De neerlegging van jaarrekeningen Belangrijke wijzigingen vanaf 2007 Brussel, 27 februari 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De neerlegging van jaarrekeningen Belangrijke wijzigingen vanaf 2007 Brussel, 27 februari 2007"

Transcriptie

1 De neerlegging van jaarrekeningen Belangrijke wijzigingen vanaf 2007 Brussel, 27 februari 2007 National Bank of Belgium

2 De neerlegging van jaarrekeningen Belangrijke wijzigingen vanaf 2007 Brussel, 27 februari 2007 Fabienne Verduyn Balanscentrale Nationale Bank van België National Bank of Belgium

3 De neerlegging van jaarrekeningen: agenda De XBRL-technologie en de neerlegging van jaarrekeningen: Het XBRL-project van de Balanscentrale Wat is XBRL? Waarom de keuze voor XBRL? De neerlegging van een jaarrekening na de overgang naar XBRL: Wijzigingen aan het volledig en verkort schema Sofista 2007 De neerlegging van een jaarrekening via internet: evolutie algemene kenmerken technische vereisten het digitaal certificaat stap voor stap bijstand?

4 Het XBRL-project van de Balanscentrale Vanaf 1 april 2007: geen neerlegging op diskette meer mogelijk! Extensie van het bestand: ".nbb" ".xbrl" Ambitie om een standaard Geen Internationale te worden: XBRL-standaard XBRL (extensible Business Reporting Language) is een open standaard gebaseerd op XML (extensible Markup Language) en is uitermate geschikt voor de elektronische inzameling en uitwisseling van financiële gegevens via het internet

5 Wat is XBRL? Belastingaangifte Aandeelhouders Boekhoudsysteem Verklarende tekst XBRL Website Informatie van derden Regulators Andere derden Voordelen van XBRL: verhoging van de kwaliteit van de gegevens omdat ze niet telkens opnieuw moeten worden ingetikt vereenvoudiging van de uitwisseling van gegevens in elektronisch formaat substantiële kostenbesparing inzake informatieverstrekking door de gestandaardiseerde structuur

6 Waarom de keuze voor XBRL? 1. Evolutie naar IAS/IFRS-normen voor de boekhouding en de jaarrekeningen: Europese verordening van 19 juli 2002 voor geconsolideerde jaarrekeningen van beursgenoteerde ondernemingen Mogelijke invloed op de gestandaardiseerde enkelvoudige jaarrekeningen? = "core business" van de Balanscentrale van de NBB de IAS/IFRS-normen hebben een grotere flexibiliteit geïntroduceerd inzake het presentatieformaat gestandaardiseerde jaarrekeningen nodig voor de opdracht van de Balanscentrale van de NBB Internationaal probleem: onvermijdelijke overgang/convergentie naar IFRS vergt een internationale oplossing keuze voor technische XBRL-standaard vertaling van de blz. tellende IFRS-bijbel naar één taxonomie - zie: 2. Kansen creëren voor administratieve vereenvoudiging (door andere XBRL-projecten)

7 Verwerking door de Balanscentrale vanaf 1 april 2007 Opmaak van een jaarrekeningbestand Neerlegging van een jaarrekening via internet bij de NBB Publicatie van de jaarrekening door de NBB voor derden Software privé-sector 3D certificaat Taxonomy Instance document s PDF 3D certificaat Sofista Validator

8 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema 1983: de Balanscentrale van de NBB publiceert het formulier voor de neerlegging van gestandaardiseerde jaarrekeningen: periodiek aangepast om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen verouderd en onvoldoende afgestemd op de geïnformatiseerde omgeving waaruit de jaarrekening voortvloeit evolutie van een "drager" voor de neerlegging naar een "model" voor de ontwikkelaars van boekhoudsoftware april 2007: overgang naar XBRL-technologie: als formaat voor de elektronische neerlegging van jaarrekeningen noodzaakt de herziening van het "model" om het beter te verzoenen met de actuele informaticaomgeving leesbaarheid moet bewaard blijven of verbeteren van toepassing op VOL en VKT

9 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema De 5 basisprincipes: 1. De continuïteit van de informatie 2. Nog slechts weinig vaste bladzijden 3. Het principe van de secties 4. De presentatie van de rubrieken 5. Gevolgen van deze wijzigingen De algemene presentatie 1. Vereenvoudiging van de algemene presentatie van de rubrieken 2. De tabellen De inhoud van het nieuwe model 1. Bedragen voortaan steeds in eenheden euro 2. De resultatenrekening in scrontovorm 3. Rubriek 19 "Voorschot aan vennoten op de verdeling van het netto-actief"

10 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de 5 basisprincipes 1. De continuïteit van de informatie het "oude standaardformulier": indien de ruimte die op bepaalde plaatsen was voorzien niet volstond voor alles wat de onderneming diende te vermelden informatieoverschot werd achteraan de jaarrekening vermeld o.m. het geval de lijst van bestuurders en zaakvoerders, de deelnemingen en de aandeelhoudersstructuur de nieuwe presentatie: alle informatie met betrekking tot een bepaald onderwerp moet gegroepeerd blijven vergemakkelijkt het lezen van de jaarrekening 2. Nog slechts weinig vaste bladzijden het principe van de continuïteit van informatie het systeem van vaste bladzijden: waarbij dezelfde informatie steeds op dezelfde bladzijde van iedere jaarrekening kon worden terugevonden bv. de staat van de materiële vaste activa steeds op blad VOL8 of VKT6 in het nieuwe model zijn de vaste pagina's vervangen door secties

11 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de 5 basisprincipes 3.Het principe van secties Opvallend: Volledig model Verkort model oude standaardformulier 24 blz. 16 blz. nieuw model 43 blz. 22 blz. Verklaring: de noodzaak om, toen de standaardformulieren nog in extenso in het Belgisch Staatsblad moesten worden gepubliceerd, het aantal bladzijden tot een absoluut minimum te beperken: vooral betrekking op de toelichting bv. staat van de materiële vaste activa hersenbreker voor softwarefirma's die de layout moesten respecteren in geval van afdruk op papier Het nieuwe model omvat niet méér elementen dan het oude formulier, maar is gebaseerd op een logische onderverdeling in "delen" en "secties"

12 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de 5 basisprincipes Het sectienummer wordt: in de rechterbovenhoek van het model vermeld wordt voorafgegaan door "VOL" of "VKT" Dit wordt aangevuld met een zuiver sequentiële nummering van de bladzijden in de rechterbenedenhoek van het model Doel: het mogelijk maken dat de lezer bepaalde informatie steeds in dezelfde sectie kan terugvinden, ook als die informatie niet op hetzelfde blad voorkomt (bv. de uitsplitsing van de schulden op VOL 5.9 maar niet noodzakelijk op blz.28) de mogelijkheid bieden om, als in een bepaalde sectie of subsectie geen enkel gegeven voorkomt, deze sectie of subsectie in de uiteindelijke presentatie niet op te nemen (bv. de sociale balans) Oud formulier Nieuw model

13 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de 5 basisprincipes 4. De presentatie van de rubrieken 4.1. De codering van de rubrieken Oud formulier Nieuw model

14 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de 5 basisprincipes het principe van "unieke rubriek" = unieke rubriekcode: eenzelfde boekhoudkundig begrip kan op meerdere plaatsen voorkomen in de jaarrekening; in zo'n geval werd tot nog toe telkens een andere code gebruikt. In het nieuwe model van de jaarrekening wordt daarvoor nog slechts één code gebruikt onafhankelijk van de sectie waarin het begrip wordt vermeld (bij een tweede vermelding wordt de code tussen haakjes geplaatst); rubriekcode en verschillende boekjaren: in het nieuwe model wordt de unieke rubriekcode aangevuld met een "P" (P van "preceding") om aan te geven dat de waarde slaat op het vorig boekjaar; in het algemeen wordt voor de rubriekcodes, in de mate van het mogelijke, de nummers overgenomen van de Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel (MAR); de toepassing van dit principe moet de coherentie verhogen en het begrip van de boekhoudkundige gegevens bevorderen.

15 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de 5 basisprincipes 4.2. Het teken van de rubrieken in de oude formulieren varieert het teken van bepaalde rubrieken volgens het schema (bv. de rubriek "Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen - code 62" is met een positief teken weergegeven in het volledig schema en met een negatief teken in het verkort schema); In het nieuwe model: het merendeel van de rubrieken wordt standaard weergegeven met een positieve waarde (bevordert de leesbaarheid en coherentie) aan rubrieken die een positieve of een negatieve waarde kunnen hebben, wordt de vermelding (+)/(-) toegevoegd enkele begrippen hebben standaard een negatieve waarde en krijgen de vermelding (-) mee (bv. "Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten - code 649" en "Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten - code 669")

16 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de 5 basisprincipes Oud formulier

17 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de 5 basisprincipes Nieuw formulier

18 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de 5 basisprincipes 4.3. De winst- of verliesrubrieken het oude formulier geeft de saldi afzonderlijk weer, met verschillende codes in functie van het teken van het resultaat (winst of verlies) het nieuwe model stelt de winst- of verliesrubrieken voor als één enkel begrip dat zowel een positieve (winst) als een negatieve (waarde) kan aannemen, met slechts één unieke code 5. Gevolgen van deze wijzigingen de controlevergelijkingen moeten worden aangepast aan de nieuwe rubriekcodes en aan de veranderingen inzake het teken; de door de Balanscentrale gepubliceerde gegevens en statistieken moeten worden aangepast.

19 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de algemene presentatie 1. Vereenvoudiging van de algemene presentatie van de rubrieken het model werd verlost van overbodige stippellijnen, haakjes en kaders de Romeinse cijfers die in het oude formulier verwijzen naar het KB van om de verschillende delen van de jaarrekening af te bakenen, komen niet meer voor in het nieuwe model: de vervanging van de vaste pagina's door het systeem van de secties impliceert een nieuwe nummering die in combinatie met de Romeinse cijfers verwarring zou kunnen doen ontstaan voor sommige rubrieken van de balans en de resultatenrekening worden in de toelichting aanvullende gegevens verstrekt in het oude formulier werd daar in de balans en resultatenrekening naar verwezen a.d.h.v. de Romeinse cijfers in het nieuwe model wordt in een afzonderlijke kolom (en dus niet meer verwerkt in de benaming van de rubrieken) verwezen naar de desbetreffende sectie in de toelichting

20 Oud formulier Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de algemene presentatie Nieuw model

21 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de algemene presentatie 2. De tabellen één de opvallendste wijzigingen inzake presentatie in het oude formulier werden bepaalde delen van de toelichting (bv. de staten van de vaste activa) weergegeven in de vorm van tabellen met verschillende kolommen op dezelfde bladzijde; deze weergave is geschikt voor een formulier in klassieke zin, maar gaat moeilijk samen met een automatische reproductie op basis van elektronische bestanden

22 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de algemene presentatie in het nieuwe model is de weergave in kolommen vervangen door een eenvoudige voorstelling over verschillende opeenvolgende bladzijden

23 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de algemene presentatie

24 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de inhoud van het nieuwe model 1. Bedragen voortaan steeds in eenheden euro volgens de huidige reglementering zijn bedragen in een jaarrekening die wordt neergelegd bij de NBB uitgedrukt: in eenheden euro, zonder decimalen in geval van een verkort schema in duizenden euro, zonder decimalen voor een volledig schema in het nieuwe systeem dienen: de jaarrekeningen die vanaf 1 april 2007 op papier worden neergelegd: onafhankelijk van de aard van de jaarrekening opgemaakt te zijn in eenheden euro, zonder decimalen de jaarrekeningen die in XBRL-formaat worden neergelegd via elektronische weg (via internet): zal de neerlegger mogen kiezen tussen eenheden euro, zonder decimalen of eenheden euro met twee decimalen deze 2 mogelijkheid moet de neerlegger toelaten de jaarrekeninggegevens automatisch uit zijn boekhouding over te nemen zonder zich daarbij over de afrondingen te bekommeren

25 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de inhoud van het nieuwe model 2. De resultatenrekening in staffelvorm het gestandaardiseerd volledig schema bevat voor de resultatenrekening twee mogelijke voorstellingswijzen: staffelvorm en scontrovorm sinds 2001 bestaat deze keuzemogelijkheid enkel nog voor de neerlegging op papier (voor diskette is enkel de staffelvorm voorzien) voor de coherentie en gezien het klein aantal ondernemingen (< 2% in 2005) dat bij neerlegging op papier kiest voor een resultatenrekening in scontrovorm in de nieuwe versie van het volledig model van de jaarrekening enkel nog de resultatenrekening in staffelvorm 3. De rubriek 19 "Voorschot aan vennoten op de verdeling van het nettoactief" deze rubriek was het onderwerp van een advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) maar werd tot nu toe niet opgenomen in het standaardschema het betreft de boekhoudkundige verwerking van de toekenning, aan de vennoten van een vennootschap in vereffening, van een voorschot op het netto-actief dat hen ten deel zal vallen bij de afsluiting v.d. vereffening

26 Wijzigingen aan het volledig en verkort schema: de inhoud van het nieuwe model het advies van het CBN: het bedrag van het voorschot moet op zichtbare wijze globaal worden afgetrokken van het "eigen vermogen"; deze bedragen toegekend in de vorm van een voorschot op de verdeling van het netto-actief zijn niet echt een actief; normaal gezien zullen er in de toekomst geen kasstromen ten voordele van de onderneming uit voortvloeien; na afloop van de vereffening salderen van de rekening "Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het nettoactief" door het debiteren van de verschillende betrokken rekeningen van het eigen vermogen.

27 Sofista 2007 Sofista wordt een webtoepassing: een elektronisch formulier: de software wordt op een server van de NBB beschikbaar gesteld de ingetikte gegevens worden niet centraal opgeslagen de gebruiker moet regelmatig een back-up van zijn jaarrekening lokaal opslaan (het systeem zal hem daaraan herinneren) de toegang is beveiligd d.m.v. een digitaal certificaat (Certipost, Globalsign, Isabel of de eid) niet meer lokaal downloaden van een software online validatie voor bepaalde delen van de jaarrekening is de import van een pdf-document mogelijk (bv. verslag van de commissarissen of jaarverslag) mogelijkheid om het document te visualiseren zoals de jaarrekening zal worden gepubliceerd

28 Sofista 2007 In dit scherm kan de gebruiker kiezen om: - een nieuwe jaarrekening aan te maken (aard van de jaarrekening: VOL, VKT - taal van de jaarrekening: NL, FR, DE) - gegevens op te laden vanaf een XML- of XBRL-bestand

29 Sofista 2007 Mogelijkheid om een pdf-document te importeren (bv. verslag van de commissarissen of jaarverslag)

30 Sofista 2007 De validatie van het jaarrekeningbestand gebeurt in verschillende stappen: een XML-validatie, een XBRL-validatie en een NBB-validatie. Het bestand kan tussentijds lokaal bewaard worden indien er geen overtredingen zijn tegen de XML- en XBRL-validatie.

31 De neerlegging van een jaarrekening via internet: evolutie Evolutie van de neerlegging van een jaarrekening bij de NBB: april 1978: neerlegging op papier Voor jaarrekeningen opgesteld volgens het volledig schema of het verkort schema: april 1993: neerlegging op diskette januari 2004: neerlegging via internet met NBB-certificaat en online betaling met Bancontact/MisterCash-kaart juni 2004: online betaling met kredietkaart (Visa, MasterCard) mei 2005: openstelling van de internettoepassing naar alle ondernemingen door aanvaarding van het certificaat van Certipost, Globalsign en Isabel maart 2006: aanvaarding van de elektronische identiteitskaart (eid) juni 2006: mogelijkheid tot offline betaling door overschrijving

32 De neerlegging van een jaarrekening via internet: evolutie Aandeel Internet in totaal aantal neerleggingen trim1/04 trim4/04 mei/05 aug/05 nov/05 feb/06 mei/06 aug/06 nov/06

33 De neerlegging van een jaarrekening via internet: evolutie Toestand per einde december 2006 reeds 27% van alle jaarrekeningen wordt neergelegd met de NBB-toepassing "Neerlegging van jaarrekeningen via het internet" middels in totaal verschillende niet-nbb certificaten ("Third party certificates": Certipost, Globalsign, Isabel en eid) stille opmars van de eid (12%) de betaling: kredietkaart: 33% Visa en 33% MasterCard Bancontact/MisterCash-kaart: 10% (met CZAM/PC-kaartlezer) overschrijving: 24%

34 De neerlegging van een jaarrekening via internet: evolutie Papier Diskette Internet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% trim1/04 trim4/04 mei/05 aug/05 nov/05 feb/06 mei/06 aug/06 nov/06

35 De neerlegging van een jaarrekening via internet: evolutie Vanaf 1 april 2007 is geen neerlegging op diskette meer mogelijk! Waarom? diskette = een verouderde gegevensdrager: nieuwe pc's hebben geen diskettelezer meer een nieuw bestandsformaat: de gestandaardiseerde enkelvoudige jaarrekeningen van niet-financiële ondernemingen die langs elektronische weg worden neergelegd bij de NBB zullen vanaf april 2007 opgesteld moeten zijn volgens het XBRL-formaat de 1ste EG-richtlijn verplicht de Balanscentrale om de elektronische neerlegging voor alle vennootschappen beschikbaar te stellen vanaf januari 2007: neerlegging op diskette wordt door de Europese richtlijn niet beschouwd als elektronische neerlegging de internettoepassing wordt uitgebreid: mogelijkheid om elektronisch neer te leggen in het pdf-formaat (niet-gestandaardiseerde jaarrekeningen)

36 De neerlegging van een jaarrekening via internet: algemene kenmerken Toegang tot de toepassing mits een gekwalificeerd certificaat: authenticiteit: de Balanscentrale moet in staat zijn om eenduidig te bepalen wie de neerlegging heeft gedaan data-integriteit: zekerheid dat het geüploade jaarrekeningbestand geen wijzigingen heeft ondergaan tussen verzending en ontvangst Upload van een jaarrekeningbestand met de extensie ".nbb": bestand per bestand (geen batchverwerking) omdat de neerlegger elke betrokken onderneming eenduidig zelf moet selecteren dat voldoet aan het "Protocol voor de neerlegging op informatiedrager van jaarekeningen van ondernemingen"; zoals afgeleverd door het softwarepakket voor de opmaak van een jaarrekening Automatische validatie van het geüploade jaarrekeningbestand: de opgelegde structuur en technische voorwaarden van het Protocol de wettelijk verplichte rekenkundige en logische controles

37 De neerlegging van een jaarrekening via internet: algemene kenmerken De neerlegger kan online opvolgen hoe de stapsgewijze verwerking van het bestand verloopt Een succesvol gevalideerd bestand: wacht gedurende 7 kalenderdagen op betaling de betaling kan voor meerdere jaarrekeningen samen Betalingsmogelijkheden: kredietkaart (Visa, MasterCard): kredietkaartnummer, vervaldatum kredietkaart, CVC/CVV-code overschrijving: keuze voor overschrijving enkel tijdens de dag van de toekenning van de status "Wacht op betaling" moet buiten de internettoepassing worden uitgevoerd correct bedrag en correcte gestructureerde mededeling (OGM) moet binnen de 7 kalenderdagen op de rekening van de NBB worden ontvangen automatische terugstorting van niet-correcte bedragen, te laat ontvangen bedragen, geen of een foutieve OGM

38 De neerlegging van een jaarrekening via internet: algemene kenmerken Wanneer de betaling succesvol is verlopen: is de jaarrekening officieel aanvaard door de Balanscentrale de officiële neerleggingsdatum = de datum van toekenning van de status "Wacht op betaling" binnen de 11 dagen na de aanvaarding ontvangt de publicatieplichtige onderneming de "Mededeling van de neerlegging van de jaarrekening" in de internettoepassing kan op basis van het transactienummer een overzicht worden opgevraagd van alle jaarrekeningen die het onderwerp zijn geweest van één succesvolle betalingstransactie Openingsuren: alle NBB-werkdagen van 8.30 tot 20 uur (bank holidays!) vanaf uur kan geen nieuwe sessie meer worden opgestart

39 De neerlegging van een jaarrekening via internet: technische vereisten PC met een internetverbinding (bij voorkeur een breedbandverbinding) Windows als besturingssysteem: Windows 2000 (Service Pack 3) of recenter Windows XP (Service Pack 1) of recenter Microsoft Internet Explorer versie 5.5 (of hoger) als browser: de recenste versie kan u downloaden vanop het volgende adres: Java Runtime: gratis te downloaden vanop het volgende adres: Digitaal certificaat (klasse 3) dat in de browser is geïnstalleerd: Certipost Globalsign Isabel eid

40 De neerlegging van een jaarrekening via internet: het digitaal certificaat 1. Wat is een digitaal certificaat garandeert de identiteit van de persoon waarmee over het internet elektronische gegevens worden uitgewisseld; wordt uitgereikt door de Certificatie Authoriteit (CA) = een onafhankelijke partij; voor een gekwalificeerd (of klasse 3) certificaat moet u zich persoonlijk met uw identiteitskaart aanmelden bij één van de agentschappen van de CA 2. Verkrijgen van een digitaal certificaat Certipost: enkel nog verdeling van certificaten aan specifieke beroepsdoelgroepen ("trusted community"; certificatie van de identiteit + de beroepshoedanigheid van de leden) IAB en IBR-leden: https://iec-iab.certipost.be/info_nl.php bestelling gebeurt volledig online (thuis bezorg per aangetekende zending) keuze tussen smartcard (met kaartlezer) of USB-token

41 De neerlegging van een jaarrekening via internet: het digitaal certificaat Globalsign: selecteer "PersonalSign 3 Pro TM Certificaat" online identiteits- en betalingsinformatie doorgeven overeenkomst afdrukken met intekenovereenkomst en kopie identiteitskaart moet u zich persoonlijk aanbieden bij een Lokale Registratie Authoriteit (LRA) = Kamer van Koophandel u ontvangt een mail met hyperlink digitaal certificaat lokaal downloaden Isabel: alle Isabel-gebruikers beschikken over een certificaat dat met hun chipkaart (Secure Signing Card) verbonden is (kaartlezer nodig) gratis downloaden en installatie van software "Isabel OfficeSign 5.0" vanop het volgende adres:

42 De neerlegging van een jaarrekening via internet: het digitaal certificaat de elektronische identiteitskaart (eid): Belgen beschikken reeds over hun eid u heeft het recht om uw eid zelf aan te vragen bij de dienst Bevolking van uw gemeente voor meer informatie: u hebt een eid-kaartlezer nodig die de programma's op uw computer laat communiceren met uw eid: overzicht van de kaartlezers: lijst van de verkooppunten: u dient het stuurprogramma voor de eid te installeren: "Belgium Identity Card Run-Time": kan gratis worden gedownload vanop

43 De neerlegging van een jaarrekening via internet: het digitaal certificaat na de installatie van het stuurprogramma vindt u op uw desktop een nieuw icoon terug: eid GUI.lnk als u op dit icoon dubbelklikt, wordt de zogenaamde "eid GUI" opgestart, waarmee u de gegevens die opgeslagen zijn in de microchip van uw eid kan lezen u moet alleen nog uw certificaten registreren in Windows via de tab "Certificates" klikken op de knop "Register"

44 De neerlegging van een jaarrekening via internet: het digitaal certificaat Toegangscontrole niv. 1(CRL) CALENDRA (geeft toegangscontrole niv. 2 in handen van de Balanscentrale NBB Unique Identifying Number "NUIN"

45 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap Stap 1: Toegang tot de beveiligde internettoepassing via een link op de website van de Balanscentrale Stap 2: Selectie in de browser van het digitaal certificaat waarmee toegang tot de internettoepassing wordt gevraagd Stap 3: Invullen van het "User information - Self registration" formulier (eenmalig) Stap 4: Keuze van de rechtspersoon waarvoor een jaarrekening via het internet wordt neergelegd Stap 5: Uploaden van het jaarrekeningbestand Stap 6: Betaling van de neerleggingskosten

46 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap Demo

47 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap Stap 1: Toegang tot de beveiligde internettoepassing (https) via een link op de website van de Balanscentrale (www.balanscentrale.be).

48 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap Stap 2: Selectie van het certificaat waarmee toegang tot de internettoepassing wordt gevraagd. Als de gebruiker beschikt over een Certipost-, Globalsign-, Isabel- of eid-certificaat, klikt hij op "3rd Party Certificate".

49 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap Stap 3 : invullen van het "User information - Self registration" formulier enkel wanneer een gebruiker zich voor de eerste maal aanlogt als de gebruiker de gevraagde identificatiegegevens correct invult, kan de Balanscentrale hem contacteren/helpen indien nodig voor "derde neerleggers" is het ondernemingsnummer belangrijk (om het duplicaat van de "Mededeling van neerlegging van de jaarrekening" te ontvangen) in het veld "Identifier" staat het "NBB Unique Identity Number" (NUIN): een uniek nummer dat wordt toegekend aan het certificaat éénzelfde certificaat wordt slechts eenmaal geregistreerd wordt in de internettoepassing getoond (bovenaan rechts)

50 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap

51 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap De toepassing zal bijhouden welke "NUIN" (zie rechtsboven) één of meer jaarrekeningen uploadt, om dan later de gebruiker automatisch te kunnen tonen hoe de verwerking is verlopen ("Opvolging") en toe te laten te betalen voor jaarrekeningen waaraan de status "Wacht op betaling" kon worden toegekend ("Betaling"). Om een jaarrekening neer te leggen, klikt de gebruiker op "Nieuwe neerlegging".

52 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap Stap 4: Keuze van de rechtspersoon waarvoor een jaarrekening via het internet wordt neergelegd. In de zone "Ondernemingsnummer" tikt de gebruiker het ondernemingsnummer in van de publicatieplichtige onderneming en klikt daarna op "OK".

53 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap De gebruiker krijgt een scherm te zien met voor het door hem ingetikte ondernemingsnummer : a. de identificatiegegevens van de desbetreffende rechtspersoon b. de refertes van JR en geconsolideerde JR die gedurende de laatste drie voorbije kalenderjaren bij BA zijn neergelegd.

54 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap Stap 5: Uploaden van het jaarrekeningbestand. Wanneer de gebruiker klikt op de knop "Tekenen en versturen" opent er zich het volgende dialoogvenster:

55 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap In dit dialoogvenster selecteert de gebruiker het jaarrekeningbestand (met extensie ".nbb") dat hij via het internet wil neerleggen. Door op het bestand te dubbelklikken, wordt het automatisch elektronisch ondertekend en naar de NBB verstuurd.

56 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap Mogelijke stadia van verwerking waarin het jaarrekeningbestand zich kan bevinden: "Matching aan de gang": de verwerking is nog bezig "Ongeldige neerlegging": er is tijdens de verwerking minstens één fout vastgesteld waardoor het bestand wordt geweigerd - op de status klikken, geeft toegang tot een pagina met de opsomming van de opgespoorde fouten "Wacht op bevestiging": tijdens de automatische verwerking is er een element vastgesteld waarover de gebruiker dient te beslissen alvorens dit bestand eventueel kan overgaan naar de status "Wacht op betaling" "Wacht op betaling": de validatie is succesvol verlopen en enkel de neerleggingskosten moeten nog worden betaald opdat de jaarrekening officieel wordt aanvaard door de NBB - op de status klikken, geeft toegang tot een pagina waarin de mogelijkheid wordt geboden om het bestand alsnog te schrappen (wijziging neerleggingsdatum!) "Geregistreerde neerlegging": de jaarrekening is officieel aanvaard

57 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap Stap 6: Om over te gaan tot de betaling van de neerleggingskosten van één of meerdere jaarrekeningen die via internet zijn neergelegd, klikt de gebruiker in de menubalk op "Betaling".

58 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap Via het menupunt "Betalingsgegevens" kan de gebruiker op ieder ogenblik met het transactienummer een lijst opvragen van alle jaarrekeningen die het onderwerp zijn geweest van een succesvolle betalingstransactie. Bovenaan wordt de mogelijkheid geboden om een printvriendelijke pagina af te drukken (een pdf- of html-versie) van de lijst.

59 De neerlegging van een jaarrekening via internet: stap voor stap

60 De neerlegging van een jaarrekening via internet: bijstand Bij technische problemen: tel: fax: Bij problemen in verband met de neerlegging van een jaarrekening: tel: fax: Info & handleidingen:

61 Vragen?

62 Hartelijk dank voor uw aandacht PowerPoint vanaf volgende week op National Bank of Belgium

De nieuwe vzw-jaarrekening praktisch Hoe opstellen en neerleggen in XBRL-formaat vanaf 17 maart 2008

De nieuwe vzw-jaarrekening praktisch Hoe opstellen en neerleggen in XBRL-formaat vanaf 17 maart 2008 De nieuwe vzw-jaarrekening praktisch Hoe opstellen en neerleggen in XBRL-formaat vanaf 17 maart 2008 Brussel, 18 februari 2008 Vinciane HENDRICHS Adjunct-adviseur Agenda De XBRL-technologie en de neerlegging

Nadere informatie

De neerlegging van jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België: wijzigingen sedert 2 april 2007

De neerlegging van jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België: wijzigingen sedert 2 april 2007 De neerlegging van jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België: wijzigingen sedert 2 april 2007 Fabienne Verduyn en Vinciane Hendrichs Balanscentrale Juni 2007 National Bank of Belgium De neerlegging

Nadere informatie

Model voor de neerlegging van jaarrekeningen

Model voor de neerlegging van jaarrekeningen Balanscentrale Model voor de neerlegging van jaarrekeningen Presentatie en handleiding Model voor de neerlegging van jaarrekeningen Presentatie en handleiding De informatie opgenomen in deze handleiding

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL

WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL

Nadere informatie

De neerlegging van jaarrekeningen in 2008

De neerlegging van jaarrekeningen in 2008 De neerlegging van jaarrekeningen in 2008 Brussel, 4 oktober 2008 Luc DUFRESNE Chef van het departement micro-economische informatie Agenda 1. XBRL en de vereenvoudiging van administratieve lasten 2. Een

Nadere informatie

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15 AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 1. Algemene principes 17 1.1. Evolutie 17 1.2. Het principe van de secties 17 1.3. De omschrijving van bepaalde rubrieken 18

Nadere informatie

Brussel 24-25/05/2011. De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting

Brussel 24-25/05/2011. De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting Brussel 24-25/05/2011 De nieuwe aangifte in de vennootschapsbelasting Inleiding Hoe beginnen Twee vertrekpunten Online invullen Opladen aangiften Beheer in Mijn aangiften Ingediende aangifte BIZTAX samengevat

Nadere informatie

Handleiding voor de toepassing "Neerlegging van jaarrekeningen via internet"

Handleiding voor de toepassing Neerlegging van jaarrekeningen via internet Balanscentrale Handleiding voor de toepassing "Neerlegging van jaarrekeningen via internet" Versie 4.1 De informatie opgenomen in deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

Nadere informatie

Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen in de vorm van een PDF-bestand

Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen in de vorm van een PDF-bestand Balanscentrale Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen in de vorm van een PDF-bestand Versie 1.2. Nationale Bank van België, Brussel. Alle

Nadere informatie

Handleiding voor de toepassing «Neerlegging van jaarrekeningen via internet» Versie 4.0

Handleiding voor de toepassing «Neerlegging van jaarrekeningen via internet» Versie 4.0 Handleiding voor de toepassing «Neerlegging van jaarrekeningen via internet» Versie 4.0 De informatie opgenomen in deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaandelijke kennisgeving. De Nationale

Nadere informatie

De elektronische identiteitskaart (eid): installatiehandleiding voor Windows

De elektronische identiteitskaart (eid): installatiehandleiding voor Windows De elektronische identiteitskaart (eid): installatiehandleiding voor Windows versie 2.0 NL Disclaimer De Nationale Bank van België is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou

Nadere informatie

topaccount : Electronische BTW-aangifte via Intervat Pagina : 1

topaccount : Electronische BTW-aangifte via Intervat Pagina : 1 topaccount : Electronische BTW-aangifte via Intervat Pagina : 1 1) INTERVAT... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Java Runtime... 3 1.3 Digitaal certificaat... 8 2) Instellingen BTW-aangifte... 11 3) Instellen van

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) ACROBAT PROFESSIONAL (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge eventuele

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) 2017 Te doorlopen stappen A. Toegang tot Biztax B. Inloggen C. Starten in BIZTAX D. Aangiften zoeken en openen E. Een nieuwe aangifte beginnen F.

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE OUTLOOK 2007 (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

Euthanasie. De elektronische toepassing. Handleiding. Versie geneesheer. federale overheidsdienst

Euthanasie. De elektronische toepassing. Handleiding. Versie geneesheer. federale overheidsdienst Versie geneesheer De elektronische toepassing Euthanasie Versie 1.0/augustus 2008 - Handleiding federale overheidsdienst federale overheidsdienst - volksgezondheid, veiligheid vanvoedselketen de voedselketen

Nadere informatie

REFERTEBESTANDEN VAN DE JAARREKENINGEN DIE BIJ DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ZIJN NEERGELEGD

REFERTEBESTANDEN VAN DE JAARREKENINGEN DIE BIJ DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ZIJN NEERGELEGD REFERTEBESTANDEN VAN DE JAARREKENINGEN DIE BIJ DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ZIJN NEERGELEGD 1. DAGELIJKSE REFERTEBESTANDEN 1.1. ALGEMEEN De refertes van alle enkelvoudige jaarrekeningen, geconsolideerde

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte indienen ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Stapsgewijs een aangifte indienen ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Stapsgewijs een aangifte indienen 2016 Te doorlopen stappen A. Toegang tot Biztax B. Inloggen C. Starten in BIZTAX D. Aangiften zoeken en openen E. Een nieuwe aangifte beginnen F. Een aangifte indienen

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen

Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen Juni 2015 Te doorlopen stappen Inloggen Starten in BIZTAX Aangiften zoeken en openen Een nieuwe aangifte beginnen Een aangifte invullen Een

Nadere informatie

De Balanscentrale in beweging

De Balanscentrale in beweging Groot-Bijgaarden, 27 februari 2012 Dirk Tuymans Afdelingshoofd Agenda Rol van de Balanscentrale Gebruik van de jaarrekening(gegevens) Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat Enkele belangrijke datums

Nadere informatie

ACCON Plus Jaarrekening

ACCON Plus Jaarrekening VERSIE 20170629 (29/06/2017) De afdruk voor neerlegging via pdf kan nu ook in het Engels gebeuren. Volgende boodschap verduidelijkt de neerleggingsmodaliteit: Diverse vertalingen op de verschillende afdrukken

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (eid)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (eid) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (eid) HANDLEIDING VOOR WINDOWS VERSIE 1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge eventuele

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE 2007 (WINDOWS - WORD EN EXCEL) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MOZILLA THUNDERBIRD (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge eventuele

Nadere informatie

DHL MyBill Veelgestelde vragen

DHL MyBill Veelgestelde vragen DHL MyBill Veelgestelde vragen MyBill.dhl.com Click here for English DHL Express dhlexpress.nl DHL MyBill handleiding 2 DHL Express dhlexpress.nl Inhoudsopgave Veelgestelde vragen... 4 Account Beheer...

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3 DB2P Gebruikershandleiding User Management Scenario 3 Inhoud Stap 1 Activeren van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen en aanduiden van een Lokale beheerder... 3 Wie dient deze stap uit te

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) INSTALLATIEGIDS EID MIDDLEWARE HOME VOOR WINDOWS VERSIE 1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden

Nadere informatie

AUTEURSLIJST 9 WOORD VOORAF 11 AFDELING 1 DE JAARREKENING OPSTELLEN 13

AUTEURSLIJST 9 WOORD VOORAF 11 AFDELING 1 DE JAARREKENING OPSTELLEN 13 VZWJR.DO.13001.book Page 3 Tuesday, March 5, 2013 7:37 AM INHOUDSTAFEL AUTEURSLIJST 9 WOORD VOORAF 11 AFDELING 1 DE JAARREKENING OPSTELLEN 13 1. Algemene principes 13 1.1. Rechtsbronnen 13 1.2. Het principe

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 5.0 25/09/2015 INHOUDSTAFEL 1 Context... 3 2 Installatie... 4 3 Gebruik van de toepassing... 10 3.1 Opstarten van de Patient HealthViewer toepassing (na installatie)... 10

Nadere informatie

Online overstappen van Isabel Business Suite 5.0 naar Isabel 6. Versie 2.2

Online overstappen van Isabel Business Suite 5.0 naar Isabel 6. Versie 2.2 Online overstappen van Isabel Business Suite 5.0 naar Isabel 6 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Isabel 6 bestellen... 3 2.1 Wat hebt u nodig?... 3 2.2 Bestellen... 4 3 Isabel 6 Secure Signing

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 1 Inhoud Stap 1 Registratie van de entiteit in het User Management en aanduiding van de VTE... 4 Wie dient deze stap uit te voeren?... 4 Wat heeft u nodig?...

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX

DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met een elektronische identiteitskaart toegang willen verkrijgen tot beveiligde web sites. In deze handleiding leggen we je

Nadere informatie

SOFISTA - Toepassing voor de opmaak en de validering van jaarrekeningen in de vorm van een gestructureerd databestand

SOFISTA - Toepassing voor de opmaak en de validering van jaarrekeningen in de vorm van een gestructureerd databestand Balanscentrale SOFISTA - Toepassing voor de opmaak en de validering van jaarrekeningen in de vorm van een gestructureerd databestand Handleiding SOFISTA - Toepassing voor de opmaak en de validering van

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die in Microsoft Outlook e-mails wil ondertekenen met een elektronische identiteitskaart. In deze handleiding leggen

Nadere informatie

Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van buitenlandse vennootschappen

Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van buitenlandse vennootschappen Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE 0203.201.340

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden

Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden 1 Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden Inhoudstafel 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Voorafgaande vereisten om verbinding te maken met de toepassing 3 2. Eerste verbinding, registratie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN INTERNET EXPLORER

DE IDENTITEITSKAART EN INTERNET EXPLORER DE IDENTITEITSKAART EN INTERNET EXPLORER Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met een elektronische identiteitskaart toegang willen verkrijgen tot beveiligde web sites. In deze handleiding leggen

Nadere informatie

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET LOOPBAANDOSSIER Gebruikershandleiding voor online toepassing 11/04/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Nadere informatie

Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin. Gebruikershandleiding

Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin. Gebruikershandleiding Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin Gebruikershandleiding Versie 1.4 - Raad van State - Conseil d'état 2014 1 Inhoudstafel 1 Inhoudstafel... 2 2 Inleiding... 3 3 Zich identificeren

Nadere informatie

Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012. Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys

Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012. Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012 Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 3 1. Installatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 6.0 09/05/2016 INHOUDSTAFEL 1 Context... 3 2 Installatie... 4 3 Gebruik van de toepassing... 10 3.1 Opstarten van de Patient HealthViewer toepassing (na installatie)... 10

Nadere informatie

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES 1 Inleiding 2 Wat heb je nodig? 2.1 De minimale configuratie 2.2 De tussenoplossing (aangeraden) 2.3 De maximale configuratie 1 Inleiding Deze checklist geeft een praktisch

Nadere informatie

Balanscentrale. Algemeen Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Balanscentrale. Algemeen Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen Balanscentrale Algemeen Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen Versie 4.0 voor neerleggingen vanaf 1 april 2009 Nationale Bank van België,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 2.1 INHOUDSTAFEL 1 Context... 3 2 Installatie... 4 3 Gebruik van de toepassing... 9 3.1 Opstarten van de Patient HealthViewer toepassing (na installatie)... 9 3.2 Algemene

Nadere informatie

Een algemene en meer gedetailleerde handleiding van OneGate vindt u op

Een algemene en meer gedetailleerde handleiding van OneGate vindt u op 1. Intrastataangiften via OneGate (http://www.nbb.be/onegate) OneGate is een rapporteringstool van de Nationale Bank voor de elektronische aangifte van statistische (en bepaalde andere) rapporteringen.

Nadere informatie

8 Registratie voor een uitnodiging

8 Registratie voor een uitnodiging 8 Registratie voor een uitnodiging Om formeel aan een uitnodiging te kunnen deelnemen, moet u zich daarvoor registreren. Hiertoe dient u uw bedrijfsgegevens in te vullen. Indien u persoonlijk aan een uitnodiging

Nadere informatie

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie april 2013

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie april 2013 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen Versie april 2013 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen STAP 1 : registreer een beheerder

Nadere informatie

CoZo handleiding. voor de huisarts

CoZo handleiding. voor de huisarts CoZo handleiding voor de huisarts Inhoud 3 2 Start!... Hoe kan ik (i.v.m. patiënten) Een overzicht van mijn patiënten zien.... 3 Een nieuwe patiënt registreren.... 4 Een therapeutische relatie delen met

Nadere informatie

NBB: Nationale Bank van België - Jaarrekeningen van de ondernemingen

NBB: Nationale Bank van België - Jaarrekeningen van de ondernemingen FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron NBB: Nationale Bank van België - Jaarrekeningen van de ondernemingen Algemene informatie Volgens het Wetboek van Vennootschappen zijn de

Nadere informatie

GGZ praktijkdashboard instellen en gebruiken

GGZ praktijkdashboard instellen en gebruiken GGZ praktijkdashboard instellen en gebruiken In samenwerking met de Praktijk Index heeft Intramed een benchmark applicatie ontwikkeld: het GGZ praktijkdashboard. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

VOOR NIEUWE GEBRUIKERS: ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN

VOOR NIEUWE GEBRUIKERS: ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN VOOR NIEUWE GEBRUIKERS: ACTIVATIE HANDLEIDING MET AUTORISATIERECHTEN Geachte relatie, Deze beknopte handleiding laat u zien welke stappen u doorloopt bij het activeren, van u als gebruiker, in de e-kompas

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

KBC Group. Handleiding Betalingen via Excel in KBC-Local

KBC Group. Handleiding Betalingen via Excel in KBC-Local KBC Group Handleiding Betalingen via Excel in KBC-Local 2013 1. Starten : installatie... 3 1.1 Technische vereisten... 3 1.1.1 Ondersteunde Operating Systemen & Browserversies... 3 1.1.2.NET 4.X... 3 1.1.3

Nadere informatie

Self-Service Portal Registeren, downloaden & activeren van een soft token

Self-Service Portal Registeren, downloaden & activeren van een soft token Self-Service Portal Registeren, downloaden & activeren van een soft token Document versie: 3.2 Uitgavedatum: september 2014 Inhoud Introductie... 3 Over 2 e factor authenticatie... 3 Over egrid authenticatie...

Nadere informatie

De Balanscentrale in beweging

De Balanscentrale in beweging Mechelen, 10 september 2010 Luc Dufresne Adviseur van de directie Agenda Rol van de Balanscentrale Gebruik van de jaarrekening(gegevens) Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat 2 / 30 Rol van de Balanscentrale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Voor intern gebruik binnen de Vlaamse overheid entiteit e-government en ICT-Beheer (e-ib) 2 Inhoudstabel INHOUDSTABEL... 2 1. INTRODUCTIE... 3 2. PC GEBRUIKSKLAAR

Nadere informatie

SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op:

SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op: SCHERM 1 WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op: SCHERM 2 Vervolgens Klik op : SCHERM 3 Klik (naar gelang de keuze) op één van de opties Testomgeving of Productieomgeving

Nadere informatie

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES 1 Inleiding 2 Wat heb je nodig? 2.1 De minimale configuratie 2.2 De tussenoplossing (aangeraden) 2.3 De maximale configuratie 3 Een dossier voorbereiden 3.1 Parameters 3.2

Nadere informatie

Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van buitenlandse vennootschappen

Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van buitenlandse vennootschappen Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE 0203.201.340

Nadere informatie

VENSOC - GEBRUIKERSHANDLEIDING

VENSOC - GEBRUIKERSHANDLEIDING VENSOC - GEBRUIKERSHANDLEIDING INLEIDING De applicatie Vensoc biedt u de mogelijkheid om de aangiften in de vennootschapsbelasting (inclusief bijlagen) langs elektronische weg op te stellen en in te dienen.

Nadere informatie

CoZo handleiding. voor de mobiele arts

CoZo handleiding. voor de mobiele arts CoZo handleiding voor de mobiele arts Inhoud Vooraleer je de CoZo app kan gebruiken... 3 Je bent als arts geregistreerd op CoZo.... 3 Je leest expliciet je e-id in ná succesvol aanloggen op het beveiligd

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

Intrastataangiften via One Gate

Intrastataangiften via One Gate 1. Intrastataangiften via One Gate (http://www.nbb.be/onegate) One Gate is een rapporteringstool van de Nationale Bank voor de elektronische aangifte van statistische (en bepaalde andere) rapporteringen.

Nadere informatie

E-service «JMONNET» via MyminfinPro Versie 2013. Demo toegang tot e-service "JMONNET" via MyminfinPro 2013-01 versie. Date : 05/08/2013 Page 1 sur 14

E-service «JMONNET» via MyminfinPro Versie 2013. Demo toegang tot e-service JMONNET via MyminfinPro 2013-01 versie. Date : 05/08/2013 Page 1 sur 14 Demo toegang tot e-service "JMONNET" 2013-01 versie Date : 05/08/2013 Page 1 sur 14 Inleiding: Dit jaar (2013) krijgt de toepassing JMonnet een facelift. Dit zorgt voor een sterk verbeterde ergonomie en

Nadere informatie

RECORD BANK

RECORD BANK RECORD BANK RECORD@HOME 1 1. INHOUD Inhoud Wat is Record@Home? Hoe uw Record@Home abonnement gebruiken? Gebruik van de kaartlezer Gebruik van de digipass Gebruik van de elektronische identiteitskaart Wat

Nadere informatie

Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager

Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager Versie 1.5.0.0 XBRLreports Versie 1.2.0.0 XCM Januari 2017 Disclaimer Dit document is eigendom van XBRLreports B.V. en blijft dit ook

Nadere informatie

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie).

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Wanneer u zich de eerste keer toegang wenst te verlenen als gemachtigde van een onderneming tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden.

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden. GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows XP, Vista, 7 & 8 Voor deelname aan de GfK Internet Monitor is het volgende nodig: - Computer: Desktop (PC) of laptop - Besturingssysteem: Windows

Nadere informatie

FiSta 2.0 Financial Statements Analysis

FiSta 2.0 Financial Statements Analysis FiSta 2.0 Financial Statements Analysis 12 juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Installeren en opstarten...3 3. Parameters van de toepassing...3 Beheer van de gebruikers...3 Sjablonen van de boekhoudplannen...3

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

Digitale handtekening voor Outlook 2007/10 en Thunderbird 12.0

Digitale handtekening voor   Outlook 2007/10 en Thunderbird 12.0 Digitale handtekening voor e-mail: Outlook 2007/10 en Thunderbird 12.0 2-7-2012 Albert CLAESEN 2 juli 2012 Pagina 0 Inhoud Inhoud... 1 1 Installeren van smartcardlezer en eid... 2 1.1 Automatisch... 2

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met een elektronische identiteitskaart documenten van Microsoft Office wil ondertekenen. In deze handleiding leggen

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

ACCON Plus Jaarrekening

ACCON Plus Jaarrekening VERSIE 20170928 (28/09/2017) Afdruk jaarrekening voor een buitenlandse firma o Wanneer u een afdruk maakte voor een buitenlandse onderneming en het jaarverslag was als pdf toegevoegd, werd de inhoud ervan

Nadere informatie

Handleiding. van bestanden? Adres: www.adremftp.be Login: advertentie Paswoord: advertentie. tel. 014 44 34 31 info@adrem.be

Handleiding. van bestanden? Adres: www.adremftp.be Login: advertentie Paswoord: advertentie. tel. 014 44 34 31 info@adrem.be Handleiding tel. 014 44 34 31 info@adrem.be Adres: www.adremftp.be Login: advertentie Paswoord: advertentie Handleiding tel. 014 44 34 31 info@adrem.be Adres: www.adremftp.be Login: advertentie Paswoord:

Nadere informatie

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016?

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? 1. Vooraf 2. Wat heb je nodig? A. Besturingssoftware B. Browsers C. Kaartlezer D. Java plugin E. Wat kan er foutlopen? 3. Hoe ondertekenen?

Nadere informatie

BelfiusWeb. Elektronisch bankieren en gegevens uitwisselen in een handomdraai

BelfiusWeb. Elektronisch bankieren en gegevens uitwisselen in een handomdraai BelfiusWeb Elektronisch bankieren en gegevens uitwisselen in een handomdraai Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smet, Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel IBAN BE23 0529 0064 6991 BIC GKCCBEBB RPR

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven Kiwa-NCP Gebruikershandleiding CertIS Pagina 1 van 21 Document geschiedenis versie Datum Omschrijving Auteur 1.0 2011-06-20 Vertaling Nearshoring Solutions

Nadere informatie

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy UBL-import topaccount www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy 1 Nuttige informatie Handleiding Service Center, professionals @ your service 1-2-3 Support U kan 24/24, uw vraag of

Nadere informatie

Handleiding gebruik van Mestbankloket

Handleiding gebruik van Mestbankloket Handleiding gebruik van Mestbankloket 11/09/2015 Doel van de handleiding Deze handleiding helpt u op weg als u zich voor het eerst wilt aanmelden op het Mestbankloket. Ook als u problemen ondervindt bij

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Aanmaken van een NBB-certificaat

Aanmaken van een NBB-certificaat Aanmaken van een NBB-certificaat Hoe een certificaat van de Nationale Bank van België (NBB) genereren, hernieuwen (renewal) of opnieuw genereren (recovery)? 1 Inhoudstafel 1. DOEL VAN DEZE HANDLEIDING...

Nadere informatie

Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven 2017

Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven 2017 Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven 2017 Inhoud Inhoudsopgave 1. Hoe krijgt u toegang tot uw persoonlijke aangifte?...1 2. Wat moet u met de aangifte doen?...2 3. Hoe stuurt u de aangifte elektronisch

Nadere informatie

Handleiding voor de toegang tot de beveiligde yourassets en youroffice websites

Handleiding voor de toegang tot de beveiligde yourassets en youroffice websites Handleiding voor de toegang tot de beveiligde yourassets en youroffice websites Inhoudstabel 1. Veiligheid... 3 2. Minimum vereiste configuratie... 3 a. Windows... 3 b. Macintosh... 3 3. Een eigen toegang

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA VOOR GEGEVENSINZAMELING (VERENIGINGEN MET 1 ACTIVITEIT)

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA VOOR GEGEVENSINZAMELING (VERENIGINGEN MET 1 ACTIVITEIT) M V G I V RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA VOOR GEGEVENSINZAMELING (VERENIGINGEN MET 1 ACTIVITEIT) 1 Inleiding Dit document bevat de handleiding bij MVGIV, het programma dat u jaarlijks gebruikt

Nadere informatie