ALV NOTULEN. 26 maart Algemene Ledenvergadering Technisch Economisch Genootschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALV NOTULEN. 26 maart 2014. Algemene Ledenvergadering Technisch Economisch Genootschap"

Transcriptie

1 ALV NOTULEN 26 maart 2014 Algemene Ledenvergadering Technisch Economisch Genootschap 15:00 u Ontvangst bij Joulz met koffie en netwerken 15:30 u Aanvang Algemene Ledenvergadering 16:15 u Netwerken en ontvangst overige gasten 16:30 u Start Programma DC-AC bij Joulz Nijverheidsweg 15, Utrecht Agenda ALV 26 maart 2014: 1 Opening door de Voorzitter 2 Mededelingen en binnengekomen stukken 3 Verslag Algemene Ledenvergadering 27 maart Jaaroverzicht door de Voorzitter - TEG Activiteitenoverzicht Stand van zaken en doelstellingen voor de toekomst - Werving nieuwe leden - Activiteiten door en voor leden 5 Financiën door de Penningmeester - Financieel verslag Verslag van de Kascommissie - Décharge van bestuur door de ALV - Begroting en contributie Benoeming Kascommissie Bestuurswisselingen 7 Voorbeelden nieuwe website + aanmelding leden 8 WVTTK en vervolgens Afsluiting ALV Lokatie: Aantal deelnemers: Joulz, Nijverheidsweg 15, Utrecht Bij aanvang ALV 49 deelnemers incl. 4 bestuursleden Bij einde ALV 52 deelnemers TEG Notulen ALV 26 maart (13)

2 Notulen ALV Technisch Economisch Genootschap 26 maart 2014: 1 Opening door de Voorzitter De voorzitter opent om 15:35 uur de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom en de nieuwe TEG leden in het bijzonder. Hij geeft daarbij aan dat er zich in 2013 in totaal 10 nieuwe leden hebben gemeld, en in 2014 al 8 nieuwe leden. Bij aanvang zijn er 49 leden in de zaal, waarvan 3+1 bestuursleden. Ed Alofsen Voorzitter; Bas Kruimer Secretaris; Han Lauw Kandidaat bestuurslid; Viktor Krijt Web-organisator & Fotograaf. 2 Mededelingen en binnengekomen stukken De secretaris meldt dat TEG regelmatig een mailtje van leden ontvangt, waarin de waardering over een bijeenkomst wordt uitgesproken. Dergelijke boodschappen zijn als terugkoppeling op het gevoerde beleid zeer welkom, waarvoor dank. De Kascommissie 2013 heeft een brief aan het bestuur gezonden, die in agendapunt 5 in detail zal worden behandeld. 3 Verslag Algemene Ledenvergadering 27 maart 2013 Het verslag van de ALV 2013, gehouden op 27 maart bij Stedin in Rotterdam, en de agenda van de ALV 2014 zijn voorafgaand aan de deelnemers toe g d. Het verslag van de ALV 2013 wordt per pagina doorgenomen. Door de voorzitter wordt opgemerkt, dat in agendapunt 3 wordt geschreven dat er taalkundig en tekstueel geen opmerkingen zijn, maar dat hier had moeten staan inhoudelijk en naar aanleiding van. De secretaris zal dit aanpassen. Verder wordt in agendapunt 5 zowel op pagina 4, als op pagina 5 vermeld, dat de Gerrit (G.W.J.) Bakker in Eelde zou wonen. De heer Bakker geeft aan dat hij al vele jaren met trots in Eefde met een f woont. De secretaris zal ook deze correctie doorvoeren. Verder zijn er geen opmerkingen over het verslag, waarop de vergadering de notulen goedkeurt en de voorzitter de secretaris dankt voor de uitwerking. 4 Jaaroverzicht door de Voorzitter Aan de hand van een presentatie neemt de voorzitter het jaar 2013 met de leden door. Hij gaat in op de volgende onderwerpen: - TEG Activiteitenoverzicht Stand van zaken en doelstellingen voor de toekomst - Werving nieuwe leden - Web-site en ledenlijst TEG Notulen ALV 26 maart (13)

3 TEG Activiteitenoverzicht 2013 Stedin Innovatie in Distributienetten (27 maart) Marko Kruithof Joep Weerts Ravish Mehairjan 54 deelnemers, 6 introducees Tauw Innovatie in Energieadvisering (12 juni) Renate van Dijk Gerhard Winters Barry Meddeler Marion van Amelrooij 58 aanmeldingen, 4 afmeldingen, 11 no-show Croon Electrotechniek Innovaties, Smart Grid en Zero-watt Gebouw (31 oktober) Sven Asijee Jorg Hilbig Thomas Beneder 35 deelnemers, 3 introducees Noord-Zuidlijn Amsterdam Stand van Zaken en Metrostellen (14 november) Gastheer Alstom Martin Michiels + gezellige borrel met grandioos uitzicht 43 deelnemers + wachtlijst! Alliander Smart Live Lab en Cyber Security Kasteelavond Doorwerth (4 dec) Noud van der Put Igor van Gemert Maarten van Riet 60 aanmeldingen, 4 no-show Ondanks de kleine bezetting van het bestuur is het ook in 2013 weer gelukt om een vijftal uitdagende bijeenkomsten met goede sprekers en aansprekende onderwerpen te organiseren. Het is daarbij goed om te constateren dat het aantal no-shows aanzienlijk is afgenomen. Ook voor 2014 zijn er weer veel interessante onderwerpen aangedragen, waarvan er 5 zullen worden uitgewerkt, de eerste te beginnen direct na de ALV. Er is ook een poging gedaan om een bijeenkomst met partners bij de Efteling te organiseren voor eind februari over de Belevenis van Techniek. Echter het minimaal aantal benodigde leden hiervoor kon niet worden behaald. Het idee is zeker niet van de baan, en zal als mogelijk onderwerp voor het lustrum jaar 2015 worden meegenomen. TEG Activiteiten maart: Joulz Alternatieve Voedingssystemen: MV-DC en IF-AC Andere activiteiten en suggesties: - Reactor Instituut Delft Veilige kernenergie met Thorium? - Smit Transformatoren Nijmegen Geschiedenis (Erik de Vries) - Smit Transformatoren Nijmegen Bezoek aan de fabriek (Chris Engelaar) - Met wind door het donker - ESCO Energie Services Companies (Friso Huizinga) - Stoomgemaal ir. Wouda in Lemmer (Jan Willem Wouda) - Technische Fysica in kunstonderzoek en restauratie (Tom den Hartog) TEG Notulen ALV 26 maart (13)

4 - Industriële LED verlichting (Kees Reimus) - TenneT 380 kv ondergronds, HVDC MT, Wintrack, WAMS - IBIS power Integrated Roof Wind Energy System - Plug-wise Home Energy System en Energiebesparing - Ingenieursbureau Witteveen Duurzame ontwikkeling - Lustrumactiviteit: Zeesleepboot Holland (Dick Glaser) - Lustrumactiviteit: Efteling Techniek Beleven (Dick Glaser) De secretaris geeft aan dat Deerns het TEG heeft uitgenodigd voor een bijeenkomst De voorzitter nodigt de TEG leden van harte uit om met meer suggesties te komen en bij voorkeur deze dan ook uit te werken tot een bijeenkomst. Gerard Hirsch geeft direct enkele nieuwe suggesties door: - Thema bijeenkomst op basis van het boek Windhandel geschreven door journalisten Jorinde Schrijver en Siem Eikelenboom over de ontmaskering van de groene hoogvlieger Econcern. Mogelijk kunnen we deze journalisten zelf uitnodigen om een bijeenkomst te leiden, en wellicht is het mogelijk om een dergelijke bijeenkomst gesponsord bij het FD/NRC te organiseren (alle TEG leden zijn potentiële FD/NRC lezers); - Meer interactie zoeken met de universiteiten, bv TU Twente over verbeteringen aan Gasturbines ism Siemens. Prof. Theo van der Meer en Dr. Ir. Jim Kok (voortrekker van dit onderzoek); - TU Eindhoven over CO2 Centrifuges olv Bert Brouwers. De voorzitter dankt de heer Hirsch en geeft aan dat het bestuur zich in deze onderwerpen zal verdiepen. Stand van zaken en doelstellingen voor de toekomst Het ledenbestand van het TEG is over de laatste jaren genomen behoorlijk stabiel gebleven en voor het jaar 2014 verwachten we weer een wat grotere aanwas, zeker met de 7 nieuwe leden die dit jaar al hebben aangemeld. De voorzitter toont hierbij enkele grafieken met de ledenaanwas, het ledenaantal over de jaren, en de leeftijdsopbouw. Niet alle leden willen hun geboortedatum opgeven. De voorzitter onderstreept dat het bestuur de leeftijdsinformatie uitsluitend gebruikt voor geaggregeerde weergave van het ledenbestand. Tevens helpt de geaggregeerde informatie bij het wervingsbeleid. Het TEG heeft nog altijd een gezonde financiële positie en het programma-aanbod wordt en werd door de leden als uitstekend gewaardeerd. Zoals ook vorige jaren reeds geconstateerd is, is het minder vanzelfsprekend om bijdragen van buiten te mogen ontvangen. Desalniettemin worden we bij vele bedrijven enthousiast en gastvrij ontvangen. Het blijkt daarentegen lastiger om onze eigen leden te mobiliseren en te activeren. Een kleine groep supporters doet erg zijn best met het mede helpen verzinnen en organiseren van bijeenkomsten. TEG Notulen ALV 26 maart (13)

5 Dit is zeer welkom en ook goed voor de vereniging. Het bestuur roept u nogmaals op om actief te participeren bij het aanbrengen en uitwerken van de TEG activiteiten. Voor wat betreft de communicatie van het bestuur naar de leden toe wordt de website hier steeds intensiever gebruikt, en met een vernieuwing en modernisering van onze site zal dat nog verder verbeteren. Verder wordt door Ad van Dongen opgemerkt dat inmiddels alle leden van het TEG gebruiken en dat er dus geen noodzaak meer is om fysiek brieven te versturen. Belangrijk is de constatering van de voorzitter dat uitbreiding en vernieuwing van het bestuur gewenst is. Volgens de statuten en het huishoudelijk regelement van het TEG dient het bestuur uit minimaal 5 en maximaal 7 leden te bestaan. Zolang hier niet aan voldaan is, kunnen de TEG leden de zittende bestuursleden verzoeken de vereniging naar beste kunnen te blijven besturen, hetgeen dus ook geschiedt, maar wat wel een extra druk en inspanning van de zittende bestuursleden vraagt. Waarna de voorzitter aan de deelnemers van de ALV wederom vraagt of er leden zijn die in het TEG bestuur zitting willen nemen. 5 Financiën door de Administrateur van het TEG Financieel verslag 2013 De heer Ad van Dongen, voormalig penningmeester van het bestuur, en sinds midden 2013 de administrateur van het bestuur, doet verslag van de financiën van het TEG aan de hand van het financiële overzicht 2013 zoals deze bij de agenda van de ALV zijn bijgevoegd en ook aan het einde van deze notulen zijn opgenomen. De financiële situatie van het TEG is nog altijd goed te noemen. Voor zover van financiële resultaat van de vereniging gesproken kan worden is dit goed en zijn de financiën op orde. De financiële middelen die reeds jaren bij Robeco en Roparco zijn ondergebracht zijn verder gegroeid. De kosten voor de kasteelavond zijn aanzienlijk minder dan oorspronkelijk begroot. Daartegenover staat dat er meer kosten dan voorzien zijn gemaakt voor het bouwen van een nieuwe en verbeterde website, waarover eerder reeds door de voorzitter gememoreerd is. De heer Bontius vraagt om nadere uitleg over de post LASTEN Drukwerk/portie/KvK met de opmerking dat tegenwoordig de kosten van de Kamer van Koophandel zeer beperkt zijn. De heer Van Dongen beaamt dit en geeft aan dat hier inmiddels eigenlijk moet staan Bankkosten en voor 2013 ook de post Badges. De heer Gommers vraagt of het eigen vermogen van het genootschap niet wat aan de hoge kant is. De voorzitter legt uit dat het TEG bestuur een toekomstgericht kostenbeleid voorstaat. Een aantal zaken wordt, zoals eerder vermeld, duurder, daarnaast reserveren wij jaarlijks kosten voor de lustrumviering eens in de vijf jaar. Een belangrijke extra kostenpost over het afgelopen jaar was de website. De kosten voor het bouwen van een moderne nieuwe website waarmee het TEG beter haar administratie kan gaan doen, het ledenbestand beter beheren, de mailings en de betalingen beter zal kunnen verzorgen, zijn vooraf niet begroot, en komen direct ten laste van de exploitatie. Het TEG is een relatief kleine vereniging zonder fiscale TEG Notulen ALV 26 maart (13)

6 verplichtingen. Om die reden houdt het TEG er geen algemene reserve op na. Om toch grotere éénmalige kosten op te vangen heeft het TEG een wat hogere dan volgens vuistregels gebruikelijk eigen vermogen. Met de volgende penningmeester zal besproken worden of het gewenst is om voor dit soort doelen een algemene reserve op te bouwen. Zoals terecht door de vergadering wordt opgemerkt zou dat minder uitschieters in het exploitatieresultaat tot gevolg hebben. In navolging van deze uitleg wordt vanuit de leden in de vergadering goedkeurend gereageerd. Verslag van de Kascommissie De Kascommissie 2013 bestaat uit de heren Gerrit (G.W.J.) Bakker uit Eefde (2 e keer) en de heer Ger (G.W.) Bakker uit Tilburg (1 e keer). De reserve kascommissaris de heer Toon Broers heeft niet in actie hoeven komen, en zal voor de komende kascommissie wederom als reserve commissaris paraat staan. De heer Gerrit Bakker leest de brief van de Kascommissie voor. Deze is opgenomen in de appendix van deze notulen. De financiële rapportage van de administrateur is goed bevonden. De documenten en stukken zijn helder, transparant en zorgvuldig bijgehouden en weergegeven. Dank en waardering worden uitgesproken aan de heer Ad van Dongen voor zijn goede zorgen. Er wordt op de volgende punten om specifieke aandacht van het bestuur gevraagd: 1- Het TEG bestuur wordt aangeraden naarstig op zoek te gaan naar een nieuwe penningmeester; 2- Er is geconstateerd dat er 4 lopende contracten zijn voor web-diensten en websites, waarvan sommige overlappend lijken te zijn. De voorzitter dankt de heren van de Kascommissie voor hun nauwkeurigheid, hun opmerkzaamheid en betrokkenheid met het Genootschap. Naar een nieuwe penningmeester wordt reeds gezocht, en nogmaals wordt een oproep aan de aanwezige leden gedaan, helaas nog zonder resultaat. Vervolgens legt de voorzitter aan de hand van een slide uit welke web-contracten het TEG heeft, wat de achtergrond van deze contracten is en wat de looptijd van de contracten is. Met de opstart van de nieuwe website (die nu nog in voorbereiding is) zitten we in een overgangsfase en hebben we inderdaad enkele overlappingen. Hiervoor is bewust gekozen om de huidige functionaliteit te kunnen waarborgen totdat de nieuwe site getest is en alle taken goed kan overnemen. Na de zomer van 2014 zal de eerste harmonisatieslag gemaakt worden. De laatste stap zal in 2017 gezet worden. De hiermee gemoeide kosten zijn zeer beperkt. Décharge van bestuur door de ALV op voorspraak Kascommissie Met het beantwoorden van deze vragen zijn alle zaken naar behoren uitgewerkt en wordt overgegaan tot décharge van het TEG Bestuur voor het gevoerde (financiële) beleid. TEG Notulen ALV 26 maart (13)

7 Onder applaus wordt het TEG Bestuur door de aanwezige leden bij de vergadering gedéchargeerd. De administrateur en de kascommissie worden hartelijk gedankt voor hun goede bijdrage, hun suggesties en inspanningen. Begroting en contributie 2013 De heer Van Dongen neemt de begroting voor 2014 door. Hij geeft aan dat er wordt uitgegaan van vergelijkbare inkomsten en kostenpatronen met voorgaande jaren, met daarbij in aanmerking genomen dat kosten langzaam zullen stijgen. Ondanks dat het TEG verwacht dat we in 2014 een groter aantal leden mogen verwelkomen, is er in de begroting van een conservatief ledenaantal uitgegaan, opdat de financiën einde jaar eerder mee dan tegen kunnen vallen. Voor wat betreft de contributie is uitgegaan van een bedrag van 40 voor persoonlijke leden zoals dat tijdens de ALV in 2013 is bepaald. Voor bedrijfslidmaatschap (3 personen) geldt voor 2014 een bijdrage van 150. Door de administrateur en de secretaris wordt aan de ALV uitgelegd, dat het tegenwoordig steeds lastiger is om de contributie van een bedrijfslidmaatschap te innen, omdat bij veel bedrijven hier een formele Purchase Order vanuit het bedrijf tegenover moet staan, voordat de financiële administratie bereid is het geld over te maken. Het kost ieder jaar veel moeite om de bedrijfslidmaatschappen betaald te krijgen, en het TEG geeft er inmiddels de voorkeur aan om de contributie via persoonlijk lidmaatschap te innen. Jan Willem Wouda stelt voor om de investering voor de website over meerdere jaren af te schrijven in plaats van direct als kostenpost onder de Lasten op te nemen. De voorzitter legt uit dat dit voor een formele bedrijfsadministratie inderdaad de logische manier van handelen is. Het TEG is echter een vereniging met een beperkte financiële boekhouding zonder winstdoelstelling en die vrijgesteld is van BTW en belastingen. Hier door is het voor TEG niet nodig om over meerdere jaren af te schrijven en is het eenvoudiger om deze lasten in één keer in de exploitatie (of vanuit reserves) op te nemen. Benoeming Kascommissie 2014 Vervolgens wordt overgegaan tot het benoemen van de kascommissie Aangesteld worden: Gerrit (G.W.J.) Bakker uit Eelde 2 e keer Fokko (F.J.) Bakker uit Dieren 1 e keer reserve: de heer Toon Broers 6 Bestuurswisselingen De voorzitter geeft een overzicht van de drie zittende bestuursleden en laat weten dat Han Lauw sinds eind 2013 met het bestuur meedraait en mede deze bijeenkomst bij Joulz heeft georganiseerd. Onder applaus wordt Han Lauw door de ALV aangenomen als nieuw bestuurslid. De voorzitter merkt wederom op dat volgens de TEG Statuten het bestuur uit minimaal 5 personen en maximaal 7 personen dient te bestaan. Het Bestuur TEG Notulen ALV 26 maart (13)

8 zou graag op korte termijn een vijfde en mogelijk ook een zesde bestuurslid aan stellen waarbij het invullen van de functie van penningmeester prioriteit heeft. Secretaris, Bas Kruimer (2003) Voorzitter, Ed Alofsen (2005) Lid, Victor Krijt (2009) Lid, Han Lauw (2014) 7 Voorbeelden nieuwe website + aanmelding leden Victor Krijt is sinds 2009 binnen het TEG Bestuur actief en heeft bij zijn aantreden de huidige web-site opgezet en houdt zich daarnaast bezig de mailings, aanmeldingsadministratie e.d.. Hiervoor worden verschillende systemen gebruikt en is er veel handarbeid noodzakelijk, dat vooral bij de mailings en aanmeldingen tot verstoringen leidt. Om tot een professionelere en efficiëntere manier van werken te komen en om een modernere look&feel&content te komen heeft het bestuur gekozen om een website volgens het webwinkel concept in te richten. Hiermee wordt dan ook de CRM (Customer Relation Management) functie ingevuld, zoals deze tijdens de vorige ALV door de leden is voorgesteld. De nieuwe website is voorbereid en is gereed om live te gaan. Victor toont enkele screenshots en legt de functionaliteit kort uit: Interactieve web-winkel met klanten/ledenadministratie; mailings en facturering vwb bijeenkomsten en contributie. Volgende vragen worden gesteld: Wat betekent het LinkedIn logootje? Deze geeft de link aan naar de TEG Groep op LinkedIn, zoals die in huidige website ook al bestaat; Is er een TEG LinkedIn groep? Deze is enige jaren geleden opgezet, en de leden zijn opgeroepen zich te aan te melden. Ook wordt LinkedIn gebruikt als alternatief voor het oude TEG smoelenboek van vele jaren geleden; Hoe checkt TEG de geldigheid van adressen, is bv de leesbevestiging geactiveerd? Nee, deze wordt niet gebruikt, veroorzaakt erg veel extra mail en administratie. Bij foute adressen wordt een foutmelding ontvangen, die worden bijgehouden en opgevolgd. Als leden geen mails meer ontvangen, check dan de web-site voor de laatste updates en bijeenkomsten en stuur een mail aan of Is het beveiligd deel van de website ondergebracht in een https-site? Is de layout van de homepage niet ouderwets? Waarom geen App-achtige knopjes of buttons? De secretaris geeft aan dat zodra de web-site live gaat alle TEG leden een mail met instructies zullen ontvangen. Iedereen zal verzocht worden zich aan te melden en te registreren op deze site en een eigen wachtwoord aan te maken. Victor en de secretaris zullen het registratieproces bewaken en begeleiden opdat de overgang naar de nieuwe website en de vernieuwde ledenadministratie zo voorspoedig verloopt. TEG Notulen ALV 26 maart (13)

9 8 WVTTK en vervolgens Afsluiting ALV Er zijn geen vragen. Om 16:35 dankt de voorzitter de aanwezige leden voor hun actieve deelname en sluit de vergadering, waarop na een korte pauze het programma van Joulz met een half uur vertraging van start gaat.. Progamma DC-AC: 16:30 u Harry Stokman, Direct Current BV: Waarom kiezen voor DC 17:00 u Tim Zijderveld, Joulz GreenTec: Toepassing van DC Netten in de praktijk 17:30 u Marc Ottolini, Isotera Ltd: Kontaktloos LED voedingssysteem 18:00 u Discussie 18:30 u Broodjes en gelegenheid voor netwerken TEG Notulen ALV 26 maart (13)

10 KvK Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG MET BEGROTINGEN Jaar Balans per 31 december Status +/- Status ACTIVA Bankrekeningen Robeco belegging Roparco spaarrekening Debiteuren (nog te ontvangen) Totaal activa PASSIVA 0 Algemene reserve Lustrumfonds Crediteuren (nog te betalen) Totaal passiva STAAT VAN BATEN EN LASTEN MET BEGROTINGEN Omschrijving/Jaar Exploitatie rekening Begroting Resultaat Begroting Resultaat BATEN Contributie persoonlijke leden Contributie bedrijfsleden Bijeenkomsten baten Rente en koersverschil Overige baten 0 Totaal baten LASTEN Secretariaat/bestuur/bank Drukwerk/portie/KvK Bijeenkomsten lasten Storting in Lustrumfonds Overige lasten/website Resultaat Totaal lasten Leden en contributies Betaald Begroot Betaald Contributie Persoonlijke leden Contributie Bedrijfsleden Aantal Persoonlijke leden Aantal Bedrijfsleden Toelichting jaarverslag 2013 Robeco koers toegenomen van 23,73 naar 28,07 Robeco en Roparco samen opbrengst 5,5% Overige lasten bestemd voor aanpassing website TEG Notulen ALV 26 maart (13)

11 FINANCIEEL JAARVERSLAG Balansen per 31 december Jaar Balans Balans +/- Balans ACTIVA Bankrekeningen Robeco belegging Roparco spaarrekening Debiteuren Totaal activa PASSIVA Algemene reserve Lustrumfonds Crediteuren Totaal passiva STAAT VAN BATEN EN LASTEN MET BEGROTINGEN Omschrijving/Jaar Exploitatie rekening Begroting Resultaat Begroting Resultaat Begroting BATEN Contr. Persoonlijke leden Contributie Bedrijfsleden Bijeenkomsten baten Rente en koersverschil Overige lasten( Lustrum) Totaal baten LASTEN Secretariaat/bestuur Drukwerk/portie/KvK Bijeenkomsten lasten Storting in Lustrumfonds Overige lasten (oa website) Resultaat (1.495) 375 Totaal lasten Leden en contributies Begroot Betaald Begroot Betaald Begroot Contributie Pers. leden Contributie Bedrijfsleden Aantal Pers. leden Aantal Bedrijfsleden Toelichting jaarverslag 2012 Roparco spaarrekening rente gemiddeld 1,72 % Robeco koers toegenomen van 21,38 naar 23,73 TEG Notulen ALV 26 maart (13)

12 Kasteelavond 3.921: ontvangen Kosten BRIEF VAN DE KASCOMMISSIE 2013 Aan de vereniging TEG (Technisch Economisch Genootschap) Voorlezen als ingekomen stuk voor de jaarvergadering TEG. Betreft: Advies aan de ALV van het TEG t.a.v. de jaarstukken 2013 Datum: 24 maart 2014 Aan de ledenvergadering van het TEG, 26 maart 2014 Op 24 maart 2014 hebben de heren Gerrit W. J. Bakker en Ger. W. Bakker de financiële jaarstukken over 2013 bestudeerd en gecontroleerd. Dit aan de hand van de stukken welke middels de heer Ad C. van Dongen, als administrateur van het bestuur van TEG, ter beschikking zijn gesteld en in tweede instantie zijn besproken op 24 maart jl. Deze stukken zijn: - het concept van de Balans en Jaarrekening - de ledenlijsten met betalingenoverzicht - afschriften van de ING rekening - Robeco en Roparco jaaroverzichten - alle facturen en bonnen. Vragen en opmerkingen zijn de administrateur voorgelegd. Tot genoegen van de kascommissie zijn alle vragen duidelijk beantwoord en de opmerkingen ter harte genomen. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de ontvangsten en uitgaven over 2013 en van de vermogenspositie op 31 december 2013 De kascommissie adviseert hierbij de Algemene Ledenvergadering over te gaan tot het dechargeren van het bestuur over het financiële gevoerde beleid van de vereniging TEG over het boekjaar Een woord van waardering aan het adres van de administrateur Ad van Dongen, die sinds 2004, eerst als penningmeester en later als administrateur, voor zijn transparante wijze waarop hij de cijfers presenteerde is hier zeker op zijn plaats. De kascommissie adviseert het bestuur aandacht te schenken aan volgende punten: 1. De kascommissie heeft geconstateerd, dat de vereniging TEG momenteel geen penningmeester heeft. Om redenen, neergelegd in het Nederlands wetboek van verenigingen, waarvoor, vanuit de kascommissie, een beroep wordt gedaan op de leden en het bestuur dat daarin, bij/tijdens de eerst mogelijke gelegenheid/ledenvergadering, wordt voorzien. (alsnog agenderen of rondvraag) 2. De kascommissie heeft geconstateerd dat er diverse lopende contracten bestaan voor het bouwen/reconstrueren van de TEG website. Bedoelde contracten zijn allen vooruit voldaan, waarvan het vermoeden bestaat dat niet van alle contracten gebruik wordt gemaakt. Het totaal uitgegeven bedrag staat niet in verhouding met de dagelijks geleverde diensten door contractanten. Dit punt vraagt het de speciale aandacht van het bestuur. 3. Derhalve vraagt de kascommissie bij deze namens de ledenvergadering aan het bestuur om hierover meer duidelijkheid te geven. Eefde, 24 maart 2014 G.W. Bakker en G.W.J. Bakker TEG Notulen ALV 26 maart (13)

13 Kascommissie TEG 2013 Heren Bestuur fyi : De Website van TEG is de grootste uitgave post. Bij de kascommissie heerst de indruk dat er zich overlappende services plaatsvinden, waarvoor is betaald. - Er bestaat een website service contract tot bij Rootnet - Er bestaat een contract met CARD - Er bestaat een website onderhoudscontract met Blue Yellow tot Er bestaat een contract met Webdesign TEG Notulen ALV 26 maart (13)

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015 Jaarverslag 2014 1. Inleiding Dit jaarverslag geeft in het kort weer welke activiteiten en gebeurtenissen in 2014 hebben plaatsgevonden. Er wordt een relatie gelegd met de plannen die begin 2014 gedurende

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering VEDIS op 16 september 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering VEDIS op 16 september 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering VEDIS op 16 september 2014 Locatie: Arminius congres- en debatcentrum te Rotterdam AANWEZIG AANWEZIG VANUIT HET BESTUUR W. Baas Peter Verveen (voorzitter) H. Bijl Henk

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag

Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag Secretariaat/correspondentie bestuur Postbus 3135 3502 GC Utrecht E-mail Bestuur@NVSPV.nl Administratie bureau Hosingenhof 5

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 1. Voorwoord van de Redactie EEN GOED BEGIN Het jaar is goed begonnen. We weten weer wat een winter is! We hebben

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

EHBI-KIT EERSTE HULP BIJ INTRODUCTIE

EHBI-KIT EERSTE HULP BIJ INTRODUCTIE EHBI-KIT EERSTE HULP BIJ INTRODUCTIE 1. INLEIDING Je hebt nu in handen de EHBI-kit van JCI Dommelland. Dit betekent dat je de stap hebt gezet om JCI (want zo korten we die lange naam altijd af) beter te

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Uitnodiging Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Ten Boer

Nadere informatie

Denkend aan de afgelopen maanden komt één woord nadrukkelijk naar boven; overleg, overleg, overleg.

Denkend aan de afgelopen maanden komt één woord nadrukkelijk naar boven; overleg, overleg, overleg. BELANGENORGANISATIE VOOR MIDDENGROEPEN EN HOGER PERSONEEL BIJ TATA STEEL Secretariaat Postbus 23 1960 AA Heemskerk Tel. 06 23497941 ING 3737546 E-mail: info@vhptatasteel.eu www.vhptatasteel.eu Jaargang

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp Nummer 2012/1, April 2012 Bestuur VVD afdeling Leiderdorp Voorzitter: De heer ir. J. (Jos) Gerrese

Nadere informatie