Nieuwe Business Modellen: ontwikkeld door gedreven wereldverbeteraars?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe Business Modellen: ontwikkeld door gedreven wereldverbeteraars?"

Transcriptie

1 Nieuwe Business Modellen: ontwikkeld door gedreven wereldverbeteraars? In dit artikel wordt inzicht gegeven in motieven voor duurzame initiatieven. De wereld is in beweging. Het is duidelijk dat de transitie naar meer duurzaamheid noodzakelijk is en we zien ook een groeiende groep van mensen die daadwerkelijk duurzame initiatieven initieert. Maar waarom starten mensen eigenlijk duurzame initiatieven? Om hier antwoord op te kunnen geven is er in de vorm van een masterthesis onderzoek naar gedaan. In het onderzoek is een vergelijking gemaakt met motieven voor ondernemerschap, zijn vervolgens veertien initiatiefnemers van bestaande initiatieven geïnterviewd en hebben ten slotte 519 inwoners van Overijssel gereageerd op een online vragenlijst. De belangrijkste conclusie? Een overvloed aan passie, eigen normen en waarden naleven, de grote behoefte om zelf bij te dragen aan een betere wereld en vooral het belang van WIJ in plaats van IK zijn belangrijke motieven om een duurzaam initiatief te starten. Tekst: Loes Dijkhuis-Alferink en Jan Jonker Wij zijn aan zet om de wereld te verbeteren De wereld zal lijden, als ze dat al niet doet is een uitspraak van Ban Ki- Moon, secretaris generaal van de Verenigde Naties naar aanleiding van het klimaatrapport dat het IPCC in maart 2014 publiceerde 1. Uit dit rapport blijkt dat er steeds meer signalen zijn dat er sprake is van structurele, hardnekkige problemen in de maatschappij. Wereldwijd is er een combinatie van crises te zien: een financiële crisis, een energiecrisis en de klimaatcrisis. Al deze problemen lijken te zijn ontstaan door de manier waarop wij onze maatschappij hebben georganiseerd, namelijk een systeem dat is gericht op economische ontwikkeling en groei. Onze financiële en ecologische footprint is enorm, waardoor het klimaat is aangetast, en als we nu niet veranderen dan zullen de gevolgen een enorme impact hebben op onze maatschappij. De economische groei zal vertragen, het bestrijden van armoede zal moeilijk worden en onze voedselzekerheid zal verminderen. Tegelijkertijd zijn er ook tekenen te zien van een transitie naar een nieuwe economie met nieuwe vormen van ondernemen en organiseren. Er zijn steeds grotere groepen van mensen zichtbaar die zelf willen veranderen; groepen of zelfs hele gemeenschappen die met elkaar aan de slag gaan en nieuwe duurzame initiatieven ontplooien. Een actueel voorbeeld hiervan is de opkomst van de deeleconomie, waarin auto s (Autodelen Zwolle), boormachines (Peerby), maar ook ideeën en kennis, zonder tussenkomst van geld, maar op basis van wederkerigheid

2 met elkaar gedeeld worden. Daarnaast zien we ook initiatieven die gebaseerd zijn op samenwerking of zelfproductie, initiatieven die de maximale herbruikbaarheid van producten en grondstoffen als uitgangspunt hebben, zoals een aannemer die sloopafval gebruikt bij de bouw van nieuwe huizen (aannemersbedrijf Dijkhuis). Tenslotte zijn er initiatieven zichtbaar waarbij producten gebruikt worden zonder dat de gebruiker ze bezit. Zo kopen we dan bijvoorbeeld geen spijkerbroek meer, maar betalen nog slechts voor de periode dat de spijkerboek gedragen wordt. Daarna gaat de spijkerbroek retour, zodat deze hergebruikt kan worden (Lease a Jeans). Nieuwe verdienmodellen: sympathiek en vaak aan de keukentafel ontstaan Veel van de duurzame initiatieven die hierboven worden genoemd, hebben een vernieuwend transactieconcept (delen, creëren, ruilen, lenen en sparen) en worden onder andere daarom door Jonker 2 gedefinieerd als een Nieuw Business Model. Maar Nieuwe Business Modellen (NBMs) onderscheiden zich niet alleen door het verdien- of transactiemodel, maar ook doordat ze een vernieuwende waardepropositie hebben 3. Het gaat bij dit soort initiatieven niet om geld (alleen), maar om het organiseren van wat maatschappelijk gezien van waarde is. In deze tijd is dat niet alleen geld, het kan ook tijd, energie of bijvoorbeeld kennis zijn. Jonker noemt dit ook wel meervoudige waardecreatie. Daarnaast zien we dat dit soort initiatieven veelal collectief georganiseerd worden en dat de gecreëerde waarde met elkaar gedeeld wordt. De afgelopen jaren is er door Jonker van de Radboud Universiteit veelvuldig onderzoek gedaan naar deze NBMs. Wat opvalt in de onderzoeken is dat het bij veel initiatieven gaat om sympathieke keukentafelinitiatieven met een onprofessionele aanpak, die vaak niet in staat blijken te zijn om continuïteit op de langere termijn te waarborgen. Deze onprofessionele aanpak zorgt ervoor dat initiatiefnemers veelal niet weten om te gaan met hindernissen die genomen moeten worden en tegenslagen die zich aandienen. Daardoor verdwijnen initiatieven vaak al na een korte periode of blijft het zelfs alleen maar bij een goed idee. Toch zijn er ook voorbeelden van initiatiefnemers die een duurzaam initiatief zijn gestart en die dat succesvol voortzetten, ondanks hindernissen, tegenslagen en een eventuele onprofessionele aanpak. Waarom deze initiatieven wel succesvol zijn en anderen juist niet, is vooralsnog onduidelijk. Het bestaande onderzoek naar NBMs geeft hier geen antwoord op. Maar onderzoek naar de totstandkoming van ondernemerschap veronderstelt dat persoonlijke motieven de verklarende factor zijn 4. Motivatie lijkt namelijk de beste voorspeller te zijn voor het starten en in stand houden van een onderneming. Om antwoord te kunnen geven op de vraag wat mensen beweegt om een duurzaam initiatief te starten en waardoor ze het volhouden, is daarom in het onderzoek gevraagd naar hun motieven. Stimulering van duurzame initiatieven noodzakelijk Het belang van motivatie- onderzoek bij duurzame initiatieven is niet alleen omdat bestaand onderzoek daar vooralsnog geen inzicht in geeft. Het is vooral ook van belang omdat met die kennis potentiële nieuwe initiatiefnemers gestimuleerd kunnen worden, wat weer van belang is voor het verder verduurzamen van de samenleving. Volgens het VNG rapport Van eerste overheid naar eerst de burger 5 wordt beschreven dat steun vanuit overheden en andere instanties eraan kunnen bijdragen om dit soort sympathieke

3 burgerinitiatieven te stimuleren en succesvol te laten zijn. Echter Hajer omschrijft in zijn rapport De Energieke Samenleving 6 dat de initiatiefrijke autonome burgers en vernieuwende bedrijven juist wantrouwen ervaren tegen overheidsinitiatieven, vanwege de gedachte dat overheden hun eigen handelen zullen beperken. Kortom, de uitdaging ligt in dit geval dus niet alleen in het waarborgen van de continuïteit van duurzame initiatieven, maar ook in het op een goede manier mobiliseren van nieuwe initiatieven. Daarvoor is het van belang dat de overheden en andere instanties meer aansluiting zoeken bij wat mensen beweegt om duurzame initiatieven te starten. Vroeger draaide alles om het eigen belang, maar tijden veranderen Om te achterhalen wat mensen motiveert is in drie fasen onderzoek gedaan. Uit bestaande literatuur 7 8 over klassieke business modellen blijkt dat mensen gemotiveerd worden door extrinsieke motieven zoals economische groei, macht, imago en reputatie. Daarnaast wordt verondersteld dat vertrouwen in eigen kennis en kunde en de mate waarin iemand gelooft in eigen invloed, bepalen of mensen ondernemend gedrag ontplooien. Meer recent onderzoek naar duurzame vormen van ondernemerschap toont daarentegen juist aan dat met name intrinsieke motieven die vanuit de persoon zelf komen meer van invloed zijn op ondernemerschap dan extrinsieke motivatie. Mogelijke verklaring hiervoor is dat wanneer mensen bij de intentie om een onderneming te starten autonomie, eigen verantwoordelijkheid en verbondenheid met anderen ervaren, meer intrinsiek gemotiveerd zijn om daadwerkelijk te starten. Daarnaast wordt vooral de laatste jaren steeds vaker verondersteld dat intrinsieke motivatie sterker van invloed is omdat mensen vanuit hun grote passie handelen. Passie krijgt in recent onderzoek 9 naar motivatie bij ondernemerschap steeds meer aandacht, omdat passie een stimulerend effect heeft om problemen en obstakels te overwinnen, waardoor mensen bereid zijn hun tijd en energie te investeren in activiteiten die niet direct het eigen belang dienen. Literatuuronderzoek naar de verschillende duurzame vormen van ondernemerschap heeft vervolgens ook inzicht gegeven in wat de onderliggende intrinsieke motieven zijn. Hieruit blijkt dat bij vrijwel alle vormen van duurzaam ondernemerschap het moreel verantwoordelijkheidsgevoel van mensen om bij te dragen aan een leefbare wereld en de behoefte om onbaatzuchtig het welzijn van anderen te verbeteren, motieven zijn voor duurzaam ondernemerschap. Maar ook passie en persoonlijke overtuigingen spelen een duidelijke rol. Duurzame groene ondernemers zijn bijvoorbeeld sterk toegewijd aan de omgeving. Doordat zij zo gepassioneerd zijn met betrekking tot het milieu, is bijvoorbeeld het nastreven van eigen rijkdom niet eens aanvaardbaar, als het negatieve invloed heeft op het milieu en de samenleving. Sociale ondernemers streven daarentegen vanuit hun idealisme naar sociale veranderingen en hervormingen. Kortom bij veel duurzame ondernemers gaat het dus niet alleen om goed te willen doen, maar vanuit een soort wereldverbeteraarsgevoel draait het bij velen meer nog om het hebben van maatschappelijke impact. Wat maakt een duurzaam initiatief wenselijk? Twee andere onderzoekers, Mair en Noboa 10, hebben ook onderzoek gedaan naar wat mensen aanzet tot duurzaam (sociaal) ondernemend gedrag. De belangrijkste aspecten van hun theorie

4 is dat stabiele individuele kenmerken en situationele factoren geen directe invloed hebben op intenties en gedrag, maar een indirecte invloed via gepercipieerde wenselijkheid en haalbaarheid. Bij gepercipieerde wenselijkheid kun je denken aan hoe aantrekkelijk je het vindt om een duurzaam initiatief te starten en bij gepercipieerde haalbaarheid gaat het erom in hoeverre iemand er van overtuigd is dat hij of zij een duurzaam initiatief kan starten. Mair en Noboa maken bij gepercipieerde wenselijkheid vervolgens onderscheid tussen emotionele motieven, zoals empathie, en cognitieve motieven, waaronder morele verantwoordelijkheid. Bij gepercipieerde haalbaarheid draait het om persoonlijke invloed en externe invloed, zoals sociale steun. Het model van Mair en Noboa is als uitgangspunt genomen voor de tweede fase van het onderzoek, het interviewen van veertien initiatiefnemers van bestaande NBMs. Zeven van de veertien initiatieven zijn landelijke initiatieven, waaronder Peerby, Women on Wings, Floow2, Greencrowd, Duurzom, Beebox en Foodsharing. De overige zeven initiatieven zijn Overijsselse initiatieven zoals Sporthal Luttenberg, Autodelen Zwolle, Binnenste Buiten Bos, Lucy in the Sky, Endebuurt, Groen&Wel en Duurzaam Hoonhorst. De tweede fase was bedoeld om te achterhalen wat de initiatiefnemers heeft gemotiveerd om een initiatief te starten, wat er voor zorgt dat ze doorgaan met het initiatief en wat de voorwaarden waren om te starten. In overeenstemming met de literatuur bleek uit de interviews dat passie ook een belangrijk motief is voor initiatiefnemers. Eén van de initiatiefnemers omschreef het als volgt: Dit is wat ik het liefste wil doen. Je werkt dan wel heel hard en je krijgt niet veel betaald. Maar wat je er voor terugkrijgt is dat je werkt voor iets waar je heel erg in gelooft. En dat zorgt er voor dat je niet overspannen raakt. Integendeel, het geeft je zelfs energie. Passie is echter meer dan alleen iets leuk vinden en er energie van krijgen; het heeft ook te maken met het gevoel betekenisvol willen zijn, waaraan sommige initiatiefnemers zelfs verslaafd bleken te zijn. Je voelt je een superheld, omdat je weet dat een ander met jouw idee nu eindelijk dat schilderijtje aan de muur krijgt. Maar de reden waarom passie zo expliciet benoemd wordt heeft ook te maken met het feit dat passie een stimulerend effect lijkt te hebben op het positief kunnen omgaan met tegenslagen. Het vergroot de wilskracht van de initiatiefnemers. Naast passie blijken persoonlijke normen, waarden en overtuigingen een soort overkoepelend motief. De behoefte om een initiatief te starten wordt vergroot wanneer de huidige (maatschappelijke) situatie niet overeenkomt met eigen overtuigingen en idealen of wanneer mensen zich sterk verbonden voelen met de omgeving en zien dat mensen in de omgeving hulp nodig hebben. Bij alle initiatiefnemers bleek sprake te zijn van het streven naar consensus tussen eigen normen, waarden en overtuigingen en wat ze in de maatschappij ervaren. Ik vind het echt een schandaal dat er mensen op deze wereld honger lijden, laat staan er mogelijk door dood gaan. In de tijd waarin we leven vind ik dat echt niet kunnen. En dan zijn er allerlei mogelijkheden en mijn initiatief is dan een

5 route die prettig voelt voor mij. Geld, tijd en andere factoren die het bestaan van een duurzaam initiatief voorspellen Wie denkt dat geld nog altijd een rol speelt, heeft gelijk. De vraag is echter welke rol. De geïnterviewde initiatiefnemers bevestigen allemaal dat persoonlijke rijkdom geen doel op zich is. Geld blijkt bij initiatiefnemers vooral een middel te zijn voor bedrijfscontinuïteit, doorontwikkeling en voor levensonderhoud. Dat laatste blijkt een soort basisvoorwaarde, net zoals voldoende tijd. Als ik zeker zou zijn dat ik elke maand een bedrag zou ontvangen waarmee ik mijn gezin zou kunnen onderhouden, dan zou ik mij volledig inzetten voor dit soort initiatieven. In de derde en laatste fase van het onderzoek is nogmaals op grote schaal getoetst wat de motieven zijn voor het initiëren van duurzame initiatieven. Alleen ditmaal was het doel te onderzoeken of er onderscheid gemaakt kan worden tussen wat initiatiefnemers en potentiële initiatiefnemers motiveert om een duurzaam initiatief te starten. Belangrijkste bevinding uit dit deel is dat er verschillen lijken te zijn tussen initiatiefnemers en niet- initiatiefnemers. De resultaten uit de online vragenlijst laten zien dat bepaalde factoren zoals het hebben van voldoende geld en vertrouwen uit de omgeving, sterker van invloed zijn op potentiële initiatiefnemers dan op initiatiefnemers van bestaande duurzame initiatieven. Zo blijkt dat mensen die nog moeten starten met een initiatief meer behoefte lijken te hebben aan voldoende financiële zekerheid en vertrouwen vanuit de omgeving. Terwijl initiatiefnemers van bestaande initiatieven zich daar niet meer zo druk over maken. Zij vertrouwen daarentegen veel meer op hun eigen kennis en kunde en vinden vooral steun door samen te werken met anderen. De resultaten komen daarmee overeen met de literatuur, zoals het VNG rapport 11 dat beschrijft dat drie van de zes drempels die mensen tegenhouden om een initiatief te starten en succesvol voort te zetten, te maken hebben met sociale steun in de vorm van aandacht, erkenning of betrokkenheid. Is het een kwestie van persoonlijkheid of procesmatig gedrag? Ook als het gaat om wat mensen motiveert om een duurzaam initiatief te starten, zijn er verschillen in prioritering aan te wijzen tussen potentiële initiatiefnemers en de initiatiefnemers. Bij beide groepen zijn passie en betekenisvol zijn voor anderen belangrijke motieven. Echter, het belangrijkste motief voor potentiële initiatiefnemers is het doen van dingen conform eigen normen, waarden en overtuigingen en daarbij het liefst dingen doen onafhankelijk van anderen. Hoewel het goed is te weten dat deze verschillen er zijn, roept het ook gelijk vragen op. Want waarom zijn nou juist deze motieven belangrijk voor potentiële initiatiefnemers? Een eerste mogelijke verklaring hiervoor is dat potentiële initiatiefnemers zich nog in een fase bevinden waarin bewustzijn zich ontwikkeld en mensen vooral geactiveerd worden door situaties die niet conform hun eigen normen, waarden en overtuigingen zijn. Initiatiefnemers zijn mogelijk deze fase al voorbij. Er is bij hen al sprake van bewustzijn en zij willen dan ook daadwerkelijk aan de slag. Niet alleen om een situatie te verenigen met hun persoonlijke waarden, maar ook op basis van hun gevoel. Een tweede verklaring is dat de verschillen

6 ontstaan door verschil in persoonlijkheid. Neem als voorbeeld de behoefte aan financiële zekerheid. Al eerder werd aangegeven dat potentiële initiatiefnemers sterker de behoefte hebben aan financiële zekerheid. Het zou kunnen zijn dat naarmate een idee concreter wordt, de behoefte aan voldoende financiële zekerheid meer naar de achtergrond verschuift (proces). Of dat mensen voor wie geld minder een issue is, vaker ook echt hun idee uitvoeren (persoonlijkheid). We moeten echter niet vergeten dat ook andere omstandigheden hier een rol kunnen spelen, zoals het hebben van een grote financiële buffer of een partner met een stabiel inkomen dat hoog genoeg is. Een groot maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel vergroot de intentie Tot slot toont het onderzoek ook motivatie- verschillen aan tussen mensen met en zonder intentie om in de toekomst bij te dragen aan een duurzaam initiatief. Bij mensen met een intentie om een duurzaam initiatief te starten speelt het maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel een grote rol. Je maatschappelijk verantwoordelijk voelen en willen bijdragen aan het oplossen van problemen scoort bij deze groep in vergelijking met mensen zonder intentie of twijfelaars een stuk hoger. Daarmee wordt eigenlijk bevestigd wat in de literatuur al werd verondersteld, namelijk dat maatschappelijk impact willen hebben niet alleen een motief is voor het starten van een duurzaam initiatief, maar mogelijk de intentie van mensen kan vergroten om in de toekomst een duurzaam initiatief te starten. Wat kunnen we nu concluderen? De reden waarom er onderzoek is gedaan naar motieven om Nieuwe Business Modellen te starten, was omdat met kennis over motivatie potentiële initiatiefnemers beter gestimuleerd kunnen worden. Uit dit onderzoek blijkt dat er meerdere factoren mensen aanzetten tot het starten van een duurzaam initiatief en dat deze motieven verschillen tussen initiatiefnemers en potentiële initiatiefnemers: Overzicht belangrijkste motieven Initiatiefnemers Potentiële initiatiefnemers Impact willen hebben Persoonlijke normen, en het oplossen van waarden en overtuigingen problemen Voor beide groepen zijn passie en betekenisvol willen zijn belangrijke motieven, maar dit geldt wel in sterkere mate voor initiatiefnemers Conclusie: maatschappelijk belang vs. eigen belang bepaalt het al dan niet doorzetten van het initiatief. Het bovenstaand overzicht laat zien dat er een verschil is tussen maatschappelijk belang en eigen belang. Waar bij initiatiefnemers het maatschappelijk belang voorop staat, scoren potentiële initiatiefnemers juist hoog op persoonlijke normen, waarden en overtuigingen. Maar voor beide groepen heeft het belang om een duurzaam initiatief te starten te maken met het bereiken van consensus tussen eigen normen, waarden en overtuigingen en wat we om ons heen in de wereld zien. Het verschil lijkt vooral te zitten in het proces. Waar potentiële initiatiefnemers vooral gericht zijn op wat zij persoonlijk belangrijk vinden (eigen belang), benadrukken initiatiefnemers meer het maatschappelijk belang. Overheden en andere instanties zouden dus mensen verschillend kunnen benaderen op basis van hun beleving. Daarnaast blijkt dat het stimuleren van mensen

7 om een initiatief te starten ook te maken heeft met invloed proces en persoonlijkheid op motivatie te bepalen. het wegnemen van zoveel mogelijk drempels, zoals voldoende geld voor levensonderhoud en beschikbare tijd. Overzicht belangrijkste voorwaarden Initiatiefnemers Potentiële initiatiefnemers Persoonlijke invloed en Vertrouwen en steun van samenwerken anderen Financiële zekerheid speelt een belangrijkere rol voor potentiële initiatiefnemers dan voor initiatiefnemers. Conclusie: intern vertrouwen vs. externe zekerheden spelen een rol bij het al dan niet doorzetten van het initiatief. Hoewel de resultaten van het motivatie- onderzoek veronderstellen dat potentiële initiatiefnemers meer behoefte hebben aan zekerheden dan initiatiefnemers, zou vervolgonderzoek inzicht kunnen geven of dit een gevolg is van persoonlijkheid of proces. Die informatie is belangrijk zodat er gericht advies gegeven kan worden hoe bijvoorbeeld overheden of andere instanties duurzame initiatieven kunnen ondersteunen. Proces of persoonlijkheid Proces Persoonlijkheid Verschil in motivatie Verschil in motivatie hangt hangt af van waar men af van verschil in zich in het proces van persoonlijkheid (bijv. ondernemerschap behoefte aan zekerheid, bevindt (idee vs risico nemen, kansen zien realisatie) of juist beren op de weg) Conclusie: vervolgonderzoek noodzakelijk om

8 Referenties 1 IPCC. (2014). Climate Change 2014: impacts, adaptation, and vulnerability. Cambridge University Press. Retrieved from 2 Jonker, J. (2012). De zeven kenmerken van nieuwe businessmodellen. Management Executive, 10, Retrieved from 3 Jonker, J., Bijvoets, G., Blijleven, P., Dumortier, M., Franken, D., Hanssen, L., & Helvoort, J. Van. (2013). Nieuwe Business Modellen II; Niet alles van waarde is weerloos. (J. Jonker, Ed.). 4 Carsrud, A., & Brännback, M. (2011). Entrepreneurial Motivations: What do we still need to know? Journal of Small Business Management, 49(1), doi: /j x x 5 Brink, G. van den, & Schulz, M. (2013). Van eerste overheid naar eerst de burger. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Retrieved from https://www.google.nl/#q=vng+rapport+eerst+de+burger 6 Hajer, M. (2011). De energieke samenleving. Op zoek naar een sturingsfilosofie voor een schone economie. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. Retrieved from 7 Elfving, J., Brännback, M., & Carsrud, A. (2009). Toward a contextual model of entrepreneurial intentions. In A. Carsrud & M. Brännback (Eds.), Understanding the entrepreneurial mind (pp ). Springer New York. doi: / _2 8 Eckhardt, J. T., & Shane, S. A. (2003). Opportunities and entrepreneurship. Journal of Management, 29(3), doi: / Cardon, M. S., Foo, M.- D., Shepherd, D., & Wiklund, J. (2012). Exploring the heart: Entrepreneurial emotion is a hot topic. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(1), doi: /j x 10 Mair, J., & Noboa, E. (2003). Social entrepreneurship: How intentions to create a social enterprise get formed. Barcelona. Retrieved from E.pdf 11 Brink, G. van den, & Schulz, M. (2013). Van eerste overheid naar eerst de burger. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Retrieved from https://www.google.nl/#q=vng+rapport+eerst+de+burger

9 Over de auteurs Loes Dijkhuis- Alferink is studente aan de Universiteit Twente. Tijdens haar studie arbeid- en organisatiepsychologie is haar fascinatie voor psychologische aspecten van duurzaam ondernemen ontstaan. In haar werk bij het Trendbureau Overijssel en haar eigen onderneming Koe in de Kost probeert ze duurzaam ondernemen te stimuleren, dan wel zelf uit te voeren. Het onderzoek voor haar master thesis naar motieven voor duurzame initiatieven dat ze onder leiding van Prof. dr. Jan Jonker heeft uitgevoerd is dan ook een mooie aanvulling op haar andere werkzaamheden. Jan Jonker is hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Nijmegen School of Management van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is o.a. auteur van de groene bestseller Duurzaam Denken Doen (Kluwer, 2011), Werken aan de WEconomy (Kluwer, 2012) en Nieuwe Business Modellen: Samen werken aan Waardecreatie (Academic Service, 2014). Zijn onderzoek richt zich op nieuwe business modellen, strategie en organisatieverandering.

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

Wat beweegt initiatiefnemers van Nieuwe Business Modellen?

Wat beweegt initiatiefnemers van Nieuwe Business Modellen? Wat beweegt initiatiefnemers van Nieuwe Business Modellen? >> duurzame Een onderzoek naar motieven voor initiatieven Loes Dijkhuis-Alferink Master thesis Psychologie Universiteit Twente 2 Wat beweegt initiatiefnemers

Nadere informatie

Informatie over de deelnemers

Informatie over de deelnemers Tot eind mei 2015 hebben in totaal 45558 mensen deelgenomen aan de twee Impliciete Associatie Testen (IATs) op Onderhuids.nl. Een enorm aantal dat nog steeds groeit. Ook via deze weg willen we jullie nogmaals

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

For Love or Money? Vrijwilligers motiveren op lange termijn

For Love or Money? Vrijwilligers motiveren op lange termijn For Love or Money? Vrijwilligers motiveren op lange termijn Dr. Jemima Bidee Ontbijtsessies CJP/BILL, 2014 12-12-2014 pag. 1 Intro 12-12-2014 pag. 2 Intro Koecomfort: technologie, benadering Individuele

Nadere informatie

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Motivatie en Leerstijlenvragenlijst (MLV-H) D Demo. Naam. 5 januari 2014

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Motivatie en Leerstijlenvragenlijst (MLV-H) D Demo. Naam. 5 januari 2014 Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Motivatie en Leerstijlenvragenlijst (MLV-H) Status Voltooid Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres D Demo 5 januari 2014 D@Demo.com Inleiding Motivatie

Nadere informatie

Hybride Bankieren: Geld voor gevorderden

Hybride Bankieren: Geld voor gevorderden Hybride Bankieren: Geld voor gevorderden Den Haag, 21 november 2014 Nijmegen School of Management Jos Reinhoudt Patrick Schaap, Chriss van Pul Maarten Kros, Meike Kool Siham Soulami, Ceça Tosic Nahim Elsharif

Nadere informatie

Onderzoek naar de werving en het behoud van vrijwilligers toegepast op de theorie van Psychologisch Eigenaarschap.

Onderzoek naar de werving en het behoud van vrijwilligers toegepast op de theorie van Psychologisch Eigenaarschap. Onderzoek naar de werving en het behoud van vrijwilligers toegepast op de theorie van Psychologisch Eigenaarschap. Master thesis onderzoek van Mandy Ziel, Merel van der Mark & Chrisje Seijkens. Universiteit

Nadere informatie

Ben ik een ondernemer?

Ben ik een ondernemer? Ben ik een ondernemer? Dit artikel gaat over ondernemerschap. Met behulp van de vragenlijst kun je de mate van ondernemerschap in jezelf, jouw ondernemersgehalte, typeren. Als je hierop hoog scoort (en

Nadere informatie

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte.

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte. Een chronische en progressieve aandoening zoals multiple sclerose (MS) heeft vaak grote consequenties voor het leven van patiënten en hun intieme partners. Naast het omgaan met de fysieke beperkingen van

Nadere informatie

Systematische analyse van een casus met Soft Systems Methodologie. De vier stappen van SSM

Systematische analyse van een casus met Soft Systems Methodologie. De vier stappen van SSM De vier stappen van SSM FORMULIER 1 Beschrijving van de casus of situatie SSM Stap 1 Titel casus of situatie: RIJK PLAATJE Maak een tekening van de situatie: maak een plaatje van de betrokkenen, hun activiteiten,

Nadere informatie

Motieven en persoonlijkheid. Waarom doen mensen de dingen die ze doen?

Motieven en persoonlijkheid. Waarom doen mensen de dingen die ze doen? Motieven en persoonlijkheid Waarom doen mensen de dingen die ze doen? Motivatie psychologen vragen: Waarom doen mensen de dingen die ze doen? Motivatiepsychologen zoeken naar de motieven, de drijfveren

Nadere informatie

Aanvullende informatie onder

Aanvullende informatie onder Wat beweegt ons? Reiss Profile Europe B.V. is officieel partner en licentiehouder van de methode van Professor Dr. Steven Reiss Aanvullende informatie onder www.reissprofile.eu Zicht op de menselijke motivatie

Nadere informatie

Voorwoord. Erik Sterk Guido Walraven

Voorwoord. Erik Sterk Guido Walraven Voorwoord Erik Sterk Guido Walraven Ondernemende burgers in lokale gemeenschappen kunnen sociale, economische en ecologische impact hebben, zo is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. De verschillende

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

Voorwaarden die verandering in een organisatie bevorderen.

Voorwaarden die verandering in een organisatie bevorderen. De servicekwaliteit van uw restaurant of hotel verbeteren betekent starten met een veranderingsproces Prof. Em. Dr. W. Faché Klantentevredenheid is voor elke onderneming van fundamenteel belang. Immers

Nadere informatie

De sociale psychologie van waargenomen rechtvaardigheid en de rol van onzekerheid

De sociale psychologie van waargenomen rechtvaardigheid en de rol van onzekerheid Kees van den Bos De sociale psychologie van waargenomen rechtvaardigheid en de rol van onzekerheid In deze bijdrage wordt sociaal-psychologisch onderzoek naar sociale rechtvaardigheid besproken. Sociaal-psychologen

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

De rol van doeloriëntaties

De rol van doeloriëntaties Paul Preenen, Annelies van Vianen en Irene de Pater Uitdaging en motivatie: De rol van doeloriëntaties Als medewerkers uitdaging in hun werk ervaren, heeft dit positieve gevolgen voor henzelf en voor de

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een E-platform voor duurzaamheid in de Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan Rotmans hoogleraar transitie-management,

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

Naar nieuwe verhoudingen in het sociale domein: De facilitering van burgerinitiatieven. Bas Denters Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Twente

Naar nieuwe verhoudingen in het sociale domein: De facilitering van burgerinitiatieven. Bas Denters Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Twente Naar nieuwe verhoudingen in het sociale domein: De facilitering van burgerinitiatieven Bas Denters Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Twente 1 Crisis van sociaal beleid (2008) Tragiek van sociaal beleid:

Nadere informatie

Rapport Intake Loopbaantraject

Rapport Intake Loopbaantraject Rapport Intake Loopbaantraject Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 20/02/2015 Inleiding In het kader van een loopbaantraject hebt u een tweetal vragenlijsten ingevuld die u inzicht

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

LOOPBAAN-ANKERTEST. Wat zijn loopbaan-ankers? Welke baan past bij je?

LOOPBAAN-ANKERTEST. Wat zijn loopbaan-ankers? Welke baan past bij je? LOOPBAAN-ANKERTEST Welke baan past bij je? Waarom werk je? Welke aspecten motiveren je in jouw werk? Welke inhoudelijke zaken moet je werk bevatten zodat je het naar je zin hebt en met plezier en resultaat

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Skill Session TU/e 9-12-15: 9-12 uur

Skill Session TU/e 9-12-15: 9-12 uur Skill Session TU/e 9-12-15: 9-12 uur Op verzoek van deelnemers is deze powerpoint ter beschikking gesteld enkel voor eigen gebruik. Niets uit deze presentatie mag worden gereproduceerd en/of vermenigvuldigd

Nadere informatie

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email:

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email: Rapportage Zingeving Naam: Bea Voorbeeld Datum: 19.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 19.06.2015 / Zingeving (QZN) 2 Mens-zijn betekent verantwoordelijkheid nemen: het je ervan bewust zijn

Nadere informatie

Samenvatting derde rapport

Samenvatting derde rapport Samenvatting derde rapport Gronings Perspectief onderzoekt gezondheid, ervaren veiligheid en toekomstperspectief van bewoners in alle 23 Groningse gemeenten. Het onderzoek is een samenwerking tussen onderzoekers

Nadere informatie

Landelijke Database Nieuwe Business Modellen

Landelijke Database Nieuwe Business Modellen WEBSITES, LES-, WERK- & LEES- MATERIALEN Landelijke Database Nieuwe Business Modellen Status 10 augustus 2015 Inleiding Per 1 september 2015 start het project Landelijke Database Nieuwe Business Modellen

Nadere informatie

De impact van o.a. Balkenende IV en Rutte I & II moeten nog echt komen. 02-04-14. Een maatschappij met onzekere opgaven BEZUINIGEN?

De impact van o.a. Balkenende IV en Rutte I & II moeten nog echt komen. 02-04-14. Een maatschappij met onzekere opgaven BEZUINIGEN? Duurzaamheid Organiseren Over Ondernemerschap Nieuwe Business Modellen en Transitie Provinciehuis 04.04.14, Utrecht Prof. Dr. Jan Jonker Nijmegen School of Management Radboud University Nijmegen www.nieuwebusinessmodellen.info

Nadere informatie

Wereldproblemen te lijf met business modellen

Wereldproblemen te lijf met business modellen INTERVIEW tekst: Maarten van der Schaaf Wereldproblemen te lijf met business modellen Marcello Palazzi behoort al decennia tot de voorhoede van het mondiale duurzame bedrijfsleven. Samen met Leen Zevenbergen

Nadere informatie

31-10-13. Werken aan de WEconomy Benelux Conferentie 21 oktober 2013 - Apeldoorn. Welkom bij een samenleving in transitie. Zo dachten we dat het zat

31-10-13. Werken aan de WEconomy Benelux Conferentie 21 oktober 2013 - Apeldoorn. Welkom bij een samenleving in transitie. Zo dachten we dat het zat Werken aan de WEconomy Benelux Conferentie 21 oktober 2013 - Apeldoorn Prof. Dr. Jan Jonker Hoogleraar Duurzaam Ondernemen Nijmegen School of Management Radboud University Nijmegen Welkom bij een samenleving

Nadere informatie

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Factoren Alle studenten die zich vooraanmelden via Studielink krijgen een online vragenlijst aangeboden via een link die in de aanmeldingsprocedure van Studielink

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Kapitaliseren van verborgen potentieel

Kapitaliseren van verborgen potentieel Kapitaliseren van verborgen potentieel Een nieuw perspectief op accounting & control Dr. Kees Tillema Kies je nummer 1. Ik houd van.... Mensen! Contact maken, samenwerken, Luisteren naar bezwaren, Anderen

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/112245

Nadere informatie

INTERVIEWPROTOCOL KLAVERBBLAD BUSINESS MODEL CANVAS

INTERVIEWPROTOCOL KLAVERBBLAD BUSINESS MODEL CANVAS Landelijke Database Nieuwe Business Modellen in de WEconomy INTERVIEWPROTOCOL KLAVERBBLAD BUSINESS MODEL CANVAS Versie: 08 augustus 2015 INTRODUCTIE In Nederland zijn honderden, misschien wel duizenden

Nadere informatie

ZORG om ZORG Anders leren organiseren in tijden van transitie

ZORG om ZORG Anders leren organiseren in tijden van transitie ZORG om ZORG Anders leren organiseren in tijden van transitie 26.11.14, Veroz Jaarcongres ABN-AMRO Amsterdam Prof. Dr. Jan Jonker Nijmegen School of Management Radboud University Nijmegen www.nieuwebusinessmodellen.info

Nadere informatie

Autisme en speciale interesses: punt van zorg of kracht? Dr Rosa Hoekstra, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King s College London

Autisme en speciale interesses: punt van zorg of kracht? Dr Rosa Hoekstra, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King s College London Autisme en speciale interesses: punt van zorg of kracht? Dr Rosa Hoekstra, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King s College London Overzicht Autisme en speciale interesses Motivatie achter

Nadere informatie

Motivatie: presteren? Of toch maar leren?

Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Arjan van Dam Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Een van de lastigste opgaven van managers is werken met medewerkers die niet gemotiveerd zijn. Op zoek naar de oorzaken van het gebrek aan motivatie,

Nadere informatie

VOORBEELDRAPPORT PRESTATIEMOTIEVENTEST VOOR STUDEREN

VOORBEELDRAPPORT PRESTATIEMOTIEVENTEST VOOR STUDEREN VOORBEELDRAPPORT PRESTATIEMOTIEVENTEST VOOR STUDEREN Respondent: J. de Vries (voorbeeld) E-mailadres: jdevries@example.com Geslacht: Man Leeftijd: 16 Opleidingsniveau: havo Vergelijkingsgroep: Jongeren

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Interview. We moeten ophouden met klagen en duurzaamheid vanuit een positief oogpunt bekijken

Interview. We moeten ophouden met klagen en duurzaamheid vanuit een positief oogpunt bekijken Interview We moeten ophouden met klagen en duurzaamheid vanuit een positief oogpunt bekijken Door: Marlou Dahmen Een geboren ondernemer, een gedreven persoon en een gevoelsmens. Haar enthousiasme en passie

Nadere informatie

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention Samenvatting Wesley Brandes MSc Introductie Het succes van CRM is volgens Bauer, Grether en Leach (2002) afhankelijk van

Nadere informatie

Test: carrière-ankers

Test: carrière-ankers Test: carrière-ankers Wat is de reden dat je werkt? Wat motiveert je in je werk? Welke elementen moeten je werk bevatten om het je echt naar de zin te maken zodat je met plezier en productief kunt functioneren?

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS 2016 Leonie Jansen 2016 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19934 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Pat El, Ron Jonathan Title: Lost in translation : congruency of teacher and student

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Beinvloeding van glossylezers door middel van persuasive design.

Beinvloeding van glossylezers door middel van persuasive design. Beinvloeding van glossylezers door middel van persuasive design. Fleur Bukman User Experience Design - Seminar CMD - jaar 3 Studentnummer: 1618817 Docent: Hans Kemp Mei 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3

Nadere informatie

Inhoud Wat is franchise... 3 Franchise is een vorm van samenwerking... 3 Taakverdeling franchisenemer en franchisegever... 3 Gemeenschappelijk doel

Inhoud Wat is franchise... 3 Franchise is een vorm van samenwerking... 3 Taakverdeling franchisenemer en franchisegever... 3 Gemeenschappelijk doel ` Wat is Franchise Inhoud Wat is franchise... 3 Franchise is een vorm van samenwerking... 3 Taakverdeling franchisenemer en franchisegever... 3 Gemeenschappelijk doel van de franchisenemer en franchisegever...

Nadere informatie

Voorwaarden voor gedragsverandering

Voorwaarden voor gedragsverandering Voorwaarden voor gedragsverandering Naast het geven van adviezen of instructies (wat kan ik precies doen?) en het veranderen van de omgeving, indien mogelijk, (het wordt me gemakkelijk gemaakt) is het

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject Resultaten Het Nieuwe Werken Barometer Auteurs: Nynke Willemsen en Sawan Bruins Eurogroup Consulting Oktober 2013 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Taal en communicatie - profielwerkstuk

Taal en communicatie - profielwerkstuk Taal en communicatie profielwerkstuk Op weg naar een onderzoek Op weg naar een onderzoeksverslag Als voorbeeld: een experimenteel onderzoek: de kracht van Twitter je kunt me volgen op Twitter: @roblepair

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen Vodo50 Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Aanleiding Nederland en Groningen moeten het voor de groei van de economie vooral hebben van actieve

Nadere informatie

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Quality needs diversity 1. Inleiding Deze richtlijnen zijn een uitwerking van de kernwaarde Ruimte voor talent en groei voor iedereen, onderdeel

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy

Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy DOCENTENINSTRUCTIE Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy V3, 1 september 2015 Hierbij een korte handleiding voor docenten die met hun studenten gaan werken in het kader van het project Landelijke

Nadere informatie

OM JEZELF TE BLIJVEN, MOET JE VERANDEREN (J. BRANSEN) CONCEPTUEEL ONTWERP. X Methoden van Organisatieonderzoek. Voorbereiding op de masterthesis

OM JEZELF TE BLIJVEN, MOET JE VERANDEREN (J. BRANSEN) CONCEPTUEEL ONTWERP. X Methoden van Organisatieonderzoek. Voorbereiding op de masterthesis OM JEZELF TE BLIJVEN, MOET JE VERANDEREN (J. BRANSEN) CONCEPTUEEL ONTWERP Voorbereiding op de masterthesis X Methoden van Organisatieonderzoek P a g i n a 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 0 1. Conceptueel

Nadere informatie

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober 2017 Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Managementsamenvatting In het kader van de totstandkoming van het

Nadere informatie

Geluksgevoel hangt meer af van je mentale vermogen dan van wat je overkomt

Geluksgevoel hangt meer af van je mentale vermogen dan van wat je overkomt "Geluk is vooral een kwestie van de juiste levenshouding" Geluksgevoel hangt meer af van je mentale vermogen dan van wat je overkomt Ons geluk wordt voor een groot stuk, maar zeker niet alleen, bepaald

Nadere informatie

Privacy. Bedreigingen en kansen voor bedrijven en consumenten. F.T. Beke M.Sc. Prof. dr. P.C. Verhoef. Rapport RUGCIC-2015-01 ISBN 978-90-367-7638-7

Privacy. Bedreigingen en kansen voor bedrijven en consumenten. F.T. Beke M.Sc. Prof. dr. P.C. Verhoef. Rapport RUGCIC-2015-01 ISBN 978-90-367-7638-7 Privacy Bedreigingen en kansen voor bedrijven en consumenten F.T. Beke M.Sc. Prof. dr. P.C. Verhoef Rapport RUGCIC-2015-01 ISBN 978-90-367-7638-7 CIC 2 Inhoudsopgave Samenvatting pag. 3 Wat is privacy?

Nadere informatie

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Conclusies en aanbevelingen op basis van jaarlijks onderzoek naar studiekeuze en studiesucces Jules Warps ResearchNed mei 2012 2012 ResearchNed

Nadere informatie

Hoe autonomie-ondersteunend werkt een docent binnen honoursonderwijs? Tineke Kingma Elanor Kamans Marjolein Heijne-Penninga Marca Wolfensberger

Hoe autonomie-ondersteunend werkt een docent binnen honoursonderwijs? Tineke Kingma Elanor Kamans Marjolein Heijne-Penninga Marca Wolfensberger Hoe autonomie-ondersteunend werkt een docent binnen Tineke Kingma Elanor Kamans Marjolein Heijne-Penninga Marca Wolfensberger Fellow onderzoeker Adviseur en coördinator 2 Opzet onderzoekspresentatie 1.

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

23-05-15. SAMENWERKEN Voedsel. Keten. Transitie ONZEKERE TIJDEN. ALLES IS ER, toch? Politics Markets. Society

23-05-15. SAMENWERKEN Voedsel. Keten. Transitie ONZEKERE TIJDEN. ALLES IS ER, toch? Politics Markets. Society SAMENWERKEN Voedsel. Keten. Transitie Greenport WestLand - OostLand 21.05.15, Bleiswijk Prof. Dr. Jan Jonker Nijmegen School of Management Radboud University Nijmegen Chaire Pierre de Fermat, TBS, Toulouse

Nadere informatie

Waste Away Challenge. www.urbanseeds.nl. www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl. T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1

Waste Away Challenge. www.urbanseeds.nl. www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl. T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1 www.urbanseeds.nl Waste Away Een afvalstrijd tussen middelbare scholen www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1 Waste Away De Waste Away is het startpunt voor middelbare

Nadere informatie

Luisteren: Elke taaluiting is relevant

Luisteren: Elke taaluiting is relevant Emma van Bijnen ADR Instituut 1 Luisteren: Elke taaluiting is relevant Niet de directe betekening van de bijdrage, maar de intentie van de spreker Er zijn ontelbaar veel verschillende dingen die partijen

Nadere informatie

Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk

Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk Rapport gebaseerd op de resultaten van een documentanalyse en enquête binnen de pedagogische civil society Hoe te verwijzen

Nadere informatie

Waardecreatie op scherp

Waardecreatie op scherp Inleiding Waardecreatie op scherp Focus voor verbetering van professionele dienstverlening Jos van Dam, strategisch adviseur Hoe kan het dat je levert wat is afgesproken en de klant toch niet helemaal

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging binnen of buiten Familieverband Mirjam van Praag Hoogleraar Ondernemerschap en organisatie (UvA) Wetenschappelijk directeur ACE

Bedrijfsopvolging binnen of buiten Familieverband Mirjam van Praag Hoogleraar Ondernemerschap en organisatie (UvA) Wetenschappelijk directeur ACE Bedrijfsopvolging binnen of buiten Familieverband Mirjam van Praag Hoogleraar Ondernemerschap en organisatie (UvA) Wetenschappelijk directeur ACE SIRET jaarcongres 13-9-2013 Amsterdam Actueel Oud-ondernemers

Nadere informatie

Huiswerk, het huis uit!

Huiswerk, het huis uit! Huiswerk, het huis uit! Een explorerend onderzoek naar de effecten van studiebegeleiding op attitudes en gedragsdeterminanten en de bijdrage van de sociale- en leeromgeving aan deze effecten Samenvatting

Nadere informatie

NVAB-richtlijn blijkt effectief

NVAB-richtlijn blijkt effectief NVAB-richtlijn blijkt effectief Nieuwenhuijsen onderzocht de kwaliteit van de sociaal-medische begeleiding door bedrijfsartsen van werknemers die verzuimen vanwege overspannenheid, burn-out, depressies

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

Let s motivate the patient

Let s motivate the patient LET S MOTIVATE THE PATIENT Melissa.Ooms@Ugent.be Let s motivate the patient 1. Wat is motivatie? 2. Het belang van motivationele gespreksvoering (MG) 3. Theoretische achtergrond 4. Basisprincipes in MG

Nadere informatie

Sociale relaties en welzijn

Sociale relaties en welzijn EENZAAMHEID EN SOCIAAL ISOLEMENT: ACHTERGRONDEN EN AANPAK Onderwerpen Functies van sociale relaties Sociale kwetsbaarheid Achtergronden en gevolgen Knelpunten in de aanpak Elementen van een succesvolle

Nadere informatie

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers Iedereen sterk Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers JANUARI 2016 Veranderen moet veranderen Verandering is in veel gevallen een top-down proces. Bestuur en management signaleren

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. E.I. rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 23 oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel OPQ. E.I. rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 23 oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profiel OPQ E.I. rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 23 oktober 2013 www.ceb.shl.com Inleiding Kennis van de eigen emoties, het onderkennen van andermans emoties en het omgaan met relaties kunnen

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

WEconomy Werkplaats. Initiatiefnemers Henry Mentink, Ellen van Dongen t Veerhuis, Varik 23-08-2015

WEconomy Werkplaats. Initiatiefnemers Henry Mentink, Ellen van Dongen t Veerhuis, Varik 23-08-2015 WEconomy Werkplaats Een open formule voor crowd-thinking en co-creatie, waarin de initiatiefnemers er borg voor staan, dat de kwaliteit in lijn is met de bron het werk van Prof. Jan Jonker, Radboud Universiteit

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar door Rob van de Star Inhoudsopgave Voorwoord...3 Hoe willen we werken?...4 De stem van onze "klant"...5 De buurt als ons anker...6 Copyright 2014, Croqqer

Nadere informatie

Jonge ambtenaar van het jaar

Jonge ambtenaar van het jaar Verkiezing opent vele deuren voor Katherine Diaz Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motiva Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motivatie voor het werk, bewustwording tijdens en kansen na het

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 28, 29 en 30 juni 2017 te Antwerpen

Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 28, 29 en 30 juni 2017 te Antwerpen Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 8, 9 en 0 juni 017 te Antwerpen Melline Huiskamp (Iselinge Hogeschool), Emmy Vrieling (Open Universiteit) en Iwan Wopereis (Open Universiteit) Titel: Waardevol

Nadere informatie

Coach, docent, coördinator

Coach, docent, coördinator BUSINESS MODEL CANVAS Start Up Factory Bart Sutorius Sheets 27 augustus & 3 september 2015 Coach, docent, coördinator minor Ondernemerschap ACE-HvA minor Entrepreneurship ACE-UvA Snelkookpanweekend medewerkers

Nadere informatie

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Inleiding De mate van vertrouwen van burgers in de overheid en maatschappelijke instellingen werd al vaker de toetssteen van de democratie genoemd: daalt

Nadere informatie

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Respondent: Johan den Doppelaar Email: info@123test.nl Geslacht: man Leeftijd: 37 Opleidingsniveau: hbo Vergelijkingsgroep: Nederlandse beroepsbevolking

Nadere informatie

Pedagogisch contact. Verbondenheid door aanraken. De lichamelijkheid van pedagogisch contact. Simone Mark

Pedagogisch contact. Verbondenheid door aanraken. De lichamelijkheid van pedagogisch contact. Simone Mark Pedagogisch contact Verbondenheid door aanraken Simone Mark Mag je een kleuter nog op schoot nemen? Hoe haal je vechtende kinderen uit elkaar? Mag je een verdrietige puber een troostende arm bieden? De

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland Hans Sijbesma Managing Director, AstraZeneca Nederland De ideale wereld De ideale wereld die ik voor me zie, is een wereld die we steeds beter achterlaten voor de volgende generaties. Het gaat erom dat

Nadere informatie