INSTITUUT VOOR. jaarrekening 2012 OOSTERS CHRISTENDOM. Enkel^oor ikel^cx waarmerkdoeleinden. Bot Accountants

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSTITUUT VOOR. jaarrekening 2012 OOSTERS CHRISTENDOM. Enkel^oor ikel^cx waarmerkdoeleinden. Bot Accountants"

Transcriptie

1 INSTITUUT VOOR OOSTERS CHRISTENDOM jaarrekening 2012 Bot Accountants Enkel^oor ikel^cx waarmerkdoeleinden

2 jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Inhoud..1 Algemenegrondslagen voor de jaarrekening...2 Balans...3 Specificatie balans Liquiditeitspositie...6 Staatvan baten en lasten...7 Specificatie staat van baten en fasten per project Toelichting op Staat van baten en fasten 2012 en verklaring verschillen met begroting Analyse verschillen realisatie 2012 vs realisatie Bol Accountants Enkt/voor waarmerkdoeleinden

3 Algemene grondslagen voor dejaarrekening Dejaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen in Nederland aanvaarde grondslagen voor de financiele verslaggeving. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Waardering activa en passiva Alle activa en passiva warden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Materiele activa Het archiefvan het tijdschrift Het Christelijk Oosten, het bibliotheekbezit van het instituut en de inventaris van het instituut zijn elk gewaardeerd op 0,45 (NLG 1,00). Vorderingen in rekening-courant Dit betreft het saldo van de vermogensopbrengsten van de Stichting Assumptie-lnitiatief (SAI), die door de SAI als subsidies ter beschikking warden gesteld, vermeerderd met van de SAI nog te ontvangen rente en verminderd met de voorschotten die door de SAI zijn ontvangen. Projecten in uitvoering / voomitontvangen inkomsten Projecten in uitvoering worden gewaardeerd tegen bestede kosten. Verwachte toekomstige verliezen warden voorzien in de periode waarin komt vast te staan dat er sprake is van verliesgevende projecten en warden in mindering gebracht op de post projecten in uitvoering. Projecten die een debetstand vertonen, warden gepresenteerd onder projecten in uitvoering. Projecten die een creditstand vertonen, warden gepresenteerd onder vooruitontvangen inkomsten aan de passiefzijde van de balans. Kortlopende schulden Dit betreffen niet rentedragende verplichtingen aan crediteuren en nog te betalen lasten. Vooruitontvangen bedragen Betreffen voor het meerendeel subsidies met een concrete bestedingsverplichting. Resultaatbepaling De baten en lasten warden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Bol Accountants Enk^Tvoor waarmerkdoeleinden y

4 Balans per 31 december 2012 en per 31 december 2011 Omschrijving ACTIVA 1. Materiele activa 2. Liquids middelen 3. Vorderingen in rekening-courant 4. Overlopende activa Totaal activa in in PASSIVA 5. Eigen vermogen 6. Voorzieningen 7. Kortlopende schulden 8. Vooruitontvangen bedragen Totaal passiva Bol Accountants Enl)(fel voor waarmerkdoeleinden

5 Specificatie van de balans per 31 december Materiele activa archiefvan het tijdschrift 'Met Christelijk Oosten bibliotheekbezit van het instituut inventaris van het instituut 2. Specificatie liquide middelen kas ING zkl rekening ING zkl spaarrekening totaal 3. Vorderingen in rekening-courant Dit betreft het saldo van de vermogensopbrengsten van de Stichting Assumptie-lnitiatief(SAI), die door de SAI als subsidies ter beschikking warden gesteld, vermeerderd met van de SAI nog te ontvangen rente en verminderd met de voorschotten die van de SAI zijn ontvangen. saldoopoi ontvangen in 2012 subsidie 2012 (nog te ontvangen) rente SAI Overlopende activa vooruitbetaalde kosten ABN-AMRO Ayden premie bestuursverzekering 2013 Abonnementskosten nog Ie ontvangen bedragen Teule H Nationals Nederlanden RU nog te ontvangen rente ING zkl spaarrekening rente 2012 bijdrage RU-FU studiereis Syrie apr-mei 2010 en saldo ABN-rek restitutie premie ziekengeld 2012 toekenning financiele bijdrage reiskosten Eigen vermogen eigen vermogen op resultaat2012 eigen vermogen op Kortlopende schulden RU -eenheden RU / CF-FB RU / CF-FB RU/UCI RU / Fac.Unie-Theologie Ovehge crediteuren Belastingdienst Bol accountants Bol accountants Peeters Publishers Teule H Berchmanianum ING verplichting vakantietoelage tbv reizen Irak i.k.v. boek over Te betalen nettoloon Restaurant de Stadstuyn lunch (factuur VF ) catering jubileum (factuur VF ) Telefoonkosten aug-nov 2012 (factuur ) telefoonkst dec 2012 (schatting) subtotaal RU loonheffing december2012 accountantscontrole 2012 Nota t/m november 2012 te weinig betaald op factuur laptop en afwikkeling reisdeclaratie logies H. Teule 2011 betalingsverkeer kw Irak (onderzoek Iraakse Christenen) totaal generaal Bol Accountants _1 Enkel vp6r waarmerkdoeleinden

6 Specificatie van de balans per 31 december Vooruitontvangen bedragen ScheerA.H.M. Koinonoyntes/Communicantes diverse subsidienten RD - Fac. Theologie Koinonoyntes/Communicantes Stg Benevolentia legaat P vd Aalst Stg Benevolentia Stg Benevolentia PCN Kerkinactie Global Stg Sormani Fonds bijdrage bibliotheek voor speciale boeken donatie tbv boeken Kirov subsidies voor junior onderzoekers bijdrage reis India gereserveerd voor 2e sessie subisidie tbv uitwisseling Cluj subs promotie G.Kessel (start 2009) subsidie heruitgave Ned. Handboek Oosters Christendom leerstoel VU leerstoel VU leerstoel VU Vooruitontvangen voor onderhandenwerkprojecten Syrische Spiritualiteit (4-jarig promotie-onderzoek) subsidie Abdij v Berne subsidie Benevolentia subsidie Sormani Fonds af: bestede kosten Christendom en Islam (4-jarig promotie-onderzoek) subsidie Vr van Bethanie af: bestede kosten I boi AccGijniante ^E)?fkel voor waarmerkdoeleinden 56380CM

7 Liquiditeitspositie Liquiditeitspositie bedragen in euro's materieie activa liquide middelen vordering in rekening-courant vooruitbetaalde kosten nog te ontvangen bedragen verstrekte voorschotten vooruitontvangen inkomsten vooraeningen nog te betalen kosten betalingen onderweg projecten in uitvoering vrij besteedbaar eigen vermogen Bol Accountants Ei)(fei voor waarmerkdoeleinden

8 Staat van baten en lasten 2012 Staat van baten en lasten totaal real begr real Baten bijdrage SAI bijdrage RU bijdrage KNR overige subsidies en bijdragen inkomsten uit detachering inkomsten uit dienstverlening mutaties onderhanden werk overige inkomsten inkomsten uit verzekering ziekteverzuim Totaal baten Lasten IPersonele lasten Ibruto salaris Igratificatie vakantietoelage Ipensioenlasten eindheffing spaarioon sociale lasten bijdragezvw reiskosten woon-werk [Ziekteverzuimverzekering [overige personele kosten Subsidie loonkosten bijdragen (promovendi) totaal personele lasten IMatsrielelasten huisvestingslasten aanschaf apparatuur bureaukosten Iboeken/tijdschriften bindwerk DOrti telefoonkosten reiskosten binnenland [reiskosten buitenland (niet congressen) congressen verblijf-/pensionkosten computeraccessoires en -papier, toner drukwerk kopieerkosten kantoorartikelen en foto-/av-materialen vertaalwerkzaamheden door derden loverige aan derden uitbestede diensten representatiekosten [contributies, verzekeringen overige algemene kosten subsidies en bijdragen totaal materieie fasten Totaal lasten Expioitatieresultaat Financieel resultaat rentebaten bankkosten Exploitatieresultaat Bol Accountants Effkel voor waarmerkdoeteinden

9 Specificatie staatvan baten en lasten 2012 Staat van baten en fasten - project i^ajgmwen bfwiothwk puUicatwa Baten.at 2012 I begr 2012 f rsal 2011 bijdragesai IbijdrageRU KNR subsidies en bijdragen inkomsten uit detachering inkomsten uit dienstverlt itaties onderhanden werk loverige inkomsten I 'nkomsten u it verzekering ziekteverzuim^ Lasten Personele lasten , budtage2vw_ I salariskosten intern Ireiskoslen woon-werk ' I ^Jey?YeI'zu im verzehering werige personde kosti ISubsidie loonhosten I bijdragen (promo vendi) _yoo totaal personele fasten Materiele lasten hyisvestingslasten laanschafapparatuur boeken / tijdschriften bindwerk 'eiskosten binnenland -eiskosten buitenland (niet congi I congressen^ vetbtijf-/pensionkosten cofnputeraccessoires en -papier, toner drukwerk Lantoorartikelen en foto-/av-materialen K slcpntnbuties, ^ I I vertaalwerkzaamheden door derden [overige aan derden uitbestede diensten representatiekosten verzekeringen [c^engealgemene kosten I subsidies en bijdragen Ii :xploitatieresultaat Sfinancieel resultaat Tpntebaten tofaal matenele lasten ^nhhosten 128- J5J i(d I

10 Speclficatie staat van baten en lasten 2012 I Staat van baten en lasten - project foooofi. Kard.Wlltebfand! tegut P vet Aaltt tofaalkplta 10 Baten "w2 raal f begr.mist j real begr 2012 bijdrage SAI^ inkomsten uit ver2ekering ziektevei Lasten Personele lasten eindhefflng spaarloon I socials lasten ,118 Isalariskosten intern Ireiskosten woon-werk! Ziekteverzu imverzek ering [ovenge personele kosten Subside loonkosten b[jdragen( prom oven di) totaal personele lastef TO262) f Materiele lasten luisvestinqslaston ;hafapparatuur Bureau kosten boeken/tijdschriften Ibindwerk reiskosten binnenland raskosten buitenland (niet congressen) verbl ij f-/pen s ion kosten ;pmputeraccessoires en -papier, toner ^ ^ Ikantoorartihelen en foto'/av-materialen iheden door derden derden uitbestede diensten ;ontnbuties, verzekeringen [oyerige a[ganene kosten subsidies en bijd ragen totaat mateneie fasten I (xploitatieresultaat FBnancieel resultaat PO-I

11 Specificatie staatvan baton en fasten 2012 Staat van baten en fasten - project Arabxoh Cftn Chnatendom in Oflatgur Chrwt^rab. BiWKigrofie ZOOMS. UitwiBMling CtujfRwnwnie) 200(107 - Rusaiscn Chnttendom real 201? j t>egr2012 ful b»gr.2 Baten ijdrage SAI subsidies en bijdragen ikomsten uit detachering ihomsten uit dienstvetlening_ Imutaties onderhanden werk inkomsten uit verzekering zjekteverzuinr Personele fasten vakantietoetage Ipensioenlasten I eindh effing spaarloon ;iale lasten bijdrage2vw I satariskosten intern reiskosten woon-werk , I Ziekteverzuimverzekenng kosten ISubsidieloonkosten iij dragon (promo vendi] totaal personele lasten Materiele lasten h uis vesti ng slasten [ aanschaf apparatuur ikosten boeken / tijdschriften indwerk wrbli]f-/pensionkosten ;omputeraccessolres en rirukwerk ^ kantoorartikelen en foto-/av-materialen /ertasfwefkzaamheden door derden ige aan derden uitbestede diensten representatiekosten ;ontributies, verzekeringen loverige algemene kosten ^_bsid ies en^ bij d rag en totaal materiele fasten cploitatieresultaat ii Hnancieel resultaat Ir&ntebaten fankkosten 29.02^1

12 Specificatie staat van baten en lasten 2012 Staatvan baten enfasten -project Synscht Spn-ttualltert Christemfom en telam promotw 0,Kws6l tewatobtvua'dam totaat tfplts 20 Baten roa) 2012 b»gr 2012 m»l 2011 r-i 2012 f bcgr.2012 begf.2 IbijdnageSAI bijdrageru [bijdrageknr ; subsidies en bijdragen [inkomsten uit detachering inkomsten uit dienstveriening lutaties ondertianden work overige inkomsten [inkomsten uit verzekering ziekteverzuim , , , , Lasten Personele lasten Ibrutosalaris Igratificatie [eindheffing spaarloon J;583_l budr«gezyw Isalariskosten intern reiskosten woon-werk Ziekteverzuii overige personde kostsn ibsidie loonhosten I bij.clra9en.(p.ropr!p.^end '1 tofaal personele lasten S5I 225<81 Materiele lasten i u^s vesting slasten aanschaf apparatuur iboeken/tijdschriften Ibindwerk askosten buitenland (niet congressen) verbl ij f-/pen s ion kosten iputeraccessoires en -papier.joner ,150 7sau Lantoorartikelen en foto-/av-materialen vertaalwerkzaamheden door derdi oyerige aan derden uitbestsde diensten representauekosten :ontributies, vsrzekeringen ]Q algemene kosten iubsidies en bijdragen , r i' I ^ j 3 SB 5S Exploitatieresultaat Pinancieel resultaat rjntot»fn Ibankkosten totaal matenele fasten BO !i m I

13 bijlage bij jaarrekening 2012 IVOC Toelichting op Staat van baten en lasten 2012 en verklaring verschillen met begroting 2012 bedraaen in BATEN Inkomsten uit detachering en uit subsidies/donaties omvat de volgende baten: SAI-bijdrage, de hoogte ervan wordt bepaald door het tekort op de exploitatie indien geen bijdrage van de SAI zou warden ontvangen - Bijdrage RU-CvB Bijdrage KNR/PIN - Overige bijdragen orden en congregaties - Mutaties OHW: promotieproject Syrische Spiritualiteit Overige inkomsten: - Dekking kosten leerstoel VU uit hiervoor ontvangen voorschotten Bijdrage RU-FTR voor conferentie HT Handboek OC Overige Inkomsten uit verzekering ziekteverzuim Verschillen to.v. begroting 2012 Baten, exclusief SAI-bijdrage (begroot: ) Lasten (begroot: ) Financieel resultaat (begroot: 2.850) 440 Exploitatieresultaat, exclusief SAI-bijdrage SAI-bijdrage (begroot: ) Exploitatieresultaat De belangrijkste verschinen met de begroting betreffen: Extra bijdrage RU-FTR voor conferenties meer dan begroot - Inkomsten uit verzekering ziekteverzuim hoger dan begroot - Mutaties onderhanden werk lager dan begroot: 1 promovendus verblijf inkomsten uit dienstverlening / detachering iets hoger dan begroot - Overige inkomsten orden en congregaties lager dan begroot Personele lasten (70% van de totale lasten in 2012). De personeie lasten zijn hoger dan begroot. De belangrijkste verschillen met de begroting 2012 betreffen: Ziekteverzuimverzekering eerder onder dienstverlening derden begroot Subsidie loonkosten niet eerder in realisatie Bijdrage promovendi lager dan begroot Reiskosten woon/werk lager dan begroot (vanwege AV JvK) Nlaterieie fasten (30% van de totale lasten in 2012). De materieie lasten zijn lager dan begroot. De belangrijkste verschillen met de begroting 2012 betreffen: Bureaukosten apart begroot als porti/telefoon/computer-accessoires/papier/toner en drukwerk/ kopieerkosten: bijna alle posten lager dan de begroting. Reiskosten binnen/buitenland alsmede congressen/verblijf en pensionkosten: bijna alle posten lager dan begroot (o.m. door geoormerkte extra subsidies) - Boeken/tijdschriften/bindwerk: vanwege onzekerheid toekomst IvOC bieb minder aanschafbudget naar UB dan begroot; tijdelijk bevriezen collectie - Overige aan derden uitbestede diensten; in realisatie zonder ziektekostenverzekering; begrotingsondersteuning veel goedkoper dan begroot - Vertaalwerkzaamheden voor handboek niet in dit Jaar Financieel resultaat In realisatie alleen rentebaten op IvOC rekening en bankkosten daarvan opgenomen Bo! Accountants _1 <et voor waarmerkdoeteinden

14 bijlage bij jaarrekening 2012 IVOC Analyse verschillen realisatie 2012 vs realisatie 2011 Staat van t>aten en lasten realisatie2012 realisatie2011 \/ersghil real.2012-real.2011 Bate n bijdrage SAI bijdrage RD bijdrage KNR overige subsidies en bijdragen inkomsten uit detachering ) ' inkomsten uit dienstveriening mutaties onderhanden werk overige inkomsten inkomsten uit verzekering ziekteverzuim ) 511 5> ' Totaal baten Lasten Personele fasten bruto salaris vakantietoelage sociale lasten / pensioenpremie salariskosten intern reiskosten woon-werk overige personele kosten Ziekteverzuimverzekering bijdragen (promovendi) ) ) 227-8> ) totaal personele fasten Materieie fasten huisvestingslasten aanschaf apparatuur bureaukosten boeken / tijdschriften bindwerk porti telefoonkosten reiskosten binnenland verblijf-/pensionkosten congressen reiskosten buitenland ' ) > ) drukwerk overige aan derden uitbestede diensten representatiekosten contributies, verzekeringen > > overige algemene kosten subsidies en bijdragen totaal materiele lasten Totaal lasten Resultaat ; 205 Financieel resultaat rentebaten bankkosten ) 48 14) Exploitatieresultaat 0-0-i _1 Bo! Accountants y"...^..,'l fnkel voor waarmerkdoeteinden

15 bijlage bij jaarrekening 2012 IVOC Toelichting (alleen de grotere verschillen tussen begroting en realisatie warden toegelicht) Baten 1) Meer bijdrage SAI nodig om exploitatie op 0 te krijgen Overige subsidies van ordes en congregaties in 2012 minder. (in 2011 veel vooruitontvangen 2) bedragen voor leerstoel) 3) Inkomsten vanwege detachering naar Munster/VWS project beeindigd in nov ) Mutaties onderhanden werk meer vanwege verblijf promovendus Overige inkomsten; in deze post is opgenomen vooruit ontvangen bedragen voor leerstoel VU/PThU 5) in geactiveerd. In 2012 was er een extra bijdrage vanwege FTR voor conferentie HT 6) Inkomsten uit ziekteverzuim verzekering totjuli 2012 vanwege pensioen MS Totaal minder baten 2012 tov realisatie 2011 zonder bijdrage SAI Lasten 7) Brutosalaris en vakantiegeld lager vanwege minder fte beheer en secretariaat; sociale lasten en pensioen hoger door wettelijke verplichtingen; reiskosten woon/werk minder; 8) Bijdrage promovendi lager - minder verblijfsmaanden Materiele lasten 9) Bureaukosten in een post in 2011, in meerdere posten verdeeld in totale kosten lager 10) Boeken en tijdschriften: niet volgens begroting overgemaakt naar budget UB Reiskosten binnen en buitenland; verblijf/pensionkosten; congressen allemaal lager dan realisatie 11) ) Representatiekosten lager - afscheid MS; bibliotheektentoonstelling 13) Contributies en verzekeringen - onder post aan derden uitbestede diensten in 2011 Totaal minder aan materiele lasten in 2012 Totaal minder aan lasten in 2012 tov 2011 Totaal minderaan personele lasten in Financieel resultaat 14) In 2012 werd rente genoten op voorschotten op SAI-bijdrage. Hoeveelheid liquide middelen in kas werd laag gehouden, net als in Bol Accountarifs EpKei voor waarmerkdoeleinden^

16 STRIKTVERTROUWELUK Stichting Instituut voor Oosters Christendom Erasmusplein HT NUMEGEN Accountancy " Fiscaal a Jurictisch n Corporate Finance Internationaal HRM Onderwerp Besprekingsverslagjaarrekening 2012 Ons kenmerk P Behandeld door T.J.T. Peeters MSc Nijmegen 24juni2013 Geachte heer/mevrouw, Bijgaand zenden wij u het verslag van de bespreking d.d. 11juni Wij vertrouwen erop hiermee van dienst te zijn geweest. Met vriendelijke greet, Bol Accountants A.J.H. Klomp RA 13 Lh Bol Accountants. Bijsterhuizen Postbus GJ Nijmegen.- infoobolaccountants.nl. t (024) " f (024) KvK Bol Accountants is een handelsnaam van Bol Accountants B.V. Aangesloten bij The Leading Edge Alliance en Kreston International. Onze algemene voorwaarden vjndt u op onze website

17 STRIKTVERTROUWELUK Aan hetbestuurvan Stichting Instituut voor Oosters Christendom Erasmusplein HT NUMEGEN Accountancy Fiscaal Juridisch n Corporate Finance s Internationaal HRM Onderwerp: Openbaarmaking controleverklaring Ons kenmerk P Behandetd door T.J.T. Peeters MSc Nijmegen 20juni2013 Geachte bestuur, Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de als bijlage toegevoegde controleverklaring wordt opgenomen in de jaarrekening Deze jaarrekening dient te warden uitgebracht overeenkomstig het aan ons voorgelegde definitieve concept waarvan het balanstotaal sluit op , het eigen vermogen op en het resultaat op nihil. Een gewaarmerkt exemplaar van deze jaarrekening is ter identificatie gewaarmerkt bijgevoegd. Tevens bevestigen wij u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring openbaar wordt gemaakt, mits de opgemaaktejaarrekening door het bestuur ongewijzigd wordt vastgesteld. Deze jaarrekening dient te warden vastgesteld in een vergadering van het bestuur en de vaststelling/goedkeuring dient te warden genotuleerd. Indien het bestuur wijzigingen in de jaarrekening wenst aan te brengen, verzoeken wij u ons daarover te informeren. Een exemplaar van de jaarrekening dient te warden ondertekend door het bestuur. Wilt u voor ons dossier ook een jaarrekening ondertekenen en retourneren? Wij zijn gaarne tot nadere toelichtingen bereid. Met vrienddijke grbet, Bol Accountants AJ.H. Klomp RA ^^. Bol Accountants. Bijsterhuizen Postbus GJ Nijmegen. t (024) 366 S f (02.!) 3n KvK " Bol Accour-itanf, is een h.andelsnaam van Bol Accountants B.V. Aangesioten b1j The Leading Edge A'.liance en Kreston International" Onze algemene voorwaarden vindt u op onze website

18 Hetbestuurvan Stichting Instituut voor Oosters Christendom Erasmusplein HT NUMEGEN Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Wij hebben dejaarrekening 2012 van Stichting Instituut voor Oosters Christendom te Nijmegen gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met algemeen in Nederland aanvaarde grondslagen voor de financiele verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordetijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van dejaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van deinterne beheersingvan destichting. Een controleomvattevens het evalueren van de Bol Accountants «Bijsterhuizen 1136 " Postbus 6861» 6503 GJ Nijrnegen " infogbolaccountants.n1. " wv/w.bolaccountants.nl t (024; f (024) » KvK E. Bot Accountants is een handeisnaan-i van Bol Accountants B.v. Aangesloten b;j The Leading Edge Alliance en Kreston International" Onze algemens voorwaarden vindt u oo onze v.'ebsite

19 geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiele verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van dejaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Instituut voor Oosters Christendom per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met aigemeen in Nederland aanvaarde grondslagen voor de financiele verslaggeving. Nijmegen, lljuni 2013 Bol Accountants B.V A.J.H. Klomp Registeraccountant

INSTITUUT VOOR OOSTERS CHRISTENDOM. Jaarrekening Geen accountantscontrole toegepast

INSTITUUT VOOR OOSTERS CHRISTENDOM. Jaarrekening Geen accountantscontrole toegepast INSTITUUT VOOR OOSTERS CHRISTENDOM Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Inhoud.......1 Algemene grondslagen voor de jaarrekening.. 2 Balans.... 3 Specificatie balans... 4-5 Liquiditeitspositie...

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR OOSTERS CHRISTENDOM. jaarrekening Concept - geen accountantscontrole toegepast

INSTITUUT VOOR OOSTERS CHRISTENDOM. jaarrekening Concept - geen accountantscontrole toegepast INSTITUUT VOOR OOSTERS CHRISTENDOM jaarrekening 2015 Concept - geen accountantscontrole toegepast jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Inhoud.......1 Algemene grondslagen voor de jaarrekening..

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR. jaarrekening 2015 OOSTERS CHRISTENDOM. Enke! voor ^sarmerkdoeieindei- Bol Accountanis

INSTITUUT VOOR. jaarrekening 2015 OOSTERS CHRISTENDOM. Enke! voor ^sarmerkdoeieindei- Bol Accountanis INSTITUUT VOOR OOSTERS CHRISTENDOM jaarrekening 2015 Bol Accountanis Enke! voor ^sarmerkdoeieindei- jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Onderwerp Inhoud. Algemenegrondslagen voor de jaarrekening...,...2 Balans.

Nadere informatie

OOSTERS CHRISTENDOM. jaarrekening 2014

OOSTERS CHRISTENDOM. jaarrekening 2014 INSTITUUT VOOR OOSTERS CHRISTENDOM jaarrekening 204 BojAQ^untants Enk&l' jaarrekening 204 Inhoudsopgave Onderwerp Paaina Inhoud.. Algemene grondslagen voor de jaarrekening...2 Balans... ". " "".. ^^^^^

Nadere informatie

Accountancy STRIKT VERTROUWEUJK Het bestuurvan Titus Brandsma Instituut. Behandeld door. TJ.T. Peeters MSc

Accountancy STRIKT VERTROUWEUJK Het bestuurvan Titus Brandsma Instituut. Behandeld door. TJ.T. Peeters MSc Accountancy STRIKT VERTROUWEUJK Het bestuurvan Titus Brandsma Instituut Erasmusplein 1 6525 HT NUMEGEN Fiscaat Juridisch Corporate Finance Internationaal HRM Onderwerp: Openbaarmaking controleverklaring

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR OOSTERS CHRISTENDOM. jaarrekening Boi Accountants. Enksi vosjf waarmgrkdoeie'ndsn

INSTITUUT VOOR OOSTERS CHRISTENDOM. jaarrekening Boi Accountants. Enksi vosjf waarmgrkdoeie'ndsn INSTITUUT VOOR OOSTERS CHRISTENDOM jaarrekening 2013 Boi Accountants Enksi vosjf waarmgrkdoeie'ndsn jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Qnderwerp Paaina Inhoud..1 Algemene grondslagen voor de jaarrekening...2

Nadere informatie

JAARRAPPORT. Titus Brandsma Instituut

JAARRAPPORT. Titus Brandsma Instituut JAARRAPPORT 2015 Titus Brandsma Instituut (bedragen in euro's) 31-12-2015 31-12-2014 ACTIVA FINANCIËLE ACTIVA Effectenportefeuille 4.269.043 5.474.130 VLOTTENDE ACTIVA Debiteuren 10.344 34.424 Nog te ontvangen

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Adres Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Tel. (020) 535 30 30 Fax (020) 535 30 31 E-mail Internet IBAN BIC info@diaconie.org

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

JAARREKENING. Stg. Parlementaire Geschiedenis. Cluster Ondersteuning Dienst CIF - afdeling CFA mei 2017

JAARREKENING. Stg. Parlementaire Geschiedenis. Cluster Ondersteuning Dienst CIF - afdeling CFA mei 2017 JAARREKENING 2016 Stg. Parlementaire Geschiedenis Cluster Ondersteuning Dienst CIF - afdeling CFA mei 2017 JAARREKENING 2016 SPG INHOUDSOPGAVE Onderwerp Pagina Inhoud........ 1 1. Balans.... 2 2. Liquiditeitspositie....

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 I Algemeen 2 II Financieel beleid 2 III Vaststelling van jaarrekening 2013 3 IV Bespreking van de baten en lasten 3 V Bespreking van de financiële

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen. Aan de Raad van Toezicht en het Bestuur van Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Zutphen Postbus 4018 7200 BA ZUTPHEN 30 juni 2016 drs. W.W.L.A. Wentink 088 288 24 65 3114098740/2016.057073/MD

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 7 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 50PLUS, HILVERSUM 3.1 Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

jaarrekening Stg Oecumenische Studentenkerk Nijmegen Cluster Ondersteuning Dienst CIF - afdeling CFA maart 2017

jaarrekening Stg Oecumenische Studentenkerk Nijmegen Cluster Ondersteuning Dienst CIF - afdeling CFA maart 2017 jaarrekening 2016 Stg Oecumenische Studentenkerk Nijmegen Cluster Ondersteuning Dienst CIF - afdeling CFA maart 2017 Jaarrekening 2016 Stg Oecumenische Studentenkerk Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Inhoud.......1

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente.

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente. Del itte. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Velsen Posthus 456 1970 AL IJMUDEN

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2012 Datum:30 september 2013 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIEF PASSIEF. Genootschap Nederland-Israel, Amsterdam 31-12-2013 31-12-2012. Liquide middelen 34.296 33.

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIEF PASSIEF. Genootschap Nederland-Israel, Amsterdam 31-12-2013 31-12-2012. Liquide middelen 34.296 33. Genootschap Nederland-Israel, Amsterdam 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 31-12-2013 31-12-2012 ACTIEF Liquide middelen Overiopende activa (te vorderen posten) 34.296 33.745 839 1.218 35.135 34.963 PASSIEF

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

DEV DRV Accountants & Adviseurs Beetsstraat 1 1 Postbus 1602 13260 BC Oud-Beijerland T 0186-642222 1 oud-beijerland@drv.n11 www.drv.n1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Van der Nootstraat 2 Fax: +31 88 407 33 55 8913 HV Leeuwarden, Netherlands ey.com Building a better Postbus 727 8901 BM Leeuwarden, Netherlands Gemeenteraad

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey. Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.corn Building a better Postbus 997 9700 A2 Groningen, Netherlands Aan het

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588 De10 tte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Amhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013 STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema,

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema, De 0 tte. Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9702 www.delojtte.nl Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE (OOKU) 5OPLUS, HILVERSUM JAARREKENING 2014

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE (OOKU) 5OPLUS, HILVERSUM JAARREKENING 2014 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE (OOKU) 5OPLUS, HILVERSUM JAARREKENING 2014 7 ACTIVA 31 december 31 december 3.1. Balans per 31. december 2014 8 279.514 243.414 Kortiopende schulden 31.022 Algemene

Nadere informatie

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le Administratie ccura en Belastingadvies DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS DIERENARTSEN TE UT RECHT Rapport inzake jaarstukken 2011 Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS www.youraa.n1 Stichting Cement T.a.v. het bestuur Sint Josephstraat 18 5211 NJ Den Bosch Datum: Uw kenmerk: Doorkiesnummer: E-mail: 9 maart 2016 072 51 40 680 marc.vanderhout@youraa.n1

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff.

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff. Jaarrekening 2012 Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag T.a.v. De directeur Cultuur De heer P.G.T.Broekhoff Postbus 12652 2500 DP Den Haag Betreft : definitieve jaarrekening 2012 Den Haag,

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting lmpuls Foundation

Jaarrekening 2014 Stichting lmpuls Foundation Jaarrekening 2014 Stichting lmpuls Foundation Amsterdam Jaarrappoft 2014 INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht Pagina 3 JAARREKENING 1 2 3 4 5 Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur,

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur, Del o itte. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.ni Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr"- B.V.O.:

Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr- B.V.O.: Kunst Educatie Scholen Woerden Gemeente Woerden UVO T.a.v. Mevr. E. Haak-Nieboer Postbus 45 3440 AA Woerden Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr"- B.V.O.: 2 8 APR. 2015. 24 april 2015 Beste Erie, In de bijlage

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2012-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 15 februari

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant

Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Ernst & Young Accountants LLP Wassenaai seweg 80 2596CZ Den Haag Postbus 90636 2509LP Den Haag TeL: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 4187 www.eyn VERTROUWELIJK Het bestuur van Servicepunt7 1 Postbus

Nadere informatie

Stichting Limburgse Kastelen te Maastricht. Jaarrekening 2012. bmr identificalie. accounli adviseurs

Stichting Limburgse Kastelen te Maastricht. Jaarrekening 2012. bmr identificalie. accounli adviseurs Stichting Limburgse Kastelen te Maastricht Jaarrekening 2012 bmr identificalie accounli adviseurs Inhoud. Pagina Algemeen 2 Balans per 31 december 2012 5 Rekening van baten en lasten over 2012 7 Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

DeloItte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht t.a.v. de raadsgriffier, de heer mr. A.P.M.A.F. Bergmans Postbus AA PAPENDRECHT

DeloItte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht t.a.v. de raadsgriffier, de heer mr. A.P.M.A.F. Bergmans Postbus AA PAPENDRECHT DeloItte. Deloftte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen. De leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland Postbus 3061 2601 DB Delft 22 juni 2010 H.E. de Winter /A10.52-14. Accountantsverklaring jaarrekening 2009 Geachte leden van

Nadere informatie

5OPLUS. Financieel verslag OPLUS DEN HAAG

5OPLUS. Financieel verslag OPLUS DEN HAAG 1 5OPLUS Financieel verslag 2016 5OPLUS DEN HAAG Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag 3 2. Activiteitenverslag 7 3. Jaarverslag 3.1 Balans per 31 december 2016 9 3.2 Rekening van kosten en opbrengsten over

Nadere informatie

Verantwoording bijdrage fractieondersteuning Statenfractie Partij voor de Dieren Gelderland. Jaarrekening 2013

Verantwoording bijdrage fractieondersteuning Statenfractie Partij voor de Dieren Gelderland. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 213 Verantwoording bijdrage fractieondersteuning 213 Statenfractie Partij voor de Dieren Gelderland. Partij voor de Dieren Gelderland pagina 1 van 1 Jaarrekening 213 Inhoudsopgave Inhoudsopgave............................................................2

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

, als volgt te verwerken:

, als volgt te verwerken: Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie