VIVIUM Comfort Deal het verzekeringspakket voor Particulieren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIVIUM Comfort Deal het verzekeringspakket voor Particulieren"

Transcriptie

1 VIVIUM Comfort Deal het verzekeringspakket voor Particulieren VRAAG en ANTWOORD 1 ONDERSCHRIJVING BEHEER VOORDELEN INCASSO PRAKTISCHE ASPECTEN (Back-end V-Connect) BIJLAGE 1: welke contracten kunnen toegevoegd worden aan VIVIUM Comfort Deal? BIJLAGE 2 : overzicht incasso Editie

2 1 ONDERSCHRIJVING 1.1 Welke verzekeringscontracten kan ik toevoegen aan VIVIUM Comfort Deal? In VIVIUM Comfort Deal kan u alle bestaande en nieuwe contracten niet-leven voor particuliere risico s groeperen, die onderschreven zijn door natuurlijke personen die met verzekeringnemer in gezinsverband samenwonen op 1 adres. De contracten dienen beheerd te worden door 1 bemiddelaar. Als bijlage vindt u een overzicht van de contracten die toegevoegd kunnen worden aan VIVIUM Comfort Deal. 1.2 Vanaf wanneer kan mijn klant een VIVIUM Comfort Deal onderschrijven? VIVIUM Comfort Deal dient minstens twee basiswaarborgen te omvatten in verschillende takken: Auto (BA personenwagen of lichte vrachtwagen < 3,5 T); Brand (woning, kantoor of vrij beroep); Burgerlijke aansprakelijkheid privé leven. 1.3 Is er een minimumpremie? JA. De premie per gekozen betaalperiode bedraagt minimum 25 EUR (exclusief taksen & kosten). 1.4 Mijn klant heeft verzekeringscontracten op naam de BVBA en op zijn persoonlijke naam; kunnen de d contracten onder 1 overeenkomst VIVIUM Comfort Deal gegroepeerd worden? NEEN. In VIVIUM Comfort Deal kunnen enkel verzekeringscontracten op naam van een natuurlijke persoon gegroepeerd worden. 2 BEHEER 2.1 Wanneer kan ik verzekeringscontracten toevoegen? In VIVIUM Comfort Deal is flexibileit troef: verzekeringscontracten kunnen op elk ogenblik toegevoegd worden aan VIVIUM Comfort Deal. U kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan de contracten. Ook het verwijderen van contracten uit VIVIUM Comfort Deal kan op elk ogenblik. Zo kan u steeds het gepaste antwoord bieden op de gezinsevolutie van uw klant. 2.2 Dienen alle contracten opgenomen in VIVIUM Comfort Deal eenzelfde vervaldag te hebben? 1/ Vervaldag De vervaldag van VIVIUM Comfort Deal kan vrij bepaald worden. De vervaldag van de verzekeringscontracten wordt niet aangepast indien de klant kiest voor: - premiegroepering met maandelijkse betaling (inning steeds via domiciliëring) - geen premiegroepering Enkel indien uw klant kiest voor premiegroepering met driemaandelijkse betaling moet de vervaldag van de verzekeringscontracten verplaatst worden naar de eerstkomende vervalmaand van VIVIUM Comfort Deal. 2/9

3 2/ Periodiciteit In geval van premiegroepering met driemaandelijkse betaling dient de periodiciteit van VIVIUM Comfort Deal gelijk te zijn aan deze van de verzekeringscontracten. Dit kan betekenen dat de vervaldagen van de verzekeringscontracten verschoven worden naar de toekomst. 3/ Beheer Bij toevoeging van een bestaand verzekeringscontract aan VIVIUM Comfort Deal, wordt de periodiciteit en de eventuele aanpassing van de vervaldag per bijvoegsel aan het verzekeringscontract geacteerd. 2.3 Een contract Moto en Huispersoneel kunnen enkel in mantel gegroepeerd worden indien Auto + Brand + BA privé-leven reeds eds in VIVIUM Comfort Deal aanwezig zijn? NEEN. VIVIUM Comfort Deal dient minstens twee basiswaarborgen te omvatten van de 3 voormelde takken. 2.4 In geval van verdwijning van het risico (bijvoorbeeld in Auto), wordt VIVIUM Comfort Deal opgezegd ingevolge e het niet respecteren van de minimum voorwaarden? NEEN. Niet automatisch, maar de situatie van elk plan wordt na een welbepaalde tijd geëvalueerd. Opmerking: een geschorst contract wordt nog beschouwd als deel uitmakend van VIVIUM Comfort Deal. 2.5 Hoe worden de commissies op de premies uitgegeven op niveau van VIVIUM Comfort Deal uitbetaald? Een groepering van de premies wordt uitgevoerd op het niveau van VIVIUM Comfort Deal. De uitgifte van de premies en de uitbetaling van de commissies worden uitgevoerd op het niveau de verzekeringscontracten, zoals dit vandaag het geval is. 3 VOORDELEN 3.1 Welke voordelen heeft mijn klant in VIVIUM Comfort Deal? VIVIUM Comfort Deal biedt uw klant 3 belangrijke voordelen: 1. Overzicht van de verzekeringscontracten Jaarlijks ontvangt uw klant een overzicht van de contracten die hij onderschreven heeft in het kader van zijn privé leven. Dit beschermt uw klant tegen leemten of dubbel gebruik tussen verzekeringscontracten. 2. Gratis gespreide premiebetaling Uw klant kan kiezen om de premies maandelijks of driemaandelijks te betalen. Zo vermijdt uw klant pieken in zijn verzekeringsuitgaven, zonder meerkost! 3. In VIVIUM Comfort Deal worden Totaalklanten beloond Autoverzekering personenwagen: De vrijstelling wordt verlaagd met 1,5%, mits bonus malus gelijk of lager dan 0 en totaal verlies of herstelling bij een erkende hersteller Plus. Het eventueel resterende vrijstellingsgedeelte boven 500 EUR wordt eveneens ten laste genomen door de maatschappij. Indien in het contract een vrijstelling Materiële schade van 5% / 10% opgenomen is, wordt de limiet van 500 EUR verhoogd naar respectievelijk EUR / EUR. Brandverzekering woning, kantoor of vrij beroep: De vrijstelling van 215,18 EUR (index 2008) wordt niet toegepast indien het schadebedrag de vrijstelling overstijgt (Engelse vrijstelling). 3/9

4 3.2 Vanaf wanneer is mijn klant een Totaalklant otaalklant? Uw klant heeft minstens volgende particuliere basiswaarborgen/-producten onder VIVIUM Comfort Deal onderschreven: 1 Autoverzekering (personenwagen of lichte vrachtwagen < 3,5T), en 1 Brandverzekering (woning, kantoor of vrij beroep), EN 1 verzekering BA privé-leven 3.3 De autoverzekering van mijn klant staat op naam van de rechtspersoon van zijn tandartskabinet, waardoor hij niet kan voldoen aan de bepaling totaalklant in VIVIUM Comfort Deal.. Kan hij toch een voordeel genieten? Goed nieuws voor uw klant : verzekeringscontracten onderschreven voor vrije en intellectuele beroepen op naam van een rechtspersoon kunnen geassocieerd worden aan VIVIUM Comfort Deal. Deze contracten maken geen deel uit van VIVIUM Comfort Deal, maar worden wel vermeld onder de rubriek Bijzonder aanbod. Het betreft : Auto (BA-personenwagen of lichte vrachtwagen < 3,5 T) Brand (kantoor of vrij beroep, al dan niet verbonden met de woning) De contracten Auto-personenwagen en Brand genieten eveneens het vrijstellingsvoordeel onder de geldende voorwaarden. 3.4 Mijn klant woont in een risicozone natuurrampen; vervalt de verhoogde vrijstelling volledig? NEEN. Indien de waarborg natuurrampen wordt verzekerd volgens de algemene voorwaarden van het Tariefbureau, dan blijft de vrijstelling bepaald onder deze waarborg integraal van toepassing. Voor de andere waarborgen in deze brandverzekering, geldt het vrijstellingsvoordeel wel. 3.5 Mijn totaalklant totaalklant heeft 2 brandpolissen in VIVIUM Comfort Deal.. Geldt G het vrijstellingsvoordeel voor beide contracten? JA. Het vrijstellingsvoordeel wordt 1 keer per contract en per kalenderjaar verleend. Indien uw klant in het kalenderjaar op beide verzekeringscontracten een schadegeval heeft, geldt het vrijstellingsvoordeel per verzekeringscontract. 3.6 Een contract Auto op naam van de rechtspersoon (vrij beroep) komt in aanmerking voor de bepaling van het aantal gegroepeerde contracten, cten, maar kan zelf niet in VCD opgenomen worden. JUIST? JUIST. Ofwel is het contract geassocieerd aan VIVIUM Comfort Deal opdat de klant het vrijstellingsvoordeel in Brand kan genieten, ofwel is het contract gegroepeerd in VIVIUM Business Deal voor de eventuele berekening van de bonus op basis van s/p. In geen enkel geval kan de klant genieten van verschillende voordelen voor eenzelfde contract. 4/9

5 4 INCASSO 4.1 Wanneer wordt de premie van VIVIUM Comfort Deal geïnd? Het tijdstip van inning is afhankelijk van de gekozen wijze van betaling: 1/ Verzekeringnemer kiest voor premiegroepering Bij domiciliëring wordt de premie geïnd op de 15de van de maand, of indien dit geen werkdag is, de voorgaande werkdag. Bij niet-domiciliëring wordt de betalingsaanvraag toegestuurd in de maand die de vervalmaand voorafgaat. Uitzondering: Voor contracten vermeld in de rechter kolom van de bijlage, wordt de premie geïnd op het einde van de gekozen betaaltermijn. 2/ Verzekeringnemer kiest niet voor premiegroepering De inningswijze verandert niet; deze blijft behouden conform de inningswijze in de verzekeringscontracten. Overzicht: zie bijlage In geval van een tijdelijk betaalprobleem, kan VIVIUM Comfort Deal terug in voege gesteld worden? JA. Maar de beslissing wordt genomen door de maatschappij. 4.3 Welke procedure wordt gevolgd op het vlak van premie-inning inning in VIVIUM Comfort Deal (herinnering, in gebreke stelling, opzegging)? Deze bepaling wordt duidelijk beschreven in de algemene voorwaarden VIVIUM Comfort Deal. Artikel 8 Betaling van de premie Indien de verzekeringnemer VCD kiest voor een premiegroepering met: - maandelijkse betaling, wordt de termijnpremie geïnd via domiciliëring op de 15e van elke maand of, indien dit geen werkdag is, op de voorgaande werkdag. - driemaandelijkse betaling, dient de periodiciteit van alle gegroepeerde verzekeringscontracten gelijk te zijn. Ingeval van inning via domiciliëring wordt het betalingsverzoek op de 15e van de eerste maand in de gekozen periodiciteit of, indien dit geen werkdag is, op de voorgaande werkdag aangeboden aan de verzekeringnemer VCD. Ingeval de inning niet via domiciliëring verloopt, wordt het betalingsverzoek aangeboden in de maand die voorafgaat aan de gekozen periodiciteit. Indien de premies niet gegroepeerd worden in VIVIUM Comfort Deal worden de betalingsverzoeken en de premieafrekeningen aangeboden conform de bepalingen van de opgenomen verzekeringscontracten. 5/9

6 Artikel 9 Gevolgen van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van de premie. Indien de premie niet betaald werd na herinnering, stelt de maatschappij de verzekeringnemer in gebreke per aangetekend schrijven voor elk verzekeringscontract. Voor deze ingebrekestelling rekent de maatschappij de verzekeringnemer een forfaitaire administratieve kost aan die twee en een halve keer het officiële tarief van de aangetekende zending van De Post bedraagt. In geval van niet-betaling na een termijn van 15 dagen volgend op de afgifte bij de Post van het aangetekend schrijven dat aan de betalingsplicht herinnert wordt de overeenkomst VIVIUM Comfort Deal beëindigd, waarna het beheer van de verzekeringscontracten die deel uitmaakten van VIVIUM Comfort Deal individueel per verzekeringscontract wordt overgenomen volgens de bepalingen van het individuele verzekeringscontract. Bij gedeeltelijke betaling van de verschuldigde termijnpremie van VIVIUM Comfort Deal, rekent de maatschappij de ontvangen som toe op de vervallen premies van de verzekeringscontracten in hiernavermelde volgorde: 1. Voertuigenverzekeringen; 2. Arbeidsongevallen; 3. Lichamelijke Ongevallen; 4. Burgerlijke aansprakelijkheid Privé-Leven; 5. Andere verzekeringen Burgerlijke aansprakelijkheid; 6. Andere verzekeringen. Indien er meerdere verzekeringscontracten bestaan van dezelfde rang, wordt de hogere premie voldaan bij voorrang op de lagere. 6/9

7 5 PRAKTISCHE ASPECTEN (Back-end V-Connect Connect) 5.1 Voor contracten die (nog) niet in de Front kunnen opgemaakt worden, wordt VIVIUM Comfort Deal opgemaakt NA de opmaak van het contract, wat een a posteriori wijziging van het contract betekent en ongetwijfeld een verwarring in hoofde van de klant. JUIST? NEEN. Desgevallend maakt de makelaar vooraf VIVIUM Comfort Deal aan (zonder er noodzakelijkerwijs een contract aan te koppelen). Hij vermeldt de referentie van VIVIUM Comfort Deal op het voorstel (Brand, BA privé-leven, enz.). Het contract wordt vervolgens door de maatschappij opgemaakt rekening houdende met een bestaande VIVIUM Comfort Deal (fractioneringskosten, jaarlijkse vervaldag, enz.). 5.2 Brand en BA privé-leven pas in VIVIUM Comfort Deal gegroepeerd worden indien de jaarpremie 300 EUR bedraagt (om de minimumpremie van 25 EUR/maand te respecteren). JUIST? NEEN. Het volstaat in dit geval om een spreiding van de premie te kiezen in functie van de totale premie. 5.3 Hoe VIVIUM Comfort Deal identificeren in het systeem (CICS)? De referte van VIVIUM Comfort Deal begint met 61.xxx.xxx. Ter info, voor VIVIUM Business Deal is dit 62.xxx.xxx. 5.4 Waar kan ik terecht met vragen omtrent VIVIUM Comfort Deal? (aanvraag, wijziging, informatie enz.) Zetel Antwerpen: Regio Oost: Tel: 03/ , fax: 03/ , mail: Regio West Tel: 03/ , fax: 03/ , mail: Regio corporate brokers Tel: 03/ , fax: 03/ , mail: Regio Vlaams Brabant: Tel: 03/ , fax: 03/ , mail: Postadres: Desguinlei 92, 2018 Antwerpen Zetel Brussel: Tel: 02/ , fax: 02/ , mail : Postadres: Koningsstraat 153, 1210 Brussel Voor een volledige beschrijving van de voordelen en voorwaarden verwijzen wij naar de algemene en bijzondere voorwaarden van VIVIUM Comfort Deal en de verzekeringscontracten. In geval van onduidelijkheid primeren deze op bovenvermelde bepalingen. 7/9

8 6 BIJLAGE 1: welke contracten kunnen toegevoegd worden aan elke contracten kunnen toegevoegd worden aan VIVIUM Comfort Deal? Contracten die opgenomen kunnen worden in VIVIUM Comfort Deal Polis nummer Package Product 21 & 88 VIVIUM Family Solutions Polis nummer Product Motorrijtuigen 6 T&A personenwagen, mobilhome 31 Personenwagens 6 T&A personenwagen internationaal, mobilhome 33 Mobilhome 6 Tweewielers (bromfiets, moto, quad, elektrische rolstoel) 33 Lichte vrachtwagens (jeep) 6 Lichte vrachtwagens < 3,5 T 33 Vervoer zaken max 3,5 T 35 Motorfietsen en quads 36 Bromfietsen / elektrische rolstoel 37 Bestuurder Plus 6 Old timers (alle categorieën) 38 Oldtimers 2093 Bijstand Patrimonium 26 & 5 VIVIUM Alle Risico's 02 Feel at home 29 & 5 VIVIUM Home Solutions 11 Geïndexeerde brandpolis 29 & 5 VIVIUM Home Solutions Plus 14R Alle Risico's Kostbaarheden 23 & 5 Gegroepeerde Brandverzekering 14W Geldverzekering 24 & 5 VIVIUM Property Solutions Plus 92 Alle Risico's Computer 27 Alle Risico's Elektronica Verzekering van Waarden Aansprakelijkheid BA Privé-leven 83 BA Privé-Leven 33 & 7 Rechtsbijstand 32 & 2 BA Diverse 32 & 2 BA Leraar Personen Huispersoneel Huispersoneel 34 & 2 Individuele Verkeer Lichamelijke ongevallen Verzekering Individuele 8/9

9 7 BIJLAGE 2 : overzicht incasso VIVIUM Comfort Deal Financiële groepering Ex-INGi voor 15/1/2011 Ex-INGi na 15/1/2011 Geen Financiële groepering Vivp Ex-INGi voor 15/1/2011 Ex-INGi na 15/1/2011 Vivp Domiciliëring Maandelijks Incasso op de 15de van de NVT NVT NVT vervalmaand op basis van de vervaldag Incasso nà einde van de periode op basis van de vervaldag van van de mantel (dom. verplicht voor Driemaandelijks de mantel ( dus los van vervaldag van het contract ) maandelijks maar mogelijk voor alle Incasso op de 15de ( vervaldag 1-15) /31ste ( vervaldag 16-31) periodiciteiten) van de vervalmaand op basis van de vervaldag van het contract Zesmaandelijks Jaarlijks NVT Wekelijkse aanbieding voor alle onbetaalde reeds vervallen premies OGM Maandelijks NVT NVT Driemaandelijks Zesmaandelijks Jaarlijks Aanbieding nà einde van de periode op basis van de vervaldag van de mantel ( dus los van vervaldag van het contract ) NVT NVT (OGM wordt verstuurd in afwachting van dom.) Aanbieding direct na de opmaak van de termijn (maand voorafgaand aan de vervalmaand) of direct na opmaak van een contante kwijting NVT NVT NVT Aanbieding op de 15de van de maand voorafgaand aan de vervalmaand ( voor de komende periode ) op basis van de vervaldag van het contract Aanbieding direct na de opmaak van de termijn (maand voorafgaand aan de vervalmaand) of direct na opmaak van een contante kwijting NVT = Niet van toepassing OGM = Overschrijving met gestructureerde mededeling 9/9

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Voorwoord Doel van het contract Het contract "Formule 24 Privé-leven" beschermt u (en de personen die u dierbaar zijn), tegen de financiële

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Voorstelformulier. Overeenkomst O nieuwe zaak VIVIUM Auto

VIVIUM Auto. Voorstelformulier. Overeenkomst O nieuwe zaak VIVIUM Auto VIVIUM Auto Voorstelformulier Een behoorlijk ingevuld voorstel stelt ons in staat de uitgifte van de contracten te bespoedigen en biedt bijgevolg een kostbare tijdsbesparing. Dit document kan eveneens

Nadere informatie

Reglement modulo 50+

Reglement modulo 50+ Reglement modulo 50+ Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines Algemene voorwaarden Engineering - Verzekering Top Machines 0079-2044903N-25032013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

Algemene informatie ING Autoverzekering

Algemene informatie ING Autoverzekering Algemene informatie ING Autoverzekering ingauto.be Identiteit en personalia van de betrokken partijen De ING Autoverzekering wordt u aangeboden door: Verzekeraar: ING Insurance Services nv naar Nederlands

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben.

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben. VIVIUM Auto Het voelt goed om een keuze te hebben. Bij VIVIUM kiest u zelf in alle vrijheid uw bescherming bij een auto-ongeval. Zo bent u er altijd helemaal gerust in. Pieker niet over uw auto. Rijd ermee.

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN BEVOEGDHEDEN VAN DE PARTNER BIJ GEBRUIK VAN EEN FRONTOFFICE-TOEPASSING

ALGEMEEN REGLEMENT VAN BEVOEGDHEDEN VAN DE PARTNER BIJ GEBRUIK VAN EEN FRONTOFFICE-TOEPASSING ALGEMEEN REGLEMENT VAN BEVOEGDHEDEN VAN DE PARTNER BIJ GEBRUIK VAN EEN FRONTOFFICE-TOEPASSING Versie 15-11-2011 blz. 1 ALGEMEEN REGLEMENT VAN BEVOEGDHEDEN BIJ GEBRUIK VAN EEN FRONTOFFICETOEPASSING Deel

Nadere informatie

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS CASCO INHOUDSOPGAVE Begripsomschrijvingen TITEL 1 - WAARBORGEN art. 1. Omvang

Nadere informatie

ster select Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

ster select Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group ster select ALGEMENE VOORWAARDEN Meer dan verzekerd Baloise Group INHOUD 1 INLEIDING P. 3 13 DEKKING TERRORISME P. 7 2 WAARBORGEN P. 3 2.1 Opbouw reserve Tak 21-polisgedeelte 2.2 Opbouw inventariswaarde

Nadere informatie

Tentoonstellingen en Beurzen Algemene Voorwaarden

Tentoonstellingen en Beurzen Algemene Voorwaarden Tentoonstellingen en Beurzen Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tentoonstellingen en Beurzen Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden. De Bijzondere Voorwaarden primeren op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde?

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde? Pagina 1 van 12 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 5 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden VERZEKERING CARES Algemene voorwaarden TITEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORVOERTUIG... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering... 6 Artikel 1...

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze «Huurdersverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

KADERPOLIS VOOR DE VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJFSREVISOREN

KADERPOLIS VOOR DE VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJFSREVISOREN KADERPOLIS VOOR DE VERZEKERING VAN DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN BEDRIJFSREVISOREN Nr. 3017699 TUSSEN: Het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR) met maatschappelijke zetel Arenbergstraat,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS FAMILIALE

ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS FAMILIALE ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS FAMILIALE Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer Het boekje dat u nu in handen heeft, bevat de algemene voorwaarden van uw polis Ethias Familiale. Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering N.V. Argenta-Life Nederland

Algemene Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering N.V. Argenta-Life Nederland Algemene Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering N.V. Argenta-Life Nederland INHOUDSOPGAVE 1. DEFINITIES... 3 2. ALGEMENE WERKING VAN DE OVEREENKOMST... 3 2.1 INWERKINGTREDING EN PREMIEBETALING... 3 2.2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Voertuig

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Voertuig Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Voertuig Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36 1/36 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 Verzekeringstussenpersoon: Datos nv, Boomsesteenweg 958, 2610 Wilrijk, geregistreerd in de Kruispuntbank (425.303.824) en bij de FSMA (64088A) voor de takken

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43 1/43 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 Hyundai Insurance is een merknaam van Alcadis nv (FSMA 63 916 - RPR Antwerpen 0473 558 156) gemandateerd door Corona nv (RPR Brussel BTW BE 0403 263 939 - IBAN:

Nadere informatie

Auto package. Algemene voorwaarden PP 01052015B

Auto package. Algemene voorwaarden PP 01052015B Auto package Algemene voorwaarden PP 01052015B Auto package ALGEMENE VOORWAARDEN PP 01052015 B INHOUDSOPGAVE RUBRIEK I ALGEMENE BEPALINGEN 1. Grondslag van de verzekering... 3 2. Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering

Algemene Voorwaarden. Verzekering Verzekering Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Auto & Moto

Algemene voorwaarden. Auto & Moto Algemene voorwaarden Auto & Moto 79648N / 0079-3300636N-21042015 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie