Stedelijke ontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedelijke ontwikkeling"

Transcriptie

1 Woningvoorraad 373 Stedelijke ontwikkeling Woningvoorraad Woningmarkt Huisvesting Vastgoed Amsterdam in cijfers 20

2 374 Stedelijke ontwikkeling Amsterdam telt op 1 januari woningen, meer dan op 1 januari De nieuwbouw van woningen (huur en koop) is sterk teruggelopen. In de periode werden jaarlijks (meer dan) woningen opgeleverd, in 2013 nog maar Ook het aantal slopingen daalt. Werden in voorgaande jaren ruim woningen per jaar gesloopt, in 2013 nog geen 500. Verandering van de Amsterdamse woningvoorraad, x nieuwbouw sloop andere toevoegingen/ontrekkingen toename De koopsector is het sterkst teruggelopen. Werden in 2010 nog koopwoningen opgeleverd, in 2013 nog maar 322. De beide huursectoren (sociaal en particulier) liepen met ruim de helft terug. De corporaties leverden in huurwoningen op (was 1.800), de particuliere sector 516 (was ruim 1.100).

3 Stedelijke ontwikkeling 375 Nieuwbouwopleveringen naar eigendomsverhouding, x eigenaar/bewoner (koopwoning) sociale verhuur (corporatiebezit) particuliere verhuur Doorstroming op de woningmarkt Met de economische crisis is de doorstroming op de woningmarkt sterk teruggelopen. Niet alleen is de nieuwbouw afgenomen, ook het aantal verhuringen in de corporatiesector en de verkoop van bestaande woningen zijn verminderd. Hoeveel woningen er nu per jaar door een nieuw huishouden worden betrokken, is niet direct te bepalen. In onderstaand overzicht is een schatting weergegeven van het aantal woningen per jaar waar doorstroming plaatsvindt. Het gaat hierbij alleen om zelfstandige woningen die voor permanente woning beschikbaar zijn. Alle verhuringen op basis van tijdelijke contracten (campuscontracten, tijdelijke Amsterdam in cijfers 20

4 376 Stedelijke ontwikkeling Schatting nieuw bewoonde woningvoorraad, Koop verkochte woningen bestaande bouw (O+S jaarboek, incl. verkopen corporaties) nieuwbouw koop (jaarboek O+S) totaal koop mutatiegraad 10,4 10,7 8,9 8,6 7,3 8,3 7,4 verhuringen corporaties (reguliere huurcontracten) sociale huur (AFWC jaarboek) vrije sector corporatie (AFWC jaarboek) totaal mutatiegraad 5,3 5,3 5,5 5,4 5,0 4,5 4,9 verhuringen particuliere verhuurders vergunningsplichtige particuliere huur (O+S jaarboek) vrije sector particulier (schatting WiA) totaal mutatiegraad 8,2 7,6 7,3 6,8 7,9 7,4 6,9 totaal nieuw bewoond aanbod mutatiegraad 7,3 7,3 6,8 6,6 6,4 6,3 6,1 verhuur bij leegstand, anti-kraak) zijn buiten beschouwing gelaten. In de koopsector is de afname van de doorstroming het sterkst. In 2007 werden nog ruim koopwoningen nieuw bewoond, in 2013 waren dit er De mutatiegraad nam hier af van 10,4 naar 7,4%. In de particuliere huursector was de afname het kleinst: van naar nieuw bewoonde woningen. Daarbinnen is er echter wel een sterke verschuiving gaande: het aantal vergunningsplichtige huurwoningen (met een sociale huur) binnen de particuliere sector nam af, ten gunste van de duurdere huurwoningen in de vrije sector. Het totaal aantal verhuringen nam bij de corporatiewoningen af van ruim naar Ook hier is een verschuiving gaande van sociale huur en vrije sector. Binnen de corporatiesector is de mutatiegraad lager dan in de andere sectoren. Deze nam af van 5,3 naar 4,5% in In 2013 steeg die weer naar 4,9%. Groei vrije sector De huren worden gereguleerd via het puntenstelsel: hoe meer kwaliteit een woning heeft, hoe hoger het aantal punten en daarmee de maximale huur die verhuurders mogen vragen. Wanneer het aantal punten boven de 0 (maximum huur iets onder de 700 euro) uitkomt, is de huur geliberaliseerd. Dit betekent dat er geen maximum huurgrens is. Dit geldt voor zowel corporatiewoningen als woningen die worden verhuurd door particulieren.

5 Stedelijke ontwikkeling 377 In 2011 zijn aan het puntenstelsel zogenoemde schaarstepunten toegevoegd: in populaire gebieden (gebieden met een hoge WOZ-waarde) krijgen woningen extra punten. Met deze schaarstepunten komen meer woningen boven de liberalisatiegrens. Zowel bij corporaties als particuliere verhuur neemt daarmee het aandeel vrijesectorwoningen toe. Wat de corporaties betreft dekt de term Woningvoorraad naar segment, 2009 en 2013 (procenten) 100 % koopwoning particulier vrije sector corporatie vrije sector particulier sociaal corporatie sociaal 20 0 bron: Wonen in Amsterdam/WZS/O+S sociale huur de lading dus steeds minder. Corporaties verhuren ook woningen in de vrije sector en particuliere verhuren ook in het sociale segment. Afname kantorenareaal, toename leegstand Sinds 1 januari 2010, toen de voorraad kantoorruimte met m 2 op haar top was, is het aantal vierkante meters kantoorruimte met ruim afgenomen (-3,2%). De grootste bijdrage hieraan leverde de omzetting van kantoorruimte naar andere functies (voornamelijk naar hotels en woningen). Daarnaast werden er kantoren gesloopt. In totaal werd sinds 1 januari vierkante meter aan de voorraad onttrokken, waarvan in het laatste jaar. De leegstand is ten opzichte van een jaar eerder met vierkante meter toegenomen naar , waardoor nu 17,5% van de voorraad leegstaat. De toename wordt veroorzaakt doordat bedrijven kantoorruimte verlieten, in totaal vierkante meter. De leegstand nam vooral toe in de stadsdelen Westpoort, Oost en Zuidoost. Het leegstandspercentage in Amsterdam is lager dan in de Metropoolregio Amsterdam (20%), maar hoger dan heel Nederland (15,7%). In 2013 werd vierkante meter nieuwe kantoorruimte opgeleverd, bijna Amsterdam in cijfers 20

6 378 Stedelijke ontwikkeling twee keer zoveel als in 2012, Ruim tweederde hiervan staat aan de Zuidelijke IJ-oevers (IJ-dock en Piet Heinkade). Op 1 januari 20 was vierkante meter kantoorruimte in aanbouw, De ontwikkeling van de nieuwbouw, ingebruikname en leegstand van kantoorruimte in Amsterdam opgeleverde nieuwbouw (x1.000 m 2 ) in gebruik genomen (x1.000 m 2 ) percentage leegstand bron : kantorenmonitor/o+s voornamelijk op de Zuidas. De gebruikers zijn al bekend: Akzo, Stibbe en Deloitte. Minder woningen verkocht Onder invloed van de kredietcrisis is het aantal verkochte bestaande woningen na september 2008 gedaald. In 2013 zette deze daling door: er werden dat jaar in Amsterdam 7% minder woningen verkocht dan in In vergelijking met de jaren voor de crisis werden in 2013 in Amsterdam 32% minder woningen verkocht. Amsterdam doet het daarmee goed in vergelijking met heel Nederland (-46%). Niet alleen de crisis en het dalend consumentenvertrouwen zijn debet aan deze ontwikkeling, ook de voortdurende verlaging van de nationale hypotheekgarantie en de aanscherping van regels bij hypotheekverstrekking beïnvloeden het koopgedrag. Op 1 januari 2013 zijn twee maatregelen ingegaan die het moeilijker maken een huis te kopen. - Vanaf 1 januari 2013 worden alleen nog annuïteitenhypotheken verstrekt,

7 Stedelijke ontwikkeling 379 Het aantal in 2012 en 2013 per maand verkochte bestaande koopwoningen vergeleken met de trend van het aantal verkochte woningen in de drie jaren voor oktober jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec trend tot en met oktober 2008 januari 2012-december 2012 januari 2013-december 2013 bron : O+S waarbij het geleende bedrag daadwerkelijk wordt afgelost. De aflossingsvrije hypotheken (waarbij alleen rente over het hypotheekbedrag werd betaald en de hypotheeklening nooit afbetaald) mogen niet meer worden verstrekt. - De inkomensregels voor hypotheekverstrekking zijn aangescherpt en het maximale hypotheekbedrag is beperkt tot 105% van de woningwaarde. Het gevolg is dat minder mensen een hypotheeklening kunnen krijgen en dat maandelijks ook meer geld voor een lening moet worden betaald. De stapeling van maatregelen per 1 januari 2013 heeft in het najaar van 2013 tot een opleving op de woningmarkt geleid, omdat kopers nog van de oude, gunstiger voorwaarden gebruik wilden maken. In januari 2013 werden dan ook veel minder woningen verkocht. Het effect van beide ontwikkelingen is in bijgaande grafiek te zien, waarin het aantal verkopen per maand in 2012 (de groene lijn) en 2013 (de rode lijn) wordt vergeleken met de jaarlijkse trend van het aantal verkopen in de twee jaar voor oktober 2008 (de blauwe lijn). Let wel: in de laatste maanden van het jaar (en vooral de laatste weken van december) worden crisis of niet vanwege belastingen en heffingen altijd meer woningen verkocht. Desondanks en ondanks de bijzondere situatie werden in de laatste maanden van 2012 toch minder woningen verkocht dan in de jaren voor de crisis. 1 ) Daling koopprijzen vlakt af Amsterdam in cijfers 20

8 380 Stedelijke ontwikkeling Vanaf oktober 2008 (toen de gevolgen van de crisis ook op de woningmarkt merkbaar werden) is de gemiddelde koopprijs van bestaande koopwoningen gedaald, vooral in In 2010 leek de prijs zich te stabiliseren, maar daarna daalde die weer. In 2013 daalden de prijzen verder, maar was de daling geringer. In oktober 2013 lag de gemiddelde verkoopprijs 20% lager dan in het derde kwartaal van Een preciezer indicatie geeft de ontwikkeling van de verkoopprijs van dezelfde soort woningen in dezelfde woonomgeving. In de grafiek wordt de prijsontwikkeling van in Amsterdam veel verkochte woningtypen gevolgd. De gemiddelde De ontwikkeling van de verkoopprijzen van in Amsterdam veel verkochte bestaande koopwoningen januari december 2013, index januari 2005 = index jan 2005= jan jul 2005 jan jul 2006 jan jul 2007 jan jul 2008 jan jul 2009 jan jul 2010 jan jul 2011 jan jul 2012 jan jul 2013 nieuwbouwappartement binnen ring m 2 appartement , m 2 19e eeuws appartement m 2 alle typen De zwarte lijn geeft het begin van de kredietcrisis aan. bron : O+S prijs van in Amsterdam veel verkochte woningen lag in oktober % lager dan in het derde kwartaal van Maar ook bij de veel verkochte koopwoningen is de prijsdaling in 2013 geringer dan in de jaren daarvoor. Meer kavels voor koop aangeboden Met de bouw van woningcomplexen wordt vaak pas begonnen als een groot deel van de woningen is verkocht. Op die manier beperken ontwikkelaars het risico dat ze lang met onverkochte of niet-verhuurde woningen blijven zitten.

9 Stedelijke ontwikkeling 381 Het aanbod van nieuwe koopwoningen laat we gaven het boven al aan sinds 2008 een dalende trend zien. Maar er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden. Twintig procent van het aanbod bestaat in 2013 uit kavels voor zelfbouw: individueel of collectief. Werden in kavels aangeboden, in 2013 al In 2013 aangeboden kavels voor particulier opdrachtgeverschap in Amsterdam 25 kavels particulier opdrachtgeverschap 25 kavels collectief particulier opdrachtgeverschap 250 kavels collectief particulier opdrachtgeverschap bron : OGA 382. Het grootste deel van die kavels wordt aangeboden voor een collectief van opdrachtgevers, veel ervan liggen in de Houthavens. De kavels voor individuele opdrachtgever betreffen kleinere locaties en die liggen voornamelijk buiten de ring A10. De afzet van vrije sector nieuwbouw-huurwoningen was in 2013 ook iets geringer dan in Verder worden vooral de kleinere en goedkopere koopappartementen tot euro goed verkocht. 1 ) De piek van het aantal verkopen in juni 2012 houdt verband met het late afkondigen van de verlenging van de verlaagde overdrachtsbelasting door de regering. Deze zou per 1 juli 2012 aflopen en veel mensen hebben net daarvoor nog de verkoop van hun woning geregeld. Amsterdam in cijfers 20

10 382 Inhoud.1 Woningvoorraad 383 tabellen.1.1 Woningvoorraad naar stadsdelen Gemiddelde woningbezetting naar stadsdelen Woningvoorraad naar stadsdelen en aantal kamers per woning Woningvoorraad naar stadsdelen en bouwperiode Woningvoorraad naar stadsdelen en gemiddeld gebruiks oppervlakte Woningvoorraad naar stadsdelen en eigendom Woningvoorraad naar stadsdelen en de prognoses hiervan 385 kaarten.1a Koopwoningen als % van de woningvoorraad per stadsdeel Woningmarkt 386 tabellen.2.1 Mutaties van de woningvoorraad naar soort Nieuwbouw naar kamers Nieuwbouw naar herkomst van de hoofdbewoner Mutaties van de woningvoorraad naar stadsdelen Nieuwbouw naar stadsdelen Woningvoorraad naar stadsdelen en waarde van de woning Woningtoewijzingen naar woningmarktpositie Overzicht ontruimingen woningen naar stadsdelen Ter beschikking gekomen huurwoningen naar eigendom en huurklassen Verkochte woningen naar soort en gemiddelde prijs Verkochte bestaande woningen en gemiddelde koopprijzen naar stadsdelen Huurprijscategorieën voor particuliere en corporatie huursector per stadsdeel Gemiddelde huurprijs voor particuliere en corporatie huursector per stadsdeel Verhuisgeneigdheid per stadsdeel Woningen met dubbelglas naar bouwjaar Tevredenheid met woning en woonomgeving per stadsdeel Actief woningzoekenden bij WoningNet naar stadsdeel van herkomst Verhuringen van (sociale) corporatiewoningen, reacties en acceptatiegraad Gemiddelde woon- en inschrijfduur van starters en doorstromers bij acceptatie Corporatiebezit naar huurklassen en stadsdelen Huisvesting 397 tabellen.3.1 Hoofdbewoners naar stadsdelen en bewoningstypen Hoofdbewoners naar bewoningstypen, herkomstgroepering en generatie van de hoofdbewoner Hoofdbewoners naar bewoningstypen en leeftijdsgroep van de hoofdbewoner Relatie tussen aantal kamers en aantal personen per adres per stadsdeel Vastgoed 400 tabellen.4.1 Verkochte percelen, totaal van de verkoopprijzen en gemiddelde koopprijs per perceel naar stadsdelen Appartementssplitsingen en daarbij ontstane appartementen naar stadsdelen Kerncijfers kantoren in Amsterdam De vloeroppervlakte naar stadsdelen en soort gebruik 401

11 Woningvoorraad Woningvoorraad naar stadsdelen, 1 januari stadsdeel A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: DBI/O+S.1.2 Gemiddelde woningbezetting naar stadsdelen, 1 januari stadsdeel A Centrum 1,67 1,70 1,70 1,71 1,71 B Westpoort 4,70 5,05 5,21 4,82 4,07 E West 1,80 1,83 1,84 1,88 1,90 F Nieuw-West 2,25 2,24 2,29 2,31 2,34 K Zuid 1,76 1,77 1,79 1,79 1,81 M Oost 2,02 2,09 2,12 2,12 2,15 N Noord 2,19 2,21 2,19 2,21 2,24 T Zuidoost 2,20 2,22 2,24 2,28 2,29 Amsterdam 1,96 1,98 2,00 2,01 2,04 bron: O+S.1.3 Woningvoorraad naar stadsdelen en aantal kamers per woning, 1 januari 20 woningen met kamers procenten stadsdeel ) totaal kamers kamers A Centrum ,8 5,6 B Westpoort ,8 26,0 E West ,6 5,4 F Nieuw-West ,3 11,1 K Zuid ,6 16,3 M Oost ,4 11,9 N Noord ,3 10,4 T Zuidoost ,4 11,5 Amsterdam ,8 10, ,9 10,4 1 ) Inclusief onbekend. bron: DBI/O+S Amsterdam in cijfers 20

12 384 Woningvoorraad.1.4 Woningvoorraad naar stadsdelen en bouwperiode, 1 januari 20 bouwperiode voor stadsdeel totaal A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: DBI/O+S.1.5 Woningvoorraad naar stadsdelen en gemiddeld gebruiks oppervlakte (GBO), 1 januari 20 gemiddeld gebruiks oppervlakte in m 2 stadsdeel tot onbekend totaal A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: DBI/O+S.1.6 Woningvoorraad naar stadsdelen en eigendom, 1 januari 20 eigenaar/ sociale particuliere stadsdeel bewoner verhuur verhuur totaal A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: DBI/DBGA/O+S

13 Woningvoorraad 385.1a Koopwoningen als % van de woningvoorraad per stadsdeel, 1 januari 20 Amsterdam: 28,5% buiten beschouwing 26% < 27% 27% < 28% 28% < 29% 29% < 30% bron: DBI/DBGA/O+S.1.7 Woningvoorraad naar stadsdelen, 1 januari 20 en de prognoses hiervan, 1 januari prognose 2013 stadsdeel A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: DRO/O+S Amsterdam in cijfers 20

14 386 Woningmarkt.2.1 Mutaties van de woningvoorraad naar soort, vermeerdering nieuwbouw particulier verhuur sociale verhuur eigenaar/bewoner totaal overige vermeerdering verbouw veranderd gebruik andere correcties totaal totaal vermeerdering vermindering sloop woningonttrekking verbouw andere correcties ) totaal vermindering ) 1695 studentenwoningen tellen niet mee met de woningvoorraad. bron: DBI/O+S.2.2 Nieuwbouw naar kamers, woningen met kamers kamer kamers kamers kamers en meer kamers 1 ) totaal ) Inclusief onbekend. bron: DBI/O+S.2.3 Nieuwbouw naar herkomst van de hoofdbewoner, (procenten) Amsterdam 60,5 54,4 51,0 49,8 65,4 regio Amsterdam 5,7 4,6 2,9 2,6 4,4 rest Nederland 6,7 8,2 8,3 10,3,1 buitenland 0,7 1,1 3,2 3,3 3,5 nog niet bewoond 26,4 31,7 34,6 34,0 12,6 totaal (=100%) bron: DBI/OGA/O+S

15 Woningmarkt Mutaties van de woningvoorraad naar stadsdelen, 2013 vermeerdering vermindering stand stand stadsdeel nieuwbouw overige sloop overige saldo A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: DBI/O+S.2.5 Nieuwbouw naar stadsdelen, stadsdeel A Centrum B Westpoort 1 E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: DBI/O+S.2.6 Woningvoorraad naar stadsdelen en waarde van de woning, 1 januari 20 (procenten) waarde van de woning 1 ) tot euro - euro - euro totaal < < < euro woningen stadsdeel euro euro euro euro en meer (abs.) A Centrum 6,7 10,1 15,8 26,8 39, B Westpoort 23,1 8,7 22,1 9,6 5,8 104 E West 9,7 31,1 22,9 20,5 13, F Nieuw-West 33,5 20,1 16,4 18,5 7, K Zuid 4,2 10,6 24,7 24,5 34, M Oost 13,3 16,6 23,6 23,2 24, N Noord 33,9 33,8 12,1 9,5 8, T Zuidoost 60,3 21,1 17,3 5,8 0, Amsterdam 19,4 19,9 19,8 19,7 19, ) Prijspeil 1 januari bron: DBGA/O+S Amsterdam in cijfers 20

16 388 Woningmarkt.2.7 Woningtoewijzingen naar woningmarktpositie, ) doorstromers starters vestigers totaal ) 881 corporatiewoningen zijn ook nog via directe bemiddeling verhuurd, bron: WZS/AFWC/WoningNet daarvan is de onderverdeling in starters en doorstromers niet bekend..2.8 Overzicht ontruimingen woningen naar stadsdelen, stadsdeel A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: Boedelbeheer DWZS

17 Woningmarkt Ter beschikking gekomen huurwoningen naar eigendom en huurklassen, ) particulier bezit (alleen de vergunningplichtige voorraad) goedkope voorraad 2 ) betaalbare voorraad vrije sector huur onbekend totaal corporatiebezit goedkope voorraad 2 ) betaalbare voorraad vrije sector huur onbekend 2 studentenwoningen (zelfstandig en onzelfstandig) totaal totaal-generaal goedkope voorraad 2 ) tot 4 tot 4 tot 418 betaalbare voorraad vrije sector huur > 549 > 549 > 554 > 664 > 699 huurprijsgrens ) De huurprijzen worden jaarlijks aangepast in de Amsterdamse Huisvestingsverordening. bron: WZS/AFWC Vanaf 2010 wordt dat gedaan op 1 januari i.p.v. 1 juli. 2 ) Vanaf 2012 wordt goedkoop niet meer apart onderscheiden. Amsterdam in cijfers 20

18 390 Woningmarkt.2.10 Verkochte woningen naar soort en gemiddelde prijs, bestaande woningen totaal verkocht verkocht aan eigenaar-bewoners gemiddelde prijs (x euro) 1 ) gemiddelde prijs/m 2 (x 1 euro) 1 ) eengezinswoningen totaal verkocht verkocht aan eigenaar-bewoners gemiddelde prijs (x euro) 1 ) gemiddelde prijs/m 2 (x 1 euro) 1 ) appartementen totaal verkocht verkocht aan eigenaar-bewoners gemiddelde prijs (x euro) 1 ) gemiddelde prijs/m 2 (x 1 euro) 1 ) ) Berekend over de verkopen aan eigenaar-bewoners. bron: O+S.2.11 Verkochte bestaande woningen en gemiddelde koopprijzen (x euro) naar stadsdelen, alle woningen 1 ) alle woningen 1 ) eengezinshuizen appartementen gemidd. gemidd. gemidd. gemidd. stadsdeel verkocht 2 ) prijs verkocht 2 ) prijs verkocht 2 ) prijs verkocht 2 ) prijs A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost niet te bepalen Amsterdam ) Naast eengezinshuizen en appartementen worden er ook meergezinshuizen verkocht. bron: O+S Omdat niet bekend is of de koper dit huis gaat bewonen en hoeveel woningen hij gaat bewonen zijn er geen gegevens over deze categorie verkopen opgenomen. 2 ) Woningen verkocht aan eigenaar-bewoners.

19 Woningmarkt Huurprijscategorieën voor particuliere en corporatie huursector per stadsdeel, 2011 en ) (procenten van woningvoorraad) huurwoningen 2013 goedkope goedkope huur, < 425,- huur van 425,- tot 681,- vrije sector (> 681,-) huurvoorraad totaalstadsdeel 2011 (%) particulier corporatie totaal particulier corporatie totaal particulier corporatie totaal generaal A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam ) Goedkope huur 2011: kale huur < 412,-; Goedkope huur 2013: kale huur < 425,-. bron: WZS/Wonen in Amsterdam Amsterdam in cijfers 20

20 392 Woningmarkt.2.13 Gemiddelde huurprijs voor particuliere en corporatie huursector per stadsdeel, 2011 en 2013 gemiddelde huurprijs (x 1 euro) particulier corporatie stadsdeel A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: WZS/Wonen in Amsterdam.2. Verhuisgeneigdheid per stadsdeel, 2013 (procenten) wil wil zeker misschien binnen binnen twee jaar twee jaar wil niet stadsdeel verhuizen verhuizen verhuizen totaal A Centrum E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost Amsterdam bron: WZS/Wonen in Amsterdam

21 Woningmarkt Woningen met dubbelglas naar bouwjaar, (procenten) volledig gedeeltelijk geen dubbelglas dubbelglas dubbelglas totaal l bouwjaar <= bouwjaar bouwjaar > totaal bron: WZS/Wonen in Amsterdam Amsterdam in cijfers 20

22 394 Woningmarkt.2.16 Tevredenheid met woning en woonomgeving per stadsdeel, 2013 (gemiddeld rapportcijfer) totaal beoordeling overlast veilig voelen overlast verwachte oordeel oordeel aanzien onderhoud betrokken- van van buurtontstadsdeel buurt woning woningen woningen heid buurt criminaliteit overdag s avonds vervuiling wikkeling A Centrum 8,1 8,0 7,7 7,3 6,6 6,8 8,7 7,9 6,5 7,6 E West 7,5 7,5 6,7 6,7 6,2 6,5 8,3 7,4 6,0 7,5 F Nieuw-West 6,7 7,4 6,3 6,4 5,9 5,9 7,7 6,5 5,9 6,3 K Zuid 8,0 7,8 7,2 7,1 6,4 7,1 8,6 7,8 6,4 7,4 M Oost 7,5 7,7 6,8 7,0 6,4 6,6 8,5 7,5 6,5 7,3 N Noord 7,0 7,5 6,6 6,5 6,2 6,3 8,1 7,0 5,9 6,7 T Zuidoost 7,1 7,5 6,7 6,7 6,2 6,6 8,0 6,9 6,3 6,7 Amsterdam 7,4 7,6 6,8 6,8 6,3 6,6 8,3 7,3 6,2 7,1 bron: WZS/Wonen in Amsterdam

23 Woningmarkt Actief woningzoekenden 1 ) bij WoningNet naar stadsdeel van herkomst, 2013 door- % stadsdeel starter stromer totaal actief 2 ) A Centrum B Westpoort E West F Nieuw-West K Zuid M Oost N Noord T Zuidoost X onbekend Amsterdam ) Actief woningzoekend = een keer of vaker gereageerd in bron: AFWC/WoningNet 2 ) Actief woningzoekenden als % van de ingeschreven woningzoekenden Verhuringen van (sociale) corporatiewoningen, reacties en acceptatiegraad, verhuringen gemiddeld aantal corporatiewoningen reacties per woning rangorde positie via WoningNet 1 ) via WoningNet accepterende huurder stadsdeel A Centrum ,8 E West ,8 F Nieuw-West ,8 K Zuid ,1 M Oost ,6 N Noord ,6 T Zuidoost ,7 X onbekend Amsterdam ,4 1 ) Alle bij WoningNet geregistreerde verhuringen, inclusief directe bemiddeling. bron: AFWC/WoningNet Amsterdam in cijfers 20

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Gebruik en effecten van de Starterslening

Gebruik en effecten van de Starterslening Gebruik en effecten van de Starterslening Gebruik en effecten van de Starterslening Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud

Nadere informatie

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers Regionale woningmarktgebieden Verschillen en overeenkomsten NAi Uitgevers : verschillen en over eenkomsten Andries de Jong Lia van den Broek Stephaan Declerck Sander Klaver Frank Vernooij NAi Uitgevers,

Nadere informatie

Bouwen aan de Stad II

Bouwen aan de Stad II Bouwen aan de Stad II Periode 2011 t/m 2014 Afspraken over ambities, programma en financiële condities tussen de Gemeente Amsterdam inclusief stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Nadere informatie

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Een inventarisatie van het energieverbruik, de nevenfuncties en sloopvergunningen Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt

De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt Frans Schilder Johan Conijn Marc Francke 2014-05 Augustus 2014 De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt Frans Schilder 1 Johan Conijn

Nadere informatie

D66: Help Starters de Woningmarkt op Tien concrete maatregelen die nieuwe huurders en kopers een kans geven

D66: Help Starters de Woningmarkt op Tien concrete maatregelen die nieuwe huurders en kopers een kans geven D66: Help Starters de Woningmarkt op Tien concrete maatregelen die nieuwe huurders en kopers een kans geven Samenvatting De woningmarkt zit op slot. Vooral starters komen momenteel moeilijk aan een passend

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Restschulden in Nederland. Omvang en en effecten van van restschulden

Restschulden in Nederland. Omvang en en effecten van van restschulden Restschulden in Nederland Omvang en en effecten van van restschulden Restschulden in Nederland Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 2014 deel 2

Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 2014 deel 2 Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 214 deel 2 Beleidsstudie Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 214 deel 2 Frank van Dam, Martijn Eskinasi en Carola

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

Welvaart in Nederland 2014

Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Inkomen, bestedingen en vermogen van huishoudens en personen Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Ouderen over de drempel?

Ouderen over de drempel? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Ouderen over de drempel? Evaluatie van de seniorenmakelaar De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Grip op de ingreep Inhouds opgave Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Hoofdstuk 2 Rechtspositie van huurder...5 2.1 Huurcontracten voor (on)bepaalde tijd... 5 2.2 Gronden om de huur op te zeggen....

Nadere informatie

Duurzame toegankelijkheid van de Amsterdamse woningmarkt voor starters

Duurzame toegankelijkheid van de Amsterdamse woningmarkt voor starters Duurzame toegankelijkheid van de Amsterdamse woningmarkt voor starters Universiteit van Amsterdam Centre for Urban Studies September 2013 Willem Boterman Cody Hochstenbach Richard Ronald Marijn Sleurink

Nadere informatie

Hier word je Amsterdammer van

Hier word je Amsterdammer van Hier word je Amsterdammer van 2 3 De grootste uitvinding ooit The greatest invention of mankind. Zo kwalificeert de Amerikaanse econoom Glaeser in zijn laatste boek de stad. 1 De stad maakt, aldus de ondertitel,

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Ouderen van nu en van de toekomst

Ouderen van nu en van de toekomst Ouderen van nu en van de toekomst Hun financiële spankracht, zorgbehoefte en woonwensen Werkdocument 113 Ouderen van nu en van de toekomst Hun financiële spankracht, zorgbehoefte en woonwensen Achtergrondstudie

Nadere informatie

Amsterdam. Groei en krimp Demografie als motor. Van leegloop naar magneet Dubbele aantrekkingskracht van Amsterdam

Amsterdam. Groei en krimp Demografie als motor. Van leegloop naar magneet Dubbele aantrekkingskracht van Amsterdam PLAN 05 2011 Amsterdam Van leegloop naar magneet Dubbele aantrekkingskracht van Amsterdam De roltrap Voordelen van wonen in een metropool Internationaal perspectief De kracht van stad en land 04 16 22

Nadere informatie

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang Frits Meijer m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher 2 Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk

Nadere informatie

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Beroepsbevolking 127 Werk en inkomen.1.2.3..5 Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Amsterdam in cijfers 201 128 Werk en inkomen In

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

CPB Document. De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek. No 202 Maart 2010. Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn

CPB Document. De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek. No 202 Maart 2010. Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn CPB Document No 202 Maart 2010 De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag Telefoon (070) 338

Nadere informatie

Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw?

Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw? 2014 Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw? Master in Science of Real Estate Amsterdam School of Real Estate René de Heus Begeleider: de heer drs. A.R. Marquard 2 e beoordelaar:

Nadere informatie

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Colofon Programmacommissie GR2014: Paul Tang (voorzitter),

Nadere informatie

All-inclusive. Nieuw en betaalbaar woonserviceproduct in de verzorgingshuizen. Tineke Lupi

All-inclusive. Nieuw en betaalbaar woonserviceproduct in de verzorgingshuizen. Tineke Lupi Nieuw en betaalbaar woonserviceproduct in de verzorgingshuizen Tineke Lupi Uitgave Platform31, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Actiz Den Haag/Utrecht, januari 2015 Redactie: Wim Vierling Auteur:

Nadere informatie