Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids MAASLANDCOLLEGE"

Transcriptie

1 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

2 Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar ouders is gebruikt worden ook eventuele verzorgers bedoeld. Bij deze schoolgids behoort het Reglementenboekje van het Maaslandcollege, waarin onder andere de meer formele teksten van reglementen, overgangsnormen en statuten staan. Het Maaslandcollege hecht een groot belang aan een open dialoog en adequate informatievoorziening. Als u na het lezen van deze schoolgids nog vragen hebt, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij geven graag nadere informatie en toelichting.

3 MAASLANDCOLLEGE schoolgids E SCHOOLJAAR MAVO HAVO T-HAVO VWO T-VWO Vianenstraat AJ Oss T E I Rabobank Oss NL25 RABO Het Maaslandcollege is een school onder het bevoegd gezag van

4 Inhoudsopgave 1. De school 4 bevoegd gezag, vereniging OMO, inspectie, samenwerkingsverband 2. Waar het Maaslandcollege voor staat 6 doelstellingen van de school 6. Betrokkenheid bij het Maaslandcollege 28 oudergesprekken, leerlingenraad, ouderraad, sectorraden, medezeggenschapsraad, informatieverstrekking, statuten, reglementen, klachtenregeling, vertrouwenspersonen, sociale veiligheid 3. Doelen en inrichting van het onderwijs 7 uitgangspunten, organisatie, keuzewerkuren, eenjarige brugperiode, typen brugklassen en plaatsing, doorstroming, actief burgerschap, maatschappelijke stage, onderbouw, mavo, tweede fase, havo, vwo, tweetalig onderwijs, informatie- en communicatietechnologie, internationalisering, lesuitval, aanwezigheid, lessen- en contacttijdtabel, studielasttabel tweede fase 4. Leerlingenbegeleiding, samen op weg naar het diploma 19 klassendocenten en vakdocenten, begeleidingslessen, speciale begeleiding, keuzebegeleiding, Hellup-groep 5. De teams van klassendocenten Kwaliteitszorg 33 eindexamenresultaten, doorstroom- en uitstroomgegevens, regulier schooltoezicht, kwaliteitsprofiel 8. Financiële zaken 37 ouderbijdrage, boekenfonds, overeenkomst ouderbijdrage, kortingsregeling gemeente, sponsoring, verzekeringen, bijeenkomsten leerlingen 9. Het abc Schoolleiding, medewerkers, ouderraad 47 namen en contactgegevens 11. Data schooljaar Bijlagen 58 overeenkomst ouderbijdrage, veiligheidsvoorzieningen en -instructie pag. 2 schoolgids 14-15

5 Voorwoord Verleg je grenzen... Dat is het motto van het Maaslandcollege. Op onze school verleg je inderdaad je grenzen. Leerlingen worden niet alleen door een professioneel docententeam toegerust met gedegen kennis en vaardigheden, wij dagen ze ook uit om het beste uit zichzelf te halen. Zo zijn ze in staat hun talenten te ontwikkelen en de basis te leggen voor een kansrijke positie in de maatschappij van morgen. Maar het motto geldt ook heel letterlijk: Ieder jaar zijn er reizen naar grote steden in Europa en vinden uitwisselingen plaats met scholen uit andere landen. Als enige school in de regio biedt het Maaslandcollege de kans om de vakken in het Engels te volgen, waarmee leerlingen een nog sterkere startpositie krijgen in een maatschappij die steeds internationaler wordt. Ieder kind is verschillend. Er zijn leerlingen die schijnbaar zonder moeite de schooljaren doorlopen, er zijn echter ook leerlingen die moeite hebben met studeren, die zich om wat voor reden dan ook niet plezierig voelen in de klas. Voor al die leerlingen bieden wij een school die inspireert en enthousiasmeert, waar het respect voor de ander voortdurend voorop staat, een school met een uitstekende leerlingbegeleiding gericht op het leren leren en het leren kiezen, en een veilige school waar een zeer actieve persoonlijke begeleiding ervoor zorgt dat iedere leerling zich er thuis kan voelen. Deze schoolgids biedt praktische informatie over ons onderwijs: de visie, het aanbod, de leerlingbegeleiding, de lessentabellen, de lestijden, de resultaten, de jaaragenda, de financiën, diverse regelingen, etc. Kortom een boekje om gedurende het hele schooljaar bij de hand te hebben. Ik reken erop dat we samen een fantastisch schooljaar zullen beleven. Graag wens ik iedereen succes in dit streven en wil ik vooral onze nieuwkomers - leerlingen, ouders en medewerkers - van harte welkom heten op het Maaslandcollege. drs. J.W.G. van Meegen rector 3

6 1 De school De geschiedenis van de school De Zusters van Liefde uit Tilburg startten in 1947 aan de Vianenstraat de Middelbare Meisjes School (MMS) Regina Mundi. De MMS leidde meisjes op voor de hogere opleidingen. In 1952 dragen de Zusters het bestuur van de school over aan de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, eveneens in Tilburg. Dat is in een notendop de ontstaansgeschiedenis van het Maaslandcollege. De naam Maaslandcollege doet zijn intrede aan het begin van het schooljaar Het is het moment waarop de school, als eerste in de regio, verandert in een scholengemeenschap voor havo en vwo. De verandering houdt ook in dat de school vanaf die tijd gemengd is. Dat het Maaslandcollege in een behoefte voorziet, blijkt uit de enorme groei die de school doormaakt. Al in 1972 is uitbreiding noodzakelijk. De school telt dan 1000 leerlingen. In 1990 gaat het Maaslandcollege samen met mavo De Pelgrim. Het betekent een verbreding van het niveau. De fusie verruimt ook de doorstroommogelijk- heden binnen de school. De fusie heeft een verdere uitbreiding van het schoolgebouw tot gevolg. In 1994 is de nieuwe aula, die de verbinding tussen het oude en nieuwe gedeelte vormt, gereed. Vijf jaar later wordt de aanpassing als gevolg van de intrede van de tweede fase voltooid. Een nieuwe mediatheek, individuele studieplekken voor leerlingen, ruimten voor werkgroepen en andere noodzakelijke voorzieningen krijgen een plaats in het oudste gedeelte van de school. Oud en nieuw zijn letterlijk met elkaar verbonden. In 2004 komt de bouw van de nieuwe vleugel aan de Wethouder van Eschstraat klaar en een jaar later is de uitbreiding van de sportaccommodatie een voldongen feit. De invoering van het tweetalig vwo in 1996 vergroot het onderwijsaanbod nogmaals. In 2005 is deze opleiding verder uitgebreid met de invoering van het tweetalig havo. Vanaf 2010 biedt de school ook de vwo-researchopleiding aan. Het Maaslandcollege nu Onze scholengemeenschap van mavo, havo, t-havo, vwo en t-vwo telt nu ongeveer 1800 leerlingen en ongeveer 150 medewerkers. De schoolleiding bestaat uit de rector, twee conrectoren en zes afdelingsleiders. De rector van het Maaslandcollege is de heer drs. J.W.G. van Meegen. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. De conrectoren zijn onder meer verantwoordelijk pag. 4 schoolgids 14-15

7 Inspectie voor onderwijs, begeleiding, financiën en beheer. De afdelingsleiders dragen de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen hun afdeling en voeren de eerstelijns personeelszorg uit. De wettelijk verplichte medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen. Bij belangrijke beslissingen wint het bevoegd gezag advies in of vraagt om instemming bij deze medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag Het Maaslandcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector. De voorzitter van de raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. De raad van bestuur is bereikbaar via telefoonnummer en is gevestigd aan de Spoorlaan 171 in Tilburg. Het postadres is postbus 574, 5000 AN Tilburg. Het adres is Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is opgericht in Het is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs variërend van gymnasium tot praktijkonderwijs. De scholen liggen voornamelijk in Noord-Brabant. Wij bieden goed onderwijs geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Wij geven onze leerlingen een passende startpositie voor het vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs hebben ieder een eigen identiteit. Door kennis tussen scholen te delen versterken we de professionaliteit van docenten. Onze scholen werken samen, maar behouden ook hun kleinschaligheid. Daar profiteren al onze leerlingen van. De vereniging heeft een ledenraad. Daarin zitten ouders van leerlingen en twee afgevaardigde leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De leden wonen een keer per jaar de ledenraadvergadering bij. Daar worden o.a. de leden van de raad van toezicht gekozen. Ook praten ze mee over het beleid van de vereniging. Wilt u lid worden? Op ziet u hoe u dat doet. Daar kunt u in het strategische beleidsplan Koers 2016 meer lezen over het beleid van de vereniging voor de komende jaren. U vindt hier ook het jaarverslag. Inspectie van het onderwijs Vragen over onderwijs: (gratis) Klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie en extremisme: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief) Samenwerkingsverband Het Maaslandcollege is lid van het Samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs Brabant noordoost (SVB). Het doel van het samenwerkingsverband is om een dekkend zorgaanbod te organiseren, zodat alle leerlingen hun schoolloopbaan afsluiten met een diploma of indien dit niet mogelijk blijkt, leerlingen voor te bereiden op een arbeidsplaats in de regio. 5

8 2 Waar het Maaslandcollege voor staat Het Maaslandcollege heeft doelstellingen geformuleerd, die duidelijk maken waar de school voor staat. Alle activiteiten die de school ontplooit staan in het teken van deze doelstellingen. Dat heeft een tweeledig aspect: - Zij binden/verbinden iedereen die bij het Maaslandcollege betrokken is - Zij profileren het Maaslandcollege naar buiten. Onze doelstellingen voldoen aan de kwaliteitskenmerken, die de inspectie geformuleerd heeft. Bovendien passen zij binnen de kern van de OMO-missie. Open en veilig Open communicatie met alle geledingen en een heldere besluitvorming zijn uitermate belangrijk. Immers, daarmee creëer je betrokkenheid. Open houdt ook in dat onze school open staat voor alle leerlingen, ongeacht hun afkomst, met respect voor de eigen inbreng en levensbeschouwelijke achtergrond. Het Maaslandcollege bereidt haar leerlingen voor op een pluriforme en multiculturele samenleving. Daarbij staat het werken aan een mentaliteit van verdraagzaamheid en rechtvaardigheid, uitgaande van respect voor de ander voortdurend voorop. Iedereen moet zich op het Maaslandcollege veilig en thuis kunnen voelen. Een klimaat van betrokkenheid, openheid, optimisme, enthousiasme en vooral vertrouwen is een voorwaarde om je goed te voelen en goed te kunnen presteren. Op onze school heerst dat klimaat. Moderne kwaliteitsschool Wij streven naar een zo hoog mogelijk onderwijsniveau. Niet alleen de directe onderwijsresultaten zijn hier van belang, maar ook het succesvol kunnen functioneren straks in vervolgonderwijs en samenleving. Wij willen het beste halen uit de jonge mensen die ons zijn toevertrouwd. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Het Maaslandcollege zet zich in om leerlingen te begeleiden naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Naast leren maken wij ruimte voor het begeleiden van keuzeprocessen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerling. Daardoor zijn onze leerlingen bij het verlaten van de school in staat om zelf verantwoorde keuzes te maken. Toekomstgericht De school van nu is waar mogelijk gericht op de maatschappij van morgen. Zonder het goede van verleden en heden uit het oog te verliezen, heeft het Maaslandcollege voortdurend oog voor de eisen die de maatschappij in de toekomst stelt. Kortom een goede balans tussen toen, nu en straks. pag. 6 schoolgids 14-15

9 3 Doelen en inrichting van het onderwijs Uitgangspunten Het Maaslandcollege begeleidt zijn leerlingen naar zelfleiding. De ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid krijgt volop aandacht. Een intensieve begeleiding leidt tot het snel vaststellen en oplossen van problemen bij de studie. Wij vinden het van het grootste belang dat leerlingen zelf hun problemen onderkennen en oplossen. Bij het aanleren van die zelfstandigheid wordt uiteraard rekening gehouden met leeftijd en niveau. Door leerlingen kennis te laten maken met de vele mogelijkheden om met studie en anderen in de school om te gaan, proberen we problemen te voorkomen. Onze school kiest kort gezegd voor leerlinggericht onderwijs. Ons onderwijs is zo ingericht dat zowel leerlingen als medewerkers laten zien waartoe zij in staat zijn. En dat in een klimaat waarin plezier in leren en werken voorop staat. Centraal hierbij staan de leerprocessen van de leerlingen. Wij stimuleren leerlingen om hun eigen leren vorm te geven. In een op zelfstandigheid gerichte wijze van werken dagen wij leerlingen uit tot samenwerken, het nemen van initiatieven en het dragen van verantwoordelijkheid. Op die manier vormen wij een jongvolwassene die trots is op de unieke persoonlijke ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt en die gemotiveerd is om, met een diploma op zak, een volgende stap te zetten in zijn loopbaan. 7

10 Organisatie Het Maaslandcollege vindt een goede afstemming en integratie van onderwijs en begeleiding belangrijk. Met het oog daarop hanteren we een structuur waarin onderling nauw verwante klassen ingedeeld zijn bij eenzelfde kernteam van docenten. De kernteams geven vorm en inhoud aan de ontwikkeling van het onderwijs en de bijbehorende begeleiding. Zij worden aangestuurd door de afdelingsleiders. Wij hanteren de volgende kernteamindeling: - het kernteam brugklas behorende bij de leerlingen van de mavo/havo- en havo/ vwo-brugklassen; - het kernteam tto behorende bij de leerlingen die tweetalig onderwijs volgen in de leerjaren 1 t/m 3; - het kernteam mavo behorende bij de mavoleerlingen van de leerjaren 2 t/m 4; - het kernteam 2 en 3-havo/ vwo behorende bij de havo- en vwo-leerlingen van de leerjaren 2 en 3; - het kernteam bovenbouw havo behorende bij de havoleerlingen van de leerjaren 4 en 5; - het kernteam bovenbouw vwo behorende bij de vwo-leerlingen van de leerjaren 4 t/m 6. Keuzewerkuren op maat In het lesrooster van het Maaslandcollege zijn de zogenaamde keuzewerkuren opgenomen. In dat uur is er ruimte voor allerlei activiteiten. De mogelijkheden zijn: - Zelfstudie. Leerlingen kunnen de tijd gebruiken om huiswerk te maken en te leren. De school garandeert de leerlingen een rustige werkomgeving in een van de studieruimten. Dankzij het gebruik van studieplanners weet elke leerling wat er gedaan kan worden. Leerlingen hebben thuis minder huiswerk wanneer ze de tijd op school goed gebruiken. - Vakgerichte begeleiding. Leerlingen kunnen tijdens keuzewerkuren bij een docent(e) terecht wanneer er vragen zijn over een vak. De leerlingen kunnen zelf aangeven van welke vakgerichte begeleiding zij gebruik wensen te maken. - Andere vormen van begeleiding. Wanneer een leerling gebruik maakt van speciale begeleiding die door het Maaslandcollege wordt aangeboden, vindt deze begeleiding ook plaats in de keuzewerkuren. Welke vormen van begeleiding er zijn, is te lezen in het hoofdstuk Leerlingenbegeleiding. - Profilering. In de keuzewerkuren worden allerlei activiteiten aangeboden. Leerlingen kunnen zich hiervoor intekenen. Het aanbod is zeer breed: van toneel tot schaakcursus, van dans tot debatteren. De profileringsactiviteiten worden door de docenten van de school en door externe specialisten gegeven. Alle leerlingen van de eerste vier leerjaren hebben enkele keuzewerkuren op hun lesrooster staan. Lessen van 60 minuten Elke les duurt op het Maaslandcollege 60 minuten. In de langere leseenheid is er expliciet aandacht voor het verwerven van inzicht. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen worden leerlingen gestimuleerd tot actief leren. Bovendien krijgt de docent een goed inzicht in de behoefte die elke leerling heeft en zijn er meer mogelijkheden voor een individuele benadering. Eenjarige brugperiode Het Maaslandcollege heeft bewust gekozen voor een eenjarige brugperiode. De leerlingen stromen al na één jaar door naar het voor hen meest geschikte schooltype en volgen vanaf dan onderwijs dat qua tempo en niveau het best bij hen past. Dit voorkomt onnodige spanning. pag. 8 schoolgids 14-15

11 Typen brugklassen en plaatsing Onze school kent vijf typen brugklassen, te weten mavo/havo, havo/vwo, tweetalig havo/vwo, vwo en tweetalig vwo. Wij plaatsen leerlingen op basis van de toelatingsgegevens. Toelating gebeurt aan de hand van twee criteria: het advies van de directeur van de basisschool (schooladvies), dat moet luiden mavo (vmbo-theoretische leerweg) of een hogere vorm van voortgezet onderwijs, en de uitslag van de Cito-toets die 535 of hoger moet zijn. Na toelating plaatsen wij de leerling, gebruikmakend van dezelfde criteria, in een van de brugklassen. Voor plaatsing in de brugklassen vwo en t-vwo geldt als richtlijn: schooladvies havo/vwo of vwo en een Cito-score van 545 of hoger. Doorstroming mbo hbo universiteit hbo universiteit vwo vwo t-vwo havo 6 t-havo 6 mavo brugklas vwo mavo / havo havo/vwo t-havo / vwo t-vwo Aan het einde van het brugjaar stroomt de leerling door naar het mavo, het havo of het vwo. Doorstromen naar een ander schooltype dan waar de brugklas voor opleidt kan, omdat in alle brugklassen de basisstof dezelfde is. Wie een tweetalige opleiding wil doen, moet daar al in de brugklas mee starten. In het schema hierboven staan alle doorstroommogelijkheden binnen het Maaslandcollege aangegeven. 9

12 Actief burgerschap Het Maaslandcollege besteedt aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie. We willen graag dat onze leerlingen betrokken burgers worden die een bijdrage kunnen en willen leveren aan een betere wereld. Actief burgerschap is voor ons niet alleen burgerschap in een internationale en multiculturele samenleving, maar ook dicht bij huis: wij vinden het belangrijk dat zich betekenisvolle relaties ontwikkelen tussen leerlingen onderling, leerlingen en medewerkers en tussen medewerkers en ouders/verzorgers. In de onderwijsprogramma s van de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, economie, levensbeschouwing, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen is ruimschoots aandacht voor actief burgerschap en sociale integratie. Het gaat daarbij om thema s als culturele diversiteit, vooroordelen, discriminatie, levensbeschouwelijke stromingen, internationalisering en globalisering. Het blijft niet alleen bij kennis. Sociale integratie en actief burgerschap worden pas echt bevorderd wanneer leerlingen ervaringen opdoen. Een paar voorbeelden hiervan: - de jaarlijkse deelname aan de Derdewereldactie; - de deelname aan maatschappelijke stages; - de deelname aan de interreligieuze tocht of het symposium levensbeschouwing; - een bezoek aan de Tweede Kamer; - de activiteiten in het kader van Europese en internationale oriëntatie. Op deze wijze krijgen leerlingen inzicht in de diversiteit in onze samenleving en leren zij om te gaan met de verschillen. Maatschappelijke stage Een maatschappelijke stage draagt bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden van leerlingen, aan het besef van waarden en normen en actief burgerschap. Doel is de maatschappelijke participatie en betrokkenheid van leerlingen te vergroten en een bijdrage te leveren aan de sociale behoeften in onze maatschappij. In het algemeen zal de maatschappelijke stage buiten de schoolmuren plaatsvinden in een organisatie die met vrijwilligers werkt. Kenmerkend voor de maatschappelijke stage is dat een leerling onbezoldigd iets voor een ander doet. Het draait daarbij vooral om de balans tussen zelf iets leren en iets voor anderen doen. Leerlingen kunnen een maatschappelijke stage verrichten door deelname aan projecten zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld bij vrijwilligersorganisaties, professionele not for profit organisaties of projecten van bedrijven in het kader van maatschappelijk betrokken of verantwoord ondernemen. Alle leerlingen van het Maaslandcollege zijn verplicht om deel te nemen aan een maatschappelijke stage met een omvang van tenminste 30 uur gedurende hun hele schoolcarrière. Van deze uren zijn er 20 in leerjaar 3 geplaatst. De onderbouw Alle leerlingen in de onderbouw krijgen de eerste jaren dezelfde vakken, waarbij voor het kerndeel globaal geformuleerde kerndoelen zijn vastgesteld. Daarbij komt de stof die nodig is voor het behalen van het diploma mavo, havo of vwo. Naast de normale lessen is in het programma ook plaats ingeruimd voor projecten, waarin het leren in samenhang en samen met andere leerlingen extra nadruk krijgt. In de onderbouw worden leerlingen voorbereid op de pag. 10 schoolgids 14-15

13 hoogste leerjaren. Dat gebeurt onder meer door hen te laten werken met studieplanners. Mavo De mavo-opleiding bereidt voor op het middelbaar beroepsonderwijs (niveau 3 of 4) of op havo. Om de aansluiting met het mbo te optimaliseren volgen alle leerlingen in klas 3 het vak techno- logie. Aan het einde van het derde leerjaar kiest de leerling uit de sectoren Techniek, Zorg en Welzijn, Economie of Landbouw. Bij iedere sector hoort een samenhangend vakkenpakket, dat goed aansluit op overeenkomstige sectoren in het vervolgonderwijs. Het eindexamen omvat vijf vakken uit het gemeen- schappelijke deel, twee vakken uit het sectordeel en nog twee vakken uit het vrije deel. Het gemeenschap- pelijke deel omvat Nederlandse taal, Engelse taal, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en kunst- vakken 1. Naast de mogelijkheid van de keuze voor een extra examenvak, kan een leerling ook tekenen of lichamelijke opvoeding 2 als examenvak kiezen. voldoet, wordt getoetst in het examen. Dit examen bestaat uit een centraal examen en een schoolexa- men. Tot het schoolexamen behoren de toetsen met open en gesloten vragen, de praktische opdrachten, het handelingsdeel en het sectorwerkstuk. De twee laatstgenoemde toetsvormen worden niet beoordeeld met een cijfer, maar moeten naar beho- ren zijn uitgevoerd. De resultaten van het centraal examen enerzijds en het schoolexamen anderzijds bepalen het eindexa- mencijfer. Voor sommige vakken is er alleen een schoolexamen. Een leerling die van 4 mavo naar 4 havo wil door- stromen moet aan een aantal eisen voldoen. Onder de eindcijfers van de examenvakken mag zich ten hoogste één vijf bevinden en het gemiddelde moet 6,8 of hoger zijn. Verder is een positief advies van de toeleverende school vereist. Ook moet de leerling examen gedaan hebben in het vak wiskunde. Kiest een leerling voor een van de natuurprofielen dan komt daar natuur- en scheikunde 1 bij. Het Maasland- college heeft de lessentabel zo ingericht dat het heel goed mogelijk is om meerdere sectoren en doorstro- ming naar het havo open te houden. Of een leerling uiteindelijk aan de eisen van de mavo 11

14 Het schoolexamen heeft de vorm van een examendossier. Hierin worden alle resultaten van de verschillende onderdelen van het schoolexamen vastgelegd en bewaard. Vanaf klas 3 starten de leerlingen met de opbouw ervan. Het centraal examen vindt plaats aan het einde van klas 4. In het Examenreglement en het Programma van toetsing en afsluiting staan alle regelingen en bijzonderheden vermeld die verband houden met de schoolexamens en het centraal examen. Deze brochures maken we aan alle leerlingen van klas 3 mavo bekend vóór 1 oktober van het betreffende jaar. Tweede Fase Leerlingen in de hoogste klassen van havo en vwo krijgen te maken met de zogeheten tweede fase. Zij volgen dan het programma van een van de vier profielen die de tweede fase biedt: Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Cultuur en Maatschappij of Economie en Maatschappij. De leerlingen maken de profielkeuze aan het einde van het derde jaar. Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel, waarbij het gemeenschappelijke deel voor alle profielen hetzelfde is. Deze opzet waarborgt een brede, algemene vorming en een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs. In het profieldeel zitten de vakken die kenmerkend zijn voor het profiel. In het vrije deel vult de leerling naar eigen keuze het profiel aan met tenminste één examenvak. Met hun keuze geven de leerlingen reeds sturing aan de doorstroming naar verwante opleidingen in het vervolgonderwijs. In de tweede fase wordt gewerkt met het begrip studielast. Het is de totale tijd op school en thuis die een gemiddelde leerling nodig heeft om zich de leerstof van een vak eigen te maken. Daarbij wordt voor alle vakken samen per jaar uitgegaan van 40 werkweken van 40 uren. De studielast bedraagt daarmee voor een gemiddelde leerling 1600 uren op jaarbasis. De verdeling van studielast en contacttijd over de verschillende vakken is elders in deze schoolgids te vinden. Deze gegevens komen in plaats van de lessentabel die in de onderbouw wordt gehanteerd. Of een leerling uiteindelijk aan de eisen van de tweede fase voldoet, wordt getoetst in het examen. Dit examen bestaat uit een centraal examen en een schoolexamen. Tot het schoolexamen behoren de toetsen met open en gesloten vragen, de praktische opdrachten, het handelingsdeel en het profielwerkstuk. De resultaten van het centraal examen enerzijds en het schoolexamen anderzijds bepalen het eindexamencijfer. Voor sommige vakken is er alleen een schoolexamen. Het schoolexamen heeft de vorm van een examendossier. Hierin worden alle resultaten van de verschillende onderdelen van het schoolexamen vastgelegd en bewaard. Vanaf klas 4 starten de leerlingen met de opbouw ervan. Sommige vakken ronden zij zelfs al geheel in dat jaar af. Het centraal examen vindt plaats aan het einde van 5 havo en 6 vwo. In het Examenreglement en het Programma van toetsing en afsluiting staan alle regelingen en bijzonderheden vermeld die verband houden met de schoolexamens en het centraal examen. Deze informatie wordt aan alle leerlingen van de klassen 4 havo en 4 vwo bepag. 12 schoolgids 14-15

15 kendgemaakt vóór 1 oktober van het betreffende jaar. Aan de leerlingen van 5 vwo wordt vóór 1 oktober het volledige programma van toetsing en afsluiting van de laatste drie leerjaren bekendgemaakt. Tijdens de periode van de tweede fase maakt de leerling ook een keuze voor een opleiding die hij na het behalen van het diploma gaat volgen. Voor vrijwel alle vervolgopleidingen geldt dat er minimaal één profiel is dat zonder verdere eisen toelating biedt. Met een profiel dat geen directe toelating biedt, is het soms toch mogelijk om in te stromen als aan de nadere eisen van het vakkenpakket voldaan kan worden. Dit kan bereikt worden door een uitbreiding van het profielgedeelte of door het kiezen van een vak in het vrije deel. Havo, hoger algemeen voortgezet onderwijs De havo-opleiding duurt vijf jaar en is met name bedoeld als vooropleiding voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). Ook bestaat de mogelijkheid na het examen door te stromen naar het vwo. Hieraan zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden. Leerlingen, die de studie op het vwo willen voortzetten, kunnen zich in januari opgeven, waarna een toelatingscommissie beslist of zij aan de gestelde voorwaarden voldoen. Vwo, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Met ons onderwijs op het vwo bereiden wij leerlingen goed voor op het wetenschappelijk onderwijs met kennis op niveau en een goede beheersing van de verschillende onderzoeksvaardigheden. Van de leerlingen verwachten wij dat zij zich inzetten, actief zijn en de bereidheid hebben tot nadenken. Onze vwo-opleiding karakteriseert zich door: - onderwijs van een hoog inhoudelijk niveau; - onderwijs met als speerpunten het aanleren van de academische vaardigheden, het verwerven van kennis, het volgen van de actualiteit en het vergroten van de algemene ontwikkeling; - onderwijs dat in de onderbouw een breed onderzoeksprogramma omvat. De onderzoeksrichtingen zijn breed van aard: cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid en natuur en techniek. In de vwo-brugklassen beginnen we meteen vanaf het begin met het ontwikkelen van een onderzoekende houding. De vwo-opleiding duurt zes jaar. Wie het diploma behaalt, kan doorstromen naar een universiteit. Deze opleidingen stellen in een aantal gevallen wel eisen ten aanzien van het profiel en vakken van het vrije deel. Tweetalig onderwijs Als enige school in de regio biedt het Maaslandcollege de kans om tweetalig havo of vwo te volgen. Het zijn opleidingen die voor een groot gedeelte in het Engels worden gegeven. De tweetalige opleidingen bieden de mogelijkheid om uitstekend Engels te leren schrijven en spreken. Daarnaast is er extra aandacht voor culturele vorming en internationalisering. Op deze manier vormt het tweetalig onderwijs een verbreding en verdieping van het havo of het vwo. In de eerste drie leerjaren is de helft van de lessen in het Engels. Naast de reguliere lessen Engels worden ook extra lessen spreekvaardigheid verzorgd door de native speaker voor wie de moedertaal Engels is. Dit zijn de zogenaamde English Plus - lessen (ep). 13

16 Ook in de vierde klassen van de tweetalige opleidingen geven we een aantal vakken in het Engels. Bovendien maken we dan een begin met het programma voor het vak Engels dat in 5 havo en 6 vwo wordt afgesloten met het International Baccalaureate certificaat. Vanzelfsprekend leiden t-havo en t-vwo ook op voor het reguliere havo- en vwo-diploma. Informatie - en communicatietechnologie (ict) Over de inzet van ict als onderwijsondersteuning voor leerlingen bestaat geen discussie: het zoeken op internet is gemeengoed geworden en diverse aanvullende softwarepakketten zorgen ervoor dat de waarde van de computer als onderwijsmiddel inmiddels hoog wordt ingeschat. Met behulp van de elo is de docent in staat om de leerprocessen te volgen en aan te sturen. Bovendien krijgt de leerling daarmee toegang tot leerinhouden en aanvullend educatief materiaal. Ook levert de elo een belangrijke bijdrage aan een goede communicatie tussen leerlingen onderling en leerlingen en docenten als het gaat om schoolopdrachten. De docent blijft echter de spil van het leerproces. Op 3 mavo is de informatie - en communicatietechnologie verweven in het vak technologie. Het vak is een bijzonder aanbod van onze school. In de bovenbouw van het havo en vwo is het vak informatica een van de keuzevakken. Docenten en leerlingen maken steeds meer gebruik van de elektronische leeromgeving (elo) in Magister. pag. 14 schoolgids 14-15

17 In het open leercentrum leren leerlingen zelfstandig. De ruimte is uitgerust met computers, naslagwerken, werktafels enz. De mediatheek maakt deel uit van deze ruimte. Daarmee zijn we een school van de toekomst. Voor leerlingen betekent dit eigentijds onderwijs en een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. In de eerste drie leerjaren van het vwo en in het eerste leerjaar van het tweetalig onderwijs werken we met digitaal lesmateriaal. Dat betekent dat bij een beperkt aantal vakken geen leerboeken worden gebruikt, maar lesmateriaal dat in veel opzichten rijker is dan de traditionele leerboeken. De leerlingen gebruiken hierbij een ipad. Uiteraard letten we daarbij op de juiste maat en houding tegenover deze nieuwe technologie. De docenten hebben zich inmiddels geschoold in het optimaal kunnen inzetten van de ipad bij ons onderwijs. Internationalisering Het Maaslandcollege doet haar reputatie als wereldschool in Oss alle eer aan. Ieder jaar zijn er reizen naar grote steden in Europa. Ook vinden er regelmatig uitwisselingen plaats met scholen uit andere Europese landen. Onze leerlingen verblijven dan gedurende een week in een ander land. Omgekeerd komen buitenlandse leerlingen naar Oss. Voor leerlingen van de tweetalige opleidingen zijn aparte internationale contacten in het programma opgenomen. Aan leerlingen van de mavo-opleiding bieden wij het programma EUROSS aan. Dat houdt in dat wij in ons onderwijs uitdrukkelijk rekening houden met de realiteit van de Europese Unie en jongeren effectief voorbereiden op hun rol als Europees burger, in het bijzonder door gebruik te maken van een Europese leeromgeving. Maaslandcollege: bètaschool Al langer beschikt de school over het Eureka-lab als onderzoekslaboratorium. Leerlingen doen daar zelfstandig proeven en voeren eigen onderzoek uit. Zij ervaren hoe leuk en spannend het bètaonderwijs is en hoe je met behulp van praktische opdrachten de verschijnselen van de natuur kunt ontdekken en begrijpen. Op die manier stimuleren wij de interesse voor en het inzicht in vakken als scheikunde, biologie, natuurkunde en techniek. Goed bètaonderwijs is in onze ogen ook samenhangend onderwijs. Daarom hebben we in de eerste twee leerjaren het geïntegreerde vak science (natuurkunde, scheikunde, techniek en informatiekunde) en zijn ook de vakken biologie en verzorging samengevoegd tot één vak. Vanaf leerjaar 3 gaan leerlingen verder met de gescheiden vakken natuurkunde, scheikunde en biologie. Op deze manier biedt het Maaslandcollege aantrekkelijk en uitdagend bètaonderwijs waarin samenhangend en praktisch leren een belangrijke rol vervult. Lesuitval Lesuitval, leswisselingen en dergelijke maken we, indien mogelijk, tenminste 24 uren tevoren bekend via de communicatiemonitor in het atrium. Als de lesuitval later bekend wordt en het om het eerste lesuur gaat dan proberen we de leerlingen via de telefooncirkel te waarschuwen. Dat geldt alleen voor klassen van de eerste drie leerjaren of 4 vwo. Als een docent afwezig is dan worden in de 15

18 eerste drie leerjaren de lessen tussen uur waargenomen door een andere docent. Leerlingen uit de vierde klas en hoger kunnen bij lesuitval studeren in de zelfstudieruimten aula en/of hal. Ook kunnen zij ervoor kiezen om te werken in het open leercentrum of het atrium. Aanwezigheid De leerlingen zijn verplicht om de lessen te volgen. Bij het maken van afspraken voor niet-schoolse activiteiten moet er rekening mee gehouden worden, dat het lesrooster in de loop van het schooljaar gewijzigd kan worden. mogelijk informeren. Dat kan via een telefoontje naar de administratie of conciërge voor het eerste lesuur. Daarnaast geven de ouders bij terugkomst van de leerling op school via de afwezigheidverklaring achterin de kw-planner de reden van het verzuim aan. Indien een minderjarige leerling zonder geldige reden afwezig is geweest, informeren wij ouders hierover. Wanneer een leerling meerdere malen ongeoorloofd afwezig is geweest, zijn wij verplicht om het verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. Op grond daarvan kan een gesprek volgen. Als een leerling een aantal lessen niet kan volgen dan verwachten wij van ouders dat zij ons zo spoedig pag. 16 schoolgids 14-15

19 Lessen- en contacttijdtabel mh1 hv1 v1 thv1 tv1 m2 m3 m4 h2 thv2 h3 th3 h4 h5 v2 tv2 v3 tv3 v4 v5 v6 ne 3 3 3,5 3 2, ,5 fa ,5 2, ,5 du 2, ,5 2, , ,5 en , ep/ib ,5 gs , ,5 1, ,5 ak 1, ,5 1, ,5 1 1, ,5 ma 1,5 1,5 2 mw 2 2 2,5 wi 2,5 2,5 2 2, wa wb 3 2, wc 2 3 2,5 wd 2 2, sc 2 2,5 2,5 2,5 2, na ,5 ns/ns1 2 3 sk/ns ,5 bi ,5 2, ,5 anw 2 inf 2 2, ec ,5 2, ,5 m&o ,5 bv/art ckv 1,5 2 ku ,5 kv2(te) 1 3 mu tc 3 lb , lo 2 2 2,5 2 2, bsm 3 1,5 bl 1,5 1, , , , kw 2,5 1,5 1, De tabel is gebaseerd op lessen van 60 minuten. 17

20 Studielast tweede fase bovenbouw havo/vwo vwo havo Nederlands Frans Duits Engels IB Geschiedenis Aardrijkskunde Maatschappijleer Maatschappijwetenschappen 440 Economie Management en organisatie Wiskunde A Wiskunde B Wiskunde C 480 Wiskunde D Natuurkunde Scheikunde Biologie Algemene natuurwetenschappen (ANW) 120 Informatica Culturele en kunstzinnige vorming Kunst (beeldende vormgeving) Lichamelijke opvoeding Bewegen, sport en maatschappij 320 Levensbeschouwing Profielwerkstuk Excursies en loopbaanoriëntatie pag. 18 schoolgids 14-15

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Piet Groenewegen Lydia van Deelen-Meeng Zeger van Hoffen Bruno Emans Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Excellentie en differentiatie

Excellentie en differentiatie Excellentie en differentiatie Met praktijkvoorbeelden van vo-scholen uit het netwerk van het Junior College Utrecht Dr. Ton van der Valk Met dank aan: Judith Schenzel, voor haar bijdrage aan de research

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo Naar het vmbo A De platforms beroepsvoorbereidende programma s in het vmbo hebben de krachten gebundeld in de Stichting Platforms VMBO (SPV). Voor al uw vragen

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Focus op Onderwijstraject

Focus op Onderwijstraject Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf Focus op onderwijstraject 2 Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

Berlage of Barlaeus?

Berlage of Barlaeus? Het schoolkeuzeproces door de ogen van Amsterdamse ouders Projectnummer: 11258 In opdracht van: DMO Lotje Cohen MSc drs. Idske de Jong dr. Esther Jakobs drs. Jeroen Slot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN juni 2004 nummer 57 OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN Studie huis Auteur Yvonne de Vries Redactie Wynand Wijnen en Jos Zuylen onder redactie van G.J. van Ingen Drs. R. Schut Prof. Dr.

Nadere informatie