Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds"

Transcriptie

1 Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds Pensioenregeling in het kort Regeling per 1 april 2011

2 De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. TKP Pensioen, noch het pensioenfonds aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie, of voor schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement.

3 3

4 Inhoudsopgave 1. Uw pensioenregeling 1.1 Het karakter van uw pensioenregeling 1.2 Wat kunt u van uw pensioenregeling verwachten? 1.3 Inkomen voor later 1.4 Inkomen voor uw nabestaanden 1.5 Uw pensioen bij arbeidsongeschiktheid 2. Hoe bouwt u pensioen op? 2.1 Pensioenopbouw 2.2 Voortzetting opbouw bij arbeidsongeschiktheid 2.3 Betalingsvoorbehoud werkgever 3. Hoe houdt uw pensioen zijn waarde? 4. Waardeoverdracht 4.1 Wat is waardeoverdracht? 4.2 Waarom waardeoverdracht? 4.3 Procedure waardeoverdracht 4.4 Waardeoverdracht stap voor stap 5. Welke verplichtingen gelden er voor u? 5.1 Uw pensioen heeft uw aandacht nodig 5.2 Straks uw pensioen op maat 6. Uw pensioen in goede handen 6.1 Wettelijke bescherming 6.2 Klachtenregeling 7. Meer informatie? Begrippenlijst Afkortingen 4

5 1. Uw pensioenregeling U neemt deel aan de pensioenregeling van Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds (DEPF). In deze brochure proberen we in het kort uitleg te geven over de belangrijkste onderdelen van uw pensioenregeling en enkele situaties die zich in de toekomst kunnen voordoen. In het laatste hoofdstuk worden wat tips gegeven om meer info op te zoeken. Deze brochure is van toepassing op deelnemers die binnen Coffee&Tea vallen. Het volledige pensioenreglement kunt u downloaden via de website Het karakter van uw pensioenregeling Uw pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling. Bij een middelloonregeling bouwt u elk jaar pensioen op over uw pensioengevend salaris, waarbij rekening wordt gehouden met het maximum en de franchise (zie ook de Begrippenlijst op pagina 18). U ontvangt dus een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde salaris waarover u pensioen heeft opgebouwd tijdens de jaren dat u deelneemt in de pensioenregeling. 1.2 Wat kunt u van uw pensioenregeling verwachten? Als deelnemer aan de pensioenregeling van Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds heeft u recht op: inkomen voor later: dit is uw ouderdomspensioen en gaat in op uw 65e jaar. inkomen voor uw nabestaanden voor wanneer u overlijdt: partnerpensioen en wezenpensioen doorbetaling van uw pensioenpremie bij arbeidsongeschiktheid; uw pensioenopbouw gaat dan gewoon door wanneer u arbeidsongeschikt wordt. Het pensioenfonds neemt de premie voor zijn rekening. U ontvangt jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarop ziet u precies wat u op dat moment aan pensioen heeft opgebouwd en wat uw (pensioen)vooruitzichten zijn. 5

6 1.3 Inkomen voor later AOW van de overheid Op dit moment gaat de regeling er vanuit dat u vanaf uw 65e van de overheid een AOW-uitkering ontvangt. In juli 2012 is wetgeving van kracht geworden waardoor de AOWingangsleeftijd tussen 2013 en 2022 in tien stappen wordt verhoogd, van 65 naar 67 jaar. Heeft u tussen uw 15e en 65e in het buitenland gewoond? Dan is het mogelijk dat u minder AOW ontvangt. Informeer hiernaar bij de Sociale Verzekeringsbank ( Het pensioen van uw werkgever ontvangt u bovenop de AOW. De vervroegde ingangsdatum kan volgens de huidige regels op zijn vroegst op uw 60e ingaan, maar dat leidt wel tot een verlaging van uw pensioenuitkering (zie verder in het reglement op de website). Ouderdomspensioen van uw pensioenfonds Uw pensioenleeftijd is 65 jaar, maar u kunt ook eerder met pensioen. Vanaf uw pensionering ontvangt u maandelijks een pensioenuitkering van DEPF. Deze pensioenuitkering ontvangt u levenslang. 1.4 Inkomen voor uw nabestaanden Anw-uitkering van de overheid Wanneer u overlijdt, hebben uw partner en/of kinderen mogelijk recht op een uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Uw achterblijvende partner kan in aanmerking komen voor een Anwuitkering als hij of zij: jonger is dan 65 jaar en geboren is vóór 1950, of een kind jonger dan 18 jaar heeft, of voor tenminste 45% arbeidsongeschikt is. De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van het inkomen van uw partner. Verdere informatie hierover kunt u krijgen bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze instantie regelt de Anw namens de overheid. Kijk voor meer informatie op 6

7 De onderneming biedt een vrijwillige mogelijkheid op een aanvulling op de Anw-uitkering van de overheid. Deze regeling loopt niet bij het pensioenfonds. Meer informatie hierover vindt u in het Handboek Tertiaire Arbeidsvoorwaarden of op het HR Plein op Insite. Wie geldt als partner? Uw partner is degene met wie u: getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst heeft en duurzaam samenleeft Moet u uw partner aanmelden? U hoeft uw partner niet bij ons aan te melden. Bij pensioeningang wordt het hebben van een partner gecheckt. In geval van samenleving zonder dat sprake is van een huwelijk of een andere registratie bij de burgerlijke stand, vragen we bij de achterblijvende partner naar het samenlevingscontract. Er moet namelijk worden aangetoond dat sprake was van een partnerschap welke aan de voorwaarden van het pensioenreglement voldoet. Bij het einde van een samenlevingscontract moet contact worden opgenomen met het pensioenfonds als het pensioen verdeeld moet worden. Partnerpensioen van uw pensioenfonds Tegelijk met de opbouw van uw ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er is ook een verzekering voor wezenpensioen. De hoogte van het partnerpensioen en het wezenpensioen is gekoppeld aan de hoogte van uw opgebouwde ouderdomspensioen. Bij beëindiging van uw deelname aan de pensioenregeling of bij een pensionering kunt u het opgebouwde partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Zolang uw pensioen nog in opbouw is, is er automatisch ook een aanvulling op het partnerpensioen (tijdelijk nabestaandenpensioen) verzekerd. Wanneer u overlijdt, wordt voor het uit te keren 7

8 partnerpensioen uitgegaan van wat u tot uw pensioenleeftijd aan pensioen had kunnen opbouwen. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt, vervalt deze verzekering. 1.5 Uw pensioen bij arbeidsongeschiktheid Bent u langer dan twee jaar ziek (wettelijk 104 weken) en voor meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. U ontvangt deze uitkering van het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV) namens de overheid op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De hoogte van deze uitkering hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage en uw inkomen voordat u arbeidsongeschikt werd. U bent bij het pensioenfonds niet aanvullend verzekerd voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. De onderneming heeft hier wel verzekeringen voor gesloten. Meer informatie hierover vindt u in de CAO en op het HR Plein op Insite. In het volgende hoofdstuk vindt u de regels die gelden voor uw pensioenopbouw vanaf het moment dat u arbeidsongeschikt bent. 8

9 2. Hoe bouwt u pensioen op? 2.1 Pensioenopbouw Elk jaar dat u in dienst bent bij uw werkgev er, bouwt u een stukje pensioen op over de in dat jaar voor u geldende pensioengrondslag. Het opbouwpercentage is 2,25% van de pensioengrondslag. Al die stukjes bij elkaar opgeteld vormen straks uw pensioen. De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris verminderd met de franchise. De franchise is het deel van het inkomen waarover u geen pensioen opbouwt. Dit komt omdat u vanaf uw 65e recht heeft op een AOW-uitkering. Voor 2013 geldt een franchise van In de startbrief wordt het actuele bedrag vermeld. Beschikbare Premieregeling Als uw pensioengevend salaris hoger is dan , dan wordt u voor het deel dat hoger is dan dit maximum, opgenomen in de beschikbare premieregeling (BPR). Deze grens is vooralsnog bevroren. In het pensioenreglement is meer informatie opgenomen over het moment waarop de grens weer zal gaan stijgen. Informatie over deze BPR-regeling wordt apart aan de betreffende deelnemers verstrekt door het bestuursbureau van het pensioenfonds 2.2 Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt volgens de WIA heeft u recht op gehele of gedeeltelijke premievrijstelling voor uw pensioenopbouw. Indien uw dienstverband doorloopt vindt volledige pensioenopbouw plaats. Indien uw dienstverband wordt stopgezet, loopt uw pensioenopbouw door op basis van de mate van arbeidsongeschiktheid bij einde van het dienstverband. Eventuele verlagingen van het arbeidsongeschiktheidspensioen leiden vanaf dat moment tot verlaging van de pensioenopbouw. 9

10 2.3 Betalingsvoorbehoud werkgever Onderdeel van de CAO-afspraken is dat de pensioenpremie voor een belangrijk deel wordt ingelegd door de werkgever. De werkgever heeft zich het recht voorbehouden de premiebetaling, voor zover deze betrekking heeft op de bijdrage van de werkgever, te verminderen of beëindigen in geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden. U kunt daarbij denken aan een situatie waarin de werkgever in surseance van betaling verkeerd. 10

11 3. Hoe houdt uw pensioen zijn waarde? Toeslagverlening actieve deelnemers Toeslagverlening is bedoeld om de w aarde van uw pensioen op peil te houden. De toeslagverlening op pensioenaanspraken van deelnemers die nog pensioen opbouwen is voorwaardelijk en vindt alleen plaats als de financiële middelen van het pensioenfonds dit toelaten. Er bestaat dus een risico dat er in een ja ar geen (volledige) toeslagverlening plaatsvindt. Gestreefd wordt naar een voorwaardelijke toeslag die gelijk is aan de CAO ontwikkeling van de C&T CAO in het afgelopen jaar. Er is voor toekomstige voorwaardelijke toeslagen geen geld gereserveerd en er wordt ook bij de bepaling v an de hoogte van de pensioenpremies geen rekening gehouden met de voorwaardelijke toeslagverlening. Als overgangsregeling is in 2011 een bestemde reserv e bij het pensioenfonds gevormd, met als doelstelling om de toeslagv erlening aan actieve deelnemers te ondersteunen. Deze wordt de Toeslagreserve actieven (TRA) genoemd. Het bestuur van het pensioenfonds beslist elk jaar of en in welke mate er een voorwaardelijke toeslag uit de financiële middelen en de T RA wordt verleend. Toeslagverlening inactieve deelnemers De toeslagverlening per 1 januari op de pensioenaanspraken van ex-deelnemers, ex-partners en de ingegane pensioenen is voorwaardelijk en vindt alleen plaats als de financiële middelen van het pensioenfonds dit toelaten. Er bestaat dus een risico dat er in een jaar geen (volledige) toeslagverlening plaatsvindt. Het bestuur van het pensioenfonds beslist elk jaar of en in welke mate er een voorwaardelijke toeslag wordt verleend. Gestreefd wordt naar een voorwaardelijke toeslag die gelijk is aan de ontwikkeling van de afgeleide consumentenprijsindex alle huishoudens (publicatie door het Centraal Bureau voor de Statistiek). Er is voor toekomstige voorwaardelijke toeslagen geen geld gereserveerd en er wordt ook bij de bepaling van de hoogte van de pensioenpremies geen rekening gehouden met de voorwaardelijke toeslagverlening. 11

12 4. Waardeoverdracht Als uw deelname aan een pensioenregeling stopt, bouwt u niet langer pensioen op. U houdt natuurlijk aanspraak op ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen dat u al heeft opgebouwd in de betreffende pensioenregeling. Bij een wisseling van werkgever kunt u kiezen voor waardeoverdracht. 4.1 Wat is waardeoverdracht? Uw opgebouwde pensioen heeft een bepaalde waarde. Waardeoverdracht is het overdragen van deze waarde van uw oude naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Uw nieuwe uitvoerder zet deze waarde om in pensioenaanspraken in uw nieuwe pensioenregeling. 4.2 Waarom waardeoverdracht? De waarde van pensioenregelingen kan sterk verschillen. Dit wordt onder meer bepaald door de zekerheid van uw verdere pensioenopbouw. Soms is overdracht zinvol, soms niet. Als u hier vragen over heeft, dan kunt u contact opnemen met de Pensioendesk 4.3 Procedure waardeoverdracht Waardeoverdracht vraagt u aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit dient u te doen binnen zes maanden na uw aanmelding bij uw nieuwe pensioenregeling. Uw nieuwe uitvoerder vraagt dan uw pensioengegevens op bij de oude pensioenuitvoerder en maakt een offerte. In deze offerte staat hoeveel pensioen u krijgt in uw nieuwe pensioenregeling voor uw al opgebouwde pensioen in de vorige regeling. Pas als u akkoord gaat met de offerte wordt de feitelijke overdracht geregeld. Het totale traject kan lange tijd duren. Let op! De waarde van uw pensioen is vaak moeilijk te beoordelen. Laat u daarom bij waardeoverdracht altijd deskundig adviseren. 12

13 4.4 Waardeoverdracht stap voor stap Als u waardeoverdracht vanuit uw vorige pensioenfonds naar de Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds overweegt, ziet het waardeoverdrachttraject er stap voor stap als volgt uit: U doet aanvraag voor de waardeoverdracht. Daarmee verleent u toestemming voor de uitwisseling van gegevens tussen de pensioenfondsen. DEPF vraagt het andere fonds om de overdrachtswaarde. Het oude pensioenfonds berekent de pensioenaanspraken en de overdrachtswaarde bij dat fonds. DEPF maakt vervolgens een berekening van de mogelijke pensioenaanspraken bij DEPF en brengt aan u een offerte uit. U (en uw partner) geeft wel of geen akkoord op de waardeoverdracht. Na akkoord verzoekt DEPF het oude fonds de overdrachtswaarde over te maken. Het oude pensioenfonds maakt bij akkoord de overdrachtswaarde over aan DEPF. U krijgt bericht over de ingekochte aanspraken. Let op! Als het fonds in onderdekking verkeert, zullen waardeoverdrachttrajecten tijdelijk worden stopgezet. 13

14 5. Welke verplichtingen gelden er voor u? Wij verwachten van u dat u meewerkt aan een goede uitvoering van deze pensioenregeling. U bent verplicht om tijdig alle informatie te verstrekken die nodig is voor de uitvoering van deze pensioenregeling. 5.1 Uw pensioen heeft uw aandacht nodig Een goed pensioen is niet vanzelfsprekend. Sommige gebeurtenissen in uw privé- of werksituatie kunnen van invloed zijn op uw pensioen. Dan kan het nodig zijn dat u zelf bepaalde maatregelen neemt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij: samenwonen, trouwen of scheiden verandering van baan of van werkgever emigratie parttime gaan werken opnemen van onbetaald verlof stoppen met werken werkloosheid arbeidsongeschiktheid Neem bij bovenstaande gebeurtenissen contact op met de Pensioendesk om u goed te laten informeren. 5.2 Straks uw pensioen op maat U neemt deel aan een pensioenregeling die u bij pensionering een aantal keuzemogelijkheden biedt. Dat wil zeggen dat u straks op verschillende punten uw pensioenuitkering kunt afstemmen op uw persoonlijke wensen. U heeft de volgende mogelijkheden: u kunt eerder met pensioen gaan u kunt uw recht op partnerpensioen uitruilen voor meer ouderdomspensioen u kunt een deel van uw recht op ouderdomspensioen uitruilen voor meer partnerpensioen u kunt na uw pensionering eerst gedurende een bepaalde periode 14

15 van uw pensionering een hogere pensioenuitkering ontvangen, en vervolgens levenslang een lagere uitkering. Dit is een standaard overzicht van de door uw pensioenfonds geboden mogelijkheden. Of deze mogelijkheden specifiek voor u van toepassing zijn, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. U kunt via de planner op het besloten gedeelte van de website de financiële gevolgen van de verschillende mogelijkheden doorrekenen. Enkele maanden vóór uw pensioendatum ontvangt u hierover bericht van het pensioenfonds. Wilt u (veel) eerder stoppen met werken? Kijk dan voor meer informatie op of neem contact op met de Pensioendesk over de mogelijkheden. 15

16 6. Uw pensioen in goede handen 6.1 Wettelijke bescherming Uw pensioen is wettelijk beschermd. Het pensioenfonds dient te beschikken over voldoende vermogen en te voldoen aan diverse beschermende regels van de Pensioenwet. Het bestuur van DEPF draagt zorg voor de gezonde financiële positie van het pensioenfonds op lange termijn. Bij het beleggen van de pensioengelden wordt een evenwichtige balans gehouden tussen het afdekken van belangrijke risico s enerzijds, maar het maken van voldoende rendement anderzijds. Als het vermogen niet toereikend is, moet het pensioenfonds dit herstellen binnen de door die wet gestelde termijnen. De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op alle pensioenfondsen in Nederland. Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen kan DEPF niet voor 100% garanderen dat de opgebouwde pensioenrechten volledig zullen worden uitgekeerd. Hoewel de kans erg klein is, heeft het bestuur de mogelijkheid om pensioenrechten en uitkeringen indien noodzakelijk te verlagen. 6.2 Klachtenregeling Heeft u klachten over de uitvoering van uw pensioenregeling? Maak dan gebruik van de klachten- en geschillenregeling van het pensioenfonds. Deze regeling houdt in dat u eerst met directeur Pensioenen naar een oplossing zoekt. Als dit niet tot een bevredigende uitkomst leidt, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman Pensioenen. Meer informatie vindt u op 16

17 7. Meer informatie? Uitgebreide informatie over uw pensioenregeling, waaronder ook de formele pensioenreglementen, vindt u op de website van het pensioenfonds: U kunt uw persoonlijke gegevens raadplegen door in te loggen in het besloten deel van de website. Als u een overzicht wilt krijgen van al uw opgebouwde pensioenrechten en AOW, kunt u gebruik maken van de website die door de landelijke Stichting Pensioenregister wordt ondersteund. Als u meer informatie zoekt over de BPR regeling, is dit te vinden in het besloten webportal Hiervoor zijn inloggegevens benodigd die alleen aan BPR deelnemers ter beschikking worden gesteld. Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Pensioendesk. De pensioendesk is op werkdagen bereikbaar van tot uur op telefoonnummer: (050) Mailen mag ook. Het adres is: U kunt meer informatie opvragen over de volgende zaken: het voor u geldende pensioenreglement het jaarverslag en de jaarrekening van de pensioenuitvoerder de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement de voor u relevante informatie over beleggingen een opgave van de hoogte van uw opgebouwde aanspraken of het te bereiken kapitaal de verklaring inzake beleggingsbeginselen 17

18 een eventueel van toepassing zijnde herstelplan voor de korte termijn een eventueel van toepassing zijnde herstelplan voor de lange termijn informatie over de hoogte van de dekkingsgraad informatie over het van toepassing zijn van een aanwijzing van de toezichthouder van het pensioenfonds informatie over de aanstelling van een bewindvoerder informatie over de consequenties van uitruil van pensioenaanspraken. 18

19 Begrippenlijst Burgerservicenummer Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Dit nummer is voor iedereen uniek en gelijk aan het voormalige Sofinummer. Indiensttreding Dit is de datum waarop u bij uw huidige werkgever in dienst bent gekomen. Start pensioenopbouw Vanaf deze datum neemt u deel aan deze pensioenregeling. Deeltijdpercentage Dit is het percentage dat weergeeft hoeveel u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband. Een voorbeeld: iemand werkt halve dagen (20 uur per week) en een volledig dienstverband is 40 uur. Dan is het deeltijdpercentage 50. Pensioengevend salaris Het pensioengevend salaris is gelijk aan de som van de vaste maandsalarissen, de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en (als u in ploegendienst werkt) ook de ploegentoeslag. Het peilmoment is uw datum van indiensttreding. Aanpassingen worden jaarlijks per 1 januari doorgevoerd. 19

20 Maximum pensioengevend salaris Het pensioengevend salaris in de basisregeling is gemaximeerd. In 2012 bedraagt het maximum Dit bedrag blijft voorlopig bevroren. Voor het salarisdeel boven dit bedrag geldt de BPR-regeling. Indien uw inkomen hoger is dan deze grens ontvangt u tevens afzonderlijk informatie over uw aanvullende regeling. Franchise Op dit moment verstrekt de overheid vanaf de 65-jarige leeftijd een AOW-uitkering. Over een gedeelte van het inkomen hoeft daarom geen pensioen te worden opgebouwd. Het deel van het inkomen waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt, wordt franchise genoemd. De franchise wordt jaarlijks aangepast op basis van de loonontwikkeling. De franchise in 2013 bedraagt Pensioengrondslag De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris verminderd met de franchise. Opbouwpercentage Het op te bouwen ouderdomspensioen bedraagt 2,25% van de pensioengrondslag per deelnemersjaar. Opbouw vindt plaats zolang u deelnemer bent, 20

21 uiterlijk tot de eerste van de maand waarin u de (eventueel vervroegde) pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Toeslag reserve actieven Een bestemde reserve die is ondergebracht bij DEPF, welke bedoeld is ter ondersteuning van de toeslagverlening aan actieve deelnemers. Afkortingen AFM Anw AOW BPR DNB DEPF TKP TRA UPO WIA Autoriteit Financiële Markten, toezichthouder Algemene nabestaandenwet Algemene Ouderdomswet Beschikbare Premieregeling De Nederlandsche Bank, toezichthouder Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds TKP Pensioen, pensioenuitvoerder Toeslagreserve actieven Uniform Pensioenoverzicht Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 21

22 22

23

24 Uitgegeven door: TKP Postbus AM Groningen Juni 2013

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort Voor medewerkers Diensten en ex-laurentis - Informatie voor medewerkers Diensten en ex-laurentis - die op 31 december 2013 in dienst waren en per 1 januari 2014 aansluiten

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort - Regeling per 1 januari 2015-1 2 De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd.

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd. 8 januari 2016 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je standaard uitbetaald zodra je 67 jaar wordt. Je kunt

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016 Partner- en Wezenpensioen Versie 26-02-2016 Versie 26-02-2016 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering. Hierop

Nadere informatie

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Versie januari 2014 1 Inhoud Begrippenlijst 3 Voorwoord 4 1. Uw pensioenregeling 5 1.1. Wat is pensioen? 5 1.2. Inleiding

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie

Partner- en Wezenpensioen. Versie Partner- en Wezenpensioen Versie 25-04-2017 Versie 25-04-2017 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie