AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam"

Transcriptie

1 AGENDA Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam 1 Opening 2 Ingekomen post en mededelingen 3 Vaststellen verslag ledenraad 10 december 2014 (bijlage) 4 De BNA in a Presentatie resultaten 2014 (mondeling) 4b Vaststellen Jaaroverzicht 2014 (bijlage, separaat verzonden) 4c Vaststellen Jaarrekening 2014 (bijlage, separaat verzonden) 5 Brancheorganisatie 3.0 / Ontwerpend Nederland 5a Principebesluit statutenwijziging (bijlage) De transformatie van de BNA tot een brancheorganisatie 3.0 en de ambitie om Ontwerpend Nederland vorm te geven moet zijn beslag krijgen in de statuten van de BNA. In het najaar is de statutenwijziging voorzien. Nu wordt een principebesluit voorgelegd op basis waarvan de notaris een statutenwijziging kan vormgeven. Aan de orde zijn met name de verbreding tot de ontwerpende disciplines in het ruimtelijk Jollemanhof 14 Postbus GP Amsterdam T F KvK

2 domein, het aanscherpen van de doel van de organisatie, de vereenvoudiging van de bestuurlijke regels om de efficiency en slagvaardigheid te vergroten en enig periodiek onderhoud. 5b Plan van aanpak Gedragsregels / Code Kwaliteit & Integriteit (bijlage) Om aansluiting te houden met de maatschappelijke ontwikkelingen rond integriteitsbevordering en om het BNA-lidmaatschap krachtiger te profileren is het voornemen om de gedragsregels van de BNA te herpositioneren als een code integriteit en kwaliteit. De focus komt te liggen op de verantwoordelijkheid van de architect jegens opdrachtgever en maatschappij. 6 Benoeming nieuwe voorzitter (bijlage) 7 Rondvraag en sluiting

3 LEDENRAAD 13 december 2015 Agendapunt 3 Vaststellen verslag en besluitenlijst vergadering ledenraad op 10 december 2014 Behandeling in de ledenraad De ledenraad wordt verzocht het verslag en de besluitenlijst van de vergadering op 10 december 2014 vast te stellen. Bijlage Concept verslag en besluitenlijst van de vergadering van de ledenraad op 10 december Jollemanhof 14 Postbus GP Amsterdam T F KvK

4 VERSLAG C O N C E P T ter vaststelling in de ledenraad op 13 mei 2015 Vergadering Ledenraad op 10 december 2014 Locatie BNA Huys Azië Amsterdam Aanwezig: Ledenraad Janneke Bierman, Roel Bosch, Hugo de Clercq, Maarten Engelman, Arnoud Gelauff, Mark Ibelings, Klaas Kingma, Siebold Nijenhuis, Björn van Rheenen en Machiel Spaan. Bestuursleden Maartje Luisman, Willem Hein Schenk (voorzitter), Ronald Schleurholts en Roger Tan. Bureau Joep Habets (secretaris), Edwin Hageman, Fred Schoorl (directeur). Afwezig: Ledenraad Bestuur Thomas Bedaux, Micha de Haas, Daniel Jauslin, Henk te Kiefte, Adriaan Mout, Arnoud Olie, Max Pape, Irma van Oort, Wilco Scheffer, Gijs Jan van der Schoot, Svetla Stefanova en Frank van der Wiel. Joost Ector, Marianne Loof en Jeroen Wouters. 0 Opening Schenk opent de vergadering en constateert een tegenvallende opkomst. Hij memoreert de constructieve gedachtewisseling in de vorige ledenraad en geeft aan dat de punten die zijn gebracht hun weerslag hebben gehad in de stukken die nu ter goedkeuring voorliggen. Schenk meldt dat de bestuursleden Ector, Loof en Wouters wegens verblijf in het buitenland deze vergadering niet kunnen bijwonen. Met de internationalisering zit het dus wel goed. We hadden vandaag afscheid willen nemen van Jeroen Wouters als bestuurslid van de BNA. Schenk zegt hem nu alvast dank voor zijn plezierige en kritische inbreng binnen het bestuur. Er zal later in kleinere kring echt afscheid worden genomen. 1 Mededelingen Beroepservaringperiode Per 1 januari 2015 gaat de wettelijke regeling van de beroepservaringperiode voor architecten in. Er is in de afgelopen maanden enige commotie over ontstaan, met name bij studenten. Er is om uitstel van de ingangsdatum gevraagd, maar die zal er niet komen. Zowel het geïntegreerde traject - via PEP, voorheen Het Experiment als het individuele traject kunnen van start gaan. De BNA Academie is inmiddels erkend als aanbieder van modules voor het individuele traject. 1

5 Sectorplan Het sectorplan voor de architectenbranche is door het ministerie van SZW geaccepteerd. Het betekent dat er een subsidie van euro wordt verleend om op aantal cruciale punten de kennis en de competenties binnen de branche te versterken. Daarmee moet de kans op zowel het vinden als het behoud van werk worden vergroot. Het gaat met name om het opdoen van beroepservaring voor aankomende architecten en het verwerven van competenties op het gebied van BIM, private kwaliteitsborging en ondernemerschap. Engelman vraagt hoe studenten hierover worden geïnformeerd. Bureau architectenregister heeft de website online gezet met informatie over de beroepservaringperiode, zowel voor aankomende architecten als mentoren en bureaus. Archined biedt daarnaast op de eigen website de gelegenheid om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Nieuwe website De nieuwe website van de BNA is online. Onvermijdelijk zijn er kinderziektes, bijvoorbeeld bij het onderdeel Zoek een architect. Er wordt hard gewerkt om die op te verhelpen. Benoemingsadviescommisie Benoemingsadviescommissie voor de nieuwe voorzitter is haar werkzaamheden gestart met het opstellen van de profielschets. In januari wordt de profielschets per aan de ledenraad ter commentaar voorgelegd. Ontwerpend Nederland De BNA treedt komend voorjaar met Ontwerpend Nederland naar buiten. Dat gebeurt mede in het kader van de verbreding van de BNA tot de andere ontwerpende disciplines in het ruimtelijk domein. Rijksbouwmeester Zoals bekend heeft de Rijksbouwmeester zijn functie neergelegd in verband met mogelijke belangenverstrengeling. Voorzitter en directeur zijn geraadpleegd door het Rijksvastgoedbedrijf over het profiel en de benoeming van een opvolger. De gesprekken zijn nog gaande. Aan de orde is onder meer wat de taak van de Rijksbouwmeester is in een veranderende sector, de invulling van de functie, welk profiel daarbij het beste past en de wijze waarop integriteitsproblemen kunnen worden voorkomen. Bezetting bureau Per 1 januari 2015 treedt Katelijne Prinsenberg in dienst bij de BNA als bureaumanager. Het gaat om een nieuwe functie waarin de taken van de voormalige managers bedrijfsvoering en beleid zijn verenigd. Katelijne werkt nu bij het Reumafonds waar ze hoofd bedrijfsvoering en personeel is. 2

6 2 Verslag Het verslag van de vergadering op 8 oktober 2014 wordt vastgesteld. De actiepunten zijn uitgevoerd, alleen heeft Gelauff nog geen antwoord gehad op zijn vraag waar hij terecht kan met zijn bezwaren tegen afspraken tussen bouwgerelateerde organisaties die de ontwerpvrijheid beperken. 3 Verenigingszaken 3a Benoemingen en herbenoemingen in het college van toezicht en de raad van beroep Tot architectlid van de raad van beroep is benoemd Pim van der Ven per 1 januari 2015 voor een eerste termijn van drie jaar. Tot architectleden van het college van toezicht zijn benoemd Freerk Hoekstra en Roelof Gortemaker per 1 januari 2015 voor een eerste termijn van drie jaar. De zittingstermijn van Joop Slangen en Chris de Jonge als architectleden van het college van toezicht is per 1 januari 2015 verlengd met een periode van één jaar. Onder verwijzing naar de voor de vergadering toegezonden van De Haas informeert Nijenhuis naar de procedure bij benoemingen. Schoorl antwoordt dat De Haas doelt op de benoemingen in de Raad van Arbitrage. De BNA mag kandidaten voordragen voor de benoeming tot arbiter, maar benoemt zelf geen arbiters. De Raad van Arbitrage geeft aan welke voorwaarden de voor te dragen kandidaten moeten voldoen. De voordracht of benoeming in externe commissies, vertegenwoordigingen e.d. is geen zaak van de ledenraad. Er zijn geen plannen om de procedure voor dit soort voordrachten te veranderen. De Haas wordt hierover geïnformeerd. 3b Herbenoemingen in het bestuur De ledenraad stemt in met de herbenoeming van Maartje Luisman en Ronald Schleurholts per 1 januari Maartje Luisman wordt voor een tweede termijn van twee jaar herbenoemd, Ronald Schleurholts voor een derde termijn van een jaar. 3c Wijziging huishoudelijke reglement Schenk geeft een toelichting op de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement. De wijziging is noodzakelijk in verband met de transformatie van de BNA van beroeps- naar branchevereniging. 3

7 Van Rheenen vraagt of het klopt dat er verschillende minimum grondslagen voor de bepaling van de contributie worden gehanteerd. Dat klopt, bij de veelal grotere, multidisciplinaire bureaus die ook van een andere beroeps- of branchevereniging lid zijn is het minimum 1 fte. Bij het monodisciplinaire architectenbureau is het minimum 0,5 fte. Kingma vindt de tekst over de contributie voor architecten in dienstverband niet begrijpelijk. Niet verwonderlijk, het is een kreupele zin. Habets zal op basis van de suggesties uit de ledenraad een begrijpelijke tekst formuleren. Bierman wil weten wat de Tectotroop is. De Tectotroop is een onderscheidingsteken voor leden die zich door bestuurlijk werk uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de beroepsgroep en de vakbeoefening. Het is een door zilversmid Ligtelijn ontworpen object. De onderscheiding is de laatste jaren, mede door de bezuinigingen, niet meer uitgereikt. Bierman vraagt of door de voorgestelde wijziging de contributie wordt verhoogd. Hageman geeft aan dat het niet het geval is. De regeling is in principe hetzelfde gebleven maar is nu zo geformuleerd dat er ook een contributiegrondslag is voor bureaus die via de uitzonderingsprocedure lid worden van de BNA. Zowel voor deze leden als de reguliere leden worden ingeschakelde uitzendkrachten, zzp-ers e.d. meegerekend voor de bepaling van de contributiegrondslag. De voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden met algemene stemmen goedgekeurd. En de ledenraad stelt het aldus gewijzigde huishoudelijk reglement vast. 4 BNA in 2015 Schenk geeft een inleiding op het jaarplan en de begroting voor Hij verwijst naar het beleidsplan Veerkracht voor de periode Veerkracht is precies wat we nodig hebben voor een branche die nieuwe wegen wil bewandelen. Ook 2014 was een moeilijk jaar, maar de bodem lijkt bereikt en het gaat iets beter. Om de situatie in perspectief te plaatsen: het aantal BNA-bureaus is sinds 2009 afgenomen van 1450 naar De gemiddelde omvang van de BNA-bureaus is afgenomen van 5 à 6 fte s naar iets meer dan 3 fte. De krimp heeft zijn weerslag op de begroting, zegt Schenk. Die is sinds 2009 afgenomen van 3,3 miljoen naar 1,8 miljoen. Desondanks zijn er in 2014 aansprekende resultaten geboekt. Voor 2015 blijft de noodzaak bestaan om sober te begroten en om scherp prioriteiten te stellen. De voorgestelde investeringsimpuls is gerechtvaardigd nu de trend ten goede lijkt te keren. Schenk wil eerst het jaarplan en de begroting voor 2015 behandelen en daarna als een afzonderlijk onderwerp de investeringsimpuls aan de orde stellen. 4

8 4a Jaarplan Schenk zegt dat de behandeling van het concept jaarplan in de vorige ledenraad heeft geleid tot een scherpere formulering van de prioriteiten. Het gaat om: - zichtbaarheid van de lobby door de BNA; - verbetering van de aanbestedingscultuur; - visieontwikkeling over de toekomst van de architectenbureaus en de bouw; - bevordering van samenwerking in de bouwkolom; - samenwerking binnen Ontwerpend Nederland; - promotie bij opdrachtgevers, met name de toegevoegde waarde van het inschakelen van een architect; - ledenwerving en binding. Het adequaat voortzetten van BNA International was budgettair moeilijk, maar dankzij een subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken kunnen we nu toch verder. Het opstellen van paritaire voorwaarden is vooralsnog geen prioriteit meer. Bij opdrachtgevende partijen bleek nog te weinig animo om daadwerkelijk tot paritaire voorwaarden te komen. Over BNA Onderzoek is het gesprek met het programmateam en het onderzoekfonds nog gaande. Het bestuur ziet kansen om BNA Onderzoek een onderdeel te laten zijn van het werk van de BNA. 4b Begroting Tan geeft een toelichting op de cijfers. Op verzoek van de ledenraad in de vorige vergadering zijn de prioriteiten nu gerelateerd aan het budget. Zo is duidelijker te zien wat aan de verschillende beleidspunten wordt besteed. De begroting zelf is ten opzichte van het eerste concept niet gewijzigd. De projectbegroting, die abusievelijk niet bij de stukken zat, is aan het begin van de vergadering uitgedeeld. Het gaat om een integrale begroting met de out-of-pocket kosten, de verwachte opbrengsten en de personele inzet. In de verstrekte cijfers is ook te zien wat het schrappen van een aantal activiteiten oplevert. Tan memoreert dat BNA International, hoewel een gewaardeerde en belangrijke activiteit, budgettair moeilijk in te passen was. Inmiddels is er door het Ministerie van Binnenlandse Zaken een subsidie toegezegd in het kader van de internationalisering. Die is deels bestemd om de contributie voor de Architects Council of Europe (ACE) te bekostigen en komt deels ten goede aan de activiteiten van BNA International. Zowel in de uren- als kostenverdeling is te zien dat het meeste is toegewezen aan het beleidsthema versterken van de bureaus. Hageman geeft desgevraagd aan dat het in de urenverdeling gaat om alle werkbare uren van de BNA medewerkers, gebaseerd op de huidige bezetting van 14,4 fte. 5

9 Bierman vraagt waarop de grote stijging van de inkomsten van de BNA Academie is gebaseerd. Hageman zegt dat er vorig jaar een realistisch businessplan voor de BNA Academie is gemaakt. Tot nu is de ontwikkeling van inkomsten daarmee in lijn. Het niveau van de inkomsten is nu kostendekkend. Uiteraard wordt voortdurend de vinger aan de pols gehouden. Als lid van de programmacommissie heeft Tan geconstateerd dat de BNA-Academie steeds beter weet aan te sluiten bij de actuele behoeften in de branche. Schoorl vult aan dat er wordt gewerkt aan de uitbreiding van de doelgroep naar niet-leden en de aanpalende branches. Ook is de verwachting dat de modules voor de beroepservaringperiode een nieuwe groep deelnemers gaan trekken. Het is nog onzeker hoe de beroepservaringperiode gaat landen, maar de BNA Academie is er in elk geval klaar voor. Contributie Tan geeft een toelichting op het voorstel van het bestuur om de contributie hetzelfde te houden als vorig jaar. De voorgelegde begroting is daarop afgestemd, waarbij rekening is gehouden met 5% minder contributie-inkomsten door daling van het aantal leden en teruggang van het aantal fte s op de bureaus. Nijenhuis vraagt of ooit is onderzocht wat het verlagen van de contributie aan ledengroei zou opleveren. Schoorl stelt, mede op basis van de ervaringen van andere organisaties, dat het gevaarlijk is om daarmee te experimenteren. Het is wel een aspect dat wordt bekeken bij het ontwerp van een nieuw contributiestelsel. Kingma informeert naar de minimum bureaugrootte voor de contributieheffing. Die was minimaal 0,2 fte, die wordt nu 0,5 fte en het voornemen is die te zijner tijd op te trekken tot 1 fte. Het besluit om van 0,2 naar 0,5 fte te gaan is al eerder genomen. Hageman geeft aan dat het optrekken van het minimum fte s tot opzeggingen leidt. Op het totaal heeft dat echter weinig effect. Kingma merkt op dat dan wel de vraag aan de orde komt hoe je deze bureaus voor de BNA kunt behouden. Schleurholts vindt dat er een minimum moet zijn. Met een bureau van 0,2 fte is het vraag of je een vak uitoefent of een hobby hebt. Voor bureaus die een beroep doen op de regeling ter voorkoming van dubbele contributieheffing in verband met het lidmaatschap van één of meer andere branche- en beroepsverenigingen is de minimumgrondslag 1 fte. De regeling ter voorkoming van dubbele contributieheffing geldt in 2015 voor bureauleden van de BNA die ook lid zijn van een of meer van de volgende branche- en beroepsorganisaties: BNI, BNSP, NVTL, BNO en Nlingenieurs. Plan B Gelauff acht het mogelijk dat de inkomsten in 2015 gaan meevallen. Hij heeft de indruk dat de bodem is bereikt en dat de markt weer flink begint aan te trekken. In de Amsterdamse woningbouw zijn de vooruitzichten gunstig. Gelauff vraagt of er een plan B is als de inkomsten gaan meevallen. Is er dan een grotere impuls mogelijk om het herstel meer vaart te geven? 6

10 Schoorl zegt dat er in het voorstel voor de investeringsimpuls meetmomenten zijn opgenomen. Dat biedt de mogelijkheid tot bijsturen. Schenk acht het mogelijk om als de inkomsten meevallen, geen of minder budget te onttrekken uit de reserves. Luisman merkt op dat er regionaal grote verschillen zijn. Het mag in Amsterdam beter gaan, in het oosten van het land is er nog helemaal niets wat op verbetering wijst. Engelman ziet nog steeds bureaus, en niet de minste, omvallen. Hageman meldt dat er schrijnende gevallen zijn van bureaus die het niet meer kunnen bolwerken. De laatste conjunctuurmeting, merkt Schoorl op, laat een afvlakking van het herstel zien. Het herstel over de hele linie is dus broos en onzeker. Hageman zegt dat we vrij snel aan de opgaven van de bureaus kunnen zien of het herstel algemeen is. Er zijn verschillende meetmomenten in de eerste maanden van Op basis van de bevindingen is bijsturing mogelijk. Besluit Met algemene stemmen stelt de ledenraad stelt zowel het jaarplan als de begroting voor 2015 vast conform het voorstel van het bestuur. Ook het daarin opgenomen voorstel voor contributies krijgt instemming. De ledenraad stelt de contributieregeling en de bedragen voor de contributies voor 2015 vast conform het voorstel van het bestuur. 4c Investeringsimpuls Schenk zet uiteen dat het bestuur, nu het tij lijkt te keren, het moment aangebroken acht voor een investeringsimpuls. Het voorstel is om een bedrag uit de reserves te ontrekken en te bestemmen voor ledenwerving en binding. De inzet is om nieuwe leden te werven en de huidige leden niet te verliezen. Tegelijkertijd wordt de behoefte onderzocht naar nieuwe producten en diensten van de BNA. Het doel is om met een extra investering het herstel aan te zwengelen. De vorige keer waren er in ledenraad veel vragen over de concrete invulling van de plannen. Nu ligt een notitie voor die heel concreet is. De inbreng van de ledenraad wordt gewaardeerd. Schenk ziet de ledenraadsleden graag als ambassadeurs. Een belangrijk element is de verbreding van de BNA tot de bureaus van de andere ontwerpende disciplines. Als branchevereniging heeft de BNA die bureaus wat te bieden. De andere verenigingen profileren zich als beroepsvereniging. De instemming van de ledenraad is noodzakelijk want het budget ter grootte van euro wordt onttrokken uit de reserves. In het voorstel dat nu voorligt is de fasering van het project en het toezicht erop geregeld. Per fase zijn de doelstellingen en de resultaten vastgelegd. Tan geeft been toelichting op de voorgelegde stukken, met name waar het de fasering, de te behalen resultaten en de terugkoppeling betreft. Hij meldt dat de inventarisatie al is gestart. Het gaat om het traceren van potentiële leden. Wat doen ze? Wat hebben ze nodig? Ook wordt er nagegaan wat er voor de huidige leden beter kan. 7

11 Tan geeft aan dat het bestuur de externe kosten wil minimaliseren door geen dure adviseurs in te schakelen, toch zal het nodig zijn om externe mensen in te schakelen vanwege capaciteitstekort of de behoefte aan specialistische kennis. De insteek is om het bureau in de huidige bezetting te versterken, dat zal ook motiverend werken. Tan schat dat een kwart van het bedrag wordt gebruikt voor out-of-pocket kosten, de rest voor de inzet van menskracht. De Clercq plaatst vraagtekens bij de gedachte dat de investering in ledenwerving is terug te verdienen door de extra inkomsten uit de contributie. Om euro terug te verdienen moet je heel wat nieuwe leden binnenhalen. De Clercq heeft een snelle berekening gemaakt. Tegenover de kosten van 1 fte staat de contributie van 200 nieuwe leden. Dat is niet gering. Hageman zet uiteen dat het afhangt van de grootte van de bureaus die je weet aantrekken, met vier grote of tien middelgrote bureaus kom je er ook. Schoorl stelt dat de opbrengsten uit de investering niet binnen een jaar worden terugverdiend, het gaat om terugkerende baten over een langere periode. Engelman vraagt zich af of er wel zo veel vrije vogels zijn? Schoorl zegt dat er een inventarisatie is gemaakt en die wijst uit dat er een aardig potentieel is. Ook de bureaus die actief zijn in stedenbouw, interieurarchitectuur en tuin- en landschapsarchitectuur behoren nu door de verruiming van de lidmaatschapscriteria tot de potentiële nieuwe leden. Engelman ziet twee uitdagingen het ombuigen van de neergaande trend en het stimuleren van de groei. Spaan stelt vast dat de teruggelopen inkomsten vooral te wijten zijn aan het kleiner worden van de bureaus en veel minder aan de afname van het aantal leden. Je moet de bureaus binnenhalen die het goed doen. Daarnaast zijn er de nieuwe bureaus. Het gaat om heel verschillende groepen die elk om een eigen benadering vragen. Om die reden vindt De Clercq een marketingplan belangrijk dat moet inspelen op bijvoorbeeld jonge architecten, kleine bureaus en startende bureaus die het potentieel hebben om te groeien. Tan merkt op dat het aantal bureaus enorm is gegroeid in de afgelopen jaar. Er zijn heel veel zeer kleine bureaus ontstaan, soms tegen wil en dank. Tan stelt dat langdurig onderzoek alvorens aan de slag te gaan niet gewenst is. We moeten het potentieel aan nieuwe leden goed in kaart brengen en tegelijkertijd een start maken met het werven van nieuwe leden. Het is van belang meteen resultaat te boeken. Bosch vraagt of er ook informatie wordt verzameld over de lidmaatschapsmotieven van de huidige leden. Schenk wijst op de resultaten van het segmentatieonderzoek onder de leden dat eerder is uitgevoerd. Bosch zou de huidige leden graag inzetten als ambassadeurs voor de BNA. Schoorl geeft aan dat het ambassadeurschap van de huidige leden een onderdeel is van de marketing. Bosch zou graag een lijstje hebben met bijvoorbeeld vier punten waarmee je niet-leden kunt overtuigen van de voordelen van het lidmaatschap. Schenk beaamt dat zo n lijstje zou kunnen 8

12 helpen. Nu blijft het soms te abstract, zelfs sommige kringbestuurders weten het niet uit te leggen. Bosch informeert naar de gang van zaken in de tweede fase. Wat moet bureaus ertoe brengen om de stap naar het lidmaatschap te zetten? Worden potentiële leden persoonlijk benaderd of halen ze het uit de krant? Schenk antwoordt dat wordt ingezet op direct contact, waarbij niet alleen Schoorl wordt ingezet, maar ook de medewerkers van de BNA. Hij noemt YUP, het netwerk voor jonge architectenbureaus, als voorbeeld. Veel van de deelnemers zijn geen lid, we moeten ze nu proberen te interesseren voor het BNA-lidmaatschap. Schenk vraagt of de ledenraadsleden het plan verbeterd vinden ten opzichte van de vorige versie. Hij moedigt de ledenraadsleden aan om tips te geven en ideeën te ventileren. Ze zijn van harte welkom. Ibelings vindt de plannen nog niet concreet genoeg en te weinig tastbaar. Hij vraagt zich af waardoor bureaus zich geprikkeld moeten gaan voelen om lid te worden. Zo zou meedoen aan de verkiezing van het gebouw van het jaar een prikkel kunnen zijn om de stap naar het lidmaatschap te zetten. Er moet actief aan promotie worden gedaan. Dat willen we zeker doen, zegt Schenk, maar we willen ook zorgvuldig onderzoeken waarmee we kunnen scoren. Schoorl denkt aan de inzet van verschillende middelen. Zo zou je met korting diensten kunnen aanbieden of jonge architecten een coach kunnen geven. Spaan vindt het plan aanmerkelijk verbeterd. Het is goed dat het plan nu expliciet is gemaakt en in fasen is opgedeeld. Hij waardeert ook dat eerst het een en ander planmatig wordt onderzocht. Je moet veel weten voor je begint. Gelauff denkt dat je met dit plan verder kunt werken. De BNA is diffuus, er zullen verschillende lidmaatschapsmotieven bestaan. In plaats van de vraag waarom je lid van de BNA zou moeten zijn is de vraag interessant waarom je geen lid van de BNA zou willen zijn. Contributiestelsel Nijenhuis denkt dat de sleutel in het contributiestelsel zou kunnen zitten. De kleinere bureaus zouden wat meer moeten betalen en de grotere minder. Gelauff wijst erop dat de efficiency op de bureaus enorm toeneemt. De productiviteit per medewerker is door het gebruik van BIM flink gegroeid. Het betekent dat eenzelfde omzet met minder werknemers dan voorheen wordt gerealiseerd. Gelauff zou niet willen rekenen op het terugveren van het aantal fte s in de branche bij herstel van de omzet. Hij vraagt zich daarom af of er geen alternatieven moeten worden gezocht voor de contributieheffing gebaseerd op het aantal werkzame personen binnen een bureau. Schoorl zegt daar er verschillende opties zijn maar dat de BNA zich behoedzaam beweegt in het moeras van het contributiestelsel. Vooralsnog wordt aan het huidige stelsel vastgehouden, met het gebruik van een aantal marketinginstrumenten. Daarna is de ontwikkeling van een nieuw stelsel aan de orde dat wordt bekeken in relatie tot de aangeboden diensten. 9

13 Schleurholts wijst erop dat het lastig is om alles onder één omvattend stelsel onder te brengen. Bureaus hebben een andere belang bìj en waardering vòòr de verschillende diensten van de BNA. In het algemeen vragen de kleine bureaus meer om kennis terwijl de grote bureaus vooral belang hebben bij lobby en vertegenwoordiging. Die bureaus vinden dat je lid bent om als branche sterk te staan en niet om wat je terugkrijgt. Netwerken en ledenbinding Bierman benadrukt het belang van ledenbinding. De netwerken zijn daarbij een goed instrument. Er zit nog groei in want er is behoefte aan. De kringen, merkt zij in het veld, zijn bij veel bureaus niet populair als netwerk en werken zelfs contraproductief wanneer het om ledenwerving gaat.. Bierman ziet dat de beroepservaringperiode ook als een goed netwerk functioneert. Dat is een kans om jonge mensen als lid van de BNA binnen te krijgen. Schoorl antwoordt dat het laten functioneren van netwerken een van de steunpilaren van het huidige beleid is. Het minder goed functioneren van een aantal kringen heeft de aandacht. Engelman heeft gelezen dat bureaus hun contributie kunnen terugverdienen door gebruik te maken van de BNA kortingsregelingen zoals voor verzekeringen. Hij vraagt zich af of niet-leden deze kortingen ook krijgen. Schoorl antwoord dat de BNA heeft bedongen dat de kortingen alleen voor leden gelden. Niet-leden krijgen een ander tarief. Besluit Schenk brengt het voorstel voor de investeringsimpuls in stemming. Ik hoop, zegt hij, dat ons verhaal ook jullie verhaal wordt. Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 5 Branchevereniging 3.0 5a Strategische beleidsdiscussie over Gedragregels/Code kwaliteit & integriteit Schoorl leidt het onderwerp van de strategische beleidsdiscussie in. Integriteit is politiek en maatschappelijk een belangrijk thema. De ministeries van Financiën en van Justitie & Veiligheid zijn daarover in overleg met de brancheorganisaties, ook de BNA is een gesprekspartner. De overheid ziet graag dat branches op dit vlak voor zelfregulering kiezen. Er is waardering voor de wijze waarop de BNA de gedragsregels en het tuchtrecht heeft geregeld. Dat zit goed in elkaar. In het overleg heeft Schoorl ingebracht dat de overheid ook zelf iets zou kunnen doen om de gewenste zelfregulering te bevorderen. Ze zou de branches die het goed hebben geregeld kunnen belonen, bijvoorbeeld door procedures te vereenvoudigen of controles af te schaffen voor aangesloten bureaus. In dat geval zou er ook voordeel voor de leden te behalen zijn. Van belang is dat het er niet alleen om gaat de zaken goed te regelen, maar ook om het opgang brengen van de dialoog over kwaliteit en integriteit. 10

14 De plaats van collegialiteit in de gedragsregels Schoorl stelt het eerste gesprekthema aan de orde. Moet het onderling verkeer tussen architecten onderdeel zijn van de gedragscode of moet dat worden losgekoppeld van de verantwoordelijkheid van de architect jegens opdrachtgever en maatschappij? Verschillende ledenraadsleden zien geen noodzaak om het collegiaal gedrag los te zien van de andere elementen in de gedragscode. Van Rheenen kan zich voorstellen dat onderling gekibbel niet positief werkt ten opzichte van de consument. Hij suggereert een splitsing in een interne en een externe gedragscode. Ook Gelauff ziet daar wel wat in. Verschillende ledenraadsleden merken op dat het voor de opdrachtgever goed is om te weten dat en hoe het onderling gedrag is geregeld. Ook dat is een aspect van professionaliteit. Schoorl vraagt zich af of dit soort zaken niet beter via de rechter kan worden opgelost. Engelman en Van Rheenen betogen dat het om andersoortige zaken gaat. Bovendien, zo stelt Engelman, is er veel tijd mee gemoeid. Hij vindt het wel prettig dat er een tussenweg is en niet meteen de gang naar rechter nodig is. Van Rheenen vindt het goed dat er een instrument is om leden die zich niet collegiaal gedragen uit de BNA te zetten. Met een gerechtelijke procedure gaat dat niet. Schoorl zegt dat er ook een efficiency argument is. Een tuchtrechtprocedure jaagt de BNA hoe dan ook op kosten. Het is niet gewenst dat architecten die na een misgelopen samenwerking niet uit de boedelscheiding kunnen komen, hun conflict via het tuchtrecht proberen te beslechten. Inmiddels is er al wat veranderd. Het college van toezicht neemt een kwestie tussen architecten onderling pas in behandeling als bemiddeling door een deken geen resultaat heft opgeleverd. Schoorl stelt dat er ook architecten geen lid zijn omdat ze vinden dat de naleving van de gedragregels binnen de BNA onvoldoende serieus wordt genomen. Engelman beklemtoont dat de BNA eerst een sterk label moet zijn, willen gedragsregels het beoogde effect sorteren.. Spaan denkt dat een vorm van ballotage het gevolg zal zijn. Er komen zwaardere lidmaatschapseisen. Je moet als nieuw lid door een poortje. Globale versus uitgewerkte regels Schoorl stelt het tweede discussiethema aan de orde. Houden we de regels globaal? Of juist meer gespecificeerd? Het eerste geeft flexibiliteit. Het tweede maakt duidelijker wat je wel en niet mag doen. Desgevraagd geeft Habets aan dat bij andere organisaties zowel globale als zeer gedetailleerde regels voorkomen. De regels voor de stedenbouwers zijn bijvoorbeeld tamelijk gedetailleerd. In vergelijking met de regels van andere organisaties zijn de gedragsregels van de BNA globaal te noemen. Dat is te zien als een reactie op de oude gedragsregels van de BNA die met allerlei toelichtingen en jurisprudentie nogal uitvoerig waren. 11

15 Vanuit de ledenraad wordt opgemerkt dat je er toch nooit in zult slagen om het helemaal dicht te timmeren, Dat pleit voor globale regels. Bierman vindt dat het noodzakelijk is om de regels zover uit te werken dat ze meetbaar zijn. Gelauff wijst erop dat je zoveel regels kunt stellen als wilt, maar dat het contract met de opdrachtgever uiteindelijk bepalend is voor de speelruimte.. Uit de vergadering komt de suggestie de verantwoordelijkheid jegens consumenten en samenleving wel specifiek uit te werken. Ten opzichte van collega s zou het meer om intenties moeten gaan. Gelauff denkt dat de duidelijkheid ten opzichte van de opdrachtgevers juist is gebaat met algemene regels. Het gaat om goed gedrag, deskundigheid en professionaliteit. Die begrippen moeten intern worden geladen. Tan wil het BNA lidmaatschap laden met meer kwaliteit, je zult dan concretere moeten maken wat kwaliteit inhoudt. Hij noemt als voorbeeld de verplichting om bepaalde cursussen te volgen. Gelauff stelt dat het doel om je kennis op peil te houden niet perse wordt bereikt door het verplicht volgen van cursussen. Tan merkt op dat je juist onderscheidend bent als je kunt bewijzen wat je hebt gedaan om je kennis op peil te houden. Gelauff wil de bureaus niet op kosten jagen omdat ze moeten aantonen wat ze hebben gedaan. Van Rheenen stelt dat je het imago van de beroepsgroep kunt opkrikken door controleerbaar te zijn in wat je doet. Spaan vindt het niet noodzakelijk om een cultuur in het leven te roepen waarin alles moet worden bewezen. Je kunt ook de mensen aanspreken op hun gedrag als ze in de fout zijn gegaan. Schoorl zegt dat je geloofwaardigheid toeneemt als je actief controleert, maar dat kan ook steekproefsgewijs. Tan vindt dat het onderscheid wegvalt tussen BNA-leden en niet-leden als er niet wordt gecontroleerd. Iedereen kan de intentie uitspreken om gedragsregels na te leven. Habets zegt dat er toch een zeker onderscheid is, BNA-leden geven te kennen dat ze er via het tuchtrecht op kunnen worden aangesproken. Er zijn verschillende geluiden te horen over de wenselijkheid van globale versus gedetailleerde regels, stelt Schoorl vast. Dat zal bij het vervolg worden betrokken. Vanuit de ledenraad wordt er op aangedrongen het vooral simpel te houden. Schenk wil een en ander ook in het licht van Ontwerpend Nederland bekijken. Hij heeft een voorkeur voor eenzelfde set regels voor alle ontwerpende disciplines. Habets zegt dat er ten tijde van de Federatie O een set basisregels bestond voor BNA, BNI, NVTL, BNSP en de voorganger van NL Ingenieurs. In de loop der jaren zijn de regels van elke organisatie afzonderlijk weer gedivergeerd. Handhaven en sancties Schoorl stelt het derde gespreksthema aan de orde. We hebben een goed tuchtrechtelijk systeem maar het handhavingsbeleid is niet actief. De BNA zou meer kunnen doen, 12

16 bijvoorbeeld het opleggen van zwaardere sancties of het met naam en toenaam noemen van overtreders. De uitspraken van het college en de raad worden nu geanonimiseerd gepubliceerd op de website. Bierman vindt het een misstand dat bureaus afgestudeerden voor een stageloon aan het werk zetten. Is dat iets waar we die bureaus op basis van de gedragsregels kunnen en willen aanspreken? Schleurholts brengt in herinnering dat het bestuur daarover alle bureaus indertijd een brief heeft gestuurd. Schoorl ziet het als arbeidsrechtelijke misstand, het is aan de inspectie SZW om daar tegen op te treden. Schenk stelt dat je de BNA daarbij niet nodig hebt. Volgens Van Rheenen is de vraag of de BNA al dan niet misstanden bij de inspectie gaat melden. Engelman merkt op dat de architectenbranche niet uniek is, dit soort misstanden komt bijvoorbeeld ook in de horeca en zorg voor. Bierman stelt dat het hoe dan ook een misstand is en je zou als branche kunnen uitspreken dat de bureaus zich daaraan niet schuldig maken. Spaan denkt dat de leden actiever en zichtbaarder op dit soort zaken zouden kunnen worden aangesproken dan het sturen van een brief. Schoorl stelt dat de essentie is of de leden bereid zijn maatregelen te accepteren die ook worden gevoeld en of men elkaar daadwerkelijk wil aanspreken op kwaliteit en integriteit. Schoorl proeft uit de discussie een ja, maar wel met mate en alleen als er een stevig draagvlak voor is. Engelman en Van Rheenen betogen dat het bij een keurmerk hoort. Gelauff vindt dat het BNA-lidmaatschap echt wat moet voorstellen anders hebben sancties geen afschrikkende werking. Schoorl wijst erop dat het na de invoering van het keurmerk verplicht is om te melden als een bureau niet langer een erkend bureau is. Dat zal zeker effect hebben. Gelauff denkt dat sancties niet veel impact hebben. Een architect hoeft geen BNA-lid te zijn om zijn vak te kunnen uitoefenen. Tan stelt dat we het zo ver moeten zien te krijgen dat je trots bent om BNA-lid te zijn. Je moet bij de groep willen horen. Desgevraagd geeft Habets een overzicht van de sancties: waarschuwing, berisping, geldboete en ontzetting uit het lidmaatschap. Ook kan als sanctie de publicatie met naam en toenaam worden opgelegd. Die sanctie is nog nooit opgelegd. Er zit ook een gedachte achter. Het doel van de gedragsregels is een ethisch kader voor de vakuitoefening te ontwikkelen. Het doel is niet om iemand aan de schandpaal te nagelen. Schenk vraagt zich af of wij voldoende weten wat opdrachtgevers van ons verwachten. Habets haalt de resultaten aan van één van de onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd. In een haalbaarheidsonderzoek naar een erkenningsregeling voor architectenbureaus scoorde onafhankelijkheid erg hoog. Opdrachtgevers stellen prijs op een advies van iemand die niet gebonden is aan bijvoorbeeld een leverancier, fabrikant of bouwbedrijf. Gebruiksvriendelijkheid scoorde het allerhoogst en bijzondere faam als architect het laagst. 13

17 Spaan zou meer inzicht willen hebben in de feitelijke werking van het tuchtrecht. Hij heeft geen idee welke sancties er zijn en of ze vaak worden toegepast. Het zou best kunnen dat we al een heel eind op streek zijn als we dat wat we nu al hebben effectiever inzetten. Engelman stelt dat we vooral moeten kijken naar het externe effect van de gedragsregels. Habets stuurt het overzicht van de sancties en een aantal uitspraken aan de ledenraadsleden toe. Ze zijn overigens ook op de website van de BNA te vinden op de pagina Gedragscode, zowel via het menu als de footer. 6 Rondvraag en sluiting Schenk dankt de aanwezigen voor hun inbreng in vergadering en wenst iedereen een goed Nieuwjaar. Hij wijst erop dat de eerstvolgende ledenraad pas in mei 2015 is. Om de vergaderlast terug te dringen zijn voor het komende jaar drie in plaats van vier bijeenkomsten gepland, een in het late voorjaar en twee in het najaar. De vroege voorjaarsvergadering is vervallen omdat het zwaartepunt van de besluitvorming in de vereniging in het najaar ligt. Schenk memoreert dat in januari het concept profiel van de nieuwe voorzitter wordt toegestuurd. Hij moedigt aan de ledenraadsleden aan om daar kritisch naar te kijken. Mede namens de beide andere leden van de benoemingsadviescommissie, Luisman en Schleurholts, meldt Schoorl open te staan voor suggesties voor kandidaten. 14

18 Ledenraad 10 december 2014 Besluitenlijst Verslag Het verslag van de vergadering op 8 oktober 2014 is vastgesteld. Benoemingen Tot architectlid van de raad van beroep is benoemd Pim van der Ven per 1 januari 2015 voor een eerste termijn van drie jaar. Tot architectleden van het college van toezicht zijn benoemd Freerk Hoekstra en Roelof Gortemaker per 1 januari 2015 voor een eerste termijn van drie jaar. De zittingstermijn van Joop Slangen en Chris de Jonge als architectleden van het college van toezicht is per 1 januari 2015 verlengd met een periode van één jaar. Ronald Schleurholts is per 1 januari 2015 herbenoemd als bestuurslid van de BNA voor een derde termijn van één jaar. Maartje Luisman is per 1 januari 2015 herbenoemd als bestuurslid van de BNA voor een tweede termijn van twee jaar. Wijziging huishoudelijk reglement De wijziging van het huishoudelijk reglement is goedgekeurd volgens het voorstel van het bestuur. Het gewijzigde reglement is vastgesteld. Jaarplan en begroting 2015 Het jaarplan 2015 is vastgesteld volgens het voorstel van het bestuur. Contributieregeling 2015 De contributieregeling 2015 is vastgesteld volgens het voorstel van het bestuur. Het minimum voor de grondslag van de bepaling van de contributie is vastgesteld op 0,5 fte. Voor bureaus die een beroep doen op de regeling ter voorkoming van dubbele contributieheffing in verband met het lidmaatschap van één of meer andere branche- en beroepsverenigingen is de minimumgrondslag 1 fte. De regeling ter voorkoming van dubbele contributieheffing geldt in 2015 voor bureauleden van de BNA die ook lid zijn van een of meer van de volgende branche- en beroepsorganisaties: BNI, BNSP, NVTL, BNO en Nlingenieurs. Investeringsimpuls De ledenraad heeft ingestemd met het voorstel van het bestuur voor een investeringsimpuls die ten goede moet komen aan de ledenwerving en binding en met het onttrekken van het budget daarvoor aan de bestemmingreserve van de vereniging. 15

19 LEDENRAAD 13 mei 2015 Agendapunt 4b Vaststellen Jaaroverzicht 2014 Behandeling in de ledenraad Het bestuur vraagt de ledenraad het Jaaroverzicht 2014 vast te stellen. Bijlage Concept Jaaroverzicht BNA Het bestand is separaat verstuurd. Jollemanhof 14 Postbus GP Amsterdam T F KvK

20 LEDENRAAD 13 mei 2015 Agendapunt 4c Vaststellen Jaarrekening 2014 Behandeling in de ledenraad De ledenraad wordt verzocht de jaarrekening 2014 conform de bijlage vast te stellen. Bijlage Jaarrekening BNA 2014 met accountantsverklaring. Het bestand is separaat verzonden. Jollemanhof 14 Postbus GP Amsterdam T F KvK

De transformatie van de BNA tot brancheorganisatie Zestien vragen en antwoorden

De transformatie van de BNA tot brancheorganisatie Zestien vragen en antwoorden De transformatie van de BNA tot brancheorganisatie Zestien vragen en antwoorden 1 Waarom moet de BNA uitgerekend tijdens een ongekende crisis in de branche zijn structuur veranderen? De nieuwe realiteit

Nadere informatie

6 BNA-gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit en Professionaliteit a Vaststellen BNA-gedragscode (bijlage, besluit)

6 BNA-gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit en Professionaliteit a Vaststellen BNA-gedragscode (bijlage, besluit) AGENDA Vergadering Ledenraad Datum 9 december 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats Huys Azië / BNA Jollemanhof 14, 1019 GW Amsterdam 020 5553666 0 Opening 1 Ingekomen post en mededelingen 2 Verslag - Vaststellen

Nadere informatie

Lonneke Bakkeren, Joep Habets (secretaris), Wilma Jansen, Inge Pit en Tim Roeleveld.

Lonneke Bakkeren, Joep Habets (secretaris), Wilma Jansen, Inge Pit en Tim Roeleveld. VERSLAG Vergadering Ledenraad op 30 augustus 2011 Locatie BNA, Jollemanhof 14, Amsterdam Aanwezig: Ledenraad Thijs Asselbergs, Roel Bosch, Jos van Eldonk, Gerard van Hoorn, André Jekel, Angela Lott, Titia

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VTW 5 september 2013-1 -

Huishoudelijk Reglement VTW 5 september 2013-1 - Huishoudelijk Reglement VTW 5 september 2013-1 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN WONINGCORPORATIES Inhoudsopgave: Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Leden Artikel 3: Contributie,

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

5 Branchevereniging 3.0 a Strategische beleidsdiscussie over Gedragsregels / Code kwaliteit & integriteit

5 Branchevereniging 3.0 a Strategische beleidsdiscussie over Gedragsregels / Code kwaliteit & integriteit AGENDA Vergadering Ledenraad Datum 10 december 2014 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats Vergaderruimte Meet & Greet 3 e verdieping Huys Azië / BNA Jollemanhof 14, 1019 GW Amsterdam 020 5553666 0 Opening 1

Nadere informatie

Wat bespreken we vandaag?

Wat bespreken we vandaag? Wat bespreken we vandaag? Kennismaking met de BNA Waarom is er een beroepservaringsperiode? Hoe is de beroepservaringsperiode geregeld? De nieuwe realiteit in de architectenbranche Hoe slaan we ons er

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoudsopgave 1. Begrippen... 1 2. De organisatie... 2 2.1 Het bestuur... 2 2.2 De directie... 3 2.3 College van Advies... 3 2.4 Klachtenfunctionaris...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014 KNPV Afdeling Limburg 19 mei 2014 Informatie verenigingsrecht Verenigingen zijn aangesloten bij KNPV. Worden erkend door bestuur afdeling. (11/3 statuten) Doel moet gelijk zijn aan doel KNPV. 4/1 en 2

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD Artikel 1 1.1 Krachtens het in artikel 16 van de Statuten van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (verder te noemen SBV) bepaalde is er

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT-VASTSTELLING-WIJZIGING 1) In dit reglement worden nadere regels gesteld betreffende een aantal aangelegenheden waarnaar in de verenigingsstatuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting: NIBI), 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement

Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement Opgeslagen op:23 november 2015 1 Inleiding Dit is het beleidsplan van

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij Artikel 1 - Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld als richtlijn en ter aanvulling op de bestuurlijke taak- en rolverdeling, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden opgenomen in de statuten van de

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen De Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten ALGEMEEN Artikel 1: Algemeen Dit reglement is opgesteld conform artikel 11.2 van de statuten van de vereniging. Artikel 2: Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de VASMO

Huishoudelijk Reglement van de VASMO Huishoudelijk Reglement van de VASMO Artikel 1. Algemeen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement zoals bedoeld in artikel 21, lid 1 van de statuten d.d. 30 juni 1999 van de Vereniging van Ambtelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement Reglement Ondersteuningsplanraad (OPR) van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, h.o. Berséba, statutair gevestigd te Utrecht, opnieuw vastgesteld door de raad

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt HUISHOUDELIJK REGLEMENT NCD, Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, gevestigd te Amsterdam; zoals van kracht per 31 maart 2006 Artikel 1 Lidmaatschapscriteria 1. Naast de vereisten voor

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Update Code Pensioenfondsen

Update Code Pensioenfondsen 24 april 2013 Update Code Pensioenfondsen Mila Hoekstra 2 Thema s 1. Taak en werkwijze 2. Diversiteit 3. Integer handelen 4. Beloning 5. Uitvoering, uitbesteding en kosten 6. Risicomanagement 7. Verantwoord

Nadere informatie

Centraal College van Deskundigen VCA

Centraal College van Deskundigen VCA Centraal College van Deskundigen VCA Reglement Centraal College van Deskundigen VCA Doelstelling Artikel 1 Het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA, hierna te noemen: College) is conform artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

ONTVANGEN 2 9 APR. 2009

ONTVANGEN 2 9 APR. 2009 ONTVANGEN 2 9 APR. 2009 ivng-afdeling Utrecht Postbus 1! 3430 AA NIEUWEGEIN P Vereniging van Nederlandse Gemeenten i doorkiesnummer uw kenmerk (070)373 8702 \ betreft ons kenmerk Kandidaatstellingsprocedure

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur (Het huishoudelijk reglement van de adviescommissie Groen en natuur is een aanvulling op de regeling op de vaste commissies van advies in de gemeente

Nadere informatie

Transparantie Public Affairs is een vak dat volgens de beroepsvereniging in alle openheid bedreven wordt.

Transparantie Public Affairs is een vak dat volgens de beroepsvereniging in alle openheid bedreven wordt. HANDVEST 1. Inleiding Wat kunnen en mogen politici, ambtenaren en journalisten verwachten van leden van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) die het vak van Public Affairs uitoefenen? En waarop

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur: dagelijks bestuur: statuten: de Stichting Pensioenfonds Urenco

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer

REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer 1. Definities: 1.a. de Stichting: De statutair te Utrecht gevestigde stichting: Stichting Rentmeesterskamer, hierna ook aan te duiden

Nadere informatie

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Behorend bij de statuten van de vereniging ANBO DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk.

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk. PRELUDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Wijkplatform Vreeswijk (WPV) Statuten Stichting Platform Vreeswijk: A) Volgens de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk zijn deelnemers van de stichting vertegenwoordigers

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders KLACHTEN REGLEMENT Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders 1 Klachten Reglement Artikel 1 Algemeen 1. Elk lid van de Branchevereniging behoort een onafhankelijke klachtenprocedure

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014 Verslag OPR vergadering 7 juli Aanwezig: Arjan Breijer, Michelle in den Bosch, Christiaan Potjer, Gijs-Jan Bornebroek, Cathalyne Damen, Marieke Kruidhof, Dominik Westerman (voorzitter), Margreet Drijvers,

Nadere informatie