INSTITUUT VOOR. jaarrekening 2012 OOSTERS CHRISTENDOM. Enkel^oor ikel^cx waarmerkdoeleinden. Bot Accountants

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSTITUUT VOOR. jaarrekening 2012 OOSTERS CHRISTENDOM. Enkel^oor ikel^cx waarmerkdoeleinden. Bot Accountants"

Transcriptie

1 INSTITUUT VOOR OOSTERS CHRISTENDOM jaarrekening 2012 Bot Accountants Enkel^oor ikel^cx waarmerkdoeleinden

2 jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Inhoud..1 Algemenegrondslagen voor de jaarrekening...2 Balans...3 Specificatie balans Liquiditeitspositie...6 Staatvan baten en lasten...7 Specificatie staat van baten en fasten per project Toelichting op Staat van baten en fasten 2012 en verklaring verschillen met begroting Analyse verschillen realisatie 2012 vs realisatie Bol Accountants Enkt/voor waarmerkdoeleinden

3 Algemene grondslagen voor dejaarrekening Dejaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen in Nederland aanvaarde grondslagen voor de financiele verslaggeving. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Waardering activa en passiva Alle activa en passiva warden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Materiele activa Het archiefvan het tijdschrift Het Christelijk Oosten, het bibliotheekbezit van het instituut en de inventaris van het instituut zijn elk gewaardeerd op 0,45 (NLG 1,00). Vorderingen in rekening-courant Dit betreft het saldo van de vermogensopbrengsten van de Stichting Assumptie-lnitiatief (SAI), die door de SAI als subsidies ter beschikking warden gesteld, vermeerderd met van de SAI nog te ontvangen rente en verminderd met de voorschotten die door de SAI zijn ontvangen. Projecten in uitvoering / voomitontvangen inkomsten Projecten in uitvoering worden gewaardeerd tegen bestede kosten. Verwachte toekomstige verliezen warden voorzien in de periode waarin komt vast te staan dat er sprake is van verliesgevende projecten en warden in mindering gebracht op de post projecten in uitvoering. Projecten die een debetstand vertonen, warden gepresenteerd onder projecten in uitvoering. Projecten die een creditstand vertonen, warden gepresenteerd onder vooruitontvangen inkomsten aan de passiefzijde van de balans. Kortlopende schulden Dit betreffen niet rentedragende verplichtingen aan crediteuren en nog te betalen lasten. Vooruitontvangen bedragen Betreffen voor het meerendeel subsidies met een concrete bestedingsverplichting. Resultaatbepaling De baten en lasten warden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Bol Accountants Enk^Tvoor waarmerkdoeleinden y

4 Balans per 31 december 2012 en per 31 december 2011 Omschrijving ACTIVA 1. Materiele activa 2. Liquids middelen 3. Vorderingen in rekening-courant 4. Overlopende activa Totaal activa in in PASSIVA 5. Eigen vermogen 6. Voorzieningen 7. Kortlopende schulden 8. Vooruitontvangen bedragen Totaal passiva Bol Accountants Enl)(fel voor waarmerkdoeleinden

5 Specificatie van de balans per 31 december Materiele activa archiefvan het tijdschrift 'Met Christelijk Oosten bibliotheekbezit van het instituut inventaris van het instituut 2. Specificatie liquide middelen kas ING zkl rekening ING zkl spaarrekening totaal 3. Vorderingen in rekening-courant Dit betreft het saldo van de vermogensopbrengsten van de Stichting Assumptie-lnitiatief(SAI), die door de SAI als subsidies ter beschikking warden gesteld, vermeerderd met van de SAI nog te ontvangen rente en verminderd met de voorschotten die van de SAI zijn ontvangen. saldoopoi ontvangen in 2012 subsidie 2012 (nog te ontvangen) rente SAI Overlopende activa vooruitbetaalde kosten ABN-AMRO Ayden premie bestuursverzekering 2013 Abonnementskosten nog Ie ontvangen bedragen Teule H Nationals Nederlanden RU nog te ontvangen rente ING zkl spaarrekening rente 2012 bijdrage RU-FU studiereis Syrie apr-mei 2010 en saldo ABN-rek restitutie premie ziekengeld 2012 toekenning financiele bijdrage reiskosten Eigen vermogen eigen vermogen op resultaat2012 eigen vermogen op Kortlopende schulden RU -eenheden RU / CF-FB RU / CF-FB RU/UCI RU / Fac.Unie-Theologie Ovehge crediteuren Belastingdienst Bol accountants Bol accountants Peeters Publishers Teule H Berchmanianum ING verplichting vakantietoelage tbv reizen Irak i.k.v. boek over Te betalen nettoloon Restaurant de Stadstuyn lunch (factuur VF ) catering jubileum (factuur VF ) Telefoonkosten aug-nov 2012 (factuur ) telefoonkst dec 2012 (schatting) subtotaal RU loonheffing december2012 accountantscontrole 2012 Nota t/m november 2012 te weinig betaald op factuur laptop en afwikkeling reisdeclaratie logies H. Teule 2011 betalingsverkeer kw Irak (onderzoek Iraakse Christenen) totaal generaal Bol Accountants _1 Enkel vp6r waarmerkdoeleinden

6 Specificatie van de balans per 31 december Vooruitontvangen bedragen ScheerA.H.M. Koinonoyntes/Communicantes diverse subsidienten RD - Fac. Theologie Koinonoyntes/Communicantes Stg Benevolentia legaat P vd Aalst Stg Benevolentia Stg Benevolentia PCN Kerkinactie Global Stg Sormani Fonds bijdrage bibliotheek voor speciale boeken donatie tbv boeken Kirov subsidies voor junior onderzoekers bijdrage reis India gereserveerd voor 2e sessie subisidie tbv uitwisseling Cluj subs promotie G.Kessel (start 2009) subsidie heruitgave Ned. Handboek Oosters Christendom leerstoel VU leerstoel VU leerstoel VU Vooruitontvangen voor onderhandenwerkprojecten Syrische Spiritualiteit (4-jarig promotie-onderzoek) subsidie Abdij v Berne subsidie Benevolentia subsidie Sormani Fonds af: bestede kosten Christendom en Islam (4-jarig promotie-onderzoek) subsidie Vr van Bethanie af: bestede kosten I boi AccGijniante ^E)?fkel voor waarmerkdoeleinden 56380CM

7 Liquiditeitspositie Liquiditeitspositie bedragen in euro's materieie activa liquide middelen vordering in rekening-courant vooruitbetaalde kosten nog te ontvangen bedragen verstrekte voorschotten vooruitontvangen inkomsten vooraeningen nog te betalen kosten betalingen onderweg projecten in uitvoering vrij besteedbaar eigen vermogen Bol Accountants Ei)(fei voor waarmerkdoeleinden

8 Staat van baten en lasten 2012 Staat van baten en lasten totaal real begr real Baten bijdrage SAI bijdrage RU bijdrage KNR overige subsidies en bijdragen inkomsten uit detachering inkomsten uit dienstverlening mutaties onderhanden werk overige inkomsten inkomsten uit verzekering ziekteverzuim Totaal baten Lasten IPersonele lasten Ibruto salaris Igratificatie vakantietoelage Ipensioenlasten eindheffing spaarioon sociale lasten bijdragezvw reiskosten woon-werk [Ziekteverzuimverzekering [overige personele kosten Subsidie loonkosten bijdragen (promovendi) totaal personele lasten IMatsrielelasten huisvestingslasten aanschaf apparatuur bureaukosten Iboeken/tijdschriften bindwerk DOrti telefoonkosten reiskosten binnenland [reiskosten buitenland (niet congressen) congressen verblijf-/pensionkosten computeraccessoires en -papier, toner drukwerk kopieerkosten kantoorartikelen en foto-/av-materialen vertaalwerkzaamheden door derden loverige aan derden uitbestede diensten representatiekosten [contributies, verzekeringen overige algemene kosten subsidies en bijdragen totaal materieie fasten Totaal lasten Expioitatieresultaat Financieel resultaat rentebaten bankkosten Exploitatieresultaat Bol Accountants Effkel voor waarmerkdoeteinden

9 Specificatie staatvan baten en lasten 2012 Staat van baten en fasten - project i^ajgmwen bfwiothwk puUicatwa Baten.at 2012 I begr 2012 f rsal 2011 bijdragesai IbijdrageRU KNR subsidies en bijdragen inkomsten uit detachering inkomsten uit dienstverlt itaties onderhanden werk loverige inkomsten I 'nkomsten u it verzekering ziekteverzuim^ Lasten Personele lasten , budtage2vw_ I salariskosten intern Ireiskoslen woon-werk ' I ^Jey?YeI'zu im verzehering werige personde kosti ISubsidie loonhosten I bijdragen (promo vendi) _yoo totaal personele fasten Materiele lasten hyisvestingslasten laanschafapparatuur boeken / tijdschriften bindwerk 'eiskosten binnenland -eiskosten buitenland (niet congi I congressen^ vetbtijf-/pensionkosten cofnputeraccessoires en -papier, toner drukwerk Lantoorartikelen en foto-/av-materialen K slcpntnbuties, ^ I I vertaalwerkzaamheden door derden [overige aan derden uitbestede diensten representatiekosten verzekeringen [c^engealgemene kosten I subsidies en bijdragen Ii :xploitatieresultaat Sfinancieel resultaat Tpntebaten tofaal matenele lasten ^nhhosten 128- J5J i(d I

10 Speclficatie staat van baten en lasten 2012 I Staat van baten en lasten - project foooofi. Kard.Wlltebfand! tegut P vet Aaltt tofaalkplta 10 Baten "w2 raal f begr.mist j real begr 2012 bijdrage SAI^ inkomsten uit ver2ekering ziektevei Lasten Personele lasten eindhefflng spaarloon I socials lasten ,118 Isalariskosten intern Ireiskosten woon-werk! Ziekteverzu imverzek ering [ovenge personele kosten Subside loonkosten b[jdragen( prom oven di) totaal personele lastef TO262) f Materiele lasten luisvestinqslaston ;hafapparatuur Bureau kosten boeken/tijdschriften Ibindwerk reiskosten binnenland raskosten buitenland (niet congressen) verbl ij f-/pen s ion kosten ;pmputeraccessoires en -papier, toner ^ ^ Ikantoorartihelen en foto'/av-materialen iheden door derden derden uitbestede diensten ;ontnbuties, verzekeringen [oyerige a[ganene kosten subsidies en bijd ragen totaat mateneie fasten I (xploitatieresultaat FBnancieel resultaat PO-I

11 Specificatie staatvan baton en fasten 2012 Staat van baten en fasten - project Arabxoh Cftn Chnatendom in Oflatgur Chrwt^rab. BiWKigrofie ZOOMS. UitwiBMling CtujfRwnwnie) 200(107 - Rusaiscn Chnttendom real 201? j t>egr2012 ful b»gr.2 Baten ijdrage SAI subsidies en bijdragen ikomsten uit detachering ihomsten uit dienstvetlening_ Imutaties onderhanden werk inkomsten uit verzekering zjekteverzuinr Personele fasten vakantietoetage Ipensioenlasten I eindh effing spaarloon ;iale lasten bijdrage2vw I satariskosten intern reiskosten woon-werk , I Ziekteverzuimverzekenng kosten ISubsidieloonkosten iij dragon (promo vendi] totaal personele lasten Materiele lasten h uis vesti ng slasten [ aanschaf apparatuur ikosten boeken / tijdschriften indwerk wrbli]f-/pensionkosten ;omputeraccessolres en rirukwerk ^ kantoorartikelen en foto-/av-materialen /ertasfwefkzaamheden door derden ige aan derden uitbestede diensten representatiekosten ;ontributies, verzekeringen loverige algemene kosten ^_bsid ies en^ bij d rag en totaal materiele fasten cploitatieresultaat ii Hnancieel resultaat Ir&ntebaten fankkosten 29.02^1

12 Specificatie staat van baten en lasten 2012 Staatvan baten enfasten -project Synscht Spn-ttualltert Christemfom en telam promotw 0,Kws6l tewatobtvua'dam totaat tfplts 20 Baten roa) 2012 b»gr 2012 m»l 2011 r-i 2012 f bcgr.2012 begf.2 IbijdnageSAI bijdrageru [bijdrageknr ; subsidies en bijdragen [inkomsten uit detachering inkomsten uit dienstveriening lutaties ondertianden work overige inkomsten [inkomsten uit verzekering ziekteverzuim , , , , Lasten Personele lasten Ibrutosalaris Igratificatie [eindheffing spaarloon J;583_l budr«gezyw Isalariskosten intern reiskosten woon-werk Ziekteverzuii overige personde kostsn ibsidie loonhosten I bij.clra9en.(p.ropr!p.^end '1 tofaal personele lasten S5I 225<81 Materiele lasten i u^s vesting slasten aanschaf apparatuur iboeken/tijdschriften Ibindwerk askosten buitenland (niet congressen) verbl ij f-/pen s ion kosten iputeraccessoires en -papier.joner ,150 7sau Lantoorartikelen en foto-/av-materialen vertaalwerkzaamheden door derdi oyerige aan derden uitbestsde diensten representauekosten :ontributies, vsrzekeringen ]Q algemene kosten iubsidies en bijdragen , r i' I ^ j 3 SB 5S Exploitatieresultaat Pinancieel resultaat rjntot»fn Ibankkosten totaal matenele fasten BO !i m I

13 bijlage bij jaarrekening 2012 IVOC Toelichting op Staat van baten en lasten 2012 en verklaring verschillen met begroting 2012 bedraaen in BATEN Inkomsten uit detachering en uit subsidies/donaties omvat de volgende baten: SAI-bijdrage, de hoogte ervan wordt bepaald door het tekort op de exploitatie indien geen bijdrage van de SAI zou warden ontvangen - Bijdrage RU-CvB Bijdrage KNR/PIN - Overige bijdragen orden en congregaties - Mutaties OHW: promotieproject Syrische Spiritualiteit Overige inkomsten: - Dekking kosten leerstoel VU uit hiervoor ontvangen voorschotten Bijdrage RU-FTR voor conferentie HT Handboek OC Overige Inkomsten uit verzekering ziekteverzuim Verschillen to.v. begroting 2012 Baten, exclusief SAI-bijdrage (begroot: ) Lasten (begroot: ) Financieel resultaat (begroot: 2.850) 440 Exploitatieresultaat, exclusief SAI-bijdrage SAI-bijdrage (begroot: ) Exploitatieresultaat De belangrijkste verschinen met de begroting betreffen: Extra bijdrage RU-FTR voor conferenties meer dan begroot - Inkomsten uit verzekering ziekteverzuim hoger dan begroot - Mutaties onderhanden werk lager dan begroot: 1 promovendus verblijf inkomsten uit dienstverlening / detachering iets hoger dan begroot - Overige inkomsten orden en congregaties lager dan begroot Personele lasten (70% van de totale lasten in 2012). De personeie lasten zijn hoger dan begroot. De belangrijkste verschillen met de begroting 2012 betreffen: Ziekteverzuimverzekering eerder onder dienstverlening derden begroot Subsidie loonkosten niet eerder in realisatie Bijdrage promovendi lager dan begroot Reiskosten woon/werk lager dan begroot (vanwege AV JvK) Nlaterieie fasten (30% van de totale lasten in 2012). De materieie lasten zijn lager dan begroot. De belangrijkste verschillen met de begroting 2012 betreffen: Bureaukosten apart begroot als porti/telefoon/computer-accessoires/papier/toner en drukwerk/ kopieerkosten: bijna alle posten lager dan de begroting. Reiskosten binnen/buitenland alsmede congressen/verblijf en pensionkosten: bijna alle posten lager dan begroot (o.m. door geoormerkte extra subsidies) - Boeken/tijdschriften/bindwerk: vanwege onzekerheid toekomst IvOC bieb minder aanschafbudget naar UB dan begroot; tijdelijk bevriezen collectie - Overige aan derden uitbestede diensten; in realisatie zonder ziektekostenverzekering; begrotingsondersteuning veel goedkoper dan begroot - Vertaalwerkzaamheden voor handboek niet in dit Jaar Financieel resultaat In realisatie alleen rentebaten op IvOC rekening en bankkosten daarvan opgenomen Bo! Accountants _1 <et voor waarmerkdoeteinden

14 bijlage bij jaarrekening 2012 IVOC Analyse verschillen realisatie 2012 vs realisatie 2011 Staat van t>aten en lasten realisatie2012 realisatie2011 \/ersghil real.2012-real.2011 Bate n bijdrage SAI bijdrage RD bijdrage KNR overige subsidies en bijdragen inkomsten uit detachering ) ' inkomsten uit dienstveriening mutaties onderhanden werk overige inkomsten inkomsten uit verzekering ziekteverzuim ) 511 5> ' Totaal baten Lasten Personele fasten bruto salaris vakantietoelage sociale lasten / pensioenpremie salariskosten intern reiskosten woon-werk overige personele kosten Ziekteverzuimverzekering bijdragen (promovendi) ) ) 227-8> ) totaal personele fasten Materieie fasten huisvestingslasten aanschaf apparatuur bureaukosten boeken / tijdschriften bindwerk porti telefoonkosten reiskosten binnenland verblijf-/pensionkosten congressen reiskosten buitenland ' ) > ) drukwerk overige aan derden uitbestede diensten representatiekosten contributies, verzekeringen > > overige algemene kosten subsidies en bijdragen totaal materiele lasten Totaal lasten Resultaat ; 205 Financieel resultaat rentebaten bankkosten ) 48 14) Exploitatieresultaat 0-0-i _1 Bo! Accountants y"...^..,'l fnkel voor waarmerkdoeteinden

15 bijlage bij jaarrekening 2012 IVOC Toelichting (alleen de grotere verschillen tussen begroting en realisatie warden toegelicht) Baten 1) Meer bijdrage SAI nodig om exploitatie op 0 te krijgen Overige subsidies van ordes en congregaties in 2012 minder. (in 2011 veel vooruitontvangen 2) bedragen voor leerstoel) 3) Inkomsten vanwege detachering naar Munster/VWS project beeindigd in nov ) Mutaties onderhanden werk meer vanwege verblijf promovendus Overige inkomsten; in deze post is opgenomen vooruit ontvangen bedragen voor leerstoel VU/PThU 5) in geactiveerd. In 2012 was er een extra bijdrage vanwege FTR voor conferentie HT 6) Inkomsten uit ziekteverzuim verzekering totjuli 2012 vanwege pensioen MS Totaal minder baten 2012 tov realisatie 2011 zonder bijdrage SAI Lasten 7) Brutosalaris en vakantiegeld lager vanwege minder fte beheer en secretariaat; sociale lasten en pensioen hoger door wettelijke verplichtingen; reiskosten woon/werk minder; 8) Bijdrage promovendi lager - minder verblijfsmaanden Materiele lasten 9) Bureaukosten in een post in 2011, in meerdere posten verdeeld in totale kosten lager 10) Boeken en tijdschriften: niet volgens begroting overgemaakt naar budget UB Reiskosten binnen en buitenland; verblijf/pensionkosten; congressen allemaal lager dan realisatie 11) ) Representatiekosten lager - afscheid MS; bibliotheektentoonstelling 13) Contributies en verzekeringen - onder post aan derden uitbestede diensten in 2011 Totaal minder aan materiele lasten in 2012 Totaal minder aan lasten in 2012 tov 2011 Totaal minderaan personele lasten in Financieel resultaat 14) In 2012 werd rente genoten op voorschotten op SAI-bijdrage. Hoeveelheid liquide middelen in kas werd laag gehouden, net als in Bol Accountarifs EpKei voor waarmerkdoeleinden^

16 STRIKTVERTROUWELUK Stichting Instituut voor Oosters Christendom Erasmusplein HT NUMEGEN Accountancy " Fiscaal a Jurictisch n Corporate Finance Internationaal HRM Onderwerp Besprekingsverslagjaarrekening 2012 Ons kenmerk P Behandeld door T.J.T. Peeters MSc Nijmegen 24juni2013 Geachte heer/mevrouw, Bijgaand zenden wij u het verslag van de bespreking d.d. 11juni Wij vertrouwen erop hiermee van dienst te zijn geweest. Met vriendelijke greet, Bol Accountants A.J.H. Klomp RA 13 Lh Bol Accountants. Bijsterhuizen Postbus GJ Nijmegen.- infoobolaccountants.nl. t (024) " f (024) KvK Bol Accountants is een handelsnaam van Bol Accountants B.V. Aangesloten bij The Leading Edge Alliance en Kreston International. Onze algemene voorwaarden vjndt u op onze website

17 STRIKTVERTROUWELUK Aan hetbestuurvan Stichting Instituut voor Oosters Christendom Erasmusplein HT NUMEGEN Accountancy Fiscaal Juridisch n Corporate Finance s Internationaal HRM Onderwerp: Openbaarmaking controleverklaring Ons kenmerk P Behandetd door T.J.T. Peeters MSc Nijmegen 20juni2013 Geachte bestuur, Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de als bijlage toegevoegde controleverklaring wordt opgenomen in de jaarrekening Deze jaarrekening dient te warden uitgebracht overeenkomstig het aan ons voorgelegde definitieve concept waarvan het balanstotaal sluit op , het eigen vermogen op en het resultaat op nihil. Een gewaarmerkt exemplaar van deze jaarrekening is ter identificatie gewaarmerkt bijgevoegd. Tevens bevestigen wij u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring openbaar wordt gemaakt, mits de opgemaaktejaarrekening door het bestuur ongewijzigd wordt vastgesteld. Deze jaarrekening dient te warden vastgesteld in een vergadering van het bestuur en de vaststelling/goedkeuring dient te warden genotuleerd. Indien het bestuur wijzigingen in de jaarrekening wenst aan te brengen, verzoeken wij u ons daarover te informeren. Een exemplaar van de jaarrekening dient te warden ondertekend door het bestuur. Wilt u voor ons dossier ook een jaarrekening ondertekenen en retourneren? Wij zijn gaarne tot nadere toelichtingen bereid. Met vrienddijke grbet, Bol Accountants AJ.H. Klomp RA ^^. Bol Accountants. Bijsterhuizen Postbus GJ Nijmegen. t (024) 366 S f (02.!) 3n KvK " Bol Accour-itanf, is een h.andelsnaam van Bol Accountants B.V. Aangesioten b1j The Leading Edge A'.liance en Kreston International" Onze algemene voorwaarden vindt u op onze website

18 Hetbestuurvan Stichting Instituut voor Oosters Christendom Erasmusplein HT NUMEGEN Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Wij hebben dejaarrekening 2012 van Stichting Instituut voor Oosters Christendom te Nijmegen gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met algemeen in Nederland aanvaarde grondslagen voor de financiele verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordetijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van dejaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van deinterne beheersingvan destichting. Een controleomvattevens het evalueren van de Bol Accountants «Bijsterhuizen 1136 " Postbus 6861» 6503 GJ Nijrnegen " infogbolaccountants.n1. " wv/w.bolaccountants.nl t (024; f (024) » KvK E. Bot Accountants is een handeisnaan-i van Bol Accountants B.v. Aangesloten b;j The Leading Edge Alliance en Kreston International" Onze algemens voorwaarden vindt u oo onze v.'ebsite

19 geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiele verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van dejaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Instituut voor Oosters Christendom per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met aigemeen in Nederland aanvaarde grondslagen voor de financiele verslaggeving. Nijmegen, lljuni 2013 Bol Accountants B.V A.J.H. Klomp Registeraccountant

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Cfinancie verslag el Inleiding Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen Toelichting

Nadere informatie

Fondsnaam Valuta Positie Marktwaarde Percentage Nestle CHF 80000 3.552.047,36 7,67% P.S. Lindt Und Spruengli CHF 900 2.067.587,57 4,47% Schindler Holding LTD CHF 23000 2.068.903,14 4,47% DSM EUR 56919

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL

STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL D STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL Postbus 44 73AAWehl Telefoon: (314) 68 6 2 RabobankWehl e.o. 1572.7.536 E-mail: ssr@chello.nl www.sportinwehl.nl Afd. [fld] Doetiochem Kop^e Documentnummer: Zaaknummer:

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Audit a Assurance B.V. Postbus 3191, 5203 DD 's-hertogenbosch Meerendonkweg 25, 5216 TZ 's-hertogenbosch Nederland Stichting

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2014 7 Groepsbalans per 31 december 2014 8 Groepswinst- en -verliesrekening over 2014 10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 11 Grondslagen

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen

Waarderingsgrondslagen Waarderingsgrondslagen Algemeen De jaarrekening 2010 is samengesteld met inachtneming van de wettelijke richtlijnen voor de jaarrekening, welke zijn vastgesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland 2 Voorwoord De afweging om in het voorjaar van 2014 in te gaan op de uitnodiging om het bestuur van Oikocredit Nederland te versterken, was snel gemaakt. Ik heb me

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d.

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL TE DEN HAAG Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. 26 mei 2010 Goedgekeurd door de Bestuursraad d.d. 24 juni 2010

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

indexgarantkl ikfonds

indexgarantkl ikfonds indexgarantkl ikfonds (in liquidatie) Financieel verslag 29-211 Voor identificatiedo&einden. Behorend bij controleverkiaring d.d.: 5 7-21/ Telefoon 23-7114416 Websfte: www.indexgarantmanagement.ni 214

Nadere informatie