AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam"

Transcriptie

1 AGENDA Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam 1 Opening 2 Ingekomen post en mededelingen 3 Vaststellen verslag ledenraad 10 december 2014 (bijlage) 4 De BNA in a Presentatie resultaten 2014 (mondeling) 4b Vaststellen Jaaroverzicht 2014 (bijlage, separaat verzonden) 4c Vaststellen Jaarrekening 2014 (bijlage, separaat verzonden) 5 Brancheorganisatie 3.0 / Ontwerpend Nederland 5a Principebesluit statutenwijziging (bijlage) De transformatie van de BNA tot een brancheorganisatie 3.0 en de ambitie om Ontwerpend Nederland vorm te geven moet zijn beslag krijgen in de statuten van de BNA. In het najaar is de statutenwijziging voorzien. Nu wordt een principebesluit voorgelegd op basis waarvan de notaris een statutenwijziging kan vormgeven. Aan de orde zijn met name de verbreding tot de ontwerpende disciplines in het ruimtelijk Jollemanhof 14 Postbus GP Amsterdam T F KvK

2 domein, het aanscherpen van de doel van de organisatie, de vereenvoudiging van de bestuurlijke regels om de efficiency en slagvaardigheid te vergroten en enig periodiek onderhoud. 5b Plan van aanpak Gedragsregels / Code Kwaliteit & Integriteit (bijlage) Om aansluiting te houden met de maatschappelijke ontwikkelingen rond integriteitsbevordering en om het BNA-lidmaatschap krachtiger te profileren is het voornemen om de gedragsregels van de BNA te herpositioneren als een code integriteit en kwaliteit. De focus komt te liggen op de verantwoordelijkheid van de architect jegens opdrachtgever en maatschappij. 6 Benoeming nieuwe voorzitter (bijlage) 7 Rondvraag en sluiting

3 LEDENRAAD 13 december 2015 Agendapunt 3 Vaststellen verslag en besluitenlijst vergadering ledenraad op 10 december 2014 Behandeling in de ledenraad De ledenraad wordt verzocht het verslag en de besluitenlijst van de vergadering op 10 december 2014 vast te stellen. Bijlage Concept verslag en besluitenlijst van de vergadering van de ledenraad op 10 december Jollemanhof 14 Postbus GP Amsterdam T F KvK

4 VERSLAG C O N C E P T ter vaststelling in de ledenraad op 13 mei 2015 Vergadering Ledenraad op 10 december 2014 Locatie BNA Huys Azië Amsterdam Aanwezig: Ledenraad Janneke Bierman, Roel Bosch, Hugo de Clercq, Maarten Engelman, Arnoud Gelauff, Mark Ibelings, Klaas Kingma, Siebold Nijenhuis, Björn van Rheenen en Machiel Spaan. Bestuursleden Maartje Luisman, Willem Hein Schenk (voorzitter), Ronald Schleurholts en Roger Tan. Bureau Joep Habets (secretaris), Edwin Hageman, Fred Schoorl (directeur). Afwezig: Ledenraad Bestuur Thomas Bedaux, Micha de Haas, Daniel Jauslin, Henk te Kiefte, Adriaan Mout, Arnoud Olie, Max Pape, Irma van Oort, Wilco Scheffer, Gijs Jan van der Schoot, Svetla Stefanova en Frank van der Wiel. Joost Ector, Marianne Loof en Jeroen Wouters. 0 Opening Schenk opent de vergadering en constateert een tegenvallende opkomst. Hij memoreert de constructieve gedachtewisseling in de vorige ledenraad en geeft aan dat de punten die zijn gebracht hun weerslag hebben gehad in de stukken die nu ter goedkeuring voorliggen. Schenk meldt dat de bestuursleden Ector, Loof en Wouters wegens verblijf in het buitenland deze vergadering niet kunnen bijwonen. Met de internationalisering zit het dus wel goed. We hadden vandaag afscheid willen nemen van Jeroen Wouters als bestuurslid van de BNA. Schenk zegt hem nu alvast dank voor zijn plezierige en kritische inbreng binnen het bestuur. Er zal later in kleinere kring echt afscheid worden genomen. 1 Mededelingen Beroepservaringperiode Per 1 januari 2015 gaat de wettelijke regeling van de beroepservaringperiode voor architecten in. Er is in de afgelopen maanden enige commotie over ontstaan, met name bij studenten. Er is om uitstel van de ingangsdatum gevraagd, maar die zal er niet komen. Zowel het geïntegreerde traject - via PEP, voorheen Het Experiment als het individuele traject kunnen van start gaan. De BNA Academie is inmiddels erkend als aanbieder van modules voor het individuele traject. 1

5 Sectorplan Het sectorplan voor de architectenbranche is door het ministerie van SZW geaccepteerd. Het betekent dat er een subsidie van euro wordt verleend om op aantal cruciale punten de kennis en de competenties binnen de branche te versterken. Daarmee moet de kans op zowel het vinden als het behoud van werk worden vergroot. Het gaat met name om het opdoen van beroepservaring voor aankomende architecten en het verwerven van competenties op het gebied van BIM, private kwaliteitsborging en ondernemerschap. Engelman vraagt hoe studenten hierover worden geïnformeerd. Bureau architectenregister heeft de website online gezet met informatie over de beroepservaringperiode, zowel voor aankomende architecten als mentoren en bureaus. Archined biedt daarnaast op de eigen website de gelegenheid om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Nieuwe website De nieuwe website van de BNA is online. Onvermijdelijk zijn er kinderziektes, bijvoorbeeld bij het onderdeel Zoek een architect. Er wordt hard gewerkt om die op te verhelpen. Benoemingsadviescommisie Benoemingsadviescommissie voor de nieuwe voorzitter is haar werkzaamheden gestart met het opstellen van de profielschets. In januari wordt de profielschets per aan de ledenraad ter commentaar voorgelegd. Ontwerpend Nederland De BNA treedt komend voorjaar met Ontwerpend Nederland naar buiten. Dat gebeurt mede in het kader van de verbreding van de BNA tot de andere ontwerpende disciplines in het ruimtelijk domein. Rijksbouwmeester Zoals bekend heeft de Rijksbouwmeester zijn functie neergelegd in verband met mogelijke belangenverstrengeling. Voorzitter en directeur zijn geraadpleegd door het Rijksvastgoedbedrijf over het profiel en de benoeming van een opvolger. De gesprekken zijn nog gaande. Aan de orde is onder meer wat de taak van de Rijksbouwmeester is in een veranderende sector, de invulling van de functie, welk profiel daarbij het beste past en de wijze waarop integriteitsproblemen kunnen worden voorkomen. Bezetting bureau Per 1 januari 2015 treedt Katelijne Prinsenberg in dienst bij de BNA als bureaumanager. Het gaat om een nieuwe functie waarin de taken van de voormalige managers bedrijfsvoering en beleid zijn verenigd. Katelijne werkt nu bij het Reumafonds waar ze hoofd bedrijfsvoering en personeel is. 2

6 2 Verslag Het verslag van de vergadering op 8 oktober 2014 wordt vastgesteld. De actiepunten zijn uitgevoerd, alleen heeft Gelauff nog geen antwoord gehad op zijn vraag waar hij terecht kan met zijn bezwaren tegen afspraken tussen bouwgerelateerde organisaties die de ontwerpvrijheid beperken. 3 Verenigingszaken 3a Benoemingen en herbenoemingen in het college van toezicht en de raad van beroep Tot architectlid van de raad van beroep is benoemd Pim van der Ven per 1 januari 2015 voor een eerste termijn van drie jaar. Tot architectleden van het college van toezicht zijn benoemd Freerk Hoekstra en Roelof Gortemaker per 1 januari 2015 voor een eerste termijn van drie jaar. De zittingstermijn van Joop Slangen en Chris de Jonge als architectleden van het college van toezicht is per 1 januari 2015 verlengd met een periode van één jaar. Onder verwijzing naar de voor de vergadering toegezonden van De Haas informeert Nijenhuis naar de procedure bij benoemingen. Schoorl antwoordt dat De Haas doelt op de benoemingen in de Raad van Arbitrage. De BNA mag kandidaten voordragen voor de benoeming tot arbiter, maar benoemt zelf geen arbiters. De Raad van Arbitrage geeft aan welke voorwaarden de voor te dragen kandidaten moeten voldoen. De voordracht of benoeming in externe commissies, vertegenwoordigingen e.d. is geen zaak van de ledenraad. Er zijn geen plannen om de procedure voor dit soort voordrachten te veranderen. De Haas wordt hierover geïnformeerd. 3b Herbenoemingen in het bestuur De ledenraad stemt in met de herbenoeming van Maartje Luisman en Ronald Schleurholts per 1 januari Maartje Luisman wordt voor een tweede termijn van twee jaar herbenoemd, Ronald Schleurholts voor een derde termijn van een jaar. 3c Wijziging huishoudelijke reglement Schenk geeft een toelichting op de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement. De wijziging is noodzakelijk in verband met de transformatie van de BNA van beroeps- naar branchevereniging. 3

7 Van Rheenen vraagt of het klopt dat er verschillende minimum grondslagen voor de bepaling van de contributie worden gehanteerd. Dat klopt, bij de veelal grotere, multidisciplinaire bureaus die ook van een andere beroeps- of branchevereniging lid zijn is het minimum 1 fte. Bij het monodisciplinaire architectenbureau is het minimum 0,5 fte. Kingma vindt de tekst over de contributie voor architecten in dienstverband niet begrijpelijk. Niet verwonderlijk, het is een kreupele zin. Habets zal op basis van de suggesties uit de ledenraad een begrijpelijke tekst formuleren. Bierman wil weten wat de Tectotroop is. De Tectotroop is een onderscheidingsteken voor leden die zich door bestuurlijk werk uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de beroepsgroep en de vakbeoefening. Het is een door zilversmid Ligtelijn ontworpen object. De onderscheiding is de laatste jaren, mede door de bezuinigingen, niet meer uitgereikt. Bierman vraagt of door de voorgestelde wijziging de contributie wordt verhoogd. Hageman geeft aan dat het niet het geval is. De regeling is in principe hetzelfde gebleven maar is nu zo geformuleerd dat er ook een contributiegrondslag is voor bureaus die via de uitzonderingsprocedure lid worden van de BNA. Zowel voor deze leden als de reguliere leden worden ingeschakelde uitzendkrachten, zzp-ers e.d. meegerekend voor de bepaling van de contributiegrondslag. De voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden met algemene stemmen goedgekeurd. En de ledenraad stelt het aldus gewijzigde huishoudelijk reglement vast. 4 BNA in 2015 Schenk geeft een inleiding op het jaarplan en de begroting voor Hij verwijst naar het beleidsplan Veerkracht voor de periode Veerkracht is precies wat we nodig hebben voor een branche die nieuwe wegen wil bewandelen. Ook 2014 was een moeilijk jaar, maar de bodem lijkt bereikt en het gaat iets beter. Om de situatie in perspectief te plaatsen: het aantal BNA-bureaus is sinds 2009 afgenomen van 1450 naar De gemiddelde omvang van de BNA-bureaus is afgenomen van 5 à 6 fte s naar iets meer dan 3 fte. De krimp heeft zijn weerslag op de begroting, zegt Schenk. Die is sinds 2009 afgenomen van 3,3 miljoen naar 1,8 miljoen. Desondanks zijn er in 2014 aansprekende resultaten geboekt. Voor 2015 blijft de noodzaak bestaan om sober te begroten en om scherp prioriteiten te stellen. De voorgestelde investeringsimpuls is gerechtvaardigd nu de trend ten goede lijkt te keren. Schenk wil eerst het jaarplan en de begroting voor 2015 behandelen en daarna als een afzonderlijk onderwerp de investeringsimpuls aan de orde stellen. 4

8 4a Jaarplan Schenk zegt dat de behandeling van het concept jaarplan in de vorige ledenraad heeft geleid tot een scherpere formulering van de prioriteiten. Het gaat om: - zichtbaarheid van de lobby door de BNA; - verbetering van de aanbestedingscultuur; - visieontwikkeling over de toekomst van de architectenbureaus en de bouw; - bevordering van samenwerking in de bouwkolom; - samenwerking binnen Ontwerpend Nederland; - promotie bij opdrachtgevers, met name de toegevoegde waarde van het inschakelen van een architect; - ledenwerving en binding. Het adequaat voortzetten van BNA International was budgettair moeilijk, maar dankzij een subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken kunnen we nu toch verder. Het opstellen van paritaire voorwaarden is vooralsnog geen prioriteit meer. Bij opdrachtgevende partijen bleek nog te weinig animo om daadwerkelijk tot paritaire voorwaarden te komen. Over BNA Onderzoek is het gesprek met het programmateam en het onderzoekfonds nog gaande. Het bestuur ziet kansen om BNA Onderzoek een onderdeel te laten zijn van het werk van de BNA. 4b Begroting Tan geeft een toelichting op de cijfers. Op verzoek van de ledenraad in de vorige vergadering zijn de prioriteiten nu gerelateerd aan het budget. Zo is duidelijker te zien wat aan de verschillende beleidspunten wordt besteed. De begroting zelf is ten opzichte van het eerste concept niet gewijzigd. De projectbegroting, die abusievelijk niet bij de stukken zat, is aan het begin van de vergadering uitgedeeld. Het gaat om een integrale begroting met de out-of-pocket kosten, de verwachte opbrengsten en de personele inzet. In de verstrekte cijfers is ook te zien wat het schrappen van een aantal activiteiten oplevert. Tan memoreert dat BNA International, hoewel een gewaardeerde en belangrijke activiteit, budgettair moeilijk in te passen was. Inmiddels is er door het Ministerie van Binnenlandse Zaken een subsidie toegezegd in het kader van de internationalisering. Die is deels bestemd om de contributie voor de Architects Council of Europe (ACE) te bekostigen en komt deels ten goede aan de activiteiten van BNA International. Zowel in de uren- als kostenverdeling is te zien dat het meeste is toegewezen aan het beleidsthema versterken van de bureaus. Hageman geeft desgevraagd aan dat het in de urenverdeling gaat om alle werkbare uren van de BNA medewerkers, gebaseerd op de huidige bezetting van 14,4 fte. 5

9 Bierman vraagt waarop de grote stijging van de inkomsten van de BNA Academie is gebaseerd. Hageman zegt dat er vorig jaar een realistisch businessplan voor de BNA Academie is gemaakt. Tot nu is de ontwikkeling van inkomsten daarmee in lijn. Het niveau van de inkomsten is nu kostendekkend. Uiteraard wordt voortdurend de vinger aan de pols gehouden. Als lid van de programmacommissie heeft Tan geconstateerd dat de BNA-Academie steeds beter weet aan te sluiten bij de actuele behoeften in de branche. Schoorl vult aan dat er wordt gewerkt aan de uitbreiding van de doelgroep naar niet-leden en de aanpalende branches. Ook is de verwachting dat de modules voor de beroepservaringperiode een nieuwe groep deelnemers gaan trekken. Het is nog onzeker hoe de beroepservaringperiode gaat landen, maar de BNA Academie is er in elk geval klaar voor. Contributie Tan geeft een toelichting op het voorstel van het bestuur om de contributie hetzelfde te houden als vorig jaar. De voorgelegde begroting is daarop afgestemd, waarbij rekening is gehouden met 5% minder contributie-inkomsten door daling van het aantal leden en teruggang van het aantal fte s op de bureaus. Nijenhuis vraagt of ooit is onderzocht wat het verlagen van de contributie aan ledengroei zou opleveren. Schoorl stelt, mede op basis van de ervaringen van andere organisaties, dat het gevaarlijk is om daarmee te experimenteren. Het is wel een aspect dat wordt bekeken bij het ontwerp van een nieuw contributiestelsel. Kingma informeert naar de minimum bureaugrootte voor de contributieheffing. Die was minimaal 0,2 fte, die wordt nu 0,5 fte en het voornemen is die te zijner tijd op te trekken tot 1 fte. Het besluit om van 0,2 naar 0,5 fte te gaan is al eerder genomen. Hageman geeft aan dat het optrekken van het minimum fte s tot opzeggingen leidt. Op het totaal heeft dat echter weinig effect. Kingma merkt op dat dan wel de vraag aan de orde komt hoe je deze bureaus voor de BNA kunt behouden. Schleurholts vindt dat er een minimum moet zijn. Met een bureau van 0,2 fte is het vraag of je een vak uitoefent of een hobby hebt. Voor bureaus die een beroep doen op de regeling ter voorkoming van dubbele contributieheffing in verband met het lidmaatschap van één of meer andere branche- en beroepsverenigingen is de minimumgrondslag 1 fte. De regeling ter voorkoming van dubbele contributieheffing geldt in 2015 voor bureauleden van de BNA die ook lid zijn van een of meer van de volgende branche- en beroepsorganisaties: BNI, BNSP, NVTL, BNO en Nlingenieurs. Plan B Gelauff acht het mogelijk dat de inkomsten in 2015 gaan meevallen. Hij heeft de indruk dat de bodem is bereikt en dat de markt weer flink begint aan te trekken. In de Amsterdamse woningbouw zijn de vooruitzichten gunstig. Gelauff vraagt of er een plan B is als de inkomsten gaan meevallen. Is er dan een grotere impuls mogelijk om het herstel meer vaart te geven? 6

10 Schoorl zegt dat er in het voorstel voor de investeringsimpuls meetmomenten zijn opgenomen. Dat biedt de mogelijkheid tot bijsturen. Schenk acht het mogelijk om als de inkomsten meevallen, geen of minder budget te onttrekken uit de reserves. Luisman merkt op dat er regionaal grote verschillen zijn. Het mag in Amsterdam beter gaan, in het oosten van het land is er nog helemaal niets wat op verbetering wijst. Engelman ziet nog steeds bureaus, en niet de minste, omvallen. Hageman meldt dat er schrijnende gevallen zijn van bureaus die het niet meer kunnen bolwerken. De laatste conjunctuurmeting, merkt Schoorl op, laat een afvlakking van het herstel zien. Het herstel over de hele linie is dus broos en onzeker. Hageman zegt dat we vrij snel aan de opgaven van de bureaus kunnen zien of het herstel algemeen is. Er zijn verschillende meetmomenten in de eerste maanden van Op basis van de bevindingen is bijsturing mogelijk. Besluit Met algemene stemmen stelt de ledenraad stelt zowel het jaarplan als de begroting voor 2015 vast conform het voorstel van het bestuur. Ook het daarin opgenomen voorstel voor contributies krijgt instemming. De ledenraad stelt de contributieregeling en de bedragen voor de contributies voor 2015 vast conform het voorstel van het bestuur. 4c Investeringsimpuls Schenk zet uiteen dat het bestuur, nu het tij lijkt te keren, het moment aangebroken acht voor een investeringsimpuls. Het voorstel is om een bedrag uit de reserves te ontrekken en te bestemmen voor ledenwerving en binding. De inzet is om nieuwe leden te werven en de huidige leden niet te verliezen. Tegelijkertijd wordt de behoefte onderzocht naar nieuwe producten en diensten van de BNA. Het doel is om met een extra investering het herstel aan te zwengelen. De vorige keer waren er in ledenraad veel vragen over de concrete invulling van de plannen. Nu ligt een notitie voor die heel concreet is. De inbreng van de ledenraad wordt gewaardeerd. Schenk ziet de ledenraadsleden graag als ambassadeurs. Een belangrijk element is de verbreding van de BNA tot de bureaus van de andere ontwerpende disciplines. Als branchevereniging heeft de BNA die bureaus wat te bieden. De andere verenigingen profileren zich als beroepsvereniging. De instemming van de ledenraad is noodzakelijk want het budget ter grootte van euro wordt onttrokken uit de reserves. In het voorstel dat nu voorligt is de fasering van het project en het toezicht erop geregeld. Per fase zijn de doelstellingen en de resultaten vastgelegd. Tan geeft been toelichting op de voorgelegde stukken, met name waar het de fasering, de te behalen resultaten en de terugkoppeling betreft. Hij meldt dat de inventarisatie al is gestart. Het gaat om het traceren van potentiële leden. Wat doen ze? Wat hebben ze nodig? Ook wordt er nagegaan wat er voor de huidige leden beter kan. 7

11 Tan geeft aan dat het bestuur de externe kosten wil minimaliseren door geen dure adviseurs in te schakelen, toch zal het nodig zijn om externe mensen in te schakelen vanwege capaciteitstekort of de behoefte aan specialistische kennis. De insteek is om het bureau in de huidige bezetting te versterken, dat zal ook motiverend werken. Tan schat dat een kwart van het bedrag wordt gebruikt voor out-of-pocket kosten, de rest voor de inzet van menskracht. De Clercq plaatst vraagtekens bij de gedachte dat de investering in ledenwerving is terug te verdienen door de extra inkomsten uit de contributie. Om euro terug te verdienen moet je heel wat nieuwe leden binnenhalen. De Clercq heeft een snelle berekening gemaakt. Tegenover de kosten van 1 fte staat de contributie van 200 nieuwe leden. Dat is niet gering. Hageman zet uiteen dat het afhangt van de grootte van de bureaus die je weet aantrekken, met vier grote of tien middelgrote bureaus kom je er ook. Schoorl stelt dat de opbrengsten uit de investering niet binnen een jaar worden terugverdiend, het gaat om terugkerende baten over een langere periode. Engelman vraagt zich af of er wel zo veel vrije vogels zijn? Schoorl zegt dat er een inventarisatie is gemaakt en die wijst uit dat er een aardig potentieel is. Ook de bureaus die actief zijn in stedenbouw, interieurarchitectuur en tuin- en landschapsarchitectuur behoren nu door de verruiming van de lidmaatschapscriteria tot de potentiële nieuwe leden. Engelman ziet twee uitdagingen het ombuigen van de neergaande trend en het stimuleren van de groei. Spaan stelt vast dat de teruggelopen inkomsten vooral te wijten zijn aan het kleiner worden van de bureaus en veel minder aan de afname van het aantal leden. Je moet de bureaus binnenhalen die het goed doen. Daarnaast zijn er de nieuwe bureaus. Het gaat om heel verschillende groepen die elk om een eigen benadering vragen. Om die reden vindt De Clercq een marketingplan belangrijk dat moet inspelen op bijvoorbeeld jonge architecten, kleine bureaus en startende bureaus die het potentieel hebben om te groeien. Tan merkt op dat het aantal bureaus enorm is gegroeid in de afgelopen jaar. Er zijn heel veel zeer kleine bureaus ontstaan, soms tegen wil en dank. Tan stelt dat langdurig onderzoek alvorens aan de slag te gaan niet gewenst is. We moeten het potentieel aan nieuwe leden goed in kaart brengen en tegelijkertijd een start maken met het werven van nieuwe leden. Het is van belang meteen resultaat te boeken. Bosch vraagt of er ook informatie wordt verzameld over de lidmaatschapsmotieven van de huidige leden. Schenk wijst op de resultaten van het segmentatieonderzoek onder de leden dat eerder is uitgevoerd. Bosch zou de huidige leden graag inzetten als ambassadeurs voor de BNA. Schoorl geeft aan dat het ambassadeurschap van de huidige leden een onderdeel is van de marketing. Bosch zou graag een lijstje hebben met bijvoorbeeld vier punten waarmee je niet-leden kunt overtuigen van de voordelen van het lidmaatschap. Schenk beaamt dat zo n lijstje zou kunnen 8

12 helpen. Nu blijft het soms te abstract, zelfs sommige kringbestuurders weten het niet uit te leggen. Bosch informeert naar de gang van zaken in de tweede fase. Wat moet bureaus ertoe brengen om de stap naar het lidmaatschap te zetten? Worden potentiële leden persoonlijk benaderd of halen ze het uit de krant? Schenk antwoordt dat wordt ingezet op direct contact, waarbij niet alleen Schoorl wordt ingezet, maar ook de medewerkers van de BNA. Hij noemt YUP, het netwerk voor jonge architectenbureaus, als voorbeeld. Veel van de deelnemers zijn geen lid, we moeten ze nu proberen te interesseren voor het BNA-lidmaatschap. Schenk vraagt of de ledenraadsleden het plan verbeterd vinden ten opzichte van de vorige versie. Hij moedigt de ledenraadsleden aan om tips te geven en ideeën te ventileren. Ze zijn van harte welkom. Ibelings vindt de plannen nog niet concreet genoeg en te weinig tastbaar. Hij vraagt zich af waardoor bureaus zich geprikkeld moeten gaan voelen om lid te worden. Zo zou meedoen aan de verkiezing van het gebouw van het jaar een prikkel kunnen zijn om de stap naar het lidmaatschap te zetten. Er moet actief aan promotie worden gedaan. Dat willen we zeker doen, zegt Schenk, maar we willen ook zorgvuldig onderzoeken waarmee we kunnen scoren. Schoorl denkt aan de inzet van verschillende middelen. Zo zou je met korting diensten kunnen aanbieden of jonge architecten een coach kunnen geven. Spaan vindt het plan aanmerkelijk verbeterd. Het is goed dat het plan nu expliciet is gemaakt en in fasen is opgedeeld. Hij waardeert ook dat eerst het een en ander planmatig wordt onderzocht. Je moet veel weten voor je begint. Gelauff denkt dat je met dit plan verder kunt werken. De BNA is diffuus, er zullen verschillende lidmaatschapsmotieven bestaan. In plaats van de vraag waarom je lid van de BNA zou moeten zijn is de vraag interessant waarom je geen lid van de BNA zou willen zijn. Contributiestelsel Nijenhuis denkt dat de sleutel in het contributiestelsel zou kunnen zitten. De kleinere bureaus zouden wat meer moeten betalen en de grotere minder. Gelauff wijst erop dat de efficiency op de bureaus enorm toeneemt. De productiviteit per medewerker is door het gebruik van BIM flink gegroeid. Het betekent dat eenzelfde omzet met minder werknemers dan voorheen wordt gerealiseerd. Gelauff zou niet willen rekenen op het terugveren van het aantal fte s in de branche bij herstel van de omzet. Hij vraagt zich daarom af of er geen alternatieven moeten worden gezocht voor de contributieheffing gebaseerd op het aantal werkzame personen binnen een bureau. Schoorl zegt daar er verschillende opties zijn maar dat de BNA zich behoedzaam beweegt in het moeras van het contributiestelsel. Vooralsnog wordt aan het huidige stelsel vastgehouden, met het gebruik van een aantal marketinginstrumenten. Daarna is de ontwikkeling van een nieuw stelsel aan de orde dat wordt bekeken in relatie tot de aangeboden diensten. 9

13 Schleurholts wijst erop dat het lastig is om alles onder één omvattend stelsel onder te brengen. Bureaus hebben een andere belang bìj en waardering vòòr de verschillende diensten van de BNA. In het algemeen vragen de kleine bureaus meer om kennis terwijl de grote bureaus vooral belang hebben bij lobby en vertegenwoordiging. Die bureaus vinden dat je lid bent om als branche sterk te staan en niet om wat je terugkrijgt. Netwerken en ledenbinding Bierman benadrukt het belang van ledenbinding. De netwerken zijn daarbij een goed instrument. Er zit nog groei in want er is behoefte aan. De kringen, merkt zij in het veld, zijn bij veel bureaus niet populair als netwerk en werken zelfs contraproductief wanneer het om ledenwerving gaat.. Bierman ziet dat de beroepservaringperiode ook als een goed netwerk functioneert. Dat is een kans om jonge mensen als lid van de BNA binnen te krijgen. Schoorl antwoordt dat het laten functioneren van netwerken een van de steunpilaren van het huidige beleid is. Het minder goed functioneren van een aantal kringen heeft de aandacht. Engelman heeft gelezen dat bureaus hun contributie kunnen terugverdienen door gebruik te maken van de BNA kortingsregelingen zoals voor verzekeringen. Hij vraagt zich af of niet-leden deze kortingen ook krijgen. Schoorl antwoord dat de BNA heeft bedongen dat de kortingen alleen voor leden gelden. Niet-leden krijgen een ander tarief. Besluit Schenk brengt het voorstel voor de investeringsimpuls in stemming. Ik hoop, zegt hij, dat ons verhaal ook jullie verhaal wordt. Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 5 Branchevereniging 3.0 5a Strategische beleidsdiscussie over Gedragregels/Code kwaliteit & integriteit Schoorl leidt het onderwerp van de strategische beleidsdiscussie in. Integriteit is politiek en maatschappelijk een belangrijk thema. De ministeries van Financiën en van Justitie & Veiligheid zijn daarover in overleg met de brancheorganisaties, ook de BNA is een gesprekspartner. De overheid ziet graag dat branches op dit vlak voor zelfregulering kiezen. Er is waardering voor de wijze waarop de BNA de gedragsregels en het tuchtrecht heeft geregeld. Dat zit goed in elkaar. In het overleg heeft Schoorl ingebracht dat de overheid ook zelf iets zou kunnen doen om de gewenste zelfregulering te bevorderen. Ze zou de branches die het goed hebben geregeld kunnen belonen, bijvoorbeeld door procedures te vereenvoudigen of controles af te schaffen voor aangesloten bureaus. In dat geval zou er ook voordeel voor de leden te behalen zijn. Van belang is dat het er niet alleen om gaat de zaken goed te regelen, maar ook om het opgang brengen van de dialoog over kwaliteit en integriteit. 10

14 De plaats van collegialiteit in de gedragsregels Schoorl stelt het eerste gesprekthema aan de orde. Moet het onderling verkeer tussen architecten onderdeel zijn van de gedragscode of moet dat worden losgekoppeld van de verantwoordelijkheid van de architect jegens opdrachtgever en maatschappij? Verschillende ledenraadsleden zien geen noodzaak om het collegiaal gedrag los te zien van de andere elementen in de gedragscode. Van Rheenen kan zich voorstellen dat onderling gekibbel niet positief werkt ten opzichte van de consument. Hij suggereert een splitsing in een interne en een externe gedragscode. Ook Gelauff ziet daar wel wat in. Verschillende ledenraadsleden merken op dat het voor de opdrachtgever goed is om te weten dat en hoe het onderling gedrag is geregeld. Ook dat is een aspect van professionaliteit. Schoorl vraagt zich af of dit soort zaken niet beter via de rechter kan worden opgelost. Engelman en Van Rheenen betogen dat het om andersoortige zaken gaat. Bovendien, zo stelt Engelman, is er veel tijd mee gemoeid. Hij vindt het wel prettig dat er een tussenweg is en niet meteen de gang naar rechter nodig is. Van Rheenen vindt het goed dat er een instrument is om leden die zich niet collegiaal gedragen uit de BNA te zetten. Met een gerechtelijke procedure gaat dat niet. Schoorl zegt dat er ook een efficiency argument is. Een tuchtrechtprocedure jaagt de BNA hoe dan ook op kosten. Het is niet gewenst dat architecten die na een misgelopen samenwerking niet uit de boedelscheiding kunnen komen, hun conflict via het tuchtrecht proberen te beslechten. Inmiddels is er al wat veranderd. Het college van toezicht neemt een kwestie tussen architecten onderling pas in behandeling als bemiddeling door een deken geen resultaat heft opgeleverd. Schoorl stelt dat er ook architecten geen lid zijn omdat ze vinden dat de naleving van de gedragregels binnen de BNA onvoldoende serieus wordt genomen. Engelman beklemtoont dat de BNA eerst een sterk label moet zijn, willen gedragsregels het beoogde effect sorteren.. Spaan denkt dat een vorm van ballotage het gevolg zal zijn. Er komen zwaardere lidmaatschapseisen. Je moet als nieuw lid door een poortje. Globale versus uitgewerkte regels Schoorl stelt het tweede discussiethema aan de orde. Houden we de regels globaal? Of juist meer gespecificeerd? Het eerste geeft flexibiliteit. Het tweede maakt duidelijker wat je wel en niet mag doen. Desgevraagd geeft Habets aan dat bij andere organisaties zowel globale als zeer gedetailleerde regels voorkomen. De regels voor de stedenbouwers zijn bijvoorbeeld tamelijk gedetailleerd. In vergelijking met de regels van andere organisaties zijn de gedragsregels van de BNA globaal te noemen. Dat is te zien als een reactie op de oude gedragsregels van de BNA die met allerlei toelichtingen en jurisprudentie nogal uitvoerig waren. 11

15 Vanuit de ledenraad wordt opgemerkt dat je er toch nooit in zult slagen om het helemaal dicht te timmeren, Dat pleit voor globale regels. Bierman vindt dat het noodzakelijk is om de regels zover uit te werken dat ze meetbaar zijn. Gelauff wijst erop dat je zoveel regels kunt stellen als wilt, maar dat het contract met de opdrachtgever uiteindelijk bepalend is voor de speelruimte.. Uit de vergadering komt de suggestie de verantwoordelijkheid jegens consumenten en samenleving wel specifiek uit te werken. Ten opzichte van collega s zou het meer om intenties moeten gaan. Gelauff denkt dat de duidelijkheid ten opzichte van de opdrachtgevers juist is gebaat met algemene regels. Het gaat om goed gedrag, deskundigheid en professionaliteit. Die begrippen moeten intern worden geladen. Tan wil het BNA lidmaatschap laden met meer kwaliteit, je zult dan concretere moeten maken wat kwaliteit inhoudt. Hij noemt als voorbeeld de verplichting om bepaalde cursussen te volgen. Gelauff stelt dat het doel om je kennis op peil te houden niet perse wordt bereikt door het verplicht volgen van cursussen. Tan merkt op dat je juist onderscheidend bent als je kunt bewijzen wat je hebt gedaan om je kennis op peil te houden. Gelauff wil de bureaus niet op kosten jagen omdat ze moeten aantonen wat ze hebben gedaan. Van Rheenen stelt dat je het imago van de beroepsgroep kunt opkrikken door controleerbaar te zijn in wat je doet. Spaan vindt het niet noodzakelijk om een cultuur in het leven te roepen waarin alles moet worden bewezen. Je kunt ook de mensen aanspreken op hun gedrag als ze in de fout zijn gegaan. Schoorl zegt dat je geloofwaardigheid toeneemt als je actief controleert, maar dat kan ook steekproefsgewijs. Tan vindt dat het onderscheid wegvalt tussen BNA-leden en niet-leden als er niet wordt gecontroleerd. Iedereen kan de intentie uitspreken om gedragsregels na te leven. Habets zegt dat er toch een zeker onderscheid is, BNA-leden geven te kennen dat ze er via het tuchtrecht op kunnen worden aangesproken. Er zijn verschillende geluiden te horen over de wenselijkheid van globale versus gedetailleerde regels, stelt Schoorl vast. Dat zal bij het vervolg worden betrokken. Vanuit de ledenraad wordt er op aangedrongen het vooral simpel te houden. Schenk wil een en ander ook in het licht van Ontwerpend Nederland bekijken. Hij heeft een voorkeur voor eenzelfde set regels voor alle ontwerpende disciplines. Habets zegt dat er ten tijde van de Federatie O een set basisregels bestond voor BNA, BNI, NVTL, BNSP en de voorganger van NL Ingenieurs. In de loop der jaren zijn de regels van elke organisatie afzonderlijk weer gedivergeerd. Handhaven en sancties Schoorl stelt het derde gespreksthema aan de orde. We hebben een goed tuchtrechtelijk systeem maar het handhavingsbeleid is niet actief. De BNA zou meer kunnen doen, 12

16 bijvoorbeeld het opleggen van zwaardere sancties of het met naam en toenaam noemen van overtreders. De uitspraken van het college en de raad worden nu geanonimiseerd gepubliceerd op de website. Bierman vindt het een misstand dat bureaus afgestudeerden voor een stageloon aan het werk zetten. Is dat iets waar we die bureaus op basis van de gedragsregels kunnen en willen aanspreken? Schleurholts brengt in herinnering dat het bestuur daarover alle bureaus indertijd een brief heeft gestuurd. Schoorl ziet het als arbeidsrechtelijke misstand, het is aan de inspectie SZW om daar tegen op te treden. Schenk stelt dat je de BNA daarbij niet nodig hebt. Volgens Van Rheenen is de vraag of de BNA al dan niet misstanden bij de inspectie gaat melden. Engelman merkt op dat de architectenbranche niet uniek is, dit soort misstanden komt bijvoorbeeld ook in de horeca en zorg voor. Bierman stelt dat het hoe dan ook een misstand is en je zou als branche kunnen uitspreken dat de bureaus zich daaraan niet schuldig maken. Spaan denkt dat de leden actiever en zichtbaarder op dit soort zaken zouden kunnen worden aangesproken dan het sturen van een brief. Schoorl stelt dat de essentie is of de leden bereid zijn maatregelen te accepteren die ook worden gevoeld en of men elkaar daadwerkelijk wil aanspreken op kwaliteit en integriteit. Schoorl proeft uit de discussie een ja, maar wel met mate en alleen als er een stevig draagvlak voor is. Engelman en Van Rheenen betogen dat het bij een keurmerk hoort. Gelauff vindt dat het BNA-lidmaatschap echt wat moet voorstellen anders hebben sancties geen afschrikkende werking. Schoorl wijst erop dat het na de invoering van het keurmerk verplicht is om te melden als een bureau niet langer een erkend bureau is. Dat zal zeker effect hebben. Gelauff denkt dat sancties niet veel impact hebben. Een architect hoeft geen BNA-lid te zijn om zijn vak te kunnen uitoefenen. Tan stelt dat we het zo ver moeten zien te krijgen dat je trots bent om BNA-lid te zijn. Je moet bij de groep willen horen. Desgevraagd geeft Habets een overzicht van de sancties: waarschuwing, berisping, geldboete en ontzetting uit het lidmaatschap. Ook kan als sanctie de publicatie met naam en toenaam worden opgelegd. Die sanctie is nog nooit opgelegd. Er zit ook een gedachte achter. Het doel van de gedragsregels is een ethisch kader voor de vakuitoefening te ontwikkelen. Het doel is niet om iemand aan de schandpaal te nagelen. Schenk vraagt zich af of wij voldoende weten wat opdrachtgevers van ons verwachten. Habets haalt de resultaten aan van één van de onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd. In een haalbaarheidsonderzoek naar een erkenningsregeling voor architectenbureaus scoorde onafhankelijkheid erg hoog. Opdrachtgevers stellen prijs op een advies van iemand die niet gebonden is aan bijvoorbeeld een leverancier, fabrikant of bouwbedrijf. Gebruiksvriendelijkheid scoorde het allerhoogst en bijzondere faam als architect het laagst. 13

17 Spaan zou meer inzicht willen hebben in de feitelijke werking van het tuchtrecht. Hij heeft geen idee welke sancties er zijn en of ze vaak worden toegepast. Het zou best kunnen dat we al een heel eind op streek zijn als we dat wat we nu al hebben effectiever inzetten. Engelman stelt dat we vooral moeten kijken naar het externe effect van de gedragsregels. Habets stuurt het overzicht van de sancties en een aantal uitspraken aan de ledenraadsleden toe. Ze zijn overigens ook op de website van de BNA te vinden op de pagina Gedragscode, zowel via het menu als de footer. 6 Rondvraag en sluiting Schenk dankt de aanwezigen voor hun inbreng in vergadering en wenst iedereen een goed Nieuwjaar. Hij wijst erop dat de eerstvolgende ledenraad pas in mei 2015 is. Om de vergaderlast terug te dringen zijn voor het komende jaar drie in plaats van vier bijeenkomsten gepland, een in het late voorjaar en twee in het najaar. De vroege voorjaarsvergadering is vervallen omdat het zwaartepunt van de besluitvorming in de vereniging in het najaar ligt. Schenk memoreert dat in januari het concept profiel van de nieuwe voorzitter wordt toegestuurd. Hij moedigt aan de ledenraadsleden aan om daar kritisch naar te kijken. Mede namens de beide andere leden van de benoemingsadviescommissie, Luisman en Schleurholts, meldt Schoorl open te staan voor suggesties voor kandidaten. 14

18 Ledenraad 10 december 2014 Besluitenlijst Verslag Het verslag van de vergadering op 8 oktober 2014 is vastgesteld. Benoemingen Tot architectlid van de raad van beroep is benoemd Pim van der Ven per 1 januari 2015 voor een eerste termijn van drie jaar. Tot architectleden van het college van toezicht zijn benoemd Freerk Hoekstra en Roelof Gortemaker per 1 januari 2015 voor een eerste termijn van drie jaar. De zittingstermijn van Joop Slangen en Chris de Jonge als architectleden van het college van toezicht is per 1 januari 2015 verlengd met een periode van één jaar. Ronald Schleurholts is per 1 januari 2015 herbenoemd als bestuurslid van de BNA voor een derde termijn van één jaar. Maartje Luisman is per 1 januari 2015 herbenoemd als bestuurslid van de BNA voor een tweede termijn van twee jaar. Wijziging huishoudelijk reglement De wijziging van het huishoudelijk reglement is goedgekeurd volgens het voorstel van het bestuur. Het gewijzigde reglement is vastgesteld. Jaarplan en begroting 2015 Het jaarplan 2015 is vastgesteld volgens het voorstel van het bestuur. Contributieregeling 2015 De contributieregeling 2015 is vastgesteld volgens het voorstel van het bestuur. Het minimum voor de grondslag van de bepaling van de contributie is vastgesteld op 0,5 fte. Voor bureaus die een beroep doen op de regeling ter voorkoming van dubbele contributieheffing in verband met het lidmaatschap van één of meer andere branche- en beroepsverenigingen is de minimumgrondslag 1 fte. De regeling ter voorkoming van dubbele contributieheffing geldt in 2015 voor bureauleden van de BNA die ook lid zijn van een of meer van de volgende branche- en beroepsorganisaties: BNI, BNSP, NVTL, BNO en Nlingenieurs. Investeringsimpuls De ledenraad heeft ingestemd met het voorstel van het bestuur voor een investeringsimpuls die ten goede moet komen aan de ledenwerving en binding en met het onttrekken van het budget daarvoor aan de bestemmingreserve van de vereniging. 15

19 LEDENRAAD 13 mei 2015 Agendapunt 4b Vaststellen Jaaroverzicht 2014 Behandeling in de ledenraad Het bestuur vraagt de ledenraad het Jaaroverzicht 2014 vast te stellen. Bijlage Concept Jaaroverzicht BNA Het bestand is separaat verstuurd. Jollemanhof 14 Postbus GP Amsterdam T F KvK

20 LEDENRAAD 13 mei 2015 Agendapunt 4c Vaststellen Jaarrekening 2014 Behandeling in de ledenraad De ledenraad wordt verzocht de jaarrekening 2014 conform de bijlage vast te stellen. Bijlage Jaarrekening BNA 2014 met accountantsverklaring. Het bestand is separaat verzonden. Jollemanhof 14 Postbus GP Amsterdam T F KvK

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Logisch, maar wel spannend

Logisch, maar wel spannend Logisch, maar wel spannend Twaalf gesprekken over de Houtskoolschets Europees Landbouwbeleid 2020 Uitgevoerd door het samenwerkingsverband Sprekend Platteland. In opdracht van het Ministerie van LNV, april

Nadere informatie

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen Advies bezuiniging cultuur 2013-2016 Noodgedwongen keuzen 2 Inhoudsopgave Samenvatting advies 4 Vooraf 11 Uitgangspunten 13 Criteria 13 Rol van rijksoverheid, fondsen en andere overheden 16 Cultureel ondernemerschap

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO Toolkit Goed bestuur Fonds PGO Voorwoord Na het symposium Versterking van het Bestuur in Slot Zeist in 2005 is gebleken dat er bij de door het Fonds PGO gesubsidieerde organisaties behoefte bestaat aan

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013 6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

PRIVAAT WAT MOET, PUBLIEK WAT ONVERMIJDELIJK IS

PRIVAAT WAT MOET, PUBLIEK WAT ONVERMIJDELIJK IS PRIVAAT WAT MOET, PUBLIEK WAT ONVERMIJDELIJK IS versie 12 maart 2013 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Introductie... 7 1.1. Privaat wat moet... 7 1.2. Markt een stap erbij... 8 1.3. Publiek wat onvermijdelijk

Nadere informatie

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business Een serie casestudies onder mkb-bedrijven TNO Kwaliteit van Leven Een uitgave van Div, met medewerking van het ministerie van Sociale Zaken

Nadere informatie