H.S. Hendrikse & Zn. B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H.S. Hendrikse & Zn. B.V."

Transcriptie

1 Het bedrijf H.S Hendrikse & Zn. Wegenbouw is sinds haar oprichting in 1951 succesvol actief in de gehele regio. Ons vakmanschap en ervaring alsmede onze uitrusting verzekeren u keer op keer van kwalitatief hoogwaardig uitgevoerde projecten. Onze werkzaamheden en specialisaties omvatten o.a.: * Bouwrijp maken * Aanleggen en vervangen van riolering * Relinen riolen * Woonrijp maken * Aanleg verhardingen * Grondverzet * Aanbrengen van slijtlagen * Asfalteringswerkzaamheden * Aanleg van rioolinfiltratie systemen * Aanbrengen ondergrondse containers * Het oplossen van verstoppingen * En nog veel meer!!! Certificeringen; Zoals uit de gevoerde logo's blijkt, is H.S. HENDRIKSE & ZN B.V. in het bezit van zowel het NEN- EN-ISO 9001:2000 als het VCA** 2008/05 certificaat. In 1996 werd ons kwaliteitssysteem opgezet en in 1997 het kwaliteitssysteemcertificaat behaald. Daarnaast is sinds 2000, VCA** in ons kwaliteitssysteem geïntegreerd. Inmiddels hebben wij ons ook laten certificeren in 2010 als erkend bestratingsbedrijf "SEB" waarbij 100% van de straatmakers in bezit is van een straatmakers diploma of in opleiding zijn. Ons beleid is erop gericht om bij de uitvoering van de activiteiten en werkzaamheden te streven naar een optimaal evenwicht tussen het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van zowel werknemers als derden. Daarnaast staan aspecten als zorg voor het milieu en een gezonde economische ontwikkeling centraal Wordt het jaar dat wij ons laten certificeren voor de CO2 ladder startende met ladder 3 daarnaast zullen we MVO en ISO gaan vertalen in ons bedrijf. Voornoemde verantwoordelijkheden worden door ons zeer serieus genomen en gelden uitdrukkelijk voor alle personen binnen onze organisatie. Om te bereiken dat een ieder zich terdege bewust is van deze verantwoordelijkheden zijn ze verankerd binnen onze organisatorische structuur en vastgelegd in het KVGM-handboek. Ons beleid is erop gericht om persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade waar mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat, met in achtneming van de geldende wetgeving en normen, de bij Hendrikse voorkomende gevaren zorgvuldig zijn geïnventariseerd en geëvalueerd. Wijzigingen in wetgeving, de stand der techniek of aspecten uit de gezondheid- en/of milieukunde vormen voor ons dringende redenen ons VGM-beleid aan te passen.

2 Veiligheid voor alles! We streven er dan ook naar ongevallen te voorkomen door de risico's welke er aan ten grondslag liggen te minimaliseren. Door gericht management en de actieve betrokkenheid van zowel leidinggevenden als uitvoerend personeel wordt de beheersing van verliezen door ongevallen nagestreefd. H.S. HENDRIKSE & ZN B.V. heeft met de Bedrijf Milieu Dienst (BMD) een overkomst gesloten om zich door hen bij te laten staan in de rationalisering en optimalisering van de milieuzorg binnen de onderneming. Samen met de BMD wordt jaarlijkse de actuele situatie van de onderneming getoetst. De hiervan door de BMD opgestelde verslaglegging dient vervolgens mede om eventueel voorkomende milieu-incidenten te beheersen en tot een absoluut minimum te beperken. Door terugkoppeling en het in woord en daad doorvoeren van bijstellingen, streeft Hendrikse naar voortdurende verbetering van haar KVGM-zaken. Enerzijds door het behalen en behouden van het VCA-certificaat en anderzijds door het formuleren van verbeterde doelen in ons actieplan alsmede het realiseren van deze doelen. De uitwerking van ons KVGM-beleid is vastgesteld in het KVGM-handboek. Hierin staat de KVGMtaken en verantwoordelijkheden duidelijk omschreven; daarnaast zijn de functie-eisen in dit handboek opgenomen en zijn ook de bevoegdheden van de leidinggevenden impliciet benoemd. De KVGM verantwoordelijke binnen onze organisatie is de heer R.N. Westbroek. Daarnaast stelt de directie zich uitdrukkelijk op de hoogte van de KVGM-zaken en de integratie hiervan binnen de bedrijfsactiviteiten. CO2 bewust: H.S. HENDRIKSE & ZN B.V. wil graag bijdragen aan het maatschappelijk en verantwoord ondernemen. Dit betekent bewust omgaan met het gebruik van energiebronnen. H.S. HENDRIKSE & ZN B.V. wordt gezien als een klein bedrijf, wat inhoudt dat in principe geen initiatieven worden genomen om sector breed projecten te ontwikkelen rond klimaatverandering. Dat neemt niet weg dat we initiatieven hieromtrent niet uit de weg gaan en waar mogelijk een bijdrage (willen) leveren aan een beter milieu. Daarnaast willen we hierover transparant communiceren, zowel intern naar de medewerkers als extern naar opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers etc. Om een duidelijk inzicht te krijgen in de uitstoot van de verontreinigingen zullen we weergegeven hoe deze uitstoot verdeeld is over de verschillende scopes van de footprint. De footprint van H.S. HENDRIKSE & ZN B.V. heeft betrekking op scope 1 en 2 van de CO2-prestatieladder. Voor eis 3.A.1. van de CO2- Prestatieladder is het verplicht scope 1 en scope 2 te rapporteren. Emissies die in scope 3 vallen komen om deze reden niet terug in onze voetafdruk.

3 Organisatorischegrens HS HENDRIKSE WEGENBOUW Onderaannemers ZZP-ers Leveranciers *HS Hendrikse heeft geen operationele of financiële invloed op de onderaannemers, ZZP'ers of leveranciers A. Inzicht emissie inventarisatie 2013 (2013). Operationele grenzen Conform het GHG Protocol wordt onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissie (scopes) in twee categorieën: directe emissies (scope 1) en indirecte emissies (scope 2 en 3). Scope 1 De CO2 uitstoot in scope 1 betreft alleen de directe broeikasgasemissie van het bedrijf zelf, dus veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen (diesel, aardgas, benzine) en overige directe emissie van broeikasgassen (bijvoorbeeld de lekkage van koelvloeistoffen ter plaatse) als gevolg van de activiteiten die het bedrijf zelf uitoefent. Scope 2 Daarnaast wordt in een CO2 voetafdruk ook indirecte CO2 uitstoot ten gevolge van het elektriciteitsgebruik meegenomen. Bij het gebruik van elektriciteit op het bedrijf komt weliswaar geen CO2 emissie vrij (m.a.w.: in een elektrisch apparaat vindt geen verbrandingsproces plaats), maar bij de productie van elektriciteit in de elektriciteitscentrale wel. Door het inkopen van elektriciteit stoot het bedrijf op indirecte wijze CO2 uit. Ook de inkoop van rest- of stadswarmte wordt om deze reden tot scope 2 gerekend. In de CO2- Prestatieladder worden zakelijke kilometers met privé auto (personal cars for business travel) en zakelijke vliegtuigkilometers (business air travel) tevens tot scope 2 rekent, in tegenstelling tot het GHG Protocol, die deze onderdelen aan scope 3 toeschrijft. Scope 3 Tenslotte komt bij een organisatie indirecte CO2 emissie vrij door activiteiten waar men zelf geen invloed op kan uitoefenen; bijvoorbeeld emissies die vrijkomen bij de afvalverwerking door een externe partij, door productie van materialen die de organisatie inkoopt, of door woon werkverkeer van medewerkers (OV of eigen auto). Deze indirecte emissies worden scope 3 emissies genoemd.

4 Voor H.S. Hendrikse zijn de scopes als volgt ingevuld: Scope 1 - Voertuigen in eigendom: brandstofverbruik eigen wagenpark (diesel) - Brandstofverbruik: - Brandstofgebruik voor verwarming van het kantoor, de werkplaats en voor de verwarming van keten op de projectlocaties (respectievelijk aardgas en propaan) - Brandstofverbruik overig materieel (diesel) Scope 2 - Elektriciteitsverbruik: indirecte emissie van ingekochte elektra op het kantoor en in de werkplaats - Zakelijke kilometers met privé-voertuigen

5 H.S. Hendrikse & Zn. B.V. CO2 Emissie inventarisatie 2013 Versie: 1 Datum: Categorie Onderdeel Ton CO2 Verwarming 6,3 Scope&1 Verbruikte brandstof Verbruik door machines e.d. 423,6 Zakelijk auto vervoer Lease bedrijf/ auto's in eigen beheer 28,7 Scope&2 Declarabel brandstofverbruik privé auto's medewerkers voor zakelijk verbruik (zonder woon-werk verkeer) Gedeclareerde kilometers voor zakelijke ritten 0,1 Ingekochte elektriciteit / Elektriciteit (grijs) 7,7 Totaal 466

6 B. Reductie GAS Opnieuw inregelen van de CV installatie (waterzijdig inregelen) incl. een onderhoudscontract ELEKTRA Verbruik van minder papier (minder printen), dit door de instellingen van de computers standaard op dubbelzijdig in te stellen Mogelijk overstappen naar 'Groene' Stroom BRANDSTOF Bij aankoop nieuwe bedrijfsauto's kiezen voor bedrijfsauto's met een euro 5 norm Waar mogelijk kiezen voor auto s op milieuvriendelijke brandstoffen, Voor de medewerkers die op de vrachtauto rijden de cursus "het nieuwe rijden/draaien" laten volgen Bij nieuwe personenauto s zal rekening gehouden worden met Co2 uitstoot Bij aanschaf van materieel zal verbruik meengenomen worden in de besluitvorming Medewerkers aanspreken op gedrag op de projecten

7 C. COMMUNICATIE Ons communicatieplan is gericht op alle medewerkers en externe belanghebbenden. 1.1 Interne communicatie Interne structurele communicatie zal te minste 2x per jaar plaatsvinden. De intern belanghebbenden zijn directie, management, werknemers en ingehuurd personeel. De communicatie richting de medewerkers zal plaatsvinden via een afzonderlijke nieuwsbrief. Er zijn geen verschillende groepen medewerkers in die zin dat er onderscheid naar boodschap is. In de 2-jaarlijkse interne communicatie staan de volgende onderwerpen centraal: - Communicatie over het energiebeleid; - De kwantitatieve reductiedoelstellingen; - De grootte van de CO2 footprint; - De reductiemaatregelen; - De behaalde doelstellingen; - De voortgang van de doelstellingen. In de nieuwsbrief is standaard een oproep opgenomen voor het leveren van een individuele bijdrage door de medewerker (een oproep om mee te denken). 1.2 Externe communicatie Externe structurele communicatie zal minstens 2x per jaar plaatsvinden. Onze extern belanghebbenden zijn: - Opdrachtgevers (overheidsinstellingen); - Leveranciers (we doen zaken met Wavin, in bezit van CO2 prestatieladder); - Onderaannemers (straatmakers bedrijven bv.); - Brancheorganisaties; - Collega-bedrijven. In de 2-jaarlijkse externe communicatie staan de volgende onderwerpen centraal: - Communicatie over het energiebeleid; - De kwantitatieve reductiedoelstellingen; - De grootte van de CO2 footprint; - De reductiemaatregelen; - De behaalde doelstellingen; - De voortgang van de doelstellingen. Er is geen onderscheid in de communicatie-boodschap naar extern belanghebbende. De externe communicatie zal voornamelijk plaatsvinden via de website. In de nieuwsbrief is vermeld dat externen bijdragen/ideeën kunnen aanleveren.

8 1.3 Inrichten website De bedoeling is om op de website een pagina in te richten die informeert over het CO2 reductiesysteem van ons bedrijf. Op deze site bevindt zich up to-date informatie over: - ons CO2 reductiebeleid - onze CO2 footprint - de CO2 reductiedoelstellingen, en de voortgang hierin - de CO2 reductiemaatregelen, en de voortgang hierin - een kopie van ons energie management actieplan (3 B 2) - alle externe communicatie - zodra behaald; een kopie van ons meest recente CO2 bewust certificaat D. TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (TBV) COMMUNICATIE Maak onderstaande TVB matrix op maat, ingevuld op basis van de hierboven ingevulde tabellen. Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten toegewezen worden om bovenstaande te realiseren? Als de organisatie een eigen TVB matrix of procedure heeft op dit gebied kan die ook volstaan, mits aangepast naar de activiteiten voor interne en externe communicatie. Alle onderstaande taken vallen onder verantwoordelijkheid van de Directie i.s.m. de KAMcoördinator die voorstellen doet voor de interne en externe communicatie waarna de directie deze beoordeelt: - Bewaken continue bewustzijn en kennis - Bijhouden website - Samenstellen en versturen nieuwsbrief intern en extern - Bewaken continuïteit in communicatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 Meijerink Holding BV september 2012 definitief Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 dossier : BA9559-101-100

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari 2014 3.A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie... 3 2. Verantwoordelijke...

Nadere informatie

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht. CO2-prestatieplan Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl Versie : 2.0 Datum : 24-10-2014 Inleiding Organisatie

Nadere informatie

3B2 Energie Management Actieplan

3B2 Energie Management Actieplan 3B2 Energie Management Actieplan C.A. de Groot Holding B.V. Energie Management Actieplan C.A. de Groot Holding B.V. 19-06-2014, versie 1 Opgesteld door: P.C. Kesselaar(KAM-coördinator) Vrijgave door: K.J.

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

CO2 reductiebeleid en doelstelling 2011-2012

CO2 reductiebeleid en doelstelling 2011-2012 CO2 reductiebeleid en doelstelling 2011-2012 Opsteller : R.J.W. Martinus Functie : Datum : 04 oktober 2012 Document : KAM2012.05.001 Versie : 1.2 Inhoudsopgave 1.0 Het CO 2 reductiebeleid van ons bedrijf...

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP)

Energiemanagement plan (EMP) Jaarrapportage m.b.t. D Participatie Energiemanagement plan t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 W. BROUWER/J.CUSVELLER KAM Namens

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V.

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V. Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Eijkelboom B.V. t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 30-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-03-2015 J. TEUNISSEN KAM Namens de directie,

Nadere informatie

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. CO 2 -footprint 2012 Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden 4 2.2 Basisjaar 4 2.3 Rapportageperiode

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder Energie Management Systeem Handboek energiemanagement CO 2 -Prestatieladder mei 2015 Inhoudsopgave 1. Doel, inhoud, structuur energiemanagement... 3 2. Termen en definities... 4 3. De organisatie... 5

Nadere informatie

Corporate Carbon Footprint

Corporate Carbon Footprint 2014 Corporate Carbon Footprint Missie: Samen werken we aan CO2 reductie Rapportage: CFA 2014 Datum: 11 augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.4 Inhoudsopgave: 1 Voorwoord... 3 2 Directieverklaring...

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTPLAN ISTIMEWA ELEKTRO

ENERGIEMANAGEMENTPLAN ISTIMEWA ELEKTRO ENERGIEMANAGEMENTPLAN ISTIMEWA ELEKTRO Opgesteld door : D. Plaisier, KAM-Functionaris Datum : 02-03-2015 Revisie : Revisie 11 Autorisatie : F.G.A. Lelieveld, Directeur Handtekening : F.G.A Lelieveld Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie