De neerlegging van jaarrekeningen Belangrijke wijzigingen vanaf 2007 Brussel, 27 februari 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De neerlegging van jaarrekeningen Belangrijke wijzigingen vanaf 2007 Brussel, 27 februari 2007"

Transcriptie

1 De neerlegging van jaarrekeningen Belangrijke wijzigingen vanaf 2007 Brussel, 27 februari 2007 National Bank of Belgium

2 De neerlegging van jaarrekeningen Belangrijke wijzigingen vanaf 2007 Brussel, 27 februari 2007 Fabienne Verduyn Balanscentrale Nationale Bank van België National Bank of Belgium

3 De neerlegging van jaarrekeningen: agenda De XBRL-technologie en de neerlegging van jaarrekeningen: Het XBRL-project van de Balanscentrale Wat is XBRL? Waarom de keuze voor XBRL? De neerlegging van een jaarrekening na de overgang naar XBRL: Wijzigingen aan het volledig en verkort schema Sofista 2007 De neerlegging van een jaarrekening via internet: evolutie algemene kenmerken technische vereisten het digitaal certificaat stap voor stap bijstand?

4 Het XBRL-project van de Balanscentrale Vanaf 1 april 2007: geen neerlegging op diskette meer mogelijk! Extensie van het bestand: ".nbb" ".xbrl" Ambitie om een standaard Geen Internationale te worden: XBRL-standaard XBRL (extensible Business Reporting Language) is een open standaard gebaseerd op XML (extensible Markup Language) en is uitermate geschikt voor de elektronische inzameling en uitwisseling van financiële gegevens via het internet

5 Wat is XBRL? Belastingaangifte Aandeelhouders Boekhoudsysteem Verklarende tekst XBRL Website Informatie van derden Regulators Andere derden Voordelen van XBRL: verhoging van de kwaliteit van de gegevens omdat ze niet telkens opnieuw moeten worden ingetikt vereenvoudiging van de uitwisseling van gegevens in elektronisch formaat substantiële kostenbesparing inzake informatieverstrekking door de gestandaardiseerde structuur

6 Waarom de keuze voor XBRL? 1. Evolutie naar IAS/IFRS-normen voor de boekhouding en de jaarrekeningen: Europese verordening van 19 juli 2002 voor geconsolideerde jaarrekeningen van beursgenoteerde ondernemingen Mogelijke invloed op de gestandaardiseerde enkelvoudige jaarrekeningen? = "core business" van de Balanscentrale van de NBB de IAS/IFRS-normen hebben een grotere flexibiliteit geïntroduceerd inzake het presentatieformaat gestandaardiseerde jaarrekeningen nodig voor de opdracht van de Balanscentrale van de NBB Internationaal probleem: onvermijdelijke overgang/convergentie naar IFRS vergt een internationale oplossing keuze voor technische XBRL-standaard vertaling van de blz. tellende IFRS-bijbel naar één taxonomie - zie: 2. Kansen creëren voor administratieve vereenvoudiging (door andere XBRL-projecten)

7 Verwerking door de Balanscentrale vanaf 1 april 2007 Opmaak van een jaarrekeningbestand Neerlegging van een jaarrekening via internet bij de NBB Publicatie van de jaarrekening door de NBB voor derden Software privé-sector 3D certificaat Taxonomy Instance document s PDF 3D certificaat Sofista Validator

8 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema 1983: de Balanscentrale van de NBB publiceert het formulier voor de neerlegging van gestandaardiseerde jaarrekeningen: periodiek aangepast om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen verouderd en onvoldoende afgestemd op de geïnformatiseerde omgeving waaruit de jaarrekening voortvloeit evolutie van een "drager" voor de neerlegging naar een "model" voor de ontwikkelaars van boekhoudsoftware april 2007: overgang naar XBRL-technologie: als formaat voor de elektronische neerlegging van jaarrekeningen noodzaakt de herziening van het "model" om het beter te verzoenen met de actuele informaticaomgeving leesbaarheid moet bewaard blijven of verbeteren van toepassing op VOL en VKT

9 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema De 5 basisprincipes: 1. De continuïteit van de informatie 2. Nog slechts weinig vaste bladzijden 3. Het principe van de secties 4. De presentatie van de rubrieken 5. Gevolgen van deze wijzigingen De algemene presentatie 1. Vereenvoudiging van de algemene presentatie van de rubrieken 2. De tabellen De inhoud van het nieuwe model 1. Bedragen voortaan steeds in eenheden euro 2. De resultatenrekening in scrontovorm 3. Rubriek 19 "Voorschot aan vennoten op de verdeling van het netto-actief"

10 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de 5 basisprincipes 1. De continuïteit van de informatie het "oude standaardformulier": indien de ruimte die op bepaalde plaatsen was voorzien niet volstond voor alles wat de onderneming diende te vermelden informatieoverschot werd achteraan de jaarrekening vermeld o.m. het geval de lijst van bestuurders en zaakvoerders, de deelnemingen en de aandeelhoudersstructuur de nieuwe presentatie: alle informatie met betrekking tot een bepaald onderwerp moet gegroepeerd blijven vergemakkelijkt het lezen van de jaarrekening 2. Nog slechts weinig vaste bladzijden het principe van de continuïteit van informatie het systeem van vaste bladzijden: waarbij dezelfde informatie steeds op dezelfde bladzijde van iedere jaarrekening kon worden terugevonden bv. de staat van de materiële vaste activa steeds op blad VOL8 of VKT6 in het nieuwe model zijn de vaste pagina's vervangen door secties

11 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de 5 basisprincipes 3.Het principe van secties Opvallend: Volledig model Verkort model oude standaardformulier 24 blz. 16 blz. nieuw model 43 blz. 22 blz. Verklaring: de noodzaak om, toen de standaardformulieren nog in extenso in het Belgisch Staatsblad moesten worden gepubliceerd, het aantal bladzijden tot een absoluut minimum te beperken: vooral betrekking op de toelichting bv. staat van de materiële vaste activa hersenbreker voor softwarefirma's die de layout moesten respecteren in geval van afdruk op papier Het nieuwe model omvat niet méér elementen dan het oude formulier, maar is gebaseerd op een logische onderverdeling in "delen" en "secties"

12 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de 5 basisprincipes Het sectienummer wordt: in de rechterbovenhoek van het model vermeld wordt voorafgegaan door "VOL" of "VKT" Dit wordt aangevuld met een zuiver sequentiële nummering van de bladzijden in de rechterbenedenhoek van het model Doel: het mogelijk maken dat de lezer bepaalde informatie steeds in dezelfde sectie kan terugvinden, ook als die informatie niet op hetzelfde blad voorkomt (bv. de uitsplitsing van de schulden op VOL 5.9 maar niet noodzakelijk op blz.28) de mogelijkheid bieden om, als in een bepaalde sectie of subsectie geen enkel gegeven voorkomt, deze sectie of subsectie in de uiteindelijke presentatie niet op te nemen (bv. de sociale balans) Oud formulier Nieuw model

13 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de 5 basisprincipes 4. De presentatie van de rubrieken 4.1. De codering van de rubrieken Oud formulier Nieuw model

14 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de 5 basisprincipes het principe van "unieke rubriek" = unieke rubriekcode: eenzelfde boekhoudkundig begrip kan op meerdere plaatsen voorkomen in de jaarrekening; in zo'n geval werd tot nog toe telkens een andere code gebruikt. In het nieuwe model van de jaarrekening wordt daarvoor nog slechts één code gebruikt onafhankelijk van de sectie waarin het begrip wordt vermeld (bij een tweede vermelding wordt de code tussen haakjes geplaatst); rubriekcode en verschillende boekjaren: in het nieuwe model wordt de unieke rubriekcode aangevuld met een "P" (P van "preceding") om aan te geven dat de waarde slaat op het vorig boekjaar; in het algemeen wordt voor de rubriekcodes, in de mate van het mogelijke, de nummers overgenomen van de Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel (MAR); de toepassing van dit principe moet de coherentie verhogen en het begrip van de boekhoudkundige gegevens bevorderen.

15 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de 5 basisprincipes 4.2. Het teken van de rubrieken in de oude formulieren varieert het teken van bepaalde rubrieken volgens het schema (bv. de rubriek "Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen - code 62" is met een positief teken weergegeven in het volledig schema en met een negatief teken in het verkort schema); In het nieuwe model: het merendeel van de rubrieken wordt standaard weergegeven met een positieve waarde (bevordert de leesbaarheid en coherentie) aan rubrieken die een positieve of een negatieve waarde kunnen hebben, wordt de vermelding (+)/(-) toegevoegd enkele begrippen hebben standaard een negatieve waarde en krijgen de vermelding (-) mee (bv. "Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten - code 649" en "Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten - code 669")

16 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de 5 basisprincipes Oud formulier

17 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de 5 basisprincipes Nieuw formulier

18 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de 5 basisprincipes 4.3. De winst- of verliesrubrieken het oude formulier geeft de saldi afzonderlijk weer, met verschillende codes in functie van het teken van het resultaat (winst of verlies) het nieuwe model stelt de winst- of verliesrubrieken voor als één enkel begrip dat zowel een positieve (winst) als een negatieve (waarde) kan aannemen, met slechts één unieke code 5. Gevolgen van deze wijzigingen de controlevergelijkingen moeten worden aangepast aan de nieuwe rubriekcodes en aan de veranderingen inzake het teken; de door de Balanscentrale gepubliceerde gegevens en statistieken moeten worden aangepast.

19 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de algemene presentatie 1. Vereenvoudiging van de algemene presentatie van de rubrieken het model werd verlost van overbodige stippellijnen, haakjes en kaders de Romeinse cijfers die in het oude formulier verwijzen naar het KB van om de verschillende delen van de jaarrekening af te bakenen, komen niet meer voor in het nieuwe model: de vervanging van de vaste pagina's door het systeem van de secties impliceert een nieuwe nummering die in combinatie met de Romeinse cijfers verwarring zou kunnen doen ontstaan voor sommige rubrieken van de balans en de resultatenrekening worden in de toelichting aanvullende gegevens verstrekt in het oude formulier werd daar in de balans en resultatenrekening naar verwezen a.d.h.v. de Romeinse cijfers in het nieuwe model wordt in een afzonderlijke kolom (en dus niet meer verwerkt in de benaming van de rubrieken) verwezen naar de desbetreffende sectie in de toelichting

20 Oud formulier Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de algemene presentatie Nieuw model

21 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de algemene presentatie 2. De tabellen één de opvallendste wijzigingen inzake presentatie in het oude formulier werden bepaalde delen van de toelichting (bv. de staten van de vaste activa) weergegeven in de vorm van tabellen met verschillende kolommen op dezelfde bladzijde; deze weergave is geschikt voor een formulier in klassieke zin, maar gaat moeilijk samen met een automatische reproductie op basis van elektronische bestanden

22 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de algemene presentatie in het nieuwe model is de weergave in kolommen vervangen door een eenvoudige voorstelling over verschillende opeenvolgende bladzijden

23 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de algemene presentatie

24 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de inhoud van het nieuwe model 1. Bedragen voortaan steeds in eenheden euro volgens de huidige reglementering zijn bedragen in een jaarrekening die wordt neergelegd bij de NBB uitgedrukt: in eenheden euro, zonder decimalen in geval van een verkort schema in duizenden euro, zonder decimalen voor een volledig schema in het nieuwe systeem dienen: de jaarrekeningen die vanaf 1 april 2007 op papier worden neergelegd: onafhankelijk van de aard van de jaarrekening opgemaakt te zijn in eenheden euro, zonder decimalen de jaarrekeningen die in XBRL-formaat worden neergelegd via elektronische weg (via internet): zal de neerlegger mogen kiezen tussen eenheden euro, zonder decimalen of eenheden euro met twee decimalen deze 2 mogelijkheid moet de neerlegger toelaten de jaarrekeninggegevens automatisch uit zijn boekhouding over te nemen zonder zich daarbij over de afrondingen te bekommeren

25 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de inhoud van het nieuwe model 2. De resultatenrekening in staffelvorm het gestandaardiseerd volledig schema bevat voor de resultatenrekening twee mogelijke voorstellingswijzen: staffelvorm en scontrovorm sinds 2001 bestaat deze keuzemogelijkheid enkel nog voor de neerlegging op papier (voor diskette is enkel de staffelvorm voorzien) voor de coherentie en gezien het klein aantal ondernemingen (< 2% in 2005) dat bij neerlegging op papier kiest voor een resultatenrekening in scontrovorm in de nieuwe versie van het volledig model van de jaarrekening enkel nog de resultatenrekening in staffelvorm 3. De rubriek 19 "Voorschot aan vennoten op de verdeling van het nettoactief" deze rubriek was het onderwerp van een advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) maar werd tot nu toe niet opgenomen in het standaardschema het betreft de boekhoudkundige verwerking van de toekenning, aan de vennoten van een vennootschap in vereffening, van een voorschot op het netto-actief dat hen ten deel zal vallen bij de afsluiting v.d. vereffening

26 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de inhoud van het nieuwe model het advies van het CBN: het bedrag van het voorschot moet op zichtbare wijze globaal worden afgetrokken van het "eigen vermogen"; deze bedragen toegekend in de vorm van een voorschot op de verdeling van het netto-actief zijn niet echt een actief; normaal gezien zullen er in de toekomst geen kasstromen ten voordele van de onderneming uit voortvloeien; na afloop van de vereffening salderen van de rekening "Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het nettoactief" door het debiteren van de verschillende betrokken rekeningen van het eigen vermogen.

27 Sofista 2007 Sofista wordt een webtoepassing: een elektronisch formulier: de software wordt op een server van de NBB beschikbaar gesteld de ingetikte gegevens worden niet centraal opgeslagen de gebruiker moet regelmatig een back-up van zijn jaarrekening lokaal opslaan (het systeem zal hem daaraan herinneren) de toegang is beveiligd d.m.v. een digitaal certificaat (Certipost, Globalsign, Isabel of de eid) niet meer lokaal downloaden van een software online validatie voor bepaalde delen van de jaarrekening is de import van een pdf-document mogelijk (bv. verslag van de commissarissen of jaarverslag) mogelijkheid om het document te visualiseren zoals de jaarrekening zal worden gepubliceerd

28 Sofista 2007 In dit scherm kan de gebruiker kiezen om: - een nieuwe jaarrekening aan te maken (aard van de jaarrekening: VOL, VKT - taal van de jaarrekening: NL, FR, DE) - gegevens op te laden vanaf een XML- of XBRL-bestand

29 Sofista 2007 Mogelijkheid om een pdf-document te importeren (bv. verslag van de commissarissen of jaarverslag)

30 Sofista 2007 De validatie van het jaarrekeningbestand gebeurt in verschillende stappen: een XML-validatie, een XBRL-validatie en een NBB-validatie. Het bestand kan tussentijds lokaal bewaard worden indien er geen overtredingen zijn tegen de XML- en XBRL-validatie.

31 De neerlegging van een jaarrekening via internet: evolutie Evolutie van de neerlegging van een jaarrekening bij de NBB: april 1978: neerlegging op papier Voor jaarrekeningen opgesteld volgens het volledig schema of het verkort schema: april 1993: neerlegging op diskette januari 2004: neerlegging via internet met NBB-certificaat en online betaling met Bancontact/MisterCash-kaart juni 2004: online betaling met kredietkaart (Visa, MasterCard) mei 2005: openstelling van de internettoepassing naar alle ondernemingen door aanvaarding van het certificaat van Certipost, Globalsign en Isabel maart 2006: aanvaarding van de elektronische identiteitskaart (eid) juni 2006: mogelijkheid tot offline betaling door overschrijving

32 De neerlegging van een jaarrekening via internet: evolutie Aandeel Internet in totaal aantal neerleggingen trim1/04 trim4/04 mei/05 aug/05 nov/05 feb/06 mei/06 aug/06 nov/06

33 De neerlegging van een jaarrekening via internet: evolutie Toestand per einde december 2006 reeds 27% van alle jaarrekeningen wordt neergelegd met de NBB-toepassing "Neerlegging van jaarrekeningen via het internet" middels in totaal verschillende niet-nbb certificaten ("Third party certificates": Certipost, Globalsign, Isabel en eid) stille opmars van de eid (12%) de betaling: kredietkaart: 33% Visa en 33% MasterCard Bancontact/MisterCash-kaart: 10% (met CZAM/PC-kaartlezer) overschrijving: 24%

34 De neerlegging van een jaarrekening via internet: evolutie Papier Diskette Internet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% trim1/04 trim4/04 mei/05 aug/05 nov/05 feb/06 mei/06 aug/06 nov/06

35 De neerlegging van een jaarrekening via internet: evolutie Vanaf 1 april 2007 is geen neerlegging op diskette meer mogelijk! Waarom? diskette = een verouderde gegevensdrager: nieuwe pc's hebben geen diskettelezer meer een nieuw bestandsformaat: de gestandaardiseerde enkelvoudige jaarrekeningen van niet-financiële ondernemingen die langs elektronische weg worden neergelegd bij de NBB zullen vanaf april 2007 opgesteld moeten zijn volgens het XBRL-formaat de 1ste EG-richtlijn verplicht de Balanscentrale om de elektronische neerlegging voor alle vennootschappen beschikbaar te stellen vanaf januari 2007: neerlegging op diskette wordt door de Europese richtlijn niet beschouwd als elektronische neerlegging de internettoepassing wordt uitgebreid: mogelijkheid om elektronisch neer te leggen in het pdf-formaat (niet-gestandaardiseerde jaarrekeningen)

36 De neerlegging van een jaarrekening via internet: algemene kenmerken Toegang tot de toepassing mits een gekwalificeerd certificaat: authenticiteit: de Balanscentrale moet in staat zijn om eenduidig te bepalen wie de neerlegging heeft gedaan data-integriteit: zekerheid dat het geüploade jaarrekeningbestand geen wijzigingen heeft ondergaan tussen verzending en ontvangst Upload van een jaarrekeningbestand met de extensie ".nbb": bestand per bestand (geen batchverwerking) omdat de neerlegger elke betrokken onderneming eenduidig zelf moet selecteren dat voldoet aan het "Protocol voor de neerlegging op informatiedrager van jaarekeningen van ondernemingen"; zoals afgeleverd door het softwarepakket voor de opmaak van een jaarrekening Automatische validatie van het geüploade jaarrekeningbestand: de opgelegde structuur en technische voorwaarden van het Protocol de wettelijk verplichte rekenkundige en logische controles

37 De neerlegging van een jaarrekening via internet: algemene kenmerken De neerlegger kan online opvolgen hoe de stapsgewijze verwerking van het bestand verloopt Een succesvol gevalideerd bestand: wacht gedurende 7 kalenderdagen op betaling de betaling kan voor meerdere jaarrekeningen samen Betalingsmogelijkheden: kredietkaart (Visa, MasterCard): kredietkaartnummer, vervaldatum kredietkaart, CVC/CVV-code overschrijving: keuze voor overschrijving enkel tijdens de dag van de toekenning van de status "Wacht op betaling" moet buiten de internettoepassing worden uitgevoerd correct bedrag en correcte gestructureerde mededeling (OGM) moet binnen de 7 kalenderdagen op de rekening van de NBB worden ontvangen automatische terugstorting van niet-correcte bedragen, te laat ontvangen bedragen, geen of een foutieve OGM

38 De neerlegging van een jaarrekening via internet: algemene kenmerken Wanneer de betaling succesvol is verlopen: is de jaarrekening officieel aanvaard door de Balanscentrale de officiële neerleggingsdatum = de datum van toekenning van de status "Wacht op betaling" binnen de 11 dagen na de aanvaarding ontvangt de publicatieplichtige onderneming de "Mededeling van de neerlegging van de jaarrekening" in de internettoepassing kan op basis van het transactienummer een overzicht worden opgevraagd van alle jaarrekeningen die het onderwerp zijn geweest van één succesvolle betalingstransactie Openingsuren: alle NBB-werkdagen van 8.30 tot 20 uur (bank holidays!) vanaf uur kan geen nieuwe sessie meer worden opgestart

39 De neerlegging van een jaarrekening via internet: technische vereisten PC met een internetverbinding (bij voorkeur een breedbandverbinding) Windows als besturingssysteem: Windows 2000 (Service Pack 3) of recenter Windows XP (Service Pack 1) of recenter Microsoft Internet Explorer versie 5.5 (of hoger) als browser: de recenste versie kan u downloaden vanop het volgende adres: Java Runtime: gratis te downloaden vanop het volgende adres: Digitaal certificaat (klasse 3) dat in de browser is geïnstalleerd: Certipost Globalsign Isabel eid

40 De neerlegging van een jaarrekening via internet: het digitaal certificaat 1. Wat is een digitaal certificaat garandeert de identiteit van de persoon waarmee over het internet elektronische gegevens worden uitgewisseld; wordt uitgereikt door de Certificatie Authoriteit (CA) = een onafhankelijke partij; voor een gekwalificeerd (of klasse 3) certificaat moet u zich persoonlijk met uw identiteitskaart aanmelden bij één van de agentschappen van de CA 2. Verkrijgen van een digitaal certificaat Certipost: enkel nog verdeling van certificaten aan specifieke beroepsdoelgroepen ("trusted community"; certificatie van de identiteit + de beroepshoedanigheid van de leden) IAB en IBR-leden: https://iec-iab.certipost.be/info_nl.php bestelling gebeurt volledig online (thuis bezorg per aangetekende zending) keuze tussen smartcard (met kaartlezer) of USB-token

41 De neerlegging van een jaarrekening via internet: het digitaal certificaat Globalsign: selecteer "PersonalSign 3 Pro TM Certificaat" online identiteits- en betalingsinformatie doorgeven overeenkomst afdrukken met intekenovereenkomst en kopie identiteitskaart moet u zich persoonlijk aanbieden bij een Lokale Registratie Authoriteit (LRA) = Kamer van Koophandel u ontvangt een mail met hyperlink digitaal certificaat lokaal downloaden Isabel: alle Isabel-gebruikers beschikken over een certificaat dat met hun chipkaart (Secure Signing Card) verbonden is (kaartlezer nodig) gratis downloaden en installatie van software "Isabel OfficeSign 5.0" vanop het volgende adres:

42 De neerlegging van een jaarrekening via internet: het digitaal certificaat de elektronische identiteitskaart (eid): Belgen beschikken reeds over hun eid u heeft het recht om uw eid zelf aan te vragen bij de dienst Bevolking van uw gemeente voor meer informatie: u hebt een eid-kaartlezer nodig die de programma's op uw computer laat communiceren met uw eid: overzicht van de kaartlezers: lijst van de verkooppunten: u dient het stuurprogramma voor de eid te installeren: "Belgium Identity Card Run-Time": kan gratis worden gedownload vanop

43 De neerlegging van een jaarrekening via internet: het digitaal certificaat na de installatie van het stuurprogramma vindt u op uw desktop een nieuw icoon terug: eid GUI.lnk als u op dit icoon dubbelklikt, wordt de zogenaamde "eid GUI" opgestart, waarmee u de gegevens die opgeslagen zijn in de microchip van uw eid kan lezen u moet alleen nog uw certificaten registreren in Windows via de tab "Certificates" klikken op de knop "Register"

44 De neerlegging van een jaarrekening via internet: het digitaal certificaat Toegangscontrole niv. 1(CRL) CALENDRA (geeft toegangscontrole niv. 2 in handen van de Balanscentrale NBB Unique Identifying Number "NUIN"

45 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap Stap 1: Toegang tot de beveiligde internettoepassing via een link op de website van de Balanscentrale Stap 2: Selectie in de browser van het digitaal certificaat waarmee toegang tot de internettoepassing wordt gevraagd Stap 3: Invullen van het "User information - Self registration" formulier (eenmalig) Stap 4: Keuze van de rechtspersoon waarvoor een jaarrekening via het internet wordt neergelegd Stap 5: Uploaden van het jaarrekeningbestand Stap 6: Betaling van de neerleggingskosten

46 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap Demo

47 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap Stap 1: Toegang tot de beveiligde internettoepassing (https) via een link op de website van de Balanscentrale (www.balanscentrale.be).

48 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap Stap 2: Selectie van het certificaat waarmee toegang tot de internettoepassing wordt gevraagd. Als de gebruiker beschikt over een Certipost-, Globalsign-, Isabel- of eid-certificaat, klikt hij op "3rd Party Certificate".

49 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap Stap 3 : invullen van het "User information - Self registration" formulier enkel wanneer een gebruiker zich voor de eerste maal aanlogt als de gebruiker de gevraagde identificatiegegevens correct invult, kan de Balanscentrale hem contacteren/helpen indien nodig voor "derde neerleggers" is het ondernemingsnummer belangrijk (om het duplicaat van de "Mededeling van neerlegging van de jaarrekening" te ontvangen) in het veld "Identifier" staat het "NBB Unique Identity Number" (NUIN): een uniek nummer dat wordt toegekend aan het certificaat éénzelfde certificaat wordt slechts eenmaal geregistreerd wordt in de internettoepassing getoond (bovenaan rechts)

50 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap

51 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap De toepassing zal bijhouden welke "NUIN" (zie rechtsboven) één of meer jaarrekeningen uploadt, om dan later de gebruiker automatisch te kunnen tonen hoe de verwerking is verlopen ("Opvolging") en toe te laten te betalen voor jaarrekeningen waaraan de status "Wacht op betaling" kon worden toegekend ("Betaling"). Om een jaarrekening neer te leggen, klikt de gebruiker op "Nieuwe neerlegging".

52 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap Stap 4: Keuze van de rechtspersoon waarvoor een jaarrekening via het internet wordt neergelegd. In de zone "Ondernemingsnummer" tikt de gebruiker het ondernemingsnummer in van de publicatieplichtige onderneming en klikt daarna op "OK".

53 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap De gebruiker krijgt een scherm te zien met voor het door hem ingetikte ondernemingsnummer : a. de identificatiegegevens van de desbetreffende rechtspersoon b. de refertes van JR en geconsolideerde JR die gedurende de laatste drie voorbije kalenderjaren bij BA zijn neergelegd.

54 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap Stap 5: Uploaden van het jaarrekeningbestand. Wanneer de gebruiker klikt op de knop "Tekenen en versturen" opent er zich het volgende dialoogvenster:

55 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap In dit dialoogvenster selecteert de gebruiker het jaarrekeningbestand (met extensie ".nbb") dat hij via het internet wil neerleggen. Door op het bestand te dubbelklikken, wordt het automatisch elektronisch ondertekend en naar de NBB verstuurd.

56 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap Mogelijke stadia van verwerking waarin het jaarrekeningbestand zich kan bevinden: "Matching aan de gang": de verwerking is nog bezig "Ongeldige neerlegging": er is tijdens de verwerking minstens één fout vastgesteld waardoor het bestand wordt geweigerd - op de status klikken, geeft toegang tot een pagina met de opsomming van de opgespoorde fouten "Wacht op bevestiging": tijdens de automatische verwerking is er een element vastgesteld waarover de gebruiker dient te beslissen alvorens dit bestand eventueel kan overgaan naar de status "Wacht op betaling" "Wacht op betaling": de validatie is succesvol verlopen en enkel de neerleggingskosten moeten nog worden betaald opdat de jaarrekening officieel wordt aanvaard door de NBB - op de status klikken, geeft toegang tot een pagina waarin de mogelijkheid wordt geboden om het bestand alsnog te schrappen (wijziging neerleggingsdatum!) "Geregistreerde neerlegging": de jaarrekening is officieel aanvaard

57 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap Stap 6: Om over te gaan tot de betaling van de neerleggingskosten van één of meerdere jaarrekeningen die via internet zijn neergelegd, klikt de gebruiker in de menubalk op "Betaling".

58 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap Via het menupunt "Betalingsgegevens" kan de gebruiker op ieder ogenblik met het transactienummer een lijst opvragen van alle jaarrekeningen die het onderwerp zijn geweest van een succesvolle betalingstransactie. Bovenaan wordt de mogelijkheid geboden om een printvriendelijke pagina af te drukken (een pdf- of html-versie) van de lijst.

59 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap

60 De neerlegging van een jaarrekening via internet: bijstand Bij technische problemen: tel: fax: Bij problemen in verband met de neerlegging van een jaarrekening: tel: fax: Info & handleidingen:

61 Vragen?

62 Hartelijk dank voor uw aandacht PowerPoint vanaf volgende week op National Bank of Belgium

Model voor de neerlegging van jaarrekeningen

Model voor de neerlegging van jaarrekeningen Balanscentrale Model voor de neerlegging van jaarrekeningen Presentatie en handleiding Model voor de neerlegging van jaarrekeningen Presentatie en handleiding De informatie opgenomen in deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (eid)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (eid) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (eid) HANDLEIDING VOOR WINDOWS VERSIE 1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge eventuele

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Aan de slag met BIZTAX

Aan de slag met BIZTAX HANDLEIDING Inhoud Aan de slag met BIZTAX... 2 Inleiding... 2 Snelgids... 3 Inloggen... 3 Zoeken aangifte (UI02)... 3 Aanmaken andere aangifte (UI01)... 4 Beheer van een online aangifte... 4 Opladen aangifte

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL

WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van buitenlandse vennootschappen

Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van buitenlandse vennootschappen Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE 0203.201.340

Nadere informatie

Aan de slag met BIZTAX

Aan de slag met BIZTAX HANDLEIDING Inhoud Aan de slag met BIZTAX... 2 Inleiding... 2 Snelgids... 3 Inloggen... 3 Zoeken aangiften... 3 Aanmaken andere aangifte... 4 Beheer van een online aangifte... 4 Opladen aangiften... 5

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Handleiding voor de OCMW s

Handleiding voor de OCMW s Uniek verslag Handleiding voor de OCMW s Versie 5 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Afrondingen...5 Verbinding maken met de toepassing...6 De gegevens van het OCMW invoeren...14

Nadere informatie

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Vereisten... 4 2.1. Een computer uitgerust met :... 4 2.2. Voorzieningen voor het werken met

Nadere informatie

Account Pro Handleiding

Account Pro Handleiding Account Pro Handleiding Help file and manual were designed with Help & Manual, the first WYSIWYG Windows help authoring tool. Get your own copy of Help&Manual at http://www.helpandmanual.com I Account

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

2. Hoofdstuk 2: Keuze van een ondernemingsvorm... 21 2.1. BVBA... 21 2.2. EBVBA... 22 2.3. SBVBA... 22

2. Hoofdstuk 2: Keuze van een ondernemingsvorm... 21 2.1. BVBA... 21 2.2. EBVBA... 22 2.3. SBVBA... 22 2 Woord vooraf Als laatstejaars in de afdeling handel kregen we de opdracht een onderzoek te doen in verband met een zelfstandige detailhandel. Op regelmatige tijdstippen kregen we via de leeromgeving

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Internetverslaggeving met XBRL

Internetverslaggeving met XBRL Internetverslaggeving met XBRL ICT ELS VANDERHAEGEN 1 1. Inleiding XBRL (Extensible Business Reporting Language) is de nieuwste evolutie op het gebied van financiële rapporteringstechnieken. Het kan worden

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding Inhoudsopgave Fiscale boekhouding 1. Algemeenheden 2 1.1. Boekjaren... 2 1.2. Dagboeken... 4 1.3. Algemene rekeningen... 5 1.4. Rappelbrieven... 6 1.5. Klanten en leveranciers... 7 1.6. Algemene instellingen...

Nadere informatie

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 15 januari 2010. Zij telt 16 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap e - accounting Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap Roger Lassaux Directieadviseur IAB Belastingconsulent Als bevoorrechte adviseurs van de ondernemingen kunnen de accountants

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

egriffie HANDLEIDING

egriffie HANDLEIDING egriffie HANDLEIDING Voorstelling document Samenvatting In dit document wordt uiteengezet welke stappen moeten worden gezet om via de egriffie-toepassing een dossier tot oprichting van een vereniging/

Nadere informatie

SEPA Service Center Gebruikersgids

SEPA Service Center Gebruikersgids SEPA Service Center Gebruikersgids Aanmelden op het SEPA platform... 4 Beheren van uw klantenprofiel... 5 Activeren van nieuwe mandaten... 11 Het activeren van een individueel mandaat op het platform...12

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie