Bouwcollege en Centrum Zorg en Bouw: hoe verder na 1 januari 2009? Tom Vroon blijven het komend jaar. actief voor het Bouwcollege, dat ook

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwcollege en Centrum Zorg en Bouw: hoe verder na 1 januari 2009? Tom Vroon blijven het komend jaar. actief voor het Bouwcollege, dat ook"

Transcriptie

1 Nummer 51 Kort Bestek In dit nummer: Afscheid en begin Brandveiligheid in de zorg Professioneel opdrachtgeverschap Nieuw lectoraat zorggericht bouwen december 2008 Bestuur en medewerkers van het Bouwcollege wensen u een gezond en voorspoedig 2009 Bouwcollege en Centrum Zorg en Bouw: hoe verder na 1 januari 2009? Op 1 januari aanstaande is de vergunningplicht voor bouwen in de zorg verleden tijd. De belangrijkste praktische consequenties daarvan voor de klanten van het Bouwcollege worden hieronder kort samengevat. Bouwcollege het archief, het uitvoeren van de afvloeiingsregelingen voor het personeel en Het Bouwcollege blijft actief tot 1 januari 2010 en zal tot die tijd in ieder geval arbeidsbemiddeling. nog de eindafrekeningen en eventuele Voorzitter Rob Scheerder en vice-voorzitter Tom Vroon blijven het komend jaar bezwaarschriften afhandelen. De overige bestuurlijke activiteiten, zoals het beantwoorden van adviesaanvragen en afgeven gehuisvest blijft aan de Churchilllaan 11, actief voor het Bouwcollege, dat ook van vergunningen, vervallen. Zorginstellingen die gaan bouwen of huren hoeven op het gebruikelijke nummer e etage, en telefonisch bereikbaar is dus geen toelating met bouw of vergunning meer aan te vragen. Wel moeten Via Kort Bestek zult u het komend jaar zij zich - indien zij zorg willen leveren nog op de hoogte worden gehouden van volgens de Zorgverzekeringswet of AWBZ - de activiteiten van het Bouwcollege. wenden tot het CIBG (www.cibg.nl) voor het verkrijgen van een toelating op grond Centrum Zorg en Bouw van de WTZi. Ongeveer de helft van de Bouwcollegemedewerkers treedt per 1 januari 2009 Verder zal het Bouwcollege de komende tijd bezig zijn met de afbouw van de in dienst van TNO en gaat werken voor organisatie, waaronder begrepen het de businessunit Centrum Zorg en Bouw opschonen en toegankelijk opslaan van (Engelse naam: Dutch Centre for Health Assets). Marinus Verweij, thans nog lid van het collegebestuur, is directeur van het nieuwe centrum. De komende anderhalf jaar blijft het Centrum Zorg en Bouw gehuisvest op de Churchilllaan 11, 9 e etage, en is het bereikbaar via telefoonnummer Met subsidie van het ministerie van VWS gaat het Centrum zich bezighouden met het verder ontwikkelen en ontsluiten van kennis op het snijvlak van zorg en bouw en het bevorderen van innovatie op dit terrein. Verder blijft het Centrum doorgaan met het uitvoeren van monitoringonderzoeken naar de gebouwkwaliteit in de zorg; de uitkomsten daarvan worden gerapporteerd aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die aan de hand van de (nog door het veld op te stellen) veldnormen moet nagaan of sprake is van verantwoorde zorgverlening. Het cursussen- en congressenpakket van het Bouwcollege is per 1 juli jl. al overgegaan naar 1

2 TNO; de activiteiten op dit terrein worden uiteraard voortgezet. Tenslotte levert het Centrum Zorg en Bouw desgewenst advies op maat, bijvoorbeeld voor de vraagontwikkeling in wijken of regio s, het renderend maken van vastgoed of voor een second opinion op bouwplannen. Via de website van het Bouwcollege (www. bouwcollege.nl) kunt u zich, met de link op de homepage in de rechterkolom, abonneren op de elektronische nieuwsbrief van het Centrum Zorg en Bouw. Het is de bedoeling deze elektronische nieuwsbrief maandelijks uit te gaan brengen. Bewustzijn brandveiligheid groeit Na de brand in het cellencomplex op schiphol-oost drie jaar geleden is de rijksoverheid gestart met bewustmakingsprogramma s over brandveiligheid. In opdracht van het ministerie van VWs heeft het Bouwcollege vijf regionale conferenties over brandveiligheid in de zorg georganiseerd. Want daar valt nog wel wat aan te verbeteren. Hieronder een impressie van de bijeenkomst in Arnhem op 19 november. Als de brandveiligheid de juiste aandacht had gekregen. De veelgeciteerde conclusie uit het onderzoeksrapport naar aanleiding van de Schipholbrand zet meteen de toon. Als de deelnemers aan de conferentie de zaal binnenkomen, vertoont het beeldscherm de reconstructie die de Onderzoeksraad voor Veiligheid van deze brand heeft laten maken. 2 Jan van Egmond verricht de aftrap namens het ministerie van VWS. Hij benadrukt de impact die deze brand en het rapport erover gehad hebben door zijn presentatie te verdelen in vóór en na de Schipholbrand. Voor het ministerie is de nasleep van deze brand aanleiding geweest om brandveiligheid bij zorginstellingen nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Het gaat daar immers om mensen die zich zonder hulp van anderen niet in veiligheid kunnen brengen. De website nl is in het leven geroepen en er zijn regionale conferenties georganiseerd. Op 27 januari zal in Utrecht een afrondend landelijk congres over het thema plaatsvinden (zie kader op pagina 4). matrix André Bode van het Bouwcollege ging vooral in op de behoefte aan een integrale benadering van brandveiligheid. De constatering dat maatregelen in diverse domeinen (bouwkundig, installatie-technisch en organisatorisch) vooral in samenhang ontwikkeld moeten worden, heeft de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een brandveiligheidmatrix. Daarmee kunnen instellingen - zo demonstreerde mede-ontwikkelaar Rudolf van Mierlo van Efectis - zien hoe maatregelen in de verschillende domeinen op elkaar inwerken en daarmee een indruk krijgen van het effect van hun ingrepen. Praktijk Dat beleid belangrijk is, zal niemand ontkennen. Maar de praktijk zal altijd beeldbepalend zijn. Dat werd heel duidelijk gemaakt door Anneke Kuijpers, tot 1 juni 2008 clustermanager van verpleeghuis Sancta Maria in Zevenbergen en in die functie direct betrokken bij de brand die dit huis op 11 mei 2008 trof. Zij verhaalde over de inzet waarmee medewerkers, toevallige bezoekers en anderen ervoor hebben kunnen zorgen dat daarbij geen doden zijn gevallen. Specifieke aandacht besteedde Kuijpers aan de bedrijfshulpverlening. Binnen moederorganisatie Circonflex moeten alle gediplomeerde verzorgenden en verpleegkundigen en de medewerkers van de technische dienst een BHV-opleiding volgen, zodat op de locaties eigenlijk altijd een opgeleide BHV er aanwezig is. En die opleidingen en trainingen worden goeddeels op de eigen locaties gegeven, zodat medewerkers de eigen situatie (leren) kennen. Ook heeft elke locatie een uitgewerkt BHV-plan, dat bij de receptie ligt. Kuijpers is er trots op dat dit beleid bij de brand onmiskenbaar resultaat heeft afgeworpen. (vervolg op pagina 4)

3 Afscheid Op 1 januari 2009 is het zover. Dan gaat het TNO Centrum Zorg en Bouw officieel van start. Op die datum nemen we afscheid van een aantal medewerkers die het expertisecentrum zullen gaan bemensen. Ook een lid van het Bouwcollege neemt dan afscheid van ons: Marinus Verweij gaat verder als directeur van het Centrum Zorg en Bouw. Wij, de achterblijvers, wensen hen allemaal heel veel succes toe in hun nieuwe loopbaan. Geleidelijk heeft het centrum vorm en inhoud gekregen. Ook is een belangrijk aantal taken geformuleerd, waaronder die ten behoeve van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het is tevens een goede zaak dat het centrum onderdak heeft gevonden bij een grote en gerespecteerde organisatie als TNO. Dat heeft vele voordelen, waaronder de mogelijkheid om gebruik te maken van de verschillende deskundigheden binnen TNO en van de synergie tussen het centrum en andere onderdelen van TNO op het punt van gezondheid, bouw, veiligheid en techniek. Het Bouwcollege en de overheid hebben om meer redenen voor TNO gekozen. Deze organisatie is gerespecteerd als uitvoerder van allerlei opdrachten voor zowel de publieke als de private sector; precies wat het centrum ook beoogt. Tenslotte was TNO ook een veel beter alternatief dan een stand alone organisatie. Om meerdere redenen: zowel om de kunst van het bestaan als om te voorkomen dat het centrum werd gezien als een soort opvolger van het Bouwcollege. Op dat laatste punt wil ik nog even ingaan. In vele publicaties rond het einde van het bouwregime, wordt over het Centrum Zorg en Bouw gesproken als de opvolger van het Bouwcollege. Dat is absoluut niet het geval. Het centrum heeft een autonome opdracht binnen TNO-verband, heeft geen wettelijke bevoegdheden en is geen zelfstandig bestuursorgaan. Het Bouwcollege blijft, zoals u wellicht weet, nog even bestaan. Zo zal het deze maand nog flink moeten doorwerken om het grote aantal vergunningaanvragen in het kader van de AWBZ af te handelen. Voorts zal het college nog belast zijn met allerlei activiteiten die samenhangen met het vergunningenbeleid uit het verleden. Dat betekent onder meer afrondende besluitvorming rond bouwprojecten, meer- of minderwerk, en problemen die nog moeten worden opgelost in het kader van de vergunning. Daarnaast heeft het college nog een aantal taken die voortvloeien uit (de brieven van de minister en staatsecretaris over) het overgangsregime in de ziekenhuissector en de AWBZ. Voorts zal ook de verdere liquidatie van het Bouwcollege zijn afronding moeten vinden in het jaar En tenslotte, het hoort er allemaal bij, zal het nog verantwoording moeten afleggen over het verslagjaar Uiteindelijk zal het college formeel worden opgeheven. Dat zal dan dienen te geschieden bij wetswijziging. Daarvoor wordt een nieuwe wet gemaakt, die vele zaken rond consument en kwaliteit zal regelen en andere bestaande wetten zal opheffen. De contouren van die wet zijn echter nog niet helemaal uit de verf, laat staan in een formeel wetsvoorstel gegoten. Dus dat wachten wij maar rustig af. Intussen gaan het Centrum Zorg en Bouw en het Bouwcollege ieder hun eigen weg. We wensen het centrum een goede vaart en het college een behouden thuiskomst. Het blad Kort Bestek dat u jaren op de hoogte heeft gehouden van alle ontwikkelingen op het terrein van de bouw en de zorg, zal volgend jaar nog enkele keren verschijnen, voorzover dat door het college nuttig en noodzakelijk wordt geacht. Dat betekent dat u deze columnist nog niet kwijtraakt. Ook hij blijft nog even, tezamen met een aantal andere achterblijvers. Tenslotte rest mij nog één taak: alle andere medewerkers van het college, die of reeds een andere baan hebben of aan het zoeken zijn, wens ik veel succes en een mooie nog resterende toekomst na het leven bij het Bouwcollege. Het ga jullie goed en dank voor jullie bijdragen! Rob Scheerder, voorzitter Bouwcollege 3

4 Landelijk congres Brandveiligheid in de zorg Op 27 januari vindt in Vredenburg Leidsche Rijn te Utrecht een landelijk congres over brandveiligheid in de zorg plaats, georganiseerd door het Centrum Zorg en Bouw. Het is met name bedoeld voor Raden van Toezicht en Raden van Bestuur in de gezondheidszorg, en voor burgemeesters en brandweercommandanten. Het congres sluit aan op de vijf regionale bijeenkomsten die in november 2008 hebben plaatsgevonden. Staatssecretaris Bussemaker van het ministerie van VWS opent het congres. Medewerking wordt ook verleend door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Wonen, Wijken en Integratie: minister Van der Laan zal het congres toespreken. Tom Vroon, vice-voorzitter van het Bouwcollege, demonstreert de brandveiligheidsmatrix. Verder wordt aandacht besteed aan het samenwerkingsverband IbMZ (Incidentbeheersing Management Zorginstellingen). De heer Awad, bestuursvoorzitter van SurplusZorg, zal zijn ervaringen - en vooral zijn maatregelen - naar aanleiding van de ontruiming van Sancta Maria in Zevenbergen met de zaal delen. Dagvoorzitter is Iris van Bennekom, Directeur Langdurige Zorg van VWS,. Het congres wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS en is gratis toegankelijk. Overige cursussen Centrum Zorg en Bouw 11 februari: eendaagse studiereis Herstructurering hoofdlocaties in de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg (Gennep en Venray) 11 maart: Bouwdag verpleging en verzorging Crisis of kansen? Onderbouw uw visie (De Reehorst, Ede) Inschrijven? Ga naar (vervolg van pagina 2) training Om het veiligheidsbewustzijn en de kennis van brandveiligheid te vergroten hebben de brancheorganisaties in de gezondheidszorg het Nederlands Instituut voor Vakbekwaamheid, Educatie & Ontwikkeling (NIVEO) een methode laten ontwikkelen, die niet alleen maatwerk oplevert in opleidingen en trainingen voor bedrijfshulpverlening, maar ook een belangrijke kostenbesparing. De modulair opgebouwde programma s worden uitgevoerd en geoefend in een digitale leeromgeving. NIVEO zorgt ook voor de registratie van behaalde resultaten op individueel niveau. De methode werd geïntroduceerd door Peter Schut (Octaaf Adviesgroep bv). Hierop aansluitend schetste Jan Achterkamp (sprekend namens het Nederlands Instituut BHV), aan de hand van het verloop van een brand, het belang van training en oefening, en wel zo realistisch de eigen werkplek gehouden worden en mogelijk. Immers, met e-learning kan aangepast aan wat men daar tegen kan het theoretisch niveau en de kennis van komen. Ook leidinggevenden moeten aan procedures weliswaar op peil gebracht, de trainingen meedoen ( ze moeten zelf onderhouden en getoetst worden, maar de rook proeven ) en niet alleen op kosten en tijdinzet afgaan. training en oefening in de praktijk ( met beide poten in de klei ) zijn onvervangbaar om medewerkers voor te bereiden Alle presentaties zijn te vinden op de op wat er in een noodsituatie gevraagd website wordt. Oefeningen moeten daarom ook op In memoriam A.J.M. van Dam Op 25 november jl. is de heer A.J.M. van Dam overleden. Van Dam (Nol voor intimi) was van 1972 tot zijn pensionering in 1983 (de eerste) algemeen secretaris van het Bouwcollege, toen nog College voor ziekenhuisvoorzieningen geheten. Daarvoor was hij al sinds 1954 ambtelijk secretaris van de Ziekenhuiscommissie, de voorganger van het college. De heer Van Dam is 89 jaar geworden. 4

5 Studiemiddag De Klokkenberg: goed opdrachtgeverschap cruciaal Nu de kapitaallasten van zorginstellingen direct uit de exploitatie gefinancierd moeten worden, moet ook de exploitatie bij beslissingen over (ge)bouwen worden betrokken. Omdat daarbij veel afhangt van de opzet en inrichting van de gebouwen doet de leiding van zorgorganisaties er goed aan zich vanaf het allereerste begin heel bewust met het bouwproces bezig te houden. studiemiddag De vele facetten van bewust opdrachtgeverschap kwamen op 14 november ter sprake tijdens een door het Bouwcollege georganiseerde studiemiddag op landgoed De Klokkenberg te Breda. Na een algemene introductie van het onderwerp door het Bouwcollege lichtten de diverse partijen die bij de herontwikkeling van De Klokkenberg betrokken zijn hun rol en opvattingen toe. Vanaf 1953 tot begin deze eeuw was in het gebouwencomplex achtereenvolgens een sanatorium en medisch centrum gehuisvest. De Vitalis WoonZorg Groep heeft plannen gemaakt om op het ruim 40 ha. grote landgoed een woonzorgcomplex voor ouderen te ontwikkelen. In overleg met architect en gemeente geschiedt een en ander met respect voor de historische architectuur (het hoofdgebouw is een rijksmonument) en de landschappelijke context (behoud van de ecologische hoofdstructuur van het Markdal). Het geheel zou in 2015 gereed moeten zijn. Alle op deze middag gegeven presentaties zijn te vinden op Cahier De wijze waarop het opdrachtgeverschap in de eerste fasen (initiatief- en definitiefase) van het ontwerptraject wordt ingevuld is - zo bleek uit de verschillende bijdragen - een belangrijke succesfactor voor het verloop van het bouwproces. Bewust opdrachtgeverschap is dan ook de boodschap van het cahier professioneel opdrachtgeverschap, dat het Bouwcollege deze middag gepresenteerd heeft. Dit cahier werd aangeboden aan Janny Rodermond, directeur van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Het biedt zorgorganisaties met bouwambities, aan de hand van een compleet stappenplan en met behulp van checklists en praktijkvoorbeelden, tips voor goed opdrachtgeverschap in de eerste fasen van het bouwproces (zie ook Kort Bestek 50). CO2mfort symposium over binnenmilieu en energiebesparing Acht organisaties bundelen hun krachten voor wie in 2009 wil werken aan een beter binnenmilieu met minder klachten én een lager energieverbruik. Op 21 januari vindt daartoe het symposium CO 2 mfort plaats. Comfort, productiviteit en gezondheid van bewoners en gebruikers van instellingen en kantoren worden steeds belangrijker en de technische mogelijkheden om deze te beïnvloeden worden steeds groter. Beleid op dit gebied wordt dan ook steeds vaker onderdeel van de taken van de facility manager. Daarnaast is energiebesparing in veel organisaties een van de doelstellingen. Veel facility managers ervaren het gelijktijdig realiseren van een goed binnenklimaat en het verlagen van het energieverbruik echter als een lastige opgave. Met de nieuwste theoretische en praktische kennis over verlichting, verwarming, koeling, isolatie en ventilatie, en de invloed die deze hebben op prestaties van medewerkers en comfortbeleving van bewoners, is het veelal mogelijk om een binnenklimaat te realiseren waarin mensen optimaal kunnen werken en leven zonder dat dit leidt tot een hogere energierekening. symposium Acht organisaties, waaronder het Bouwcollege, hebben hun specifieke kennis en ervaring op dit gebied gebundeld. Tijdens het symposium CO 2 mfort delen zij in lezingen en workshops hun ideeën en visies met specialisten. Zowel de theorie als de praktijk komen aan bod. Het symposium is bedoeld voor facility- en locatiemanagers en adviseurs in de kantoorsector of de verpleging en verzorging. Het vindt plaats op 21 januari 2009 in het congrescentrum van CORPUS in Oegstgeest en is desgewenst inclusief de corpus experience, een rondleiding door het menselijk lichaam. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie zie de website 5

6 Nieuw lectoraat zorggericht bouwen in Arnhem Het lectoraat zorggericht bouwen wil jonge mensen - en in het bijzonder HAN-studenten - toerusten voor een nieuwe vorm van opdrachtgeverschap in de zorg, gericht op de buitenwereld en met als diepste motief de kwetsbare mens. Aldus tom Vroon aan het slot van een drukbezochte bijeenkomst ter gelegenheid van de installatie van Jarno Nillesen en hemzelf als lectoren zorggericht bouwen aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Foto: rob gieling De Nederlandse hogescholen manifesteren zich naast hun traditionele opleidingstaken steeds meer als onderzoeksinstituut en kenniscentrum. Bij de HAN hebben lectoraten hierbij een belangrijke functie. Dat zei bestuurslid Kristel Baele in haar introductie van het lectoraat zorggericht bouwen dat de Faculteit Techniek in 2008 heeft ingesteld. De lectoraten moeten enerzijds focus brengen in het onderzoek van de HAN, door structurele samenwerking, multidisciplinair en multisectoraal, en zijn anderzijds van belang voor de dienstverlening aan derden. Daarnaast verwacht de hogeschool een bijdrage aan duurzaam onderwijs, dat zij als haar taak ziet. missie Het nieuwe lectoraat heeft als missie Het aanleren van een gebruikersgerichte aanpak aan alle technici die opgeleid zijn via de HAN-faculteit Techniek binnen een zorg- en techniekgerelateerde context. Twee lectoren, Tom Vroon en Jarno Nillesen, zullen het dragen. Mr. Tom Vroon (1950) is als bestuurder al vele jaren werkzaam voor de zorg, op dit moment als vice-voorzitter van het College bouw zorginstellingen. En ir. Jarno Nillesen (1965), architect en partner bij Wiegerinck Architecten in Arnhem, heeft bijgedragen aan vele bouwprojecten in de zorg. In hun gezamenlijke intreerede Wie een toren bouwt gaven zij op 12 november 2008 aan waarmee zij zich willen bezighouden. Bouwen en gezondheid Tom Vroon ging vooral in op het institutionele kader van de zorg en de grote veranderingen die zich daarin voordoen. De nieuwe wetgeving heeft het juk van de overheid vervangen door marktwerking en gereguleerde concurrentie. Daardoor ontstaan in de zorg andere verhoudingen die meer risico inhouden voor de zorginstellingen. Vier thema s zijn voor het nieuwe lectoraat van belang: het toegenomen gebruik van zorg, de stijging van de zorgkosten, de snel veranderende trends in gezondheidskenmerken en de beperkte beschikbaarheid van personeel voor de zorg. Enerzijds betekent dit een ambitieus en omvangrijk bouwprogramma, anderzijds een remmende onzekerheid. Dat vraagt om een nieuw, ondernemend opdrachtgeverschap in de zorgbouw. Jarno Nillesen ging op dat thema door met een beschouwing over bouwen en gezondheid. Hij benadrukte het belang van een integrale visie, uitgaande van de gedachte dat gezondheid meer is dan het slikken van pillen en bouwen meer dan het stapelen van stenen. Bouwen is in zijn ogen zowel een structureel als een Foto: rob gieling existentieel fenomeen, een samengaan van wonen en zijn. De ontwerpopgave voor de toekomst is het vinden van flexibele, universele structuren, maar met aandacht voor de menselijke ziel. Hij illustreerde zijn betoog met een aantal voorbeelden en kwam uit bij twee eigen projecten, het in schillen ontworpen Gelre Ziekenhuis (locatie Zutphen) en het winnende prijsvraagontwerp Snoezelthuis. De intreerede is te vinden op de website van het Bouwcollege COlOfON kort Bestek is een uitgave van: College bouw zorginstellingen Postadres: Postbus 3056, 3502 GB Utrecht Bezoekadres: Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht T: F: E: W: Redactie: Han Hoes Vormgeving en druk: twin media bv, Culemborg ISSN: Kort Bestek is zuiver informatief bedoeld en bevat geen bekendmaking van besluiten, al dan niet inhoudende beleidsregels, zoals bedoeld in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht (AWB). Voor dergelijke besluiten verwijzen wij naar onze publicaties in de Staatscourant en het dagblad Trouw. Aan de in Kort Bestek opgenomen berichten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 6

JAARVERSLAG 2007 COLLEGE BOUW ZORGINSTELLINGEN. College bouw zorginstellingen. aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

JAARVERSLAG 2007 COLLEGE BOUW ZORGINSTELLINGEN. College bouw zorginstellingen. aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport College bouw zorginstellingen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl JAARVERSLAG 2007 COLLEGE BOUW ZORGINSTELLINGEN Uitgebracht aan de

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg Colofon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2009 Teksten interviews: Martin van Rooij, Van Rooij Communicatie Overige teksten:

Nadere informatie

concepten. Ik geef enkele voorbeelden, zegt De tussen acute en geplande zorg, nieuwe indelingen van ziektegroepen en de zorg buiten de muren, lei-

concepten. Ik geef enkele voorbeelden, zegt De tussen acute en geplande zorg, nieuwe indelingen van ziektegroepen en de zorg buiten de muren, lei- Nummer 11 Jubileumcongres over nieuwe concepten in de zorgbouw Nieuwsbrief uitgave mei 2002 Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen bestaat 30 jaar en dat is aanleiding voor een feestje: op 10 oktober

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

REGIOPLAN GOEDLEVEN.NL 2013-2022 VAN DENKEN NAAR DOEN!

REGIOPLAN GOEDLEVEN.NL 2013-2022 VAN DENKEN NAAR DOEN! REGIOPLAN GOEDLEVEN.NL 2013-2022 VAN DENKEN NAAR DOEN! COLOFON DIT REGIOPLAN GOEDLEVEN.NL IS OPGESTELD EN UITGEGEVEN DOOR DE BETROKKEN BESTUURDERS, HUN PROFESSIONALS EN OVERIGE MEDEWERKERS, WERKZAAM VOOR

Nadere informatie

het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2

het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2 pagina 6 pagina pagina 12 fwg contactdagen - een verslag spp praktisch ingestoken leuk! weerstand het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2 winter 2012 voorwoord colofon Wetenswaardig

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie

BRANDpreventie 23 mei 2012

BRANDpreventie 23 mei 2012 BRANDpreventie 23 mei 2012 Zorg voor brandveiligheid pagina 3 Mens is zwakste schakel pagina 7 Rondetafelgesprek pagina 8 en 9 ADVIESBUREAU EDENS Brandveiligheidsadvies Ontrokingssystemen Ontruimingsplannen

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 9 nummer 5 oktober 2011 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing De DigiNotar-crisis Thema: Leren en evalueren van Moerdijk Stedelijke rellen: kan het ook in Nederland gebeuren? Naar

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Bijlage: standpunt ten aanzien van de aanbevelingen

Bijlage: standpunt ten aanzien van de aanbevelingen Bijlage: standpunt ten aanzien van de aanbevelingen De aanbevelingen van de inspecties nemen wij zonder uitzondering over. Wel kiezen wij bij een paar aanbevelingen voor een iets andere uitwerking in de

Nadere informatie

Geachte griffie, Hartelijk dank. Vriendelijke groet,

Geachte griffie, Hartelijk dank. Vriendelijke groet, Geachte griffie, Bijgaand treft u het jaarverslag GGD IJsselland 2014 aan. Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit jaarverslag te verspreiden onder uw raadsleden. Hartelijk dank. Vriendelijke groet, Astrid

Nadere informatie

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Vastgoed en zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over strategisch vastgoedbeleid in de zorg, investeren in zorgvastgoed

Nadere informatie

01/43. Regie op veiligheid effectief? Een gezamenlijk congres van CCV en SMVP

01/43. Regie op veiligheid effectief? Een gezamenlijk congres van CCV en SMVP 01/43 Regie op Een wet op de regie moet zich in de praktijk bewijzen. veiligheid effectief? Een gezamenlijk congres van CCV en SMVP Regie op veiligheid effectief? 6 40 80 78 84 Via SMS2stage konden de

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006 Gemeenschapshuis onder de loep In dit NieuwsHeft: WMO 't Heft komt naar u toe! 3 Bestuursleden Cor van Zutphen (links) en Chris van Helvoirt van Stichting Dorpshuis De

Nadere informatie

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders.

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt met ingang van 2015 of mensen recht hebben op zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Het CIZ doet dit in

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Gemeente Bergen NH Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Wet Werken Naar Vermogen, AWBZ, Jeugdzorg Inleiding Aanleiding De gemeente Bergen staat aan de vooravond van een grote

Nadere informatie

ADEF Activiteitenplan 2013-2014

ADEF Activiteitenplan 2013-2014 ADEF Activiteitenplan 2013-2014 1 ADEF Activiteitenplan 2013-2014 2 Voorwoord 3 De negen thema s van het activiteitenplan 2013-2014 van ADEF 5 Thema 1 Passend onderwijs 7 Thema 2 Studierendement 10 Thema

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Voor de nieuwe generatie bewoners houden we rekening met wensen op het gebied van telefoon en internet GGZ NML

Voor de nieuwe generatie bewoners houden we rekening met wensen op het gebied van telefoon en internet GGZ NML Mentaal M A G A Z I N E VA N G G Z N O O R D - E N M I D D E N - L I M B U R G Jaargang 2 Nummer 10 november 2006 Voor de nieuwe generatie bewoners houden we rekening met wensen op het gebied van telefoon

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie