DE ZONNEBOllER, EEN WARME TOEKOMST?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE ZONNEBOllER, EEN WARME TOEKOMST?"

Transcriptie

1 DE ZONNEBOllER, EEN WARME TOEKOMST? Opdrachtcode: Auteur: ing. C.J.E. Gordijn. De Bedrijfskundewinkel eerste begeleider: J.A.J.M. Schram tweede begeleider: D. Louwers Technische Universiteit Eindhoven, januari 1996

2 SAMENVATTING De aanleiding voor dit kwalitatief marktonderzoek was de interesse bij de opdrachtgevers naar het marktpotentieel van de zonneboiler op de nederlandse markt. De onderzoeksvragen waren: 1. Wat is er in Nederland over het produkt bekend? Zijn er bestaande rapporten? Welke subsidiemogelijkheden zijn er? 2. Wie zijn de mogelijke afnemers in Nederland en wat zijn hun koopredenen? 3. Wie zijn de aanbieders op dit moment in Nederland en vanuit het buitenland? Aan de hand van interviews van deskundigen en deskresearch is het onderzoek uitgevoerd. De zonneboiler is een volwassen produkt en kan grofweg worden ingedeeld in een viertal typen: de standaard zonneboiler; de ge integreerde zonneboiler; de cv-zonneboiler; de zonneboiler-combi; De zonneboiler bespaart, omdat het naverwarmingstoestel mirwl.er--9a8j:w.e verbruikt. De financiele besparing bedraagt voor een gewoon gezin ongev{er f 90,:cper jaar. De teru-gverdie-ntijo is lang en is afhankelijk van type, warmwater.verbrufk, welk vorig warmwatertoestel men in gebruik had, en de hoogte van de subsidie (landelijk het zelfde, per regio verschillend) tussen de 12 en 14 jaar. Indien de energiebelasting van 3,8% wordt illgevoerd kan de terugverdientijd verkort worden tot 8 jaar. De levensduur is ongeveer 1 5 jaar. Op de markt bevinden zich een 1 5-tal producenten en handelsondernemingen. Ze brengen totaal ongeveer 23 produkten op de markt, welke sommige in het buitenland zijn geproduceerd. De produkten zijn allemaal getest door TNO en zijn van een goede kwaliteit. De ontwikkelingen ter verbetering gaan door, vaak in samenwerking met TNO. Kostentechnisch wordt getracht de produktiekosten te verkleinen. Dit loopt niet geheel volgens het Meerjaren Afspraak, die is gemaakt tussen overheidsinstanties, producenten, en energiebedrjjven. Deze afspraak beoogt het behalen van de doelstelling om in zonneboilers te hebben geplaatst. De betrokkenen zijn overeengekomen dat, indien in zonneboilers zijn geplaatst, de zonneboiler vanaf 1998 in staat is om zonder subsidie te overleven. De markt is dan voor aile betrokkenen, zoals producenten en installateurs interessant geworden. De geplande en afgesproken prijsdaling gaat voornamelijk ten koste van de winstmarge van de producenten. Het technisch marktpotentieel bedraagt woningen tot De Overheid steunt de markt door middel van de Nationale Zonneboiler Campagne en subsidie op de aanschaf van de produkt en op de produkt- en marktontwikkeling. De energie bedrijven, woningcorporaties en andere intermediairs ondersteunen de zonneboiler door interventie-acties. Hoe effectief deze acties van intermediairs en overheid is na nader onderzoek moeilijk te stellen. De persoonlijk inzet van medewerkers van intermediairs blijkt een krachtige factor te zijn in de stimulering van de zonneboiler.

3 De particulieren staan nog onwennig te opzichte van de zonneboiler. Ze hebben twijfels over de kwaliteit en vinden de zonneboiler nog vaak te duur. CommercitHe instellingen in de bouw- en renovatie branche vinden de zonneboiler niet rendabel en passen dit produkt enkel toe indien dat door de overheid verplicht wordt gesteld. De zonneboiler wordt door de overheid niet als belangrijkste energiebesparende produkt gezien. geconcllj.!irulrd kan worden dat de zonneboiler volwassen is, maar de zonneboilermarkt nog niet. Wanneer de zonneboiler markt rijp is, valt moeilijk uit de huidige beschikbare informatie te voorspellen. Het verdient de aanbeveling om de ontwikkelingen in de zonneboilermarkt te volgen. De trend in de zonneboiler markt zal over een jaar beter zichtbaar zijn, waarop voorspellingen v~~r in de toekomst kunnen worden gebaseerd. ii

4 VOORWOORD Allereerst wil ik mijn dank uitspreken voor de deskundige adviezen die tijdens de uitvoering van dit onderzoek heb gekregen. Mijn speciale dank gaat uit naar Ton Rombouts, mijn kreun, steun en toeverlaat, die met zjjn opbouwende kritiek een grote bijdrage heeft geleverd aan de rapportage van dit onderzoek. Verder ben ik dr. ir. E. van Zee erg erkentelijk voor zijn tijd en duidelijke compacte adviezen. Tijdens de uitvoering van dit onderzoek bleek elk antwoord weer tot een nieuwe vraag te leiden. Uiteindelijk heb ik de resultaten in de huidige vorm gecomprimeerd. Voor verdere ge'intereseerden verwijs ik naar de reader of organisaties als de Novem en Holland Solar. Naar mijn persoonlijke mening is de zonneboiler een van de beste investeringen die de hedendaagse milieubewuste mens kan doen. Je koopt het en zonder enige verdere moeite bespaar je elke dag energie. Bovendien geef je de omgeving op een zichtbare manier te kennen dat een milieubewuste levenswijze jouw keuze is en dat de nieuwe technische ontwikkelingen dit heel goed mogelijk maken. Daarnaast scheelt het uiteindelijk ook nog in de portemonnee. Als geheel Nederland of tenminste 15 % van de bevolking mijn mening zou delen, dan zou de zonneboiler een hele warme toekomst tegemoet gaan. Lees en huiver!! Eindhoven, januari Carla Gordijn, iii

5 ~BKDRI.Jf'SKt1NDE ~\IV ink.. I De zonneboiler, een warme toekomst? II\lHOUDSOPGAVE SAMENV A TTING VOORWOORD A.ONDERZOEKSOPZET 1 DE AANLEIDING 2 HET PROBLEEM 3 DE OPDRACHT 4 DE ONDERZOEKSMETHODE 5 RAPPORTAGE B. DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 1 VAN ZON TOT BOILER 1., Type zonneboilers 1.2 Rendement 1.3 Energieprijzen 1.4 Levensduur 2 PRODUCTIESECTOR 2.1 De producenten 2.20ntwikkelingen 3 SUBSIDIES 3.1 De BSET-regeling 3.2 De praktijk met de subsidies 3.3 Na BSET-regeling 3.4 Producenten subsidie 4 MARKT 4.1 Substituten van de zonneboiler. 4.2 De vraag naar zonneboilers in De rol van energiebedrijven op de vraag 4.4. Het technisch marktpotentiee! 4.5 Consumenten voorkeur 4.6 De europese markt 5. WONINGBOUWVERENIGINGEI\I/WONINGCORPORATIES 5.1 De resultaten van het gedragsonderzoek. 6 ZONNEBOILER CAMPAGNE 7 PROJEKTMATIG PLAATSEN VAN ZONNEBOILERS 7.1 Grote coljectoren 7.2 Projektontwikkelaar 7.3 De architect 7.4 Brabantse zonneboiler markt C. CONCLUSIE & AANBEVELINGEN. BRONVERMELDING BIJLAGEN iii

6 I""'BEDRJJFSKtlNDE ~VV' ink.. I De zonneboiler, een warme toekomst? A.ONDERZOEKSOPZET 1 DE AANLEIDING De opdrachtgevers zijn beide werkzaam op de verkoopafdeling een het aluminiumverwerkend bedrijf. Gedurende hun werkzaamheden hebben de opdrachtgevers een stijging in de vraag naar aluminium omlijsting voor zonneboilers geconstateerd in de regio Zuid Duitsland en Oostenrijk. Klaarbljjkelijk stijgt in deze gebieden de vraag naar zonneboilers. Door dit gegeven is bij beide heren de vraag gerezen of er wellicht ook vraag naar dit produkt in Nederland is of nog gaat komen? 2 HET PROBLEEM De opdrachtgever hebben alvorens De 8edrijfskundewinkel te benaderen, een eerste orientatie op de producentenmarkt voor zonneboilers uitgevoerd. Deze wees uit, dat er in Nederland slechts twee kleine ondernemingen zijn gespecialiseerd in het maken van zonneboilers. Het doel van de opdrachtgevers is, om afhankelijk van de behoefte in de nederlandse markt, een onderneming op te starten gericht op de verkoop en eventueel assemblage van zonneboilers. Om deze stap te nemen zijn er voor de opdrachtgevers nog een groot aantal onduidelijkheden omtrent he(nederla.n.q.s"marktppj~nti~~lvoor zonneboilers. Door hun drukke werkzaamheden hebben beide opdrachtgevers niet de vrijneid en de tijd om deze onduidelijkheden te verhelderen. Daarom hebben zij De 8edrijfskundewinkel ingeschakeld om een aantal brandende vragen voor hen te beantwoorden. 2

7 De l'onneboiler, een warme toekomst? DE OPDRACHT De opdracht voor de student(e) van de bedrijfskundewinkel betreft het uitvoeren van een onderzoek naar het marktpotentieel voor een zonneboiler-ieverancier in Nederland. De onderzoeksvragen van de opdrachtgevers luiden: 1. Wat is er in Nederland over het produkt bekend? Zijn er bestaande rapporten? Welke subsidiemogelijkheden zijn er? 2. Wie zijn de mogelijke afnemers in Nederland en wat zijn hun koopredenen? 3. Wie zijn de aanbieders op dit moment in Nederland en vanuit het buitenland? 4 DE ONDERZOEKSMETHODE Dit marktonderzoek beperkt zich tot het kwalitatieve gedeelte van een regulier marktonderzoek. De gehanteerde methode is het verzamelen en verwerken van cijfers en visies van deskundigen. Zie bijlage 1 voor het plan van aanpak. Door middel van het verzamelen van informatie en het interviewen van enkele deskundigen is getracht de bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden. Spoedig bleek dat er een schat aan informatie voorhanden is. Hierdoor was een kwantitatief onderzoek voor de beantwoording van de onderzoeksvragen niet nodig. De onderstaande instanties en ondernemingen zijn in dit onderzoek benaderd. Overheidsinstanties oa Novem 11, Holland Solar, Senter Energie bedrijven Branche verenigingen Centraal bureau v~~r statistiek Informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken Informatiecentrum van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieu Produktie bedrijven Kamer van Koophandel Handelsondernemingen Woningbouwverenigingen Proje ktontwi kkelaars Adviesbureaus 1 1 Novem, Nederlandse Onderneming voor energie en milieu 3

8 1"tlr 81!DltIJ F'SKUND p!vvinkel De zonneboiler, een warme toekomst? 5 RAPPORTAGE Dit rapport bestaat uit drie gedeeltes. A. De aanleiding en aanpak van het onderzoek. Hierin wordt de de aanleiding, probleemstelling aanpak en onderzoeksmethode verduidelijkt. B. De resultaten. In dit gedeelte worden de resultaten van het kwalitatieve onderzoek gerapporteerd. De onderzoeksvragen worden in dit gedeelte beantwoord. C. De conclusies en aanbevelingen. In de conclusies en aanbevelingen wordt kort uiteengezet of er gesproken kan worden van een warme toekomst voor de zonneboiler. 4

9 I~BEDRIJFSKUNDE ~vvinkel De zonneboiler, een warme toekomst? on d c ~ OIeme rllad T ie II e n B. DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 1 VAN ZON TOT BOILER De zonneboiler verwarmt water met behulp van een zonne-energie. De standaardzonneboiler bestaat uit een zonnecollector, een ge isoleerd voorraadvat en een circulatiepomp met de regelapparatuur. De zonnecollector vangt het zonlicht op, zet het licht om in warmte en geeft het af aan het langsstromend water. De collector is een ondiepe bak met een oppervlakte van gemiddeld 3 m 2 en bestaat uit drie lagen. Een glazen afdeklaag, een absorber en isolatie materiaal. De absorber bestaat uit een of meerdere metal en platen die onder invloed van het zonlicht opgewarmd worden. In deze platen zijn kanaaltjes aangebracht waar water doorheen stroomt. Het door de collector opgewarmde water stroomt door de warmtewisselaar, die de opgenomen warmte afstaat aan het water in het voorraadvat. Het water uit het collector circuit is gescheiden van het water in het voorraadvat. Het meest gang bare type zonneboiler gebruikt gewoon water voor de warmte-overdracht. Dit water wordt met een elektrisch pompje rondgepompt. De pomp wordt aangestuurd door een elektronisch regelsysteem. Deze is aangesloten op twee temperatuursensoren in het voorraadvat en op de absorberplaat. In geval de temperatuur van de collector hoger is dan die van het voorraadvat slaat de pomp aan. Indien de temperatuur in de collector lager is, stopt de pomp en loop de collector leeg. Hierdoor wordt voorkomen dat het water uit het voorraadvat warmte afstaat aan het water uit de collector en kan het circuitwater 's winter niet bevriezen. Ais het water in het voorraadvat een temperatuur heeft van 90 graden celsius, stopt de pomp om oververhitting te voorkomen. Er is niet altijd voldoende zonlicht om het water voldoende te verwarmen. De temperatuur van het water in het voorraadvat schommelt tussen de 10 en 90 graden celsius. Dit betekent dat een naverwarmer noodzakelijk is indien het water te koud is. Daarom wordt een zonneboiler altijd aangesloten op een gewoon warmwatertoestel om het yvater bij te verwarmen. Er bestaan vele soorten warmwatertoestellen, zoals gasgeisers, gasboilers, elektrische boiler (deze heeft een slecht rendement) en combiketels. Aile gewone warmwatertoestellen, met uitzondering van de keukengeiser, zijn geschikt als naverwarmer van de zonneboiler. 5

10 !Wf'BEDRI.ll'SKlfNDE ~vv i: r""i k... I De een warme toekomst? 1.1 Type zonneboilers Grofweg kunnen de type zonneboilers in vier groepen worden ingedeeld. Uit het rapport van Sasburg Vissers en Aarts (SV&A) blijkt dat 77% van de geplaatste zonneboilers met een gastoestel wordt naverwarmd en 15 % elektrisch. Tabel 1: De vier groepen waarin de zonneboilers kunnen worden ingedeeld. Type opp in m' voorraadvat navsrwarming prois standaard zonneboiler 3 tot 4 80 tot 120 rondgepompt in gesloten circuit ev-ketel met tapspiraal 2000 tot4000 compacta zonneboiler idem geen.diract in collector verw~ a,md idem combiketel 2000 tot 3000 cv~zonneboiler 3 tot tot 240, in voorraadvat ex Ira warmle wisselaa, van ev-ketel, geen extra naverwarmloeslel nodig idem met ge 'ntegree,de naverwarmrng 3000 tot 4500 zonneboller combi idem voorraadvat en cv bralnder ge.- integree,d zijn I warm water oak VOO( centrale verwarming e naver Rendement In de bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van een lijst met type zonneboilers en bijbehorend rendement en naam van de leverancier. De energetische opbrengst loopt uiteen van 1,9 tot 4,9 GJ/jr (met een collector opperv"lak.te varierend"f,2 tot 4,3), Bij de meest verkochte zonneboiler waarvan het oppervlakte van 2,5 tot 3 m 2 collector kan varieren, bedraagt het verschil ongeveer 30% tussen de laagste en hoogste opbrengst. De zonneboiler bespaart energie omdat de naverwarmer minder energie verbruikt. De energielevering is afhankelijk van 1 De gr.ootte van de collector ten opzichte van het warmwaterverbruik. 2 De helling en orientatie waaronder de collector is geplaatst. Per 50 liter warmwaterverbruik per dag dient de collector 1 m 2 te zijn. Een persoon gebruikt per dag gemiddeld 30 liter water. De energielevering is optimaal bij een orientatie op het zuiden en een hellingshoek tussen de 30 0 en 50. De energiebesparing voor een particulier is afhankeljjk van het aantal personen per huishouden, het warmwater gebruik, diameter van de waterleidingen in huis, het gewenste comfort en het naverwarmingstoestel. Het gemiddelde "financiele voordeel voor een gemiddelde vierpersoonsgezin is gering en bedraagt nu ongeveer tussen de f 90,- a f 100,- per jaar.[2] 6

11 De een warme toekomst? 1.3 Energieprijzen De huidige terugverdientijd van de zonneboiler is afhankelijk van drie aspekten. Ten,( eerste het type zonneboiler. Wat is de prijs en wat is het rendement ervan? Ten tweede is de terugverdientijd athankelijk van welk ander warmwatertoestel men v66r de zonneboiler in gebruik heett gehad. Welke besparing levert de zonneboiler op ten opzichte van het oude apparaat. Als laatste is de hoogte van de subsidie een belangrijke factor. Uit eerder gepubliceerde rapporten en uit intervieuws blijkt dat gemiddeld genomen de terugverdientijd van een zonneboiler op 1 3 a 14 jaar geschat mag worden (dit is een waarde exclusief subsidies). De energieprijs bedraagt voor de particulieren huishoudens 50 cent per m 2 gas. Tot en met 1998 wordt een stijging van 11,2 cent per m 2 verwacht. Oit laatste is de energiebelasting van 3,8%. De gemiddelde terugverdientijd van de zonneboiler zal daardoor van 12 (met subsidie) naar ongeveer 8 jaar dalen. Bij een nog groter stijging van de energieprijs, zal de terugverdientijd korter worden. De energieprijs is voor industrie veelal lager, omdat voor groot-verbruik (boven m 2 gas) een lager tarief geldt. 1.4 Levensduur In verschillende woningbouwprojecten zijn 10 tot 15 jaar geleden de eerste zonneboilers geplaatst. Op enkele uitzonderingen na functioneren deze nog allemaal. Met de huidige produktietechnieken en verbeterde materialen kan gesproken worden van een levensduur van tenminste 1 5 jaar. 7

12 ~BRDKO"SKUNDE,p.VV ink e I ond C.f ftc m~l"lil1 d "-' '1"(' De zonneboiler, een warme toekomst? 2 PRODUCTIESECTOR De fabrikanten richten zich voornamelijk op de energiedistributie bedrijven en op opdrachtgevers in de projectmatige bouw. De marketingactiviteiten van de fabrikanten staan los van de zonneboilercampagne die door en overheid en door de energiebedrijven afzonderlijk wordt gevoerd. In dit hoofdstuk worden de huidige situatie en de o,ntwikkelingen in e produktie van de zonneboiler kort uiteengezet. 2.1 De producenten Momenteel zijn ongeveer 1 5-tal producenten en handelsondernemingen actief op de zonneboilermarkt. Bijlage 3 bevat een overzicht van aile gevonden namen van producenten en handelsondernemingen, die eind 1995 actief op de zonneboilermarkt aanwezig waren. Enkele belangrijke producenten en hun produkten worden hieronder in het kort besproken. AGPO/ZEN AGPO is de handelsonderneming en is gevestigd in Breda. ZEN produceert voor AGPO is gevestigd in Eindhoven. AGPO heeft 75 personeelsleden en ZEN 3. AGPOIZEN heeft de AGPO AQUA SOL op de markt gebracht. De AQUA SOL kan als voorloper worden gezien van een ge'integreerd systeem. Voordelen: beperkte afmetingen van het voorraadvat vormgeving van het voorraadvat die goed aansluit bij de vormgeving van cvketels. Het produkt kan makkelijk naast een cv-ketel worden geplaatst. Luigjes Zonne Energie (LZE) LZE is gevestigd in Barneveld en heeft 11 personeelsleden. Het bedrijf is opgericht in 1977 en mag bij de voorlopers in de ontwikkeling van zonneboilers worden gerekend. Het nieuwste produkt van LZE is de zonnegascombi is een volledig ge'integreerd systeem van de cv-ketel en de zonneboiler. Dit is het type 4 uit tabel 1. De aanschaf van cv-ketel is bij dit type overbodig geworden. Solistor Dit bedrijf is opgericht in 1992 en gevestigd in Veldhoven. Solistor heeft de Solistor solar hotwater cassette op de markt gebracht. Hierbij zijn de voorraadvat en de collector ge'integreerd. Het zogenoemde Integrated Collector Storage System (lcs). De "cassette" wordt in geheel op het dak geplaatst. De voordelen hiervan zijn: geen voorraadvat in huis nodig; de installatiekosten zijn lager; geen pomp of regeling nodig. 8

13 ItfrBEDRJJVSKlJNDE ~Vv i '"' k.. I De zonneboiler, een warme toekomst? Solahart Solahart brengt het thermosifonsysteem op de markt. Dit produkt maakt gebruik van de natuurlijke circulatie in het collectorcircuit in plaats van gedwongen circulatie door mid del van een pompje. Daartoe moet het opslagvat boven de collector worden geplaatst. Volgens het principe dat vloeistoffen bij verwarming uitzetten en daardoor lichter worden per volume-eenheid komt de circulatie vanzelf tot stand zodra de temperatuur van het water in de collector door de zon warmer wordt dan het water in het opslagvat. Solution Energy Systems Solution Energy Systems levert onder de naam Solution een systeem waarbij de collector en voorraadvat zijn ge'integreerd (les). Het werkt volgens het principe van de warmtepijp en is opgebouwd uit modules. Dit produkt is door ASES ontwikkeld. 2.2 Ontwikkelingen Produkttechnisch Technisch gezien is de zonneboiler een volwassen produkt. Er zijn geen kinderziektes meer. Het overgrote dee I van de huidige gebruikers is zeer tevreden over het gebruik van de zonneboiler. In 1994 heeft TNO 34 systemen getest. Het uitvoeren van een dergelijke test kost de fabrikant ongeveer f 1S.000,-Zonder een dergelijke test komt een produkt niet in aanmerking voor BSET-subsidie (zie hoofdstuk 3 Subsidies). Zonneboilers met een relatief slechte opbrengst krijgen met de Gigajoule-regeling weinig subsidie. De invoering van dit subsidiebeleid heeft er toegeleid dat het marktassortiment aan zonneboilertypen/merken is gedaald tot 23 verschillende produkten. TNO heeft in 1994 verschillende onderzoeken gedaan, vaak in samenwerking met fabrikanten. De onderzoeken betroffen de onderstaande onderwerpen: De mogelijkheden naar kostprijsverlagingen van de collectorbak. Door het profiel iets te wijzigen kan de kostprijs iets worden gereduceerd. Een nieuw opslagsysteem waarbij een opslagvat volledig in een ander opslagvat wordt geplaatst om warmte verliezen zoveel mogelijk te verminderen. Op laboratorium is aangetoond dat dit principe werkt en kan leiden tot een rendementsverbetering van 25 procent. De vraag of zelflerende regelingen tot een verbetering van het rendement kunnen leiden. De warmtegelaagdichtheid in het boilervat. Dit om de verbeteringen van de vorm van warmtewisselaar in kaart te brengen. ATON he eft in 1994 in samenwerking met NUON een proefprojekt uitgevoerd, waarbij bestaande elektrische boilers zijn omgebouwd tot zonneboilers. Het elektrische element wordt al dan niet ter plaatse vervangen door een warmtewisselaar die op de zonnecollector kan worden aangesloten. In Nederland functioneert nog een groot aantal 9

14 Iti(BEDRUP'SKtJNDE ~v.rink_1 De ZOl1inel)OlI/~r, een warme toekomst? elektrische boilers. Ombouw is dan ook een interessante mogelijkheid om de markt voor zonneboilers te vergroten. Kostentechnisch In de Meerjaren Afspraken (MJA) zijn het Ministerie van Economische Zaken, Energie Ned, Holland Solar, NOVEM, energiebedrijven en zonneboiler-industrie overeengekomen dat eind 1997 de kostprijs van de zonneboiler moet zijn verlaagd van f 3850 in 1991 naar f 2350 (inclusief installatie, exclusief BTW). De daarvoor benodigde prijsdaling loopt tot nu toe volgens planning. Deze prijsdaling wordt echter voornamelijk veroorzaakt door een marge verkleinen van de leverancier in plaats van een verbetering van de efficientie en effectiviteit van het produktieproces. Ten opzichte van de produkten in land en om ~ns heen kan Nederland zich qua prijs en kwaliteit vergelijken met Denemarken. Ten opzichte van andere europese landen zijn de Nederland goedkoop en kwalitatief even goed. Produkten uit Griekenland hebben vaker een lager rendement en zijn niet altijd even goed bestand tegen vorst. 10

15 De zonneboiler, een warme toekomst? SUBSIDIES 3.1 De BSET -regeling Bij aankoop van een zonneboiler is extra financiele ondersteuning mogelijk. Dit kan worden ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken door middel van de BSETregeling subsidie (Besluit Subsidies EnergiebesparingsTechnieken). De subsidie-regeling is sinds van kracht. Eveneens kan daarboven op nog bij energiebedrijven en gemeenten een extra financiele ondersteuning worden aangevraagd. De BSET-regeling subsidie heeft betrekking op zonnecollectoren met het bijbehorende vloeistofopslagvat, waarbij sprake is van duurzaam afgedekte en ge'isoleerde collectoren. Op deze systemen bedraagt de subsidie f 275,- per Giga Joule (GJ) voor de eerste 4 GJ energie en f 125,- per GJ energie voor het meerdere. Voor zonnecollectoren in andere dan waterverwarmingsystemen voor huishoudelijk gebruik geldt een subsidie van f 35,-. Deze subsidie geldt niet indien: de kosten voor aanvraag lager dan f 2000,- bedragen; de onderdelen of componenten "tweede-hands" zijn; bij de zonneboiler geen bijbehorend vloeistof opslagvat wordt aangeschaft; de zonnecollectoren niet door een onderneming worden ge'installeerd; het systeem buiten Nederland wordt ge'installeerd; In de bijlage 4 wordt een overzicht gegeven van de extra financiele ondersteuning die door de verschillende energiebedrijven en gemeenten wordt geboden. 3.2 De praktijk met de subsidies De administratieve afhandeling van de subsidies is in het verleden erg traag gebleken en heett er in een aantal gevallen toegeleid dat zonneboiler projekten zijn geschrapt. Vaar 1995 is een budget van f8 miljaen beschikbaar geweest. Vaor 1996 en 1997 kamt naar verwachting f6 miljaen beschikbaar. De subsidie is de laatste jaren gezakt van gemiddeld f 1800,- in 1993 naar f 1350,- in 1994 tot f 1000,- in

16 1tiM'8KDRJJ"SKV~DE Jf!!JIvv ink IS I De zonneboiler, een warme toekomst? 3.3 Na BSET-regeling De BSET-subsidie zal tot 1998 duren. Dan verwacht de overheid dat de zonneboilerindustrie geheel op eigen benen moet kunnen staan. Zowel projektontwikkelaars, energiebdrijven, woningcorporaties, adviesbureaus en andere intermediairs hebben hun twijfels of de zonneboiler vanaf 1998 in staat is om zonder subsidie te overleven. De overheid is momenteel bezig met het ontwerpen van een tweetal maatregelingen die op langer termijn moeten bijdrage aan een blijvend goede marktpositie van de zonneboiler: Regulerende energieheffing. Dit houdt in dat mocht er op 1 januari 1996 geen europese heffing t.a.v. energiebesparende doelstellingen mogelijk blijken, dan zal Nederland, en mogelijk nog enkele andere europese landen, op die datum in ieder geval een kleinverbruikersheffing op energie invoeren. Een kleinverbruikersheffing zal een bijdrage leveren aan het bereiken van de NMP2 doelstellingen (Nationaal Milieu Plan 2). De prijsverhoging van niet-duurzame energie moet het gebruik van duurzame energiebronnen aantrekkelijker maken. Energie Prestatie Norm De ministeries van Volkshuisvesting Ruimtelijk ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken bereiden samen de introductie van de Energie Prestatie Norm (EPN) voor. De doelstelling hiervan is het terugdringen van het energieverbruik in nieuwbouw met 15 procent. In het bouwbesluit van 1995 zal voor nieuw te bouwen gebouwen vastgelegd worden welke energie; prestatiecoefficient (EP) maximaal is toegestaan. Deze coefficient geeft een 9rove'lndicaire-van~ de energie-efficientie van nog te bouwen gebouwen. De wijze waarop de EP in gebouwen wordt berekend is vastgelegd in normen: NEN 2916 voor utiliteitsgebouwen en NEN 5128 voor woningen. Momenteel wordt per 15 december de EP verplicht gesteld op 1,4. Een doorsnee woning komt nu op een gemiddelde van L6 uit. Met een zonneboiler krijgt een doorsnee woning al een 1,4. De waarden die voor de zonneboiler worden gehanteert, zijn enigszins aan de conservatieve kant. Dit om de markt de kans te geven met betere waarden te komen voor systemen die dat verdienen; bijvoorbeeld via een kwaliteitsverklaring. Per 1998 wordt de EP op 1,2 verplicht gesteld. 12

17 fti(8eorufskunde ~'vvinkel De zonneboiler, een warme toekomst? De volgende energiebesparings maatregelingen zijn het meest effectief om tot een lage EP te komen. 1. Geen koeling Extra thermische isolatie - HR warmte-opwekking - Warmte-terugwinning uit ventilatielucht - Energiezuinige verlichting 3. De zonneboiler. 3.4 Producenten subsidie Voor produktontwikkeling is een subsidie van 50% van de ontwikkelkosten beschikbaar. Voor marktintroduktie is een subsidie van 25% beschikbaar. Deze subsidies kunnen worden aangevraagd bij Novem. Deze regelingen zijn vanaf 1991 en tot minimaal 1998 van kracht. 13

18 twf"bediujfskunde pj...,.,lnk.t De ZOf1'nellOlll~r. een warme toekomst? 4MARKT 4.1 Substituten van de zonneboiler. Warmwater toestellen zoals de geiser, een combi-ketel, een gasboiler of een elektrische boiler zjjn substituten van de zonneboiler. Met uitzondering de zonneboilercombi is er altijd nog een cv ketel nodig voor het verwarmen van het centrale verwarmingswater. De aanschafprijs van en cv ketel varieert met een oplopend warm water comfort van f 2000,- tot f 4000,-. Hierbij komen eveneens de installatiekosten van f 1000,- tot f 1500, De vraag naar zonneboilers in Op grond van de subsidie bestanden van Senter is de vraag naar zonneboilers in de voorgaande jaren bepaald. Tabel 2: Vraag naar zonneboilers per jaar op basis van Senter-bestanden # zonneboilers II individueel ??? overig Iprojaktan) ad ??? totaal "3200 % individueel van totaal 82% 75% 62% 4.3 De rol van energiebedrijven op de vraag Uit het onderzoek van SV&A blijkt dat de vraag naar zonneboilers waarneembaar stijgt, waar en aanvullende subsidie wordt gegeven en waar het energiebedrijven intensief met de doelgroepen communiceren. Interventie-acties van het energiebedrijf ten gunste van de zonneboiler zoals campagne voeren, het geven van intensieve voorlichtingen en het plaatsen van zonneboilers bij het personeel van het energiebedrijf om een olievlekwerking te bewerkstelligen, zijn van belang v~~r het stimuleren van de vraag Dit aantal is een gemiddelde van de schatting die Senter begin januari 1996 heeft gedaan. 3 Deze cijfers zijn niet afkomstig van Senter, maar globale schattingen uit [1 J. 14

19 De 7nnJ~"hrlll"r een warme toekomst? In 1994 zorgden de energiebedrijven voor het grootste gedeelte van de afzet: bij ruim driekwart van aile zonneboilers waarvoor subsidie werd toegezegd, was een energiebedrijf betrokken. Door energiebedrijven wordt aangegeven dat interventies niet zeer effectief zijn geweest, voor zover het gaat om het overhalen van individuele beslisser. De inspanningen van het energiebedrjjf voor een individuele verkoop of verhuur van een zonneboiler zijn groot. Door onbekendheid van de zonneboiler kost het geven van voorlichting ongeveer een dag per plaatsing van een zonneboiler ten opzichte van een uur voor een ander warmwatertoestel. Individuele huur krijgt door de energiebedrijven minder aandacht dan verkoop. Vaak is dit voor particulieren financieel minder aantrekkelijk. Veel energiebedrijven gaan zich steeds meer richten op projecten, voornamelijk nieuwbouw. Ook zijn er door energiebedrijven projecten uitgevoerd bij utiliteitsgebouwen, gestapelde woningbouw, hotels en dergelijke. Door schaalvergroting kan op installatie en plaatsingskosten worden bespaard. In de marktbenadering zullen de energiebedrijven zich meer gaan richten op de emotionele aspekten van de zonneboiler: het is leuk een zonneboiler te bezitten Het technisch marktpotentieel Het aantal woningen waar het technisch mogelijk is om een zonneboiler te plaatsen, is het technische marktpotentieel. Dit hangt voornamelijk af van: Type woning: eengezins-woningen Meergezinswoningen hebben een gezamelijk dak. De indeling van de woning: woningen met 4 of meer kamers. Woningen met minder kamers hebben hoogstwaarschijnlijk een te laag warmwaterverbruik. De orientatie van de woning Er wordt geschat dat ongeveer de helft van de woningen een voor zonneboiler gunstige orientatie hebben. Het werkelijke marktpotentieel wordt behalve door het technische potentieel ook door andere factoren bepaald. Zo spelen de consumentenvoorkeuren een rol. Bovendien is de zonneboiler niet voor iedereen economisch interessant. Dit hangt samen met het warmwatergebruik, dat weer wordt bepaald door aantal personen per huishouden en het gewenste comfort. Daarnaast be'invloedt de energieprijs weer het rendement van de investering. Het technisch potentieel voor de bestaande bouw in koopwoningen bedraagt woningen. Het technisch potentieel voor de bestaande bouw in huurwoningen bedraagt woningen. In de bijlage 5 wordt een overzicht gegeven van het technische potentieel per provincie. Noord-Brabant neemt 18% van de huurwoningen voor zijn rekening en 17 % van de koopwoningen. Het technisch potentieel in de nieuwbouw tussen 1995 en 1998 ligt tussen de en In 2010 zullen er na schatting woningen na 1995 worden gebouwd, die in principe geschikt zijn voor plaatsing van een zonneboiler. Tot 2010 bedraagt het technisch potentieel woningen. In onderstaande tabel wordt het aantal geplaatste zonneboilers per gebied weergegeven in verhouding met het technisch marktpotentieel in die gebieden. 15

20 !'tiifbedlt1jpskvl\ide.j1!!jtvvinkel De een warme toekomst? Tabel3: Geplaatste zonneboilers in gebied. Het absolute cijfer en het aantal geplaatste zonneboilers op het technische potentieel (in 1000) gebled zb pctentieel koopwo aantal 1991 aantal 1992 aantal 1993 ning abs. abs zb!1 000 abs zbl 1000 abs zbil000 LB ZL PEN Salland RED Frigem EMGO Usselmij I 0.64 I I NUON Gld NUON fr REMU Utrecht Friesland I Overijssel Lemmer a 0.00 I 1.18 Veere Usselmuiden ZW'Indrecht a 0.00 I a 0.00 a 1750 a I a Consumenten voorkeur In april is door SV &A een gedragsonderzoek uitgevoerd naar de beslissingsprocessen van huishoudens en woningcorporaties. In de onderstaande paragrafen worden de resultaten van de huishoudens samengevat. Bij het onderzoek zijn drie groepen huishoudens te onderscheiden: Huishoudens die de zonneboiler in gebruik hebben genom en, de zonneboilergebruiker. 2 Huishoudens die interesse hebben getoond in de zonneboiler (Deze huishoudens hebben informatie aangevraagd bij Holland solar, een voorlichtingscentrum). 3 Een willekeurige steekproef onder de Nederlandse huishoudens. 16

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw voor nieuwbouw en bestaande bouw Doelgroepen: Aannemers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties Inhoud 1. Even voorstellen... 2 2. Oneindige bron van energie... 4 3. Techniek... 6 3. Garantie bepalingen

Nadere informatie

De zon als warmtebron

De zon als warmtebron Alles wat u wilt weten over Zonneboilers De zon als warmtebron Op maat voor: Huishoudens De zon is een onuitputtelijke bron van energie. Zonlicht is er in overvloed. Zelfs in Nederland is er genoeg zonlicht

Nadere informatie

Perspectieven voor energiebesparing in de particuliere woningvoorraad

Perspectieven voor energiebesparing in de particuliere woningvoorraad SVn Postbus 15 3870 DA Hoevelaken info@svn.nl www.svn.nl Onderzoeksinstituut OTB / TU-Delft Posbus 5030 2600 GA Delft mailbox@otb.tudelft.nl www.otb.tudelft.nl ONDERZOEKSRAPPORT PERSPECTIEVEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

Zonneboilers op maat voor huishoudens

Zonneboilers op maat voor huishoudens koud tapwater Zonneboilers op maat voor huishoudens Stap voor stap warm water van de zon De zon als warmtebron De zon is een onuitputtelijke bron van energie. Zonlicht is er in overvloed. Zelfs in Nederland

Nadere informatie

Beschrijving van een selectie van stimuleringsopties voor hernieuwbare warmte en koude en een kwalitatieve beoordeling voor Nederland

Beschrijving van een selectie van stimuleringsopties voor hernieuwbare warmte en koude en een kwalitatieve beoordeling voor Nederland Beschrijving van een selectie van stimuleringsopties voor hernieuwbare warmte en koude en een kwalitatieve beoordeling voor Nederland D9 van WP4 van het RES-H Policy project Werkdocument geschreven in

Nadere informatie

Petra Quirijns. Real Estate Management & Development

Petra Quirijns. Real Estate Management & Development 4865 COMPLEX GEMENGD COMPLEX Een exploratief onderzoek naar de belemmeringen voor woningcorporaties bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen binnen gemengde wooncomplexen Petra Quirijns Real

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief. - eindrapportage -

Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief. - eindrapportage - Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief - eindrapportage - Projectnummer: 2562 Opgesteld in opdracht van: Greenpeace Nederland KPMG Bureau voor Economische Argumentatie (Michiel

Nadere informatie

Energiebesparing: Een samenspel van woning en bewoner - Analyse van de module Energie WoON 2012

Energiebesparing: Een samenspel van woning en bewoner - Analyse van de module Energie WoON 2012 Energiebesparing: Een samenspel van woning en bewoner - Analyse van de module Energie WoON 2012 Casper Tigchelaar (ECN) Kees Leidelmeijer (RIGO) Augustus 2013 ECN-E--13-037 Verantwoording Dit rapport is

Nadere informatie

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012 PV in de Bouw Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking Onderzoeksrapport SMZ2012006 Utrecht, december 2012 Stichting Monitoring Zonnestroom PV in de Bouw (concept) 1 Projecttitel Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Zelfvoorzienendheid in elektriciteit

Zelfvoorzienendheid in elektriciteit Zelfvoorzienendheid in elektriciteit Amsterdam, september 2008 In opdracht van Continuon en Stedin Zelfvoorzienendheid in elektriciteit Een conceptueel model en voorstudie naar omvang, motieven en ontwikkelingen

Nadere informatie

Samenvatting van diverse onderzoeken mbt klantgedrag en klantwensen

Samenvatting van diverse onderzoeken mbt klantgedrag en klantwensen Samenvatting van diverse onderzoeken mbt klantgedrag en klantwensen Hoewel de Actie Klantgerichte oplossingen voor zich alleen op woningeigenaren richt is voor de analyse van onderzoeken ook gekeken naar

Nadere informatie

Duurzame warmte en koude in Nederland

Duurzame warmte en koude in Nederland Duurzame warmte en koude in Nederland D3 van WP2 van het project Dit rapport is uitgebracht in het kader van het IEE project "Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States

Nadere informatie

Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting

Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting Bijlagen Bijlage I: Bijlage II: Bijlage III: Bijlage IV: Bijlage V: Bijlage VI: Bijlage VII: Bijlage VIII: Bijlage IX: Kansenkaart windmolens Samenvattingen interviews Samenvatting brainstormavond Enquête

Nadere informatie

Grootschalige inkoopacties

Grootschalige inkoopacties Grootschalige inkoopacties Ervaringen en leerpunten Onderzoeksrapport SMZ2013001 Utrecht, 22 februari 2013 Stichting Monitoring Zonnestroom Grootschalige inkoopacties 1 Projecttitel Onderzoeksrapport Grootschalige

Nadere informatie

De woningeigenaar getriggerd en geactiveerd Inzichten in twee jaren marktbewerking Blok voor Blok

De woningeigenaar getriggerd en geactiveerd Inzichten in twee jaren marktbewerking Blok voor Blok De woningeigenaar getriggerd en geactiveerd DEF Versie 13 mei 2014 In twee jaren Blok voor Blok is een grote hoeveelheid inzichten vergaard in de wijze waarop de woningeigenaar te activeren is om te investeren

Nadere informatie

Energy Service Companies

Energy Service Companies Energy Service Companies In de markt voor energetisch renoveren van woningen Versie: 1. Datum: 25-9-214 HYPERCUBE B U S I N E S S I N N O V A T I O N Managementsamenvatting Energetisch renoveren van woningen

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN DISCLAIMER De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de input van 268 respondenten. Hoewel

Nadere informatie

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Door: Ecofys: Margriet van Lidth de Jeude en Caspar Noach Wageningen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Namen auteurs: Studentnummer: Edwin Barth 312809 Erwin Buls 330967 Elwin

Nadere informatie

Energievisie Birdaard

Energievisie Birdaard CONCEPT Eindrapport Energievisie Birdaard Inzet van energiebesparing en duurzame energie voor herstructurering Birdaard Externe Begeleiding: Drs. Ruud van Rijn Begeleiding NHL : Drs. Petra M Esser Studenten:

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen I Energieonderzoek SEV Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen Een kwalitatieve erkenning in de provincie Utrecht Tangram Advies & nderzoek Bas de Kleijn,

Nadere informatie

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 Het gaat om vijf partijen: De huurder: Wil plezierig, comfortabel en betaalbaar wonen op een niveau dat past bij zijn portemonnee. Betaalt iedere maand

Nadere informatie

Groen licht voor duurzame kantoren?

Groen licht voor duurzame kantoren? Een onderzoek naar de relatie tussen duurzame kantoren en hun financiële prestaties. MRE master proof Drs. Jelena van den Broek 2007-2010 Begeleiders ASRE: NS Poort: dr. Nils Kok mr Ellen Boersma Voorwoord

Nadere informatie

M A S T E R S C R I P T I E J A N J A A P B A K K E R

M A S T E R S C R I P T I E J A N J A A P B A K K E R M A S T E R S C R I P T I E J A N J A A P B A K K E R Iets nieuws onder zon Een onderzoek naar de diffusie van zonnestroomtechnologie onder Nederlandse huishoudens Jan Jaap Bakker 3379523 Masterscriptie

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie