Ðóêîâîäñòâî ïî ýêïóàòàöèè

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ðóêîâîäñòâî ïî ýêïóàòàöèè"

Transcriptie

1 Ðóêîâîäñòâî ïî ýêïóàòàöèè ÑÒÈÐÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ CIS DEES ÐÓÑÑÊÈÉ, 1 Deutsch, 13 NLES Nederlands, 25 AVTF 129 Ñîäåðæàíèå Óñòàíîâêà, 2-3 Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå, 2 Ïîäêëþ åíèå ê âîäîïðîâîäíîé è ýëåêòðè åñêîé ñåòè, 2-3 Ïðîáíûé öèêë ñòèðêè, 3 Òåõíè åñêèå õàðàêòåðèñòèêè, 3 Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû, 4-5 Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ, 4 Êàê îòêðûòü è çàêðûòü áàðàáàí, 5 Èíäèêàòîðû, 5 Çàïóñê ìàøèíû. Ïðîãðàììû, 6 Êðàòêèå èíñòðóêöèè: Ïîðÿäîê çàïóñêà ïðîãðàììû, 6 Òàáëèöà ïðîãðàìì, 6 Ïåðñîíàëèçàöèÿ ñòèðêè, 7 Âûáîð òåìïåðàòóðû, 7 Âûáîð ñêîðîñòè îòæèìà, 7 Ôóíêöèè, 7 Ìîþùèå ñðåäñòâà è áåëüå, 8 Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ, 8 Öèêë îòáåëèâàíèÿ, 8 Ïîäãîòîâêà áåëüÿ, 8 Îñîáåííîñòè ñòèðêè îòäåëüíûõ èçäåëèé, 8 Woolmark Platinum Care, 8 Ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè, 9 Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè, 9 Óòèëèçàöèÿ, 9 Ýêîíîìèÿ è îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû, 9 Îáñëóæèâàíèå è óõîä, 10 Îòêëþ åíèå âîäû è ýëåêòðè åñòâà, 10 Óõîä çà ñòèðàëüíîé ìàøèíîé, 10 Óõîä çà äâåðöåé ìàøèíû è áàðàáàíîì, 10 Êàê èñòèòü ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ, 10 èñòêà íàñîñà, 10 Ïðîâåðêà çàëèâíîãî øëàíãà, 10 Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé, 11 Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, 12 CIS 1

2 Óñòàíîâêà CIS! Ñîõðàíèòå äàííîå ðóêîâîäñòâî. Îíî äîëæíî áûòü â êîìïëåêòå ñî ñòèðàëüíîé ìàøèíîé â ñëó àå ïðîäàæè, ïåðåäà è îáîðóäîâàíèÿ èëè ïðè ïåðååçäå íà íîâóþ êâàðòèðó, òîáû íîâûé âëàäåëåö îáîðóäîâàíèÿ ìîã îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðàâèëàìè åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ.! Âíèìàòåëüíî ïðî èòàéòå ðóêîâîäñòâî: â íåì ñîäåðæàòñÿ âàæíûå ñâåäåíèÿ ïî óñòàíîâêå è áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè ñòèðàëüíîé ìàøèíû. Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå Ðàñïàêîâêà 1. Ðàñïàêóéòå ñòèðàëüíóþ ìàøèíó. 2. Óáåäèòåñü, òî îáîðóäîâàíèå íå áûëî ïîâðåæäåíî âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè. Ïðè îáíàðóæåíèè ïîâðåæäåíèé íå ïîäêëþ àéòå ìàøèíó ñâÿæèòåñü ñ ïîñòàâùèêîì íåìåäëåííî. 3. Óäàëèòå åòûðå òðàíñïîðòèðîâî íûõ âèíòà è ðåçèíîâûå ïðîáêè ñ ïðîêëàäêàìè, ðàñïîëîæåííûå â çàäíåé àñòè ñòèðàëüíîé ìàøèíû (ñì. ðèñ.). 4. Çàêðîéòå îòâåðñòèÿ ïðèëàãàþùèìèñÿ ïëàñòèêîâûìè çàãëóøêàìè. 5. Ñîõðàíÿéòå âñå äåòàëè: îíè Âàì ïîíàäîáÿòñÿ ïðè ïîñëåäóþùåé òðàíñïîðòèðîâêå ñòèðàëüíîé ìàøèíû. áîëòû, ðåçèíîâûå øàéáû è áîëüøóþ ìåòàëëè åñêóþ ïîïåðå íóþ ïëàíêó. Çàêðîéòå îáðàçîâàâøèåñÿ îòâåðñòèÿ ïëàñòìàññîâûìè çàãëóøêàìè.! Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì èãðàòü ñ óïàêîâî íûìè ìàòåðèàëàìè. Âûðàâíèâàíèå 1. Óñòàíîâèòå ñòèðàëüíóþ ìàøèíó íà ðîâíîì è ïðî íîì ïîëó, òàê òîáû îíà íå êàñàëàñü ñòåí, ìåáåëè è ïðî èõ ïðåäìåòîâ. 2. Ïîñëå óñòàíîâêè ìàøèíû íà ìåñòî îòðåãóëèðóéòå åå óñòîé èâîå ïîëîæåíèå ïóòåì âðàùåíèÿ ïåðåäíèõ íîæåê (ñì. ðèñ.). Äëÿ ýòîãî ñíà àëà îñëàáüòå êîíòðãàéêó, ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè êîíòðãàéêó çàòÿíèòå. Ïîñëå óñòàíîâêè ìàøèíû íà ìåñòî ïðîâåðüòå ïî óðîâíþ ãîðèçîíòàëüíîñòü âåðõíåé êðûøêè êîðïóñà, îòêëîíåíèå ãîðèçîíòàëè äîëæíî áûòü íå áîëåå 2. Ïðàâèëüíîå âûðàâíèâàíèå îáîðóäîâàíèÿ ïîìîæåò èçáåæàòü øóìà, âèáðàöèé è ñìåùåíèé âî âðåìÿ ðàáîòû ìàøèíû. Åñëè ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñòîèò íà ïîëó, ïîêðûòîì êîâðîì, óáåäèòåñü, òî åå îñíîâàíèå âîçâûøàåòñÿ íàä êîâðîì. Â ïðîòèâíîì ñëó àå âåíòèëÿöèÿ áóäåò çàòðóäíåíà èëè âîâñå íåâîçìîæíà. Óñòàíîâêà ìàøèíû íà ìåñòî è ïåðåìåùåíèå Âàøà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ìîæåò áûòü îñíàùåíà ñïåöèàëüíûìè óáèðàþùèìèñÿ êîëåñàìè äëÿ îáëåã åíèÿ åå ïåðåìåùåíèÿ. òîáû îïóñòèòü êîëåñà è ïåðåäâèíóòü îáîðóäîâàíèå, ïðîñòî ïîòÿíèòå çà ðû àã, ðàñïîëîæåííûé ñëåâà ïîä îñíîâàíèåì ìàøèíû. Ïîñëå óñòàíîâêè îáîðóäîâàíèÿ â òðåáóåìîå ïîëîæåíèå âåðíèòå ðû àã â èñõîäíîå ïîëî. Ïîäêëþ åíèå ê âîäîïðîâîäíîé è ýëåêòðè åñêîé ñåòè Ïîäñîåäèíåíèå çàëèâíîãî øëàíãà A 1. Âñòàâüòå ïðîêëàäêó À â êîíåö çàëèâíîãî øëàíãà è íàâåðíèòå åãî íà âûâîä âîäîïðîâîäà õîëîäíîé âîäû ñ ðåçüáîâûì îòâåðñòèåì 3/4 äþéìà (ñì. ðèñ.). Ïåðåä ïîäñîåäèíåíèåì îòêðîéòå âîäîïðîâîäíûé êðàí è äàéòå ñòå ü ãðÿçíîé âîäå. 2. Ïîäñîåäèíèòå çàëèâíîé øëàíã ê ñòèðàëüíîé ìàøèíå, íàâèíòèâ åãî íà âîäîïðèåìíèê, ðàñïîëîæåííûé â çàäíåé âåðõíåé àñòè ñïðàâà (ñì. ðèñ.). 3.Óáåäèòåñü, òî øëàíã íå ïåðåêðó åí è íå ïåðåæàò.! Äàâëåíèå âîäû äîëæíî áûòü â ïðåäåëàõ çíà åíèé, óêàçàííûõ â òàáëèöå Òåõíè åñêèõ õàðàêòåðèñòèê (ñì. ñ. 3).! Åñëè äëèíà âîäîïðîâîäíîãî øëàíãà îêàæåòñÿ íåäîñòàòî íîé, îáðàòèòåñü â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð. 2

3 Ïîäñîåäèíåíèå ñëèâíîãî øëàíãà Ïîâåñüòå çàãíóòûé êîíåö ñëèâíîãî øëàíãà íà êðàé ðàêîâèíû, âàííû, èëè ïîìåñòèòå â ñïåöèàëüíûé âûâîä êàíàëèçàöèè. Øëàíã íå äîëæåí ïåðåãèáàòüñÿ. Âåðõíÿÿ òî êà ñëèâíîãî øëàíãà äîëæíà íàõîäèòüñÿ íà âûñîòå ñì îò ïîëà. Ðàñïîëîæåíèå ñëèâíîãî øëàíãà äîëæíî îáåñïå èâàòü ðàçðûâ ñòðóè ïðè ñëèâå (êîíåö øëàíãà íå äîëæåí áûòü îïóùåí â âîäó). Â ñëó àå êðåïëåíèÿ íà êðàé âàííîé èëè ðàêîâèíû, øëàíã âåøàåòñÿ ñ ïîìîùüþ íàïðàâëÿþùåé (âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè), êîòîðàÿ êðåïèòñÿ ê êðàíó (ðèñ.).! Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíåíèå óäëèíèòåëåé äëÿ ñëèâíîãî øëàíãà, ïðè íåîáõîäèìîñòè äîïóñêàåòñÿ åãî íàðàùèâàíèå øëàíãîì òàêîãî æå äèàìåòðà è äëèíîé íå áîëåå 150 ñì cm Ïîäñîåäèíåíèå ê ýëåêòðîñåòè Âíèìàíèå! Îáîðóäîâàíèå îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü çàçåìëåíî! 1. Ìàøèíà ïîäêëþ àåòñÿ ê ýëåêòðè åñêîé ñåòè ïðè ïîìîùè äâóõïîëþñíîé ðîçåòêè ñ çàçåìëÿþùèì êîíòàêòîì (ðîçåòêà íå ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ìàøèíîé). Ôàçíûé ïðîâîä äîëæåí áûòü ïîäêëþ åí åðåç àâòîìàò çàùèòû ñåòè, ðàññ èòàííûé íà ìàêñèìàëüíûé òîê (òîê ñðàáàòûâàíèÿ) 16 À, è èìåþùèé âðåìÿ ñðàáàòûâàíèÿ íå áîëåå 0,1 ñ. 2. Ïðè íàëè èè âáëèçè îò ïðåäïîëàãàåìîãî ìåñòà óñòàíîâêè ìàøèíû ðîçåòêè ñ çàçåìëÿþùèì êîíòàêòîì, èìåþùåé òðåõïðîâîäíóþ ïîäâîäêó êàáåëÿ ñ ìåäíûìè æèëàìè ñå åíèåì íå ìåíåå 1,5 êâ. ìì (èëè àëþìèíèåâûìè æèëàìè ñå åíèåì íå ìåíåå 2,5 êâ. ìì), äîðàáîòêà ýëåêòðîñåòè íå ïðîèçâîäèòñÿ. Ïðè îòñóòñòâèè óêàçàííîé ðîçåòêè è ïðîâîäêè ñëåäóåò ïðîâåñòè èõ ìîíòàæ. 3. Ïðîêëàäêà çàçåìëåíèÿ îòäåëüíûì ïðîâîäîì íå äîïóñêàåòñÿ. 4. Äëÿ äîðàáîòêè ýëåêòðè åñêîé ñåòè ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü ïðîâîä òèïà ÏÏÂ 3õ1,5 380 ÃÎÑÒ Äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå äðóãèõ ìàðîê êàáåëÿ, îáåñïå èâàþùèõ ïîæàðî- è ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü ïðè ýêñïëóàòàöèè ìàøèíû. Ïåðåä âêëþ åíèåì ìàøèíû â ñåòü óáåäèòåñü, òî: l ðîçåòêà è ïðîâîäêà ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â äàííîì ðàçäåëå èíñòðóêöèè; l íàïðÿæåíèå è àñòîòà òîêà ñåòè ñîîòâåòñòâóþò äàííûì ìàøèíû; l ðîçåòêà è âèëêà îäíîãî òèïà; l ðîçåòêà çàçåìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè áåçîïàñíîñòè, îïèñàííûìè â äàííîì ðàçäåëå èíñòðóêöèè (äîïóñêàåòñÿ îðãàíèçàöèÿ çàçåìëåíèÿ ðàáî èì íóëåì, ïðè óñëîâèè, òî çàùèòíàÿ ëèíèÿ íå èìååò ðàçðûâà è ïîäêëþ åíà íàïðÿìóþ â îáâîä êàêèõ-ëèáî ïðèáîðîâ (íàïðèìåð, ýëåêòðè åñêîãî ñ åò èêà). Åñëè âèëêà íå ïîäõîäèò ê ðîçåòêå, åå ñëåäóåò çàìåíèòü íà íîâóþ, ñîîòâåòñòâóþùóþ ðîçåòêå, èëè çàìåíèòü ïèòàþùèé êàáåëü. Çàìåíà êàáåëÿ äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì. Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ïåðåõîäíèêîâ, äâîéíûõ è áîëåå ðîçåòîê è óäëèíèòåëåé (îíè ñîçäàþò îïàñíîñòü âîçãîðàíèÿ). Åñëè Âû ñ èòàåòå èõ èñïîëüçîâàíèå íåîáõîäèìûì, ïðèìåíÿéòå îäèí åäèíñòâåííûé óäëèíèòåëü, óäîâëåòâîðÿþùèé òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè. Îáîðóäîâàíèå, ïîäêëþ åííîå ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè áûòîâûõ ïðèáîðîâ áîëüøîé ìîùíîñòè, èçëîæåííûõ â äàííîé èíñòðóêöèè, ÿâëÿåòñÿ ïîòåíöèàëüíî îïàñíûì. Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá çäîðîâüþ è ñîáñòâåííîñòè, åñëè îí âûçâàí íåñîáëþäåíèåì óêàçàííûõ íîðì óñòàíîâêè. Ïåðâûé öèêë ñòèðêè Ïî çàâåðøåíèè óñòàíîâêè, ïåðåä íà àëîì ýêñïëóàòàöèè íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè îäèí öèêë ñòèðêè ñî ñòèðàëüíûì ïîðîøêîì, íî áåç áåëüÿ, ïî ïðîãðàììå 90 C áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè. Òåõíè åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ìîäåëü AVTF 129 Ðàçìåðû Çàãðóçêà Ýëåêòðè åñêèå ïàðàìåòðû Ãèäðàâëè åñêèå ïàðàìåòðû Ñêîðîñòü îòæèìà Kîíòðîëüíûå ïðîãðàììû ñîãëàñíî íîðìàòèâó EN øèðèíà 40 ñì âûñîòà 85 ñì ãëóáèíà 60 ñì 1-5 êã Ñ ìîòðèòå ïàñïîðòíóþ òàá ëè êó ñ òåõíè åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè íà ìàøèíå max äàâëåíèå 1 Ìïà (10 áàð) min äàâëåíèå 0,05 Ìïà (0,5 áàð) îáúåì áàðàáàíà 42 ë äî 1200 îá/ìèí ïðîãðàììà 3; òåìïåðàòóðà 60 Ñ; ïðè çàãðóçêå äî 5 êã. Ìàø èíà ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþù èì Äèðåêòèâàì Åâðîïåéñêîãî Ýêîíîìè åñêîãî ñîîáù åñòâà: - 73/223/ ÅÅÑ îò (íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ) è ïîñëåäóþùèå ìîäèôèêàöèè - 89/336 /ÅÅÑ îò (ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè) è ïîñëåäóþùèå ìîäèôèêàöèè /95/CE (íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ) CIS 3

4 Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû CIS Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Êíîïêà ÂÊËÞ ÅÍÈÅ/ ÂÛÊËÞ ÅÍÈÅ Êíîïêè ÔÓÍÊÖÈß Äèñïëåé Êíîïêà ÏÓÑÊ/ ÎÒÌÅÍÀ ÎÒÆÈÌ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ Äèñïëåé: ïîêàçûâàåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âûïîëíåíèÿ öèêëà ñòèðêè è/èëè ïðîãðàììèðîâàíèÿ (ñìîòðèòå ñòðàíèöû 5-7) Êíîïêà ÎÒÆÈÌ * Ðåãóëèðóåò ñêîðîñòü îòæèìà èëè ïîëíîñòüþ èñêëþ àåò îòæèì (ñìîòðèòå ñòð. 7). Êíîïêà ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ. Ðåãóëèðóåò òåìïåðàòóðó ñòèðêè îò 90 äî 0. (ñìîòðèòå ñòð. 7). Êíîïêà ÒÀÉÌÅÐ ÇÀÄÅÐÆÊÈ. Çàäåðæèâàåò çàïóñê öèêëà âïëîòü äî 24 àñîâ (ñìîòðèòå ñòð. 7). Êíîïêà ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ ÊÍÎÏÎ ÍÎÉ ÏÀÍÅËÈ Áëîêèðóåò âñå êíîïêè íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ âàøåé ÒÀÉÌÅÐ ÇÀÄÅÐÆÊÈ ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ ÊÍÎÏÎ ÍÎÉ ÏÀÍÅËÈ Ðóêîÿòêà ÂÛÁÎÐ ÏÐÎÃÐÀÌÌ ñòèðàëüíîé ìàøèíû â ïðîöåññå ñòèðêè èëè â ñîñòîÿíèè îæèäàíèÿ (Stand-by). Êíîïêà ÂÊËÞ ÅÍÈÅ/ÂÛÊËÞ ÅÍÈÅ ñëóæèò äëÿ âêëþ åíèÿ è âûêëþ åíèÿ ñòèðàëüíîé ìàøèíû (ñìîòðèòå ñòð. 6). Êíîïêà ÏÓÑÊ/ÎÒÌÅÍÀ Ñëóæèò äëÿ çàïóñêà ïðîãðàìì èëè äëÿ îòìåíû îøèáî íî çàäàííûõ ïàðàìåòðîâ (ñìîòðèòå ñòð. 6). Ðóêîÿòêà ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ. Ñëóæèò äëÿ âûáîðà ïðîãðàìì (íà ñòð. 6). * Âî èçáåæàíèå ðåçìåðíûõ âèáðàöèé ïåðåä êàæäûì îòæèìîì ìàøèíà ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëÿåò áåëüå â áàðàáàíå. Ýòî ïðîèñõîäèò çà ñ åò íåïðåðûâíîãî âðàùåíèÿ áàðàáàíà ñî ñêîðîñòüþ, ñëåãêà ïðåâûøàþùåé ñêîðîñòü ñòèðêè. Åñëè ïîñëå íåñêîëüêèõ ïîïûòîê áåëüå íå ðàñïðåäåëÿåòñÿ ðàâíîìåðíî, ìàøèíà ïðîèçâîäèò îòæèì ñ áîëåå íèçêîé ñêîðîñòüþ. Ïðè íåâîçìîæíîñòè áàëàíñèðîêè ìàøèíà çàìåíÿåò îòæèì îïåðàöèåé áàëàíñèðîâêè. Âîçìîæíûå ïîïûòêè áàëàíñèðîâêè ìîãóò ïðîäëèòü îáùóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü öèêëà ìàêñ. íà 10 ìèíóò. Êàê îòêðûâàòü è çàêðûâàòü áàðàáàí I- ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ (ðèñ. 1). Ïîäíèìèòå âíåøíþþ êðûøêó è ïîëíîñòüþ åå îòêðîéòå. II- Îòêðûâàíèå áàðàáàíà (Soft opening Ïëàâíîå îòêðûâàíèå): Íàæìèòå êíîïêó, ïîêàçàííóþ íà ðèñ. 2, êðûøêà áàðàáàíà ïëàâíî îòêðîåòñÿ. III- ÇÀÃÐÓÇÊÀ ÑÒÈÐÀËÜÍÎÉ ÌÀØÈÍÛ (ðèñ. 3). Ðèñ.1 Ðèñ.2 Ðèñ. 3 Ðèñ. 4 IV- ÇÀÊÐÛÂÀÍÈÅ (ðèñ. 4). - çàêðîéòå ïîëíîñòüþ áàðàáàí, îïóñêàÿ ñíà àëà ïåðåäíþþ äâåðöó, à çàòåì çàäíþþ; - çàòåì óäîñòîâåðüòåñü, òî êðþêè ïåðåäíåé äâåðöû òî íî âîøëè â ïðåäíàçíà åííûå ìåñòà íà çàäíåé äâåðöå; - ïîñëå òîãî, êàê êðþêè çàùåëêíóëèñü, íàæìèòå îáå äâåðöû ñëåãêà âíèç, òîáû óáåäèòüñÿ îíè çàêðûòû ïëîòíî; - è, íàêîíåö, çàêðîéòå âíåøíþþ êðûøêó. V- ÎÊÎÍ ÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÑÒÀÍÎÂ ÁÀÐÀÁÀÍÀ (ðèñ. 2) Ïî çàâåðøåíèè ñòèðêè êðûøêè áàðàáàíà îêàæóòñÿ ââåðõó äëÿ îáëåã åíèÿ èõ îòêðûâàíèÿ. (Òîëüêî äëÿ íåêîòîðûõ ìîäåëåé). 4

5 Äèñïëåé Äèñïëåé óäîáíîå óñòðîéñòâî äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ (ñì. ñ. 7), êîòîðîå òàêæå èíôîðìèðóåò ïîëüçîâàòåëÿ î öèêëå ñòèðêè è òåêóùåì ñîñòîÿíèè ìàøèíû. CIS Ïðè íàæàòèè êíîïêè ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset) äëÿ çàïóñêà ïðîãðàììû íà äèñïëåå ïîêàçûâàåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíîå âðåìÿ, îñòàþùååñÿ äî çàâåðøåíèÿ öèêëà. Â ñëó àå óñòàíîâêè îòëîæåííîãî ñòàðòà ïðîãðàììû (ïóñê ïî òàéìåðó, ñì. ñ. 7) äèñïëåé áóäåò ïîêàçûâàòü âðåìÿ, îñòàâøååñÿ äî íà àëà ñòèðêè. Â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ öèêëà ñòèðêè äèñïëåé ïîêàçûâàåò ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: Òåêóùàÿ ôàçà öèêëà: Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñòèðêà Îòæèì Ñòèðêà Ïîëîñêàíèå Ôóíêöèè è äîïîëíèòåëüíûå ïåðñîíàëèçèðîâàííûå ïðîãðàììû: Ïîðÿäîê âûáîðà äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé è ïåðñîíàëèçèðîâàííûõ ïðîãðàìì ñìîòðèòå íèæå è íà ñòð. 7. Çóììåð. Âàøà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà îñíàùåíà çóììåðîì äëÿ ñèãíàëèçàöèè âûïîëíåíèÿ ðàçëè íûõ ôóíêöèé èëè âîçìîæíûõ îøèáîê: íåñîâìåñòèìîñòü ôóíêöèé, êíîïêè äîï. ôóíêöèè/ïðîãðàììû, çàïóñê, êîíåö öèêëà, îáíóëåíèå Áëîêèðîâêà êíîïî íîé ïàíåëè. Äëÿ âàøåé áåçîïàñíîñòè è äëÿ áåçîïàñíîñòè âàøèõ äåòåé ìîæíî çàáëîêèðîâàòü âñå êíîïêè íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ ìàøèíû â ïðîöåññå åå ðàáîòû èëè â ñîñòîÿíèè îæèäàíèÿ (çàïóñê ñ çàäåðæêîé - Stand-by) íàæàâ êíîïêó ýòîé ôóíêöèè íà 2 ñåêóíäû. Äëÿ ðàçáëîêèðîâêè êíîïîê íàæìèòå ýòó êíîïêó åùå ðàç íà 4 ñåêóíäû. Èíäèêàòîð ÂÊËÞ ÅÍÈÅ/ËÞÊ ÇÀÁËÎÊÈÐÎÂÀÍ: Ãîðÿùèé èíäèêàòîð îçíà àåò, òî ëþê çàáëîêèðîâàí âî èçáåæàíèå åãî ñëó àéíîãî îòêðûâàíèÿ. âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèé ïåðåä òåì êàê îòêðûòü ëþê, íåîáõîäèìî äîæäàòüñÿ, êîãäà çàìèãàåò èíäèêàòîð. Ïî çàâåðøåíèè ïðîãðàììû ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå End («êîíåö öèêëà»).!â ñëó àå íåèñïðàâíîñòè íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ êîä îøèáêè, íàïðèìåð: F-01 ñìîòðèòå ñòð

6 Çàïóñê ìàøèíû. Ïðîãðàììû CIS Êðàòêèå èíñòðóêöèè: Ïîðÿäîê çàïóñêà ïðîãðàììû 1. Âêëþ èòå ñòèðàëüíóþ ìàøèíó, íàæàâ êíîïêó. Âñå èíäèêàòîðû çàãîðÿòñÿ íà íåñêîëüêî ñåêóíä, çàòåì ïîãàñíóò. 2. Çàãðóçèòå áåëüå â áàðàáàí, çàñûïüòå ñòèðàëüíîå âåùåñòâî è äîáàâêè (ñìîòðèòå ñòð. 8), çàêðîéòå êðûøêè áàðàáàíà è âíåøíèé ëþê. 3. Óñòàíîâèòå ðóêîÿòêó ïðîãðàììàòîðà íà íóæíóþ ïðî ãðàììó. Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ïðîãíîçèðóåìàÿ ïðî äîëæèòåëüíîñòü âûáðàííîãî öèêëà. Òåìïåðàòóðà è ñêî ðîñòü îòæèìà çàäàþòñÿ àâòîìàòè åñêè â ñîîòâåò Òàáëèöà ïðîãðàìì Òêàíü è ñòåïåíü çàãðÿçíåíèÿ Õëîïîê ñèëüíûì çàãðÿçíåíèåì Î åíü ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå áåëüå (ïðîñòûíè, ñêàòåðòè è ò.ä.) Î åíü ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå áåëüå (ïðîñòûíè, ñêàòåðòè è ò.ä.) Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå è ïðî íî îêðàøåííîå öâåòíîå áåëüå Ñëàáî çàãðÿçíåííîå áåëîå è ëèíÿþùåå öâåòíîå áåëüå (ðóáàøêè, ìàêè è ïð.) Ñëàáî çàãðÿçíåííîå ëèíÿþùåå öâåòíîå áåëüå Ñèíòåòèêà Ñèëüíî çàãðÿçíåííàÿ, ïðî íî îêðàøåííàÿ öâåòíàÿ (äåòñêàÿ îäåæäà è ïð.) Ñèëüíî çàãðÿçíåííàÿ, ïðî íî îêðàøåííàÿ öâåòíàÿ (äåòñêàÿ îäåæäà è ïð.) Ñëàáî çàãðÿçíåííàÿ, äåëèêàòíàÿ öâåòíàÿ (ëþáàÿ îäåæäà) Ñëàáî çàãðÿçíåííàÿ, äåëèêàòíàÿ öâåòíàÿ (ëþáàÿ îäåæäà) Äåëèêàòíûå òêàíè Ïðîãðàììa Ìîþùåå ñðåäñòâî ïðåäâ. ñòèðêà îñíîâíàÿ ñòèðêà ñòâèè ñ âûáðàííîé ïðîãðàììîé (êàê èçìåíèòü èõ ñì. íà ñ.7). 4. Âûáåðèòå äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè (ñì. ñòð. 7). 5. Çàïóñòèòå ïðîãðàììó, íàæàâ êíîïêó ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset). Äëÿ îòìåíû çàïóñêà äåðæèòå íàæàòîé êíîïêó ÏÓÑÊ/ ÑÁÐÎÑ (Start/Reset) â òå åíèå 2-õ ñåêóíä. 6. Ïî çàâåðøåíèè ïðîãðàììû ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå End («êîíåö öèêëà»). Ïî ïðîøåñòâèè ïðèìåðíî 3 ìèíóò ñèìâîë ñ êëþ îì ïîãàñíåò, ïîñëå åãî âû ñìîæåòå îòêðûòü êðûøêè áàðàáàíà. 7. Âûíüòå áåëüå è îñòàâüòå êðûøêè ïîëóîòêðûòûìè äëÿ ñóøêè áàðàáàíà.âûêëþ èòå ñòèðàëüíóþ ìàøèíó, íàæàâ êíîïêó. Òåìïåðàòóðà Ñìÿã èòåëü òáåëèâàíèå (Ôóíêöèÿ)/ Îòáåëèâàòåëü Äëèòåëüíîñòü öèêëà, ìèí 1 90 C C 3 60 C 4 40 C 5 30 C Äåëèêàò./ Îáû íûé Äåëèêàò./ Îáû íûé Äåëèêàò./ Îáû íûé Äåëèêàò./ Îáû íûé 6 60 C Äåëèêàòí C Äåëèêàòí C Äåëèêàòí C 33 Øåðñòü C Äåëèêàòí. 48 Îñîáî äåëèêàòíûå òêàíè è îäåæäà (çàíàâåñè, øåëê, âèñêîçà è ïð.) ÀÑÒÈ ÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ C 55 Îïèñàíèå öèêëà ñòèðêè Ñëèâ Ñëèâ Ïðèìå àíèå «Îñòàíîâêà ñ âîäîé»: ñì. äîïîëíèòåëüíóþ ôóíêöèþ «Ëåãêàÿ ãëàæêà» íà ñ. 31. Äàííûå â òàáëèöå, ÿâëÿþòñÿ ñïðàâî íûìè è ìîãóò ìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíûõ óñëîâèé ñòèðêè (îáúåì ñòèðêè, òåìïåðàòóðà âîäû â âîäîïðîâîäíîé ñèñòåìå, òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè è äð.). Ïî çàâåðøåíèè ñòèðêè ïåðåä òåì êàê îòêðûòü ëþê ïîäîæäèòå 3 ìèíóòû äî òåõ ïîð, ïîêà êðûøêè áàðàáàíà îêàæóòñÿ ñâåðõó. Ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà Ïîâñåäíåâíàÿ ñòèðêà 30' ìèí (ïðîãðàììà 9 äëÿ Ñèíòåòè åñêèõ òêàíåé) ïðåäíàçíà åíà äëÿ áûñòðîé ñòèðêè ñëàáîçàãðÿçíåííîãî áåëüÿ: öèêë äëèòñÿ âñåãî 30 ìèíóò, òî ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü âðåìÿ è ýëåêòðîýíåðãèþ. Óñòàíîâèâ ýòó ïðîãðàììó (9 ïðè òåìïåðàòóðå 30 Ñ), Âû ìîæåòå ñòèðàòü ðàçëè íûå âèäû òêàíåé âìåñòå (çà èñêëþ åíèåì øåðñòè è øåëêà) ïðè ìàêñèìàëüíîé çàãðóçêå áåëüÿ 3 êã. Ìû ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü æèäêîå ìîþùåå ñðåäñòâî Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñòèðêà, ñòèðêà ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå, ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî íûé è îêîí àòåëüíûé îòæèì Ñòèðêà ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå, ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî íûé è îêîí àòåëüíûé îòæèì Ñòèðêà ïðè 60 C, ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî íûé è îêîí àòåëüíûé îòæèì Ñòèðêà ïðè 40 C, ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî íûé è îêîí àòåëüíûé îòæèì Ñòèðêà ïðè 30 C, ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî íûé è îêîí àòåëüíûé îòæèì Ñòèðêà ïðè 60 C, ïîëîñêàíèå, îñòàíîâêà ñ âîäîé èëè äåëèêàòíûé îòæèì Ñòèðêà ïðè 50 C, ïîëîñêàíèå, îñòàíîâêà ñ âîäîé èëè äåëèêàòíûé îòæèì Ñòèðêà ïðè 40 C, ïîëîñêàíèå, îñòàíîâêà ñ âîäîé èëè äåëèêàòíûé îòæèì Ñòèðêà ïðè 30 C, ïîëîñêàíèå è äåëèêàòíûé îòæèì Ñòèðêà ïðè 40 C, ïîëîñêàíèå è äåëèêàòíûé îòæèì Ñòèðêà ïðè 30 C, ïîëîñêàíèå, îñòàíîâêà ñ âîäîé èëè ñëèâ Ïîëîñêàíèå Ïîëîñêàíèå è îòæèì Äåëèêàòíîå ïîëîñêàíèå Ïïîëîñêàíèå, îñòàíîâêà ñ âîäîé èëè ñëèâ Îòæèì Ñëèâ è ñèëüíûé îòæèì Äåëèêàòíûé îòæèì Ñëèâ è äåëèêàòíûé îòæèì 6

7 Ïåðñîíàëèçàöèÿ ñòèðêè Óñòàíîâêà ñêîðîñòè îòæèìà Åñëè, êîãäà ìàøèíà âêëþ åíà, Ïðîãðàììàòîð óñòàíîâëåíà íà ïðîãðàììó, ïðåäóñìàòðèâàþùóþ îòæèì, íà äèñïëåå óñòîé èâî áóäåò ãîðåòü ñèìâîë. Ïðè íàæàòèè êíîïêè íà äèñïëåå áóäåò îòîáðàæàòüñÿ ìàêñèìàëüíàÿ äîïóñòèìàÿ äëÿ âûáðàííîé ïðîãðàììû ñêîðîñòü îòæèìà è ìèãàòü ñèìâîë çàãîðèòñÿ. Íàæèìàÿ ñíîâà íà ýòó êíîïêó, ìîæíî ñíèçèòü çíà åíèå ñêîðîñòè îòæèìà, âïëîòü äî åãî èñêëþ åíèÿ (OFF). òîáû âåðíóòüñÿ ê ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòè îòæèìà, íàæìèòå êíîïêó åùå ðàç. Âûáåðèòå íóæíîå çíà åíèå ñêîðîñòè îòæèìà; ïðèìåðíî åðåç 2 ñåêóíäû óñòàíîâêà áóäåò ïðèíÿòà ìàøèíîé, ñèìâîë îñòàíåòñÿ óñòîé èâî ãîðåòü. Ðåãóëèðîâêó ñêîðîñòè îòæèìà ìîæíî âûïîëíÿòü äëÿ âñåõ ïðîãðàìì ñòèðêè, êðîìå ïðîãðàììû 11 è Ñëèâ. Âûáîð òåìïåðàòóðû Åñëè, êîãäà ìàøèíà âêëþ åíà, Ïðîãðàììàòîð óñòàíîâëåíà íà ïðîãðàììó, äëÿ êîòîðîé âîçìîæíà ðåãóëèðîâêà òåìïåðàòóðû, íà äèñïëåå óñòîé èâî áóäåò ãîðåòü ñèìâîë. Ïðè íàæàòèè êíîïêè íà äèñïëåå áóäåò îòîáðàæàòüñÿ ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ äëÿ âûáðàííîé ïðîãðàììû òåìïåðàòóðà è ìèãàòü ñèìâîë. Íàæèìàÿ ñíîâà íà ýòó êíîïêó, ìîæíî ñíèçèòü òåìïåðàòóðó, âïëîòü äî åå îòêëþ åíèÿ (OFF) ñòèðêà â õîëîäíîé âîäå. òîáû âåðíóòüñÿ ê ìàêñèìàëüíîé òåìïåðàòóðå, íàæìèòå êíîïêó åùå ðàç. Âûáåðèòå íóæíîå çíà åíèå òåìïåðàòóðû; ïðèìåðíî åðåç 2 ñåêóíäû óñòàíîâêà áóäåò ïðèíÿòà ìàøèíîé, ñèìâîë îñòàíåòñÿ óñòîé èâî ãîðåòü. Ðåãóëèðîâêó òåìïåðàòóðû ìîæíî âûïîëíÿòü äëÿ âñåõ ïðîãðàìì ñòèðêè. Ðåãóëèðîâêà òàéìåðà îòñðî êè (Delay Timer) Ïðè íàæàòèè êíîïêè íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü (OFF), è áóäåò ìèãàòü ñîîòâåòñòâóþùèé ñèìâîë. Ñíîâà íàæìèòå íà ýòó êíîïêó íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ «1» ( 1h ), òî åñòü îòñðî êà çàïóñêà íà îäèí àñ, è òàê äàëåå, âïëîòü äî 24 àñîâ. Âûáåðèòå æåëàåìîå çíà åíèå îòñðî êè. Ïðèìåðíî åðåç 2 ñåêóíäû óñòàíîâêà áóäåò ïðèíÿòà ìàøèíîé, äèñïëåé ïîêàæåò çàäàííîå âðåìÿ îòñðî êè, ñèìâîë îñòàíåòñÿ óñòîé èâî ãîðåòü. Åñëè òåïåðü âû íàæìåòå êíîïêó ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (START/RESET), äèñïëåé áóäåò ïîêàçûâàòü óìåíüøàþùååñÿ çíà åíèå âðåìåíè îòñðî êè (ñ øàãîì â 1 àñ) âïëîòü äî çàïóñêà ïðîãðàììû. Íà ýòîì ýòàïå ìîæíî èçìåíèòü çíà åíèå îòñðî êè òîëüêî â ìåíüøóþ ñòîðîíó. Ðåãóëèðîâêó òàéìåðà îòñðî êè ìîæíî âûïîëíÿòü ñî âñåìè ïðîãðàììàìè. Áëîêèðîâêà êíîïî íîé ïàíåëè (ñìîòðèòå ñòð. 7). Ôóíêöèè Ðàçëè íûå ôóíêöèè ñòèðêè ìàøèíû ïîçâîëÿþò äîñòè ü æåëàåìîé èñòîòû è áåëèçíû âàøåãî áåëüÿ. Ïîðÿäîê âûáîðà ôóíêöèé: 1. íàæàòü êíîïêó íóæíîé ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâåäåííîé íèæå òàáëèöåé; 2. âêëþ åíèå ñîîòâåòñòâóþùåé êíîïêè îçíà àåò, òî ôóíêöèÿ àêòèâèðîâàíà. Ïðèìå àíèå: àñòîå ìèãàíèå êíîïêè îçíà àåò, òî äàííàÿ ôóíêöèÿ íå ìîæåò áûòü àêòèâèðîâàíà äëÿ çàäàííîé ïðîãðàììû. Åñëè áóäåò âûáðàíà ôóíêöèÿ, íåñîâìåñòèìàÿ ñ äðóãîé, ðàíåå âûáðàííîé ôóíêöèåé, îñòàíåòñÿ âêëþ åííîé òîëüêî ïîñëåäíÿÿ âûáðàííàÿ ôóíêöèÿ. Ôóíêöèè Íàçíà åíèå Èñïîëüçîâàíèå Äîñòóïíà ñ ïðîãðàììàìè: CIS Ñóïåð ñòèðêà Ïîçâîëÿåò ïîëó èòü áåçóïðå íî èñòîå áåëüå, çàìåòíî áîëåå áåëîå ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòàíäàðòîì Êëàññà À. Îïöèÿ íå èñïîëüçóåòñÿ ñ ôóíêöèåé «ÁÛÑÒÐÀß ÑÒÈÐ KÀ». 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Ëåãêàÿ ãëàæêà Óìåíüøåíèå ñòåïåíè ñìèíàåìîñòè òêàíåé, îáëåã åíèå ïîñëåäóþùåãî ãëàæåíèÿ. Åñëè âû çàäàëè ýòó äîïîëíèòåëüíóþ ôóíêöèþ, ïðîãðàììû 6, 7, 8, 11 áóäóò ïðåðûâàòüñÿ ñ áåëüåì, çàìî åííûì â âîäå (ôóíêöèÿ ïðîòèâ ñìèíàíèÿ), è êíîïêà Ëeãêàÿ Ãëàæêà áóäåò ìèãàòü: - Äëÿ çàâåðøåíèÿ öèêëà íàæìèòå êíîïêó START/RESET èëè Ëeãêàÿ Ãëàæêà. - òîáû çàêîí èòü ïðîãðàììó ñëèâîì óñòàíîâèòå ðóêîÿòêó ïðîãðàììàòîðà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ñèìâîë è íàæìèòå êíîïêó ÏÓÑK/ÑÁÐÎÑ (Start/Resert). Âñå ïðîãðàììû êðîìå 1, 2, 9,10 Ñëèâ è îòæèì. Áûñòðàÿ ñòèðêà Ñîêðàùàåò ïðîäîëæèòåëüíîñòü öèêëà ñòèðêè ïðèìåðíî íà 30%. Îïöèÿ íå èñïîëüçóåòñÿ ñ ôóíêöèåé «ÑÓÏÅÐ ÑÒÈÐKÀ».. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Ïîëîñêàíèå. 7

8 Ìîþùèå ñðåäñòâà è áåëüå CIS Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ Õîðîøèé ðåçóëüòàò ñòèðêè çàâèñèò òàêæå îò ïðàâèëüíîé äîçèðîâêè ìîþùåãî ñðåäñòâà: åãî èçáûòîê íå ãàðàíòèðóåò áîëåå ýôôåêòèâíóþ ñòèðêó, íàïðîòèâ ìîæåò ïðèâåñòè ê îáðàçîâàíèþ íàëåòîâ âíóòðè ìàøèíû è çàãðÿçíåíèþ îêðóæàþùåé ñðåäû. Âûäâèíüòå ðàñïðåäåëèòåëü è çàïîëíèòå åãî îòäåëåíèÿ ìîþùèì ñðåäñòâîì è ñìÿã èòåëåì: Îòäåëåíèå 1: ìîþùåå ñðåäñòâî äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè (ïîðîøîê) ÿ åéêà 2: Ñòèðàëüíîå âåùåñòâî (ïîðîøîê èëè æèäêîñòü) Æèäêîå ñòèðàëüíîå âåùåñòâî ñëåäóåò ïîìåùàòü íåïîñðåäñòâåííî â áàðàáàí â ñïåöèàëüíîì êðóãëîì ïëàñòìàññîâîì äîçàòîðå. ÿ åéêà 3: Äîáàâêè (îïîëàñêèâàòåëü è ò.ä.) Êîãäà âû íàëèâàåòå îïîëàñêèâàòåëü â ÿ åéêó 3, îáðàùàéòå âíèìàíèå, òîáû íå ïðåâûñèòü ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü, óêàçàííûé îòìåòêîé «max». Îïîëàñêèâàòåëü àâòîìàòè åñêè ïîäàåòñÿ â áàðàáàí â ïðîöåññå ïîñëåäíåãî îïîëàñêèâàíèÿ. Ïî çàâåðøåíèè ïðîãðàììû ñòèðêè â ÿ åéêå 3 îñòàåòñÿ âîäà. Îíà íåîáõîäèìà äëÿ ïîäà è â áàðàáàí î åíü ãóñòûõ îïîëàñêèâàòåëåé, ò.å. äëÿ ðàçáàâëåíèÿ êîíöåíòðèðîâàííûõ îïîëàñêèâàòåëåé. Åñëè â ÿ åéêå 3 îñòàíåòñÿ âîäû áîëüøå íîðìàëüíîãî, ýòî çíà èò, òî êàíàë ñëèâà îïîëàñêèâàòåëÿ â áàðàáàí çàñîðèëñÿ. Ñìîòðèòå îïèñàíèå èñòêè ÿ ååê íà ñòð.10. ÿ åéêà 4: Öèêë îòáåëèâàíèÿ Îáû íûé îòáåëèâàòåëü èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðî íûõ áåëûõ òêàíåé, äåëèêàòíûé - äëÿ öâåòíûõ, ñèíòåòè åñêèõ òêàíåé è äëÿ øåðñòè. Íå çàëèâàéòå îòáåëèâàòåëü â ÿ åéêó-äîçàòîð 4 âûøå îòìåòêè «ìàêñ.» (ñìîòðèòå ðèñóíîê). Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîëüêî îòáåëèâàíèÿ íàëåéòå îòáåëèâàòåëü â ÿ åéêó 4 è âûáåðèòå ïðîãðàììó Îïîëàñêèâàíèå (äëÿ õ/á òêàíåé) èëè Äåëèêàòíîå îïîëàñêèâàíèå (äëÿ ñèíòåòè åñêèõ òêàíåé).! Íå èñïîëüçóéòå ìîþùèå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà åííûå äëÿ ðó íîé ñòèðêè îáðàçóþùàÿñÿ îáèëüíàÿ ïåíà óõóäøàåò ðåçóëüòàò ñòèðêè è ìîæåò âûâåñòè èç ñòðîÿ ñòèðàëüíóþ ìàøèíó. Ïîäãîòîâêà áåëüÿ Ðàçáåðèòå áåëüå: - â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîì òêàíè / îáîçíà åíèÿ íà ýòèêåòêå - ïî öâåòó: îòäåëèòå öâåòíîå áåëüå îò áåëîãî. Âûíüòå èç êàðìàíîâ âñå ïðåäìåòû è ïðîâåðüòå õîðîøî ëè äåðæàòñÿ ïóãîâèöû. Íå ïðåâûøàéòå ìàêñèìàëüíîå íîðìû çàãðóçêè áàðàáàíà, óêàçàííûå äëÿ ñóõîãî áåëüÿ: Ïðî íûå òêàíè: ìàêñ. 5 êã Ñèíòåòè åñêèå òêàíè: ìàêñ. 2,5 êã Äåëèêàòíûå òêàíè: ìàêñ. 2 êã Øåðñòü: ìàêñ. 1 êã Âåñ áåëüÿ 1 ïðîñòûíÿ ã 1 íàâîëî êà ã 1 ñêàòåðòü ã 1 õàëàò 900 1,200 ã 1 ïîëîòåíöå ã Îñîáåííîñòè ñòèðêè îòäåëüíûõ èçäåëèé Çàíàâåñêè: ñâåðíèòå è ïîëîæèòå â íàâîëî êó èëè â ñåò àòûé ìåøî åê. Ñòèðàéòå îòäåëüíî, íå ïðåâûøàÿ ïîëîâèíû çàãðóçêè áàðàáàíà. Âûáåðèòå ïðîãðàììó 11, àâòîìàòè åñêè èñêëþ àþùóþ îòæèì. Ñòåãàííûå êóðòêè è ïóõîâèêè: åñëè ïóõîâèê íà óòèíîì èëè ãóñèíîì ïóõó, åãî ìîæíî ñòèðàòü â ñòèðàëüíîé ìàøèíå. Âûâåðíèòå êóðòêó íàèçíàíêó, çàãðóçèòå â áàðàáàí íå áîëåå 2-3 êã èçäåëèé. Ïîâòîðèòå ïîëîñêàíèå 1-2 ðàçà, èñïîëüçóéòå äåëèêàòíûé îòæèì. Ïàðóñèíîâûå òóôëè: Ïàðóñèíîâûå òóôëè ïðåäâàðèòåëüíî î èñòèòå îò ãðÿçè è ñòèðàéòå ñ ïðî íûìè òêàíÿìè èëè äæèíñàìè, åñëè ïîçâîëÿåò öâåò. Íå ñòèðàéòå ñ áåëûìè âåùàìè. Øåðñòü: Äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèëó øèõ ðåçóëüòàòîâ ñòèðêè çàãðóæàéòå íå áîëåå 1 êã áåëüÿ è èñïîëüçóéòå ñïåöèàëüíûå æèäêèå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà- åííûå äëÿ ñòèðêè øåðñòÿííûõ èçäåëèé. Woolmark Platinum Care Hotpoint Ariston óñòàíîâèë íîâûé ñòàíäàðò âûñîêîýôôåêòèâàíîé ñòèðêè, ïðèçíàííûé Êîìïàíèåé Woolmark ñ ïðåñòèæíîé ìàðêîé Woolmark Platinum Care. Åñëè íà âàøåé ñòèðàëüíîé ìàøèíå èìååòñÿ ëîãîòèï Woolmark Platinum Care, â íåé ìîæíî ñòèðàòü ñ îòëè íûì ðåçóëüòàòîì øåðñòÿíûå èçäåëèÿ íà ýòèêåòêå êîòîðûõ íàïèñàíî «òîëüêî ðó íàÿ ñòèðêà» (M.0303). Âûáåðèòå ïðîãðàììó 10 äëÿ âñåõ èçäåëèé ñ ýòèêåòêîé «Ðó íàÿ ñòèðêà» ( ) è èñïîëüçóéòå ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà äëÿ ñòèðêè øåðñòè (max 1 êã). 8

9 Ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè! Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñïðîåêòèðîâàíà è èçãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè íîðìàìè áåçîïàñíîñòè. Âíèìàòåëüíî ïðî èòàéòå íàñòîÿùèå ïðåäóïðåæäåíèÿ, ñîñòàâëåííûå â öåëÿõ âàøåé áåçîïàñíîñòè. Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè Äëÿ äîìàøíåãî èñïîëüçîâàíèÿ. Äàííîå èçäåëèå ÿâëÿåòñÿ áûòîâûì ýëåêòðîïðèáîðîì, íå ïðåäíàçíà åííûì äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Çàïðåùàåòñÿ ìîäèôèöèðîâàòü åãî ôóíêöèè. Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî âçðîñëûìè ëèöàìè, ñîáëþäàþùèìè èíñòðóêöèè, ïðèâåäåííûå â äàííîì ðóêîâîäñòâå. Íå êàñàéòåñü ðàáîòàþùåé ìàøèíû, åñëè âàøè ðóêè èëè íîãè ñûðûå; íå ïîëüçóéòåñü îáîðóäîâàíèåì áîñèêîì. Íå òÿíèòå çà ïèòàþùèé êàáåëü, òîáû âûíóòü âèëêó èç ðîçåòêè: áåðèòåñü çà âèëêó. Íå îòêðûâàéòå ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ âî âðåìÿ ðàáîòû ìàøèíû. Íå êàñàéòåñü ñëèâàåìîé âîäû, åå òåìïåðàòóðà ìîæåò áûòü î åíü âûñîêîé. Ïðè îñòàíîâêå ìàøèíû ðàçáëîêèðîâêà çàìêà äâåðöû ñðàáàòûâàåò ñ òðåõìèíóòíîé çàäåðæêîé. Íå ïûòàéòåñü îòêðûòü äâåðöó â ýòîì ïðîìåæóòêå âðåìåíè (à òåì áîëåå âî âðåìÿ ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ!): ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü ìåõàíèçì áëîêèðîâêè. Â ñëó àå íåèñïðàâíîñòè ïðè ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå êàñàéòåñü âíóòðåííèõ àñòåé ìàøèíû, ïûòàÿñü ïî èíèòü åå. Ñëåäèòå, òîáû äåòè íå ïðèáëèæàëèñü ê ðàáîòàþùåé ñòèðàëüíîé ìàøèíå. Â ïðîöåññå ñòèðêè äâåðöà ñòèðàëüíîé ìàøèíû ìîæåò íàãðåâàòüñÿ. Åñëè íåîáõîäèìî ïåðåìåñòèòü ñòèðàëüíóþ ìàøèíó, âûïîëíÿéòå ýòó îïåðàöèþ âäâîåì èëè âòðîåì ñ ïðåäåëüíîé îñòîðîæíîñòüþ. Íèêîãäà íå ïûòàéòåñü ïîäíÿòü ìàøèíó â îäèíî êó îáîðóäîâàíèå ðåçâû àéíî òÿæåëîå. Ïåðåä ïîìåùåíèåì â ñòèðàëüíóþ ìàøèíó áåëüÿ óáåäèòåñü, òîáû áàðàáàí áûë ïóñò. Óòèëèçàöèÿ Óíè òîæåíèå óïàêîâî íîãî ìàòåðèàëà: ñîáëþäàéòå äåéñòâóþùèå òðåáîâàíèÿ ïî óòèëèçàöèè óïàêîâî íûõ ìàòåðèàëîâ. Óòèëèçàöèÿ ñòàðîé ñòèðàëüíîé ìàøèíû: ïåðåä ñäà åé ìàøèíû â óòèëü îáðåæüòå ïèòàþùèé êàáåëü è ñíèìèòå äâåðöó. Ýêîíîìèÿ ýíåðãèè è îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû Ýêîíîìèÿ ìîþùèõ ñðåäñòâ, âîäû, ýëåêòðîýíåðãèè è âðåìåíè Äëÿ ýêîíîìèè ðåñóðñîâ ñëåäóåò ìàêñèìàëüíî çàãðóæàòü ñòèðàëüíóþ ìàøèíó. Îäèí öèêë ñòèðêè ïðè ïîëíîé çàãðóçêå âìåñòî äâóõ öèêëîâ ñ íàïîëîâèíó çàãðóæåííûì áàðàáàíîì ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü äî 50% ýëåêòðîýíåðãèè. Öèêë ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè íåîáõîäèì òîëüêî äëÿ î åíü ãðÿçíîãî áåëüÿ. Ïðè öèêëå ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè ðàñõîäóåòñÿ áîëüøå ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà, âðåìåíè, âîäû è íà 5 15% áîëüøå ýëåêòðîýíåðãèè. Åñëè âû îáðàáîòàåòå ïÿòíà ïÿòíîâûâîäèòåëåì èëè çàìî èòå áåëüå ïåðåä ñòèðêîé, ýòî ïîìîæåò èçáåæàòü ñòèðêè ïðè âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ. Èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììû ñòèðêè ïðè 60 C âìåñòî 90 C, èëè 40 C âìåñòî 60 C ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü äî 50% ýëåêòðîýíåðãèè. Ïðàâèëüíàÿ äîçèðîâêà ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà â çàâèñèìîñòè îò æåñòêîñòè âîäû, ñòåïåíè çàãðÿçíåíèÿ è îáúåìà çàãðóæàåìîãî áåëüÿ ïîìîãàåò èçáåæàòü íåðàöèîíàëüíîãî ðàñõîäà ìîþùåãî ñðåäñòâà è çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû: õîòÿ ñòèðàëüíûå ïîðîøêè è ÿâëÿþòñÿ áèîðàçëàãàåìûìè, îíè ñîäåðæàò âåùåñòâà, îòðèöàòåëüíî âëèÿþùèå íà ýêîëîãèþ. Êðîìå òîãî, ïî âîçìîæíîñòè èçáåãàéòå èñïîëüçîâàòü îïîëàñêèâàòåëè. Èñïîëüçîâàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû óòðîì èëè âå åðîì óìåíüøèò ïèêîâóþ íàãðóçêó íà ýëåêòðîñåòü. Ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè «Òàéìåð»(ñì. ñ. 7) ìîæíî çàïðîãðàììèðîâàòü íà àëî ñòèðêè ñ âûøåóêàçàííîé öåëüþ. Åñëè áåëüå äîëæíî ñóøèòüñÿ â àâòîìàòè åñêîé ñóøêå, íåîáõîäèìî âûáðàòü áîëüøóþ ñêîðîñòü îòæèìà. Èíòåíñèâíûé îòæèì ñýêîíîìèò âðåìÿ è ýëåêòðîýíåðãèþ ïðè àâòîìàòè åñêîé ñóøêå. CIS Ìîþùèå ñðåäñòâà Ìåðû áåçîïàñíîñòè 9

10 Îáñëóæèâàíèå è óõîä CIS Îòêëþ åíèå âîäû è ýëåêòðè åñòâà Ïåðåêðûâàéòå âîäîïðîâîäíûé êðàí ïîñëå êàæäîé ñòèðêè. Òàêèì îáðàçîì ñîêðàùàåòñÿ èçíîñ âîäîïðîâîäíîé ñèñòåìû ñòèðàëüíîé ìàøèíû è óñòðàíÿåòñÿ âåðîÿòíîñòü ïðîòå åê. Âñåãäà âûíèìàéòå âèëêó èç ðîçåòêè ïåðåä ìîéêîé è îáñëóæèâàíèåì ìàøèíû. Óõîä çà ñòèðàëüíîé ìàøèíîé Âíåøíèå è ðåçèíîâûå àñòè ìàøèíû î èùàéòå ìÿãêîé òêàíüþ ñ òåïëîé ìûëüíîé âîäîé. Íå èñïîëüçóéòå ðàñòâîðèòåëè èëè àáðàçèâíûå èñòÿùèå ñðåäñòâà. Óõîä çà äâåðöåé ìàøèíû è áàðàáàíîì Ïîñëå êàæäîé ñòèðêè îñòàâëÿéòå äâåðöó ìàøèíû ïîëóîòêðûòîé âî èçáåæàíèå îáðàçîâàíèÿ â áàðàáàíå íåïðèÿòíûõ çàïàõîâ è ïëåñåíè. èñòêà íàñîñà Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà èìååò ñëèâíîé íàñîñ ñàìîî èùàþùåãîñÿ òèïà, êîòîðûé íå òðåáóåò î èñòêè èëè îñîáîãî îáñëóæèâàíèÿ. Îäíàêî ìåëêèå ïðåäìåòû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è äð.) ìîãóò ñëó àéíî ïîïàñòü â íàñîñ. Äëÿ èõ èçâëå åíèÿ íàñîñ îáîðóäîâàí «óëîâèòåëåì» ôèëüòðîì, äîñòóï ê êîòîðîìó çàêðûò íèæíåé ïåðåäíåé ïàíåëüþ.! Óáåäèòåñü, òî öèêë ñòèðêè çàêîí èëñÿ, è îòêëþ èòå îáîðóäîâàíèå îò ñåòè. Êàê äîñòàòü ïðåäìåòû, óïàâøèå â ïðîñòðàíñòâî ìåæäó áàðàáàíîì è êîæóõîì ìàøèíû: 1. ñíèìèòå íèæíèé ïëèíòóñ â ïåðåäíåé àñòè ñòèðàëüíîé ìàøèíû, ïîòÿíóâ îáåèìè ðóêàìè çà åãî êðàÿ (ñìîòðèòå ðèñóíîê); 2. âûâåðíèòå êðûøêó ôèëüòðà, âðàùàÿ åå ïðîòèâ àñîâîé ñòðåëêè (ñì. ðèñ.): èç íàñîñà ìîæåò âûëèòüñÿ íåìíîãî âîäû ýòî íîðìàëüíîå ÿâëåíèå. 3.òùàòåëüíî ïðî èñòèòå ôèëüòð èçíóòðè; 4. çàâåðíèòå êðûøêó îáðàòíî; 5. óñòàíîâèòå íà ìåñòî ïåðåäíþþ ïàíåëü, ïðåäâàðèòåëüíî óáåäèâøèñü, òî êðþêè âîøëè â ñîîòâåòñòâóþùèå ïåòëè. Ïðîâåðêà çàëèâíîãî øëàíãà Ïðîâåðÿéòå øëàíã íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä. Ïðè ëþáûõ ïðèçíàêàõ òå è èëè ïîâðåæäåíèÿ íåìåäëåííî çàìåíèòå øëàíã. Âî âðåìÿ ðàáîòû ìàøèíû íåèñïðàâíûé øëàíã, íàõîäÿùèéñÿ ïîä äàâëåíèåì âîäû, ìîæåò âíåçàïíî ëîïíóòü.! Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå øëàíãè, áûâøèå â óïîòðåáëåíèè. Ðàçáîðêà: Ñëåãêà íàæìèòå íà áîëüøóþ êíîïêó íà ïåðåäíåé ñòîðîíå ðàñïðåäåëèòåëÿ è âûòÿíèòå åãî ââåðõ (ðèñ. 1). Êàê èñòèòü ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ èñòêà: Ñáîðêà: Çàòåì ïðîìîéòå ðàñïðåäåëèòåëü ïîä ñòðóåé âîäû (ðèñ. 3), èñïîëüçóÿ ñòàðóþ çóáíóþ ùåòêó. Âûíüòå ïàðó ñèôîíîâ, âñòàâëåííûõ â âåðøèíó îòäåëåíèé 1 è 2 (ðèñ. 4), ïðîâåðüòå íå çàáèòû ëè îíè è ïðîìîéòå èõ. Óñòàíîâèòå ïàðó ñèôîíîâ â ñïåöèàëüíûå îòâåðñòèÿ è çàòåì ïîìåñòèòå ðàñïðåäåëèòåëü íà ìåñòî, âñòàâëÿÿ åãî äî ùåë êà (ðèñ. 4, 2 è 1). Ðèñ. 1 Ðèñ. 2 Ðèñ. 3 Ðèñ. 4 10

11 Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ Â ñëó àå íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ñòèðêè èëè âîçíèêíîâåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé, ïðåæäå åì îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð (ñì. ñ. 12), ïðî èòàéòå ýòîò ðàçäåë. Â áîëüøèíñòâå ñëó àåâ Âû ìîæåòå ðåøèòü âîçíèêøèå ïðîáëåìû ñàìè. Îáíàðóæåííàÿ íåèñïðàâíîñòü: Âîçìîæíûå ïðè èíû / Ìåòîäû óñòðàíåíèÿ: CIS Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå âêëþ àåòñÿ. Öèêë ñòèðêè íå çàïóñêàåòñÿ. Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå çàëèâàåò âîäó (Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ ñîîáùåíèå H 2 O).. Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íåïðåðûâíî çàëèâàåò è ñëèâàåò âîäó. Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå ïðîèçâîäèò ñëèâ è îòæèì. Ñèëüíàÿ âèáðàöèÿ ïðè îòæèìå. Âèëêà íå âñòàâëåíà â ðîçåòêó èëè âñòàâëåíà ïëîõî, íå îáåñïå èâàÿ êîíòàêòà. Â äîìå îòêëþ åíî ýëåêòðè åñòâî. Êðûøêè èëè ëþê ïëîõî çàêðûòû (íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ íàäïèñü «door» (ëþê)) Íå áûëà íàæàòà êíîïêà. Íå áûëà íàæàòà êíîïêà ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset). Çàêðûò êðàí ïîäà è âîäû. Áûëà çàïðîãðàììèðîâàíà îòñðî êà çàïóñêà ïðîãðàììû (îá èñïîëüçîâàíèè òàéìåðà ñì. íà ñ. 7). Çàëèâíîé øëàíã íå ïîäñîåäèíåí ê êðàíó. Øëàíã ïåðåæàò. Çàêðûò êðàí ïîäà è âîäû. Â äîìå íåò âîäû. Íåäîñòàòî íîå âîäîïðîâîäíîå äàâëåíèå. Íå áûëà íàæàòà êíîïêà ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset). Ñëèâíîé øëàíã ðàñïîëîæåí íèæå 65 èëè âûøå 100 ñì. îò ïîëà (ñì. ñ. 3). Êîíåö ñëèâíîãî øëàíãà ïîãðóæåí â âîäó (ñì. ñ. 3). Íàñòåííûé ñëèâ íå èìååò ñëèâíîé òðóáû. Åñëè ñëèâíîé øëàíã âñòðîåí â êàíàëèçàöèþ, èìåéòå ââèäó, òî íà âåðõíèõ ýòàæàõ ìîæåò ñîçäàâàòüñÿ «ñèôîííûé ýôôåêò» ìàøèíà îäíîâðåìåííî ñëèâàåò è çàëèâàåò âîäó. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîäîáíîãî ýôôåêòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñïåöèàëüíûé êëàïàí (àíòèñèôîí). Âûáðàííàÿ ïðîãðàììà íå ïðåäóñìàòðèâàåò ñëèâ âîäû äëÿ íåêîòîðûõ ïðîãðàìì íåîáõîäèìî âêëþ èòü ñëèâ âðó íóþ (ñì ñ. 6). Àêòèâèçèðîâàíà äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ Ëåãêàÿ ãëàæêà: äëÿ çàâåðøåíèÿ ïðîãðàììû íàæìèòå êíîïêó ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset) (ñì. ñ. 7). Ñëèâíîé øëàíã ïåðåæàò (ñì. ñ. 3) èëè çàñîðåí. Çàñîð â êàíàëèçàöèè. Ïðè óñòàíîâêå ñòèðàëüíîé ìàøèíû áàðàáàí áûë ðàçáëîêèðîâàí íåïðàâèëüíî (ñì. ñ. 3). Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ïëîõî âûðîâíåíà (ñì. ñ. 3). Çàçîð ìåæäó ìàøèíîé è ñòåíîé/ìåáåëüþ íåäîñòàòî åí (ñì. ñ. 3). Ïðîòå êè âîäû èç ñòèðàëüíîé ìàøèíû. Â ñëó àå íåèñïðàâíîñòè íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ êîä îøèáêè, íàïðèìåð: F-01 Èçáûòî íîå ïåíîîáðàçîâàíèå. Ïëîõî çàêðåïëåí çàëèâíîé øëàíã (ãàéêà íà êîíöå øëàíãà íåïëîòíî çàòÿíóòà è íåïðàâèëüíî óñòàíîâëåíà ïðîêëàäêà (ñì. ñ. 3). Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ çàáèò îñòàòêàìè ìîþùèõ ñðåäñòâ (î èñòêå ðàñïðåäåëèòåëÿ ñì. ñ. 10). Ïëîõî çàêðåïëåí ñëèâíîé øëàíã (ñì. ñ. 3). Âûêëþ èòå ìàøèíó è âûíüòå øòåïñåëüíóþ âèëêó èç ýëåêòðîðîçåòêè, ïîäîæäèòå 1 ìèíóòó è âíîâü âêëþ èòå ìàøèíó. Åñëè íåèñïðàâíîñòü íå óñòðàíÿåòñÿ, îáðàòèòåñü â Òåõíè åñêèè Ñåðâèñ. Èñïîëüçóåòñÿ ìîþùåå ñðåäñòâî, íåïîäõîäÿùåå äëÿ àâòîìàòè åñêèõ ñòèðàëüíûõ ìàøèí ñ ôðîíòàëüíîé çàãðóçêîé. Ïåðåäîçèðîâêà ìîþùåãî ñðåäñòâà. Íåèñïðàâíîñòè Åñëè ïîñëå ïðîâåðêè ìàøèíà ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü íå äîëæíûì îáðàçîì, îáðàòèòåñü â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð çà ïîìîùüþ. (ñì. ñ. 12) 11

12 Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå CIS Ïåðåä òåì êàê îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð: Óáåäèòåñü, òî âû íå ìîæåòå óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî (ñì. ñ. 11). Çàïóñòèòå ïðîãðàììó ïîâòîðíî äëÿ ïðîâåðêè èñïðàâíîñòè ìàøèíû. Â ïðîòèâíîì ñëó àå îáðàòèòåñü â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð ïî òåëåôîíó, óêàçàííîìó â ãàðàíòèéíîì äîêóìåíòå.! Íå ïîëüçóéòåñü óñëóãàìè ëèö, íå óïîëíîìî åííûõ Ïðîèçâîäèòåëåì. Ïðè ðåìîíòå òðåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ îðèãèíàëüíûõ çàïàñíûõ àñòåé. Ïðè îáðàùåíèè â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð ñîîáùèòå: òèï íåèñïðàâíîñòè; íîìåð ãàðàíòèéíîãî äîêóìåíòà (ñåðâèñíîé êíèæêè, ñåðâèñíîãî ñåðòèôèêàòà è ò.ï.); ìîäåëü ìàøèíû (Ìîä.) è ñåðèéíûé íîìåð (S/N), óêàçàííûå â èíôîðìàöèîííîé òàáëè êå, ðàñïîëîæåííîé íà çàäíåé ïàíåëè ñòèðàëüíîé ìàøèíû. 12

13 Bedienungsanleitungen WASCHVOLLAUTOMAT DE Deutsch AVTF 129 INHALTSVERZEICHNIS Installation, Auspacken und Aufstellen, 14 Wasser- und Elektroanschlüsse, Erster Waschgang, 15 Technische Daten, 15 Beschreibung des Waschvollautomaten, Schalterblende, 16 So öffnen und schließen Sie die Wäschetrommel, 17 Display, 17 Inbetriebnahme und Programme, 18 Kurz zusammengefasst: Waschprogramm starten, 18 Programmtabelle, 18 Individualisierungen, 19 Einstellen der Schleuder, 19 Einstellen der Temperatur, 19 Einstellung der Startvorwahl, 19 Funktionen, 19 Waschmittel und Wäsche, 20 Waschmittelschublade, 20 Bleichen, 20 Vorsortieren der Wäsche, 20 Besondere Wäscheteile, 20 Woolmark Platinum Care, 20 Vorsichtsmaßregeln und Hinweise, 21 Allgemeine Sicherheit, 21 Entsorgung, 21 Energie sparen und Umwelt schonen, 21 Reinigung und Pflege, 22 Wasser- und Stromversorgung abstellen, 22 Reinigung des Gerätes, 22 Pflege der Gerätetür und Trommel, 22 Reinigung der Pumpe, 22 Kontrolle des Wasserzulaufschlauchs, 22 So kann der Waschmittelbehälter gereinigt werden, 22 Störungen und Abhilfe, 23 Kundendienst, 24 Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, 24 DE 13

14 Installation DE! Es ist äußerst wichtig, diese Bedienungsanleitung sorgfältig aufzubewahren, um sie jederzeit zu Rate ziehen zu können. Sorgen Sie dafür, dass sie im Falle eines Umzugs oder Übergabe an einen anderen Benutzer das Gerät stets begleitet, damit auch der neue Inhaber die Möglichkeit hat, diese zu Rate zu ziehen.! Lesen Sie bitte folgende Hinweise aufmerksam durch, sie liefern wichtige Informationen hinsichtlich der Installation, dem Gebrauch und der Sicherheit. Auspacken und Aufstellen Auspacken 1. Gerät auspacken. 2. Sicherstellen, dass der Waschvollautomat keine Transportschäden erlitten hat. Im Falle einer Beschädigung Gerät bitte nicht anschließen, sondern den Kundendienst anfordern. 3. Die vier Transportschutzschrauben ausschrauben und das an der Rückwand befindliche Gummiteil nebst entsprechendem Distanzstück abnehmen (siehe Abbildung). 4. Die Löcher mittels der mitgelieferten Kunststoffstöpsel schließen. 5. Sämtliche Teile aufbewahren: Sollte der Waschvollautomat erneut transportiert werden müssen, müssen diese Teile wieder eingesetzt werden. Zur Beachtung: Im Falle einer Wiederverwendung sind die kurzeren Schrauben oben einzusetzen.! Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug für Kinder Standfläche 1. Der Waschvollautomat muss auf einem ebenen, festen Untergrund aufgestellt werden, ohne ihn an Wände, Möbelteile oder ähnliches anzulehnen. 2. Sollte der Boden nicht perfekt eben sein, müssen die Unebenheiten durch Anbzw. Ausdrehen der vorderen Stellfüße ausgeglichen werden (siehe Abbildung), der auf der Arbeitsfläche zu ermittelnde Neigungsgrad darf 2 nicht überschreiten. Eine präzise Nivellierung verleiht dem Gerät die erforderliche Stabilität, durch die Vibrationen, Betriebsgeräusche und ein Verrücken des Gerätes vermieden werden. Bei Teppichböden müssen die Stellfüße so reguliert werden, dass ein ausreichender Freiraum zur Belüftung unter dem Waschvollautomaten gewährleistet ist. Aufstellen, Versetzen. Sollte Ihr Geraet mit einem Spezialgestell mit einziehbaren Raedern ausgestattet sein, kann das Geraet muehelos verschoben wer- den. Um dieses Gestell herunter zu lassen, ziehen Sie den links unter dem Sockel befindlichen Hebel, und versetzen dann die Waschmaschine. Bringen Sie das Radgestell anschließend wieder in die ursprüngliche Stellung zurück. Das Gerät steht so fest und sicher auf dem Boden. Siehe Abbildung. Wasser- und Elektroanschlüsse Anschluss des Zulaufschlauches A 1. Legen Sie die Gummidichtung A in das Anschlussstück des Zulaufschlauches ein und drehen Sie dieses an einen mit Gewindeanschluss von ¾ G versehenen Kaltwasserhahn (siehe Abbildung). Lassen Sie das Wasser vor dem Anschluss so lange auslaufen, bis klares Wasser austritt. 2. Schließen Sie das andere Ende des Schlauches an den oben rechts am Rückteil des Waschvollautomaten befindlichen Wasseranschluss an (siehe Abbildung). 3. Der Schlauch darf hierbei nicht eingeklemmt oder abgeknickt werden.! Der Wasserdruck muss innerhalb der Werte liegen, die in der Tabelle der Technischen Daten angegebenen sind (siehe nebenstehende Seite).! Sollte der Zulaufschlauch nicht lang genug sein, dann wenden Sie sich bitte an einen Fachhändler oder an einen autorisierten Fachmann. 14

15 Anschluss des Ablaufschlauches cm Schließen Sie den Ablaufschlauch, ohne ihn dabei zu krümmen, an eine Ablaufleitung, oder an einen in der Wand in einer Mindesthöhe von cm angelegten Ablauf an;! Verwenden Sie bitte keine Verlängerungen oder Mehrfachstecker.! Das Kabel darf nicht gebogen bzw. eingeklemmt werden.! Das Versorgungskabel darf nur durch autorisierte Fachkräfte ausgetauscht werden. Achtung! Der Hersteller weist jede Haftung zurück, falls diese Vorschriften nicht eingehalten werden sollten. DE oder hängen Sie ihn in ein Becken oder eine Wanne ein; befestigen Sie ihn in diesem Falle mittels der mitgelieferten Führung an dem Wasserhahn (siehe Abbildung). Das freie Ablaufschlauchende darf nicht unter Wasser bleiben.! Verlängerungsschläuche sollten nicht eingesetzt werden, sollte dies jedoch absolut unvermeidlich sein, muss die Verlängerung denselben Durchmesser des Originalschlauchs aufweisen und 150 cm nicht überschreiten. Erster Waschgang Lassen Sie nach der Installation bzw. vor erstmaligem Gebrauch erst einen Waschgang (mit Waschmittel) ohne Wäsche durchlaufen. Stellen Sie hierzu das 90 C- Waschprogramm ohne Vorwäsche ein. Technische Daten Modell AVTF 109 Elektronschluss Vor Einfügen des Steckers in die Steckdose ist sicherzustellen, dass: die Steckdose über eine normgerechte Erdung verfügt; die Steckdose die in nebenstehender Datentabelle angegebene Höchstlast des Gerätes trägt; die Stromspannung den in nebenstehender Datentabelle aufgeführten Werten entspricht; der Stecker in die Steckdose passt. Andernfalls muss der Stecker (oder die Steckdose) ersetzt werden.! Der Waschvollautomat darf nicht im Freien installiert werden, auch nicht, wenn es sich um einen geschützten Platz handelt. Es ist gefährlich, Ihren Vollwaschautomaten Gewittern und Unwettern auszusetzen.! Die Steckdose sollte nach installiertem Gerät leicht zugänglich sein. Abmessungen Fassungsvermögen Elektroanschlüsse Wasseranschlüsse Schleudertouren Prüfprogramme gemäß EN Breite 40 cm Höhe 85 cm Tiefe 60 cm 1 bis 5 kg Siehe das am Gerät befindliche Typenschild. Höchstdruck 1 MPa (10 bar) Mindestdruck 0,05 MPa (0,5 bar) Trommelvolumen 42 Liter bis zu 1200 U/min. Programm 3; Temperatur 60 C; bei einer Lademenge von 5 kg. Dieses Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien: - 73/23/EWG vom (Niederspannung) und nachfolgenden Änderungen - 89/336/EWG vom (elektromagnetische Verträglichkeit) und nachfolgenden Änderungen /95/CE (Niederspannung) /96/CE 15

16 Beschreibung des Waschvollautomaten DE Schalterblende EIN/AUS taste FUNKTIONEN Taste Display START/ RESET taste SCHLEUDERN TEMPERATUR START- VORWAHL TASTENSPERRE Drehknopf für WASCHPROGRAMME Display zur Programmierung des Waschvollautomaten und Ansicht des Programmablaufs (siehe nebenstehende Seite). Taste "SCHLEUDERN" * zur Geschwindigkeitsregelung oder gänzlichen Ausschaltung der Schleuder (siehe Seite 19). Taste "TEMPERATUR" zur Änderung der Waschtemperaturen (siehe Seite 19). Taste STARTVORWAHL: Mit dieser Taste kann der Start des eingestellten Programms um bis zu 24 Std. verzögert werden (siehe Seite 19). Die Taste TASTENSPERRE dient zur Sperre sämtlicher Tasten Ihres Waschvollautomaten während des Betriebs bzw. des Standby-Betriebs. Taste "EIN/AUS" zur Ein- und Ausschaltung des Waschvollautomaten (siehe Seite 18). Taste "START/RESET" um die Programme zu starten bzw. zu löschen, falls unkorrekt eingestellt (siehe Seite 18). Drehknopf WASCHPROGRAMME zur Programmwahl Die Wahlschalter sind flächenbündig angebracht: Durch leichten Druck auf die Knopfmitte können Sie herausgezogen werden. Während des Programmablaufs bleibt der Schalter feststehend. * Um zu starke Vibrationen, bzw. eine Unwucht beim Schleudern, zu vermeiden, sorgt das Gerät für eine gleichmäßige Verteilung der Wäscheladung durch eine laufende Rotation der Trommel bei einer etwas höheren Geschwindigkeit, als die des Waschgangs. Sollte es trotz mehrerer Versuche nicht gelingen, die Wäschladung gleichmäßig zu verteilen, schleudert das Gerät die Wäsche bei reduzierter Schleudergeschwindigkeit. So öffnen und schließen Sie die Wäschetrommel Abb. 1 Abb. 2 A) Öffnen (Abb. 1) Öffnen Sie den äußeren Deckel ganz. B) Öffnen der Trommel (Soft opening): Drücken Sie mit einem Finger leicht auf die auf der A bb. 2 ersichtlichen Taste; die Trommel öffnet sich ganz sanft. C) Einfüllen der Wäsche (Abb. 3) Abb. 3 Abb. 4 D) Schliessen (Abb. 4) - Schließen Sie sorgfältig die Wäschetrommel. Schließen Sie zuerst den vorderen Flügel und drücken Sie anschließend den hinteren Flügel auf. - Stellen Sie sicher, dass sich die Haken des vorderen Flügels ordnungsgemäß in den entsprechenden Sitzen der hinteren Flügel befinden. - Nach hörbarem Einrasten der Haken drücken Sie leicht auf beide Türen; sie dürfen nicht aufspringen. - Schließen Sie abschließend den äußeren Deckel. E) Endposition der Trommel (Abb. 2) Zum bequemen Be- und Entladen wird die Trommel nach Abschluss des Waschgangs wieder mit der Öffnung nach oben platziert. (Nur bei einigen Modellen). 16

17 Display Das Display ist nicht nur ein praktisches Mittel zur Programmierung des Gerätes (siehe Seite 19), es liefert auch Informationen über den Waschgang und seinen Ablauf. DE Nach Drücken der Taste START/RESET, durch das das Waschprogramm in Gang gesetzt wird, wird auf dem Display die bis zum Ende des Waschgangs noch verbleibende Zeit angezeigt. Sollte ein zeitverschobener Start eingestellt worden sein ( Startvorwahl, siehe Seite 19), dann wird dies auf dem Display angezeigt. Während des Wachgangs wird Folgendes angezeigt: Laufende Programmphase: Vorwäsche Hauptwäsche Spülen Schleudern Individualisierungs-Funktionen und -optionen: Zur Wahl dieser Funktionen und Optionen siehe unten und Seite 19. Buzzer: Ihr Gerät ist mit einem Warnsummer ausgestattet, der den Ablauf der verschiedenen Funktionen oder eventuelle Störungen anzeigt: Unvereinbarkeit, Tasten Optionen/ Programme, Start, Ende des Waschvorgangs, Reset. Tastensperre: Zu Ihrer Sicherheit und der Ihrer Kinder können die Tasten während des Betriebs des Gerätes, oder während des Standby-Betriebs (verzögerter Start - Standby-Betrieb) gesperrt werden. Drücken Sie hierzu die Taste "FUNKTIONEN" für 2 Sekunden. Um die Sperre zu beseitigen, drücken Sie die Taste für ca. 4 Sekunden. Füllfenstersicherung: Durch Leuchten des Symbols meldet das Gerät, dass das Füllfenster gesperrt ist, um ein versehentliches Öffnen zu vermeiden. Warten Sie bitten, bis das Symbol erlischt, um eine evtl. Beschädigung des Fensters zu vermeiden. Dieses Modell ist mit einer Vorrichtung ausgestattet, dank derer das Füllfenster während der ersten Programmphase noch geöffnet werden kann. Dies ist möglich, wenn das Symbol nicht eingeschaltet ist. Nach Ablauf des gesamten Waschprogramms erscheint die Anzeige End.! Im Falle eventueller Anomalien wird ein Fehlercode eingeblendet, wie zum Beispiel: F-01, (siehe Seite 23). 17

18 Inbetriebnahme und Programme DE Kurz zusammengefasst: Waschprogramm starten 1. Maschine durch Drücken der Taste einschalten. Sämtliche Symbole leuchten für einige Sekunden auf, um dann wieder zu erlöschen. 2. Geben Sie Ihre Wäsche in die Waschmaschine, füllensie das Waschmittel und/oder den Weichspüler (siehe Seite 20) ein und schließen Sie anschließend die Türen. 3. Das gewünschte Programm mittels des Wahlschalters einstellen. Auf dem Display wird die voraussichtliche Programmtabelle Programmdauer angezeigt. Temperatur und Schleuder werden je nach gewähltem Programm automatisch eingestellt (evtl. Änderung siehe Seite 19). 4. Wählen Sie eine beliebige Funktion (siehe Seite 19). 5. Programm durch Druck auf die Taste START/RESET in Gang setzen. Um dieses zu löschen, Taste START/RESET für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten. 6. Bei Programmabschluss erscheint die Anzeige End. Wäsche herausnehmen und Füllfenster leicht offenstehen lassen, damit die Trommel trocknen kann. 7. Maschine durch Drücken der Taste ausschalten. Gewebeart und Verschmutzungsgrad Baumwolle Stark verschmutztekochwäsche (Bettücher, Tischdecken usw.) Stark verschmutztekochwäsche (Bettücher, Tischdecken usw.) Widerstandsfähige, stark verschmutzte Weiß- und Buntwäsche Leicht verschmutzte Weißwäsche und empfindliche Buntwäsche (Oberhemden, Maschenwareusw.) Leicht verschmutzte empflindliche Buntwäsche Synthetik Stark verschmutzte, farbechte Buntwäsche (Babywäsche usw.) Stark verschmutzte, farbechte Buntwäsche (Babywäsche usw.) Zarte Farben (leicht verschmutzte Wäsche jeder Art). Zarte Farben (leicht verschmutzte Wäsche jeder Art). Wolle/Seide Waschmittel Vorw. Hauptw. Option Flecken/ Bleichmittel Waschprogramme Temperatur Weichmacher Programm- Dauer (Minuten) 1 90 C C 3 60 C 4 40 C 5 30 C Mildes/ Normales Mildes/ Normales Mildes/ Normales Mildes/ Normales 6 60 C Mildes C Mildes C Mildes C 33 Beschreibung des Waschprogramms Vorwäsche, Hauptwäsche, Spülen, Zwischen- und Endschleudern Anmerkungen Zum Knitterschutz: siehe "Bügelleicht", auf nebenstehender Seite. Bei den in der Tabelle aufgeführten Daten handelt es sich um Richtwerte. Warten Sie nach Ende des Waschvorgangs 3 Minuten, bevor Sie das Gerät öffnen, damit sich die Türen der Trommel nach oben stellen Spezialprogramm Kurzprogramm 30' (Programm 9 für Kunstfasern) Kurzprogramm für die tägliche Wäsche leicht verschmutzter Teile: in nur 30 Minuten, zur Einsparung von Zeit und Energie. Stellen Sie dieses Waschprogramm (9 bei 30 C) ein, dann können, bei einer maximalen Lademenge von 3 kg, Gewebe unterschiedlicher Art (mit Ausnahme von Wolle und Seide) zusammen gewaschen werden. Es ist ratsam, flüssige Waschmittel einzusetzen Hauptwäsche, Spülen, Zwischen- und Endschleudern Hauptwäsche, Spülen, Zwischen- und Endschleudern Hauptwäsche, Spülen, Zwischen- und Endschleudern Hauptwäsche, Spülen, Zwischen- und Endschleudern Hauptwäsche, Spülen, Knitterschutz oder sanftes Schleudern Hauptwäsche, Spülen, Knitterschutz oder sanftes Schleudern Hauptwäsche, Spülen, Knitterschutz oder sanftes Schleudern Hauptwäsche, Spülen und sanftes Schleudern Hauptwäsche, Spülen und Wolle C Mildes 48 sanftes Schleudern Hauptwäsche, Spülen, Sehr zarte Feinwäsche C 55 Knitterschutz oder Wasser (Gardinen, Seide, Viskose, usw.) abpumpen TEILPROGRAMME Spülen Spülen und Schleudern Sanftes Spülen Schleudern Sanftes Schleudern Abpumpen Spülen, Knitterschutz oder Abpumpen Abpumpen und energisches Schleudern Abpumpen und sanftes Schleudern Abpumpen 18

19 Individualisierungen Tasten OPTIONEN Einstellen der Temperatur Einstellen der Schleuder Befindet sich der WAHLSCHALTER bei Einschalten des Waschautomaten auf einer Position, bzw. einem Programm, das einen Schleudergang vorsieht, dann schaltet die Ikone auf Dauerlicht. Durch drücken der Taste wird die für das eingestellte Programm maximal zulässige Schleuderdrehzahl angezeigt und die Ikone schaltet auf Blinklicht. Durch erneutes drücken dieser Taste kann die Schleuderdrehzahl bis auf OFF (Schleuderstop), reduziert werden. (Drücken Sie die Taste erneut, schaltet die Schleuderdrehzahl wieder hoch.) Geben Sie die Taste frei, sobald die gewünschte Schleuderdrehzahl eingeblendet wird. Nach ca. 2 Sekunden wird diese gespeichert: Das Symbol auf Dauerlicht. Obiges gilt für alle Programme mit Ausnahme des Programms 11 und Abpumpen. schaltet Befindet sich der WAHLSCHALTER beim Einschalten des Waschautomaten auf einer Position bzw. einem Programm, das die Einstellung einer Temperatur vorsieht, dann schaltet die Ikone auf Dauerlicht. Durch drücken der Taste wird die für das eingestellte Programm maximal zulässige Temperatur angezeigt und die Ikone schaltet auf Blinklicht. Durch erneutes drücken dieser Taste kann die Temperatur bis auf OFF (Kaltwäsche), reduziert werden. (Drücken Sie die Taste erneut, schaltet die Temperatur wieder hoch.) Geben Sie die Taste frei, sobald die gewünschte Temperatur eingeblendet wird. Nach ca. 2 Sekunden wird diese gespeichert: Das Symbol schaltet auf Dauerlicht. Obiges gilt für alle Waschprogramme. DE Einstellung der Startvorwahl Drücken Sie die Taste, auf dem Display wird die Anzeige OFF eingeblendet und das entsprechende Symbol schaltet auf Blinklicht. Drücken Sie diese Taste erneut, erscheint die Anzeige "1h", das entspricht einer Zeitverzögerung des Programmstarts von einer Stunde. Durch mehrmaliges drücken dieser Taste kann eine Zeitverzögerung bis auf "24h"gewählt werden. Geben Sie die Taste frei, wenn die von Ihnen gewünschte "Startvorwahl" eingeblendet wird; diese wird nach ca. 2 Sekunden gespeichert, auf dem Display wird die für das eingestellte Waschprogramm vorgesehene Zeit angezeigt. Das Symbol bleibt eingeschaltet. Drücken Sie nun die Taste START - RESET. Die eingestellte "Startvorwahl" wird angezeigt. In dieser Phase kann die "Startvorwahl" nur noch durch eine Reduzierung der Zeit geändert werden. Die Einstellung der Startvorwahl ist bei allen Programmen möglich. Tastensperre (siehe Seite 17). Funktionen Die verschiedenen Waschfunktionen, die Ihnen Ihr Waschvollautomat bietet, ermöglichen es Ihnen, hygienisch saubere und weiße Wäsche zu erhalten, die Ihren Wünschen entsprechen. Aktivierung der Funktionen: 1. Die Taste der gewünschten Funktion gemäss untenstehender Tabelle drücken; 2. Das Einschalten bzw. Aufleuchten der entsprechenden Taste zeigt an, dass die Funktion aktiviert wurde. Anmerkung: Sollte die Taste jedoch auf Blinklicht schalten, bedeutet dies, dass die Funktion zu dem eingestellten Programm nicht zugeschaltet werden kann. Wird eine Funktion eingestellt, die zu der bereits eingestellten nicht zugeschaltet werden kann, bleibt nur die zuletzt gewählte aktiv. Optionen Wirkung Anleitungen zur Anwendung Aktiv mit den Programmen: Super Wash Für einwandfrei saubere, sichtbar weißere Wäsche des Klasse A-Standards. Nicht vereinbar mit der OptionKURS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bügelleicht Reduziert die Knitterbildung und erleichtert so das Bügeln. Wird diese Funktion gewählt, werden die Programme 6, 7, 8, 11 unterbrochen, das Wasser wird nicht abgepumpt, die Wäsche bleibt im Wasser liegen (Knitterschutz), die Taste BÜGELLEICHT schaltet auf Blinklicht: - Zur Vervollständigung des Waschzyklus drücken Sie die Taste START/RESET, oder die Taste BÜGELLEICHT ; - nur das Wasser abpumpen: Knopf auf das entsprechende Symbol drehen und die Taste START/RESET drücken. Alle, mit Ausnahme 1, 2, 9, 10, Abpumpen und Schleudern. Kurz Verkürzt die Dauer des Waschvorgangs um ca. 30%. Nicht vereinbar mit der Option SUPER WASH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 19

20 Waschmittel und Wäsche DE Waschmittelschublade Ein gutes Waschergebnis hängt auch von einer korrekten Waschmitteldosierung ab: Eine zu hohe Dosierung bedeutet nicht unbedingt reinere Wäsche, sie trägt nur dazu bei, die Maschineninnenteile zu verkrusten und die Umwelt zu belasten. Schublade herausziehen und Waschmittel oder Zusätze wie folgt einfüllen: In Kammer 1: Waschpulver für die Vorwäsche (kein Flüssigwaschmittel) In Kammer 2: Waschmittel für die Hauptwäsche (Waschpulver oder Flüssigwaschmittel) Flüssigwaschmittel nur kurz vor dem Start einfüllen.! Verwenden Sie keine Handwaschmittel, sie verursachen eine zu hohe Schaumbildung. Kammer 3: Zusätze (Weichspüler usw.) Achten Sie bei Einfüllen des Weichspülers in die Kammer 3 darauf, dass Sie die angegebene Höchstmenge "max." nicht überschreiten. Der Weichspüler wird beim letzten Spülgang automatisch in die Wäschetrommel eingespült. Nach Abschluss des Waschprogramms bleibt in Kammer 3 ein kleiner Rückstand an Wasser. Dieser ist zur Einspülung sehr dickflüssiger bzw. zur Verdünnung konzentrierter Weichspüler erforderlich. Sollte in der Kammer 3 mehr Wasser als normal zurückbleiben, so ist die Entnahmevorrichtung verstopft. Zur Reinigung derselben verweisen wir auf Seite 22. Zusätzliche Kammer 4: Bleichmittel Bleichen! Normale Bleichmittel sind für strapazierfähige Weißwäsche zu verwenden, milde Bleichmittel dagegen für Buntwäsche, Feinwäsche und Wolle. Mitgelieferte, zusätzliche Kammer 4 in Kammer 1 einsetzen. Bei der Dosierung des Bleichmittels darf der auf dem Zentralstift mit "max" gekennzeichnete Höchststand (siehe Abbildung) nicht überschritten werden. Soll nur gebleicht werden, dann füllen Sie das Bleichmittel in die Kammer 4 ein und stellen das Programm "Spülen" (für Baumwollgewebe) oder "Schonspülen" (für Feinwäsche) ein. Vorsortieren der Wäsche Sortieren Sie die Wäsche nach: - Gewebeart / Waschetikettensymbol - und Farben: Buntwäsche von Weißwäsche trennen. Entleeren Sie alle Taschen. Das angegebene Gewicht, das sich auf die maximale Ladung an Trockenwäsche bezieht, sollte nicht überschritten werden: Widerstandsfähige Gewebe: max 5 kg Kunstfasergewebe: max 2,5 kg Feinwäsche: max 2 kg Wolle: max 1 kg Wie schwer ist Wäsche? 1 Bettuch gr 1 Kissenbezug gr 1 Tischdecke gr 1 Bademantel gr 1 Handtuch gr Besondere Wäscheteile Gardinen: Gardinen zusammengefaltet in einem Kissenbezug oder in einem netzartigen Beutel waschen. Waschen Sie diese allein, ohne das Gesamtgewicht für halbe Füllung zu übersteigen. Stellen Sie das Programm 11 ein, das ein automatisches Ausschließen der Schleuder vorsieht. Skijacken und Anoraks: Sind diese mit Gänse- oder Daunenfedern gefüttert, können sie im Waschvollautomaten gewaschen werden. Ziehen Sie die Teile auf links, achten Sie auf eine maximale Beladung von 2/3 kg, wiederholen Sie 2/3 Spülgänge und stellen Sie die Schleuder auf Schonschleudern ein. Tennisschuhe: Entfernen Sie Schlammreste. Tennisschuhe können zusammen mit Jeans oder sonstigen widerstandsfähigen Teilen, nicht jedoch mit Weißwäsche, gewaschen werden. Wolle: Verwenden Sie Spezialwaschmittel; Lademenge von 1 kg bitte nicht überziehen. von 1 kg bitte nicht überziehen. Woolmark Platinum Care Schonend wie Waschen von Hand. Hotpoint Ariston hat einen neuen Standard hochwertiger Leistungen geschaffen, der von The Woolmark Company mit dem prestigevollen Warenzeichen Woolmark Platinum Care zugelassen wurde. Befindet sich auf Ihrem Waschvollautomaten das Logo Woolmark Platinum Care, können Teile aus Schurwolle, die mit dem Pflegeetikett "Handwäsche" ausgezeichnet sind, darin gewaschen werden (M.0303): Verwenden Sie für alle mit "Handwäsche" (max 1Kg). 20

1: Motor L1 Ab/Auf (braun/schwarz) 2: Motor L1 Auf/Ab (schwarz/braun) 3: Motor N (blau) 4.2 K3 drücken für Sekundenanzeige

1: Motor L1 Ab/Auf (braun/schwarz) 2: Motor L1 Auf/Ab (schwarz/braun) 3: Motor N (blau) 4.2 K3 drücken für Sekundenanzeige Bedienungsanleitung HR20034 UP-Schalter mit Timer. Technische Daten Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz Last: max. 400 W Ausgänge für Auf- und Abwärts schalten nach 4 min. ab Wird für die Dauer von ca. 0

Nadere informatie

Anleitung SWS Wireless Display

Anleitung SWS Wireless Display Anleitung SWS Wireless Display E A B C D F G H I J K L M N O A B C D E F G H Massage ein Massage aus Abnahme Massage Intensität Zunahme Massage Intensität Taschenlampe Display Taschenlampe ein/aus Bodenbeleuchtung

Nadere informatie

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com ES-S7A Außensirene www.etiger.com DE Merkmale - Funkverbindung für eine einfache Installation - Radiofrequenzsicherheit des Zubehörs: über eine Million Codekombinationen - EEPROM-Informationsschutz, keine

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OVEN. Samenvatting. Het installeren, 2-3 Plaatsing Elektrische aansluiting Typeplaatje

Gebruiksaanwijzing OVEN. Samenvatting. Het installeren, 2-3 Plaatsing Elektrische aansluiting Typeplaatje Gebruiksaanwijzing OVEN NL Nederlands, DE Deutsch, RS Ðóññêèé, Samenvatting Het installeren, - Plaatsing Elektrische aansluiting Typeplaatje NL Beschrijving van het apparaat, Algemeen aanzicht Bedieningspaneel

Nadere informatie

Op het potje Aufs Töpfchen

Op het potje Aufs Töpfchen Op het potje Aufs Töpfchen Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln. Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de

Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln. Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de Lost Cities Spielanleitung/Spielregeln Brettspielnetz.de Team Copyright 2016 Brettspielnetz.de Inhalt Lost Cities Spielregeln...1 Einleitung und Spielidee...2 Der Spielverlauf...4 Eine Karte in eine Reihe

Nadere informatie

GROHE Red. GROHE Red

GROHE Red. GROHE Red 40 408 GROHE Red GROHE Red D...1 I...5 N...9 GR...13 TR...17 BG...21 RO...25 NL...2 NL...6 FIN...10 CZ...14 SK...18 EST...22 CN...26 F...3 S...7 PL...11 H...15 SLO...19 LV...23 RUS...27 E...4 DK...8 UAE...12

Nadere informatie

Über dieses Buch. Nutzungsrichtlinien

Über dieses Buch. Nutzungsrichtlinien Über dieses Buch Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING Bedienungs Anleitung

GEBRUIKERS HANDLEIDING Bedienungs Anleitung C7200G ENGLISH GEBRUIKERS HANDLEIDING Bedienungs Anleitung Specificaties: Breidt het bereik uit van de draadloze WiFi dekking in een WLAN netwerk WLAN 802.11n voor 300Mbit/s hoge snelheid draadloos netwerken

Nadere informatie

WMB 51420 WMB 51220. Lave-linge. Wasmachine. Waschmaschine Washing Machine

WMB 51420 WMB 51220. Lave-linge. Wasmachine. Waschmaschine Washing Machine Lave-linge Wasmachine Waschmaschine Washing Machine WMB 51420 WMB 51220 1 Waarschuwingen Algemene veiligheid Plaats uw machine nooit op een vloer die met tapijt is bedekt. Een gebrek aan luchtstroom van

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR VERWISSELEN ELECTRODE IONISATOR ANLEITUNG - WECHSEL DER IONISATOR ELEKTRODE

HANDLEIDING VOOR VERWISSELEN ELECTRODE IONISATOR ANLEITUNG - WECHSEL DER IONISATOR ELEKTRODE Digitale aflezing instellen op badinhoud. HANDLEIDING VOOR VERWISSELEN ELECTRODE BESTURING UITSCHAKELEN AUSSCHALTEN DER STEUERUNG AAN / UIT SCHAKELAAR AN / AUS SCHALTER Belangrijk Instelling is gebaseerd

Nadere informatie

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment:

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: Logboek bij de lessenserie over Cengiz und Locke van Zoran Drvenkar Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: ANWEISUNGEN Dit is een serie van drie lessen. Jullie gaan in zes groepen van vier of vijf leerlingen

Nadere informatie

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits Bestelling : Bestelling plaatsen Wij overwegen de aanschaf van... Wir ziehen den Kauf von... in Betracht... Formeel, voorzichtig

Nadere informatie

Ruzie maken Streiten

Ruzie maken Streiten Ruzie maken Streiten Als kinderen ruzie maken Wenn kinder sich streiten Kinderen maken ruzie. Dat gebeurt in elk gezin. Ruzie om een stuk speelgoed, een spelletje dat uit de hand loopt, een jaloerse reactie

Nadere informatie

7. REINIGUNG DES ANTRIEBSRADS

7. REINIGUNG DES ANTRIEBSRADS 7. REINIGUNG DES ANTRIEBSRADS 7.1 Bei Ansammlung von Fremdkörpern oder Verunreinigungen im Antriebsrad: CAUTION Vergewissern Sie sich, dass das Stromversorgungsgerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen

Nadere informatie

DE: Taumelnder Roboter NL: Opstarobot

DE: Taumelnder Roboter NL: Opstarobot DE: Taumelnder Roboter NL: Opstarobot DE: Das wird benötigt: NL: Benodigdheden: DE: Schere NL: Schaar DE: 2 x AA-Batterien NL: 2 stuks AA-batterijen DE: Gummiband NL: Elastiekje DE: Münze NL: Munt DE:

Nadere informatie

LO120 Luchtontvochtiger / Luftentfeuchter

LO120 Luchtontvochtiger / Luftentfeuchter Instructieboekje Bedienungsanleitung LO120 Luchtontvochtiger / Luftentfeuchter 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM luchtontvochtiger gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen

Nadere informatie

Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011

Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011 Sommerfest 2011 Zomerfeest 2011 DNHK semina SCHLOSS ZEIST AM FREITAG, 17. JUNI 2011 SLOT ZEIST OP VRIJDAG 17 JUNI 2011 Gemeenschapszin Gemeinschaft SErfolg erfordert Gemeinschaft. Dieses Motto liegt seit

Nadere informatie

Verticale doorsnede. Bovenaanzicht. Vooraanzicht. Inhoud : 1.57m3 Gewicht : 112kg Afwerking : Nvt. Wijz. :

Verticale doorsnede. Bovenaanzicht. Vooraanzicht. Inhoud : 1.57m3 Gewicht : 112kg Afwerking : Nvt. Wijz. : Produktinformation: COR-TEN-Stahl Pflanzgefäße COR-TEN-Stahl (auch Cortenstahl) ist die Handelsbezeichnung für einen wetterfesten Baustahl. Charakteristisch für Cortenstahl ist die rostorangebraune Farbe

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56 48 (1956) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1957 Nr. 56 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering betreffende de wedertoepassing van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Samenvatting OVEN. Het installeren, 2-3 Plaatsing Elektrische aansluiting Typeplaatje

Gebruiksaanwijzing. Samenvatting OVEN. Het installeren, 2-3 Plaatsing Elektrische aansluiting Typeplaatje Gebruiksaanwijzing OVEN Nederlands, Deutsch, 0 Samenvatting Het installeren, - Plaatsing Elektrische aansluiting Typeplaatje Beschrijving van het apparaat, Algemeen aanzicht Bedieningspaneel Starten en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing KOOKPLAAT. Samenvatting

Gebruiksaanwijzing KOOKPLAAT. Samenvatting Gebruiksaanwijzing KOOKPLAAT NL PI 631 PI 631 A PI 631 AS PI 631 IB PI 640 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 S PI 640 AS R Nederlands, 1 Deutsch, 13 Samenvatting Het installeren,

Nadere informatie

Dort finden Sie weitere Informationen. Ich erkläre Ihnen / wo sich die Räume befinden. Am Ende des Korridors sind die Toiletten.

Dort finden Sie weitere Informationen. Ich erkläre Ihnen / wo sich die Räume befinden. Am Ende des Korridors sind die Toiletten. Willkommen in unserem Hostel. Aktivitäten in der Umgebung An der Rezeption können Sie einund auschecken. das WiFi-Passwort Dort finden Sie weitere Informationen. Hier können Sie Ihren Schlüssel abgeben

Nadere informatie

DVH-340UB. Schnellstartanleitung Snelstartgids. Deutsch DVD-RDS-EMPFÄNGER DVD RDS-ONTVANGER. Nederlands. Printed in Thailand EW

DVH-340UB. Schnellstartanleitung Snelstartgids. Deutsch DVD-RDS-EMPFÄNGER DVD RDS-ONTVANGER. Nederlands. Printed in Thailand <QRD3107-A/N> EW DVD-RDS-EMPFÄNGER DVD RDS-ONTVANGER Deutsch Diese Anleitung führt Sie durch die grundlegenden Funktionen dieses Geräts. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auf der CD-ROM enthalten

Nadere informatie

EXPLOITATIEHANDLEIDING AUTOMATISCHE WASMACHINES

EXPLOITATIEHANDLEIDING AUTOMATISCHE WASMACHINES GEBRAUCHSANWEISUNG VOLLAUTOMATISCHE WASCHMASCHINEN MANUEL D EXPLOITATION MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE OPERATION MANUAL AUTOMATIC WASHING MACHINES EXPLOITATIEHANDLEIDING AUTOMATISCHE WASMACHINES DE FR EN

Nadere informatie

Montage - und Betriebsanleitung Anhängebock

Montage - und Betriebsanleitung Anhängebock D Montage - und Betriebsanleitung Anhängebock Ausgabe 40/99 Westfalia-Bestell-Nr. : 314 052 Typ: 314 052 EG-Genehmigungszeichen: e13 00-0029 Verwendungsbereich: EG-Typgenehmigung: Technische Daten : Der

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing KOOKPLAAT. Samenvatting

Gebruiksaanwijzing KOOKPLAAT. Samenvatting Gebruiksaanwijzing KOOKPLAAT NL Nederlands, 1 Deutsch, 13 RS Samenvatting Het installeren, 2-7 Plaatsing Elektrische aansluiting Gasaansluiting Typeplaatje Kenmerken van de branders en de straalpijpjes

Nadere informatie

3-084-946-32(1) Handbuch zu Computeranwendungen. Handleiding van de computertoepassingen. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation

3-084-946-32(1) Handbuch zu Computeranwendungen. Handleiding van de computertoepassingen. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation 3-084-946-32(1) Handbuch zu Computeranwendungen Handleiding van de computertoepassingen DE NL Digital Video Camera Recorder 2003 Sony Corporation Bitte zuerst lesen! Informationen zum Bedienen der Kamera

Nadere informatie

vor hinter neben links um die Ecke am Ende hier dort nicht weit zwischen geradeaus rechts Dann bis später. Nach dem Weg fragen. Ja / das stimmt.

vor hinter neben links um die Ecke am Ende hier dort nicht weit zwischen geradeaus rechts Dann bis später. Nach dem Weg fragen. Ja / das stimmt. sich in der Stadt verabreden Gut dann gehen wir gleich in die Stadt shoppen? Und ich gehe in den Plattenladen. Das ist ein guter Plan. Und dann treffen wir uns wieder / um fünf oder so? Ja / fünf Uhr ist

Nadere informatie

Bestellen van reserve onderdelen: Ordening for spare parts: Ersatzteit bestellung: Commander piece de rechange:

Bestellen van reserve onderdelen: Ordening for spare parts: Ersatzteit bestellung: Commander piece de rechange: 100020 2 schommelzitje swingseat Schaukelsitz siege 2 grote hoeksteun cornerconnector Eckverbinder assemblages d angle 1 kleine hoeksteun cornerconnector small Eckverbinder klein assemblages d angle petit

Nadere informatie

Ich mache eine Ausbildung zum Dachdecker. Ich gehe gleichzeitig in die Berufsschule. Als Dachdecker fertigt man Dächer an.

Ich mache eine Ausbildung zum Dachdecker. Ich gehe gleichzeitig in die Berufsschule. Als Dachdecker fertigt man Dächer an. Meine Ausbildung zum Dachdecker Ich mache eine Ausbildung zum Dachdecker. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Ich arbeite in einem Betrieb. Ich gehe gleichzeitig in die Berufsschule. Ich bin im ersten Lehrjahr.

Nadere informatie

haben / hatten / hätten können / konnten / könnten dürfen / durften / dürften werden / wurden / würden

haben / hatten / hätten können / konnten / könnten dürfen / durften / dürften werden / wurden / würden ein Missverständnis an der Rezeption haben / hatten / hätten bin / war / wäre können / konnten / könnten dürfen / durften / dürften werden / wurden / würden sich entschuldigen Es tut mir leid! Das wollte

Nadere informatie

Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland.

Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland. Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland. 1 Vakantieobject omschrijvingsvoorwaarden: Belangrijk!! De reclame-opdracht aan ameland-tips.de komt uitsluitend tot

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss

Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss U krijgt de tegemoetkoming KOB als 90% of meer van uw wereldinkome onder de belasting valt. Het wereld is uw totale uit Nederland en daarbuiten. Dit

Nadere informatie

lassen fahren finden

lassen fahren finden ein Wochenende planen Lasst uns wirklich mal ein Wochenende nach Berlin fahren. Wie wäre es / wenn wir in einem Hotel übernachten? Ein Hotel finde ich zu teuer. Lasst uns lieber am Stadtrand zelten gehen.

Nadere informatie

Fleurig in het water, feestelijk verlicht

Fleurig in het water, feestelijk verlicht Philips LUMIWARE Vaas LUMIWARE 69153/60/PH Fleurig in het water, feestelijk verlicht Deze decoratieve vaas laat bloemen - en wat u maar wilt - nóg fleuriger voor de dag komen. Witte en gekleurde LED-lampjes

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 152

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 152 40 (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1975 Nr. 152 A. TITEL Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag van 8 april 1960 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek

Nadere informatie

Configure. your own table. Nouvion 1

Configure. your own table. Nouvion 1 Configure your own table Nouvion 1 2 Nouvion choose the perfect table for you from the many options possible Klassiek, retro, robuust of modern. Met een tafel van Nouvion kunt u alle kanten op. U stelt

Nadere informatie

REIHE REEKS 9700. Elektrischer Schliessriegel zur Montage ohne Glasbearbeitung Elektrische deurbanden zonder glasuitsparing

REIHE REEKS 9700. Elektrischer Schliessriegel zur Montage ohne Glasbearbeitung Elektrische deurbanden zonder glasuitsparing REIHE REEKS 9700 Elektrischer Schliessriegel zur Montage ohne Glasbearbeitung Elektrische deurbanden zonder glasuitsparing EXTRAS DE PRODUCTVOORDELEN Integrierte Ohne Glasbearbeitung Technische Merkmale

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Sehr geehrter Herr, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrte Frau, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Formeel, naam en

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Sehr geehrter Herr, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrte Frau, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Formeel, naam en

Nadere informatie

TWENTSE WATERSPORT VERENIGING

TWENTSE WATERSPORT VERENIGING TWENTSE WATERSPORT VERENIGING Opgericht 15 maart 1935 Koninklijk goedgekeurd Twentse Watersport Vereniging Kanaaldijk 8 (Sportpark Vikkerhoek) 7555 PN Hengelo (Ov.) Betreff: EINLADUNG TWENTE REGATTA Verehrte

Nadere informatie

GROHE Red. GROHE Red. Design & Quality Engineering GROHE Germany /ÄM /09.09

GROHE Red. GROHE Red. Design & Quality Engineering GROHE Germany /ÄM /09.09 30 035 GROHE Red GROHE Red D...1...1 I...5...13 N...25...9 GR...37...13 TR...49...17 BG...61...21 RO...73...25 GB NL...2...2 NL...6...16 FIN...28...10 CZ...40...14 SK...52...18 EST...64...22 RUS CN...76...26

Nadere informatie

Pascal Egbers gestorben am 12. Mai 2017

Pascal Egbers gestorben am 12. Mai 2017 In stillem Gedenken an Pascal Egbers gestorben am 12. Mai 2017 Annegret Korte schrieb am 21. September 2017 um 21.47 Uhr Liebe Familie Egbers, und Freundin mit Tochter. Es tut schon weh, am Grabe von Pascal

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Samenvatting OVEN. Het installeren, 2-4 Plaatsing Elektrische aansluiting Typeplaatje

Gebruiksaanwijzing. Samenvatting OVEN. Het installeren, 2-4 Plaatsing Elektrische aansluiting Typeplaatje Gebruiksaanwijzing OVEN NL Nederlands, DE Deutsch, GR ÅëëçíéêÜ, Samenvatting Het installeren, - Plaatsing Elektrische aansluiting Typeplaatje NL Beschrijving van het apparaat, lgemeen aanzicht Bedieningspaneel

Nadere informatie

Nordhorn: Vrijstaande eengezins woning in Nordhorn

Nordhorn: Vrijstaande eengezins woning in Nordhorn Nordhorn: Vrijstaande eengezins woning in Nordhorn Grafschaft Bentheim Niedersachsen Woningtype: Eengezinswoning Op provisiebasis: ja Provisie: 5,95 % Bouwjaar: 1955 Beschikbaar vanaf: nach Absprache Adviesbureau

Nadere informatie

Binnendifferenzierung Schnellere TN können mit den Arbeitsblättern 2a und 2b arbeiten.

Binnendifferenzierung Schnellere TN können mit den Arbeitsblättern 2a und 2b arbeiten. ab les 2: WIE? WAT? WAAR? Vorbereitung Kopieren Sie die Arbeitsblätter auf festes Papier und schneiden Sie die Informationskärtchen aus. Pro Gruppe von 4 Personen brauchen Sie jeweils die Arbeitsblätter

Nadere informatie

Cursus digitale techniek 2012

Cursus digitale techniek 2012 10 maart 2012 Deutscher Tekst steht unten Cursus digitale techniek 2012 1,2 en 3 juni Dit voorjaar organiseert Grootspoor.com voor de 7e keer een training voor digitale besturing van uw modelspoorbaan.

Nadere informatie

Kenmerken: Instellen:

Kenmerken: Instellen: 955214 Kenmerken: Zendergestuurde klok (433 MHz) met mogelijkheid om de tijd handmatig in te stellen. Weersvoorspelling met pictogrammen voor zonnig, licht bewolkt, bewolkt en regen Kalender Tijdsaanduiding

Nadere informatie

STOFFEN. BRAVE suède-look met teflon finish. BLEND meerkleurig katoenen garens voor mooie dieptewerking.

STOFFEN.  BRAVE suède-look met teflon finish. BLEND meerkleurig katoenen garens voor mooie dieptewerking. Een bank is niet alleen een statement in je woonkamer, maar is ook een fijne plek om languit op te luieren. Onze banken zijn multifunctioneel en kunnen tegen een stootje. De bankencollectie van vtwonen

Nadere informatie

Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting

Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting Rode tekst = tip Grammatica Imperfekt (verleden tijd) wollen (willen) sollen (moeten) müssen (moeten) wissen (weten) ich wollte sollte musste wusste du wolltest

Nadere informatie

Geschäftskorrespondenz

Geschäftskorrespondenz - Einleitung Deutsch Niederländisch Sehr geehrter Herr Präsident, Geachte heer President Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird Sehr geehrter Herr,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Duits Nederlands Sehr geehrter Herr Präsident, Geachte heer President Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Sehr geehrter Herr, Formeel,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Nederlands Duits Geachte heer President Sehr geehrter Herr Präsident, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Geachte heer Formeel, mannelijke

Nadere informatie

Hueber Verlag 2012, Wat leuk! A1, Kopiervorlage, ISBN

Hueber Verlag 2012, Wat leuk! A1, Kopiervorlage, ISBN ab les 8: VIER OP EEN RIJ (Vier gewinnt) Vorbereitung Kopieren Sie die Aufgabenkarten auf festes Papier und schneiden Sie sie aus. Kopieren Sie auch das Spielbrett mit den 25 Feldern auf festes Papier.

Nadere informatie

Taal vitaal. Einstufungstest. Durchführung und Auswertung

Taal vitaal. Einstufungstest. Durchführung und Auswertung Taal vitaal Einstufungstest Durchführung und Auswertung Mit diesem schriftlichen Test zu den Lehrbüchern Taal vitaal und Taal totaal können Sie Ihre Niederländischkenntnisse feststellen, um sich in unser

Nadere informatie

die Meldung bestätigen nicht jetzt

die Meldung bestätigen nicht jetzt am Computer sitzen im Internet surfen Informationen suchen mit einem Freund chatten eine E-Mail schreiben Nachrichten lesen Freunde finden ein Foto hochladen eine Datei herunterladen einen Film gucken

Nadere informatie

ELIN. Wende-Hut/ Keerbare hoed Wende-Kappe/ Keerbare pet 12 Modelle/ 12 modellen

ELIN. Wende-Hut/ Keerbare hoed Wende-Kappe/ Keerbare pet 12 Modelle/ 12 modellen ELIN Wende-Hut/ Keerbare hoed Wende-Kappe/ Keerbare pet 12 Modelle/ 12 modellen ELIN bietet viele Möglichkeiten: - zum Wenden oder als einfacher Hut - für Mädchen, für Frauen, für Jungen, für Babys - gerafft

Nadere informatie

EN SF 7627 Mini Washing Machine Instruction for use DE SF 7627 Mini Waschmaschine Gebrauchsanweisung NL SF 7627 Mini Wasmachine Gebruiksaanwijzing

EN SF 7627 Mini Washing Machine Instruction for use DE SF 7627 Mini Waschmaschine Gebrauchsanweisung NL SF 7627 Mini Wasmachine Gebruiksaanwijzing EN SF 7627 Mini Washing Machine Instruction for use DE SF 7627 Mini Waschmaschine Gebrauchsanweisung NL SF 7627 Mini Wasmachine Gebruiksaanwijzing SF 7627 EN: For your own safety read these instructions

Nadere informatie

Der Rheinländer De Rheinländer

Der Rheinländer De Rheinländer Der Rheinländer De Rheinländer Der Haubenkanarien aus dem Rheinland De kuif-kanarie uit Duitsland/Rheinland Zeichnung: Hermann Heinzel Der Rheinländer ist eine kleine, in Arbeitshaltung gebogene und glatt

Nadere informatie

Montagehandleiding Inbouwpot Onderwater LED verlichting

Montagehandleiding Inbouwpot Onderwater LED verlichting www.aquadelight.com Montagehandleiding Inbouwpot Onderwater LED verlichting 2.1 Inhoud verpakking Verpakking nakijken, aub (zie illustratie) 1. VW00201 1 montagering 2. VW00211 2 siliconen dichtingringen

Nadere informatie

goed verzekerd én (dus) vele vakantie-euro s besparen...

goed verzekerd én (dus) vele vakantie-euro s besparen... ouder dan 20? Älter als 20 Jahre? goed verzekerd én (dus) vele vakantie-euro s besparen... Gut versichert und (daher) viele Ferien-Euros sparen... Driekleur Verzekeringen, de specialist in recreatieverzekeringen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HOTPOINT ALD 140 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4685873

Uw gebruiksaanwijzing. HOTPOINT ALD 140 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4685873 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Vom 8. April Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder und mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Vom 8. April Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder und mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 378 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil II Nr. 9, ausgegeben zu Bonn am 16. April 2013 Gesetz zu dem Vertrag vom 12. Januar 2012 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande

Nadere informatie

DCR-IP7BT/IP7E/ PC120BT/PC120E

DCR-IP7BT/IP7E/ PC120BT/PC120E 3-071-132-22 (1) DCR-IP7BT/IP7E/ PC120BT/PC120E Bedienungsanleitung zur Netzwerkfunktion Gebruiksaanwijzing netwerkfunctie 2001 Sony Corporation Hinweise zu den Warenzeichen Memory Stick und sind eingetragene

Nadere informatie

Wireless DVR-kit

Wireless DVR-kit 351.183 Wireless DVR-kit Nederlands Pagina 2 English Page 14 Deutsch Seite 26 351.183 Wireless DVR-kit Start-up handleiding. Sluit de DVR set aan op een monitor of andere videobron. Dit kan met de VGA

Nadere informatie

Instructieboekje / Bedienungsanleitung AC2400. Mobiele Caravanairco. Mobile Wohnwagen-Klimaanlage

Instructieboekje / Bedienungsanleitung AC2400. Mobiele Caravanairco. Mobile Wohnwagen-Klimaanlage Instructieboekje / Bedienungsanleitung AC2400 Mobiele Caravanairco Mobile Wohnwagen-Klimaanlage 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt!

Nadere informatie

KCA-BT200 B64-4122-10/01 (EW)

KCA-BT200 B64-4122-10/01 (EW) KCA-BT200 Bluetooth-Gerät BEDIENUNGSANLEITUNG Bluetooth-eenheid GEBRUIKSAANWIJZING UNITÀ Bluetooth ISTRUZIONI PER L USO UNIDADE Bluetooth MANUAL DE INSTRUÇÕES B64-4122-10/01 (EW) Inhalt Vor der Inbetriebnahme

Nadere informatie

Ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 5 Jahren Dauer der Partie: 1 bis 15 Minuten

Ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 5 Jahren Dauer der Partie: 1 bis 15 Minuten Ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 5 Jahren Dauer der Partie: 1 bis 15 Minuten Jeder Spieler verkörpert einen kleinen Barbaren, der seine verschollene Prinzessin sucht. Er muss mutig das Verlies erkunden,

Nadere informatie

2 Wie kann ich Ihnen helfen? 2 Je vraagt of zij/hij je kan doorverbinden met de heer Schröder?

2 Wie kann ich Ihnen helfen? 2 Je vraagt of zij/hij je kan doorverbinden met de heer Schröder? Telefon Dialog 1 - Verbinden 1 Guten Tag. Deutsche Bank. Sie sprechen mit Frau/Herrn Rau. Telefon Dialog 1 - Verbinden Kunde 1 Groet terug en stelt je voor. 2 Wie kann ich Ihnen helfen? 2 Je vraagt of

Nadere informatie

Open Glass. The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès

Open Glass. The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès Open Glass The global leader in door opening solutions* * Leader mondial de la sécurisation des accès Open Glass Eine neue Perspektive für mehr Transparenz. The global leader in door opening solutions*

Nadere informatie

4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum

4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum 4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum 4. Duits-Nederlandse Handelsdag BORUSSIA-PARK Mönchengladbach 12.11.2013, 13:00 bis 19:00 Uhr 12.11.2013, 13.00 tot 19.00 uur Ziele und Inhalte Freunde treffen

Nadere informatie

Bedienungsanleitung KOCHMULDE Inhaltsverzeichnis

Bedienungsanleitung KOCHMULDE Inhaltsverzeichnis PK 630 RT L GH /H PK 640 E X/H PK 640 R X /H PK 640.1 R GH /H PK 750 X /H PK 750 X /H PK 750 RT GH /H PK 750 T X /H PK 750 T GH /H PK 750 RTL GH /H PK 750 TL GH /H PK 750 T E X/H PK 760 RF X /H PK 760

Nadere informatie

Bedienungsanleitung KOCHMULDE Inhaltsverzeichnis

Bedienungsanleitung KOCHMULDE Inhaltsverzeichnis PK 630 RT L GH /H PK 640 E X/H PK 640 R X /H PK 640.1 R GH /H PK 750 X /H PK 750 X /H PK 750 RT GH /H PK 750 T X /H PK 750 T GH /H PK 750 RTL GH /H PK 750 TL GH /H PK 750 T E X/H PK 760 RF X /H PK 760

Nadere informatie

der Schreibfehler Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Haben Sie alle meine von letzter Woche vorliegen?

der Schreibfehler Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Haben Sie alle meine  von letzter Woche vorliegen? relevant irrelevant das Protokoll der Abteilungsleiter der Schreibfehler das Budget senken / das Budget kürzen die Reihe sobald so dass / sodass sich kümmern um die Wochenarbeitszeit das Vorruhestandsalter

Nadere informatie

KG 51R F K. 1 Gegevens van de aanvrager. 2 Gegevens van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van de aanvrager

KG 51R F K. 1 Gegevens van de aanvrager. 2 Gegevens van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van de aanvrager Naam en voornaam van de aanvrager Name und der antragstellenden Person Kinderbijslagnr. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Bijlage Buitenland bij de aanvraag voor Duitse kinderbijslag van.. voor personen die een

Nadere informatie

Profi - Pavillon. Ersatzteilliste / Spare part list / Onderdelenlijst

Profi - Pavillon. Ersatzteilliste / Spare part list / Onderdelenlijst Ersatzteilliste / Spare part list / Onderdelenlijst Ersatzteilliste / Spare part list / Onderdelenlijst Ersatzteilliste / Spare part list / Onderdelenlijst T M6 x 16 8 x U M6 x 35 16 x V M6 x 16 137 x

Nadere informatie

Wijzigingen SEPA. Inhoud. Algemeen. Wijzigingen in < Parameters - Boeking >

Wijzigingen SEPA. Inhoud. Algemeen. Wijzigingen in < Parameters - Boeking > Wijzigingen SEPA Inhoud Deze handleiding is helaas nog niet volledig vertaald naar het Nederlands. Wij doen ons uiterste best om dit zo spoedig mogelijk te realiseren. Mocht u een tekst niet begrijpen

Nadere informatie

Het juiste licht voor elk moment

Het juiste licht voor elk moment Philips LivingColors LED-lamp Zwart 69171/30/PH Het juiste licht voor elk moment Stralend zomerlicht voor een grijze dag. Zacht lentegroen voor ontspanning. Zodra u de kleurenring aanraakt, verlicht LivingColors

Nadere informatie

Retro Koelbox. Vor Montage und Benutzung unbedingt sorgfältig lesen und für spätere Zwecke aufbewahren.

Retro Koelbox. Vor Montage und Benutzung unbedingt sorgfältig lesen und für spätere Zwecke aufbewahren. Vor Montage und Benutzung unbedingt sorgfältig lesen und für spätere Zwecke aufbewahren. Read these instructions carefully before use and assembly and keep for future reference! Lees deze instructies zorgvuldig

Nadere informatie

NL - België Installatievoorschriften p. 3 Nederland. FR - Belgique Instructions d installation p. 4 France

NL - België Installatievoorschriften p. 3 Nederland. FR - Belgique Instructions d installation p. 4 France NL - België Installatievoorschriften p. 3 Nederland FR - Belgique Instructions d installation p. 4 France DE - Belgien Montageanleitung p. 5 Deutschland 680400 1 Lees aandachtig deze instructies voor de

Nadere informatie

Illumination. Montagehandleiding Verlichting SLIMLINE MONOCHROOM Onderwater LED verlichting

Illumination. Montagehandleiding Verlichting SLIMLINE MONOCHROOM Onderwater LED verlichting 1. Opmerkingen ivm de montage www.aquadelight.com Montagehandleiding Verlichting SLIMLINE MONOCHROOM Onderwater LED verlichting Opgelet: de Aqua de-light verlichting is watergekoeld en mag enkel onder

Nadere informatie

U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2. augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door

U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2. augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door Beste lezer, U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2 augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door de vereniging voor Evangelisatie & Recreatie.

Nadere informatie

manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie

manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie Hartelijk welkom! Herzlich willkommen! Hartelijk welkom bij manege Hippo d Or Nieuwvliet! Het strand roept

Nadere informatie

bringen ausleihen bezahlen wären denken auschecken das Handtuch das Problem das Missverständnis das Zimmer die Rechnung die Bettwäsche

bringen ausleihen bezahlen wären denken auschecken das Handtuch das Problem das Missverständnis das Zimmer die Rechnung die Bettwäsche An der Rezeption Ich habe eine Frage. Ich habe meine Handtücher vergessen / weil ich dachte / es sind welche auf dem Zimmer. Aber für zwei Euro können Sie sich Das war dann wohl ein hier welche leihen

Nadere informatie

Op de volgende paginas vindt je alle informatie omtrend de contributie en de kostuums.

Op de volgende paginas vindt je alle informatie omtrend de contributie en de kostuums. Vastelaovend 2017 DINSDAG 28 FEBRUARI 2017 Het gevolg van stadsprins Hubert 1e van Landgraaf gaat op carnavalsdinsdag mee in de grote Landgraaf optoch. Wie zin heeft om aan te sluiten, is van harte welkom;

Nadere informatie

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw fietsendrager. Herzlichen Glükwunsch zum Kauf Ihres Fahrradträgers. click & go. klick & go.

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw fietsendrager. Herzlichen Glükwunsch zum Kauf Ihres Fahrradträgers. click & go. klick & go. basic 03 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw fietsendrager Herzlichen Glükwunsch zum Kauf Ihres Fahrradträgers click & go snel koppeling Geschikt voor 2 elektrofietsen van max 25 kg spinder basic weegt

Nadere informatie

Snelheids overtredingen met een klein schip Geschwindigkeitsübertretungen mit einem kleinen Boot

Snelheids overtredingen met een klein schip Geschwindigkeitsübertretungen mit einem kleinen Boot Auszug aus der Bußgelddatei für den Wassersport in den Niederlanden (siehe auch www.vaarbewijzen.nl) Anm.: In blauer Farbe sinngemäße deutsche Übersetzung Snelheids overtredingen met een klein schip Geschwindigkeitsübertretungen

Nadere informatie

08/2005. Mod: ICE90A. Production code: CB955A. The catering program

08/2005. Mod: ICE90A. Production code: CB955A. The catering program 08/2005 Mod: ICE90A Production code: CB955A The catering program PRODUTTORE AUTOMATICO DI GHIACCIO A CUBETTI AUTOMATIC ICE - CUBE MAKER MACHINE AUTOMATIQUE A GLAÇONS EN CUBES AUTOMATISCHER EISWÜRFELBEREITER

Nadere informatie

Inhalt AUFSTELLUNG... 2. Sicherheits Information... 2 Hinweise... 3 Installation und Anschluss des Gerätes... 4 Vor der Inbetriebnahme...

Inhalt AUFSTELLUNG... 2. Sicherheits Information... 2 Hinweise... 3 Installation und Anschluss des Gerätes... 4 Vor der Inbetriebnahme... Inhalt AUFSTELLUNG... 2 Sicherheits Information... 2 Hinweise... 3 Installation und Anschluss des Gerätes... 4 Vor der Inbetriebnahme... 4 FUNKTIONEN... 5 Temperaturregelung... 5 REINIGUNG UND PFLEGE...

Nadere informatie

Ich möchte eine Fahrkarte nach Schwerin / bitte. Vormittags also.

Ich möchte eine Fahrkarte nach Schwerin / bitte. Vormittags also. eine Zugfahrkarte kaufen Ich möchte eine Fahrkarte nach Schwerin / bitte. Wann möchten Sie fahren? Am Donnerstag / den 17. Oktober am Vormittag / bitte. Vormittags also. Mal sehen. Es fährt ein Zug um

Nadere informatie

Wijziging doorgeven/änderungsmeldung

Wijziging doorgeven/änderungsmeldung Wijziging doorgeven/änderungsmeldung Kinderbijslag/Kindergeld Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier.

Nadere informatie

Hilfe/Hulp. Support/Ondersteuning: support.sony-europe.com/ebook/prs

Hilfe/Hulp. Support/Ondersteuning: support.sony-europe.com/ebook/prs Hilfe/Hulp Wenn Sie nicht weiter wissen, helfen wir Ihnen gerne. Weitere Informationen über Features und Funktionen finden Sie in der Betriebsanleitung in der Bücherliste auf dem Reader. Als u vragen heeft,

Nadere informatie

NOMADO. Pavillon / Gazebo / Tuinpaviljoen. ca. 300 x300cm. Ersatzteilliste / Spare part list / Onderdelenlijst

NOMADO. Pavillon / Gazebo / Tuinpaviljoen. ca. 300 x300cm. Ersatzteilliste / Spare part list / Onderdelenlijst NOMADO Pavillon / Gazebo / Tuinpaviljoen ca. 300 x300cm Ersatzteilliste / Spare part list / Onderdelenlijst Ersatzteilliste / Spare part list / Onderdelenlijst: Pos. Menge Quantity Antaal Abbildung / Diagram

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Samenvatting OVEN. Het installeren, 2-4 Plaatsing Elektrische aansluiting Typeplaatje Service

Gebruiksaanwijzing. Samenvatting OVEN. Het installeren, 2-4 Plaatsing Elektrische aansluiting Typeplaatje Service Gebruiksaanwijzing OVEN NL Nederlands, 1 DE Deutsch, 13 Samenvatting Het installeren, 2-4 Plaatsing Elektrische aansluiting Typeplaatje Service NL Beschrijving van het apparaat, 5 lgemeen aanzicht Bedieningspaneel

Nadere informatie

Beknopte handleiding Erste Schritte. LabelManager. PnP. Plug and Play Label Maker for PC or Mac

Beknopte handleiding Erste Schritte. LabelManager. PnP. Plug and Play Label Maker for PC or Mac Beknopte handleiding Erste Schritte LabelManager Plug and Play Label Maker for PC or Mac PnP LabelManager PnP Beknopte handleiding............... 17 Erste Schritte..................... 25 Beknopte handleiding

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Jalousieschalter (mit 24/7-Programm)

Bedienungsanleitung Jalousieschalter (mit 24/7-Programm) D Bedienungsanleitung Jalousieschalter (mit 2/7-Programm) Bestimmungsgemäße Verwendung Das Produkt dient Steuerung von motorbetriebenen Rolläden und Jalousien mit Endlagenschalter (ausschließlich für otoren

Nadere informatie

TANDHEELKUNDIGE IMPLANTATEN VAN CAMLOG

TANDHEELKUNDIGE IMPLANTATEN VAN CAMLOG IMPLANTAAT PASPOORT TANDHEELKUNDIGE IMPLANTATEN VAN CAMLOG VOOR UW welzijn EN EEN natuurlijke UITSTRALING. PersoOnLIJKE GEGEVENS Naam Voornaam Adres Postcode Geboortedatum Zorgverzekeraar Beste patient,

Nadere informatie

Haal je eigen stukje Texel in huis!

Haal je eigen stukje Texel in huis! Haal je eigen stukje Texel in huis! Was het (weer) leuk op Texel? Lekker genoten van het prachtige eiland en al die heerlijke Texelse producten? Bestel nu je eigen stukje Texel voor thuis! Via onze webshop

Nadere informatie