Inventaris van het archief van de Bond voor de Gelden Effectenhandel te 's-gravenhage, ca

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de Bond voor de Gelden Effectenhandel te 's-gravenhage, ca. 1900-1977"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de Bond voor de Gelden Effectenhandel te 's-gravenhage, ca Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Bond Geld- en Effectenhandel 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Hoe werkt de beurs?...7 Meerdere verenigingen...7 Ontstaan van de bond...7 Wegvallen van de beurs... 7 De Amsterdamse koepel en de opheffing van de bond...8 Geschiedenis van het archiefbeheer...8 Inhoud en structuur van het archief...9 Inhoud... 9 Selectie en vernietiging...9 Verantwoording van de bewerking...9 Verwant materiaal...10 Verwante archieven...10 Publicaties Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...11 I Archief van: Bond voor de Geld en Effectenhandel te 's-gravenhage...11 II Aanvulling III Aanvulling 1991: Gedrukte stukken, aangetroffen in het archief van de handels- en landbouwbank... 25

4

5 Bond Geld- en Effectenhandel 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Bond voor de Geld- en Effectenhandel Periode: Archiefbloknummer: I27211 Omvang: 22,40 meter; 181 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Bond voor de Geld- en Effectenhandel in de Provincie, Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief van de Bond voor Geld en Effectenhandel bestaat uit stukken betreffende de ledenadministratie, jaarverslagen, economische en statistische berichten, notulen van de bestuursvergaderingen, correspondentiedossiers, register van effecten en een effectengids, evenals diverse stukken aangaande het bank- en geldwezen over de periode.

6 6 Bond Geld- en Effectenhandel Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Bond voor de Geld- en Effectenhandel, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Bond Geld- en Effectenhandel, , inv.nr....

7 Bond Geld- en Effectenhandel 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Hoe werkt de beurs? HOE WERKT DE BEURS? Verenigingen voor effectenhandel bestaan uit ondernemingen, meest banken, die zich verenigen om een omgeving te vormen voor effectenhandel. De vereniging behartigt de belangen van de effectenhandel, en motiveert daarmee de reglementen die zij opstelt. Zij treft daarvoor voorzieningen. Een daarvan is de oprichting van een beursgebouw, waarin leden van de vereniging worden toegelaten. Een ander middel is bescherming van de handel door het opstellen van bepaalde voorwaarden (liquiditeit, solvabiliteit, betrouwbaarheid, integriteit) waaraan ondermeningen moeten voldoen om lid te worden en langs deze weg tot de handel te worden toegelaten. Lidmaatschap betekent dat de ingeschrevenen zich bij het secretariaat van de vereniging dienen te documenteren (prospectussen, jaarverslag, gecontroleerde boekhouding) en onderworpen zijn aan toezicht. Een secretariaat gebruikt de binnengekomen documentatie o.a. voor het monitoren van het beursklimaat. Ondernemingen die op een bepaald moment niet meer aan de voorwaarden voldoen bijvoorbeeld door faillissment - worden uit de vereniging worden gezet en uit de beurs worden geweerd. Meerdere verenigingen MEERDERE VERENIGINGEN Vanaf 1903 werd met de opening van de beurs van Berlage een nieuwe toegang geopend voor de effectenhandel in Amsterdam. Voor toelating tot deze beurs moest men lid zijn van de Vereniging van affectenhandelaren, die het handelsverkeer op deze beurs regelde. Indertijd had deze vereniging een sterk plaatselijk karakter. Handelaren uit de provincie waren uitgesloten van het lidmaatschap van de Amsterdamse vereniging, hetgeen betekende dat zij voor effecten- en wisselzaken geheel op Amsterdamse beurscorrespondenten waren aangewezen. Zij moesten dus via correspondenten effecten kopen en verkopen. De Amsterdamse vereniging hief bovendien minimum-tarieven voor handelaren in de provincie, waardoor de kleine winstmarges dreigden te verdwijnen. Daarom werden er ook verenigingen voor de effectenhandel in Rotterdam en Den Haag opgericht. Ontstaan van de bond ONTSTAAN VAN DE BOND In 1900 werd onder voorzitter van de Haagse bankier D.F. Scheurleer de Vereeniging voor den geld- en effectenhandel in de provincie opgericht, die in 1904 rechtspersoonlijkeid kreeg en vanaf 1905 bleef voortbestaan als de Bond voor den geld- en effectenhandel in de provincie. Binnen deze bond wist hij namelijk de provinciale bankwereld tegen de druk van het Amsterdamse kartel te mobiliseren, zodat er tegen lagere tarieven werd gehandeld. Binnen de bond verhandelden de aangesloten ondernemingen - evenals bij de Rotterdamse en Haagse vereniging gebruikelijk was hun aandelenportefeuilles volgens de in Amsterdam vastgestelde beursnotering. Dat het vier jaar duurde voordat de bond rechtspersoonlijkheid aanvroeg, is niet verwonderlijk. De Rotterdamse Vereeniging van effectenhandelaren moet al vanaf 1830 hebben bestaan, maar werd pas in 1898 rechtspersoon. Wegvallen van de beurs WEGVALLEN VAN DE BEURS Gedurende het bestaan van de bond werd de beurshandel tweemaal onderbroken:

8 8 Bond Geld- en Effectenhandel Op Op 25 juli 1914 sloot de Amsterdamse beurs zijn poorten als gevolg van de crisis die door de Eerste Wereldoorlog was ontstaan. De andere beurzen volgden het voorbeeld. Op 9 februari 1915 werd op aanwijzing van minister Treub de beurzen heropend. - In 1942 werden alle beursverenigingen opgenomen in de Bedrijfsgroep Effectenhandel van de Woltersomse organisatie, een regeringsorganisatie die tot 1953 bleef voortbestaan. De leiding van de bedrijfsgroep bepaalde welke effecten er mochten worden verhandeld en onder welke voorwaarden. Beursreglementering werd daardoor een overheidstaak. De Bond werd tijdelijk opgeheven en in 1954 heropgericht, toen de effectenhandel weer werd vrijgegeven. De Amsterdamse koepel en de opheffing van de bond DE AMSTERDAMSE KOEPEL EN DE OPHEFFING VAN DE BOND Een groeiend samenwerkingsverband tussen de Bond, de Rotterdamse Vereniging van Effectenhandelaren en de Amsterdamse Vereeniging voor den Effectenhandel leidde in 1955 tot de vorming van een koepel de 'Nederlandse Organisatie van het Effectenbedrijf'. De belangrijkste rol in deze organisatie werd gespeeld door de 'Vereeniging voor den Effectenhandel' in Amsterdam. Deze vereniging zou per 31 december 1972 gaan functioneren als de landelijke organisatie van effectenhandelaren. De 'Vereeniging van Effectenhandelaren' en de 'Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie' werden in het bestuur van de 'Vereniging voor de Effectenhandel' vertegenwoordigd. De leden van de Vereeniging en de Bond konden het lidmaatschap van de 'Vereeniging voor de Effectenhandel' verwerven en werden dus niet meer buitengesloten. De overbodig geworden 'Nederlandse Organisatie van het Effectenbedrijf' ontbond zich per 31 december 1973, waarna de handel op de Beurs zich definitief in Amsterdam concentreerde. Het gevolg hiervan was dat zowel de Rotterdamse en Haagse verenigingen voor effectenhandel zich ophieven, en natuurlijk ook de Bond, die geen bestaansgrond meer had. Het resterend saldo van de bond werd in 1975 overgedragen aan het Fonds voor de Geld- en Effectenhandel, die onderzoek op het gebied van het bank- en effectenbedrijf subsidieert. Een en ander heeft mede geleid tot een geschiedenisboek over de bond (zie literatuurverwijzing). Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Het archief, dat diende als register voor erkende beurshandelaren, is nagenoeg volledig bijgehouden. De nadruk werd gelegd op de ledenadministratie, die bestond uit een kaartsysteem en een dossierstelsel. Daarnaast diende een deel van de correspondentie als documentatie van de kennis van het handelssysteem. De verenigingshandelingen: notulen, vergaderstukken en correspondentie, werden in serie geborgen.

9 Bond Geld- en Effectenhandel 9 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Inhoud INHOUD Het archief bevat naast de neerslag van handelingen van de vereniging ook documentatie over de daarbij aangesloten leden, veelal kleine en plaatselijke bankondernemingen over de periode Men moet hier denken aan spaarbanken en boerenleenbanken en kleine commissiehandelaren in fondsen. Samen met de archieven van verwante verenigingen is hiermee het gehele bankwezen gedocumenteerd. Verder bevat het documentatie over handelsrecht en -ethiek, het bankwezen en het regeringsbeleid ten aanzien van de markt. Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Financiële kasbescheiden zijn vernietigd. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Het archief is niet nader bewerkt.

10 10 Bond Geld- en Effectenhandel Verwant materiaal Verwant materiaal Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN Archieven, beheerd door de Stichting Vereniging voor de Effectenhandel, opgeslagen bij de afdeling Document & Information Management van Euronext., Beursplein JW Amsterdam, met name verbonden aan de Amsterdamse effectenbeurs. Contact: Archief van de Vereeniging voor de Geld- en Effectenhandel te s-gravenhage in Gemeentearchief Den Haag. Archief van de Vereniging van Effectenhandelaren in Rotterdam ( ), in Gemeentearchief Rotterdam, nr Publicaties PUBLICATIES D.C.J. van den Werf, De Bond, de Banken en de Beurzen. De geschiedenis van de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie ( ) tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het bankwezen en de effectenhandel in Nederland sinds 1814, NIBE- bankhistorische reeks nr. 5, Amsterdam 1988.

11 Bond Geld- en Effectenhandel 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N I Archief van: Bond voor de Geld en Effectenhandel te 's-gravenhage. I ARCHIEF VAN: BOND VOOR DE GELD EN EFFECTENHANDEL TE 'S-GRAVENHAGE. 1 Ledenadministratie. Abr - alg o.a. Alg. Bankcomb. Breda 2 Ledenadministratie. Alg - Ame en o.a. Alg. fondsen kantoor M. Lelie 3 Ledenadministratie. Ams - Ass en o.a. Amst. Bank - Incasso Bank 4 Ledenadministratie. Ass - Ban en o.a. Backx & co te den Haag 5 Ledenadministratie. Ban - Bec En o.a. Bat. Bankver. Schev. Bankver. 6 Ledenadministratie. Boe - Boe 7 Ledenadministratie. Bod - Bru en o.a. Brinhoff Den Bosch 8 Ledenadministratie. Bru - Bul en o.a. Burgers enco Bank 9 Ledenadministratie. Bur - Com en o.a. Burgers en co Bank 10 Ledenadministratie.

12 12 Bond Geld- en Effectenhandel Com - Dav en o.a. Cred. ver. De hanzebank den Bosch 11 Ledenadministratie. Dav - Eck en o.a. Degens en co Den haag 12 Ledenadministratie. Eck - Eff en o.a. Eff. kant. Wolf te Groningen 13 Ledenadministratie. Ehr - Fra 14 Ledenadministratie. Fra - Gel en o.a. Geld. Crediet ver. Arnhem 15 Ledenadministratie. Gel - H uu en o.a. Geld. Crediet ver. Arnhem 16 Ledenadministratie. Gra - H al. en o.a. Gron. Bank Groningen 17 Ledenadministratie. Ham - Hey en oa. Handels en landbouw - Bank te den Haag 18 Ledenadministratie. Hey - Har en o.a. Hol. Crediet en Eff. Bank te den Haag 19 Ledenadministratie. Hou - Kas 20 Ledenadministratie. Kat - Kos en o.a. D Kock & co N.V. Den Haag 21 Ledenadministratie.

13 Bond Geld- en Effectenhandel 13 Kos - Lee en o.a. Leeuwenberg s Effecten-kantoor Nymegen 22 Ledenadministratie. Lee - Mar 23 Ledenadministratie. Mar - Mid 24 Ledenadministratie. Mid - Ned en o.a. Van mierlo & Zn Breda Ned. handels my. N.V. 25 Ledenadministratie. Ned - Nol en o.a. Ned. handels my Jos D netten & Co N.V. Den Haag 26 Ledenadministratie. Noo - Oss en o.a. N Hollands landbouw Crediet Alkmaar 27 Ledenadministratie. Oss - Por en o.a. Laporte & Co Baarn 28 Ledenadministratie. Por - Rie en o.a. A.M. qwist Steenbergen 29 Ledenadministratie. Roe - Rot en o.a. Rotterdamse bank N.V. Rotterdam 30 Ledenadministratie. Rot - Sch 31 Ledenadministratie. Sch - Shi

14 14 Bond Geld- en Effectenhandel Ledenadministratie. Sil - ste en o.a. dhr. sillem 33 Ledenadministratie. Ste - Tuy en o.a. Taams & keyser Den Haag 34 Ledenadministratie. Twe - Vee en o.a. Twentse Bank 35 Ledenadministratie. Vee - Vla en o.a. V.D.Velden & Co Utrecht 36 Ledenadministratie. Vlu - Wae en o.a. W. Voogd Oltgensplaat Wes 37 Ledenadministratie. Wak - wax en o.a. V.D Werff en Hubrecht V Westen Middelburg 38 Ledenadministratie. Wes - Wol en o.a. I.de Wolf Middelburg Woerdense Bank Woerden Witteveen Leeuwarden 39 Ledenadministratie. Wol - Zwo en o.a. Z. Ned Handelsbank Den bosch Jaarverslagen Diversen. 40 Bestanddeel 1 41 Bestanddeel 2 42 Bestanddeel 3 43 Bestanddeel 4 44 Bestanddeel 5 45 Bestanddeel 6 46 Bestanddeel 7

15 Bond Geld- en Effectenhandel Bestanddeel ) Div. jaarverslagen. 2) Balans, verlies en winstrekeningen. 3) Incassoklappers Statuten en Huishoudelyke Regelementen. 49 Statuten en Huishoudelyke Regelementen. Diversen 50 Statuten en Huishoudelyke Regelementen. 51 Statuten en Huishoudelyke Regelementen. 52 Statuten en Huishoudelyke Regelementen. 53 1) Div. jaarverslagen. 2) Reclame materiaal. Diversen 54 Economisch - Statistische Berichten. 55 Economisch - Statistische Berichten. 56 Economisch - Statistische Berichten. 57 Economisch - Statistische Berichten. 58 Leden en namenlyst. Diversen 59 1) Leden en namenlyst. 2) Stukken van alg. financiele aard o.a. Staatsschuld. 60 1) Index materiaal. 2) Fotos en clichés. 61 Jaarverslagen ) Diversen 2x. 62 Leden - Vergaderingen. 63 Leden - Vergaderingen. 64 Leden - Vergaderingen. 65 1) Leden - vergaderingen. 2) 2x Dossiers Leden-aanvragen.

16 16 Bond Geld- en Effectenhandel ) Lidmaatschap. 66 1) 3x Ledenlyst dossiers. 2) Contr. op en inlichtingen over leden. 3) Ledenvergadering. 67 1) Ledenvergadering. 2) Koos, Brokers, Neuburger-Truffino. 3) 2x nummerboeken. 68 Incasso stukken. 69 Incasso stukken. 70 Incasso stukken. 71 Incasso stukken. 72 Incasso stukken. 73 1) Incasso zaken. 2) Provisie stukken. 74 Provisie Stukken. 75 1) Recheche Lysten. 2) Postgiro en bankgiro. 76 1) leden div. 2) Jaarverslagen. 1950, 1952, 1951, Post cheque en girodienst. 78 1) post cheque en girodienst Plaatselyk giroverkeer. 2) notulen aantekeningen van. 79 Notulen en aantekeningen van bestuursvergaderingen. 80 1) Notulen en aantekeningen van bestuursvergaderingen. 2) Kasboek Cooperatieve Verwers ond. 3) Alfabethische korrespondentie lyst. 4) alfabethische lyst plaatselyke afdelingen. 5) Diversen. 6) Drukwerk. 81 Wetten. Deviezenregeling Arbeidswet 1939 Stillhalteovereenkomst Stemrechtregeling

17 Bond Geld- en Effectenhandel 17 Ziekenfondsen besluit Ziektewet Successiewet Pandbrievenreg. 82 Wetten. Zegelrechtweijziging Pensioen en spaarfondsen Personeelfondsenwet Weiziging beleggingwet Schuldbrievenwet 83 wetten. 2) Grootboek ) Buitenland. Proviesie reg. element Belasting van de doode hand Kinderbyslagwet Wet economische meededinging Werktydenbesluit Overeenkomst art. 12 Overeenkomst art. 9 Overeenkomst art. 6 Algemeen 84 Buitenland. Algemeen 85 Duitsland. o.a. Duitse credieten Betalingsverkeer met Duitsland Duitse betaalmid. 86 Duitsland. Duitse fondsen Duits fermoratorium 87 Duitsland. Duits transfermoratorium 88 agenda's, vakatures, benoemingen Bestuur. 89 algemene vergaderingen Bestuur. duplikaatnotulen vergaderingen Dag. Bestuur 1934 t/m notulen vergadering Dag. Bestuur. w.o. ingeschreven notulen ) Bestuur algemeen. 2) mededelingen prijscourant 1 t/m 2036.

18 18 Bond Geld- en Effectenhandel ) P.B.O. 92 1) ekonomies bestuur. 2) incasso. 3) emissies. 4) plaatselijke tarieven. 93 banken algemeen. 94 banken. w.o. spaarbanken bankiersgiro 95 banken. w.o. Centrale Werkgevers Risico Bank Bedrijfsgroep Handelsbanken, Vakgroep Makelaars 96 1) banken. 2) plaatselijke tarieven. w.o. werkberichten Twentsche Bank 97 1) huishoudelijk reglement. 2) algemene korrespondentie. 98 cheques. 99 1) huishoudelijk reglement. 2) konversie. 100 ontslag personeel. 101 belastingen. w.o. couponbelasting markenbelasting

19 Bond Geld- en Effectenhandel effekten en obligaties ) leningen. 2) statutenwijziging Gooische. w.o. staatsleningen buitenl. leningen 104 Banken diversen. w.o. Discontobank Rotterdamsche Bank 105 1) banken. 2) diversen; inlichtingen. 106 lidmaatschappen ) beschermingscomité's, salariscommissies. 2) oplichterij en falsifikaties ) zwendel. 2) penningmeester ) Dag. Bestuur. 2) N.O. v.h. E.I.B. Organisatie. w.o. aantekeningen vergaderingen No. 1 t/m circulaires, prospectussen ) circulaires, prospectussen. 2) effekten ) effekten. 2) diversen.

20 20 Bond Geld- en Effectenhandel fin. verkeer na 9 mei 1940 grijze kaart nos. 42 en 36 berekeningen hypotheken 113 diversen. opbouw van Nederland bankdividenten coöp. brochure Blink bankgeheim verantwoording sekretariaat verkochte formulieren dossier Scheellen 114 diversen. afgifte suplikaten teruggave vermogen voorschotten rekening courant solvabiliteitsverzekering spaarfonds bodemkultuur cultures pandbrieven safeloketten systeem Keesing centraal beheer 115 diversen. Staatsspoor; nummerclausule schatkistbiljetten massa-papier anonieme advertenties v. Gend & Loos safeloketten beursreorganisatie pensioenregeling sekretariaat 116 diversen. bestrijding werkloosheid klachten winterhulp radiouitzendingen garage huwelijk prinses zitdagen betaling Ned. Veehouderij Centrale bewaargeving bij oorlogsgevaar 117 diversen. presentiegeld kantooraangelegenheden propaganda effekten abonnementen hypotheek en kadaster affidavits administratiekantoren vordering woonruimte in bankgebouwen

21 Bond Geld- en Effectenhandel 21 clearing-verkeer rente,- prolongaties en rekening courant buitenl. vorderingen beursvoorschriften 1940 comm. overleg Boerenleenbanken kredietwezen, kamerstukken enquête geblokkeerde vorderingen zitdagen aflossing onder voorbehoud 118 diversen. vijandelijk vermogen nationaal comité ekon. samenwerking couponprovisie keuring van stukken rijksinstellingen beleggingsfront Haagse beurs dokumentaire kredieten grenswisselkantoren kamer van koophandel en fabrieken aktiviteit koöp. verenigingen overeenkomst 119 diversen. min. v. Financiën vermiste stukken N.V. de Eensgezinswoning zaken doen door niet-leden onbekend bedrijfsgroep effektenhandel 120 1) tarieven. 2) korrespondentie (losse brieven) ) losse brieven. 2) korrespondentie vanaf sept ) korrespondentie vanaf ) diversen. 123 grootboek memoriaal archief penningmeester, administratie vòòr

22 22 Bond Geld- en Effectenhandel kaartsysteem Bond: afgevoerde vestigingen. 127 kaartsysteem. 128 kaartsysteem (twee landen). II Aanvulling II AANVULLING Notulen van algemene vergaderingen, banden L I en L II Notulen van bestuursvergaderingen, banden B I en B II Notulen van bestuursvergaderingen, banden B III - B VI Notulen van bestuursvergaderingen, banden B VII - B IX Notulen van bestuursvergaderingen, banden B X - B XII Notulen van bestuursvergaderingen Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur, banden I - VII Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur Notulen van algemene ledenvergaderingen Statuten en reglementen Jaarverslagen Gedenkschrift van het vijfentwintigjarig bestaan van de bond Ledenlijsten en adresboeken

23 Bond Geld- en Effectenhandel Reglementen voor effectenhandel, tariefstelling e.d., verzameld door de bond Correspondentiedossiers inzake aangesloten leden Vervolg op lijstnummers 1-39: "ledenadministratie" 141 Alkmaarsche Bank; Amro-bank; D. Bakker, Zaan-dijk; Bax bank n.v., 's-gravenhage; Boazbank, Sneek; Bijlsma & co, 's-gravenhage; Centrale Boerenleenbank, Eindhoven. 142 Boerenleenbank Eindhoven (vervolg); Effecten-kantoor H. Burki, Deventer; N.V. Crediet en Depositokantoor, Utrecht; Bank en handelskantoor Ebden, Cuyk; Handelsbank Eindhoven; Effecten- en Credietbank n.v. ( Havenlaan n.v.) 's-gravenhage; C.V. Geldersch Effectenkantoor L. Kruik Azn., Lunteren. 143 Gleichmann, Van Heemstra & Co, 's-gravenhage; Goes, Bank voor Zeeland n.v.; 's-gravenhaagsch kantoor Muliër & co; Gronings Effectenkantoor; A. van Hoboken & Co, Rotterdam; De Hofstadbank, 's-gravenhage; Van Halem & Co; Handels- en Effectenbank, Groningen; Hogema's Bank n.v., Groningen; Hollandse Commissieen Handelsbank; Hollandse Bankunie; Hondius en Zn., Middelburg; Van der Houcke & Co's Bank n.v., 's-gravezande. 144 Hoving en Leursum, Appingedam; n.v. Internationale Effecten- en Credietbank, 's-gravenhage; Heyting, Roelofs n.v. 's Gravenhage; Bankiershuis M. de Jong, 's- Gravenhage; Kingma's Bank n.v. Leeuwaarden; A.G. Kipp's Effectenkantoor, 's-gravenhage; Gebr. Kooijman & Co, 's- Gravenhage; C.V.J. Kraaijenhagen, Amsterdam; Labouchére, Amsterdam; J.G. Lahm & Zn., 's-gravenhage; Landry en van Till, 's-gravenhage; F. van Lanschot, 's-hertogenbosch; N.V. de Landbouwbank, Utrecht. 145 Lentjes en Drossaers, 's-hertogenbosch; C. Lind & Zn, Amsterdam; J. Luyckx, Roosendaal; Van der Meer & Co, Middelburg; Mees en Hope (Nederlandse Overzeebank, Kennemer Bankvereeniging; Mesdag & Groeneveld), Rotterdam; Menno-Van der Heyden; Nederlandse Credietbank (Trichtsche Bank) Amsterdam; Nederlandse Middenstandsbank n.v. (Oscar Smit's bank); Oyens en Van Eeghen, Amsterdam. 146 Pierson, Heldring en Pierson, 's-gravenhage; N.V. Ploeger, Groningen; Coöp. Centrale Raifeissenbank, Utrecht (zie ook: boerenleenbanken, lijstnummer 50); n.v. de Rentekas, 's- Gravenhage; Randstadbank n.v., Zeist; Th. J. Schagen, Hoorn. 147 N.V. Sallandsche Bank, Deventer; G. Schaaf, Badhoevedorp; Schill & Capadose, 's-gravenhage; Slavenburgs Bank, (C.J.A. Meys, effecten; Effectenkantoor A.F. d'harvant) Rotterdam; Bankierkantoor Staal & Co, 's-gravenhage; J. Straus & Zn, Roermond; Vlaer en Kol, Utrecht; G. Veenstra & Co, Zwolle; P. Vogel Pz, Molenaarsgraaf; Van der Werff en Hubrecht n.v., Amsterdam. 148 Westerwoudt, Amsterdam; Administratiekantoor v/h. de Wetstein, Pfister & Co. n.v., 's-gravenhage; F.H. van der Wiel 's-gravenhage; H. Wins, 's-gravenhage; Zeist, Middenstandsbank; W. Zeyl & Zn., Sneek; Zuid-Nederlands Emissie-, Administratie- en Effectenkantoor, 's-hertogenbosch.

24 24 Bond Geld- en Effectenhandel Handelsbank Eindhoven (zie 142) Diverse Raiffeisen- en Boerenleenbanken. 150 Eerste gedeelte 151 Tweede gedeelte Dossiers, geordend op onderwerp Vervolg op lijstnummers : diversen 152 Affaires voor "bedienden" van andere leden; Afscheidsdiners (2x); Algemene voorwaarden; Avondopenstelling van banken; Bankovervallen; Beursonderhandelingen; Bewaarloon van effecten; Boerenleenbanken; Controle algemeen. 153 Controle algemeen ; Controle extern (door accountants); Commissie 1954 (Mandersloot); Commisie van beroep; Entreegelden; Financiën van de bond; Commissie toewijzing emissies; Fondsenadministratie, centrum voor. 154 Gebouw; Geschillenreglement; Huurcontracten (3x); Loonbetaling per bank; Monumentenwet; Nederlandse Bankiersvereniging (bankgiro); Nederlandse Organisatie van het effectenbedrijf; Ontwerp vennootschapsbelasting; Parkeerterrein; Plaatselijke verenigingen; Plannen reorganisatie beurs. 155 Provisiereglement; Provisietarieven; Provisie bij emissies; Provisieverhoging, accountants-ondersoek; Rentabiliteitsonderzoek; Spaarbanken; Statutenwijzigingen. 156 Voorfinanciering van emissies; Wet toezicht kredietwezen; 50-jarig Circulaires van het dagelijks bestuur bestaan van de bond Agenda's van vergaderingen van het dagelijks bestuur Circulaires van het bestuur aan niet-leden van de Nederlandse Bankiersvereniging Stukken betreffende mededelingen van het bestuur in De prijscourant Dossiers inzake plaatselijke en regionale verenigingen voor geld- en effectenhandel Dossiers : Almelo - Groningen. 158 Dossiers ; Haarlem - Purmerend. 159 Dossiers : Roermond - Zwolle; Delft. 160 Ingekomen aanmeldingen van boerenleenbanken Ingekomen aanmeldingen van boerenleenbanken Stukken betreffende de koninklijke goedkeuring van statuten en statutenwijziging; contracten Ingekomen aanmeldingen van Raiffeissenbanken Correspondentie met bankstellingen

25 Bond Geld- en Effectenhandel A - K 163 L - Z 164 Circulaires en brieven van het bestuur Circulaires en brieven van het bestuur Correspondentie van het bestuur Correspondentie van de voorzitter Stukken betreffende de Commisie Openingstijden van de Nederlandse Bankiersvereniging Stukken betreffende de Vereniging voor de Effectenhandel Stukken betreffende de Nederlandse Bankiersvereniging Stukken betreffende algemene ledenvergaderingen Algemene correspondentie Stukken betreffende een vacature in het secretariaat Diversen: stukken betreffende externe relaties met verenigingen inzake effectenhandel. 168 Begrotingen, jaarrekeningen, financiële jaaroverzichten Het overige deel van de boekhouding is vernietigd. Stukken betreffende een uitkering aan de bond uit de failliete boedel van n.v. bankierskantoor Burlage & Co te 's-gravenhage 169 Fotografische portretten van bestuursleden en groepsfoto's. Z. j. 170 Archief van de Vereniging voor de Oostenrijkse en Hongaarse Fondsen III Aanvulling 1991: Gedrukte stukken, aangetroffen in het archief van de handels- en landbouwbank. III AANVULLING 1991: GEDRUKTE STUKKEN, AANGETROFFEN IN HET ARCHIEF VAN DE HANDELS- EN LANDBOUWBANK Uitgaven van het Uitlotingsarchief te Bennekom betreffende effecten en coupons, circulaires geordend volgens het "systeem Keesing" Coupons- en dividendregister, Incourante fondsenregister, Alfabetisch dividend- en renteregister, Alfabetisch dividend- en renteregister,

26 26 Bond Geld- en Effectenhandel Permanent koersoverzicht, tevens dagelijks overzicht der productenprijzen [...], tabellen, geordend volgens het "systeem Keesing" Boek I. 176 Boek II Register van effecten, fichessystemen, bestemd voor kaartenbakken, met tabs en omslagen, geordend per fonds volgens het "systeem Keesing" Eerste gedeelte 178 Tweede gedeelte 179 Effectengids. Jaarboek, uitgegeven door Kol & Co. te Amsterdam, houdende een overzicht van aandelen uitgevende fondsen. 1927, 1929 en Verzameling circulaires, houdende mededelingen van de bond over zijn eigen organisatie en over de effectenhandel, geordend volgens een dossierstelsel, geletterd A-Z. Z. j.

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) 1911-1962 (1970) (De Nederlandsche Bank)

Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) 1911-1962 (1970) (De Nederlandsche Bank) Nummer archiefinventaris: 2.25.77.19 Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) 1911-1962 (1970) (De Nederlandsche Bank) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Nummer archiefinventaris: 2.18.29 Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Auteur: J. Schilt, M. van der Velden Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: (c) This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.52 Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Nummer archiefinventaris: 2.15.55 Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Auteur: SSA-SVB Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.12 Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Nummer archiefinventaris: 2.08.90 Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Nummer archiefinventaris: 2.14.23 Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972)

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.14.10 Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Auteur: M.T.L. van der Veldt Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Nummer archiefinventaris: 2.27.06 Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.19.150 Inventaris van de archieven van de Federatie Vormingscentra, 1951-1985, Vereniging van Volkshogescholen en Vormingscentra, 1985-1992, Katholieke Federatie voor Volksontwikkelingswerk,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983

Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983 Nummer archiefinventaris: 3.22.22 Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004)

Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004) Nummer archiefinventaris: 2.25.20 Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004) Auteur: SSA-NIVRA Nationaal Archief, Den Haag 2008

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.11.26

Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA),

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991

Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991 Nummer archiefinventaris: 2.14.09.05 Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991 Auteur: SSA-RAI Nationaal Archief, Den Haag 1991

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972)

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.19.037 Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Nummer archiefinventaris: 2.14.82 Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Auteur: Bruil Archief Advisering Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983

Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983 Nummer archiefinventaris: 2.18.22 Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Nummer archiefinventaris: 2.20.11 Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Auteur: J.W.T. van het Hekke Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996

Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996 Nummer archiefinventaris: 2.06.176 Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996 Auteur: Doc-Direkt Nationaal Archief, Den

Nadere informatie