offerte te aanvaarden. - Indien de procedure voor de inschrijver niet geheel duidelijk is dient hij dit vóór 18 februari schriftelijk kenbaar te maken. 2.3 Beoordeling en gunningscriteria Voor het toekennen van de punten aan de aanbiedingen per gunningcriterium zal de volgende methode worden gehanteerd: - De VNG stelt een beoordelingscommissie in. - De offertes zullen per onderdeel onderling worden vergeleken en beoordeeld. - De beoordelingscommissie kent per onderdeel van de inschrijving die als beste is beoordeeld het maximum aantal punten toe. De overige inschrijvers zal een aantal punten toegekend worden, dat volgens de beoordelingscommissie het verschil in prestatie tussen de best offrerende en de desbetreffende inschrijver weergeeft (lineair). Het aantal punten zal per onderdeel worden afgerond op twee cijfers achter de komma. - De inschrijver dient in zijn offerte op alle genoemde eisen en wensen in te gaan en zal moeten aantonen dat hij aan de eisen en wensen voldoet. In Bijlage I dient de inschrijver op ieder onderdeel aan te geven: a. of hij akkoord gaat met het gestelde in het bestek; b. of hij de gewenste informatie heeft meegestuurd. - De VNG gunt de opdracht aan de partij met de economische meest voordelige inschrijving. Dit is de inschrijver die de meeste punten heeft toegekend gekregen. Gunningscriteria Score 1 Netto premie basisverzekering (zie paragraaf 3.1) 35 2 Netto premie 2009 aanvullende verzekering VNG Pakket (zie paragraaf 3.2) 15 3 Innovatie/keuzemogelijkheid dekkingen (zie paragraaf 3.2) 7,5 4 Bedrijfszorg (zie hoofdstuk 3.3) 7,5 Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 8

9 5 Kwaliteit (zie hoofdstuk 4) 20 6 implementatie/communicatie (zie hoofdstuk 6) 15 Ad gunningscriterium 1 De inschrijver met de laagste netto premie basisverzekering krijgt 35 punten toebedeeld. Ad gunningscriterium 2 De inschrijver met de laagste netto-premie 2009 of de laagste netto-premie 2008 plus bandbreedte aanvullende verzekering VNG Pakket krijgt 15 punten toebedeeld. Ad gunningscriterium 3 De inschrijver die naast het VNG Pakket de meest innovatieve pakketten aanbiedt krijgt 7,5 punten. Ad gunningscriterium 4 De inschrijver die het meest uitgebreide en geïntegreerde bedrijfszorg aanbiedt krijgt 7,5 punten. Ad gunningscriterium 5 In hoofdstuk 5 en in bijlage III worden 12 kwaliteitscriteria benoemd onderverdeeld in 5 groepen. Iedere groep wordt apart beoordeeld en aan iedere groep wordt maximaal 5 punten toebedeeld. Ad Gunningscriterium 6 De inschrijver met het beste plan van aanpak met betrekking tot implementatie en communicatie krijgt 15 punten. Indien na de totaaltelling van alle toegekende punten twee of meerdere verzekeraars gelijk eindigen met de meeste punten, wordt de opdracht gegund aan de inschrijver met de laagste som van de netto collectieve premie voor de basisverzekering plus netto premie aanvullende verzekering VNG Pakket. 2.4 Planning Versturen bestek 25 januari 2008 Deadline versturen schriftelijke vragen per 13 februari 2008 om uur Informatiebijeenkomst 18 februari 2008 Deadline sluitingsdatum offerte 28 maart 2008 om uur Onderhandelingsfase 1 vanaf week 15 in 2008 Mogelijke onderhandelingsfase 2 vanaf week 18 of 19 in 2008 Gunning uiterlijk 1 juli 2008 De sluitingsdatum voor het indienen van de offerte is vrijdag 28 maart 2008 om 17:00 uur. Het adres waar de offerte moet worden ingediend is: VNG T.a.v. de heer dr. M. Drucker Postbus GK Den Haag Bezoekadres: Koningin Marialaan GA Den Haag Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 9

10 Adres voor het versturen van een kopie offerte en het verkrijgen van nadere informatie: De Keizer Assurantie B.V. T.a.v. De heer W. Feelders Postbus AR Rotterdam Telefoon: E Het bestuur van de VNG besluit uiterlijk vóór 1 juli 2008 definitief over de gunning. 2.5 Offerte-eisen De offerte en bijlagen dienen in het Nederlands in tweevoud op papier te worden ingediend en rechtsgeldig ondertekend te zijn. - In de offerte en de bijlagen dient alle in dit bestek gevraagde informatie te worden verstrekt. Hiertoe dient inschrijver Bijlage I Invulprotocol volledig in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen. - De offerte dient uiterlijk op 28 maart 2008 om 17:00 uur in het bezit te zijn van de VNG. Een kopie hiervan dient aan De Keizer te worden verstuurd. Offertes die na de genoemde datum en tijd zijn binnengekomen zullen per ommegaande worden geretourneerd. Het risico van vertraging in de postbestelling berust geheel en al bij de inschrijver. Bij offertes waarbij ondergeschikte zaken, niet zijnde eisen, ontbreken, kan met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel nadere informatie worden opgevraagd. Deze informatie dient steeds binnen 5 werkdagen na het daartoe door de aanbestedende dienst gedane verzoek, te zijn ontvangen. 2.6 Overig Vertrouwelijkheid Niet openbare informatie die door de VNG wordt verstrekt aan inschrijvers wordt door de inschrijvers vertrouwelijk behandeld en mag niet zonder schriftelijke toestemming van de VNG openbaar worden gemaakt of aan derden kenbaar worden gemaakt. De inschrijvingen zullen niet retourneerd worden Gestanddoeningstermijn Van inschrijvers wordt verwacht dat zij hun offerte minimaal 9 maanden na indienen van de offerte gestand doen. Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 10

11 3 Eisen aan het product zorgverzekering Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Deelnemers aan deze collectieve zorgverzekering dienen naast de basisverzekering te kunnen kiezen uit meerdere aanvullende verzekeringen. Recht op deelname aan de collectieve verzekering. Recht op deelname bestaat voor de groepen die worden genoemd in paragraaf 1.5. Bij verlies van een recht op deelname doet de verzekeraar een voorstel voor een individuele voortzetting. De verzekeraar dient een voorstel te doen vanuit zijn reeks van eigen producten. Het voorstel moet minimaal een gelijkwaardig niveau van verzekering bieden en acceptatie met kwalen en gebreken moet zijn gegarandeerd. De verzekering gaat in per 1 januari volgend op de datum dat het recht op een deelname vervalt. Toegang tot de zorg Verzekeraars garanderen een toegang tot de zorg overal in Nederland. Incasso Verzekeraar dient in zijn offerte aan te geven wat de premieverlaging of de hogere korting is indien de werkgever de premie inhoudt op het salaris. Toezeggingen Toezeggingen gedaan door zittende verzekeraar met betrekking tot behandelingen en medicijnen worden één-op-één overgenomen door winnende inschrijver. 3.1 Eisen ten aanzien van de basisverzekering De VNG wil dat de collectieve basisverzekering gebaseerd is op de volgende uitgangspunten: 1. Restitutiepolis. 2. De verzekeraar dient gemak te creëren waarbij zoveel mogelijk rechtstreeks verrekening van schade plaats vindt tussen zorgverlener en verzekeraar. 3. Basisverzekering met een keuzemogelijkheid van een vrijwillig hoger eigen risico boven het wettelijke eigen risico van 150 euro. 4. Een zo laag mogelijke netto premie voor de basisverzekering. 5. De korting op de premie van de basisverzekering wordt vastgesteld voor de duur van de overeenkomst, waarbij het VNG-contract de hoogste kortingpercentage krijgt die verzekeraar biedt aan zijn klanten met een collectief contract. 6. Vergoeding van de zorgkosten wordt binnen twee weken na indiening van de declaratie uitbetaald aan de verzekerde. Bij een declaratie kan de verzekerde de verzekeraar verzoeken rechtstreeks aan de zorgverlener te betalen. De verzekeraar bevestigt de schadeuitkeringen aan de verzekerde door middel van een deugdelijke schadespecificatie. 7. De VNG beseft dat op de datum van de gunning de definitieve premies voor 2009 nog niet bekend zijn. Voor het vaststellen van de premie voor 2009 wordt een onderscheid gemaakt tussen de inschrijvers die een nominale basispremie vastleggen specifiek voor deze Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 11

12 doelgroep en de inschrijvers die de nominale basispremie vaststellen voor alle verzekerden van de inschrijver. Met het indienen van de offerte verklaart de inschrijver: - dat de verzekeraar de nominale premie tijdig (vóór 15 oktober 2008) vaststelt in overleg met de VNG; - indien de bruto nominale premie specifiek voor deze doelgroep wordt vastgesteld, dat een mogelijke stijging van 2009 ten opzichte van 2008 maximaal de laagste stijging in de markt* mag bedragen. Indien de bruto nominale premie niet specifiek voor deze doelgroep wordt vastgesteld, kan in de praktijk de stijging hoger zijn dan de laagste stijging in de markt*. In de offerte dient de inschrijver dan een voorstel te doen hoe hij met deze situatie zal omgaan waarbij de relatieve concurrentiepositie met betrekking tot de geoffreerde premie gelijk dient te blijven. - Het verder vaststellen in 2010 en 2011 van de netto nominale premie zal ieder jaar vóór 15 oktober in overleg met de VNG plaats vinden, waarbij een mogelijke stijging maximaal de mutatie in de rekenpremie van VWS mag bedragen. * onder markt wordt verstaan de 3 inschrijvers, volgend op de beste, die een offerte hebben uitgebracht voor deze aanbesteding 3.2 Eisen ten aanzien van de aanvullende verzekering De VNG wil dat de aanvullende verzekering gebaseerd is op de volgende uitgangspunten: de verzekeraar dient de verzekerde een keuze uit meerdere (minimaal drie) aanvullende verzekeringen aan te bieden; de verzekeraar accepteert de deelnemer met kwalen en gebreken non-select voor de aanvullende verzekering. Verzekerden kunnen jaarlijks per 1 januari non-select switchen tussen de aanvullende verzekeringen; ieder jaar wordt de dekking van de aanvullende verzekeringen in overleg met de VNG vastgesteld. Verzekeraars moeten bereid zijn in overleg met de VNG het product aanvullende verzekering jaarlijks aan te passen aan de ontwikkelingen binnen de markt, wetgeving en aan de achterliggende ervaringen. de verzekeraar dient zijn premies aanvullende verzekering voor 2009 in de offerte aan te geven. Indien verzekeraar deze premies niet bekend wil of kan maken, zal hij aan moeten geven wat de maximale bandbreedte zal zijn ten opzichte van De inschrijver wordt beoordeeld op de geoffreerde netto premie voor 2008 plus de maximale bandbreedte naar boven; de premie van de aanvullende verzekeringen is voor alle deelnemers gelijk en er wordt geen onderscheid gemaakt naar leeftijd of geslacht; de VNG behoudt zich het recht voor de dekkingseisen bij te stellen in overleg met verzekeraars, rekening houdend met het gelijkheidsbeginsel naar alle inschrijvers, indien tijdens de aanbestedingsprocedure de noodzaak daartoe zich aandient; de jaarlijkse aanpassing van de premies voor de aanvullende verzekering gedurende de contractstermijn wordt bepaald aan de hand van: - de schadelast in een bepaald jaar en de overeengekomen schadedrempel; - wijzigingen in de dekkingen van de basisverzekering die een mogelijk gevolg kunnen hebben voor de aanvullende verzekering. Schadedrempel en schadelast Op het moment van gunning wordt een schadedrempel tussen de VNG en de zorgverzekeraar afgesproken. De schadedrempel is de netto-premie minus de beheerskosten. Indien de schadelast hoger of lager is dan de overeengekomen schadedrempel, wordt de premie als volgt aangepast: Indien het verschil tussen schadelast en schadedrempel tussen 0% en 2,5% ligt, wordt de premie met 1% verhoogd of verlaagd worden. Bij ieder verschil boven de 2,5%, wordt de premie per procent verschil tussen schadelast en schadedrempel de premie met 1% verhoogd of verlaagd. Maximale verhoging of verlaging bedraagt Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 12

13 7,5%. Indien de schadelast meer dan 7,5% lager is dan de schadedrempel zal het lagere in een egalisatiefonds worden gestort tegen nader over een te komen condities. Gevolgen van wijzigingen in de dekking basisverzekering Premieaanpassing als gevolg van overheidsmaatregelen wordt marktconform en apart doorgevoerd tenzij partijen anders overeenkomen. Om de inschrijvers objectief te kunnen beoordelen (gunningscriterium 2) dient de inschrijver een netto premie af te geven voor een aanvullende verzekering die per dekkingsonderdeel gelijk is aan het niveau van het VNG Pakket (zie bijlage II). Innovatie De VNG hanteert het VNG Pakket als uitgangspunt, doch geeft de verzekeraars de flexibiliteit om, naast het VNG Pakket, een afwijkende innovatieve dekkingsvariant aan te bieden. Indien een verzekeraar besluit om hiervan gebruik te maken, dient hij voor de aanvullende verzekering die het VNG Pakket het dichtst benaderd duidelijk per afwijkend dekkingsonderdeel toe te lichten waarom hij gekozen heeft voor een mindere of meerdere dekking. De premie voor deze afwijkende dekkingsvariant dient gelijk te zijn aan de netto premie niveau VNG Pakket. In de gunningscriteria is opgenomen het criterium Innovatie/keuzemogelijkheid dekkingen (gunningscriterium 3). Met dit criterium geeft de VNG de zorgverzekeraar de ruimte om zich te onderscheiden op het vlak van innovatie en keuzemogelijkheid dekkingen. 3.3 Eisen aan Bedrijfszorg Verzekeraars dienen in hun offerte een voorstel te doen voor bedrijfszorg en integraal gezondheidsmanagement Het Bedrijfszorgpakket dient in ieder geval te bestaan uit de volgende (keuze)modules: psychosociaal (onder meer bedrijfsmaatschappelijk werk en psycholoog); fysiek (bijvoorbeeld de fysiotherapeut); thuiszorg (huishoudelijke ondersteuning); zorgservice (denk aan wachttijdbemiddeling voor behandeling bij de specialist, 1 dagdiagnose etc); training van gemeenten op het gebied van integraal gezondheidsmanagement. Laagdrempelige en snelle zorg draagt bij aan een daling van het ziekteverzuim. Vooral heldere afspraken over de wachttijden en de activiteiten binnen bedrijfszorg zullen een grote bijdrage leveren aan de tevredenheid over de zorg. Binnen het algemene raamwerk van bedrijfzorg dient de verzekeraar de bedrijfszorg op basis van maatwerk toe te kunnen snijden op de specifieke behoeften van: - een gemeente of regionale samenwerking van gemeenten en/of - bepaalde diensten (bijvoorbeeld plantsoenendienst) en/of beroepsgroepen (bijvoorbeeld brandweer). Iedere gemeente bepaalt zelf of zij het bedrijfszorgpakket wenst af te nemen. Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 13

14 4 Kwaliteit van de activiteiten van de verzekeraar 4.1 Inleiding De kwaliteit in de komende jaren van de verzekeraar blijkt uit zijn toegevoegde waarde boven de administratieve taken van zorginkoop en financiële afhandeling (schades uitbetalen). De VNG heeft als doelstelling met de invulling van deze aanbesteding de zorg voor de gemeentemedewerkers meetbaar ieder jaar te verhogen. Daarnaast ziet de VNG als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de zorg in het algemeen te stimuleren. Kwaliteit dient zoveel als mogelijk inzichtelijk en meetbaar te worden gemaakt in de komende jaren. In de weging van de offerte zal het onderdeel kwaliteit een belangrijk onderdeel vormen. De zorgmarkt kan schematisch als volgt worden weergegeven: Op het gebied van kwaliteit zal de verzekeraar beoordeeld worden op de volgende criteria, waarbij deze criteria ingedeeld zijn in 4 groepen: 1. Gezondheidsvoorlichting (GVO): informatieprogramma s a. informatieprogramma s (communicatieprogramma s) 2. GVO: preventieprogramma s (t.b.v. primaire, secundaire en tertiaire preventie) a. identificatieprogramma s b. classificatieprogramma s c. inhoudelijke preventieprogramma s d. ondersteuning / een helpdesk / begeleidingsteam(s) 3. (Medisch) inhoudelijke zorg a. medische behandelresultaat b. (wetenschappelijk) geaccepteerde behandelprotocollen c. feedback vanuit verzekeraar d. kwaliteitsindicatoren Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 14

15 e. ketenzorg 4. Vanuit de patiënt a. tevredenheid patiënt b. performance verzekeraar volgens patiënt In bijlage III wordt ieder criterium verder toegelicht. Van iedere verzekeraar wordt geëist dat hij in detail op de gevraagde onderdelen aangeeft in welke mate hij voldoet aan het criterium. Niet alleen op dit moment maar tevens hoe hij denkt invulling te geven aan het criterium in de komende 3 jaren zodat er ieder jaar een duidelijke verbetering valt waar te nemen met betrekking tot de invulling van het criterium. Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 15

16 5 Eisen aan beheer en management informatie 1. De VNG houdt er rekening mee dat sommige verzekeraars voorstellen doen voor het inrichten van een eigen entiteit/vennootschap/label voor deze specifieke doelgroep. Bij een gunning geldt als voorwaarde dat de VNG betrokken dient te worden bij de opzet daarvan alsmede bij het vaststellen van de nieuwe merknaam. 2. Aan het einde van de contractsduur kan de VNG beschikken over de merknaam, indien de merknaam voor deze groep specifiek is vastgelegd. Aan het einde van de contractsduur krijgt de VNG eveneens de beschikking over de klantgegevens op NAWniveau. Hoe hier vorm aan wordt gegeven wordt contractueel nader vastgelegd. 3. Verzekeraars dienen inzage te verschaffen in hun kostenstructuur van de afgelopen twee boekjaren en het komend jaar zodat inzicht wordt gekregen in de mate van efficiëntie van de verzekeraar. Zij dienen bij de offerte opgave te doen van de gehanteerde kostensoorten uitgedrukt in een percentage van de ontvangen premies. 4. Indien er bij de verzekeraar een standaardbeleid wordt gevoerd met betrekking tot de beloning van het intermediair, dan dient deze apart te worden vermeld. De VNG wil deze beloning benutten voor onder andere het vergoeden van haar eigen kosten van implementatie, behandeling en beheer van dit contract alsmede voor het ieder jaar uitvoeren van onafhankelijke kwaliteitsonderzoeken. Indien er geen standaardbeleid wordt gevoerd dan wil de VNG minimaal dat haar eigen kosten van implementatie, behandeling en beheer van dit contract alsmede voor het ieder jaar uitvoeren van onafhankelijke kwaliteitsonderzoeken vergoed worden. 5. De verzekeraar dient gedurende de duur van het contract twee keer per jaar verslag te doen aan de VNG van een premie/schadestatistiek uitgesplitst naar schadesoort en leeftijd. 6. Door middel van een zorgmonitor krijgt de VNG zicht op de toegang tot de arbeidsgerelateerde zorg. Daartoe verstrekt de zorgverzekeraar een maal per kwartaal een opgave van de gegevens over zorgconsumptie binnen de verzekerde groep(en) gespecificeerd naar zorgdisciplines (1 e en 2 e lijnen, medicijngebruik etc) toegespitst op de arbeidsgerelateerde zorg. 7. De verzekeraar dient jaarlijks een onafhankelijk statistisch representatief en voor deze doelgroep ontwikkelde klanttevredenheidsonderzoek onder de verzekerden in dit contract te verrichten. De uitkomst dient jaarlijks aan de VNG te worden gerapporteerd. Een eerste onderzoek vindt plaats aan het einde van het eerste kwartaal in De verzekeraar dient inzicht te geven in zijn klachtenprocedure. Per kwartaal wordt een overzicht verstrekt van het aantal klachten, soort klachten en de afwikkeling van de klachten. 9. Er wordt tussen verzekeraar en de VNG een contract en een service-level-agreement (SLA) gesloten op basis van: o de dienstverlening en serviceafspraken zoals opgenomen in de offerte van de verzekeraar. Verzekeraar dient een voorstel te doen voor de serviceafspraken richting verzekerden en o de tijdens de onderhandelingen overeengekomen dienstverlening en afspraken. Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 16

17 6 Eisen aan implementatie en communicatie Na de gunning zal de implementatiefase de belangrijkste fase zijn. Iedere verzekeraar dient in staat te zijn om een potentieel van verzekerden probleemloos te bedienen. Eisen aan implementatie en communicatie Van de verzekeraars wordt verwacht een detail plan van aanpak met de offerte mee te sturen waarin onder andere wordt ingegaan op: - aanpak project inclusief detailplanning; - marketing en communicatie; - ICT; - welke organisatievorm wordt eventueel opgericht om deze doelgroep te bedienen; - welke personele middelen heeft de verzekeraar nodig om de service en administratieve afwikkeling aan de verzekerden te garanderen en hoe denkt hij deze te realiseren; - hoeveel steunpunten zullen in het land worden ingericht om de klanten te bedienen; Daarnaast dient de verzekeraar in zijn plan van aanpak antwoord te geven op de volgende vragen: - welke harde garanties kan de verzekeraar afgeven zodat het implementatieproces probleemloos zal verlopen; - wat zijn de concrete ervaringen/track records van verzekeraar bij grote implementaties; - in welke mate beïnvloedt de overstap van potentiële verzekerden de solvabiliteit van de verzekeraar? Hoe zorgt de verzekeraar ervoor dat de solvabiliteitseisen van de DNB gewaarborgd blijven? Overig - In het contract tussen de inschrijver en de VNG zal een ontbindende voorwaarde worden opgenomen, dat, indien naar oordeel van de VNG, de implementatie niet verloopt conform het detail plan van aanpak, het contract ontbonden kan worden zonder enige vorm van schadevergoeding aan de inschrijver. Tevens behoudt de VNG zich dan het recht voor om een noodmaatregel toe te passen waarbij een andere verzekeraar de opdracht gegund krijgt. - Zoals gesteld in paragraaf krijgen inactieven en postactieven een premiekorting. De winnende verzekeraar zal samen met de VNG actief meewerken aan de uitvoering van deze regeling. Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 17

18 Bijlagen Bijlage I: Bijlage II: Bijlage III: Invulprotocol VNG Pakket Kwaliteitscriteria Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 18

Aanbestedingsnummer : 15522

Aanbestedingsnummer : 15522 Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor Printservices ten behoeve van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Aanbestedingsnummer : 15522 Versie : 2.1

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 1 van 19 INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 4 1 Algemeen 6 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Offerteaanvraag. Europese aanbesteding. Voor de levering van. PR- en (marketing)communicatiediensten. en de levering van promotioneel drukwerk.

Offerteaanvraag. Europese aanbesteding. Voor de levering van. PR- en (marketing)communicatiediensten. en de levering van promotioneel drukwerk. Offerteaanvraag Europese aanbesteding Voor de levering van PR- en (marketing)communicatiediensten en de levering van promotioneel drukwerk Voor ROC de Leijgraaf Status: Definitief Datum: 10-4-2012 Referentie:

Nadere informatie

Beschrijvend document. Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9

Beschrijvend document. <Openbare >Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9 Beschrijvend document Aanbesteding Burgerzakenmodules d.d. 19 december 2012 Versie 0.9 Versiehistorie Versie Status Datum Auteur Toelichting 0.1 Concept 14-06-2012 KING Eerste opzet 0.4 Concept

Nadere informatie

Offerteaanvraag. IT-Dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

Offerteaanvraag. IT-Dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep Offerteaanvraag IT-Dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse scholengroep Contactpersoon : de heer P. van Buuren, lid College van Bestuur Auteurs : de

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden.

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden. 32. MELDING IN PUBLICATIES OF RECLAME UITINGEN 63 33. VOORTDURENDE VERPLICHTINGEN 63 34. OPSCHORTENDE VOORWAARDE 63 35. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT & DOMICILIEKEUZE 64 BIJLAGE 8 MODELLEN WERKOPDRACHTEN

Nadere informatie

Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk

Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam Kenmerk FCIL.073-007 Datum 11 december 2012 Versie 1.0 Het overnemen en vermenigvuldigen van

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN RE-INTEGRATIECONTRACTEN 2007 UWV

PROGRAMMA VAN EISEN RE-INTEGRATIECONTRACTEN 2007 UWV PROGRAMMA VAN EISEN RE-INTEGRATIECONTRACTEN 2007 UWV Klantgroepen: 07-01.J. Werkzoekenden met auditieve en/of visuele beperkingen 07-01.HA. Werkzoekenden met een arbeidshandicap met psychische beperkingen

Nadere informatie

Uitnodiging tot Inschrijving

Uitnodiging tot Inschrijving Uitnodiging tot Inschrijving Europese aanbesteding Administratieve diensten HRM/PSA Openbare procedure Plateau Openbaar Onderwijs Assen Datum : 19 april 2013 Versie : defintief. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Nadere afweging van de uitkomsten evaluatie uitvoering en aanbesteding hulp bij het huishouden

Nadere afweging van de uitkomsten evaluatie uitvoering en aanbesteding hulp bij het huishouden Nadere afweging van de uitkomsten evaluatie uitvoering en aanbesteding hulp bij het huishouden Alphen-Chaam Baarle-Nassau Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert

Nadere informatie

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders..

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders.. . Resultaatovereenkomst voor het leveren van Maatwerk Begeleiding Tussen Gemeente (naam) En Aanbieders.. 1 Inhoudsopgave: Partijen Overwegingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begrippen Artikel

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties

Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsnummer: P4346 Uitgegeven door: Dienst Publiek en Communicatie Status: Definitief

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2011 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2011 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

A. Welke aspecten zijn van invloed op (de toekomst van) de sector?

A. Welke aspecten zijn van invloed op (de toekomst van) de sector? Eindbod CvA cao-onderhandelingen Gemeenten - 18 april 2011 De leidraad I. Inleiding Gemeenten staan voor een grote uitdaging. Op korte termijn zullen als gevolg van bezuinigingen en reorganisaties duizenden

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands

Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 1 van 30 Inhoudsopgave 1 Algemeen...4 1.1. Definities... 4 2 Inleiding...5

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel Drs. M.P.J. van der Maat Dr. J.D. de Jong U vindt dit rapport

Nadere informatie

16 Reorganisatie en sociaal plan

16 Reorganisatie en sociaal plan Bijlage 1 Versie 23 mei 2013 16 Reorganisatie en sociaal plan 1 Reorganisatie Artikel 16.1 bevoegdheid tot reorganisatie 1. Het college neemt het besluit tot een ingrijpende reorganisatie. Het hoofd van

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer]

Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer] Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen [naam Opdrachtnemer] en de provincie Noord-Holland De ondergetekenden: De

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Toelichting Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen

Nadere informatie