Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids MAASLANDCOLLEGE"

Transcriptie

1 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

2 Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar ouders is gebruikt worden ook eventuele verzorgers bedoeld. Bij deze schoolgids behoort het Reglementenboekje van het Maaslandcollege, waarin onder andere de meer formele teksten van reglementen, overgangsnormen en statuten staan. Het Maaslandcollege hecht een groot belang aan een open dialoog en adequate informatievoorziening. Als u na het lezen van deze schoolgids nog vragen hebt, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij geven graag nadere informatie en toelichting.

3 MAASLANDCOLLEGE schoolgids E SCHOOLJAAR MAVO HAVO T-HAVO VWO T-VWO Vianenstraat AJ Oss T E I Rabobank Oss NL25 RABO Het Maaslandcollege is een school onder het bevoegd gezag van

4 Inhoudsopgave 1. De school 4 bevoegd gezag, vereniging OMO, inspectie, samenwerkingsverband 2. Waar het Maaslandcollege voor staat 6 doelstellingen van de school 6. Betrokkenheid bij het Maaslandcollege 28 oudergesprekken, leerlingenraad, ouderraad, sectorraden, medezeggenschapsraad, informatieverstrekking, statuten, reglementen, klachtenregeling, vertrouwenspersonen, sociale veiligheid 3. Doelen en inrichting van het onderwijs 7 uitgangspunten, organisatie, keuzewerkuren, eenjarige brugperiode, typen brugklassen en plaatsing, doorstroming, actief burgerschap, maatschappelijke stage, onderbouw, mavo, tweede fase, havo, vwo, tweetalig onderwijs, informatie- en communicatietechnologie, internationalisering, lesuitval, aanwezigheid, lessen- en contacttijdtabel, studielasttabel tweede fase 4. Leerlingenbegeleiding, samen op weg naar het diploma 19 klassendocenten en vakdocenten, begeleidingslessen, speciale begeleiding, keuzebegeleiding, Hellup-groep 5. De teams van klassendocenten Kwaliteitszorg 33 eindexamenresultaten, doorstroom- en uitstroomgegevens, regulier schooltoezicht, kwaliteitsprofiel 8. Financiële zaken 37 ouderbijdrage, boekenfonds, overeenkomst ouderbijdrage, kortingsregeling gemeente, sponsoring, verzekeringen, bijeenkomsten leerlingen 9. Het abc Schoolleiding, medewerkers, ouderraad 47 namen en contactgegevens 11. Data schooljaar Bijlagen 58 overeenkomst ouderbijdrage, veiligheidsvoorzieningen en -instructie pag. 2 schoolgids 14-15

5 Voorwoord Verleg je grenzen... Dat is het motto van het Maaslandcollege. Op onze school verleg je inderdaad je grenzen. Leerlingen worden niet alleen door een professioneel docententeam toegerust met gedegen kennis en vaardigheden, wij dagen ze ook uit om het beste uit zichzelf te halen. Zo zijn ze in staat hun talenten te ontwikkelen en de basis te leggen voor een kansrijke positie in de maatschappij van morgen. Maar het motto geldt ook heel letterlijk: Ieder jaar zijn er reizen naar grote steden in Europa en vinden uitwisselingen plaats met scholen uit andere landen. Als enige school in de regio biedt het Maaslandcollege de kans om de vakken in het Engels te volgen, waarmee leerlingen een nog sterkere startpositie krijgen in een maatschappij die steeds internationaler wordt. Ieder kind is verschillend. Er zijn leerlingen die schijnbaar zonder moeite de schooljaren doorlopen, er zijn echter ook leerlingen die moeite hebben met studeren, die zich om wat voor reden dan ook niet plezierig voelen in de klas. Voor al die leerlingen bieden wij een school die inspireert en enthousiasmeert, waar het respect voor de ander voortdurend voorop staat, een school met een uitstekende leerlingbegeleiding gericht op het leren leren en het leren kiezen, en een veilige school waar een zeer actieve persoonlijke begeleiding ervoor zorgt dat iedere leerling zich er thuis kan voelen. Deze schoolgids biedt praktische informatie over ons onderwijs: de visie, het aanbod, de leerlingbegeleiding, de lessentabellen, de lestijden, de resultaten, de jaaragenda, de financiën, diverse regelingen, etc. Kortom een boekje om gedurende het hele schooljaar bij de hand te hebben. Ik reken erop dat we samen een fantastisch schooljaar zullen beleven. Graag wens ik iedereen succes in dit streven en wil ik vooral onze nieuwkomers - leerlingen, ouders en medewerkers - van harte welkom heten op het Maaslandcollege. drs. J.W.G. van Meegen rector 3

6 1 De school De geschiedenis van de school De Zusters van Liefde uit Tilburg startten in 1947 aan de Vianenstraat de Middelbare Meisjes School (MMS) Regina Mundi. De MMS leidde meisjes op voor de hogere opleidingen. In 1952 dragen de Zusters het bestuur van de school over aan de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, eveneens in Tilburg. Dat is in een notendop de ontstaansgeschiedenis van het Maaslandcollege. De naam Maaslandcollege doet zijn intrede aan het begin van het schooljaar Het is het moment waarop de school, als eerste in de regio, verandert in een scholengemeenschap voor havo en vwo. De verandering houdt ook in dat de school vanaf die tijd gemengd is. Dat het Maaslandcollege in een behoefte voorziet, blijkt uit de enorme groei die de school doormaakt. Al in 1972 is uitbreiding noodzakelijk. De school telt dan 1000 leerlingen. In 1990 gaat het Maaslandcollege samen met mavo De Pelgrim. Het betekent een verbreding van het niveau. De fusie verruimt ook de doorstroommogelijk- heden binnen de school. De fusie heeft een verdere uitbreiding van het schoolgebouw tot gevolg. In 1994 is de nieuwe aula, die de verbinding tussen het oude en nieuwe gedeelte vormt, gereed. Vijf jaar later wordt de aanpassing als gevolg van de intrede van de tweede fase voltooid. Een nieuwe mediatheek, individuele studieplekken voor leerlingen, ruimten voor werkgroepen en andere noodzakelijke voorzieningen krijgen een plaats in het oudste gedeelte van de school. Oud en nieuw zijn letterlijk met elkaar verbonden. In 2004 komt de bouw van de nieuwe vleugel aan de Wethouder van Eschstraat klaar en een jaar later is de uitbreiding van de sportaccommodatie een voldongen feit. De invoering van het tweetalig vwo in 1996 vergroot het onderwijsaanbod nogmaals. In 2005 is deze opleiding verder uitgebreid met de invoering van het tweetalig havo. Vanaf 2010 biedt de school ook de vwo-researchopleiding aan. Het Maaslandcollege nu Onze scholengemeenschap van mavo, havo, t-havo, vwo en t-vwo telt nu ongeveer 1800 leerlingen en ongeveer 150 medewerkers. De schoolleiding bestaat uit de rector, twee conrectoren en zes afdelingsleiders. De rector van het Maaslandcollege is de heer drs. J.W.G. van Meegen. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. De conrectoren zijn onder meer verantwoordelijk pag. 4 schoolgids 14-15

7 Inspectie voor onderwijs, begeleiding, financiën en beheer. De afdelingsleiders dragen de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen hun afdeling en voeren de eerstelijns personeelszorg uit. De wettelijk verplichte medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen. Bij belangrijke beslissingen wint het bevoegd gezag advies in of vraagt om instemming bij deze medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag Het Maaslandcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector. De voorzitter van de raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. De raad van bestuur is bereikbaar via telefoonnummer en is gevestigd aan de Spoorlaan 171 in Tilburg. Het postadres is postbus 574, 5000 AN Tilburg. Het adres is Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is opgericht in Het is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs variërend van gymnasium tot praktijkonderwijs. De scholen liggen voornamelijk in Noord-Brabant. Wij bieden goed onderwijs geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Wij geven onze leerlingen een passende startpositie voor het vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs hebben ieder een eigen identiteit. Door kennis tussen scholen te delen versterken we de professionaliteit van docenten. Onze scholen werken samen, maar behouden ook hun kleinschaligheid. Daar profiteren al onze leerlingen van. De vereniging heeft een ledenraad. Daarin zitten ouders van leerlingen en twee afgevaardigde leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De leden wonen een keer per jaar de ledenraadvergadering bij. Daar worden o.a. de leden van de raad van toezicht gekozen. Ook praten ze mee over het beleid van de vereniging. Wilt u lid worden? Op ziet u hoe u dat doet. Daar kunt u in het strategische beleidsplan Koers 2016 meer lezen over het beleid van de vereniging voor de komende jaren. U vindt hier ook het jaarverslag. Inspectie van het onderwijs Vragen over onderwijs: (gratis) Klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie en extremisme: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief) Samenwerkingsverband Het Maaslandcollege is lid van het Samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs Brabant noordoost (SVB). Het doel van het samenwerkingsverband is om een dekkend zorgaanbod te organiseren, zodat alle leerlingen hun schoolloopbaan afsluiten met een diploma of indien dit niet mogelijk blijkt, leerlingen voor te bereiden op een arbeidsplaats in de regio. 5

8 2 Waar het Maaslandcollege voor staat Het Maaslandcollege heeft doelstellingen geformuleerd, die duidelijk maken waar de school voor staat. Alle activiteiten die de school ontplooit staan in het teken van deze doelstellingen. Dat heeft een tweeledig aspect: - Zij binden/verbinden iedereen die bij het Maaslandcollege betrokken is - Zij profileren het Maaslandcollege naar buiten. Onze doelstellingen voldoen aan de kwaliteitskenmerken, die de inspectie geformuleerd heeft. Bovendien passen zij binnen de kern van de OMO-missie. Open en veilig Open communicatie met alle geledingen en een heldere besluitvorming zijn uitermate belangrijk. Immers, daarmee creëer je betrokkenheid. Open houdt ook in dat onze school open staat voor alle leerlingen, ongeacht hun afkomst, met respect voor de eigen inbreng en levensbeschouwelijke achtergrond. Het Maaslandcollege bereidt haar leerlingen voor op een pluriforme en multiculturele samenleving. Daarbij staat het werken aan een mentaliteit van verdraagzaamheid en rechtvaardigheid, uitgaande van respect voor de ander voortdurend voorop. Iedereen moet zich op het Maaslandcollege veilig en thuis kunnen voelen. Een klimaat van betrokkenheid, openheid, optimisme, enthousiasme en vooral vertrouwen is een voorwaarde om je goed te voelen en goed te kunnen presteren. Op onze school heerst dat klimaat. Moderne kwaliteitsschool Wij streven naar een zo hoog mogelijk onderwijsniveau. Niet alleen de directe onderwijsresultaten zijn hier van belang, maar ook het succesvol kunnen functioneren straks in vervolgonderwijs en samenleving. Wij willen het beste halen uit de jonge mensen die ons zijn toevertrouwd. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Het Maaslandcollege zet zich in om leerlingen te begeleiden naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Naast leren maken wij ruimte voor het begeleiden van keuzeprocessen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerling. Daardoor zijn onze leerlingen bij het verlaten van de school in staat om zelf verantwoorde keuzes te maken. Toekomstgericht De school van nu is waar mogelijk gericht op de maatschappij van morgen. Zonder het goede van verleden en heden uit het oog te verliezen, heeft het Maaslandcollege voortdurend oog voor de eisen die de maatschappij in de toekomst stelt. Kortom een goede balans tussen toen, nu en straks. pag. 6 schoolgids 14-15

9 3 Doelen en inrichting van het onderwijs Uitgangspunten Het Maaslandcollege begeleidt zijn leerlingen naar zelfleiding. De ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid krijgt volop aandacht. Een intensieve begeleiding leidt tot het snel vaststellen en oplossen van problemen bij de studie. Wij vinden het van het grootste belang dat leerlingen zelf hun problemen onderkennen en oplossen. Bij het aanleren van die zelfstandigheid wordt uiteraard rekening gehouden met leeftijd en niveau. Door leerlingen kennis te laten maken met de vele mogelijkheden om met studie en anderen in de school om te gaan, proberen we problemen te voorkomen. Onze school kiest kort gezegd voor leerlinggericht onderwijs. Ons onderwijs is zo ingericht dat zowel leerlingen als medewerkers laten zien waartoe zij in staat zijn. En dat in een klimaat waarin plezier in leren en werken voorop staat. Centraal hierbij staan de leerprocessen van de leerlingen. Wij stimuleren leerlingen om hun eigen leren vorm te geven. In een op zelfstandigheid gerichte wijze van werken dagen wij leerlingen uit tot samenwerken, het nemen van initiatieven en het dragen van verantwoordelijkheid. Op die manier vormen wij een jongvolwassene die trots is op de unieke persoonlijke ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt en die gemotiveerd is om, met een diploma op zak, een volgende stap te zetten in zijn loopbaan. 7

10 Organisatie Het Maaslandcollege vindt een goede afstemming en integratie van onderwijs en begeleiding belangrijk. Met het oog daarop hanteren we een structuur waarin onderling nauw verwante klassen ingedeeld zijn bij eenzelfde kernteam van docenten. De kernteams geven vorm en inhoud aan de ontwikkeling van het onderwijs en de bijbehorende begeleiding. Zij worden aangestuurd door de afdelingsleiders. Wij hanteren de volgende kernteamindeling: - het kernteam brugklas behorende bij de leerlingen van de mavo/havo- en havo/ vwo-brugklassen; - het kernteam tto behorende bij de leerlingen die tweetalig onderwijs volgen in de leerjaren 1 t/m 3; - het kernteam mavo behorende bij de mavoleerlingen van de leerjaren 2 t/m 4; - het kernteam 2 en 3-havo/ vwo behorende bij de havo- en vwo-leerlingen van de leerjaren 2 en 3; - het kernteam bovenbouw havo behorende bij de havoleerlingen van de leerjaren 4 en 5; - het kernteam bovenbouw vwo behorende bij de vwo-leerlingen van de leerjaren 4 t/m 6. Keuzewerkuren op maat In het lesrooster van het Maaslandcollege zijn de zogenaamde keuzewerkuren opgenomen. In dat uur is er ruimte voor allerlei activiteiten. De mogelijkheden zijn: - Zelfstudie. Leerlingen kunnen de tijd gebruiken om huiswerk te maken en te leren. De school garandeert de leerlingen een rustige werkomgeving in een van de studieruimten. Dankzij het gebruik van studieplanners weet elke leerling wat er gedaan kan worden. Leerlingen hebben thuis minder huiswerk wanneer ze de tijd op school goed gebruiken. - Vakgerichte begeleiding. Leerlingen kunnen tijdens keuzewerkuren bij een docent(e) terecht wanneer er vragen zijn over een vak. De leerlingen kunnen zelf aangeven van welke vakgerichte begeleiding zij gebruik wensen te maken. - Andere vormen van begeleiding. Wanneer een leerling gebruik maakt van speciale begeleiding die door het Maaslandcollege wordt aangeboden, vindt deze begeleiding ook plaats in de keuzewerkuren. Welke vormen van begeleiding er zijn, is te lezen in het hoofdstuk Leerlingenbegeleiding. - Profilering. In de keuzewerkuren worden allerlei activiteiten aangeboden. Leerlingen kunnen zich hiervoor intekenen. Het aanbod is zeer breed: van toneel tot schaakcursus, van dans tot debatteren. De profileringsactiviteiten worden door de docenten van de school en door externe specialisten gegeven. Alle leerlingen van de eerste vier leerjaren hebben enkele keuzewerkuren op hun lesrooster staan. Lessen van 60 minuten Elke les duurt op het Maaslandcollege 60 minuten. In de langere leseenheid is er expliciet aandacht voor het verwerven van inzicht. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen worden leerlingen gestimuleerd tot actief leren. Bovendien krijgt de docent een goed inzicht in de behoefte die elke leerling heeft en zijn er meer mogelijkheden voor een individuele benadering. Eenjarige brugperiode Het Maaslandcollege heeft bewust gekozen voor een eenjarige brugperiode. De leerlingen stromen al na één jaar door naar het voor hen meest geschikte schooltype en volgen vanaf dan onderwijs dat qua tempo en niveau het best bij hen past. Dit voorkomt onnodige spanning. pag. 8 schoolgids 14-15

11 Typen brugklassen en plaatsing Onze school kent vijf typen brugklassen, te weten mavo/havo, havo/vwo, tweetalig havo/vwo, vwo en tweetalig vwo. Wij plaatsen leerlingen op basis van de toelatingsgegevens. Toelating gebeurt aan de hand van twee criteria: het advies van de directeur van de basisschool (schooladvies), dat moet luiden mavo (vmbo-theoretische leerweg) of een hogere vorm van voortgezet onderwijs, en de uitslag van de Cito-toets die 535 of hoger moet zijn. Na toelating plaatsen wij de leerling, gebruikmakend van dezelfde criteria, in een van de brugklassen. Voor plaatsing in de brugklassen vwo en t-vwo geldt als richtlijn: schooladvies havo/vwo of vwo en een Cito-score van 545 of hoger. Doorstroming mbo hbo universiteit hbo universiteit vwo vwo t-vwo havo 6 t-havo 6 mavo brugklas vwo mavo / havo havo/vwo t-havo / vwo t-vwo Aan het einde van het brugjaar stroomt de leerling door naar het mavo, het havo of het vwo. Doorstromen naar een ander schooltype dan waar de brugklas voor opleidt kan, omdat in alle brugklassen de basisstof dezelfde is. Wie een tweetalige opleiding wil doen, moet daar al in de brugklas mee starten. In het schema hierboven staan alle doorstroommogelijkheden binnen het Maaslandcollege aangegeven. 9

12 Actief burgerschap Het Maaslandcollege besteedt aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie. We willen graag dat onze leerlingen betrokken burgers worden die een bijdrage kunnen en willen leveren aan een betere wereld. Actief burgerschap is voor ons niet alleen burgerschap in een internationale en multiculturele samenleving, maar ook dicht bij huis: wij vinden het belangrijk dat zich betekenisvolle relaties ontwikkelen tussen leerlingen onderling, leerlingen en medewerkers en tussen medewerkers en ouders/verzorgers. In de onderwijsprogramma s van de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, economie, levensbeschouwing, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen is ruimschoots aandacht voor actief burgerschap en sociale integratie. Het gaat daarbij om thema s als culturele diversiteit, vooroordelen, discriminatie, levensbeschouwelijke stromingen, internationalisering en globalisering. Het blijft niet alleen bij kennis. Sociale integratie en actief burgerschap worden pas echt bevorderd wanneer leerlingen ervaringen opdoen. Een paar voorbeelden hiervan: - de jaarlijkse deelname aan de Derdewereldactie; - de deelname aan maatschappelijke stages; - de deelname aan de interreligieuze tocht of het symposium levensbeschouwing; - een bezoek aan de Tweede Kamer; - de activiteiten in het kader van Europese en internationale oriëntatie. Op deze wijze krijgen leerlingen inzicht in de diversiteit in onze samenleving en leren zij om te gaan met de verschillen. Maatschappelijke stage Een maatschappelijke stage draagt bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden van leerlingen, aan het besef van waarden en normen en actief burgerschap. Doel is de maatschappelijke participatie en betrokkenheid van leerlingen te vergroten en een bijdrage te leveren aan de sociale behoeften in onze maatschappij. In het algemeen zal de maatschappelijke stage buiten de schoolmuren plaatsvinden in een organisatie die met vrijwilligers werkt. Kenmerkend voor de maatschappelijke stage is dat een leerling onbezoldigd iets voor een ander doet. Het draait daarbij vooral om de balans tussen zelf iets leren en iets voor anderen doen. Leerlingen kunnen een maatschappelijke stage verrichten door deelname aan projecten zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld bij vrijwilligersorganisaties, professionele not for profit organisaties of projecten van bedrijven in het kader van maatschappelijk betrokken of verantwoord ondernemen. Alle leerlingen van het Maaslandcollege zijn verplicht om deel te nemen aan een maatschappelijke stage met een omvang van tenminste 30 uur gedurende hun hele schoolcarrière. Van deze uren zijn er 20 in leerjaar 3 geplaatst. De onderbouw Alle leerlingen in de onderbouw krijgen de eerste jaren dezelfde vakken, waarbij voor het kerndeel globaal geformuleerde kerndoelen zijn vastgesteld. Daarbij komt de stof die nodig is voor het behalen van het diploma mavo, havo of vwo. Naast de normale lessen is in het programma ook plaats ingeruimd voor projecten, waarin het leren in samenhang en samen met andere leerlingen extra nadruk krijgt. In de onderbouw worden leerlingen voorbereid op de pag. 10 schoolgids 14-15

13 hoogste leerjaren. Dat gebeurt onder meer door hen te laten werken met studieplanners. Mavo De mavo-opleiding bereidt voor op het middelbaar beroepsonderwijs (niveau 3 of 4) of op havo. Om de aansluiting met het mbo te optimaliseren volgen alle leerlingen in klas 3 het vak techno- logie. Aan het einde van het derde leerjaar kiest de leerling uit de sectoren Techniek, Zorg en Welzijn, Economie of Landbouw. Bij iedere sector hoort een samenhangend vakkenpakket, dat goed aansluit op overeenkomstige sectoren in het vervolgonderwijs. Het eindexamen omvat vijf vakken uit het gemeen- schappelijke deel, twee vakken uit het sectordeel en nog twee vakken uit het vrije deel. Het gemeenschap- pelijke deel omvat Nederlandse taal, Engelse taal, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en kunst- vakken 1. Naast de mogelijkheid van de keuze voor een extra examenvak, kan een leerling ook tekenen of lichamelijke opvoeding 2 als examenvak kiezen. voldoet, wordt getoetst in het examen. Dit examen bestaat uit een centraal examen en een schoolexa- men. Tot het schoolexamen behoren de toetsen met open en gesloten vragen, de praktische opdrachten, het handelingsdeel en het sectorwerkstuk. De twee laatstgenoemde toetsvormen worden niet beoordeeld met een cijfer, maar moeten naar beho- ren zijn uitgevoerd. De resultaten van het centraal examen enerzijds en het schoolexamen anderzijds bepalen het eindexa- mencijfer. Voor sommige vakken is er alleen een schoolexamen. Een leerling die van 4 mavo naar 4 havo wil door- stromen moet aan een aantal eisen voldoen. Onder de eindcijfers van de examenvakken mag zich ten hoogste één vijf bevinden en het gemiddelde moet 6,8 of hoger zijn. Verder is een positief advies van de toeleverende school vereist. Ook moet de leerling examen gedaan hebben in het vak wiskunde. Kiest een leerling voor een van de natuurprofielen dan komt daar natuur- en scheikunde 1 bij. Het Maasland- college heeft de lessentabel zo ingericht dat het heel goed mogelijk is om meerdere sectoren en doorstro- ming naar het havo open te houden. Of een leerling uiteindelijk aan de eisen van de mavo 11

14 Het schoolexamen heeft de vorm van een examendossier. Hierin worden alle resultaten van de verschillende onderdelen van het schoolexamen vastgelegd en bewaard. Vanaf klas 3 starten de leerlingen met de opbouw ervan. Het centraal examen vindt plaats aan het einde van klas 4. In het Examenreglement en het Programma van toetsing en afsluiting staan alle regelingen en bijzonderheden vermeld die verband houden met de schoolexamens en het centraal examen. Deze brochures maken we aan alle leerlingen van klas 3 mavo bekend vóór 1 oktober van het betreffende jaar. Tweede Fase Leerlingen in de hoogste klassen van havo en vwo krijgen te maken met de zogeheten tweede fase. Zij volgen dan het programma van een van de vier profielen die de tweede fase biedt: Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Cultuur en Maatschappij of Economie en Maatschappij. De leerlingen maken de profielkeuze aan het einde van het derde jaar. Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel, waarbij het gemeenschappelijke deel voor alle profielen hetzelfde is. Deze opzet waarborgt een brede, algemene vorming en een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs. In het profieldeel zitten de vakken die kenmerkend zijn voor het profiel. In het vrije deel vult de leerling naar eigen keuze het profiel aan met tenminste één examenvak. Met hun keuze geven de leerlingen reeds sturing aan de doorstroming naar verwante opleidingen in het vervolgonderwijs. In de tweede fase wordt gewerkt met het begrip studielast. Het is de totale tijd op school en thuis die een gemiddelde leerling nodig heeft om zich de leerstof van een vak eigen te maken. Daarbij wordt voor alle vakken samen per jaar uitgegaan van 40 werkweken van 40 uren. De studielast bedraagt daarmee voor een gemiddelde leerling 1600 uren op jaarbasis. De verdeling van studielast en contacttijd over de verschillende vakken is elders in deze schoolgids te vinden. Deze gegevens komen in plaats van de lessentabel die in de onderbouw wordt gehanteerd. Of een leerling uiteindelijk aan de eisen van de tweede fase voldoet, wordt getoetst in het examen. Dit examen bestaat uit een centraal examen en een schoolexamen. Tot het schoolexamen behoren de toetsen met open en gesloten vragen, de praktische opdrachten, het handelingsdeel en het profielwerkstuk. De resultaten van het centraal examen enerzijds en het schoolexamen anderzijds bepalen het eindexamencijfer. Voor sommige vakken is er alleen een schoolexamen. Het schoolexamen heeft de vorm van een examendossier. Hierin worden alle resultaten van de verschillende onderdelen van het schoolexamen vastgelegd en bewaard. Vanaf klas 4 starten de leerlingen met de opbouw ervan. Sommige vakken ronden zij zelfs al geheel in dat jaar af. Het centraal examen vindt plaats aan het einde van 5 havo en 6 vwo. In het Examenreglement en het Programma van toetsing en afsluiting staan alle regelingen en bijzonderheden vermeld die verband houden met de schoolexamens en het centraal examen. Deze informatie wordt aan alle leerlingen van de klassen 4 havo en 4 vwo bepag. 12 schoolgids 14-15

15 kendgemaakt vóór 1 oktober van het betreffende jaar. Aan de leerlingen van 5 vwo wordt vóór 1 oktober het volledige programma van toetsing en afsluiting van de laatste drie leerjaren bekendgemaakt. Tijdens de periode van de tweede fase maakt de leerling ook een keuze voor een opleiding die hij na het behalen van het diploma gaat volgen. Voor vrijwel alle vervolgopleidingen geldt dat er minimaal één profiel is dat zonder verdere eisen toelating biedt. Met een profiel dat geen directe toelating biedt, is het soms toch mogelijk om in te stromen als aan de nadere eisen van het vakkenpakket voldaan kan worden. Dit kan bereikt worden door een uitbreiding van het profielgedeelte of door het kiezen van een vak in het vrije deel. Havo, hoger algemeen voortgezet onderwijs De havo-opleiding duurt vijf jaar en is met name bedoeld als vooropleiding voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). Ook bestaat de mogelijkheid na het examen door te stromen naar het vwo. Hieraan zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden. Leerlingen, die de studie op het vwo willen voortzetten, kunnen zich in januari opgeven, waarna een toelatingscommissie beslist of zij aan de gestelde voorwaarden voldoen. Vwo, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Met ons onderwijs op het vwo bereiden wij leerlingen goed voor op het wetenschappelijk onderwijs met kennis op niveau en een goede beheersing van de verschillende onderzoeksvaardigheden. Van de leerlingen verwachten wij dat zij zich inzetten, actief zijn en de bereidheid hebben tot nadenken. Onze vwo-opleiding karakteriseert zich door: - onderwijs van een hoog inhoudelijk niveau; - onderwijs met als speerpunten het aanleren van de academische vaardigheden, het verwerven van kennis, het volgen van de actualiteit en het vergroten van de algemene ontwikkeling; - onderwijs dat in de onderbouw een breed onderzoeksprogramma omvat. De onderzoeksrichtingen zijn breed van aard: cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid en natuur en techniek. In de vwo-brugklassen beginnen we meteen vanaf het begin met het ontwikkelen van een onderzoekende houding. De vwo-opleiding duurt zes jaar. Wie het diploma behaalt, kan doorstromen naar een universiteit. Deze opleidingen stellen in een aantal gevallen wel eisen ten aanzien van het profiel en vakken van het vrije deel. Tweetalig onderwijs Als enige school in de regio biedt het Maaslandcollege de kans om tweetalig havo of vwo te volgen. Het zijn opleidingen die voor een groot gedeelte in het Engels worden gegeven. De tweetalige opleidingen bieden de mogelijkheid om uitstekend Engels te leren schrijven en spreken. Daarnaast is er extra aandacht voor culturele vorming en internationalisering. Op deze manier vormt het tweetalig onderwijs een verbreding en verdieping van het havo of het vwo. In de eerste drie leerjaren is de helft van de lessen in het Engels. Naast de reguliere lessen Engels worden ook extra lessen spreekvaardigheid verzorgd door de native speaker voor wie de moedertaal Engels is. Dit zijn de zogenaamde English Plus - lessen (ep). 13

16 Ook in de vierde klassen van de tweetalige opleidingen geven we een aantal vakken in het Engels. Bovendien maken we dan een begin met het programma voor het vak Engels dat in 5 havo en 6 vwo wordt afgesloten met het International Baccalaureate certificaat. Vanzelfsprekend leiden t-havo en t-vwo ook op voor het reguliere havo- en vwo-diploma. Informatie - en communicatietechnologie (ict) Over de inzet van ict als onderwijsondersteuning voor leerlingen bestaat geen discussie: het zoeken op internet is gemeengoed geworden en diverse aanvullende softwarepakketten zorgen ervoor dat de waarde van de computer als onderwijsmiddel inmiddels hoog wordt ingeschat. Met behulp van de elo is de docent in staat om de leerprocessen te volgen en aan te sturen. Bovendien krijgt de leerling daarmee toegang tot leerinhouden en aanvullend educatief materiaal. Ook levert de elo een belangrijke bijdrage aan een goede communicatie tussen leerlingen onderling en leerlingen en docenten als het gaat om schoolopdrachten. De docent blijft echter de spil van het leerproces. Op 3 mavo is de informatie - en communicatietechnologie verweven in het vak technologie. Het vak is een bijzonder aanbod van onze school. In de bovenbouw van het havo en vwo is het vak informatica een van de keuzevakken. Docenten en leerlingen maken steeds meer gebruik van de elektronische leeromgeving (elo) in Magister. pag. 14 schoolgids 14-15

17 In het open leercentrum leren leerlingen zelfstandig. De ruimte is uitgerust met computers, naslagwerken, werktafels enz. De mediatheek maakt deel uit van deze ruimte. Daarmee zijn we een school van de toekomst. Voor leerlingen betekent dit eigentijds onderwijs en een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. In de eerste drie leerjaren van het vwo en in het eerste leerjaar van het tweetalig onderwijs werken we met digitaal lesmateriaal. Dat betekent dat bij een beperkt aantal vakken geen leerboeken worden gebruikt, maar lesmateriaal dat in veel opzichten rijker is dan de traditionele leerboeken. De leerlingen gebruiken hierbij een ipad. Uiteraard letten we daarbij op de juiste maat en houding tegenover deze nieuwe technologie. De docenten hebben zich inmiddels geschoold in het optimaal kunnen inzetten van de ipad bij ons onderwijs. Internationalisering Het Maaslandcollege doet haar reputatie als wereldschool in Oss alle eer aan. Ieder jaar zijn er reizen naar grote steden in Europa. Ook vinden er regelmatig uitwisselingen plaats met scholen uit andere Europese landen. Onze leerlingen verblijven dan gedurende een week in een ander land. Omgekeerd komen buitenlandse leerlingen naar Oss. Voor leerlingen van de tweetalige opleidingen zijn aparte internationale contacten in het programma opgenomen. Aan leerlingen van de mavo-opleiding bieden wij het programma EUROSS aan. Dat houdt in dat wij in ons onderwijs uitdrukkelijk rekening houden met de realiteit van de Europese Unie en jongeren effectief voorbereiden op hun rol als Europees burger, in het bijzonder door gebruik te maken van een Europese leeromgeving. Maaslandcollege: bètaschool Al langer beschikt de school over het Eureka-lab als onderzoekslaboratorium. Leerlingen doen daar zelfstandig proeven en voeren eigen onderzoek uit. Zij ervaren hoe leuk en spannend het bètaonderwijs is en hoe je met behulp van praktische opdrachten de verschijnselen van de natuur kunt ontdekken en begrijpen. Op die manier stimuleren wij de interesse voor en het inzicht in vakken als scheikunde, biologie, natuurkunde en techniek. Goed bètaonderwijs is in onze ogen ook samenhangend onderwijs. Daarom hebben we in de eerste twee leerjaren het geïntegreerde vak science (natuurkunde, scheikunde, techniek en informatiekunde) en zijn ook de vakken biologie en verzorging samengevoegd tot één vak. Vanaf leerjaar 3 gaan leerlingen verder met de gescheiden vakken natuurkunde, scheikunde en biologie. Op deze manier biedt het Maaslandcollege aantrekkelijk en uitdagend bètaonderwijs waarin samenhangend en praktisch leren een belangrijke rol vervult. Lesuitval Lesuitval, leswisselingen en dergelijke maken we, indien mogelijk, tenminste 24 uren tevoren bekend via de communicatiemonitor in het atrium. Als de lesuitval later bekend wordt en het om het eerste lesuur gaat dan proberen we de leerlingen via de telefooncirkel te waarschuwen. Dat geldt alleen voor klassen van de eerste drie leerjaren of 4 vwo. Als een docent afwezig is dan worden in de 15

18 eerste drie leerjaren de lessen tussen uur waargenomen door een andere docent. Leerlingen uit de vierde klas en hoger kunnen bij lesuitval studeren in de zelfstudieruimten aula en/of hal. Ook kunnen zij ervoor kiezen om te werken in het open leercentrum of het atrium. Aanwezigheid De leerlingen zijn verplicht om de lessen te volgen. Bij het maken van afspraken voor niet-schoolse activiteiten moet er rekening mee gehouden worden, dat het lesrooster in de loop van het schooljaar gewijzigd kan worden. mogelijk informeren. Dat kan via een telefoontje naar de administratie of conciërge voor het eerste lesuur. Daarnaast geven de ouders bij terugkomst van de leerling op school via de afwezigheidverklaring achterin de kw-planner de reden van het verzuim aan. Indien een minderjarige leerling zonder geldige reden afwezig is geweest, informeren wij ouders hierover. Wanneer een leerling meerdere malen ongeoorloofd afwezig is geweest, zijn wij verplicht om het verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. Op grond daarvan kan een gesprek volgen. Als een leerling een aantal lessen niet kan volgen dan verwachten wij van ouders dat zij ons zo spoedig pag. 16 schoolgids 14-15

19 Lessen- en contacttijdtabel mh1 hv1 v1 thv1 tv1 m2 m3 m4 h2 thv2 h3 th3 h4 h5 v2 tv2 v3 tv3 v4 v5 v6 ne 3 3 3,5 3 2, ,5 fa ,5 2, ,5 du 2, ,5 2, , ,5 en , ep/ib ,5 gs , ,5 1, ,5 ak 1, ,5 1, ,5 1 1, ,5 ma 1,5 1,5 2 mw 2 2 2,5 wi 2,5 2,5 2 2, wa wb 3 2, wc 2 3 2,5 wd 2 2, sc 2 2,5 2,5 2,5 2, na ,5 ns/ns1 2 3 sk/ns ,5 bi ,5 2, ,5 anw 2 inf 2 2, ec ,5 2, ,5 m&o ,5 bv/art ckv 1,5 2 ku ,5 kv2(te) 1 3 mu tc 3 lb , lo 2 2 2,5 2 2, bsm 3 1,5 bl 1,5 1, , , , kw 2,5 1,5 1, De tabel is gebaseerd op lessen van 60 minuten. 17

20 Studielast tweede fase bovenbouw havo/vwo vwo havo Nederlands Frans Duits Engels IB Geschiedenis Aardrijkskunde Maatschappijleer Maatschappijwetenschappen 440 Economie Management en organisatie Wiskunde A Wiskunde B Wiskunde C 480 Wiskunde D Natuurkunde Scheikunde Biologie Algemene natuurwetenschappen (ANW) 120 Informatica Culturele en kunstzinnige vorming Kunst (beeldende vormgeving) Lichamelijke opvoeding Bewegen, sport en maatschappij 320 Levensbeschouwing Profielwerkstuk Excursies en loopbaanoriëntatie pag. 18 schoolgids 14-15

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Leerwegplanner Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Inleiding Kiezen in de derde klas. Vorig schooljaar heb je in de tweede klas de eerste keuze gemaakt in de richting van een sector. Doordat

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

Profielkeuze voorlichting

Profielkeuze voorlichting Profielkeuze voorlichting 31-10-2013 Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan) Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs Profielen op Helder Aansluiting op het hbo, universiteit

Nadere informatie

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo). Sector- en profielkeuze 2016-2017 Versie : 2.0 Datum : 11 januari 2016 Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Profielkeuze / vakkenkeuze

Profielkeuze / vakkenkeuze OUDERAVOND 3 VWO Profielkeuze / vakkenkeuze Structuur onderwijs Tweede fase Welke keuzes moeten worden gemaakt? Hoe maken leerlingen keuzes? Globaal tijdpad Wat te doen bij zittenblijven? Uitleg site Nederlands

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017 PROFIELKEUZE HAVO Januari 2017 H. de Heus Decaan 3-4-5 HAVO & 3-4 Mavo heu@llr.nl Wilt u het geluid van uw telefoon uitzetten? Onderwerpen Nederlands onderwijsstelsel De Tweede Fase en de profielen Profielkeuze

Nadere informatie

Informatie over de Profielkeuze. Havo 3

Informatie over de Profielkeuze. Havo 3 Informatie over de Profielkeuze Havo 3 Januari 2017 1 Inleiding Beste leerling, Het maken van een keuze voor je profiel in de bovenbouw van de Havo (klas 4 en 5) is belangrijk. Je voert over dit onderwerp

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4

Welkom. Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4 Welkom Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4 Een woordje vooraf Oudertevredenheidsonderzoek 45-minutenrooster Summa wegwijsdagen Oudertevredenheidsonderzoek Belangrijk voor verbetering Leerjaar 3 wordt

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 19.30 uur Ben Wester (afdelingsleider) over klas 3 19.45 uur Monica ten Hagen (decaan HAVO) over de profiel- en vakkenkeuze 20.15 uur Pauze Koffie/thee in de hal 20.30

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool LESSENTABELLEN 201 2015 (vastgesteld door MR op 10201) Aantal lessen per v en per week Eerste leerjaar highschool Vcode vmbobk vmbotl havo/vmbotl havo vwo/havo ath gym Nederlands ne Frans fa Duits du 2

Nadere informatie

LESSENTABELLEN schooljaar

LESSENTABELLEN schooljaar LESSENTABELLEN schooljaar 2012-2013 EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR VMBO, HAVO EN VWO / DERDE LEERJAAR HAVO EN VWO VMBO lw VMBO zg VMBO VMBOt/ HAVO HAVO/ VWO NE Nederlands 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 LA Latijn

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO 2015-2016. Daniël Kers, decaan Veluws College Twello

Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO 2015-2016. Daniël Kers, decaan Veluws College Twello Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO 2015-2016 Daniël Kers, decaan Veluws College Twello 4 november 2015 Decaan De decaan in Twello: Dhr. Kers - Arc.kers@veluwscollege.nl - op woensdag aanwezig op school (012)

Nadere informatie

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST KIEZEN VOOR DE TOEKOMST 2012-2013 VMBO TL H AVO 4 19 januari 2012 19.30 20.30 V4 & OUDERS VOORLICHTING Traject voorbereiding MBO! daarnaast Traject optie voor HAVO HAVO IS NOG 2 JAAR A.V.O. & NIET BEDOELD

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op het Picasso Lyceum. De overstap naar het havo is echter

Nadere informatie

Informatie profielkeuze H4

Informatie profielkeuze H4 Informatie profielkeuze H4 2017 Profielkeuze voor Havo 4 Keuze Wat en hoe HAVO BOVENBOUW Brug tussen heden (H3 / M4) en toekomst (HBO) Doel: Kerst 2018 is vervolgstudie bekend Alle vakken verplicht zoals

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Inhoudsopgave: 1. Inleiding - Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB) 2. Profielkeuze Tweede Fase 3. Yubu, het persoonlijke loopbaankeuzetraject 4.

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

Informatie profielkeuze V4 2017

Informatie profielkeuze V4 2017 Informatie profielkeuze V4 2017 VWO 3 VWO 4 KEUZE WAT en HOE Doel: Kerst 2019 is vervolgstudie bekend! Alle vakken verplicht zoals in de onderbouw Vrijwel vrije vakkenkeus zoals vroeger Maar 4 stromen

Nadere informatie

OVER CIJFERS GESPROKEN...

OVER CIJFERS GESPROKEN... INLEIDING De bevorderingsnormen geven de ondergrens aan van de studieresultaten van de leerling om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar in dezelfde opleiding. Als een leerling niet aan deze

Nadere informatie

LESSENTABELLEN ONDERBOUW

LESSENTABELLEN ONDERBOUW LESSENTABELLEN ONDERBOUW TL-Havo-VWO 2014-2015 Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 Nederlands 4 3 Frans 3 3 Duits 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Wiskunde 4 3 Rekenen 0,5 0,5 Natuur- en scheikunde

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Van mavo-4 naar havo-4 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Wat we vandaag bespreken: - Waarom naar havo-4? - Toelatingseisen en aanmelding - Profielen en vakken - Aansluiting sectoren - Vragen?

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 VWO exellius HAVO HAVO/VWO tweetalig onderwijs VMBO-t VMBO-k www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

EXTERNE INSTROOM HAVO 4

EXTERNE INSTROOM HAVO 4 EXTERNE INSTROOM HAVO 4 Instroom in 4 havo in schooljaar 2016-2017 VOORWOORD Beste leerling, geachte ouder(s)/ verzorger(s), Je overweegt een overstap te maken naar 4 havo. Dit boekje bevat informatie

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch

Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch ouderavond leerjaar 2 T Welkom tijdpad determinatie & pakketkeuze Jean-Louis van der Veen afdelingsdirecteur OB T Voorbereiding op determinatie

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO Daniël Kers, decaan Veluws College Twello

Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO Daniël Kers, decaan Veluws College Twello Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO 2016-2017 Daniël Kers, decaan Veluws College Twello 2 november 2016 Decaan De decaan in Twello: Dhr. Kers - Arc.kers@veluwscollege.nl - op woensdag aanwezig op school (012)

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2016 2017 Voorwoord In de loop van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel in de bovenbouw. Er zijn vier profielen:

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl 2016-2017 Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een heel belangrijke stap. Waar

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

Welkom op de ouderavond over de profielkeuze. Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016

Welkom op de ouderavond over de profielkeuze. Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016 Welkom op de ouderavond over de profielkeuze Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016 Mw. T. Heesterbeek Dhr. B. Stapel Mw. M. van der Heide Mw. E. Rademakers Mw. J. Schoemaker Mw. J. Pennings Mw. S. Ramaekers

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Merkbare veranderingen

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Merkbare veranderingen Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Welkom Informatieavond MAVO XL van ljr.2 naar ljr. 3

Welkom Informatieavond MAVO XL van ljr.2 naar ljr. 3 Welkom Informatieavond MAVO XL van ljr.2 naar ljr. 3 Loopbaan Oriëntatie Begeleiding De rol van de ouders Tafelgesprekken Zoek mee Toon interesse Stimuleer het zetten van stappen Leer ze zelfstandigheid

Nadere informatie

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST KIEZEN VOOR DE TOEKOMST 2013-2013 Keuzetraject en loopbaanoriëntatie * De mentor * Boek: MC (multiple choice) 2de fase * Het Toekomstformulier * Dossiervorming A4 - A5 - A6 TOEKOMSTFORMULIER LOOPBAANORIENTATIE

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017

Bevorderingsnormen 2016/2017 Bevorderingsnormen 2016/2017 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. Met deze bevorderingsnormen leggen we vast wanneer iemand

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017 VWO 3 Profielkeuze 10 januari 2017 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

Decanen. Uitgebreide informatie rondom studie-/profielkeuze via ouderportal naar www.hetassinklyceum.dedecaan.net

Decanen. Uitgebreide informatie rondom studie-/profielkeuze via ouderportal naar www.hetassinklyceum.dedecaan.net Decanen Mevrouw J. van der Meer (H3H3) Mevrouw M. Lamars-Neleman (H3H1 en H3H2) De heer D. Stevens Bouwmeester 10, kamer 17 Leerling kan afspraak maken Ouder kan bellen via 053-5730724 Uitgebreide informatie

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

Profielkeuze in Havo 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6

Profielkeuze in Havo 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 Profielkeuze in Havo 3 Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 gzegers@donboscocollege.com De profielen Cultuur en Maatschappij (C&M) Economie en Maatschappij (E&M) Natuur en Gezondheid (N&G) Natuur

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G Ouderavond klas 3E, 3F en 3G Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G woensdag 7 september 2016 Even voorstellen Mentoren: Klas 3E: klas 3F: klas 3G: Daniëlle Dupon Hugo de Groot Marian Lagraauw

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

OUDERAVOND 3 HAVO. Dinsdag 7 januari 2014

OUDERAVOND 3 HAVO. Dinsdag 7 januari 2014 OUDERAVOND 3 HAVO Dinsdag 7 januari 2014 Agenda: Profielkeuze / vakkenkeuze Structuur onderwijs Tweede fase Welke keuzes moeten worden gemaakt? Hoe maken leerlingen keuzes? Globaal tijdpad Wat te doen

Nadere informatie

Voorlichting klas 3-mavo

Voorlichting klas 3-mavo Voorlichting klas 3-mavo Welkom! Nieuwe klas Instromers Inhoud vanavond: Jan Harmsen: Afdelingsleider Mavo Toetsen, PTA, rekentoets Marleen Nijkamp: Decaan Loopbaanoriëntatie Pauze Klassikale kennismaking

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Alphen aan den Rijn, december 2009 Kenmerk: SBR0915c Betreft: keuze profiel Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon/dochter is

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM

VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L OVERGANG PO EN VO KIND Aanleg Belangstelling SchoolprestaHes Beroepswens BASISSCHOOL Toetsen LeerprestaHes Interesses

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO 2015-2016

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO 2015-2016 Kies je vakkenpakket 2 en 3 MAVO 2015-2016 1 2 Introductie Beste leerling, ouder of verzorger, Op dit moment zit jij of je kind in het tweede of derde jaar van de mavo. In beide jaren zullen keuzes gemaakt

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

LESSENTABELL 2015 2016 Mei 2015 Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool

LESSENTABELL 2015 2016 Mei 2015 Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool LESSENTABELL 2015 2016 Mei 2015 Aantal lessen per vak en per week Eerste leerjaar highschool Vakcode vmbo-bk vmbo-tl havo/vmbo-tl havo vwo/havo ath gym Nederlands ne Frans fa - Duits du 2 - - - - - - Engels

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan

Informatieboekje voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan Informatieboekje 2015-2016 voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan 0 Inhoudsopgave pagina uitstroom mavo 4.2 doorstroomschema naar HBO.3 verschil mavo en havo.. 4 doorstroomvoorwaarden mavo

Nadere informatie

onderbouw beroepsgerichte unit

onderbouw beroepsgerichte unit leergebied vakken afk. BG1 BG1 BG1 BG2 BG2 BG2 lwoo tto lwoo tto Moderne vreemde talen Engels EN 3 3 5 3 3 5 Nederlands NE 4 4 4 4 4 4 Mens & Maatschapppij (MM) onderbouw beroepsgerichte unit aardrijkskunde

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12-16 jaar havo/vwo De leerlingen in route 3 (12 16) uitstroomprofiel havo/vwo kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in de onderbouw

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Ouderavond HAVO / VWO 2 nov november 2016

Ouderavond HAVO / VWO 2 nov november 2016 keuze 3 HAVO / 3 VWO 2016-2017 Daniël Kers, decaan Veluws College Twello Decaan De decaan in Twello: Dhr. Kers - Arc.kers@veluwscollege.nl - op woensdag aanwezig op school (012) Helpt samen met de mentor

Nadere informatie

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd.

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd. Bevorderingsnormen Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Klas 1 havo/mavo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Voor de klassen 1,

Nadere informatie

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO Kies je vakkenpakket 2 en 3 MAVO 2016-2017 1 2 Introductie Beste leerling, ouder of verzorger, Op dit moment zit jij of je kind in het tweede of derde jaar van de mavo. In beide jaren zullen keuzes gemaakt

Nadere informatie

Welkom. MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012

Welkom. MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012 Welkom MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012 MAVO 2.0 Onze doelstellingen De leerling gaat met plezier naar school. De leerling ontwikkelt zich binnen de eigen mogelijkheden. De

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en afstroomregelingen 2013-2014. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie