Jaarrekening 2012 Productschap Vee en Vlees

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2012 Productschap Vee en Vlees"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2012 Productschap Vee en Vlees datum: 17 april 2013 Productschap Vee & Vlees Louis Braillelaan 80 Postbus AL Zoetermeer tel. (079) fax. (079)

2 Productschap Vee en Vlees Jaarrekening 2012 blz. Inhoudsopgave 2 A Inleiding bij de jaarrekening algemene inleiding 3 2. subsidieverstrekking 5 3. vermogensbeheer in relatie tot het reservebeleid 6 4. resultaat B Jaarrekening 1. balans per 31 december rekening van baten en lasten toelichtingen op de jaarrekening - grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 11 - toelichtingen op de balans 12 - toelichtingen op de staat van baten en lasten 16 - niet in de balans opgenomen verplichtingen 23 - financiële positie overige gegevens - besluit rekening baten en lasten 28 - controleverklaring van de onafhankelijke accountant 30 C Bijlagen 1. totaaloverzichten - totaaloverzicht rekening totaaloverzicht prognose totaaloverzicht begroting totaaloverzicht rekening financieel overzicht en toelichtingen per functie - bestuur en algemeen 35 - afzetbevordering 37 - gezondheidszorg 40 - veeziektenfonds 43 - kwaliteitszaken 45 - onderzoek 49 - arbeid financieel overzicht per sector - rundersector 53 - kalversector 54 - varkenssector 55 - schapen- en geitensector 56 - vleeswarenindustrie 57 - vleesindustrie 59 - handel in vee 61 - paardensector overige bijlagen - overzicht heffingstarieven 64 - overzicht heffingsverordeningen 67 - samenvatting jaarrekening Gemeenschappelijk Secretariaat PVE 68 2

3 Algemene inleiding bij de jaarrekening 2012 A-1 Productschappen in afbouw Voor u ligt de jaarrekening 2012 van het Productschap Vee en Vlees (PVV). In dit verslag blikken wij terug op het afgelopen jaar en tevens geven wij een doorkijk naar 2013 gezien de ontwikkelingen die ons treffen was een turbulent jaar. De samenwerking tussen de productschappen was ingezet uit efficiëntieoverwegingen en om te zorgen voor voldoende kritische massa om een professioneel dienstenniveau te kunnen blijven garanderen. Tevens werd hiermee beoogd dat er een toekomstgerichte organisatie zou ontstaan die klaar was voor de uitdagingen van onze sector in de toekomst. Vol goede moed zijn we aan het jaar begonnen. Vol ideeën over onze samenwerking met de andere productschappen en over initiatieven om te komen tot één medebewindorganisatie, één gezamenlijke serviceorganisatie en samenwerking in de frontoffices van de verschillende schappen. De werkelijkheid bleek anders te zijn. In het eind oktober gesloten regeerakkoord is opgenomen dat de PBO heffingen worden afgeschaft en dat de medebewindstaken en autonome publieke taken vanaf 2014 door het Ministerie van EZ uitgevoerd gaan worden. De gevolgen van het regeerakkoord zijn groot. Alle lopende activiteiten en subsidieverplichtingen zullen eind 2013 komen te vervallen, tenzij deze overgaan naar derden. De afbouw van de schappen betekent dat het PVV vanaf 2014 stopt met zijn dienstverlening. Op dit moment (april 2013) wordt volop gesproken met het Ministerie van Economische Zaken (EZ), brancheorganisaties en derden over de overdracht van productschapstaken. De door de politiek bestempelde publieke taken op het gebied van plant- en diergezondheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid en gezondheid en medebewind zullen overgaan naar het Ministerie van EZ. Met brancheorganisaties en andere betrokkenen wordt volop gesproken over het overhevelen van de overige taken en activiteiten. Er is ons namelijk alles aan gelegen om de overdracht van taken en dienstverlening zorgvuldig te laten verlopen om zoveel mogelijk te voorkomen dat het bedrijfsleven, waarvoor wij ons altijd hebben ingezet, schade ondervindt. De politieke discussie heeft één ding duidelijk gemaakt, het schappenlandschap gaat verdwijnen. Daarmee zijn echter niet de taken en activiteiten van de schappen verdwenen. Voor een groot deel zullen onze taken worden overgenomen door anderen en waar mogelijk zullen wij ons er hard voor maken dat het personeel het werk volgt. Dit laatste is lang niet altijd mogelijk en medewerkers zullen ondersteund worden in het vinden van nieuw werk of afvloeien op basis van het sociaal plan dat de werkgevers- en werknemersorganisaties met elkaar hebben afgesloten. Op het moment van opstellen van deze jaarrekening zijn de voornemens echter nog onvoldoende gedetailleerd om de consequenties hiervan te verwerken in de jaarrekening Dit zal in de loop van 2013 verder worden uitgewerkt in een afbouw- en opheffingsplan en leiden tot een herziene begroting De jaarrekening is echter nog opgesteld vanuit de continuïteitsgedachte. Ik wil alle medewerkers bedanken voor hun inspanningen ten behoeve van de vee- en vleessector. Tevens wil ik het bedrijfsleven bedanken voor de goede en intensieve samenwerking waarmee ook in het jaar 2012 weer veel is bereikt. April 2013 Ir. B.M. (Ben) Dellaert Secretaris 3

4 Algemene inleiding bij de jaarrekening 2012 A-1 1. Algemene inleiding Het Productschap Vee en Vlees (PVV) is een publiekrechtelijke organisatie waarin ondernemers- en werknemersorganisaties in de vee- en vleeskolom samenwerken. Het productschap heeft bij wet de bevoegdheid om voor alle bedrijven in de sector bindende regels te stellen (verordeningen) en heffingen te innen. Het productschap is een kolomorganisatie. Dit houdt in dat het gehele bedrijfsleven wordt bestreken van het boerenerf tot en met de verkoop in winkels. Het secretariaat bereidt het beleid voor en voert het uit in opdracht van het bestuur van het PVV. Missie Het Productschap Vee en Vlees werkt aan een rendabele en geaccepteerde sector met toekomst. Doelstellingen De doelstelling van het PVV is een snelle en adequate dienstverlening aan de totale productiekolom van alle vee- en vleessectoren, teneinde daarmee een duurzame concurrentiepositie te bevorderen. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met marktsignalen en maatschappelijke wensen. Uitgangspunt is een efficiënte en effectieve dienstverlening, die in beginsel voor iedereen toegankelijk is en in samenspraak met de private organisaties tot stand komt. Zeker bij onderwerpen die meerdere schakels in de productiekolom aangaan, of bij zaken die individuele bedrijven of private organisaties niet zelf kunnen regelen komt het productschap in beeld. Snel en proactief reageren op de actualiteit staat daarbij centraal. Bij dit alles speelt kostenbeheersing een belangrijke rol. Taken Het PVV concentreert zich, binnen zijn missie, op: beleidsvoorbereiding en onderzoek op de terreinen voedselveiligheid, kwaliteit, diergezondheid, dierenwelzijn; sociaal-economische aangelegenheden; financiering van preventieve gezondheidszorg en onderzoek; generieke voorlichting en marktinformatie; opheffen veterinaire handelsbelemmeringen (VIP); public affairs; handhaving ook d.m.v. tuchtrecht (sancties). Draagvlak Draagvlak bij de sectoren behouden voor de activiteiten was ook in 2012 een belangrijk uitgangspunt. In 2012 werd een gericht communicatieplan opgesteld. Hierin is extra aandacht besteed aan activiteiten waar niet alle geledingen direct mee te maken hebben maar vaak wel indirect (bijvoorbeeld de inzet bij exportbelemmeringen). Verder is in dit plan aandacht besteed aan het communiceren over veranderingen in regelgeving en hoe hier op een structurele basis duidelijk over gecommuniceerd kan worden. Helderheid over nut en noodzaak van de activiteiten per geleding is belangrijk. Dat betekent de juiste doelgroepen op het juiste moment bereiken en in heldere taal communiceren. Voorbeelden van gerichte communicatie activiteiten zijn naast brieven, de zogenaamde keukentafelgesprekken en andere één op één gesprekken. Maar ook elektronische nieuwsbrieven, financiële- en beleidsrapportages per kwartaal en inleidingen over actuele onderwerpen bij bestaande bijeenkomsten. Overigens spelen de advies- en 88a-commissies een belangrijke rol bij het creëren van draagvlak en goede communicatie richting hun achterban. Transparantie en inspraak op beleid Het PVV werkt volgens de Code Goed Bestuur. Dit betekent het informeren van bedrijfsgenoten over het beleid en het bieden van inspraak aan bedrijfsgenoten over het voorgenomen beleid. Het PVV vindt het belangrijk om ondernemers inclusief ongeorganiseerden te informeren over en te betrekken bij de besluitvorming in de beleidscyclus. Het beleidsproces verloopt via het bestuur en de commissies. Een voorwaarde om de dialoog aan te gaan, is het toegankelijk maken van de informatie die relevant is voor de ondernemer (werknemers en werkgevers). Een voorbeeld hiervan is het jaarplan. Voordat dit definitief door het bestuur en commissies wordt vastgesteld, krijgen sectorgenoten inspraakmogelijkheden. 4

5 Subsidieverstrekking / Vermogensbeheer bij de jaarrekening 2012 A-2 2. Subsidieverstrekking De PBO-toets: Het verstrekken van subsidies door het productschap dient te passen binnen het takenveld van het productschap. In artikel 13 lid 1 van de Verordening Financiën Bedrijfslichamen 2011 zijn voorts voorwaarden gesteld voor het aangaan of voortzetten van financiële relaties door een bedrijfslichaam. Voor het verstrekken van subsidies door het productschap is daarom altijd vereist dat de te subsidiëren activiteiten passen binnen de wettelijke taak van het productschap en er sprake is van een sectorbreed en gemeenschappelijk belang. Daarbij dient het subsidiedoel niet of niet goed te bereiken te zijn door middel van financiering door private organisaties. Duidelijk moet zijn dat een publiekrechtelijke aanpak de meest aangewezen weg is. Voorts moet het in beginsel gaan om activiteiten die het productschap niet of niet goed zelf kan uitvoeren, doch dat uitvoering door derden de meest aangewezen weg is om het beoogde doel te bereiken. Overigens dienen de te subsidiëren activiteiten in beginsel ten goede te komen aan alle ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld of die behoren tot een bepaalde sector binnen zijn werkingssfeer. Tenslotte is een vereiste dat voorzien is in een tijdige evaluatie van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de te verstrekken subsidies. Voor zover hier al niet bij de subsidieverlening rekening mee kan worden gehouden dan zal hierop zeker bij de definitieve subsidieverstrekking worden getoetst. Subsidiebeleid Bij het verstrekken van subsidies ten behoeve van activiteiten voor de sector heeft het PVV subsidiebeleid opgesteld in de vorm van een kader waarin gesteld is met welk doel subsidies worden verstrekt en welke criteria voor te verlenen subsidies gelden. Voor het PVV is dit vastgelegd in een verordening subsidieverstrekking en een Regeling financiële bijdragen. Subsidieverlening In de Verordening Financiën Bedrijfslichamen 2011 is in artikel 13 lid 1 (de zogeheten PBO-toets ) onder meer bepaald dat een bedrijfslichaam een financiële relatie slechts kan aangaan of voortzetten indien het doel van de financiële relatie herleidbaar is tot de taken en bevoegdheden van het bedrijfslichaam. Voor het beoordelen van subsidieverzoeken en het verlenen van subsidies heeft het PVV specifieke werkinstructies en procedures vastgelegd. In de Verordening subsidieverstrekking (PVV) 2010 is gewaarborgd dat de PBO-toets wordt toegepast. De criteria van de PBO-toets zijn terug te vinden in onze verordening welke te vinden is op onze internetsite. In de toelichting bij de verordening wordt de PBO-toets expliciet genoemd en staat aangegeven dat er op de elementen van de PBO-toets expliciet wordt getoetst voor iedere subsidieverstrekking en/of financiële relatie. Subsidiepraktijk Uit werkinstructies en procedures volgt de uitvoering van het subsidiebeleid; het toekennen van subsidies aan dragende en niet-dragende organisaties. Projectvoorstellen worden geagendeerd door een klankbordgroep, waar voor de varkenssector o.a. LTO en NVV zitting in hebben. Projecten die een positief advies krijgen, worden geagendeerd voor de desbetreffende commissie(s), waarvan het PVV het secretariaat voert. Voor zover projecten passen binnen het jaarplan en de begroting worden subsidies door de commissies toegekend. Projectvoorstellen kunnen ook door onderzoeksorganisaties worden ingediend dan wel het PVV kan aan de onderzoeksorganisaties aangeven op welke thema s ze projectvoorstellen willen ontvangen. Projecten die onvoldoende relevant zijn voor de gehele sector of indien het onderzoeksbudget ontoereikend is, worden afgewezen. Ook kan geconcludeerd worden dat het project beter door private partijen kan worden opgepakt/gefinancierd of dat het doel/probleemstelling voor het uitvoeren van het onderzoek niet op draagvlak kan rekenen. Subsidiebeschikkingen In de subsidiebeschikking is aangegeven dat op de subsidietoezegging onze subsidieverordening en onze Regeling financiële bijdragen van toepassing zijn. Hierin zijn de elementen van de PBO-toets naar ons oordeel voldoende verankerd. 5

6 Vermogensbeheer in relatie tot het reservebeleid bij de jaarrekening 2012 A-3 Evaluatie van de doelmatigheid en doeltreffendheid van een subsidie Het PVV maakt gebruik van klankbordgroepen en adviescommissies voor het opstellen van een onderwerpen- en prioriteitenlijst voor het onderzoek. Hierbij worden projectvoorstellen en -resultaten toegelicht en besproken. De projectplannen voor diergezondheidszorg en onderzoek én de uitkomsten daarvan worden in de adviescommissies besproken. Deze hebben tot taak te evalueren en het bestuur te adviseren. Controle en verantwoording In principe worden alle afgeronde projecten geëvalueerd op doelmatigheid en doeltreffendheid. Pas nadat dit heeft plaatsgevonden wordt overgegaan tot uitbetaling en/of verrekening van het laatste deel van het ter beschikking gestelde subsidiebedrag. 3. Vermogensbeheer in relatie tot het reservebeleid Het Bestuur heeft in haar vergadering van 12 september 2012 ingestemd met het bijstellen van het reservebeleid door te streven naar: - een totale reservepositie van maximaal 50% van een jaarlast; - de reserves aan te wenden voor een gematigde ontwikkeling van heffingstarieven. De in reserve gehouden middelen dienen vervolgens zo prudent mogelijk te worden belegd. Het beleid inzake vermogensbeheer en cashmanagement is dan ook vervat in een verordening welke door het Bestuur op 11 juli 2007 is vastgesteld. In deze verordening is aangegeven dat de in beheer gegeven gelden risicoloos dan wel risicomijdend belegd dienen te worden. Voor de beleggingen in vastrentende waarden en garantieproducten is een mandaat verstrekt aan Schretlen, een 100% dochter van de Rabobank met een AA rating. Schretlen heeft een minimum rendementseis van 2% gedurende de looptijd van de portefeuille. In enig jaar kan het rendement dus lager zijn of negatief. Echter een groot deel van de portefeuille bestaat uit vastrentende waarden met als doel dat minimaal de hoofdsom op de einddatum wordt uitgekeerd. Aan de beleggingen in vastrentende waarden en garantieproducten worden voorwaarden gesteld met betrekking tot de kwaliteit van de debiteur en een zodanige spreiding dat er van een adequate risicobeperking sprake is. De debiteur dient minimaal een A rating of hoger te hebben van Standard & Poor s of Moody s. Mocht een debiteur gedurende de looptijd op enig moment onder dit niveau worden gewaardeerd dan wordt de belegging van de hand gedaan. Tegoeden in deposito s en op spaar- en bankrekeningen zijn ondergebracht bij Rabobank en ING bank. Alle twee de banken staan onder toezicht van DNB. De middelen belegd door Schretlen zijn deels belegd voor een periode tot 3 jaar en voor een periode van 4 tot 5 jaar. Indien middelen in deposito s zijn belegd dan gebeurt dit voor de duur van de aangegane looptijd, veelal variërend van 1 maand tot 12 maanden. De tegoeden op spaarrekeningen en/of rekeningcouranten zijn direct opeisbaar. Het beleggingsbeleid was voor het laatst door het bestuur medio 2007 vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in de al eerder genoemde verordening tot vaststelling van het beleid inzake vermogensbeheer en cashmanagement. In 2007 is afgesproken om het presteren van Schretlen en het renderen van de portefeuille in 2012 te evalueren. Toen was echter nog niet te voorzien dat de politiek het voortbestaan van de schappen ter discussie zou stellen. Dit gegeven heeft het Dagelijks Bestuur er toe doen besluiten om de langlopende portefeuille bij Schretlen uit laten lopen en de vrijvallende middelen kortlopend aan te houden. Het onderwerp beleggingen wordt regelmatig in het Dagelijkse Bestuur besproken. Als onderdeel van de begroting, jaarrekening en risicoanalyse komen de beleggingen jaarlijks in het Dagelijks Bestuur aan de orde. Door Schretlen wordt ten minste één keer per jaar overleg gevoerd waarbij het portefeuillebeleid wordt geëvalueerd. Tevens worden de hoofdlijnen van het beleggingsbeleid jaarlijks verwoord in de jaarrekening. Op deze wijze wordt het beleggingsbeleid op hoofdlijnen en met verwijzing naar de bestuursbesluiten van 11 juli 2007 en 11 april 2012 onder de aandacht van een ieder gebracht. 6

7 resultaat 2012 A-4 4. resultaat 2012 algemeen In de jaarrekening 2012 zijn ter vergelijking de oorspronkelijke begroting 2012, de prognose 2012 en de jaarrekening 2011 opgenomen. In afwijking van de oorspronkelijke begroting is in de prognose 2012 aan de batenkant rekening gehouden met lagere heffingsopbrengsten als gevolg van een lager heffingstarief in de kalversector door het ontbreken van Brusselse goedkeuring voor de verhoging van het maximale tarief voor gezondheidszorg en kwaliteit. Om het ontstane tekort in de kalversector te compenseren is het tarief voor de heffing bestuur per 1 oktober 2012 verhoogd. Verder is ook rekening gehouden met lagere heffingsopbrengsten voor de vlees- en vleeswarenindustrie in Dit komt voornamelijk doordat voor de: - vleesindustrie geen heffing is opgelegd voor de bestemmingsheffingen; - vleeswarenindustrie voor het sociaal fonds maar 30% van de heffing is opgelegd. Daarnaast is ook rekening gehouden met de afronding van diverse projecten waarbij het toegekende bedrag niet volledig is benut, waardoor een bate is gerealiseerd. Aan de uitgavenkant is in de prognose o.a. rekening gehouden met hogere uitgaven voor kwaliteitsprojecten in de varkenssector en met de jaarlijkse DGF kosten voor de varkens- en schapensector die iets hoger uitvallen dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast is in de prognose ook rekening gehouden met hogere uitgaven voor onderzoek in de vleeswarenindustrie. Dit komt doordat de kosten van voor het project Week van de vleeswaren 2012 zijn opgenomen in de prognose. Het definitieve resultaat is circa lager dan de begroting baten In de rundersector is de heffingsopbrengst lager dan de begroting door lagere aantallen bij slacht en export. In de kalversector komen het aantal slachtingen eveneens lager uit dan geraamd. Tevens komt de lage heffingsopbrengst t.o.v. de begroting in de kalversector door een lager heffingstarief voor gezondheidszorg en kwaliteit, doordat er geen goedkeuring is ontvangen van Brussel voor verhoging van het maximale tarief. In de varkenssector is ook sprake van een lagere heffinsgopbrengst t.o.v. de begroting. Dit komt door lagere slacht- en exportaantallen. De heffingsopbrengst in de schapen- / geitensector ligt hoger dan de begroting door hogere slachtaantallen. De retributies voor VVL 2012 zijn in één keer in februari 2013 opgelegd via de GD. Verder valt de beleggingsopbrengst hoger uit, als gevolg van positieve resultaten bij vermogensbeheerder Schretlen. In de prognose is er vanuit gegaan van een 2% rendement, maar de werkelijke opbrengst is circa 3%. Tenslotte zijn baten verantwoord inzake niet bestede subsidies uit voorgaande jaren. lasten De uitgaven liggen in totaal circa lager dan de begroting. Binnen alle functies, m.u.v. onderzoek, zijn de totale lasten lager dan geraamd. In de functie bestuur vallen de apparaatskosten, de vergaderkosten en diensten derden lager uit. De uitgaven in de functie afzetbevordering zijn lager dan begroot, doordat voornamelijk de kosten voor de PR- activiteiten en de kosten in de kalversector lager uitvallen. In de gezondheidszorg zijn lagere uitgaven in de runder- en varkenssector. Zo komen de uitgaven in de varkenssector voor de monitoringsprojecten en de VVL lager uit dan de begroting. De uitgaven ten laste van het veeziektenfonds liggen lager dan de begroting. Dit komt met name door de uitgaven in de schapen- / geitensector. In de functie kwaliteit zijn de kosten in de runder-, kalver- en varkenssector lager dan begroot. Voor de functie onderzoek liggen de uitgaven hoger dan de begroting. Dit komt met name door de kosten voor de "Week van de vleeswaren 2012". De kosten voor arbeid lopen in de pas met de begroting. Verder is voor de rundersector een voorziening getroffen door een nadelige uitspraak in een gerechtelijke procedure, met betrekking tot de saneringsheffing in de rundersector die in de jaren is opgelegd. 7

8 resultaat 2012 A-4 verschil saldo jaarrekening 2012 in vergelijk met prognose 2012 en begroting 2012 bedragen x EUR 1000,- jaarrekening 2012 / prognose 2012 jaarrekening 2012 / begroting 2012 omschrijving hoger lager hoger lager heffingsopbrengsten: rundersector kalversector varkenssector schapensector geitensector vleeswarenindustrie vleesindustrie handel in vee subtotaal retributies beleggingsresultaten niet bestede subsidies overige baten totaal opbrengsten lasten per functie: afzetbevordering gezondheidszorg veeziektenfonds kwaliteitsaangelegenheden onderzoek en ontwikkeling arbeid functie bestuur en algemeen: kosten GS / PVE voorziening wachtgeld overige kosten totaal lasten totaal verschil

9 Balans per 31 december 2012 B-1 bedragen x 1000,- ACTIVA 31 december december 2011 vaste activa: materiële vaste activa B-1 onroerend goed financiële vaste activa B-2 effecten vlottende activa: B-3 heffingen overige vorderingen en overlopende activa; B-4 bijdragen derden inzake subsidies B-5 rekening courant productschappen B-7 overige vorderingen B-8 liquide middelen: Totaal PASSIVA 31 december december 2011 B-9 eigen vermogen: algemene reserve - weerstandsvermogen vereveningsrekeningen per sector bestemmingsreserves markt - afzetbevordering product en dienst - gezondheidszorg kwaliteit onderzoek arbeid bestemmingsfonds veeziektenfonds B-10 voorzieningen: voorziening wachtgelden - 17 voorziening toeslag pensioenen voorziening rundersector vlottende passiva: schulden op korte termijn B-11 crediteuren inzake subsidies B-12 overige schulden en vooruitontvangen bedragen Totaal

10 Rekening van baten en lasten B-2 nr. omschrijving rekening prognose begroting rekening bedragen x 1000, baten: R-1 heffingen rundersector kalversector varkenssector schapensector geitensector vleeswarenindustrie vleesindustrie handel in vee subtotaal R-2 retributies R-3 beleggingsresultaat R-4 niet bestede subsidies R-5 overige baten totaal baten lasten: R-6 aandeel kosten GS-PVE aandeel samenvoeging schappen R-7 kosten voorzitter kosten wachtgeld R-8 vergaderkosten R-9 diensten door derden R-10 financiële relaties: - markt gezondheidszorg veeziektenfonds kwaliteit onderzoek arbeid voorziening rundersector totaal lasten resultaat verwerking van het resultaat: - ten gunste/laste van de algemene reserve ten gunste/laste van de bestemmingsreserves waarvan van bestemmingsfondsen ten gunste/laste van de bestemmingsfondsen waarvan naar bestemmingsreserves

11 toelichtingen op de jaarrekening B-3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling: 1. Algemeen: De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Verordening Financiën Bedrijfslichamen 2011, d.d. 18 maart 2011 van de Sociaal Economische Raad. De jaarrekening omvat mede de financiële baten en lasten van de commissies ex artikel 88a van de wet op de bedrijfsorganisatie en betreft derhalve de geconsolideerde jaarrekening zoals bedoeld in art. 2 lid 2 van de Verordening Financiën Bedrijfslichamen. De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van het Productschap Vee en Vlees. De bedragen in de toelichting dienen vermenigvuldigd te worden met tenzij anders is aangegeven. 2. Grondslagen voor waardering: * Activa en passiva worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. * In afwijking van bovenstaande zijn voor vorderingen, liquide middelen, schulden en voorzieningen andere waarderingsgrondslagen van toepassing: o vorderingen worden, onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid, tegen nominale waarde gewaardeerd; o liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde; o schulden worden tegen de nominale waarde gewaardeerd; o voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde. * Bij de waardering van de vaste activa wordt rekening gehouden met een vermindering of vermeerdering van hun waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. * De bestemmingsreserves van de diverse functies omvatten de ten behoeve van deze functies opgelegde heffingen onder aftrek van de reeds door het Bestuur tot en met het verslagjaar gecommitteerde verplichtingen. * Verplichtingen worden opgenomen in het jaar van toekenning en als zodanig opgenomen onder de post crediteuren inzake toegezegde bijdragen. 3. Grondslagen voor resultaatbepaling: * Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. * De apparaatskosten worden toegerekend aan de verschillende (hoofd)functies op basis van de personele inzet op die functies. In deze toerekening is tevens rekening gehouden met een doorberekening van de kosten voor ondersteunende diensten, huur en overhead. 11

12 toelichtingen op de jaarrekening B-3 Toelichtingen op de balans (bedragen x 1.000,-): B-1 onroerend goed 427 (vorig jaar 427) In 1992 is een woonhuis in Brussel aangekocht in verband met de activiteiten van het "Bureau Brussel". In 2010 heeft nog een verbouwing plaatsgevonden die voor 50% is geactiveerd. Op het pand wordt niet afgeschreven. In 2012 is het pand opnieuw getaxeerd en de verzekerde waarde is vastgesteld op ,-. B-2 effecten (vorig jaar ) Conform de verordening vastgesteld door het Bestuur d.d. 11 juli 2007 en 11 april 2012 is in 2012 uitvoering gegeven aan het beleggingsbeleid. Meer informatie hierover staat vermeld in de Algemene inleiding op blz. 6. van deze jaarrekening. Verloopoverzicht beleggingsportefeuille Schretlen: waarde 1 januari aankoop verkoop lossingen waarde mutatie waarde 31 december B-3 heffingen (vorig jaar 4.622) Dit betreffen de vorderingen uit hoofde van opgelegde en nog op te leggen heffingen. Hierin is een bedrag van circa 0,9 miljoen begrepen inzake in 2013 gefactureerde heffingen over 2012 (vorig jaar was dit circa 2,4 miljoen). Voor dubieuze vorderingen (± ,-) is een voorziening getroffen welke in mindering is gebracht op het saldo. Verder is voor de voorziening rundersector (zie ook onder B-10 voorzieningen) een bedrag van opgenomen als nog op te leggen heffingen voor Deze heffingsverhoging wordt vanaf 1 april 2013 opgelegd. B-4 bijdrage derden inzake subsidies 307 (vorig jaar 551) gezondheid arbeid totaal B-5 rekening courant productschappen 247 (vorig jaar 425) Gemeenschappelijk Secretariaat PVE Productschap Pluimvee en Eieren 29 4 totaal B-7 overige vorderingen 875 (vorig jaar 989) doorbelaste kosten aan derden rente voorlopige DGF afrekening nog te ontvangen retributies VVL te vorderen BTW overige vorderingen - 18 totaal

13 toelichtingen op de jaarrekening B-3 B-8 liquide middelen (vorig jaar ) De liquide middelen zijn als volgt te specificeren: rekening courant / rente gekoppeld aan euribor rekening courant beleggingsrekening spaarrekening / rente spaarrekening / rente 1,8% spaarrekening / rente 1,5% t/m 2,5 mln, 1,4% t/m 5 mln 12 - deposito / looptijd 1 jaar, rente 3,2% B-9 eigen vermogen (vorig jaar ) Het bestuur heeft in 2006 besloten om het bedrag van de algemene reserve dat in het verleden (t/m 2006) is opgebouwd, te bestempelen als onverdeeld weerstandvermogen. In het verleden werd geen onderscheid naar sector gemaakt in de opbouw van dit vermogen. Er wordt gestreefd naar een maximale omvang van het weerstandvermogen van 100% van de apparaatskosten van de functie bestuur en algemeen. Voor 2012 is het weerstandsvermogen circa 4,1 miljoen. Dit algemeen weerstandvermogen kan worden aangesproken in bijzondere, onvoorziene omstandigheden. Daarbij zijn te onderscheiden: a. algemene crisissituaties, bijvoorbeeld door uitbraak van een dierziekte, waardoor een groot deel van de heffingsopbrengsten wegvalt en minimale continuïteit moet worden gedekt; b. kosten van reorganisatie/herstructurering van het apparaat; c. bijzondere claims naar aanleiding van het handelen van het productschap; In alle gevallen zal het algemene weerstandvermogen weer aangevuld dienen te worden, waarbij in relatie tot bovengenoemde situaties als uitgangspunten gelden: a. de aanvulling dient te geschieden in de verhouding van de financiering van de apparaatskosten, zoveel mogelijk ingevuld per diersoort; b. de aanvulling dient te geschieden door de (deel)sector of geleding die de reorganisatie veroorzaakt; c. de aanvulling dient te geschieden door de (deel)sector of geleding die de bijzondere claim heeft gehonoreerd gekregen; 13

14 toelichtingen op de jaarrekening B-3 Het bedrag op de vereveningsrekeningen in de functie bestuur en algemeen is per 31 december 2012 op grond van het bovenstaande als volgt te specificeren: beginsaldo overboeking resultaat eindsaldo rundersector kalversector varkenssector schapen- en geitensector paardensector vleeswarenindustrie vleesindustrie handel in vee Onderstaand zijn de mutaties binnen het eigen vermogen weergegeven. beginsaldo overboeking resultaat eindsaldo algemene reserve weerstandsvermogen vereveningsrekeningen per sector bestemmingsreserves afzetbevordering gezondheidszorg kwaliteit onderzoek arbeid bestemmingsfonds veeziektenfonds B-10 voorzieningen (vorig jaar 309) Voorziening wachtgeld: In 2008 is er een voorziening getroffen inzake het vertrek van de toenmalige voorzitter ad De voorziening is bedoeld ter financiering van de regeling getroffen in de verordening tot wijziging van de verordening PVV vergoeding voorzitter 2002, waartoe het bestuur in zijn vergadering van 11 februari 2009 heeft besloten. In 2010 is de voorziening n.a.v. een CBb uitspraak met verhoogd om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. In 2012 is de regeling afgewikkeld. Het verloop is als volgt: Saldo 1 januari Bij: - toevoeging voorziening 18 - Af: - salariskosten overige kosten - - Saldo 31 december

15 toelichtingen op de jaarrekening B-3 Voorziening toeslag pensioenen: In 2005 is het Bedrijfschap voor de Handel in Vee opgeheven. Het PVV is belast met de afwikkeling van het fonds pensioentoeslagen. Uit dit fonds worden jaarlijks toeslagen aan ex-werknemers van het Bedrijfschap voor de Handel in Vee uitbetaald, voor zover de middelen toereikend zijn. Het verloop is als volgt: Saldo 1 januari Bij: - rente 9 6 Af: - uitkeringen Saldo 31 december Voorziening rundersector: Met betrekking tot de saneringsheffing in de rundersector die in de jaren is opgelegd, loopt er nog één gerechtelijke procedure. In de procedure is in het geding de toepassing van een heffingsverordening die destijds is vastgesteld t.b.v. de rundersector. De betrokken heffingplichtige is inmiddels failliet gegaan. De curator stelt dat de heffingen destijds onverschuldigd zijn betaald. Nadat het productschap door het Gerechtshof te Den Haag bij arrest van 13 november 2012 in het ongelijk is gesteld, rest nu het beroep bij de hoogste en laatste rechterlijke instantie, de Hoge Raad. In afwachting daarvan en voorzichtigheidshalve is in 2012 een voorziening getroffen van circa 1,5 miljoen. B-11 crediteuren inzake subsidies (vorig jaar 6.481) Toekenningen van subsidies worden op basis van bestuursbesluiten ten laste van de betreffende bestemmingsreserves gebracht en als verplichting onder de crediteuren opgenomen. Op 31december 2012 had het PVV 122 lopende projecten onderverdeeld over de volgende functies: afzetbevordering gezondheidszorg kwaliteit O&O bestuur arbeid totaal B-12 overige schulden en vooruitontvangen bedragen (vorig jaar 2.924) crediteuren uitgaven Diergezondheidsfonds kosten VVL kosten ZvA kosten monitoring ZvA / SVD afwikkeling heffingen voorgaande jaren 275 overige schulden totaal

16 toelichtingen op de jaarrekening B-3 Toelichtingen op de Staat van baten & lasten (bedragen x 1.000,-): R-1 heffingen (vorig jaar ) De totale heffingsopbrengst over het jaar 2012 ad 11,7 miljoen ligt lager dan de begroting. De heffingsopbrengst in de runder-, kalver-, varkens- en schapensector ligt lager door met name lagere slachten/of export aantallen. Verder komt de lagere heffingsopbrengst in de kalversector doordat het begrote hogere heffingstarief niet kon worden opgelegd, omdat er nog geen Brusselse goedkeuring voor is. Om het ontstane tekort in de kalversector te compenseren is het tarief voor de heffing bestuur per 1 oktober 2012 verhoogd. De DGF heffing schapen en geiten is ook wat lager dan begroot. De heffingsopbrengst in de vleesindustrie is ook minder dan oorspronkelijk begroot, omdat de heffing voor de O&O- en sociaal fonds niet is opgelegd voor Alleen de bestuurlijke heffing is opgelegd. De heffingen worden opgelegd bij de slachterijen en de exporteurs en zijn gebaseerd op het aantal geslachte danwel geëxporteerde dieren. De heffingen t.b.v. de 88a commissies zijn niet gebaseerd op aantallen zoals bij de diersectoren maar als volgt; - Vleeswarenindustrie: op basis van omzet - Vleesindustrie: op basis van loonsom / fte's - Handel in vee: op basis van aantal diersoorten waarin gehandeld wordt, in combinatie met het aantal werkzame fte's. De heffingsopbrengsten zijn op de hieronderstaande aantallen gebaseerd. aantallen jaarrekening begroot jaarrekening runderen: slacht export import kalveren: slacht export import varkens: slacht export import slacht biggen export biggen schapen: slacht export import geiten: slacht export jong slacht jong export pm jong import

17 toelichtingen op de jaarrekening B-3 De heffingsopbrengsten zijn gebaseerd op de volgende verordeningen. Voorts is het bedrag aan heffing per verordening vermeld. Ter vergelijking zijn de cijfers van de rekening 2011 en begroting 2012 opgenomen. Heffingsopbrengst per verordening: rekening begroting rekening Huishoudelijke heffingen varkenssector rundersector kalversector schapensector geitensector vleeswarenindustrie vleeswarenindustrie; Schilthuiskorting vleesindustrie vleesindustrie; Schilthuiskorting handel in vee handel in vee; Schilthuiskorting Bestemmingsheffingen varkens Bestemmingsheffingen runderen en kalveren rundersector kalversector Bestemmingsheffingen schapen en geiten schapensector geitensector Bestemmingsheffingen veeziektenfonds varkenssector rundersector kalversector schapen- en geiten sector Bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie Schilthuiskorting heffing Bestemmingsheffingen vleesindustrie Schilthuiskorting heffing Voorziening dubieuze debiteuren totaal R-2 retributies 208 (vorig jaar 233) De retributies voor de VVL-regeling over 2012 zijn in één keer in februari 2013 opgelegd via de GD. R-3 beleggingsresultaat 974 (vorig jaar 721) De opbrengst ligt hoger dan de begroting. Dit komt als gevolg van positieve resultaten bij vermogensbeheerder Schretlen. In de begroting is er vanuit gegaan van een 2% rendement, maar de werkelijke opbrengst is circa 3%. Het beleggingsresultaat wordt op basis van de gemiddelde saldi van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen toegerekend aan de betreffende reserves per functie en per sector. Binnen de functie bestuur en algemeen wordt daarbij de rente over het onverdeeld weerstandsvermogen toegerekend aan de verschillende sectoren in de verhouding van de apparaatskosten. 17

18 toelichtingen op de jaarrekening B-3 R-4 niet bestede subsidies 302 (vorig jaar 403) Bewaking SVD / ZvA monitoring GD rundergezondheidszorg GD schapen/geitengezondheidszorg Pilotonderzoek deelproces kalvergierverwerking 105 Hygienecode schapenhouderij 18 Afrekening bestrijdingskosten ZvA 21 Interventie VTEC 9 bewaking SVD-monitoring 2008, 2009 en bewaking ZvA-monitoring 2008, 2009 en GD varkensgezondheidszorg GD rundergezondheidszorg 2009 en Preventie verwaarlozing landbouwhuisdieren 6 Verbeteren gezondheidsstatus varkensh. 67 Plan van aanpak antibioticaresistentie Overige niet bestede subsidies R-5 overige baten 36 (vorig jaar 1.209) Vrijval voorziening bandkeuring 9 Vergoeding EL&I inzake aanlevering foutief bestand DGF schapen/geiten 12 Week van de vleeswaren teruggave BTW IKB rund gelden (C.B.D.) 188 afrekening DGF voorgaande jaren 870 inzet PVV personeel voor st. CKVCB 90 overboeking i.v.m.. liquidatie st. CKVCB 51 overige baten R-6 aandeel kosten GS PVE (vorig jaar 3.764) Het GS PVE (Gemeenschappelijk Secretariaat PVE) is in 1994 ingesteld ten behoeve van en door de Productschappen Vee en Vlees en Pluimvee en Eieren. Alle gemeenschappelijke kosten worden verantwoord in de jaarrekening van het GS PVE. Op basis van verdeelsleutels, die onder meer zijn gebaseerd zijn op tijdregistratie, worden de apparaatskosten toegerekend aan de betrokken productschappen en daarbinnen aan de diverse sectoren. De totale inzet van het PVV in 2012 is 34,4 fte's ( vorig jaar 31,6 fte's). Een samenvattend overzicht van de kosten van het GS PVE en de verdeling over de productschappen is in bijlage C-4 opgenomen. De totale uitgaven liggen lager dan de oorspronkelijke begroting. 18

19 toelichtingen op de jaarrekening B-3 R-7 kosten voorzitter 182 (vorig jaar 179) Sinds 1 maart 2006 is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) van kracht. In overeenstemming met deze Wet is het inkomen van de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees ( ) toegelicht. De vergoeding van de voorzitter is vastgesteld uitgaande van een deeltijdaanstelling van 0,8 FTE. Het maximum volgens de WOPT bedraagt voor , omgerekend voor een deeltijdaanstelling van 0,8 FTE bedraagt dit Het totaal aan salaris, sociale lasten en pensioenpremie blijft hier binnen salarissen/toeslagen sociale lasten pensioenpremie totale inkomen reis-, verblijf- en representatiekosten overige personeelskosten Het bestuur heeft met ingang van 2006 besloten tot een wijziging in de financiering van de apparaatskosten, die meer recht doet aan de relatie van de activiteiten ten behoeve van de primaire sector, de handel en de verwerkende industrie. Dit komt er op neer dat grosso modo de primaire sector 2/3 deel van het apparaat financiert en de handel en industrie 1/3 deel. Dit wordt gerealiseerd door voor bepaalde activiteiten een specifieke heffing neer te leggen bij de veehandel, de vlees- en de vleeswarenindustrie èn door de bepaling dat een deel van de heffing niet mag worden doorberekend. Onderstaand is een specificatie opgenomen van de verdeling van de apparaatskosten in het jaar 2012 (x 1.000,-). Daaruit komt naar voren dat de verhouding uitkomt op ongeveer 67,4% primaire sector en 32,6% handel en industrie. Overzicht apparaatskosten (betreft totaal R-6 + R-7) inclusief aandeel samenvoeging schappen: sector totale niet door te saldo % kosten berekenen* rundersector ,7% kalversector ,9% varkenssector ,6% schapen/geitensector ,2% totaal primaire sector ,4% veehandel/exporteurs ,5% vleesindustrie vleeswarenindustrie totaal industrie ,1% totaal ,0% * betreft het deel van de heffing bij slacht en export, dat niet mag worden doorberekend aan de leverancier. Deze bedragen worden derhalve door de exporteurs en slachterijen bijgedragen. 19

20 toelichtingen op de jaarrekening B-3 R-8 vergaderkosten 177 (vorig jaar 204) De vergoedingen worden betaald op basis van de Verordening vergoedingen bestuursleden, dagelijks bestuur en commissies Productschap Vee en Vlees, laatstelijk gewijzigd op 1 januari Vanaf 1 januari is de vacatievergoeding voor bestuursvergaderingen en art. 88a commissies 385 en de vergoeding voor overige commissies en werkgroepen 260. Deze uitgaven zijn als volgt te specificeren: bestuur en dagelijks bestuur overige commissies: runderen kalveren varkens schapen/geiten vleeswarenindustrie 6 4 vleesindustrie 6 4 handel in vee diversen 6 7 totaal R-9 diensten door derden 890 (vorig jaar 996) De post diensten derden bestaat uit kosten die niet direct aan een specifieke functie zijn toe te rekenen. Deze kosten hebben betrekking op diverse juridische advieskosten, de voorzittervergoeding van de 88a commissie handel in vee, alsmede de bijdrage aan de Productschappencommissie Levensmiddelen Wetgeving (PLW) over 2012 Verder vallen hieronder een bijdrage aan diverse projecten zoals "Vlees.nl", "Zicht op economische betekenis en perspectief" en "Scholingsconsulent dierhouderij" en de kosten voor het tuchtgerecht. Deze kosten zijn als volgt te specificeren: controle heffingen en slachting en weging*1) bijdrage Productschappencommissie Levensmiddelen Wetgeving (PLW) voorzittersvergoeding commissie handel in vee *2) bijdrage vleesindustrie vlees.nl week van de vleeswarenindustrie De Nederlandse Veehandel: Zicht op economische betekenis en perspectief 48 - project scholingsconsulent dierhouderij SDa advocaat- / advieskosten ondernemerspeiling PVV - 48 kosten tuchtgerecht *3) Wervingsprocedure voorzitter PVV 24 - kosten international veal congress diversen totaal *1) De kosten van de controle van de heffingen en slachting en weging zijn lager geworden. M.i.v wordt deze controle niet meer uitbesteedt aan het Centrale Bureau Slachtveediensten, maar uitgevoerd door een buitendienstmedewerker van het PVV. *2) Naast de voorzittersvergoeding van de 88a commissie ontving deze voorzitter nog als voorzitter van de Contactcommissie Promotie Export Levend Vee. Dit bedrag is verantwoord in de functie markt, onder de post programmakosten export promotie levend vee. 20

Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 370 87 08 www.gzp.nl gzp@hpa.agro.

Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 370 87 08 www.gzp.nl gzp@hpa.agro. Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 370 87 08 www.gzp.nl gzp@hpa.agro.nl Jaarrekening INHOUDSOPGAVE A KERNCIJFERS EN INRICHTING ACTIVITEITEN

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013 JAARSTUKKEN 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013 1 JAARVERSLAG 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Verslaggeving 6 1.3 Ontwikkelingen in het verslagjaar 7 1.4 Exploitatieresultaat 2013 9 1.5 Incidentele baten en

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2013 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, die op 25 april 2001 is opgericht. De organisatiestructuur bestaat uit een Bestuur en een managementteam.

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2012 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, opgericht door de Stichting Pensioenfonds Productschappen (PFP) en de Stichting Pensioenfonds SER

Nadere informatie

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage STICHTING VVV-PENSIOENFONDS IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te s-gravenhage Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Karakteristieken van het pensioenfonds... 4 1.1 Profiel... 4 1.2 Organisatie...

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel administrateur

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014 voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014 voorwoord Beste lezer, Het doet mij genoegen

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 1 juli 2015 Versie 1.0. 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting TECH Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009 2009 Dit rapport heeft 54 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 6 Bestuursverslag 8 Jaar van herstel 8 Goed Pensioenfondsbestuur 8 Pensioenbeleid 10 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN

JAARVERSLAG 2010 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN JAARVERSLAG 2010 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Jaarstukken 2010 Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur d.d. 7 juni 2011 Voorzitter, Secretaris, prof. dr. W.B.H.J.

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2012. tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars

Liquidatieverslag 2012. tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars Liquidatieverslag 2012 tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. LIQUIDATIEVERSLAG 2012 tevens inhoudende de rekening

Nadere informatie