prentbriefkaarten van Kees, Erwin en Dick bij Cor Bruijn en op de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1909-1910 5 prentbriefkaarten van Kees, Erwin en Dick bij Cor Bruijn en op de"

Transcriptie

1 =ikel(en), = ief(ven), j= iefje(s), =plaic hoesje,, f=plaic fotohoesje(s), krt=ka, =uk Humanitaire School [Prof. dr. J. van Rees, Mies van Rees, 2 foto s,nbas, Huizen en terrein, Graf, Spoorka,ikelen Rusland, ikelen Muizen 0021 Humanitaire School, Laren[veel van EWB] 0021 Artikelen en foto van en over Professor Dr. J. van Rees, 2 foto s Mies van Rees Singer Museum over tentoonelling Otto van Rees De Toloj van Nederland, uit Het Socialienboek, Waanders, afdruk van Internet Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, Rees, Jacob van, afdruk van Internet prentiefkaen van Kees, Erwin en Dick bij Cor Bruijn en op de Humanitaire School: f prentiefkaen Humanitaire School, Laren, (N.H.): Tuinarbeid, f 1924 foto Albert Elink, portret en met handenarbeidklas, onderwijzer Koloniehuis en Kinderverzorging "Ellen", Blaricum Werkuk EWB uit "Samen op Reis" over zoutmijn in Stoupky [origineel schrift bij OLM-E] Kaje: met ingang van is de admin. overgegaan van D.L. Daalder op A. Elink, prentiefka uit Londen van A. Evers aan Kees, Erwin, Dick f Verjaarska aan A. Evers, aan LW C. van Anrooy over heerlijke gift aan Humanitaire School Uitnodiging, ief aan ouders, folder over Grooten Bazar Wageningen, EWB aan Mevr. C. Kok-van Bevervoorden tot Oldemeule, Dr Catzlaan 6, Blaricum over reünie juni Feekrant, Jubileumuitgave, Schoolvereniging Laren-Blaricum Els de Keizer aan Colette [van ONL-J] met namen van docenten: Cor Bruyn, Dick[?] Daalder, Johan Toot, Els de Keizer-Toot Foto met Daalder, Toot, Bruijn en Mien de Jong, Toos Hing, To Guntenaar 3M Diskette, Werkjes Muyzenberg Prentiefka "Dennenoord" Blaricum (Gooi) Artikelen van Lien Heyting later gepubliceerd in De Wereld in een Dorp eind 2008 kopie van ief van OLM-E aan Margreet Bruijn 0022 NBAS [van EWB] ? Briefka "Betaaldag" van Ver. van Geheelonthouders Bewijs van Lidmaatschap afdeling Bussum EWB No. 40 NBAS Aanmeldingsformulier voor Leden Prentiefka Elspeet aan EWB van NBAS-kamp, foto s NBAS-vaandels gemaakt door familie Bogtman [originelen bij OLM-E] N.B.A.S. Orgaan van den Nederl. Bond van Abinent Studeerenden 29, Uitnoodiging voor Derde Congres van NBAS, Congresgids voor het derde Congres te Utrecht Handgeschreven Verslag van 't 3de N.B.A.S. congres Aan udeerend jong Nederland. Oproep 2,3, Congres-Gids voor het Zomer-Congres te Harderwijk Programma voor Feeavond Afd.Hilversum Foto s diverse bijeenkomen 1930 NBAS Ons bondshuis, informatie over Bazar, Agenda vergadering Afd. Baarn Huizen en terrein: verhuur en verkoop in Blaricum, Gorssel, Soe (incl. graf) Blaricum Kopie uit Bevolkingsregier Laren N.H deel III blad met in- en uitschrijven van Olga Lilly Mary Kiessler met kinderen Kopie uit Bev. Reg. Blaricum deel IV blad 74 met Inschrijving van Olga Lilly Mary Kiessler met kinderen en geboorte GAM [ ] 1

2 =ikel(en), = ief(ven), j= iefje(s), =plaic hoesje,, f=plaic fotohoesje(s), krt=ka, =uk Inboedelverzekering voor Noolsche Wegje No.2 i/d Eng te Blaricum 1918 Laren N.H. 3 Technische tekeningen [GAM: Van Toon Broekman gekregen op Jooke's verjaardag [ ] 3 Huizen van Th. W. Rueter ( ) [fotokopieën uit boek, origineel bij OLM-E] Tek voor de verkoop van huizen: ±1920 Noolscheweg Blaricum met tekening "Landhuis te Blaricum", Te Koop Soe, Woonhuis, Nieuw, 4 kamers: verhuur en verkoop Achterweg 8 Gorssel ruim M2 terrein gelegen aan rijksraatweg Roland Hol & Zoon, Amerdam, Brand- en Levensverzekering, de Nederlanden van 1845 Polis No , verzekerde som f Den Heer Th. Wolfsen te Soe voorhuis met achterhuis van een gebouwd met riet gedekt waarin landbouwbedrijf wordt uitgeoefend aande te Soe, Achterweg no Ontvangbewijs van LW te Blaricum de som van acht duizend gulden in mindering van de koopprijs [ ] ad f Th[eodorus] Wolfsen Brandpolis voor woonhuis van een met harde dekking Noolscheweg no 404 i/d ENG te Blaricum Incasso-Bank, Kantoor Utrecht Voldoening van reerende ƒ7000 van koopsom. Hr Th.Wolfsen te Soe Incasso-Bank, Kromme Nieuwe Gracht 82, Utrecht Huur safe-loket no. 105 voor 1 jaar Incasso-Bank Utrecht Heeft het nog wel zin assurantie "1 lot Rusland" te beendigen? Briefje betreffende ontruiming huis "Bruijn" naa Noolscheweg 404, Blaricum uiterlijk 1 Mei 1921 door H.L. Messemaeckers van de Graaff Berekening achter op envelop van Alg. Mij van Levensverzekering en Lijfrente env Amerdam d.d , Polis No Briefje van M. van Blaaderen Hoogendijk over huur en onderhoud van huis voor 4 jaar Ontvangbewijs 4% provisie verhuring aan familie Ter Coek, Th Albers[?] krt Verkorte opgaaf van een Acte van Schuldbekentenis met Hypotheek- elling. Schuldenaar LW en Schuldeiseres Mw. M.J.A. Hoogendijk gehuwd gewee zijnde met den Heer G. W. van Blaaderen. Hoofdsom f Hypotheekacte huis Blaricum Berekeningen en aantekeningen op iefka H.W. Prillevitz Notaris Soe. krt Huurcontract huis Noolscheweg 404 Blaricum met Mevr. M. van Blaaderen- Hoogendijk Roland Hol & Zoon, Amerdam over verhoging verzekering van inboedel huis 404.[en mogelijk huis Soe] Bericht van geen bezwaar dat familie Ter Coek[Cools?] 15 october in huis gaat M.v.Blaaderen-Hoogendijk Aanhangsel bij polis 23c Januari 1914, overdracht inboedelverzekering van Blaricum naar Achterweg 8 te Soe Roland Hol & Zoon, afschrift van polis do op woonhuis Noolscheweg 404 aan LW Achterweg 8 hoek Kerkdwarsraat? Handgeschreven Nota voor LW, hypotheekrente d.d P.W. van der Ploeg, Amerdam, declaratieakte van Schuldbekentenis met Hypotheek P.W. van der Ploeg Notaris, copie van de akte van schuldbekentenis envelop met zegel env, P.W. van der Ploeg: ontvangbewijs De Nederlanden van 1845: ontvangbewijs 2

3 =ikel(en), = ief(ven), j= iefje(s), =plaic hoesje,, f=plaic fotohoesje(s), krt=ka, =uk Boele van Hensoek & Gerdes: ontvangbewijs voor rente Mw. M.I.A van Blaaderen Hoogendijk Boele van Hensoek & Gerdes: ief over betaling huur Ontvangbewijs huur en rente hypotheek [kopie] Kaje met envelop van Mw Van Blaaderen die afziet van koop Noolscheweg 404, Blaricum [reden: weg te offig] env,krt Memorandum van H.W. Prillevitz, Notaris, Soe Boele van Hensoek & Gerdes : huur en hypotheek-rente met kwitantie, Handgeschreven ief van G.Chr. Werner, adminirateur van mw.m.i.a. van Blaaderen, Hoogendijk over huur/hypotheekrente [2pp] LW aan Roland Hol & Zoon [kopie van getikte ief] over verzekering pand Soe [2pp] Roland Hol & Zoon: ief over verzekering pand Soe Op zegelpapier: handgeschreven schuldbekentenis LW aan M. en J. de Boer Roland Hol & Zoon: Kwitantie voor andassurantie Blaricum Begeleidende ief en kwitantie voor hypotheek, Mr. Van Wijngaarden en Koopman, Notarissen, Rotterdam aan LW over verkoop van het landhuis te Blaricum aan Mevr. A.G.H.van Dorp-Hasseoek env, G.Chr.Werner voor mw. Van Blaaderen over hypotheek Memorandum van Mr. van Wijngaarden en Koopman over gekwiteerde grosse der hypotheek Gorssel 1920 plattegrond van perceel grond in Gorssel van LW NV Middenands Credietbank voor Amersfoort e.o. verzoek om ƒ500 crediet Notaris H.A. Schaafsma Eefde bij Zutphen, koop terrein te Gorssel Notaris H.A. Schaafsma Gorssel, kwitantie koopakte met hypotheek voor grond env, Soe 1927 Blauwdruk van Plan voor een verbouwing van perceel Ferdinand Huycklaan 8, Soe (voormalig Achterweg 8), [met foto van pand, ] Kopie [slechte] uit bevolkingsregier Soe, 4 paginas Jo. Knoppers Notaris te Amersfoort over renteverlaging Corn. Ruitenberg aan DB over taxatie en verkoop huis in Soe met antwoord van DB Fa. W. van Haselen P.Hzn aan Corn. Ruitenberg, taxatie van boerenwoning met dubbel woonhuis daarachter A. Legemaat, Makelaar. Schatting openg boerderij, dubbelhuis en grond C. Ruitenberg aan DB over bereidheid woning in Soe te kopen DB aan C. Ruitenberg, over diens voorel C. Ruitenberg aan DB over woning in Soe Roland Hol & Zoon aan LW en DB: Aanhangsel bij doorlopende Brandpolis Oudheidskamer Soe Huize Muyz. 2 foto s 1927 f 1981 Huize Muyz als Oudheidkamer Soe, 12 foto's binnen/buiten f Ferdinand Huycklaan hoek Kerkdwarsraat, tek 3

4 =ikel(en), = ief(ven), j= iefje(s), =plaic hoesje,, f=plaic fotohoesje(s), krt=ka, =uk ONL-J aan GAM met ikeltje "Boerderij voor Hi. Vereniging", Stichting Oudheidkamer in Soe, Steun gemeente afhankelijk van bijdragen van anderen met begeleidende ief aan GAM, GAM aan Archivaris Dordrecht, kladje op envelop Gildefeeen 1981 in Soe en Oudheidkamer "Spreuckenhuijsje bij Oudheidkamer" [blijft in and] GAM aan ONL-J over bezoek aan notaris met atuten "Hiorische Vereniging Soe" 1981 "Van den Muyzenberg-Nieuwsief" [handgeschr.] van GAM dat boerderij in Soe Sex-boerderij-af is. Verzoek om donaties. 2 Oudheidskamer Soe: Nieuw [tek met foto] Geencilde tek "Onze Oudheidkamer" met foto LH-L aan GAM over donatie bk LW-L aan GAM over donatie krt Handgeschreven kladief op envelop van GAM aan Archivaris van Dordrecht over Holl. Mij [achter ikel over Gildefeeen 1981] DB aan GAM over donatie Oudheidkamer GAM aan Johan Jonker handgeschreven kladief GAM aan Hi. Ver. Soe met belofte van donaties van familieleden [kopie] ongedateerd Onze Oudheidskamer, met foto Graf Soe Notities van DB voor het regelen van de begrafenis: Moeder heden overleden, Ontvang voor persoonsbewijs: ingenomen OLM Kiessler te Berkel en Roderijs Ontvangbewijs voor grafede No. 375 voor Olga Lilly Mary Kerkelijk Bureau Ned. Herv. Gemeente van Soe tarieven jaarlijks onderhoud graf categorie B nummer 375. Verordening op heffing van Begrafenisrechten op de Nieuwe Begraafplaats der Nederduitsch Hervormde Gemeente de Soe; onderhoud graf Rijkspospaarbank aan DB: spaarrekening OLM Soe 8328 met afrekening van Rijkspospaarbank aan DB over spaarrekening OLM Rijkspospaarbank aan DB over spaarrekening OLM, afrekening van ƒ9.05 na januari Pocheque en Girodien, aan DB, afrekening spaarboekje OLM ƒ Gemeente Soe: overname begraafplaats DB aan Gemeente Soe: graf is nr 475 en niet 375; zelf onderhouden Gemeente Soe Alg. begraafplaats Soe graf ca.b nr Gemeentewerken Soe: Alg. begraafplaats DB aan Gemeentewerken Soe [kopie] over onderhoud graf B 375 door TJL en GAM Grafeen verhuisd naar ONL-J in Amerongen [kan eventueelnaar GB-E in Peize] 0024 Rusland (ikelen) [] landkaen met spoorwegen Rusland Rusland, Russische Literatuur e.d.: F.G. De Ruiter "Vriezeveners zoeken nazaten in Siberië" F.G. De Ruiter "Naar Leningrad als indertijd Ruslui" F.G. De Ruiter "Speurtocht naar Friese faculteit in Siberië' "Life in two Russian villages turns into a holocau" [Stupki] The Times Leven met een laige genie, dagboek van Sofia Toloi 4

5 =ikel(en), = ief(ven), j= iefje(s), =plaic hoesje,, f=plaic fotohoesje(s), krt=ka, =uk "Landgoed Jasnaja Poljana Decor van Toloj's schrijversleven", Eigen Huis met iefje ONL-J ongedateerd "Les Demeures des Genies - Ici Toloï vécut soixante ans" "Joop jaagt op de Nederlandse miljoenen" [Hosnar] "Man van 'rong opinions'" NRC Televisie & Radio [Toloj] "Ilja Repin in het Groninger Museum", NRC Culturees Supplement "De wereld van de overtreffende trap" [Pauovski], NRC "For Pete's Sake" [St Petersburg], The Independent - Travel Etc "The Romanovs" The Independent "De Russen" NRC Cultureel Supplement.06. "Het ontrafelen van het niets - over Everything is illuminated, Alles is verlicht van Jonathan Safran Foer. Extreem Luid en Ongelooflijk Dichtbij Demonraties op Maidan Plein, Kiev, NRC Opinie & Debat Coen van Zwol, Met een Rus moet je een keer dronken worden, NRC Diverse ikelen over Oekraine Angela Dekker, Uitgelachen door het Hof, NRC Muizen Diverse ikelen over Muizen 5

1252 LW-OLM 1912-1919 1252

1252 LW-OLM 1912-1919 1252 1252 LW-OLM 1912-1919 1252 uitgetikt 1252,in rode ordner1000 originele correspondentie in groene ordner 0252 1919 Joesovka 30 Jan./12 Jan. 1919 [1] Lieve Olga! De myn is voortdurend het tooneel van gevechten

Nadere informatie

Historische Vereniging Wormerveer

Historische Vereniging Wormerveer Historische Vereniging Wormerveer Nieuwsbrief Historische Vereniging Wormerveer jaargang 10, nummer 26 (april 2012) van de voorzitter ( een bijdrage van Tom Tulle ken) Dit jaar vieren we het feit dat we

Nadere informatie

my home / bas van pelt binnenhuisarchitectuur

my home / bas van pelt binnenhuisarchitectuur Inventaris van het archief van het woninginrichtingsbedrijf my home / bas van pelt binnenhuisarchitectuur 1931-2000 Marg van der Burgh Den Haag 2004-2005 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 2.1. Personalia

Nadere informatie

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging Historisch Genootschap Midden- Kennemerland jaargang 17 nummer 46 issn: 1382-9351 maart 2009 Activiteitenkalender: maandag 6 april: jaarvergadering HGMK in buurthuis Wijk aan Duin met na de pauze een presentatie

Nadere informatie

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid Uw wens: een betaalbaar koophuis in de Gooi- en Vechtstreek. Een droom? Niet met Kopen naar Wens van Dudok Wonen. Het

Nadere informatie

Veilig uw eigen droomhuis kopen

Veilig uw eigen droomhuis kopen Veilig uw eigen droomhuis kopen Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom. Waarschijnlijk de grootste aankoop in uw leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij de

Nadere informatie

Omschrijving. Stinsenweg 30 Roden. Algemene informatie. Stinsenweg 30 9301 WK Roden

Omschrijving. Stinsenweg 30 Roden. Algemene informatie. Stinsenweg 30 9301 WK Roden Omschrijving Algemene informatie 9301 WK Wonen in een groene omgeving, nabij bos en fietspaden, het kan in deze tussenwoning op een groot perceel van 269 m2 eigen grond. In een heerlijk groene woonomgeving

Nadere informatie

Handige tips bij aankoop woning

Handige tips bij aankoop woning Handige tips bij aankoop woning Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom en waarschijnlijk de grootste aankoop in hun leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij

Nadere informatie

Historische Vereniging Wormerveer

Historische Vereniging Wormerveer Historische Vereniging Wormerveer Nieuwsbrief Historische Vereniging Wo r m erveer 1aargang 4, nummer 12 (december 20 06 ) van de voorzitter (een bijdrage van Tom Tulleken) Wat een commotie heerste er

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de leerlingenvereniging van de Rijks HBS, later Scholengemeenschap Schravenlant, "Onder Ons", 1903-2003 (2004)

Inventaris van het archief van de leerlingenvereniging van de Rijks HBS, later Scholengemeenschap Schravenlant, Onder Ons, 1903-2003 (2004) Toegangsnummer: 604 Inventaris van het archief van de leerlingenvereniging van de Rijks HBS, later Scholengemeenschap Schravenlant, "Onder Ons", 1903-2003 (2004) Th. Clarijs, H.M.A. Kruse Gemeentearchief

Nadere informatie

Haarlem Frans Halsstraat 17 - b. 159.500,- k.k. Haarlem - Frans Halsstraat 17 - b. Hugtenburg & de Vries

Haarlem Frans Halsstraat 17 - b. 159.500,- k.k. Haarlem - Frans Halsstraat 17 - b. Hugtenburg & de Vries Haarlem Frans Halsstraat 17 b Haarlem Frans Halsstraat 17 b 159.500, k.k. Telefoon: 023 525 00 90 Fax: 023 527 77 94 Kantoor Haarlem Frans Halsstraat 17 b Hugtenburg en De Vries makelaars is een bekend

Nadere informatie

DE KOSTERSTEEN Nummer 89 Augustus 2004

DE KOSTERSTEEN Nummer 89 Augustus 2004 DE KOSTERSTEEN DE KOSTERSTEEN Nummer 89 Augustus 2004 OPEN MONUMENTENDAG: ZIE PAG. 14 e.v. Herinneringen aan De Born Verteld door Gaatske Feenstra-Wouda, opgetekend door Riet Hoogkamer-Weijman Hoe komt

Nadere informatie

De Ripse kassiersfamilie Braks en de Boerenleenbank

De Ripse kassiersfamilie Braks en de Boerenleenbank De Ripse kassiersfamilie Braks en de Boerenleenbank Inleiding van het bankwezen tot 1929 Rond 1900 kwam er op enkele plaatsen al wat meer welstand op het Brabantse platteland wat zich vertaalde in de behoefte

Nadere informatie

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast.

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. LEIDS JAARBOEKJE 1963 Foto ommezijde: De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1963 VIJF EN VIJFTIGSTE DEEL GEDRUKT

Nadere informatie

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer:

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: Naar de Oost met de Verenigde Oost-Indische Compagnie Een nieuwe molen in de Doespolder Zoektocht

Nadere informatie

DE HOUTHANDEL STOFFEL VAN 1842 TOT 1962 Door W. Rutgers Deventer 1962

DE HOUTHANDEL STOFFEL VAN 1842 TOT 1962 Door W. Rutgers Deventer 1962 DE HOUTHANDEL STOFFEL VAN 1842 TOT 1962 Door W. Rutgers Deventer 1962 INHOUD Inleiding 1 - De stichting van de houthandel P.Stoffel Czn 2 - Financiering 3 - Intern en extern vervoer 4 - Bedrijsleiding

Nadere informatie

De voormalige havezate De Breedenhorst

De voormalige havezate De Breedenhorst De voormalige havezate De Breedenhorst Verzamelde informatie door Johan Journée te Pijnacker (t.b.v. het maken van een maquette van deze havezate in haar direkte omgeving) 02 december 2007 Internet: www.shipmotions.nl

Nadere informatie

De band die ons bindt

De band die ons bindt BONDSBLAD 2015 NUMMER NUMMER 680 681 BONDSBLAD JULI/AUG MEI/JUNI 2015 De band die ons bindt TWEE-MAANDELIJKS ORGAAN VAN DE ROTTERDAMSE OUDERENBOND Opgericht 1952 Opgericht maart 28 maart 1952 Koninklijk

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Hypotheek

Voorwaarden FBTO Hypotheek Voorwaarden FBTO Hypotheek Hypotheek fbto.nl Wie zijn wij? Wij zijn onderdeel van Achmea Wij zijn onderdeel van de grootste verzekeringsgroep van Nederland: Achmea. Wij werken samen met de onafhankelijke

Nadere informatie

Referentie: HVZ - 24-2011 Datum: 13 maart 2011

Referentie: HVZ - 24-2011 Datum: 13 maart 2011 Op de Rol in Historisch Zutphen Internet: www.historiezutphen.nl - E-mail: info@historiezutphen.nl Op de rol in historisch Zutphen jaargang 5, maart 2011 nr.5 Referentie: HVZ - 24-2011 Datum: 13 maart

Nadere informatie

Aalscholversingel 544 VELP GLD

Aalscholversingel 544 VELP GLD Aalscholversingel 544 VELP GLD Vraagprijs: 125.000,- kosten koper Woninginformatie Aalscholversingel 544 te VELP GLD Indeling SCHERPE VANAFPRIJS! Biedingen vanaf 125.000,- worden door verkoper serieus

Nadere informatie

2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH. Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar.

2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH. Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar. 2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar. Secretariaat: Verenigingscentrum, bezoek- en informatieadres:

Nadere informatie

Inventaris van het archief. M.J. Granpré Molière (1883-1972) archief 1908-1972

Inventaris van het archief. M.J. Granpré Molière (1883-1972) archief 1908-1972 Inventaris van het archief M.J. Granpré Molière (1883-1972) archief 1908-1972 Nederlands Architectuurinstituut 2005 INHOUD INLEIDING 4 M.J. Granpré Molière (biografie) 4 Over het archief 5 Verantwoording

Nadere informatie

IJmuiden Mercuriusstraat 96. 145.000,- k.k. IJmuiden - Mercuriusstraat 96. Hugtenburg & de Vries

IJmuiden Mercuriusstraat 96. 145.000,- k.k. IJmuiden - Mercuriusstraat 96. Hugtenburg & de Vries IJmuiden Mercuriusstraat 96 IJmuiden Mercuriusstraat 96 145.000, k.k. Telefoon: 023 525 00 90 Fax: 023 527 77 94 Kantoor IJmuiden Mercuriusstraat 96 Hugtenburg en De Vries makelaars is een bekend kantoor

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie

Foto W. Dijkman. Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april.

Foto W. Dijkman. Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april. I LEIDS JAARBOEKJE 1962 Foto W. Dijkman Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1962 VIER EN

Nadere informatie

M. Vaumontlaan 48 Heemstede. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 125.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl

M. Vaumontlaan 48 Heemstede. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 125.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl Heemstede 125.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt het onroerend

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek CBVL 15/001 Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager 10 2.1.1 Kan iedereen een hypotheek krijgen? 10 2.2 De woning 10

Nadere informatie