AFDELING PROJECTREALISATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFDELING PROJECTREALISATIE"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG VRIJDAG 7 NOVEMBER 2014 N. 270 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000 Brussel Contact: Team aanbestedingen Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= /HFB/OA/ Technologiepark te ZWIJNAARDE: bouwen van 2 lokalen labo rotsmechanica & plaatsen van brandwerende deuren. Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Technologiepark 905 te 9052 ZWIJNAARDE Technologiepark te ZWIJNAARDE: bouwen van 2 lokalen labo rotsmechanica & plaatsen van brandwerende deuren. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek Voor deze werken is er geen erkenning vereist in de zin van de Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van de aannemers van werken. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/12/ :45 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/12/ :45 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 17/12/ :45 Plaats: Boudewijngebouw - Boudewijnlaan 30 bus 60 te 1000 Brussel, lokaal 5 D 01. VI.3. NADERE INLICHTINGEN Voor het indienen van de offertes is het gebruik van elektronische middelen verplicht. De offertes worden elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 52, 1 van het KB van 15 juli 2011 worden opgesteld. De offertes moeten worden opgemaakt in PDFformaat, of in de formaten zoals vermeld in het bestek. De offertes worden overgelegd via de etendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, 1 van het KB van 15 juli Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-file 'Elektronisch_Indienen' toegevoegd. Een plaatsbezoek is mogelijk na telefonische afspraak bij dhr. Danny Van Rysselberghe, siteverantwoordelijke - tel. 09/ , ten laatste 10 kalenderdagen voor opening van de offertes. Het plaatsbezoek is niet verplicht. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/11/2014 VMSW AFDELING PROJECTREALISATIE N VMSW afdeling projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact: VMSW Marie-Paule Van Der Putten Tel: Fax: Internet adres(sen): ZANDHOVEN: Wegen-riolerings- en omgevingswerken op de wijk "DRIEHOEKSTRAAT-DE BLOKSKENS"

2 VRIJDAG 7 NOVEMBER p. 2 Type opdracht: Werken. ZANDHVOVEN: Wegen- riolerings- en omgevingswerken op de wijk "DRIEHOEKSTRAAT-DE BLOKSKENS" II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: geldig RSZ- attest III.2.2. Economische en financiële draagkracht: geldig RSZ- attest erkenning: klasse 3 categorie C Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten kunnen vanaf 17 november 2014 geconsulteerd en /of aangekocht worden op de VMSW, Koloniënstraat 40 te 1000 BRUSSEL ( ). Totale kostprijs aanbestedingsdocumenten: 25,00 EUR (te storten op rekening nummer BE BIC code: BBRU BE BB met vermelding van GI en het besteknummer INF ). IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 16/12/ :00 Plaats: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40 - aanbestedingslokaal te 1000 Brussel (telefoon fax ) VI.3. NADERE INLICHTINGEN Een digitale versie van de opdrachtdocumenten is gratis te downloaden via e-notification (www.publicprocurement.be). De offertes worden enkel elektronisch verzonden via de e-tendering applicatie. De opdracht wordt niet bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. De opdracht valt niet onder de GATT-overeenkomst. De uitvoeringstermijn bedraagt 180 kalenderdagen. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/11/2014 AFDELING PROJECTREALISATIE N Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact: James Vanessa Tel: Fax: Internet adres(sen): HECHTEL-EKSEL: Aanleg publieke ruimte in de wijk "Pundershoek" - INF Type opdracht: Werken. Aanleg publieke ruimte in de wijk "Pundershoek" II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: geldig RSZ attest III.2.2. Economische en financiële draagkracht: geldig RSZ attest vereiste erkenning: C klasse 2 Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/12/ :45 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Een digitale versie van de opdrachtdocumenten is gratis te downloaden via e-notification (www.publicprocurement.be). De aanbestedingsdocumenten die in het bijzonder op de opdracht toepasselijk zijn, liggen ter inzage op het hierna vermelde adres van 10.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u, elke werkdag uitgezonderd 's zaterdags. Adres : Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Dienst economaat - inzage en verkoop bestekken Koloniënstraat 40

3 VRIJDAG 7 NOVEMBER p Brussel 02/ Het is mogelijk de aanbestedingsdocumenten per post te ontvangen na voorafgaandelijke storting van 30,00 EUR op ons IBANrekeningnummer : BE BIC code: BBRU BE BB met vermelding van de mededeling "Bestek GI nr. INF ". De verzending gebeurt zodra uw betaling werd ontvangen. Een factuur wordt nagestuurd met de vermelding "voldaan". U kan ook een bestek aankopen na inzage ter plaatse. De factuur wordt u nadien opgestuurd. Betalen kan u via overschrijving. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/12/ :45 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 16/12/ :45 Plaats: VMSW, afdeling Projectrealisatie, Koloniënstraat 40 - lokaal te 1000 Brussel (telefoon: ) VI.3. NADERE INLICHTINGEN De opdracht valt niet onder de GATT-overeenkomst. De opdracht wordt niet bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. De uitvoeringstermijn van deze werken bedraagt 80 werkdagen. Een digitale versie van de opdrachtdocumenten is gratis te downloaden via e-notification (www.publicprocurement.be). VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/11/2014 OCMW BRUSSEL N OCMW Brussel Hoogstraat 298a, BE-1000 Brussel Contact: Mevrouw Anne Van Schoorisse Tel: Fax: Internet adres(sen): Renovatiewerken en inconformiteitstellingswerken. Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Revalidatiecentrum Heizel-G. Brugmann, Heizelstraat 3 te 1020 Brussel. Renovatiewerken en inconformiteitstellingswerken. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Toegangsrecht en kwalitatieve selectie - Verklaring op erewoord Het geheel van onderstaande bepalingen met betrekking tot het toegangsrecht is op dezelfde manier van toepassing op de entiteit(en) waarop de inschrijver een beroep doet (de onderaannemer(s)) wanneer de draagkracht van deze entiteit(en) beslissend is voor de selectie van de inschrijver.? Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.? In toepassing van artikel 20 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, zal in principe uitgesloten worden van toegang tot de opdracht, in om het even welk stadium van de procedure, iedere inschrijver voor dewelke werd vastgesteld dat hij, als werkgever, onderdanen van derde landen tewerkgesteld heeft die illegaal in het rijk verblijven in de zin van de wet van 11 februari 2013, tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. De uitsluiting van de deelname aan overheidsopdrachten geldt voor een duur die tot vijf jaar kan gaan. Door het loutere feit van deel te nemen aan de procedure tot plaatsing van de opdracht, bevestigt de kandidaat op eer dat hij, als werkgever, geen onderdanen van derde landen die illegaal in het rijk verblijven, tewerkstelt of zal tewerkstellen, in de zin van de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.? In toepassing van de artikelen 60 en 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, is de inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, niet verplicht om een RSZ-attest aan zijn offerte toe te voegen. Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf via elektronische weg (Digiflow / Télémarc) opvragen. De inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt voegt bij zijn offerte een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.? In toepassing van de artikelen 60 en 63 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 moet de inschrijver bij zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes. Voor de Belgische inschrijvers betreft het een attest uitgereikt door de FOD Financiën en dit zal rechtstreeks door de aanbestedende overheid via elektronische weg (Digiflow / Télémarc) geraadpleegd worden. Iedere inschrijver die sociale of fiscale schulden heeft hoger dan 3000 euro zal in orde bevonden worden indien hij, alvorens de beslissing over de selectie van de kandidaten of de gunning van de opdracht wordt genomen, al naargelang, aantoont dat hij, op het einde van de fiscale periode bedoeld in het eerste lid, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2, 1, van de wet of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 2, 2, van de wet, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op euro na, ten minste gelijk is aan de achterstallige afbetaling van zijn beroepsmatige fiscale schulden. Te dien einde is de inschrijver ertoe gehouden het bewijs van dergelijke schuldvorderingen bij zijn offerte te voegen.? Na onderzoek van de offertes en vóór de toewijzing van de opdracht zal de aanbestedende overheid uitsluitend aan de op het einde van de eventuele onderhandelingen hoogst gerangschikte inschrijver vragen om een uittreksel van het strafregister (afgeleverd binnen een termijn van 12 maanden voorafgaand aan de datum van opening van de offertes) over te maken of een gelijkwaardig document dat door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst wordt verstrekt en waaruit blijkt dat de betrokken inschrijver : - niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen; - niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; - geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; - niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;? Bovendien zal de aanbestedende overheid er zich van vergewissen dat de inschrijver : - in beroepszaken geen ernstige fout begaan heeft, naar behoren vastgesteld door ieder middel dat de aanbestedende overheid zal kunnen rechtvaardigen ; - zich niet ernstig schuldig gemaakt heeft aan valse verklaringen. Wanneer de inschrijver een vereniging is zonder rechtspersoonlijkheid die gevormd wordt door verscheidene natuurlijke of rechtspersonen (een tijdelijke vereniging, een feitelijke vereniging,.), dan mag geen enkele geassocieerde zich in één van de voormelde uitsluitinggevallen bevinden en dient het bewijs hiervan voor elke vennoot afzonderlijk te worden geleverd in overeenstemming met de bovenvermelde bepalingen aangaande de uitsluitingsgevallen (cfr. art. 66 KB1). De inschrijver mag niet verwijzen naar inlichtingen en documenten die reeds werden overgemaakt in het kader van een andere door de A.O. georganiseerde procedure (cfr. art. 60 2

4 VRIJDAG 7 NOVEMBER p. 4 KB1). III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zonder voorwerp zonder voorwerp Indien een beroep wordt gedaan op een onderaannemer om de technische bekwaamheid aan te tonen, moet de opdrachtnemer bij zijn offerte een document voegen waarin de verbintenis is opgenomen dat hijzelf en de betrokken onderaannemer, bij gunning van de opdracht, gaan samenwerken bij de uitvoering van de opdracht, alsook de beschrijving van de opdracht die aan deze onderaannemer zal worden toegewezen. De referenties van minimum 3 renovatieprojecten van een minimum budget van ,00 EUR, waarvan 1 in de zorgsector, waarvan de voorlopige oplevering is gebeurd tijdens de vijf jaar voorafgaand aan de datum van de opening van de offertes. De inschrijver dient verplicht bij zijn offerte een gegevensfiche per referentie bij te voegen, volgens het model bijgevoegd aan het bestek (cfr. Bijl. A, App. 5), met vermelding van: - het voorwerp van de opdracht - het bedrag van de inschrijving, of, in voorkomend geval, het bedrag van de eindafrekening - de datum van de voorlopige oplevering - de plaats van de uitgevoerde werken. Elke fiche dient gestaafd te worden door een getuigschrift van goede uitvoering, in bijlage te voegen bij deze fiche. Dat getuigschrift dient te zijn ondertekend en gedateerd door de A.O. en/of de Opdrachtgever en dient het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de werken te vermelden en weer te geven of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. zonder voorwerp Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), klasse 6 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/12/2014 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 15/12/ :00 Plaats: Sectiezaal (4de verdieping), Hoogstraat 298a Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Iedereen VI.3. NADERE INLICHTINGEN Deze opdracht wordt aan de toepassing van de sociale clausules onderworpen Plaatsbezoek vereist: Teneinde de inschrijvers toe te laten om de staat van de bestaande gebouwen te beoordelen en alle uitvoeringsmoeilijkheden in te schatten en alle omstandigheden die zich zouden kunnen voordoen, zullen twee bezoeken worden georganiseerd, tijdens de publicatieperiode, onder de leiding van de afgevaardigde van de A.O. en de P.A.. Verplicht geleid bezoek De voorziene/georganiseerde bezoeken vinden respectievelijk plaats op 25 november 2014 en op 2 december Er wordt afgesproken om 9u30 op het volgende adres : ingang rusthuis Heizelstraat 3 te 1020 Brussel Het bezoek staat onder de leiding van Anne Van Schoorisse (tel. nr.02/ ). Per bezoek bedraagt het maximum aantal deelnemers 2 personen per aannemer. De aanwezigheid op één van deze geplande bezoeken is verplicht. Elke offerte van de inschrijver die niet heeft deelgenomen aan één van de verplichte bezoeken, wordt absoluut nietig geacht en derhalve automatisch afgewezen. Er dient een bezoekcertificaat waarvan een voorbeeld in Bijl. G bij de offerte te worden gevoegd (volledig ingevuld). De deelnemers aan dit bezoek kondigen hun aanwezigheid minstens 2 werkdagen op voorhand aan. Er worden geen inlichtingen verstrekt buiten deze voormelde bezoeken. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/11/2014 AFDELING PROJECTREALISATIE N afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact: VMSW Marie-Paule Van Der Putten Tel: Fax: Internet adres(sen): HEIST-OP-DEN-BERG: Wegen- riolering- en omgevingswerken op de wijk "PASTORIJ-PIJPELHEIDE" Type opdracht: Werken. HEIST-OP-DEN-BERG: Wegen- riolering- en omgevingswerken op de wijk "PASTORIJ-PIJPELHEIDE" II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: geldig RSZ- attest III.2.2. Economische en financiële draagkracht: geldig RSZ- attest erkenning : klasse 2 categorie C Laagste prijs.

5 VRIJDAG 7 NOVEMBER p. 5 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/12/ :15 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten kunnen vanaf 17 november 2014 geconsulteerd en /of aangekocht worden op de VMSW, Koloniënstraat 40 te 1000 BRUSSEL ( ). Totale kostprijs aanbestedingsdocumenten: 24,00 EUR (te storten op rekening nummer BE BIC code: BBRU BE BB met vermelding van GI en het besteknummer INF ). IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/12/ :15 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 16/12/ :15 VI.3. NADERE INLICHTINGEN Een digitale versie van de opdrachtdocumenten is gratis te downloaden via e-notification (www.publicprocurement.be). De offertes worden enkel elektronisch verzonden via de e-tendering applicatie. De opdracht wordt niet bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. De opdracht valt niet onder de GATT-overeenkomst. De uitvoeringstermijn bedraagt 30 werkdagen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/11/2014 AFDELING PROJECTREALISATIE N afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact: VMSW Marie-Paule Van Der Putten Tel: Fax: Internet adres(sen): HULSHOUT: Wegen- riolerings- en omgevingswerken op de wijk "NETESTRAAT" Type opdracht: Werken. HULSHOUT: Wegen- riolerings- en omgevingswerken op de wijk "NETESTRAAT" II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: geldig RSZ- attest III.2.2. Economische en financiële draagkracht: geldig RSZ-attest erkenning: klasse 1 of hoger categorie: C Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/12/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten kunnen vanaf 17 november 2014 geconsulteerd en /of aangekocht worden op de VMSW, Koloniënstraat 40 te 1000 BRUSSEL ( ). Totale kostprijs aanbestedingsdocumenten: 18,00 EUR (te storten op rekening nummer BE BIC code: BBRU BE BB met vermelding van GI en het besteknummer INF ). IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/12/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 16/12/ :30 Plaats: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40 - aanbestedingslokaal te 1000 Brussel (telefoon fax ) VI.3. NADERE INLICHTINGEN Een digitale versie van de opdrachtdocumenten is gratis te downloaden via e-notification (www.publicprocurement.be). De offertes worden enkel elektronisch verzonden via de e-tendering applicatie. De opdracht wordt niet bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. De opdracht valt niet onder de GATT-overeenkomst. De uitvoeringstermijn bedraagt 45 werkdagen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/11/2014 VLAAMS WONINGFONDS CVBA N

6 VRIJDAG 7 NOVEMBER p. 6 Vlaams Woningfonds cvba De Meeûssquare 26-27, BE-1000 Brussel Contact: Jan De Kooning Tel: Fax: Internet adres(sen): renovatie Fransenplaats 7 te 2018 Antwerpen Type opdracht: Werken. renovatie Fransenplaats 7 te 2018 Antwerpen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Beschikken over de vereiste registratie en erkenning. Voldoen aan verplichtingen inzake RSZ. Het Vlaams Woningfonds vraagt geen informatie inzake de persoonlijke situatie en de bekwaamheid van de inschrijvers op via electronische weg, de inschrijver voegt de nodige documenten toe. Inlichtingen en formatliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan. Attest van registratie, bewijs van erkenning, attest Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Beschikken over de vereiste erkenning. klasse 1 categorie D of hoger Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 95 EUR. Betalingstermijnen en -methode: na overschrijving van 85 Euro dossierkost en 10 Euro portokosten op rek. nr. BNP IBAN BE op naam van arch. Erik Duerinck met mededeling Fransenplaats 7 zal het dossier U bezorgd worden IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 19/12/ :00 Plaats: Vlaams Woningfonds cvba, Bosmanslei 29 te 2018 Antwerpen VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/11/2014 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING CVBA (DE WATERGROEP) N NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) Vooruitgangstraat 189, BE-1030 Brussel Contact: Verdegem Geert Tel: Fax: Internet adres(sen): 9TE00/ WPC De Blankaart: herstellen voegbanden van het spaarbekken van het WPC te Diksmuide/Woumen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: WPC De Blankaart, Noordbroekstraat 50, 8600 Diksmuide II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: Het vervangen van de afdichtingsvoegen tussen 2 betonelementen van het spaarbekken van het WPC te Diksmuide (Woumen). II.1.8. Verdeling in percelen: Neen AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2.. III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek nr /100 III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek nr /100 Categorie: D Klasse: in overeenstemming met het bedrag van inschrijving Laagste prijs IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document: Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 15/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 16/12/ :00 IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend: datum: 16/12/ :00 Plaats: Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel

7 VRIJDAG 7 NOVEMBER p. 7 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/11/2014 INFRABEL - ASSET MANAGEMENT - AREA CENTER N NUTSSECTOREN Infrabel - Asset Management - Area Center Blok F, Frankrijkstraat 85, BE-1060 Brussel Contact: Vazquez Rebeca Tel: Fax: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= /43/1/14/060 Studie en levering van het gebouw van de hoogspanningspost "P. Tr. Josafat" II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: Bestek 57/43/1/14/060 Studie en levering van het gebouw van de hoogspanningspost "P. Tr. Josafat" De studie en de realisatie van de volgende verschillende onderdelen: - De steunmuur van de berm - De steunmuur van de zone waar de post zich bevindt - Het volledige gebouw van de hoogspanningspost (funderingen, vloerplaat, muur, dak...) en de aardingen ervan. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2.. Klasse: Klasse 1 : tot EUR, Categorie: C5, C6, D1, D4, D29, F3, P1, P2 Laagste prijs IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document: Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 15/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 16/12/ :00 IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend: datum: 16/12/ :00 Plaats: Infrabel Asset Management - Area Center Blok F Lokaal F0.724, Frankrijkstraat 85 te 1060 Brussel Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbare zitting VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/11/2014 BRUSSELS THUIS N Brussels Thuis Henry Dunantlaan 14/01, BE-1140 Brussel (Evere) Contact: Mevrouw Corinne Etienne Tel: Fax: Renovatie van de speciale technieken Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Magnoliastraat 24 en 20, te 1020 Brussel installaties voor de productie en de verdeling van verwarming en van sanitair warm water in twee woongebouwen waar bestand 15 woningen. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), klasse 2 D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), klasse 2 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 8/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.

8 VRIJDAG 7 NOVEMBER p. 8 Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Verzendkosten : EUR 10,00 Per mail ) of per briefwisseling na overschrijving op de rekening BE IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 18/12/ :00 Plaats: Brussels Thuis - Henry Dunantlaan Evere (6de verdieping) VI.3. NADERE INLICHTINGEN Plaatsbezoek vereist: 09/12/2014 om VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/11/2014 OCMW VORST N OCMW Vorst Pastoorstraat, 35, BE-1190 Vorst Contact: Mevrouw Catherine Van Reeth Tel: Fax: Uitrusting en meubilair van de keuken van rusthuis Val des Roses Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Cuisine du Val des Roses, Rue Roosendael, 175 te 1190 Vorst Ankoop en installatie (legt en aansluiting) van de installaties en meubilair van de keuken van rusthuis Val des Roses II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen; - niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; - geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; - niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver: - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn. * In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier. De onderneming met zijn aanbod zal onder meer een minimum van drie verwijzingen van levering lijkend op deze markt geleverd in de loop van deze drie laatste jaren samenvoegen met name : - twee verwijzingen van levering die in de sector van de Gezondheid worden geleverd (ziekenhuizen, rustoorden enz.) van een minimaal bedrag van , 00 Euro HTVA elk, - een verwijzing van levering die in alle midden wordt geleverd, ander dan industrieel (bijvoorbeeld: verenigde huisvestingen, kantoren, hotels, ziekenhuizen, rustoorden enz.) van een minimaal bedrag van , 00 Euro HTVA. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/12/2014 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 5/1/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 5/1/ :00 Plaats: Polyvalente zaal, eerste verdieping, 35, Pastoorstraat VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/11/2014 COMMUNE DE BRAINE-L'ALLEUD N

9 VRIJDAG 7 NOVEMBER p. 9 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune de Braine-l'Alleud Grand-Place Baudouin Ier, n 3, BE-1420 Braine-l'Alleud SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Curage des avaloirs et des dalots du au II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Plusieurs lieux II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Curage des avaloirs et des dalots du au II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Curage des avaloirs et des dalots Description succincte: Curage des avaloirs et des dalots Lot 2: Curage des réseaux d'égouts Description succincte: Curage des réseaux d'égouts II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. * En application de l'article 60 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre. Le pouvoir adjudicateur se renseignera lui-même. * En application de l'article 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation concernant ses obligations fiscales professionnelles. III.2.2. Capacité économique et financière: * En application de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter les comptes annuels à son offre. Le pouvoir adjudicateur se renseignera luimême. Si le soumissionnaire ne déclare pas son chiffre d'affaire dans ses comptes annuels, une déclaration du chiffre d'affaire des trois dernières années devra être remise avec son offre. * 80% du chiffre d'affaires annuel pour le domaine spécifique au marché devra être égal ou supérieur à l'offre en ce qui concerne au moins deux des chiffres d'affaires des trois dernières années. III.2.3. Capacité technique: * Liste des principaux services similaires exécutés au cours des trois dernières années * Une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de services disposera pour l'exécution des services. *Minimum 3 services similaires *Pour le lot 1 : deux camions hydrocureuses *Pour le lot 2 : 1) Hydrocureuse - Pompe haute pression d'une capacité de 180 bars minimum de pression de curage avec un débit minimum de 200 litres / minute. Un manomètre permettra le contrôle de performance. - Autonomie de fonctionnement sans apport extérieur : 30 minutes. - Enrouleur comprenant au minimum 50 m de tuyau. - Têtes de curage adaptées au travail des collecteurs d'une section de 200 à mm de diamètre. 2) Déboueuse - Disposant d'une pompe à vider d'une capacité minimale de m3/h. - Citerne d'une capacité de 6 m3 minimum. - La citerne sera équipée de 30 m minimum de tuyaux Ø 100 mm minimum. - Un manomètre mesurera et affichera la dépression générée dans la cuve. Les deux engins répondront à toutes les normes en vigueur au niveau de sécurité, en ce compris le travail sur voiries. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 15/12/2014 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Le prix des documents d'adjudication est fixé à 10 EUR à virer à la Belfius Banque compte BE de l'administration communale de Braine-l'Alleud, ou à verser dans la caisse communale de Braine-l'Alleud, service des Finances, rue Cloquet, 60, tous les jours ouvrables de 9 h à 12 h, sauf le samedi. Merci d'indiquer en communication "CSCH - Curage des avaloirs" IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16/12/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 16/12/ :00 Lieu: Hôtel communal - Grand-Place Baudouin Ier, n 3 (1er étage) à 1420 Braine-l'Alleud SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 7/11/2014 GEMEENTE ROOSDAAL N Gemeente Roosdaal Brusselstraat 15, BE-1760 Roosdaal Contact: Mr. Pieter Geerts

10 VRIJDAG 7 NOVEMBER p Aanleg van fietspaden langsheen de Koning Albertstraat, tussen N8 en Daalbeekstraat Type opdracht: Werken. SAMENVATTENDE BESCHRIJVING OPDRACHT: De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken: (niet limitatief) Voorbereidende op- en/of afbraakwerken van rijwegen Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen De uitvoering van gewone rioleringswerken en afwateringswerken: buizen, inspectieputten. (di 250 en 400mm) Het aanleggen van bestratingen uit ongewapende cementbetonverhardingen op steenslagfundering. Het aanleggen van fietspaden uit bitumineuze verhardingen op steenslagfundering. Het plaatsen van boordstenen uit beton, incl. fundering en stut in schraal beton Het renoveren van bestaande en te behouden rioleringsbuizen d.m.v. relining Het onderhoud van alle werken tot aan de definitieve oplevering II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek C5 - klasse 3 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 08/12/2014 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 190 EUR. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 15/12/ :00 Plaats: In de burelen van het gemeentebestuur van Roosdaal, Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/11/2014 CKSA N CKSA Otto Veniusstraat 22, BE-2000 Antwerpen Stookplaatsrenovatie Vrije Basisschool De Toverbol, Wittestraat 116 te 2020 Antwerpen Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Antwerpen Stookplaatsrenovatie Vrije Basisschool De Toverbol, Wittestraat 116 te 2020 Antwerpen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. D17 klasse 1 of volgens toewijzingsbedrag Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: overschrijving op rekening BE , of contante betaling bij afhaling van euro incl. BTW. Af te halen na telefonische afspraak (tel ) op adres van ontwerper Studiebureau THERMO-SERVICE - Vijverlaan Wilrijk. Documenten worden NIET per post verzonden. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/12/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 15/12/ :30 Plaats: Vergaderzaal CKSA Otto Veniusstraat 22 B-2000 Antwerpen VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/11/2014

11 VRIJDAG 7 NOVEMBER p. 11 AFDELING ZEESCHELDE N Afdeling Zeeschelde Lange Kievitstraat , BE-2018 Antwerpen Contact: Cathérine Hoebeeck Tel: Fax: Internet adres(sen): Slibslepen in het Dijle-, Rupel-, en Zeescheldebekken. Type opdracht: Diensten. Slibslepen in het Dijle-, Rupel- en Zeescheldebekken. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT III.2.2. Economische en financiële draagkracht: De inschrijvers tonen hun financiële en economische draagkracht aan door de volgende documenten - Een passende bankverklaring (conform bijlage 3 van het K.B. Plaatsing); De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid aan door de volgende referentie(s): 1) Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de inschrijver zal beschikken voor het verlenen van de opdracht; 2) Een lijst van de belangrijkste diensten uitgevoerd gedurende de drie jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie moet blijken en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften vermelden: - de inhoud van de opdracht; - het bedrag van de opdracht; - de uitvoeringsperiode van de opdracht; - de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht; - of de diensten werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. In geval van diensten voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een verklaring op erewoord van de inschrijver zelf. Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 04/12/ :45 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Enkel nog via overschrijving of met creditcard via het e-loket van Waterwegen en Zeekanaal NV. Vanaf 1 oktober 2014 worden er geen bestekken meer verkocht aan de verkoopkantoren. Betaling door overschrijving gebeurt op rekeningnummer BE van Waterwegen en Zeekanaal NV onder vermelding van het besteknummer (16EI/14/71). Digitale bestekken De lijst van lopende bestekken is terug te vinden op : U kan hier tegen betaling met kredietkaart (Visa, Mastercard) de bestekken downloaden of eventueel laten opsturen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 04/12/ :45 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 04/12/ :45 Plaats: Vergaderzaal Zenne, 6de verdieping, Afdeling Zeeschelde, Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat bus 44, te 2018 Antwerpen. VI.3. NADERE INLICHTINGEN 1) De opening vindt plaats op 04/12/2014 om 09.45u en niet op 28/11/2014 zoals opgegeven in het bestek 16EI/14/71 blz ) Hierbij de uitdrukkelijke vermelding: deze aankondiging is een verderzetting van de vorige reeds gepubliceerde procedure onder nr. AZS-16EI/14/71-F02 BDA nr VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/11/2014 DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING MARITIEME TOEGANG N Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang Haven Poldervlietweg 2, BE-2030 Antwerpen Contact: ing. Maarten Van Esbroeck Tel: Fax: Internet adres(sen): 16EF/2014/16 - Verdiepingsbaggerwerken tbv wachtsteiger in het kanaaldok B3 op de Antwerpse Rechteroever Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: wachtsteiger in het kanaaldok B3 op de Antwerpse rechteroever 16EF/2014/16 - Verdiepingsbaggerwerken tbv wachtsteiger in het kanaaldok B3 op de Antwerpse Rechteroever

12 VRIJDAG 7 NOVEMBER p. 12 III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek Klasse: Klasse 7 : tot EUR, Categorie: A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/12/ :15 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: 1. Digitale versie van de opdrachtdocumenten: De digitale versie van de opdrachtdocumenten kunt u gratis downloaden op Jepp2 (zie de link in het bulletin der aanbestedingen onder Afdeling I.1) Adres van het kopersprofiel: ***). 2. Papieren versie van de opdrachtdocumenten: Inzage en afhaling van de papieren aanbestedingdocumenten kan in Antwerpen op het secretariaat van de afdeling Maritieme Toegang (2de verdieping), Tavernierkaai 3 te 2000 Antwerpen en dit op alle werkdagen van 9 tot 15 uur. Secretariaat Antwerpen Tel: Fax: Bij afhaling van de documenten MOET het stortingsbewijs worden voorgelegd. Contante betalingen worden NIET aanvaard!!! De afhaling van de papieren versie van de opdrachtdocumenten moet gebeuren als volgt: - door een VOORAFGAANDE storting van 25,00 euro op rek.nr (Iban: BE / BIC: BBRU BE BB - financiële instelling: ING nv) op naam van Vlaams Infrastructuurfonds, Koning Albert II laan 20 bus Brussel) met als mededeling: bestek 16EF/2014/16. - bij afhaling van de papieren versie van de opdrachtdocumenten MOET dit bewijs van storting of overschrijving worden voorgelegd - belangrijke opmerking: contante betalingen worden NIET aanvaard!!! Verzending Als u verkiest om de opdrachtdocumenten per post te ontvangen dan moet u een geldig betalingsbewijs faxen op het nummer Aan de hand van deze fax zullen de opdrachtdocumenten naar de aanvrager gestuurd worden. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/12/ :15 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 16/12/ :15 Plaats: afdeling maritieme toegang, loodsgebouw, Tavernierkaai 3 te 2000 Antwerpen Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/11/2014 KATHOLIEK ONDERWIJS REGIO ANTWERPEN-OOST N Katholiek Onderwijs Regio Antwerpen-Oost Noorderlaan 108, BE-2030 Antwerpen Contact: Jurgen Peeters Tel: Uitbreiden van de bestaande toiletten in het IMS Borgerhout Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Turnhoutsebaan 79 te 2140 Borgerhout Uitbreiding van de bestaande toiletten in het bestaande gebouw van het IMS Borgerhout, Turnhoutsebaan 79. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. Erkenning klasse 1, D Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/12/2014 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 150 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek te bekomen na overschrijving van het bedrag van Euro 150 op rekening nummer BE van de Architecten Associatie Turnhout bvba IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 19/12/ :00 Plaats: Katholiek Onderwijs Regio Antwerpen-Oost, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen

13 VRIJDAG 7 NOVEMBER p. 13 VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/11/2014 VZW KATHOLIEK ONDERWIJS IN HET BISDOM ANTWERPEN N vzw Katholiek Onderwijs in het Bisdom Antwerpen Noorderlaan 108, BE-2030 Antwerpen Contact: vzw Katholiek Onderwijs in het Bisdom Antwerpen dhr Geert Bulckens Tel: V perceel 3 Binnenschrijnwerk Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Eikendreef 4 te 2390 (West-)Malle verbouwing kleuterschool - uitbreiding 50% - perceel 3 - Binnenschrijnwerk II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek - klasse 1 - (onder)categorie D5 Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Rekeningnummer AIDarchitecten IBAN BE GKCC BEBB IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/12/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 16/12/ :30 Plaats: Noorderlaan Antwerpen aanbestedingslokaal 2.10 VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/11/2014 VZW KATHOLIEK ONDERWIJS IN HET BISDOM ANTWERPEN N vzw Katholiek Onderwijs in het Bisdom Antwerpen Noorderlaan 108, BE-2030 Antwerpen Contact: vzw Katholiek Onderwijs in het Bisdom Antwerpen dhr Geert Bulckens Tel: V perceel 4 Schilderwerken Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Eikendreef 4 te 2390 (West-)Malle verbouwing kleuterschool - uitbreiding 50% - perceel 4 - Schilderwerken II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek - klasse 1 - (onder)categorie D13

14 VRIJDAG 7 NOVEMBER p. 14 Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Rekeningnummer AIDarchitecten IBAN BE GKCC BEBB IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/12/ :45 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 16/12/ :45 Plaats: Noorderlaan Antwerpen aanbestedingslokaal 2.10 VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/11/2014 VZW KATHOLIEK ONDERWIJS IN HET BISDOM ANTWERPEN N vzw Katholiek Onderwijs in het Bisdom Antwerpen Noorderlaan 108, BE-2030 Antwerpen Contact: vzw Katholiek Onderwijs in het Bisdom Antwerpen dhr Geert Bulckens Tel: V perceel 5 Traphal Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Eikendreef 4 te 2390 (West-)Malle verbouwing kleuterschool - uitbreiding 50% - perceel 5 - Traphal II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek - klasse 1 - (onder)categorie D7 Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Rekeningnummer AIDarchitecten IBAN BE GKCC BEBB IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 16/12/ :00 Plaats: Noorderlaan Antwerpen aanbestedingslokaal 2.10 VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/11/2014 KOSH VZW N kosh vzw Collegestraat 37, BE-2200 Herentals Nieuwbouw sanitair gebouw voor 22 toiletten en 9 urinoirs Type opdracht: Werken. 449 A: nieuwbouw sanitair gebouw voor 22 toiletten en 9 urinoirs met toebehoren. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.

15 VRIJDAG 7 NOVEMBER p. 15 klasse 2 / categorie D Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Dossiers aan te schaffen bij de ontwerper aan EUR 110,00 (incl. BTW) na contante betaling bij afhaling. Of via voorafgaandelijke overschrijving op bankrekeningnummer BE van EUR 130,00 (incl. BTW) is verzending van het dossier mogelijk. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/12/ :00 VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/11/2014 GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG N Gemeente Heist-op-den-Berg kerkplein 17, BE-2220 Heist-op-den-Berg Infrastructuurwerken woonproject Langendijk te Heist-op-den-Berg Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: woonproject Langendijk te Heist-op-den-Berg Infrastructuurwerken woonproject Langendijk te Heist-op-den-Berg zijnde wegenis- en rioleringswerken. De werken worden uitgevoerd in 2 fasen met een totale uitvoeringstermijn van 60 werkdagen. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: De werken omvatten: Voorbereidende op- en/of afbraakwerken van de rijweg en lijnvormige elementen Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen De uitvoering van gewone rioleringswerken en afwateringswerken: buizen, inspectieputten, straatkolken De uitvoering van een ondergonds betonnen bufferbekken Het aanleggen van bestratingen in betonstraatstenen op steenslagfundering. Het plaatsen van trottoirbanden en kantstroken uit beton, incl. fundering en stut in schraal beton Het graven en aanvullen van sleuven voor leidingen en kabels van openbaar nut III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek zie bestek Catergorie C Klasse 2 of hoger Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Mits voorafgaandelijke overschrijving op bankrekeningnr. BE van Studiebureau Van Opstal bvba, met vermelding van BTW-nr. en Aankoop bestek Langendijk voor de prijs van 199,65 Euro (incl. 21% BTW). Volledig aanbestedingsdossier omvattende plannen, bijzonder bestek, beschrijvende en samenvattende meetstaat, inschrijvingsbiljet, technisch verslag en overige van toepassing zijnde documenten. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 16/12/ :00 Plaats: Gemeentehuis Heist-op-den-Berg, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/11/2014 GEMEENTEBESTUUR N

16 VRIJDAG 7 NOVEMBER p. 16 Gemeentebestuur Bouwelsesteenweg 8, BE-2235 Herenthout Contact: Chris De Winter Tel: Fax: Buitengewoon onderhoud wegen 2015 Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Herenthout Tien verschillende straten te Herenthout: Overlagen van toplaag in asfaltbeton Affrezen van toplaag asfalt Aanbrengen van een scheurremmende laag Aanbrengen van een toplaag gietasfalt in klinkergoten. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: RSZ-attest 2de kwartaal 2014 Categorie C klasse 3 of hoger Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten worden enkel verzonden per post. Ze worden verstuurd na voorafgaandelijke storting op het rekeningnummer BE bij de Bank Van Breda met vermelding dossier 14062A: Herenthout : buitengewoon onderhoud wegen Na betaling wordt via een link naar de portaalsite doorgestuurd waar u de meetstaat digitaal kan downloaden. De papieren versie van het volledige aanbestedingsdossier wordt u daarna per koerier bezorgd. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 16/12/ :00 Plaats: gemeentehuis van Herenthout, Bouwelse steenweg 8 VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/11/2014 VZW EMMAÜS - DVC 'T ZWART GOOR N VZW Emmaüs - DVC 't Zwart GoorZwart Goor 1 Merksplas, BE-2330 België Contact: Gudrun De Laet Tel: Bouwen van een tehuis met 18 plaatsen: DOORSTROOM/BUITENHUIS - schilderwerken & omgevingsaanleg Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Zoersel Betreft de bouw van een nieuwbouw tehuis DOORSTROOM/BUITENHUIS met 18 plaatsen voor langdurige observatie en behandeling. De opdracht is opgesplitst in percelen; Betreft: Perceel 8 - schilderwerken Perceel 9 - omgevingsaanleg II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: één perceel. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Perceel 08 - Schilderwerken Korte beschrijving: Betreft de schilderwerken binnen het hele gebouw. Hoeveelheid of omvang: Opgelet: werken moeten voltooid zijn op 02/04/2015 Perceel 2: Perceel 09 - Omgevingsaanleg Korte beschrijving: Betreft de gehele omgevingen-/buitenaanleg (bestrating/parking/terrassen/hekwerk/bezaaiing/nivellering...) Hoeveelheid of omvang: Opgelet: werken moeten voltooid zijn op 02/04/2015 II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Perceel 8 - schilderwerken Perceel 9 - omgevingsaanleg Opgelet: werken moeten voltooid zijn op 02/04/2015

17 VRIJDAG 7 NOVEMBER p. 17 III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek. Zie bestek. Zie bestek. Zie bestek. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 16/12/ :00 Plaats: Administratiegebouw van het Dienstverleningscentrum 't Zwart Goor, Merksplas. OPGELET: HET TIJDSTIP VOOR DE OPENING VAN DE INSCHRIJVINGEN VERSCHILT PER PERCEEL: ZIE VERDER 'AANVULLENDE INLICHTINGEN PER PERCEEL'. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De opdrachtgevers, ontwerpers en inschrijvers. VI.3. NADERE Informaties over lastenboek(en)/document(en) Na de aanvraag tot deelname wordt een digitale kopie GRATIS bezorgd aan de aannemer. Hiervoor dient men contact op te nemen met Osar Antwerpen; tel: 03/ VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/11/2014 MOLSE BOUWMAATSCHAPPIJ VOOR HUISVESTING CV N Molse Bouwmaatschappij voor Huisvesting CV Bosveld 152, BE-2400 Mol Contact: Mevrouw Jolien Vanhoof Tel: Fax: Internet adres(sen): gompelbaan - slopen van bestaande bebouwing en bouwen van 10 sociale koop- en huurwoningen Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: gompelbaan 154 / onze-lieve-vrouwstraat, Mol gompelbaan - slopen van bestaande bebouwing en bouwen van 10 sociale koop- en huurwoningen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Inschrijvers dienen aan te tonen dat de persoon die hen vertegenwoordigt en de offerte ondertekent, hiertoe gemachtigd is. Dit kan door het bijvoegen van de authentieke of onderhandse akte waaruit deze bevoegdheid blijkt of via een afschrift van de volmacht. De inschrijver kan eventueel ook verwijzen naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de akte bij uittreksel is bekendgemaakt (cfr. art. 82, 3 van het KB van 15 juli 2011). * Indien een offerte wordt ingediend door een combinatie van inschrijvers zonder rechtspersoonlijkheid, dienen zij in een bijlage bij hun offerte de persoon aan te duiden die de combinatie zal vertegenwoordigen tegenover de aanbestedende overheid. * Inschrijvers dienen een lijst bij te voegen met de oorsprong van de te leveren producten en de te verwerken materialen die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie (cfr. art. 81, 5 van het KB van 15 juli 2011). * Attest betreffende de betaling van de bijdragen inzake sociale zekerheid (cfr. art. 62 van het KB van 15 juli 2011): - Inschrijvers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheidswetgeving, dienen geen attest bij te voegen. De aanbestedende overheid zal zelf, via elektronische weg, het attest opvragen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan de vereisten inzake de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid. - Inschrijvers die personeel tewerkstellen uit een andere lidstaat van de Europese Unie moeten daarentegen wel een attest bijvoegen, uitgereikt door de bevoegde overheid, waarin bevestigd wordt dat ze op de dag voor de opening der biedingen voldaan hebben aan de voorschriften inzake de betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid. * Attest van erkende aannemer (cfr. art. 70 van het KB van 15 juli 2011): - Inschrijvers voegen een attest bij hun offerte waaruit blijkt dat zij beschikken over de vereiste erkenning, zoals gespecificeerd in paragraaf 'F. Erkenning' van het eerste deel van het bestek VM/B Indien inschrijvers nog niet beschikken over de vereiste erkenning, maar wel een aanvraag hebben ingediend tot het bekomen van deze erkenning bij de Commissie voor erkenning der aannemers, voegen zij de nodige bewijsstukken bij hun offerte om deze aanvraag te staven. Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR.

18 VRIJDAG 7 NOVEMBER p. 18 Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Verzendkosten : EUR 10,00 via overschrijving op het rekeningnummer BE IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 19/12/ :00 Plaats: Vergaderzaal Molse Bouwmaatschappij, Bosveld 152, 2400 Mol VI.3. NADERE INLICHTINGEN Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: openingsuren Molse Bouwmaatschappij voor Huisvesting CV: Ma-Woe-Vrij van 9.00h tot 12.00h VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/11/2014 AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR N Aquafin NV - Directie Infrastructuur Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Directie Infrastructuur Dhr. Dirk De Waele Tel: Fax: Internet adres(sen): Project A/1 (03092A) - Tielt-Winge, Collector Tielt-Winge fase 1 Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Tielt-Winge Project A/1 (03092A) - Tielt-Winge, Collector Tielt-Winge fase 1 - het opbreken van bestaande infrastructuur; - alle grondwerken nodig tot het verwezenlijken van de voorgeschreven lengte- en dwarsprofielen; - het aanleggen van een (druk)riolering; - Het bouwen van pompputten met alle bijhorigheden; - het graven van grachten incl. betuining waar nodig; - de aanleg van 2 bufferbekkens incl. onderhoudspad, beplanting en afsluiting; - het voorzien van de vereiste afwatering; - het aanleggen van straatgoten, kantstroken en trottoirbanden; - het aanleggen van funderingen voor verhardingen en kantopsluitingen; - het aanleggen van rijwegen, fietspaden en voetpaden; - Het planten van bomen met onderbeplanting; - het plaatsen van huis- en kolkaansluitingen. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek. Erkenning van de aannemer in categorie C1 en/of E1, klasse 7. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Prijs incl. BTW. Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat en inschrijvingsbiljet zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform. De papieren versie van de aanbestedingsbundel is verkrijgbaar mits voorafgaandelijke overschrijving op bankrekeningnr. BE bij de Bank J. Van Breda & C met vermelding van "Aanbesteding 03092A : Collector Tielt-Winge fase 1" + BTW-nr. De samenvattende meetstaat in Excel kan bezorgd worden voor de prjs van 30,00 euro, incl. BTW. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 16/12/ :00 Plaats: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar. VI.3. NADERE INLICHTINGEN Uitvoeringstermijn : 195 werkdagen De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Groep Infrabo NV, Langstraat 65, Westerlo, en via de website van Aquafin nv, De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/11/2014 WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV - AFDELING ZEEKANAAL N

19 VRIJDAG 7 NOVEMBER p. 19 Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeekanaal Oostdijk 110, BE-2830 Willebroek Contact: Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeekanaal ir. Bruno Verwimp Tel: Fax: Internet adres(sen): BB 1398bis - Zeekanaal Brussel - Schelde - Gemeente Grimbergen - Vernieuwen van de oever ter hoogte van de Tangebeek fase 2 Type opdracht: Werken. Het voorwerp van de opdracht is het vernieuwen van de oever ter hoogte van de Tangebeek De werken omvatten: - Inrichten van de werf - Plaatsen van signalisatie op de weg en op het water - Wegnemen van de oude oeververdedigingen - Bouwen van een damwand met kesp en grondankers - Aanvullen en afwerken aan de landzijde. - Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. Deze opdracht betreft een opdracht in de volgende vaste en voorwaardelijke gedeelten: Vast deel: Bouwen van de nieuwe oeververdediging. Voorwaardelijk deel: Bouwen van de kraanfundering en het ankerpunt voor de drijvende steiger. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: art.61, 4 Uitsluitingscriteria Voor een open aanbesteding verklaart de inschrijver door in te schrijven op deze opdracht zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden zoals bedoeld in art. 61, 1 en 2 K.B. Plaatsing. De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor om de attesten die de niet - uitsluiting bewijzen op te vragen ongeacht het moment van de procedure voor de sluiting van de opdracht. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Art 67 Financiële en economische draagkracht Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen. De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) B en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren. Klasse 5, Categorie: B art. 69 Technische bekwaamheid Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen. De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) B en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 5 behoren. Klasse: 5, Categorie: B Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Verkoop van de aanbestedingsdocumenten: Digitaal te downloaden via de website: na betaling met kredietkaart (Visa, Mastercard) Op CD-ROM per post na overschrijving op rekeningnummer BE van Waterwegen en Zeekanaal NV onder vermelding van het besteknummer IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/12/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 12/12/ :30 Plaats: Waterwegen en Zeekanaal NV - Oostdijk Willebroek - vergaderzaal Schelde Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Open aanbesteding VI.3. NADERE INLICHTINGEN art. 76, 1 Uitvoeringstermijnen De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 200 werkdagen. Dit is al of niet inclusief het voorwaardelijk deel. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/11/2014 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF N Autonoom gemeentebedrijf Lemanstraat 63, BE-2860 Sint-Katelijne-Waver Contact: Mevrouw Elke Mariën Tel: Fax: Afbraak van de sporthal Leyland en het zwembad Leyland Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: grondgebied Sint-Katelijne-Waver, Leyland 2 en Leyland 3

20 VRIJDAG 7 NOVEMBER p. 20 Afbraak van de sporthal Leyland en het zwembad Leyland en van alle verhardingen op deze percelen. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. * In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. Vereiste erkenning: D21 (Gevels reinigen en opknappen), Klasse 1 G5 (Afbraakwerken), Klasse 1 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 15/12/2014 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres van 9u00 tot 12u00, alle werkdagen behalve zaterdag en feestdagen. Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver Dienst Contractbeheer Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver Het bestek kan gratis worden bekomen op schriftelijk verzoek via fax op het nummer 015/ via mail : IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 16/12/ :00 Plaats: Gemeentehuis, raadzaal, 2de verdieping VI.3. NADERE INLICHTINGEN Plaatsbezoek vereist: Voor het plaatsbezoek kan de inschrijver een afspraak maken met Wenda Schellemans of Sandra Pelkmans. Te bereiken op onderstaande gegevens: Wenda Schellemans: 015/ of Sandra Pelkmans: 015/ of VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/11/2014 VZW KSBM LEUVEN N vzw KSBM Leuven Charles Deberiotstraat 14, BE-3000 Leuven Contact: Jan Leenaerts Tel: Sancta Maria Basisschool Leuven Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Charles Deberiotstraat 3, 3000 Leuven Sancta Maria Basisschool Leuven, Geschiktmakingswerken - perceel ELEKTRICITEIT II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: RSZ attest 2de kwartaal 2014 Een fiscaal attest uitgereikt in het kader van overheidsopdrachten in toepassing van art. 63 KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren dd Erkenning ondercategorie P1, klasse 2 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 15/12/ :00

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 1 AVRIL 2015 N. 81 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 508210 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012 N. 214 Openbare aanbesteding STAD BRUSSEL - DEPARTEMENT WEGENISWERKEN N. 519155 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Brussel - Departement

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N. 526066 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, 113-117,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 25 FÉVRIER 2015 N. 50 Adjudication publique OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI N. 504731 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 13 NOVEMBER 2012 N. 284 Openbare aanbesteding VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ N. 526674 Vlaamse Milieumaatschappij Koning Albert II - laan 20 bus 16, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 2 DECEMBER 2014 N. 293 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN(3P) N. 527869 Federaal Agentschap voor de

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012 N. 285 Openbare aanbesteding GÎTES D'ETAPE DU CENTRE BELGE DU TOURISME DES JEUNES N. 526754 AVIS DE MARCHE Gîtes d'etape du Centre

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG ZATERDAG 27 JULI 2013 N. 191 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 517017 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2012 N. 231 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR & ONDERSTEUNINGSDIENSTEN-DIE

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE MERCREDI 7 NOVEMBRE 2012 N. 278 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 526162 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 22 DECEMBER 2012 N. 320 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 529623 Agentschap voor Facilitair Management Boudewijnlaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 31 JULI 2013 N. 194 Openbare aanbesteding ARCANNE - ATELIER D'ARCHITECTURE N. 517233 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 31 DECEMBER 2014 N. 316 Openbare aanbesteding STAD HERENTALS N. 529866 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Herentals Augustijnenlaan 30, BE-2200 Herentals

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-170 Van 19 juni 2015. Bulletin No 2015-170 Du 19 juin 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-170 Van 19 juni 2015. Bulletin No 2015-170 Du 19 juin 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin des Adjudications

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 6 MAI 2011 N. 119 Adjudication publique SERVICES EXTERIEURS WALLONS 2 DIRECTION LIEGE N. 509390 SERVICES EXTERIEURS WALLONS 2 DIRECTION LIEGE Avenue

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 20 JULI 2011 N. 187 Openbare aanbesteding BELGISCHE TECHNISCHE COOPERATIE N. 515666 Belgische Technische Cooperatie Belgische Technische Cooperatie

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie