Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners"

Transcriptie

1 Verslag van de eerste informatiebijeenkomst voor woonbootbewoners en -eigenaren van: Lijnbaansgracht 1 t/m 62, Prinsengracht 8 t/m 164 (even) en 250 t/m 324 (even) en 465 t/m 509 (oneven), Bloemgracht 20 t/m 150 (even), Westerkade, Brouwersgracht 150 t/m 943 (oneven), Leidsekade en Groenmarktkade Projectgebied: Centrum VI Projectbureau Schoonschip d.d. 30 januari 2012 Thalia Partyhome, Goudsbloemstraat 207 te Amsterdam Aanwezig: Van Projectbureau Schoonschip: Ronald Roozeboom (coördinator Waternet), Henny van Gellekom (projectleider) en Marleen Hulshoff (projectsecretaris) Bewoners. 1. Opening Henny van Gellekom heet de aanwezigen welkom. Het projectbureau start deze voorlichting voor het projectgebied Centrum VI omdat thans of in de komende weken vanuit de straatriolering aansluitpunten per ligplaats zullen worden gerealiseerd door Waternet. Van de bijeenkomst wordt een kort verslag gemaakt, waarin antwoord wordt gegeven op de gestelde vragen. De vragen en antwoorden zijn naar onderwerp gegroepeerd. Bewoners ontvangen dit verslag per post. Het verslag zal tevens op de website van het projectbureau geplaatst worden (www.projectbureauschoonschip.nl onder de rubriek documentatie/verslagen bijeenkomsten). 2. Projectbureau Schoonschip Projectbureau Schoonschip is ontstaan uit een samenwerking tussen Rijkswaterstaat Noord- Holland (RWS) en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), dat in deze vertegenwoordigd wordt door Waternet. Het samenwerkingsproject heeft als doel de lozingen vanuit woonboten in oppervlaktewaterlichamen te doen (laten) beëindigen door de woonboten te laten aansluiten op de riolering. Het projectbureau is voornamelijk in het leven geroepen om woonbootbewoners hierbij te ondersteunen middels voorlichting, het uitvoeren van een schouw aan boord etc. Projectbureau Schoonschip is bereikbaar via: telefoonnummer (telefoondienst) per Veel informatie is te vinden op de website: 3. Wettelijk kader De Europese wet- en regelgeving is in Nederland uitgewerkt in een aantal wetten en besluiten. In eerste instantie zijn de regels met betrekking tot lozing van huishoudelijk afvalwater vastgelegd in het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater (1997). In het 1

2 Lozingenbesluit werd bepaald dat alle ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater uiterlijk 1 januari 2005 beëindigd moesten zijn. Deze doelstelling bleek in de praktijk echter niet haalbaar. Met het oog op de bijzondere situatie van woonbootbewoners, is in het per 1 januari 2008 van kracht geworden Besluit lozing afvalwater huishoudens 1 een aparte regeling getroffen voor de beëindiging van lozingen vanuit woonschepen op oppervlaktewater. Dit besluit maakt een tijdelijke ontheffing van het lozingenverbod mogelijk indien er een concreet plan van aanpak met een duidelijke tijdslimiet is. In de gemeente Amsterdam zijn, afhankelijk van het gebied, zowel AGV als RWS het bevoegd gezag met betrekking tot het waterkwaliteitsbeheer van het oppervlaktewaterlichaam. De in dit betreffende projectgebied (Centrum VI) aangeschreven woonboten liggen in oppervlaktewater waar AGV het bevoegd gezag is. De gemeente heeft de zorgplicht voor het transport van afvalwater (lees: de aanleg van riolering). De lozer moet zijn binnenhuisriolering op orde hebben en kunnen aansluiten op het riool als deze binnen 40 meter van een lozingspunt ligt. Hoe weet ik in welk beheergebied mijn woonboot ligt? De woonboten in het hier voorgelichte projectgebied Centrum VI liggen allemaal in het beheergebied van AGV. Woonbootbewoners in andere gebieden kunnen dit bij twijfel navragen bij Projectbureau Schoonschip. Ben ik verplicht om een pomp te plaatsen? Ook als daar geen plaats voor is? U bent verplicht niet meer te lozen op het oppervlaktewater als aansluiting op de riolering binnen 40 meter mogelijk is. Een pomp is hiervoor bijna altijd noodzakelijk. Soms kan de pomp in een (uitgediepte) kast geplaatst worden. Een schouw van de woonboot kan hier mogelijk meer duidelijkheid over geven. 4. Uit te voeren werkzaamheden De werkzaamheden zijn te onderscheiden in: a. uit te voeren door de lozer: - aan boord: leidingen centraliseren - plaatsen pomp en maken wanddoorvoer - aanbrengen verbindingsslang tussen pomp en walaansluiting b. uit te voeren door de gemeente: - aanleg riolering tot aan de wal; - realisatie individueel aansluitpunt in de kademuur per woonark In Amsterdam is besloten dat de aanleg van de riolering planmatig en waar mogelijk, wordt gerealiseerd in combinatie met andere werkzaamheden van het stadsdeel in het betreffende gebied. Dit betekent dat het mogelijk is dat woonboten in de buurt nog niet, of al eerder zijn benaderd door Projectbureau Schoonschip. In opdracht van de gemeente maakt Waternet een aansluitpunt waarop u kunt aansluiten op de riolering. Het aansluitpunt loopt via een pijp uit op een put die is voorzien van een afsluitkraan met terugslagklep. Omdat de meeste woonboten lager liggen dan (het aansluitpunt in) de kade is een vuilwaterpomp nodig om het afvalwater weg te pompen. 1 gepubliceerd in Staatsblad 468, 2007, te lezen via overheid.nl 2

3 Het aansluitpunt zit te hoog/ te laag in de kade. Is er geen standaard hoogte/ diepte? Nee, de put waar de afsluiter zich in bevindt heeft wel een standaard diepte van ca. 80 cm, maar deze kan indien nodig worden aangepast aan een andere situatie. De hoogte waarop een aansluitpunt in de kade wordt gelegd is afhankelijk van andere elementen in de grond als leidingen, kabels en boomwortels en ook van de afstand van het aansluitpunt tot het water. Is er een kans op terugslag van het water? De leiding in de kade is tegen terugstromen van afvalwater beschermd door een afsluiter met keerklep in de put. Daarnaast moet de door de bewoner te plaatsen pomp ook worden voorzien van een keerklep en afsluiter aan boord van de woonboot. Meer informatie hierover vindt u in het PvE. Er is dan een dubbele veiligheid om te voorkomen dat bij storing vuil water in de boot komt. Regelmatig onderhoud van de afsluiter en keerklep op de pomp wordt hierbij sterk aangeraden. Vet en andere verontreiniging dienen hierbij verwijderd te worden. Kan het rioolwater teruglopen op het moment dat het stedelijk riool overbelast is? In principe niet. Bij hoog water in het gemeentelijk riool wordt de keerklep in de put in de kade juist dichtgedrukt. Bij zeer grote overbelasting van het gehele riool wordt af en toe nog gebruik gemaakt van overstortlocaties. Hier wordt vuil water vanuit het riool op het oppervlakteater geloosd. Dit mag echter niet meer en de gemeente Amsterdam treft thans maatregelen om noodoverstort bij hevige regenval te doen laten verdwijnen. Hoe merk ik of een van de twee keerkleppen stuk is? Indien de pomp vaker aanslaat of blijft aanslaan, ook als er geen water verbruikt wordt in de woonboot, is het zaak om te controleren of de keerklep op de pompunit nog wel goed functioneert. Indien de keerklep in de kade niet goed functioneert, is dit niet direct vast te stellen. Bij twijfel kan de walslang losgekoppeld worden en blijft er water uitstromen, dit zou een indicatie kunnen zijn voor een niet goed functionerende keerklep in de kade. Zit er veel water in de put en komt er water uit de kade nadat de walslang ontkoppeld is, dient de keerklep nagekeken te worden. De put is in een parkeervak geplaatst waardoor ik er als bewoner moeilijk bij kan. In Amsterdam kan het haast niet anders of de putten worden geplaatst in parkeervakken langs de grachten. Bewoners willen de put ook zo dicht mogelijk bij hun woonschip hebben. Bij een calamiteit zal Waternet een eventuele auto altijd kunnen verplaatsen. Tot die tijd is het mogelijk de walslang af te koppelen tot het probleem verholpen is. Moet mijn woonboot naar de werf om de installatie uit te voeren. Meestal is dit niet nodig en kunnen de leidingen van binnen in de boot worden gecentraliseerd. Het verschilt per situatie of het nodig is alle oude pijpen te dichten. Een oude standpijp kan ook open blijven om als noodoverstort te dienen. Kan ieder toilet gebruikt worden in de nieuwe situatie? Ja, er kan wel verschil zitten in hoe en waar het afvalwater wordt afgevoerd naar buiten. 3

4 5. Pompinstallatie Er wordt uitgegaan van een pomp met een vrije doorlaat. Een versnijdende pomp is in de regel niet nodig. In voorkomende gevallen bestaat de kans dat een versnijdende pomp toch nodig is; wanneer een grote afstand of hoogteverschil moet worden overbrugd. Het projectbureau adviseert bewoners om hierover goed met de installateur en gemeente/ Waternet te overleggen. In het Programma van Eisen (PvE) staan de eisen vermeld, waaraan de boordvoorziening (pomp, wanddoorvoer, verbindingsslang etc.) tot aan de aansluiting op het riool moet voldoen om te kunnen spreken van een deugdelijke boordvoorziening. Het projectbureau benadrukt dat de installaties die in de presentatie getoond worden onder ideale omstandigheden zijn geïnstalleerd en erkent dat de werkelijkheid vaak gecompliceerder is en dat voor iedere woonboot afzonderlijk bekeken moet worden wat de mogelijkheden zijn. Wanneer de pomp op het riool wordt aangesloten moet de afsluiter in de kade geopend zijn. Anders kan het afvalwater niet worden weggepompt. Als u twijfelt of de afsluiter openstaat kunt u hierover contact opnemen met Waternet. Kan een kleine versnijdende pomp (Sanibroyeur) ook worden aangesloten op het riool? Als er in een woonboot veel lozingspunten zijn (douche, wasmachine) is het niet haalbaar om al het afvalwater weg te pompen met een kleine pomp met een reservoir van slechts 10 liter. Dergelijke pompen worden soms wel als hulppomp gebruikt wanneer lozingspunten aan boord verder van elkaar verwijderd zijn. Als u een kleine pomp gebruikt en daarmee niet meer loost op het oppervlaktewater voldoet u weliswaar aan de door de wet gestelde eisen, u voldoet dan echter niet aan de door de subsidieverstrekker gestelde eisen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Is een walslang waar het warmtelint en de isolatie al in verwerkt is ook beter? Nee. Een dergelijke walslang kan handig zijn voor woonboten die veel varen en dus vaak moeten aan- en afkoppelen. Voor woonboten die weinig verplaatsen is een dergelijke walslang niet nodig en kan worden volstaan met een eenvoudigere koppeling. Klopt het dat de walslang makkelijk losschiet? Het projectbureau heeft tot op heden nog geen bericht gekregen van een dergelijk probleem bij de aansluitpunten (buitendiameter 60/65 mm) die sinds de start van het project worden gebruikt door Waternet. Het is wel belangrijk dat de walslang enige ruimte heeft om te vieren wanneer de woonboot in het water beweegt. Blijft er altijd water staan in de slang waardoor er problemen kunnen ontstaan tijdens vorst? Ja, doordat er twee keerkleppen zijn en het water alleen onder druk kan worden weggepompt staat er altijd water in de slang. Bij een langere slang zal dit voornamelijk in de kromming van het laagste punt zijn. Het zou eventueel mogelijk zijn de afsluiter aan boord open te zetten om water terug te laten lopen het reservoir in, dan staat er geen of minder water in de slang. 4

5 Waar gaat het water naartoe als ik niet meer kan lozen door een calamiteit? Bij stroomuitval of verstopping van de leiding is er sprake van een uitzonderlijke situatie en kan het afvalwater niet weggepompt worden. Een deugdelijke pompinstallatie heeft een reservoir van 40 liter om een deel van het afvalwater op te vangen, maar dit is mogelijk niet genoeg bij calamiteiten. De installatie beschikt (dient te beschikken) over een overstort, bijvoorbeeld via de ontluchtingsleiding of via een oude standpijp. In geval van calamiteiten (wel direct melden bij de storingsdienst van Waternet ) kan hiervan tijdelijk gebruik gemaakt worden om toch te kunnen blijven lozen. Aanvullende informatie hierover kunt u terugvinden in het Programma van Eisen. Wat kost een pomp/ boordvoorziening? Voor zover bekend bij het projectbureau is het mogelijk een volledige boordvoorziening inclusief installatie op dit moment vanaf 2600,- excl. BTW aan te schaffen, afhankelijk van het type woonboot en de door de installateur uit te voeren werkzaamheden. Sommige installateurs hanteren een vast tarief voor installatie ongeacht het type woonboot. Een losse pomp (met vrije doorlaat) kan vanaf 1500,- excl. BTW aangeschaft worden. Door samenwerking van woonbootbewoners of zelf een deel te installeren kunnen de kosten voor installatie eventueel omlaag gebracht worden. Ik heb al een pomp in mijn boot, maar dat is een versnijdende pomp met een smallere diameter bij de afvoer, moet ik dit aanpassen? De rioolbeheerder gaat uit van gebruik van pompen met een vrije doorlaat. In de regel heeft een versnijdende pomp meer nadelen dan een niet versnijdende. Een versnijdende pomp maakt meer geluid en vertoont vaker storingen aan boord dan een niet versnijdende pomp. Daarnaast veroorzaakt een versnijdende pomp in het algemeen aangekoekt vuil in het riool en is daardoor niet wenselijk voor de rioolbeheerder. Het rioolstelsel is zo aangelegd dat op bijna alle plaatsen kan worden volstaan met een pomp met een vrije doorlaat. Een bestaande versnijdende pomp hoeft echter niet te worden vervangen om in aanmerking te komen voor de subsidie van AGV. Omdat de afvoerleiding vaak smaller is, zal er wel een verloopstukje moeten worden aangelegd tussen de afvoer van de pomp en het aansluitpunt in de kade. Een installateur kan u hierover adviseren. Hoe groot is een pomp? Een gemiddelde deugdelijke pompinstallatie met een reservoir is 65 (l) x 40 (b) x 45 (h) cm. Zijn er pomptypes/merken die gevoeliger zijn voor storingen? Heeft het projectbureau daar onderzoek naar gedaan? Het projectbureau gebruikt ervaringen van bewoners voor informatie in nieuwsbrieven en op de site met betrekking tot pompen maar geeft zelf geen waardeoordeel met betrekking tot verschillende installateurs of leveranciers. Kan ik gewoon wc papier door het toilet spoelen. Ja, het systeem is ontworpen om bij normaal gebruik van douche, toilet, keuken en wasmachine te functioneren. Regelmatig onderhoud is wel aan te raden om vet en vuil dat toch achterblijft te verwijderen. 5

6 6. Schouw aan boord Het project biedt de mogelijkheid in de periode februari/ maart een (door het project betaalde) individuele schouw aan boord te laten uitvoeren. Naar aanleiding van dit bezoek wordt een schouwrapport opgesteld waarmee bewoners zelf aan de slag kunnen of opdracht kunnen geven aan een installateur. Het schouwrapport is informatief bedoeld. Het rapport geeft inzicht in de individuele situatie van iedere woonboot en laat zien hoe de vuilwaterpunten gecentraliseerd kunnen worden en wat een goede locatie voor de pomp is. Ook maakt het schouwrapport eventuele knelpunten inzichtelijk. De schouw is niet verplicht. U ontvang per brief de naam van het bedrijf dat gaat schouwen in het projectgebied Centrum VI. Voor de aanleg van een installatie aan boord hoeft u geen gebruik te maken van het bedrijf dat de schouw heeft uitgevoerd. U bent vrij zelf een bedrijf hiervoor te kiezen. Na de schouwronde volgt in juni 2012 een tweede bijeenkomst tijdens welke bewoners de gelegenheid hebben vragen te stellen naar aanleiding van de uitkomsten in het rapport. Het bedrijf dat de schouw uitvoert zal, evenals andere installateurs en leveranciers van pompen, aanwezig zijn op deze bijeenkomst. Wat voor firma doet de schouw? Heeft deze belang bij het schouwen? De markt van gespecialiseerde installateurs en leveranciers is beperkt. Het schouwen van woonboten zou nooit een winstgevende primaire taak van een bedrijf kunnen zijn. De bedrijven die de schouwen in opdracht van AGV uitvoeren worden betaald om een onafhankelijk rapport op te leveren dat een reële weergave geeft van de situatie aan boord en de nog uit te voeren werkzaamheden. Het rapport wordt ingevuld volgens een aantal vaste invulschema's. Er wordt geen prijsopgave of offerte gebonden aan het opgestelde rapport. Dit gebeurt alleen als de bewoner het betreffende bedrijf hier later om zou vragen. Kan ik de schouwer om een prijsopgave vragen? Nadat de schouw is uitgevoerd bent u vrij een bedrijf te kiezen om de installatie aan boord te doen. Projectbureau Schoonschip is echter geen partij in de commerciële afspraken tussen bewoners en installateurs en in het schouwrapport wordt hiervan geen vermelding gemaakt. Kan een schouw gebruikt worden voor de aanvraag voor een ontheffing? Het is mogelijk dat uit het schouwrapport blijkt dat een van de vuilwaterpunten alleen kan worden gecentraliseerd na een ingrijpende verbouwing die hoge kosten met zich mee zou brengen. In een dergelijk geval kan de bewoner/eigenaar de afdeling handhaving van de oppervlaktewaterbeheerder benaderen met een vraag tot uitstel van het aansluiten van dit betreffende lozingspunt. Een dergelijk uitstel zal, mits er een gegronde reden is, echter altijd tijdelijk zijn. 6

7 7. Subsidie RWS en AGV hebben besloten subsidie te verstrekken voor een deel van de kosten. Dit besluit houdt mede verband met het feit dat de kosten voor de aansluiting bij een woonboot door de specifieke situatie in het algemeen hoger zijn dan de kosten voor een gemiddelde huisaansluiting op de vaste wal. Door de subsidieregeling worden woonbootbewoners tegemoet gekomen in deze hogere kosten. De subsidieregeling van AGV kent een maximum subsidiebedrag van 1.250,- per woonboot. AGV stelt wel eisen aan de pompinstallatie om in aanmerking te komen voor de subsidie. Deze worden beschreven in het PvE. Kijk voor overige voorwaarden voor subsidie op subsidie. Als een deel van de installatie wel voldoet aan het PvE maar er is een lichtere pomp geinstalleerd, kan ik dan wel subsidie krijgen voor een deel van de kosten? Nee. In de subsidieregeling van AGV worden de kosten voor een boordvoorziening genoemd als subsidiabele kosten (Art. 5). De definitie van een boordvoorziening luidt: Voorziening aan boord van woonboten die ( ) kan bestaan uit een of meer pompvoorzieningen met toebehoren, opvangtank(s), een besturingssysteem, doorvoersysteem, leidingwerk, elektra, bekabeling ( ) en die voldoet aan de daaraan door het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht vastgestelde en bekendgemaakte eisen. Is de subsidie een vast bedrag? Ja, woonboot eigenaren ontvangen een bedrag van 1.250,- mits aangetoond kan worden dat de kosten meer dan 1.250,- bedragen en aan alle andere eisen is voldaan. Hoe zit het met de subsidieregeling die gemeente of stadsdeel eerder had kunnen benutten een aantal jaren geleden toen de mogelijkheid bestond woonboten met subsidie aan te sluiten? In de jaren tachtig/negentig van de vorige eeuw heeft een regeling bestaan waarmee gemeente of stadsdeel gesubsidieerd (nieuwe) riolering konden aanleggen. Een aantal gemeenten heeft gebruik gemaakt van deze regeling voor de aanleg van riolering naar woonboten toe. Deze regeling bestaat echter niet meer. U kunt hierop dan ook geen aanspraak meer maken. Het projectbureau benadrukt dat de gemeente (als verantwoordelijke voor de aanleg van het riool) de ontvanger van deze subsidie was. Krijg ik ook subsidie als ik de pomp zelf installeer? Ja, mits de volledige boordvoorziening conform het Programma van Eisen geïnstalleerd is en er aankoopbonnen overlegd kunnen worden. Krijg ik altijd 1.250,- via de subsidieregeling uitgekeerd? Ja, mits aangetoond kan worden dat de kosten meer dan 1.250,- bedragen en aan alle andere eisen is voldaan, wordt het volledige subsidiebedrag uitgekeerd. Moet ik het bedrag voor de pompinstallatie zelf voorfinancieren? Ja, de subsidie wordt achteraf toegekend, nadat de kosten zijn gemaakt en hiervan bonnen overlegd kunnen worden. Hoe lang duurt het na de subsidieaanvraag totdat het geld wordt overgemaakt. Als alle stukken bij de aanvraag binnen zijn wordt in de regel binnen 8 weken het geld overgemaakt aan de aanvrager. 7

8 8. Handhaving Zowel RWS als AGV is gehouden tot bestuursrechtelijke handhaving van de bepalingen uit het Besluit lozing afvalwater huishoudens. Voor het projectgebied Centrum V betekent dit dat na het verlopen van een termijn van 12 maanden, welke in de tweede voorlichtingsbijeenkomst wordt vastgesteld, Waternet als uitvoerder van het bevoegd gezag (AGV) zal handhaven. In de praktijk betekent dit dat, wanneer er nog steeds geloosd wordt op het oppervlaktewater, er eerst een dwangsom wordt opgelegd van ,- verdeeld over 5 termijnen van 3.000,-, die eventueel gevolgd wordt door een gerechtelijke procedure. Meer informatie hierover vindt u in de nieuwsbrief van Projectbureau Schoonschip van januari 2010, die u kunt raadplegen via de site van het projectbureau. Wat gebeurt er als ik niet aansluit? Als u vóór de uiterlijke aansluitdatum niets onderneemt ten behoeve van het stoppen met lozen op oppervlaktewater, zult u bij de controle van de handhavers van AGV een brief ontvangen met een voornemen tot het opleggen van een dwangsom. In dit voornemen wordt een begunstigingstermijn genoemd tijdens welke u alsnog voorzieningen kunt treffen om aan de in het Besluit lozing afvalwater genoemde eisen te voldoen. Als u dan nog steeds niet aansluit volgt het bovengenoemde handhavingstraject. Wat moet ik doen als mijn woonboot pas na afloop van de uitvoeringstermijn naar de helling gaat? Bij (onvoorziene) omstandigheden die leiden tot vertraging van de aanleg van de boordvoorziening kunnen de handhavers van AGV/Waternet per geval, mits er een gegronde rede voor een verzoek tot uitstel is, de uitvoeringstermijn aanpassen. Overige vragen Is het niet handig als er ervaringen worden uitgewisseld m.b.t. materiaal en installateurs? Het projectbureau juicht initiatieven van bewoners toe om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en doet hiervan verslag in de nieuwsbrieven en op de website. Een aantal bewoners van het Zeeburgerpad heeft een inventarisatie gemaakt van de verschillende merken pompen. De uitkomst hiervan kunt u op raadplegen. De oude aansluitpunten (Jacob van Lennepkade) zijn niet goed. Waternet is niet op de hoogte van aansluitpunten in (voormalig) Oud West die niet aan de huidige standaard zouden voldoen. Als bewoners problemen hebben met aansluiten doordat het aansluitpunt niet goed functioneert, kunnen zij een verzoek indienen bij Waternet dit aan te passen. Er zal dan gekeken worden naar de oorzaak van het slecht functioneren en indien nodig kan het aansluitpunt aangepast worden. Er zijn nog geen aansluitpunten gemaakt bij onze woonboot. Een deel van de woonboten in projectgebied Centrum VI moet nog worden voorzien van een aansluitpunt, dit zal op korte termijn gebeuren. Het projectbureau nodigt woonbootbewoners uit een gebied uit wanneer de riolering is, of op korte termijn wordt aangelegd door Waternet. Als er onverhoopt toch grote vertraging optreed in de uitvoering van werkzaamheden in de kade zal, indien nodig, de uitvoeringstermijn worden aangepast. 8

9 Wordt er in de planning rekening gehouden met de helling beurten van de woonboten/woonschepen? In principe niet, maar u kunt wel een verzoek van uitstel indienen bij de afdeling Handhaving. U moet hierbij wel goed aangeven waarom het hellingbezoek noodzakelijk is om de installatie te kunnen realiseren. Wat moet ik doen als ik geen geld heb om een pomp te kopen? Bij de start van het project is er door de oppervlaktewaterbeheerders gesproken over mogelijke gevallen waarin bewoners financieel niet in staat zijn een boordinstallatie aan te schaffen. Geen van de betrokken partijen heeft reden gezien voor een betalingsregeling of lening naast de tegemoetkoming in kosten via de subsidieregeling. Mogelijk kunnen bewoners in deze situatie contact op nemen met de gemeente om te kijken of zij in aanmerking komen voor bijzondere bijstand of een lening. Worden er ook maatregelen getroffen om de vervuiling van brandstof en olie vanuit de pleziervaart in de zomer aan te pakken? Projectbureau Schoonschip heeft deze vraag intern bij de betreffende afdeling van Waternet voorgelegd. Het Projectbureau zal het antwoord in een volgende nieuwsbrief opnemen. Wordt de waterkwaliteit in Amsterdam gemonitord? Waternet houdt in opdracht van de gemeente toezicht op het gebruik van het water. In opdracht van AGV wordt de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten gehouden. Regelmatig worden watermonsters genomen en deze worden geanalyseerd. Met dank aan de aanwezigen en de afspraak dat de bewoners een verslag van de bijeenkomst toegestuurd krijgen, sluit Henny van Gellekom de bijeenkomst af. 9

Verslag van de eerste informatiebijeenkomst woonbootbewoners Loenen

Verslag van de eerste informatiebijeenkomst woonbootbewoners Loenen Verslag van de eerste informatiebijeenkomst woonbootbewoners Loenen Projectbureau Schoonschip d.d. 19 maart 2009 Gemeentehuis van Loenen, Molendijk 32, Loenen Aanwezig: Van Projectbureau Schoonschip: Henny

Nadere informatie

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering Aansluiten woonboten op de riolering Namens Projectbureau Schoonschip, Ger Verwoert Projectbureau Schoonschip Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem Postbus 3119, 2001 DC Haarlem T 020-586 05 50 info@projectbureauschoonschip.nl

Nadere informatie

RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN

RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN INHOUD Afdeling I Begripsomschrijvingen...2 Artikel 1 Begripsbepaling...2 Afdeling II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 De aansluitvergunning...2 Vergunningsplicht...2

Nadere informatie

Toelichting rioolaansluit- en afkoppelverordening gemeente Oldebroek

Toelichting rioolaansluit- en afkoppelverordening gemeente Oldebroek Toelichting rioolaansluit- en afkoppelverordening gemeente Oldebroek 1.1 Inleiding Inzameling en transport van stedelijk afvalwater zijn taken van de gemeente, op grond van artikel 10.33 Wm. Voor het uitvoeren

Nadere informatie

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Utrecht 2011-2014

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Utrecht 2011-2014 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Utrecht 2011-2014 www.utrecht.nl Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Utrecht 2011-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Juridisch kader 3 3. Beleidsmatig kader 3

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Planperiode 2009-2013 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Ontwerp Gemeente Leusden postbus 150 3830 AD LEUSDEN Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 december

Nadere informatie

Bij dubbeling van de vraagstelling wordt verwezen naar de beantwoording bij een vraag verderop (maar wel bij zelfde rubriek).

Bij dubbeling van de vraagstelling wordt verwezen naar de beantwoording bij een vraag verderop (maar wel bij zelfde rubriek). Antwoorden op vragen die in de periode 23 september tot en met 2 oktober zijn binnengekomen bij de mailbox _Kockengen over de wateroverlast in bemalingsgebied De Tol in de periode van 28 juli tot en met

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Lozingen bij aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen

Lozingen bij aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen Lozingen bij aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen Beleidsondersteunend document Februari 2013 Woord vooraf: In dit document wordt uitgegaan van de situatie na inwerkingtreding van het Wijzigingsbesluit

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk Rioleringsplan Beemster Planperiode 2012-2016 j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

Feitenonderzoek mechanische riolering

Feitenonderzoek mechanische riolering Feitenonderzoek mechanische riolering Stichting RIONED Ede Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 maart 2014 Verantwoording Titel : Feitenonderzoek mechanische riolering Projectnummer : 332358 Referentienummer

Nadere informatie

GOEDKOOP IS DUURKOOP? ANALYSE TARIEVEN RIOLERING GEMEENTE HAAKSBERGEN

GOEDKOOP IS DUURKOOP? ANALYSE TARIEVEN RIOLERING GEMEENTE HAAKSBERGEN GOEDKOOP IS DUURKOOP? ANALYSE TARIEVEN RIOLERING GEMEENTE HAAKSBERGEN Rekenkamercommissie gemeente Haaksbergen Rapport nr. 18 Juni 2014 1 Samenvatting Mede naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad,

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Uitvoeringskader Lozingenbesluit Wvo vaste objecten Handhaving bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden

Uitvoeringskader Lozingenbesluit Wvo vaste objecten Handhaving bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden Datum Uitvoeringskader Lozingenbesluit Wvo vaste objecten Handhaving bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden 3 van 28 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Probleemstelling en oplossing

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020. www.deventer.nl

Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020. www.deventer.nl Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020 www.deventer.nl Inhoudsopgave SAMENVATTING 1. INLEIDING 8 1.1. Aanleiding 9 1.2. Doelstelling 9 1.3. Geldigheidsduur 9 1.4. Totstandkoming 9 1.5. Leeswijzer

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015. In Dordt draait het om water

Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015. In Dordt draait het om water Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015 In Dordt draait het om water oktober 2010 Kenmerk R001-4669413WHD-mya-V04 Verantwoording Titel Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 op te nemen in Handboek Wmo Schulinck Vastgesteld door Drechtstedenbestuur op 20 december 2012 en van toepassing vanaf 1 januari 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N.

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Speciaal voor studenten en starters op de markt!* Koopsom 139.000,- Netto maandlast ca. 244,- Nabij het centrum vindt u deze zeer

Nadere informatie

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw November 2012 1 COLOFON Werkgroep Dit beleidstandpunt is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is samenwerking met een werkgroep bestaande

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Jaargang 19 - April 2014 ACM. Interview met de coördinator van de warmtewet. De warmtewet TECHEM. Sponsoring TECHEM. In 2010 hebben we namelijk ons

Jaargang 19 - April 2014 ACM. Interview met de coördinator van de warmtewet. De warmtewet TECHEM. Sponsoring TECHEM. In 2010 hebben we namelijk ons TechemAktueel Jaargang 19 - April 2014 ACM toezichthouder op de warmtewet Interview met de coördinator van de warmtewet De warmtewet consumenten bescherming? BEURSDEELNAME TECHEM TECHEM Sponsoring Amsterdam-Dakar!

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018

Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht projectnr. 236678.23 revisie 6 mei 2013 auteur(s) ir. B. Starink ing. B. van Bekkum ing. P. Helleman gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ingenieursbureau

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie