NOTULEN RAAD OCMW AGENDA: OPENBARE VERGADERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN RAAD OCMW AGENDA: OPENBARE VERGADERING"

Transcriptie

1 NOTULEN RAAD OCMW Datum: 29 AUGUSTUS 2013 Aanvangsuur: uur Einde vergadering: uur Locatie: raadszaal van het Administratief Centrum OCMW Dilsen-Stokkem Verontschuldigd: Vankevelaer Ronny Afwezig: / AGENDA: OPENBARE VERGADERING 1. Goedkeuring jaarverslag over de activiteiten over Goedkeuring jaarrekening over 2012 (met toelichting door financieel beheerder). 3. Kennisneming financiële rapportage 2de kwartaal Beslissing inzake gunning opdracht inzake levering van onbedrukte papierwaren. 5. Beslissing inzake gunning opdracht inzake levering van bijkomend tuinmeubilair voor de binnentuin van de gesloten afdeling. 6. Beslissing inzake intrekking besluit Raad dd inzake gunning opdracht inzake algemene bouwwerken in kader van project sociaal zorgwonen met lokaal dienstencentrum Stockheim in navolging van besluitvorming door sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak. 7. Hernieuwde beslissing inzake gunning opdracht inzake algemene bouwwerken in kader van project sociaal zorgwonen met lokaal dienstencentrum Stockheim in navolging van besluitvorming door sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak. 8. Kennisneming besluit gemeentebestuur inzake gunning opdracht inzake levering en installatie van informaticamaterieel, inz. nieuwe servers, ten behoeve van geïntegreerde netwerkinfrastructuur gemeente/ocmw. 9. Principiële beslissing inzake verkoop aantal landbouwpercelen in kader van grindontginning en aanstelling schatter. 10. Beslissing inzake aankoop nieuwe release pakket sociale dienst en aankoop bijkomende module pakket sociale dienst met betrekking tot nieuwe procedure FOD Maatschappelijke Integratie inzake terugvordering van medische kosten in toepassing van de wet van Beslissing inzake vaststelling standaard bemiddelingsprotocol in aanvulling op besluit van de raad inzake vaststelling van het algemeen kader voor familiale bemiddeling. 12. Kennisneming jaarrapportage vzw Sociaal Verhuurkantoor Maasland over Beslissing inzake vaststelling contingent inhuringen in Dilsen-Stokkem in uitvoering van samenwerkingsovereenkomst met vzw Sociaal Verhuurkantoor Maasland. 14. Kennisneming besluit Vlaamse overheid inzake uitbreiding gesubsidieerd urencontingent gezinszorg. 15. Kennisneming standpunt Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid inzake inspectieverslag van 2010 dienst voor gezinszorg door de Vlaamse Zorginspectie en vaststelling reactienota en remediëringsplan terzake. 16. Beslissing inzake indiening aanvraag voor verlenging erkenning woonzorgcentrum voor onbepaalde duur bij Vlaams Agentschap zorg en Gezondheid. 17. Beslissing inzake vacantstelling deeltijdse betrekking gediplomeerd verpleegkundige, C3-4, woonzorgcentrum in contractueel verband voor onbepaalde duur. 18. Kennisneming controleverslag Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid voor de Provinciale en Plaatselijke Besturen (RSZPPO) over de periode III/ I/ Kennisneming controleverslag Vlaamse overheid en afrekening contingent gesubsidieerde contractuelen over Goedkeuring notulen vorige vergadering. opent de openbare zitting om uur

2 Goedkeuring jaarverslag over 2012 Gelet op de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van ; , inzonderheid Titel IV financiering, planning en financieel beheer, Hoofdstuk VI Inventaris, jaarrekening en kwijting; Gelet op voorliggend jaarverslag over 2012; Overwegende dat in dit rapport verslag wordt uitgebracht over de activiteiten en de diverse vormen van dienstverlening en tendensen in de dienstverlening van het OCMW over het jaar 2012; Overwegende dat het financieel verslag bij de jaarrekening over 2012 integraal deel uitmaakt van dit jaarverslag; Gelet op toelichting door de voorzitter bij het gevoerde beleid en beheer; Na onderzoek en bespreking; Gelet op het voorstel van de Voorzitter, BESLUIT, met éénparigheid van stemmen, Art.1.-Het jaarverslag over de activiteiten van het OCMW over het jaar 2012, zoals bijgevoegd bij dit besluit, goed te keuren. Art.2.-Het jaarverslag over 2012, samen met de jaarrekening over 2012, ter goedkeuring voor te leggen aan de Provinciegouverneur en tezelfdertijd te bezorgen aan de Gemeenteraad. Goedkeuring jaarrekening over 2012 Gelet op de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van , inzonderheid hoofdstuk VI, afdeling 2, Budgettair en financieel beheer, zoals gewijzigd bij het decreet van ; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de OCMW s; , inzonderheid Titel IV financiering, planning en financieel beheer, Hoofdstuk VI Inventaris, jaarrekening en kwijting; Gelet op de voorliggende jaarrekening over 2012, omvattende de balans en de resultatenrekening per , per activiteitencentrum en geconsolideerd; Gelet op het besluit van de Raad van heden inzake goedkeuring van het jaarverslag over de activiteiten van 2012, met inbegrip van het financieel verslag bij de jaarrekening; Gelet op toelichting door de voorzitter bij de financiële toestand en de uitvoering van het budget; Na onderzoek en bespreking; Gelet op het voorstel van de Voorzitter, BESLUIT, met éénparigheid van stemmen, Art.1.-De jaarrekening over 2012, zoals bijgevoegd bij dit besluit, goed te keuren. Art.2.-De jaarrekening over 2012 ter goedkeuring voor te leggen aan de Provinciegouverneur en tezelfdertijd te bezorgen aan de Gemeenteraad, samen met het jaarverslag over de activiteiten over 2012.

3 Kennisneming financiële rapportage 2de kwartaal 2013 Gelet op de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd ; Overwegende dat in de kwartaalrapportage aandacht wordt besteed aan de thesaurietoestand, de liquiditeit en de evolutie van de budgetten; Gelet op bijgevoegd financieel verslag over het 2de kwartaal van 2013; Gelet op het voorstel van de Voorzitter en na erover beraadslaagd te hebben, BESLUIT Enig artikel.-kennis te nemen van de financiële rapportage over het 2de kwartaal van 2013, zoals bijgevoegd bij dit besluit. Beslissing inzake toewijzing opdracht tot levering van onbedrukte papierwaren voor het administratief centrum en het woonzorgcentrum Gelet op de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd ; Gelet op de wet dd houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; Gelet op de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten dd ; Gelet op het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren dd ; Gelet op het KB tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken dd ; Gelet op het besluit van de Raad dd tot vaststelling van de gunningswijze en lastvoorwaarden van de opdracht tot levering van niet-bedrukte papierwaren voor het woonzorgcentrum en het administratief centrum; Overwegende dat de Raad hierbij opteerde voor gunning bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een periode van één jaar met ingang van dd , met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging tot een maximumperiode van drie jaar; Overwegende dat de Raad opteerde voor een opdracht volgens prijslijst; Overwegende dat in uitvoering van voornoemd besluit van de Raad dd voor deze opdracht volgende leveranciers om een offerte werden verzocht: - Offint International nv, Nieuwe Dijkstraat 105A te 3290 Diest - Vandendriessche, Drukkerij en Boekbinderij bvba, Kardinaal Mercierstraat 15 te 8000 Brugge - Buhrmannubbens nv, Duffelsesteenweg 16 te 2550 Kontich - Amicus Professional, (RaelDolmen) Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen - Thevissen K., Europalaan 42 te 3650 Dilsen- Stokkem - Burotop Maaseik, Rueelstraat 17 te 3680 Maaseik. - Office Depot, Schoonmansveld, 28, 2870 Puurs - Lyreco Belgium nv, Rue du Fond des Fourches 20, 4041 Luik

4 Gelet op het schrijven van Burotop, Vandendriessche en RealDolmen (Amicus Professional), met de melding niet in te schrijven voor deze opdracht; Overwegende dat volgende leveranciers een offerte hebben ingediend: Offint nv en Lyreco Belgium nv; Gelet op hiernavolgende prijsvergelijking (vermoedelijke totaalprijzen voor één jaar): Nr. Beschrijving Type Eenh. Hoev. Offint Lyreco 1 Kopiepapier, pakken van 500 vellen, A3-80g, wit VH stuk Kopiepapier, pakken van 500 vellen, A3-80g, geel VH stuk Kopiepapier, pakken van 500 vellen, A3-80g, gems VH stuk Kopiepapier, pakken van 500 vellen, A4-80g, wit VH stuk Kopiepapier, pakken van 500 vellen, A4-80g, groen VH stuk Kopiepapier, pakken van 500 vellen, A4-80g, gems VH stuk Kopiepapier, pakken van 500 vellen, A4-80g, geel VH stuk Kopiepapier, pakken van 500 vellen, A4-80g, blauw VH stuk Kopiepapier, pakken van 500 vellen, A4-80g, roze VH stuk Blanco omslagen, Amerikaans model zonder venstermet strip, doos van 500 stuks VH stuk Blanco omslagen, Amerikaans model met venster rechtsmet strip, doos van 500 stuks VH stuk Blanco omslagen, Amerikaans model met venster linksmet strip, doos van 500 stuks VH stuk Mappen, 25 x g, gems VH stuk Mappen, 1x g, 1 klep rechts, geel VH stuk Binnenmappen, A4-23 x 31 assorti, 170g VH stuk Binnenmappen, A4-23 x 31 assorti, 170g, linnen balg, rug 3cm- 320g VH stuk Totaal excl. btw : Btw 21% : Totaal incl. btw :

5 Overwegende dat door een administratieve vergissing in rubriek 13 van de inventaris de vermoedelijke hoeveelheid 1 was voorzien in plaats van 500; Overwegende dat op basis van een vermoedelijke hoeveelheid 500 de totaalprijs van Offint voor deze rubriek derhalve 25 euro ipv 0,05 euro zou hebben bedragen; Overwegende dat de inschrijving van Offint geen prijs vermeldt voor 3 soorten mappen; Overwegende dat de offerte van Offint derhalve onvolledig is; Overwegende dat deze onvolledigheid als substantieel kan worden bestempeld, omdat ze ongeveer 15% van de opdracht omvat; Overwegende dat de eenheidsprijzen van Lyreco bijna voor alle rubrieken lager is dan de eenheidsprijzen van Offint nv; Overwegende dat Offint nv bovendien geen BTW-attest heeft voorgelegd; Overwegende dat de offerte van Lyreco volledig is; Overwegende dat de offerte van Lyreco met een totaalbedrag van 1.962,03 euro (+ 25 euro), excl. BTW, op jaarbasis derhalve als de meest voordelige offerte kan worden bestempeld; Overwegende dat voor deze opdracht kredieten beschikbaar zijn op algemeen rekeningnummer kantoorbenodigdheden per activiteitencentrum in het exploitatiebudget 2013 en volgende jaren; Gelet op het voorstel van de Voorzitter en na erover beraadslaagd te hebben, BESLUIT, met éénparigheid van stemmen, Art.1.-De opdracht tot levering van onbedrukte papierwaren, m.n. kopiepapier, blanco omslagen en binnenmappen, met ingang van dd voor een periode van één jaar, met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging tot een maximum periode van drie jaar, toe te wijzen aan Lyreco Belgium nv, Rue du Fond des Fourches 20, 4041 Luik voor een geraamd totaalbedrag van 1.962,03 euro (+ 25 euro), excl. BTW, op jaarbasis, overeenkomstig de lastvoorwaarden, zoals goedgekeurd door de Raad dd en overeenkomstig de voorwaarden van de offerte dd Art.2.-De inschrijvers middels een schrijven van dit besluit in kennis te stellen. Art.3.-Het College van Burgemeester en Schepenen en de Provinciegouverneur, via overzichtslijst, van dit besluit in kennis te stellen. Beslissing inzake toewijzing opdracht tot aankoop van tuinmeubilair voor het woonzorgcentrum Gelet op de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd ; Gelet op de wet dd houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; Gelet op de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten dd ; Gelet op het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren dd ; Gelet op het KB tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken dd ; Overwegende dat toewijzing van een opdracht op zicht van aangenomen factuur tot een bedrag van euro, excl. BTW, mogelijk is; Overwegende dat de bewonersgroep in het woonzorgcentrum overwegend samengesteld is uit zorgbehoevende ouderen en ouderen met dementie; Overwegende dat de groep ouderen met dementie toeneemt en zich binnen het woonzorgcentrum niet langer enkel situeert binnen afdeling C; Overwegende dat in het kader van belevingsgerichte zorg in, in aansluiting op de eerdere infrastructurele wijziging binnen afdeling C, ook de grote dagzaal van het woonzorgcentrum in de toekomst aangepast dient te worden; Overwegende dat de binnenkoer grenzend aan het groot dagverblijf omsloten wordt door een hekwerk en zich uitstekend verleent om, in het bijzonder aan de bewoners met doolgedrag, de mogelijkheid te bieden om zich veilig buitenshuis te begeven;

6 Overwegende dat om het gebruik van de binnenkoer te stimuleren het opportuun lijkt om het terras te voorzien van eenvoudig tuinmeubilair; Overwegende dat het benodigde tuinmeubilair bestaat uit 1 grote tafel (8 personen), 3 kleine tafels (4 personen) en 10 stoelen met armleuning; Overwegende dat naar analogie met het overig aanwezige tuinmeubilair de tafels en stoelen best vervaardigd zijn uit plastic in een blauwe kleur; Overwegende dat de volgende leveranciers gecontacteerd werden voor een offerte dienaangaande: -Goltstein uit Dilsen-Stokkem -Van Cranenbroek uit Opglabbeek -Brico uit Maasmechelen Overwegende het resultaat na prijsvergelijking: Goltstein Van Cranenbroek Brico 1x tafel 8 personen 369,95 59, x tafel 4 personen 389,85 77,85 449,85 10x stoel met armleuning 329,50 129,50 279,50 Totaal 1.089,30 267,30 948,35-143,35 korting = 805 Merk Hartman Jardin Allibert Levering Gratis Af te halen Gratis Overwegende dat het grote prijsverschil tussen de offertes van Goltstein en Brico enerzijds en Van Cranenbroek anderzijds ten minste gedeeltelijk is te verklaren vanuit overwegingen van kwaliteit en design; Overwegende dat, weliswaar in ondergeschikte orde van belang, Goltstein de gevraagde tuinmeubelen enkel in het grijs kan leveren; Overwegende dat het aanbod van Van Cranenbroek echter voldoet aan de behoefte van eenvoudig bijkomend tuinmeubilair; Overwegende dat de offerte van Van Cranenbroek derhalve als de meest voordelige offerte kan worden beschouwd; Overwegende dat voor deze opdracht kredieten beschikbaar zijn in het investeringsbudget 2013 van het activiteitencentrum 8341 van het investeringsproject 2009/4 op het rekeningnummer /8341/99; Gelet op het voorstel van de Voorzitter en na erover beraadslaagd te hebben, BESLUIT, met éénparigheid van stemmen, Art.1.-De opdracht tot aankoop van tuinmeubilair voor het woonzorgcentrum toe te wijzen aan Van Cranenbroek NV, Weg naar Zwartberg 232, 3660 Opglabbeek voor een totaalbedrag van 267,30 EUR, incl. BTW, conform de offerte dd Art.2.-De inschrijvers met een schrijven van dit besluit in kennis te stellen. Art.3.-Het College van Burgemeester en Schepenen en de Provinciegouverneur, via overzichtslijst, van dit besluit in kennis te stellen. Toegevoegd agendapunt: Beslissing inzake instemming met beslissing sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak dd inzake betekening en sluiting opdracht inzake algemene bouwwerken project sociaal zorgwonen voor ouderen met lokaal dienstencentrum Stockheim Gelet op de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd ; Gelet op de wet dd houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; Gelet op de wet dd betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het KB dd betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

7 Gelet op het KB dd tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op art. 19 van de wet dd betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, dat het principe van de samengevoegde opdracht regelt, waarbij één aanbestedende overheid door verschillende opdrachtgevende besturen kan gemandateerd worden om namens hen op te treden; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake instemming met de start van een project ter realisering van een woonzorgproject voor ouderen op de terreinen van het OCMW, grondschotel Stockheim en omliggende, in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak cv; Gelet op de besluiten van de Raad dd en dd inzake goedkeuring van het aangepast meerjarenplan , respect , dit laatste goedgekeurd door de Gemeenteraad dd ; Overwegende dat in het meerjarenplan de realisatie van een lokaal dienstencentrum geïntegreerd in een project van sociaal zorgwonen voor ouderen in samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappij Ons Dak wordt bevestigd en hiertoe de nodige investeringskredieten zijn voorzien; Overwegende dat het project lokaal dienstencentrum deel uitmaakt van een groter geheel, m.n. een project van sociaal zorgwonen voor ouderen (31 woongelegenheden) met lokaal dienstencentrum en bijkomende kantoorruimte in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak; Overwegende dat het aangewezen lijkt het globale project Stockheim in één fase te kunnen realiseren om optimaal van schaalvoordelen van de samengevoegde opdracht te kunnen genieten; Overwegende dat daarnaast het woonproject ook fysiek wordt verbonden met het lokaal dienstencentrum, zodat het eveneens vanuit bouwkundig oogpunt niet aangewezen leek de onderdelen van het project apart aan te besteden; Gelet op hiernavolgend besluit van de Raad dd inzake vaststelling van modaliteiten van gedelegeerd bouwheerschap;: -Art.1.-In toepassing van paragraaf "B) Bijzondere verkoopsvoorwaarden, a." van de verkoopsovereenkomst tussen het OCMW en Ons Dak CV dd met het oog op de realisatie van een project sociaal zorgwonen voor ouderen met lokaal dienstencentrum, met betrekking tot de modaliteiten van het gedelegeerd bouwheerschap een addendum vast te stellen, zoals aangehecht aan dit besluit; -Art.2.-Voornoemd addendum zal integrerend deel uitmaken van de overeenkomst tussen het OCMW en Ons Dak dd ; Overwegende dat in deze overeenkomst, art. 3, is voorzien dat in de fase van voorbereiding, uitvoering, opvolging en financiële afwikkeling van het project iedere beslissing met rechtsgevolgen voor OCMW Dilsen- Stokkem en Ons Dak wordt genomen met de uitdrukkelijke en formele instemming van beide partijen; Overwegende dat de aanbestedingsprocedure voor het volledige project als volgt werd opgevat: Project Stockheim Deelaanbestedingen inhoud Aanbestedende Ramingen excl. BTW Gemeenschap deel overheid AFBRAAK Ons Dak en Ons Dak , ,69 OCMW: afbraak bestaande woningen RUWBOUW Perceel I ONS DAK: Ons Dak , ,05 Ruwbouw, afwerking, electra, CV, lift, = sleutel op de deur. + nivellering Perceel II OCMW: Ruwbouw, Ons Dak ,36 afwerking, lift ,05 ELEKTRA OCMW: Electra en Ons Dak ,00 verlichting HVAC OCMW: HVAC + Ons Dak ,00 sanitair INRICHTING OCMW: Keuken, Ons Dak ,90 toog, vast meubilair OMGEVINGSAANLEG (grontmij) Ons Dak en OCMW Ons Dak - MEUBILAIR Los meubilair OCMW ,64

8 46.191,74 x 50% = totalen ocmw , ,87 algemeen totaal ,13 Gelet op de plannen en aanbestedingsdossiers; Overwegende dat opening der inschrijvingen voor de deelopdrachten algemene aanneming, HVAC en sanitair en electro heeft plaatsgevonden dd ; Gelet op het proces-verbaal van opening der inschrijvingen voor de opdracht algemene aanneming, ruwbouwen afbouwwerken voor het bouwen van 31 woningen en een dienstencentrum met kantoren: Inschrijver Perceel 1 Perceel 2 Opmerkingen TV ME construct - Haex , ,33 2,5 % korting bij toewijzing beide percelen Hoedemakers nv , ,77 Indien samen: ,50 Keulen nv ,73 Indien samen: ,09 (=1% korting) Keulen nv ,16 Indien samen: ,09 (=1% kortng) BWK nv , ,06 Indien samen: ,01 Vandekerkhof nv ,72 TV Vandekerkhof nv - Clauwers ,91 Gelet op het proces-verbaal van eerste onderzoek der inschrijvingen dd ; Gelet op het aanbestedingsverslag van DJV Architecten dd houdende het rekenkundig en administratief nazicht; Overwegende dat uit het aanbestedingsverslag bleek dat alle inschrijvingen als regelmatig dienen te worden beschouwd; Gelet op hiernavolgende aan het aanbestedingsverslag gehechte overzichtstabel met vaststelling van de bestelbedragen en rangschikking der inschrijvingen: Overwegende dat uit het aanbestedingsverslag en bijhorende overzichtstabel bleek dat de meest voordelige regelmatige combinatie, met inachtneming van de geboden korting, toewijzing van beide percelen aan de tijdelijke vereniging ME Construct - Haex Bouwonderneming betreft voor een bestelbedrag van ,27 euro, excl. BTW, voor perceel 1: Woningen Ons Dak en ,98 euro, excl. BTW, voor perceel 2: dienstencentrum OCMW, samen ,13 euro, excl. BTW; Overwegende dat wat betreft perceel 1: Woningen Ons Dak het verschil ten opzichte van de raming 4,71% bedroeg en als aanvaardbaar werd beschouwd; Overwegende dat wat betreft perceel 2: Dienstencentrum OCMW het verschil ten opzichte van de raming 21,68% bedraagt als aanvaardbaar werd beschouwd; Gelet op het besluit van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak dd inzake toewijzing van de opdracht inzake algemene bouwwerken voor het project Stockheim, zowel perceel 1: Woningen Ons Dak als perceel 2: dienstencentrum OCMW, als meest voordelige combinatie, aan de tijdelijke vereniging ME Construct - Haex Bouwonderneming voor een verbeterd inschrijvingsbedrag van ,27 euro, excl. BTW, voor perceel 1: Woningen Ons Dak en ,98 euro, excl. BTW, voor perceel 2: dienstencentrum OCMW; Gelet op hiernavolgend besluit van de Raad dd : -Art.1.-In te stemmen met toewijzing van de opdracht inzake algemene bouwwerken voor het project Stockheim, perceel 2: Dienstencentrum OCMW, als meest voordelige regelmatige offerte, aan de tijdelijke vereniging ME

9 Construct - Haex Bouwonderneming voor het verbeterd inschrijvingsbedrag van ,98 euro, excl. BTW, in navolging van besluitvorming door de Raad van Bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak dd ; -Art.2.-Kennis te nemen van het besluit van de Raad van Bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak inzake toewijzing van de opdracht inzake algemene bouwwerken voor het project Stockheim, perceel 1: Woningen Ons Dak, als meest voordelige regelmatige offerte, aan de tijdelijke vereniging ME Construct - Haex Bouwonderneming, Klein Heidestraat 25,3670 Meeuwen-Gruitrode, voor het verbeterd inschrijvingsbedrag van ,27 euro, excl. BTW; Overwegende dat hogervermelde beslissingen van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak en het OCMW nog niet aan de gekozen inschrijver werden betekend door Ons Dak; waardoor de opdracht nog niet als gesloten kan worden beschouwd; Overwegende immers dat op basis van juridisch advies, zoals ingewonnen door Ons Dak, twijfel rees over de toereikendheid van motivering wat betreft de selectie van de gekozen inschrijver; Overwegende immers dat na de gunningsbeslissingen dd respect bleek dat ME-Construct via een beroep op de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) een aanvraag had ingediend bij de Rechtbank van Koophandel voor een collectief akkoord; Overwegende dat op deze basis aannemer Keulen NV liet uitschijnen de gunningsbeslissing aan te vechten; Overwegende dat bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel dd dit collectief akkoord in het kader van de WCO ten aanzien van ME-Construct is gehomologeerd; Overwegend dat hierna opnieuw juridisch advies werd ingewonnen door Ons Dak bij het advocatenkantoor Monard-D'Hulst; Overwegende dat uit dit advies dd blijkt dat op basis van de homologatie van het collectief akkoord van ME-Construct bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel enerzijds, en het verstrijken van de termijnen waarbinnen Keulen NV (of een andere inschrijver) een schorsings- of vernietigingsberoep zou kunnen aantekenen bij de Raad van State tegen de gunningsbeslissing dd anderzijds, niets betekening van de oorspronkelijke gunningsbeslissing en derhalve contractuele sluiting van de opdracht in de weg staat; Overwegende dat bovendien een eventuele intrekking van de oorspronkelijke gunningsbeslissing dd , gevolgd door een nieuwe gunningsbeslissing, een nieuwe wachttermijn zou doen ontstaan met hernieuwde mogelijkheid voor de inschrijvers beroep aan te tekenen tegen de nieuwe gunningsbeslissing; Gelet op het besluit van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak dd inzake betekening van het besluit dd inzake toewijzing van de opdracht inzake algemene bouwwerken voor het project Stockheim, zowel perceel 1: Woningen Ons Dak als perceel 2: dienstencentrum OCMW, als meest voordelige combinatie, aan de tijdelijke vereniging ME Construct - Haex Bouwonderneming voor een verbeterd inschrijvingsbedrag van ,27 euro, excl. BTW, voor perceel 1: Woningen Ons Dak en ,98 euro, excl. BTW, voor perceel 2: dienstencentrum OCMW; Overwegende dat met de betekening van het gunningsbesluit de opdracht als gesloten wordt beschouwd en aldus een contractuele band tussen aanbestedende overheid en aannemer ontstaat; Gelet op voorafgaand overleg terzake tussen de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak en het OCMW; Overwegende dat het aangewezen lijkt het besluit van Ons Dak dd te volgen; Overwegende dat Ons Dak de opdracht daadwerkelijk zal betekenen de dag na besluit van de raad, m.n , dit wil zeggen voor het verstrijken van de gestanddoeningstermijn van de offerte dd ; Overwegende dat derhalve de agendapunten 6 en 7 van de vergadering van de raad van heden, m.n. " Beslissing inzake intrekking besluit Raad dd inzake gunning opdracht inzake algemene bouwwerken in kader van project sociaal zorgwonen met lokaal dienstencentrum Stockheim in navolging van besluitvorming door sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak" en "Hernieuwde beslissing inzake gunning opdracht inzake algemene bouwwerken in kader van project sociaal zorgwonen met lokaal dienstencentrum Stockheim in navolging van besluitvorming door sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak", beide zonder voorwerp zijn; Gelet op de hoogdringendheid; Gelet op het voorstel van de Voorzitter en na erover beraadslaagd te hebben, BESLUIT, met éénparigheid van stemmen, Art.1.-Het agendapunt " Beslissing inzake instemming met beslissing sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak dd inzake betekening en sluiting opdracht inzake algemene bouwwerken project sociaal zorgwonen voor ouderen met lokaal dienstencentrum Stockheim" bij hoogdringendheid toe te voegen aan de dagorde van de vergadering van de raad van heden. Art.2.-In te stemmen met het besluit van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak dd inzake betekening en sluiting van de opdracht inzake algemene bouwwerken voor het project sociaal zorgwonen voor ouderen met lokaal dienstencentrum Stockheim in uitvoering van eerdere gunningsbesluiten van Ons Dak en de raad respect. dd en dd Art.3.-Hiermee de agendapunten 6 en 7 van de vergadering van de raad van heden, m.n. " Beslissing inzake intrekking besluit Raad dd inzake gunning opdracht inzake algemene bouwwerken in kader van project sociaal zorgwonen met lokaal dienstencentrum Stockheim in navolging van besluitvorming door sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak" en "Hernieuwde beslissing inzake gunning opdracht inzake algemene bouwwerken in kader van project sociaal zorgwonen met lokaal dienstencentrum

10 Stockheim in navolging van besluitvorming door sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak", beide zonder voorwerp te verklaren. Art.4.-De sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak onverwijld van dit besluit in kennis te stellen. Art.5 -Het College van Burgemeester en Schepenen en de Provinciegouverneur, via overzichtslijst, van dit besluit in kennis te stellen. Kennisneming besluit gemeentebestuur inzake gunning opdracht inzake levering en installatie van informaticamaterieel, inzonderheid nieuwe servers, ten behoeve van het geïntegreerde netwerk gemeente/ocmw Gelet op de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd ; Gelet op de wet dd houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; Gelet op de wet dd betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het KB dd betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het KB dd tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake instemming met de creatie van één gezamenlijke netwerkarchitectuur en netwerkinfrastructuur tussen gemeente en OCMW op basis van hiernavolgende uitgangspunten: - gemeenschappelijke serverinstallatie gemeente en OCMW in de bijgebouwen van het stadhuis met back-up systeem in het kasteel, op basis van een gemeenschappelijke bestandsserver, server en applicatieserver(s) - Gemeente en OCMW blijven virtueel gescheiden domeinen - Systeem van server based computing - Datacommunicatie gemeente OCMW via Infra-X-net - Creatie van een draadloze point-to-pointverbinding tussen stadhuis en administratief centrum OCMW en hiertoe een antenne te voorzien aan administratief centrum van het OCMW als back-upverbinding - Verankering gemeenschappelijke inzet deskundigen informatica voor gemeente en OCMW; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake toewijzing van de opdracht tot levering en installatie van hardware en bijhorende software voor server based computing en een systeem voor draadloze datacommunicatie in het kader van de creatie van een geïntegreerde netwerkarchitectuur en infrastructuur tussen gemeente en OCMW op hiernavolgende wijze: - perceel 1: levering en installatie van hardware en bijhorende software voor server based computing in het kader van de creatie van een geïntegreerde netwerkarchitectuur en infrastructuur tussen gemeente en OCMW, toe te wijzen aan Cipal, Cipalstraat 1, 2440 Geel voor de prijs van ,28 euro, inclusief BTW. - perceel 2: levering en installatie van een systeem voor draadloze communicatie in het kader van de creatie van een geïntegreerde netwerkarchitectuur en infrastructuur tussen gemeente en OCMW, toe te wijzen aan Remmicom NV, Stationsstraat 145, 2235 Westmeerbeek, voor de prijs van euro, incl. BTW, overeenkomstig de gunningsvoorwaarden, zoals vastgesteld door de Raad dd en overeenkomstig de voorwaarden van de offertes dd , zoals aangevuld dd ; Overwegende dat deze investering in uitvoering van het meerjarenplan ten laste werd genomen door het OCMW; Overwegende dat de serverinstallatie in het stadhuis dateert van 2008; Overwegende dat op basis van deze serverinstallatie in 2011 gestart werd met de creatie van een gemeenschappelijke netwerkarchitectuur en infrastructuur voor gemeente en OCMW; Overwegende dat de toenmalige serverinstallatie bij het OCMW immers reeds van 2006 dateerde en sowieso aan vervanging toe was;

11 Overwegende dat in het kader van een verhoging van de performantie, de voortschrijdende evolutie van harden software en informatieveiligheid vervanging van het grootste deel van de serverinstallatie met bijhorende software, m.n. 3 ESX-servers en 1 SAN-server, noodzakelijk bleek; Gelet op de raming van euro, incl. BTW; Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd inzake gunning van een opdracht inzake levering en installatie van informaticamaterieel, inzonderheid nieuwe servers, ten behoeve van het geïntegreerde netwerk gemeente/ocmw bij wijze van algemene offerteaanvraag; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake kennisname van het besluit van de gemeenteraad inzake de gunning van de opdracht inzake levering en installatie van informaticamaterieel, inzonderheid nieuwe servers, ten behoeve van het geïntegreerde netwerk gemeente/ocmw bij wijze van algemene offerteaanvraag; Overwegende dat de offertes werden geopend dd om 11.00; Overwegende dat slechts 1 offerte werd ontvangen, m.n. van Cipal uit Geel met een bedrag van ,25 euro, incl. BTW; Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd inzake toewijzing van de opdracht inzake levering en installatie van informaticamaterieel, inzonderheid nieuwe servers aan Cipal uit Geel tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,55 euro, excl. BTW of ,25 euro incl. BTW.; Overwegende dat het de intentie is dat de nieuwe serverinstallatie ten behoeve van het geïntegreerd netwerk gemeente/ocmw geïmplementeerd wordt in de loop van september 2013; Gelet op het voorstel van de Voorzitter en na erover beraadslaagd te hebben, BESLUIT Art.1.-Kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd inzake toewijzing van de opdracht inzake levering en installatie van informaticamaterieel, inzonderheid nieuwe servers, ten behoeve van het geïntegreerde netwerk gemeente/ocmw aan Cipal, Cipalstraat 1, 2440 Geel tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,55 euro, excl. BTW of ,25 euro incl. BTW. Art.2 -Het College van Burgemeester en Schepenen en de Provinciegouverneur, via overzichtslijst, van dit besluit in kennis te stellen. Datum verslag: 3 juni 2013 Opdrachtgevend bestuur: Naam: Stad Dilsen-Stokkem Adres: Europalaan Dilsen-Stokkem Telefoon: 089/ Fax: 089/ VERSLAG VAN NAZICHT VAN DE OFFERTES 1. Algemene gegevens: dossier voor leveringen Leverplaats Aankoop van informaticamaterieel- Servers informatica Besteknummer (ID: 1432) Soort opdracht Raming Gunningswijze Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze leveringen ,99 (incl. btw) Verzenddatum publicatie 15 april 2013 Datum opening Plaats van opening Algemene offerteaanvraag 8 april 2013 (De gemeenteraad) 28 mei 2013 om uur (= Uiterste datum voor het indienen van de offertes) Financiële Dienst Einde van de gestanddoeningstermijn 25 september 2013

12 2. Aanbesteding - prijsvraag Er werd 1 offerte ingediend bij het bestuur: Nr. Naam Postcode Woonplaats Prijs incl. btw* Lev.¹ Verzendwijze 1 Cipal 2440 Geel ,25 Afgegeven * Exclusief opties ¹ Leveringstermijn (in kd = kalenderdagen) 3. Kwalitatieve selectie van de inschrijvingen Vereiste documenten en attesten Uitsluitingscriteria: juridische situatie: * Attest RSZ * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. * Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting. Selectiecriteria: economische en financiële draagkracht: * Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren. Jaarlijks omzetcijfer moet hoger zijn dan 5 miljoen Euro. Selectiecriteria: technische bekwaamheid: Zie bestek Samenvatting van het nazicht van de inschrijvers Naam Tijdig RSZ Btw + bel.* Jur.¹ Fin.² Techn.³ Cipal Ja OK OK OK OK OK * Btw + belastingen ¹ Juridische situatie ² Economische en financiële draagkracht ³ Technische bekwaamheid Besluit van de kwalitatieve selectie Volgende inschrijvers worden geselecteerd omdat eventuele tekortkomingen niet essentieel zijn: Naam Cipal Motivering In orde 4. Administratief en technisch nazicht van de offertes van geselecteerde kandidaten Samenvatting administratief nazicht (vereisten waaraan de offertes moeten voldoen) Nr. Naam Behoorlijk ingevuld Gevolmachtigde Off. form.* Conform Off. form.* Ondert.¹ Inventaris Conform Inventaris Ondert.¹ Plaatsbez.² 1 Cipal OK OK OK OK OK OK OK * Offerteformulier ¹ Ondertekend ² Plaatsbezoek Technisch nazicht van de offertes Verbetering rekenfouten, materiële fouten,...: Nr. Naam Opmerkingen

13 Cipal is de enigste inschrijver op dit lastenboek voor een bedrag van ,25 incl.btw. De raming bedroeg incl.btw. Cipal voldoet aan het gevraagde selectiecriterium(minimum omzetcijfer) en omdat ze de enigste inschrijver zijn en voldoen aan de criteria halen ze 100% op de gunningscriteria. De gunningscriteria waren de aankoopprijs, prijs onderhoudscontract, bekwaamheid(certificaties en referenties) en garantie. Aan het verplichte plaatsbezoek werd ook voldaan op 7 mei Er kan toegewezen worden aan Cipal. 1 Cipal APPARATUUR In de offerte geeft de inschrijver aan dat koeling dient voorzien te worden in de kelder van het kasteel, wat ze dan ook voorgesteld hebben in de offerte. Er zal een extra glasvezelkabel getrokken worden tussen kasteel en AC voor de synchronisatie zodanig dat het gewoon netwerkverkeer hier geen last van ondervindt, een extra switch hiervoor is tevens voorzien. Voor de support/onderhoud dient wel een extra 251,80 /jaar betaald te worden. Het backupsysteem wordt ook verbeterd: backup to disk(6tb netto) en daarna wordt de backup weggeschreven naar tapes(lto5, nu LTO3). LTO6 is voorzien als optie. Defecte UPS en worden vervangen en extra noodstroomvoedingen worden voorzien. De voorgestelde hardware voldoet aan de vereisten van het lastenboek: SAN EMC VNX host servers Fujitsu PY RX300S7(64GB RAM) Er is een garantieperiode van 5 jaar next business day tijdens kantooruren. Besluit van het administratief en technisch nazicht van de offertes SOFTWARE De virtualisatiesoftware VMWARE blijft behouden en voorzien van de nodige updates. De nodige server en client licenties zijn voorzien. De backupsoftware BACKUP EXEC blijft dienst doen. Antivirus van McAfee is ook voorzien. Migraties van servers zijn voorzien + zijn ook voorzien in een ander lastenboek conversies. PROJECT De timing van dit project staat beschreven in de offerte. Een testfase is voorzien. 2 dagen training voor 2 personen zijn voorzien. Op dit moment heeft de stad reeds een ondersteuningsovereenkomst bij Cipal voor de hostserver(3), 1ste san, backupserver en de 1ste virtuele server. De 2de san en de 4de hostserver zal in de bestaande ondersteuningsovereenkomst opgenomen worden. De volgende offertes worden door het bestuur als regelmatig beschouwd omdat eventuele onregelmatigheden niet essentieel zijn: Nr. Naam 1 Cipal Motivering In orde Leveringstermijn wordt overeengekomen met Cipal.

14 5. Vergelijking van de offertes en voorstel tot toewijzing Vergelijking van de offertes volgens de in het bestek vermelde gunningscriteria Nr. Naam Motivering Score Gunningscriterium nr. 1: Globale aankoopprijs van de voorgestelde totaaloplossing Beoordeling op 20 punten Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs 1 Cipal 20 Gunningscriterium nr. 2: Prijs onderhoudscontract op 5 jaar Beoordeling op 20 punten Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs 1 Cipal 20 Gunningscriterium nr. 3: Certificaties in voorgestelde virtualisatiesoftware Beoordeling op 20 punten 1 Cipal 20 Gunningscriterium nr. 4: Certificaties in voorgestelde SAN oplossing Beoordeling op 20 punten 1 Cipal 20 Gunningscriterium nr. 5: Referentielijst met contactpersonen voor gelijkaardige opdrachten Beoordeling op 15 punten 1 Cipal 15 Gunningscriterium nr. 6: Garantie op hardware Beoordeling op 5 punten 1 Cipal 5 jaar next business day 5 Finale rangschikking regelmatige offertes (gerangschikt volgens totale score en prijs incl. btw) Nr. Naam Score Prijs incl. btw* 1 Cipal ,25 Bijkomende motivering: De offerte van de firma Cipal voldoet aan de gestelde eisen. * Nagerekende bedragen VOORSTEL TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het administratief en technisch nazicht van de offertes en de vergelijking van de offertes gemaakt in de voorgaande punten, stelt de ontwerper voor om de opdracht te gunnen aan de firma met de enige offerte, zijnde Cipal, Cipalstraat 1 te 2440 Geel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,55 excl. btw of ,25 incl. 21% btw (2,14% minder dan de raming). De leveringstermijn wordt vastgesteld op. De leidend ambtenaar, Erwin Vanratingen Dossierbeheerder Anita Vermeulen Principiële beslissing inzake verkoop aantal percelen in kader van grindontginning en aanstelling schatter

15 Gelet op de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd ; Gelet op het Aangepast Vlaams Grinddecreet dd; ; Overwegende dat in uitvoering van dit decreet grindwinning mogelijk is als nevenproductie van winning van kwartszand, als nevenproductie van infrastructuurwerken of werken van groot nationaal belang; Overwegende dat in dit verband het gebied Elerweerd met een grindvoorraad van naar schatting 20 miljoen toen zal kunnen worden ontgonnen door het consortium Steengoed cvba, dat 7 grindbedrijven overkoepelt; Overwegende dat Steengoed in dat verband gronden tracht te verwerven; Overwegende dat Steengoed in het kader van minnelijke verwerving van ontginningsgronden potentieel geïnteresseerd is in aankoop van landbouwpercelen buiten de ontginningszone bij wijze van uitruilgronden voor landbouwers binnen de ontgrindingszone; Overwegende dat het OCMW eigenaar is van een aantal percelen, die gepacht worden door mensen die niet langer actief zijn als landbouwer, blijkens gebrek aan een inschrijvingsnummer bij de Mestbank; Overwegende dat dit handelt over hiernavolgende percelen: - Perceel, gelegen te Stokkem, Op de Driessen, Sectie C, 465A, groot 4a 78ca, gepacht door mevr. A. Venken, St. Laurentiusstraat 70, 3630 Maasmechelen - Perceel, gelegen te Elen, In de Kleine Oo, Sectie B, 909A, groot 20a 24ca, gepacht door mevr. A.-M. Vandael, Bergerkampstraat 16, 3650 Dilsen-Stokkem - Perceel, gelegen te Elen, Eelen het Dorp, Sectie B, 1139, groot 43a 70 ca, gepacht door dhr. A. Deckers, Kruisveldstraat 62, 3650 Dilsen-Stokkem, - Perceel, gelegen te Elen, Achter de Molen, Sectie B, 1086, groot 19a 40ca, gepacht door dhr. H. Brullot, Zandstraat 47, 3650 Dilsen-Stokkem Overwegende dat hiernavolgend perceel zich binnen de geplande ontginningszone bevindt; - Perceel, gelegen te Elen, In de Groote Oo, Sectie B, 1792, groot 9a 30ca, gepacht door dhr. M. Diris, Bergerkampstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem Overwegende dat het aangewezen lijkt, mede in het kader van maximale valorisatie van het patrimonium, principieel in te stemmen met verkoop van deze percelen die een gezamenlijke oppervlakte van 97a 42ca vertegenwoordigen; Overwegende dat het terzake aangewezen lijkt de FOD Financiën, Afdeling Patrimoniumdocumentatie, Aankoopcomité, Voorstraat 43, 3500 Hasselt, te verzoeken een schattingsverslag terzake op te maken; Gelet op het voorstel van de Voorzitter en na erover beraadslaagd te hebben, BESLUIT, met éénparigheid van stemmen, Art.1.-Principieel in te stemmen met verkoop van hiernavolgende percelen: - Perceel, gelegen te Stokkem, Op de Driessen, Sectie C, 465A, groot 4a 78ca, gepacht door mevr. A. Venken, St. Laurentiusstraat 70, 3630 Maasmechelen - Perceel, gelegen te Elen, In de Kleine Oo, Sectie B, 909A, groot 20a 24ca, gepacht door mevr. A.-M. Vandael, Bergerkampstraat 16, 3650 Dilsen-Stokkem - Perceel, gelegen te Elen, Eelen het Dorp, Sectie B, 1139, groot 43a 70 ca, gepacht door dhr. A. Deckers, Kruisveldstraat 62, 3650 Dilsen-Stokkem, - Perceel, gelegen te Elen, Achter de Molen, Sectie B, 1086, groot 19a 40ca, gepacht door dhr. H. Brullot, Zandstraat 47, 3650 Dilsen-Stokkem - Perceel, gelegen te Elen, In de Groote Oo, Sectie B, 1792, groot 9a 30ca, gepacht door dhr. M. Diris, Bergerkampstraat 30, 3650 Dilsen-Stokkem Art.2.-De FOD Financiën, Afdeling Patrimoniumdocumentatie, Aankoopcomité, Voorstraat 43, 3500 Hasselt, te verzoeken een schattingsverslag terzake op te maken. Art.3.-Het College van Burgemeester en Schepenen en de Provinciegouverneur, via overzichtslijst, van dit besluit in kennis te stellen. Beslissing inzake aankoop opdracht inzake levering van de +release 2013 New Horizon sociale dienst en aankoop bijkomende module pakket New Horizon - sociale dienst mbt nieuwe procedure FOD Maatschappelijk Integratie inzake terugvordering medische kosten in kader wet

16 Gelet op de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd ; Gelet op de wet dd houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; Gelet op de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten dd ; Gelet op het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren dd ; Gelet op het KB tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken dd ; Overwegende dat de sociale dienst de aanvragen en dossiers elektronisch afhandelt; Overwegende dat hiertoe het pakket New Horizon Sociale Dienst werd aangekocht bij softwarehuis Logins; Overwegende dat dit pakket goed is opgebouwd en intussen voor de diverse medewerkers van de sociale dienst een dagelijks noodzakelijk werkinstrument is; Overwegende dat Logins op dit ogenblik een +release 2013 van New Horizon Sociale Dienst lanceert; Overwegende dat deze release uiteraard voorziet in een aantal nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden; Overwegende dat de belangrijkste vernieuwingen zich situeren op het vlak van een snellere consultatie van het KSZ-onderzoek, met bijkomende hoedanigheidscodes en 2 extra menu-punten in concreet KSZonderzoek alimentatieplichtige en KSZonderzoek-schulden buiten sociale dienst ; Overwegende dat deze +release daarnaast een snellere dossieropbouw garandeert, met mogelijkheid om sneller documenten te genereren; Overwegende dat er bovendien een nieuwe dashboardfunctie wordt voorzien, waarbij de multifunctionele attesten beter kunnen beheerd worden; Overwegende dat de + release 2013 zeker zal bijdragen tot het verhogen van het gebruikersgemak en de efficiëntie van de dossierafhandeling, zowel intern als extern; Overwegende dat de module wordt aangeboden voor een éénmalige aankoopprijs van 1.900,00 Eur, exclusief BTW, en 2.299,00 Eur, inclusief BTW; Overwegende dat er naast de éénmalige aankoopprijs een onderhoudscontract voor 48 maanden wordt voorzien tegen een kost van 285,00 Eur/jaar, exclusief BTW, en 344,85 Eur/jaar, inclusief BTW; Overwegende dat de totale kost neerkomt op 2.185,00 Eur, exclusief BTW en Eur, inclusief BTW voor het jaar 2013 en nadien nog 285,00 Eur/jaar exclusief BTW en 344,85 Eur, inclusief BTW voor de jaren 2014, 2015 en 2016; Overwegende dat een nieuwe mijlpaal zal worden in de elektronische dossierafhandeling; Overwegende dat vanaf medische kosten die in het kader van de wet van ten laste zijn van de Federale Overheid door de zorgverstrekkers zelf en rechtstreeks kunnen geïnd worden, waardoor de rol van het OCMW als prefinancier verdwijnt; Overwegende dat dit systeem Mediprima van de FOD Maatschappelijke Integratie tracht een 3-dubbele waarborg te verlenen, m.n.: -de zorgvrager te garanderen dat hij/zij toegang heeft tot de gezondheidszorg, -de zorgverstrekker te garanderen dat hij/zij betaald wordt voor zijn/haar prestaties, -de OCMW s niet langer te laten fungeren als prefinancier en de administratieve belasting te minimaliseren; Overwegende dat het project in fasen zal gerealiseerd worden; Overwegende dat in een eerste fase enkel ziekenhuisfacturen van personen zonder ziekteverzekering en zonder aansluitingsmogelijkheid bij een ziekenfonds zullen worden afgedekt; Overwegende dat het in deze vooral gaat over de groep van illegalen, ontvankelijk verklaarde 9ter s (humanitaire redenen) en asielzoekers in materiële opvang (o.m. LOI); Overwegende dat de rol van het OCMW zich vanaf zal situeren op het vlak van het voeren van het noodzakelijke sociaal onderzoek en het integreren van de bevindingen en de beslissingen in het systeem en de Kruispuntbank; Overwegende dat het systeem staat of valt met een goed geautomatiseerd concept; Overwegende dat de diverse softwarehuizen een module terzake aanbieden in aanvulling op het pakket New Horizon -Sociale Dienst; Overwegende dat de module elektronische medische kaart door Logins wordt aangeboden voor een éénmalige aankoopprijs van 1.995,00 Eur, exclusief BTW, en 2.413,95 Eur, inclusief BTW; Overwegende dat er naast de éénmalige aankoopprijs een onderhoudscontract voor 48 maanden wordt voorzien tegen een kost van 299,00 Eur/jaar, exclusief BTW, en 361,79 Eur/jaar, inclusief BTW; Overwegende dat de totale kost neerkomt op 2.294,00 Eur, exclusief BTW, en 2.775,74 Eur, inclusief BTW voor het jaar 2013 en nadien nog 299,00 Eur/jaar, exclusief BTW, en 361,79 Eur, inclusief BTW voor de jaren 2014, 2015 en 2016; Overwegende dat de nodige opleiding wordt voorzien; Overwegende dat beide offertes als billijk kunnen worden bestempeld; Overwegende dat het gezien de aard van de opdrachten onmogelijk is andere softwareleveranciers om een offerte te verzoeken; Overwegende dat toewijzing van een opdracht op zicht van aangenomen factuur tot een bedrag van euro, excl. BTW, mogelijk is;

17 Overwegende dat voor deze aankoop kredieten beschikbaar zijn op rekeningnummer van het investeringsbudget 1 computeruitrusting van het activiteitencentrum 100; Gelet op het voorstel van de Voorzitter en na erover beraadslaagd te hebben, BESLUIT, met éénparigheid van stemmen, Art.1.-In te stemmen met aankoop van de +release2013 New Horizon Sociale Dienst bij Logins nv,, Generaal De Wittelaan 17 bus 32 te 2800 Mechelen, voor de som van 1.900,00 Eur, exclusief BTW, en 2.299,00, inclusief BTW, en terzake een onderhoudscontract af te sluiten voor de duur van 48 maanden voor de som van 285,00 Eur/12 maanden, exclusief BTW, of 344,85 Eur/12 maanden, inclusief BTW. Art.2.-In te stemmen met aankoop van de module elektronische medische kaart bij Logins nv, Generaal De Wittelaan 17 bus 32 te 2800 Mechelen, voor de som van 1.995,00 Eur, exclusief BTW en 2.413,95, inclusief BTW, en terzake een onderhoudscontract af te sluiten voor de duur van 48 maanden voor de som van 299,00 Eur/12 maanden, exclusief BTW of 361,79 Eur/12 maanden, inclusief BTW. Art.3.-Logins nv via een schrijven van dit besluit in kennis te stellen. Art.4.-Het College van Burgemeester en Schepenen en de Provinciegouverneur, via overzichtslijst, van dit besluit in kennis te stellen. Swennen Antoine, Braun Jan, Demollin Monique, Gielen Pierre, Gielen Pierre, Hoffmeister Myrthe, Beslissing inzake vaststelling standaard bemiddelingsprotocol: vrijwillige bemiddeling in aanvulling op besluiten raad dd en dd met betrekking tot vaststelling algemeen kader voor familiale bemiddeling Gelet op de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd ; Overwegende dat de juriste van het OCMW gedurende het academiejaar de opleiding bemiddeling in familiezaken volgde en met vrucht afsloot; Overwegende dat zij op voorlopig erkend werd als familiaal bemiddelaar; Overwegende dat zij op definitief erkend werd als familiaal bemiddelaar; Overwegende dat sindsdien dankzij deze erkenning familiale bemiddeling kan worden aangeboden aan cliënteel dat niet de weg vindt naar de klassieke juridische actoren, of de diensten van deze actoren niet of moeilijk kan betalen; Overwegende dat deze dienstverlening, indien aangeboden, per definitie steeds kosteloos dient te zijn; Overwegende dat evenwel via een doelgroepomschrijving kan worden bepaald, wie toegang tot de dienstverlening krijgt, in dat geval kosteloos, en wie geen toegang tot de dienstverlening kan krijgen; Overwegende dat het terzake aangewezen leek zich met betrekking tot familiale bemiddeling te richten naar de groep van mensen die conform het KB dd toegang heeft tot de kosteloze juridische tweedelijnsbijstand, beter bekend als "pro-deo hulp"; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake vaststelling van het algemeen kader voor familiale bemiddeling in hogergenoemde zin; Gelet op het latere verzoek van de Jeugdrechtbank van het gerechtelijk Arrondissement Tongeren-Maaseik aan de erkende familiale bemiddelaars om mee te werken aan een nieuw project van het jeugdrechtbank, m.n. het inzetten van de methodiek van de familiale bemiddeling voor het realiseren van regelingen inzake omgangsrecht van de kinderen na relatiebreuk; Overwegende dat de jeugdrechters inzetten op 2 sporen, met name een snelle toegang tot het verkrijgen van informatie inzake de methodiek op zich en de mogelijkheid tot snelle opstart van de bemiddeling zelf; Overwegende dat de jeugdrechters inzake het realiseren van het eerste spoor, met name de mogelijkheid om snel informatie te krijgen omtrent de methodiek op zich, vragen dat de erkende bemiddelaars in beurtrol, ter zitting aanwezig zijn, zodat de rechtzoekende al ter zitting kan geïnformeerd worden; Overwegende dat dit zou neerkomen op 2 permanentiebeurten per jaar; Gelet op het besluit van de Raad dd om het algemeen kader met betrekking tot familiale bemiddeling, zoals vastgesteld bij besluit van de Raad dd uit te breiden met hiernavolgende bepalingen:

18 Bij uitbreiding van de beslissing van de Raad dd houdende de vaststelling van het algemeen kader met betrekking tot familiale bemiddeling, mag de juriste bemiddelaar verbonden aan het OCMW Dilsen- Stokkem, medewerking verlenen aan de oproep van de Jeugdrechtbank van het gerechtelijke arrondissement Tongeren-Maaseik om de methodiek van de familiale bemiddeling in te zetten, en dit binnen de volgende grenzen: -voor het informatieve gesprek dient één van de rechtzoekenden inwoner te zijn van Dilsen-Stokkem -voor het opstarten van een familiale bemiddeling dient één van de rechtzoekenden inwoner te zijn van Dilsen- Stokkem en pro-deo gerechtigd te zijn. Zowel het aantal permanentiebeurten, als het aantal informatieve gesprekken, evenals het aantal opgestarte bemiddelingen wordt door de juriste - bemiddelaar opgelijst en ter evaluatie mee opgenomen in het jaarverslag ; Overwegende dat conform het hoofdstuk: Vrijwillige bemiddeling van het Gerechtelijk Wetboek (Art tot en met 1737), bij de uitvoering van dit besluit van de Raad dd , de juriste verplicht is om de cliënten een bemiddelingsprotocol ter ondertekening voor te leggen; Gelet op voorliggend ontwerp van standaard bemiddelingsprotocol; Gelet op het voorstel van de Voorzitter en na erover beraadslaagd te hebben, BESLUIT, met éénparigheid van stemmen, Art.1.-Conform het hoofdstuk: Vrijwillige bemiddeling van het Gerechtelijk Wetboek (Art tot en met 1737), een standaard bemiddelingsprotocol inzake de vrijwillige bemiddeling vast te stellen, zoals aangehecht aan dit besluit, in aanvulling op besluiten van de Raad dd en dd met betrekking tot de vaststelling van het algemeen kader voor familiale bemiddeling. Art.2 - Het College van Burgemeester en Schepenen en de Provinciegouverneur, via overzichtslijst, van dit besluit in kennis te stellen. BEMIDDELINGSPROTOCOL De partijen Mevrouw/de heer wonende te en Mevrouw/de heer wonende te en de bemiddelaar Masja Vossen Arnold Sauwenlaan Dilsen-Stokkem erkend als familiaal bemiddelaar door de Federale Bemiddelingscommissie hebben de volgende overeenkomst gesloten: 1. Bemiddeling De partijen proberen hun geschil op te lossen door bemiddeling. Zij doen hiervoor een beroep op de tussenkomst van de bemiddelaar, die door hen werd aangesteld. OF die werd aangesteld bij vonnis van.. Indien de bemiddeling leidt tot een minnelijke oplossing van het geschil, legt de bemiddelaar deze vast in een schriftelijk akkoord. Indien de partijen dit wensen, verzoekt de bemiddelaar de rechter dit akkoord te homologeren. 2. Omschrijving van het geschil De partijen en de bemiddelaar zullen zich inspannen om door bemiddeling een oplossing te vinden voor het volgende geschil:..

19 3. Verbintenissen van de partijen De partijen verbinden zich ertoe - respectvol met elkaar om te gaan; - naar elkaars argumenten te luisteren; - elkaar juiste en volledige informatie te geven; - gedragingen te vermijden die de bemiddeling ernstig kunnen bemoeilijken. 4. Verbintenissen van de bemiddelaar De bemiddelaar verbindt zich ertoe - de bezorgdheden en belangen van elke partij te verkennen; - geen standpunt ten voordele of te nadele van een partij in te nemen; - informatie te geven en indien nodig naar een deskundige te verwijzen. Het engagement van de bemiddelaar is een inspannings- en geen resultaatsverbintenis. De bemiddelaar garandeert niet dat de onderhandelingen steeds tot een schriftelijke overeenkomst leiden. 5. Vrijwilligheid De bemiddeling gebeurt op vrijwillige basis. Het staat de partijen vrij om op elk moment een einde te maken aan de bemiddeling. In dit geval brengen zij de andere partij en de bemiddelaar onmiddellijk op de hoogte. De bemiddelaar kan de overeenkomst beëindigen indien de partners niet constructief deelnemen aan het overleg of volharden in een negatieve houding, zodat het doel van de bemiddeling niet bereikt kan worden. Hij brengt beide partijen schriftelijk op de hoogte van de stopzetting. 6. Vertrouwelijkheid De documenten die worden gebruikt en de mededelingen die worden gedaan tijdens de bemiddelingsprocedure zijn voor alle partijen vertrouwelijk. Zij mogen enkel gebruikt worden om de regelingsovereenkomst op te stellen. Zij mogen niet gebruikt worden in een gerechtelijke procedure en zijn niet toegelaten als bewijs. Partijen kunnen de geheimhoudingsplicht enkel met wederzijdse toestemming opheffen, o.a. om de bemiddelingsovereenkomst door de rechter te laten homologeren. De bemiddelaar is gebonden door het beroepsgeheim. De partijen kunnen hem niet oproepen als getuige in een gerechtelijke procedure. Indien de bemiddeling beëindigd wordt zonder akkoord, kan de bemiddelaar nadien niet meer optreden als raadgever van een van de partijen in dit geschil. 7. Kosten Het OCMW van Dilsen-Stokkem heeft in zijn Raadsbesluiten van 25 oktober 2012 en 28 februari 2013 bepaald dat het enkel familiale bemiddeling aanbiedt aan partijen waarvan minstens een in Dilsen-Stokkem woont en in aanmerking komt voor het systeem van de kosteloze juridische tweedelijnsbijstand. In dit geschil is volgende partij inwoner van Dilsen-Stokkem en pro-deogerechtigd: De bemiddelaar rekent bijgevolg geen ereloon aan voor zijn eigen prestaties. Indien nodig betalen partijen de kosten van documenten en vertaling, de gerechtskosten en de kosten van een deskundige. Opgesteld te Dilsen-Stokkem op...in drie exemplaren Elke partij en de bemiddelaar hebben een exemplaar van deze overeenkomst ontvangen.

20 Gelezen en goedgekeurd Gelezen en goedgekeurd Gelezen en goedgekeurd Kennisneming jaarrapportage vzw Sociaal Verhuurkantoor Maasland over 2012 Gelet op de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd , inz. art ; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met het Sociaal Verhuurkantoor Maasland vzw in het kader van art. 61 van de organieke wet; Overwegende dat het Sociaal Verhuurkantoor Maasland vzw zijn ontstaan vond in Maasmechelen in 1994; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake het afsluiten van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Sociaal Verhuurkantoor Maasland vzw met ingang van ; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake wijziging van de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Sociaal Verhuurkantoor Maasland in overleg met de Maaslandse OCMW's; Gelet op kennisneming door de Raad dd van de toetreding van OCMW Kinrooi tot de vzw Sociaal Verhuurkantoor Maasland en bijhorende uitbreiding van het werkingsgebied tot het hele Maasland met ingang van ; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake aanstelling van Jochen Ochal, raadslid, en Eddy Stevens, secretaris, als afgevaardigden van het OCMW in de vzw Sociaal Verhuurkantoor Maasland; Overwegende dat in toepassing van de statuten en de lopende samenwerkingsovereenkomst de afgevaardigden van de OCMW's zowel deel uitmaken van de algemene vergadering als van de raad van bestuur; Gelet op voorliggend jaarverslag over 2012 van de vzw Sociaal Verhuurkantoor Maasland; Gehoord een toelichting door voormelde afgevaardigden; Gelet op het voorstel van de Voorzitter en na erover beraadslaagd te hebben, BESLUIT Enig artikel.-kennis te nemen van het jaarverslag van de vzw Sociaal Verhuurkantoor Maasland over 2012, zoals bijgevoegd bij dit besluit. Beslissing inzake vaststelling contingent inhuringen in uitvoering van samenwerkingsovereenkomst met vzw Sociaal Verhuurkantoor Maasland Gelet op de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd , inz. art ; Gelet op het decreet dd houdende de Vlaamse Wooncode; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd tot reglementering van het sociale huurstelsel; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd houdende de bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van de sociale verhuurkantoren; Overwegende dat dit besluit de volgende taken voorziet voor de SVK's: 1. Woningen huren op de private huurmarkt om deze onder te verhuren of te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de woningkwaliteit, de geboden woonzekerheid en een redelijke huurprijs;

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

ONTWERP-NOTULEN RAAD OCMW

ONTWERP-NOTULEN RAAD OCMW ONTWERP-NOTULEN RAAD OCMW Datum: 31 JANUARI 2013 Aanvangsuur: 20.00 uur Einde vergadering: 21.50 uur Locatie: raadszaal van het Administratief Centrum OCMW Dilsen-Stokkem Aanwezig: Verontschuldigd: / Afwezig:

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 februari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2013 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2013 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2013 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Bemong Maurice, Ciarlo Diego, Er

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 18 december 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 05-12-2013 OVERZICHTSLIJST Openbare vergadering De voorzitter vraagt de raadsleden de goedkeuring om de volgende agendapunten in te trekken: 23 ste

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Marleen De Noyette,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 19 september 2017 Verslag HD 1 2017_RMW_00131 OCMW en instellingen - Afname raamovereenkomst VVSG "Postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Delegatiebevoegdheid

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016 Raad voor maatschappelijk welzijn 25 mei 2016 1/11 Raad voor maatschappelijk welzijn Notulen Zitting van 25 mei 2016 Aanwezig: mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter; de heer Alois Van Grieken, Raadslid;

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 3 mei 2016, deel A: openbare zitting.

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 3 mei 2016, deel A: openbare zitting. RAAD VAN 7 JUNI 2016 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. M. Heirman, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015.

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST RAAD D.D. 03.02.2015 OVERZICHTSLIJST Toevoeging met unanimiteit van volgende punten op basis van spoedeisendheid: 4.0.3. Wijziging selectiecommissie

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

OCMW HERENT Van Bladelstraat 47 3020 Herent

OCMW HERENT Van Bladelstraat 47 3020 Herent OCMW HERENT Van Bladelstraat 47 3020 Herent Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 01.03.2011 2 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 01.03.2011. 3 Samenstelling:

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 03 mei 2016 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 8 maart 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 mei 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 22 juni 2011 Aanwezig Depondt Geert, Allewaert Patrick,

Nadere informatie

Ocmw Raad zitting 6 april 2011. Toelichtende nota Openbare zitting. 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage.

Ocmw Raad zitting 6 april 2011. Toelichtende nota Openbare zitting. 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage. Ocmw Raad zitting 6 april 2011 Toelichtende nota Openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage. 2. Nieuwbouw Woonzorgcentrum Hof ten Kouter 2.1 Stand van zaken bouw WZC Hof ten Kouter: zie

Nadere informatie

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 oktober 2009 AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Schepen : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, OCMW-raad maandag 16 januari 2017 Aanwezig: Sebastian Vande Ginste, OCMW-voorzitter Robin Declerck, Lode Degrieck, Liesbeth Gellinck, Anneloor Laevens, Hilde Naessens, Els Sarazyn, Marie- Paule Somers,

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn zitting van 1 augustus 2013 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lodewijk De Meesterstraat

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, DE BRUYNE Patrick,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

Overzichtslijst_yandeQCMW-Raad. Zitting van donderdag 14 september 2017

Overzichtslijst_yandeQCMW-Raad. Zitting van donderdag 14 september 2017 Overzichtslijst_yandeQCMW-Raad Zitting van donderdag 14 september 2017 Aanwezig: Luc Vullers/ Voorzitter Omer Willems, Greet Vanhove/ Marie-Claire Decavel/ Wim Devolder/ Francis Gallens, Guido Demeyer/

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie