Bestek. Referentienummer 2007 / S Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek. Referentienummer 2007 / S 243-296452. Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 1"

Transcriptie

1 EUROPESE AANBESTEDING COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING TEN BEHOEVE VAN DE WERKNEMERS VAN GEMEENTEN EN GEMEENTELIJKE INSTELLINGEN EN/OF DIENSTEN IN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR DE VERENIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN Bestek Referentienummer 2007 / S Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 1

2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN DOELSTELLING Pre-ambule Inleiding Kenmerken huidige contract Kenmerken gewenste contract Doelgroep contract PROCEDURE EN PLANNING AANBESTEDING Algemeen Procedure Beoordeling en gunningscriteria Planning Offerte-eisen Overig EISEN AAN HET PRODUCT ZORGVERZEKERING Eisen ten aanzien van de basisverzekering Eisen ten aanzien van de aanvullende verzekering Eisen aan Bedrijfszorg KWALITEIT VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE VERZEKERAAR Inleiding EISEN AAN BEHEER EN MANAGEMENT INFORMATIE EISEN AAN IMPLEMENTATIE EN COMMUNICATIE...17 Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 2

3 1 Inleiding en doelstelling 1.1 Pre-ambule Dit is het aanbestedingsbestek behorende bij de aankondiging bekend met referentienummer 2007/S verzonden op 14 december 2007 en gepubliceerd op 18 december 2007 in het Supplement van het Publicatieblad van de Europese gemeenschap. 1.2 Inleiding De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft sinds 1 januari 2006 een overeenkomst met zorgverzekeraar IZA. De overeenkomst betreft een collectieve zorgverzekering voor de gemeenteambtenaren, inactieven en postactieven, en hun gezinsleden, van alle Nederlandse gemeenten, uitgezonderd Amsterdam en Den Haag. Op basis van de overeenkomst kan deze groep met korting een basisverzekering en een aanvullende verzekering bij IZA sluiten en kunnen de gemeenten een bedrijfszorgpakket bij IZA afnemen. Het collectieve contract loopt af op 1 januari De VNG besteedt het collectieve contract opnieuw aan voor de periode 1 januari 2009 tot 1 januari De VNG is de aanbestedende dienst. De VNG besteedt het contract aan namens alle gemeenten uitgezonderd Amsterdam en Den Haag. De gemeente Rotterdam maakt een voorbehoud, en behoudt het recht om na de gunning een andere keuze te maken. De Keizer begeleidt de aanbesteding. Doel van de aanbesteding is een collectieve verzekering te sluiten die qua inhoud minstens vergelijkbaar (maar niet noodzakelijkerwijs hetzelfde) is als de huidige verzekering, plus verbeteringen op het gebied van kwaliteit van zorg en dienstverlening. 1.3 Kenmerken huidige contract In 2006 was het aantal verzekerden ongeveer , waarvan betalende verzekerden. Hiermee heeft ruim 85% van de mensen die onder het contract tussen de VNG en IZA valt een zorgverzekering bij IZA. IZA heeft drie pakketten: Basic, Classic en Perfect. 95% van de verzekerden heeft het Classicpakket. Van de verzekerden inclusief kinderen behoren circa binnen de groep gemeenteambtenaren en circa tot de groep postactieven. De gemeentelijke werkgever geeft de ambtenaar een tegemoetkoming in de ziektekosten als deze een aanvullende verzekering heeft bij de geselecteerde zorgverzekeraar en deze aanvullende verzekering samen met de basisverzekering tenminste gelijk is aan de verplichte verzekering in In het huidige contract betekent dit dat de medewerker een Classic- of Perfectpakket moet hebben om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Postactieven en inactieven krijgen een extra korting op de aanvullende verzekering. Deze korting wordt gefinancierd door de gemeenten. Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 3

4 Voor burgemeesters en wethouders is er een apart contract. Zij krijgen geen tegemoetkoming. Voor raadsleden, buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand (BABS) en leden van de vrijwillige brandweer is er geen apart contract. Ongeveer 150 gemeenten nemen deel aan het bedrijfszorgpakket van IZA. 1.4 Kenmerken gewenste contract De VNG wil een collectief zorgcontract voor de periode van 1 januari 2009 tot 1 januari 2012 met de mogelijkheid tot verlengen voor één jaar. De Nederlandse gemeenten willen hun gezamenlijke inkoopkracht behouden. De VNG sluit daarom een contract met één zorgverzekeraar. Daarom ook handhaaft de VNG de tegemoetkoming in de ziektekosten voor ambtenaren onder voorwaarde van verzekering bij de gecontracteerde zorgverzekeraar. Het contract geldt voor de doelgroep zoals beschreven in paragraaf 1.5. Gezien het grote aantal verzekerden dat op dit moment een Classic-pakket heeft, is het vanzelfsprekend dat zij een mogelijke nieuwe verzekering hiermee zullen vergelijken. De VNG wil een collectief contract met verschillende aanvullende verzekeringen, waarvan één minimaal qua dekking gelijkwaardig, maar niet noodzakelijkerwijs hetzelfde, is als het huidige Classic-pakket. De VNG wenst daarnaast een pakket voor arbeidsgerelateerde zorg. De VNG wenst deze pakketten tegen een optimale prijs-kwaliteitverhouding met een uitstekende dienstverlening. Hiernaast wil de VNG verbeteringen bereiken in de kwaliteit van zorg: een sectorspecifieke invulling van zorgverlening kwaliteit van de zorgverlening aan de sector stimuleren van de kwaliteit van de zorg in het algemeen een aantoonbare jaarlijkse verbetering van de resultaten van de inzet van de zorgverzekeraar 1.5 Doelgroep contract Organisaties De VNG vertegenwoordigt bij deze aanbesteding de volgende organisaties: Alle Nederlandse gemeenten met uitzondering van Amsterdam en Den Haag. De gemeente Rotterdam sluit zich onder voorbehoud bij het contract van de VNG aan. De gewesten die lid zijn van de VNG Openbare lichamen en andere rechtspersonen die op basis van artikel Ia lid 1 van het reglement van het College voor Arbeidszaken (CvA) van de VNG een aansluitingsovereenkomst met het CvA hebben gesloten. De VNG Voor deze organisaties geldt het volgende: Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 4

5 Alle Nederlandse gemeenten met uitzondering van Amsterdam en Den Haag hebben zich gebonden aan het collectieve contract en de bijhorende arbeidsvoorwaardelijke afspraken zoals genoemd in paragraaf 1.6. De gemeente Rotterdam houdt zich het recht voor om na de gunning over deelname aan het contract te besluiten. Openbare lichamen en andere rechtspersonen met een aansluitingsovereenkomst bij het CvA zijn gebonden aan afspraken over de gemeentelijke rechtspositie maar zijn niet rechtstreeks gebonden aan het door de VNG te sluiten contract voor de gemeentesector. De VNG volgt de rechtspositie van het Rijk maar sluit zich vanaf 1 januari 2010 bij het collectieve contract van de gemeentesector aan Groepen Het contract geldt voor de volgende groepen: a. Werknemer: hij die een aanstelling of arbeidsovereenkomst heeft bij een (a) een gemeente, (b) een gewest dat lid is van de VNG, (c) een openbaar lichaam of een andere rechstpersoon dat een aansluitingsovereeenkomst heeft gesloten met het College voor Arbeidszaken; of (d) de VNG. b. Postactieve: persoon met FLO, FPU, ouderdomspensioen van het ABP of ABP Keuzepensioen, die direct voorafgaand aan deze uitkering in dienst was van (a) een gemeente, (b) een gewest dat lid is van de VNG, (c) een openbaar lichaam of een andere rechtspersoon een aansluitingsovereenkomst heeft gesloten met het College voor Arbeidszaken; (d) de VNG; of (e) voorafgaand inactieve was zoals gedefinieerd onder c. c. Inactieve: persoon met een uitkering WW, bovenwettelijke WW-uitkering, WAO-uitkering, een WIA-uitkering of met wachtgeld, die direct voorafgaand aan de uitkeringssituatie in dienst was van (a) een gemeente, (b) een gewest dat lid is van de VNG, (c) een openbaar lichaam of een andere rechtspersoon die een aansluitingsovereenkomst heeft gesloten met het College voor Arbeidszaken; of (d) de VNG. d. Burgemeesters e. Wethouders f. Raadsleden g. Oud-burgemeesters en oud-wethouders die uit hoofde van hun ambtsvervulling gebruik maken van een prepensioenregeling, die gepensioneerd zijn of een ontslaguitkering genieten op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). h. Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS): persoon die op grond van artikel 1:16 van het Burgerlijk wetboek is benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. i. Vrijwillig brandweerlid: persoon die anders dan bij wijze van beroep werkzaam is bij de gemeentelijke brandweer of een veiligheidsregio. j. De nabestaanden van bovengenoemde groepen. Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 5

6 1.5.3 Relevante arbeidsvoorwaardelijke afspraken Tussen de VNG en de bonden bestaan afspraken over de volgende groepen: Gemeenteambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn alsmede hij met wie de gemeente een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan. Postactieve gemeenteambtenaar: oud-gemeenteambtenaar met FLO, FPU, ouderdomspensioen van het ABP of ABP Keuzepensioen, die direct voorafgaand aan deze uitkering in dienst was van een gemeente. Inactieve gemeenteambtenaar: oud-gemeenteambtenaar met een uitkering WW, bovenwettelijke WW-uitkering, WIA-uitkering, of met wachtgeld op grond van de CAR- UWO, die direct voorafgaand aan de uitkeringssituatie in dienst was van een gemeente. De gemeentelijke werkgever geeft de ambtenaar een tegemoetkoming in de ziektekosten als deze een aanvullende verzekering heeft bij de geselecteerde zorgverzekeraar en deze aanvullende verzekering samen met de basisverzekering tenminste gelijk is aan de verplichte verzekering in In het huidige contract betekent dit dat de medewerker een Classic- of Perfectpakket moet hebben om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. De tegemoetkoming in de ziektekosten bedraagt in ,-- per jaar voor de ambtenaar met een bezoldiging gelijk of lager dan het maximum van schaal 6 (in 2007 was dit 2334) en 156 per jaar voor de andere ambtenaren. Postactieve en inactieve gemeenteambtenaren krijgen een extra korting op de aanvullende verzekering. Deze korting wordt gefinancierd door een reservering in de reserves van IZA, die eigendom zijn van de gemeenten. De extra korting voor postactieve en inactieve gemeenteambtenaren en de bijhorende reserves zijn onderdeel van de aanbesteding. De korting wordt jaarlijks afgebouwd, van 109 in 2009 tot 62 in Na 2012 is er geen extra korting meer voor deze groep. Burgemeesters, wethouders, raadsleden, oud-burgemeesters, oud-wethouders, BABS-en en leden van de vrijwillige brandweer krijgen geen tegemoetkoming in de ziektekosten. Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 6

7 2 Procedure en planning aanbesteding 2.1 Algemeen De VNG hanteert voor deze aanbesteding een Europese aanbesteding met onderhandeling waarbij belangstellenden een offerte kunnen indienen indien zij geselecteerd zijn na ontvangst van aanmelding naar aanleiding van de gepubliceerde vooraankondiging van opdracht. De VNG maakt uit deze offertes een keuze op grond van objectieve gunningscriteria. De gunningscriteria staan in dit hoofdstuk vermeld. De VNG biedt iedere verzekeraar de mogelijkheid om mogelijke vragen face-to-face beantwoord te krijgen. Hiertoe wordt maandag 18 februari 2008 gereserveerd. Iedere verzekeraar die hiervan gebruik wilt maken dient dit schriftelijk vóór 11 februari 2008 aan te geven. De vragen van de verschillende verzekeraars en de antwoorden zullen na 18 februari ter beschikking worden gesteld aan alle verzekeraars. Ter voorbereiding van deze bijeenkomsten, dienen verzekeraars uiterlijk 3 werkdagen vóór 18 februari schriftelijk per de vragen te versturen aan De Keizer. De VNG behoudt zich het recht voor om vragen die gesteld zijn na 20 februari 2008 terzijde te leggen. 2.2 Procedure De onderstaande procedure wordt gevolgd: Beoordeling ontvangen offertes - Na sluiting van de inzendtermijn beoordeelt de VNG de binnengekomen offertes aan de hand van de eisen en wensen ten aanzien van de offertes. - Vervolgens beoordeelt de VNG of het geoffreerde voldoet aan het in dit bestek geformuleerde programma van eisen. - Alle aan te leveren documenten in deze fase vormen zogenaamde knock-out criteria. Het niet inzenden van een document betekent een verdere uitsluiting, wat inhoudt dat de aanbestedende dienst de offerte terzijde legt tenzij de verzekeraar de aperte onredelijkheid hiervan kan aantonen. - De VNG behoudt zich het recht voor van een of meer inschrijvers nadere inlichtingen te vragen. Onderhandelingsfase I - Nadat de VNG heeft vastgesteld of de offertes voldoen aan de eisen in het bestek begint de onderhandelingsfase I. - Iedere verzekeraar wordt begin april uitgenodigd voor het geven van een toelichting op de offerte waarna de onderhandelingen starten. - De VNG behandelt alle geselecteerde offertes aan de hand van de opgestelde gunningscriteria. Onderhandelingsfase II - De VNG is voornemens om, na ontvangst van offerte en toelichting van de verzekeraars, met de vooralsnog beste twee verzekeraar(s) detailonderhandelingen te voeren, de zogenaamde onderhandelingsfase II. - De VNG maakt aan de overige inschrijvers kenbaar dat zij niet zijn doorgedrongen tot de Onderhandelingsfase II Voornemen tot gunning Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 7

8 - De VNG nodigt de verzekeraar die zij voornemens is de opdracht te gunnen uit voor vervolgbesprekingen. Het besluit tot gunning is onderhevig aan een akkoord van het bestuur van de VNG. - Nadat de VNG haar keuze heeft gemaakt, meldt zij het resultaat van de voorgenomen gunning aan alle inschrijvers. - Afgewezen inschrijvers die menen ten onrechte te zijn afgewezen, kunnen desgewenst binnen 15 dagen na ontvangst van de uitslag van de VNG een kortgedingprocedure per deurwaardersexploot aanhangig maken tegen de VNG. Overig - De VNG behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen dan wel de aanbestedingsprocedure in zijn geheel stop te zetten indien i) premies en voorwaarden in de offertes van verzekeraars niet acceptabel zijn voor de doelgroep naar het oordeel van de VNG en ii) naar oordeel of ervaring van de VNG de implementatie om administratieve of automatiseringstechnische redenen niet vóór 1 november 2008 op de gewenste wijze gerealiseerd kan worden. - de kosten van de voorbereiding van de offerte, met inbegrip van nadere inlichtingen en eventuele bedrijfspresentaties, komen geheel voor rekening van de inschrijver, ook als de VNG de offerte niet selecteert, de aanbesteding opschort of geheel stopt, dan wel besluit geen enkele offerte te aanvaarden. - Indien de procedure voor de inschrijver niet geheel duidelijk is dient hij dit vóór 18 februari schriftelijk kenbaar te maken. 2.3 Beoordeling en gunningscriteria Voor het toekennen van de punten aan de aanbiedingen per gunningcriterium zal de volgende methode worden gehanteerd: - De VNG stelt een beoordelingscommissie in. - De offertes zullen per onderdeel onderling worden vergeleken en beoordeeld. - De beoordelingscommissie kent per onderdeel van de inschrijving die als beste is beoordeeld het maximum aantal punten toe. De overige inschrijvers zal een aantal punten toegekend worden, dat volgens de beoordelingscommissie het verschil in prestatie tussen de best offrerende en de desbetreffende inschrijver weergeeft (lineair). Het aantal punten zal per onderdeel worden afgerond op twee cijfers achter de komma. - De inschrijver dient in zijn offerte op alle genoemde eisen en wensen in te gaan en zal moeten aantonen dat hij aan de eisen en wensen voldoet. In Bijlage I dient de inschrijver op ieder onderdeel aan te geven: a. of hij akkoord gaat met het gestelde in het bestek; b. of hij de gewenste informatie heeft meegestuurd. - De VNG gunt de opdracht aan de partij met de economische meest voordelige inschrijving. Dit is de inschrijver die de meeste punten heeft toegekend gekregen. Gunningscriteria Score 1 Netto premie basisverzekering (zie paragraaf 3.1) 35 2 Netto premie 2009 aanvullende verzekering VNG Pakket (zie paragraaf 3.2) 15 3 Innovatie/keuzemogelijkheid dekkingen (zie paragraaf 3.2) 7,5 4 Bedrijfszorg (zie hoofdstuk 3.3) 7,5 Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 8

9 5 Kwaliteit (zie hoofdstuk 4) 20 6 implementatie/communicatie (zie hoofdstuk 6) 15 Ad gunningscriterium 1 De inschrijver met de laagste netto premie basisverzekering krijgt 35 punten toebedeeld. Ad gunningscriterium 2 De inschrijver met de laagste netto-premie 2009 of de laagste netto-premie 2008 plus bandbreedte aanvullende verzekering VNG Pakket krijgt 15 punten toebedeeld. Ad gunningscriterium 3 De inschrijver die naast het VNG Pakket de meest innovatieve pakketten aanbiedt krijgt 7,5 punten. Ad gunningscriterium 4 De inschrijver die het meest uitgebreide en geïntegreerde bedrijfszorg aanbiedt krijgt 7,5 punten. Ad gunningscriterium 5 In hoofdstuk 5 en in bijlage III worden 12 kwaliteitscriteria benoemd onderverdeeld in 5 groepen. Iedere groep wordt apart beoordeeld en aan iedere groep wordt maximaal 5 punten toebedeeld. Ad Gunningscriterium 6 De inschrijver met het beste plan van aanpak met betrekking tot implementatie en communicatie krijgt 15 punten. Indien na de totaaltelling van alle toegekende punten twee of meerdere verzekeraars gelijk eindigen met de meeste punten, wordt de opdracht gegund aan de inschrijver met de laagste som van de netto collectieve premie voor de basisverzekering plus netto premie aanvullende verzekering VNG Pakket. 2.4 Planning Versturen bestek 25 januari 2008 Deadline versturen schriftelijke vragen per 13 februari 2008 om uur Informatiebijeenkomst 18 februari 2008 Deadline sluitingsdatum offerte 28 maart 2008 om uur Onderhandelingsfase 1 vanaf week 15 in 2008 Mogelijke onderhandelingsfase 2 vanaf week 18 of 19 in 2008 Gunning uiterlijk 1 juli 2008 De sluitingsdatum voor het indienen van de offerte is vrijdag 28 maart 2008 om 17:00 uur. Het adres waar de offerte moet worden ingediend is: VNG T.a.v. de heer dr. M. Drucker Postbus GK Den Haag Bezoekadres: Koningin Marialaan GA Den Haag Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 9

10 Adres voor het versturen van een kopie offerte en het verkrijgen van nadere informatie: De Keizer Assurantie B.V. T.a.v. De heer W. Feelders Postbus AR Rotterdam Telefoon: E Het bestuur van de VNG besluit uiterlijk vóór 1 juli 2008 definitief over de gunning. 2.5 Offerte-eisen De offerte en bijlagen dienen in het Nederlands in tweevoud op papier te worden ingediend en rechtsgeldig ondertekend te zijn. - In de offerte en de bijlagen dient alle in dit bestek gevraagde informatie te worden verstrekt. Hiertoe dient inschrijver Bijlage I Invulprotocol volledig in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen. - De offerte dient uiterlijk op 28 maart 2008 om 17:00 uur in het bezit te zijn van de VNG. Een kopie hiervan dient aan De Keizer te worden verstuurd. Offertes die na de genoemde datum en tijd zijn binnengekomen zullen per ommegaande worden geretourneerd. Het risico van vertraging in de postbestelling berust geheel en al bij de inschrijver. Bij offertes waarbij ondergeschikte zaken, niet zijnde eisen, ontbreken, kan met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel nadere informatie worden opgevraagd. Deze informatie dient steeds binnen 5 werkdagen na het daartoe door de aanbestedende dienst gedane verzoek, te zijn ontvangen. 2.6 Overig Vertrouwelijkheid Niet openbare informatie die door de VNG wordt verstrekt aan inschrijvers wordt door de inschrijvers vertrouwelijk behandeld en mag niet zonder schriftelijke toestemming van de VNG openbaar worden gemaakt of aan derden kenbaar worden gemaakt. De inschrijvingen zullen niet retourneerd worden Gestanddoeningstermijn Van inschrijvers wordt verwacht dat zij hun offerte minimaal 9 maanden na indienen van de offerte gestand doen. Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 10

11 3 Eisen aan het product zorgverzekering Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Deelnemers aan deze collectieve zorgverzekering dienen naast de basisverzekering te kunnen kiezen uit meerdere aanvullende verzekeringen. Recht op deelname aan de collectieve verzekering. Recht op deelname bestaat voor de groepen die worden genoemd in paragraaf 1.5. Bij verlies van een recht op deelname doet de verzekeraar een voorstel voor een individuele voortzetting. De verzekeraar dient een voorstel te doen vanuit zijn reeks van eigen producten. Het voorstel moet minimaal een gelijkwaardig niveau van verzekering bieden en acceptatie met kwalen en gebreken moet zijn gegarandeerd. De verzekering gaat in per 1 januari volgend op de datum dat het recht op een deelname vervalt. Toegang tot de zorg Verzekeraars garanderen een toegang tot de zorg overal in Nederland. Incasso Verzekeraar dient in zijn offerte aan te geven wat de premieverlaging of de hogere korting is indien de werkgever de premie inhoudt op het salaris. Toezeggingen Toezeggingen gedaan door zittende verzekeraar met betrekking tot behandelingen en medicijnen worden één-op-één overgenomen door winnende inschrijver. 3.1 Eisen ten aanzien van de basisverzekering De VNG wil dat de collectieve basisverzekering gebaseerd is op de volgende uitgangspunten: 1. Restitutiepolis. 2. De verzekeraar dient gemak te creëren waarbij zoveel mogelijk rechtstreeks verrekening van schade plaats vindt tussen zorgverlener en verzekeraar. 3. Basisverzekering met een keuzemogelijkheid van een vrijwillig hoger eigen risico boven het wettelijke eigen risico van 150 euro. 4. Een zo laag mogelijke netto premie voor de basisverzekering. 5. De korting op de premie van de basisverzekering wordt vastgesteld voor de duur van de overeenkomst, waarbij het VNG-contract de hoogste kortingpercentage krijgt die verzekeraar biedt aan zijn klanten met een collectief contract. 6. Vergoeding van de zorgkosten wordt binnen twee weken na indiening van de declaratie uitbetaald aan de verzekerde. Bij een declaratie kan de verzekerde de verzekeraar verzoeken rechtstreeks aan de zorgverlener te betalen. De verzekeraar bevestigt de schadeuitkeringen aan de verzekerde door middel van een deugdelijke schadespecificatie. 7. De VNG beseft dat op de datum van de gunning de definitieve premies voor 2009 nog niet bekend zijn. Voor het vaststellen van de premie voor 2009 wordt een onderscheid gemaakt tussen de inschrijvers die een nominale basispremie vastleggen specifiek voor deze Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 11

12 doelgroep en de inschrijvers die de nominale basispremie vaststellen voor alle verzekerden van de inschrijver. Met het indienen van de offerte verklaart de inschrijver: - dat de verzekeraar de nominale premie tijdig (vóór 15 oktober 2008) vaststelt in overleg met de VNG; - indien de bruto nominale premie specifiek voor deze doelgroep wordt vastgesteld, dat een mogelijke stijging van 2009 ten opzichte van 2008 maximaal de laagste stijging in de markt* mag bedragen. Indien de bruto nominale premie niet specifiek voor deze doelgroep wordt vastgesteld, kan in de praktijk de stijging hoger zijn dan de laagste stijging in de markt*. In de offerte dient de inschrijver dan een voorstel te doen hoe hij met deze situatie zal omgaan waarbij de relatieve concurrentiepositie met betrekking tot de geoffreerde premie gelijk dient te blijven. - Het verder vaststellen in 2010 en 2011 van de netto nominale premie zal ieder jaar vóór 15 oktober in overleg met de VNG plaats vinden, waarbij een mogelijke stijging maximaal de mutatie in de rekenpremie van VWS mag bedragen. * onder markt wordt verstaan de 3 inschrijvers, volgend op de beste, die een offerte hebben uitgebracht voor deze aanbesteding 3.2 Eisen ten aanzien van de aanvullende verzekering De VNG wil dat de aanvullende verzekering gebaseerd is op de volgende uitgangspunten: de verzekeraar dient de verzekerde een keuze uit meerdere (minimaal drie) aanvullende verzekeringen aan te bieden; de verzekeraar accepteert de deelnemer met kwalen en gebreken non-select voor de aanvullende verzekering. Verzekerden kunnen jaarlijks per 1 januari non-select switchen tussen de aanvullende verzekeringen; ieder jaar wordt de dekking van de aanvullende verzekeringen in overleg met de VNG vastgesteld. Verzekeraars moeten bereid zijn in overleg met de VNG het product aanvullende verzekering jaarlijks aan te passen aan de ontwikkelingen binnen de markt, wetgeving en aan de achterliggende ervaringen. de verzekeraar dient zijn premies aanvullende verzekering voor 2009 in de offerte aan te geven. Indien verzekeraar deze premies niet bekend wil of kan maken, zal hij aan moeten geven wat de maximale bandbreedte zal zijn ten opzichte van De inschrijver wordt beoordeeld op de geoffreerde netto premie voor 2008 plus de maximale bandbreedte naar boven; de premie van de aanvullende verzekeringen is voor alle deelnemers gelijk en er wordt geen onderscheid gemaakt naar leeftijd of geslacht; de VNG behoudt zich het recht voor de dekkingseisen bij te stellen in overleg met verzekeraars, rekening houdend met het gelijkheidsbeginsel naar alle inschrijvers, indien tijdens de aanbestedingsprocedure de noodzaak daartoe zich aandient; de jaarlijkse aanpassing van de premies voor de aanvullende verzekering gedurende de contractstermijn wordt bepaald aan de hand van: - de schadelast in een bepaald jaar en de overeengekomen schadedrempel; - wijzigingen in de dekkingen van de basisverzekering die een mogelijk gevolg kunnen hebben voor de aanvullende verzekering. Schadedrempel en schadelast Op het moment van gunning wordt een schadedrempel tussen de VNG en de zorgverzekeraar afgesproken. De schadedrempel is de netto-premie minus de beheerskosten. Indien de schadelast hoger of lager is dan de overeengekomen schadedrempel, wordt de premie als volgt aangepast: Indien het verschil tussen schadelast en schadedrempel tussen 0% en 2,5% ligt, wordt de premie met 1% verhoogd of verlaagd worden. Bij ieder verschil boven de 2,5%, wordt de premie per procent verschil tussen schadelast en schadedrempel de premie met 1% verhoogd of verlaagd. Maximale verhoging of verlaging bedraagt Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 12

13 7,5%. Indien de schadelast meer dan 7,5% lager is dan de schadedrempel zal het lagere in een egalisatiefonds worden gestort tegen nader over een te komen condities. Gevolgen van wijzigingen in de dekking basisverzekering Premieaanpassing als gevolg van overheidsmaatregelen wordt marktconform en apart doorgevoerd tenzij partijen anders overeenkomen. Om de inschrijvers objectief te kunnen beoordelen (gunningscriterium 2) dient de inschrijver een netto premie af te geven voor een aanvullende verzekering die per dekkingsonderdeel gelijk is aan het niveau van het VNG Pakket (zie bijlage II). Innovatie De VNG hanteert het VNG Pakket als uitgangspunt, doch geeft de verzekeraars de flexibiliteit om, naast het VNG Pakket, een afwijkende innovatieve dekkingsvariant aan te bieden. Indien een verzekeraar besluit om hiervan gebruik te maken, dient hij voor de aanvullende verzekering die het VNG Pakket het dichtst benaderd duidelijk per afwijkend dekkingsonderdeel toe te lichten waarom hij gekozen heeft voor een mindere of meerdere dekking. De premie voor deze afwijkende dekkingsvariant dient gelijk te zijn aan de netto premie niveau VNG Pakket. In de gunningscriteria is opgenomen het criterium Innovatie/keuzemogelijkheid dekkingen (gunningscriterium 3). Met dit criterium geeft de VNG de zorgverzekeraar de ruimte om zich te onderscheiden op het vlak van innovatie en keuzemogelijkheid dekkingen. 3.3 Eisen aan Bedrijfszorg Verzekeraars dienen in hun offerte een voorstel te doen voor bedrijfszorg en integraal gezondheidsmanagement Het Bedrijfszorgpakket dient in ieder geval te bestaan uit de volgende (keuze)modules: psychosociaal (onder meer bedrijfsmaatschappelijk werk en psycholoog); fysiek (bijvoorbeeld de fysiotherapeut); thuiszorg (huishoudelijke ondersteuning); zorgservice (denk aan wachttijdbemiddeling voor behandeling bij de specialist, 1 dagdiagnose etc); training van gemeenten op het gebied van integraal gezondheidsmanagement. Laagdrempelige en snelle zorg draagt bij aan een daling van het ziekteverzuim. Vooral heldere afspraken over de wachttijden en de activiteiten binnen bedrijfszorg zullen een grote bijdrage leveren aan de tevredenheid over de zorg. Binnen het algemene raamwerk van bedrijfzorg dient de verzekeraar de bedrijfszorg op basis van maatwerk toe te kunnen snijden op de specifieke behoeften van: - een gemeente of regionale samenwerking van gemeenten en/of - bepaalde diensten (bijvoorbeeld plantsoenendienst) en/of beroepsgroepen (bijvoorbeeld brandweer). Iedere gemeente bepaalt zelf of zij het bedrijfszorgpakket wenst af te nemen. Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 13

14 4 Kwaliteit van de activiteiten van de verzekeraar 4.1 Inleiding De kwaliteit in de komende jaren van de verzekeraar blijkt uit zijn toegevoegde waarde boven de administratieve taken van zorginkoop en financiële afhandeling (schades uitbetalen). De VNG heeft als doelstelling met de invulling van deze aanbesteding de zorg voor de gemeentemedewerkers meetbaar ieder jaar te verhogen. Daarnaast ziet de VNG als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de zorg in het algemeen te stimuleren. Kwaliteit dient zoveel als mogelijk inzichtelijk en meetbaar te worden gemaakt in de komende jaren. In de weging van de offerte zal het onderdeel kwaliteit een belangrijk onderdeel vormen. De zorgmarkt kan schematisch als volgt worden weergegeven: Op het gebied van kwaliteit zal de verzekeraar beoordeeld worden op de volgende criteria, waarbij deze criteria ingedeeld zijn in 4 groepen: 1. Gezondheidsvoorlichting (GVO): informatieprogramma s a. informatieprogramma s (communicatieprogramma s) 2. GVO: preventieprogramma s (t.b.v. primaire, secundaire en tertiaire preventie) a. identificatieprogramma s b. classificatieprogramma s c. inhoudelijke preventieprogramma s d. ondersteuning / een helpdesk / begeleidingsteam(s) 3. (Medisch) inhoudelijke zorg a. medische behandelresultaat b. (wetenschappelijk) geaccepteerde behandelprotocollen c. feedback vanuit verzekeraar d. kwaliteitsindicatoren Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 14

15 e. ketenzorg 4. Vanuit de patiënt a. tevredenheid patiënt b. performance verzekeraar volgens patiënt In bijlage III wordt ieder criterium verder toegelicht. Van iedere verzekeraar wordt geëist dat hij in detail op de gevraagde onderdelen aangeeft in welke mate hij voldoet aan het criterium. Niet alleen op dit moment maar tevens hoe hij denkt invulling te geven aan het criterium in de komende 3 jaren zodat er ieder jaar een duidelijke verbetering valt waar te nemen met betrekking tot de invulling van het criterium. Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 15

16 5 Eisen aan beheer en management informatie 1. De VNG houdt er rekening mee dat sommige verzekeraars voorstellen doen voor het inrichten van een eigen entiteit/vennootschap/label voor deze specifieke doelgroep. Bij een gunning geldt als voorwaarde dat de VNG betrokken dient te worden bij de opzet daarvan alsmede bij het vaststellen van de nieuwe merknaam. 2. Aan het einde van de contractsduur kan de VNG beschikken over de merknaam, indien de merknaam voor deze groep specifiek is vastgelegd. Aan het einde van de contractsduur krijgt de VNG eveneens de beschikking over de klantgegevens op NAWniveau. Hoe hier vorm aan wordt gegeven wordt contractueel nader vastgelegd. 3. Verzekeraars dienen inzage te verschaffen in hun kostenstructuur van de afgelopen twee boekjaren en het komend jaar zodat inzicht wordt gekregen in de mate van efficiëntie van de verzekeraar. Zij dienen bij de offerte opgave te doen van de gehanteerde kostensoorten uitgedrukt in een percentage van de ontvangen premies. 4. Indien er bij de verzekeraar een standaardbeleid wordt gevoerd met betrekking tot de beloning van het intermediair, dan dient deze apart te worden vermeld. De VNG wil deze beloning benutten voor onder andere het vergoeden van haar eigen kosten van implementatie, behandeling en beheer van dit contract alsmede voor het ieder jaar uitvoeren van onafhankelijke kwaliteitsonderzoeken. Indien er geen standaardbeleid wordt gevoerd dan wil de VNG minimaal dat haar eigen kosten van implementatie, behandeling en beheer van dit contract alsmede voor het ieder jaar uitvoeren van onafhankelijke kwaliteitsonderzoeken vergoed worden. 5. De verzekeraar dient gedurende de duur van het contract twee keer per jaar verslag te doen aan de VNG van een premie/schadestatistiek uitgesplitst naar schadesoort en leeftijd. 6. Door middel van een zorgmonitor krijgt de VNG zicht op de toegang tot de arbeidsgerelateerde zorg. Daartoe verstrekt de zorgverzekeraar een maal per kwartaal een opgave van de gegevens over zorgconsumptie binnen de verzekerde groep(en) gespecificeerd naar zorgdisciplines (1 e en 2 e lijnen, medicijngebruik etc) toegespitst op de arbeidsgerelateerde zorg. 7. De verzekeraar dient jaarlijks een onafhankelijk statistisch representatief en voor deze doelgroep ontwikkelde klanttevredenheidsonderzoek onder de verzekerden in dit contract te verrichten. De uitkomst dient jaarlijks aan de VNG te worden gerapporteerd. Een eerste onderzoek vindt plaats aan het einde van het eerste kwartaal in De verzekeraar dient inzicht te geven in zijn klachtenprocedure. Per kwartaal wordt een overzicht verstrekt van het aantal klachten, soort klachten en de afwikkeling van de klachten. 9. Er wordt tussen verzekeraar en de VNG een contract en een service-level-agreement (SLA) gesloten op basis van: o de dienstverlening en serviceafspraken zoals opgenomen in de offerte van de verzekeraar. Verzekeraar dient een voorstel te doen voor de serviceafspraken richting verzekerden en o de tijdens de onderhandelingen overeengekomen dienstverlening en afspraken. Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 16

17 6 Eisen aan implementatie en communicatie Na de gunning zal de implementatiefase de belangrijkste fase zijn. Iedere verzekeraar dient in staat te zijn om een potentieel van verzekerden probleemloos te bedienen. Eisen aan implementatie en communicatie Van de verzekeraars wordt verwacht een detail plan van aanpak met de offerte mee te sturen waarin onder andere wordt ingegaan op: - aanpak project inclusief detailplanning; - marketing en communicatie; - ICT; - welke organisatievorm wordt eventueel opgericht om deze doelgroep te bedienen; - welke personele middelen heeft de verzekeraar nodig om de service en administratieve afwikkeling aan de verzekerden te garanderen en hoe denkt hij deze te realiseren; - hoeveel steunpunten zullen in het land worden ingericht om de klanten te bedienen; Daarnaast dient de verzekeraar in zijn plan van aanpak antwoord te geven op de volgende vragen: - welke harde garanties kan de verzekeraar afgeven zodat het implementatieproces probleemloos zal verlopen; - wat zijn de concrete ervaringen/track records van verzekeraar bij grote implementaties; - in welke mate beïnvloedt de overstap van potentiële verzekerden de solvabiliteit van de verzekeraar? Hoe zorgt de verzekeraar ervoor dat de solvabiliteitseisen van de DNB gewaarborgd blijven? Overig - In het contract tussen de inschrijver en de VNG zal een ontbindende voorwaarde worden opgenomen, dat, indien naar oordeel van de VNG, de implementatie niet verloopt conform het detail plan van aanpak, het contract ontbonden kan worden zonder enige vorm van schadevergoeding aan de inschrijver. Tevens behoudt de VNG zich dan het recht voor om een noodmaatregel toe te passen waarbij een andere verzekeraar de opdracht gegund krijgt. - Zoals gesteld in paragraaf krijgen inactieven en postactieven een premiekorting. De winnende verzekeraar zal samen met de VNG actief meewerken aan de uitvoering van deze regeling. Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 17

18 Bijlagen Bijlage I: Bijlage II: Bijlage III: Invulprotocol VNG Pakket Kwaliteitscriteria Bestek VNG Zorgverzekering 25 januari 2008 Pagina 18

ECCVA/U200801099 Lbr. 08/126

ECCVA/U200801099 Lbr. 08/126 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft zorgverzekering gemeenten uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200801099 Lbr. 08/126 bijlage(n) datum 9 juli 2008

Nadere informatie

100 jaar H AUG. 2012. Gemeente Woerden 12.014709. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8020

100 jaar H AUG. 2012. Gemeente Woerden 12.014709. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8020 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 100 jaar Vereniging van 0 1 A 1 D C\ Nederlandse GemeenteiU J ~ / (J 7 H AUG. 2012 Beh. Ambt. Streefdat.: informatiecentrum tel. uw kenmerk (070) 373 8020

Nadere informatie

: Harry Kampschöer (De Keizer)/Michiel Drucker(CvA/VNG) : Toelichting uitslag gunning VNG Zorgverzekering

: Harry Kampschöer (De Keizer)/Michiel Drucker(CvA/VNG) : Toelichting uitslag gunning VNG Zorgverzekering Memo Van : Harry Kampschöer (De Keizer)/Michiel Drucker(CvA/VNG) Cc : Pagina s : 5 Datum : 27 mei 2008 Betreft : Toelichting uitslag gunning VNG Zorgverzekering Doel memo Dit memo is om het VNG-bestuur,

Nadere informatie

ECWGO/U201601142 Lbr: 16/065 CvA/LOGA 16/17

ECWGO/U201601142 Lbr: 16/065 CvA/LOGA 16/17 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) - betreft Collectieve zorgverzekering 2017 Samenvatting ons kenmerk ECWGO/U201601142 Lbr: 16/065

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200801637 CVA/LOGA 08/31 Lbr. 08/165

uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200801637 CVA/LOGA 08/31 Lbr. 08/165 LOGA College voor Arbeidszaken/VN G ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arb eidsvo orwaarden CMHF informatiecentrum tel. (070)

Nadere informatie

De VNG verlengt de gemeentelijke collectieve zorgverzekering bij IZA met één jaar. De huidige collectiviteit loopt daarmee tot 1 januari 2013.

De VNG verlengt de gemeentelijke collectieve zorgverzekering bij IZA met één jaar. De huidige collectiviteit loopt daarmee tot 1 januari 2013. Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft verlenging collectieve zorgverzekering uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201002650 CvA/LOGA 11/02 Lbr: 11/002 bijlage(n)

Nadere informatie

LOGA. u42-3( OCP-033M13. Landelijk Overleg. ÂrbeM'svoorwâirHërr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070)

LOGA. u42-3( OCP-033M13. Landelijk Overleg. ÂrbeM'svoorwâirHërr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) LOGA Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad SsAs Landelijk Overleg u42-3( ÂrbeM'svoorwâirHërr OCP-033M13 informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft zorgverzekering: wijziging CAR- u w 0 Samenvatting

Nadere informatie

ECCVA/U200801637 CVA/LOGA 08/31 Lbr. 08/165

ECCVA/U200801637 CVA/LOGA 08/31 Lbr. 08/165 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft zorgverzekering: wijziging CAR- UWO Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200801637 CVA/LOGA 08/31 Lbr.

Nadere informatie

A!x:vt^ AFF ^KIJ-;^::. AFHAt.ija.li.':

A!x:vt^ AFF ^KIJ-;^::. AFHAt.ija.li.': College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO PNV CNV Publieke zaak CMHF o A Vf Brief aan de leden T.a.v. het college en de ra '.X-'.'fc ~-,v''^>vv a * ^ ^"^ A!x:vt^ AFF AFHAt.ija.li.': ^KIJ-;^::. 0 8 OKI. 2008

Nadere informatie

LOGA. Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 ~ Lbr. 08/1~5.

LOGA. Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 ~ Lbr. 08/1~5. LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAICAB 0 FNV CNV Publieke zaak C,MHF Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecen~ um tel. u~kenmerk

Nadere informatie

ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066

ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft ledenraadpleging collectieve zorgverzekering uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066 bijlage(n)

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea 2005-1 Sociaal Plan Musea 7 oktober 20 05 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nationale identificatie: 2577670 Postadres:

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam. 15 december 2005

Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam. 15 december 2005 Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam 15 december 2005 1. Inleiding Op 1 september 2005 hebben het College voor Arbeidszaken van de VNG enerzijds, en de vakbonden anderzijds,

Nadere informatie

Bijlage III: Kwaliteitscriteria

Bijlage III: Kwaliteitscriteria Bijlage III: Kwaliteitscriteria Groepen en gekozen criteria 2 Er zijn 4 groepen geïdentificeerd met de daarbij gekozen criteria: 1. GVO: informatieprogramma s a. informatieprogramma's (communicatie programma

Nadere informatie

Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 3

Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 3 Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 3 GEMEENTERAAD BRUMMEN ingekomen per e-mail: 05 sep 2012 Documentnummer: RD12.0265 Behandelaar: Kopie aan: ; DocOnd.: ledenbrief 12/080 Gerelateerd document:

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Wijziging Ambtenarenreglement 1995 n.a.v. diverse wijzigingen CAR-UWO met betrekking tot medewerkers sociale werkvoorziening, Wet Rampen en Zware Ongevallen, Zorgverzekering

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Wijzigingen AGN i.v.m. wijziging zorgverzekering

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Wijzigingen AGN i.v.m. wijziging zorgverzekering Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijzigingen AGN i.v.m. wijziging zorgverzekering Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Op 1 januari

Nadere informatie

Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden LJ\J VJXJL ' **u» *r*"»y*j- College voor Arbeid-szaken/VNG ABVAKABO HNV Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Stuknummer: 489147 Registratiedatum: 05/09/2012 Landelijk Overleg Gemeentelijke

Nadere informatie

ons kenmerk LOGA/ECCVA 12/13

ons kenmerk LOGA/ECCVA 12/13 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft ons kenmerk wijzigingen CAR-UWO ivm nieuw ECCVA/U201201328 contract collectieve Lbr:

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen - selectiefase -

Nota van Inlichtingen - selectiefase - Nota van Inlichtingen - selectiefase - Europese Aanbesteding Collectief Zorgcontract ten behoeve van: - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) - Het Interprovinciaal Overleg (IPO) - De Unie van

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA

Nadere informatie

Beantwoording Vragen Aanbesteding Collectieve Zorgverzekering

Beantwoording Vragen Aanbesteding Collectieve Zorgverzekering Beantwoording Vragen Aanbesteding Collectieve Zorgverzekering 1.3 Globale omschrijving en doelgroep Vraag 1. De SDD heeft hoge ambitie qua deelname (par. 1.3). De hoogte van de premie speelt daarbij een

Nadere informatie

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers 1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers De heer Heemskerk heeft mij verzocht na te gaan of een individuele gemeente zelfstandig dat wil zeggen los van binnen VNG-verband

Nadere informatie

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 uw kenmerk bijlage(n) 18 betreft Wijziging salarisbedragen, ons kenmerk ECCVA/U200800195 eindejaarsuitkering en levensloop Lbr.

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 12 oktober 2005 / 210/2005. Onderwerp Opheffing IZA-regeling

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 12 oktober 2005 / 210/2005. Onderwerp Opheffing IZA-regeling Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 12 oktober 2005 / 210/2005 Onderwerp Opheffing IZA-regeling Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder P. Lucassen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contact(punten): Afdeling Realisatie en Beheer Woonomgeving, unit Beleid en Programmering In het kader van

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Reglement 2014 Algemeen Artikel 1 1. De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële steun

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06 vnig Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft VNG maakt afspraken met Loyalis voor gevolgen aftopping pensioengevend

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Nota van Inlichtingen 1 Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opgesteld door: Projectgroep Versie: 1.0 Datum: 31-08-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C en E, beide te D. Zaak Zaaknummer : 2008.00672 Zittingsdatum : 1 oktober 2008 : Premiekorting, wijziging verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 1/6

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

ZDB. <v-t>/r>fllio/4 ACTIE. uw ksnmerk. ens konmnrk. ECCVA/U Lbr: 08/126

ZDB. <v-t>/r>fllio/4 ACTIE. uw ksnmerk. ens konmnrk. ECCVA/U Lbr: 08/126 Brief aan do ledon T.a.v. het college en de n /r>fllio/4 fihj iq, AFDELING i I i ACTIE ZDB j! f PARA ' F ' % Veremgmg van Nederlandse Gemeenten AFHANDEL1NG: (nformiuncnta-um tni. (070) 373 8021 uw

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Zorgverzekering speciaal voor Nederlanders die in het buitenland wonen en/of werken Bent u

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U Lbr: 12/059 ECCvA/LOGA 12/09

uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U Lbr: 12/059 ECCvA/LOGA 12/09 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Uitwerking CAO Salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201200956 Lbr: 12/059 ECCvA/LOGA 12/09 bijlage(n)

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Bijlage 16 Gunningscriteria Perceel 3 Buitendienst

Bijlage 16 Gunningscriteria Perceel 3 Buitendienst Bijlage 16 Gunningscriteria Perceel 3 Buitendienst behorende bij de Europese aanbesteding inhuur uitzendkrachten Versie 1.0 Definitief 09 maart 2017 1 1. Algemeen Onderstaande vijf (5) gunningscriteria

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 10/02/2015 S076. I. II. IV. V. VI. AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schiedam 3764939 Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Wagenpark lease SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbestedende Dienst: Cedris Referentie: , review 9

Wagenpark lease SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbestedende Dienst: Cedris Referentie: , review 9 Nota van Inlichtingen Wagenpark lease SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbesteding Wagenpark lease SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbestedende Dienst: Cedris Referentie: 2016-030, review

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd)

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) In deze special: Uw ziektekostenverzekering via PZO 1. PZO sluit collectieve contracten met vier verzekeraars

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking namens het Expertisecentrum Organisatie en Personeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

Richtlijn 2004/17/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: N.V. Nederlandse Gasunie

Richtlijn 2004/17/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: N.V. Nederlandse Gasunie Richtlijn 2004/17/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: N.V. Nederlandse Gasunie Concourslaan 17 De heer Arjan den Broeder9727 KC Groningen Internetadres(sen):

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Prijsvorming en aanbestedingsrecht

Prijsvorming en aanbestedingsrecht Prijsvorming en aanbestedingsrecht Monika Chao-Duivis Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft March 17, 2008 1 March 17, 2008 2 1 Onderwerpen Gunningscriteria Wat zijn de overleg

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

Onderwerp ARGA wijziging 2013-1: wijzigingen CAR i.v.m. nieuw contract collectieve zorgverzekering

Onderwerp ARGA wijziging 2013-1: wijzigingen CAR i.v.m. nieuw contract collectieve zorgverzekering Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : CM Reg.nr. : 4288344 Opsteller : S.M. de Jong-Meijers Telefoon : (033) 469 47 13 Datum : 9 januari 2013 User-id : MEIS Onderwerp ARGA wijziging 2013-1: wijzigingen

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09

ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Uitwerking CAO Gemeenten 2007-2009 uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Uw medewerkers wereldwijd verzekerd van de beste zorg Als werkgever voelt u zich verantwoordelijk

Nadere informatie

Even over de Bestuurders AOV. Beperking van financiële risico s

Even over de Bestuurders AOV. Beperking van financiële risico s Even over de Bestuurders AOV. Beperking van financiële risico s Inhoud Bestuurders AOV. 3 Goed om even te weten. 8 De Bestuurders AOV is een gerichte en collectieve verzekeringsoplossing van VNG Verzekeringen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden arbeidsongeschiktheid en pensioen 2014.1

Verzekeringsvoorwaarden arbeidsongeschiktheid en pensioen 2014.1 Bijlage Verzekeringsvoorwaarden arbeidsongeschiktheid en pensioen 2014.1 1. Begrippen Arbeidsongeschiktheid In deze voorwaarden is iemand arbeidsongeschikt als deze persoon voor tenminste 35% arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer

Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de de F. van Dijk secretaris van de Raad voor

Nadere informatie

EMVI Gunningscriteria BGMM Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar-

EMVI Gunningscriteria BGMM Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar- EMVI Gunningscriteria BGMM 2014-01 - Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar- Kenmerk : BGMM 2014-01 Status : Definitief Uitgevoerd door : Roel Gevers Datum : 05-03-2014 Algemeen Inschrijvers krijgen

Nadere informatie

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501192 Lbr.

Nadere informatie

College voor Arbeidszak»

College voor Arbeidszak» College voor Arbeidszak» Brief aan de leden T.a.v. het college Vereniging van Nederlandse Gemeenten frontoffice tel. (070) 373 8021 onderwerp opheffing IZA-regeling uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U2005

Nadere informatie

2004. Nr. : Dnst. : Griffie. Secundaire arbeidsvoorwaarden raadsleden. Leiden, 18 november 2004.

2004. Nr. : Dnst. : Griffie. Secundaire arbeidsvoorwaarden raadsleden. Leiden, 18 november 2004. Nr. : 04.0173. Dnst. : Griffie Secundaire arbeidsvoorwaarden raadsleden. Leiden, 18 november 2004. 2004. Proces De werkgroep secundaire arbeidsvoorwaarden raadsleden bestaande uit de raadsleden De Coo,

Nadere informatie

aanpassing CAR-UWO aan ECWGO/U november 2016 nieuwe collectieve LIN: 16/089 zoraverzekerina CvA/LOGA 16/20

aanpassing CAR-UWO aan ECWGO/U november 2016 nieuwe collectieve LIN: 16/089 zoraverzekerina CvA/LOGA 16/20 ,1,!!!!!1611,LIJI1J (LO GA 1dszaken./VNG Overheid CNV Overheid CMHF Brief aan de leden T.a.v. het college en della.: 14) GPD 25.11.2016 0124 Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum

Nadere informatie

ECWGO/U Lbr: 16/089 CvA/LOGA 16/20

ECWGO/U Lbr: 16/089 CvA/LOGA 16/20 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft aanpassing CAR-UWO aan nieuwe collectieve uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201601499 Lbr: 16/089 CvA/LOGA 16/20

Nadere informatie

In deze ledenbrief treft u een aantal wijzigingen aan van de CAR-UWO met als doel redactionele onvolkomenheden in de CAR-UWO te herstellen.

In deze ledenbrief treft u een aantal wijzigingen aan van de CAR-UWO met als doel redactionele onvolkomenheden in de CAR-UWO te herstellen. Brief aan de leden T.a.v. het college en raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Technische wijzigingen CAR- UWO Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201100883 ECCVA/LOGA 12/01 Lbr 12/007

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

paraaf chef: kopie aan: LOGA circulaire CvA/U , dd. 9 september Aanvulling wijzigingen CAR n.a.v. gewijzigde ingangsdatum pensioen

paraaf chef: kopie aan: LOGA circulaire CvA/U , dd. 9 september Aanvulling wijzigingen CAR n.a.v. gewijzigde ingangsdatum pensioen NOTA dienst: Dienst Bestuur datum: 28 september 2010 registratienummer: B/1013181 afdelingsnaam: steller: paraaf chef: kopie aan: onderwerp: DB/P&O mevr. M. Dekker LOGA circulaire CvA/U20100917, dd. 9

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200802017 CVA/LOGA 08/42 Lbr. 08/202

uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200802017 CVA/LOGA 08/42 Lbr. 08/202 LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV CNV. Publieke zaak CMHF Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum tel. (070)

Nadere informatie

Gerneente Delft. Ter informatie zenden wij u notitie Gunningsbesluit aanbesteding Wmo hulpmiddelen toe.

Gerneente Delft. Ter informatie zenden wij u notitie Gunningsbesluit aanbesteding Wmo hulpmiddelen toe. Gerneente Delft Retouradres. Wijk- en Stadszaken, Postbus 340, 2600 AH Delfl Gemeenteraad van Delft Afd.!^iT? Gemefente Delft Kopie 2 9 MEI 2009 Datum Ons kenmerk 975440 Uw brief van Onderwerp Toezending

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600947 Lbr.06/92 LOGA 06/20

MARZ/CvA/U200600947 Lbr.06/92 LOGA 06/20 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Hervorming FLO: CAR-teksten Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600947 Lbr.06/92 LOGA 06/20 bijlage(n)

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past,

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. de juiste keuze voor 2008. informatie voor de ondernemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. de juiste keuze voor 2008. informatie voor de ondernemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan de juiste keuze voor 2008 informatie voor de ondernemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan de juiste keuze voor 2008 U kunt uw productiviteit verbeteren met een goede zorgverzekering

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inrichting

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd in 2008 informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan de basisverzekering zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Samenvatting Delta Lloyd biedt in 2016 de volgende basisverzekering aan: Zorgverzekering Restitutie. Hier wordt de rekening

Nadere informatie

Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering

Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Vanaf 1 januari 2017 hebben gemeenten een

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden d.d. 17

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van B&W van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel (NL). t.a.v.:

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OBJECTEN DE MEENT, DE HOUT EN HOORNSE VAART TUSSEN ALKMAAR SPORT N.V. EN [NAAM LEVERANCIER] OVEREENKOMSTNUMMER

Nadere informatie