INFOWIJZER OVERLIJDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOWIJZER OVERLIJDEN"

Transcriptie

1 Periodieke uitgave van de gemeente Riemst Afgiftekantoor 3770 Riemst P INFOWIJZER OVERLIJDEN wijzer Overlijden België-Belgique P.B Riemst 12/3889 Heruitgave mei 2015 Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 Riemst tel fax mei 2015 (heruitgave) Info-wijzer Overlijden 1

2 Tegen wil en dank moeten wij vroeg of laat afscheid nemen van iemand die ons erg dierbaar is. Uitgerekend op het moment dat we in ons diepste gevoel geraakt zijn, dringen zich toch een aantal beslissingen op. In de korte periode tussen het overlijden en de uitvaart moet er immers veel worden geregeld. Omdat velen zich pas achteraf realiseren dat het afscheid nemen van een geliefde anders had gekund, wensen wij je wat bruikbare informatie te geven. Deze brochure wil je niet alleen informeren over een aantal zakelijke wetenswaardigheden; zij wil je ook een emotioneel houvast en enkele goedbedoelde adviezen meegeven. Wij zijn inmiddels al aan onze 9de herziene editie toe. De redactie wordt verzorgd door Chris Notelaers, Evy Reynders en Jean Geelen. Wij hebben ons ook gebaseerd op de brochure Wat te doen wanneer uw partner overlijdt, een gezamenlijke uitgave van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat. Mocht je nog bepaalde vragen hebben over een aantal onderwerpen die niet erg duidelijk zijn of die wij misschien uit het oog hebben verloren, kan je contact nemen met de dienst Bevolking en Burgerlijke Stand in het gemeentehuis tel Voor het luik pensioenen ben je het best geholpen bij Tine Coenegrachts van het Sociaal Huis Riemst Paenhuisstraat 15 - tel Voor meer informatie over nalatenschappen en testament neem je best contact met een notaris (zie gouden telefoongids index vooraan blz. 1-16, gele blz hoofdstuk 5845). Sommige begrafenisondernemers sturen tegenwoordig ook een nazorgconsulent(e) bij je langs. Die hebben als taak je wegwijs te maken in al de administratieve formaliteiten die je nog ná een overlijden dient te vervullen. namens het gemeentebestuur, Guido Vrijens Marina Pauly Mark Vos gemeentesecretaris schepen van burgemeester Sociale Zaken INHOUD Woordje vooraf 2 Zoek een bondgenoot 3 Dringende schikkingen 3 1. Vaststelling van de dood door de dokter 2. Contacteer een begrafenisondernemer 3. Rouwdrukwerk 4. Verzekering 5. Aangifte van overlijden 6. Contacteer de werkgever van de overledene 7. Wilsbeschikkingen overledene Financiële schikkingen 7 1. Deblokkering van spaarboekjes, effecten, Levensverzekering 3. Schuldsaldoverzekering 4. Ziekteverzekering Pensioenen 9 1. Overlevingspensioen 2. Achterstallig pensioen 3. Voorschot op pensioen Wezenbijslag 11 Voogdij minderjarige kinderen 12 Diverse Studietoelagen 2. Huishuur 3. Uw echtgeno(o)t(e) overleed ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte 4. Ongeval gemeen recht 5. Belastingen 6. Wat met de wagen 7. Aangifte overlijden bij toeleveringsbedrijven Nalatenschap/successieaangifte 15 namens het Sociaal Huis, Jean Geelen secretaris Katja Onclin voorzitter 2 Info-wijzer Overlijden mei 2015 (heruitgave)

3 INFOWIJZER OVERLIJDEN ZOEK EEN BONDGENOOT Als iemand overlijdt die je dierbaar is, aarzel dan niet om steun te zoeken bij degene(n) waarbij je je goed voelt. Familie, vrienden en kennissen kunnen je helpen de belangrijke periode tussen het overlijden en de uitvaart bewust en intens te beleven. Nodig één persoon uit die mensenkring uit, om je te begeleiden in het nemen van noodzakelijke en belangrijke beslissingen. Vraag iemand die je vertrouwen geniet, betrokken is, maar toch in staat is de zaken nuchter te bekijken om in alle rust en kalmte besprekingen te voeren. Alleen voel je je machteloos en kun je geneigd zijn het hele gebeuren uit de hand te geven. Na de begrafenis kan dit een gevoel van onvoldaanheid geven. Rond de overledene cirkelen vele mensen, mensen die emotioneel betrokken zijn en mensen die beroepshalve aanwezig zijn. Door familie, vrienden en kennissen word je in deze moeilijke periode echt gedragen. Bij een ongeval of een misdrijf kun je ook gratis terecht bij Slachtofferhulp - Rozenstraat 28, 3500 Hasselt - tel (let wel, niet bij een dodelijk arbeidsongeval); als het overlijden een gevolg is van zelfdoding, kun je voor passende steun ook gratis terecht bij de Zelfmoordlijn tel (gratis-nr) - - en tel , alsook bij Similes - tel en Van beroepsmensen moet je wel verlangen dat ze je als klant behandelen. Dat betekent met het nodige respect en de noodzakelijke duidelijkheid. Een overlijden moet door een geneesheer worden geconstateerd en bevestigd door een wettig attest. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente maakt je wegwijs in de wettelijke verplichtingen die een overlijden met zich meebrengt en geeft je de noodzakelijke documenten. Voor een uitvaartplechtigheid kan je kiezen tussen een kerkelijke en een burgerlijke dienst. Van een kerkelijke voorgang(st)er of een pastorale werk(st)er mag je verwachten dat hij/zij zich voldoende kan inleven in het gebeuren. Zo dient hij/zij de betrokkene inspraak te geven in het verloop van de kerkelijke afscheidsviering en in de keuze van de te gebruiken teksten. Zie ook verder bij Burgerlijke of godsdienstige plechtigheid. DRINGENDE SCHIKKINGEN Ook al word je omringd door mensen die je op dat ogenblik graag in je nabijheid hebt, toch moet je in de volgende uren en komende dagen afspraken regelen met verschillende dienstverleners. De herinnering aan het afscheid zou een goede herinnering moeten zijn; één die zo weinig mogelijk verstoord wordt door zaken die anders verlopen dan je zelf wilde. Maak personen die wegens hun beroep bij de begrafenis zijn betrokken duidelijk dat je pas na overleg met je bondgenoot beslissingen neemt. Meest dringende schikkingen 1. Vaststelling van de dood door een dokter. De wet schrijft voor dat het overlijden offi cieel moet worden vastgesteld door een arts. Bij een overlijden in een ziekenhuis of op weg ernaar, zorgt het ziekenhuis voor een overlijdensattest. Is er sprake van een overlijden in de huiselijke kring of elders, moet een dokter de dood vaststellen. 2. Contacteer een begrafenisondernemer. In de praktijk doen we meestal een beroep op een begrafenisondernemer. Je bondgenoot kan je begeleiden bij de keuze van de begrafenisondernemer en bij het maken van de nodige afspraken. Belangrijke criteria van de begrafenisondernemer bij die keuze zijn: De ruimte die hij laat voor je eigen inbreng en de hulp die hij hierbij biedt. Zijn houding als respectvolle buitenstaander. De openheid over prijzen vooraf en de gedetailleerde rekening achteraf, ook m.b.t. tot de prijs van het eventuele werk van de nazorgconsulent(e) die je ná het overlijden komt wegwijs maken in al de formaliteiten die je nog dient te vervullen. Naast de organisatie van de uitvaartplechtigheid kan de begrafenisondernemer instaan voor de aangifte van het overlijden, het aanvragen van een grafconcessie, het drukken van doodsbrieven, de publicatie van een overlijdensbericht in de krant enz Voor de begrafenisondernemer is zoiets een routineklus; voor de nabestaanden een intiem gebeuren. Daarom is het vanzelfsprekend dat de familie overal inspraak in heeft en dat er met hun wensen rekening wordt gehouden. mei 2015 (heruitgave) Info-wijzer Overlijden 3

4 3. Rouwdrukwerk en rouwadvertentie. Voor rouwdrukwerk bestaan geen wettelijke verplichtingen. Rouwdrukwerk geniet bij De Post een voorkeursbehandeling en is daarom best herkenbaar. De drukkers hebben een catalogus met voorbeelden met aparte prijsvermelding voor alle drukwerk. Hiervan wordt eerst een proefdruk gemaakt; pas na goedkeuring ervan door de betrokkene(n) volgt de druk van de defi nitieve versie. De aantallen, de verspreiding en de verzending worden met de familie besproken. Laat de drukker zijn afspraken noteren: Het overlijdensbericht moet immers op tijd klaar zijn. Voor een herdenkingsprentje heb je meer tijd. Vraag ook best om de drukproeven even mogen door te nemen, om spijtige vergissingen te voorkomen. Drukkers en begrafenisondernemers hebben meestal de gewoonte om ongevraagd reclame onderaan het drukwerk te vermelden. Misschien kan je ook hierover best afspraken maken. Een rouwadvertentie brengt een groter publiek op de hoogte van een overlijden en bevat in verkorte versie dezelfde gegevens als het overlijdensbericht. De prijs van een advertentie wordt berekend op basis van de ingenomen bladruimte en is per cm te betalen. Ook hieronder plaatst de begrafenisondernemer veelal een reclame. Het zou wenselijk zijn indien hij u daarvoor toestemming vraagt. Het Belang van Limburg stelt standformaten voor en publiceert jaarlijks de tarieven. 4. Verzekering m.b.t. overlijden Alsmaar meer mensen sluiten een polis af voor een verzekering m.b.t. overlijden. Deze verzekering treft de nodige schikkingen zoals overeengekomen in de polis. 5. Aangifte van overlijden De aangifte van overlijden gebeurt door een meerderjarige persoon bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het overlijden werd vastgesteld. Een medisch attest van overlijden moet worden voorgelegd, alsook de identiteitskaart, rijbewijs en het trouwboekje van de overledene. Hoewel er geen wettelijke termijn bestaat waarbinnen de aangifte moet gebeuren, raden wij je toch aan om dit zo spoedig mogelijk te doen. Hiervan wordt het Rijksregister dadelijk ingelicht en van daaruit wordt dit vrij snel doorgestuurd naar alle openbare besturen in ons land, o.m. ook naar de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid, zodat alle sociale zekerheidsorganen (in België!) hiervan vrij vlug kennis hebben. Toch is het raadzaam om een aantal uittreksels uit de akte van overlijden te vragen. Deze attesten heb je later nodig om allerhande administratieve formaliteiten te vervullen (regulariseren toestand bij het ziekenfonds, hospitalisatie- en overlijdensverzekering, mededeling overlijden bij bankinstellingen en buitenlandse sociale zekerheidsorganen, tussenkomst vragen van de schuldsaldoverzekering op lening huis, enz ). In de teksten van de inhoud van deze uitgave is trouwens ook altijd duidelijk vermeld wanneer je dit document dient voor te leggen. Als het overlijden buiten de gemeente Riemst heeft plaatsgevonden, krijgt het gemeentebestuur van Riemst hiervan later ook bericht om deze akte over te schrijven. De gemeente kan vervolgens een uittreksel uit de overlijdensakte afl everen. In de praktijk is het echter meestal de begrafenisondernemer die deze documenten opvraagt bij het gemeentebestuur. Indien het overlijden heeft plaatsgevonden in een ziekenhuis, gebeurt de aangifte meestal door de directie van dit ziekenhuis. In de meeste gevallen neemt ook hier de begrafenisondernemer de nodige initiatieven. Als het overlijden in het buitenland heeft plaatsgevonden, neem dan onmiddellijk contact met de Belgische diplomatieke of consulaire overheid ter plaatse. De contactgegevens (ook noodnumers) kan je verkrijgen op tel. +32 (0) onder de kantooruren of op +32 (0) (buiten de kantooruren altijd bereikbaar) - zie ook: diplomatie.belgium.be/nl/diensten/ambassades_en_consulaten/belgische_ambassades_en_consulaten_in_het_ buitenland/. 6. Contacteer de werkgever van de overledene. De werkgever dient in het bezit te worden gesteld van een uittreksel uit de overlijdensakte. Hij zal dan zorgen dat de nog te betalen lonen of wedden, vergoedingen, premies, eindejaarstoelage, enz worden uitbetaald. Was de overledene bediende, zal zijn werkgever het vakantiegeld rechtstreeks aan de erfgenamen uitbetalen. Was de overledene een arbeid(st)er, moet het vakantiegeld worden aangevraagd bij de bevoegde dienst vakantiegeld. Ambtenaren en gepensioneerde ambtenaren hebben recht op een begrafenisvergoeding van de overheid waar zij tewerkgesteld waren. Deze vergoeding vraag je aan bij het tewerkstellend bestuur (als de ambtenaar nog in dienst is) of bij de Pensioendienst (indien hij al gepensioneerd is). 4 Info-wijzer Overlijden mei 2015 (heruitgave)

5 INFOWIJZER OVERLIJDEN 7. Wilsbeschikkingen overledene Je kan best nagaan of de overledene bepaalde wilsbeschikkingen heeft geuit of een geschrift heeft nagelaten met betrekking tot de begrafenis (plaats, kerkelijke of burgerlijke begrafenis, crematie, verloop van plechtigheid, enz ). Indien zo moet de inhoud ervan in de mate van het mogelijke uitdrukkelijk worden nageleefd. Zijn hierover mondelinge wensen kenbaar gemaakt, heb je de morele verplichting deze te eerbiedigen. Is er geen wilsuiting bekend, tref je de nodige schikkingen voor de begrafenis volgens eigen goeddunken. Enkele mogelijke wilsbeschikkingen Afstaan van organen of weefsel na de dood. De transplantatie van organen en weefsels van een overledene kan andere, levende mensen helpen/redden. De vraag naar gezonde organen overtreft evenwel in sterke mate het aanbod. In de regel kan men in België organen van elke overledene wegnemen om ze bij iemand in te planten, tenzij de overledene zich in zijn leven hiertegen uitdrukkelijk heeft verzet. Ook de familieleden in de 1ste graad (ouders en kinderen) kunnen zich hiertegen nog verzetten, behalve indien de overledene in zijn leven zijn uitdrukkelijke toestemming voor verwijdering heeft gegeven. Wie zich verzet of zijn uitdrukkelijke toestemming wil geven tot het wegnemen van organen of weefsels nà zijn dood, moet dit in zijn leven schriftelijk kenbaar maken. Hiervoor dient hij/zij bij de dienst Bevolking van de gemeente het formulier Wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na het overlijden aan te vragen en daar ingevuld af te leveren. Deze wilsuiting wordt opgenomen in het Rijksregister. De betrokkene wordt hiervan op de hoogte gebracht. Zowel het verzet als de uitdrukkelijke toestemming kunnen altijd worden herroepen. De organen mogen pas worden verwijderd nadat de dood door 3 artsen is vastgesteld. Afstaan van het lichaam voor de wetenschap Er is vooral behoefte aan lichamen in het kader van de opleiding van artsen maar ook voor wetenschappelijke doeleinden. De kennisgeving van deze wens dient te gebeuren in het leven van de betrokkene door middel van een document van een wetenschappelijke instelling naar keuze. Hiertoe neem je bij voorkeur contact op met één van de grote universiteiten van het land. Daar kun je de precieze modaliteiten onmiddellijk bespreken en kan alles nauwkeurig op papier worden gezet. Het is aangeraden dat je de nabestaanden inlicht over deze terbeschikkingstelling. Rekening houdend met de snelle overbrenging naar de universiteit is er weinig tijd voor afscheid en kan er alleen een herdenkingsdienst zonder lichaam plaatshebben. Na verloop van tijd volgt er een verplichte begrafenis of crematie waarbij alle kosten ten laste vallen van de nabestaanden. Concessie, teraardebestelling of crematie Kiest men voor een begrafenis dan heeft men de keuze tussen een teraardebestelling in de volle grond, in concessiegrond of in een grafkelder. Bij de keuze voor een crematie heb je volgende mogelijkheden: bijzetting van de urne in columbarium, grafkelder of urnekelder, het begraven van de urne, asverstrooiing of verstrooiing op zee of bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats. Je kan deze keuze laten opnemen in een testament of laten registreren door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze wilsbeschikking moet worden uitgevoerd ná het overlijden en biedt bijvoorbeeld bij van onenigheid onder de nabestaanden een garantie dat iemands laatste wensen worden gerespecteerd. Bij het mondeling kenbaar maken van de wensen heb je deze garantie vanzelfsprekend niet. Als je in je leven niets hebt laten registreren, kan de familie - met voorrang van de huwelijkspartner of samenwonende - een aanvraag tot cremeren indienen via de begrafenisondernemer. Bij onenigheid onder de familieleden kan de rechtbank in kortgeding beslissen in welke vorm de begrafenis dient te gebeuren. mei 2015 (heruitgave) Info-wijzer Overlijden 5

6 Gemeentelijk tariefreglement op de begraafplaatsen - VOLLE GROND: een begraving van lijkkisten of urnen in volle, niet-geconcedeerde grond is gratis maar slechts voor één persoon mogelijk. - CONCESSIE: een concessie of gekochte grond wordt aangekocht voor een bepaald aantal jaren (voorzien door het gemeentereglement). In dit geval ben je ervan verzekerd dat de grafzerk blijft staan voor de duur van de aangekochte periode. Deze periode begint te lopen vanaf de datum dat het schepencollege de concessie toekent. Echtelingen (of familieleden) kunnen meestal wel bij elkaar worden begraven In Riemst werd het tarief hiervoor bepaald op 300 euro voor 30 jaar. - GRAFKELDER: een geprefabriceerde grafkelder kun je aankopen voor maximaal 4 personen. We hebben het dan over de begraving van maximaal 2 lijkkisten, boven elkaar gelegen, waarbij max. 2 urnen worden bijgeplaatst. De concessie voor een grafkelder bedraagt 30 jaar en kost 650 euro. - BEGRAVEN VAN DE URNE: de begravingen van urnen in volle grond zijn gratis. Begravingen van urnen in geprefabriceerde urnekelders en in columbaria kosten 500 euro voor een periode van 30 jaar. - ASVERSTROOING: een asverstrooiing is gratis evenals de ter beschikking gestelde herdenkingsplaatjes - en gebeurt meestal op de strooiweide van de gemeente. - KINDERGRAVEN: kinderen jonger dan 7 jaar worden gratis begraven. - MEENEMEN VAN URNE: de asse van een afgestorvene hoeft niet meer per se te worden uitgestrooid of bijgezet in een columbarium. De wet laat de nabestaanden immers toe om de urne mee naar huis te nemen, uit te strooien of te begraven op een andere plaats dan de begraafplaats. Voorwaarden: de nabestaanden van de 1ste graad dienen deze wil vóór de crematie schriftelijk kenbaar te maken of de overledene heeft dit in zijn wilsverklaring opgenomen. 6 Info-wijzer Overlijden mei 2015 (heruitgave) - ALGEMEENHEDEN : > Alle vermelde tarieven worden met 200 % verhoogd voor personen vreemd aan de gemeente maar die in Riemst een concessie wensen te krijgen. Dit geldt niet voor personen die in de laatste 25 jaren ten minste 10 jaar waren ingeschreven in ons bevolkings- of vreemdelingenregister. Voor wie verhuisd is wegens een verblijf in een rusthuis, een verzorgingstehuis of een psychiatrische instelling, gelden dezelfde tarieven als voor de inwoners van Riemst. > Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn/ haar verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder het recht om op het graf van zijn/haar verwante of vriend een grafteken te laten plaatsen zonder evenwel afbreuk te doen aan het recht van de concessiehouder. > Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen, opschriften of aard van de materialen de reinheid, gezondheid, veiligheid en rust op de begraafplaats kunnen verstoren. Voor meer informatie over de vermelde prijzen en regelingen kan je terecht bij de dienst Bevolking Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 Riemst tel

7 INFOWIJZER OVERLIJDEN Burgerlijke of godsdienstige plechtigheid Zowel een kerkelijke als een burgerlijke plechtigheid, een begrafenis of een crematie, kunnen zeer persoonsgericht verlopen. Hierbij zal de persoonlijkheid van de overledene centraal staan. Een en ander wordt vergemakkelijkt indien de overledene zelf duidelijke wensen over zijn afscheid en zeker over zijn uitvaart of begrafenis kenbaar heeft gemaakt. De nabestaanden kunnen op deze uitvaart tot uiting brengen wat de overledene voor hen heeft betekend, nog betekent en zal blijven betekenen. Voor bijkomende inlichtingen hierover kan je terecht bij de verantwoordelijke van je parochie. Bij burgerlijke begrafenissen komt meer en meer een ritueel rond de dood op gang. Meer info hierover verkrijg je bij het huisvandemens (voorheen Centrum voor Morele Dienstverlening) Klokkestraat 4 bus 1, 3740 Bilzen - tel Het testament Iedereen sterft en moet zijn bezit nalaten, hoe futiel of immens het ook is. Ook je lichaam behoort tot je eigen bezit. Dan is het ook normaal dat iemand zelf kan beslissen wat er met zijn of haar lichaam na het overlijden gebeurt. Voor wie bijzondere wensen heeft na zijn dood, van welke aard ook, kan het opmaken van een testament nuttig of zelfs van groot belang zijn. Een testament wordt best opgemaakt bij een notaris (zie gouden telefoongids index vooraan blz. 1-16, gele blz hoofdstuk 5845), want hiervan wordt nadien ook altijd melding gedaan aan het Centraal Register der Testamenten (C.R.T) - Huis der Notarissen - Bergstraat 30-32, 1000 Brussel - tel (= algemeen oproepnummer). Na een overlijden kan daar gemakkelijk worden nagegaan of er wel ooit een offi cieel testament werd opgemaakt. Deze inlichtingen worden je thans GRATIS verstrekt. Let wel, enkel de inhoud van het laatste testament is geldig. De prijs voor het opmaken van een notarieel testament bedraagt momenteel om en bij de 365 euro (BTW inbegrepen). FINANCIELE SCHIKKINGEN 1. Deblokkering van spaarboekjes, effecten, enz Een van de belangrijkste instanties die je moet contacteren, is je bank. Wellicht hebben je partner en jezelf één of meerdere bankrekeningen: persoonlijke rekeningen op zijn/haar naam, of gemeenschappelijke rekeningen van je beiden. Misschien zijn er ook spaarboekjes, eff ectendossier, een kluis De erfgenamen van de overledene moeten alle bankinstellingen informeren waarbij de overledene klant was. Niet iedereen is helemaal op de hoogte van de bankzaken van zijn/haar partner. Zodra de bank van een overlijden op de hoogte is, moet deze alle tegoeden van de betrokkene en van de wettige echtgenoot of echtgenote (ongeacht het huwelijksstelsel) blokkeren en een eventuele kluis verzegelen. Eventuele volmachten die je partner aan anderen heeft gegeven, zijn niet langer geldig. De bank moet een lijst met al deze tegoeden opstellen en overmaken aan de Administratie van de Vlaamse Belastingdienst Erfbelasting die zich met de successie bezighoudt. Later wordt op basis van deze lijst nagekeken of alles is opgenomen in de aangifte van de nalatenschap. Door de blokkering wordt ook vermeden dat er nog sommen worden afgehaald zonder de toestemming van alle erfgenamen van je partner. De rekeningen kunnen gedeblokkeerd worden zodra de bank offi cieel op de hoogte is van de wettige erfgenamen van de overledene. Hiervoor is nodig: een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van het bevoegde registratiekantoor. Voor onze gemeente is dit het Registratiekantoor van Tongeren 1 - Verbindingsstraat 26, 3700 Tongeren - tel open van 8.00 u. tot u.). Doe vooraf best navraag welke documenten je moet meenemen en wie hiervoor dient mee te komen. Zo n attest is slechts tegen bepaalde voorwaarden voldoende (er mag geen testament of huwelijkscontract zijn, evenmin een schenking tussen echtgenoten of een samenlevingscontract, en er mogen geen handelsonbekwame erfgenamen zijn). Het attest kan je ook online aanvragen. OF een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris. Indien een attest van erfopvolging niet voldoet, moet je een beroep doen op de notaris (zie gouden telefoongids index vooraan blz. 1-16, gele blz hoofdstuk 5845). mei 2015 (heruitgave) Info-wijzer Overlijden 7

8 Wat blijft er mogelijk als de banktegoeden geblokkeerd zijn? Slechts tegen bepaalde voorwaarden kan je geld van de rekening(en) halen: de bank kan betalingen verrichten voor kosten die ontegensprekelijk uit de nalatenschap voorkomen (ziekenhuisfacturen, begrafeniskosten, ) echtgenoten of wettelijk samenwonenden kunnen bij het overlijden van hun partner gemakkelijk een voorschot krijgen op hun deel van het saldo van de geblokkeerde rekeningen. Deze bevrijdende betaling mag niet meer bedragen dan de helft van dat saldo, met een maximum van euro. Wie toch meer afhaalt, riskeert ernstige sancties. overschrijvingen op de rekening(en) blijven altijd mogelijk. je kan ook een nieuwe rekening openen op je naam; die zal niet worden geblokkeerd. Op het moment dat de bank de tegoeden vrijgeeft, moeten alle erfgenamen in persoon of via volmacht aanwezig zijn. Woont een van de erfgenamen in het buitenland, komen de tegoeden pas vrij na toestemming van het Registratiekantoor Tongeren 1 - Verbindingsstraat 26, 3700 Tongeren - tel Voordat een kluis kan worden gedeblokkeerd, moet er van de inhoud een offi ciële inventaris worden opgemaakt. Dat gebeurt door ofwel een medewerker van de bank of een notaris (zie gouden telefoongids index vooraan blz. 1-16, gele blz hoofdstuk 5845). De Vlaamse Belastingdienst Erfbelasting moet hiervoor wel worden uitgenodigd. De inventaris moet worden ondertekend door de erfgenamen en eventueel door de Afgevaardigde van de Vlaamse Belastingdienst Erfbelasting als die daadwerkelijk aanwezig is. Wanneer de sleutel van de kluis onvindbaar of de code onbekend is, wordt een beroep gedaan op een slotenmaker, hetgeen bijkomende kosten met zich meebrengt. 2. Levensverzekering Indien de overledene een levensverzekering had afgesloten, moet je de verzekeringsmaatschappij dadelijk op de hoogte brengen van het overlijden; je dient de maatschappij een uittreksel uit de akte van overlijden te bezorgen. 3. Schuldsaldoverzekering Een schuldsaldoverzekering wordt afgesloten om te voorkomen dat leningsschulden, aangegaan vóór het overlijden van de ontlener en niet helemaal afgelost op het ogenblik van het overlijden, voort zouden moeten aangezuiverd worden. De meeste hypothecaire leningen (bijv. voor bouw of aankoop van woning, grond) zijn gedekt door zo n verzekering. Trouwens, de meeste kredietmaatschappijen eisen van de ontlener een schuldsaldoverzekering. Bij overlijden van de ontlener betaalt dus niet de overlevende echtgeno(o)te, maar de verzekeringsmaatschappij het overblijvend schuldsaldo aan de kredietvennootschap. Indien de overledene zo n schuldsaldoverzekering had, moet je dadelijk de kredietmaatschappij informeren over het overlijden en moet je de maatschappij een uittreksel uit de overlijdensakte bezorgen. 4. Ziekteverzekering Je dient best zo spoedig mogelijk het ziekenfonds een overlijdensakte te bezorgen om eventueel je ziekenboekje aan te passen en je eigen inschrijving te regelen, bijv. als je weduw(naar)e bent geworden (eventueel aansluiting: Vlaamse Zorgkas ). Je kunt ook best de - blauwe - Europese Ziekteverzekeringskaart - E.Z.V.K. van de overledene aldaar inleveren. Aan deze instelling bezorg je best ook een nieuw rekeningnr. en dit m.b.t. tot achterstallige bedragen die eventueel nog aan de erfgename(n) dienen uitbetaald te worden (bijv. te veel betaalde vrijwillige bijdragen + eventueel gespaard bedrag voorhuwelijkssparen). Begrafenisvergoeding Indien de overledene een wedde of een pensioen heeft ontvangen ten laste van de Staat, wordt - bij wijze van begrafenisvergoeding - nog 1 maand wedde of pensioen uitgekeerd. Voor hogere pensioenen en wedden is het bedrag evenwel begrensd. Bijkomende inlichtingen: Pensioendienst van de Federale Overheidssector - Victor Hortaplein 40 bus 30, 1060 Brussel (tel. Pensioenlijn nr gratis nr.). Hier wordt altijd het nationaalnr. of rijksregisternr. gevraagd {dit laatste bestaat uit 11 cijfers de eerste 6 (afgekorte) geboorte-datum in omgekeerde volgorde}. Dit vind je op de keerzijde van de identiteitskaart en op het klevertje van de ziekteverzekering; indien nodig kun je dit ook opvragen bij de dienst Bevolking in het gemeentehuis. Verhoogde tegemoetkoming Wanneer je bruto-inkomen niet hoger ligt dan ,47 euro, verhoogd met 3.140,77 euro per persoon ten laste, kan je aanspraak maken op de voorkeursregeling voor ziekteverzekering. Die bestaat eruit dat je een hoger percentage van de tarieven voor geneeskundige verzorging verkrijgt. Je ziekenfonds zal je hierover verder inlichten. Bovenvermelde bedragen kunnen worden aangepast 8 Info-wijzer Overlijden mei 2015 (heruitgave)

9 INFOWIJZER OVERLIJDEN PENSIOENEN 1. Overlevingspensioen 1.1. De overledene genoot al een rustpensioen. A. Als loontrekkende of zelfstandige In dat geval wordt het overlevingspensioen ambtshalve (= zonder nieuwe aanvraag) toegekend. Tegenwoordig wordt een overlijden meestal via het Rijksregister en de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid aan de bevoegde dienst bekendgemaakt. Het is wel aangeraden om eventueel de buitenlandse instellingen die instaan voor de betaling van sociale uitkeringen in te lichten over het overlijden. Voor bijkomende inlichtingen over uitbetalingen kan je terecht bij de Rijksdienst voor Pensioenen - tel Hier wordt het nationaalnr. of rijksregisternr. gevraagd {dit laatste bestaat uit 11 cijfers de eerste 6 (afgekorte) geboortedatum in omgekeerde volgorde}. Dit vind je op de keerzijde van de identiteitskaart en op het klevertje van de ziekteverzekering. Indien nodig kan je dit ook verkrijgen bij de dienst Bevolking in het gemeentehuis. B. Als staatsambtenaar Hier moet je het overlevingspensioen aanvragen bij de Pensioendienst van de Federale Overheidssector - Victor Hortaplein 40 bus 30, 1060 Brussel tel. Pensioenlijn nr code 6151 gratis nr. fax pdos.fgov.be Bij de aanvraag volgende documenten voegen: uittreksel overlijdensakte brevetnummer(s) en nationaal nummer van de overledene (zie hoger). Het pensioen gaat in op de 1 ste dag van de maand volgend op het overlijden. Tegenwoordig wordt een overlijden meestal ook via het Rijksregister en de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid aan deze diensten bekendgemaakt. Korte tijd ná het overlijden ontvang je dan meestal van de Pensioendienst van de Federale Overheidssector speciale formulieren om dit pensioen aan te vragen en ook de begrafenisvergoeding De overledene genoot geen rustpensioen (*) A. Als loontrekkende of zelfstandige In dat geval moet de langstlevende echtgeno(o)te het overlevingspensioen aanvragen bij het Sociaal Huis (vraag naar Tine Coenegrachts). Ook een gevolmachtigde kan die aanvraag indienen. Het is daarom best om na te gaan wanneer en waar de overledene tijdens zijn leven tewerkgesteld was. Hiervoor kan je terecht bij de Dienst Loopbaanbeheer - tel. nr gratis - met vermelding van het nationaal nummer (zie hoger). De aanvraag gaat in vanaf de 1ste dag van de maand van het overlijden. Vergeet niet om na de ontvangst van je beslissing onmiddellijk het formulier model 74 (toegelaten arbeid) of model 74 bis (vervangingsinkomens bijv. werkloosheidsuitkeringen) terug te sturen naar de instelling die de beslissing heeft genomen. Zolang dit niet is gebeurd, wordt geen (achterstallig) pensioen uitbetaald. Gedurende een tijdspanne van 12 maanden is het wel toegelaten om 2 sociale uitkeringen te cumuleren bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen of ziekengeld met overlevingspensioen; dit kan later wel gevolgen hebben in verband met eventueel verschuldigde belastingen. Dit kan ook het geval zijn als er belangrijke achterstallen uitbetaald worden van een buitenlands pensioen (bijv. uit Nederland). In beide gevallen kan je dan best overwegen om één of meer voorafbetaling(en) te doen. Hierover kan je alle informatie verkrijgen op het nr (Zie ook nancien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/voorafbetalingen/ Voor bijkomende inlichtingen over uitbetalingen kan je terecht bij de Rijksdienst voor Pensioenen - tel Hier wordt altijd het nationaalnr. of rijksregisternr. ge-vraagd {dit laatste bestaat uit 11 cijfers de eerste 6 (afgekorte) geboortedatum in omgekeerde volgorde}. Dit vind je op de keerzijde van de identiteitskaart en op het klevertje van de ziekteverzekering. Indien nodig kan je dit ook verkrijgen bij de dienst Bevolking in het gemeentehuis mei 2015 (heruitgave) Info-wijzer Overlijden 9

10 B. Als staatsambtenaar Hier moet je het overlevingspensioen + begrafenisvergoeding best zo spoedig mogelijk aanvragen via de personeelsdienst van het bestuur waar de overledene tot juist voor zijn overlijden nog in dienst was. Bij de aanvraag wordt best een uittreksel van de overlijdensakte gevoegd met vermelding van zijn rijksregisternr. {dit laatste bestaat uit 11 cijfers de eerste 6 (afgekorte) geboortedatum in omgekeerde volgorde}. Dit vind je op de keerzijde van de identiteitskaart en op het klevertje van de ziekteverzekering. Het pensioen gaat in op de 1ste dag van de maand volgend op het overlijden. Indien de overledene ooit een politiek mandaat heeft uitgeoefend (burgemeester, schepen of voorzitter Sociaal Huis) kan je een overlevingspensioen aanvragen bij het bestuur waar hij/zij het laatst een mandaat uitoefende. Ook bij een uitsluitende tewerkstelling in het buitenland moet je een overlevingspensioen aanvragen bij het Sociaal Huis (vragen naar Tine Coenegrachts). Voor bijkomende inlichtingen over een pensioen uit Nederland kan je terecht bij de volgende diensten: Sociale Verzekeringsbank S.V.B Graadt van Roggenweg 400 Postbus NL 3501 CA Utrecht tel fax Stichting Bureau voor Belgische Zaken Rat Verleghstraat 2 Postbus NL 4800 RC Breda tel Gegevens over je loopbaan (wel best altijd je geboortedatum opgeven) kan je verkrijgen bij: Sociale Verzekeringsbank - Kantoor Verzekeringen Administratie - Van Heuven Goedhartlaan 1 - Postbus 357, NL 1180 BA Amstelveen tel Inlichtingen over het verkrijgen van bijkomend (overlevings)pensioen van een of meerdere particuliere (bedrijfs)pensioenfonds(en) uit Nederland - waarvoor de werkgever betaald heeft kun je vernemen bij de Stichting Pensioenbeheer - Pensioenregister Beheersorganisatie - Postbus NL 1180 AT Amstelveen tel (wel best altijd geboortedatum vermelden) Belangrijke opmerking! De regering is bezig om het overlevingspensioen eerlang volledig om te vormen tot een tijdelijke overgangsuitkering omdat het overlevingspensioen mensen niet aanzet om een job te zoeken. Je kan nu namelijk slechts heel beperkt bijverdienen, wil je het overlevingspensioen niet verliezen. Verder zou de transitieuitkering ook toegekend worden aan personen die een partner verliezen waarmee ze wettelijk samenwoonden, terwijl de regeling nu enkel en alleen beperkt is tot gehuwden. Na afl oop van de overgangsuitkering en bij gebrek aan een baan komt er onmiddellijk een recht op werkloosheidsuitkering, zonder wachttijd en met een aangepaste en vroegtijdige begeleiding. Bijkomende inlichtingen over heel deze nieuwe regelgeving kun je verkrijgen op het nr. gratis tel. nr Pensioenlijn en bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (R.V.A.) - tel Hier wordt steeds het nationaalnr. of rijksregisternr. gevraagd {dit laatste bestaat uit 11 cijfers de eerste 6 (afgekorte) geboortedatum in omgekeerde volgorde}. Dit vind je op de keerzijde van de identiteitskaart en op het klevertje van de ziekteverzekering. Je kunt deze ook opvragen bij de dienst Bevolking in het gemeentehuis. 2. Achterstallig pensioen Indien de overledene al een pensioen genoot, worden de onbetaald gebleven achterstallen van de maand van het overlijden enkel aan de overlevende echtgeno(o)te uitgekeerd. Andere mogelijke rechthebbende erfgenamen komen hiervoor niet in aanmerking. Als er achterstallen zijn verschuldigd van maanden vóór het overlijden, worden deze: ambtshalve (= automatisch) uitbetaald aan de overlevende echtgeno(o)te of, mocht deze er niet meer zijn, in volgende orde aan de: > kinderen met wie de gerechtigde leefde op het ogenblik van het overlijden; > persoon die de hospitaalkosten betaalde; > persoon die de begrafeniskosten betaalde op aanvraag binnen de zes maanden ná het overlijden aan andere personen. Deze aanvraag moet je richten aan de Rijksdienst voor Pensioenen - Zuidertoren, 1060 Brussel, op een vastgesteld document. De burgemeester moet de juistheid van de erop vermelde inlichtingen bevestigen. 3. Voorschot op pensioen Wanneer het pensioen op zich laat wachten waardoor je eventueel in fi nanciële moeilijkheden komt, neem je best even contact met Tine Coenegrachts van het Sociaal Huis van Riemst tel Je krijgt dan probleemloos een terugvorderbaar voorschot uitbetaald. 10 Info-wijzer Overlijden mei 2015 (heruitgave)

11 INFOWIJZER OVERLIJDEN WEZENBIJSLAG Als één van de ouders overlijdt, krijgen de kinderen die kinderbijslag genieten een wezenbijslag uitbetaald (tot 25 jaar in België en tot 18 jaar in Nederland). Hierbij wordt het volgende onderscheid gemaakt: 1. stelsel loontrekkenden: de wezenbijslag moet je aanvragen bij de kas die de gewone kinderbijslag uitbetaalt. 2. stelsel zelfstandigen: de wezenbijslag moet je aanvragen bij de Sociale Verzekeringskas waar je als zelfstandige bent aangesloten. Indien de overlevende echtegeno(o)te echter als loontrekkende tewerkgesteld is of een vervangingsinkomen geniet, kan je de wezenbijslag aanvragen via de kas van de laatste werkgever. 3. overheidsdienst: de wezenbijslag moet je aanvragen bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Dienst Speciale Rechten Trierstraat 70, 1040 Brussel tel Grensarbeiders in Nederland: indien de vader vroeger in België als loontrekkende werkzaam was, dien je de wezenbijslag aan te vragen bij het kinderbijslagsfonds van de laatste werkgever in België. Als de overleden vader nooit in België heeft gewerkt, wordt de kinderbijslag betaald door de Raad van Arbeid van het district van de werkgever uit Nederland. Het lijkt ons eveneens raadzaam om laten na te gaan of je recht kan laten gelden op Belgisch wezengeld als gevolg van de arbeidsprestaties van de moeder. Meer weten? Sociale Verzekeringsbank, Laurentiusplein 8, Postbus 1244, NL 6040 KE Roermond tel Deze aanvraag dien je best zo snel mogelijk in te dienen bij het kinderbijslagfonds dat de kinderbijslag uitbetaalde. Om het aanvraagformulier te verkrijgen, neemt je best telefonisch contact. Welke documenten dien je bij de aanvraag te voegen? uittreksel uit de overlijdensakte bij adoptie: een homologatieafschrift van de adoptieakte(n) dat je gratis afgeleverd moet worden bij de Rechtbank van Eerste Aanleg - Limburg, Afdeling Tongeren Sectie Jeugd - Piepelpoel 10, 3700 Tongeren - tel ofwel het beschikkend gedeelte ervan dat je kan verkrijgen in het gemeentehuis. Vergeet zeker niet het dossiernummer te vermelden! VOOGDIJ MINDERJARIGE KINDEREN Ná het overlijden van een ouder komt de voogdij over de minderjarige en niet-ontvoogde kinderen van rechtswege aan de overlevende ouder toe. Je kan enkel in zeer bepaalde gevallen op eigen verzoek hiervan worden ontslagen, bijv. indien je ernstig ziek of ouder dan 65 jaar bent. Feitelijk behelst de opdracht van de voogd in zekere mate de voortzetting van de ouderlijke taak: de zorg over de persoon van de minderjarige, de opvoeding, het beheer van zijn goederen en zijn vertegenwoordiging in burgerlijke zaken. Ter inlichting: voogdij over volle wezen De langstlevende van de ouders kan bij testament of in een verklaring voor de vrederechter iemand als voogd aanduiden die deze taak op zich neemt. Werd hierover niets bepaald, komt het aan de vrederechter toe om iemand aan te duiden. openvallen van nalatenschap Bij toepassing van de nieuwe voogdijwetgeving dient de overlevende ouder in 1ste instantie de nalatenschap namens de minderjarige kinderen te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving (die dient opgemaakt te worden door een notaris - zie gouden telefoongids index vooraan blz. 1-16, gele blz hoofdstuk 5845) of eenvoudig te verwerpen. Zowel de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving als de eenvoudige verwerping van de nalatenschap is enkel mogelijk na bijzondere machtiging van de vrederechter; nà de ontvangst hiervan dient hierover nog een verklaring afgelegd te worden bij de Rechtbank van Eerste Aanleg; hiervan wordt aldaar nog een akte opgesteld. Het is eveneens aangewezen dat je vraagt of hiervan een bericht van bekendmaking dient te worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad zodat de mogelijke schuldeisers zich binnen de 3 maanden kenbaar kunnen maken. Voor de publicatie dien je echter zelf in te staan en kan je contact opnemen met de Drukkerij van het Belgisch Staatsblad, Dienst Aankondigingen - Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel - tel Met vragen kan je best terecht bij de Griffi e van het Vredegerecht Tongeren-Voeren - Kielenstraat 22 - Bus 5, 3700 Tongeren tel fax en bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Limburg (Burgerlijke Griffi e), Afdeling Tongeren - Piepelpoel 10, 3700 Tongeren - tel , alsook bij een notaris - zie gouden telefoongids index vooraan blz. 1-16, gele blz hoofdstuk 5845). Doe bij 2 voornoemde griffi es (eventueel bij het notariaat) vooraf telkens goed navraag welke documenten je eventueel moet meenemen. Bij de Rechtbank van Eerste Aanleg dien je niet alleen een overlijdensakte voor te leggen, maar ook een getuigschrift van woonst (volledig adres van de overledene op datum van overlijden); dat document kan je verkrijgen bij de dienst Bevolking in het gemeentehuis. mei 2015 (heruitgave) Info-wijzer Overlijden 11

12 DIVERSE 1. Studietoelagen Om het recht op een studietoelage te bepalen, houdt de Dienst voor Studietoelagen rekening met het gezinsinkomen van 2 jaar terug. Als je gezinssituatie echter verandert wegens een overlijden, moet je dit meedelen aan de Dienst voor Studietoelagen. Die houdt dan rekening met het vermoedelijke inkomen van het jaar waarvoor de toelage werd aangevraagd. Inlichtingen hierover kan je verkrijgen bij het secretariaat van de onderwijsinstelling of bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs, Dienst voor Studietoelagen - Hendrik Consiencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel - tel of bij VAC Hasselt - Hendrik van Veldekegebouw - Koningin Astridlaan 50 (bij het station), 3500 Hasselt enkel op maandag- en woensdagnamiddag van u. tot u. (persoonlijk gesprek met een afgevaardigde), alsook bij de Vlaamse Info-lijn 1700 (= gratis oproepnr.). Er bestaat al een recht op een studietoelage vanaf het kleuteronderwijs. Een rechtsgeldige aanvraag kan je in principe indienen van 1 augustus tot uiterlijk 1 juni en dit al voor een kind dat les volgt in het kleuteronderwijs. 2. Huishuur Het huurcontract kan niet automatisch worden beëindigd door het overlijden van de huurder of de verhuurder en is dus geen oorzaak van opzegging. Als de huurder overlijdt, worden zijn rechten en verplichtingen overgedragen op zijn erfgenamen. Hetzelfde geldt voor de eigenaar. De erfgenamen op hun beurt kunnen de overeenkomst pas beëindigen door naleving van de gewone opzeggingsmodaliteiten, precies zoals de huurder of de verhuurder had kunnen doen. Indien een clausule in de huurovereenkomst vermeldt dat de huurovereenkomst automatisch wordt ontbonden bij overlijden, is deze clausule dus nietig. Alleen de vrederechter kan de ontbinding uitspreken. 3. Je echtgeno(o)t(e) of kind overleed als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte (zie ook laatste alinea : 4. Ongeval gemeen recht). In dat geval voorziet de arbeidsongevallen- en beroepsziektenwetgeving volgende tegemoetkomingen: een vergoeding voor de begrafeniskosten (30 x gemiddeld dagloon); betaling onkosten hulpdiensten en eventueel verblijf in het ziekenhuis de overbrenging van het stoff elijk overschot naar de plaats waar de familie het wenst te laten begraven; een schadevergoeding in de vorm van renten aan: > de overlevende echtgeno(o)te(e): de rente is gelijk aan 30 % van het basisloon van het slachtoffer; > de kinderen: zij ontvangen een rente ten minste tot hun 18 jaar en zolang zij gerechtigd zijn op kinderbijslagen; deze rente bedraagt 15 % van het basisloon. 12 Info-wijzer Overlijden mei 2015 (heruitgave) De renten van de overlevende echtgeno(o)t(e) en van de kinderen mogen samen niet meer dan 75 % van het basisloon bedragen. Wanneer in een gezin een kind overlijdt aan de gevolgen van een arbeidsongeval (ook op de weg van en naar het werk) hebben de ouders in bepaalde gevallen tot 25 jaar (maandelijks) recht op 20 % van zijn/haar loon. Dit wordt hen uitgekeerd als een soort rente door de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Bijkomende inlichtingen hierover kan je verkrijgen bij het Fonds voor Arbeidsongevallen Idalie II - Troonstraat Brussel - tel Bij beroepsziekte moet de aanvraag gebeuren bij het Fonds voor Beroepsziekten Sterrekundelaan 1, 1030 Brussel tel Belangrijke opmerking: voor het overheids- en onderwijzend personeel (in ons land), is zowel voor de arbeidsongevallenwetgeving als voor de beroepsziekten een speciale regelgeving van toepassing (wet van 3 juli 1967). Deze loopt nagenoeg parallel met die van de privéregelgeving voor werknemers. Doe verder navraag bij de dienst Personeel of bij het Kabinet van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Financietoren - Kruidtuinlaan 50/ Brussel tel Bij een dodelijk arbeidsongeval wordt soms ook door een Fonds voor Bestaanszekerheid vergoedingen uitgekeerd (in het privé-stelsel; geldt niet voor zelfstandigen en grensarbeid/st/er/s). Nuttige adressen: Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf Koningsstraat bus Brussel - tel Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit de Metaalverwerkende Nijverheid Galerie Ravenstein 27/7, 1000 Brussel - tel Sociaal Fonds Transport en Logistiek - de Smet De Nayerlaan, Brussel - tel Waarborg en Sociaal Fonds voor de bedienden uit de voedingsnijverheid - Grote Markt 10, 1000 Brussel tel Fonds voor Bestaanszekerheid voor de stoff ering en de houtbewerking - Hof-ter-Vleest Dreef 5 bus 2, 1070 Brussel tel Sociaal fonds voor het Garagebedrijf - Jules Bordetlaan, Evere - tel Sociaal fonds voor Uitzendkrachten - Havenlaan 86 c/302, 1000 Brussel tel Sociaal Fonds voor de baksteenindustrie, Kartuizersstraat, 19 - bus 19, 1000 Brussel - tel Fonds voor Bestaanszekerheid van de bewakingsdiensten - Jean-Baptiste Janssenstraat 43-45, 1080 Brussel - tel Sociaal Fonds voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, Nerviërslaan 117/48 bis, 1000 BRUSSEL - tel

13 INFOWIJZER OVERLIJDEN Fonds voor Bestaanszekerheid van het Gas- en Elektriciteitsbedrijf, Ravensteingalerij 3 bus 9, 1000 BRUSSEL - tel Zie ook : Secretariaat van de vakbond waarbij de overledene was aangesloten. Sommige van deze fondsen keren (ook bij een gewoon overlijden) soms ook nog een of meer vergoedingen uit, bijv. eindejaarspremie, syndicale premie, een jaarlijks vakantiegeld en ook het opgespaarde kapitaal in het stelsel van de 2de pensioenpijler; eventueel ook bij langdurige ziekte en/of invaliditeit (al of niet met overlijden als gevolg). Bevraag je hierover! 4. Ongeval gemeen recht Als de overledene slachtoff er werd van een ongeval waarvoor een 3de persoon aansprakelijk was, moet je een eis tot schadeloosstelling tegen deze persoon indienen. Heb je een uitgebreide polis Rechtsbijstand (zie ook Familiale Verzekering)? Vraag dan dadelijk aan je eigen verzekeringsmaatschappij of zij je belangen kan behartigen voor wat de vordering tot schadevergoeding betreft. Is zo n polis niet voorhanden, is het aanbevolen om een advocaat aan te stellen. Als je minvermogend bent, kan je vragen om gratis rechtsbijstand door een Pro Deo-advocaat. Het meest eenvoudige is om hiervoor even langs te komen bij de Juridische Dienst van het Sociaal Huis. Mevr. Nele Penders, onze juriste, is elke donderdag van u. tot u. in het Sociaal Huis bereikbaar. Meestal zal de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij een bedrag als schadeloosstelling voorstellen. Je moet dan goed nagaan of je dit bedrag als voldoende beschouwt. Voor zo n schadevergoeding bestaan immers geen vaste tarieven. Men houdt o.m. rekening met de leeftijd van het slachtoff er, de vermindering van het huidig inkomen, het wegvallen van toekomstige inkomsten, morele schade, enz. Voor die redenen, maar ook omdat het om hoge bedragen kan gaan, is degelijke juridische voorlichting en bijstand nodig. Indien er in der minne geen vergelijk kan worden getroffen, moet je eis voor de rechtbank worden gebracht. Bij een dodelijk ongeval - al of niet ten gevolge van het werk - kan de bankinstelling aan de erfgenamen de som kwijtschelden, indien de zicht(spaar)rekening een negatief saldo vertoont. Als dat saldo positief is, zal de som die nog op deze rekening staat verdubbeld worden. Hiervoor moest wel een speciale schuldsaldoverzekering bestaan (klein bedrag per jaar dat van de rekening werd afgenomen). Doe voor verdere formaliteiten best onmiddellijk navraag bij je bankinstelling; let wel, de aanvraag moet wel binnen de 30 dagen ná het overlijden gebeuren. 5. Belastingen Indien het overlijden voor 30 juni (datum dat de aangiften van de belastingen moeten binnen zijn) gebeurt, is het wenselijk dat de datum van overlijden wordt vermeld op de aangifte en dat je een overlijdensakte meestuurt. In de loop van het daaropvolgend jaar krijg je 2 aangiften toegestuurd. De ene heeft betrekking op de periode vanaf 1 januari tot aan de datum van overlijden; de tweede op de resterende periode (tot 31 december). Sinds het aanslagjaar 2002 kan de langstlevende echtgeno(o)te voor het jaar waarin de andere echtgeno(o) t(e) overlijdt, kiezen tussen een belasting als alleenstaande of als gehuwde (dit kan in bepaalde gevallen voordeliger zijn). Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij de Controle der Belastingen Tongeren 2 Verbindingsstraat 26, 3700 Tongeren tel Wat met de wagen? Er kunnen 3 situaties ontstaan: A. Het voertuig kan ná het overlijden best zo vlug mogelijk (in principe binnen de 4 maan-den) ingeschreven worden op naam van de weduwe(naar), wettelijk samenwonende partner of één van de inwonende kinderen. Sinds 16 november 2010 werden geleidelijk aan de nieuwe Europese nummerplaten in gebruik genomen waardoor er 2 thans mogelijkheden ontstaan zijn: 1 het voertuig is nog voorzien van een oude nummerplaat; dan zal de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) een nieuwe plaat + inschrijving(kenteken)bewijs toekennen (prijs: 30 euro - te betalen aan de postbode). 2 het voertuig is al voorzien van een (Europese) plaat en dan mag deze (oude plaat) behouden blijven. In beide gevallen is de procedure dezelfde als die voor de aankoop van een tweedehands voertuig. De afl evering van een nieuw inschrijvingsbewijs bedraagt 26 euro. Nu zijn er opnieuw 2 mogelijkheden : 1 je vult een inschrijvingsformulier voor het gebruikt voertuig in op naam van de weduwe(naar) of van de wettelijk samenwonende partner. 2 je vult dergelijk formulier in op iemand van de inwonende kinderen. Dit formulier kan je verkrijgen bij de garagist, de verzekeringsbemiddelaar, het station voor technische controle of bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV). De autonummerplaat van de overledene wordt op het formulier ingevuld. Voorts wordt - naargelang van het geval - hierop vermeld: Overlijden van de titularis Overdracht op naam van de echtgeno(o)te of samenwonende partner, ofwel (eventueel mag er in bijkomende nota vermeld worden) Overdracht voertuig - ouder op kind of Overdracht voertuig overleden - kind op ouder mei 2015 (heruitgave) Info-wijzer Overlijden 13

14 De stempel van de technische controle (Steenweg op Luik 350, 3870 HEERS - tel ) die voor de daarop aangegeven periode - doorgaans 2 maanden - geldig is, MOET aangebracht worden indien het over de vervanging van een oude nummerplaat gaat, maar een herschouwing van het voertuig is niet vereist (neem naar de technische keuring ook al de nodige bewijsstukken mede die vereist zijn bij de herinschrijving van een voertuig - zie verder). Op dit formulier moet ook de zegel van de verzekeraar komen. Samen met het inschrijvingsformulier moet je volgende documenten versturen naar de Federale Overheidsdienst van Verkeerswezen - D.I.V. Atrium Center - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel - tel of naar de D.I.V., Industrieterrein Kolmen 1214, 3570 ALKEN (Tel. 02/ ); - het inschrijvingsbewijs (dat eventueel bestaat uit 2 delen) van het voertuig op naam van de overledene; - een gelegaliseerd afschrift van de huwelijks- en overlijdensakte, eventueel bewijs (samenstelling van het gezin) bij wettelijke samenwoonst of geboorteakte van het inwonend kind, recentelijk afgeleverd door het betrokken gemeentebestuur. Doorgaans krijg je deze documenten kosteloos als je laat weten dat het vereist is om sociale reden. Dit (deze) afschrift(en) moet(en) duidelijk vermelden dat de aanvrager de echtgeno(o)t(e) was van de overledene of als partner er wettelijk mee samenwoonde - eventueel zijn/haar kind. Een fotokopie van de huwelijks- en overlijdensakte, inschrijving bevolkingsregister/geboorteakte wordt NIET aanvaard. Wie deze procedure niet strikt volgt, zal ondervinden dat de aanvraag wordt teruggezonden, en dat deze procedure opnieuw op de juiste manier dient te gebeuren. Als het voertuig wordt ingeschreven op naam van iemand van de gezinsleden of van de wettelijk samenwonende partner, moet deze wel (opnieuw) een taks van ingebruikstelling betalen (deze wordt berekend op de ouderdom van de wagen). Bijkomende inlichtingen hierover en ook over de verschuldigde verkeersbelasting: gratis nr van de Vlaamse Infolijn; je kunt ook langsgaan bij Loketten Verkeersbelasting Vlaanderen - Hendrik Vanveldekegebouw - Koningin Astridlaan 50 (in de buurt van het station), 3500 Hasselt - openingstijden van 9.00 u. tot u. en van u. tot u. (donderdag tot u.). B. Indien de erfgename(n) de autonummerplaat niet wens(t) en te behouden, kan (kunnen) die ze onmiddellijk voor schrapping overmaken aan de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (adres zie hoger). Opgelet! Indien de nummerplaat onmiddellijk teruggestuurd wordt, gaan er wel problemen ontstaan om later een geldig keuringsbewijs voor het voertuig te verkrijgen bij de technische controle; hiervoor is in principe immers een geldige nummerplaat nodig. C. Indien de wagen door de erfgename(n) verkocht wordt, dient de nummerplaat voor (defi nitieve) schrapping best pas opgestuurd te worden naar de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (adres zie hoger) binnen de 4 maanden nadat deze voor de wagen een geldig keuringsbewijs (heeft) hebben verkregen bij de technische keuring. De nieuwe eigenaar heeft dat immers nodig om een geldige inschrijving van het voertuig te verkrijgen bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen. Belangrijke opmerkingen : als een overdracht van een voertuig gebeurt naar aanleiding van een overlijden en hierdoor een nieuwe nummerplaat diende uitgereikt te worden, heeft (hebben) de erfgename(n) eventueel recht op terugbetaling van het gedeelte van de te veel betaalde verkeersbelasting op basis van de oude nummerplaat. Hierover krijgt (krijgen) deze wel een bericht van uitwissing van de plaat toegezonden. Bijkomende inlichtingen: (gratis nr zie hoger) ; ook is het mogelijk dat er voor de betrokkene(n) het recht kan ontstaan op een terugbetaling van een zeker gedeelte van de al betaalde verzekeringspremie bij tijdelijke (= schorsing) stopzetting ervan; hiervoor dien je wel het bewijs dat je ontvangt van de (tijdelijke/defi nitieve) uitwissing (schrapping) van de nummerplaat aan de verzekeringsmaatschappij toe te sturen; het inschrijvingsbewijs (eventueel bestaande uit twee delen) mag enkel en uitsluitend aan de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen worden overgemaakt om van deze instantie een nieuwe inschrijving voor het voertuig te verkrijgen; het gelijkvormigheidsattest en het keuringsbewijs (eventueel LPG-attest) moeten altijd in de wagen blijven (worden immers ook gevraagd op de technische keuring); bovendien dienen hierin ook altijd een inschrijvingsboekje (eventueel voertuigdeel) en verzekeringsbewijs aanwezig te zijn. Vanzelfsprekend dienen deze vereiste documenten alle geldig te zijn en overeen te stemmen met zowel de technische kenmerken van de wagen als met de nummerplaat ervan; wanneer je een nieuwe (Europese) nummerplaat ontvangt, moet je de oude naar eerder genoemde dienst terugsturen - binnen de 4 maanden - voor de schrapping ervan ; breng, indien nodig, ook de gegevens van je nieuwe inschrijving van de wagen best dadelijk ter kennis van de wegenwacht, zodat je bij pech onmiddellijk probleemloos technische bijstand kunt verkrijgen; bij de (her)inschrijving van een voertuig is sinds 1 september 2013 de regelgeving ingevoerd dat het inschrijvingsboekje van de wagen thans uit 2 delen bestaat: het 1ste : voertuigdeel moet zich altijd in de wagen bevinden en het 2de : thuisdeel moet thuis zorgvuldig bewaard worden. Bij de eigendomsoverdracht van een voertuig kan het dat met de wagen naar de technische keuring moet gegaan worden; daar dienen beide delen voorgelegd te worden. Deze moeten ook mee toegestuurd worden naar de Dienst Inschrijving voor Voertuigen om van deze instantie een nieuwe inschrijving voor de wagen te kunnen verkrijgen. 14 Info-wijzer Overlijden mei 2015 (heruitgave)

15 INFOWIJZER OVERLIJDEN Wij vermelden er nog even bij dat het rijbewijs van de overledene zo vlug mogelijk moet worden ingeleverd bij het gemeentebestuur. Indien de overledene een parkeerkaart en/of een BTWverminderingskaart had, dien je die terug te sturen naar de instelling die ze heeft uitgereikt. Bijkomende inlichtingen: Directie-Generaal Personen met een handicap - Finance Tower Kruidtuinlaan 50 B Brussel - gratis tel. nr Controle BTW (Tongeren 1) - Verbindingsstraat 26, 3700 Tongeren - tel Aangifte overlijden bij toeleveringsbedrijven Het is aan te bevelen dat de maatschappijen waarvan je regelmatig rekeningen ontvangt in kennis worden gesteld van het overlijden (toesturen van fotokopie overlijdensakte) zodat de namen en (eventueel) adressen worden aangepast. Wij zetten de belangrijkste even op een rijtje: WATER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Runkstersteenweg 208, 3500 Hasselt tel ELECTRICITEIT + GAS Infrax Trichterheidestraat 8, 3500 Hasselt tel KABELTELEVISIE + INTERNET zie laatste factuur TELEFOON Proximus Maastrichterstraat 94, 3700 Tongeren tel Neem ook contact op met De Post (Postkantoor Riemst - Tongersesteenweg 4 a, 3770 Riemst - tel ) om af te spreken dat de briefwisseling voor de overledene bezorgd wordt aan iemand van de erfgenamen. NALATENSCHAP/ SUCCESSIEAANGIFTE Het staat je vrij om de nalatenschap te weigeren of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Dit kan het geval zijn als je vreest dat de schulden hoger zijn dan de activa. Aarzel dan niet om advies te vragen aan je notaris - zie gouden telefoongids index vooraan blz. 1-16, gele blz hoofdstuk De aangifte van de nalatenschap is een wettelijke verplichting die de overheid in staat moet stellen de erfgenamen van de overledene erfenisrechten te laten betalen, de kadastrale documentatie laten bij te werken en indien nodig bij de nieuwe eigenaar(s) de onroerende voorheffi ng (grondbelasting) te laten innen. Alle wettelijke erfgenamen en algemene legatarissen (= personen die in een testament als algemeen erfgenaam zijn aangeduid) moeten zo n aangifte doen bij de Vlaamse Belastingdienst Erfbelasting - Vaartstraat 16, 9300 Aalst - tel (= gratis nr. Vlaamse infolijn). Zij kunnen dat ieder afzonderlijk, maar meestal wordt één gezamenlijke aangifte opgesteld. Je hebt hiervoor 4 maanden de tijd (als je partner in het buitenland woonde nog iets langer). Hoewel het niet verplicht is een beroep te doen op een notaris - zie gouden telefoongids index vooraan blz. 1-16, gele blz hoofdstuk kan zijn gespecialiseerde kennis een grote hulp zijn in deze toch wel ingewikkelde materie. Bij onvoldoende aangifte kan er je binnen de 2 jaar na het indienen van de aangifte een tekortschatting (meerwaarde) worden opgelegd plus een boete. Wanneer je afstand doet van de erfenis (bijvoorbeeld omdat er veel schulden zijn) hoef je geen aangifte in te dienen. In de aangifte worden zowel de activa als de passiva van je partner opgesomd. Activa: alle eigen goederen van de overledene (bijv. kledij, ); zijn/haar aandeel van de huwelijksgemeenschap, indien je met gemeenschap van goederen bent gehuwd (bijv. woonhuis, banktegoeden, auto s, meubelen, ); het kapitaal van zijn/haar levensverzekering; de schenkingen die je partner in de laatste 3 jaar voor het overlijden heeft gedaan. daarnaast moeten er, tegen bepaalde voorwaarden, goederen worden aangegeven die zich niet (meer) in de nalatenschap bevinden. Denk aan levensverzekeringen die door de overledene zijn afgesloten ten gunste van de langstlevende of niet-geregistreerde schenkingen die zijn gebeurd in de 3 jaren voor het overlijden. Passiva de uitvaartkosten alle schulden die bestaan op het ogenblik van het overlijden (bijv. kosten van de laatste ziekte, saldo van kredieten en leningen, facturen van elektriciteit, Successierechten De verschuldigde successierechten moeten binnen de 2 maanden na de verplichte aangiftedatum betaald zijn. Een gespreide betaling kan, maar dan wordt er wel 7 % interest aangerekend. Voor onroerende goederen treedt er na 5 jaar verjaring in, voor fi nanciële zaken na 10 jaar. Sinds 1 januari 2007 is de gezinswoning vrijgesteld van successierechten, hetgeen natuurlijk niet wil zeggen dat ze niet meer verschuldigd zijn. Alle relevante informatie over de Vlaamse successierechten vind je op overlijden-en-erfenis/successierechten-erfbelasting mei 2015 (heruitgave) Info-wijzer Overlijden 15

16 Info-wijzer Overlijden mei 2015 (heruitgave) Verantwoordelijke uitgever: Marina Pauly, schepen bevoegd voor Communicatie Walenweg 20, 3770 Riemst

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Na het overlijden van je partner heb je heel wat te verwerken. Tegelijk wordt er wel van je verwacht dat je heel wat administratie in de gaten

Nadere informatie

wijzer Overlijden Heruitgave april 2012

wijzer Overlijden Heruitgave april 2012 wijzer Overlijden Periodieke uitgave van de gemeente Riemst INFOWIJZER Afgiftekantoor OVERLIJDEN 3770 Riemst P.B. Heruitgave april 2012 België-Belgique 3770 Riemst 12/3889 Maastrichtersteenweg 2 b, 3770

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? STAD GENK Wat te doen bij overlijen? 2 3 Wat gebeurt automatisch? 1. DE GENEESHEER stelt het overlijden vast 2. DE BEGRAFENISONDERNEMER doet aangifte van overlijden bij de Burgerlijke

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN?

WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN? 1. Bank en verzekering WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN? De erfgenamen moeten zelf contact opnemen met alle banken waar de overledene tegoeden had, zoals bankrekeningen, spaarrekeningen, depositoboekjes,

Nadere informatie

Inlichtingen begrafenissen in concessies

Inlichtingen begrafenissen in concessies Gemeentebestuur van Jette Inlichtingen begrafenissen in concessies Mevrouw, Mijnheer, Een naaste verliezen is een pijnlijk moment. Met deze brochure wensen wij u te informeren en te begeleiden. Er moeten

Nadere informatie

Bij Overlijden : te contacteren personen

Bij Overlijden : te contacteren personen Bij Overlijden : te contacteren personen Huisarts naam.. Telnr To do maakt medisch attest van overlijden op kent psychologen in de buurt, die u en uw kinderen kan ondersteunen. Begrafenisondernemer naam..

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? Inhoud Inleiding 2 Aangifte overlijden 3 Wie moet u op de hoogte brengen van een overlijden? 5 Financiële instellingen 5 Diensten voor pensioenen 7 Instelling voor oorlogsvergoedingen,

Nadere informatie

Wat te doen na het overlijden van uw partner

Wat te doen na het overlijden van uw partner Wat te doen na het overlijden van uw partner 2 Als we afscheid moeten nemen van onze dierbaren Wanneer onze partner overlijdt, worden we als mens diep getroffen. Of hij/zij lang ziek geweest is dan wel

Nadere informatie

Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden

Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden Een geliefde verliezen door de dood is een pijnlijke ervaring. Als mens worden

Nadere informatie

I OVERLIJDEN. Voor de regio Turnhout:

I OVERLIJDEN. Voor de regio Turnhout: 1 I OVERLIJDEN Een overlijden is altijd een beproeving voor de nabestaanden. Toch gaat het leven verder en moeten er een aantal formaliteiten vervuld worden. Hieronder vermelden wij er enkele ( zonder

Nadere informatie

Een overlijden... Wat nu?

Een overlijden... Wat nu? Versie februari 2017 - objectid 230251 vzw Jessa Ziekenhuis Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt, www.jessazh.be Vlaams PatiëntenPlatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee Tel: 016 23 05 26 Email: info@vlaamspatientenplatform.be

Nadere informatie

Orgaandonatie en schenking van het lichaam aan de wetenschap

Orgaandonatie en schenking van het lichaam aan de wetenschap Het overlijden van uw partner moet zo snel mogelijk worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar hij/zij overleden is en in de gemeente waar de begrafenis of de crematie zal plaatsvinden.

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden

Wat te doen bij overlijden Wat te doen bij overlijden T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André Dumont

Nadere informatie

Wegwijzer na het overlijden

Wegwijzer na het overlijden Wegwijzer na het overlijden Begrafenissen C. Haast & Zoon Kapelsestraat 20 Kleine Molenweg 190 2950 Kapellen 2940 Stabroek Centraal nummer: +32 (0)3 664 20 62 1 Inhoud: 1. De aangifte van overlijden 3

Nadere informatie

Inhoud INHOUDSOPGAVE

Inhoud INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 15 Wat na overlijden?... 17 Inleiding... 19 Checklist... 21 1. Vóór de uitvaart... 21 2. Vlak na de uitvaart... 21 3. Binnen bepaalde tijd... 22 HOOFDSTUK 1. Rond het overlijden...

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN?

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN? WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN? WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN OCMW HOESELT - 1/43 WOORDJE VOORAF Tegen wil en dank moeten wij vroeg of laat afscheid nemen van iemand die ons erg dierbaar is. Op het moment dat

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? Inhoud Voorwoord... 3 Eerste formaliteiten... 4 De geneesheer... 4 De begrafenisondernemer... 4 Het stadsbestuur... 4 De priester of de morele consulent... 5 Mogelijkheden betreffende

Nadere informatie

Wat te doen. bij overlijden? OCMW. Pantone 366 SINT-TRUIDEN. Pantone 361

Wat te doen. bij overlijden? OCMW. Pantone 366 SINT-TRUIDEN. Pantone 361 Wat te doen bij overlijden? OCMW SINT-TRUIDEN Pantone 366 Pantone 361 C18 - M0 C66 - M0 1 Inhoud 1. Voorwoord...3 2. Eerste formaliteiten 2.1. De geneesheer...4 2.2. De begrafenisondernemer...4 2.3. Het

Nadere informatie

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu?

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt net een persoon die u nabij stond verloren. Onze oprechte deelneming Tijdens deze emotionele periode moet er heel wat geregeld worden en zit u

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden Voorwoord Beste familielid Als iemand uit je naaste omgeving overlijdt, dan doet dat pijn. Naast het gemis, het grote verdriet, moet er ook administratief

Nadere informatie

Bondige wegwijzer bij overlijden

Bondige wegwijzer bij overlijden Informatiebrochure Als begrafenisonderneming in het Antwerpse weten wij dat het overlijden van een dierbare jammer genoeg gepaard gaat met een onvermijdelijke administratieve rompslomp. Alhoewel wij op

Nadere informatie

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank?

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank? 10 Andere organisaties en instellingen Als de abonnementen bij de telefoon-, gas- en elektriciteitsmaatschappij en de waterleidingmaatschappij op naam van de overledene stonden, breng die instellingen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee.

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Informatie voor nabestaanden Wat komt er op u af als een naaste overlijdt? Wanneer iemand in uw omgeving

Nadere informatie

2 Een dierbare overlijdt

2 Een dierbare overlijdt 1. Vaststelling en aangifte van het overlijden 5 2. Bankzaken 6 Aangifte van het overlijden 6 Geblokkeerde rekeningen 6 Deblokkering van rekeningen 8 Fiscaal overzicht 8 Leefgeld 8 Kredieten 10 Inhoud

Nadere informatie

funaliaeen Mijn wensen & praktische informatie uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers

funaliaeen Mijn wensen & praktische informatie uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers funaliaeen uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers Mijn wensen & praktische informatie Een uitvaart wordt meestal op korte tijd geregeld. Toch is het niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg,

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg, Administratieve schikking houdende de toepassingsmodaliteiten van de Overeenkomst betreffende de Sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, ondertekend te Brussel op 5 juli 1971

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Inhoud INHOUDSOPGAVE. I gids na overlijden I 7

Inhoud INHOUDSOPGAVE. I gids na overlijden I 7 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... Johan Dexters 15 Voorwoord... Frans Leenders 17 Inleiding... 19 Checklist... 21 1. Vóór de uitvaart... 21 2. Vlak na de uitvaart... 21 3. Binnen bepaalde tijd... 22 HOOFDSTUK

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

Uw wensen en uw nabestaanden

Uw wensen en uw nabestaanden UITVAARTVERZEKERING bpost bank Uw wensen en uw nabestaanden Voorafgaand Met deze brochure informeert u uw nabestaanden over uw persoonlijke wensen. Vul de brochure zo volledig mogelijk in en bewaar ze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde Wat na overlijden Rondom het levenseinde Inhoudstafel 1. Wat moet er gebeuren? 4 1.1 Aangifte van het overlijden 4 1.2 Praktische regelingen 4 2. Financiële gevolgen 6 2.1 Bank 6 2.2 De nalatenschap 6

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Vertrouwelijke informatie. voor uw nabestaanden

Vertrouwelijke informatie. voor uw nabestaanden Vertrouwelijke informatie voor uw nabestaanden Inhoud Persoonlijke gegevens 4 De volgende personen/instanties dienen verwittigd te worden 6 Financiële instellingen en rekeningnummers 7 Verzekeringen 8

Nadere informatie

2. Overlijden. 2.1 Formaliteiten

2. Overlijden. 2.1 Formaliteiten 2. Overlijden Het overlijden van een geliefde persoon brengt niet alleen heel wat emotionele problemen met zich mee, maar ook veel praktische beslommeringen. De meeste mensen laten die administratieve

Nadere informatie

TITEL I - Algemene bepalingen

TITEL I - Algemene bepalingen Administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië (Inwerking getreden op 1 juli 2005 Belgisch

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

OVERLIJDEN EN ADMINISTRATIE

OVERLIJDEN EN ADMINISTRATIE DOSSIER OVERLIJDEN EN ADMINISTRATIE NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van Burgerlijke Stand: DE SMET Catherine 2012 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Wat te doen bij een. overlijden

Wat te doen bij een. overlijden Wat te doen bij een overlijden Inhoud Hoe nu verder 4 Verpleegafdeling 4 Rouwkamer 4 Funerarium 4 Aangifte van overlijden 5 Documenten bij aangifte 5 De uitvaart 7 Kerkelijke uitvaart 7 Vrijzinnige uitvaart

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID LA DÉCLARATION DE DÉCÈS 1 INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID Aan de familie, Vrienden van de overledene, De directie, de artsen en de personeelsleden van de Europa Ziekenhuizen wensen hun

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Mijn wilsbeschikking

Mijn wilsbeschikking Mijn wilsbeschikking Op dit document kan u verklaren wat uw persoonlijke wensen zijn met betrekking tot uw eigen uitvaart. Deze laatste wilsbeschikking bestaat uit verschillende onderdelen. Laat uw wilsbeschikking

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK

DOSSIER HET HUWELIJK DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand 2013 Wie elkaar waarachtig liefhebben voelen

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking FACULTEIT GENEESKUNDE VESALIUS INSTITUUT VAARDIGHEIDSCENTRUM ANATOMIE MINDERBROEDERSSTRAAT 12, BLOK Q, BUS 1031 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Inlichtingen betreffende het afstaan van een

Nadere informatie

In dit document kunt u uw uitvaartwensen neerschrijven. Op die manier bepaalt u hoe uw uitvaart eruit zal zien.

In dit document kunt u uw uitvaartwensen neerschrijven. Op die manier bepaalt u hoe uw uitvaart eruit zal zien. Mijn uitvaart Pagina 2 van 11 Mijn uitvaart Praten over de dood is niet gemakkelijk. Als een dierbare overlijdt zijn er veel dingen te regelen. Het is troostend wanneer uw dierbare zijn of haar wensen

Nadere informatie

Te lezen vooraleer het aangifteformulier in verband met kinderen ten laste te vervolledigen.

Te lezen vooraleer het aangifteformulier in verband met kinderen ten laste te vervolledigen. Te lezen vooraleer het aangifteformulier in verband met kinderen ten laste te vervolledigen. ZEER BELANGRIJK : Indien u een of meer kinderen ten laste heeft die de hierna vermelde voorwaarden vervullen,

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/127 BERAADSLAGING NR. 08/036 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID Aan de familie, Vrienden van de overledene, De directie en de personeelsleden van de Europa Ziekenhuizen wensen hun oprechte deelneming te betuigen bij het

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

Nu voor later E. KREMER UITVAARTVERZORGER LAATSTE WENSEN DOCUMENT. van. voor een uitvaart zoals u het wilt 1

Nu voor later E. KREMER UITVAARTVERZORGER LAATSTE WENSEN DOCUMENT. van. voor een uitvaart zoals u het wilt 1 E. KREMER UITVAARTVERZORGER Nu voor later LAATSTE WENSEN DOCUMENT van 1 Een uitvaart zoals u het wilt Wanr u geen testament heeft laten opmaken door een notaris, dan kunt u zelf uw (laatste) wensen vastleggen

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Wat als uw dierbare overlijdt?

Wat als uw dierbare overlijdt? Wat als uw dierbare overlijdt? CAW-Sociale Dienst Vlaams Neutraal Ziekenfonds Statieplein 12 9300 Aalst 070 235 235 socialedienst@vnz235.be 1 Inhoud Voorwoord... 3 Wat als uw dierbare overlijdt?... 4 1.

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd ; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr.

reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd ; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr. reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd 16.12.2015; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr. Michaël Cornelis, Afdeling Lokale Financiën, Agentschap

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt dit praktische document met de meest voorkomende vragen over de uitvoering van uw eigen uitvaart. U kunt hiermee op ieder moment wanneer u dat wilt, uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van )

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van ) Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië (Inwerkingtreding 01-12-2014, gepubliceerd

Nadere informatie

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Afzender DIBISS P.B 17 Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer BE-182 Sint-Agatha-Berchem dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantoor verzendingsdatum

Nadere informatie

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel.

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel. Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel. Geen kosten of zorgen voor uw nabestaanden Families bijstaan tijdens een van de moeilijkste momenten uit hun leven. Dat is de specialiteit

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking. Algemene informatie

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking. Algemene informatie FACULTEIT GENEESKUNDE VESALIUS INSTITUUT VAARDIGHEIDSCENTRUM ANATOMIE MINDERBROEDERSSTRAAT 12, BLOK Q, BUS 1031 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Inlichtingen betreffende het afstaan van een

Nadere informatie

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren?

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren? Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus2016 worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Wat regelt de werknemer? 2 Wat regelt u? 3 Hoe regelt u dit? 3 Wat regelt u nog

Nadere informatie

Inhoud. Overlijdensaangifte. Schikkingen voor de teraardebestelling. Recht op tegemoetkomingen. Andere praktische regelingen

Inhoud. Overlijdensaangifte. Schikkingen voor de teraardebestelling. Recht op tegemoetkomingen. Andere praktische regelingen Inhoud Overlijdensaangifte Overlijden in Londerzeel p.5 Overlijden in een andere gemeente p.6 Overlijden in het buitenland p.6 Overlijden door ongeval, verdacht of gewelddadig overlijden p.6 Arbeidsongeval

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W.

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. Aan de Voorzitter bij de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling ****** Ten verzoeke van: 1. Eerste verzoeker: Geboorteplaats: Burgerlijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 23 februari 2013 Artikel 1 de gemeenteraadbeslissing van 18 september 2008 houdende goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Nadere informatie

Uw slapende rekeningen niet vergeten?

Uw slapende rekeningen niet vergeten? Uw slapende rekeningen niet vergeten? www.slapenderekeningen.be Deposito- en Consignatiekas Administratie van de Thesaurie.be Moet u wakker liggen van uw slapende rekeningen? Helemaal niet, want wij helpen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België

Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wat doet u als u ziek wordt? 2 Wanneer krijgt u een ziekengelduitkering? 3 Hoe hoog is uw ziekengelduitkering? 3 Wat gebeurt er als

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand: DE SMET Catherine Juli 2010 Wie elkaar waarachtig

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie