Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van."

Transcriptie

1 archeologie 32 Amersfoort onder ons Koesteeg 13 Archeologisch onderzoek op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van Arnhemsestraat 14 Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort april 2012

2

3 Amersfoort onder ons Koesteeg 13 Archeologisch onderzoek op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van Arnhemsestraat 14 Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort april 2012

4 Onderzoeksgegevens Onderzoek: Koesteeg 13, Amersfoort (2009) Type: Definitief Onderzoek (DO) Meldingsnr.: SIC: KOE 13 Opdrachtgever: Profund Ontwikkeling b.v. Uitvoerder: Centrum voor Archeologie, Gemeente Amersfoort Datum uitvoering: tot en met Locatie / adres: Koesteeg 13, Amersfoort Perceel: AMFOO.E.7934 Gemeente: Amersfoort Provincie: Utrecht Kaartblad: 32B (Amersfoort) Coördinaten (RD-stelsel): centrum: x: , y: nw-hoek: x: , y: , no-hoek: x: , y: , zw-hoek: x: , y: , zo-hoek: x: , y: Omvang: 90 m² De originele onderzoeksadministratie en de vondsten bevinden zich in het archeologisch archief en depot van de Gemeente Amersfoort. colofon: Amersfoort onder ons 32 ISSN: april 2012 uitgave: Centrum voor Archeologie, Gemeente Amersfoort tekst: foto s: tekeningen: vormgeving: druk: drs. M.H.A. van Dijk Archeologisch Centrum, Gemeente Amersfoort (tenzij anders vermeld) Archeologisch Centrum, Gemeente Amersfoort (tenzij anders vermeld) drs. T. d Hollosy Mailfors BV Amersfoort onder ons is de reeks waarin het Archeologisch Centrum van de Gemeente Amersfoort de standaard eindrapportages (zoals bedoeld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) van de door hun uitgevoerde archeologische onderzoeken publiceert. De reeks staat onder redactie en autorisatie van de stadsarcheologen van de Gemeente Amersfoort: mevr. drs. F.M.E. Snieder en dhr. drs. T. d Hollosy.

5 Inhoud Inhoud 3 3 Inleiding De locatie De landschappelijke situatie De historische omgeving De archeologische context Het onderzoek Het resultaat Conclusie Literatuur Bijlagen afbeelding 1, uitsnede uit de topografische kaart van Amersfoort met de locatie van het onderzoeksgebied aan de Koesteeg (in rood).

6 Zuidsingel Varkensmarkt Koestraat Arnhemsestraat Koestraat Koesteeg Grote Haag

7 Inleiding Na de sloop van een loods op het perceel Koesteeg 13, heeft het Centrum voor Archeologie van de Gemeente Amersfoort een onderzoek uitgevoerd op de locatie. 5 De bouw van een aantal appartementen en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden zouden het bodemarchief dusdanig verstoren, dat eventueel aanwezige archeologische resten verloren kunnen gaan. Archeologische verwachting De locatie ligt in de historische binnenstad van Amersfoort, waarvan de middeleeuwse structuur nog vrijwel geheel intact is en de oorsprong terug gaat op een 11de-eeuwse agrarische nederzetting. De archeologische verwachting voor de gehele binnenstad is dan ook zeer hoog: er mag vanuit worden gegaan dat zich hier overal archeologische resten in de bodem bevinden. archeoloog bij het CAR. De dagelijkse leiding lag in handen van dhr. drs. M.H.A. van Dijk, eveneens senior KNA archeoloog bij het CAR. Hij werd geassisteerd door dhr. drs. R. van Weenen (Vriens ArcheoFlex). De opgravingsploeg bestond verder uit de vaste groep medewerkers van het Centrum. Het graafwerk werd uitgevoerd door J. Ruitenbeek v.o.f. uit Amersfoort. Resultaat Dit rapport, een standaard rapportage zoals bedoeld in het KNA, bevat de resultaten van het archeologisch onderzoek. afbeelding 2 (vorige pagina) en 3, luchtfoto uit 2008 met ligging van het onderzoeksgebied (in rood) binnen de middeleeuwse kern van Amersfoort. Het gehele centrum is dan ook aangewezen als Archeologisch Belangrijke Plaats (ABP 12, Binnen stad ), zodat voorafgaand aan alle bodem verstorende werkzaamheden dieper dan 30 cm gelegenheid moet worden gegeven aan archeologen tot het doen van archeologisch onderzoek. Archeologisch onderzoek In overleg met de projectontwikkelaar (Profund Ontwikkeling b.v.) is besloten de bestaande loods tot op maaiveld te laten slopen, of wel het terrein te scheren. Dit is in november 2009 uitgevoerd. De archeologische opgraving vond plaats tussen 2 en 10 december Het onderzoek is uitgevoerd door het Centrum voor Archeologie (CAR) van de Gemeente Amersfoort en stond onder verantwoording van dhr. drs. T. d Hollosy, senior KNA

8 De locatie 6 Het beschrijven van de exacte locatie waar het onderzoek heeft plaatsgevonden, is van groot belang: de resultaten vertellen iets over de geschiedenis van díe specifieke plek. Daarnaast maakt een exacte plaatsbepaling koppeling met historische gegevens en eerdere onderzoeken in de omgeving mogelijk. Voor de toekomst is het belangrijk om te weten waar al wel, en waar nog niet is gegraven. afbeelding 4, uitsnede uit de topografische kaart met de ligging van het plangebied (in rood) aan de Koesteeg. afbeelding 5, ligging van het onderzoeksgebied (in rood) binnen de middeleeuwse kern van Amersfoort, met de tracés van de eerste en tweede stadsmuur (in geel). Plan- en onderzoeksgebied Het plangebied bevindt zich in het bebouwd stedelijk gebied van Amersfoort, aan de zuidzijde van de binnenstad. Het beslaat het perceel Koesteeg 13, en wordt omsloten door de straat Koesteeg in het oosten, de huisnummers Koesteeg 11 en 15 in het noorden en zuiden en de achtergevel van Arnhemsestraat 14 in het westen. Het plangebied vormt een rechthoekig gebied van circa 13,5 bij 7 m en heeft een oppervlak van circa 90 m 2. Het maaiveld ligt op een hoogte van circa 4,5 m boven NAP. Het deel van het plangebied waarbinnen het archeologisch onderzoek is uitgevoerd wordt het onderzoeksgebied genoemd. Het onderzoeksgebied was iets kleiner dan het plangebied, aangezien uit veiligheidsredenen een strook van circa 1,5 tot 2 m langs de bestaande bebouwing niet opgegraven is. Huidig en toekomstig gebruik Op het terrein zal een complex met zeven appartementen voor starters op de woningmarkt gebouwd worden. Op het moment van onderzoek was het terrein (op verzoek van de archeologen) geschoren; de werkplaats/schuur die er stond, was gesloopt tot op maaiveld. Op het terrein was bij de sloop een bakstenen kelder bloot komen te liggen met een gewelf. Op de kelder lag een betonvloer.

9 De landschappelijke situatie Archeologische resten zijn niet willekeurig over het landschap verspreid; ze hebben een relatie met het landschap en de afzonderlijke elementen daarin. Veel van deze elementen - of de resten ervan - zijn in het huidige landschap nog aanwezig. Analyse van het landschap levert informatie over de ontstaansgeschiedenis ervan en de archeologische resten die erin voor kunnen komen. 7 Stuwwal en vallei Amersfoort ligt op de grens van hoog naar laag; deels op een uitloper van de Utrechtse heuvelrug en deels in de laagte van de Gelderse Vallei. Het reliëf heeft zijn vorm grotendeels gekregen in de voorlaatste ijstijd (Saalien, v. Chr., ook wel Riss-glaciaal genoemd), toen het landijs tot aan Midden-Nederland reikte. De ijsmassa stuwde de bevroren ondergrond omhoog en creëerde zo een glaciaal bekken met de stuwwallen eromheen. Dekzand en beken In de laatste ijstijd (Weichselien, van tot jaar geleden) reikte het landijs niet helemaal tot aan Nederland, maar bleef het halverwege Denemarken steken. Nederland bestond uit een poolwoestijn. De wind, die vrij spel had op de poolvlakte, verplaatste enorme hoeveelheden zand van de Utrechtse Heuvelrug naar de lager gelegen Gelderseen Eemvallei. Het oude glaciale bekken stoof vol met een vlakke deken van eolisch zand (dekzand) met daarop duinen (dekzandruggen). Diverse beken zochten tussen de dekzand ruggen hun weg. Ter hoogte van het huidige Amersfoort kwamen ze vanuit het zuid oosten bij elkaar en stroomden gezamenlijk als de rivier de Eem verder naar het IJssel meer. Hoe de beken oorspronkelijk tussen de hoogtes in het binnenstedelijk gebied van Amersfoort stroomden is al jaren één van de vele archeologische onderzoeksdoelen. Veen In de huidige warme periode, het Holoceen (9.500 v. Chr. - heden) raakte het landschap langzaam begroeid met bossen. Door stijging van de grondwaterstand vond in de lagere delen, zoals in de valleien, veengroei plaats. De Eemvallei veranderde in een ondiep moeras en raakte uiteindelijk tot aan de stuwwallen overgroeid met basisveen. Geologie en bodem Hoewel het onderzoeksgebied met omgeving - wegens bebouwing - op de geomorfologische en bodemkaart niet is gekarteerd, valt er op basis van interpolatie en ervaring wel iets over te zeggen. De ondergrond van Amersfoort bestaat grotendeels uit jong dekzand (de dekzand ruggen) op onderliggend oud dekzand. Op de overgangen tussen deze dekzandlagen kunnen oude bodem s zichtbaar zijn (Bølling en Allerød). De stuwwal zelf bestaat uit grof zand en grind. De stad ligt met haar linker zij tegen de stuwwal en aan de voet hiervan heeft zich een krans van (jong) dekzand afgezet. afbeelding 6, uitsnede uit de geomorfologische kaart. Het niet gekarteerde deel, de bebouwde kom, is grijs, de dekzandruggen zijn geel met zwarte stippen, de beekdalen bruin en de stuwwal rood. De rode cirkel markeert de locatie van het onderzoeksgebied. afbeelding 7, Amersfoort en omgeving, beeklopen en stuwwal. De rode cirkel markeert de locatie van het onderzoeksgebied.

10 De historische omgeving 8 afbeelding 8, de natuurlijke Eemloop (blauw), enkele oude wegen (bruin), de mogelijke locaties van de voorde(s) (cirkels) en de tracés van beide stadsmuren (in rood) ingetekend op de (bij)kaart van Jacob van Deventer uit De lichtblauwe cirkel markeert de locatie van de Sint Joriskerk en daarmee ook de vermoedelijke locatie van de bisschoppelijke hof. De rode cirkel betreft het onderzoeksgebied. Door gebruik te maken van beschikbare informatie uit historische bronnen (literatuur, kaarten, afbeeldingen en archiefstukken) kan een beeld verkregen worden van de (bekende) geschiedenis van het onderzoeksgebied en de directe omgeving. Deze informatie geeft een indicatie van de archeologische restanten die voor kunnen komen. Andersom geldt dat de resultaten van het archeologisch onderzoek eigenlijk pas goed te begrijpen zijn, als ze binnen de historische context worden geplaatst. Amersfoort; voorde en nederzetting In de omgeving van het onderzoeksgebied lag aan het begin van de Late Middeleeuwen een boeren nederzetting met akkerland die uitgroeide tot de stad Amersfoort. De plek wordt in een oorkonde uit 1028 voor het eerst genoemd: akkerland te Amersfoirde. Die naam betekent voorde door de Amer, en duidt op een doorwaadbare plaats door de Amer, een oude naam voor de Eem. Hier kon men het natte, laag gelegen gebied goed oversteken: op deze plek komen de beken uit het oosten en zuidoosten samen en gaan als één stroom, de Eem, naar de voormalige Zuiderzee. Bisschoppelijke hof en stadsrechten De kruising van enkele belangrijke land - routes met het water werd een belangrijke en strategische plek van waaruit de bisschop van Utrecht de Gelderse Vallei liet ontginnen en besturen. In de 12de eeuw bouwde de bisschop op een lokale hoogte nabij dit kruispunt een Hof, waar de schouten of de Heren van Amersfoort zetelden. De nederzetting bij de bisschoppelijke Hof groeide in de loop van de 12de eeuw met de komst van handels- en ambachtslieden en de boeren en inwoners van de wegkwijnende nederzetting Lisiduna (Oud Leusden). In 1259 kreeg Amersfoort stadsrechten. Ter verdediging werd om de jonge stad een stadsmuur aangelegd en deze was omstreeks 1300 gereed. In deze stadsmuur, die het gebied binnen de Breestraat, Muurhuizen en Krankeleden straat omsloot, waren vier poorten aanwezig. Eén daarvan was de Roodentoorenpoort, gelegen aan het einde van de Langestraat, ter hoogte van de huidige Varkensmarkt. Deze poort

11 leek sterk op de nog wel (deels) bestaande Kamperbinnenpoort en werd ook wel Utrechtsepoort genoemd, vanwege haar ligging aan de belangrijke route naar Utrecht. Vanuit deze poort liep een tweede belangrijke route naar het zuiden, naar Leusden en het rivierengebied (de huidige Arnhemseweg). afbeelding 9, uitsnede uit de (hoofd-) kaart van Jacob van Deventer uit De pijl wijst naar de onderzoekslocatie. De kaart suggeret aaneengesloten bebouwing langs alle straten. 9 De Koesteeg zelf bestond waarschijnlijk nog niet in deze tijd althans niet als bewoonde straat. Het gebied waarin het ligt, was waarschijnlijk (agrarisch) land langs de weg naar Leusden. Op deze plek net buiten de eerste stadsmuur hebben mogelijk wel enkele boerderijen gelegen. De tweede stadsmuur De 14de eeuw werd voor Amersfoort een periode van grote bloei en groei. Omstreeks 1380 groeide de stad uit haar ommuring en werd, aan de noordzijde van de stad, begonnen met de aanleg van een tweede stadsmuur. De zuidzijde van de stad moest zich lange tijd behelpen met een wal en doornenhaag, totdat rond 1450 de muur ook hier was voltooid. Een groot, landelijk gebied kwam met de komst van de tweede stadsmuur bínnen de stad te liggen; en samen daarmee ook het onderzoeksgebied aan de (huidige) Koesteeg. Pas nadat het binnen de stad is komen liggen, zal het (geleidelijk) haar landelijk karakter hebben verloren. Ook een deel van de oude weg naar Leusden kwam binnen de stad te liggen. Dit deel (de huidige Arnhemsestraat) droeg de naam Slijkstraat (Slyckstraat) en voerde van de oude Roodentoorenpoort (die vanwege bouwvalligheid al snel werd afgebroken) naar de Slijkpoort in de tweede stadsmuur. Dit rechthoekige, torenachtige gebouw met een vooruitgeschoven versterking op de Singel, droeg aanvankelijk de naam Leusderpoort. De Slijkstraat / Arnhemse straat en haar bijbehorende poort vormde een belangrijke toegangsweg tot de stad. De voornaamste (stedelijke) bebouwing zal dan ook vooral langs deze route zijn ontstaan, met daarachter nog lange tijd open gebied. De Koesteeg en de er haaks oplopende Koestraat danken hun naam hoogstwaarschijnlijk aan een nabij gelegen poortje (de Koepoort), waardoor het vee vanuit de stadsboerderijen naar het buitengebied geleid werd. Historische kaarten De oudste kaart waarop het onderzoeks - gebied is afgebeeld, dateert uit 1560 en is gemaakt door Jacob van Deventer. Het wegenpatroon, de Utrechtsepoort en de Slijkpoort zijn nauwkeurig aangegeven, alsmede drie schutterstorens langs de stadsmuur ertussen. De kaart suggereert langs de Koesteeg aaneengesloten bebouwing, maar is hierin niet betrouwbaar. De kaart van Braun en Hogenberg uit 1588 geeft namelijk een heel ander beeld: hierop staat een aaneengesloten rij panden langs de

12 10 afbeelding 10, uitsnede uit de kaart van Braun en Hogenberg uit De pijl wijst bij benadering naar de onderzoekslocatie. Duidelijk is te zien dat langs beide zijden van de Koesteeg geen bebouwing staat, maar een muur. Het gebied rond de Koesteeg raakte steeds verder verstedelijkt. Naast toegenomen bebouwing zijn meer en meer houten huizen vervangen door baksteenbouw, waarbij het betreffende perceel veelal opnieuw is geëgaliseerd en opgehoogd. Langs de Koesteeg bevonden zich voornamelijk de achterterreinen van de huizen aan de Slijkstraat, met de achter de hoofdbebouwing gelegen water- en beerputten, schuren, hooibergen en erven. afbeelding 11, uitsnede uit de kaart van Blaeu uit De pijl wijst bij benadering naar de onderzoekslocatie. Ook op deze kaart is er geen bebouwing langs de Koesteeg, wel enkele erfmuren en hooimijten. Slijkstraat getekend, met lege achter - terreinen tot aan de Koesteeg, afgesloten met een muur of hekwerk. Gezien de aanwezigheid van hooibergen en bomen op de open terreinen in de omgeving is duidelijk dat de agrarische component ondanks de verstedelijking nog steeds aanwezig is. Op de plattegrond van Blaeu uit 1649 zien we op het achterterrein van de panden aan de Slijkstraat enkele hooibergen afgebeeld. Ook op deze plattegrond wordt het open terrein afgesloten met een muur of hek. De Koesteeg lijkt op deze kaart geen doorlopende steeg meer te zijn maar een aan de noordzijde afgesloten stuk land, met enkele bomen en een hooiberg. Op 19de-eeuwse kadastrale kaarten zoals die van Slits (1824) en Thomkins (1846) staat minimale bebouwing aan de westzijde van de Koesteeg ingetekend. Het onderzoeksgebied is niet bebouwd. De percelen aan de Koesteeg zijn tot in de 20ste eeuw grotendeels onbebouwd gebleven, althans zo blijkt uit het kaartmateriaal. Historische bronnen Aangezien uit de 18de eeuw geen kaarten zijn overgeleverd, moet de reconstructie van het gebied geschieden aan de hand van andere historische gegevens, zoals de Blaffert (een huisgeldenregister uit de 18de afbeelding 12, uitsnede uit het kadastrale minuutplan van 1824, gemaakt door Slits. De kaart is in 1955 door Van der Neut ingekleurd en van 18de-eeuwse toponiemen voorzien. De pijl wijst bij benadering naar de onderzoekslocatie.

13 eeuw), notariële akten en transportregisters. Het is bij archiefonderzoek belangrijk om te weten dat de huidige Koestraat tot 1914 ook Koesteeg (of Koeijsteegh) werd genoemd. Met de benaming Kleine Koeijsteeghe, die vanaf 1692 opduikt in de archieven, wordt de huidige Koesteeg bedoeld. ingang aan de Koesteeg hebben. In 1982 kwam er een Lundia-winkel en daarna, in 2010 een vlaaien-winkel. afbeelding 13, foto uit 1980 van Koesteeg met in het midden nr 13, gezien vanaf de Grote Haag, waar de huizen zijn gesloopt (bron: Archief Eemland). 11 Het perceel Koesteeg 13 komt in de Blaffert niet voor; de gehele (huidige) Koesteeg wordt in de Blaffert zelfs niet eens genoemd. Aangenomen mag dan ook worden dat de langs deze steeg aanwezige bebouwing tot de percelen aan de Slijkstraat gerekend moeten worden en deze zich feitelijk op de achtererven bevonden. De bebouwing van Koestraat 13 hoorde bij het perceel Slijkstraat 14. De blaffert (nr. 1409) vermeld daarvoor in 1755 als eigenaar de weduwe van Jan Woutersz Wels. Jan kreeg het huis en ververij in de Slijckstraat in volle eigendom na het overlijden van zijn eerste vrouw Cornelisje van Zegers in Jans zoon Wouter Wels, meesterverver van beroep, erft het in circa 1764 en laat het zelf weer na aan zijn dochter Elisabeth. Als zij in 1781 overlijdt, komt het huis met ververij aan zuidzijde van Slijkstraat in handen van haar man Arien van Munster. Het perceel (huis met erf) heeft in 1832 het kadastrale nummer E1706. In 1930 vond op de locatie nieuwbouw plaats ten behoeve van de winkel in verf en glas van P. van Veen aan de Arnhemsestraat (met een woning erboven) waaraan in 1948 kantoorruimte (aan de kant van de Koesteeg?) werd toegevoegd. Begin jaren 70 is de winkel verbouwd voor (en door) beddenspeciaalzaak De Vries, die ook een

14 De archeologische context 12 Nu een beeld is verkregen van de geschiedenis van de locatie, kan deze aangevuld worden door te kijken naar wát er tot nu toe aan (relevante) archeologische vondsten in het onderzoeksgebied en de directe omgeving bekend is. Uit alle gegevens samen is de archeologische verwachting voor het onderzoeksgebied op te stellen. Archeologische vindplaatsen In het Centraal informatiesysteem ARCHIS staan bínnen het onderzoeksgebied geen vindplaatsen of meldingen geregistreerd. In de directe omgeving van de Koestraat zijn de afgelopen jaren verscheidene archeologische onderzoeken uitgevoerd. Relevant voor dit onderzoek zijn: Varkensmarkt (OM nr. 3577) Naast duidelijke (bewonings-)sporen vanaf de 13de en 14de eeuw zijn in 2001 spaarzame resten uit de 10de en 11de eeuw aangetroffen. Mogelijk was hier al bewoning in die tijd. Ook is de 16de-eeuwse overkluizing van de Hellegracht gevonden. gezien als perceelsloten. Op het jonge dekzand lag een grijze laag, die geïnterpreteerd wordt als 13de/14de-eeuwse akkerlaag. Koesteeg 9 (OM nr ) In de Koesteeg is begin 2008 een klein perceel onderzocht. De aangetroffen sporen zijn kenmerkend voor een onderzoek binnen de tweede stadsmuur. De hier opgegraven akkerlaag, beerput, waterkelder en funderingen toonden het gebruik van het terrein van de 13de eeuw tot heden aan. Amicitia (OM nrs & 26775) In 1999 en 2000 is onderzoek verricht onder het plein achter het voormalige Amicitiagebouw, aan de Stadsring. Op het terrein zijn akkerresten uit de 13de en 14de eeuw en bewoningssporen vanaf de 14de eeuw aangetroffen. Er zijn aanwijzingen dat voor de bouw van de tweede stadsmuur al een aarden wal aanwezig was. De oudste baksteenbouw dateert uit de 19de eeuw. afbeelding 14, uitsnede uit de topografische kaart met daarop de locaties (blauw) van de archeologische onderzoeken in de omgeving van het onderzoeksgebied (rood) aangegeven. Achter de Arnhemsepoortwal (12920 & 21154) Een opgraving aan datzelfde plein in 2005 toont hetzelfde beeld. Een groot aantal sporen vormt het restant van een 14deeeuwse boerderij, die loodrecht op de Arnhemsestraat was gericht. Enkele noordzuid en oost-west lopende greppels worden Grote Haag (OM nr ) Ten westen van het onderzoeksterrein is een 14de-eeuwse overstromingslaag aangetroffen bij de opgraving aan de Grote Haag. Paalgaten met 11de-eeuws aardewerk vormen de resten van de vroegste bewoningsfase van dit terrein.

15 Koestraat (OM nr ) In 2008 is op hier een 14de-eeuwse akkerlaag aangetroffen en een ronde greppel, (van een hooiberg?). Enkele funderingen en een vloertje dateren uit de 18de eeuw. Koestraat (OM nr ) In 1995 heeft een kleinschalig archeologisch onderzoek plaatsgevonden ter hoogte van de huidige huisnummers Hierbij zijn bewoningssporen vanaf de 15de eeuw aangetroffen en de eerder genoemde 14de-eeuwse overstromingslaag. AMK en ABP Op de AMK (Archeologische Monumenten Kaart) maakt het onderzoeksgebied deel uit van een terrein met hoge archeologische waarde: de gehele historische binnenstad van Amersfoort (monumentnr ). Dit hele gebied is door de Gemeente Amersfoort aangewezen als Archeologisch Belangrijke Plaats (ABP 12; binnenstad ). Voor de gehele binnenstad geldt derhalve dat voorafgaand aan alle bodem verstorende werkzaamheden dieper dan 30 cm gelegenheid moet worden gegeven aan archeologen tot het doen van archeologisch onderzoek. Prehistorie in de binnenstad in de omgeving van de binnenstad komen bewoningssporen uit de Prehistorie veelvuldig voor; voornamelijk op de hoogtes van de dekzandruggen en op de (flanken van de) stuwwal. In de binnenstad worden dergelijke resten zelden aangetroffen, maar vanwege de grote overeenkomst in landschap en het voorkomen van dezelfde gronden, nemen we aan dat zich ook hier in de Prehistorie mensen gevestigd hebben. De sporen die zij nagelaten hebben zijn door de latere stad vrijwel volledig uitgewist. Slechts een enkele keer worden ze aangetroffen: aan de Herenstraat zijn verspoelde resten uit het Meso lithicum aangetroffen, nabij het Lieve Vrouweplein is een neolitische bijl gevonden en bij de opgravingen aan Achter de Kamp, de Kreupelstraat, Bloemendalsestraat en de Westsingel zijn paalgaten en / of vondsten uit de Late IJzertijd tevoorschijn gekomen. 13 Archeologische verwachting Uit het voorafgaande kan afgeleid worden dat overal binnen het onderzoeksgebied archeologische resten kunnen voorkomen. Prehistorische sporen worden niet direct verwacht, maar kunnen ook niet geheel uitgesloten worden. Net als in de directe omgeving zullen hier bewoningssporen uit de Middeleeuwen voorkomen, spaarzaam vanaf de 10de / 11de eeuw (met name paal kuilen), duidelijker vanaf de 13de / 14de eeuw (paalkuilen, greppels, sloten en akkers). Deze resten zullen voornamelijk aan agrarisch gebruik gerelateerd zijn. Resten gerelateerd aan stedelijk gebruik kunnen vanaf de 15de eeuw voorkomen (nadat het gebied door aanleg van de tweede stadsmuur binnen de stad kwam te liggen), maar dateren waarschijnlijk uit een latere periode, omdat uit onderzoek in de omgeving blijkt dat de verstedelijking in bepaalde delen van de stadsuitleg enkele eeuwen op zich liet wachten.

16 Het onderzoek 14 Archeologen gaan niet in het wilde-weg graven om te kijken wat er te vinden is. De opgraving is de laatste gelegenheid om alle archeologische resten ter plaatse te documenteren, voordat deze voor altijd verloren gaan. Het onderzoek wordt daarom zorgvuldig opgezet en binnen een vaste werkwijze uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met regels en eisen vanuit wetenschappelijk oogpunt, veiligheid en kwaliteit. Onderzoeksdoel en onderzoeksvragen Het doel van het archeologisch onderzoek op de onderzoekslocatie was allereerst het documenteren van alle archeologische gegevens en het veiligstellen van al het aanwezige materiaal, om daarmee de informatie uit het bodem archief ter plaatse te behouden, wat van belang is voor kennis over het verleden. De onderzoeksvragen die hierbij centraal hebben gestaan, zijn: Zijn er binnen het onderzoeksgebied archeologische resten aanwezig en zo ja: wat is de aard, datering, omvang, gaafheid en conservering ervan? Welke periodes zijn binnen het onderzoeksgebied vertegenwoordigd, op welke manier en hoe verhouden deze zich tot de bekende aanwezige periodes in de regio? Zijn er op basis van de archeologische resten uitspraken te doen over de gebruiks- en bewoningsgeschiedenis van deze locatie en de gebuikers/bewoners (status, leefwijze, herkomst), eventueel gespecificeerd naar periode (fasering) en hoe verhoudt deze informatie zich tot gangbare theorieën en bekende bronnen, zoals historisch kaart materiaal en archiefstukken? Wat is de landschappelijke context van de aangetroffen resten en in hoeverre heeft deze een rol gespeeld bij het ontstaan en de ontwikkeling van het cultuurlandschap? Is er op basis van de resultaten een aanpassing of nadere invulling van de archeologische verwachting voor de omgeving van het onderzoeksgebied te maken? Ook is bij dit onderzoek een specifieke, locatie-gebonden, vraag gesteld: Is archeologisch zichtbaar of, en hoe de aanleg van de tweede stadsmuur van invloed is geweest op bovengenoemd gebruik? Werkwijze Bij een archeologisch onderzoek wordt niet zo maar in het wilde-weg gegraven om te kijken wat er zit. Ieder onderzoek wordt volgens een vaste werkwijze uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met regels en eisen vanuit wetenschappelijk oogpunt, veiligheid en kwaliteit. De gehanteerde werkwijze wordt hier in het kort beschreven. Werkputten, vlakken en profielen Middels werkputten, de (bij voorkeur) rechthoekige ontgravingen, wordt het terrein onderzocht. In principe wordt gestopt met het vlaksgewijs verdiepen op het niveau

17 (het vlak ) waar archeo logische sporen zichtbaar worden. Na documentatie van de zichtbare sporen en aangetroffen vondsten, wordt verder verdiept naar het volgende vlak of tot alle sporen verdwenen zijn. Ook de wanden van de werkputten, de profielen, worden gedocumenteerd. Deze leveren informatie over de bodemopbouw en gelaagdheid van het terrein. Verwerking van gegevens en vondsten Direct na de opgraving worden de vondsten gereinigd en gedetermineerd, de opgravings gegevens gedigitaliseerd en gearchiveerd. Tijdens een evaluatie - gesprek wordt besloten welke sporen nader uitgewerkt moeten worden, en welke vondsten door specialisten nader bekeken moeten worden. 15 Sporen, vondsten en monsters Archeologische resten omvatten sporen en vondsten. Sporen zijn ontstaan door bodemverstorende (menselijke) activiteiten in het verleden, vondsten zijn de materiële resten die zijn achtergebleven. Nadat een spoor is gedocumenteerd (foto, tekening, inmeting), wordt er een coupe (dwarsdoorsnede) doorheen gezet, om de diepte, gelaagdheid en vorm vast te stellen. De vondsten die bij het aanleggen, opschaven en couperen worden gedaan, worden per spoor verzameld en geadministreerd. Van de inhoud van bepaalde sporen kunnen voor nader, specifiek onderzoek allerhande typen monsters (bijvoorbeeld botanisch, zoölogisch, pollen of 14 C) worden genomen. Documentatie Ter documentatie van de sporen, vondsten en gegevens worden opnames, tekeningen en beschrijvingen gemaakt. Vlakken, profielen en coupes worden op schaal getekend op watervaste film met millimeter raster en gefotografeerd (dia s en digitaal). Alle relevante gegevens worden geadministreerd op lijsten en formulieren. Per dag wordt een logboek bijgehouden dat samen met alle documentatie in een map, het protocolboek, wordt bewaard. Uitwerking en analyse Tijdens de uitwerkings - fase van het onderzoek worden de sporen geanalyseerd en in structuren gegroepeerd. Het vondstmateriaal uit een spoor geeft aanwijzingen voor de datering en functie ervan. Door de informatie uit het archeologisch onderzoek te combineren met historische gegevens en de resultaten van opgravingen in de omgeving, ontstaat een beeld van de geschiedenis van de onderzochte locatie.

18 Het resultaat 16 Tijdens de opgraving zijn vele archeologische resten aangetroffen en onderzocht. Door ze te interpreteren en onderling te combineren, wordt duidelijk wát er precies is gevonden en ontstaat een beeld van de geschiedenis van de locatie. afbeelding 16, uitsnede uit de topografische kaart met de ligging van de twee werkputten (in rood). 1 2 teerd, net als het vlak van werkput 2. Alleen het west-profiel van werkput 2 bleek voldoende informatie te bevatten om te documenteren. Gezien het feit dat het wegbreken van de kelder de nodige risico s met zich meebracht en de met bouw van de kelder het grootste deel van het bodemarchief verdwenen is, is besloten geen tweede vlak aan te leggen onder de keldervloer. Uitvoering Er zijn twee werkputten aangelegd. De eerste bevond zich ter plekke van de bij de sloop ontdekte kelder, de tweede lag ten oosten van de kelder, tot aan de straat. Uit veiligheidsredenen is in het noorden en zuiden een strook van circa 1,5 m langs de bestaande bebouwing niet opgegraven. Bij de tweede werkput was deze strook iets breder omdat er ruimte nodig was voor de stort. In werkput 1 is op twee locaties een kijkgat in de keldervloer gemaakt: hierbij werd duidelijk dat de kelder tot in het dekzand ingegraven was. afbeelding 17, documentatiewerkzaamheden in werkput 2 In beide werkputten is 1 vlak aangelegd. In werkput 1 was dit de vloer van de kelder, in werkput 2 het niveau waar het dekzand zichtbaar werd. De hoogte van het vlak in werkput 1 (de keldervloer) lag op circa 2,40 m + NAP, in werkput 2 (overgang bovengrond naar het dekzand) was dit ongeveer 2,30 m + NAP. De kelder is gedocumen-

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur.

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur. archeologie 20 Amersfoort onder ons Krankeledenstraat 20 en 22 Archeologisch onderzoek naar de resten van de eerste stadsmuur. Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort november 2009 Amersfoort onder

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105 Nieuwe Kerkstraat, Veldhoven Gemeente Veldhoven Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 06-10-2011 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 934

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 934 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 934 Peter Schreursweg, Haelen Gemeente Leudal Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend booronderzoek Versie 20-07-2009

Nadere informatie

Waarom er geen B in Brunssum zit

Waarom er geen B in Brunssum zit Henk Stoepker Waarom er geen B in Brunssum zit Het begin van de aardewerkproductie in Brunssum en Schinveld in het licht van de regionale nederzettingsgeschiedenis Archeocoach Studies 4 1 Henk Stoepker

Nadere informatie

Het zandeilandenrijk van Overijssel. onder redactie van B.J. Groenewoudt, R.M. van Heeringen en G.H. Scheepstra

Het zandeilandenrijk van Overijssel. onder redactie van B.J. Groenewoudt, R.M. van Heeringen en G.H. Scheepstra Het zandeilandenrijk van Overijssel onder redactie van B.J. Groenewoudt, R.M. van Heeringen en G.H. Scheepstra NAR Nederlandse Archeologische Rapporten 22 Het zandeilandenrijk van Overijssel Bundel verschenen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 Mettrayweg, Eefde Gemeente Lochem Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend/karterend booronderzoek Versie 23-07-2013

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11127

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11127 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11127 Bosring, Montfort Gemeente Roerdalen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend/karterend booronderzoek Rob Paulussen

Nadere informatie

Haaglanden in de Romeinse tijd. De wisselwerking tussen Romeinen en Cananefaten

Haaglanden in de Romeinse tijd. De wisselwerking tussen Romeinen en Cananefaten Haaglanden in de Romeinse tijd De wisselwerking tussen Romeinen en Cananefaten Het doel van deze brochure is te laten zien dat Haaglanden in de Romeinse tijd een gebied was waar stad en platteland in meerdere

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130 Steenstraat, Panningen Gemeente Peel en Maas Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Tom Deville Sara Houbrechts Joep

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858 Borretstraat, Reek Gemeente Landerd Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 24-08-2009 (Zonder opmerkingen zal deze

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865 Kwekerij Scholten in Maarssen Gemeente Maarssen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Richard Exaltus

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025 Scoutinglandgoed, Zeewolde Gemeente Zeewolde Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Versie 27-05-2014 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

I. BIOGRAFIE VAN DE MIEDEN. Landschapsgeschiedenis van de miedengebieden bij Buitenpost, Surhuizum en Zwaagwesteinde (Noordoost-Friesland) Tekstdeel

I. BIOGRAFIE VAN DE MIEDEN. Landschapsgeschiedenis van de miedengebieden bij Buitenpost, Surhuizum en Zwaagwesteinde (Noordoost-Friesland) Tekstdeel I. BIOGRAFIE VAN DE MIEDEN Landschapsgeschiedenis van de miedengebieden bij Buitenpost, Surhuizum en Zwaagwesteinde (Noordoost-Friesland) Tekstdeel CULTUUR, MENS EN NATUUR IN DE MIEDEN I. BIOGRAFIE VAN

Nadere informatie

BASISKENNIS GESCHIEDENIS. 1. Prehistorie

BASISKENNIS GESCHIEDENIS. 1. Prehistorie BASISKENNIS GESCHIEDENIS 1. Prehistorie Inhoudsopgave. DE PREHISTORIE... 3 Onze oudste bewoners... 3 Het gebruik van vuursteen in de prehistorie... 3 Hutten, tenten en grotten.... 5 Het landschap verandert..

Nadere informatie

Vragen over Malta. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196. R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red.

Vragen over Malta. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196. R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red. Vragen over Malta R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red.) Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196 2% 2% 2% 2% 2% 3% 5% 9% 7% 27% 26% 13% Vragen over Malta Onderzoek

Nadere informatie

RACM. Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Versterking van de Diefdijklinie. referentie projectcode status. projectleider projectdirecteur datum

RACM. Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Versterking van de Diefdijklinie. referentie projectcode status. projectleider projectdirecteur datum RACM Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA Versterking van de Diefdijklinie referentie projectcode status UT382-2 concept projectleider projectdirecteur datum E. Ruiijgrok D. Bel 25 06-2008 autorisatie

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014 Dorpsvisie Nieuw Heeten 26 juni 2014 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Achtergronden 5 1.2 Status & opzet 7 2. KWALITEITEN 2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 9 2.2 Landschap & groen 13 2.3 Wegen & straten 15 2.4 Nieuw

Nadere informatie

Tot hier en niet verder. Historische wallen in het Nederlandse landschap. De stand van kennis.

Tot hier en niet verder. Historische wallen in het Nederlandse landschap. De stand van kennis. Tot hier en niet verder Historische wallen in het Nederlandse landschap. De stand van kennis. Henk Baas, Bert Groenewoudt, Pim Jungerius en Hans Renes (redactie) Tot hier en niet verder Historische wallen

Nadere informatie

wetenschapswinkel Cultuurhistorische analyse en waardering Groot-Bijsterveld te Oirschot Luc Joosten September 2009 Rapport 250

wetenschapswinkel Cultuurhistorische analyse en waardering Groot-Bijsterveld te Oirschot Luc Joosten September 2009 Rapport 250 wetenschapswinkel Cultuurhistorische analyse en waardering Groot-Bijsterveld te Oirschot Luc Joosten September 2009 Rapport 250 Colofon t i t e l Cultuurhistorische analyse en waardering Groot-Bijsterveld

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Nieuwe landgoederen Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug gemeentelijk projectleider: de heer M. Andrlik Beleidskader

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Begraafplaatsen in de. Inge Dekker & Henriëtte Emaar

Begraafplaatsen in de. Inge Dekker & Henriëtte Emaar Begraafplaatsen in de Noordoostpolder Inge Dekker & Henriëtte Emaar INHOUDSOPGAVE Klik op een titel om direct naar dat hoofdstuk te gaan Voorwoord pagina 4 Inleiding pagina 6 Kraggenburg pagina 67 Nagele

Nadere informatie

& Projectbureau Belvedere. Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

& Projectbureau Belvedere. Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. & Projectbureau Belvedere Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 & Projectbureau Belvedere Handreiking

Nadere informatie

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Gezicht op Dordrecht Jan van Goyen, 1651 bron: Dordrechts museum Voorwoord Mariet schoenmakers Voorwoord Dordrecht heeft goud in handen: een

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

Waar lag de Tieselenswaard?

Waar lag de Tieselenswaard? Waar lag de Tieselenswaard? De ligging van een verdronken en vergeten polder onder Dordrecht nader bepaald Henk t Jong Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 19(2010) Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis

Nadere informatie

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit Grote gebouwen Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit 1 Aanloopproject afstuderen Het Grote Generieke Gebouw Begeleiders: ir. M. Willems prof. ir. J. Westra November 2008 Dit boekwerk

Nadere informatie

Eigen haard. is goud waard. Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed. Tom Bade Gerben Smid

Eigen haard. is goud waard. Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed. Tom Bade Gerben Smid Eigen haard Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed is goud waard Tom Bade Gerben Smid Eigen haard Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed is goud waard Eigen haard Over

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie