Schoolgids Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn"

Transcriptie

1

2 Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Onze school Situering en naamgeving van onze school Contact Indeling van het schoolgebouw Aanmelden van nieuwe leerlingen Persoonsgebonden nummer Schoolregels Regels in de school Regels op het plein Fietsen Mobiele telefoons Sponsoring Waar onze school voor staat Inleiding De identiteit van onze school Onze missie Onze visie Visie op ontwikkeling en leren Visie op de inrichting van ons onderwijs Visie op opbrengsten van het onderwijs Visie op schoolklimaat en schoolcultuur Visie op maatschappelijke positionering Visie op lerende organisatie De leerlingenpopulatie De zorg Passend onderwijs Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Deskundigheidsbevordering Onderwijsvernieuwingen Team / personeel Informatie betreffende de leerkrachten Compensatieverlof Bedrijfshulpverlening Wat en hoe leert uw kind Vakken en methodes Computergebruik Huiswerk Diversen Schoolreis Jeugdbladen / lezen Sportdag Verkeersdiploma basisschool Laureyn 3

4 5 De zorg voor kinderen Leerlingvolgsysteem Het leerling-dossier De bewaartermijnen Het inzagerecht van ouders Inzage door derden Doorstroming naar het voortgezet onderwijs Schoolkeuze groep Resultaten van ons onderwijs Ononderbroken ontwikkeling Protocol kindermishandeling Pestprotocol Rouwprotocol Vertrouwensinspecteur Jeugdarts / logopediste Hoofdluiscontrole: de luizenbrigade Schooltijden en kalendergegevens Schooltijden Vakanties Gymnastiekrooster Gymkleding Handvaardigheid Lesuitval Urenverbruik schooljaar Leerplichtprotocol en verlofaanvragen Verzuim wegens doktersbezoek Uw kind wordt op school ziek Toelating, weigering, time-out, schorsing en verwijdering Time-out Schorsing Verwijdering Onderwijsgroep Perspecto Bestuurlijke aansturing Visie en kernwaarden van Onderwijsgroep Perspecto Algemeen Visie Identiteit Missie De ouders Informatievoorziening aan de ouders Rapporten en ouderavonden Betrokkenheid van de ouders De MedezeggenschapsRaad (MR) Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) De oudercommissie Vrijwillige ouderbijdrage Privacy Verzekeringen Hapje eten Traktatie basisschool Laureyn

5 8.7 Overblijven Buitenschoolse opvang (BSO) Schoolkrant Gedragscode Klachtenregeling Wat doet u als u een klacht heeft? Vertrouwenspersoon Een klacht indienen De Landelijke Klachtencommissie Adresgegevens Belangrijke adressen adressen leerkrachten (alleen te gebruiken m.b.t. school!) De Stelle heet De Zeester welkom. Samen gaan we verder als Basisschool Laureyn basisschool Laureyn 5

6 Basisschool Laureyn: Alles wat je aandacht geeft groeit! 6 basisschool Laureyn

7 VOORWOORD Beste ouders / verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van basisschool LAUREYN. Met deze gids willen we de ouders, verzorgers en belangstellenden informeren over allerlei zaken betreffende Laureyn. U vindt hierin informatie over het onderwijs, de leerlingenzorg, algemene informatie over het team, de contacten met ouders/verzorgers, lestijden, huishoudelijke zaken, bestuur, oudercommissie, medezeggenschapsraad, enz. De keuze voor een bepaalde basisschool is erg belangrijk voor u en uw kind omdat de basisschoolperiode een belangrijk stuk van het leven is, zowel voor kind als ouder. Kinderen worden voor een behoorlijk deel van de dag toevertrouwd aan de zorgen van de leerkrachten, zowel op leerniveau als bij hun persoonlijke ontwikkeling. Komt dat allemaal overeen met wat u zich daarvan voorstelt? Hoe is de sfeer op school? Welke doelen worden er gesteld? Hoe zijn de resultaten van het onderwijs? Is er aandacht voor kinderen met (leer)problemen? Kortom: Kunt u zich vinden in onze school en kan uw kind goed en geïnspireerd onderwijs krijgen? Wij zetten ons in om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden, een sfeer te scheppen waarin kinderen zich veilig kunnen voelen en gestimuleerd worden om hun capaciteiten te ontwikkelen en de nodige kennis en vaardigheden op te doen. Dat doen we binnen een leer- en leefklimaat dat gekenmerkt wordt door wederzijds vertrouwen en een goede relatie. Een relatie die zich niet alleen beperkt tussen leerkracht en kind, maar zich ook uitstrekt tussen leerkracht en ouders. We vinden een goed en regelmatig contact met u zeer belangrijk. En voor uw kind geldt: Zelfvertrouwen en zelfwaardering leidt tot positieve, succesvolle leerervaringen. In deze schoolgids beschrijven we hoe we dit verwezenlijken en hoe we er aan werken om kinderen op de goede weg te zetten. Mocht u suggesties of vragen hebben n.a.v. de inhoud van deze schoolgids, aarzel dan niet om met de school contact op te nemen. Namens de teamleden wens ik kinderen en ouders/verzorgers een heel leerzaam en plezierig schooljaar toe. N. Warrens, directeur basisschool Laureyn 7

8 8 basisschool Laureyn

9 1 ONZE SCHOOL 1.1 Situering en naamgeving van onze school Basisschool Laureyn start op 1 augustus Afgelopen schooljaar is de samenwerking opgestart tussen beide basisscholen van Philippine en is er gewerkt aan de fusie van De Stelle en De Zeester tot basisschool Laureyn. De nieuwe school is gevestigd in het gebouw van de Brede School Philippine, samen met kindercentrum Prokino, de bibliotheek en de historische vereniging van Philippine. De naam Laureyn refereert aan de historie van Philippine: De heer van Watervliet, Jeronimus Lauwereyn voer in 1505 op zijn schip over de Westerschelde. Hij kwam uit Frankrijk en wilde zich in Vlaanderen vestigen. Hij werd overvallen door een vreselijke storm en ging bijna ten onder met zijn schip. Hij riep toen de Sterre der Zee aan om gered te worden. Hij beloofde daar waar hij terecht kwam goede werken te verrichten. Dat was in Philippine. Daar liet hij bijvoorbeeld dijken aanleggen. In het logo van basisschool Laureyn komt de bescherming en veiligheid van de dijken terug in de ringen. Het logo symboliseert een veilige en beschermde omgeving. Het kind staat centraal (gezichtje in het midden van het logo). Dit past bij de geborgenheid van een dorpsschool en sluit bovendien naadloos aan bij de organisatie brede visie van Perspecto. Om het kind heen zijn ringen te zien die steeds verder uitdijen, dit symboliseert groei van het kind. Daarnaast staat deze lijn voor een doorlopende ontwikkeling. Ontwikkeling vanuit het kind, een doorlopende leerlijn met een open einde. 1.2 Contact Basisschool Laureyn Adres: Mosselbank 22 Plaats: 4553 CH PHILIPPINE Telefoon: directeur: Nancy Warrens 1.3 Indeling van het schoolgebouw Het gebouw waarin basisschool Laureyn is gevestigd, heeft drie ingangen. De hoofdingang van de school is de zij-ingang. Op basisschool Laureyn zullen in het komend schooljaar ongeveer 150 leerlingen les krijgen. Groep 1 en 2 zijn verdeeld over twee lokalen. Er is een aanpassing van de bibliotheek gemaakt, zodat er op deze plaats in een nieuw lokaal gestart wordt. Het tweede kleuterlokaal bevindt zich meteen aan de ingang van de school. Groep 4 krijgt dit schooljaar les in de speelzaal, die ingericht is als leslokaal. Dit lokaal bevindt zich naast de kleutergroepen. De groepen 3, 5, 6, 7 en 8 grenzen aan de hal van de school. In de loop van het schooljaar zullen aanpassingen aan het gebouw plaatsvinden. Op het schoolplein zijn er speelvoorzieningen voor kinderen aangebracht, zoals een zandbak, klimrekken, hinkelbanen en andere speelattributen. De toestellen worden jaarlijks gekeurd. basisschool Laureyn 9

10 1.4 Aanmelden van nieuwe leerlingen Voordat uw kind vier jaar wordt, kunt u op school een inschrijfformulier voor uw kleuter halen. Van tevoren mag u altijd contact opnemen met onze school voor nadere informatie. Eén telefoontje is voldoende om een afspraak te maken. Even binnen komen lopen mag ook, maar storen tijdens de lessen hebben we liever niet. Voor een gesprek of rondleiding door de school is er voor of na schooltijd altijd wel tijd. Bij definitieve aanmelding dient u een inschrijfformulier in te vullen met daarop enkele wettelijk voorgeschreven gegevens. Vóór uw kind vier jaar wordt bestaat de mogelijkheid om vijf maal de school te bezoeken als een soort gewenning. Hiervoor zijn geen vaste dagen. Samen met de groepsleerkracht kunt u deze data bepalen. 1.5 Persoonsgebonden nummer Vanaf het schooljaar is voor alle kinderen de opgave van het persoonsgebonden nummer verplicht gesteld. Wij verzoeken u dit nummer met een kopie van identiteitsbewijs of het schrijven met de melding van dit persoonsgebonden nummer bij aanmelding of op verzoek te overleggen. 1.6 Schoolregels Onze school is meer dan alleen een gebouw. De school is een plaats waar kinderen, leerkrachten en ouders elkaar ontmoeten. De school is ook een werkplaats: zo n duizend uur per schooljaar werken de kinderen en de leerkrachten om de basis te leggen voor de toekomst. Om dat voor elkaar te krijgen moeten er afspraken en regels gemaakt worden voor allen die binnen de school werkzaam zijn. Regels in de school 1 Ik ga met andere kinderen om, zoals ik wil dat ze met mij omgaan. 2 Ik gebruik spullen van een ander alleen met toestemming en ga daar dan voorzichtig mee om. 3 Ik kom altijd op tijd op school en in de klas. 4 In de klas praat ik zachtjes met andere leerlingen. 5 In de school loop ik rustig. 6 Ik doe mijn best om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier op school is. 7 Leerlingen die aan het werk zijn laat ik ongestoord doorwerken. 8 Als een ander praat ben ik stil en laat ik diegene uitpraten Regels op het plein 1 Ik ga op een vriendelijke manier met andere kinderen om. 2 Ik gebruik alleen spullen van een ander als dat mag en ik ga voorzichtig met die spullen om. 3 Ik doe geen vechtspelletjes. 4 Ik blijf van de kleren van andere kinderen af. 5 Ruzies probeer ik eerst zelf op te lossen. Ik ga naar de pleinwacht wanneer dit niet lukt. 6 Als ik wil dat kinderen stoppen met een voor mij vervelend spel, dan zeg ik dat duidelijk. 7 Als ik met de fiets naar school kom, loop ik op het schoolplein naast de fiets. 10 basisschool Laureyn

11 1.6.3 Fietsen Behalve op de kinderen wordt er door de pleinwacht ook toezicht gehouden op de fietsen. Dit gebeurt tien minuten voor aanvang van de school, zowel s morgens als s middags en in de pauze. Tijdens de lessen kan dat niet. Het komt voor dat juist dan iets aan de fietsen gebeurt. Laat uw kind daarom zo weinig mogelijk op de fiets naar school komen, dit om problemen te voorkomen Mobiele telefoons Op school heeft uw zoon of dochter geen mobiele telefoon nodig. Wij zijn altijd bereikbaar in geval van nood. Mocht het toch nodig zijn dat er een mobiele telefoon naar school wordt meegenomen i.v.m. bereikbaarheid na schooltijd, dan blijft deze uitgeschakeld in de tas op de gang of onder beheer van de leerkracht tot de school uit is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies. 1.7 Sponsoring Alle scholen binnen Onderwijsgroep Perspecto voeren een terughoudend beleid ten aanzien van sponsoring door middel van materiële of financiële bijdragen. Wanneer daar voor de school allerlei verplichtingen uit voortvloeien doen we daar niet aan mee. Schenkingen, zonder dat daarbij verplichtingen moeten worden aangegaan, worden wel aanvaard. basisschool Laureyn 11

12 12 basisschool Laureyn

13 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 2.1 Inleiding We verantwoorden hier vanuit welke opvattingen het onderwijs verzorgd wordt. Deze opvattingen zijn gebaseerd op de persoonlijke visies van de leerkrachten verbonden aan de school en conclusies die door het schoolteam getrokken zijn uit de verzamelde gegevens, de informatie over nieuwe en te verwachten ontwikkelingen. Dit alles binnen de kaders van het door het bestuur vastgesteld strategisch beleid. Daarnaast is een interne en externe analyse uitgevoerd met betrekking tot het onderwijs op onze school. Dat heeft geresulteerd in een aantal sterke en zwakke kanten van onze organisatie en kansen en bedreigingen in de nabije toekomst. Dit overzicht is gebruikt om de best mogelijke strategische keuzes te maken voor de toekomst. 2.2 De identiteit van onze school Onze school is een samenwerkingsschool. Dat wil zeggen dat ouders voorafgaand aan een nieuw schooljaar of bij inschrijving van hun kind, aan kunnen geven of zij HVO, GVO of r.-k. willen laten volgen door hun kind(eren). Er moet een keuze gemaakt worden. Dit is wettelijk verplicht. Eén maal per week zal de groep opgedeeld worden in drie groepen. Voor de humanistische en protestant christelijke lessen worden mensen vanuit een stichting (HVO/GVO) aangetrokken om de lessen te verzorgen. De r.-k. lessen worden door leerkrachten gegeven die daarvoor bevoegd zijn. Met betrekking tot de identiteit van onze school is tijdens het fusieproces een werkgroep opgericht onder leiding van de identiteitsbegeleiders van Perspecto. De werkgroep bestaat verder uit een aantal ouders en leerkrachten, evenredig verdeeld vanuit de fusiescholen. De werkgroep zal de identiteit van de school blijvend evalueren, ook de komende schooljaren. Door gesprekken met leerkrachten, ouders en directie is een beeld ontstaan, hoe op onze school de identiteit wordt beleefd. In een teambijeenkomst met de fusiebegeleider en identiteitsbegeleiders, is de missie van onze school bepaald. 2.3 Onze missie De missie van onze school luidt: Wij bieden de kinderen van Philippine het best mogelijke onderwijs, waarmee ze een optimale basis krijgen voor het functioneren in de moderne maatschappij. 2.4 Onze visie In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen. Basisschool Laureyn: Alles wat je aandacht geeft groeit! basisschool Laureyn 13

14 2.4.1 Visie op ontwikkeling en leren Om kinderen optimaal voor te bereiden op de snel veranderende samenleving waarin ze later zelfstandig moeten kunnen functioneren, hebben kinderen een gedegen basiskennis en vaardigheid nodig in taal en rekenen. We vinden het vooral ook belangrijk, dat kinderen de geleerde vaardigheden, goed kunnen toepassen in nieuwe situaties. Dat maakt, dat kinderen ervaren, dat wat ze geleerd hebben ook heel erg nuttig is. Deze zingeving vinden we cruciaal voor hun motivatie tot leren. We willen kinderen specifieke vaardigheden bijbrengende zogenaamde 21 e -eeuw vaardigheden. Een kritische onderzoekende houding, goed kunnen samenwerken en oplossingsgericht leren denken zijn essentiële vaardigheden om zich eigen te maken. Dit moet ze helpen om succesvol te werken aan hun eigen ontwikkeling. Zo krijgen kinderen de ruimte en mogelijkheden om hun eigen talenten verder te ontwikkelen. Dat betekent ook, dat kinderen naast de schoolbreed vastgestelde doelen in bepaalde mate zelf invloed hebben op wat en hoe ze leren. Om álle kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden sluit ons onderwijs zo nauw mogelijk aan bij de individuele onderwijsbehoeften qua niveau, belangstelling en leerstijl. Zo geven we vorm aan Passend Onderwijs. Kinderen leren vooral veel van en met elkaar. We vinden dan ook, dat samen leren en werken een belangrijk facet is in ons onderwijs en dat willen we in onze lessen laten doorwerken Visie op de inrichting van ons onderwijs De basis voor de inrichting van ons onderwijs wordt gevormd door het leerstofjaarklassensysteem, waarbij we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. Dat kan er toe leiden, dat voor sommige vakgebieden of lessen groeps-doorbrekend wordt gewerkt. We hanteren de uitgangspunten van het Handelingsgericht werken. In aansluiting op onze visie op ontwikkeling en leren passen we systematisch coöperatieve werkvormen toe binnen de groep. Tijdens de lessen stimuleren we doelbewust kinderen om zelfstandig, kritisch, creatief en oplossingsgericht te denken en te handelen. We bieden ze een leeromgeving die daartoe uitdaagt. Binnen de hele school vinden we een doorgaande lijn in klasse management en zelfstandig leren en werken belangrijk. We leren kinderen om hun werk zo zelfstandig mogelijk te plannen, uit te voeren, te controleren en te evalueren. We werken met moderne methodes en materialen. Het gebruik van ICT zien we als vanzelfsprekend en willen we volledig integreren in ons dagelijks lesgeven. Kinderen moeten vaardig zijn in het omgaan met tablets en pc`s. We willen ze leren kritisch en functioneel om te gaan met sociale media. Kinderen krijgen een degelijke basis van de Engelse taal om optimaal voorbereid het vervolgonderwijs in te stappen. Om optimaal tegemoet te komen aan verschillende leerstijlen van kinderen hanteren leerkrachten veel verschillende werkvormen, waarvan we tevens vanuit onderzoek weten dat ze bijdragen aan het realiseren van hoge leerresultaten. Voor specifieke vakgebieden zoals muziek, cultuur, techniek, sport of maatschappelijke onderwerpen willen we binnen ons team specialismen ontwikkelen of indien mogelijk externe specialisten inzetten. Hierbij biedt de Brede school goede mogelijkheden om ook buiten reguliere schooltijden aan talentontwikkeling te werken. We willen regelmatig gastlessen op school laten plaats vinden of lessen uitvoeren op locatie om het levensecht leren te stimuleren. 14 basisschool Laureyn

15 2.4.3 Visie op opbrengsten van het onderwijs Vanzelfsprekend voldoet ons onderwijsaanbod aan de kerndoelen. Zie De referentieniveaus helpen ons om hoge doelen te realiseren. Het realiseren van de hoogst mogelijk opbrengsten doen we vanuit een aantal principes en uitgangspunten, die voor álle kinderen gelden. We willen kinderen plezier in leren laten ervaren, omdat we er van overtuigd zijn, dat positief werkt naar het bereiken van hoge resultaten. We werken vanuit bewezen effectieve aanpakken, zoals het stellen van hoge, maar realistische doelen die we met kinderen bespreken. We maken kinderen bewust van hun eigen leerproces door tijdens lessen stelselmatig feedback te koppelen aan de doelen die we met kinderen hebben besproken: Wat wilden we leren? Hoe is het gegaan? Hoe kan het beter? Wat is de volgende stap of het volgende doel en hoe kunnen daar het beste komen? Wat heb je daar voor nodig? Bovenstaande vragen dragen bij aan een zelfsturende, kritische houding en zingeving van kinderen ten aanzien van hun eigen leerproces. We streven naar een groepsgrootte, waarin leerkrachten voldoende mogelijkheden hebben om álle kinderen te kunnen bedienen in hun onderwijsbehoeften. Hierbij spelen factoren als effectief klassenmanagement en de beschikbaarheid van modern lesmateriaal (ICT) een cruciale rol. We werken systematisch volgens een cyclisch model, waarin de volgende elementen op individueel, groeps- en schoolniveau zijn opgenomen. PDCA volgens HGW: evalueren van (toets) analyses en resultaten / ontwikkelingen hoge doelen stellen afstemmen op onderwijsbehoeften en mogelijkheden plannen uitvoeren Visie op schoolklimaat en schoolcultuur Het klimaat op onze school kenmerkt zich in de eerste plaats door respect. Respect voor ieders achtergrond, mogelijkheden en persoonlijkheid. Dat impliceert dat we uitgaan van de eigenheid van elk kind en dat als vertrekpunt nemen voor zijn / haar ontwikkeling. We gaan uit van mogelijkheden en kansen en niet van tekortkomingen of beperkingen. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen bij kinderen en een veilig en open klimaat, waarin kinderen met plezier werken en spelen. Met de inrichting van ons pedagogisch klimaat zijn we proactief in ons anti-pestbeleid. Kinderen zijn trots op hun school en beleven een wij -gevoel. We richten de schoolomgeving zo in, dat kinderen geprikkeld worden om nieuwe dingen te leren, te weten, te onderzoeken. Ouderbetrokkenheid is een groot goed. Vanuit ieders eigen rol en deskundigheid dragen ouders en leerkrachten gezamenlijk bij aan het zo goed mogelijk invullen van de onderwijsbehoeften van kinderen. De school onderneemt verschillende activiteiten om ouders te betrekken bij dit proces. We vinden het belangrijk, dat ouders een lage drempel ervaren in de communicatie met school. basisschool Laureyn 15

16 Het realiseren van een Integraal Kind Centrum van 0 tot 12-jarigen moet in belangrijke mate bijdragen aan de mogelijkheden die we hebben om een doorgaande lijn in pedagogisch klimaat te verwezenlijken en aan de ouderbetrokkenheid Visie op maatschappelijke positionering Het Integraal Kind Centrum, waar de school onderdeel van zal gaan vormen moet de spilfunctie van de school binnen het dorp versterken. Eén doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar, één aanspreekpunt, één leiding maken dat de kwaliteit van ons aanbod aan kinderen nog beter wordt. Er zal een breed aanbod voor naschoolse activiteiten op gebieden als muziek, cultuur, sport en maatschappelijke onderwerpen plaatsvinden via de Brede school buiten reguliere schooltijden. De school wil nauw samenwerken met verschillende maatschappelijke partners, waardoor een kwalitatief hoogstaand zorgnetwerk ontstaat. School en bibliotheek worden geïntegreerd, waardoor er sprake is van een win win-situatie voor beide. De school zal zich binnen het Integraal Kind Centrum zodanig profileren, dat ouders, kinderen en personeel daar trots op zijn Visie op lerende organisatie Overeenkomstig onze visie op leren en ontwikkelen, staan we als team voortdurend open voor nieuwe inzichten waar we elkaar mee kunnen versterken. We realiseren een cultuur, waarin van en met elkaar leren vanzelfsprekend is. Binnen het team is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de hele school. Elk teamlid voelt zich eigenaar en medeverantwoordelijke voor de ontwikkeling van zijn / haar eigen vaardigheden, maar ook voor de ontwikkeling binnen het hele team. Dat houdt in, dat binnen een veilige en open cultuur gewerkt wordt en dat sterke kanten van collega`s zo veel mogelijk benut worden om elkaar en de organisatie verder te versterken, bijvoorbeeld middels collegiale consultatie. 2.5 De leerlingenpopulatie Onze school is een plek waar zowel kinderen als ouders en leerkrachten zich thuis kunnen voelen. De school is ook een school van de ouders. Een goede samenwerking, betrokkenheid en communicatie tussen de ouders en school zijn van groot belang en bevorderen het welbevinden van de kinderen. Onze school is een echte dorpsschool. Wij staan midden in de gemeenschap van Philippine. Dat betekent dat we meedoen aan activiteiten die in ons dorp worden georganiseerd. Het lukt natuurlijk niet altijd om gehoor te geven aan vragen uit de gemeenschap. Daarom maken wij keuzes. Immers, wij richten ons eerst en vooral op het geven van goed onderwijs. Ook krijgen wij vanuit de omgeving tal van vragen om mee te doen aan bijvoorbeeld culturele en sportactiviteiten. Ook daarin maken wij keuzes. Door de fusie en een opleving in het aantal geboortes en verhuizingen is er dit schooljaar een groot aantal leerlingen. We gaan uit van 150 leerlingen in het schooljaar In de komende jaren zal het leerlingenaantal behoorlijk dalen door de leerlingenkrimp die onder andere in Zeeuws-Vlaanderen plaatsvindt. 16 basisschool Laureyn

17 De kinderen die onze school op 4-jarige leeftijd binnenkomen hebben over het algemeen al flinke tijd doorgebracht op de peuterspeelzaal. Ook heeft een groot aantal instromende leerlingen gebruik gemaakt van de kinderopvang, waardoor er een goede basis is gelegd voor de taalontwikkeling. Wij hebben samenwerking met de peuterspeelzalen op het gebied van VVE (Vroeg en Voorschoolse Educatie) om een doorgaande lijn te waarborgen. De samenstelling van onze leerlingenpopulatie is gevarieerd. Veel leerlingen zijn in Philippine opgegroeid, maar dit geldt niet altijd. Veel ouders zijn ook afkomstig uit andere plaatsen in de omgeving of uit andere delen van het land. Met enige regelmaat vertrekken er leerlingen of komen er leerlingen bij door verhuizing. Uit het leerlingvolgsysteem en enquêtes onder ouders komen gegevens naar voren over opleiding en arbeid. Zo blijkt dat het merendeel van de ouders van de leerlingen die onze school bezoeken een Mbo-opleiding heeft. De ouders zijn vrijwel allemaal werkzaam in de regio. Philippine is van oudsher een vissersdorp met veel restaurants. Dat verklaart dat veel ouders werkzaam zijn in de horeca. Verder zijn ze veelal werkzaam in de industrie. 2.6 De zorg In de afgelopen schooljaren zijn we aan de slag gegaan met het invoeren van het Handelings Gericht Werken (HGW). Daarbij wordt de onderwijsbehoefte van onze leerlingen in kaart gebracht: Wat heeft een kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Ook op basisschool Laureyn krijgt het handelingsgericht werken een vervolg. De leerkrachten maken voor iedere groep twee maal per jaar een groepsoverzicht waarbij de onderwijsbehoeften van ieder kind in kaart worden gebracht: Sommige kinderen hebben behoefte aan extra instructie, andere juist aan extra uitdaging. Het kan ook zijn dat kinderen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling wat extra aandacht nodig hebben om het zelfvertrouwen te vergroten. In de groep wordt zodoende onderscheid gemaakt in drie niveaus. Leerlingen die na een korte instructie zelfstandig aan het werk kunnen, leerlingen die een wat uitgebreidere instructiebehoefte hebben en een groep met verlengde instructie. Natuurlijk houden we er rekening mee dat kinderen die extra instructie krijgen, minder tijd hebben om deze instructie schriftelijk te verwerken. Dit geldt voornamelijk voor de vakken rekenen, taal en lezen. Bij lezen werken we vaak in niveaugroepen. Problemen worden op deze manier voorkomen of al vroeg onderkend. Met behulp van diverse toetsen volgt de leerkracht de prestaties, maar de leerkracht let er ook op of uw kind zich prettig voelt in de klas. Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken met de ouders van de kinderen die naar een nieuwe groep toe gaan. Wel of niet gecombineerd met een informatieavond. Verder staan er twee maal per jaar tien-minutengesprekken gepland en tussendoor is er de mogelijkheid de leerkracht op eigen verzoek te spreken. Mocht er een probleem worden gesignaleerd, dan wordt u natuurlijk bijtijds door de leerkracht zelf uitgenodigd voor een gesprek. Rapporten worden drie maal per jaar meegegeven. basisschool Laureyn 17

18 2.6.1 Passend onderwijs Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Schoolondersteuningsprofiel De ondersteuning die wij kunnen bieden is beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), dat op school ter inzage ligt. Procedure: Ouders melden hun kind aan bij onze school. Wij doen vervolgens een zo passend mogelijk aanbod op onze eigen, een andere reguliere of een speciale school. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. De school onderzoekt eerst of ze de leerling zelf de extra onderwijsondersteuning kan bieden, eventueel met extra ondersteuning vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs of van het samenwerkingsverband. Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Wij kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. Kunnen wij zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan regelen wij een passende plek op een andere reguliere of speciale school. Dat gebeurt in overleg met de ouders Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften We streven ernaar alle kinderen het onderwijs te bieden, waar ze behoefte aan hebben. Dit geldt ook voor kinderen die extra zorg nodig hebben. De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg en heeft regelmatig contact met een deskundige. Geregeld vindt er binnen het team een groepsbespreking plaats, waarbij we de ontwikkeling van de leerlingen bespreken. Er kan dan besloten worden tot extra hulp (remedial teaching). We maken dan een handelingsplan waarin vermeld wordt wat er gedurende een bepaalde periode gedaan gaat worden. We brengen de ouders hiervan op de hoogte. Na afloop van die periode bekijken we of het betreffende kind vooruitgang heeft geboekt en of nog extra hulp nodig is. Van dit alles houden we een leerling-dossier bij. Het kan zijn dat deze extra begeleiding onvoldoende resultaat oplevert. Dan zoeken we, na overleg met de ouders, hulp bij bijvoorbeeld het bovenschools samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) of het RPCZ. Via het RPCZ werken wij met HandelingsGerichte ProcesDiagnostiek (HGPD). Dit wil zeggen dat wij bij vragen over leerlingen met problemen vanuit het team/leerkrachten een beroep kunnen doen op gespecialiseerde begeleiding 18 basisschool Laureyn

19 Wat WSNS betreft wordt de leerling aangemeld bij de Kenniskring. Deze Kenniskring is bedoeld om de onderlinge samenwerking van de scholen op het gebied van zorg voor kinderen te bevorderen en te verbeteren. De kring bestaat uit leerkrachten van de verschillende scholen die op hun eigen school de taak van intern begeleider hebben. Tijdens overleg wordt vastgesteld welke kinderen met specifieke hulp in aanmerking komen voor bijv. onderzoek en/of begeleiding van PAB-ers. Dit zijn leerkrachten die aangesteld zijn om kinderen gedurende een beperkte periode extra hulp kunnen geven op de eigen school. De verdere afhandeling loopt dan altijd in samenspraak met leerkracht en/of directie. De ouders houden we uiteraard op de hoogte van de stand van zaken. Kinderen met leer- of gedragsproblemen (z.g. zorgleerlingen) dienen zoveel mogelijk binnen het gewone basisonderwijs opgevangen te worden. Er dient uiterst terughoudend te worden omgesprongen met verwijzingen naar het speciaal onderwijs. Deze leerlingen komen vanzelfsprekend als eersten in aanmerking voor hulp van een remedial teacher, die daarbij steun krijgt van hulpverleners/ deskundigen. Leerlingen die op school niet goed kunnen meekomen krijgen speciale zorg, maar kinderen die heel goed mee kunnen komen (hoogbegaafde leerlingen) kunnen nu - naast extra verrijkingsstof in de eigen groep - ook in aanmerking komen voor het Leonardo onderwijs. Dit betekent plaatsing op een andere school in de gemeente Terneuzen en is bestemd voor de in aanmerking komende leerlingen van alle basisscholen onder het bestuur. Leerlingen voor het Leonardo onderwijs worden door de betreffende school aangemeld en na een IQ-test en specifieke voorwaarden geplaatst. Dit alles gebeurt uiteraard na toestemming van de ouders. 2.7 Deskundigheidsbevordering Het team gaat er niet zonder meer van uit dat de school goed functioneert en goede prestaties levert. Daarom is het belangrijk dat de school de blik van buiten naar binnen richt en kritisch kijkt naar haar eigen functioneren. Zelf evalueren dus. Zelfevaluatie maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitszorg van onze school. Kwaliteitszorg houdt in, dat de school aangeeft welke maatregelen genomen worden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Daarom wordt elk jaar aangegeven wat er het afgelopen schooljaar is gedaan en waar het komende schooljaar naar zal worden gestreefd om de kwaliteit van het onderwijs op onze school te verbeteren. Deze punten worden met het team uitgewerkt in een jaarplan voor elk nieuw schooljaar. Elke vier jaar wordt het schoolplan, waarin de ontwikkelingen op langere termijn staan vermeld, geschreven. Jaarlijks wordt er in het voorjaar overleg gepleegd tussen de directie en de relatiebeheerder van het RPCZ (Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland) om via begeleiding en nascholing te werken aan zaken die de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren. basisschool Laureyn 19

20 2.8 Onderwijsvernieuwingen Afgelopen schoolja(a)r(en) is er door ons team gewerkt aan een aantal onderwijsvernieuwingen. Er zal bijzondere aandacht zijn voor de groepsvorming na de fusie. Leerkrachten zullen onder andere gebruik maken van het coöperatief leren en klassenbouwers om de kinderen in de groep een goede band te laten opbouwen. De werkwijze aanbieden Engelse taal vanaf groep 1 verbeteren en uitbreiden. Wij werken nu anderhalf jaar met Early Bird, een werkwijze voor het aanbieden van Vroegtijdig Engels. We gebruiken hiervoor de methode i-pockets voor groep 1 tot en met 4 en Our Discovery Island voor groep 5 tot en met 8. We worden begeleid door Early Bird. Er zijn visitaties. Ouders worden in nieuwsbieven geïnformeerd over de werkwijze en methodes Engels. Didactiek Classroom English 20 lessen door Hogeschool Zeeland is afgerond en deze kennis kunnen wij toepassen in onze lessen. Engels in alle groepen, aanpassing van het rooster tenminste een uur per week. Werken volgens handleiding; een doorgaande lijn vanaf groep 1 tot en met 8. Er is een kijkwijzer waarin doelen zijn opgenomen. Tussenevaluatie. De werkwijze van de toetsing werd aangepast. Wij werken volgens de CITO toets kalender. We zijn in staat opbrengstgericht te werken, registratieformulieren te gebruiken en streefdoelen te stellen. Ons leerlingvolgsysteem wordt verwerkt in het schooladministratiesysteem Parnassys. Voor kinderen die extra zorg nodig hebben wordt gewerkt met HGPD (Handeling Gerichte Proces Diagnostiek). De 1- zorgroute, Handelingsgericht Werken, is ingevoerd voor de vakken rekenen, spelling en aanvankelijk lezen. Het is een werkwijze die aansluit op het passend onderwijs dat landelijk ingevoerd gaat worden. Dit houdt onder meer in dat we werken met groepsplannen. In deze groepsplannen is opgenomen welke kinderen wat extra hulp, ondersteuning en lesstof nodig hebben, maar ook welke kinderen meer aankunnen en een extra uitdaging nodig hebben. Hierop wordt in de lessen ingespeeld. Het invoeren van deze werkwijze heeft een tijdspad van 4 jaar. Ook voor het komend school jaar is HGW ons belangrijkste veranderingsonderwerp met de volgende doelstellingen: Doel 1: We geven een vervolg aan het traject HGW; We geven richting aan de ontwikkelingen onder leiding van de I.B.-er en directeur. Doel 2: De werkwijze van HGW wordt verder uitgewerkt in meer vakken en deelgebieden. Er zijn groepsplannen voor de vakken rekenen, spelling en aanvankelijk lezen. De stimulerende en belemmerende factoren van de kinderen worden bijgehouden in Parnassys. Er zijn HGW gesprekken en kennismakingsgesprekken op HGW wijze met de ouders. Deze punten willen we borgen. 20 basisschool Laureyn

21 Er is een start gemaakt met het groepsplan voor begrijpend lezen en taal. Dit schooljaar kan dit een vervolg krijgen en worden uitgewerkt. De leerkrachten van groep 1 en 2 zijn gekomen tot een goede opzet van het groepsplan voor groep 1 en groep 2. Beredeneerd aanbod. Hierbij is begeleiding van de onderwijsbegeleidingsdienst gevolgd afgelopen schooljaar. Deze werkwijze krijgt in een vervolg. Evalueren en borgen. Doel 3: Bij uitbreiding van de bestaande werkwijze moeten we denken aan: Groepsoverzichten gebruiken bij overdracht; Weektaken ontwikkelen en doorgaande lijn aanhouden; Weektaken afstemmen op groepsplan; Verbeteringen aanbrengen in opzet groepsplannen; Richten op meerdere vakken; Invoeren van kind gesprekken Doel 4: Klassenbezoeken door directeur en intern begeleider borgen; Een start maken met flitsbezoeken Collegiale consultatie. In eerste instantie met de opeenvolgende groep mogelijk maken en invoeren. Doel 5: De oudergesprekken vanuit Afstemming uitbreiden en borgen Zien is ingevoerd voor sociaal emotionele ontwikkeling. Borgen. Afgelopen schooljaar is veel aandacht besteed aan sociaal gedrag, voorkomen van pesten en weerbaarheid. Naast diverse projecten over verdraagzaamheid en pesten, zoals Preventie4you hebben enkele groepen lessen over weerbaarheid gevolgd. Indien mogelijk gaan wij ook komend schooljaar hiermee verder. Het schoolplan wordt aan het begin van het schooljaar herschreven. Deze periode is voor alle basisscholen de tijd om het schoolplan te herzien, maar in verband met de fusie tussen basisscholen De Stelle en De Zeester eist het schoolplan extra aandacht. N.a.v. de tevredenheid meting onder de ouders zullen we aandacht hebben voor de speerpunten. Deze staan in deze schoolgids omschreven onder het hoofdstuk missie en visie. Vanuit de fusiewerkgroepen identiteit, ouderbetrokkenheid, onderwijs, zorg en kwaliteit en ook facilitair zijn bijdragen geleverd die een basis vormen voor het schoolplan. basisschool Laureyn 21

22 Wij werken verder met het schooladministratiesysteem ParnasSys. Naast administratie, groepsplannen, Cito-toetsen, methode gebonden toetsen, notities etc., werken wij sinds afgelopen schooljaar met de methode Zien voor groep 3 tot en met 8. Deze is opgenomen in ParnasSys en brengt de sociaal-emotionele vorming van kinderen in beeld. Bij deze methode worden ook suggesties en een manier van aanpak voorgesteld bij opvallende scores. ICT wordt steeds belangrijker op onze school. We kunnen gebruik maken van een aantal laptops en er is een grote investering gedaan in nieuwe digitale schoolborden. Helaas is ICT afhankelijk van een financieel plaatje en de begroting. Maar we houden nieuwe mogelijkheden open. Met de peuterspeelzaal is overleg over VVE: Vroeg en Voorschoolse Educatie. Wij willen ontwikkelingsachterstanden bij peuters/kleuters zo snel mogelijk onderkennen en we hebben hiervoor een werkwijze op papier gezet die we komende jaren ook in de praktijk gaan brengen. Zoals ook in onze visie omschreven willen we komende jaren aandacht schenken en toewerken naar brede talentontwikkeling en 21 st century skills. Ook onderwijs aan drie jarigen behoort tot de mogelijkheden voor de toekomst. Dit zal een belangrijke rol gaan spelen bij de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum. 22 basisschool Laureyn

23 3 TEAM / PERSONEEL De volgende mensen zijn werkzaam op Laureyn : Naam Functie Verjaardag Mevr. Nancy Warrens directrice 31 juli BHV Juf Nancy is op alle dagen aanwezig, maar niet op alle vrijdagen. Mevr. Anja van Damme-Vervaet 1 e waarnemend directeur leerkracht groep 3 22 juni Juf Anja is van maandag tot en met donderdag aanwezig, De heer Fonny Eggermont 2 e waarnemend directeur 20 jan. leerkracht groep 6 BHV Meester Fonny is op alle dagen aanwezig. Mevr. Saskia Vervaet leerkracht groep 1/2 A 19 jan. BHV ogperspecto.nl Juf Saskia is op alle dagen van de week aanwezig. Mevr. Jacqueline v. Waterschoot leerkracht groep 1/2 B BHV 4 nov. Juf Jacqueline is aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag. Mevr. Angela de Feijter - Stokhof leerkracht 11 aug. groep 1/2 B, groep 3 Juf Angela is aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag. Mevr. Marian de Clercq Korst leerkracht groep 4 8 sept. Juf Marian is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag. basisschool Laureyn 23

24 Naam Functie Verjaardag Mevr. D. Goethals Taelman leerkracht groep 4 8 juli BHV Juf Daniëlle is aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag. Mevr. Marina Kleine leerkracht groep 5 25 dec. BHV Juf Marina is op alle dagen van de week aanwezig. Mevr. Elly Plant -Schrijver leerkracht groep 7 8 dec. BHV Juf Elly is alle dagen aanwezig, behalve op maandag. Mevr. Marion Elskamp leerkracht groep 8 29 aug. Juf Marion is alle dagen aanwezig, behalve op maandag. Mevr. C. Beverwijk remedial teacher, IB 29 maart leerkracht groep 8 Juf Corine is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. 3.1 Informatie betreffende de leerkrachten Juf Nancy is directrice van Laureyn. Zij is de hele week aanwezig, maar op een aantal vrijdagen heeft ze verlof. In verband met directieoverleg met directeuren van de andere scholen van onze onderwijsgroep Perspecto is ze op dinsdag één maal per vier weken afwezig op school. Er kunnen ook tussentijds vergaderingen gepland zijn, waardoor zij niet op school aanwezig is. Juf Anja geeft dit schooljaar les aan groep 3. Daarnaast heeft zij extra taken als 1 e waarnemend directeur en is eerste aanspreekpunt bij afwezigheid van juf Nancy. Meester Fonny geeft dit schooljaar les aan groep 6. Daarnaast heeft hij extra taken als 2 e waarnemend directeur en is eerste aanspreekpunt bij afwezigheid van juf Nancy en juf Anja. 24 basisschool Laureyn

25 Juf Saskia geeft les aan groep 1/2 A. Zij is op alle schooldagen aanwezig. Juf Jacqueline geeft les aan groep 1/2 B. Zij is op school aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag. Juf Angela geeft op woensdag en donderdag les aan groep 1/2 B. Daarnaast geeft zij op vrijdag les aan groep 3. Juf Marian geeft les aan groep 4 op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Marina geeft les aan groep 5 op alle schooldagen. Juf Daniëlle geeft op maandag les aan groep 7. Op donderdag en vrijdag geeft ze les aan groep 4. Juf Elly geeft les aan groep 7, behalve op maandag. Naast het lesgeven aan de groep is juf Elly, samen met juf Marion, ook ICT-er. Juf Marion geeft les aan groep 8, behalve op maandag. Naast het lesgeven aan de groep is juf Marion, samen met juf Elly, ook ICT-er. Juf Corine neemt de taak van Intern Begeleider op zich. Zij zal dit doen op dinsdag en donderdag. Regelmatig is er op dinsdagmiddag een vergadering met de overige IB-ers binnen het bestuur, de Kenniskring. Op maandag geeft zij les aan groep Compensatieverlof Binnen het onderwijs is er een verlof-, c.q. werktijdenregeling. Hierin is opgenomen de regeling m.b.t. compensatieverlof. Dit houdt in dat leerkrachten in de loop van het jaar (buiten de schoolvakanties om) een aantal vrije dagen te besteden hebben, omdat ze meer lesuren maken dan volgens hun benoeming vereist is. Dit verlof is vastgelegd in een werktijdenrooster. De volgende leerkrachten hebben recht op 3 dagen: Meester Fonny, juf Marina en juf Saskia. Zij zullen vervangen worden door juf Corine en juf Daniëlle op dagen dat zij geen les geven in een andere groep. 3.3 Bedrijfshulpverlening Elke school is verplicht te beschikken over een bedrijfshulpverlener. Deze bedrijfshulpverlener heeft cursussen gevolgd op het gebied van EHBO en brandbestrijding. Afgelopen schooljaar is een aantal leerkrachten hiervoor op herhalingscursus geweest. Er is ook een preventiemedewerker aangewezen binnen het bestuur. Hiervoor is een aanstelling geschied. basisschool Laureyn 25

26 26 basisschool Laureyn

27 4 WAT EN HOE LEERT UW KIND 4.1 Vakken en methodes Vak Methode Computerprogramma Aanvankelijk lezen/spellen Veilig leren lezen Ja Aardrijkskunde Hier en daar Ja Begrijpend en studerend lezen Overal tekst Blits Nee Computergebruik Basisbits Ja Engelse taal ipockets, groep 1 t/m 4 Our Discovery Island, groep 5 t/m 8 Ja Ja Geschiedenis Bij de tijd Ja Handvaardigheid Moet je doen Nee Levensbeschouwing HVO GVO RK: Trefwoord Lichamelijke oefening Basislessen Nee Muziek Moet je doen Nee Natuuronderwijs Wijzer door natuur en techniek Ja Nederlandse taal/spelling Taal actief Ja Rekenen/wiskunde De wereld in getallen Ja Schrijven Groep 3 t/m 8: Pennenstreken Nee Technisch lezen Leeslijn/leesweg Nee Tekenen Moet je doen Nee Verkeer Verkeerskranten (3VO): groep 3/4: Stap vooruit groep 5/6: Op voeten en fietsen groep 7/8: Jeugd Verkeerskrant Ja Verder wordt er gebruik gemaakt van diverse bronnenboeken en aansluitende programma's op de computer. Bij de kleuters wordt gewerkt volgens de methode Onderbouwd. basisschool Laureyn 27

28 4.2 Computergebruik Alle kinderen werken op school regelmatig met de computer. Op de computers staan onderwijskundige programma s. Deze variëren van het oefenen via De Wereld in Getallen (vanaf groep 1) met geïntegreerde opdrachten tot hulpprogramma's bij Veilig leren lezen. Allerlei reken- en taalprogramma s worden in de midden- en bovenbouw aangeboden. Deze programma's hebben allemaal betrekking op de stof die in de les wordt behandeld. De methode Basisbits is voor alle groepen vanaf groep 3 ingevoerd. Dit is een methode voor informatica. De lessen Engels zullen via de methodes Our Discovery Island en ipockets voor een groot deel door middel van het digitale schoolbord worden gegeven. In de bovenbouw wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van internet en . Onze school is op het internetadres te vinden. U kunt hierop o.a. links voor kinderen, foto s van allerlei schoolactiviteiten, nieuwsbrieven, klassennieuws, groepsactiviteiten en deze schoolgids vinden. Verder zijn alle klaslokalen van de groepen 1 t/m 8 voorzien van digitale schoolborden. 4.3 Huiswerk In de groepen 7 en 8 wordt enig huiswerk gegeven met als hoofddoel: voorbereiding op het voortgezet onderwijs. In alle groepen wordt er incidenteel huiswerk gegeven indien hier goede redenen voor zijn, zoals extra oefening, langere afwezigheid wegens ziekte, leren van proefwerken/toetsen, e.d. 4.4 Diversen Schoolreis Ieder jaar wordt er in samenwerking met de oudercommissie een schoolreis georganiseerd voor groep 3 t/m 8. Kinderen en begeleiders gaan samen met de bus naar de plaats van bestemming, meestal een pretpark. De begeleiding bestaat uit de leden van de oudercommissie en leerkrachten. Elke begeleider heeft een klein groepje van 4 à 6 kinderen. Het is de bedoeling dat tenminste 2 groepjes steeds bij elkaar blijven en de attracties bezoeken. De kinderen van groep 7 en 8 mogen zonder begeleiding lopen, maar moeten wel in één of meerdere groepen bij elkaar blijven. Kinderen en begeleiding zijn tijdens de schoolreis verzekerd tegen ongevallen. Het verplicht bij zich hebben van een paspoort of identiteitskaart is voor de kinderen niet nodig, een kopie is voldoende. De jongere kinderen krijgen wel een naamkaartje omgehangen c.q. opgespeld met eigen naam, naam van de school en telefoonnummer van de begeleider (voor het geval dat ). Verdere mededelingen over de schoolreis vindt u in de schoolkrant of de nieuwsbrief. Voor de kleutergroepen wordt apart een uitstapje gepland. 28 basisschool Laureyn

29 4.4.2 Jeugdbladen / lezen Lezen is op school één van de belangrijkste vakken. Het is ook voor de taalontwikkeling erg belangrijk dat een kind veel leest. De bibliotheek vormt hierin een belangrijke schakel. Via de school wordt informatie meegegeven over het abonneren op diverse jeugdbladen en aanschaf van geselecteerde jeugdboeken welke door uitgevers van jeugdboeken worden aangeboden. U kunt dan zelf een keuze maken, indien u dat wenst Sportdag Elk jaar is er voor groep 5 t/m 8 een sportdag. Bij slecht weer vervalt de sportdag en hebben de groepen 5 t/m 8 gewoon les op school. Groep 1 t/m 4 is op deze (sport)dag te allen tijde vrij van school. Zij hebben op een later moment in het schooljaar een minisport(mid)dag met aan hun leeftijd aangepaste sportactiviteiten. Deze middag wordt op school gehouden Verkeersdiploma In groep 7 doen de leerlingen mee aan het landelijk verkeersexamen. Dit bestaat uit een theoretisch gedeelte, welke op school wordt afgenomen en een praktisch gedeelte, welk in Sas van Gent wordt afgenomen. Wij hebben gekozen voor groep 7, omdat bij eventueel niet slagen er een herkansing mogelijk is in groep 8. Verkeersexamen Op school hebben we ook een verkeersouder. Momenteel een vacature. Op verkeersgebied (o.a. wat betreft de schoolomgeving) is hij/zij het aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen. basisschool Laureyn 29

30 30 basisschool Laureyn

31 5 DE ZORG VOOR KINDEREN 5.1 Leerlingvolgsysteem Via het leerlingvolgsysteem worden, voor zover mogelijk, tijdens de gehele schoolloopbaan van de leerling de resultaten bijgehouden van de hoofdvakken: technisch lezen (AVI, leestechniek en leestempo), begrijpend lezen, rekenen en taalvaardigheid. Bij de kleuters gaat het vooral om kennis en gebruik van een groot aantal begrippen (voorbereidend taal en rekenen). Zo krijgen wij een goed overzicht van de schoolontwikkeling van uw kind. Het leerlingvolgsysteem is ontwikkeld door Cito in Arnhem. De leerlingen maken in de loop van een schooljaar een aantal toetsen waarvan de scores worden verwerkt op de computer. Aan de hand van de uitslag van de score wordt mede bepaald of een leerling in aanmerking komt (moet komen) voor extra hulp. Naast deze toetsen maken de leerlingen van de groepen 6 en 7 ook een zogenaamde entreetoets. Deze toets (ook van Cito) geeft de stand van zaken weer op het eind van de groep. Zijn de leerlingen op het niveau wat ze op dat moment zouden moeten hebben of scoren ze lager/hoger? Als leerkracht kunnen dan nog afdoende maatregelen worden genomen om eventuele hiaten op te vullen. De leerkrachten hebben twee maal per jaar een voortgangsbespreking en drie keer per jaar een groepsbespreking waarin de resultaten worden doorgesproken. De scores van de gemaakte toetsen in de groepen zijn (na verzoek) voor de ouders op school ter inzage beschikbaar. In de kleutergroep gebruiken we ook het KIJK! registratiesysteem. Samen met het Cito leerlingvolgsysteem voor de kleuters geeft dat een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind. Verder wordt bij de kleuters gewerkt met Onderbouwd. 5.2 Het leerling-dossier Het leerling-dossier is een dossier dat een school bijhoudt over een kind. Het leerlingdossier bestaat uit de leerling-administratie, een onderwijskundig rapport en soms ook een psychologisch rapport. De leerling-administratie bevat gegevens over verzuim, in- en uitschrijving en gegevens van leerlingen en hun ouders die nodig zijn voor het berekenen van de bekostiging. Het onderwijskundig rapport geeft inzicht in de resultaten van een leerling, zijn houding, het schooladvies en eventuele aandachtspunten. De precieze invulling van het rapport is niet wettelijk vastgelegd. Wanneer een kind heeft deelgenomen aan een psychologisch onderzoek, worden de resultaten hiervan bij het leerling-dossier gevoegd De bewaartermijnen De twee componenten van het leerling-dossier hebben eigen bewaartermijnen. De leerling-administratie moet vijf jaar worden bewaard nadat de leerling is uitgeschreven. De gegevens voor het berekenen van betalingen moeten worden vernietigd binnen acht weken nadat de leerling van school is. Het onderwijskundig rapport en het psychologisch rapport dienen te worden vernietigd binnen twee jaar nadat een leerling van school is. basisschool Laureyn 31

32 5.2.2 Het inzagerecht van ouders Ouders hebben als wettelijk vertegenwoordiger van hun kind recht op inzage in het leerling-dossier. Ouders kunnen een afspraak met het schoolbestuur maken om het dossier in te zien. Hierbij is altijd iemand van de school aanwezig in verband met de privacy van anderen. Ouders mogen een kopie maken van het dossier en onjuiste informatie laten verbeteren of verwijderen Inzage door derden In enkele gevallen is de school verplicht om gegevens uit het leerling-dossier aan derden te geven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij: de aanvraag van een leerlinggebonden budget (rugzakje); de plaatsing van de leerling op een school voor speciaal onderwijs; de overgang naar een andere school, bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs of een andere basisschool. Voor de overige gevallen moeten de ouders eerst toestemming geven voordat derden gegevens uit het leerling-dossier van hun kind mogen inzien. 5.3 Doorstroming naar het voortgezet onderwijs Schoolkeuze groep 8 In groep 8 maken de leerlingen de Cito-eindtoets, waarvan de uitslag medebepalend - maar niet doorslaggevend - is voor de keuze van middelbaar onderwijs van uw kind. De leerkracht van groep 8 maakt in maart al een afspraak om het advies te bespreken. Daarna zijn de gegevens van de eindtoets pas bekend. Er wordt geen wijziging aangebracht in het advies wanneer de toets lager uit valt. Indien de scores hoger zijn wordt met de ouders besproken of het advies moet worden aangepast. De score van de toets krijgen de kinderen mee naar huis zodra deze binnen is. Zeer belangrijk is dus het advies van de leerkracht van groep 8, die dit advies geeft op basis van het leerlingenvolgsysteem en de schoolgegevens. 5.4 Resultaten van ons onderwijs Op onze school willen we het beste onderwijs voor uw kind met daarbij ook de beste opbrengsten. Die opbrengsten houden we nauwkeurig bij via ons Leerlingvolgsysteem ParnasSys, waardoor we de ontwikkelingen van de kinderen goed kunnen volgen. In groep 8 wordt de keuze gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Het is ook de groep waar we meedoen aan de landelijke Cito-eindtoets. Die helpt mee om een verantwoorde keuze voor uw kind te maken. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Dat gebeurt door het brengen van schoolbezoeken, maar ook het beoordelen van de Cito-eindtoets. Bij het laatste inspectiebezoek ontvingen beide scholen een basisarrangement, een prima resultaat waar we als team erg trots op zijn. 32 basisschool Laureyn

33 De eindopbrengsten van de Cito-eindtoets in 2015 stemde de scholen tot tevredenheid. De eindscore van beide scholen was boven de streefscore. We behaalden gezamenlijk een gemiddelde eindscore van 536,05. Dat kwam overeen met onze streefscore, waarbij we als doel hadden om een score van 536 te halen met deze groep. Het landelijke gemiddelde voor onze schoolgroep was 535,75. Voor de inspectie lag de ondergrens op 533,75. Deze behaalde score is in de lijn met de afgelopen drie jaren. De conclusies van bovenvermelde scores voor onze nieuwe school zijn als volgt: We hebben dit schooljaar onze streefdoelen behaald. We hebben wel enkele aanpassingen gedaan in ons onderwijs. Er is extra aandacht besteed aan begrijpend c.q. studerend lezen en woordenschat. Uit de Cito- scores is afgelopen schooljaar gebleken dat wij het laagst scoren op het onderdeel Woordenschat en op Begrijpend lezen. Hoewel onze scores vergelijkbaar zijn met andere scholen in Zeeland, hebben wij beslist om toch meer aandacht aan deze onderdelen te besteden. Er is een keuze gemaakt voor de taalmethode Taal actief. Deze methode biedt een eigen leerlijn woordenschat. Ook bij de kleuters wordt door de werkwijze van Onderbouwd extra aandacht besteed aan uitbreiding van de woordenschat door de kinderen te confronteren met nieuwe woorden in de vorm van woorden in contexten plaatsen, een woord van de dag of van de week aanbieden etc. Voor begrijpend lezen is gekozen voor de methode Overal tekst. Daarnaast kunnen wij als extra ondersteuning oefeningen uit de Cito-toets begrijpend lezen aanbieden en, indien nodig, extra tijd inplannen door de lestijd voor begrijpend lezen aan te passen. De methode Blits wordt gebruikt voor het studerend lezen. De bovenstaande punten hebben wij ook in ons jaarplan verwerkt als veranderonderwerp. De uitstroomgegevens (in %) van onze leerlingen in de afgelopen 3 jaren zijn als volgt: Type VO percentage 2015 percentage 2014 percentage 2013 LWOO / VSO 8,7 % 0 % 9,4 % VMBO 38,3 % 29,4 % 47 % HAVO /VWO 23,5 % 41,2 % 21,8 % VWO / GYMNASIUM 29,5 % 29,4 % 21,8 % Navraag bij het voortgezet onderwijs geeft aan dat gemiddeld 80% van de leerlingen die onze school hebben verlaten nog steeds op de afdeling zit die door onze school is geadviseerd. basisschool Laureyn 33

34 5.5 Ononderbroken ontwikkeling Leertijd versus ontwikkeltijd Leertijd is die tijd die een kind nodig heeft om zich bepaalde kennis of vaardigheden eigen te maken. De reguliere basisscholen binnen Perspecto hanteren een leerstofjaarklassensysteem en binnen dat systeem moet een kind in een bepaalde leertijd een bepaalde hoeveelheid kennis en vaardigheden verwerven. Er zijn kinderen waarvoor die leertijd tekort is en er zijn ook kinderen waarvoor die tijd te lang is. Binnen de scholen Perspecto is in het overgangsprotocol beleid vastgelegd over de ononderbroken ontwikkeling en het verlengen van de leertijd waarbij de scholen onderling de besluitvorming van elkaar respecteren. Omdat verlengen van leertijd, doubleren van een groep, een ingrijpende gebeurtenis is voor een leerling en zijn/haar ouders, moet de keuze zorgvuldig gemaakt worden. Voor- en nadelen moeten goed overwogen worden, aan de hand van duidelijke criteria, die in een vroeg stadium met de ouders moeten worden besproken. Binnen het leerstofjaarklassensysteem differentiëren we naar tempo, naar niveau, naar leertijd en naar instructiebehoefte. Voor leerlingen die uitvallen proberen we minstens de minimumdoelen te halen. Tegen het einde van het schooljaar betekent dit voor bijna alle kinderen overgang naar de volgende groep en voor een enkeling een doublure. In het overgangsprotocol is speciale aandacht voor de kleuters geboren in de maanden oktober, november of december. Bij deze najaarskleuters geldt de afweging of ze in jaar of in jaar de basisschool doorlopen. De persoonlijke ontwikkeling van de kleuter is bepalend bij het nemen van een beslissing. Kinderen die in oktober, november of december in groep 1 komen worden in de loop van het schooljaar uitvoerig besproken. De school garandeert een ononderbroken ontwikkeling. Voor deze leerlingen geldt dat de doorstroom naar groep 2 uitsluitend plaatsvindt wanneer de leerling voldoende is toegerust voor het aanbod in groep 2. Het onderwijs vervolgen in groep 1 geldt niet als een doublure. De beslissing voor een doublure ligt bij de school. De school neemt de ouders mee in het proces van besluitvorming via bovenstaande stappen. 5.6 Protocol kindermishandeling Op school is een protocol inzake kindermishandeling ter inzage aanwezig. Hierin staat beschreven hoe de school omgaat bij het constateren van mogelijke kindermishandeling. 5.7 Pestprotocol Op school hanteren we een pestprotocol, waarin naast regels ook een aanpak wordt vermeld. In geval van pesten handelen we zoals in het protocol staat omschreven. Onze school heeft de afgelopen schooljaren veel aandacht gegeven aan pesten door diverse projecten over dit onderwerp uit te voeren. 34 basisschool Laureyn

35 Naast losse projecten wordt er ook structureel aandacht besteed aan het onderwerp weerbaarheid en pesten door groep 6, 7 en 8. Verder streven we ernaar om mee te doen aan projecten van buitenaf waarbij bijvoorbeeld onderwerpen als Valkuilen op de digitale snelweg, Stelen, vandalisme en bureau Halt, Rechtspraak, Vuurwerk, Tolerantie, Geweld en Antidiscriminatie aan de orde komen. 5.8 Rouwprotocol Op school kunnen we te maken krijgen met het overlijden van kinderen, ouders of een teamlid. Veel scholen hebben een rouwprotocol klaar liggen voor dit soort situaties. Wij hebben dat als school ook. In het rouwprotocol staat welke stappen genomen moeten worden na de melding van overlijden, wie verantwoordelijk is voor contact, hoe ouders en kinderen ingelicht worden en vele andere zaken. Wij lopen dit rouwprotocol regelmatig om te zien of het nog voldoet aan de wensen en de situatie van de school. In ons rouwprotocol staan de volgende zaken beschreven: Wat te doen als het bericht binnenkomt, het vormen van een crisistijd, het vormen een crisisteam, informatievoorziening, aan wie en hoe, hoe vertellen we het de kinderen en hoe werken we aan de verwerking. Tot slot hoe gaan we om met ouders in een dergelijke situatie? Ook aan de nazorg besteden we aandacht in het rouwprotocol. 5.9 Vertrouwensinspecteur Binnen de inspectie van het onderwijs fungeert het meldpunt vertrouwensinspecteurs. Betrokkenen bij het onderwijs kunnen bij dit meldpunt terecht inzake seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek en psychisch geweld zoals grove pesterijen, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme, e.d. Krijgt u binnen de school te maken met één of meerdere van deze genoemde zaken, dan kunt u telefonisch contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs die dan samen met u op zoek gaat naar de meest wenselijke aanpak. Telefoon meldpunt vertrouwensinspecteurs tijdens kantooruren: (lokaal tarief) 5.10 Jeugdarts / logopediste Elk jaar komt de (jeugdarts)assistente een aantal kinderen onderzoeken. Als de kinderen 5 jaar zijn krijgt u een oproep voor een preventief gezondheidsonderzoek (PGO). U zult hiervoor naar Terneuzen moeten gaan. Als de kinderen 10 jaar zijn, vindt er een screening plaats van gewicht, lengte, gehoor en gezicht. Dit onderzoek gebeurt op school. Over het tijdstip van zijn/haar bezoek ontvangt u tijdig bericht. De logopediste komt niet meer op school. Als tijdens een PGO blijkt dat er problemen zijn op het gebied van spraak, stem, taalontwikkeling en gehoor, krijgt u advies om uw kind op particuliere basis logopedie te laten volgen. basisschool Laureyn 35

36 5.11 Hoofdluiscontrole: de luizenbrigade Hoofdluis is een probleem dat tegenwoordig weer regelmatig de kop opsteekt. Dat heeft niets te maken met een gebrek aan hygiëne. Iedereen kan hoofdluis oplopen. Een school is vaak een haard van besmetting. Daarom is er een luizenbrigade in het leven geroepen. Deze brigade bestaat uit een aantal vrijwillige ouders. Elke tweede week na een vakantie worden de leerlingen op hoofdluis gecontroleerd. Wanneer er bij een kind hoofdluis is geconstateerd, worden de ouders meteen op de hoogte gesteld. De groep van het kind wordt middels een briefje geïnformeerd. Om de kans op besmetting met hoofdluis op school te voorkomen, heeft de oudercommissie voor elk kind een 'luizentas' beschikbaar gesteld. De bedoeling hiervan is dat ieder kind zijn kleding en persoonlijke (school)tas hierin opbergt, waardoor hoofdluis geen kans krijgt om naar andere kledingstukken over te lopen. De tas blijft eigendom van de school en wordt na gebruik (in groep 8) gewassen (ook tussentijds) en opnieuw uitgereikt aan nieuwe leerlingen. 36 basisschool Laureyn

37 6 SCHOOLTIJDEN EN KALENDERGEGEVENS 6.1 Schooltijden Voor alle groepen geldt dat de school begint om half negen. s Middags begint de school om één uur. Op vrijdagmiddag eindigen alle groepen om uur! Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind tijdig op school aanwezig is? ALLE GROEPEN Maandag Dinsdag ochtend middag ochtend middag uur uur uur uur Woensdag ochtend uur! middag vrij Donderdag ochtend middag uur uur Vrijdag ochtend uur middag uur! Bij de eerste schoolbel mogen de kinderen naar binnen komen. Als de tweede bel gaat starten de lessen. Voor schooltijd en in de pauze mogen de kinderen niet zonder toestemming naar binnen. Na uur is er toezicht tot alle kinderen van het schoolplein zijn. 6.2 Vakanties Herfstvakantie 26 t/m 30 oktober 2015 Kerstvakantie 18 december 2015 t/m 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie (carnaval) 8 februari t/m 12 februari 2016 Goede vrijdag en Pasen 25 maart t/m 29 maart 2016 Koningsdag 27 april 2016 Meivakantie (incl. Hemelvaart en Pinksteren) 2 mei t/m 17 mei 2016 Zomervakantie 22 juli t/m 2 september 2016 Verdere lesvrije dagen: Studieochtend: 15 juni 2016 Studiemiddagen: 3 november 2015, 26 mei 2016 Perspectodag: 8 juni 2016 basisschool Laureyn 37

38 6.3 Gymnastiekrooster Groep 1 & 2: Maandag: uur uur groep uur uur groep 6 Dinsdag: 8.45 uur uur groep uur uur groep uur uur groep uur uur groep 8 Vrijdag: uur uur groep uur uur groep uur uur groep Gymkleding Elke dag op school op diverse tijden In verband met voetwratten en klimmen / klauteren is het gewenst dat alle kinderen gymschoenen dragen tijdens de gymlessen, evenals gymkleding. Gymschoenen die in de gymzaal worden gebruikt, mogen niet op straat gedragen worden. Gymkleding van de kleuters graag voorzien van een naam. Deze kleding kan op school blijven hangen en door de ouders altijd uit het speellokaal meegenomen worden voor een wasbeurt. 6.4 Handvaardigheid Handenarbeid- en handwerklessen worden gecombineerd of afwisselend gegeven onder de noemer handvaardigheid. Verder kunnen hier ook technieklessen onder vallen in combinatie met natuur. Een echt vaste dag voor elk onderdeel is niet te geven, maar hangt af van de gekozen onderwerpen c.q. techniekvormen. Meestal zal een techniekvorm enkele weken duren, waarna een ander onderdeel gekozen wordt. In verband met kleine ongelukjes die zich tijdens deze lessen kunnen voordoen, is het raadzaam dat de kinderen niet hun allermooiste kleding aan hebben, maar kleding die gemakkelijk te reinigen is. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hiervan vooraf op de hoogte gebracht. 6.5 Lesuitval Dit proberen we natuurlijk te voorkomen. Bij ziekte van een leerkracht wordt in eerste instantie gezocht naar vervanging of indien nodig opgelost door verschuiving binnen het team. We streven er zoveel mogelijk naar om de kinderen op school te houden. Mocht het zo zijn dat er op een bepaald moment geen andere oplossing is dan kinderen naar huis te sturen, dan krijgt u daar als ouder of verzorger indien mogelijk van tevoren schriftelijk bericht van. 38 basisschool Laureyn

39 6.6 Urenverbruik schooljaar Het administratieve schooljaar loopt van 1 oktober 2015 t/m 30 september Leerlingen in de onderbouw (groep 1 t/m 4) gaan evenveel uren naar school dan leerlingen uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8); dit schooljaar tenminste 975 uur. Hiermee komen wij tegemoet aan het minimum aantal uren onderwijstijd in 8 aaneengesloten schooljaren. Er is niet meer dan zeven maal een vierdaagse schoolweek ingeroosterd. 6.7 Leerplichtprotocol en verlofaanvragen De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn leerplichtig en moeten dus verplicht naar school. De leerplicht begint bij 5 jaar. Een kind moet naar school vanaf de eerste dag van de maand nadat het kind 5 jaar is geworden. Als het kind bijvoorbeeld in oktober 5 jaar wordt, moet het op 1 november van dat jaar naar school. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Leerlingen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht, ook niet wanneer ze zijn ingeschreven op een basisschool. De leerplichtwet geeft de directeur van een school zelf de bevoegdheid of deze een leerling van zijn school, na schriftelijk verzoek van de ouders, vrijstelling verleent van de leerplicht voor een periode van maximaal 10 dagen per schooljaar. Daarvoor gelden wel een aantal criteria. 1 Verzuim wegens ziekte Wanneer een kind ziek is, meldt u dat meteen dezelfde dag op school. 2 Extra verlof vanwege religieuze feestdagen Een kind kan ook vrijstelling krijgen wanneer het vanwege geloofs-, of levensovertuiging niet op school kan zijn, bijvoorbeeld op een religieuze feestdag. Dat moet dit uiterlijk 2 dagen voor de afwezigheid bij de schooldirecteur worden gemeld. 3 Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden Een kind kan een vrijstelling krijgen voor gewichtige omstandigheden, zoals een huwelijk of een begrafenis van bloedverwanten of aanverwanten of een verhuizing van het gezin. De schooldirecteur moet toestemming geven voor het verzuim. 4 Extra verlof wegens vakantie Een andere speciale gewichtige omstandigheid is een kind buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie. Een ouder mag een kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet een ouder dit wel, dan is dit in strijd met de Leerplichtwet. De wet biedt echter de mogelijkheid een verzoek in te dienen voor vrijstelling of verlof om buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan. Dat kan alleen als een ouder door zijn/haar beroep of dat van zijn/haar partner niet weg kan in de schoolvakanties. Een verzoek tot vrijstelling heet officieel beroep op vrijstelling'. Een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties moet ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen: a Het gaat om een gezinsvakantie. b De vakantie kan in niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties vanwege het beroep van u of uw partner. c Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie. Een ouder kan het kind maximaal 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie. De ouder moet dan wel voldoen aan alle voorwaarden voor vrijstelling en toestemming hebben van de directeur van de school. basisschool Laureyn 39

40 De vakantie mag niet langer dan 10 schooldagen duren. Bij een aanvraag voor een langere duur wordt die verstuurd aan de leerplichtambtenaar. 5 Ongeoorloofd verzuim Er mag géén vrij worden gegeven om de volgende redenen: Goedkopere vakanties buiten het seizoen; Door anderen betaalde vakanties; Het ophalen van familie; Midweek of weekend vakanties; Al jaren niet op vakantie geweest; Reeds ticket gekocht of reservering gedaan; Meereizen met anderen; Reeds een ander kind vrij; Vlak voor de vakantie wordt er toch bijna geen les meer gegeven. 6.8 Verzuim wegens doktersbezoek Het missen van lessen vanwege bezoek aan een dokter of tandarts is bijzonder vervelend. Uw kind kan op dat moment belangrijke informatie missen die het dan later (apart) weer moet ontvangen. Dit geldt voor allerlei lesonderdelen. Soms is het moeilijk om afspraken met dokter of tandarts buiten de schooltijd te laten vallen. Toch willen we u vragen daar zoveel mogelijk moeite voor te doen, ook in het belang van uw kind. 6.9 Uw kind wordt op school ziek Wanneer uw kind tijdens de les ziek wordt, handelen we als volgt: U wordt thuis gebeld. Bij geen gehoor wordt gebeld naar het contactadres. Krijgen we daar ook geen gehoor, dan blijft uw kind op school en wordt de procedure op een later moment opnieuw gestart Toelating, weigering, time-out, schorsing en verwijdering Onze school staat graag open voor alle kinderen. We willen ze graag toelaten en ze goed onderwijs bieden. Soms kunnen we een kind niet toelaten. Daar hebben we gemotiveerde regels voor. De weigeringsgronden kunnen als volgt zijn: De groep is vol; De school kan de nodige zorg niet bieden; Ernstige verstoring van de rust en orde dreigt (dit geldt bij zowel leerlingen als ouders); Godsdienst en levensbeschouwing. Als school en ouders het niet eens kunnen worden over plaatsing of weigering van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, dan kunnen zij een beroep doen op een onderwijsconsulent. Die kan helpen om een passende onderwijsplek voor het kind te vinden. Mocht het advies van de onderwijsconsulent niet tot een oplossing leiden, dan kunnen de ouders bezwaar indienen bij het schoolbestuur. Ook kunnen zij een klacht indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling of naar de rechter stappen. 40 basisschool Laureyn

41 De scholen van Onderwijsgroep Perspecto hanteren een protocol rondom time-out, schorsing en verwijdering. Het is een eenduidig protocol en treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. Er worden 3 vormen van maatregelen genomen: Time-out Schorsing Verwijdering Time-out Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd. Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten, worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht 1. De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling worden geschorst conform de schorsingsprocedure. In beide gevallen dient de school vooraf of indien dat niet mogelijk is zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op te nemen met de ouders. De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de groepsleerkracht en een lid van de directie van de school aanwezig. Van de het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen 2. De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de school. De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk of per mail gemeld aan het bevoegd gezag Schorsing Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zo ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing. De wettelijke regeling is hierbij van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd. Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden 3. 1 Als veiligheid voorop staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, moet de time-out niet afhankelijk gesteld worden van het contact met ouders. De vraag blijft dan staan wat er moet gebeuren als de ouders niet te bereiken zijn. Het verwijderen uit de klas en opvang elders is dan nog een oplossing. 2 De time-out is geen officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het herstellen van de rust binnen de school: het is principieel geen strafmaatregel maar een ordemaatregel in het belang van de school; daarom geen aantekening van de time-out maar van het incident in het dossier van de leerling. basisschool Laureyn 41

42 De schorsing bedraagt maximaal 1 (één) week 4. De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen. Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan: Het bevoegd gezag; De ambtenaar leerplichtzaken; De inspectie onderwijs. Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep Verwijdering Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering. De wettelijke regeling voor het onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag. Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de directie te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders ter kennis worden gesteld en door de ouders voor gezien wordt getekend. Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar: De ambtenaar leerplichtzaken; De inspectie onderwijs. Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift. De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift. Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een andere school voor speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen. 3 Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan Cito entree- of eindtoetsen) wordt belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel tot de school toelaten voor het doen van deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van (thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren. 4 Wezenlijk is dat de schorsing aan een maximum termijn gebonden is; zij mag geen verkapte verwijdering worden; de termijn is zo gekozen dat in het ernstigste geval de school voldoende tijd ter beschikking heeft om een eventuele verwijderingsbeslissing op zorgvuldige wijze voor te bereiden. 42 basisschool Laureyn

43 7 ONDERWIJSGROEP PERSPECTO 7.1 Bestuurlijke aansturing Basisschool Laureyn maakt onderdeel uit van Onderwijsgroep Perspecto. Dit is een onderwijsorganisatie met 25 basisscholen. Met ongeveer 3600 leerlingen in de gemeenten Terneuzen en Hulst. Onderwijsgroep Perspecto heeft scholen voor zowel Openbaar, PC als RK onderwijs. Onze school is een samenwerkingsschool Onderwijsgroep Perspecto is een professionele organisatie voor onderwijs, voortkomend uit verschillende voormalige besturen. Deze samenwerking garandeert kwalitatief sterk onderwijs op hoog niveau, met een professionele aansturing en een financieel sterke basis. Kwalitatief sterk onderwijs is voor Onderwijsgroep Perspecto vastgelegd in het strategisch plan Ruimte voor het onderwijs van morgen, dat u kunt raadplegen op de website van Perspecto: De Onderwijsgroep heeft een College van Bestuur. Zij wordt daarbij ondersteund door een stafbureau. De werkzaamheden worden verricht vanuit het kantoor dat is gevestigd aan de Markt in Axel (voormalige stadhuis). Er is een Raad van Toezicht die op hoofdlijnen toezicht houdt op het functioneren van het College van Bestuur. Dat wil zeggen dat zij aan de hand van kwartaalrapportages, de ontwikkelingen binnen Onderwijsgroep Perspecto met het College van Bestuur bespreekt. Contact met bestuur of algemeen management Onderwijsgroep Perspecto Markt 1 (3 e en 4 e etage) 4571 BG AXEL Tel Website: Postadres: Postbus 4, 4570 AA Axel basisschool Laureyn 43

44 7.2 Visie en kernwaarden van Onderwijsgroep Perspecto Algemeen De Perspecto-scholen staan voor kwaliteit, betrokkenheid en open aannamebeleid. Onderwijsgroep Perspecto beschouwt het als haar missie om het beste uit leerlingen te halen waarbij ieder individu zich optimaal kan ontplooien voor een goede toekomst. We zien het als onze kerntaak om onderwijs te geven dat is gericht op de totale ontwikkeling van het kind. Het moet een goede basis bieden voor de toekomst van dit kind in de maatschappij. Hoe de school hier vorm en inhoud aan geeft leest u in deze schoolgids Visie Kwaliteit, betrokkenheid en professioneel handelen zijn de drijfveren. Iedere school ontwikkelt zich tot een goede school met een eigen gezicht en cultuur, waar kinderen zich thuis voelen en veel kunnen leren van en met elkaar. Leerlingen hebben een prettige en leerzame tijd in onze scholen. We werken aan een lerende gemeenschap waarin het gewoon is om van en met elkaar te leren Identiteit De scholen van Onderwijsgroep Perspecto willen zich onderscheiden in hun omgeving. Daartoe richten de scholen zich op het profileren met een herkenbare identiteit. Iedere school is hiervoor zelf verantwoordelijk. Scholen van Onderwijsgroep Perspecto zijn Openbaar, Protestant-Christelijk of Rooms-Katholiek. Daar waar mogelijk werken we informeel samen Missie Perspecto is een onderwijsgroep die werkt met en voor mensen. Onze missie is krachtig en helder: Kwalitatief sterk onderwijs bieden op de beste scholen. Voor een optimale ontwikkeling van de kinderen, zodat ze goed zijn voorbereid op de toekomst. Dat doen we aan de hand van zes speerpunten: 44 basisschool Laureyn

45 8 DE OUDERS 8.1 Informatievoorziening aan de ouders Rapporten en ouderavonden Als ouder wordt u vanzelfsprekend op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind. Dat gebeurt door middel van rapporten, die de kinderen mee naar huis krijgen. Deze rapporten worden drie maal per jaar gegeven, namelijk op 27 november 2015, 18 maart 2016 en op 21 juli De kinderen van groep 3 krijgen alleen op 21 juli 2016 een officieel rapport. Wij ontwikkelen een nieuw rapport dat past bij onze werkwijze. Omdat alle gegevens van het leerlingvolgsysteem door ons worden bijgehouden in ParnasSys, sluit het nieuwe rapport hierbij aan. In de periode waarin het eerste en tweede rapport worden meegegeven, hebt u gelegenheid om met de leerkracht van uw kind een gesprek te hebben over zijn/haar prestaties op school. Dit zijn veelal 10-minuten-gesprekjes. Indien u kinderen bij verschillende leerkrachten heeft zitten, dan worden de gesprekken op elkaar afgestemd. Mocht blijken dat deze gesprekken in tijd te kort zijn, dan bestaat altijd de mogelijkheid om een nieuwe afspraak met de leerkracht te maken. U hoeft natuurlijk het rapport van uw zoon/dochter niet af te wachten. Tussentijds kunt u bij de leerkracht ook informeren naar de vorderingen van uw kind. Hij/zij zal u hieromtrent graag te woord staan. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen geen rapport. Voor de ouders van deze kinderen zijn er wel ouderavonden op dezelfde dagen als voor de andere groepen. 8.2 Betrokkenheid van de ouders De MedezeggenschapsRaad (MR) Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden, die bestaat uit een samenvoeging van MR leden van beide scholen. Vier hiervan zijn gekozen uit het personeel en vier leden zijn gekozen uit de ouders/ verzorgers van de leerlingen. Elk jaar treedt één personeelslid en één ouderlid af. Zij kunnen zich dan wel herkiesbaar stellen. Momenteel bestaat de medezeggenschapsraad uit de volgende personen: Leden: dhr. L. Veraart ouders voorzitter mevr. C. Beverwijk personeel secretaris mevr. D. Goethals personeel lid mevr. A. van Damme personeel lid mevr. M. Kleine personeel lid dhr. B. Visser ouders lid dhr. S. Janssen ouders lid Mevr. E. Vermaas ouders schaduw lid basisschool Laureyn 45

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013

Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013 Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013 Inhoud van de avond 19:30 20:15 uur 20:30 21:15 uur Ontwikkelingen tot nu toe Ouder enquête (WMK-PO) Successen De toekomst Zorg en begeleiding (Judith) Continu rooster

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE!

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Inhoud avond Voorstellen Huishoudelijke punten Schoolregels In de klas Overgang groep 5 naar groep 6 Huiswerk Na school Methodes Rapporten en portfolio s

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2016-2017 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2016-2017. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

ENMS Oudertevredenheidspeiling Schooljaar 2013/14 133 63% 7.65

ENMS Oudertevredenheidspeiling Schooljaar 2013/14 133 63% 7.65 ENMS Oudertevredenheidspeiling Schooljaar 2013/14 Respons De ENMS oudertevredenheidspeiling (enquete) werd in December 2013 afgenomen. Net als in het schooljaar 2011/12 werd deze peiling door Scholen Met

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

COMMUNICEREN MET OUDERS

COMMUNICEREN MET OUDERS COMMUNICEREN MET OUDERS Borging van de afspraken met betrekking tot de communicatie met ouders in het kader van Passend Onderwijs OSBS t Kruisrak Vogelpad 3 3752 KV Bunschoten Juni 2015 In dit document

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Informatieblad

Informatieblad Informatieblad 2017-2018 Groep XXX7 Met opmaak: Lettertype: 20 pt Tijdens de informatie avond die aan het begin van het schooljaar wordt georganiseerd informeren we de u, als ouder van deze groep, over

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie