Full Quality Assurance

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Full Quality Assurance"

Transcriptie

1 1.9 Full Quality Assurance No. CE issued to: Ethicon SARL Puits Godet 20 Neuchatel 2000 Switzerland In respect ot For the design, development and manufacture of Absorbable Adheslon Prevention Devices composed of Oxidized Regenerated Cellulose, pelvic floor repair systems, non-absorbable surgical meshes, non-absorbable surglcal mesh systems and urinary stress incontinence devices. on the basis of our examination under the requirements of Council Directive EEC, Annex II, Section 3.2. For and ori behalf of the British Staridards Institution, a Notified Body for the above Directive (Notifled Body Number 0086): 1O.2.e Mariaging Director, BSI Product Services Global First Issued: 27 Nov 2002 Expiration Date: 26 Nov 2012 Paqe: lof 1 Date: 30 Apr 2008 Conditlons of Approval Vaildity of this certificate Is conditlonal on the qudllty system belng maintalned to the requiremenfa of the Diraive. This approval excludes all producta designed and)or manufactured by a thtrd party on bahalf of the company named on this certificate, uniesa specificaity agreed with BSI. raising standards woridwide -0. Li

2 List of Significant Subcontractors Certificate raising standards woridwide Sterigenics SAS Rantigny Route 22 West Puerto Rico France San Lorenzo San Angelo 3348 Puilman Street Subcontractor Service(s) suppiled Neuchatel Date: CE Apr 2008 Ethicon )nc T)( Mariufacture Stenlization USA... Ethicon mc Manufacture Highway Road 183 Km 8.3 USA 8 Rue Parrnentier Ethicon mc Somerville NJ USA Sterilization Design Page: 1 of 2 Swltzerland Issued tô: Ethlcon SARL CertificateNo. Recognised as being involved in services relating to the product covered by:

3 List of Significant Subcontractors Certificate (4 ra/sing standards wor/dwide Page: 2 of 2 USA Sterilization Robert-Koch-Strasse 1 Norderstedt Germany Manufacture Packaging Steris Corporation Gamma Sterlilzation Puerto Rico Barrio Sabana Hoyds, Vega Alta Isomedix Services Johnson & Johnson Medical GmbH State Road 690 KM 1.7 Subcontractor Service(s) suppiled Neuchatel Swltzerland Issued to: Ethicon SARL Certificate No. CE Date: 30 Apr 2008 Recognised as being invoived in services r&ating to the product covered by:

4 are Certificate History of Quality Assurance Certificate 0 Certificate No: Issue Date: Issued to: CE Apr 2008 Ethicon SARL Neuchatel Cf Date Customar Action Reference 27 November 2002 First lssue 25 February 2005 Extension to scope and addition of Ethicon mc (Texas), Ethicon tno (Puerto Rico), Sterigenics France SA (Rantigny) and Ethicon trio (Somerville) as sub-contractors. 18 April 2005 Transfer of stress urinary incontinence (TVT) devices and accessories from TÜV to BSI 09 May 2008 Steris Corporatiori, Isomedix Services (Puerto Rico) added to sub contractor listing as a sterilizing facility. 23 November 2007 RenewaL Reword scope to darify that upelvic floor repair systems covered by this certificate. 30 April Johnson & Johnson Medical GmbH (Germany) added to subcontractor listing for the services of manufacture, packaging, and steiilization. raising standards worldwide Page 1 of 1 -

5 EC.. Declaration ofconformliv 1.10 ç (EthiconSrI) Project Manager, Director. Quality Oparations (Ethicori. Somervill& 7? a)od Regmilatory Affaire AJ3 NAME SILiNATURE PI4CL DATE British Standarda Institution (BSI Product Serviceo), notlfied body N assessed according to Annex II of above direciive. This declaration is made on the basis of: EC cemtificate systemn approval certificate nuznber CE 71259, issued by the The conformity of this Clasa Ub product (mle $ of Annex IX of above directive) bas beaa coznplies with the Essential Requiretnents of the Councll Directive 93142/EEC of June 14, 1993 concerning Medical Devicea and may baar the CE-niark after PFRAO2 GYNECARE PROLIFT+M Anterior Pelvic Hoor Repair Kit PFRPO2 GYECA?aoLlFT+M Posterior Pelvi Floor RepairKlt FFRTO2 GYNECARE PILOLIIT+M Total Pelvic Hoor Repair Kit PROI)UCT CODE DESIGNATION Systems GYNECARE PROLIFT+M Pelvie Floor Repalr declare under our sole responsibility that the Tnedical dcvice: CH-2000 NeuchRtet ETHICON S?trl Pults-Godet 20 We 10.2.e

6 1O.2.e D-TARGET SA Reçu le 21 JAN.?ÛÛ C) Is Postbus GA DELFT let: tas: OO m9tczwherd.nl ww,metczwh.ni secr 1O.2.e Met vriendelijke groeten, van deze studie. Reinier de Graaf Groep toestemming geven voor de lokale uitvoerbaarheid X Bijgaand THE GYNECARE PROLIFT. Binnenkort zal de Raad van Bestuur van de sturen wij u een kopie van het positieve oordeel Inzake het protocol Tel: van 9.00 tot uur. o Ik verzoek u contact met mij op te nemen o Dringend. o Naar aanleiding van ons telefoongesprek d.d o Volgens afspraak. o Ter informatie. Het bijgevoegde stuk wordt u zonder begeleidend schrijven toegezonden. Datum: 16januari 2008, 1442 Montagny-près-Yverdon En Chamard 55C SWITZERLAND Start Up Manager METC Zuidwest Holland

7 Reinier de Graaf Groep T.a.v. gynaecoloog 1O.2.e Postbus5Oll 60O GA DELFT el:c7o34o116 fa metc*iopc.nl wwwmetczwh,n - Investigators Brochure versie 1 d.d. 10 september 2007; 1O.2.e - Verzoek - Protocol versie 2 d.d. 29 oktober 2007; om een oordeel van van D-Target d.d. 7november2007; documenten: De METC ZWH heeft bij haar beoordeling Pe beschikking gehad over de volgende heeft de documenten beoordeeld conto in de ICH1GCP richuijnen end. WMO. de METC ZWH tot een positief oordeel ekomen. De onafhankelijke commissie proefpersonen mede gelet op h.tgo.n rordt bepaald In artikel S van de WMO, Is Gelet op de aard van het onderzoek en de belangen van de daarbij t. betrekken formulier is ontvangen op 15januari2007. Globale lmpresssie Patiënt zijn gded aangepast. Het gedateerde en ondertekende ABR Patiënteninfomiatieformuiier, Toestemmingsformulier voor patiënten en Vragenlijst De vragen zijn naar tevredenheid van de commissie beantwoord en de documenten () De reactie d.d. 19 december 2007 is besproken in de vergadering van 9januari De METC ZWH heeft vragen gesteld op 29 november System as a Device for Peivic Organ Prolapse. Evaluate the Cliriical Performanc of the GYNECARE PROLIFT +M* PeMc Floor Repair mensen (WMO), In haar vergaderingen van 21 november 2007 en 9 januatri 2008 beraden over het onderzoeksprotocol met de titel A Prospective, Mufti-centre Study to artikel 2, tweede lid, onder a van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met De Medisch Ethische Toetsingscommissie Zuidwest Holland heeft zich, op grond van Geachte 1 O.2.e Voorbur, 16 janueri Vriendeik verzoek bij al. con epondenhle het MEFC-nr. t. vermelden Dosslemr. : NL !vemk06. METC-nr. : Betreft : Positief oordeel. Referentie : Protocol : THE GYNECARE PROLIFT. METC Zuidwest Holland

8 - Patiënteninformatieformulier Reinier de Graaf Groep versie december 2007: oktober 2007; - Financiële overeenkomst Ethicon en Reinier de Graaf Groep, d.d e - Machtiging van de sponsor Johnson & Johnson Medical Ltd. d.d. 21 september - Brief met antwoorden van d.d. 19 december 2007; - Gebruiksinformatio - Informatie over verzekeringstechnische aspecten voor patiënten dle deelnemen aan dit onderzoek; versie C; 2007; Potbu GA DELFT tef: fax: www,metçwlinj 2 definitieve startdatum en einddatum van de uitvoering van het onderzoek; voortijdige beëindiging van het onderzoek met reden; resultaten na afloop van het onderzoek. ten minste eenmaal per jaar een voortgangsrapportage; amendementen; De METC ZWH wijst erop dat zij op de hoogte gesteld moet worden van: deelname van het betreffende centrum. ontvangst van dit advies geeft de METC ZWH bij amendement haar akkoord voor Bestuur van deze centra advies uit te brengen over de lokale uitvoerbaarheid. Na (Besluit van 1 september 2003, STB 2003, 266). Het oordeel is van toepassing voor zover het onderzoek zal worden uitgevoerd in de Voor andere centra die kunnen participeren in het onderzoek dienen de Raden van Reinier de Graaf Groep door de onderzoeker gynaecoloog e het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen de verzekeringsplicht als neergelegd in artikel 7 van de WMO, zoals nader uitgewerkt in Do METC ZWH heeft voorts vastgesteld dat op correcte wijze uitvoering is gegeven aan over het onderzoek worden gewiforrneerd. voorts van oordeel dat de proefpersonen op adequate, volledige en begrijpelijke wijze Gelet op het bepaalde in artikel 6, derde tlm zevende lid, van de WMO is de METC ZWH de artikelen 4, eerste lid, en 5 en 6, eerste lid, van de WMO. Vast is komen te staan dat met de uitvoering van het bovengenoemde onderzoeksprotoco) niet in strijd wordt gehandeld met de verboden als weergegeven in voorwaarden is voldaan. Do METC ZWH overweegt dat aan alle in artikel 3 van de WMO genoemde - ABR-formulier NL197 j,, 06; onderzoeker - gynaecoloog MC St. Radboud; onafhankelijk. - CV - Verzekeririgsinformatie - Aansprakelijkhel Vragenlijst Invloed van bekkenbodemproblemen beknopt formulier 7; relatie tot seksueel functioneren (PISQ-12); bekkenbociemklachten beknopt formulier 20; MARSH met Stichting Reinier de Graaf Groep; 10 2 e - Bijlage 8: Vragenlijst verzakking (PeMc Organ Prolapse) / urine-incontinentie in - Overzicht - Gezondheidsvragenlijst (EQ-5D); - PROLIFT - CV - Samenvatting d.d. 15 mei M* afspraak- en dgboekkaart versie 20 september 2007; Vragenlijst over tevredenheid met de ingreep; Globale impressie patiënt; METC Zuidwest Holland

9 METC Zuidwest Holland De METC ZWH dient tevens geïnformeerd te worden over ongewenste voorvallen (SAE s) zoals bedoeld in artikel 10 WMO alsmede van alle (vermoedens van) onverwachte emstige bijwerkingen van geneesmiddelen (SUSAR s) op grond van artikel 13p van de gewijzigde WMO. De volgende documenten dienen aan toegestuurd te worden: halfjaarlijks overzicht van alle SAE s en SUSAR s; jaarlijkse veiiigheidsrapportage; melding van elk alonderiijk dngewenst voorval In de Reinier de Graaf Groep; overzicht samenvatting bij gelijktijdige melding van een groot aantal SAE s of SUSAR s. cq. de METC ZWH 0 Alle van bovenvermelde rapportages de interpretatie coneequenties voor schrijven van SAE S en SUSAR S vergezeld te van Inclusief vermelding van het verdere verloop van studie. Zonder een begeleidend kunnen SAE s en SUSAWS niet van de onderzoeker door da METC ZWH. de onderzoeker de dienen de gaan beoordeeld worden Het oordeel van de METC ZWH vetliest zijn geldigheid indien het onderzoek niet binnen 1 jaar van start gaat. Na toestemming voor de lokale uitvoerbaarheid door de Raad van Bestuur van de Reinier de Graaf Groep kunt u starten met de studie. Namens de Medisch Ethische Toetsingscommissie Zuidwest Holland, hoogachtend, 1O.2.e ( cc.:- Raad van Bestuur RdGG. - CCMO. - D-TARGETSA Start Up Manager En Chamerd 55C 1442 Montagny-près-Yverdon Switzerland Blilape: samenstelling leden METCZWH. PostbusSOli 2600 GA DELFT t&: tax S 3

10 - e 1 riternist-hematoloog, lid (HagaZiekenhuis) Artsen: Leden Medisch Ethische Toetslngscommissie Zuidwest Holland METC Zuidwest Holland (. Jan/08 Postbus GA DELFT tet: fax matczwhcoa.ni - onderzoekscoördfnator, lid (Ziekenhuis Bronovo) 1O.2.e Onderzoeksvarpleeqkundiçien:..J (extern) geestelijk verzorger, plv. lid (HageZiekenhuls) 10.2.e Proefpersonen leden: lid (Reinier de Graaf Groep) 1,ild (Ziekenhuis Bronovo) 1O.2.e Ziekerthuisapothekers: r lid (HegaZiekenhuis) lid (HagaZiekenhuis) 10.2.e Klinisch farmacolocien: 1 piv.lid (MCHaaglanden) Graaf Groep) 1O.2.e Juristen: verzorger, voorzitter (extern) humanistlsch raadsvrouw, lid (extern) 10.2.e geestelijk verzorger, lid (extern) Ethici; 1,plviid (Ziekenhuis Bronovo) III) 10.2.e EpIdemlolocen:, ::, lid (Reinier de Graaf.Groep) 1 internlst-lntensivist, lid (MCHaaglanden) anesthesioloog, plv.lid (MCHaaglanden) )-arts, lid (HagaZlekenhuls) 10 2 e BlJlae

11 D-TARGET SA 10.2.e Recu I 1 fl rs ( Postbus GA DELFT tot: fox: motcswhrdoani e ). Pelvic floor Repair System as e Device for Pelvic Organ Prolapse (METC nr to Evaluate the Clinical Perfomiance of the GYNECARE PROLIFT + M van goedkeudrig voor de studie met de titel A Prospective, MulU-centre Study Bijgaand sturen wij u een kopir van de bevesügingsbrief van de opschorting Tel: van 9.00 tot uur. O Ik veezoek u contact met mij op te nemen o Naar aanleiding van ons telefoongesprek d.d o Dringend. o Volgens afspraak. o Ter InforrnaUe. Het bijgevoegde stuk wordt u zonder begeleidend schrijven toegezonden. Datum: 5 maart SWITZERLAND 1442 Montagny-près-Yverdon En Chmard 55C METC Zuidwest Holland

12 Gyrteecologie Afdeling Obsletrie en Reinier de Graaf Groep T.a.v. 1O.2.e GynsecoToog Postbus GA DELFT ts: tax rnmt2whardo.ni 1 aan de onderzoeker te Reinier de Graaf Groep en het CRO-bureau D-Target. Hen Is het al dan niet verkrijgen van een 510k licentie In de V.S. verschaffen aangaande de tegenstiijdige Informatie in aartgeieverde documenten inzake met betrekking tot de veiligheid van het hulpmiddel mede gebaseerd op de ver)darlng Naar aanleiding van nieuwe Informatie, zijnde een vooraankondiglng van Amendement gevraagd de commissie van aahvullende safety-lnforrnalle te voorzien en duidelijkheid le opschorting van hel onderzoek. Dit voornemen Is ap 7 februari 2008 gecommunlceard ZWH vergadering van 20 februari 2008 een besluit zou worden genomen over eventuele Study to Evaluata the Clinical Performance of the GYNECARE PROLIFT + M PeMc van de sponsor dat In de V.S. van de Food and Drug Administratlon een licentie was verkregen voor GYNECARE PROLIFT + M PeMo Floor Ropair System. vergadering van 6 februari 2008 besloten dat er vooralsnog geen proefpersonen geïnciudeerd dienden te worden In dit onderzoek. Tevens is besloten da In de METC C) Ten tijde van de primaire toetsing van bovengenoemde studie heeft de METC ZWH zich Floor Rap&r Syrtem as a Devce ror Pelvic Orgrin Prolapse 04,2008 behorend bij het onderzoeksprotoool met de titel ap Prospedtive, Multi-centre VergaderiilU van 20 februari 200B beraden over amendement Protocol verslon 3 Feb De Medisch Ethische Toetsingscommisale Zuidwest Holland heeft zich In haar vertraging bij het verkrijgen van een 510k licentie In de VS., Is In de METC ZWH Protocol verslon 3 Feb (ontvangen d.d. 1 februari 2008) aangaande Geachte 1O.2.e Voorbtxg, 5maart2008. Ir1ehdeIijkveroék bij alle eepondenue het MC-er. te vermelden Pelvic Organ Prolapse. GYNECARE PROLIFT + M PeMo Floor Repair System as a Davice for Dosslemr. : NL Iversle 06. Betreft : Opschorting poswet oordeel onderzoek. Ptotöool : A Prospective, Multi-centre Study to Evaluate the Cilnica! Performance of the Referertie : ( ) METC-nr. : METC Zuidwest Holland

13 amendement Protocol verslon 3 Feb 04, 2008 toe. 1-let protocol en de stellen van de zorgen van de METC ZWH met betrekking tot dit onderzoek en lichtten Medical Ltd aanwezig. Zij achtten het zeer van belang zich persoonlijk op de hoogte te METC Zuidwest Holland is Postbus GA DELFT Is; fax metczwhoid.ni ww.metwti.n 2 D-Targot, t.a.v. cc.: - Raad van Bestuur Reinier de Graaf Groep; - CCMO; 10.2.e Namens de Medisch Ethische Toetsingsconimissie Zuidwest Holland, staat klasse III. Naar mening van de METC ZWH is klasse lib de juiste. C18.a staat aangegeven: klasse lib. in de Synopsis van het protocol, Pagina 7 van 54, aangaande de nsicociassiticatle van het hulpmiddel. In het ABR-formuller, bij vraag Ten slotte wijst de commissie de onderzoeker op een tegenstsijdlgheld In de Informatie de EU of de V.S. veiligheid van de proefpersonen niet voldoende gegarandeerd worden. PROLIFT + M bekend Is en/of er een licentie is verkregen van een noilfied body binnen heraverwegen zodra er voldoende overtuigende safety Informatie over de GYNECARE schorten op grond van art. 3a van de WMO. De commissie Is er niet van overtuigd dat doen besluiten het positief oordeel d.d. 18 januari 2008 voor dit onderzoek op te Investigator s Srochure stond naar waarheid vernield dat de licentie was aangevraagd verwijderd en besloten is de studie voorlopig alleen In Europa uit te voeren. in de Clinical De METC ZWH heeft met _en van Johnson & Johnson e Medical Lid. besproken dat zij haar besluit om dit onderzoek op te schorten zat terwijl dit In werkelijkheid niet het geval was. Deze zin werd nu per amendement Protocol Synopsis en Patièntenlnformatle) reeds vermeld dat de licentie verkregen was De Informatie dat er nog geen 510k licentie Is verkregen In de V.S. heeft de METC ZWH studie. Daarom was In enkele van de Ingediende documenten (waaronder Protocol, ( maar nog niet verkregen. het onderzoek voldoet aan het vermelde In art. 3 lid c en j. Op dit moment kan de Er Is namelijk een onverwachte vertraging opgetreden bij het verkrijgen van een 510k licentie van do F.D.A., men had verwacht deze binnen te hebben vôôr de start van de CE mark In Europe for this procedure al the moment. The GYNECARE PROLIFT + M mesh has â licence for use in USA bui does not have a Patienleninforniatle zijn aangepast. De volgende zin is uit de documenten verwijderd: Consultant en Clinical Research Manager van Johnson & Johnson schorten, waren Ier vergadering van 20 februari 2008 Quallty Assuranca e In verband met het voorgenomen besluit de toestemmin van het onderzoek opte

14 1.13 METC Zuidwest Holland Reçu te 02 JIJIN 2008 c Datum: 29 mei D-TARGET SA Attn. 1O.2.e Start Up Manager En Chamard 55C 1442 Montagriy-près-Yverdon SWITZERLAND Het bijgevoegde stuk wordt u zonder begeleidend schrijven toegezonden. o o o o o Ter informatie. Volgens afspraak. Naar aanleiding van ons telefoongesprek d.d Dringend. Ik verzoek u contact met mij op te nemen Tel: van 9.00 tot uur Met vn V Herewith 1 send to you a copy of the METC ZWH-approval to restart the protocol A Prospective, Multi-centre Study to Evaluate the Clinical Performance of the GYNECARE PROLIFT +M* Pelvic Floor Repair System as a Device for Pelvic Organ Prolapse(METC nr: ). The Board of the Reinier de Graaf Groep will soon give their approval as well. 1 have asked them to send you a copy. 1O.2.e secr Potbs GA DELFT tel: tax www,metczwfinj

15 1O.2.e Tav. Reinier de Graaf Groep Postbus GA DELFT tel: ta; CE Certificate BSI nr d.d. 30 april 2008; EC-Declaration of conforrnity Ethicon Sârl d.d 27 maart 2008; ABR-formulier NL versie 07 d.d. 8 februan 2008;. 1 O.2.e Aanbiedingsbrief van Start Up Manager D-Target d.d. 5 mei 2008: Het oordeel van de commissie Is gebaseerd op de volgende documenten: van kracht Is en het onderzoek ken worden hervat. de commissie besloten dat het eerder eeoeven positief oordeel van 16januari2008 weer op urond van de documenten di. door de Indiener op 6 mei 2008 werden verstrekt h..ft the Clinical Performance of the GYNECARE PROLIFT +M Pelvic Floor Repair System as a Device for Pelvic Organ Prolapse. (.) De Medisch Ethische Toetsingscommissie Zuidwest Holland heeft in haar vergadering van 21 mei 2008 beraden op het protocol met de titel: A Prospective, Multi-centre Study to Evaluate 1O.2.e Geachte Voorburg, 28 mei 2008, Vriendelijk verzoek bij alle correspondentie het METC-nr. te vermelden Dossier: NL ! versie 07. METC-nr.: Organ Prolapse. GYNECARE PROLIFT +M* Pelvic Floor Repalr System as a Device for Pelvic Protocol: A Prospoctive, Multi-centre Study to Evaluate the Clinical Performance of the Betreft: Positief oordeel. (Z) Referentie: Afdeling Gynaecologie en Obstetrie Gynaecoloog METC Zuidwest Holland

16 lid (HagaZiekenhuis) 10.2.e 1 Artsen: Leden Medisch Ethische UAII..,I internisthematoloog, lid (HagaZiekenhuis) METO Zuidwest Holland Postbus GA DELFT t&: fax: p7eiczwhøygq.n1 wwvr,ietowhn AprWO8 10.1e - ortderzoekscoördinator, lid (Ziekenhuis Broriovo) Onderzoeksverpleekundige: 10.2.e -I (extern) geestelijk verzorger, lid (HagaZiekenhuis) Proefpersonenleden: lid (Reinier de Graaf Groep) 10.2.e lid (Ziekenhuis Bronovo) Ziekenhuisapothekers: lid (McHaaglanden) 1agaZiekenhuis) 10.2.e lid (HagaZiekenhuis) Klinisch farmacotogen 1 ziekenhuisapotheker: 1,lid (Reinier de Graaf Groep) 1 lid (MCHaaglanden) 10.2.e Juristen: k verzorger, voorzitter (extern) 10.2.e humanistisch raadsvrouw, lid (extern) Ethici: lid (Zi ekenhuis Bronovo) 10.2.e Epidemioloien: internist-intensivist, lid (MCHaaglanden) loog, lid (Reinier de Graaf Groep) anesthesioloog, lid (MCHaaglanden) Bijlage

17 Enciosed please find the following documents: To (NamefCompany): From (Name): 1O.2.e 1O.2.e Project #: 170B01 Date: June 10, 2008 AND FAXING IT BACK TO THANK YOU FOR SIGNING THIS DOCUMENT TRANSMITTAL SHEET [ -,!O.2.e l In REPRODIJCTION, OISCLOSURE OR UNAUTHORIZED USE OF ANY PART OF THIS DOCUMENT IS STRICTLY PROHIBITED. C 2007 D-TARGET SA All rlght reserved. 1 CONFIDENTIAL Signature Date: I O Signature Sender 13. METC approval (29th May 2008) 12. METC withdrawal (5 March 2008) 11. METC approval (l6th January 2008) 10. Declaration of conformity (27 March 2008) 9. CE certificate (30 April 2008) 8. CIP v3 (4th February 2008) 7. Instructions for use in Flemish 6. Investigator brochure (loth September 2007) 5. Insurance certificate (2lst March 2006) Card 2Oth September 2007) Impressions, Surgical satisfaction, patien (PFDI-20, PFIQ-7, PISQ-12, EUROQOL, 4. Questionnaires in Dutch preliminary v (December 2007) + insurance informatio 3. Patient information sheet and consent fo 2. CIP summary in Dutch 1. CIP v2 (29th October 2007) 1 1 birider containing the following documents: ii Description and date of document 1 Site # Type A PREMIER RESEARCH GROUP Compony IIIARGET CilnicaJ 8 Reulalny MdlcaI Dmlce bperls FRM 094_04 Document Transmittal Sheet/revised 12, Document Transmittal Sheet 1. 1O.2.e

18 GEBR. T. RESULTAAT 0K VERZENDING 0K PAG ST. TIJD 23/06 16:14 ID AANSLUITING SUB ADRES TEL. AANSLUITING TX/RX NR *** TX RAPPORT *** 1469 Ii MFTC rrnrnva (29th Mv 9flOR 12. METC withdrawal (5 March 2008) 11. METC approval (lbth January 2008) 10. Declaration of conformity (27 March 2008) 9. CE certificate (30 April 2008) 8. CIP v3 (4th February 2008) 7. tnstructions for use in Flemish 6. Irivestigator brochure (loth September 2007) 5. Insurance certificate (2lst March 2006) Card 2Oth September 2007) lmpressions, Surgical satisfaction, patient (PFDI-20, PFIQ-7, PISQ-12, EUROQOL, C 4. Questïonnaires in Dutch preliminary versie (December 2007) + insurance information. 3. Patient information sheet and consent fom 2. CIP summary in Dutch 1. CIP v2 (29th October2007) Descrlptlon and date of document Site # Type Ericlosed pleaso f1rd the following documents To (Name/Company); 1O.2.e From (Nar) 1O.2.e Project# Date: June 10, 2008 AND FAXING IT BACK TO THANK YOU FOR SIGNING THIS DOCUMENT TRANSMITTAL SHEET A PREMIEP RESEAPCH GIQUP Compciny 1 bindercontairiing the followirig documents: 1. FRM Dumen[fl-nsmjttalShcetfyjsed 12,01,2007 T Document Transmittal Sheet 1O.2.e

19 Aan: LQZ Verzonden: maandag 9juni :16 Van: d-target.com] 10.2.e pagina 1 van 2 c Start Up Manager 10.2.e Yours sincerely Please do not hesitate to get in contact with us 1f you require any additional information. We will also be sending a paper copy of all the listed documents tomorrow by DHL. 13. METC approval (29th May 2008) 12. METC withdrawal (5 March 2008) 11. METC approval (l6th January 2008) 10. Declaration of conformity (27 March 2008) 9. CE certificate (30 April 2008) 8. CIP v3 (4th February 2008) 7. Instructions for use in Flemish 6. Investigator brochure (loth September 2007) 5. Insurance certificate (2lst March 2006) lmpressions, Surgical satisfaction, patient diary Card 2Oth September 2007) 3. Patient information sheet and consent form (December 2007) + insurance information. 4. Questionnaires in Dutch preliminary versions (PFDI-20, PFIQ-7, PISQ-12, EUROQOL, Global 2. CIP summary in Dutch 1. CIP v2 (29th October 2007) the notification of a new study approved on the 291h of May by the METC Zuidwest Holland: On behalf of the sponsor of the study, please find attached the notification letter, and the following documents for Dear 10.2e Sponsor: Ethicon a Johnson & Johnson Medical Ldt. PROLIFT +M* Pelvic Floor Repair System as a Device for Pelvic Organ Pro!apse Study Title: A Prospective, Multi-centre Study to Evaluate the Clinical Performance of the GYNECARE Bijlagen: 1 ST_NOTIFICATION_CIPv3CA_NL.zip; 2008JUN09_L_1 ST_NOTIF_CIPv3_CA_NL.pdf Onderwerp: 170B01- PROLIFT- 1ST NOTIFICATION- INSPECTORATE- NETHERLANDS CC: 1O.2.e!O.2.e

20 Direct: Phone: Switzerland 1442 Montagny-près-Yverdon En Chamard 55C Premier Research Group pic / D-TARGET SA from your system. Thank you. It you are not the intended reciplent, you are hereby notitied that any revlew, retransmission, conversiori to hard copy, copying, circulatlon ar It you are not the Intended recipient, please notify the sender immediately by return , and delete this rnessage and any attachments other use of this message and any attachments is strictly prohibited. Confidentiality Warning: This message and any attachments are intended onty for the usa of the intended recipient(s), are confidential, and may be privileged. come visit us at: ; rresearch corn Fax: pagina 2 van 2

21 Inspectorate for Health Care Swlorland Inspectie voor de Gezondheidszorg 1442 Montagny-près-Yverdon 1O.2.e En Chamard 550 flflr. D-TARGET SA 1/2 recruitment penod and 3 years follow up. The study will inciude approximately 10 study sites in Europe (France, Germany, Belgium, the Netherlands) and the US. The only participating centre in Netherlands is: Reinier de Graaf Gasthuis in The study will commence towards the last week of June There will be approximately a 5 month Delft.The principal investigator at this site is 10.2.e organ prolapse (POP). M* system In women with symptomatic ICS POP-Q Stage III er IV, requiring surgical correction of petvic The primary objectlve of this study Is to evaluate the anatomical succesa of the GYNECARE PROLIFT + The study will evaluate a gynecological medical device. file for the above mentioned study. On behalf of the sponsor. Ethicon a Johnson & Johnson Medlcal Ldt. please flnd enclosed the notitication Dear Sir, - CE - CIP summary in Dutch - Patient information sheet and consent fom (December - Ouestionnaires - Investigator satisfaction, patient diary card 2Oth September 2007) brochure (101h September 2007) - METC approval (29th May 2008) - Declaration of conformity (27 March 2008) - METC approval (l6th January 2008) - METC withdrawal (5th March 2008) PFIQ-7, PISQ-12, EUR000L, Global impressions, Surgical certificate (3Oth April 2008) - Insurance certificate (2lst March 2006) - lnstwctions for use in Flemish - CIP v3 (4th February 2008) in Dutch preliminary verslons (PFDI-20, 2007) + Insurance information. Sponsor; Ethicon a Johnson & Johnson Medical Ldt. Sponsor s Reference: ( Repair System as a Device for Pelvic Organ Pro lapse Performance of the GYNECARE PROLIFT +M PelvIc Floor Study Title: A Prospective, Muiti-centre Study to Evaluate the Clinical Coordinating Investigator Annexes - CIP v2 (29t1, October2007) 102e 9th June 2008 EmaI Netherlands Fax BX DEN HAAG Ph Postbus A Premar Research Group Cpcny ITARGET CnIca1 & PegiTacy MedicJ Devtce Epels

22 version 3 in which all references to 510K are deleted in the expected timeframe (i.e prior to the study start). The sponsor issues a new protocol CIP - l6th - Sponsor realizes there is an error In the protocol slnce the devico did not obtain 510K dearance January 2008 METC grants approval (CIPv2 and patient information sheet version - 7th November 2007 D-TARGET submitted CIP v2 (29th October 07). December 2007) 2/2 d-tarpet.com Start Up Manager Yours sincerely, target.com. In the mean time, may 1 kindly ask you to acknowledge the receipt of this letter? contact at D-TARGET/Premier Research Group d- 1O.2.e Should you regulre any further information, or have any questions or queries, please do not hesitate to updated patient information form, will be submitted to the METC for the 2nd of July meeting. sponsor issued a new CIP versian 4 updating the status of the device. This new CIP, together with an Today, the PROLIFT+M* device has 510K clearance as well as CE merk. On the 2nd of June, the - 29th May 2008 METC granted approval for the study, certificate was issued for the device. - Sth March 2008 METC withdrew approval - April 2008 The classification of the clevice changed from Class III to Class lib, and a CE - 8th February 2008 D-TARGET submitted CIP v3 (4 Feb 2008) along with the corrected PlO. - 6th May 2008 D-TARGET informed the METC of the new status of the device and submitted the CE certificates to METC. regulatory status of the device changed during the submission process: Please note that this clinical trial was submitted to the METC Zuidwest Holland twice because the

23 Netherlands Fax X DEN HAAG Phore: Postbus Inspectorate for Health Care Switzeand Inspectie voor de Gezondheidszorg 1442 Montagny-près-Yverdon 1O.2.e En Chamard 55C Ohfct: D-TARGET SA A Premier Research Group Comporry 1/2 recruitment period and 3 years follow up. The study will commence towards the last week of June There will be approximately a 5 month Delft.The principal investigator at this site is 1O.2.e The study will include approximately 10 study sites in Europe (France, Germany, Belgium, the Netherlands) and the US. The only participating centre in Netherlands is: Reinier de Graaf Gasthuis in organ prolapse (POP). M* system in women with symptomatic ICS POP-Q Stage III or IV, requiring surgical correction of pelvic The primary objective of this study is to evaluate the anatomical success of the GYNECARE PROLIFT + The study will evaluate a gynecological medical device. file for the above meritioned study. On behalf of the sponsor, Ethicon a Johnson & Johnson Medical Ldt. please find enclosed the notification Dear Sir, - METC withdrawal (5th March 2008) - METC approval (29th May 2008) PFIQ-7, PISQ-12, EUROQOL, Global impressions, Surgical - Questionnaires - lnstructions - Declaration - METC approval (l6th January 2008) 2007) + insurance information. satisfaction, patient diary card 2Oth September 2007) - CIP - Insurance ( Coordinating Investigator /02e Sponsor: Ethicon a Johnson & Johnson Medical Ldt. Annexes - CIP - Patient - Investigator - CIP - CE certificate (3Oth April 2008) brochure (loth September 2007) for use in Flemish of conformity (27 March 2008) information sheet and consent form (December in Dutch preliminary versions (PFDI-20, certificate (2lst March 2006) v2 (29th October 2007) summary in Dutch v3 (4th February 2008) Sponsor s Reference: Performance of the GYNECARE PROLIFT +M* Pelvic Floor Study Title: A Prospective, Multi-centre Study to Evaluate the Clinical Repair System as a Device for Pelvic Organ Prolapse 9th June 2008 DTAIIGET C[nfcxI & Reputstory Medicol Device Experts

V Women s Health & Urology

V Women s Health & Urology V Women s Health & Urology ETHICON Final Verslon 2; 29October 2007 Protocol: 30007-006 1 of 53 * Trademark disciosed must be Infornied that the information Is privileged or confidentia! and may not be

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek?

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Jos Kraus, senior inspecteur Inspectie voor de gezondheidszorg Baarn, 7 oktober 009. Wat is klinisch onderzoek Introductie Definities De weg door de wet

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

nee nee nee Wordt proefpersoon aan handelingen onderworpen of gedragswijze opgelegd?

nee nee nee Wordt proefpersoon aan handelingen onderworpen of gedragswijze opgelegd? Medischwetenschappelijk onderzoek en deelname proefpersonen? Wordt proefpersoon aan handelingen onderworpen of gedragswijze opgelegd? Worden behandelingen met elkaar via randomisatie vergeleken? Vallen

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Patient information. Report information. Serious Adverse Event information

Patient information. Report information. Serious Adverse Event information HOVON Data Center Safety Desk NIEUWSBRIEF 4 06 mei 2014 Beste lezer, Met gepaste trots presenteren we u de nieuwe manier van rapporteren van SAE's. Hiermee hopen wij de werklast voor iedereen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

ZN-Shine Solar. 300 Wp zonnepaneel. metdezon zonne-energie voor iedereen

ZN-Shine Solar. 300 Wp zonnepaneel. metdezon zonne-energie voor iedereen metdezon zonne-energie voor iedereen ZN-Shine Solar 300 Wp zonnepaneel Het 300 Wp zonnepaneel van ZN-Shine Solar is een goede keuze. Het paneel levert een hoog rendement en is van uitstekende kwaliteit.

Nadere informatie

Voorbereiding pilot studie Power for Teens voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten.

Voorbereiding pilot studie Power for Teens voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten. Voorbereiding pilot studie Power for Teens voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten. Bouwman, Miranda; Tuinstra, Jolanda; Visser, Marieke; Cox, R.F.A IMPORTANT NOTE: You are advised

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Uiteraard zouden we ook aangeven dat het copyright op de afbeelding bij u ligt, en dat de afbeelding gebruikt is met uw toestemming.

Uiteraard zouden we ook aangeven dat het copyright op de afbeelding bij u ligt, en dat de afbeelding gebruikt is met uw toestemming. Van: Jo Vermeulen Datum: 5 februari 2014 16:15 Onderwerp: Gebruik afbeelding reclamecampagne 'bushokje met weegschaal' Aan: receptie@nis5.nl Geachte Ik ben Jo Vermeulen, doctoraatsstudent

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG

Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG Als een hieronder vermelde uitvinder, verklaar ik hierbij dat: mijn woonplaats, Postadres en nationaliteit

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

9. Uitnodiging eerste gesprek (bevestiging van reeds overeengekomen datum)

9. Uitnodiging eerste gesprek (bevestiging van reeds overeengekomen datum) Brieven aan sollicitanten (Ned/Eng.) 1. Ontvangstbevestiging n.a.v. open sollicitatie 2. Ontvangstbevestiging n.a.v. vacature 3. Ontvangstbevestiging (ver) na deadline om te reageren 4. Ontvangstbevestiging

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Prof dr JJM van Delden Julius Centrum, UMC Utrecht j.j.m.vandelden@umcutrecht.nl Inleiding Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

Inspectie laadeenheden

Inspectie laadeenheden Inspectie laadeenheden Wat inspecteren we? Inspectie van de laadeenheid: Administratieve inspectie vooraf: - Inspectie van de begeleidende documenten. In de praktijk: - Visuele inspectie van de laadeenheid

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158 14 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1987 Nr. 158 A. TITEL Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company:

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company: GENERAL CLAIM FORM ACE European Group Limited, attn. Claims Department, PO Box 8664, 3009 AR Rotterdam. Tel. +31 010 289 4150 Email: beneluxclaims@acegroup.com Important: - fill in all applicable questions

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011 Effective leesprogramma s voor leerlingen die de taal leren en anderssprekende leerlingen samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD. Insulating materials based on mica. Part 3: Specifications for individual materials Sheet 9: Moulding micanite Preview

INTERNATIONAL STANDARD. Insulating materials based on mica. Part 3: Specifications for individual materials Sheet 9: Moulding micanite Preview INTERNATIONAL STANDARD IEC 60371-3-9 1995 AMENDMENT 1 2007-04 Amendment 1 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Venrayseweg 136a 5928 RH Venlo, The Netherlands BRC REGISTRATION NUMBER 8146673. has been assessed and certified as meeting the requimments of

Venrayseweg 136a 5928 RH Venlo, The Netherlands BRC REGISTRATION NUMBER 8146673. has been assessed and certified as meeting the requimments of Certificate N Li 3/818841664 This is to certify that Staay - Van Rijn B.V. Venrayseweg 136a 5928 RH Venlo, The Netherlands BRC REGISTRATION NUMBER 8146673 has been assessed and certified as meeting the

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL PRESTATIEVERKLARING Nr. 0072 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: injectiesysteem fischer FIS V 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Lijm anker te gebruiken in beton Beoogd gebruik Voor bevestigen

Nadere informatie

CERTIFICATE for Staay-Hispa B.V.

CERTIFICATE for Staay-Hispa B.V. CERTIFICATE for Staay-Hispa B.V. Handelscentrum ZHZ 55-60 Barendrecht, NL-2991 LD Netherlands CERTIFICATE SCOPE The certificate holder meets the Sustainable Agriculture Network requirements. Certificate

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

KRACHTENS ARTIKEL 29, LID 1 VAN VERORDENING (EG) NR. 834/2007 VAN DE RAAD AAN DE MARKTDEELNEMER TE VERSTREKKEN BEWIJSSTUKKEN. De marktdeelnemer:

KRACHTENS ARTIKEL 29, LID 1 VAN VERORDENING (EG) NR. 834/2007 VAN DE RAAD AAN DE MARKTDEELNEMER TE VERSTREKKEN BEWIJSSTUKKEN. De marktdeelnemer: Certificaatnr: 903830 KRACHTENS ARTIKEL 29, LID 1 VAN VERORDENING (EG) NR. 834/2007 VAN DE RAAD AAN DE MARKTDEELNEMER TE VERSTREKKEN BEWIJSSTUKKEN. BIO CERTIFICAAT De marktdeelnemer: Staay-Hispa B.V. Staay-Hispa

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Outline Research project Objective writing tests Evaluation of objective writing tests Research

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96 53 (1970) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1989 Nr. 96 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland betreffende het internationale

Nadere informatie

Klinisch onderzoek beter mogelijk met een EPD. Prof. Dr. H. Pieterse Profess Medical Consultancy Voorzitter NVMA 3 juni 2010

Klinisch onderzoek beter mogelijk met een EPD. Prof. Dr. H. Pieterse Profess Medical Consultancy Voorzitter NVMA 3 juni 2010 1 Klinisch onderzoek beter mogelijk met een EPD Prof. Dr. H. Pieterse Profess Medical Consultancy Voorzitter NVMA 3 juni 2010 Agenda 2 Aan welke wettelijke eisen moet mensgebonden onderzoek in Nederland

Nadere informatie

Lamotrigine in bipolar depression Loos, Marcus Lambertus Maria van der

Lamotrigine in bipolar depression Loos, Marcus Lambertus Maria van der Lamotrigine in bipolar depression Loos, Marcus Lambertus Maria van der IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Symposium ter gelegenheid afscheid Ad van Dooren Zelfredzaamheid van patiënten bij gebruik van veilige medicatie. Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Rudolf van Olden, arts Medisch Directeur

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2942209982* UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2012 15 minutes

Nadere informatie

Ethiek van voedingsonderzoek in een niet-westerse setting

Ethiek van voedingsonderzoek in een niet-westerse setting Ethiek van voedingsonderzoek in een niet-westerse setting Programma Welkom, Pieter van t Veer, WUR Korte inleiding, Marcel Verweij, UU Drie casus Martin Jäkel, Unilever Ingeborg Bovée, NIZO Inge Brouwer,

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten The Effect of the Kanker Nazorg Wijzer* on Work-related Problems and Quality

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Graves' Ophthalmopathy Quality Of Life questionnaire GO-QOL. Versie NL1.2. 3 versie: juli 1999

Graves' Ophthalmopathy Quality Of Life questionnaire GO-QOL. Versie NL1.2. 3 versie: juli 1999 Graves' Ophthalmopathy Quality Of Life questionnaire GO-QOL Versie NL1.2 3 versie: juli 1999 (aangepast van 1e versie: British Journal of Ophthalmology 1998;82:773-779) (aangepast naar aanleiing van Engelse

Nadere informatie

[BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden?

[BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden? [BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden? Gebruik altijd de laatste versie omdat er serieuse bug-fixes in kunnen zitten. Check altijd de release notes en openstaande bugs. Er is

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

Software & apps als medisch hulpmiddel?

Software & apps als medisch hulpmiddel? Software & apps als medisch hulpmiddel? W309- KIVI NIRIA Jaarcongres 2012 mr. dr. Sjaak Nouwt, adviseur gezondheidsrecht- KNMG Marieke van t Root MSc, consultant medische technologie- NEN 11 oktober 2012

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

De Relatie tussen (Over)Gewicht. en Seksdrive bij Mannen en Vrouwen. The Relationship between (Over)Weight. and Sex Drive in Men and Women

De Relatie tussen (Over)Gewicht. en Seksdrive bij Mannen en Vrouwen. The Relationship between (Over)Weight. and Sex Drive in Men and Women De Relatie tussen (Over)Gewicht en Seksdrive bij Mannen en Vrouwen The Relationship between (Over)Weight and Sex Drive in Men and Women Mandy M. de Nijs Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

Ortec Finance. Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012

Ortec Finance. Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012 Ortec Finance Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012 Tips en trucs Algemene tips - Werkmethode - Status - Afschermen gebruik - Sneltoetsen Inhoudelijke tips - Gebruik - Rapporten - Vastgoed - Balans 2

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie

The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum

The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum In September 2008, Erasmus MC has implemented the Bachelor/Masters structure (BaMa) in its regular medical curriculum (codename ErasmusArts 2008

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN

Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN Het Effect van Online Cognitieve Gedragstherapie op Seksuele Disfuncties bij Vrouwen The Effectiveness of Internet-based Cognitive-Behavioural

Nadere informatie

Kwaliteitsborging onderzoek in het. NVMETC bijeenkomst 23 november UMC Utrecht. Oktober 2016

Kwaliteitsborging onderzoek in het. NVMETC bijeenkomst 23 november UMC Utrecht. Oktober 2016 1 Kwaliteitsborging onderzoek in het UMC Utrecht NVMETC bijeenkomst 23 november 2016 Eugenie Ram, kwaliteitsmanager Onderzoek - Office Concernstaf Raad van Bestuur Oktober 2016 UMC Utrecht breed kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

persoonsgegevens / personal details adres in de gemeente Groningen address in the municipality of Groningen Groningen Page 1 of 5

persoonsgegevens / personal details adres in de gemeente Groningen address in the municipality of Groningen Groningen Page 1 of 5 Gemeente Groningen / City of Groningen Kreupelstraat 1 afdeling publiekszaken / department of civil affairs postbus 30026 9700 RM Groningen E-mail : burgerzaken.bs@groningen.nl www.gemeente.groningen.nl

Nadere informatie

This is your camper rental voucher. Dear Sir/Madam,

This is your camper rental voucher. Dear Sir/Madam, This is your camper rental voucher Dear Sir/Madam, Below you will find your camper rental voucher. You will need this document when you pick up your rental camper. We kindly ask you to check the information

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance Amsterdam, De Makroon Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance November 2016 Daan Tettero genda Introductie Syntrus Achmea Real Estate & Finance 7, 5,2 1,4 Zorgvastgoed voor

Nadere informatie

Bijlage 1: Invulformulier voor bepalen wel/niet aanvragen ISF Player Transfer Request

Bijlage 1: Invulformulier voor bepalen wel/niet aanvragen ISF Player Transfer Request Aan Alle KNBSB-verenigingen in de Dutch National Softball League Van Competitiezaken Datum 9 oktober 2015 Onderwerp DNSL-procedure rondom een speelster die in het buitenland speelt of heeft gespeeld Dit

Nadere informatie

Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes

Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of the Netherlands relating to the Convention on Legal Proceedings in Civil

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

Risk Based Monitoring:

Risk Based Monitoring: Risk Based Monitoring: Sharing best practices Tine Horsten, MSc Manager Quality Control Unit / Risk Counselor Clinical Trial Center Maastricht (CTCM) Dianne Neppelenbroek, MSc Sr CRA AstraZeneca, Zoetermeer

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie