KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 KBO Afdeling Veghel Jaarverslag

2 Voorwoord Dit is al weer de vierde editie dat het bestuur het jaarverslag in zijn nieuwe vorm aan U mag aanbieden. Op de voorpagina de machtige toren van de prachtige Lambertuskerk, een markant gebouw dat zich oppermachtig manifesteert in de gemeente Veghel. Een gebouw om trots op te zijn. Zo zie ik ook de vereniging van de KBO Veghel. Een organisatie die zich op een markante manier presenteert in de gemeenschap van Veghel. Ook daar mogen we best trots op zijn. Het bestuur tracht door het uitbrengen van een openhartig jaarverslag U op de hoogte te brengen van alle activiteiten die de KBO Veghel aangaan. Het afgelopen jaar is rustig verlopen waarin wederom vele activiteiten hebben plaats gevonden. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de spontane drive van onze bestuursleden liep alles gesmeerd. Daarvoor kregen we van de leden veel lof en dank. Dit jaar hebben we onder andere afscheid genomen van twee prominenten leden, het erelid Jan van den Hoogenhoff en zuster Gertrudis. Zij beide hebben grote verdiensten gehad voor KBO Veghel. Wat hebben we kunnen genieten van het mooie toneelstuk. In een bomvolle zaal was het lachen geblazen. De zomerse fietstochten waarbij het aantal deelnemers steeds toeneemt, toeren gezellig door de landelijke dreven en genieten van de sociale kontakten en de mooie natuur. Daarbij genomen de wandeltochten op maandagmorgen die ook iedere keer op meer deelnemers kan rekenen. Gezellig wordt er wekelijks gewandeld in de omgeving van Veghel. Ook de binnen activiteiten lopen gesmeerd bijna dagelijks is men gezellig op de een of andere manier in gezamenlijkheid ontspannen aan het recreëren. Des te jammer is het dat de problematiek rond de huisvesting zo slecht verloopt. Op meerdere fronten is het bestuur actief om te zoeken naar een passende oplossing, maar een gunstig vooruitzicht is nog niet in beeld. Het is ongekend dat een vereniging die zo markant aanwezig is in de gehele Veghelse gemeenschap, niet over een eigen huisvesting kan beschikken. Gezamenlijk met alle kerkdorpen wordt het KBO cluster Gemeente Veghel gevormd. In goede samenwerking en op basis van gelijkwaardigheid worden de onderwerpen behandeld, die alle senioren in de gehele gemeente Veghel aangaan. In dit verband vindt ook het overleg met de Wethouder plaats. Hoopvol mag genoemd worden dat de bestuurlijke organisatie van de KBO Brabant in ontwikkeling komt. De nieuwe voorzitter heeft bepaalde ideeën die zeker aansluiten bij onze gedachtegang. Ook de taken en structuur van de kringen komt hierbij aan de orde. Ten slotte wil ik de bestuursleden bijzonder bedanken voor hun tomeloze inzet en alle leden veel plezier toewensen bij de activiteiten in het komende jaar En U dank ik voor het vertrouwen dat U stelt in het bestuur. Jan Neggers, voorzitter. 2

3 Intentie van dit jaarverslag Het bestuur is van mening dat een jaarverslag een zakelijke en informatieve inhoud moet hebben. Openheid, duidelijkheid en verantwoording afleggen aan de leden is de doelstelling die het bestuur heeft met dit jaarverslag. Dit jaarverslag zal ook gezonden worden aan onze partner afdelingen in de Gemeente Veghel. Zo ook aan de Gemeente Veghel, KBO Brabant en onze sponsors en belangen organisaties waar wij mee samen werken. Alles met de intentie van transparantie ook naar buiten gericht. Bestuurssamenstelling In het jaar 2012 is er een wijziging opgetreden in de samenstelling van het bestuur. Mevrouw Van der Heijden heeft, om persoonlijke redenen, afscheid genomen van het bestuur. De periodiek aftredende leden, de heren Theo Theijssen en Hans Simons, zijn herkozen. Van de twee vacatures is er een ingevuld. In de Voorjaarsvergadering is de heer Frans de Kort gekozen. De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2011 Voorzitter Secretaris Penningmeester Leden De heer Jan Neggers De heer Willie Rovers De heer Theo Theijssen Mevrouw Rini van den Brand Mevrouw Ria van den Broek Mevrouw Rina van der Heijden De heer Loek Schaareman De heer Hans Simons De samenstelling van het bestuur per 1 april 2012 Voorzitter Secretaris Penningmeester Leden De heer Jan Neggers De heer Willie Rovers De heer Frans de Kort Mevrouw Rini van den Brand Mevrouw Ria van den Broek De heer Loek Schaareman De heer Hans Simons De heer Theo Theijssen 3

4 Externe organisatie Bij KBO Brabant is het wat onrustig geweest in het bestuur. Een paar bestuursleden zijn uit ongenoegen opgestapt. De voorzitter Mevr. Peters-Sips heeft, om gezondheidsredenen, helaas haar functie moeten neerleggen. Gelukkig heeft KBO Brabant in de heer Frans Slangen een energieke nieuwe voorzitter gevonden. Alle problemen rondom het partner lidmaatschap zijn nog niet volledig opgelost en uitgesproken. De opstelling van het bestuur van KBO Brabant was wat arrogant. De communicatie is niet echt op gang gekomen. Geen reacties op brieven van onze kant. Aan het einde van 2012 heeft ons bestuur wel een goed gesprek gehad met de nieuwe voorzitter, de heer Frans Slangen. Jammer dat we ook na dit gesprek en onze voorstellen richting KBO Brabant, als uitwerking van dit gesprek, nooit een antwoord hebben ontvangen. Toch hebben we de hoop dat de inzichten over organisatie en beleid binnen KBO Brabant aan het veranderen zijn. Onze afdeling participeert in het Cluster Veghel, samen met de KBO Afdelingen Eerde, Erp inclusief Keldonk en Boerdonk, Mariaheide en Zijtaart. Het Cluster kent een clusterberaad waaraan van elke afdeling twee bestuursleden deelnemen. De vijf KBO afdelingen uit de Gemeente Veghel zijn in 2012 vier maal bijeen geweest. Telkens onder voorzitterschap van de afdeling waar de vergadering plaatsvond. In 2012 zijn de verenigingen dichter tot elkaar gekomen. Het is belangrijk om met een stem naar buiten te treden naar zowel de Gemeente Veghel als naar Kring De Leijgraaf. Op een paar gebieden zijn gezamenlijke afspraken gemaakt. Onze Afdeling Veghel is samen met nog 17 andere afdelingen verenigd in Kring De Leijgraaf. Een Kring is op dit moment nog het enige orgaan dat inspraak heeft bij KBO Brabant. Inspraak van een afdeling of cluster moet altijd lopen via de Kring. Onze Kring is een van de grootste. Het Kringberaad bestaat uit de drie leden die iedere afdeling mag afvaardigen. De vergaderingen van de Kring worden steeds op andere plaatsen in de kringregio gehouden. Het bestuur van Kring De Leijgraaf kampt met veel vacatures. Op de laatste Kringvergadering hebben daarom de heer Jan Sleegers en mevrouw Jo Relou besloten om, na hun maximale termijn, nog een jaar beschikbaar te zijn voor het Kringbestuur. Binnen de Kring is in de laatste twee vergaderingen gesproken over een nieuwe opzet van taken en daarmee de omvang van het bestuur. Dit loopt in de pas met de beleidsnota van KBO Brabant, waar dezelfde discussie bezig is. Het bestuur van Kring De Leijgraaf komt in 2013 met een voorstel. Binnen het Cluster zullen we daar dan een gezamenlijk standpunt over innemen. In de ledenvergaderingen van KBO Brabant worden alleen vertegenwoordigers vanuit de Kringen toegelaten. Een Kring vertegenwoordigt de leden van alle afdelingen aangesloten bij de Kring. Voor onze Kring is dat meer dan leden. Verder werkte onze afdeling samen met o.a. : Gemeentelijke instellingen, Area, Vivaan, opleidingsinstituten, senioren belangenorganisaties en sponsoren. 4

5 Interne organisatie Een grote vereniging zoals wij zijn vraagt om een kwalitatief en goed georganiseerd bestuur. Dat een bestuur niet alles alleen kan en moet doen zal duidelijk zijn. Daarom zijn er in het verleden al diverse commissies en werkgroepen ontstaan. Zonder deze mensen zou onze vereniging niet kunnen. Nieuw in 2012 is de oprichting van de Klankbordgroep Bestuur. Een aantal mensen die gaan meedenken met het bestuur en die van adviezen voorzien. Bestuur Het bestuur is versterkt met de heer Frans de Kort, die de functie van penningmeester op zich genomen heeft. De heer Theo Theijssen heeft de financiële administratie aan hem overgedragen. Na de benoeming van de heer De Kort blijft er nog steeds een vacature onvervuld. De heer Theijssen heeft als bijzondere taak de ledenadministratie en de Coördinatie bezorging Bulletin en ONS. Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester, Dagelijks Bestuur aangevuld met vijf leden. Deze leden hebben naast het bestuurslidmaatschap ook een functie als Clustermanager. Ieder op zijn of haar interessegebied. Deze clusters zijn als volgt ingedeeld: Cultuur en reizen De heer Loek Schaareman Facilitair en cursussen De heer Hans Simons Thema s en ontspanningsactiviteiten Mevrouw Rini van den Brand Mevrouw Ria van den Broek Pastorale zorg, Lief en Leed Mevrouw Rini van den Brand Mevrouw Ria van den Broek Vergaderingen In het kalenderjaar 2012 is het Algemeen bestuur elf maal in vergadering bijeen geweest. Deze vergaderingen worden voorbereid door het Dagelijks bestuur bestaand uit voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursvergaderingen zijn niet openbaar. Er vindt verslaglegging plaats door de secretaris. De verslagen zijn niet openbaar. Om toch enig inzicht te geven waarmee het bestuur bezig is, wordt in het Bulletin, onder de kop Van de bestuurstafel, in het kort een beschrijving van de afgelopen periode gegeven. Een paar van de besluiten die in deze vergaderingen genomen zijn vindt u hier. U zult begrijpen dat besluiten over personen niet publiekelijk gemaakt kunnen worden. KBO Veghel gaat eigen passen maken voor de partnerleden Goedkeuring aanschaf apparatuur voor vervaardigen partnerpassen Afdelingen uit het Cluster Veghel kunnen aansluiten bij project Stadskrant 5

6 Besluit om drie nieuw VOA s (Vrijwillige Ouderenadviseur) aan te stellen Besluit deel te nemen aan inspraakgroep Cultuur cluster Noordkade Veghel Wandelt is geen onderdeel meer van KBO Veghel Akkoord met nieuwe opzet kerstviering Huur Hertoghof komt niet ten laste van de toneelgroep KBO Veghel nemt onder voorwaarden deel aan de Zomeractiviteiten Aan KBO Brabant wordt geen toestemming gegeven om correspondentie en verslagen, met betrekking tot het overleg tussen KBO Brabant en KBO Veghel, beschikbaar te stellen aan derden Besluit om het partnerlidmaatschap te blijven aanbieden aan nieuwe leden Km-vergoeding voor vrijwilligers wordt verhoogd naar 0,30 KBO Veghel besluit geen gebruik te maken van het gebouw De Viersprong Besluit tot samenwerking met Stichting Platform Ouderen en Gehandicapten Besluit om de nota voor afdracht aan KBO Brabant niet geheel te voldoen Het goede doel voor de kerstviering 2012 vastgesteld Website openstellen voor inschrijvingen en bestellingen Bankrekeningen van de Biljartvereniging, bridgeclub en het koor moeten worden omgezet naar een KBO Veghel rekening Besluit om eenmaal per jaar een consumptie aan te bieden bij de activiteiten Besluit om geen gebruik te maken van het wijkgebouw De Hintel Beschikbaar stellen van een bus voor bezoek aan de Senioren Expo 2013 Besluit de laatste vier computers over te dragen aan Vivaan Besluit om een Klankbordgroep bestuur in te stellen Het vaststellen van de begroting 2013 Toekennen van een bijdrage aan de Biljartclub bij hun 40 jarig bestaan Aanschaf van een kienapparaat Aansluiten bij het collectief contract, voor Buma/Stemra en Sena, aangeboden door KBO Brabant Inbreng en besluitvorming door de leden Alle leden hebben te allen tijde het recht om het bestuur gevraagd of ongevraagd van advies te dienen. Mogelijk is dit niet bekend want er is in het verslagjaar weinig of geen gebruik van gemaakt. Dan zijn er twee officiële momenten waarop de leden zich kunnen uitspreken over het beleid van het bestuur. Dit zijn de twee Algemene Ledenvergaderingen. Een in het voorjaar en een in het najaar. Voor het bestuur is dit een moment om voorstellen te doen en stukken voor te leggen ter goedkeuring of instemming. Op 29 maart en 15 november hebben deze vergaderingen plaatsgevonden. 6

7 Besluiten die in deze vergaderingen door de leden zijn genomen. Voorjaarsvergadering 29 maart Herbenoeming van mevrouw van den Broek, mevrouw Van den Brand en de heer Rovers in het bestuur. De benoeming van de heer De Kort als nieuw bestuurslid. De vergadering besluit akkoord te gaan met het voorstel van de Kascontrolecommissie om de penningmeester te dechargeren voor het financiële boekjaar. De vergadering stelt mevrouw Hutten aan als nieuw lid van de Kascontrolecommissie. Najaarsvergadering 15 november De vergadering gaat akkoord met de begroting voor De vergadering gaat akkoord met het benoemen van de heer J. van de Hoogenhoff als Erelid van KBO Afdeling Veghel 7

8 Informatie Het bestuur probeert alle informatiekanalen te gebruiken die representatief zijn voor de doelgroep en die betaalbaar en haalbaar zijn. Bulletin Het belangrijkste informatiekanaal voor onze vereniging. Het Bulletin verscheen tien keer in het afgelopen jaar. Het wordt bezorgd op ruim 1450 adressen. Er zijn 40 wijken die elk een vaste bezorger hebben. De organisatie en coördinatie hiervan ligt in de handen van de heer Theo Theijssen en zijn team van medewerkers. Omdat we het Bulletin gevouwen en geniet krijgen aangeleverd gaat het klaarmaken voor de distributie een stuk sneller. Hierbij zijn nog slechts drie personen betrokken, de heren Theijssen, Van de Burgt en Rovers. Om het Bulletin bij de mensen te krijgen moet het ook nog geschreven worden. Hiervoor is de redactiecommissie verantwoordelijk. Zij komen steeds iets meer dan een week voor het verschijnen van het Bulletin bijeen om de inhoud te bespreken en vast te stellen. De redactiecommissie bestaat uit mevrouw Van der Heijden en de heren Schaareman, Vreeswijk, Hartmans en Rovers. Bulletin digitaal Het Bulletin is ook digitaal beschikbaar. Iedereen kan zich hierop abonneren. Het kost niets en het digitale Bulletin komt ongeveer een week eerder uit dan het papieren. Naast het digitale Bulletin ontvangt met toch nog het papierenexemplaar. Opgeven kan bij het secretariaat. U moet hiervoor wel een adres hebben. Het Bulletin is overigens ook te bekijken op onze website. Website Sinds 2009 heeft onze vereniging de beschikking over een moderne en interactieve website. Te vinden op: Deze site is voor en van de leden. Elk lid heeft de mogelijkheid informatie of artikelen te plaatsen. Dit kan alleen via de webmasters omdat zij de toegang en de kennis hebben om de site te onderhouden. In de komende jaren zal deze site een steeds groter aandeel in de informatievoorziening gaan krijgen. Dit heeft te maken met een instroom van senioren die opgegroeid zijn met de computer aan de ene kant en het steeds computervaardiger worden van senioren door de eigen computeropleiding van onze vereniging. In 2012 hebben we de website opengesteld voor inschrijvingen en bestellingen. Gaandeweg is de belangstelling om digitaal in te schrijven en te bestellen steeds groter geworden. Als voorbeeld halen we aan de busreis naar de Senioren Expo. Daar hebben 45 personen zich digitaal aangemeld en slechts 5 via de telefoon. De webmasters zijn: de heer Theo Theijssen en de heer Willie Rovers. Stadskrant Het afgelopen jaar is het de heer Ed Hartmans gelukt om elf keer een speciale Seniorenpagina te vullen in de Stadskrant. Onze complimenten hiervoor. In het verslagjaar hebben de afdelingen uit de kerkdorpen ook hun inbreng gehad, waardoor het weer een echte Veghelse senioren pagina is geworden. 8

9 Activiteiten voor leden In het jaar 2012 hebben we geen nieuwe activiteiten kunnen toevoegen aan ons aanbod. Wel is er onderzocht of er mogelijk nieuwe initiatieven ontplooid konen worden. O.a. is gekeken naar de haalbaarheid van een boeken- of leesgroep; bewegen op Zuid-Amerikaanse muziek en samen koken. Helaas heeft geen van deze activiteiten het gehaald. Hieronder een beknopte samenvatting van de activiteiten. Cultuur en reizen Manager: de heer Loek Schaareman Cultuur Deze activiteit wordt mede georganiseerd door het KBO Cluster Gemeente Veghel. Alle leden uit de Gemeente Veghel kunnen zich aansluiten tegen een geringe vergoeding van 5,00 per jaar. Afhankelijk van de geplande cultuuractiviteit wordt een bijdrage gevraagd. Wil men deelnemen aan een van de activiteiten dan moet men zich vooraf inschrijven. De inschrijfdagen worden tijdig in het Bulletin bekend gemaakt. In het jaar 2012 heeft het volgende plaatsgevonden: 22 januari Concert in s-hertogenbosch 20 deelnemers 21 maart Bezoek aan de stad s-hertogenbosch 38deelnemers 11 april Stadswandeling Veghel 25 deelnemers 26 april Brabants Orkest generale repetitie 10 deelnemers 16 mei Bezoek aan de stad Hasselt 47 deelnemers 18 juli Bezoek aan de stad Amersfoort 42 deelnemers 26 september Bezoek aan de stad Dordrecht 49 deelnemers 31 oktober Museum Plus Bus 45 deelnemers Dagreizen Dit is een activiteit waar ieder lid van onze vereniging aan kan deelnemen. Men hoeft daarvoor geen lid te zijn van een reisvereniging binnen de KBO Veghel. In ons Bulletin en op onze website vindt u alle informatie over het reisdoel, wat er is inbegrepen en natuurlijk wat het gaat kosten. Het is wel verplicht u vooraf in te schrijven en de volledige reissom te betalen. Digitaal inschrijven is mogelijk. Het bedrag, eventueel in termijnen, wordt dan via een automatische incasso geind. In 2012 werden de volgende reizen gemaakt: 18 april Voorjaarsreis naar Grobbendonk en Lier 69 deelnemers 20 juni Zomerreis naar Eksel en Maastricht 53 deelnemers 19 september Najaarsreis naar de Floriade in Venlo 34 deelnemers 9

10 Meerdaagse reizen Dit is ook een activiteit die is aangeboden door de gezamenlijke Veghelse KBO Afdelingen. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de dagreizen. In 2011 vertrok men naar: 21 mei 5 daagse reis naar Valkenburg 27 deelnemers 2 september 8 daagse reis naar Weibersbrunn 23 deelnemers Thema s en ontspanningsactiviteiten Manager: Mevrouw Rini van den Brand Mevrouw Ria van den Broek Themabijeenkomsten Met Vivaan hebben we afgesproken dat de ruimte in de Peppelhof meer gebruikt kan worden door onze KBO Afdeling. Daardoor hebben we ook de mogelijkheid om op maandagmiddag en eventueel in de avonden gebruik te maken van deze ruimte. Ook bij Dansschool van den Burgt kunnen we terecht; dit is handig bij activiteiten waarbij en hogere opkomst verwacht wordt. De volgende themabijeenkomsten hebben plaatsgevonden: 12 maart Dementie (7 personen) 21 maart Informatieavond fietsen (65 personen) 13 juni voetreflexen van medical shoes (4 personen) 25 oktober Tel je zegeningen (5 personen) 22 november Je laten raken ( 2 personen) 17 december Kerststukjes maken (13 personen) Zoals u ziet is het aantal leden dat een themabijeenkomst bezoekt niet denderend. Het bestuur vraagt zich dan ook hardop af, of het nog wel zin heeft themabijeenkomsten te organiseren. Het kan ook zijn dat we niet het juiste aanbod doen. Ontspanningsactiviteiten Onze vereniging biedt de leden veel mogelijkheden ontspannend en soms inspannend bezig te zijn. De meeste activiteiten zijn wekelijks andere twee wekelijks. Andere zijn seizoengebonden zoals het fietsen. In het Activiteitenreglement is opgenomen dat de deelnemer aan de activiteit lid moet zijn van KBO Afdeling Veghel. Voor een paar keer, om kennis te maken met de activiteit, kan daarvoor ontheffing verleend worden. Uiteraard kunnen ook partnerleden en gastleden aan alle activiteiten deelnemen. 10

11 Biljarten Contactpersoon: De heer P. de Koning Het jaar 2012 was een bijzonder jaar voor onze biljartvereniging. Zij vierden hun 40 jarig jubileum waarbij ook een afgevaardigde van het bestuur van KBO Afdeling Veghel bij aanwezig was. DE biljartvereniging ontving een bijdrage van het bestuur om de festiviteiten te organiseren. Om deel te nemen aan het biljarten moet men ook lid worden van de biljartclub. De jaarcontributie bedraagt 14,00. Dit heeft vooral te maken met de diverse competities en toernooien. Biljarten kan bijna de hele week door. Hiervoor hebben we een speciale afspraak met Vivaan, de eigenaar van de Peppelhof. Het bestuur van de Biljartclub JGOG bestaat uit: Voorzitter/secretaris De heer P. de Koning Penningmeester De heer M. Raaijmakers Wedstrijd secretaris De heer P. Kremers Lid De heer H. van de Burgt Bridge Contactpersoon: De heer J. van Boxmeer De Bridgeclub is de grootste vereniging binnen onze KBO Afdeling Veghel en telt ruim tachtig leden. Er wordt elke vrijdagmiddag bridge gespeeld in de Peppelhof. Ook hiervoor moet men zich eerst aansluiten bij de Bridgeclub. Gezien de ruimte in de Peppelhof zitten zij met ongeveer 80 leden aan hun top. Er wordt, zo nodig, een wachtlijst gehanteerd. Er wordt verwacht van de leden dat ze een bridgepartner hebben. In 2012 betaalde men een bijdrage van 20,00. Het bestuur van de Bridgeclub is als volgt samengesteld: Voorzitter De heer J. Simons Secretaris De heer J. van Boxmeer Penningmeester De heer L. Henskens Lid Mevrouw J. van der Heijden Lid Mevrouw J. van Huijgevoort Countrydansen Contactpersoon: mevrouw I. de Prest In het kader van het Activiteitenreglement heeft het bestuur een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de onderneming Ine de Prest. Deze samenwerking houdt in dat zij exclusief voor KBO leden op woensdagochtend twee dansgroepen begeleidt. De organisatie en de financiële afwikkeling zijn in handen van mevrouw De Prest en wij stellen de ruimte beschikbaar. Het afgelopen jaar namen ongeveer veertig personen deel aan het countrydansen. 11

12 Fietsen Commissieleden: De heer A. Hazelberg De heer A. van den Aker De opsplitsing van de grote fietsgroep in twee groepen is goed bevallen. De groepen vertrekken een half uur na elkaar en nemen ieder een eigen route. Dit om te voorkomen dat het te druk wordt op het rustpunt en er lange wachttijden ontstaan. De fietstochten worden georganiseerd in de periode van april tot oktober. In het seizoen 2012 zijn er 30 tochten geweest met elk twee groepen. Het jaar werd afgesloten met een etentje waar een groot aantal fietsers aan deel genomen heeft.. Door het goede weer is mijn nog een aantal weken, na het etentje, door blijven fietsen. Kienen Commissieleden: Mevrouw W. Simons Mevrouw M. Callaars Deze activiteit blijft populair onder onze leden. Iedere eerste en derde woensdag van de maand is de Peppelhof vol bezet met enthousiaste kieners. Aan het einde van het jaar is bij het bestuur aangegeven dat men graag een elektronisch hulpmiddel bij het kienen wilde hebben. Het bestuur heeft hiermee ingestemd en de nodige financiële middelen daarvoor beschikbaar gesteld. Ook hier heeft het digitale tijdperk zijn intrede gedaan. Op 16 januari 2013 zal voor het eerst nieuwe stijl gekiend worden. Koersbal Commissieleden: De heer A. van de Tillaart Mevrouw L. van Asseldonk Koersbal, een balspel dat binnen wordt gespeeld, is uitermate geschikt voor leden die weersonafhankelijk met een wat rustigere sport bezig willen zijn. De wedstrijden worden gespeeld op dinsdagmiddag in de Peppelhof rond de klok van half vier. De groep is niet zo groot, nieuwe leden zijn van harte welkom. Koor Cantabilé Contactpersoon: Mevrouw J. van den Broek Het koor, met hun enthousiaste dirigent, repeteert op dinsdagmiddag in de Peppelhof. Naast oefenen treden ze ook regelmatig op. Het koor bestaat uit ongeveer veertig leden. Het koor kampt met een terugloop van leden. Ze zijn al twee jaar druk doende nieuwe leden aan te trekken. Heel erg wil dit niet vlotten. 12

13 Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Voorzitter De heer A. Hazelberg Secretaris Mevrouw J. van den Broek Penningmeester Mevrouw P. van Veghel Scootmobiel Commissieleden: De heer T. Theijssen Mevrouw C. van den Brand Deze activiteit bestaat vanaf Voorzichtig gestart maar steeds enthousiaster geworden hebben de heer en mevrouw Bekkers de leiding over genomen. Het resultaat hiervan is dat er elke vrijdag in het seizoen april oktober een tocht is uitgezet. In totaal heeft de groep 24 tochten gemaakt in de omgeving van Veghel. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat er toch steeds weer actieve leden inspringen als het nodig is. Sjoelen Commissieleden: De heer A. van Houtum Mevrouw C. van den Brand Een gezelschapsspel voor de een maar een sport voor de ander. Individueel maar toch in teamverband. De maandagavond is gereserveerd voor de ongeveer twintig leden. Er kan gespeeld worden op zeven bakken. Ook in 2012 werd het jaar afgesloten met een toernooi voor de eigen leden. Toneel Commissieleden: De heer B. van de Velden De heer J. van Hommel De Toneelclub, Nooit te Oud repeteert wekelijks in de Hertoghof. Op woensdagmiddag vanaf half twee kunt u daar eens een kijkje nemen, misschien is toneelspelen in teamverband ook wel iets voor u. De leden van de Toneelclub betaalden een bijdrage van 14,00. Hoewel de toneelclub gegroeid is blijft er nog plaats voor een paar mannelijke spelers, zo weet mevrouw Van den Brand te vertellen. De opvoering voor onze eigen KBO in het Danscentrum van den Burgt was een groot succes. De zaal zat afgeladen vol en van alle kanten werden stoelen aangesleept. Toch moesten we nog enkele leden teleurstellen omdat het echt vol was. Overwogen wordt of in 2013 er tweemaal een voorstelling voor onze leden opgevoerd kan worden. Het stuk Hotel Hommelus is diverse keren opgevoerd 13

14 Wandelen Commissieleden: De heer W. Timmermans Mevrouw C. van den Brand Dit jaar hebben Veghel Wandelt en KBO Veghel besloten los van elkaar verder te gaan. Dit was altijd al de opzet en is nu een feit. In tegenstelling tot vorig jaar biedt de wandelgroep elke maandag een wandeling aan voor zowel de 10 kilometer lopers als de 5 kilometer lopers. Elke derde dinsdag van de maand komt daarbij een tocht van ongeveer 20 kilometer met steeds een start buiten Veghel. Zij verzamelen zich dan op het Stadhuisplein om samen, met de beschikbare auto s, naar het vertrekpunt te rijden. Het aantal wandelaars blijft groeien, een zeer goede zaak. Cluster facilitair en cursussen manager: de heer Hans Simons Door het wegvallen van de computercursussen kunnen we de naam van het cluster wel aanpassen. In 2012 hebben we alleen een herhalingscursus AED kunnen organiseren. Daarentegen is het facilitaire onderdeel, waaronder ook huisvesting valt, in belangrijkheid toegenomen. In het verslagjaar hebben we vanuit de Gemeente Veghel twee gebouwen aangeboden gekregen. Het gebouw De Viersprong, tegenover het oude Zwijsencollege en het wijkgebouw De Hintel op het Ven. Na een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden van De Viersprong, heeft het bestuur besloten hier geen gebruik van te maken. Diverse redenen lagen daar aan ten grondslag. Geen parkeergelegenheid, een ruimte die toch te klein bleek te zijn, veel herstelwerkzaamheden voor eigen rekening en de huurprijs die volgens het bestuur niet in overeenstemming is met dat wat wordt aangeboden. Het gebouw De Hintel op het Ven is door een delegatie van het bestuur bekeken. Volgens de gemeente was daar volop ruimte beschikbaar. Niets bleek minder waar. Oneigenlijk gebruik door diverse partijen leverde als resultaat dat alleen de kantine, koffieruimte samen met de andere partijen beschikbaar was. Het besluit was dus niet zo moeilijk om de Gemeente Veghel te laten weten dat wij er geen gebruik van gaan maken. Waar ook serieus naar gekeken is en nog steeds wordt is de Noordkade. Ons bestuur heeft geparticipeerd in de Klankbordgroep Cultuurcluster Noordkade. Na diverse inspraakronden en overleg, heeft de Gemeente Veghel een kleine kantoorruimte voor KBO Veghel gereserveerd. Ons bestuur heeft geen enkel toezegging gedaan ook daadwerkelijk gebruik te maken van de faciliteiten aan de Noordkade. Alle mogelijkheden zijn nog aanwezig. Vivaan heeft ons laten weten dat zij, in ieder geval aan het einde van het huurcontract met Area, het gebouw De Peppelhof en kantoren gaan verlaten. Dit gaat niet onmiddellijk gebeuren maar we moeten hier wel op anticiperen. Welke plannen Area met het gebouw heeft is ons niet bekend. 14

15 Cluster Pastorale zorg/lief en leed manager: mevrouw Rina van der Heijden Vanaf 1 april 2012 manager: mevrouw Ria van den Broek mevrouw Rini van den Brand Eerder in dit jaarverslag hebben we gemeld dat mevrouw Rina van der Heijden het bestuur heeft verlaten. Dat wil niet zeggen dat zij alle activiteiten heeft laten vallen. Zij blijft het lief en leed coördineren. Onze vereniging KBO is gebaseerd op een christelijke grondslag. Samen hebben we dit in het afgelopen jaren geprobeerd zichtbaar te maken door ons beleid en de taken die we gezamenlijk uit voeren. We hebben getracht onze identiteit te laten uitkomen in de volgende activiteiten. Bedevaart De jaarlijkse bedevaart naar Handel wordt jaarlijks door een van de afdelingen in de Gemeente Veghel georganiseerd. Samen met deze afdelingen trekken we naar Handel. Ieder op zijn eigen manier. Sommigen lopend zoals dat vroeger de gewoonte was anderen stapten op de fiets; weer anderen namen de auto omdat ze niet meer zo goed ter been zijn. De bedevaart vond plaats op maandag 7 mei. Dit jaar was de groep lopers groter omdat het mede gezien werd als een training voor de Vierdaagse van Nijmegen. In totaal waren ruim 50 leden van onze afdeling aanwezig. Allerzielenviering Zoals gebruikelijk vond de Allerzielenviering weer plaats in de kapel van de zusters Franciscanessen. Een spirituele omgeven die uitermate geschikt is om even stil te staan bij onze overleden leden van het afgelopen jaar. De viering werd opgeluisterd door ons koor Cantabilé. De kapel was goed gevuld met 75 van onze leden. De dag, een maandag, was niet zo goed gekozen omdat het moeilijk is een gelegenheid te vinden die geopend is voor de koffie/thee na de viering. We zullen hier volgende keer rekening mee houden. DE Gouden Leeuw was bereid is te ontvangen, daarvoor dank. Kerstviering De kerstviering werd gehouden op donderdag 20 december. Door de nieuwe opzet was het niet nodig om voor aanvang van de koffietafel alles te herschikken. De indeling was vooraf zo gedaan dat iedereen op zijn eigen plaats kon blijven zitten. Een hele vooruitgang. De bijdrage van de leden was gelijk aan 2011 en bedroeg 8,00. Daarbij heeft onze vereniging ongeveer 11,00 bijgelegd. Er is nog even overleg geweest of het goede doel onderdeel moet blijven van de kerstviering. Voor dit jaar was het besluit om het wel te doen. De heer Albert van den Broek hield een diapresentatie over het project voor dove kinderen in Malawi. Onze Veghelse broeder Henk van Heck leidt het project. Er werd gul gegeven voor het goede doel van De kerstviering nieuwe stijl kreeg na afloop de handen op elkaar en mevrouw Van den Brand werd toegezongen om haar te bedanken voor de uitstekende organisatie. 15

16 Zieken en hulpbehoevenden/jubilea en bijzondere verjaardagen Contacten met onze leden staan hierbij voorop. Of dit nu bij een blijde of verdrietige gebeurtenis is. Op al deze momenten willen wij aanwezig zijn. De groep leden die deze taak opgenomen heeft is gelukkig behoorlijk uitgebreid. De werkgroep wordt geleid door mevrouw Rina van der Heijden. Door de bezoeken ontmoet je de mensen in een andere omstandigheid. Toch belangrijk voor de sociale contacten, een praatje maken, de tijd nemen om te luisteren naar de mensen kan soms leiden tot het waarschuwen van een ouderenadviseur. Een jaarlijks terugkerend feest is de viering van het jubileum van de zuster Franciscanessen, die lid zijn van onze KBO vereniging. Dit jaar werd het bestuur uitgenodigd op 9 november om samen met de jubilaressen het glas te heffen. 16

17 Dienstverlening Vrijwillige Ouderenadviseurs In 2012 zijn we gestart met vijf gecertificeerde Vrijwillige Ouderenadviseurs. In de loop van het jaar heeft de heer Toine van Erp aangegeven dat hij door andere werkzaamheden genoodzaakt was zijn adviseurschap op te geven. Er zijn nog een paar nieuwe kandidaten, die mogelijk in 2013 gaan starten met hun opleiding. Onze leden kunnen gebruikmaken van de diensten van de VOA. Zij kunnen er met vragen terecht op het gebied van huursubsidie, het aanvragen van bijzondere bijstand, voorzieningen vanuit de WMO enz. Uw aanvraag, gesprek blijft tussen u en de ouderenadviseur. Deze adviseurs werken samen met Vivaan. Kwantitatieve of inhoudelijke gegevens kunnen wij niet geven omdat we daar, in het kader van de privacy, niet over beschikken. De ouderenadviseurs die onze leden in 2012 hebben bijgestaan zijn: Mevrouw S. Berendes De heer L. van den Broek De heer A. van Erp ( tot 1 juli) De heer L. van Grinsven De heer J. Sleegers Belastinginvullers Bij onze collega afdelingen in de Gemeente Veghel zijn weinig of geen belastinginvullers actief. Daarom zijn onze belastinginvullers de regio ingetrokken om een helpende hand toe te steken. Aan het einde van 2012 konden we beschikken over acht gecertificeerde personen. Een ware luxe. De belastinginvullers in 2012 waren: De heer J. van Asperen De heer T. Bloemen De heer L. van den Broek Mevrouw M. van den Broek De heer W. van Bussel De heer J. Langen De heer J. Sleegers De heer L. van de Wijst Mevrouw M. van den Broek is, als bestuurslid, de contactpersoon tussen het bestuur en belastinginvullers. 17

18 Leden- en deelnemersadministratie Als we het in dit onderdeel over leden hebben dan bedoelen we ook deelnemers (partnerleden); gastleden en Ereleden. Binnen onze afdeling gebruiken wij de naam Partnerlid en niet de officiële naam deelnemer, om aan te tonen dat deze Partnerleden volledig meedoen binnen onze afdeling. Het aantal leden is wederom afgenomen, minder dan in het afgelopen jaar maar toch altijd nog 38. Het bestuur zal zich moeten beraden hoe we de toch steeds groeiende groep senioren kunnen betrekken bij onze KBO Afdeling Veghel Vrouwen Mannen Totaal De verhouding mannen en vrouwen is dit jaar ongeveer gelijk gebleven.. Het percentage vrouwen staat op 63,4%. Voor de mannen is dat 36,6%. Minimale verschillen met voorgaand jaar. 0,3% ten voordele van de mannen. Het aantal echtparen of samenwonenden is verder gedaald met 24 dat is ongeveer 5% afgenomen. Het aantal per 31 december is

19 Het verloop In 2012 hadden we een terugloop van 118 leden. Dit is precies 60 minder1dan in Het aantal nieuwe leden blijft met 61 achter ten opzichte van 2010 en 15 ten opzichte van Dit jaar schreven we slechts 80 nieuwe leden in. Meer uitschrijvingen en minder inschrijvingen betekenen dat onze vereniging 38 leden minder heeft dan op 31 december Uitgeschreven leden: Nieuwe aanmeldingen Reden Opzegging Overlijden Verhuizing Royement 3 9 Totaal Mannen vrouwen Totaal Uit bovenstaande tabel is duidelijk te lezen dat het dit keer om veel minder opzeggingen gaat, mogelijk dat vorig jaar toch de verhoging van de contributie ons parten gespeeld heeft. Daarbij mogen we ook de financiële situatie onder de ouderen niet uit het oog verliezen. De nieuwe leden vallen in de volgende leeftijd categorie: M V Totaal Totaal Samenstelling leden en deelnemers Op 31 december 2011 was de samenstelling van onze leden en deelnemers als volgt: 2012 Leden 1486 Ereleden 2 Gastleden 2 Deelnemers 353 Totaal

20 De gemiddelde leeftijd De gemiddelde leeftijd van onze vrouwelijke leden is 75,7 jaren, een stijging met 0,8 jaar ten opzichte van Voor de mannelijke leden is deze 75,0 jaren. Dit betekent een toename van 0,8 jaar. Van 34 leden weten we geen geboortedatum. Deze hebben we dan ook niet mee kunnen nemen in onze berekeningen. Onze vereniging mag zich verheugen een 104-jarig en een 100 jarig lid in ons midden te hebben. Een jaarverslag leent zich niet voor het vrijgeven van de privacy. In dit bijzondere geval willen we toch de naam van Zuster Emilie Schlichter koppelen aan de geboortedatum 26 oktober Vermeldenswaard is ook de 101 jarige Mevr. J.M. van de Steen-Van den Tillaart en de 100 jarige Mevr. M.P.J. Bongaards- van Erve Mannen Vrouwen Totaal In de tabel hiernaast hebben we onze leden verdeeld in een vijftal leeftijdsgroepen. Als er staat 60+ dan is dit de categorie waar de personen van 60 tot en met 69 jaren zijn ingedeeld Als we even naar deze getallen kijken en ze vergelijken met 2011 dan zien we de categorie 50+ gelijk is gebleven, maar de groep 90+ met 24% is toegenomen. Absoluut met 12 personen. Hieronder nog eens dezelfde getallen maar nu in een grafiek weergegeven. 20

21 90+ 2% Mannen Vrouwen % 90+ 4% 3% % % % % % % In bovenstaande cirkeldiagrammen nog eens grafisch weergegeven de verdeling in leeftijd groepen In de tabel hiernaast hebben we de leeftijd groepen van de afgelopen vier jaren naast elkaar gezet. We zien dat de leeftijdsgroep 50+ is gelijk gebleven en dat is verrassend, na de terugloop in de vorige jaren. Uit alles blijkt dat onze vereniging steeds meer aan het vergrijzen is Mannen 73,3 74,1 74,2 75,0 Vrouwen 73,6 74,5 74,8 75,7 Totaal 73,5 74,4 74,5 75,5 Hiernaast de ontwikkeling van de gemiddelde leeftijd van onze leden/deelnemers. 21

Wijnu afdeling Veghel. Wijnu. K B O Veghel. Wijnu, een luxe die iedereen zich kan permitteren

Wijnu afdeling Veghel. Wijnu. K B O Veghel. Wijnu, een luxe die iedereen zich kan permitteren J a a rve r s l a g 2014 Wijnu afdeling Veghel Wijnu K B O Veghel Wijnu, een luxe die iedereen zich kan permitteren Voorwoord In een nieuw jasje ligt voor u het Jaarverslag 2014 in gedrukte vorm dan wel

Nadere informatie

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2013

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2013 KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2013 1 Voorwoord Al meerdere jaren ben ik door de secretaris gevraagd om het voorwoord voor het jaarverslag te schrijven. Voor mij is dit altijd een mooie gelegenheid om

Nadere informatie

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2009

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2009 KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2009 Voorwoord Het jaar 2009 had veel weg van een naolympisch jaar. Veel topsporters werken toe naar een hoogtepunt op de Olympische Spelen. Een aantal van hen besluit daarna

Nadere informatie

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Huishoudelijk Reglement KBO Afdeling Veghel Dit Huishoudelijk Reglement is geen op zichzelf staand document; het is onlosmakelijk verbonden met de Statuten van

Nadere informatie

Wijnu afdeling Veghel. Wij nu. K B O Veghe l. Wijnu, een luxe die iedereen zich kan permitteren

Wijnu afdeling Veghel. Wij nu. K B O Veghe l. Wijnu, een luxe die iedereen zich kan permitteren Jaarverslag 2015 Wijnu afdeling Veghel Wij nu K B O Veghe l Wijnu, een luxe die iedereen zich kan permitteren Voorwoord Vóór je het weet is er alweer een jaar voorbij. Velen zullen dat met me eens zijn

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2015 KBO Afdeling Bladel 15 februari 2016 KBO Afdeling Bladel 1 BATEN LASTEN Recreatieve activiteiten 13.385 12.929 MBVO-activiteiten 3.900 10.883 Scholing en Vorming 8.913 9.173 Algemene

Nadere informatie

Stichting Cultureel Centrum "De Hof" Balans per 31 december 2014. en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014. Bestuur van de Stichting:

Stichting Cultureel Centrum De Hof Balans per 31 december 2014. en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014. Bestuur van de Stichting: Stichting Cultureel Centrum "De Hof" 1 Balans per 31 december 2014 en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014 Bestuur van de Stichting: Voorzitter: J. Flokstra Secretaris, tevens programmering evenementen

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Stichting Cultureel Centrum "De Hof" Balans per 31 december en Staat van Baten en Lasten over het jaar Bestuur van de Stichting:

Stichting Cultureel Centrum De Hof Balans per 31 december en Staat van Baten en Lasten over het jaar Bestuur van de Stichting: Stichting Cultureel Centrum "De Hof" 1 Balans per 31 december 2015 en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2015 Bestuur van de Stichting: Voorzitter: Secretaris, tevens programmering evenementen & media:

Nadere informatie

Staat van Baten en Lasten 2014

Staat van Baten en Lasten 2014 Boekhouding IVN 2014 - Staat van Baten en Lasten Rubrieken Begroot Actueel Verschil Inkomsten 8 Omzetrekeningen / Verkoop 801 Ledenbijdragen Volwassenen 4.616,00 4.725,65 109,65 802 Ledenbijdragen Jeugd

Nadere informatie

Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam

Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam Algemene inleiding op de financiële verslaglegging van de Oudervereniging over het schooljaar 2012/2013 en het budget voor het schooljaar 2013/2014. Het schooljaar 2012-2013 is voor de Oudervereniging

Nadere informatie

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Ondertekening jaarrekening 2014 van de huurdersvereniging Meppel: Zie volgende bladzijden voor de balans plus staat van baten en lasten, welke

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging O.D.I 't Harde

Gymnastiekvereniging O.D.I 't Harde Jaarrekening 2013 Gymnastiekvereniging O.D.I 't Harde Inhoudsopgave Algemeen Financieel overzicht Resultaten rekening 2013 en balans Gedetailleerd overzicht van ontvangsten en uitgaven Toelichting resultatenrekening

Nadere informatie

Begroting Huurdersvereniging BRES. Maart 2015. Huurdersvereniging BRES. Pelikaanhof 136. 2312 EH Leiden. info@huurdersverenigingbres.

Begroting Huurdersvereniging BRES. Maart 2015. Huurdersvereniging BRES. Pelikaanhof 136. 2312 EH Leiden. info@huurdersverenigingbres. Begroting Huurdersvereniging BRES Maart 2015 Huurdersvereniging BRES Pelikaanhof 136 2312 EH Leiden info@huurdersverenigingbres.nl 1 Inleiding In dit document treft u de begroting van 2014, de realisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Verslag 2016 Activiteiten en mijlpalen 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Begroting 2017 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Nadere informatie

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014.

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014. Exploitatie overzicht Flevostar Dronten 2014 Omschrijving Begroting Uitkomst Uitkomst 2014 2014 2013 Inkomsten Contributies 6.400,00 6.747,50 5.912,50 Rente 150,00 95,03 140,95 Donaties 400,00 1.507,77

Nadere informatie

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. Jaarverslag 2015 Sint Anthonis, 26 januari 2016 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO vereniging Sint Anthonis Het Zwaluwstaartje Contact informatie

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven Fotografica

Inkomsten en uitgaven Fotografica Inkomsten en uitgaven Fotografica 2013 Totaal jaar Totaal jaar Inkomsten Uitgaven Resultaat Begroting +/- 2012 2013 Begr 2014 Contributie binnenland leden 27.736 Contributie buitenland leden 3.946 Contributie

Nadere informatie

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: (0166) 66 82 00 telefax: (0166) 66 35 53 bank: BNG 28.50.08.315 Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2010 - II

Eindexamen m&o havo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. SDSO is een voetbalvereniging met al jaren een stabiel ledenaantal van 1.000. Voor de presentatie van de financiële gegevens op de komende

Nadere informatie

Pagina 1. Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer

Pagina 1. Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer Pagina 1 Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer Aftekening kascommissie Maarn, 7 november 2013. Nagezien en akkoord bevonden. De kascommissie: '. "f)-ê l(á..j C.l'..z- \>2- W'--tJl JL; i& \"--

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014 Publicatie verslag. Etten-Leur, 29 Juni 2015 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 pagina 0 van 10 1. INHOUD pagina 1. Inhoud... 1 2. Algemeen... 1 3. Balans... 2 4. Winst-

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 van de penningmeester

Jaarverslag 2013 van de penningmeester Jaarverslag 2013 van de penningmeester Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse Toelichting op werkelijke baten en lasten per 31 december 2013 Baten Contributies Contributies 2677 leden a 18,50 49.524,50

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013 Publicatie verslag. Etten-Leur, 10 Juni 2014 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

1. Balans per 14 maart 2008

1. Balans per 14 maart 2008 1. Balans per 14 maart 2008 2007/2008 2006 ACTIVA Vorderingen Rekening-courant PNH Overige vorderingen Liquide middelen Totaal PASSIVA Reserves Reserve van vóór 2004 Reserve vanaf 2004 Resultaat boekjaar

Nadere informatie

Huurders Vereniging De Brinkhof Financiële Administratie Rustenburgstraat 64 7311 JC Apeldoorn. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013

Huurders Vereniging De Brinkhof Financiële Administratie Rustenburgstraat 64 7311 JC Apeldoorn. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013 Inhoud 1. Balans per 31 december 2012 2. Staat van en 2012 3. Toelichting op de Balans 4. Toelichting op de staat van en 5. Ondertekening door bestuurders huurdersvereniging 6. Verklaring inzake controle

Nadere informatie

JAARREKENING 2015. Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode

JAARREKENING 2015. Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode JAARREKENING 2015 Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode Financiële jaarstukken 2015 a. Financiële toelichting door de penningmeester b. W&V Balans 2015 Vereniging Zorg coöperatie Rooi

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VERENIGING DONGEMOND. Balans en resultatenoverzicht. Publicatie verslag.

Jaarverslag 2015 VERENIGING DONGEMOND. Balans en resultatenoverzicht. Publicatie verslag. VERENIGING DONGEMOND Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2015 Publicatie verslag. Raamsdonksveer, 30 juli 2016 C. Schipperen - Treffers penningmeester EHBO vereniging Dongemond Lid van koepelorganisatie:

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012. Publicatie verslag. Eindhoven, 1 Maart 2014. B. van Tuijl - Knipscheer penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012. Publicatie verslag. Eindhoven, 1 Maart 2014. B. van Tuijl - Knipscheer penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012 Publicatie verslag. Eindhoven, 1 Maart 2014. B. van Tuijl - Knipscheer penningmeester EHBO-Bixembosch Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord Brabant

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Staat van Baten en Lasten 2016

Staat van Baten en Lasten 2016 Boekhouding IVN 2016.xlsx - Staat van Baten en Lasten Rubrieken Begroot Actueel Verschil Inkomsten Staat van Baten en Lasten 2016 8 Omzetrekeningen / Verkoop 801 Ledenbijdragen Volwassenen 6.721,00 6.406,50-314,50

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013. Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013. Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester EHBO - Liessel Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013 Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester EHBO vereniging Liessel Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Balans 3 Toelichting op de balans 4 Activa 4 Passiva 4 Exploitatierekening 5 Toelichting op de Exploitatierekening 6 Lasten 6 Baten 8 2 Balans Activa Omschrijving

Nadere informatie

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER Dr.M.L.Kingstraat 2b, 1121CP Landsmeer, telefoon 020-4824190, fax 020-4825573 E-mail: dienstenc.landsmeer@hetnet.nl website: www.dcl-landsmeer.info M.J. Smid, penningmeester, telefoon 020-4823354 JAARREKENING

Nadere informatie

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 I N H O U D Voorwoord 2 Financieel jaarverslag 2014 3 Jaarrekening van 31 december 2014 4 Toelichting op de balans van 31 december 2014 4 Toelichting

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

EHBO vereniging Ottersum

EHBO vereniging Ottersum Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014 Publicatie verslag. EHBO vereniging Ottersum Boxmeer, 20 juni 2015. P.J.W. Arts penningmeester EHBO vereniging Ottersum Lid van koepelorganisatie: Vereniging

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag en Begroting

Financieel Jaarverslag en Begroting Financieel Jaarverslag 2016-2017 en Begroting 2017-2018 Bijlage 4 1. Algemeen Het boekjaar 2016-2017 is financieel gunstig verlopen. De totale lasten zijn ruim onder het begrootte totaalbedrag van ca 18.000

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT. Algemeen

JAARREKENING 2014 GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT. Algemeen GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT JAARREKENING 2014 Algemeen Hierbij treft u aan de jaarrekening 2014 van onze kerk. Per oktober 2013 hebben wij afscheid genomen van de GKD. Hierdoor nemen, ten opzichte

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2016 Publicatie verslag. Etten-Leur, 01 Augustus 2016 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

Stichting De Keerkring Jaarverslag 2015

Stichting De Keerkring Jaarverslag 2015 Stichting De Keerkring Jaarverslag 2015 Stichting De Keerkring Postadres: Surinamestraat 23 9715 PP Groningen 06-50574973 keerkringgroningen@gmail.com www.dekeerkring-groningen.nl 1 Stichting De Keerkring

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR Belangenorganisatie senioren Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR 1 Welke voordelen biedt uw KBO lidmaatschap bij uw afdeling? HUL P NODIG - bij

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele subsidie 2016

Aanvraagformulier structurele subsidie 2016 Aanvraagformulier structurele subsidie 2016 Gegevens Naam instelling :... Bank/Girorekening Let op de IBAN code! : Ten name van :.. Naam contactpersoon : Postadres : (voor alle verenigingscorrespondentie)

Nadere informatie

Wijkvereniging WVF Toelichting Jaarrekening 2014

Wijkvereniging WVF Toelichting Jaarrekening 2014 Wijkvereniging WVF Toelichting Jaarrekening 2014 9 maart 2015 De wijkvereniging sluit het jaar 2014 af met een positief resultaat van 882,-, boven de begroting die rekening hield met een klein tekort.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014 Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verslag van de activiteiten 4 Financieel verslag 6 - Resultaten 2014 6 - Begroting 2015 6 - Aanschaf nieuwe bus 7 - Tabel 1: Financieel overzicht

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Ouderraad Schooljaar 2014-2015

Financieel jaarverslag Ouderraad Schooljaar 2014-2015 Financieel jaarverslag Ouderraad Schooljaar 2014-2015 Lisette van der Eerden-Mooij Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 Realisatie schooljaar 2014-2015 4 2.1 Inkomsten 4 2.1.1 Ouderbijdrage 4 2.1.2 Overige

Nadere informatie

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT JAARREKENING 2013 Algemeen Hierbij treft u aan de jaarrekening 2013 van onze kerk. Per oktober 2013 hebben wij afscheid genomen van de GKD. De ontvangen huuropbrengsten

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS)

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) (voorheen Stichting Doorgang) Rapport inzake de JAARREKENING 2011 Inhoud: blz. Algemeen 3 Balans per 31 december 4 Financiële positie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Jaarverslag 2013 Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Inhoudsopgave Algemeen blz.3 Balans per 31 december 2013 blz. 4 Staat van baten en lasten blz. 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort. Schooljaar

Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort. Schooljaar Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort Schooljaar 2011-2012 1 Balans 1 aug 2011 1 aug 2012 1 aug 2012 1 aug 2013 Bezittingen Kas Stam Giro Stam

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht. Jaarverslag Publicatie verslag. Liessel, 30 maart T. Smits Penningmeester

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht. Jaarverslag Publicatie verslag. Liessel, 30 maart T. Smits Penningmeester EHBO - Liessel Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2015 Publicatie verslag. Liessel, 30 maart 2016. T. Smits Penningmeester EHBO vereniging Liessel Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 KBO Afdeling Bladel 12 februari 2015 KBO Afdeling Bladel 1 Winst- en Verliesrekening 2014 BATEN LASTEN Recreatieve activiteiten 4.730 5.334 MBVO-activiteiten 3.588 8.520 Vorming

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010-2011

Jaarcijfers 2010-2011 Jaarcijfers 2010-2011 Voor u liggen de balansen per 31 oktober 2011 en de exploitatieoverzichten over de periode 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2011 van Stichting Tennispark Vinkebaan en TC Bakkum.

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

Jaarverslag Financiële Zaken 2013

Jaarverslag Financiële Zaken 2013 Bijgaand doen wij u de balans per 31 oktober 2013, de resultatenrekening over 2012/2013 toekomen. Voorafgaand aan de presentatie van de cijfers geven wij u een korte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen.

Nadere informatie

Jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2011

Jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2011 Jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2011 Begroot Werkelijk Verschillen rekeningbegroting Debet Credit Debet Credit Debet Credit Analyse Baten Contributies 31.610 Giften 200 Rente 430 Service-vergoeding

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING VRIENDEN VAN STICHTING VERZORGINGSHUIS TRIANGEL DE LIER

JAARREKENING 2014 STICHTING VRIENDEN VAN STICHTING VERZORGINGSHUIS TRIANGEL DE LIER JAARREKENING 2014 STICHTING VRIENDEN VAN STICHTING VERZORGINGSHUIS TRIANGEL DE LIER INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN... 3 1. Bestuur... 3 2. Resultaat... 3 3. Jaaroverzicht werkzaamheden en activiteiten... 4 II

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Financieel verslag 2015 Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Inhoud Blz. Balans per 31 december 2015 3 Exploitatierekening 2015

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

V e r e n i g i n g D o r d r e c h t s M u s e u m S c h e f f e r f o n d s L e g a a t S c h e f f e r

V e r e n i g i n g D o r d r e c h t s M u s e u m S c h e f f e r f o n d s L e g a a t S c h e f f e r V e r e n i g i n g D o r d r e c h t s M u s e u m S c h e f f e r f o n d s L e g a a t S c h e f f e r Financieel jaarverslag 2016 Inhoud Voorwoord Balans 31 december 2016, met vergelijkbare cijfers

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

Jaarrekening Begroting

Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2015-2016 (1 oktober 2015-30 september 2016) & Begroting 2017-2018 (1 oktober 2017-30 september 2018) Ter behandeling bij ALV dd 26 januari 2017 Balans Bedragen in ACTIVA 30-9-2016 30-9-2015

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CLUBS VAN PVGE afdeling Best e.o.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CLUBS VAN PVGE afdeling Best e.o. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CLUBS VAN PVGE afdeling Best e.o. Oprichting Artikel 1 Een club functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Vereniging voor senioren

Vereniging voor senioren Vereniging voor senioren HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDVERENIGING Werkgebied Artikel 1 1. Het gebied waarbinnen de vereniging haar activiteiten uitoefent betreft hoofdzakelijk de regio Oost en Midden Brabant,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond Financieel jaarverslag 2014 Nederlandse Go Bond Balans Na voorgestelde resultaatbestemming. Bedragen in euro. ACTIVA 31 december 2014 1 januari 2014 31 december 2013 na bestemming resultaat na bestemming

Nadere informatie

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans Toelichting op de balans Bezittingen Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs. Voor de lustrumbeloningen is dit de prijs per stuk excl. Matrijskosten Liquide middelen De liquidemiddelen

Nadere informatie

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 Voorwoord Voor u ligt het financiële halfjaarverslag van het XXIIe bestuur der SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen.

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Helmond, MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Helmond, MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012 Publicatie verslag. Helmond, 26-3-2013 MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester EHBO vereniging Helmond Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

Stichting Handy- Car(e)

Stichting Handy- Car(e) Stichting Handy- Car(e) J a a r v e r s l a g 2 0 1 3 1 INHOUDSOPGAVE STICHTING HANDY- CAR(E), GEGEVENS... 3 VOORWOORD VOORZITTER... 4 VERSLAG COÖRDINATOR... 5 ACTIVITEITEN... 6 FINANCIEEL VERSLAG 2013...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van de KBO afdeling Bergen op Zoom, tevens genaamd BAS, Bergse Actieve Senioren. Artikel 1: Begrippen Dit huishoudelijke reglement verstaat onder: 1.1 Statuten: de op 25 oktober

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Publicatie verslag. Geertruidenberg 27-2-2014 Mevr. W.P.M. van Beijsterveldt-Nieuwenhuijsen penningmeester ANBI - erkenning G-80028 Bestuursamenstelling:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van de penningmeester

Jaarverslag 2012 van de penningmeester Jaarverslag 2012 van de penningmeester Jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2012 Begroot Werkelijk Analyse Debet Credit Debet Credit Debet Credit Baten Contributies 33.560 36.212,00 2.652,00 Giften

Nadere informatie

EHBO-VERENIGING GRAVE

EHBO-VERENIGING GRAVE EHBO-VERENIGING GRAVE Jaarverslag 2013 Grave, september 2014 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO Vereniging Grave Contact informatie Maaskade 24 5361

Nadere informatie

STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN

STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN Het bestuur van de Stichting Warnsveldse Monumenten heeft het genoegen u hierbij het rapport van de jaarrekening over 2012 aan te bieden. Dit document bevat: pagina Balans per 31-12-2012 1 Exploitatierekening

Nadere informatie

Fotografica. Financieel jaar overzicht 2015. Begroting 2016

Fotografica. Financieel jaar overzicht 2015. Begroting 2016 Fotografica Financieel jaar overzicht 2015 Begroting 2016 Balans Fotografica per 31 december 2015 ACTIVA Bankrekeningen 13.628 Spaarrekeningen 74.723 Totaal liquiditeiten 88.351 Debiteuren 6.137 Te ontvangen

Nadere informatie

Toelichting op de begroting Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2017

Toelichting op de begroting Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2017 Toelichting op de begroting Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2017 Baten Contributies/ donaties Contributies 2600 leden a 21,00 incl. afdracht KWBN 54.600 200 nieuwe leden/donateurs die in het derde kwartaal

Nadere informatie

REGLEMENT. Het biljartseizoen

REGLEMENT. Het biljartseizoen REGLEMENT Het biljartseizoen Het biljartseizoen begint in de maand september en eindigt in de maand mei, nadat ieder spelend lid twee, of indien mogelijk, drie maal tegen elkaar heeft gespeeld voor de

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

EHBO-VERENIGING GRAVE

EHBO-VERENIGING GRAVE EHBO-VERENIGING GRAVE Jaarverslag 2016 Grave, maart 2017 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO Vereniging Grave Contact informatie Van der Plaatstraat

Nadere informatie

Financieel verslag Hockey Club Houten, Houten

Financieel verslag Hockey Club Houten, Houten Financieel verslag 2009-2010 Hockey Club Houten, Houten Jaarverslag 2009/10 Hockey Club Houten 1 Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Financiën 3 1.3 Samenstelling van het bestuur 3 1.4 Tenslotte

Nadere informatie

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUD RAPPORT Samenstellingsverklaring JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving Balans per 31 december 2016

Nadere informatie

Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 39.041

Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 39.041 Balans 2014 ACTIVA 2014 PASSIVA 2014 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 39.041 Vooruit Ontvangen Liquide Middelen Contributie 2015 1.645 Credit Agricole Betaalrekening 10.691 Sponsors 450 Credit

Nadere informatie