FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Gegevens gefailleerde : de vennootschap onder firma Boris Maas Keurslager V.O.F., handelend onder de naam Broodje Maas, gevestigd te (3817 CS) Amersfoort aan het Prinses Julianaplein 69, alsmede haar vennoten de heer Boris Maas en de mevrouw Anna Margrietha Johanna Hendrika Visser beide wonende te (1336 GV) Almere aan de Hans G. Kresseweg 1 Faillissementsnummers : F 16/15/213, F 16/15/214 en F 16/15/215 Datum uitspraak : 17 maart 2015 Curator : Mr. E. Douma Postbus 60194, 1320 AE Almere Beëdigd: R-C : mr. C.P. Lunter Activiteiten onderneming : broodjeszaak en catering Omzetgegevens : ,= (2012), ,= (2011) Personeel gemiddeld aantal : 0 Verslagperiode : 17 maart 2015 t/m 16 april 2015 Bestede uren in verslagperiode : 58,60 uren Bestede uren Totaal : 58,60 uren 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie De vennootschap onder firma Boris Maas Keurslager V.O.F. is opgericht op 30 juni De vennootschap heeft een tweetal vennoten, te weten de heer B. Maas en mevrouw A.M.J.H. Maas- Visser. Beide vennoten zijn ook in staat van faillissement verklaard. Zij zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Middels dit openbare faillissementsverslag wordt zowel verslag gelegd voor de vennootschap onder firma als voor haar twee vennoten. 1.2 Winst en verlies 2012: ,= (positief) 2011: ,= (positief) De jaarafsluitingen over 2013 en 2014 zijn nog niet aangeleverd zodat de curator die gegevens nog niet kan vermelden. Verslag Boris Maas Keurslagerij vof, de heer B. Maas en mevrouw A.M.J.H. Visser Pagina 1 van 10

2 1.3 Balanstotaal 2012: ,= 2011: ,= 1.4 Lopende procedures Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures. 1.5 Verzekeringen De curator heeft diverse (zakelijke) verzekeringen aangetroffen, waaronder een brandverzekering en een autoverzekering. De curator is doende deze zakelijke verzekeringen af te wikkelen. 1.6 Huur De vennootschap huurt een bedrijfsruimte aan de Kwinkelier 3 te Bilthoven. Verhuurder is Real Estate Invest II B.V. De bedrijfsruimte is gevestigd in het Winkelcentrum De Kwinkelier te Bilthoven. Op 4 maart 2015 heeft de kanonrechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, in kort geding een verstekvonnis gewezen waarbij onder meer de vordering van de verhuurder om de bedrijfsruimte te ontruimen is toegewezen. Op 16 maart 2015 zijn door de deurwaarder de sloten van de bedrijfsruimte vervangen. Aangezien de huurovereenkomst daarmee nog niet is beëindigd heeft de curator na een daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris op 23 maart 2015 de huurovereenkomst opgezegd. De curator is in overleg getreden met de verhuurder over de ontruiming en oplevering van het gehuurde. Aangezien de activa kort na de faillissementsdatum zijn verkocht en de curator geen belang meer heeft bij het gebruik van de bedrijfsruimte is met de verhuurder overeengekomen dat de boedelvordering beperkt zal blijven tot één maand huur. De curator heeft de bedrijfsruimte inmiddels opgeleverd zodat deze kwestie is afgewikkeld. De curator heeft voorts een huurovereenkomst roerende zaken en een (onder)huurovereenkomst winkelruimte aangeleverd gekregen voor een broodjeszaak aan het Prinses Julianaplein 69 te Amersfoort. Deze overeenkomst is reeds voor de datum van het faillissement naar de curator heeft begrepen in onderling overleg beëindigd. De broodjeszaak is op of omstreeks 10 maart 2015 opgeleverd. De curator heeft de opzegging van de overeenkomst nog in onderzoek. 1.7 Oorzaak faillissement De curator heeft op 18 maart 2015 een intakegesprek gevoerd met de heer Maas en mevrouw Visser. Uit dit gesprek is naar voren gekomen dat zij in 2009 zijn gestopt met een slagerij in Diemen om vervolgens in november 2009 te starten met een slagerij in Bilthoven. Deze slagerij is gekocht van de broer van de heer Maas. Ten tijde van de aankoop van de slagerij werd de vennoten naar eigen zeggen voorgespiegeld dat het winkelcentrum in 2010 zou worden gerenoveerd. Deze renovatie is echter pas in 2014/2015 aangevangen, maar volgens de vennoten was er bij het bepalen van de aanvangshuurprijs in 2010 al rekening gehouden met de situatie na de renovatie. De huurprijs was volgens de vennoten dan ook te hoog. Verslag Boris Maas Keurslagerij vof, de heer B. Maas en mevrouw A.M.J.H. Visser Pagina 2 van 10

3 Mede door de leegstand in het winkelcentrum is het bezoekersaantal de afgelopen jaren sterk gedaald. Daarnaast was er de concurrentie van de (naastgelegen) supermarkten waardoor de slagerij het aantal klanten heeft zien afnemen. De vennoten hebben nog getracht het tij te doen keren door in 2013 in Amersfoort een broodjeszaak te openen. De omzet van deze broodjeszaak was echter niet afdoende om de kosten te dekken. De pachtovereenkomst is dan ook door de vennoten opgezegd en de broodjeszaak is kort voor de datum van het faillissement gesloten. Het pand is aan de verpachter opgeleverd. Door de combinatie van de hoge huur voor het pand te Bilthoven, het afnemende aantal bezoekers aldaar en het sluiten van de boordjeszaak in Amersfoort was de vennootschap niet meer in staat aan haar verplichtingen te voldoen. Daar kwam nog bij dat de heer Maas om gezondheidsredenen enige tijd thuis is komen te zitten waardoor de slagerij in Bilthoven gesloten was. Vanwege de huurachterstand heeft de verhuurder van de slagerij te Bilthoven een kort geding aanhangig gemaakt waarbij ontruiming van het gehuurde is gevorderd. Deze vordering is toegewezen. Op dat moment waren de activiteiten echter al gestaakt. Het faillissement is uitgesproken op een door de Rabobank Utrecht en Omstreken ingediend verzoekschrift. De vennoten hebben een verzoek ingediend tot toepassing van de schuldsaneringsregeling, maar dit verzoek is niet ontvankelijk verklaard omdat de boekhouding niet op orde was. Op 17 maart 2015 is het faillissement van de vennootschap onder firma en haar vennoten uitgesproken. De curator heeft diverse inventariserende werkzaamheden verricht. De huurovereenkomst te Bilthoven is afgewikkeld. De zakelijke verzekeringen zijn geïnventariseerd en zullen daar waar nog nodig worden beëindigd. Zodra de jaarafsluitingen 2013 en 2014 zijn aangeleverd zal de curator de onderdelen 1.2 en 1.3 aanvullen. Tot slot zal er nog onderzoek worden gedaan naar de (reeds beëindigde) pachtovereenkomst voor de broodjeszaak te Amersfoort. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing. Failliet had geen personeel (meer) in dienst. De werkzaamheden zijn afgerond. Verslag Boris Maas Keurslagerij vof, de heer B. Maas en mevrouw A.M.J.H. Visser Pagina 3 van 10

4 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving De heer Maas en mevrouw Visser zijn gezamenlijk eigenaar van de onroerende zaak staande en gelegen aan de Hans G. Kresseweg 1 te (1336 GV) Almere. Het betreft de privéwoning van de heer Maas en mevrouw Visser. 3.2 Verkoopopbrengst Nog niet bekend. 3.3 Hoogte hypotheek De (restant)vordering van de hypotheekhouder bedraagt , Boedelbijdrage De curator is in overleg met de hypotheekhouder (ING Bank N.V.) over de boedelbijdrage bij een eventuele onderhandse verkoop. De curator is in overleg getreden met de hypotheekhouder over de wijze waarop de onroerende zaak zal worden verkocht. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving De bedrijfsmiddelen die in Bilthoven zijn aangetroffen bestaan uit de inrichting van een slagerij. Deze bedrijfsinventaris bestaat onder meer uit een (koel)vitrine, koelingen, een oven en diverse keukenapparaten. Voorts heeft de curator een voertuig aangetroffen waarvan het kenteken op de naam van de heer Maas staat geregistreerd. 3.6 Verkoopopbrengst De auto is verkocht voor 450,= (exclusief BTW). De bedrijfsinventaris is verkocht voor ,= (exclusief BTW). 3.7 Boedelbijdrage Voor wat betreft de bedrijfsinventaris gaat het om bodemzaken zodat er gezien de hoogte van de vordering van de fiscus geen sprake is van een boedelbijdrage. Verslag Boris Maas Keurslagerij vof, de heer B. Maas en mevrouw A.M.J.H. Visser Pagina 4 van 10

5 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Nu het voor wat betreft de bedrijfsinventaris gaat om bodemzaken is het bodemvoorrecht van de fiscus van toepassing. De curator zal indien nodig met de fiscus afrekenen. De curator heeft de bedrijfsinventaris laten taxeren. Vervolgens is de bedrijfsinventaris verkocht en geleverd. Voorts is het voertuig kort na de datum van het faillissement verkocht. Voor zover de curator bekend zijn er geen andere bedrijfsmiddelen. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving Er is geen voorraad en/of onderhanden werk aangetroffen. De slagerij is enige tijd voor de datum van het faillissement gesloten. De op dat moment aanwezige voorraad is in de uitverkoop gegaan en het restant is vanwege de beperkte houdbaarheid meegenomen/vernietigd door de heer Maas Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing. Andere activa 3.12 Beschrijving De andere activa bestaan uit het banksaldo op de zakelijke rekening ten tijde van het faillissement. De curator is nog in afwachting van een opgave van de bank zodat de omvang van dit saldo kan worden vastgesteld. Voor zover de vennoten werk kunnen vinden verwacht de curator mogelijk nog een afdracht van het inkomen aan de boedel. Tot op heden is dit nog niet het geval. Er zijn nog geen inkomsten zodat de curator nog geen vrij te laten bedrag (VTLB) heeft kunnen laten vaststellen. Ten aanzien van de inboedel van de woning van de vennoten kan de curator melden dat de fiscus beslag heeft gelegd op de inboedel en dat de inboedel in januari 2014 (openbaar) is verkocht. De koper van de inboedel heeft de vennoten de inboedel vervolgens in bruikleen gegeven. Tussen partijen is in dat kader op 7 oktober 2014 een overeenkomst van bruikleen opgesteld Verkoopopbrengst Niet van toepassing. De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht. Verslag Boris Maas Keurslagerij vof, de heer B. Maas en mevrouw A.M.J.H. Visser Pagina 5 van 10

6 4 Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Er zijn een aantal facturen aangeleverd die mogelijk nog niet zouden zijn betaald. Het betreft in totaal een bedrag van 1.392,50. Gebleken is echter dat een aantal debiteuren al heeft betaald zodat de omvang van de openstaande vorderingen op de debiteuren vermoedelijk nihil zal zijn Opbrengst Niet bekend. 4.3 Boedelbijdrage De curator heeft de pandhouder aangegeven niet tot incasso over te gaan vanwege de geringe omvang van de debiteurenportefeuille. De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en met de pandhouder gecorrespondeerd over het pandrecht op de debiteuren. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Door de Rabobank Utrecht en Omstreken is een vordering ingediend ter hoogte van ,32. De vordering is als volgt te specificeren: - restant hoofdsom lening (1) ,61 - achterstallige rente 1.070,48 - restant hoofdsom lening (2) ,94 - achterstallige rente 765,47 - debetsaldo ,82 Door Vesting Finance Fiditon is namens de ING Bank N.V. een vordering ingediend ter hoogte van ,10. De vordering is als volgt te specificeren: - saldo Werkkapitaalkrediet ,41 - (credit)saldo Betaalrekening 167,31 (CREDIT) In het faillissement van de vennoten heeft de ING Bank N.V. als hypotheekhouder een vordering ingediend ter hoogte van ,11. De vordering is als volgt te specificeren: - restant hoofdsom ,00 - achterstand per 26 maart ,98 - rente 701,13 Verslag Boris Maas Keurslagerij vof, de heer B. Maas en mevrouw A.M.J.H. Visser Pagina 6 van 10

7 Tot slot is er in het faillissement van de vennoten door de ING Bank N.V. een vordering ingediend ter hoogte van 247,41, zijnde de debetstand op de betaalrekening. 5.2 Leasecontracten Er was een leasecontract afgesloten voor een auto. Deze overeenkomst is echter voor datum faillissement reeds beëindigd. 5.3 Beschrijving zekerheden In verband met de hiervoor onder 5.1 genoemde vorderingen van de diverse banken zijn de volgende zekerheden gesteld: - De ING Bank N.V. heeft een pandrecht op de bedrijfsactiva, tegoeden, vorderingen en voorraden. De pandakte is geregistreerd op 20 maart Blijkens een geregistreerde onderhandse akte van 4 november 2009 heeft de Rabobank Utrecht en Omstreken eveneens pandrecht (tweede in rang) op de inventaris, vorderingen en voorraden. Daarnaast is er blijkens een onderhandse akte van 18 februari 2010 sprake van een verpanding van de achtergestelde geldlening verstrekt door S. Maas ad ,00. - De ING Bank N.V. heeft een recht van hypotheek op de onroerende zaak gelegen aan de Hans G. Kresseweg 1 te Almere. 5.4 Separatistenpositie Zie punt Boedelbijdragen Nog niet bekend. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld die zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld die zich beroepen op reclamerechten. 5.8 Retentierechten Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld die zich beroepen op retentierechten. De curator heeft de vorderingen van de diverse banken ontvangen en de gestelde zekerheden bestudeerd. De curator is in overleg met de pand-/hypotheekhouder(s) ten aanzien van de verkoop van de activa. Verslag Boris Maas Keurslagerij vof, de heer B. Maas en mevrouw A.M.J.H. Visser Pagina 7 van 10

8 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing. Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator heeft een deel van de boekhouding aangeleverd gekregen. De jaarafsluitingen 2013 en 2014 zijn nog niet aangeleverd. 7.2 Depot jaarrekeningen 7.3 Goedk. Verkl. Accountant 7.4 Stortingsverpl. Aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur Deze onderdelen zijn niet van toepassing. 7.6 Paulianeus handelen De curator moet hiernaar nog onderzoek doen. De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen De boedelvorderingen bestaan thans uit het salaris en de verschotten van de curator, de taxatiekosten van de bedrijfsactiva en één maand huur na datum faillissement. Verslag Boris Maas Keurslagerij vof, de heer B. Maas en mevrouw A.M.J.H. Visser Pagina 8 van 10

9 8.2 Pref. vord. van de fiscus Boris Maas Keurslager v.o.f.: ,-- B. Maas en A.M.J.H. Visser: , Pref. vord. van het UWV Niet van toepassing. 8.4 Andere pref. crediteuren Er zijn door andere preferente crediteuren nog geen vorderingen ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Boris Maas Keurslager v.o.f.: 24 B. Maas en A.M.J.H. Visser: Bedrag concurrente crediteuren Boris Maas Keurslager v.o.f.: ,36 B. Maas en A.M.J.H. Visser: ,39 De curator merkt volledigheidshalve op dat de crediteuren van de vennootschap tevens zullen worden opgenomen op de crediteurenlijst van de vennoten (de heer Maas en mevrouw Visser). Dit in tegenstelling tot de (privé)crediteuren van de vennoten, welke niet op de crediteurenlijst van de vennootschap worden opgenomen. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling De curator verwacht dat het faillissement te zijner tijd zal worden voorgedragen voor opheffing vanwege de toestand van de boedel (artikel 16 Fw). De curator heeft de crediteuren aangeschreven en zo nodig de ingediende vorderingen geplaatst op de crediteurenlijst. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure Er zijn geen procedures door of tegen de boedel aanhangig zodat hoofdstuk 9 niet aan de orde is. Verslag Boris Maas Keurslagerij vof, de heer B. Maas en mevrouw A.M.J.H. Visser Pagina 9 van 10

10 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement De verwachting van de curator is dat het faillissement binnen zes tot negen maanden kan worden afgewikkeld Plan van aanpak De werkzaamheden van de curator zullen de komende verslagperiode bestaan uit: - nadere inventarisatie van de boedel; - vaststellen VTLB (indien mogelijk); - verkoop woning; - voortzetten rechtmatigheidsonderzoek Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal op 16 juli 2015 worden ingediend. Almere, 17 april 2015 E. Douma curator Verslag Boris Maas Keurslagerij vof, de heer B. Maas en mevrouw A.M.J.H. Visser Pagina 10 van 10

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 2 juli 2013 Gegevens gefailleerde: Zuiderstraat 61, 9635 AL Noordbroek, voorheen handelend Datum uitspraak: 25 oktober 2011

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend 1 Nummer : 1 Datum : 17

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie