SOCIAAL INKLUSIEF BESTUREN & ONDERNEMEN. een uitgave van de Stichting Sociaal Inklusief onder redactie van J.H.F. (Hans) Rutjes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL INKLUSIEF BESTUREN & ONDERNEMEN. een uitgave van de Stichting Sociaal Inklusief onder redactie van J.H.F. (Hans) Rutjes"

Transcriptie

1 SOCIAAL INKLUSIEF BESTUREN & ONDERNEMEN een uitgave van de Stichting Sociaal Inklusief onder redactie van J.H.F. (Hans) Rutjes i

2 Dit is een uitgave van de Stichting Sociaal Inklusief onder redactie van J.H.F. (Hans) Rutjes. De Stichting Sociaal Inklusief zet zich in voor een samenleving waaraan iedereen kan meedoen. Zij stimuleert via Een Goeje Saeck! jongeren en jong-volwassenen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen zodat ze via werk & inkomen kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. Sociaal Inklusief mobiliseert Bestuurders & Ondernemers, Overheden en Onderwijs om naar vermogen bij te dragen aan de realisatie van sociaal inklusief ondernemen en besturen. augustus 2013 ii

3 INHOUDSOPGAVE SOCIAAL INKLUSIEF DE MENSELIJKE MAAT INNOVATIEKRACHT GEMEENSCHAPSZIN TALENTONTWIKKELING LITERATUURVERKENNING Een Goeje Saeck! iii

4 1 SOCIAAL INKLUSIEF Sociale Innovatie heeft niets te maken met liefdadigheid, maar is een strategische investering Meet The (Human) Brands

5 SOCIAAL INKLUSIEF Nu we na de financiële en economische crisis, de double en de triple dip ook van een vertrouwenscrisis kunnen spreken, vragen steeds meer mensen zich terecht af of we eigenlijk niet in 'maatschappelijke'- crisis zitten. Terwijl 'de menselijke maat' door decennia heen aan de basis stond van een welvarende samenleving waarin plaats, werk en inkomen was voor iedereen, raast de globalisering nu voort en haken steeds meer mensen af. Globalisering is niet per se slecht. We dienen meer rekening te houden met de wijze waarop globalisering vorm en inhoud geeft aan de voor eenieder zo herkenbare en succesvolle traditie van sociale cohesie en (lokaal of regionaal) creatief ondernemerschap. Met andere woorden; als we de problemen die de explosief stijgende werkloosheid in Europa en de maatschappelijke ontwrichting die daaruit voortvloeit willen aanpakken, moeten we dan niet beginnen bij de wortel van alle kwaad: het gebrek aan maatschappelijk besef? toch, ondanks alles, zwelt de roep aan om de uitgangspunten van hoe wij onze samenleving willen inrichten nu toch eens echt duurzaam te veranderen. SOCIALE INNOVATIE Daarmee heeft ook de roep om sociale innovatie haar intrede gedaan. Het begrip Sociale Innovatie kent inmiddels vele gezichten en helaas blijkt het vaak oude wijn in nieuwe zakken te zijn. Toch zijn er wel stappen gezet op het gebied van Social Responsibility. Organisaties zijn steeds vaker bereid met het inrichten en besturen ervan rekening te houden met de belangen van álle betrokkenen. Als vanzelfsprekend streven ze daarbij naar een evenwicht tussen de economische principes van winst en groei, de mensen en hun omgeving. People, Planet en Profit worden dan onderdeel van de strategische besluitvorming. We zochten andere leiderschap- en managementstijlen en zagen een revival van het waarde gedreven en dienend leiderschap. En 5

6 SOCIAAL INKLUSIEF "Als er sprake is van een verbinding tussen mensen, in wat voor vorm van samenwerking dan ook, gebeuren er dingen die anders niet zouden gebeuren". Jim Coleman 6

7 SOCIAAL INKLUSIEF De uitdaging is het echter om daarbij dan ook te zoeken naar manieren om via participatie en educatie sociale ongelijkheid op te lossen. Een steeds grotere groep social entrepreneurs geeft het goede voorbeeld. Deze ondernemers bieden mensen werk die een maatschappelijke of sociale achterstand hebben of met een hulp- of zorgvraag zitten. Zij vertalen de winst en groei van hun onderneming naar een manier om sociale ongelijkheid op te heffen. Het kan niet anders: winst en groei (de economische principes) zullen vertaald moeten worden in sociale en maatschappelijke veranderingen. We dienen te besturen en te ondernemen met sociaal en maatschappelijke besef door de economische en sociale waarden bij elkaar te brengen. Om iedereen -ook mensen met een hulp- of zorgvraag en/of sociale of maatschappelijke achterstand- de kans te geven mee te doen aan onze samenleving, moeten we vragen beantwoorden als: - Welke interacties tussen mensen moeten onderdeel zijn van onze economie? Met andere woorden, voor welke diensten willen of moeten we ons laten betalen? - Welke waardering kennen we daar dan aan toe? - Wat is een 'goede' verhouding tussen werken en niet-werken? Hoe bereiken we dat? De route naar een duurzamere samenleving moeten we allemaal lopen, ongeacht het belang: sociaal of economisch. Daar komt bij dat ieder mens een kans verdient zijn talenten in te zetten op een wijze dat er sprake is van goed werknemer- en burgerschap. Ook al omdat we het ons niet kunnen permitteren zonder pardon en onverantwoord veel af te schrijven op onze collectieve investering in hun onderwijs en als bedrijven op hun ervaring. 7

8 SOCIAAL INKLUSIEF SOCIAAL INKLUSIEF Sociaal Inklusief Besturen & Ondernemen onderstreept dat! Het respecteert de levensbehoefte van de mens om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen omdat hij deel uitmaakt van en bijdraagt aan de sociaal- culturele en economische activiteiten van zijn gemeenschap. Sociaal Inklusief betekent: - dat Bestuurders & Ondernemers met een open houding en vernieuwingsbereid hun economische of maatschappelijke doelstellingen dienen na te streven, waarbij de doelen van de organisatie worden bepaald door de maatschappelijke acceptatie van de activiteiten en haar bijdrage aan het terugdringen van sociale ongelijkheid; - dat de Overheid haar sociaal-economische en maatschappelijke doelstellingen nastreeft op een wijze dat er zichtbaar sprake is van een voorwaarden scheppende en participerende rol van de overheid bij de bevordering van innovatief & sociaal bestuur en ondernemerschap; - dat het Onderwijs de leerlingen voorbereidt op hun deelname aan de samenleving en door hun inzet en curricula af te stemmen op de eisen van die samenleving bijdraagt aan de concurrentiekracht van het bedrijfsleven en aan de participatie mogelijkheden van (oud-)leerlingen; en - dat we ons allemaal bewust zijn van onze talenten en deze willen ontwikkelen en in te zetten als verantwoord burger en betrokken werknemer. Met Sociaal Inklusief Besturen & Ondernemen worden de uitgangspunten onderstreept zoals die eens door Scottish Human Services Trust zijn ontwikkeld: 1. Iedereen heeft het recht mee te mogen doen. Daar staat tegenover de plicht daarbij de waarden en normen van de (werk)-gemeenschap te respecteren; 8

9 Alleen als we deze uitdaging oppakken zullen we in staat zijn de voor de Brainport-regio zo kenmerkende en succesvolle traditie van sociale cohesie en creatief ondernemerschap te behouden. SOCIAAL INKLUSIEF 2. Iedereen heeft het recht zich te ontwikkelen en verdient daarbij de steun van anderen. Daar staat tegenover dat iedereen bereid dient te zijn de aanwezige talenten te (blijven) ontwikkelen en in te zetten ten dienste van de (werk)gemeenschap; De Stichting Sociaal Inklusief steunt deze uitgangspunten van harte omdat ze recht doen aan de behoefte van ieder mens om zich gewaardeerd te weten voor zijn rol in en bijdrage aan de (werk)gemeenschap. Ook wordt het belang van het collectief onderschreven en daarmee de noodzaak om werk te maken van samenwerken. 3. Samen staan we sterker. De onderlinge verschillen moeten we koesteren als een belangrijke bron die de (werk)gemeenschap ten goede komt. 9

10 2 DE MENSELIJKE MAAT De behoefte aan sociale veiligheid voedt het verlangen naar de menselijk maat

11 DE MENSELIJKE MAAT Altijd al zochten mensen naar mogelijkheden om hun leefomstandigheden te verbeteren. In het verleden omdat ze onder erbarmelijke omstandigheden moesten werken tegen een loon dat nauwelijks genoeg was om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Tegenwoordig als het ze ontbreekt aan werk, medische verzorging of aan ontplooiingsmogelijkheden. Niet vreemd als je uitgaat van de evolutie-theorie van Darwin en de hiërarchische behoeftestructuur van Abraham Maslow, in wiens piramide werk een vorm van zelfrealisatie is. Sinds de industriële revolutie werd economische groei lange tijd gezien als de enige motor voor welvaart en welzijn. Richard Sennett, socioloog en gezaghebbend cultuur-filosoof, houdt ons voor dat het uitsluitend inzetten op groei (van winst en welzijn en het daarmee samenhangende fenomeen 'flexibiliteit') in grote delen van de samenleving echter heeft bijgedragen aan een stemming van angst, hulpeloosheid, instabiliteit en onzekerheid. SOCIALE VEILIGHEID Veel mensen ervaren een gebrek aan 'menselijke maat'. Ze voelen een gemis aan sociale veiligheid omdat ze: - geen weg weten te vinden binnen de eigen werkomgeving; - er de zin niet meer van inzien (ze ervaren een gebrek aan erkenning en herkenning, hetgeen negatief uitstraalt op het gevoel van eigenwaarde en van invloed is op hun inzet); - geen invloed meer hebben of menen te hebben (de eigen regelcapaciteit, inspraak c.q. zeggenschap worden node gemist); - veiligheid en warmte ontberen en ruimte voor vernieuwing en ontplooiing missen; - niet het gevoel hebben 'vrij te kunnen zijn binnen gebondenheid' (als gevolg van de bureaucratie wordt er nauwelijks nog een appèl gedaan op de eigen én gezamenlijke verantwoordelijkheid). We zijn ons terdege bewust dat er geen standaard op de menselijke maat staat. De maat is immers afhankelijk van de situatie en omgeving waarin mensen individueel functioneren. 11

12 DE MENSELIJKE MAAT Toch hebben mensen (en instanties) behoefte aan een norm waaraan de menselijke maat moet voldoen. Een norm die we omschrijven als leefbaarheid : een situatie waarin de mens zich sociaal veilig waant. Als we ons daarbij realiseren dat die norm mede bepaald wordt door de mate waarin we de kunst van het samenwerken ons eigen hebben willen maken dan wel eigen hebben gemaakt en ook van invloed is op onze onderlinge solidariteit, dan kunnen we niet vroeg genoeg aandacht vragen de kunst van het samenwerken. Samenvattend: leefbaarheid verdient aandacht bij het inrichten, besturen en bijsturen van onze arbeidsorganisaties. Een organisatie moet inspelen op de basale 'overlevingsbehoeften' van haar medewerkers en ze in ruil voor de ontwikkelingskansen aanspreken op hun vermogen een bijdrage te leveren aan het gemeenschappelijke doel. 12

13 3 INNOVATIEKRACHT "Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven" Albert Einstein

14 INNOVATIEKRACHT Innoveren is van alle tijden: het is de levensader van iedere (werk)- gemeenschap. Of die (werk)gemeenschap nu een publiek, maatschappelijk of commercieel doel nastreeft. En of het nu gaat om retro-innovatie (met andere woorden om verbeteringen van bestaande ideeën, concepten of producten) of om baanbrekende vernieuwingen, alleen zij die zich succesvol aanpassen aan c.q. anticiperen op hun omgeving kunnen overleven. Snelheid, wendbaarheid en flexibiliteit zijn steeds terugkerende begrippen. VERANDERENDE OPVATTINGEN Langzamerhand ontstaat er consensus over het gegeven dat de lineaire economie, die aan de basis heeft gestaan van onze economische, sociale en maatschappelijke groei, tegen haar grenzen aan loopt. Steeds meer mensen (van wetenschappers tot belangenbehartigers, van ondernemers tot consumenten) pleiten voor een circulaire economie waarin innovatie en hergebruik centraal staan en er ook meer aandacht is voor de werking van de hele keten van produceren tot en met consumeren. Prof. dr. Ben Dankbaar denkt zelfs dat de eenentwintigste eeuw wel eens de eeuw van de zelfbeperking kan worden als gevolg van ons streven naar verduurzaming. Dat is ook hard nodig zegt Dankbaar, want de massaproductie en massaconsumptie hebben een ongelooflijke aanslag op de natuur gepleegd omdat die als een gratis beschikbare en onuitputtelijke productiefactor werd beschouwd. KENMERKEN DIE ER TOE DOEN Innovatie is booming. Nieuwe oplossingen moeten dus snel, wendbaar en flexibel zijn. Er is echter geen sjabloon voor innovatie en ook een innovatiestrategie is een slag in de lucht: er is immers geen gedefinieerd pad of succes als het om innovatie gaat. We weten nu al dat de opvattingen over duurzaamheid zullen veranderen onder invloed van de resultaten van allerlei initiatieven en van nieuwe technologische mogelijkheden. 14

15 INNOVATIEKRACHT Toch kun je een goede innovatie-ambitie aan drie dingen herkennen. 1. Wees niet bang voor onzekerheid - Omarm de onzekerheden van innovatie als inspiratie; - Als innovatie gelijk staat aan onzekerheid, zorg dan voor een geregisseerde chaos (dat voelt minder ongemakkelijk aan); - Zorg voor dynamiek (een gezapig tempo is funest). 2. Keep it Simple Zorg dat men zich er ondanks die onzekerheid toch comfortabel bij voelt. Dat lukt alleen als innovatie allesbehalve een ingewikkelde reeks stappen, processen & parameters is. 3. Voeg een productie-doelstelling toe. Innovatie inspanningen oogsten waardering als een idee ook 'in productie' kan worden genomen. Of als een idee voor de organisatie of de samenleving voelt als een bevrijding : een logische ingreep waar allang naar werd uitgekeken. Sprekend over een innovatie-ambitie dienen we ons te realiseren dat innovatie ook de brandstof is voor het bereiken van doelen als lagere kosten, minder vervuiling en verspilling of betere werkomstandigheden. En dat het soms zelfs de brandstof is om te kunnen overleven en werkgelegenheid te behouden. Er is overigens geen enkele goede reden te bedenken waarom innovatie geen 'rechttoe-rechtaan' proces kan zijn als bijvoor beeld een productieproces. Grondstoffen (INZICHTEN) gaan erin, resources (INNOVATIE TOOLS ) worden eraan toegevoegd en het resultaat (IDEEËN) kan worden afgemeten aan de vooraf vastgestelde normen (DE INNOVATIE AMBITIE). 15

16 Natuurlijk is er kennis en ervaring voor nodig. Het belangrijkste is toch een attitude dat iemand kost wat kost onderdeel wil zijn van de groep die de innovatie-ambitie bedenkt en uitvoert! 16

17 INNOVATIEKRACHT INNOVATIE VEREIST VISIE We dienen er ons bewust van te zijn: - dat innoveren alleen dan mogelijk is wanneer de grenzen van de bestaande organisatorische structuren en (mogen) worden opgerekt. Dat alleen dat al kan zorgen voor de nodige spanning; - dat innovatie gediend is met een beleid dat een zekere vrijzinnigheid omarmd. Een tolerante houding waarbij de vrijheid van mening(s-uiting) en zingeving centraal staat, is essentieel. Immers, alleen dan zullen mensen rebels durven denken en buiten de bestaande grenzen op zoek gaan naar nieuwe antwoorden. Dit aspect van innoveren vraagt overigens wel om een zekere mate van regie. Hoeveel? Dat is afhankelijk van een aantal van factoren waarbij het inzicht in c.q. het besef van de urgentie om te innoveren, de innovatiekunde binnen de (werk)gemeenschap, maar vooral de samenwerkingsbereidheid die de (werk)gemeenschap ten toon spreidt, doorslaggevend zijn. Hoe lager de score op deze factoren, des te meer regie is er nodig. - dat een organisatie erbij gebaat is niet één maar een veelvoud van ideeën in de schoot geworpen te krijgen, ook wanneer dat betekent dat het innovatieproces weer opnieuw moet worden uitgevonden om tot het beste, in co-creatie tot stand gekomen idee te komen; - dat om het roer om te gooien ondernemerschap vereist is. Gevestigde belangen, gedane investeringen of heersende opvattingen doen er dan niet toe. Maar vooral dat innoveren het gedrag van mensen raakt. En omdat we daarbij te maken hebben met verschillende interesses en overtuigingen, is innoveren dus meer dan alleen technologie. Sterker nog, zonder sociale innovatie is innoveren een krachteloze exercitie. 17

18 Organisaties zetten steeds vaker in op Gamification om de flexibiliteit, creativiteit en innovatiekracht bij hun medewerkers te verbeteren en hun producten op de wensen van hun klanten af te stemmen. 18

19 INNOVATIEKRACHT GAMIFICATION Waar veel mensen zich van nature onzeker en weinig comfortabel voelen bij veranderingen en training of coaching vaak niet het gewenste resultaat opleveren, lijkt Gamification gedrag wel duurzaam te veranderen. Innovatie gaat over meer dan de vaardigheden om verbeteringen en vernieuwingen te initiëren, data te verzamelen, op basis van onderzoek een plan van aanpak te maken en/of een veranderingsplan op te stellen en uit te voeren. De gaming-principes hebben ook bij productinnovaties in de industrie hun intrede gedaan. Gamification en Behaviour Economics zullen elkaar de komende jaren op veel meer fronten vinden. Niet voor niets dat Een Goeje Saeck! daar met DE MOBIELE WERK- PLAATS op in speelt. Natuurlijk is er kennis en ervaring voor nodig. Het belangrijkste is toch een attitude dat iemand kost wat kost onderdeel wil zijn van de groep die de innovatie-ambitie bedenkt en uitvoert! Als geen ander weten game-designers keer op keer mensen te boeien en te stimuleren om meer te doen met hun (nog) aanwezige en te ontwikkelen vaardigheden. Geen wonder dat organisaties die hun succes danken aan flexibiliteit, creativiteit en innovatiekracht, Gamification inzetten om deze vaardigheden bij hun medewerkers te ontwikkelen. 19

20 4 GEMEENSCHAPSZIN Onze onderlinge solidariteit versterkt als we weten hoe we goed kunnen samenwerken. Laten we daarom zo vroeg mogelijk beginnen er aandacht aan te besteden.

21 GEMEENSCHAPSZIN OPWAARDERING GEMEENSCHAPSZIN Vader en zoon Moerman -beiden econoom en vader emeritus hoogleraar industriële economie & productievraagstukken- stellen in hun boek 'Huis op orde' dat spreadsheet-managers, katheder-generaals en bureaucraten de macht hebben overgenomen en ons geleidelijk aan de rand van de afgrond hebben gebracht! De Moerman's komen uiteraard ook met een oplossing om onze samenleving te redden: de 'derde weg'. Deze weg maakt een eind aan het Angelsaksische model en poetst het Rijnlandse model weer op. Ze breken een lans voor een nieuwe waardering van de belangrijkste peiler van de 'derde weg': saamhorigheid of wel gemeenschapszin. Richard Sennett heeft ook zo zijn kanttekeningen bij de ongebreidelde hang naar (economische) groei. Zie het hoofdstuk 'de menselijke maat'. Het uitsluitend inzetten op groei heeft in grote delen van de samenleving immers bijgedragen aan een stemming van angst, hulpeloosheid, instabiliteit en onzekerheid. Ook Sennett pleit indirect voor meer gemeenschapszin. Willen we de huidige crisis te boven komen, dan zullen 'de kunst van het samenwerken' moeten omarmen. Dit impliceert dat we bereid zijn samen te werken met mensen wier opvattingen niet altijd stroken met onze eigen denkbeelden. RECHTEN EN PLICHTEN Gemeenschapszin refereert aan de menselijke behoefte aan geborgenheid, aan erbij te horen (saamhorigheid). Ze doet ook een appèl op iemands persoonlijke drijfveren, iemands waarden en normen. En vooral op iemands vaardigheden en inzet in dienst van zijn of haar omgeving. Gemeenschapszin vraagt om een balans tussen vrijheid en gebondenheid om te voorkomen dat het leidt tot onvoorwaardelijk groepsconformisme waarin geen plaats meer is voor nieuwsgierigheid, individueel initiatief en creativiteit. Want juist dáár is zowel in commerciële, maatschappelijke als publieke organisaties meer dan ooit behoefte aan. 21

22 GEMEENSCHAPSZIN Een heterogene groep is op de lange termijn zeker zo boeiend voor het individu en waardevoller voor de (werk)gemeenschap dan een groep van gelijkgestemden. 22

23 5 TALENTONTWIKKELING Talenten zijn de menselijke bouwstenen van iedere organisatie. Ons devies is: PLAY, LEARN and GROW together!

24 TALENTONTWIKKELING Talent is tegenwoordig een hot topic. Iedere organisatie wil het graag hebben, maar ondervindt vaak grote moeilijkheden in het (h)erkennen ervan. Talent...wat is dat? We zien veel verschillende definities in de literatuur. Wetenschappers lijken het er wel over eens dat talent iets waardevols, zeldzaam en moeilijk te imiteren. TALENT: WAT IS HET WEL EN WAT IS HET NIET Talent mag niet verward worden met 'Human Capital'. Human Capital bevat immers naast talent ook vaardigheden, kennis en ervaringen en omvat zo álle werknemers, die samen de capaciteiten hebben om een significant verschil te maken voor de huidige en toekomstige prestaties van de organisatie. De definitie van talent van Chris Ashton en Lynne Morton (2005) sluit nog het meest aan bij onze gedachtegang. Talent bestaat volgens hen uit prestaties en potentieel van mensen. wijzen naar het verleden, terwijl het potentieel verwijst naar de toekomst. Talent is zo een natuurlijke, ontwikkelbare begaafdheid. Talent hebben is echter niet voldoende...het zal ontwikkeld moeten worden. Volgens Anders K. Ericsson betekent dat tenminste uur 'trainen' om kennis te vergaren, vaardigheden te ontwikkelen en ervaring op te doen. En dan nog is succes niet gegarandeerd, hebben onderzoekers onder leiding van David Z. Hambrick vastgesteld. Succes wordt namelijk ook bepaald door factoren als algemene intelligentie, sociale en maatschappelijke inbedding en de leeftijd waarop iemand met de training begint. Als mensen hun persoonlijke drive om te willen presteren en excelleren kunnen waarmaken in een omgeving die dat waardeert en stimuleert, zal hun dat gemakkelijker afgaan dan wanneer een dergelijke omgeving ontbreekt. Op deze wijze draagt talent een tijdsdimensie in zich. Prestaties ver- 24

25 TALENTONTWIKKELING THE HUMAN BRAND Organisaties doen er verstandig aan te laten zien dat zij alles in het werk stellen om 'het talent' een plekje te geven, te cultiveren en te adoreren. Geef talenten letterlijk een plek waar ze grenzen kunnen verleggen en dromen waar kunnen maken. En maak excellerende medewerkers net als in de topsport tot status-symbolen en voorbeelden voor de interne organisatie. Onderzoek heeft inmiddels wel aangetoond dat getalenteerde en productieve medewerkers de concurrentiekracht van een organisatie bepalen en daarmee ook het succes van die organisatie op langere termijn. Bestuurders en ondernemers kunnen laten zien dat zij 'een leven lang leren' -het motto van deze tijd- serieus nemen. Dat zij bereid zijn serieus te investeren in een werkklimaat waarin innovatie van processen, producten en/of diensten én persoonlijke ontwikkeling een alledaags thema is. Kortom: talent is een strategisch hulpmiddel dat kan worden ingezet om zich voor te bereiden op voortdurende veranderingen. Organisaties die dat snappen, moeten bij het ontwikkelen van Talentmanagement-programma's rekening houden met de elementen: - vermogen (aangeboren eigenschappen ontwikkeld middels educatie, training en ervaring); - motivatie (betrokkenheid, tevredenheid, moraal, inzet en uitdagingen); - kansen (rol, doorgroei-mogelijkheden, leerkansen en kansen op succes); - beïnvloeding (economische, sociale en culturele context). Er dient ook rekening mee gehouden te worden dat de waardering van het talent kan wisselen afhankelijk van de fase waarin de organisatie zich bevindt. Soft skills kunnen zomaar aan waardering winnen als blijkt dat inlevingsvermogen en sociale cohesie van strategische waarde blijken te zijn. PERSONAL BRANDING: EEN WIN-WIN Organisaties dienen er rekening mee te houden dat de huidige met internet opgegroeide generatie jongeren en jong-volwassenen 25

26 TALENTONTWIKKELING 'per sonal branding' vanzelfsprekend vinden. Als een organisatie hen daarin beperkt of geen ruimte biedt om hun talenten verder te ontwikkelen, zoeken ze hun heil elders of gaan voor zichzelf beginnen. Organisaties die serieus werk maken van het binnenhalen en vasthouden van talent, begrijpen dit. Ze bieden jonge professionals dan ook alle gelegenheid om binnen de context van de organisatie-identiteit aan hun eigen personal branding te werken. Dit werkt motiverend voor de talentvolle medewerker. Het leidt bovendien meestal tot betere resultaten omdat klanten en opdrachtgevers te maken krijgen met vakbekwame en sterk gemotiveerde medewerkers die namens de organisatie een 'memorabele' prestatie neerzetten. Personal branding leidt dus tot een fraaie win-win situatie. AANDACHT VOOR DE 'WATERDRAGER Sociaal Inklusief besturen & ondernemen betekent dat er ook aandacht is voor medewerkers die met iets minder talent maar met een tomeloze en onbaatzuchtige inzet een niet te verwaarlozen bijdrage leveren aan de topprestaties van anderen. 26

27 TALENTONTWIKKELING LEREN DOOR MIDDELS VAN GAMES Games worden een steeds belangrijker hulpmiddel worden bij talentontwikkeling. Games creëren een wereld waarin men veilig kan vertoeven en waarin verschillende contexten bijeenkomen. Angst voor het maken van fouten wordt vervangen door een stimulans tot creativiteit. Niet dat er geen fouten gemaakt worden, maar de lessen die mensen daaruit trekken worden als vanzelfsprekend als nuttig ervaren om tot andere inzichten te komen. "We zouden meer rekening moeten houden met de omgeving waarin individuen met bepaalde talenten zich ontwikkelen en deze talenten aanwenden, in plaats van met elkaar in gevecht gaan om de individuele presteerders in te palmen" Pfeffer (2001) 27

28 LITERATUURVERKENNING De visie op Sociaal Inklusief Besturen & Ondernemen is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring gecombineerd een uitgebreide literatuurverkenning

29 LITERATUURVERKENNING - Social Innovation, Inc.: 5 strategies for driving business growth through social change, Jason Saul (2010) - Rediscovering Social Innovation, James Phills c.s. (publicatie Stanford Graduate School of Business) - Doorgeven=aanpakken: Tussenstand van 10 jaar Sociale Innovatie, Frank Pot & Margreet Xavier (2012) - Slimmer werken en sociale innovatie, integrale organisatievernieuwing, Peter Oeij c.s.(2011) - Sociale Innovatie in Nederland: stilstand is achteruitgang, Peter Oeij c.s. (2012) - Innoveren achter de schermen, Syntens (2013) - Sociale innovatie doe je zelf, TNO (2012) - Duurzame inzetbaarheid: een verkenning naar nieuwe impulsen, NCSI (2012) - Count us in!, Scottish Human Services Trust (2012) - Innovatie 3.0: slimmer managen, organiseren en werken, H. Volberda & M. Bosma (2011) - Socialer Ondernemen, Roland Blonk & Aukje Smit, (2012) - Werk geven en nemen, lessons learned. Ton de Kok & Auke Smit (BESO, 2012) - Kapitalisme, ondernemerschap en duurzaamheid, prof. dr. Ben Dankbaar (2013) - Huis op orde: het Rijnlandse ordoliberale perspectief, P. Moerman & J. Moerman (2011) - The Corrosion of Character, Richard Sennett (1998) - Together: the Rituals, Pleasures and Politics of Cooperation, Richard Sennett (2012) - Ik ben niet alleen op de wereld : meaningful profit in de praktijk, Ben Steenstra & Wassili Zafiris (2011) - i-talent-o (literatuurstudietalent&talentontwikkeling), Raf Christieansen c.s, Universiteit Leuven (2009) - Personal Branding, Cees Harmsen (2012) - Building Meaningful Workplaces: Reframing How and Where we Work, Neal E. Chalofsky (2012) - Sustainable organisation performance: what really makes the difference?, CIPD (2010) - ZO X! : hoe nieuwe leiders talenten in organisaties verbinden, Marjolein Risseeuw (2011) 29

30 LITERATUURVERKENNING - Generatie Z, Ahlers & Boender (2011) - Het Nieuwe Werken volgens generatie Y, Roland Katoen (2011) - Deliberate practice: Is that all it takes to become an expert? David Z. Hambrick c.s. (2013) en de vele artikelen, blogs, columns en presentaties over (sociale) innovatie, (talent- en performance) management, gamification, et cetera. - The Gamification Revolution, Gabe Zichermann & Joselin Linder (2013) - Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World, Jane McGonigal (2011) - Enterprise gamification: Buzzword or business tool, PWC (2012) - Enterprise Gamification: The Gen Y Factor, Bunchball (2012) - Loyalty 3.0: How to Revolutionize Customer and Employee Engage ment with Big Data and Gamification, Rajat Paharia (2013) 30

31 Een Goeje Saeck! een initiatief van de Stichting Sociaal Inklusief

32 Iedereen moet volwaardig, naar zijn of haar mogelijkheden, mee kunnen doen in onze samenleving. Wij geloven dat méér mensen volop kunnen deelnemen als we maar uitgaan van de menselijke maat. Ieder mens heeft waardevolle talenten. Je moet het zelf wel herkennen en weten hoe je dat talent kunt ontwikkelen en moet inzetten. Een Goeje Saeck! helpt mensen die nu aan de zijlijn staan hun talenten te ontdekken. En met die ontdekking ze hun kans op werk en inkomen te laten zien. Ook mensen met een hulp- of zorgvraag en/of maatschappelijke of sociale achterstand. Economische en sociale waarden gaan hand in hand. Dat is belangrijkste boodschap voor ondernemers, bestuurders en onderwijs. We willen ze wijzen op de win-win en ze daarmee overhalen naar vermogen bij te dragen aan Een Goeje Saeck! Het liefst met perspectiefvolle opleidingen, banen of stageplekken. ONZE ACTIVITEITEN IN VOGELVLUCHT! - Een SOCIAL INNOVATION COMMUNITIY die investeert in Talentontwikkeling - Het Ontwikkelcentrum SOCIAAL INKLUSIEF ONDERNEMERSCHAP - spelend ontdekken van je PASSIE + TALENTEN voor perspectiefvolle beroepen via DE MOBIELE WERKPLAATS - INNOVATIE en CO-CREATIE sessies die beklijven - WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK naar impact van participatie op onze samenwerkingsbereidheid Een Goeje Saeck! werkt op basis van de nieuwste SPEL- en LEER- INZICHTEN samen met PROFESSIONALS uit de creatieve industrie. Vertrouwt u op de kracht van Sociaal Inklusief Besturen & Ondernemen, dan bent u dé ideale VRIEND of PARTNER van Een Goeje Saeck! Meer informatie op: 32

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

SOCIAAL STICHTING TALENT INKLUSIEF DISCOVERY DESIGN

SOCIAAL STICHTING TALENT INKLUSIEF DISCOVERY DESIGN STICHTING TALENT DISCOVERY SOCIAAL INKLUSIEF De stichting Sociaal Inklusief zet zich in voor een samenleving waaraan iedereen kan meedoen. Zij stimuleert via Een Goeje Saeck! en YOUNGMAKERS jongeren en

Nadere informatie

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers Iedereen sterk Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers JANUARI 2016 Veranderen moet veranderen Verandering is in veel gevallen een top-down proces. Bestuur en management signaleren

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING in dit geval innovatiekracht Februari 2016 Involve Sophiaweg 89 6523 NH NIJMEGEN www.involve.eu contact met ons op voor afspraken over het gebruik 1 Veranderen

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

JAN BUURMAN HCS COMPANY COMMUNITY DRIVEN TRANSFORMATION INNOVEREN DOEN WE SAMEN

JAN BUURMAN HCS COMPANY COMMUNITY DRIVEN TRANSFORMATION INNOVEREN DOEN WE SAMEN COMMUNITY DRIVEN TRANSFORMATION INNOVEREN DOEN WE SAMEN JAN BUURMAN HCS COMPANY JAN BUURMAN 06-19299557 JAN.BUURMAN@HCS-COMPANY.NL Klanten helpen met het maken van hun ontdekkingsreis. Niet veranderen

Nadere informatie

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties Sociale innovatie Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1. Wat is sociale

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 Ontwikkeling en groei van binnenuit We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland Hans Sijbesma Managing Director, AstraZeneca Nederland De ideale wereld De ideale wereld die ik voor me zie, is een wereld die we steeds beter achterlaten voor de volgende generaties. Het gaat erom dat

Nadere informatie

Lisa van Ginkel / Rick van Esch / Carina Mostertman / Juri Baars Groep 2

Lisa van Ginkel / Rick van Esch / Carina Mostertman / Juri Baars Groep 2 Analyse 1: Groep 2 Onderzoek Jane McGonigal Jane McGonigal is een game designer (en researcher), academicus en schrijver, geboren op 21 oktober 1977. Ze is vooral bekend geworden met haar location-based

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar door Rob van de Star Inhoudsopgave Voorwoord...3 Hoe willen we werken?...4 De stem van onze "klant"...5 De buurt als ons anker...6 Copyright 2014, Croqqer

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Motivatie: presteren? Of toch maar leren?

Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Arjan van Dam Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Een van de lastigste opgaven van managers is werken met medewerkers die niet gemotiveerd zijn. Op zoek naar de oorzaken van het gebrek aan motivatie,

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

BENUT DE KRACHT VAN UW MOOD MAKERS

BENUT DE KRACHT VAN UW MOOD MAKERS BENUT DE KRACHT VAN UW MOOD MAKERS ORGANISATIE ONTWIKKELING Welkom, Maak kennis met ons gedachtegoed. We vertellen u over onze visie, onze overtuiging, de Mood Maker filosofie, de GINK aanpak en ontwikkelen

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Het uur van de waarheid

Het uur van de waarheid BDO ONDERZOEK VERANDERCAPACITEIT GEMEENTEN Het uur van de waarheid Integrale uitvoering Participatiewet bij SW/SD; hoe vergroot je de verandercapaciteit? Saar Spanjaard, algemeen directeur Avres Anton

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

WINST DOOR WERKPLEZIER

WINST DOOR WERKPLEZIER The Happy Firm Sociale innovatieprogramma s op de werkplek WINST DOOR WERKPLEZIER Een werknemersprogramma voor transformatie van team, individu en werkplek. WERKPLEZIER LEIDT TOT DUURZAME PRESTATIES EN

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Bent u. duurzaamheid. al de baas?

Bent u. duurzaamheid. al de baas? Bent u al de baas? Wat levert het je op? Inzicht in hoe u het sbereik binnen een leefgebied kunt vergroten door slimme inrichting van uw sbeleid en duurzame aanpak van infrastructurele (her)inrichtingsprojecten.

Nadere informatie

LET S TALK ABOUT SOLIDARITY DE INNOVATIE VAN #SOCIALE-INNOVATIE

LET S TALK ABOUT SOLIDARITY DE INNOVATIE VAN #SOCIALE-INNOVATIE LET S TALK ABOUT SOLIDARITY DE INNOVATIE VAN #SOCIALE-INNOVATIE i Dit is een uitgave van de Stichting Sociaal Inklusief in samenwerking met R&R social innovators onder redactie van J.H.F. (Hans) Rutjes.

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren Jongeren leren organiseren Hoe kunnen jongeren regie hebben over eigen handelen en toch in verbinding zijn met alles om hen heen? Hoe verstaan jongeren de kunst om te bouwen aan netwerken, om een positie

Nadere informatie

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN INHOUD De training is gebaseerd op 7 hoofdonderwerpen. De 7 sleutels tot positieve verandering: 1. Bevorder je positieve emoties 2. Denk positiever 3. Waardeer

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

De publieke professional van de toekomst. in gesprek met 10 jonge professionals

De publieke professional van de toekomst. in gesprek met 10 jonge professionals De van de toekomst in gesprek met 10 jonge professionals Benutten van talent Wij geloven dat het menselijk kapitaal van publieke organisaties beter kan worden benut. Het benutten van dit potentieel vraagt

Nadere informatie

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT LETTER OF COMMITMENT BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT Vrijdag 2 oktober 2015, 2 e concept Leeswijzer en de relatie van dit document tot andere documenten 1. De afzender van een Letter of Commitment wordt aangeduid

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES Arnhem heeft een krachtig en duurzaam imago; een groene stad met een sterk ontwikkeld creatief en cultureel klimaat. Met de Melkfabriek voegen wij een uitgesproken

Nadere informatie

Manifest Communities of Practices HR bedrijvennetwerk

Manifest Communities of Practices HR bedrijvennetwerk Manifest Communities of Practices HR bedrijvennetwerk Netwerkjaar 201-2018 Reinventing HR Het is de intentie van het HR Bedrijvennetwerk om via uitwisseling het HR vakmanschap te professionaliseren en

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Vakkennis & vaardigheden. Motivatie & betrokkenheid. Gezondheid & vitaliteit. Werk & prive. Loopbaanmobiliteit

Vakkennis & vaardigheden. Motivatie & betrokkenheid. Gezondheid & vitaliteit. Werk & prive. Loopbaanmobiliteit DI CODE Vakkennis & vaardigheden Motivatie & betrokkenheid Gezondheid & vitaliteit Werk & prive Loopbaanmobiliteit Waarom deze code? De DI Code biedt sociale partners een kapstok om aan de slag te kunnen

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Rijnlands Investeren deelnemen in het beste bedrijf vóór de wereld

Rijnlands Investeren deelnemen in het beste bedrijf vóór de wereld Rijnlands Investeren deelnemen in het beste bedrijf vóór de wereld Henk Hogeweg (henk.hogeweg@delimes.nl) Holland Innovation, Utrecht, 8 oktober 2008 U luistert naar: Heer Bommel en de Windhandel (Marten

Nadere informatie

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email:

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email: Rapportage Zingeving Naam: Bea Voorbeeld Datum: 19.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 19.06.2015 / Zingeving (QZN) 2 Mens-zijn betekent verantwoordelijkheid nemen: het je ervan bewust zijn

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren Hoofdlijn advies Taalvaardig Rekenvaardig Digitaal vaardig Sociaal vaardig Persoonlijke ontwikkeling Basisvaardigheden Basiskennis en -vaardigheden Natuur & technologie Mens & maatschappij Taal & cultuur

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

Innoveren en slimmer organiseren

Innoveren en slimmer organiseren Innoveren en slimmer organiseren SMZ Kennis en Innovatiebeurs 24 januari 2014 Prof. dr. Jaap Boonstra Inspiraties delen Verbeelding (en lef) Innovatiespots Samen innoveren Grenzeloos innoveren A 3 I =

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode Openhartig Managen volgens de Montalto methode Managen van verbinding Leiders en managers kunnen veel meer bereiken dan ze voor mogelijk houden. Veel potentieel van medewerkers blijft onbenut, omdat hun

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE

EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE De markt van morgen In de markt van morgen hebben we te maken met bewuste consumenten. Verzet tegen de oude economie groeit en bereikt een momentum waarbij je

Nadere informatie

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5 Van Oort & Ros Partners bij Ontwikkeling Adres: Kerkedijk 11, 1862 BD Bergen Website: www.vanoort-ros.nl E-mail: info@vanoort-ros.nl Telefoon: 072-5814749 Cultuurverandering Inhoudsopgave 1 Visie op cultuurverandering

Nadere informatie

Vragenlijst loopbaanankers

Vragenlijst loopbaanankers Vragenlijst loopbaanankers Doelstelling: Het zich bewust worden van factoren, die van invloed zijn op de loopbaan. Als er beslissingen genomen moeten worden ten aanzien van de loopbaan speelt wat u uiteindelijk

Nadere informatie

WAAROM PERSOONLIJKHEID?

WAAROM PERSOONLIJKHEID? WAAROM? Hoe Hogan assessments u helpen de juiste mensen te selecteren, talenten te herkennen én ontwikkelen en leiderschap te verbeteren. Gedistribueerd door: 2012 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS, INC. WAAROM?

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

P e r s o n a l C a r e e r P l a n

P e r s o n a l C a r e e r P l a n P e r s o n a l C a r e e r P l a n If you can dream it, you can do it. Walt Disney First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into

Nadere informatie

HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015

HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015 HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015 Stelling 1 Deelnemers aan het high potential programma kunnen het best geselecteerd worden aan de hand van hun huidige performance 3 Herkenbaar?

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID

Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID Ik geef betekenis aan onze missie Ik begeleid studenten naar de arbeidsmarkt, een vervolgopleiding en/of een actieve rol in de samenleving. En: ik zorg dat een student

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag.

Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag. Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag. CrossOver brengt young en experienced professionals van verschillende organisaties bij elkaar om van elkaar te leren en samen te innoveren. Doe ook

Nadere informatie

Q1000 Zingevend Leiderschap

Q1000 Zingevend Leiderschap Q1000 Zingevend Leiderschap Q1000 Zingevend Leiderschap Q1000 Zingevend Leiderschap brengt in kaart in hoeverre leidinggevenden en medewerkers hun werk en werkomgeving als zingevend ervaren. De vragenlijst

Nadere informatie

HUMAN RELATIONS. McDonald s België. McDonald s België HUMAN RELATIONS

HUMAN RELATIONS. McDonald s België. McDonald s België HUMAN RELATIONS McDonald s België McDonald s België HUMAN RELATIONS HUMAN RELATIONS We believe in everyone s potential, so we create a work environment where everyone can keep on going McDonald s wereldwijd Aanwezig in

Nadere informatie

EEN GOEJE SAECK! ONDERNEMERS GEZOCHT DIE TALENT EEN KANS WILLEN GEVEN WERK VOOR TALENT TALENT ZOEKT WERK

EEN GOEJE SAECK! ONDERNEMERS GEZOCHT DIE TALENT EEN KANS WILLEN GEVEN WERK VOOR TALENT TALENT ZOEKT WERK EEN GOEJE SAECK! ONDERNEMERS GEZOCHT DIE TALENT EEN KANS WILLEN GEVEN TEVEEL JONGEREN STAAN AAN DE ZIJLIJN. ZONDE! YOUNGMAKERS GAAN DE UITDAGING AAN. IN REGIONALE TALENT DISCOVERY EVENTS ONTDEKKEN ZE WAT

Nadere informatie

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheidsdialoog Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheid U kunt waarschijnlijk bijna alle woorden relateren aan uw organisatie. Maar welke zijn echt relevant en significant?

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN

Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN IS ONS HUIDIGE ORGANISATIELANDSCHAP HIER WEL OP INGERICHT? Meer weten

Nadere informatie

Persoonlijk meesterschap

Persoonlijk meesterschap Persoonlijk meesterschap Het creëren van je eigen toekomst "A learner learns when a learner wants to learn" (Peter Senge) Jan Jutten www.natuurlijkleren.org 1. Inleiding De drijvende kracht in de school

Nadere informatie

Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y

Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y GENERATIONS on the move BABYBOOMERS (1940-1955) In 2017: 62 77 jaar oud Senioren (60) GENERATIE X (1955-1970) In 2017: 47 62 jaar oud Leiders

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie