Huisartsendienst Arnhem B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huisartsendienst Arnhem B.V."

Transcriptie

1 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Kwaliteit door betrokkenheid

2 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Algemeen 4 2. Organisatie Missie Visie Kernactiviteiten Werkgebied Overzicht omvang organisatie Meerjarenbeleid en doelstellingen Samenwerkingsverbanden Ketenpartners Stakeholders 8 3. Personeel Personeel algemeen Personeelsbeleid Opleidingsbeleid Deskundigheidsbevordering triageassistenten Uitkomsten toetsing professioneel handelen Arbobeleid Ondernemingsraad Huisvesting en Automatisering Huisvesting Automatisering Kwaliteit en Veiligheid Kwaliteits- en (Patiënt)veiligheidsbeleid HKZ-certificering patiëntveiligheid Project NTS en HAAKplus HKZ vervolgaudit kwaliteit Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldingen Incidenten Patiënten (MIP) Calamiteiten Interne audit Kwaliteitscommissie Kwaliteitsverbeterbijeenkomsten Prospectieve Risico Inventarisatie Veiligheidscultuurmetingen Resultaten indicatoren patiëntveiligheid Klachten Productieresultaten Verrichtingen Bezetting door huisartsen Financiën Bestuur en management Huisartsendienst Arnhem Overzicht nevenactiviteiten 29 Begrippenlijst 31 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Huisartsendienst Arnhem B.V. 1

3 Voorwoord Voor de Huisartsendienst Arnhem (tot 18 december 2014 Coöperatieve Huisartsendienst Regio Arnhem ) was 2014 een enerverend jaar. De medewerkers en huisartsen werden geconfronteerd met veel nieuwe ontwikkelingen en aanpassingen in de werkwijze op de huisartsenposten. Die vloeiden voort uit de noodzaak om de zorg aan patiënten verder te verbeteren en die ook te registreren. Er is bestuurlijk veel energie gestoken in het traject om drie partners (Zorggroep Arnhem, Huisartsenvereniging Arnhem en Coöperatieve Huisartsendienst Regio Arnhem) om te vormen tot één organisatie, namelijk Onze Huisartsen. De Huisartsendienst Arnhem B.V. is één van de werkmaatschappijen van de organisatie Onze Huisartsen. Het hoofddoel van de Huisartsendienst Arnhem is het organiseren en feitelijk leveren van spoedeisende huisartsenzorg aan inwoners van de regio Arnhem van een kwaliteit die binnen de branche- en beroepsgroep geldend is, gedurende de avond-, nacht- en weekenduren en op officiële feestdagen. In 2014 is hard gewerkt aan het realiseren van vele projecten, waarbij projecten als de invoering van NTS, het breed trainen en coachen van alle triagisten in telefonische gespreksvoering, het systematisch digitaal opnemen van alle gevoerde telefonische gesprekken en de invoering van het LSP (Landelijk Schakelpunt) in het oog sprongen. Ook zijn er positieve veranderingen doorgevoerd in de werkwijze op de post, in de onderlinge samenwerking en in de afstemming en uitwisseling van informatie. De Huisartsendienst Arnhem is daarmee voorbereid op de eisen die in 2015/2016 door de brancheorganisatie gesteld worden. Een mooie prestatie! Ook beoogde ingrijpende veranderingen in 2015 vroegen de aandacht. Met name de voorbereiding op de centralisatie van de huisartsenzorg in de nacht vanuit Velp diende zorgvuldig te gebeuren. Het besluit om s nachts vanuit één (bouwkundig aangepaste) post te gaan werken is mede genomen om de veiligheid van zowel de medewerkers als de patiënten te kunnen blijven waarborgen. Het jaar 2014 kenmerkte zich ook door een afnemende zorgvraag van patiënten. Er werd minder vaak een beroep gedaan op huisartsenzorg tijdens de ANW-uren. Een afnemende vraag betekent ook minder inkomsten, dus een risico dat de kosten niet gedekt zijn. In overleg met verzekeraar Menzis is enkele malen het tarief bijgesteld om te zorgen dat de kosten gedekt zouden zijn. Maar de Huisartsendienst Arnhem werd ook geconfronteerd met onvoorziene kosten, zoals de landelijk overeengekomen uitbetaling van de ORT over vakantiedagen uit de achterliggende jaren en de kosten die gemoeid gaan met het oplopende ziekteverzuim. Ook daarvoor zijn oplossingen gevonden en het hoge ziekteverzuim wordt nauwlettend gevolgd. Door de totstandkoming van de nieuwe organisatie hebben we afscheid moeten nemen van een aantal toezichthouders en een bestuurder. De overgang naar de nieuwe organisatie is prettig en vloeiend verlopen, waar nodig is juridische en financiële deskundigheid ingehuurd. Door de enorme inzet en betrokkenheid van alle medewerkers, huisartsen en chauffeurs in het afgelopen jaar is niet alleen de totstandkoming van Onze Huisartsen een feit geworden, maar is vooral patiëntenzorg van hoge kwaliteit geleverd. Eric Scheppink Algemeen directeur Huisartsendienst Arnhem B.V. Kwaliteitsjaarverslag 2014 Huisartsendienst Arnhem B.V. 2

4 2014: Onderweg naar de toekomst Geachte Lezer, Het Jaarverslag 2014 Huisartsendienst Arnhem heeft een tweeslachtig karakter. Het staat enerzijds in het teken van afscheid nemen van veel goeds dat we hadden, anderzijds vormt het de aanloop naar een nog betere toekomst. Wat hadden we dan? Een kleine organisatie, namelijk de Huisartsendienst Arnhem (voorheen Coöperatieve Huisartsendienst Regio Arnhem) waar veel betrokken medewerkers en huisartsen zich met gedrevenheid inzetten om de patiënten de juiste en veilige zorg te bieden. Dát nemen we mee naar de nieuwe organisatie Onze Huisartsen! Wat we nu beter kunnen dan voorheen door de bredere context met onder andere de activiteiten van de Zorggroep en eerstelijns GGZ, is het behartigen van de belangen van de patiënten. Ook is het beter mogelijk om integraal op kwaliteit te sturen. Verder ontstaat er met Onze Huisartsen een bestuurlijk aanspreekpunt voor de huisartsenzorg in de regio Arnhem. Dat maakt ook de belangenbehartiging van de zorgverlener goed mogelijk. Met de overgang naar Onze Huisartsen is een einde gekomen aan de Coöperatieve Huisartsendienst Regio Arnhem als zelfstandige organisatie. De huisartsenzorg buiten kantoortijden gaat door op dezelfde voet: sterk, bereikbaar en gedragen. De Coöperatieve Huisartsendienst Regio Arnhem is in liquidatie gegaan en voor de Raad van Toezicht zat er een klus op. In 2014 hebben we met veel genoegen toezicht gehouden op het bestuur en de organisatie. Naar ons inzicht is de kwaliteit van zorg scherp in beeld en ruim voldoende geborgd, tevens zijn naar ons inzicht de financiële parameters stevig genoeg om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Wij danken alle medewerkers en huisartsen ook dit jaar weer voor hun inzet. De contacten met allen hebben we zeer gewaardeerd. Met het opheffen van de Coöperatieve Huisartsendienst Regio Arnhem komt er ook een einde aan de toezichthoudende activiteiten van een aantal van mijn collega's. Het is altijd jammer als een sterk team ophoudt te bestaan, maar aan alles komt eens een einde. Bovendien zetten we een stevige stap op weg naar een door ons allen gewenste toekomst met onze huisartsen. Ik wil tenslotte iedereen danken voor zijn/haar bijdrage aan het tot stand brengen van de Coöperatieve Huisartsendienst Regio Arnhem. De naam verdwijnt, maar het gedachtegoed en de beleving blijven bestaan bij onze huisartsen. Namens de Raad van Commissarissen Onze Huisartsen B.V. Bas Rikken Voorzitter Kwaliteitsjaarverslag 2014 Huisartsendienst Arnhem B.V. 3

5 1. ALGEMEEN Het jaarverslag van de Huisartsendienst Arnhem B.V. is van toepassing op het boekjaar van 1 januari tot en met 31 december De organisatie valt onder de Wet Toelating Zorginstellingen. Het jaardocument is gebaseerd op de richtlijn Jaarverantwoording 2013 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De verslaglegging geeft een zo compleet mogelijk beeld van de Huisartsendienst Arnhem B.V. (verder te noemen Huisartsendienst Arnhem) op organisatorisch, sociaal, financieel en beleidsniveau in ORGANISATIE De Huisartsendienst Arnhem biedt spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg in avond-, nacht- en weekenduren aan de ruim inwoners in de regio Arnhem. Binnen de Huisartsendienst Arnhem wordt gewerkt vanuit drie locaties, te weten: Huisartsenpost Zevenaar voor patiënten uit de regio de Liemers; Huisartsenpost Velp voor patiënten uit de regio Rheden, Arnhem-Noord en Oosterbeek; Huisartsenpost Arnhem-Zuid voor patiënten uit de regio Arnhem-Zuid. Op de eerste etage van de post Arnhem-Zuid bevindt zich de meldkamer. Op iedere huisartsenpost werkt een team van doktersassistenten, huisartsen en chauffeurs. De doktersassistenten zijn in dienst van de Huisartsendienst Arnhem. De huisartsen zijn aangesloten bij de organisatie en de chauffeurs worden, inclusief ambulanceauto, ingehuurd bij vervoersbedrijf Meditaxi. De ondersteunende dienst, waar de afdelingen secretariaat, administratie, personeel & organisatie, opleidingen, kwaliteit & veiligheid, huisvesting & automatisering en directie onder vallen, is gehuisvest op industrieterrein De Beemd in Velp. 2.1 MISSIE De missie van de Huisartsendienst Arnhem is gebaseerd op vier pijlers: Het beschikbaar stellen van kwalitatief hoogstaande spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg in de avond, de nacht, het weekeinde en op officieel erkende feestdagen (ANW-uren); Een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van de spoedeisende geneeskundige zorg in de ketenzorg van de regio Arnhem in ANW uren; Het door middel van telefonisch triëren van patiënten in ANW-uren de urgentie kunnen vaststellen zodat de juiste zorg kan worden verleend in de spoedeisende zorg; De werkbelasting van de aangesloten huisartsen op een aanvaardbaar niveau houden door dienstenreductie voor de aangesloten huisartsen Hieruit voortvloeiend is de volgende missie geformuleerd: De Huisartsendienst Arnhem biedt spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg aan patiënten van de aangesloten huisartsen in de regio Arnhem in avond, nacht, weekend en op officieel erkende feestdagen. De Huisartsendienst Arnhem heeft het leveren en borgen van haar kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid hoog in het vaandel staan en levert hiermee een substantiële bijdrage aan de zorg in de zorgketen van de regio Arnhem. Huisartsendienst Arnhem biedt zowel haar patiënten als haar medewerkers, huisartsen en chauffeurs een veilige, goed geoutilleerde (werk)omgeving. Ook draagt de Huisartsendienst Arnhem zorg voor goede arbeidsvoorwaardelijke afspraken met haar medewerkers, artsen en chauffeurs. 2.2 VISIE De visie van de Huisartsendienst Arnhem is eveneens gebaseerd op vijf pijlers: Samenleving en patiënt; Kwaliteitsjaarverslag 2014 Huisartsendienst Arnhem B.V. 4

6 Positionering van de huisarts in de spoedeisende zorg; Medisch-inhoudelijke zorg; Samenwerking met ketenpartners; Ondersteunende dienst. De Huisartsendienst Arnhem leeft de volgende kernwaarden na: samenwerking, openheid en respect, resultaatgerichtheid en betrokkenheid. 2.3 KERNACTIVITEITEN De Huisartsendienst Arnhem biedt huisartsgeneeskundige zorg in de avond (17.00 uur uur), de nacht (23.00 uur 8.00 uur), het weekend en officieel erkende feestdagen aan de ruim inwoners van het werkgebied, alsmede aan passanten. Indien nodig worden patiënten naar andere zorgverleners doorverwezen. 2.4 WERKGEBIED 2.5 OVERZICHT OMVANG ORGANISATIE Aantal inwoners (cijfers volgens het Nivel) Ingeschreven bij huisarts personen (31 december 2014) Aantal aangesloten huisartsen 200 (31 december 2014) Aantal standaardpraktijken 187 (norm=2.350 patiënten) Aantal medewerkers in loondienst 76 (31 december 2014) Aantal fte s in loondienst 38,6 (31 december 2014) Aantal posten 3 Aantal locaties MEERJARENBELEID EN DOELSTELLINGEN In 2014 heeft de Huisartsendienst Arnhem de volgende aandachtsgebieden, zoals geformuleerd in het jaarlijks bijgestelde meerjarenbeleidsplan , nader geconcretiseerd en doorgevoerd Bestuurlijke samenwerking eerstelijnszorg De ingezette koers met betrekking tot de in 2013 voorgenomen samenwerking met de Huisartsenvereniging Arnhem (HVA) en de Zorggroep Arnhem heeft op Kwaliteitsjaarverslag 2014 Huisartsendienst Arnhem B.V. 5

7 18 december 2014 geleid tot de eenwording van de organisatie Onze Huisartsen. Het doel van deze samenvoeging is het verhogen van de kwaliteit van zorg, het tegengaan van versnippering van de eerstelijnszorg en het creëren van een organisatie die een goede (gespreks-)partner is voor alle relevante partijen in het zorgveld (zoals zorgverzekeraars) en het verminderen van de bestuurlijke drukte voor huisartsen. Deze transitie heeft tot gevolg dat de coöperatie is afgesplitst en Huisartsendienst Arnhem B.V. is opgericht als een van de werkmaatschappijen van Onze Huisartsen. In 2015 zal de organisatiestructuur verder worden ingericht Samenwerking Huisartsendienst Arnhem SEH Rijnstate Huisartsendienst Arnhem, Rijnstate en Menzis hebben in 2013 geza-menlijk een visie opgesteld op de somatische basisspoedzorg tijdens de ANW-uren in de regio Arnhem. Dit in lijn met de ook elders in het land zichtbare ontwikkelingen om huisartsenzorg te leveren waar het kan en specialistische zorg waar het moet. In vervolg op het visiedocument zijn twee scenario s op haalbaarheid uitgewerkt. Het scenario van een extra (vierde) huisartsenpost bij Rijnstate bleek voor alle partijen financieel en qua personele bezetting van huisartsen onhaalbaar. Het scenario om de Huisartsenpost Velp te verhuizen naar een locatie in de directe nabijheid van de SEH Rijnstate wordt in 2015 verder onderzocht door de betrokken partijen. Van de zijde van Huisartsendienst Arnhem/Onze Huisartsen zijn voorwaarden geformuleerd met betrek-king tot dienstfrequentie, dienstbelas-ting en identiteit van de huisartsenzorg. Bovendien is voor Onze Huisartsen van groot belang dat er eenheid blijft onder de huisartsen in de regio. De ingestelde stuurgroep vervolgt de volgende fase van deze samenwerking in HAP Velp Parallel aan het traject van samenwerking met SEH Rijnstate is besloten tot een nachtelijke centralisatie bij HAP Velp. Daartoe is een implementatie- en communicatieplan opgesteld. In dit plan zijn tevens de bouwkundige aanpassingen van de post Velp meegenomen. De bouw en de invoering van deze nachtelijke centralisatie zullen medio april 2015 zijn volbracht. Gemeenten, ketenpartners en andere belangenbehartigers zijn tijdig van deze ontwikkelingen op de hoogte gebracht. Conform het communicatieplan worden patiënten in 2015 vroegtijdig geïnformeerd. Een uitvloeisel van dit implementatieplan is nieuw beleid met betrekking tot de verkoop van nachtdiensten door de huisartsen. 2.7 SAMENWERKINGSVERBANDEN De Huisartsendienst Arnhem streeft naar een goede samenwerking met alle partners in de keten. De contacten met de partners vinden gebundeld plaats in het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) en op bilaterale schaal. Deze samenwerking wordt geïntensiveerd. De Huisartsendienst Arnhem maakt deel uit van het netwerk AZO (Acute Zorgregio Oost), waar het OTO (Opleiden, Trainen en Oefenen) onderdeel van is. Dit is ter voorbereiding op het geneeskundig handelen dat tijdens een ramp of crisis volgens het Huisartsen Rampen Opvangplan (HaROP) van toepassing is ROAZ Bestuurlijk (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) In Oost-Nederland heeft ROAZ zich ontwikkeld tot een breed platform in de acute zorg: de Acute Zorgregio Oost. GGD's, GGZ-instellingen, verloskundigen, patiëntenorganisaties, ambulancediensten, zeven ziekenhuizen, drie huisartsenkringen en vijf huisartsenposten komen tweemaal per jaar bij elkaar in het zogenaamde Groot ROAZ. Het doel is om vanuit het regionale netwerk zorg te dragen voor onderlinge samenhang in de organisatie van spoedeisende zorg in de regio. De Huisartsendienst Arnhem neemt deel aan verschillende focusgroepen en er zijn op diverse vlakken verbeteringen zichtbaar. Kwaliteitsjaarverslag 2014 Huisartsendienst Arnhem B.V. 6

8 2.7.2 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) De Huisartsendienst Arnhem heeft samen met Huisartsen Gelderse Vallei een Convenant met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, Veiligheidsregio Utrecht en GGD Regio Utrecht. De veiligheidsregio waaronder de Huisartsendienst Arnhem valt is groter dan haar eigen werkgebied. De uitvoering ligt bij VGGM in handen van de afdeling Zorg en Veiligheid. Zij houdt zich onder andere bezig met het GHOR, OGGZ en CJG. De huisarts is een belangrijke partner bij de verschillende decentralisaties van rijksoverheid en gemeenten. Het VGGM-Z&V vergadert tweemaal per jaar. Met het GHOR is er drie tot vier keer per jaar een overleg waar allerhande zaken worden besproken. Belangrijk aandachtspunt voor de Huisartsendienst Arnhem is de afstemming in de relatie met de VGGM enerzijds en de ROAZ anderzijds. 2.8 KETENPARTNERS Ook de samenwerking met de ketenpartners is een belangrijke schakel voor de Huisartsendienst Arnhem om optimaal te kunnen werken. Partners in de keten zijn de dienstapotheek, SEH (Spoedeisende Hulp) Rijnstate, de RAV (Regionale Ambulance Voorziening), de thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen en crisisdiensten Propersona en GGNet. Hieronder volgt een nadere uiteenzetting van de betreffende ketenpartners Dienstapotheek De Dienstapotheek is een belangrijke partner in de medicatieoverdracht binnen de keten en levert medicatie aan de patiënt. Er wordt minimaal vier maal per jaar geëvalueerd met de Huisartsendienst Arnhem over de voortgang. Er is een goede samenwerking en de afspraken worden nagekomen. In 2014 was er extra overleg in verband met een nieuwe financieringsstructuur bij apotheken, waardoor per 1 juli 2014 de dienstapotheek Zevenaar volledig is gesloten SEH Rijnstate In 2014 zijn er diverse samenwerkingsafspraken gemaakt met de SEH Rijnstate, vooral gericht op de overdracht van patiënten na doorverwijzing en het actuele medicatieoverzicht in het kader van de kritische processen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de artsen in opleiding van de SEH die bij de Huisartsendienst Arnhem stage lopen Regionale Ambulance Voorziening (RAV) De Huisartsendienst Arnhem heeft een convenant met de RAV Gelderland- Midden over de uitvoering van de Acute Hulpverlening buiten kantoortijden. Vier keer per jaar worden werkafspraken op operationeel niveau geëvalueerd, bij incidenten zo nodig vaker. Vanaf 1 december 2013 rijdt de Huisartsendienst Arnhem om logistieke redenen geen U1-ritten meer. Deze worden onder verantwoordelijkheid van de RAV gereden. Er zijn goede afspraken gemaakt om de overdracht van de HAP naar de RAV te verbeteren Verbeterpunten liggen vooral op het gebied van communicatie, informatie en techniek. Alle partijen werken inmiddels met NTS. Vervolgens is gewerkt aan de Visie Acute Zorg RAV-HAP. Hierover hebben in 2014 gesprekken plaatsgevonden. In situaties waarbij zowel de RAV als de Huisartsendienst worden geconfronteerd met een gezamenlijke calamiteit bij een patiënt, vindt ook gezamenlijke melding plaats en vindt afstemming plaats over de bevindingen van het onderzoek ten behoeve van de rapportage aan IGZ Thuiszorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen Met deze ketenpartners zijn werkafspraken gemaakt over terminale en palliatieve zorg. Jaarlijks is er een overleg. Er dient echter een efficiencyslag plaats te vinden in deze samenwerking vanwege de oplopende zorgzwaarte. Alle verzor- Kwaliteitsjaarverslag 2014 Huisartsendienst Arnhem B.V. 7

9 gingshuizen zijn schriftelijk geïnformeerd om een efficiëntere werkwijze tot stand te brengen. In verband met Onze Huisartsen en de overheveling van zorg naar de gemeenten per 1 januari 2015 wordt het project Wijzigingen AWBZ verder opgeschort. Door de komende veranderingen in de langdurige zorg - die zowel de thuiszorg betreffen als de zorg binnen verzorgingshuizen en verpleeghuizen - zal 2015 een overgangsjaar zijn. De verwachting is dat er een forser beroep gedaan zal worden op de huisarts. Het betreft hier vooral de oudere kwetsbare patiënten, die veelal complexere zorg nodig hebben. De Huisartsendienst Arnhem is voornemens op deze ontwikkeling te anticiperen Crisisdiensten Pro Persona/GGNet In 2014 zijn de knelpunten met betrekking tot de opvangruimte voor patiënten in acute psychische nood inzichtelijk geworden en zijn oplossingen geformuleerd en in gang gezet. Er vonden gesprekken plaats met GGNet en Pro Persona waarin werkwijzen zijn besproken en afspraken zijn gemaakt. Er is een projectplan opgesteld over de samenwerkingsafspraken, die in 2015 worden geconcretiseerd. Er is in 2014 structureel overleg opgestart met beide organisaties. 2.9 STAKEHOLDERS Financiers De Rabobank is de huisbankier. In 2014 heeft eenmaal een gesprek plaatsgevonden over de tijdelijke uitbreiding van de kredietfaciliteit Zorgverzekeraar Menzis is de preferente zorgverzekeraar van de Huisartsendienst Arnhem. In 2014 is er frequent contact met hen geweest, veelal op projectbasis, over de ontwikkeling van de visie Samenwerking HAP Velp SEH Rijnstate. Er hebben overleggen plaatsgevonden over de jaarrekening (in juni) en over de begroting (in oktober). Beide zijn door Menzis goedgekeurd, wat is vastgelegd in de NZabeschikking Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Op het oorspronkelijk vastgestelde tarief van 2014 heeft de Huisartsendienst Arnhem in 2014 na overleg met Menzis driemaal een tussentijdse tariefaanpassing aangevraagd. Door de NZa is zowel de jaarrekening als de begroting getoetst aan de vigerende beleidsregels en deze zijn gehonoreerd Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Begin 2014 is er goedkeuring ontvangen van IGZ over het rapport Inspectie en het uiteindelijke Plan van Aanpak Kritische Processen d.d. 23 oktober De Huisartsendienst Arnhem wordt weer in de normale cyclus opgenomen. Op 26 juni 2014 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen IGZ en de Huisartsendienst Arnhem. Aanleiding voor dit gesprek was de rode draad die IGZ zag in de calamiteitenrapportages van de Huisartsendienst Arnhem. De rode draad, met name het doorvragen naar de basisoorzaak werd onvoldoende diepgaand onderzocht en gerapporteerd, werd ook intern bij de Huisartsendienst Arnhem ontdekt toen IGZ in het eerste halfjaar van 2014 een groot deel van haar achterstand had weggewerkt. Ten tijde van dit gesprek had de Huisartsendienst Arnhem al enkele verbeteracties uitgezet, waaronder de begeleiding bij het onderzoeken en rapporteren van calamiteiten door Medinsight Arbeidsinspectie De locatie HAP Velp voldoet niet meer aan de norm van de Arbeidsinspectie. Begin 2013 heeft de manager bedrijfsvoering telefonisch contact gehad en hen op de hoogte gebracht over het project rondom de spoedzorg. De Arbeidsinspectie Kwaliteitsjaarverslag 2014 Huisartsendienst Arnhem B.V. 8

10 wordt op de hoogte gehouden van het besluitvormingstraject en houdt een vinger aan de pols. In 2014 is er een plan opgesteld voor de nachtelijke centralisatie HAP Velp. Hiervoor worden bouwkundige aanpassingen aangebracht, conform de veiligheidsaspecten die de Arbeidsinspectie in haar bevindingen heeft aangegeven. Deze zijn voor 20 april 2015 gereed gekomen. 3 PERSONEEL De Huisartsendienst Arnhem streeft ernaar een goede en geoutilleerde werkgever te zijn, waar op de werkvloer een plezierige en betrokken werksfeer heerst en waar begrip is voor de wensen en behoeften van patiënten en medewerkers. De Huisartsendienst Arnhem wil een organisatie zijn die permanent streeft naar kwaliteitsverbetering van alle processen. 3.1 PERSONEEL ALGEMEEN De Huisartsendienst Arnhem B.V. heeft op 31 december 2014 in totaal 76 personeelsleden (38,6 fte) in dienst. Personeelsleden posten 17,06 Personeelsleden meldkamer 11,18 Personeelsleden kantoor 10, PERSONEELSBELEID Het personeelsbeleid van de Huisartsendienst Arnhem is in 2014 gecompleteerd met het Protocol Agressie en Geweld opvang en nazorg. Het personeelsbeleid met betrekking tot instroom, doorstroom en uitstroom staat en is meetbaar: alle nieuwe medewerkers zijn ingewerkt volgens de procedure, alle medewerkers krijgen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek, het opgestelde scholingsplan wordt uitgevoerd en de personeelsdossiers zijn op orde. In 2014 was het ziekteverzuim erg hoog Gemiddeld ziekteverzuim Het gemiddelde ziekteverzuim over 2014 is 6,53%. Het overgrote deel heeft te maken met kortdurend en middellang verzuim. Daarnaast was in 2014 sprake van een aantal langdurig zieken met grote arbeidscontracten. De ziekmeldingsfrequentie over 2014 is 1,13 en het gemiddeld aantal ziekteverzuimdagen is 12,7. Op bijna alle locaties kwamen in 2014 zeer langdurig zieken voor. De oorzaken van het ziekteverzuim waren maar ten dele te beïnvloeden door de leidinggevende(n) en de Arbodienst. Wel is het van belang dat het verzuim nader wordt geanalyseerd en dat er een plan van aanpak wordt opgesteld om een hoger ziekteverzuim in 2015 te voorkomen. Hierbij valt te denken aan één Arboarts voor de Huisartsendienst Arnhem In- en uitstroom/scores exitinterviews In 2014 zijn er acht nieuwe medewerkers ingestroomd en dertien uitgestroomd. Van deze dertien medewerkers hebben zeven medewerkers een exit-interview gehad; een score van 54%. Allen hebben een enquête ingevuld. 3.3 OPLEIDINGSBELEID Opleidingen Kantoor Bij de ondersteunende dienst hebben drie medewerkers een studie gevolgd en afgerond Scholing Huisartsen/waarnemers Er hebben 320 huisartsen en waarnemers de NTS-training gevolgd. Met de Werkgroep Deskundheidsbevordering Huisartsen (WDH) is afgesproken dat de Huisartsendienst Arnhem onderwerpen voor een training kan aandragen, die Kwaliteitsjaarverslag 2014 Huisartsendienst Arnhem B.V. 9

11 voortkomen uit MIP s, klachten en calamiteiten. Verder zijn alle waarnemers verplicht elk jaar de nascholing Hartreanimatie en AED te volgen en de e- learning Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. De evaluatie hiervan vindt in het eerste kwartaal van 2015 plaats. Voor de huisartsen zijn deze trainingen niet verplicht, maar worden ze wel dringend geadviseerd ze via de WDH en The Next Page te volgen. In 2014 zijn 23 huisartsen opgeleid in de rol van regiearts Opleiding AIOS In 2014 zijn 22 AIOS en aangesloten bij een huisartsopleider en hebben de introductie gevolgd. In totaal hebben 52 AOIS en diensten gedaan op de huisartsenposten Scholing Chauffeurs De Huisartsendienst Arnhem huurt opgeleide chauffeurs in van Meditaxi. De jaarlijks terugkerende trainingen voor de chauffeurs worden derhalve georganiseerd door Meditaxi. 3.4 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING TRIAGEASSISTENTEN Onderstaande scholingen hebben in 2014 plaats gevonden: BHV-training: assistenten op de post en BHV ers van de meldkamer; HAAKplus gesprekstechnieken: alle assistenten op de posten; Verbandleer: alle assistenten op de posten; NTS: alle assistenten; Allergie: alle assistenten; Drugs en verslaving: alle assistenten; Brandwonden: alle assistenten. De manier waarop het scholings- en inwerkbeleid is opgesteld en georganiseerd is werkbaar. De aanwezigheidsverplichting van 80% wordt ruimschoots gehaald en er kunnen onderwerpen ingebracht worden vanuit de teams en vanuit MIP s, klachten en calamiteiten. 3.5 UITKOMSTEN TOETSING PROFESSIONEEL HANDELEN In het kader van professioneel handelen lag de nadruk in 2014 op de triage, waarbij de gesprekstechniek (HAAKplus) en de invoering van NTS hebben geleid tot een enorme kwaliteitsverbetering, die tot stand is gekomen doordat er voor invoering van het NTS intensief is getraind in gesprekstechniek en doordat de praktijkbegeleiders structureel coachen op de werkvloer. De geboden begeleiding heeft ertoe geleid dat zowel de nieuwe triagisten als alle zittende triagisten zich die nieuwe gesprekmethodiek hebben eigengemaakt en dat alle triagisten die voor herdiplomering in aanmerking kwamen weer een verlenging van hun diploma hebben gekregen voor vijf jaar. De tussentijdse toetsingen in het kader van het NTS-project lieten zien dat de gesprektechniek van de assistenten nog niet op peil was. Assistenten moeten voldoen aan vijf topitems. Één van deze topitems is het maken van een samenvatting van een klacht en de hulpvraag. Dit item maakte dat een groot deel van de assistenten de tussentijdse audit niet behaalde. Onderstaande toetsingen zijn verricht: Voorbehouden en risicovolle handelingen: alle assistenten op de posten; Audit kwaliteit triage-gesprekken: alle assistenten vanwege het NTS-project. 3.6 ARBOBELEID Alle verbeteracties uit de RI&E van 2010 zijn uitgevoerd. Er is een nieuwe RI&E gepland in 2015, nadat de bouwkundige aanpassingen van HAP Velp gereed zijn. In 2014 heeft de Arbocommissie vele onderwerpen behandeld, zoals: Kwaliteitsjaarverslag 2014 Huisartsendienst Arnhem B.V. 10

12 Actualiseren van RI&E; Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid; Protocol Alleen Werken; Klimaatbeheersing op kantoor; Ontruimingsoefening in Zevenaar en Velp; Handhygiëne in werkinstructie; Diensten op de meldkamer (te lang); Calamiteitenlijst (adressen) voor de posten en meldkamer; Legionellacontrole op de locatie SHO; Gevaarlijke stoffen; Langdurig zitten in dezelfde houding op de meldkamer. In 2014 is er een Protocol Agressie en Geweld, opvang en nazorg opgesteld. Dit protocol geeft aanwijzingen hoe te handelen bij (verbale) agressie en/of geweld door patiënten en/of begeleiders van de Huisartsendienst Arnhem. Verder wordt beschreven wat de procedure is na afloop van een agressie- of geweldsincident en wat de Huisartsendienst Arnhem met meldingen van agressie en geweld doet. De OR heeft ingestemd met dit beleid dat begin 2015 is geïmplementeerd. De Huisartsendienst Arnhem is in 2014 in zee gegaan met een nieuw beveiligingsbedrijf G4S. Dit bedrijf biedt continuïteit bij onveilige situaties op de posten. Camerabeelden kunnen op afstand worden bekeken, beveiligingspersoneel is snel ter plaatse en het alarmeringssysteem wordt goed opgevolgd. Het afbreukrisico van G4S is nihil; dit in tegenstelling tot dat van het voormalige bedrijf. Camerabeelden worden niet opgeslagen. 3.7 ONDERNEMINGSRAAD (OR) De OR heeft tien maal vergaderd en zich in 2014 erg ingespannen voor enkele complexe dossiers. Hij heeft o.a. een externe deskundige benaderd voor advies. Door gebruik te maken van het advies- en instemmingsrecht worden belangrijke besluiten en actuele ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en uitvoerig besproken met de directie. De dossiers die dit jaar het meest in het oog sprongen waren: Gevaarlijke stoffen; Spoedzorg; Onze Huisartsen; Roosterbeleid; Signalen onrust op werkvloer / uitkomsten van de enquête van de OR; Centralisatie in de nacht HAP Velp; Aanpassingen HAP Velp 4 HUISVESTING EN AUTOMATISERING 4.1 HUISVESTING In 2014 zijn de voorbereidingen voor de bouwkundige aanpassingen van HAP Velp in verband met de nachtelijke centralisatie in gang gezet. 4.2 AUTOMATISERING Ook de Huisartsendienst Arnhem heeft afscheid genomen van het alom vertrouwde Windows XP. Vlak voor de zomer is Windows 7 op alle computers geïnstalleerd. De overgang zorgde ook nog voor het oplossen van een performanceprobleem in Topicus-HAP (callmanagementsysteem, voorheen Protopics-HAP). Begin 2015 is de NTS-triage-module in Topicus HAP, in gebruik genomen. Deze module ondersteunt de assistent bij de triage en zorgt onder andere voor een snellere urgentiebepaling. De meldkamer van de ambulancedienst maakt ook van het NTS gebruik. Op termijn kunnen triage-gegevens tussen beide meldkamers uitgewisseld worden. Voorafgaande aan de live-gang zijn assistenten en huisartsen op diverse bijeenkomsten getraind en geïnformeerd. Ook zijn in 2014 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Huisartsendienst Arnhem B.V. 11

13 twee grote releases van Topicus-HAP in gebruik genomen. Een daarvan stond in het teken van herstyling en de andere was voorzien van een nieuwe tool. In het najaar is de internetlijn op locatie Eldenstaete vervangen door glasvezel om voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen, zoals e-consults. Op 6 november 2014 is het LSP (Landelijk Schakelpunt) aangezet in Topicus- HAP zodat we, hoewel nog beperkt beschikbaar, dossierinformatie vanuit het huisartseninformatiesysteem en/of apothekerssysteem kunnen inzien. Uiteraard geschiedt dit volgens de voorschriften en alleen indien er een behandelrelatie is. Op 10 december 2014 zijn de nieuwe auto s in gebruik genomen. Gelijktijdig is het navigatiesysteem CityGis vervangen door TomTom. Vtel telecom heeft inmiddels een opvolger voor de huidige telefoonapplicatie ontwikkeld. Deze is door een kleinere huisartsenpost inmiddels in gebruik genomen. Huisartsendienst Arnhem wil deze nieuwe telefoonapplicatie in 2015 in gebruik nemen. 5 KWALITEIT EN VEILIGHEID 5.1 KWALITEITS- EN (PATIËNT)VEILIGHEIDSBELEID Het kwaliteits- en (patiënt)veiligheidsbeleid van de Huisartsendienst Arnhem is vastgelegd in procesbeschrijvingen, procedures, protocollen en werkinstructies. Deze maken onderdeel uit van het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem van de Huisartsendienst Arnhem. Dit is voor alle medewerkers en huisartsen beschikbaar via het CHRA-Handboek op Intranet. De Huisartsendienst Arnhem volgt in haar kwaliteits- en veiligheidsbeleid normen voor de tien kritische processen van de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) en de streefwaarden die door branchevereniging Ineen zijn vastgesteld. 5.2 HKZ-CERTIFICERING PATIËNTVEILIGHEID In december 2014 is de Huisartsendienst Arnhem door de DEKRA geaudit voor de HKZ patiëntveiligheidsmodules uit het HKZ-schema versie Alle documenten hiervoor bleken op orde te zijn; er was één verbeterpunt om aan alle normen te voldoen. Dit verbeterpunt was dat de Huisartsendienst Arnhem in een protocol moet vastleggen dat de risico s die worden besproken met de patiënt bij iedere afsluiting van het contact vermeld moeten worden in het dossier van de patiënt en dat ook vermeld wordt dat deze besproken zijn met de patiënt. Hieraan is begin 2015 gevolg gegeven. Het certificaat is begin 2015 afgegeven. 5.3 HKZ VERVOLGAUDIT KWALITEIT In december 2014 heeft tevens de jaarlijkse vervolgaudit plaatsgevonden voor de HKZ-certificering Kwaliteit. De certificerende instelling (DEKRA) heeft hierbij geen tekortkomingen geconstateerd. 5.4 PROJECT NEDERLANDSE TRIAGE STANDAARD (NTS) en HAAKplus Vanaf 3 maart 2014 was de digitale applicatie NTS operationeel. Hieraan voorafgaand zijn alle assistenten in de communicatiemethode HAAKplus en NTS geschoold. Huisartsen, waarnemers en AIOS en hebben een workshop NTS aangeboden gekregen. Hieraan hebben circa 320 huisartsen deelgenomen. Met de invoering van het gespreksmodel en de NTS-applicatie hoopte de Huisartsendienst Arnhem een flinke kwaliteitsslag te halen. Waargenomen is dat er veel minder calamiteiten zijn geweest dan in 2013 en de helft minder klachten. Eind 2014 stond de score van het NTS-gebruik op 85%. De doelstelling voor 2015 is: 90%. 5.5 KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD Het jaar 2014 stond in het teken van het steeds verder implementeren van de nieuwe wet per juli 2013, waarbij zowel de meldcode Huiselijk Geweld als de Kindcheck ingevoerd werden. Kwaliteitsjaarverslag 2014 Huisartsendienst Arnhem B.V. 12

14 5.5.1 Protocollen Er is voor gekozen om de protocollen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld naast elkaar te laten bestaan. Ze zijn aangepast en uitgebreid met de kindcheck en ouderenmishandeling en vervolgens ter toetsing opgestuurd naar de LVAK Nascholing Alle waarnemers moeten aantoonbaar geschoold zijn in de toepassing van de protocollen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Ook de aangesloten huisartsen wordt dit dringend geadviseerd. In het najaar 2014 is een vervolgcursus gegeven voor triagisten, vooral over het omgaan met de meldcode, de aandachtspunten bij het signaleren, de kindcheck, ouderenmishandeling en borgen van de overdracht. Een aandachtsfunctionaris volgde de tweejaarlijkse cursussen van de LVAK Werkgroep Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Vanuit de werkgroep KM en HG is scholing verzorgd en feedback gegeven aan triagisten en huisartsen. Er is tevens contact opgenomen met Veilig Thuis (voorheen AMK) met als resultaat dat een vertrouwensarts van Veilig Thuis mede bepaalde casussen beoordeelt en meedenkt over feedback. De werkgroep onderhoudt ook contact met de aandachtsfunctionarissen van Ede-Wageningen, Tiel en Nijmegen over aanpassingen in het callmanagementsysteem. Daarnaast is er contact geweest met InEen, de koepelorganisatie. Via columns en de maandelijkse nieuwsbrief werd de werkvloer geïnformeerd over nieuwe denkwijzen, nieuws vanuit de politiek, beter signaleren, contact Veilig Thuis, etcetera Werkgroep ketenoverleg Vanuit de Huisartsendienst Arnhem en Rijnstate Ziekenhuis is de Werkgroep Ketenzorg operationeel, met deelnemers van JGZ, SEH Rijnstate, AMK, Steunpunt, VIRA, kinderartsen, huisartsen en verloskundigen. Elk kwartaal was er een bijeenkomst waarin overlegd werd hoe ver elke beroepsgroep is met de aanpak. Er wordt over en weer informatie uitgewisseld Werkzaamheden aandachtsfunctionaris KM en HG De aandachtsfunctionaris is het aanspreekpunt bij problemen, bij signaleren of handelen op het gebied van Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Niet- Pluissignalen worden nagelezen en getoetst aan het protocol. Er wordt feedback gegeven aan triagisten en huisartsen die dienst deden op de post en regelmatig worden eigen huisartsen van patiënten benaderd als er op dit terrein zorgen zijn om een kind en/of volwassene. Zo nodig is er overleg met Veilig Thuis Beleid De protocollen over Kindermishandeling en Huiselijk Geweld zijn ter certificering voorgelegd aan de LVAK. Deze zijn inmiddels door het LVAK geaccordeerd. Met de veranderingen binnen de dagpraktijken, de avond-, nacht- en weekenddiensten en het samengaan in de organisatie Onze Huisartsen zal in 2015 de aandacht gericht moeten worden op het uitvoeren van de protocollen, zowel in de dagpraktijken als in de avond-, nacht- en weekenddiensten, zodat er in de regio Arnhem en omstreken eenduidig gehandeld wordt door huisartsen. Hierover en dan met name over de verantwoordelijkheden zal door de aandachtsfunctionarissen, samen met het bestuur van Onze Huisartsen, overleg gevoerd worden. 5.6 MELDINGEN INCIDENTEN PATIËNTEN Aantal In 2014 zijn 36 MIP s ingediend, vijf minder dan in Hieruit kan niet zonder meer de conclusie getrokken worden dat er minder fouten worden gemaakt. Uit de interne audit van 2014 bleek dat er nog steeds een drempel is om te melden. Kwaliteitsjaarverslag 2014 Huisartsendienst Arnhem B.V. 13

15 5.6.2 Aard Het zwaartepunt van het aantal meldingen lag dit verslagjaar bij organisatorische zaken en bij communicatie binnen de organisatie en communicatie tussen Huisartsendienst Arnhem en ketenpartners, zoals Rijnstate, CPA, crisisdienst en politie. Opvallend hierbij is dat het aantal meldingen met betrekking tot medicatie is verdubbeld ten opzichte van Een mogelijke verklaring is dat er meer kwaliteitsbewustzijn met betrekking tot medicatieveiligheid onder de medewerkers is. Communicatieproblemen met patiënten deden zich dit verslagjaar niet voor, net zo min als verkeerd genoteerde adressen voor visites. Onderwerp Categorie Aantal in 2014 Aantal in 2013 Verkeerd adres Organisatorisch - 4 Medicatie (incl. lege zuurstoffles, Organisatorisch 10 5 losse naalden, ondeugdelijke naaldencontainer) ICT Organisatorisch 1 1 Verslaglegging Organisatorisch 2 4 Diversen Organisatorisch 7 7 Communicatie binnen de post/ Communicatie 1 3 meldkamer en tussen post/meldkamer en auto Communicatie met de patiënt Communicatie - 2 Extern (zoals o.a. communicatie Communicatie 8 8 met CPA, ZH, crisisdienst) Triage Zorgverlening 7 2 Diversen Diversen 1 4 Totaal MIP-commissie De MIP-commissie vergaderde in 2014 acht keer. De samenstelling is onveranderd gebleven: drie assistenten, twee chauffeurs, twee huisartsen en een onafhankelijke voorzitter in de persoon van een niet meer praktiserende huisarts Digitaal MIP-formulier Vanaf december 2014 is er een digitaal MIP-formulier ingevoerd dat op een veilige wijze elektronisch verzonden kan worden naar het MIP-secretariaat Verdeling MIP s per maand van 2010 t/m 2014: Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Kwaliteitsjaarverslag 2014 Huisartsendienst Arnhem B.V. 14

16 5.6.6 Aantal per jaar Verdeling melders Functie melder Aantal Assistenten 19 Huisartsen 11 Chauffeurs 2 Kantoorpersoneel Verbeteracties genomen in 2014: De apotheek wordt gevraagd één van deze medicijnen duidelijk te gaan markeren door middel van een sticker zodat verwisseling niet meer mogelijk is; Er is een instructie opgesteld voor het corrigeren van fouten in medicatie in het dossier van de patiënt. Er is ook een medewerker benoemd die bevoegd is tot het corrigeren; Antibiotica is uit het assortiment van de visitekoffer gehaald. Er dient eerst medicatiebewaking uitgevoerd te worden door de apotheek. Pas daarna kan de medicatie geleverd worden door de apotheek (of laten bezorgen); In Topicus is de optie toegevoegd: Medicatie thuis bezorgen ; Structureel ketenoverleg is hervat met de crisisdiensten Propersona en GGNet, waarin onder meer casuïstiek besproken wordt; Op alle posten liggen kaartjes met de gebiedsindeling van de crisisdienst; Gesprekken tussen de triagist en de regiearts worden sinds september 2014 opgenomen; Er zijn verbeterde naaldencontainers besteld; Er is een agressiebeleid opgesteld; 5.7 CALAMITEITEN Aantal In 2014 zijn aanzienlijk minder calamiteiten gemeld en behandeld dan in Waar het er in 2013 nog achttien waren is het aantal in 2014 bij zeven gebleven. Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken aan te wijzen: De invoering van de ABCD-controle, waarbij in eerste instantie al direct actie kan worden ondernomen als snel blijkt dat er zich een bedreigende situatie voordoet; Veel belangrijker: de invoering van de NTS, waarbij (samen met de afspraak dat de Huisartsendienst Arnhem in principe geen U1-ritten meer doet) bij verdenking op een bedreigende situatie, met toch ABCD-stabiele situatie, er direct via de RAV een ambulance wordt gemobiliseerd. Kwaliteitsjaarverslag 2014 Huisartsendienst Arnhem B.V. 15

17 5.7.2 Calamiteitencommissie Gedurende het jaar 2014 is de calamiteitencommissie van zes naar vijf leden ingekrompen. De commissie bestaat nu uit drie huisartsen en twee triagisten/assistenten. In 2014 is de commissie overgegaan van incidenteel/zo nodig vergaderen, naar een vast vergaderschema van eenmaal per maand. De commissie heeft zeven maal vergaderd naar aanleiding van de lopende calamiteiten Aard van de meldingen Lag er in 2013 een duidelijk zwaartepunt bij cardiale pathologie (gemiste infarcten), in 2014 is dat niet meer te constateren. Dit is het gevolg van eerder genoemde invoering van ABCD-controle en NTS, waarbij de meeste cardiaal verdachte patiënten direct via de ambulancedienst (RAV) worden afgehandeld. De meeste meldingen komen voort uit het constateren van een onverwacht overlijden hetgeen de volgende dag gemeld dient te worden bij het bestuur. Op het aantal van zeven calamiteiten is er geen trend te constateren Rapportages aan de inspectie Het aantal reacties dat van de inspectie retour ontvangen is in 2014 was vijftien. Hiervan betroffen het twaalf reacties naar aanleiding van calamiteitenmeldingen uit 2013 en drie reacties naar aanleiding van calamiteitenmeldingen uit Van de zeven calamiteitenmeldingen in 2014 waren er op 31 december 2014 vier calamiteiten in behandeling bij de calamiteitencommissie. Alle verslagen die in 2014 door de commissie naar de inspectie zijn gestuurd, zijn in een keer door de IGZ goedgekeurd. De IGZ heeft bij de meeste rapporten wel aantekeningen gemaakt die door de calamiteitencommissie als leermoment zijn opgenomen. In 2014 is tevens overleg geweest met de IGZ om te komen tot optimalisering van de verslaglegging. Wederzijds begrip is getoond. De verslaglegging is verbeterd Genomen maatregelen in 2014: Er zijn in 2014 belangrijke stappen gezet zijn als het gaat om de samenwerking met ketenpartners (Rijnstate en RAV). Er zijn meerdere overlegsituaties geweest, met name met de RAV, waarbij werkafspraken gemaakt zijn rondom gezamenlijke calamiteiten of calamiteiten waarbij meerdere ketenpartners betrokken zijn. Zo hopen we dat de samenwerking op alle fronten, ook bij calamiteiten, wordt geoptimaliseerd; De gesprekken tussen regiearts en triagist worden per 1 september 2014 opgenomen, zodat terugluisteren en daardoor kwaliteitsverbetering mogelijk is; Er is een nieuwe verrichting Absoluut Terugbel Advies (ATA) ingevoerd. Dat houdt in dat indien de huisarts een terugkoppeling van de patiënt wenst na een ingezet beleid, dit als een telefonische afspraak ingepland wordt, waarbij de Huisartsendienst Arnhem contact opneemt met de patiënt (en niet andersom). Op deze wijze kan dit contact niet vergeten worden. Tevens is afgesproken wat te doen, indien de patiënt de telefoon niet opneemt; Aan de hand van grafieken wordt de werkdruk onder de triagisten op de meldkamer in de weekenden maandelijks geëvalueerd, waardoor de dienst van de regiearts in 2014 met een uur is uitgebreid. De meldtekst op de band van de spoedlijn is uitgebreid met Er zijn X wachtenden. Indien het een levensbedreigende situatie is, toets dan 1 of 112. Dit wordt vijf keer herhaald. De aangescherpte procedure AIOS is in 2014 geïmplementeerd op de werkvloer door middel van een verplichte bekwaamheidsverklaring. In 2014 is het besluit genomen om in 2015 gedurende de nacht vanuit één post te werken, zodat er altijd een huisarts aanwezig is op de post. Kwaliteitsjaarverslag 2014 Huisartsendienst Arnhem B.V. 16

18 5.7.6 Borging van de genomen maatregelen Alle te nemen maatregelen worden standaard SMART geformuleerd en geregistreerd in het centrale verbeterregister. Deze centrale verbeteractielijst wordt maandelijks gemonitord en ieder kwartaal geëvalueerd in een kwaliteitsverbeterbijeenkomst. 5.8 INTERNE AUDIT Op 15 april 2014 vond de jaarlijkse interne audit plaats, waarvoor medewerkers van het kantoor, post Zevenaar en meldkamer zijn geïnterviewd Auditonderwerpen De onderwerpen in 2014 waren: de tien kritische processen van IGZ, aangevuld met de onderwerpen: ketenoverleg, beleidsproces, MIP-procedure, calamiteitenprocedure, procedure vermeend disfunctionerende huisarts, inwerkbeleid waarnemers en AIOS sen, calamiteitenplannen van de locaties, callsysteem (voor storingsmeldingen en ICT-vragen), sleutelbeleid op de posten en documentbeheer Verbeteracties Uit de interne audit zijn de volgende verbeteracties voortgekomen: Een overzicht kritische ketenpartners opgesteld met frequenties van overleg; Betrokken hulpverleners bij een MIP worden voortaan door de MIP-commissie op de hoogte gesteld dat er een MIP in behandeling is. Ook ontvangen betrokkenen de eindrapportage van de MIP; Om MIP-meldingen te stimuleren is in oktober 2014 een meldmaand ingesteld. Hiervoor werden medewerkers nadrukkelijk opgeroepen MIP-meldingen te doen. (Helaas niet met het verwachte resultaat); Het protocol Patiëntenzorg is aangepast door de afspraak wanneer wel/geen call aanmaken en door de vraag: wanneer telt een contact als tweede contact (betekent urgentie verhogen). Ook zijn deze afspraken opnieuw gecommuniceerd in de werkoverleggen; Gesteriliseerde instrumenten worden voortaan voorzien van een vervaldatum in plaats van een sterilisatiedatum; De visuele check van gesteriliseerd materiaal (verkleuring) is nogmaals onder de aandacht gebracht tijdens het werkoverleg; De inwerkmap van de waarnemer is geactualiseerd; Overige audits In het najaar hebben de interne auditoren ook controles uitgevoerd met betrekking tot het onderhoud van de medische apparatuur en inventaris. Ook heeft er een controle plaatsgevonden van de documenten op de posten en de meldkamer. De toezichthoudende apotheker heeft in november een audit uitgevoerd met betrekking tot de medicatievoorraad op de post. 5.9 KWALITEITSCOMMISSIE De Kwaliteitscommissie heeft in 2014 zes maal vergaderd. In februari 2014 is het reglement geëvalueerd en aangepast. Door de veelheid aan agendapunten en om deze zo efficiënt mogelijk af te handelen is het formulier Aanvraag Agendapunt Kwaliteitscommissie ingevoerd. Hierin kan onder andere de onderbouwing van het agendapunt aangegeven worden. De Kwaliteitscommissie bestaat uit: zeven huisartsen (waarvan de huisartsbestuurder tevens de voorzitter is), een triagist van de meldkamer, een teamleider van de post, de manager bedrijfsvoering, de management-assistent kwaliteit & veiligheid en een adviseur kwaliteit en veiligheid (lid en secretaris). De commissie wordt ondersteund door een externe notulist. De Kwaliteitscommissie behandelt kwaliteitsonderwerpen en stelt protocollen en werkinstructies met een medische inhoud vast. De commissie is adviserend aan de directie (voorheen Kwaliteitsjaarverslag 2014 Huisartsendienst Arnhem B.V. 17

19 Raad van Bestuur). Hieronder volgen de onderwerpen en documenten die in de Kwaliteitscommissie zijn geëvalueerd en overgenomen door de directie Onderwerpen 2014 Digitaal verwijzen: Invoeren van patiëntgegevens in de auto; Fax in/uit de visiteauto; Ebola; Evaluatie U1-ritten; NTS-project; Beleid herhaalrecepten; Beleid IMM (shortlist dure medicijnen); Omgaan met laboratoriumuitslagen; Dexamethasondrank in de voorraad; Lijkschouwing; Patiënt met ICD; Waarneemretourbericht: SDA-regel; Vernevelen door de doktersassistent; Instrument voor het verwijderen van ringen; Verloskundige problemen tijdens de ANW-uren Documenten vastgesteld 2014 Reglement Kwaliteitscommissie; Overdracht Terminale en Palliatieve zorg; Protocol Overlijden; Protocol Reanimatie; Protocol Farmaceutische Zorg (nieuw ontwikkeld door Kwaliteitscommissie); Protocol Tetanus; Protocol Tensiemeten; Protocol Glucosemeten; Protocol HB meten; Protocol Polsmeten; Protocol Bloedvergiftiging; Protocol Opiatenregistratie; Overzicht Kinderziekten Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen Naar aanleiding van vergaderingen van de Kwaliteitscommissie zijn scholingsonderwerpen doorgegeven aan de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen, te weten het herkennen van cardiale klachten bij vrouwen en het herkennen van verloskundige problemen tijdens ANW-uren (vooral bloedverlies) KWALITEITSVERBETERBIJEENKOMSTEN In 2014 zijn er vier bijeenkomsten georganiseerd. De volgende onderwerpen stonden onder meer structureel op de agenda: Functioneringsgesprekken; Patiënt- en medewerkerstevredenheid; Klachten; MIP s; Calamiteiten; In- en externe audits; Aan de hand van de signaleringsinstrumenten van de Huisartsendienst Arnhem worden er bijzonderheden besproken en zo nodig nieuwe verbeteracties opgesteld. Ook worden tijdens dit overleg de verbeteracties met een verlopen einddatum besproken. Kwaliteitsjaarverslag 2014 Huisartsendienst Arnhem B.V. 18

20 5.11 PROSPECTIEVE RISICO-INVENTARISATIES (PRI s) Ten aanzien van de volgende processen zijn er in 2014 PRI s uitgevoerd: patiëntenzorg, over de bescherming van patiëntgegevens en over de voorgenomen nachtcentralisatie VEILIGHEIDSCULTUURMETINGEN Eind 2014 zijn de manager bedrijfsvoering en de teamleiders geschoold in het uitvoeren van veiligheidscultuurmetingen volgens de IZEP-methode. Vervolgens hebben de teamleiders samen met de manager bedrijfsvoering in november en december cultuurworkshops gegeven op de posten en de meldkamer. Op alle vier de locaties is het veiligheidsniveau op de cultuurladder in kaart gebracht. Ieder team heeft een aantal eigen verbeteracties benoemd. De gemeenschappelijke bevindingen waren dat de medewerkers graag MIP s willen (na)bespreken in het team om van te leren en er is behoefte aan een duidelijk agressiebeleid. Het doel van deze metingen is om een veiligheidscultuur te creëren waarin open over fouten gesproken kan worden. Dit is in het belang van veilige zorg RESULTATEN INDICATOREN PATIËNTVEILIGHEID (kritische processen) Maandelijkse monitoring De Huisartsendienst Arnhem stelt maandelijks ten behoeve van het bestuur, directie en management een rapportage op met de resultaten van de kritische processen. Deze kritische processen meten allen een aspect van patiëntveiligheid. De Huisartsendienst Arnhem heeft de volgende normen gehanteerd: NR Indicator Doelstelling Huisartsendienst Bron 1 Registratie triage-gegevens in SDA: ABCD 100% IGZ 1 Registratie triage-gegevens in SDA: hulpvraag 100% HDA 1 Registratie triage-gegevens in SDA: voorgeschiedenis 100% IGZ 1 Registratie triage-gegevens in SDA: medicatie 100% IGZ 1 Registratie triage-gegevens: antwoord op de rode 100% IGZ vragen 2 Autorisatietijd adviezen (U5) 100% < 1 uur IGZ 3 Telefonische bereikbaarheid bij spoed 100% < 30 seconden IGZ 4 Telefonische bereikbaarheid bij niet-spoed 75% < 2 minuten, 100% < 10 minuten IGZ 5 Registratie AMO (*) bij voorschrijven in SOEP(S) 100% IGZ 6 Registratie AMO (*) bij doorverwijzen in SOEP(S) 100% IGZ Registratie VG (**) bij doorverwijzen in SOEP(S) 100% IGZ Registratie SEH-vermelding bij doorverwijzen in 100% HDA SOEP(P) 7 Reactietijd U1-visites 95% < 15 minuten, 100% < 30 minuten IGZ 8 Reactietijd U2-consulten 100% < 1 uur IGZ 9 Reactietijd U2 -visites 100% < 1 uur IGZ (*) AMO = een actueel medicatie overzicht (**) VG = relevante voorgeschiedenis Kwaliteitsjaarverslag 2014 Huisartsendienst Arnhem B.V. 19

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG

Nadere informatie

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland APRIL 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2

Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2 Jaarbericht 2012 Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2 De vraag naar medische zorg groeit substantieel in Nederland. Goede huisartsenzorg die dichtbij de patiënt wordt aangeboden is een

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov en stand van zaken op 1 maart 2016.

Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov en stand van zaken op 1 maart 2016. Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov. 2015 en stand van zaken op 1 maart 2016. Inleiding In oktober 2015 hebben de inspecties onderzoek gedaan bij Veilig Thuis Hollands

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Tea Hol Implementatieadviseur Rak 2011, namens het NJi Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Nieuw is

Nadere informatie

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld.

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. Discussie zorgverleners over ontwikkeling eerstelijns spoedzorg : De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. De inwoner van Noord-Nederland

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg

Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg Huisartsenkring Nijmegen e.o. en de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

Actieplan implementatie meldcode

Actieplan implementatie meldcode Fase 1 Voorbereidingsfase Besluit door het hoogste orgaan om het Basismodel Meldcode te gaan invoeren Opzetten van een implementatiestructuur Opstellen implementatieplan Reserveren van budget Vrijmaken

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie

Projectplan invoering systematische triage volgens de Nederlandse Triage Standaard (NTS) Huisartsenpost

Projectplan invoering systematische triage volgens de Nederlandse Triage Standaard (NTS) Huisartsenpost Projectplan invoering systematische triage volgens de Nederlandse Triage Standaard (NTS) Huisartsenpost.....2011 1 Inhoudsopgave Pag. nr. 1. Introductie 3 2. Projectplan Fase van voorbereiding (1) Projectteam

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Datum 23 augustus 2010 Onderwerp beantwoording vragen van de leden Arib, Spekman en Dijsselbloem over medische zorg aan asielzoekers

Datum 23 augustus 2010 Onderwerp beantwoording vragen van de leden Arib, Spekman en Dijsselbloem over medische zorg aan asielzoekers 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Symposium Patiëntveiligheid maart 2014 1 Vragen Waarom naar deze workshop?

Nadere informatie

Werkplan IGZ 2014. Overzicht hoogte- en focuspunten

Werkplan IGZ 2014. Overzicht hoogte- en focuspunten Werkplan IGZ 2014 Overzicht hoogte- en focuspunten 2014 Geen nieuwe inhoudelijke toezichtprioriteiten 2014 cruciaal jaar voor de implementatie van de vastgestelde koers 2013: Toezicht & handhaving verder

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage 1. Doel Patiënt is voorzien van een goed advies of is doorverwezen naar de hulpverlener die de juiste zorg kan bieden. 2. Werkwijze in schema 1. ABCDE check 2. ABCDE veilig? 3. kaart aanmaken en plannen

Nadere informatie

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015 VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders 2 juli 2015 Uitgave GGD Gelderland-Zuid Datum 2 juli 2015 1 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is Veilig

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen > Retouradres Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum Betreft Besluit aanwijzing

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli Utrecht oktober 2014

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli Utrecht oktober 2014 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli 2014 Utrecht oktober 2014 FU-rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Platform 12 november Hanneke van der Haar en Leo Jetten

Platform 12 november Hanneke van der Haar en Leo Jetten Platform 12 november 2015 Hanneke van der Haar en Leo Jetten Doelstelling WeMOve Verhogen medicatieveiligheid door het tijdig delen van kwalitatief goede en betrouwbare medicatiegegevens (incl. ICA) m.b.v.

Nadere informatie

2 Productie Aantal contacten 2014 Aantal contacten 2015 Totaal 45.572 45.753 Leeftijd patiënt 0-10 8.924 8.988 10-20 5.117 4.880 20-40 10.299 10.061 40-60 9.874 9.622 60-80 7.436 8.076 >80 3.907 4.128

Nadere informatie

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet Privacyreglement (20152016) Huisartsenpraktijk Rozet Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Huisartsenpraktijk Rozet hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg

Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg Rapportage van de werkgroep B & B, november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding bladzijde 3 2. Richtlijnen

Nadere informatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie Samenwerken aan Zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV Ambulancezorg Nederland InEen April 2017 Achtergrond Huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen werken nauw samen. Om deze samenwerking

Nadere informatie

Per Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus BC NIJMEGEN

Per   Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus BC NIJMEGEN > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht Per e-mail: GGDdirectie@ggdgelderlandzuid.nl Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus 1120 6501 BC NIJMEGEN Bezoekadres: Stadsplateau

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

De Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN) is een vereniging van regionaal gevestigde huisartsen.

De Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN) is een vereniging van regionaal gevestigde huisartsen. WERKPLAN 2017-2020 1. Inleiding De Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN) is een vereniging van regionaal gevestigde huisartsen. De CIHN heeft twee dochtervennootschappen: Huisartsenposten

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân De waarde van VIM-rapportages Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân Mrt 2015 Indeling Workshop 1. Hoe is het VIM systeem in Noord Nederland georganiseerd

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Best practice Omring. Memo en protocol

Best practice Omring. Memo en protocol Best practice Omring Memo en protocol Doelen: Memo: voorstel aan het managementteam mbt implementatie meldcode Protocol: informeren werknemers over de werkwijze, de te volgen stappen bij signalen van huiselijk

Nadere informatie

Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking

Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking Algemeen De module Huisartsenzorg in verzorgingshuizen heeft als doel het maken van samenwerkingsafspraken

Nadere informatie

Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld

Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld Doel Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld Afkortingen AMHK : Advies- en meldpunt kindermishandeling/veilig thuis HAP : Huisartsenpost SEH : Spoed eisende hulp Indien

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV CVA / TIA Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV Casus I Patiënt, man, 79 jr. Bellen om 15.00u Vanmorgen periode alles uit de hand laten vallen Traag Van de trap gevallen. Bloedende hoofdwond

Nadere informatie

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren Meerjarenwerkplan Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei Voor de jaren 2014-2017 April 2014 1.1.1 Inleiding De Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een onafhankelijk orgaan, waarin vrijwilligers

Nadere informatie

Radboudumc Apotheek Zorgtrajecten

Radboudumc Apotheek Zorgtrajecten Radboudumc Apotheek Zorgtrajecten Voor wie? De Radboudumc Apotheek is er voor alle patiënten van het Radboudumc. De medicijnen die u gebruikt worden voorgeschreven door een specialist van het Radboudumc

Nadere informatie

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1 van het jaarverslag 2004

Nadere informatie

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden 1: Kwaliteit Huisartsen Weemelanden streeft ernaar de beste kwaliteit van zorg te geven aan de patiënten. We streven ten allen tijde naar verantwoorde

Nadere informatie

REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle. procedure wijziging acute zorgaanbod

REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle. procedure wijziging acute zorgaanbod REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle procedure wijziging acute zorgaanbod 1. Achtergrond Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is het optimaliseren van de afstemming tussen de aanbieders

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Beleidsregel Zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek

Beleidsregel Zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek BELEIDSREGEL Beleidsregel Zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 beheerder (functie/naam): Wieneke Groot, POH management bestemd voor: patiënten,

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2012

Benchmarkbulletin 2012 1 / 10 Samenvattend beeld van de huisartsenposten in 2012 Dit benchmarkbulletin bevat de kerncijfers 2012 van de huisartsenposten in Nederland; de acute huisartsenzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren.

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Samenvatting werkwijze bij calamiteiten in de patiëntenzorg. Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg April versie 3

Samenvatting werkwijze bij calamiteiten in de patiëntenzorg. Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg April versie 3 Samenvatting werkwijze bij calamiteiten in de patiëntenzorg Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg April versie 3 Inleiding en definities Enkele woorden vooraf Calamiteiten in de patiëntenzorg hebben veelal

Nadere informatie

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg.

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg. jaar bericht 2010 2010 Voorwoord Zorg kan altijd beter. Zorg moet beter. Wij stellen als samenleving terecht hoge eisen aan het gezondheidszorg systeem. UMCG Ambulancezorg heeft haar organisatie gespiegeld

Nadere informatie

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus 2012 2 Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Voicelogging Reglement December 2015

Voicelogging Reglement December 2015 Voicelogging Reglement December 2015 Versie 5.0 // december 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Beleid inzake Voice Recording... 3 Met welk doel worden telefoongesprekken teruggeluisterd?...

Nadere informatie

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling De deelnemers in deze groep kwamen uit zeer verschillende werksoorten en vanuit beide invalshoeken: huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling.

Nadere informatie

Patiëntveiligheidsprogramma

Patiëntveiligheidsprogramma Patiëntveiligheidsprogramma Sector Geestelijke Gezondheidszorg Contouren programma 2008 2011 22 november 2007 Vereniging GGZ Nederland Brancheorganisatie voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Plan van Aanpak Martha Flora Gouda

Plan van Aanpak Martha Flora Gouda Plan van Aanpak Martha Flora Gouda Algemeen Martha Flora beoogt om naast een focus op het persoonlijk welbevinden te streven naar een veilige leefomgeving, waarin op professionele wijze verantwoorde zorg

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Kennisquiz: wat weet u al? U mag allemaal gaan staan Acht vragen Bij een fout antwoord mag u gaan zitten De winnaar ontvangt een grandioze prijs Vraag 1 De wet

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015 Utrecht nuari 2016 Inleiding Op 9 februari 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een

Nadere informatie

Regionale ketenfuncties en afspraken Opvang (verdachte) patiënten Ebola Viraal Hemorhagische Koorts (VHK)

Regionale ketenfuncties en afspraken Opvang (verdachte) patiënten Ebola Viraal Hemorhagische Koorts (VHK) Regionale ketenfuncties en afspraken Opvang (verdachte) patiënten Ebola Viraal Hemorhagische Koorts (VHK) Auteur: Opdrachtgever: Expertgroep Ebola / Infectiecommissie UMCG ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2010

Benchmarkbulletin 2010 Benchmarkbulletin 2010 Inleiding De benchmark 2010 is in augustus 2011 afgerond. In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste landelijke resultaten. Alle leden van de VHN hebben meegedaan

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie