ALV NOTULEN. 26 maart Algemene Ledenvergadering Technisch Economisch Genootschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALV NOTULEN. 26 maart 2014. Algemene Ledenvergadering Technisch Economisch Genootschap"

Transcriptie

1 ALV NOTULEN 26 maart 2014 Algemene Ledenvergadering Technisch Economisch Genootschap 15:00 u Ontvangst bij Joulz met koffie en netwerken 15:30 u Aanvang Algemene Ledenvergadering 16:15 u Netwerken en ontvangst overige gasten 16:30 u Start Programma DC-AC bij Joulz Nijverheidsweg 15, Utrecht Agenda ALV 26 maart 2014: 1 Opening door de Voorzitter 2 Mededelingen en binnengekomen stukken 3 Verslag Algemene Ledenvergadering 27 maart Jaaroverzicht door de Voorzitter - TEG Activiteitenoverzicht Stand van zaken en doelstellingen voor de toekomst - Werving nieuwe leden - Activiteiten door en voor leden 5 Financiën door de Penningmeester - Financieel verslag Verslag van de Kascommissie - Décharge van bestuur door de ALV - Begroting en contributie Benoeming Kascommissie Bestuurswisselingen 7 Voorbeelden nieuwe website + aanmelding leden 8 WVTTK en vervolgens Afsluiting ALV Lokatie: Aantal deelnemers: Joulz, Nijverheidsweg 15, Utrecht Bij aanvang ALV 49 deelnemers incl. 4 bestuursleden Bij einde ALV 52 deelnemers TEG Notulen ALV 26 maart (13)

2 Notulen ALV Technisch Economisch Genootschap 26 maart 2014: 1 Opening door de Voorzitter De voorzitter opent om 15:35 uur de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom en de nieuwe TEG leden in het bijzonder. Hij geeft daarbij aan dat er zich in 2013 in totaal 10 nieuwe leden hebben gemeld, en in 2014 al 8 nieuwe leden. Bij aanvang zijn er 49 leden in de zaal, waarvan 3+1 bestuursleden. Ed Alofsen Voorzitter; Bas Kruimer Secretaris; Han Lauw Kandidaat bestuurslid; Viktor Krijt Web-organisator & Fotograaf. 2 Mededelingen en binnengekomen stukken De secretaris meldt dat TEG regelmatig een mailtje van leden ontvangt, waarin de waardering over een bijeenkomst wordt uitgesproken. Dergelijke boodschappen zijn als terugkoppeling op het gevoerde beleid zeer welkom, waarvoor dank. De Kascommissie 2013 heeft een brief aan het bestuur gezonden, die in agendapunt 5 in detail zal worden behandeld. 3 Verslag Algemene Ledenvergadering 27 maart 2013 Het verslag van de ALV 2013, gehouden op 27 maart bij Stedin in Rotterdam, en de agenda van de ALV 2014 zijn voorafgaand aan de deelnemers toe g d. Het verslag van de ALV 2013 wordt per pagina doorgenomen. Door de voorzitter wordt opgemerkt, dat in agendapunt 3 wordt geschreven dat er taalkundig en tekstueel geen opmerkingen zijn, maar dat hier had moeten staan inhoudelijk en naar aanleiding van. De secretaris zal dit aanpassen. Verder wordt in agendapunt 5 zowel op pagina 4, als op pagina 5 vermeld, dat de Gerrit (G.W.J.) Bakker in Eelde zou wonen. De heer Bakker geeft aan dat hij al vele jaren met trots in Eefde met een f woont. De secretaris zal ook deze correctie doorvoeren. Verder zijn er geen opmerkingen over het verslag, waarop de vergadering de notulen goedkeurt en de voorzitter de secretaris dankt voor de uitwerking. 4 Jaaroverzicht door de Voorzitter Aan de hand van een presentatie neemt de voorzitter het jaar 2013 met de leden door. Hij gaat in op de volgende onderwerpen: - TEG Activiteitenoverzicht Stand van zaken en doelstellingen voor de toekomst - Werving nieuwe leden - Web-site en ledenlijst TEG Notulen ALV 26 maart (13)

3 TEG Activiteitenoverzicht 2013 Stedin Innovatie in Distributienetten (27 maart) Marko Kruithof Joep Weerts Ravish Mehairjan 54 deelnemers, 6 introducees Tauw Innovatie in Energieadvisering (12 juni) Renate van Dijk Gerhard Winters Barry Meddeler Marion van Amelrooij 58 aanmeldingen, 4 afmeldingen, 11 no-show Croon Electrotechniek Innovaties, Smart Grid en Zero-watt Gebouw (31 oktober) Sven Asijee Jorg Hilbig Thomas Beneder 35 deelnemers, 3 introducees Noord-Zuidlijn Amsterdam Stand van Zaken en Metrostellen (14 november) Gastheer Alstom Martin Michiels + gezellige borrel met grandioos uitzicht 43 deelnemers + wachtlijst! Alliander Smart Live Lab en Cyber Security Kasteelavond Doorwerth (4 dec) Noud van der Put Igor van Gemert Maarten van Riet 60 aanmeldingen, 4 no-show Ondanks de kleine bezetting van het bestuur is het ook in 2013 weer gelukt om een vijftal uitdagende bijeenkomsten met goede sprekers en aansprekende onderwerpen te organiseren. Het is daarbij goed om te constateren dat het aantal no-shows aanzienlijk is afgenomen. Ook voor 2014 zijn er weer veel interessante onderwerpen aangedragen, waarvan er 5 zullen worden uitgewerkt, de eerste te beginnen direct na de ALV. Er is ook een poging gedaan om een bijeenkomst met partners bij de Efteling te organiseren voor eind februari over de Belevenis van Techniek. Echter het minimaal aantal benodigde leden hiervoor kon niet worden behaald. Het idee is zeker niet van de baan, en zal als mogelijk onderwerp voor het lustrum jaar 2015 worden meegenomen. TEG Activiteiten maart: Joulz Alternatieve Voedingssystemen: MV-DC en IF-AC Andere activiteiten en suggesties: - Reactor Instituut Delft Veilige kernenergie met Thorium? - Smit Transformatoren Nijmegen Geschiedenis (Erik de Vries) - Smit Transformatoren Nijmegen Bezoek aan de fabriek (Chris Engelaar) - Met wind door het donker - ESCO Energie Services Companies (Friso Huizinga) - Stoomgemaal ir. Wouda in Lemmer (Jan Willem Wouda) - Technische Fysica in kunstonderzoek en restauratie (Tom den Hartog) TEG Notulen ALV 26 maart (13)

4 - Industriële LED verlichting (Kees Reimus) - TenneT 380 kv ondergronds, HVDC MT, Wintrack, WAMS - IBIS power Integrated Roof Wind Energy System - Plug-wise Home Energy System en Energiebesparing - Ingenieursbureau Witteveen Duurzame ontwikkeling - Lustrumactiviteit: Zeesleepboot Holland (Dick Glaser) - Lustrumactiviteit: Efteling Techniek Beleven (Dick Glaser) De secretaris geeft aan dat Deerns het TEG heeft uitgenodigd voor een bijeenkomst De voorzitter nodigt de TEG leden van harte uit om met meer suggesties te komen en bij voorkeur deze dan ook uit te werken tot een bijeenkomst. Gerard Hirsch geeft direct enkele nieuwe suggesties door: - Thema bijeenkomst op basis van het boek Windhandel geschreven door journalisten Jorinde Schrijver en Siem Eikelenboom over de ontmaskering van de groene hoogvlieger Econcern. Mogelijk kunnen we deze journalisten zelf uitnodigen om een bijeenkomst te leiden, en wellicht is het mogelijk om een dergelijke bijeenkomst gesponsord bij het FD/NRC te organiseren (alle TEG leden zijn potentiële FD/NRC lezers); - Meer interactie zoeken met de universiteiten, bv TU Twente over verbeteringen aan Gasturbines ism Siemens. Prof. Theo van der Meer en Dr. Ir. Jim Kok (voortrekker van dit onderzoek); - TU Eindhoven over CO2 Centrifuges olv Bert Brouwers. De voorzitter dankt de heer Hirsch en geeft aan dat het bestuur zich in deze onderwerpen zal verdiepen. Stand van zaken en doelstellingen voor de toekomst Het ledenbestand van het TEG is over de laatste jaren genomen behoorlijk stabiel gebleven en voor het jaar 2014 verwachten we weer een wat grotere aanwas, zeker met de 7 nieuwe leden die dit jaar al hebben aangemeld. De voorzitter toont hierbij enkele grafieken met de ledenaanwas, het ledenaantal over de jaren, en de leeftijdsopbouw. Niet alle leden willen hun geboortedatum opgeven. De voorzitter onderstreept dat het bestuur de leeftijdsinformatie uitsluitend gebruikt voor geaggregeerde weergave van het ledenbestand. Tevens helpt de geaggregeerde informatie bij het wervingsbeleid. Het TEG heeft nog altijd een gezonde financiële positie en het programma-aanbod wordt en werd door de leden als uitstekend gewaardeerd. Zoals ook vorige jaren reeds geconstateerd is, is het minder vanzelfsprekend om bijdragen van buiten te mogen ontvangen. Desalniettemin worden we bij vele bedrijven enthousiast en gastvrij ontvangen. Het blijkt daarentegen lastiger om onze eigen leden te mobiliseren en te activeren. Een kleine groep supporters doet erg zijn best met het mede helpen verzinnen en organiseren van bijeenkomsten. TEG Notulen ALV 26 maart (13)

5 Dit is zeer welkom en ook goed voor de vereniging. Het bestuur roept u nogmaals op om actief te participeren bij het aanbrengen en uitwerken van de TEG activiteiten. Voor wat betreft de communicatie van het bestuur naar de leden toe wordt de website hier steeds intensiever gebruikt, en met een vernieuwing en modernisering van onze site zal dat nog verder verbeteren. Verder wordt door Ad van Dongen opgemerkt dat inmiddels alle leden van het TEG gebruiken en dat er dus geen noodzaak meer is om fysiek brieven te versturen. Belangrijk is de constatering van de voorzitter dat uitbreiding en vernieuwing van het bestuur gewenst is. Volgens de statuten en het huishoudelijk regelement van het TEG dient het bestuur uit minimaal 5 en maximaal 7 leden te bestaan. Zolang hier niet aan voldaan is, kunnen de TEG leden de zittende bestuursleden verzoeken de vereniging naar beste kunnen te blijven besturen, hetgeen dus ook geschiedt, maar wat wel een extra druk en inspanning van de zittende bestuursleden vraagt. Waarna de voorzitter aan de deelnemers van de ALV wederom vraagt of er leden zijn die in het TEG bestuur zitting willen nemen. 5 Financiën door de Administrateur van het TEG Financieel verslag 2013 De heer Ad van Dongen, voormalig penningmeester van het bestuur, en sinds midden 2013 de administrateur van het bestuur, doet verslag van de financiën van het TEG aan de hand van het financiële overzicht 2013 zoals deze bij de agenda van de ALV zijn bijgevoegd en ook aan het einde van deze notulen zijn opgenomen. De financiële situatie van het TEG is nog altijd goed te noemen. Voor zover van financiële resultaat van de vereniging gesproken kan worden is dit goed en zijn de financiën op orde. De financiële middelen die reeds jaren bij Robeco en Roparco zijn ondergebracht zijn verder gegroeid. De kosten voor de kasteelavond zijn aanzienlijk minder dan oorspronkelijk begroot. Daartegenover staat dat er meer kosten dan voorzien zijn gemaakt voor het bouwen van een nieuwe en verbeterde website, waarover eerder reeds door de voorzitter gememoreerd is. De heer Bontius vraagt om nadere uitleg over de post LASTEN Drukwerk/portie/KvK met de opmerking dat tegenwoordig de kosten van de Kamer van Koophandel zeer beperkt zijn. De heer Van Dongen beaamt dit en geeft aan dat hier inmiddels eigenlijk moet staan Bankkosten en voor 2013 ook de post Badges. De heer Gommers vraagt of het eigen vermogen van het genootschap niet wat aan de hoge kant is. De voorzitter legt uit dat het TEG bestuur een toekomstgericht kostenbeleid voorstaat. Een aantal zaken wordt, zoals eerder vermeld, duurder, daarnaast reserveren wij jaarlijks kosten voor de lustrumviering eens in de vijf jaar. Een belangrijke extra kostenpost over het afgelopen jaar was de website. De kosten voor het bouwen van een moderne nieuwe website waarmee het TEG beter haar administratie kan gaan doen, het ledenbestand beter beheren, de mailings en de betalingen beter zal kunnen verzorgen, zijn vooraf niet begroot, en komen direct ten laste van de exploitatie. Het TEG is een relatief kleine vereniging zonder fiscale TEG Notulen ALV 26 maart (13)

6 verplichtingen. Om die reden houdt het TEG er geen algemene reserve op na. Om toch grotere éénmalige kosten op te vangen heeft het TEG een wat hogere dan volgens vuistregels gebruikelijk eigen vermogen. Met de volgende penningmeester zal besproken worden of het gewenst is om voor dit soort doelen een algemene reserve op te bouwen. Zoals terecht door de vergadering wordt opgemerkt zou dat minder uitschieters in het exploitatieresultaat tot gevolg hebben. In navolging van deze uitleg wordt vanuit de leden in de vergadering goedkeurend gereageerd. Verslag van de Kascommissie De Kascommissie 2013 bestaat uit de heren Gerrit (G.W.J.) Bakker uit Eefde (2 e keer) en de heer Ger (G.W.) Bakker uit Tilburg (1 e keer). De reserve kascommissaris de heer Toon Broers heeft niet in actie hoeven komen, en zal voor de komende kascommissie wederom als reserve commissaris paraat staan. De heer Gerrit Bakker leest de brief van de Kascommissie voor. Deze is opgenomen in de appendix van deze notulen. De financiële rapportage van de administrateur is goed bevonden. De documenten en stukken zijn helder, transparant en zorgvuldig bijgehouden en weergegeven. Dank en waardering worden uitgesproken aan de heer Ad van Dongen voor zijn goede zorgen. Er wordt op de volgende punten om specifieke aandacht van het bestuur gevraagd: 1- Het TEG bestuur wordt aangeraden naarstig op zoek te gaan naar een nieuwe penningmeester; 2- Er is geconstateerd dat er 4 lopende contracten zijn voor web-diensten en websites, waarvan sommige overlappend lijken te zijn. De voorzitter dankt de heren van de Kascommissie voor hun nauwkeurigheid, hun opmerkzaamheid en betrokkenheid met het Genootschap. Naar een nieuwe penningmeester wordt reeds gezocht, en nogmaals wordt een oproep aan de aanwezige leden gedaan, helaas nog zonder resultaat. Vervolgens legt de voorzitter aan de hand van een slide uit welke web-contracten het TEG heeft, wat de achtergrond van deze contracten is en wat de looptijd van de contracten is. Met de opstart van de nieuwe website (die nu nog in voorbereiding is) zitten we in een overgangsfase en hebben we inderdaad enkele overlappingen. Hiervoor is bewust gekozen om de huidige functionaliteit te kunnen waarborgen totdat de nieuwe site getest is en alle taken goed kan overnemen. Na de zomer van 2014 zal de eerste harmonisatieslag gemaakt worden. De laatste stap zal in 2017 gezet worden. De hiermee gemoeide kosten zijn zeer beperkt. Décharge van bestuur door de ALV op voorspraak Kascommissie Met het beantwoorden van deze vragen zijn alle zaken naar behoren uitgewerkt en wordt overgegaan tot décharge van het TEG Bestuur voor het gevoerde (financiële) beleid. TEG Notulen ALV 26 maart (13)

7 Onder applaus wordt het TEG Bestuur door de aanwezige leden bij de vergadering gedéchargeerd. De administrateur en de kascommissie worden hartelijk gedankt voor hun goede bijdrage, hun suggesties en inspanningen. Begroting en contributie 2013 De heer Van Dongen neemt de begroting voor 2014 door. Hij geeft aan dat er wordt uitgegaan van vergelijkbare inkomsten en kostenpatronen met voorgaande jaren, met daarbij in aanmerking genomen dat kosten langzaam zullen stijgen. Ondanks dat het TEG verwacht dat we in 2014 een groter aantal leden mogen verwelkomen, is er in de begroting van een conservatief ledenaantal uitgegaan, opdat de financiën einde jaar eerder mee dan tegen kunnen vallen. Voor wat betreft de contributie is uitgegaan van een bedrag van 40 voor persoonlijke leden zoals dat tijdens de ALV in 2013 is bepaald. Voor bedrijfslidmaatschap (3 personen) geldt voor 2014 een bijdrage van 150. Door de administrateur en de secretaris wordt aan de ALV uitgelegd, dat het tegenwoordig steeds lastiger is om de contributie van een bedrijfslidmaatschap te innen, omdat bij veel bedrijven hier een formele Purchase Order vanuit het bedrijf tegenover moet staan, voordat de financiële administratie bereid is het geld over te maken. Het kost ieder jaar veel moeite om de bedrijfslidmaatschappen betaald te krijgen, en het TEG geeft er inmiddels de voorkeur aan om de contributie via persoonlijk lidmaatschap te innen. Jan Willem Wouda stelt voor om de investering voor de website over meerdere jaren af te schrijven in plaats van direct als kostenpost onder de Lasten op te nemen. De voorzitter legt uit dat dit voor een formele bedrijfsadministratie inderdaad de logische manier van handelen is. Het TEG is echter een vereniging met een beperkte financiële boekhouding zonder winstdoelstelling en die vrijgesteld is van BTW en belastingen. Hier door is het voor TEG niet nodig om over meerdere jaren af te schrijven en is het eenvoudiger om deze lasten in één keer in de exploitatie (of vanuit reserves) op te nemen. Benoeming Kascommissie 2014 Vervolgens wordt overgegaan tot het benoemen van de kascommissie Aangesteld worden: Gerrit (G.W.J.) Bakker uit Eelde 2 e keer Fokko (F.J.) Bakker uit Dieren 1 e keer reserve: de heer Toon Broers 6 Bestuurswisselingen De voorzitter geeft een overzicht van de drie zittende bestuursleden en laat weten dat Han Lauw sinds eind 2013 met het bestuur meedraait en mede deze bijeenkomst bij Joulz heeft georganiseerd. Onder applaus wordt Han Lauw door de ALV aangenomen als nieuw bestuurslid. De voorzitter merkt wederom op dat volgens de TEG Statuten het bestuur uit minimaal 5 personen en maximaal 7 personen dient te bestaan. Het Bestuur TEG Notulen ALV 26 maart (13)

8 zou graag op korte termijn een vijfde en mogelijk ook een zesde bestuurslid aan stellen waarbij het invullen van de functie van penningmeester prioriteit heeft. Secretaris, Bas Kruimer (2003) Voorzitter, Ed Alofsen (2005) Lid, Victor Krijt (2009) Lid, Han Lauw (2014) 7 Voorbeelden nieuwe website + aanmelding leden Victor Krijt is sinds 2009 binnen het TEG Bestuur actief en heeft bij zijn aantreden de huidige web-site opgezet en houdt zich daarnaast bezig de mailings, aanmeldingsadministratie e.d.. Hiervoor worden verschillende systemen gebruikt en is er veel handarbeid noodzakelijk, dat vooral bij de mailings en aanmeldingen tot verstoringen leidt. Om tot een professionelere en efficiëntere manier van werken te komen en om een modernere look&feel&content te komen heeft het bestuur gekozen om een website volgens het webwinkel concept in te richten. Hiermee wordt dan ook de CRM (Customer Relation Management) functie ingevuld, zoals deze tijdens de vorige ALV door de leden is voorgesteld. De nieuwe website is voorbereid en is gereed om live te gaan. Victor toont enkele screenshots en legt de functionaliteit kort uit: Interactieve web-winkel met klanten/ledenadministratie; mailings en facturering vwb bijeenkomsten en contributie. Volgende vragen worden gesteld: Wat betekent het LinkedIn logootje? Deze geeft de link aan naar de TEG Groep op LinkedIn, zoals die in huidige website ook al bestaat; Is er een TEG LinkedIn groep? Deze is enige jaren geleden opgezet, en de leden zijn opgeroepen zich te aan te melden. Ook wordt LinkedIn gebruikt als alternatief voor het oude TEG smoelenboek van vele jaren geleden; Hoe checkt TEG de geldigheid van adressen, is bv de leesbevestiging geactiveerd? Nee, deze wordt niet gebruikt, veroorzaakt erg veel extra mail en administratie. Bij foute adressen wordt een foutmelding ontvangen, die worden bijgehouden en opgevolgd. Als leden geen mails meer ontvangen, check dan de web-site voor de laatste updates en bijeenkomsten en stuur een mail aan of Is het beveiligd deel van de website ondergebracht in een https-site? Is de layout van de homepage niet ouderwets? Waarom geen App-achtige knopjes of buttons? De secretaris geeft aan dat zodra de web-site live gaat alle TEG leden een mail met instructies zullen ontvangen. Iedereen zal verzocht worden zich aan te melden en te registreren op deze site en een eigen wachtwoord aan te maken. Victor en de secretaris zullen het registratieproces bewaken en begeleiden opdat de overgang naar de nieuwe website en de vernieuwde ledenadministratie zo voorspoedig verloopt. TEG Notulen ALV 26 maart (13)

9 8 WVTTK en vervolgens Afsluiting ALV Er zijn geen vragen. Om 16:35 dankt de voorzitter de aanwezige leden voor hun actieve deelname en sluit de vergadering, waarop na een korte pauze het programma van Joulz met een half uur vertraging van start gaat.. Progamma DC-AC: 16:30 u Harry Stokman, Direct Current BV: Waarom kiezen voor DC 17:00 u Tim Zijderveld, Joulz GreenTec: Toepassing van DC Netten in de praktijk 17:30 u Marc Ottolini, Isotera Ltd: Kontaktloos LED voedingssysteem 18:00 u Discussie 18:30 u Broodjes en gelegenheid voor netwerken TEG Notulen ALV 26 maart (13)

10 KvK Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG MET BEGROTINGEN Jaar Balans per 31 december Status +/- Status ACTIVA Bankrekeningen Robeco belegging Roparco spaarrekening Debiteuren (nog te ontvangen) Totaal activa PASSIVA 0 Algemene reserve Lustrumfonds Crediteuren (nog te betalen) Totaal passiva STAAT VAN BATEN EN LASTEN MET BEGROTINGEN Omschrijving/Jaar Exploitatie rekening Begroting Resultaat Begroting Resultaat BATEN Contributie persoonlijke leden Contributie bedrijfsleden Bijeenkomsten baten Rente en koersverschil Overige baten 0 Totaal baten LASTEN Secretariaat/bestuur/bank Drukwerk/portie/KvK Bijeenkomsten lasten Storting in Lustrumfonds Overige lasten/website Resultaat Totaal lasten Leden en contributies Betaald Begroot Betaald Contributie Persoonlijke leden Contributie Bedrijfsleden Aantal Persoonlijke leden Aantal Bedrijfsleden Toelichting jaarverslag 2013 Robeco koers toegenomen van 23,73 naar 28,07 Robeco en Roparco samen opbrengst 5,5% Overige lasten bestemd voor aanpassing website TEG Notulen ALV 26 maart (13)

11 FINANCIEEL JAARVERSLAG Balansen per 31 december Jaar Balans Balans +/- Balans ACTIVA Bankrekeningen Robeco belegging Roparco spaarrekening Debiteuren Totaal activa PASSIVA Algemene reserve Lustrumfonds Crediteuren Totaal passiva STAAT VAN BATEN EN LASTEN MET BEGROTINGEN Omschrijving/Jaar Exploitatie rekening Begroting Resultaat Begroting Resultaat Begroting BATEN Contr. Persoonlijke leden Contributie Bedrijfsleden Bijeenkomsten baten Rente en koersverschil Overige lasten( Lustrum) Totaal baten LASTEN Secretariaat/bestuur Drukwerk/portie/KvK Bijeenkomsten lasten Storting in Lustrumfonds Overige lasten (oa website) Resultaat (1.495) 375 Totaal lasten Leden en contributies Begroot Betaald Begroot Betaald Begroot Contributie Pers. leden Contributie Bedrijfsleden Aantal Pers. leden Aantal Bedrijfsleden Toelichting jaarverslag 2012 Roparco spaarrekening rente gemiddeld 1,72 % Robeco koers toegenomen van 21,38 naar 23,73 TEG Notulen ALV 26 maart (13)

12 Kasteelavond 3.921: ontvangen Kosten BRIEF VAN DE KASCOMMISSIE 2013 Aan de vereniging TEG (Technisch Economisch Genootschap) Voorlezen als ingekomen stuk voor de jaarvergadering TEG. Betreft: Advies aan de ALV van het TEG t.a.v. de jaarstukken 2013 Datum: 24 maart 2014 Aan de ledenvergadering van het TEG, 26 maart 2014 Op 24 maart 2014 hebben de heren Gerrit W. J. Bakker en Ger. W. Bakker de financiële jaarstukken over 2013 bestudeerd en gecontroleerd. Dit aan de hand van de stukken welke middels de heer Ad C. van Dongen, als administrateur van het bestuur van TEG, ter beschikking zijn gesteld en in tweede instantie zijn besproken op 24 maart jl. Deze stukken zijn: - het concept van de Balans en Jaarrekening - de ledenlijsten met betalingenoverzicht - afschriften van de ING rekening - Robeco en Roparco jaaroverzichten - alle facturen en bonnen. Vragen en opmerkingen zijn de administrateur voorgelegd. Tot genoegen van de kascommissie zijn alle vragen duidelijk beantwoord en de opmerkingen ter harte genomen. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de ontvangsten en uitgaven over 2013 en van de vermogenspositie op 31 december 2013 De kascommissie adviseert hierbij de Algemene Ledenvergadering over te gaan tot het dechargeren van het bestuur over het financiële gevoerde beleid van de vereniging TEG over het boekjaar Een woord van waardering aan het adres van de administrateur Ad van Dongen, die sinds 2004, eerst als penningmeester en later als administrateur, voor zijn transparante wijze waarop hij de cijfers presenteerde is hier zeker op zijn plaats. De kascommissie adviseert het bestuur aandacht te schenken aan volgende punten: 1. De kascommissie heeft geconstateerd, dat de vereniging TEG momenteel geen penningmeester heeft. Om redenen, neergelegd in het Nederlands wetboek van verenigingen, waarvoor, vanuit de kascommissie, een beroep wordt gedaan op de leden en het bestuur dat daarin, bij/tijdens de eerst mogelijke gelegenheid/ledenvergadering, wordt voorzien. (alsnog agenderen of rondvraag) 2. De kascommissie heeft geconstateerd dat er diverse lopende contracten bestaan voor het bouwen/reconstrueren van de TEG website. Bedoelde contracten zijn allen vooruit voldaan, waarvan het vermoeden bestaat dat niet van alle contracten gebruik wordt gemaakt. Het totaal uitgegeven bedrag staat niet in verhouding met de dagelijks geleverde diensten door contractanten. Dit punt vraagt het de speciale aandacht van het bestuur. 3. Derhalve vraagt de kascommissie bij deze namens de ledenvergadering aan het bestuur om hierover meer duidelijkheid te geven. Eefde, 24 maart 2014 G.W. Bakker en G.W.J. Bakker TEG Notulen ALV 26 maart (13)

13 Kascommissie TEG 2013 Heren Bestuur fyi : De Website van TEG is de grootste uitgave post. Bij de kascommissie heerst de indruk dat er zich overlappende services plaatsvinden, waarvoor is betaald. - Er bestaat een website service contract tot bij Rootnet - Er bestaat een contract met CARD - Er bestaat een website onderhoudscontract met Blue Yellow tot Er bestaat een contract met Webdesign TEG Notulen ALV 26 maart (13)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 I N H O U D Voorwoord 2 Financieel jaarverslag 2014 3 Jaarrekening van 31 december 2014 4 Toelichting op de balans van 31 december 2014 4 Toelichting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015 Financieel jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie 2014 4 april 2015 1 Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie, Hierbij het financiële jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie, ter

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC Algemene Gegevens Kenmerk: ENIAC ALV 14 Datum: 03-0-14 Locatie: Halle Aanwezig: Johan Noltes, Rick Leunissen, Mark Steunenberg, Sjoerd van der Spoel, Mark Oude Veldhuis, Jasper Kuperus, Jurrien Wagenaar,

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni

Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni Algemene Ledenvergadering Columni 2009-2010 1 Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni 25 september 2010, locatie: De Harmonie, RuG (Groningen) Bijlage bij agendapunt 2: Verslag secretaris Samenstelling

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie maart 2013 - november 2013 Enschedese Headbangers Organisatie Gronausevoetpad 165 7533 VG Enschede contact@enschedeseheadbangers.nl www.enschedeseheadbangers.nl

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 Rottestroom 39 2721 CX Zoetermeer KvK 61246107 INHOUD Blad Balans 1 Winst- en verliesrekening 2 Toelichtingen

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Financieel beleidsplan. KV Atalante

Financieel beleidsplan. KV Atalante Financieel beleidsplan KV Atalante september 2015 www.atalante.nl Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 De financiële administratie...3 1.3 Bewaarplicht...3 2 Financiële beheersing...3 2.1 Inleiding...3

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Waarom deze presentatie De gestage groei van onze club vraagt om meer structuur en betere, modernere

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Jaarrekening VvE Villa Amsterdam

Jaarrekening VvE Villa Amsterdam Jaarrekening Versie 10 februari 2017 Betreft: jaarrekening boekjaar Hierbij treft u de jaarrekening aan voor de aankomende ledenvergadering. De belangrijkste zaken omtrent de jaarrekening zetten we onderstaand

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Balans 3 Toelichting op de balans 4 Activa 4 Passiva 4 Exploitatierekening 5 Toelichting op de Exploitatierekening 6 Lasten 6 Baten 8 2 Balans Activa Omschrijving

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet Om de leden van Sav een goed inzicht te bieden bij welke commissie zij willen horen, zijn er van de commissies taakbeschrijvingen gemaakt. Ook het bestuursleden hebben van hun taken een beschrijving gemaakt.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Pagina 2 Toelichting 2012. Het financieel jaarverslag bestaat uit de Balans en de Exploitatierekening. De Balans geeft inzicht in de

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Financieel. Jaarverslag 2014-2015

Financieel. Jaarverslag 2014-2015 Financieel Jaarverslag 2014-2015 26 november 2015 Versie 1.1 Financieel Jaarverslag 2014-2015 versie 1.1.docx 29-11-2015 pagina 1 Voorwoord Voor u ligt het financieel verslag over het verenigingsjaar 1

Nadere informatie

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht.

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht. Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering 05-03-2010 Dartvereniging Marktzicht. De voorzitter opent de vergadering heet een ieder welkom en vraagt de aanwezige de presentielijst te tekenen. 2. Deponering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

VERENIGING HUZAREN VAN BOREEL. Huishoudelijk reglement

VERENIGING HUZAREN VAN BOREEL. Huishoudelijk reglement VERENIGING HUZAREN VAN BOREEL Huishoudelijk reglement Rev. : 1 3 voor gebruikconcept aanpassingen nieuwe Verenigingsvorm Datum : 30 september 201010 maart 2015 Inhoud Artikel 1. Algemeen 1.1 Vereniging

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel Jaarverslag 2014 van het Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel verslag 2014 en begroting 2015 Woord vooraf Het jaarverslag over 2014 is op dezelfde manier tot stand gekomen als dat over

Nadere informatie

VVE De Höfte. Jaarrekening. Begroting. Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing)

VVE De Höfte. Jaarrekening. Begroting. Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing) VVE De Höfte Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing) Vereniging van Eigenaars Grotestraat 230 tot en met 232f te Borne (ondersplitsing)

Nadere informatie

Aan de leden van het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM)

Aan de leden van het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM) Apeldoorn, 22 oktober 2015 Aan de leden van het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM) Datum: 26 november 2015 Onderwerp: Uitnodiging Miniworkshop en ALV GvRM Beste leden, Graag nodigt het bestuur u

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 Zoals goedgekeurd op de ALV 13 maart 2010

Jaarrekening 2009 Zoals goedgekeurd op de ALV 13 maart 2010 Jaarrekening 2009 Zoals goedgekeurd op de ALV 13 maart 2010 Toelichting staat van baten en lasten 2009 Contributies Het aantal leden is in 2009 niet zo hard gestegen als verwacht. Als gevolg hebben we

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

Politieke Vereniging JAARREKENING 2013

Politieke Vereniging JAARREKENING 2013 Politieke Vereniging JAARREKENING 2013 Amsterdam Transparant Staalmeesterslaan 61 1057 NK Amsterdam Tel. 020-6186085 E-mail: contact@amsterdamtransparant.com Website: www.amsterdamtransparant.com INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Nationale Opera

Vereniging Vrienden van de Nationale Opera Jaarrekening 2013/2014 Vereniging Vrienden van de Nationale Opera Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam Adres: Waterlooplein 22 1011 PG Amsterdam Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Algemeen 2. Bestuur 3. Verwerking

Nadere informatie

Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 39.041

Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 39.041 Balans 2014 ACTIVA 2014 PASSIVA 2014 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 39.041 Vooruit Ontvangen Liquide Middelen Contributie 2015 1.645 Credit Agricole Betaalrekening 10.691 Sponsors 450 Credit

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Sweikhuizen, 6 maart 2017. Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Vereniging van DSM gepensioneerden (VDP) nodigt u van harte uit voor de 6 e Algemene Ledenvergadering op

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. EHBO Vereniging St Camillus Vogelenzang - De Zilk Datum: 3 februari 2014 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom in de vernieuwde Duinpan Buiten de aanwezigheid

Nadere informatie

Aan de leden van het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM)

Aan de leden van het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM) Apeldoorn, 19 november 2015 Aan de leden van het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM) Datum: 26 november 2015 Onderwerp: Uitnodiging Miniworkshop en ALV GvRM Beste leden, Graag nodigt het bestuur u

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Vereniging Rijnsche Hout

Vereniging Rijnsche Hout FINANCIEEL JAARVERSLAG 2008 VAN DE VERENIGING RIJNSCHE HOUT GEVESTIGD IN DE GEMEENTE UTRECHT Inleiding In dit financieel jaarverslag wordt een overzicht gegeven van alle bezittingen, inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012 2012 Opgesteld op 28-3-2013 door penningmeester: Erik Borgonjen Gecontroleerd op 01-4-2013 door Kascommissaris: Hanneke Landman 1 Inhoudsopgave 2012...1 Inleiding...3 Toelichting op de cijfers van 2012...4

Nadere informatie

Subsidieaanvraag 2016. Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (<= 5.000)

Subsidieaanvraag 2016. Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (<= 5.000) Subsidieaanvraag 2016 Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. ! HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: DOEL EN STREKKING Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. De bepalingen van de statuten prevaleren boven die in het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Politieke Vereniging JAARREKENING 2013

Politieke Vereniging JAARREKENING 2013 Politieke Vereniging JAARREKENING 2013 Zaanstad Transparant Dreef 8 3224 XA Hellevoetsluis E-mail: contact@zaanstadtransparant.nl Website: www.zaanstadtransparant.nl INHOUDSOPGAVE Algemene gegevens 3 Balans

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Stichting No Guts No Glory

Stichting No Guts No Glory Jaarrekening 2013 Stichting No Guts No Glory Stichting No Guts No Glory Inschrijving Kamer van Koophandel : KVK 51441756 Opgesteld door penningmeester : Nathalie Rijk Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Aanwezig: circa 50 leden en het bestuur van de Vriendenvereniging:

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

CONCEPT Jaarrekening 2015

CONCEPT Jaarrekening 2015 Vereniging Synchroon Veghel CONCEPT Jaarrekening 2015 Status: ter goedkeuring Kascommissie 29-feb-16 INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 BLZ. 1.1. Doelstelling van de organisatie 3 1.2 Samenstelling van

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden. Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond?

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden. Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond? ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond? Welkom Voorstellen spreker Doel van deze workshop Introductie deelnemers

Nadere informatie

Jaarverslag 2012/2013

Jaarverslag 2012/2013 Jaarverslag 2012/2013 het bestuur Vereniging Vrienden van De Nederlandse Opera, Amsterdam Inhoudsopgave Algemeen 1 Algemene opmerkingen 2 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar 2 Bijlagen Jaarrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1

Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1 Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1 Geachte leden, Op zaterdag 17 maart jl. heeft er een kascontrole plaatsgevonden waarbij aanwezig waren: namens de

Nadere informatie