Bouwcollege en Centrum Zorg en Bouw: hoe verder na 1 januari 2009? Tom Vroon blijven het komend jaar. actief voor het Bouwcollege, dat ook

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwcollege en Centrum Zorg en Bouw: hoe verder na 1 januari 2009? Tom Vroon blijven het komend jaar. actief voor het Bouwcollege, dat ook"

Transcriptie

1 Nummer 51 Kort Bestek In dit nummer: Afscheid en begin Brandveiligheid in de zorg Professioneel opdrachtgeverschap Nieuw lectoraat zorggericht bouwen december 2008 Bestuur en medewerkers van het Bouwcollege wensen u een gezond en voorspoedig 2009 Bouwcollege en Centrum Zorg en Bouw: hoe verder na 1 januari 2009? Op 1 januari aanstaande is de vergunningplicht voor bouwen in de zorg verleden tijd. De belangrijkste praktische consequenties daarvan voor de klanten van het Bouwcollege worden hieronder kort samengevat. Bouwcollege het archief, het uitvoeren van de afvloeiingsregelingen voor het personeel en Het Bouwcollege blijft actief tot 1 januari 2010 en zal tot die tijd in ieder geval arbeidsbemiddeling. nog de eindafrekeningen en eventuele Voorzitter Rob Scheerder en vice-voorzitter Tom Vroon blijven het komend jaar bezwaarschriften afhandelen. De overige bestuurlijke activiteiten, zoals het beantwoorden van adviesaanvragen en afgeven gehuisvest blijft aan de Churchilllaan 11, actief voor het Bouwcollege, dat ook van vergunningen, vervallen. Zorginstellingen die gaan bouwen of huren hoeven op het gebruikelijke nummer e etage, en telefonisch bereikbaar is dus geen toelating met bouw of vergunning meer aan te vragen. Wel moeten Via Kort Bestek zult u het komend jaar zij zich - indien zij zorg willen leveren nog op de hoogte worden gehouden van volgens de Zorgverzekeringswet of AWBZ - de activiteiten van het Bouwcollege. wenden tot het CIBG (www.cibg.nl) voor het verkrijgen van een toelating op grond Centrum Zorg en Bouw van de WTZi. Ongeveer de helft van de Bouwcollegemedewerkers treedt per 1 januari 2009 Verder zal het Bouwcollege de komende tijd bezig zijn met de afbouw van de in dienst van TNO en gaat werken voor organisatie, waaronder begrepen het de businessunit Centrum Zorg en Bouw opschonen en toegankelijk opslaan van (Engelse naam: Dutch Centre for Health Assets). Marinus Verweij, thans nog lid van het collegebestuur, is directeur van het nieuwe centrum. De komende anderhalf jaar blijft het Centrum Zorg en Bouw gehuisvest op de Churchilllaan 11, 9 e etage, en is het bereikbaar via telefoonnummer Met subsidie van het ministerie van VWS gaat het Centrum zich bezighouden met het verder ontwikkelen en ontsluiten van kennis op het snijvlak van zorg en bouw en het bevorderen van innovatie op dit terrein. Verder blijft het Centrum doorgaan met het uitvoeren van monitoringonderzoeken naar de gebouwkwaliteit in de zorg; de uitkomsten daarvan worden gerapporteerd aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die aan de hand van de (nog door het veld op te stellen) veldnormen moet nagaan of sprake is van verantwoorde zorgverlening. Het cursussen- en congressenpakket van het Bouwcollege is per 1 juli jl. al overgegaan naar 1

2 TNO; de activiteiten op dit terrein worden uiteraard voortgezet. Tenslotte levert het Centrum Zorg en Bouw desgewenst advies op maat, bijvoorbeeld voor de vraagontwikkeling in wijken of regio s, het renderend maken van vastgoed of voor een second opinion op bouwplannen. Via de website van het Bouwcollege (www. bouwcollege.nl) kunt u zich, met de link op de homepage in de rechterkolom, abonneren op de elektronische nieuwsbrief van het Centrum Zorg en Bouw. Het is de bedoeling deze elektronische nieuwsbrief maandelijks uit te gaan brengen. Bewustzijn brandveiligheid groeit Na de brand in het cellencomplex op schiphol-oost drie jaar geleden is de rijksoverheid gestart met bewustmakingsprogramma s over brandveiligheid. In opdracht van het ministerie van VWs heeft het Bouwcollege vijf regionale conferenties over brandveiligheid in de zorg georganiseerd. Want daar valt nog wel wat aan te verbeteren. Hieronder een impressie van de bijeenkomst in Arnhem op 19 november. Als de brandveiligheid de juiste aandacht had gekregen. De veelgeciteerde conclusie uit het onderzoeksrapport naar aanleiding van de Schipholbrand zet meteen de toon. Als de deelnemers aan de conferentie de zaal binnenkomen, vertoont het beeldscherm de reconstructie die de Onderzoeksraad voor Veiligheid van deze brand heeft laten maken. 2 Jan van Egmond verricht de aftrap namens het ministerie van VWS. Hij benadrukt de impact die deze brand en het rapport erover gehad hebben door zijn presentatie te verdelen in vóór en na de Schipholbrand. Voor het ministerie is de nasleep van deze brand aanleiding geweest om brandveiligheid bij zorginstellingen nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Het gaat daar immers om mensen die zich zonder hulp van anderen niet in veiligheid kunnen brengen. De website nl is in het leven geroepen en er zijn regionale conferenties georganiseerd. Op 27 januari zal in Utrecht een afrondend landelijk congres over het thema plaatsvinden (zie kader op pagina 4). matrix André Bode van het Bouwcollege ging vooral in op de behoefte aan een integrale benadering van brandveiligheid. De constatering dat maatregelen in diverse domeinen (bouwkundig, installatie-technisch en organisatorisch) vooral in samenhang ontwikkeld moeten worden, heeft de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een brandveiligheidmatrix. Daarmee kunnen instellingen - zo demonstreerde mede-ontwikkelaar Rudolf van Mierlo van Efectis - zien hoe maatregelen in de verschillende domeinen op elkaar inwerken en daarmee een indruk krijgen van het effect van hun ingrepen. Praktijk Dat beleid belangrijk is, zal niemand ontkennen. Maar de praktijk zal altijd beeldbepalend zijn. Dat werd heel duidelijk gemaakt door Anneke Kuijpers, tot 1 juni 2008 clustermanager van verpleeghuis Sancta Maria in Zevenbergen en in die functie direct betrokken bij de brand die dit huis op 11 mei 2008 trof. Zij verhaalde over de inzet waarmee medewerkers, toevallige bezoekers en anderen ervoor hebben kunnen zorgen dat daarbij geen doden zijn gevallen. Specifieke aandacht besteedde Kuijpers aan de bedrijfshulpverlening. Binnen moederorganisatie Circonflex moeten alle gediplomeerde verzorgenden en verpleegkundigen en de medewerkers van de technische dienst een BHV-opleiding volgen, zodat op de locaties eigenlijk altijd een opgeleide BHV er aanwezig is. En die opleidingen en trainingen worden goeddeels op de eigen locaties gegeven, zodat medewerkers de eigen situatie (leren) kennen. Ook heeft elke locatie een uitgewerkt BHV-plan, dat bij de receptie ligt. Kuijpers is er trots op dat dit beleid bij de brand onmiskenbaar resultaat heeft afgeworpen. (vervolg op pagina 4)

3 Afscheid Op 1 januari 2009 is het zover. Dan gaat het TNO Centrum Zorg en Bouw officieel van start. Op die datum nemen we afscheid van een aantal medewerkers die het expertisecentrum zullen gaan bemensen. Ook een lid van het Bouwcollege neemt dan afscheid van ons: Marinus Verweij gaat verder als directeur van het Centrum Zorg en Bouw. Wij, de achterblijvers, wensen hen allemaal heel veel succes toe in hun nieuwe loopbaan. Geleidelijk heeft het centrum vorm en inhoud gekregen. Ook is een belangrijk aantal taken geformuleerd, waaronder die ten behoeve van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het is tevens een goede zaak dat het centrum onderdak heeft gevonden bij een grote en gerespecteerde organisatie als TNO. Dat heeft vele voordelen, waaronder de mogelijkheid om gebruik te maken van de verschillende deskundigheden binnen TNO en van de synergie tussen het centrum en andere onderdelen van TNO op het punt van gezondheid, bouw, veiligheid en techniek. Het Bouwcollege en de overheid hebben om meer redenen voor TNO gekozen. Deze organisatie is gerespecteerd als uitvoerder van allerlei opdrachten voor zowel de publieke als de private sector; precies wat het centrum ook beoogt. Tenslotte was TNO ook een veel beter alternatief dan een stand alone organisatie. Om meerdere redenen: zowel om de kunst van het bestaan als om te voorkomen dat het centrum werd gezien als een soort opvolger van het Bouwcollege. Op dat laatste punt wil ik nog even ingaan. In vele publicaties rond het einde van het bouwregime, wordt over het Centrum Zorg en Bouw gesproken als de opvolger van het Bouwcollege. Dat is absoluut niet het geval. Het centrum heeft een autonome opdracht binnen TNO-verband, heeft geen wettelijke bevoegdheden en is geen zelfstandig bestuursorgaan. Het Bouwcollege blijft, zoals u wellicht weet, nog even bestaan. Zo zal het deze maand nog flink moeten doorwerken om het grote aantal vergunningaanvragen in het kader van de AWBZ af te handelen. Voorts zal het college nog belast zijn met allerlei activiteiten die samenhangen met het vergunningenbeleid uit het verleden. Dat betekent onder meer afrondende besluitvorming rond bouwprojecten, meer- of minderwerk, en problemen die nog moeten worden opgelost in het kader van de vergunning. Daarnaast heeft het college nog een aantal taken die voortvloeien uit (de brieven van de minister en staatsecretaris over) het overgangsregime in de ziekenhuissector en de AWBZ. Voorts zal ook de verdere liquidatie van het Bouwcollege zijn afronding moeten vinden in het jaar En tenslotte, het hoort er allemaal bij, zal het nog verantwoording moeten afleggen over het verslagjaar Uiteindelijk zal het college formeel worden opgeheven. Dat zal dan dienen te geschieden bij wetswijziging. Daarvoor wordt een nieuwe wet gemaakt, die vele zaken rond consument en kwaliteit zal regelen en andere bestaande wetten zal opheffen. De contouren van die wet zijn echter nog niet helemaal uit de verf, laat staan in een formeel wetsvoorstel gegoten. Dus dat wachten wij maar rustig af. Intussen gaan het Centrum Zorg en Bouw en het Bouwcollege ieder hun eigen weg. We wensen het centrum een goede vaart en het college een behouden thuiskomst. Het blad Kort Bestek dat u jaren op de hoogte heeft gehouden van alle ontwikkelingen op het terrein van de bouw en de zorg, zal volgend jaar nog enkele keren verschijnen, voorzover dat door het college nuttig en noodzakelijk wordt geacht. Dat betekent dat u deze columnist nog niet kwijtraakt. Ook hij blijft nog even, tezamen met een aantal andere achterblijvers. Tenslotte rest mij nog één taak: alle andere medewerkers van het college, die of reeds een andere baan hebben of aan het zoeken zijn, wens ik veel succes en een mooie nog resterende toekomst na het leven bij het Bouwcollege. Het ga jullie goed en dank voor jullie bijdragen! Rob Scheerder, voorzitter Bouwcollege 3

4 Landelijk congres Brandveiligheid in de zorg Op 27 januari vindt in Vredenburg Leidsche Rijn te Utrecht een landelijk congres over brandveiligheid in de zorg plaats, georganiseerd door het Centrum Zorg en Bouw. Het is met name bedoeld voor Raden van Toezicht en Raden van Bestuur in de gezondheidszorg, en voor burgemeesters en brandweercommandanten. Het congres sluit aan op de vijf regionale bijeenkomsten die in november 2008 hebben plaatsgevonden. Staatssecretaris Bussemaker van het ministerie van VWS opent het congres. Medewerking wordt ook verleend door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Wonen, Wijken en Integratie: minister Van der Laan zal het congres toespreken. Tom Vroon, vice-voorzitter van het Bouwcollege, demonstreert de brandveiligheidsmatrix. Verder wordt aandacht besteed aan het samenwerkingsverband IbMZ (Incidentbeheersing Management Zorginstellingen). De heer Awad, bestuursvoorzitter van SurplusZorg, zal zijn ervaringen - en vooral zijn maatregelen - naar aanleiding van de ontruiming van Sancta Maria in Zevenbergen met de zaal delen. Dagvoorzitter is Iris van Bennekom, Directeur Langdurige Zorg van VWS,. Het congres wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS en is gratis toegankelijk. Overige cursussen Centrum Zorg en Bouw 11 februari: eendaagse studiereis Herstructurering hoofdlocaties in de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg (Gennep en Venray) 11 maart: Bouwdag verpleging en verzorging Crisis of kansen? Onderbouw uw visie (De Reehorst, Ede) Inschrijven? Ga naar (vervolg van pagina 2) training Om het veiligheidsbewustzijn en de kennis van brandveiligheid te vergroten hebben de brancheorganisaties in de gezondheidszorg het Nederlands Instituut voor Vakbekwaamheid, Educatie & Ontwikkeling (NIVEO) een methode laten ontwikkelen, die niet alleen maatwerk oplevert in opleidingen en trainingen voor bedrijfshulpverlening, maar ook een belangrijke kostenbesparing. De modulair opgebouwde programma s worden uitgevoerd en geoefend in een digitale leeromgeving. NIVEO zorgt ook voor de registratie van behaalde resultaten op individueel niveau. De methode werd geïntroduceerd door Peter Schut (Octaaf Adviesgroep bv). Hierop aansluitend schetste Jan Achterkamp (sprekend namens het Nederlands Instituut BHV), aan de hand van het verloop van een brand, het belang van training en oefening, en wel zo realistisch de eigen werkplek gehouden worden en mogelijk. Immers, met e-learning kan aangepast aan wat men daar tegen kan het theoretisch niveau en de kennis van komen. Ook leidinggevenden moeten aan procedures weliswaar op peil gebracht, de trainingen meedoen ( ze moeten zelf onderhouden en getoetst worden, maar de rook proeven ) en niet alleen op kosten en tijdinzet afgaan. training en oefening in de praktijk ( met beide poten in de klei ) zijn onvervangbaar om medewerkers voor te bereiden Alle presentaties zijn te vinden op de op wat er in een noodsituatie gevraagd website wordt. Oefeningen moeten daarom ook op In memoriam A.J.M. van Dam Op 25 november jl. is de heer A.J.M. van Dam overleden. Van Dam (Nol voor intimi) was van 1972 tot zijn pensionering in 1983 (de eerste) algemeen secretaris van het Bouwcollege, toen nog College voor ziekenhuisvoorzieningen geheten. Daarvoor was hij al sinds 1954 ambtelijk secretaris van de Ziekenhuiscommissie, de voorganger van het college. De heer Van Dam is 89 jaar geworden. 4

5 Studiemiddag De Klokkenberg: goed opdrachtgeverschap cruciaal Nu de kapitaallasten van zorginstellingen direct uit de exploitatie gefinancierd moeten worden, moet ook de exploitatie bij beslissingen over (ge)bouwen worden betrokken. Omdat daarbij veel afhangt van de opzet en inrichting van de gebouwen doet de leiding van zorgorganisaties er goed aan zich vanaf het allereerste begin heel bewust met het bouwproces bezig te houden. studiemiddag De vele facetten van bewust opdrachtgeverschap kwamen op 14 november ter sprake tijdens een door het Bouwcollege georganiseerde studiemiddag op landgoed De Klokkenberg te Breda. Na een algemene introductie van het onderwerp door het Bouwcollege lichtten de diverse partijen die bij de herontwikkeling van De Klokkenberg betrokken zijn hun rol en opvattingen toe. Vanaf 1953 tot begin deze eeuw was in het gebouwencomplex achtereenvolgens een sanatorium en medisch centrum gehuisvest. De Vitalis WoonZorg Groep heeft plannen gemaakt om op het ruim 40 ha. grote landgoed een woonzorgcomplex voor ouderen te ontwikkelen. In overleg met architect en gemeente geschiedt een en ander met respect voor de historische architectuur (het hoofdgebouw is een rijksmonument) en de landschappelijke context (behoud van de ecologische hoofdstructuur van het Markdal). Het geheel zou in 2015 gereed moeten zijn. Alle op deze middag gegeven presentaties zijn te vinden op Cahier De wijze waarop het opdrachtgeverschap in de eerste fasen (initiatief- en definitiefase) van het ontwerptraject wordt ingevuld is - zo bleek uit de verschillende bijdragen - een belangrijke succesfactor voor het verloop van het bouwproces. Bewust opdrachtgeverschap is dan ook de boodschap van het cahier professioneel opdrachtgeverschap, dat het Bouwcollege deze middag gepresenteerd heeft. Dit cahier werd aangeboden aan Janny Rodermond, directeur van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Het biedt zorgorganisaties met bouwambities, aan de hand van een compleet stappenplan en met behulp van checklists en praktijkvoorbeelden, tips voor goed opdrachtgeverschap in de eerste fasen van het bouwproces (zie ook Kort Bestek 50). CO2mfort symposium over binnenmilieu en energiebesparing Acht organisaties bundelen hun krachten voor wie in 2009 wil werken aan een beter binnenmilieu met minder klachten én een lager energieverbruik. Op 21 januari vindt daartoe het symposium CO 2 mfort plaats. Comfort, productiviteit en gezondheid van bewoners en gebruikers van instellingen en kantoren worden steeds belangrijker en de technische mogelijkheden om deze te beïnvloeden worden steeds groter. Beleid op dit gebied wordt dan ook steeds vaker onderdeel van de taken van de facility manager. Daarnaast is energiebesparing in veel organisaties een van de doelstellingen. Veel facility managers ervaren het gelijktijdig realiseren van een goed binnenklimaat en het verlagen van het energieverbruik echter als een lastige opgave. Met de nieuwste theoretische en praktische kennis over verlichting, verwarming, koeling, isolatie en ventilatie, en de invloed die deze hebben op prestaties van medewerkers en comfortbeleving van bewoners, is het veelal mogelijk om een binnenklimaat te realiseren waarin mensen optimaal kunnen werken en leven zonder dat dit leidt tot een hogere energierekening. symposium Acht organisaties, waaronder het Bouwcollege, hebben hun specifieke kennis en ervaring op dit gebied gebundeld. Tijdens het symposium CO 2 mfort delen zij in lezingen en workshops hun ideeën en visies met specialisten. Zowel de theorie als de praktijk komen aan bod. Het symposium is bedoeld voor facility- en locatiemanagers en adviseurs in de kantoorsector of de verpleging en verzorging. Het vindt plaats op 21 januari 2009 in het congrescentrum van CORPUS in Oegstgeest en is desgewenst inclusief de corpus experience, een rondleiding door het menselijk lichaam. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie zie de website 5

6 Nieuw lectoraat zorggericht bouwen in Arnhem Het lectoraat zorggericht bouwen wil jonge mensen - en in het bijzonder HAN-studenten - toerusten voor een nieuwe vorm van opdrachtgeverschap in de zorg, gericht op de buitenwereld en met als diepste motief de kwetsbare mens. Aldus tom Vroon aan het slot van een drukbezochte bijeenkomst ter gelegenheid van de installatie van Jarno Nillesen en hemzelf als lectoren zorggericht bouwen aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Foto: rob gieling De Nederlandse hogescholen manifesteren zich naast hun traditionele opleidingstaken steeds meer als onderzoeksinstituut en kenniscentrum. Bij de HAN hebben lectoraten hierbij een belangrijke functie. Dat zei bestuurslid Kristel Baele in haar introductie van het lectoraat zorggericht bouwen dat de Faculteit Techniek in 2008 heeft ingesteld. De lectoraten moeten enerzijds focus brengen in het onderzoek van de HAN, door structurele samenwerking, multidisciplinair en multisectoraal, en zijn anderzijds van belang voor de dienstverlening aan derden. Daarnaast verwacht de hogeschool een bijdrage aan duurzaam onderwijs, dat zij als haar taak ziet. missie Het nieuwe lectoraat heeft als missie Het aanleren van een gebruikersgerichte aanpak aan alle technici die opgeleid zijn via de HAN-faculteit Techniek binnen een zorg- en techniekgerelateerde context. Twee lectoren, Tom Vroon en Jarno Nillesen, zullen het dragen. Mr. Tom Vroon (1950) is als bestuurder al vele jaren werkzaam voor de zorg, op dit moment als vice-voorzitter van het College bouw zorginstellingen. En ir. Jarno Nillesen (1965), architect en partner bij Wiegerinck Architecten in Arnhem, heeft bijgedragen aan vele bouwprojecten in de zorg. In hun gezamenlijke intreerede Wie een toren bouwt gaven zij op 12 november 2008 aan waarmee zij zich willen bezighouden. Bouwen en gezondheid Tom Vroon ging vooral in op het institutionele kader van de zorg en de grote veranderingen die zich daarin voordoen. De nieuwe wetgeving heeft het juk van de overheid vervangen door marktwerking en gereguleerde concurrentie. Daardoor ontstaan in de zorg andere verhoudingen die meer risico inhouden voor de zorginstellingen. Vier thema s zijn voor het nieuwe lectoraat van belang: het toegenomen gebruik van zorg, de stijging van de zorgkosten, de snel veranderende trends in gezondheidskenmerken en de beperkte beschikbaarheid van personeel voor de zorg. Enerzijds betekent dit een ambitieus en omvangrijk bouwprogramma, anderzijds een remmende onzekerheid. Dat vraagt om een nieuw, ondernemend opdrachtgeverschap in de zorgbouw. Jarno Nillesen ging op dat thema door met een beschouwing over bouwen en gezondheid. Hij benadrukte het belang van een integrale visie, uitgaande van de gedachte dat gezondheid meer is dan het slikken van pillen en bouwen meer dan het stapelen van stenen. Bouwen is in zijn ogen zowel een structureel als een Foto: rob gieling existentieel fenomeen, een samengaan van wonen en zijn. De ontwerpopgave voor de toekomst is het vinden van flexibele, universele structuren, maar met aandacht voor de menselijke ziel. Hij illustreerde zijn betoog met een aantal voorbeelden en kwam uit bij twee eigen projecten, het in schillen ontworpen Gelre Ziekenhuis (locatie Zutphen) en het winnende prijsvraagontwerp Snoezelthuis. De intreerede is te vinden op de website van het Bouwcollege COlOfON kort Bestek is een uitgave van: College bouw zorginstellingen Postadres: Postbus 3056, 3502 GB Utrecht Bezoekadres: Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht T: F: E: W: Redactie: Han Hoes Vormgeving en druk: twin media bv, Culemborg ISSN: Kort Bestek is zuiver informatief bedoeld en bevat geen bekendmaking van besluiten, al dan niet inhoudende beleidsregels, zoals bedoeld in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht (AWB). Voor dergelijke besluiten verwijzen wij naar onze publicaties in de Staatscourant en het dagblad Trouw. Aan de in Kort Bestek opgenomen berichten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 6

College bouw zorginstellingen

College bouw zorginstellingen College bouw zorginstellingen Het College bouw zorginstellingen, kortweg het Bouwcollege genoemd, houdt zich bezig met de huisvesting van de intramurale gezondheidszorg. Daarbij gaat het om ziekenhuizen,

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg?

Brandveiligheid in de zorg? Brandveiligheid in de zorg? Met regelgeving alleen zijn we er nog niet! Andre Bode College bouw (Bouwcollege) ASPO/BPF 30 mei 2008 Positie Bouwcollege (1) ZBO, vallend onder het ministerie van VWS, (tot

Nadere informatie

College bouw zorginstellingen

College bouw zorginstellingen College bouw zorginstellingen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl College bouw zorginstellingen JAARVERSLAG 2010 Bezoekadres Churchilllaan

Nadere informatie

Positie Bouwcollege (1)

Positie Bouwcollege (1) Brandveiligheid in de zorg? Met regelgeving alleen zijn we er nog niet! Andre Bode (Bouwcollege) ASPO/BPF 30 mei 2008 Positie Bouwcollege (1) ZBO, vallend onder het ministerie van VWS, (tot 1-1-2010) taken

Nadere informatie

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring Hans Wijnbergen CCZ Adviseur Veiligheid Afdeling Advies & Monitoring 1 Doelstelling van de afdeling Advies & Monitoring Ondersteunen van regiodirecteuren op het gebied van naleving van normen die s Heeren

Nadere informatie

Doelstelling verbetertraject gebouwkwaliteit gehandicaptenzorg voor de helft gerealiseerd. huisvesting, hetzij door aan-

Doelstelling verbetertraject gebouwkwaliteit gehandicaptenzorg voor de helft gerealiseerd. huisvesting, hetzij door aan- Nummer 50 Kort Bestek In dit nummer: Gebouwkwaliteit gehandicaptenzorg nog niet overal op orde Veel vergunningaanvragen op de valreep ingediend Bouwcollege stopt met advisering zorginfrastructuur aan NZa

Nadere informatie

Energieke Zorgbouw. 5 oktober 2011. Wijnanda Willemse (Agentschap NL) Stefan van Heumen (TNO)

Energieke Zorgbouw. 5 oktober 2011. Wijnanda Willemse (Agentschap NL) Stefan van Heumen (TNO) Energieke Zorgbouw 5 oktober 2011 Wijnanda Willemse (Agentschap NL) Stefan van Heumen (TNO) Introductie Wijnanda Willemse adviseur NL Energie & Klimaat - Agentschap NL Voorheen SenterNovem Energiebesparing

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 augustus 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 augustus 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl SIGNALERINGSRAPPORT inzake WONEN EN ZORG OP MAAT Uitgebracht

Nadere informatie

Regeling referentiekader basiskwaliteitseisen bestaande voorzieningen voor verslavingszorg

Regeling referentiekader basiskwaliteitseisen bestaande voorzieningen voor verslavingszorg Catergorie Geestelijke gezondheidszorg: verslavingszorg Regeling referentiekader basiskwaliteitseisen bestaande voorzieningen voor verslavingszorg Regeling College bouw ziekenhuisvoorzieningen tot wijziging

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Welkom. Vitalis Woonzorg Groep heet u welkom op Landgoed De Klokkenberg

Welkom. Vitalis Woonzorg Groep heet u welkom op Landgoed De Klokkenberg Welkom Vitalis Woonzorg Groep heet u welkom op Landgoed De Klokkenberg Landgoed de Klokkenberg omvang 41 ha. Voormalig sanatorium en medisch centrum. 1954 sanatorium/klooster. Vervolgens thorax- en hartcentrum,

Nadere informatie

Werken met de Brandveiligheidsmatrix. Centrum Zorg en Bouw

Werken met de Brandveiligheidsmatrix. Centrum Zorg en Bouw Werken met de Brandveiligheidsmatrix Centrum Zorg en Bouw Schiphol-Oost, 26 oktober 2005 11 doden, 15 gewonden Als de brandveiligheid de juiste aandacht had gekregen Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/16502

Raadsvoorstel 2005/16502 Raadsvoorstel 2005/16502 Plan van aanpak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water/ H. Tuning Steller J. Sinke Collegevergadering 21 juni 2005 Raadsvergadering

Nadere informatie

Kort Bestek. Zonder vernieuwing geen toekomst. Nummer 46

Kort Bestek. Zonder vernieuwing geen toekomst. Nummer 46 Nummer 46 In dit nummer: Geslaagde Bouwdag ouderenzorg Nieuw onderzoek gebouwkwaliteit gehandicaptenzorg Jaarverslag 2007 vastgesteld Circulaires eigendomsverhoudingen ingetrokken Kort Bestek April 2008

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EA DEN HAAG Datum 17 januari 2005

Nadere informatie

ciz (Centrum Indicatiestelling Zorg) Centraal Informatiepunt awbz-zorg (lokaal tarief)

ciz (Centrum Indicatiestelling Zorg) Centraal Informatiepunt awbz-zorg (lokaal tarief) Over de auteur Dr. Joost Naafs is directeur van ViaZorg: een organisatie werkzaam voor de Zeeuwse zorg- en welzijnsinstellingen, op de terreinen Personeel, Arbeid en Organisatie. Hij heeft gedurende een

Nadere informatie

A.J. Gerritsen 25 september 2014

A.J. Gerritsen 25 september 2014 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 25 september 2014 Datum voorstel 15 juli 2014 Agendapunt Onderwerp Publicatie van gemeentelijke kennisgevingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Sterk in maatwerk Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig BOCAS Brandweer Amsterdam-Amstelland 2 Jaarlijks trainen honderden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners bij BOCAS. Het opleidingscentrum

Nadere informatie

Toepassingen van BKA in de gezondheidszorg. H.J.Nicolaas College bouw zorginstellingen

Toepassingen van BKA in de gezondheidszorg. H.J.Nicolaas College bouw zorginstellingen Toepassingen van BKA in de gezondheidszorg H.J.Nicolaas College bouw zorginstellingen Inhoud De gezondheidszorg in Nederland Ontwikkelingen Financiering Verleden, heden en toekomst Mogelijkheden BKA Voor-

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Bewegen in en rond woonzorginstellingen - een goed voorbeeld uit de praktijk -

Bewegen in en rond woonzorginstellingen - een goed voorbeeld uit de praktijk - Bewegen in en rond woonzorginstellingen - een goed voorbeeld uit de praktijk - Ouderen in woonzorginstellingen bewegen te weinig, driekwart van de bewoners is inactief blijkt uit onderzoek. Maar er zijn

Nadere informatie

Aan de fractie van Nijmegen Nu Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen. 14 november Geachte fractie,

Aan de fractie van Nijmegen Nu Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen. 14 november Geachte fractie, Aan de fractie van Nijmegen Nu Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Aan bestuur en directie van de bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) aangesloten stichtingen en verenigingen

Aan bestuur en directie van de bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) aangesloten stichtingen en verenigingen Aan bestuur en directie van de bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) aangesloten stichtingen en verenigingen Datum 14 juni 2006 Ons Kenmerk B140606PVE1458 Onderwerp wijziging wet toelating

Nadere informatie

Brandveiligheid in de ggz Verslag van een bestuurlijke bijeenkomst

Brandveiligheid in de ggz Verslag van een bestuurlijke bijeenkomst Brandveiligheid in de ggz Verslag van een bestuurlijke bijeenkomst 25 mei 2012 Brandveiligheid Contactpersoon: kdponti@ggznederland.nl 2 Bestuurlijke conferentie over brandveiligheid in de ggz GGZ Nederland

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray

Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray Plan van aanpak onderzoek naar de gevolgen van de Wet Markt en Overheid op de economische activiteiten van de gemeente Venray Henk Mijnster, Adviseur AO/IC gemeente Venray versie 2 Pagina 2 van 8 Inhoud

Nadere informatie

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief drs. ing. Bert Krikke Conferentie Scheiden van Wonen en Zorg in een vergrijzende samenleving Delft, 12 juni 2012 Introductie Strategie, advies,

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Uitvoeringsregeling innovatieve projecten sociaal domein: Samen voor elkaar 2013 Portefeuille J. van der Hoek/ J. Nieuwenburg Auteur Mevr. ME van der Mede Telefoon 0235115045

Nadere informatie

Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni

Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni Skyline Carnisse Antoinette van Rinsum Daphne Doorduijn Subsidie van ZonMw tot 2013 Wat wil het programma bereiken? De overstijgende programmatische doelen van het landelijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Ziekenhuisgebouwen staan er goed bij

Ziekenhuisgebouwen staan er goed bij Nummer 37 In dit nummer: Kwaliteit ziekenhuisgebouwen goed NHC goed instrument om kapitaallasten te compenseren Publieksprijs LOC en Bouwcollege: Beste wonen en zorg voor ouderen Bouwcollege publiceert

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur.

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 29 september 2017 Ons kenmerk TIP/U201700697 Lbr: 17/054 Telefoon (070) 373 8421 Bijlage(n) - Onderwerp Regeling zorginfrastructuur Samenvatting De

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: 1 januari 2009 t/m 31 december 2011

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: 1 januari 2009 t/m 31 december 2011 BELEIDSREGEL Beleidsregel Overgangsregime kapitaallastenvergoeding () 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw),

Nadere informatie

Hoe gaan zorginstellingen om met het energievraagstuk?

Hoe gaan zorginstellingen om met het energievraagstuk? Hoe gaan zorginstellingen om met het energievraagstuk? Conclusies nav onderzoek in Opdracht van agentschap NL Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dit rapport is bestemd voor de organisatie

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen Rapportage Cliëntenraden en Extra bijdragen AWBZ-instellingen LOC Zeggenschap in zorg 20 januari 2011 1 Inleiding Aanleiding Bij LOC Zeggenschap in zorg zijn 2.200 cliëntenraden aangesloten. Voor cliëntenraden

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl VERBETERING PRIVACY IN VERPLEEGHUIZEN Signaleringsrapport

Nadere informatie

KLACHTENRAPPORTAGE 2013

KLACHTENRAPPORTAGE 2013 KLACHTENRAPPORTAGE 2013 Inleiding Elk jaar stelt de gemeente een rapportage op over klachten. De rapportage over 2013 heeft een bijzonder karakter. In september 2014 heeft de gemeentelijke Rekenkamer een

Nadere informatie

Veiligheidin Beweging. Instituut voor Veiligheid en Zelfredzaamheid 2-7-2014 1

Veiligheidin Beweging. Instituut voor Veiligheid en Zelfredzaamheid 2-7-2014 1 Veiligheidin Beweging Instituut voor Veiligheid en Zelfredzaamheid 2-7-2014 1 Ing. Peter Schut CPP Voorstellen (1) HTS Bouwkunde Afgestudeerd Bouwbesluit en brandveiligheid Opgeleid brandweer officer Huidige

Nadere informatie

Wet toelating zorginstellingen

Wet toelating zorginstellingen Wet toelating zorginstellingen Wet toelating zorginstellingen Tweede, herziene druk Mr. dr. J.J.M Linders Gezondheidswetgeving in de praktijk Redactie: Mr. R.N. van Donk Mr. dr. H.E.G.M. Hermans Mr. dr.

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Als facilitair manager bent u verantwoordelijk voor de huisvesting. Daarmee ook voor het energiegebruik van de huisvesting. In deze

Nadere informatie

De Gezonde Wijk. Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009

De Gezonde Wijk. Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009 De Gezonde Wijk Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009 De Gezonde Wijk, thema van de toekomst AT Osborne organiseert op 29 oktober 2009 het symposium:

Nadere informatie

Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed

Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed Inhoud 1. Maak van uw gemeente een Energieke Regio... 2 2. De start... 3 3. Het vervolg... 4 4. Aanbod... 5 1 1. Maak van uw gemeente een Energieke

Nadere informatie

Bouw aan geluk in grote hoeveelheden

Bouw aan geluk in grote hoeveelheden Bouw aan geluk in grote hoeveelheden Een serie slimme oplossingen voor duurzaam en voordelig bouwen Slim bouwen aan duurzaam geluk De toekomst verandert dagelijks. Helemaal in de bouwbranche waar iedereen

Nadere informatie

Nvia. I. Aanvraag en procedure. Nederlandse Mededingingsautoriteit B ES LU IT

Nvia. I. Aanvraag en procedure. Nederlandse Mededingingsautoriteit B ES LU IT Nederlandse Mededingingsautoriteit Nvia B ES LU IT Nummer 102531_3/12 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van de voorschriften die verbonden zijn aan de vergunning I. Aanvraag en procedure 1. Bij besluit

Nadere informatie

Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009

Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009 De Gezonde Wijk J.F. Kennedylaan 100 3741 EH Baarn Postbus 168 3740 AD Baarn T 31 (0)35 543 43 43 F 31 (0)35 543 43 44 E info@atosborne.nl Kijk op onze website voor meer informatie: www.atosborne.nl Samenspel

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 BOUWMAATSTAF inzake BEREKENINGSMETHODE INBRENGVERPLICHTING WET ZIEKENHUISVOORZIENINGEN Gelet op artikel

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Verslag consultatie Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen

Verslag consultatie Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen Verslag consultatie Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen Landelijke werkdag Zorgpact en Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen 2 december 2015, De Fabrique, Utrecht Monique Stavenuiter

Nadere informatie

logoocw Instellingsbesluit Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon BOA/2005/37330 van 1 september 2005

logoocw Instellingsbesluit Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon BOA/2005/37330 van 1 september 2005 logoocw Instellingsbesluit Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon BOA/2005/37330 van 1 september 2005 Overwegende: - dat er te weinig sprake is van gedeelde kennis over geschiedenis, cultuur en samenleving,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

Jaarverslag personeelsvereniging De Specie 2009

Jaarverslag personeelsvereniging De Specie 2009 Jaarverslag personeelsvereniging De Specie 2009 Inleiding Personeelsvereniging De Specie is in 2003 ontstaan uit de personeelscommissie van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen (Bouwcollege), een commissie

Nadere informatie

Automatisch het DEN-nieuws in uw mailbox? Inschrijving voor de elektronische nieuwsbrief via: den@den.nl onder vermelding van verzoek DEN-brief.

Automatisch het DEN-nieuws in uw mailbox? Inschrijving voor de elektronische nieuwsbrief via: den@den.nl onder vermelding van verzoek DEN-brief. Inhoudsopgave Kwaliteitszorg IVA / ETIN Rapport Omwille van de kwaliteit van het digitale erfgoed Taskforce Archieven en Musea DEN-beleidsplan 2006-2008 Jaarlijkse DEN Conferentie op 9 en 10 november 2005

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl REFERENTIEKADER ten behoeve van bestaande voorzieningen voor

Nadere informatie

Programma van Eisen Frisse Scholen april 2012

Programma van Eisen Frisse Scholen april 2012 Programma van Eisen Frisse Scholen april 2012 Voor u ligt het Programma van Eisen Frisse Scholen. Dit Programma van Eisen dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuw- en verbouw van scholen (schoolbesturen

Nadere informatie

BRANCHEORGANISATIES ZORG (BOZ) MET ONDERSTEUNING VAN

BRANCHEORGANISATIES ZORG (BOZ) MET ONDERSTEUNING VAN MIRIAM KOP Programmamanager BRANCHEORGANISATIES ZORG (BOZ) EN MET ONDERSTEUNING VAN 1. Weet u wat risicogestuurde brandveiligheid is? 1. Kunt u dat uitleggen aan een ander? 2. Bespreek 3 kenmerken met

Nadere informatie

Publicatieboek Lectoraat ZorgGericht Bouwen

Publicatieboek Lectoraat ZorgGericht Bouwen Nederland beschikt over 350 serviceflats, met opgeteld circa 40.000 appartementen5). Ooit vormden ze een breed gewaardeerd alternatief voor wonen in een verzorgingshuis. Op dit ogenblik worden nogal wat

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Marijnissen (SP) over de problemen bij Haagse Wijk- en Woonzorg (2017Z11100).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Marijnissen (SP) over de problemen bij Haagse Wijk- en Woonzorg (2017Z11100). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

U bent hier om kennis op te doen en met elkaar te delen. Graag. geef ik de aftrap met een praktijkvoorbeeld.

U bent hier om kennis op te doen en met elkaar te delen. Graag. geef ik de aftrap met een praktijkvoorbeeld. Toespraak van Peter Peerdeman, adviseur Sociale Veiligheid en landelijk projectleider Veiligezorg, op het Veiligezorg Symposium Een agressie-incident en dan? 20 september 2010, Driebergen Geachte aanwezigen,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

Volksgezondheid beroepsgroepen, behalve artsen, De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid is een Artikel 1. Algemeen onafhankelijke

Volksgezondheid beroepsgroepen, behalve artsen, De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid is een Artikel 1. Algemeen onafhankelijke Commissie Buitenslands Ministerie van, Welzijn en Sport Reglement algemene kennis en vaardig hedentoets voor alle BIG- beroepsgroepen, behalve artsen, 2500 BC Den Haag tandartsen en verpleegkundigen Kenmerk

Nadere informatie

Brand Meester! En dan? HRO Conferentie, 21 januari 2016

Brand Meester! En dan? HRO Conferentie, 21 januari 2016 Brand Meester! En dan? HRO Conferentie, 21 januari 2016 Een introductiefilmpje Even voorstellen Anneliek van Maarseveen Hogere Veiligheidskundige (RVK) bij Carante Groep Adviseer 12 aangesloten stichtingen

Nadere informatie

Handreiking kengetallen Benchmark zorgvastgoed Bouwkostennota 2014

Handreiking kengetallen Benchmark zorgvastgoed Bouwkostennota 2014 Handreiking kengetallen Benchmark zorgvastgoed Bouwkostennota 2014 inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 Inleiding Recente beleidsontwikkelingen zorg in relatie tot vastgoed 2.1 cure: Ziekenhuizen 2.2 care: AWBZ

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 Bedrijfsprofiel assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 De missie van Luyten Adviesgroep Een missie is het doel van de organisatie en

Nadere informatie

Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO

Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO Op woensdag was er in het gemeentehuis een informatiemiddag van de WMO raad Soest. Het thema was deze keer Omzien naar elkaar. Op de middag

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de aanpak van pgb-fraude (persoonsgebonden budget) (2013Z07932).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de aanpak van pgb-fraude (persoonsgebonden budget) (2013Z07932). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl EVALUATIE VKP-REGELING VERZORGINGSHUIZEN Uitgebracht aan

Nadere informatie

met het participatiebudget

met het participatiebudget met het participatiebudget meer maatwerk bieden Nieuwsbrief 4, participatiebudget, bijeenkomst Utrecht. Makkelijker gezegd dan gedaan Het participatiebudget brengt de verschillende budgetten voor reïntegratie,

Nadere informatie

de contractwaarde van intramuraal zorgvastgoed van corporaties in beeld gebracht

de contractwaarde van intramuraal zorgvastgoed van corporaties in beeld gebracht BIJLAGE I BIJ 10D0028443 Juli 2010 de contractwaarde van intramuraal zorgvastgoed van corporaties in beeld gebracht Berekeningen ter bepaling van het boekwaardeprobleem van corporaties Samenstelling Aedes

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de Gideonsbende voor de verpleeghuiszorg (2016Z17327).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de Gideonsbende voor de verpleeghuiszorg (2016Z17327). > Retouradres Postbus 0350 500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Frisse Scholen Toets. Hulpmiddel voor schoolbestuur en gemeente. >> Als het gaat om energie en klimaat

Frisse Scholen Toets. Hulpmiddel voor schoolbestuur en gemeente. >> Als het gaat om energie en klimaat Frisse Scholen Toets Hulpmiddel voor schoolbestuur en gemeente >> Als het gaat om energie en klimaat Het opstellen van een goed Programma van Eisen (PvE) voor de bouw of renovatie van een Frisse School

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp GEMEENTE 3* LEUNINGEN Aan de gemeenteraad van Beuningen Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 27 FEB 2015 UI15.00885 Sarah Albers 14 024 Proces WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Geachte leden

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek van E. van Bunningen BSc (Het volledige Engelstalige onderzoeksrapport kunt downloaden via deze link)

Afstudeeronderzoek van E. van Bunningen BSc (Het volledige Engelstalige onderzoeksrapport kunt downloaden via deze link) CONCENTRATIE VAN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN IN GEMEENTELIJK VASTGOED NAAR AANLEIDING VAN DEMOGRAFISCHE TRANSITIE Een casestudie in landelijke gemeenten in Noord-Brabant, Nederland Afstudeeronderzoek van

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: aanwijzing economische activiteiten Wet markt en overheid

Collegevoorstel. Zaaknummer: aanwijzing economische activiteiten Wet markt en overheid Zaaknummer: 00383503 : aanwijzing economische activiteiten Wet markt en overheid Collegevoorstel Feitelijke informatie Op 1 juli 2014 moet de gemeente voldoen aan de Wet markt en overheid. Deze wet is

Nadere informatie

Integrale brandveiligheid o Integraal: voltallig, geheel => allesomvattend o Allesomvattende brandveiligheid BIO: bouwkundig, installatietechnisch, or

Integrale brandveiligheid o Integraal: voltallig, geheel => allesomvattend o Allesomvattende brandveiligheid BIO: bouwkundig, installatietechnisch, or Integrale brandveiligheid vanuit een risicogerichte benadering Rudolf van Mierlo Efectis Nederland www.efectis.nl 1 Inhoud o Integrale brandveiligheid o o Ervaringen o De toekomst o Stellingen www.efectis.nl

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 even voorstellen Experts Jeroen Freijser MBA (manager Facility Management KPN) Anneke de Graaf

Nadere informatie

Handreiking borging brandveiligheid unitbouw

Handreiking borging brandveiligheid unitbouw Handreiking borging brandveiligheid unitbouw PM foto: unitbouw met gevelbekleding Aanleiding en achtergrond Unitbouw die vooral voor tijdelijke bouw wordt toegepast - kan, net als andere bouwmethoden,

Nadere informatie

Inspectierapport Het Kinderhuisje (KDV) Oost-Breukelderweg 1 a 6721PG Bennekom Registratienummer

Inspectierapport Het Kinderhuisje (KDV) Oost-Breukelderweg 1 a 6721PG Bennekom Registratienummer Inspectierapport Het Kinderhuisje (KDV) Oost-Breukelderweg 1 a 6721PG Bennekom Registratienummer 214537031 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Ede

Nadere informatie

Peilstation Intensief Melden

Peilstation Intensief Melden Peilstation Intensief Melden Nederlands Centrum voor Beroepsziekten AMC Presentatie casus beroepsziekte en Capita Selecta 5 e PIM workshop, najaar 2013 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, AMC/Coronel

Nadere informatie

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen uw kenmerk

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012 Nr 4, oktober 2012 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012 Inhoud Voorwoord Convenant Ambulant fpt tussen GGZ Nederland en 3RO Festival Forensische Zorg Inkoop 2013 Voorwoord In deze editie van

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Datum: 16 december 2010 Ir. Jan Gerard Hoendervanger Docent-onderzoeker Lectoraat Vastgoed Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie