IN HET OOG VAN DE ORKAAN JAN ROTMANS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN HET OOG VAN DE ORKAAN JAN ROTMANS"

Transcriptie

1 138 IN HET OOG VAN DE ORKAAN JAN ROTMANS

2 08 ENERgIETRaNsITIE IN NEDERLaND Van fossiele energie naar duurzame energie, hoe moeilijk is dat? In Nederland zien we twee schijnbaar tegengestelde ontwikkelingen, van bovenaf en van onderop. Van bovenaf heeft de rijksoverheid tien jaar lang geprobeerd de energieomslag mogelijk te maken met het project energietransitie. De resultaten roepen echter gemengde gevoelens op. Van onderop is een brede waaier van honderden lokale en regionale duurzame energie initiatieven ontstaan. Dat leidt in elk geval tot veel enthousiasme bij een grote groep betrokkenen. Heeft het een met het ander te maken? En zo ja, hoe kunnen beide richtingen elkaar versterken? Hier analyseren we eerst het project energietransitie en daarna de onderstroom van koplopers die bezig zijn met lokale en regionale duurzame energieprojecten. Duidelijk wordt dat de energieke samenleving per dag aan kracht wint en het stokje van de energietransitie heeft overgenomen. Dat stemt hoopvol voor de toekomst. Ook duidelijk wordt dat de energieomwenteling een grootschalige én kleinschalige dimensie nodig heeft. 139

3 InleIdIng Het project energietransitie startte in 2001 als uitvloeisel van het vierde Nationale Milieubeleidsplan (NMP4) onder auspiciën van het toenmalige ministerie van Economische Zaken (EZ). In aanvang met een handvol ambtenaren en een zeer bescheiden budget. De eerste jaren was het echt pionierswerk, omdat ministeries met zo n beleidsexperiment nauwelijks ervaring hadden. In die begintijd werden diverse procesinstrumenten uitgeprobeerd: visies, platforms, transitiepaden, en innovatieprogramma s. Vanaf 2004 kreeg de energietransitie serieus vorm met een uitbreiding van het aantal platforms naar zeven, de instelling van de taskforce energietransitie en de vorming van een gezamenlijke agenda. En er kwam een interdepartementale organisatie van zes ministeries. Vanaf 2007 raakte de energietransitie steviger verankerd in het energiebeleid en ontstond een kritische massa aan financiën, mensen en activiteiten. Honderden miljoenen werden geïnvesteerd in een portefeuille aan transitiepaden, rond de 500 transitie-experimenten en een snel groeiend netwerk van een paar duizend mensen. Tegenwoordig is, mede onder invloed van het kabinet Rutte, de energietransitie als project weer terug bij af en resteert nog slechts een kleine eenheid energietransitie binnen het huidige ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Veel activiteiten worden afgestoten en waar mogelijk overgedragen aan marktpartijen of maatschappelijke partners. Feitelijk is hiermee het project energietransitie als beleidsexperiment beëindigd. hfd stk In 2001 werd onderkend dat een fundamenteel andere koers in de energiehuishouding onvermijdelijk én gewenst was en dat een klassieke beleidsaanpak niet zou werken. Het stringente neoliberale marktdenken werd niet gezien als de weg om de transitie naar een duurzame energievoorziening tot stand te brengen. Maar ook een top-down benadering via directieve overheidssturing zou geen soelaas bieden. (Rotmans e.a., 2000). Vandaar de keuze voor een nieuwe aanpak: transitiemanagement, dat is gestoeld op een proces van zoeken, leren en experimenteren, met innovatieruimte voor koplopers in de samenleving (Rotmans, 2003; Loorbach, 2007). Door koplopers met elkaar in contact te brengen in zogenaamde platforms ontstaan beschermde en veilige omgevingen waarin men van elkaar kon leren zonder al te veel restricties. Koplopers zijn hier friskijkers en dwarsdenkers, vooruitstrevende vernieuwers met slimme, duurzame ideeën over de toekomstige energiehuishouding (zie hoofdstuk De theorie achter transitiesturing). Meestal zijn dit kleine bedrijven of instellingen die risicovolle projecten uitvoeren (nichespelers). We vinden ze echter ook bij grote bedrijven of bij de overheid (veranderingsgezinde regimespelers). jan rotmans in het oog van de orkaan

4 EEN balans Na tien jaar is het tijd voor een balans van de energietransitie als innovatief en uniek beleidsexperiment. Door een transitiebril kijken we naar de inhoud, het proces, de organisatie en de opbrengst. Met deze analyse proberen we zo zuiver mogelijk de energietransitie te ontleden, om zodoende tot een aantal aanbevelingen te komen voor een herijking. Deze zuiverheid is nodig voor een gefundeerd onderscheid tussen het project van de energietransitie en de energietransitie als maatschappelijk proces. Zo loopt Nederland achter op veel vergelijkbare Europese landen, omdat nog geen 4% van onze energie duurzaam wordt opgewekt. Dit is niet direct te wijten aan het project energietransitie, maar in hoge mate een erfenis uit het verleden en onderdeel van het dominante gas- en olieregime in Nederland. TransITIeanalyse In deze paragraaf analyseren wij het project energietransitie vanuit een transitieperspectief. Hierbij kijken wij zowel naar de inhoud (visie, paden, experimenten) als naar het proces (strategie, tactiek, uitvoering). Inhoudelijk heeft men het transitiegedachtegoed zo goed mogelijk geprobeerd te volgen. Er is reeds in het begin een langetermijnvisie ontwikkeld met een ambtelijke kerngroep en een select groepje stakeholders. Het streven is gericht op een duurzame Nederlandse energievoorziening: CO 2 -arm (50% reductie van CO 2 -emissies in 2050 t.o.v. emissies in 2000), veilig, leveringszeker, goedkoop en efficiënt. De doelen zijn zowel sociaal-cultureel (veilig en leveringszeker), ecologisch (CO 2 -arm) en economisch (goedkoop en efficiënt). De visie is echter geen vastomlijnd scenario, omdat het verschillende transitiebeelden kan omvatten, bv. een all electric - samenleving, of een waterstofsamenleving. En het is mogelijk dat er meer wegen naar Rome blijken te leiden. In de loop van de tijd zijn aan deze visie een groot aantal transitiepaden gekoppeld, zoals: energiebesparing, duurzame papierindustrie, duurzame biomassa-import en nieuw gas. In totaal zijn 26 transitiepaden uitgeprobeerd. aan deze transitiepaden hangt een portfolio met naar schatting 500 transitie-experimenten. Uit alles blijkt dat de kern van het transitiedenken het uitgangspunt is geweest: zoeken, leren en experimenteren. Niettemin zijn hier enige kanttekeningen op zijn plaats. Zo maakte slechts een klein groepje binnen de energietransitie zich de visie eigen, lijken er verschillende ideeën te bestaan die niet geheel bij elkaar aansluiten en is de visie niet doorvertaald in maatschappijbeelden. bij transities zijn juist de institutionele en sociale innovaties doorslaggevend. Helaas ontbreken paden op het gebied van institutionele barrières, gedragsver- 141

5 andering, nieuwe rollen van betrokken partijen en sociale haalbaarheid nog. Dat voorbehoud geldt ook voor de gekozen transitie-experimenten. Deze zijn vooral technologisch van karakter en nauwelijks gericht op een structuurwijziging of cultuurverandering. Ze lijken vooral demonstratieprojecten te zijn met een beperkt risico. Het echte sociaal leren is van ondergeschikt belang, heldere leerdoelen ontbreken bij de meeste experimenten, de nadruk ligt vooral op technologie en economie. Tot slot ontbreekt een gerichte strategie voor het opschalen van succesvolle experimenten. Veel van deze weeffouten hebben te maken met de regeling voor het beoordelen en toewijzen van experimenten. Deze regeling, de UKR (Unieke Kansen Regeling), was een bestaand arrangement dat werd aangepast voor de energietransitie, maar bleek niet echt geschikt voor transitie-experimenten. bij de UKR-regeling ligt de nadruk op concrete, afrekenbare resultaten: in bijdragen aan CO 2 -reductie, kosten per ton vermeden CO 2 -equivalenten. Een marktpartij moet hoofdaanvrager zijn en minstens de helft van de kosten dragen. Dat is vooral voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKb) een groot risico. Met als gevolg dat het MKb ondervertegenwoordigd is in de honderden lopende experimenten en dat vooral grote bedrijven zijn ingestapt. De meest radicale, risicovolle projecten verdwenen hierdoor uit beeld, terwijl die heel interessant zijn vanuit transitieperspectief. hfd stk EEN ONDOORZICHTIg PROCEs Kijken we naar de procesarchitectuur door een transitiebril, dan zien we herkenbare aspecten, maar ook elementen die daar haaks op lijken te staan. allereerst valt op dat een echte procesopbouw ontbreekt: het is niet duidelijk wie er nu probeert te sturen en vanuit welke positie. Dat resulteert in een tamelijk ondoorzichtig beeld waarbij vrijwel niemand het overzicht heeft van wat er allemaal gebeurt binnen de energietransitie. Een herkenbaar onderdeel vormen de transitiearena s: min of meer autonome, zelfsturende netwerken met een eigen agenda. Echter, tal van ad-hoc commissies en organen bemoeiden zich met het proces wat de innovatieruimte voor de platforms eerder verkleinde dan vergrootte. Zoals de taskforce onder leiding van Rein Willems, later vervangen door het regieorgaan onder voorzitterschap van Theo Walthie. Verder een interdepartementale programmadirectie energietransitie, mét ondersteunende staf en een interdepartementale overleggroep, een overleg van 6 Directeur generaals, een koplopersloket en fikse inbreng vanuit senternovem (tegenwoordig agentschapnl). Deze verticalisering, bureaucratisering en hang naar toezicht en beheersing tekent de institutionalisering van het project energietransitie. Enerzijds zorgt dit voor draagvlak, borging en financiering, maar anderzijds is daardoor het jan rotmans in het oog van de orkaan

6 De gevestigde partijen uit de fossiele energiewereld bepalen de marsroute van de energietransitie, terwijl deze juist bedoeld was voor kleine, duurzame spelers baanbrekende en innovatieve karakter van het project geleidelijk verdwenen. Hiermee verwaterde de energietransitie en ontstond een project dat zich niet langer meer richt op radicale innovatie. Het is onderdeel geworden van de business-as-usual beleidsmachinerie, met gelukkig nog wel innovatieve aspecten. Het achterliggende sturingsmodel is toch veel meer top-down dan oorspronkelijk de bedoeling was. Hiervan getuigt de centrale eenheid die de lijnen uitzette; de projectdirectie energietransitie onder leiding van Hugo brouwer, de generaal van de energietransitie. Hij heeft het project op knappe wijze in het Haagse DNa gemanoeuvreerd, maar daardoor is het vooral een beleidsproces geworden, losgezongen van de samenleving. Veel van de spanning uit het begin van het project is inmiddels verdwenen. De sfeer rondom het project is die van uitvoeren in plaats van zoeken en leren. gevestigde belangen Ook de dominante rol van de grote partijen valt op. Zij bepalen grotendeels de agenda van de energietransitie en verdedigen de gevestigde belangen van kolen, olie en gas. Voorbeelden van deze regimespelers zijn shell, Nuon en Essent. Daarnaast zijn er veel nichespelers, vaak kleine of middelgrote bedrijven die al op commerciële wijze met duurzame energie bezig zijn en koploper zijn binnen hun branche. Voorbeelden zijn greenchoice, solland solar, Windunie en Econcern (deels overgenomen door Eneco). Zeven platforms zijn opgericht en doorontwikkeld: duurzame elektriciteit, duurzame mobiliteit, gebouwde omgeving, groen grondstoffen, ketenefficiency, nieuw gas en glastuinbouw. Zes van de zeven platforms hebben we nader onderzocht, alleen de glastuinbouw niet, aangezien die nog in een beginstadium verkeerde. bij de platforms valt op dat de grote partijen domineren, al zijn er behoorlijke verschillen onderling. Meest opvallend is de taskforce, die voor ca. 85% bestond uit regimespelers. Ook in de platforms duurzame mobiliteit (ca. 85%), duurzame elektriciteit (ca. 75%), nieuw gas (ca. 65%) en keteneffi ciency (bijna 60%) zwaaien de regimespelers de scepter (zie figuur 1). gunstige uitzonderingen zijn de platforms gebouwde omgeving en groene grondstoffen die voor ongeveer de helft uit regimespelers bestaan. 143

7 BETROKKEN ORGANISATIES PER PLATFORM/T.FORCE: GEVESTIGDE SPELERS (REGIME-INDICATOR) Duurzame electriciteit Duurzame mobiliteit Gebouwde omgeving Groene grondstoffen Keten efficiency Nieuw gas Taskforce (excl. platf. vz) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Geen gevestigde, belangrijke speler Gevestigde, belangrijke speler in andere sector Gevestigde, belangrijke speler in energiesector bron: Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) Figuur 1 Verhouding niche- en regimespelers binnen platforms Dit alles betekent dat de gevestigde partijen uit de wereld van de fossiele energie grotendeels de marsroute bepalen van de energietransitie, terwijl deze juist bedoeld was om tot een nieuwe orde van duurzame energie te komen. Tegelijkertijd zijn veel nichespelers buiten de platforms gehouden, terwijl zij eigenlijk in de meerderheid moeten zijn in een transitieproces. Met als uitvloeisel dat de gevestigde orde het belang van de energietransitie wel onderschrijft, maar het tempo ervan vertraagt om zoveel mogelijk rendement te halen uit alle gedane investeringen in de fossiele energie. Deze tactiek van aanschuiven en bewust vertragen blijkt heel heilzaam te zijn, want deze machtsovername verliep bijna geruisloos de afgelopen jaren. Het is op zijn zachtst gezegd vreemd dat de platformvoorzitters zelf hun platformleden konden uitkiezen, zonder dat er een toetsing plaatsvond op hun vernieuwingsgehalte en institutionele achtergrond. hfd stk bij de transitie-experimenten is het beeld vergelijkbaar, zij het iets gunstiger (zie figuur 2). Tellen we de woningcorporaties en middelgrote gemeenten mee, dan geeft ook hier de traditionele orde richting aan de experimenten (meer dan 50%). Kijken we naar de grootte van de betrokken organisaties, dan valt op dat het in bijna de helft van de gevallen gaat om bedrijven van 1000 mensen of meer (zie figuur 3). Tweederde van de deelnemende bedrijven heeft meer dan 100 mensen in dienst. Dit geldt ook voor de grootte van hen die aanschuiven bij de platforms en de taskforce. Het MKb is dus zwaar in de minderheid, met name bedrijfjes met minder dan 10 mensen. Terwijl deze kleine spelers juist de motor zijn van ingrijpende innovaties en vernieuwing. jan rotmans in het oog van de orkaan

8 BETROKKEN ORGANISATIES BIJ ENERGIETRANSACTIES, GEVESTIGDE SPELERS (REGIME-INDICATOR) Woningcoöperaties en middelgrote gemeenten 0% 20% 40% 60% 80% 100% Geen gevestigde, belangrijke speler Gevestigde, belangrijke speler in andere sector Gevestigde, belangrijke speler in energiesector Experimenten Platform Taskforce (excl. platf. vz) Grand Total bron: Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) Figuur 2 Verhouding niche- en regimespelers bij experimenten versus andere gremia BETROKKEN ORGANISATIES BIJ ENERGIETRANSACTIES: ORGANISATIEGROOTTE (REGIME-INDICATOR) 0% 20% 40% 60% 80% 100% > Experimenten Platforms Taskforce (excl. platf. vz) bron: Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) Figuur 3 grootte van bedrijven en organisaties betrokken bij energietransitie Nemen we de maatschappelijke diversiteit van de partijen onder de loep, dan blijkt dat de private sector domineert, gevolgd door overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties (zie figuur 4). Dit geldt over de hele linie, van experimenten tot taskforce (zie figuur 5). Wel zijn er verklaarbare verschillen tussen de platforms onderling. Zo is de aanwezigheid van de private sector bij het platform duurzame mobiliteit aanzienlijk groter dan bij het platform duurzame elektriciteit (zie figuur 6). Intermediairs zijn nauwelijks vertegenwoordigd, terwijl juist die partij een belangrijke makelaarsrol kan vervullen in een transitieproces. Figuur 7 tot slot typeert de experimenten naar karakter: zijn ze gericht op technologische innovatie of op sociale, culturele of institutionele innovatie? 145

9 BETROKKEN ORGANISATIES BIJ PLATFORMS/TASKFORCE: MAATSCHAPPELIJKE DIVERSITEIT Overheden 18 Maatschappelijke organisaties Intermediars Bedrijfsleven Kennisinstellingen bron: Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) Figuur 4 Diversiteit van partijen betrokken bij energietransitie BETROKKEN ORGANISATIES BIJ ENERGIETRANSACTIES: MAATSCHAPPELIJKE DIVERSITEIT Vrijwel geheel rijk en zelfstandige organisaties Vrijwel geheel lokaal Experimenten hfd stk Platform Taskforce (excl. platf. vz) Grand Total 0% 20% 40% 60% 80% 100% Overheid/publieke organisatie Maatschappelijke organisatie Kennisinstelling Intermediar Bedrijf Figuur 5 Diversiteit van partijen betrokken bij onderdelen van energietransitie bron: Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) jan rotmans in het oog van de orkaan

10 BETROKKEN ORGANISATIES PER PLATFORM/T.FORCE: MAATSCHAPPELIJKE DIVERSITEIT Maatschappelijke organisaties Overheden Bedrijfsleven Duurzame elektriciteit Duurzame mobiliteit Gebouwde omgeving Groene grondstoffen Ketenefficiency Nieuw gas Taskforce (excl. platf. vz) Intermediars Figuur 6 Diversiteit aan partijen per platform Kennisinstellingen bron: Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) BETROKKEN DOMEINEN IN EXPERIMENTEN (NAAR VAN DEN BOSCH - UKR, 1E RONDE) Aantal experimenten Sociaal cultureel Ecologisch Economisch Institutioneel Technologisch Totaal bron: Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) Figuur 7 Typering van experimenten naar aard Matthijs Hisschemöller (2010) komt langs andere lijnen tot soortgelijke inzichten en conclusies. Hij constateert bovendien dat er weinig coalities zijn tussen bedrijven en kennisinstellingen die voor duurzame doorbraken in transitieprocessen kunnen zorgen. Het meest opmerkelijk is dat de eindgebruiker in de energietransitie afwezig is. Hij praat nergens mee, noch bij de platforms noch bij de experimenten. Een energietransitie zonder de steun en actieve participatie van eindgebruikers is echter bijna onmogelijk. Daarom zijn veel meer experimenten 147

11 nodig, waarbij eindgebruikers direct betrokken zijn. Overigens ontwikkelt zich een hausse aan lokale energie initiatieven buiten het project energietransitie om (zie sectie over de energiebeweging van onderop). Ondanks de sturing van bovenaf, opereren de platforms behoorlijk autonoom en onafhankelijk van elkaar. Een gemeenschappelijke agenda ontbreekt en er wordt onvoldoende van elkaar geleerd. De diversiteit tussen de platforms is ook groot, qua taakstelling, samenstelling en sturing. sommige platforms hebben een duidelijk sturende rol (zoals het platform Nieuw gas), andere platforms een bredere rol (inventariserend, scheppend en mobiliserend), zoals het platform groene grondstoffen. MaaTsCHaPPELIjKE DyNaMIEK De tragiek is dat het project energietransitie inmiddels door de maatschappelijke dynamiek rond duurzaamheid is ingehaald. Dit blijkt uit de achterhaalde doelstelling van het project energietransitie. Vijftig procent CO 2 -reductie in 2050 was in 2001 heel ambitieus, maar nu ligt de horizon eerder bij 80 tot 90% CO 2 -reductie in Ook de explosie van lokale, duurzame energie initiatieven buiten het project energietransitie toont dit aan. Veelzeggend is eveneens het feit dat aanzienlijk meer doorbraakexperimenten plaatsvinden buiten dan binnen de energietransitie. Het project zelf is nog slechts een middenmotor in de landelijke dynamiek van duurzame energieontwikkeling. hfd stk Tegelijk stimuleerde energietransitie de dynamiek rond duurzaamheid. Met name in de regio s (grote steden, kleinere gemeenten, platteland, buurten, wijken, straten) is de laatste jaren veel reuring ontstaan. Inmiddels zijn er honderden initiatieven voor lokale energiebedrijven. Het bruist en gist in het land. Zie de regionale samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid op het gebied van duurzame innovatie, klimaatneutrale straten en woningen, regionale energiecooperaties, ambitieuze provinciale energieplannen en stedelijke energieprogramma s. Er is geen gemeente die er niet mee bezig is, al bestaan er grote verschillen in ambities, tempo en daadkracht. En er zijn nog maar weinig bedrijven die niets doen met duurzaamheid, al is het maar omdat men nieuwe verdienmodellen ziet gloren. De regionale en lokale bewegingen leggen de lat vaak hoger dan de landelijke energietransitie. Uit eigen ervaring weten wij dat zij voor het overgrote deel niet op de landelijke energietransitie aangesloten zijn. De bedoeling was ook altijd dat de energietransitie juist van onderop en vanuit de samenleving zou plaatsvinden. Niet centraal vanuit Den Haag, maar vooral decentraal vanuit de regio s en locaties. jan rotmans in het oog van de orkaan

12 energietransitie en de macht In dit hoofdstuk analyseren wij de energietransitie vanuit het gezichtspunt van de macht. Passen we het machtsmodel dat beschreven is in het hoofdstuk over transities, toe op het Nederlands energiesysteem, dan is het evident dat er een zeer krachtig fossiel energieregime bestaat. Een gas- en olieregime met diepe en wijdvertakte wortels in de Nederlandse samenleving. Decennia lang is heel veel geïnvesteerd in de gas- en olie-infrastructuur. In de jaren 50 en 60 werden in hoog tempo een olie-infrastructuur (raffinage, benzinepompen) en een wegennet uit de grond gestampt. In diezelfde periode werd ook een gasinfrastructuur aangelegd door de vondst van grote aardgasvoorraden bij slochteren in aardgas werd daardoor razendsnel de belangrijkste energievorm en een grote inkomstenbron voor de overheid. In nog geen 10 jaar tijd kookte en stookte het gros van de Nederlandse huishoudens op aardgas. De invloed van de dominante energiepartijen in alle bestaande energienetwerken en organisaties is zeer groot. Dat Nederland jaarlijks meer dan 10 miljard verdient aan zijn aardgas heeft daar uiteraard alles mee te maken. De bestaande cultuur en structuur wordt gehandhaafd en verdedigd door de gevestigde belangen. Zij hebben veel geld gestopt in de bestaande energie-infrastructuur en willen daar zo lang mogelijk van profiteren. De huidige, tamelijk rigide, wet- en regelgeving is afgestemd op fossiele energie en het huidige beleid kenmerkt zich door liberalisering en privatisering, gericht op zowel marktwerking als subsidiëring. Technologisch wijst het kompas richting centrale energieopwekking via grote centrales. Dit staat haaks op de recente trends van decentrale opwekking van duurzame energie. In de nabije toekomst zal duurzame energie op vele plaatsen worden opgewekt, in en om onze woon- en werkomgeving. Dit betekent een enorme cultuuromslag bij energiebedrijven, netbeheerders, gemeenten, consumenten, architecten, banken, bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Het fossiele energieregime vormt een ragfijn samenspel tussen energiebedrijven, ministeries, adviseurs, en kennisinstellingen die elkaars belangen verdedigen en afdekken. De ministeries van Economische Zaken (tegenwoordig Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) en Financiën spelen hierbij een cruciale rol als ontvangers en verdelers van de miljarden aan gasbaten. De échte macht ligt bij de topambtenaren van deze ministeries. Zo werd de deal rond de nieuwe kolencentrales 7 jaar geleden gesloten door Pieter boot, directeur energie & duurzaamheid bij EZ, in een kongsie met grote energiebedrijven. 149

13 De energietransitie in Nederland is na verloop van tijd ingekapseld en daardoor onschadelijk gemaakt door het zittende energieregime Zelfs kennisontwikkeling en onderzoek worden deels richting fossiele energie gestuurd. De ministeries staan ook hier vooraan, via de verdeling van subsidies, FEs-gelden en NWO-geld waar zij inhoudelijk ook een flinke vinger in de pap hebben. Opvallend is bijvoorbeeld de aandacht voor CCs (Carbon Capture storage), gepromoot door grote energiebedrijven en ministeries. Vaak levert dit type onderzoek uitkomsten op die aangeven dat kolen-, kern- en gascentrales voorlopig onmisbaar zijn, omdat duurzame energiebronnen nog te duur zijn en de energievraag niet aankunnen. Ook veel consultancyfirma s en ingenieursbureaus ondersteunen via adviesrapporten deze denkwijze. In zekere zin profiteert vrijwel iedereen in Nederland van dit gas- en olieregime en hebben we een belangrijk deel van onze welvaart hieraan te danken. Maar dit voordeel wordt steeds meer een nadeel. Er is een opkomend regime rondom duurzame energie, een niche-regime, dat echter veel minder goed georganiseerd is dan het fossiele energieregime. Het is divers, gefragmenteerd, mist nog een duidelijke structuur, maar heeft wel verandermacht. Het is zich aan het vormen en organiseren, maar het duurt nog enige tijd voordat zich een hechte structuur en cultuur heeft gevormd. hfd stk De Nederlandse energiebranche probeerde de afgelopen decennia stelselmatig een doorbraak richting duurzame energie te dwarsbomen of op zijn minst te vertragen (Rotmans (2011b)). Eerst werd het klimaatprobleem ontkend. Vervolgens zocht het bestaande regime zijn toevlucht tot economische instrumenten zoals internationale CO 2 -emissiehandel, gebaseerd op zogenaamde marktwerking. Dit marktmechanisme (zoals in 2005 opgezet op Europese schaal) werkt in de praktijk echter niet. Het bevat onvoldoende prikkels voor bedrijven om in energiebesparing te investeren en slechts een beperkt aantal bedrijven doet mee. Ook richtte men het vizier op alternatieve brandstoffen, zoals ethanol en biodiesel, als aanvulling op de bestaande verbrandingstechnieken. En recent speelt men de kaart van het zo slim mogelijk benutten van de bestaande fossiele infrastructuur, onder het mom dat dit unieke kansen biedt voor Nederland. Omineuze voorbeelden hiervan zijn de gasrotonde, waarmee we gas importeren en uitvoeren en het afvangen en ondergronds opslaan van CO 2. Deze omtrekkende bewegingen hebben als oogmerk de noodzakelijke transitie naar een duurzame energievoorziening uit te stellen. jan rotmans in het oog van de orkaan

14 Een belangrijk nadeel van dit rechtlijnige energieregime is dat het via zelfcreatie van eigen structuren zichzelf in stand houdt. In dit licht is het nog een mirakel dat het project van de Nederlandse energietransitie zover heeft kunnen komen en zo lang stand heeft kunnen houden. Wel kunnen we nu duiden wat er mis ging met de energietransitie de afgelopen jaren. De machtsreflex van het regime manifesteerde zich als een dubbele belemmering. De machtige fossiele energielobby sloop de energietransitie in en nam de transitieagenda over. Dit leidde tot een majeur aandeel van traditionele regimespelers en een teleurstellend klein aantal nichespelers binnen de platforms, paden en projecten. Op welhaast subtiele wijze is de energietransitie door het fossiele energiesysteem van zijn scherpe kantjes ontdaan. Naarmate de invloed van het duurzame niche-regime toeneemt, wordt ook de tegenstand van het zittende fossiele energieregime groter. Tegelijkertijd zorgt dat weer voor een heftige tegenreactie vanuit het opkomende duurzame nicheregime. Er is sprake van strijd en confrontatie, waarbij geen middel wordt geschuwd. Het hele scala van juridische, financiële, organisatorische en politieke instrumenten wordt gebruikt om de opkomst van het duurzame niche-regime tegen te werken. OpbrengsT van de energietransitie In een aantal opzichten is het project energietransitie succesvol te noemen. Het is en blijft een uniek beleidsexperiment waarvoor veel belangstelling is vanuit de hele wereld. Het proces heeft bijgedragen aan het op gang brengen van dynamiek in de energiewereld, via een agenda voor de lange termijn. Zo ver vooruit kijken, 50 jaar, was begin 2000 ongebruikelijk in de Nederlandse energiewereld. De visionaire doorkijk tot 2050 getuigde van moed en lef en heeft de energieagenda beïnvloedt. binnen het ministerie van EZ bleef de energietransitie echter een secundaire beleidslijn. De hoofdmoot van het beleid was gericht op de korte termijn volgens de neoliberale uitgangspunten liberalisering en privatisering. Mede door het project energietransitie kwam energie hoog op de beleids agenda en politieke prioriteitenlijst te staan. Het interdepartementale karakter van het project, waarbij via de interdepartementale programmadirectie 6 ministeries betrokken waren (EZ, VROM, LNV, V&W, buza en Financiën) was uniek. Dit strekt tot voorbeeld voor andere complexe maatschappelijke opgaven die eveneens integraal dienen te worden aangepakt. Wellicht de grootste opbrengst was dat het energiediscours een andere draai heeft gekregen. Het is verschoven in de richting van een overgang naar duur- 151

15 zame energie, gericht op de langere termijn, gekoppeld aan innovatie en aan deels andere spelers. De ambities gingen hierdoor omhoog. bij dit nieuwe discours hoorde ook een nieuwe taal, de transitietaal, met tal van nieuwe termen en begrippen. Zoals koplopers (pioniers betreffende duurzame energie), iconen (doorbraakprojecten en experimenten), transitiepaden als markeringen van mogelijke technologische opties en niches en regime als aanduiding van het nieuwe versus het bestaande. En uiteraard transitiemanagement, wat het uitgangspunt werd voor sturing, al bezigde men aanvankelijk de omschrijving transitieaanpak, vanwege de negatieve bijklank van de term management. Het hele idee van een experimentele aanpak, niet direct oplossingsgericht, maar een proces van zoeken, leren en experimenteren, stond aan de basis van het project en manifesteerde zich in het transitiediscours. De energietransitie leidde ook tot een koerswending; een transitieagenda die in de loop der tijd evolueerde tot een innovatieagenda. Deze is stevig verankerd in het Nederlandse energie-, milieu- en innovatiebeleid. Honderden miljoenen euro s zijn erin geïnvesteerd. Er zijn hierdoor ook nieuwe netwerken ontstaan waaruit weer nieuwe coalities voortkwamen. Zo is wel degelijk een soort beweging tot stand gekomen van een paar duizend actief betrokken mensen. Die beweging mist jammer genoeg haar wortels bij veel lokale pioniers. Het project energietransitie is als beleidsexperiment dus deels gelukt. Het heeft alleen niet geleid tot een breed gedragen energietransitie in den lande. Maar de totaalbalans is gematigd positief. En er zijn veel lessen uit te trekken. Want zelfs in zo n verstrekkende beleidsinnovatie als de energietransitie was de hand van het fossiele energieregime duidelijk zichtbaar. Ook hier regeren de vertegenwoordigers van grote energiebedrijven, is de focus sterk aanbodgericht, komen eindgebruikers er nauwelijks aan te pas en prevaleert technologische boven institutionele innovatie. Op basis van dit alles kan een heroriëntatie plaatsvinden. Met als resultaat dat dit experiment alsnog kan uitgroeien tot een beweging van onderop die de omwenteling naar een duurzame energievoorziening wel de juiste snelheid en richting geeft. hfd stk energietransitie Op kantelpunt De energietransitie als maatschappelijk fenomeen is in Nederland in een nieuwe fase terecht gekomen. De transitie bevindt zich nu op een kantelpunt en versnelt zich (het kantelpunt wordt beschreven in het hoofdstuk De theorie achter transities). We kunnen deze transitiedynamiek op verschillende niveaus analyseren. jan rotmans in het oog van de orkaan

Jan Rotmans. DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam. Augustus 2011

Jan Rotmans. DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam. Augustus 2011 Staat van de Energietransitie in Nederland Jan Rotmans DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam Augustus 2011 0. Management Samenvatting Tien jaar geleden startte het project energietransitie, na het verschijnen

Nadere informatie

Transitieagenda voor Nederland

Transitieagenda voor Nederland Prof. dr. ir. JAN ROTMANS Transitieagenda voor Nederland Investeren in duurzame innovatie Prof. dr. ir. JAN ROTMANS Transitieagenda voor Nederland Investeren in duurzame innovatie Productie Annelies Bol

Nadere informatie

Energielente op komst?

Energielente op komst? E 2013.02 Energielente op komst? De (on)macht van bottom-up en top-down in de energietransitie Auteurs Rick Bosman Flor Avelino Shivant Jhagroe Derk Loorbach Gijs Diercks Gerwin Verschuur Jurgen van der

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

Nederland vooruit. Vakreferenten: Dr. C. Dieperink & Dr. E. Papies Liberal Arts & Sciences 11 April 2014

Nederland vooruit. Vakreferenten: Dr. C. Dieperink & Dr. E. Papies Liberal Arts & Sciences 11 April 2014 Nederland vooruit Een interdisciplinair onderzoek naar het huidige transitiebeleid in Nederland vanuit milieu-maatschappijwetenschappelijk en sociaal-psychologisch perspectief Maaike D. Homan 3855457 Renée

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß VOORWOORD Voor u ligt het eindresultaat van een jaar lang onderzoek naar de mogelijkheden om het draagvlak en het aandeel van windenergie in Nederland te vergroten aan de hand van Deense lessen. Het onderzoek

Nadere informatie

Vaart maken met energietransitie

Vaart maken met energietransitie Collegetour Energie & Duurzaamheid Handreikingen voor een succesvolle collegeperiode 2014-2018 1 Vaart maken met energietransitie Foto: Dong Energy Solar Challenge Inleiding Reader: de rode draad naar

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland

Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland Rol en positie van het onderzoeksprogramma BioSolar Cells in de energietransitie Lucien Hanssen Huib de Vriend Nijmegen / Driebergen Juni

Nadere informatie

Op weg naar elektrisch rijden

Op weg naar elektrisch rijden Op weg naar elektrisch rijden Bestuurlijke dilemma s Dr. ir. A.P. van Deventer mpa Prof. mr. dr. J.A. de Bruijn Dr. M.A. van der Steen Prof. dr. M. J. W. van Twist Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Voorwoord In dit e-boek vindt u een. die gaat over energie en een die energie geeft. toegepast. De burger is hierbij betrokken

Nadere informatie

Programma. Energie Made in Arnhem 2013. Volop in beweging

Programma. Energie Made in Arnhem 2013. Volop in beweging Programma Energie Made in Arnhem 2013 Volop in beweging 1 Programma Energie Made in Arnhem 2013 Volop in beweging 2 3 convenantpartners EMIA (november 2013) Voorwoord 4 In 2011 is een ambitieus programma

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Voorwoord In dit e-boek vindt u een. die gaat over energie en een die energie geeft. toegepast. De burger is hierbij betrokken

Nadere informatie

Participeren in de energievoorziening van de toekomst

Participeren in de energievoorziening van de toekomst 1 Participeren in de energievoorziening van de toekomst Een visie op de rol van inwoners en gemeenschappen bij de opwekking van duurzame energie 20 juni 2014 Agnes Mulder woordvoerder energie en duurzaamheid

Nadere informatie

Energieke BottomUp in Lage Landen

Energieke BottomUp in Lage Landen Energieke BottomUp in Lage Landen De Energietransitie van Onderaf Over Vrolijke energieke burgers Zon- en windcoöperaties Nieuwe nuts Anne Marieke Schwencke AS I-Search 21 augustus 2012 A.M. Schwencke/

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten De energieke samenleving in praktijk Beleidsstudie Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met

Nadere informatie

Duurzaam beleid naar een duurzaam Almere?

Duurzaam beleid naar een duurzaam Almere? Duurzaam beleid naar een duurzaam Almere? Een onderzoek naar de rol van de gemeente betreffende de toepassing van zonne-energie in de Schaalsprong. Bachelorthesis geografie, planologie en milieu (GPM)

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid

Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid Centraal Planbureau

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

Systeemanalyse duurzame gebiedsontwikkeling

Systeemanalyse duurzame gebiedsontwikkeling Systeemanalyse duurzame gebiedsontwikkeling (Transitie in energie en proces voor duurzame gebiedsontwikkeling) Bijlagerapport 03 1 Publicatie: februari 2011 Systeemanalyse duurzame gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij (DE-on) binnen de provincie Flevoland

Haalbaarheidsonderzoek Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij (DE-on) binnen de provincie Flevoland Haalbaarheidsonderzoek Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij (DE-on) binnen de provincie Flevoland Eindrapportage 1 Colofon Datum 25 mei 2011 Auteurs Primum John Baken Rogier Coenraads Katelijn

Nadere informatie

Lokale economie profiteert van windenergie

Lokale economie profiteert van windenergie dinsdag 29 januari 2013 - jaargang 16 nummer 1 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar. Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Nederland ontbeert nieuwsgierigheid en gevoel van urgentie Dick

Nadere informatie

Klein is het Meervoudige nieuwe groot overheidssturing in open, Loslaten, vertrouwen, dynamische en lerende verbinden netwerken

Klein is het Meervoudige nieuwe groot overheidssturing in open, Loslaten, vertrouwen, dynamische en lerende verbinden netwerken Meervoudige Een essay over de nieuwe rol ove r h e i d sstu r i n g i n o p e n, van het ministerie van Economische Zaken dynamische en lerende in de energieke netwerksamenleving netwerken Irini Salverda,

Nadere informatie