KLAAR VOOR DE TOEKOMST Uitbreiding rwzi Meppel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLAAR VOOR DE TOEKOMST Uitbreiding rwzi Meppel"

Transcriptie

1 Waterschap Reest en Wieden P r e s e n t P r e s s Bezoekadres Blankenstein PA Meppel Postadres Postbus AC Meppel Overige gegevens T (0522) F (0522) E I KLAAR VOOR DE TOEKOMST Uitbreiding rwzi Meppel CENTRAAL

2 A D V E R T E N T I E COLOFON Uitgeverij Present Press B.V. Nijverheidsweg AN Culemborg Postbus AB Culemborg T F E I Klaar voor de toekomst Directie Rob Kriegsman Barry Reede Traffic Coreline de Gier Accountmanager Mariejanne Degenkamp Afvalwater zuiveren op zo n manier dat het veilig weer geloosd kan worden in kanalen en watergangen. Dat is de taak van het waterschap Reest & Wieden. Redactie Renate van Keulen Vormgeving en opmaak Edith Lancée Fotografie Herman van der Veer Opdrachtgever Waterschap Reest & Wieden Coördinatie Bea Stoker Dit magazine kwam tot stand dankzij de medewerking van Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw Aerzen Centric IT Solutions De Mennega Groep Harm Bonsink duik en reparatiebedrijf Lareco Nederland B.V. Tauw B.V. Waterschapsbank Wopereis B.V. Doetinchem Auteursrechten Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de inhoud zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is verboden. De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele onvolkomenheden. Dit magazine is vervaardigd op minder milieubelastend papier. Acht zuiveringsinstallaties zorgen ervoor dat al het water uit gootstenen, toiletten, douches, wasmachines en bedrijfsinstallaties dusdanig wordt vrijgemaakt van fosfaat, stikstof en andere vervuiling, dat het weer in het oppervlaktewater mag. Een zeer belangrijke functie. Zonder zuivering zou het oppervlaktewater binnen korte tijd onleefbaar worden. Het bestrijden van watervervuiling en het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater speelt binnen onze maatschappij een steeds belangrijkere rol. In 2015 wordt de zeer scherpe Europese regelgeving ook in Nederland de norm. Om een zo hoog mogelijke zuiveringsprestatie te bereiken werkt Reest & Wieden aan het verbeteren en uitbreiden van verouderde of te kleine installaties. De uitbreiding van de rwzi Meppel was in dat opzicht een belangrijke stap. Met deze uitgebreide zuiveringsinstallatie kunnen we de zuivering van het afvalwater in de regio blijven garanderen. Maar dat is niet het enige. De installatie voldoet aan de Europese wetgeving en is energiezuinig. Bovendien wekt de installatie groene stroom op. Met de rwzi Meppel laten we zien dat we helemaal klaar zijn voor de toekomst. In dit magazine geven we informatie over het zuiveren van afvalwater en de werking van de rwzi Meppel. Lees verder en ontdek waar waterschap Reest & Wieden voor staat. [ Genieten van water: ] Reest en Wieden regelt t! Waterschap Reest & Wieden 1

3 Wat doet het waterschap? Waterschap Reest & Wieden zorgt er in Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe en Noordwest-Overijssel voor dat het water in de grond en in de sloten, grachten, plassen en meren op het juiste peil blijft, de vaarwegen bevaarbaar blijven, het afvalwater wordt gezuiverd en het oppervlaktewater van een goede kwaliteit is. Ook de bouw en het onderhoud van dijken, rioolwaterzuiveringsinstallaties, waterkeringen, gemalen, stuwen en sluizen vallen onder de verantwoordelijkheid van het waterschap. Het beheergebied van hectare bevat natuur, landbouw, bebouwing en open water. Het merendeel wordt gebruikt door de landbouw, maar in het gebied van Reest & Wieden ligt ook hectare natuurgebied. De Waterketen Onder waterketen verstaan we het gebruik van water door de mens; van drinkwaterproductie tot en met afvalwaterzuivering. Hieronder vallen (drink)waterwinning, (drink)watergebruik, inzameling, transport en zuivering van afvalwater en het regenwater. De afvalwaterketen bestaat uit inzameling, transport en zuivering van het rioolwater en de lozing hiervan op het oppervlaktewater. De gemeente zamelt afvalwater in en levert het af. Het waterschap transporteert het vervolgens naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie, waar het wordt ontdaan van vervuiling. Het waterschap streeft ernaar om de afvalwaterketen samen met gemeenten zo optimaal mogelijk in te richten en te beheren. Hierdoor blijven de totale kosten, die uiteindelijk door de inwoners worden betaald, zo laag mogelijk. De zuivering van ons afvalwater Gemiddeld gebruiken we allemaal zo n 128 liter drinkwater per dag, dat uiteindelijk als afvalwater in het riool belandt. Dit water komt via persleidingen en het riolenstelsel terecht bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). Het influent, zoals het water dan wordt genoemd, wordt eerst mechanisch gereinigd. Door middel van roosters worden alle grove delen zoals rubber, bladeren, plastic, hout en papier uit het water gezeefd. Hierna wordt met een zandvanger het zand verwijdert. Het water komt vervolgens terecht in een tank waar het langzaam doorheen stroomt. De zware deeltjes zakken naar de bodem in de vorm van slib. Met dit slib wordt groene stroom opgewekt op de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Na de mechanische zuivering is het water voor ongeveer dertig procent gezuiverd. De resterende verontreinigde stoffen worden op biologische wijze verwijderd in de beluchtingstank. Hier breken diverse soorten nuttige bacteriën vrijwel alle organische stoffen af. Omdat deze bacteriën veel zuurstof nodig hebben, wordt zuurstof in het water gebracht met behulp van beluchters. In de beluchtingstank wordt ook het stikstof uit het water verwijderd. Na het biologische proces stroomt het water naar de nabezinktank waar het slib naar de bodem zinkt. Het slib wordt vervolgens verwijderd en na bewerking gebruikt als brandstof voor energie opwekking. Het water is dan geschikt om weer in het oppervlaktewater te verdwijnen. Waterschap Reest en Wieden heeft in totaal acht rioolwaterzuiveringsinstallaties. [ De gemeente zamelt ] afvalwater in en levert af! 2 Waterschap Reest & Wieden Waterschap Reest & Wieden 3

4 A D V E R T E N T I E A D V E R T E N T I E Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw te Goor is een multidisciplinaire organisatie waarbij in een BV de disciplines bouwkunde, civiele techniek en werktuigbouw verenigd zijn. Aan de Stegge maakte onder meer naam met speciale constructies van RVS, staal en aluminium en is gespecialiseerd in drinkwater- en rioolwaterzuiveringsprojecten. De aanpassing van de RWZI Meppel, waarbij werktuigbouwkundige werken voor de hydraulische aanpassing zijn verricht, met nieuwbouw van onder meer een influentgemaal, tussengemaal, retourslibgemaal als ook roostergoedverwijdering, zandvanger, nabezinktank en uitbreiding van de bestaande beluchting en luchtbehandeling, zijn hiervan het sprekende bewijs. Een bewijs dat Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw haar slogan veelzijdig en compleet met veel trots kan uitdragen. Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op. Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw Postbus AB Goor telefoon fax internet A Door de wet Milieubeheer zijn er de laatste jaren steeds meer RWZI's verplicht de geuruitstoot te reduceren. Wopereis RVS is gespecialiseerd in het engineren, produceren en monteren van draaiende overkappingen van voorbezinkbassins. wil graag iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt dit magazine te realiseren Wopereis RVS kan een hermetisch gesloten constructie plaatsen waarbij de bestaande ruimerbrug en aandrijving zijn oorspronkelijke vorm en doel kan behouden en de geuruitstoot wordt gereduceerd. De looprand kan de lichte (folie)- constructie dragen, de meerijdende wielen van de kap zijn eenvoudig te vervangen en overig onderhoud is nihil. Door middel van speciale luiken kan de gewenste inspectie makkelijk plaatsvinden. Dit alles voor een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Wopereis RVS produceert daarnaast in een eigen machinefabriek machines voor de Food-industrie. Belangrijk aspect hierbij is dat voornamelijk RVS gebruikt wordt. Wopereis verkoopt en monteert het komplete Lipp siloprogramma, eventueel inclusief overkappingen, pomp- en roertechniek. Ook kunnen wij u van informatie voorzien over biogasinstallaties. Wilt u meer weten: Raadpleeg onze website of bel

5 [ ] Henk Pierik, projectleider: Een hogere hydraulische capaciteit voor de rwzi Meppel betekent dat we meer rioolwater aankunnen. Voorheen waren we in staat om 100 tankauto s per uur te verwerken, nu zijn dat er 150. We kunnen overstort tot een minimum beperken waardoor een goede conditie van het oppervlaktewater gewaarborgd blijft. De rioolwaterzuiveringsinstallatie Meppel is gebouwd in De installatie bestond toen uit een voorbezinktank, oxidatiebed, nabezinktank en gisting. In 1974 vond de eerste uitbreiding plaats. Er kwam een beluchtingscarrousel en een nieuwe nabezinktank. De tweede uitbreiding in 1994 betrof opnieuw een beluchtingscarrousel en nabezinktank. Zo n tien jaar later werd duidelijk dat een verdere capaciteitsvergroting noodzakelijk was. In 2008 gaf het Algemeen Bestuur van waterschap Reest en Wieden groen licht voor een hydraulische uitbreiding van de rwzi Meppel. Deze uitbreiding is in 2009 in gebruik genomen. Afnameverplichting Het vermogen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt uitgedrukt in hydraulische en biologische capaciteit. Hydraulische capaciteit staat voor de hoeveelheid afvalwater die de zuiveringsinstallatie kan ontvangen. Het vermogen om het afvalwater te zuiveren, wordt uitgedrukt met biologische capaciteit. Bij de rwzi Meppel bleek zeker met het oog op de toekomst sprake te zijn van een tekort aan hydraulische capaciteit. De aanvoer van afvalwater vanuit onder andere Meppel, Nijeveen, Ruinerwold, Kolderveen en Staphorst blijft de komende jaren fors toenemen, vooral door de nieuwbouw en de daarmee samenhangende groei van het aantal inwoners. Waterschap Reest & Wieden heeft een afnameverplichting richting de gemeenten. Dit betekent dat het waterschap verplicht is om het rioolwater af te nemen. Met het waterschap Groot Salland is de afspraak gemaakt dat de afvalwateraanvoer van Staphorst ook in de toekomst op de rwzi in Meppel aangesloten blijft. Voor deze oplossing werd gekozen omdat het verwerken van het water vanuit Staphorst naar de rwzi van Groot Salland in Zwolle duurder is voor bewoners. Uitbreiding De uitbreiding van de rwzi bestaat onder meer uit een groot bouwwerk waar het rioolwater binnenkomt. In dit zogenaamde aanvoerwerk komt het rioolwater aan en wordt het verpompt. Ook worden hier zand en diverse materialen die niet in het afvalwater thuishoren gefilterd. Daarnaast is een nieuwe nabezinktank gerealiseerd en zijn nieuwe beluchtingsplaten geïnstalleerd. De uiteindelijke capaciteit van de installatie is verhoogd van 3000 naar 5000 kubieke meter per uur. De totale kosten van het project zijn miljoen. Uitbreiding rwzi Meppel 6 Waterschap Reest & Wieden Waterschap Reest & Wieden 7

6 Nieuw aanvoerwerk De capaciteit van de bestaande twee aanvoerwerken was te klein. Hiervoor is een nieuw aanvoerwerk gemaakt. In dit aanvoerwerk zijn pompen aangebracht die het water omhoog brengen. Daarnaast zijn er roostergoedverwijderingsinstallaties gerealiseerd. Deze installaties verwijderen de grove delen zoals bladeren, vezels en rubbers uit het afvalwater. Achter de roostergoedinstallatie is een zandvanger geplaatst. Dit apparaat verwijdert het zand uit het rioolwater. De verwijderde grove delen en het zand worden in aparte containers opgevangen en vervolgens afgevoerd. In het aanvoerwerk zijn pompen geïnstalleerd die het afvalwater over de bestaande voorbezinktank voeren. Uit het water dat over de voorbezinktank gaat, wordt slib gehaald dat vervolgens in een gistingstoren omgezet wordt naar gas. Het gas wordt uiteindelijk omgezet naar duurzame energie (groene stroom). Deze extra investering bedroeg ongeveer ,-. Daar tegenover staat dat elk jaar ongeveer ,- op de slibafvoer, de slibverwerking en de energiekosten wordt bespaard. De investering is dus binnen zes jaar terugverdiend. Extra nabezinktank De hydraulische capaciteit wordt mede bepaald door de capaciteit van de nabezinktanks. Dit zijn ronde tanks waarin het water en slib gescheiden wordt door middel van zwaartekracht. Het slib is zwaarder dan water en zinkt daardoor naar de bodem van de tank. Het schone water gaat vanuit de bovenkant van de tank naar het oppervlaktewater. In de rwzi Meppel is een nieuwe nabezinktank geplaatst met een diameter van 56 meter. De tank is aan de kant zo n 2,5 meter diep, in het midden zo n 4.5 meter. [ De investering is binnen ] 6 jaar terugverdiend! 8 Waterschap Reest & Wieden Waterschap Reest & Wieden 9

7 Uitbreiding beluchting Omdat het beluchtingscircuit door het toegenomen afvalwater zwaarder belast wordt, was extra beluchting nodig in een van de circuits. De beluchting zorgt voor zuurstofinbreng in het rioolwater. Bacteriën hebben deze zuurstof nodig om het vuil af te breken. De uitbreiding van de beluchting is uitgevoerd met beluchtingsplaten die een hoger rendement hebben dan de eerder gebruikte puntbeluchters. A D V E R T E N T I E Energiebesparing Door zoveel mogelijk zuurstof in te brengen met de beluchtingsplaten in plaats van met de puntbeluchters, is minder energie nodig voor de totale beluchting. De beluchtingplaten zijn vanwege de energiebesparing een duurzame investering. De zogenaamde plaatbeluchting kost ongeveer ,-. De te verwachten besparing op de energiekosten is ongeveer ,- per jaar. Deze investering is dus in negen jaar terugverdiend. Nieuwe luchtbehandeling In de vernieuwde rwzi Meppel zijn de grootste stankbronnen afgedekt. De lucht uit deze ruimtes wordt met ventilatoren uit de ruimte gehaald en gezuiverd in de nieuwe luchtbehandelinginstallatie. De luchtbehandelingsinstallatie bestaat uit twee lavatorens. Transportleidingen Om het water op de juiste manier in het nieuwe aanvoerwerk, de beluchtingscircuits en de nieuwe nabezinktank te krijgen, werden nieuwe leidingen aangebracht. [ De grootste stankbronnen] zijn afgedekt. 10 Waterschap Reest & Wieden Waterschap Reest & Wieden 11

8 Duurzaamheid centraal Duurzaamheid staat bij waterschap Reest & Wieden centraal. De rwzi Meppel is gebouwd met duurzame materialen als RVS en aluminium in plaats van staal. Stalen constructies moeten meerdere malen geconserveerd worden en zijn eerder aan vervanging toe, waardoor ze uiteindelijk duurder zijn. De RVS en aluminium constructies, maar ook de andere bouwwerken, gaan minimaal 30 jaar mee. Energiebesparing Ook energiebesparing speelt een belangrijke rol. Dankzij een betere benutting van de voorbezinktank wordt 10% minder energie ingekocht. Het afgebroken slib wordt omgezet naar biogas. Dit wordt gebruikt om warmte en duurzame elektrische energie (groene stroom) op te wekken, bedoeld voor de zuivering. Dit alles sluit aan op het innovatieve en milieubewuste beleid in het waterbeheerplan van het waterschap Reest en Wieden. [ ] Henk Pierik: We gebruiken afvalwater als energiebron. Dat is natuurlijk een bijzonder gegeven. Maar als waterschap willen we nog meer doen dan groene stroom opwekken. Dankzij de relatief hoge temperatuur zouden we afvalwater bijvoorbeeld kunnen benutten voor verwarming. Momenteel vindt volop onderzoek plaats naar deze mogelijkheid. Op die manier krijgt het waterschap een hele nieuwe rol als groene energiefabriek. 12 Waterschap Reest & Wieden

Ketenanalyse RWZI s. Revisie Auteur Datum Toelichting 01. Reinoud Goudswaard

Ketenanalyse RWZI s. Revisie Auteur Datum Toelichting 01. Reinoud Goudswaard Ketenanalyse RWZI s Revisie Auteur Datum Toelichting 01. Reinoud Goudswaard 18-01-2013 Bij deze revisie is de CO 2 reductie door het toepassen van groene energie gekwantificeerd en is de techniek Nereda

Nadere informatie

SCHOON EN VEILIG WATER

SCHOON EN VEILIG WATER SCHOON EN VEILIG WATER Publicatie Afvalwater 2011 U staat er vast niet dagelijks bij stil wat er allemaal voor nodig is om het afvalwater en regenwater in te zamelen, te transporteren en te zuiveren.

Nadere informatie

Water, schone noodzaak! Profielwerkstuk Havo 5

Water, schone noodzaak! Profielwerkstuk Havo 5 Water, schone noodzaak! Profielwerkstuk Havo 5 Naam: Nanouk Meijer & Saskia van der Veen Begeleider: Nmb Datum: 21-11-2011 Vakken: Scheikunde, Biologie, Aardrijkskunde, Wiskunde, Anw en Economie Inhoud

Nadere informatie

Het waterbeheer van de toekomst

Het waterbeheer van de toekomst Lespakket VWO3 Het waterbeheer van de toekomst - pilot provincie Utrecht - 1 2 Het waterbeheer van de toekomst Inhoudsopgave Inleiding 5 1. De Watercanon van Nederland 9 2. Het waterbeheer van de toekomst

Nadere informatie

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535)

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Eindrapportage Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Auteurs: L.W.L. D Hooghe (0528282) J.J.P. van der Lee (0597336) R.W.Y. Lee (0595511) T. Nillesen (0537037) H.M. Robbemondt (0595558) Docenten:

Nadere informatie

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015. Gemeente Doetinchem. November 2009

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015. Gemeente Doetinchem. November 2009 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Gemeente Doetinchem November 2009 Inleiding Het rijk verlangt van alle gemeenten dat ze een actueel rioleringsplan (GRP) hebben. In het plan staat hoe

Nadere informatie

ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek

ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek NieuWe Final l report SaNitatie op WijkNiveau ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek rapport 2014 W02 I Ervaringen met de toegepaste technologie op de demo-site

Nadere informatie

OP weg 2030. NEWater

OP weg 2030. NEWater OP weg naar de RWZI 2030 NEWater 2010 11 OP WEG NAAR de RWZI van 2030 RWZI2030NL NEWater RWZI2030NL 2 Het op een hoog niveau inzamelen en zuiveren van afvalwater is in de laatste decennia in Nederland

Nadere informatie

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Utrecht 2011-2014

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Utrecht 2011-2014 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Utrecht 2011-2014 www.utrecht.nl Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Utrecht 2011-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Juridisch kader 3 3. Beleidsmatig kader 3

Nadere informatie

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN 2010-2015 WN_cyclus_coverCS4_coverDEF.indd 1 30-9-10 10:17 INHOUD Voorwoord 4 Waternet en de Watercyclus 7 Watercyclusplan 8 Waternet 10 De kernwaarden van Waternet

Nadere informatie

Hart voor Rivier en Land

Hart voor Rivier en Land Hart voor Rivier en Land Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1: Oppervlaktewater 11 Kwaliteit 11 Voldoende zoetwater 12 Grondwater 12 Wateroverlast 12 Kwantiteit 13 Vispassages 13 Klimaat

Nadere informatie

Wat doet het waterschap?

Wat doet het waterschap? Werken aan water Waterschap De Dommel werkt aan schoon, veilig en voldoende water in Midden-Brabant. Hier zorgen 360 medewerkers dat de inwoners in dit gebied kunnen genieten van de prachtige beken zoals

Nadere informatie

Geslaagde samenwerking in Garmerwolde

Geslaagde samenwerking in Garmerwolde Uitgave 8 I 2013 BoxBarrier bewijst succes tijdens opening Flood Proof Holland Het summum van Ervaar de zekerheid UV-wagen van GMB Rioleringstechnieken scoort Waterschappen blij met afvalwaterservice van

Nadere informatie

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen Waterschap Groot Salland Decosnummer: 2013-4089 Zwolle, april 2013 1 Inhoudsopgave Het lonkend perspectief... 4 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Deze visie...

Nadere informatie

Zelfvoorzienend Terschelling

Zelfvoorzienend Terschelling Zelfvoorzienend Terschelling Martijn Jongsma & Daan Gunnink 31-01-2014 Inleiding Zelfvoorzienend Terschelling, een idee waarin Terschelling zelf in staat is om haar elektrische behoefte te verzorgen. Binnen

Nadere informatie

Industriewater en het milieu

Industriewater en het milieu Duurzaamheids verslag 2012 Industriewater en het milieu Afvalwaterreiniging is een end of pipe oplossing, waarbij het principe geldt: de vervuiler betaalt. Bij IWE draaien we dit om: de vervuiler wordt

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2009-2014 Definitief Gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX VOORBURG Grontmij Nederland

Nadere informatie

thema Aqua Nederland Vakbeurs

thema Aqua Nederland Vakbeurs nº 5 / 2011 44ste jaargang / 11 maart 2011 TIJDSCHRIFT VOOR WATERVOORZIENING EN WATERBEHEER thema Aqua Nederland Vakbeurs HET WATERSYSTEEM ALS ELEKTRICITEITSBUFFER BEDRIJVEN VRAGEN OM EEN DUURZAME WATERVOORZIENING

Nadere informatie

Verbetering Europees klimaat door kassenbouw Nederland Profielwerkstuk naar aanleiding van het YES project

Verbetering Europees klimaat door kassenbouw Nederland Profielwerkstuk naar aanleiding van het YES project Verbetering Europees klimaat door kassenbouw Nederland Profielwerkstuk naar aanleiding van het YES project Christelijk Lyceum Delft, VWO 6 Profiel: Economie en Maatschappij door: M Hordijk en ACM Vijverberg

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Planperiode 2012-2018 DEFINITIEF RAPPORT

Gemeentelijk Rioleringsplan Planperiode 2012-2018 DEFINITIEF RAPPORT Gemeentelijk Rioleringsplan Planperiode 2012-2018 DEFINITIEF RAPPORT 1 Colofon Opdracht: Project: GRP 2012-2018 Opsteller: G. van Tent Datum: december 2011 Status: Definitief Rapport 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

1 Loko IT-specialisten

1 Loko IT-specialisten COLOFON Inleiding Uitgeverij Present Press B.V. Nijverheidsweg 7 4104 AN Culemborg Postbus 57 4100 AB Culemborg T 0345-750 200 F 0345-750 249 E info@presentpress.nl I www.presentpress.nl Directie Rob Kriegsman

Nadere informatie

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk Rioleringsplan Beemster Planperiode 2012-2016 j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk

Nadere informatie

Januari 2012 25e jaargang. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers. Project Waterschoon: wereldprimeur

Januari 2012 25e jaargang. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers. Project Waterschoon: wereldprimeur Januari 2012 25e jaargang ista magazine Het energiemanagement magazine van ista Nederland B.V. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers Project Waterschoon: wereldprimeur

Nadere informatie

NAAR EEN ENERGIENEUTRALE ZUIVELKETEN (2) DRIE VERKENNINGEN IN DE PRAKTIJK

NAAR EEN ENERGIENEUTRALE ZUIVELKETEN (2) DRIE VERKENNINGEN IN DE PRAKTIJK NAAR EEN ENERGIENEUTRALE ZUIVELKETEN (2) DRIE VERKENNINGEN IN DE PRAKTIJK colofon Opdrachtgever: Courage, Innovatienetwerk Auteur: Joost van Kasteren Projectleider: Carel de Vries Vormgeving: Imagro BV

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015. In Dordt draait het om water

Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015. In Dordt draait het om water Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015 In Dordt draait het om water oktober 2010 Kenmerk R001-4669413WHD-mya-V04 Verantwoording Titel Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Verantwoording Titel VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Opdrachtgever Gemeente Landerd Projectleider ing. Gwendolijn Vugs Auteur(s) Ing. Adrie

Nadere informatie

Fastservice Kwaliteitszorg en milieu - 1

Fastservice Kwaliteitszorg en milieu - 1 Fastservice Kwaliteitszorg en milieu - 1 Milieu en milieuzorg Milieu en vervuilende stoffen Het milieu staat de laatste jaren veel in de belangstelling. Maar wat is het milieu eigenlijk? Milieu is een

Nadere informatie

Slimmer en scherper stedelijk waterbeheer en rioleringszorg

Slimmer en scherper stedelijk waterbeheer en rioleringszorg Slimmer en scherper stedelijk waterbeheer en rioleringszorg Vandervalk+degroot: preventie en advies worden steeds belangrijker Riolering kan echt veel beter voor hetzelfde geld Inhoudsopgave 2 Kennisstrategie

Nadere informatie

VEMW. Duurzaam industrieel watergebruik. Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid

VEMW. Duurzaam industrieel watergebruik. Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid VEMW is hét kenniscentrum en dé belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers. VEMW Duurzaam industrieel watergebruik Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid Februari 2013 VEMW De

Nadere informatie