SCHOOLGIDS dewi ling basisschool. Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2012-2013. dewi ling basisschool. Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.delinge."

Transcriptie

1 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp dewi ling basisschool Naar de website: SCHOOLGIDS

2

3 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 1.1 Naam, adres, telefoon, fax, , website 1.2 Schoolbeschrijving 1.3 Schoolnaam 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 2.2 Wat betekent dat voor de Wieling? Schoolplan Terugblik: wat hebben we al gerealiseerd? Evaluatie jaarplan Jaarplan : waar gaan we dit jaar aan werken? 3 ONDERWIJS & BEGELEIDING 3.1 HOE ZIET ONS ONDERWIJS ER UIT? Inschrijving en toelating Aanmelding en toelating nieuwe kinderen Kinderen van andere basisscholen Passend Onderwijs Kinderen met een handicap De vakken nader bekeken 3.2 BEGELEIDING VAN ONZE KINDEREN Sociale veiligheid De speciale begeleiding van leerlingen met specifieke behoeften Dyslexievergoeding in de basisverzekering Leerlingen met leerlinggebonden financiering Begaafde leerlingen Spelpraatgroep Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Onderzoek vijf- en zesjarigen Onderzoek tien- en elfjarigen Telefonisch spreekuur Langdurig zieke leerlingen Logopedische screening Dossiervorming Overgang naar de volgende groep Naar het voortgezet onderwijs Algemeen Ontwikkelingsperspectief Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PrO) 3.3 DE MEETBARE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS Methodegebonden toetsen CITO LOVS en Schoolzelfevaluatie Rapporten Onze resultaten op de CITO Eindtoets basisonderwijs Uitstroomgegevens 4 HET TEAM 4.1 De samenstelling van het team 4.2 Vergaderingen 4.3 Ontwikkeling van leerkrachten 4.4 Vervanging 4.5 Arbocoördinator 4.6 Bedrijfshulpverlening (BHV) 4.7 Stagiaires 5 OUDERS 5.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders bij onze school 5.2 Informatievoorziening aan ouders Gescheiden ouders 5.3 Inspraak van ouders via (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad 5.4 Werkgroepen 5.5 Kinderdagopvang en peuterspeelzaal 5.6 Tussenschoolse Opvang (TSO) 5.7 Buitenschoolse Opvang (BSO) 5.8 Ouderhulp 5.9 Leerplicht Gronden voor vrijstelling Verlof buiten de schoolvakanties 5.10 Schorsing en verwijdering 5.11 Wat te doen bij problemen? Algemeen De contactpersoon De klachtenprocedure Vertrouwenspersoon en -inspecteur Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldplicht seksueel geweld 6 DIVERSE PRAKTISCHE ZAKEN 6.1 Schooltijden en vakanties Verantwoording onderwijstijd 6.2 Groepsindeling en klassenbezetting 6.3 Groeps- of klassenvertegenwoordigers 6.4 Schoolreisje en kamp 6.5 Buitenschoolse activiteiten 6.6 Afspraken over spelen, binnenkomen, eten en drinken 6.7 Verjaardagen 6.8 Trakteren en allergieën 6.9 Gymkleding 6.10 Week- en maandviering 6.11 Bibliotheek 6.12 Abonnementen en boeken via school 6.13 Schoolfotograaf 6.14 Schoolverzekering 6.15 Hoofdluis 6.16 Gevonden en verloren voorwerpen 6.17 Sponsoring 6.18 Foto- en video opnamen 6.19 Ziek melden en noodadressen 7 NAMEN & ADRESSEN 7.1 Personeel (schoolnaam) 7.2 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge 7.3 Medezeggenschapsraad (schoolnaam) 7.4 Ouderraad (schoolnaam) 7.5 Jeugdgezondheidszorg 7.6 Inspectie van het onderwijs 7.7 Leerplichtambtenaar 7.8 Externe vertrouwenspersoon 7.9 Schoolverzekering 7.10 Peuterspeelzaal 7.11 Verkeersouder en werkgroep Verkeer 7.12 Contactouder en werkgroep Catechese 7.13 Overblijfgroep (schoolnaam) 7.14 Voor-, tussen- en buitenschoolse opvang 7.15 Contactouder werkgroep hoofdluis 7.16 Overige namen en adressen

4 VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Deze schoolgids is een praktische handleiding waarin onze visie, de basiselementen van ons aanbod en de afspraken die tussen school en ouders gelden, worden beschreven. Op veel van uw vragen zal hier een antwoord worden gegeven, maar vanzelfsprekend kunt u ook altijd terecht bij de leerkrachten en de directeur, of in deze gids genoemde contactpersonen. In onze schoolgids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen we alle volwassenen die de zorg voor leerlingen hebben 1.1 Naam, adres, telefoon, fax, , website Naam school: Katholieke Basisschool De Wieling Adres: Kolkweg BC Haalderen Postadres: Postbus AC Bemmel Telefoon: Website: 1.2 Schoolbeschrijving Kenmerken van de school De Wieling is een katholieke basisschool in het dorp Haalderen, gemeente Lingewaard. Op onze basisschool zijn alle leerlingen, ongeacht hun godsdienst of levensbeschouwing, welkom. Van niet katholieke leerlingen verwachten wij wel dat ze de grondslag van de school respecteren. Het open karakter van onze school wordt mede ingegeven doordat De Wieling de enige school voor primair onderwijs in Haalderen is. We vinden het belangrijk op onze school ook aandacht te geven aan andere levensbeschouwelijke waarden in onze samenleving. De Wieling neemt een centrale plaats in binnen de dorpsgemeenschap. Er bestaat een grote betrokkenheid van de ouders uit het dorp bij de school. Op allerlei manieren wordt er door de ouders meegewerkt, meegedacht en meegeleefd. De school heeft de beschikking over negen groepslokalen en valt sinds 1998 onder het bevoegd gezag van de Stichting voor Primair Onderwijs De Linge. Het schoolklimaat Uit een onder de ouders gehouden onderzoek bleek dat velen de sfeer waarin een kind opgroeit belangrijk vinden. De Wieling schept een vriendelijk, veilig en ordelijk klimaat. Elk kind kan zich hier optimaal ontwikkelen.

5 Onze school is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerling. Elk kind moet zich naar eigen aanleg, tempo en belangstelling kunnen ontwikkelen. Ieder kind heeft een eigen persoonlijkheid, een eigen identiteit. Binnen de mogelijkheden die er zijn, houden we hier zoveel mogelijk rekening mee door allerlei vormen van differentiatie toe te passen, door de uitgebreide leerlingenzorg en door de individuele waardering van de leerlingen door de leerkrachten. Het leren beschouwen we als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit, met als doel het steeds zelfstandiger worden van de leerlingen. Samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar, staan hoog in ons vaandel. Wij scheppen zo veel mogelijk leersituaties die bijdragen aan een continu ontwikkelingsproces bij kinderen. Alle aspecten van de ontwikkeling, zoals de verstandelijke, sociaal-emotionele, zintuiglijke, motorische en creatieve krijgen aandacht. Ze dragen bij aan de ontwikkeling tot zelfstandige en positief kritisch denkend mensen. Schoolorganisatie Onze school werkt volgens het principe van het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat alle kinderen van hetzelfde leerjaar in een groep bij elkaar zitten. Soms kiezen we voor het maken van combinatiegroepen, waarin kinderen geplaatst worden in een groep die uit meerdere jaargroepen bestaat. Binnen de jaargroepen volgen de kinderen hetzelfde jaarprogramma. Natuurlijk zijn er individuele verschillen. Daarom vindt differentiatie plaats naar aanleg en tempo van het kind, maar ook naar de aard van de activiteit. We streven ernaar, dat alle kinderen de minimumdoelen bereiken. Een kind dat meer aankan, krijgt verrijkingsstof. Steeds vaker vinden groepsdoorbrekende activiteiten plaats. Kinderen die zich sneller ontwikkelen krijgen ook andere taken aangeboden. Dit geldt uiteraard ook voor die kinderen die zich langzamer ontwikkelen. Op deze wijze krijgen de meeste leerlingen de beste mogelijkheden om de totale leerstof van de basisschool te doorlopen. De kinderen hebben steun aan elkaar, waarbij de leerkracht inspeelt op de specifieke moeilijkheden van het leerjaar. Een uitzondering op het leerstofjaarklassensysteem vormen de groepen 1 en 2. Deze kinderen zitten in een groep van 4 tot en met 6-jarigen, omdat bij de jongere kinderen de totale ontwikkeling dan beter tot zijn recht komt. Wij vinden het belangrijk om een aantal activiteiten gezamenlijk te doen, zoals vieringen, projectwerk en de sportdag. 1.3 Schoolnaam Met ingang van het schooljaar heeft onze voormalige basisschool t Pänneke een nieuwe naam. Na een uitvoerige procedure, waarbij ouders, leerlingen en leerkrachten namen konden inleveren, werd er door een jury (bestaande uit directie en afvaardiging van MR, OV en team) gekozen voor De Wieling. Deze naam is een ander woord voor De Kolk, en dus zeer van toepassing op dat mooie stukje natuur in Haalderen. Ook staat een wiel voor werveling en beweging, en dat is essentieel in ons onderwijs. Deze naam werd ingediend door juf Ans Nissen, die al geruime tijd op deze school werkt.

6 1.5 Bestuursvorm en organisatiestructuur Onze school is één van de negen basisscholen die horen bij Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge. De volgende scholen in de gemeente Lingewaard maken deel uit van De Linge: De Borgwal te Bemmel, Donatushof te Bemmel, Doornick te Doornenburg, Het Drieluik te Huissen, Marang te Angeren, Mikado te Bemmel, Basisschool de Wieling te Haalderen, Pius X te Bemmel en De Vonkenmorgen te Gendt. De directeurbestuurder vormt tevens het bevoegd gezag van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente, dat de volgende tien peuterspeelzalen beheert voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar: t Blagehöfke te Huissen, Dikkie Dik te Huissen, Gijsje te Doornenburg, t Hölleke te Gendt, Hummelhonk te Bemmel, Het Olifantenbos te Bemmel, Peuterhofje te Haalderen, Pinkeltje te Angeren, De Vlindertuin te Huissen, De Zandkabouter te Huissen. Door inhoudelijke samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs versterken we de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen van 2 tot en met 12 jaar. CR = Cliëntenraad PV= Personeelsvergadering GMR = Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad MR= medezeggenschapsraad

7 Inspraak van ouders via de medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) in het onderwijs is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap. Voor inspraak dus. Inspraak betekent: meespreken en meebeslissen over wat de schoolleiding doet of laat. Door de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) heeft de MR veel inspraakmogelijkheden gekregen. In de MR zijn zowel de ouders als het onderwijzend personeel vertegenwoordigd. De MR overlegt met de directeur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, de keuze van een lesmethode, het schoolplan en de schoolgids. In de WMS is geregeld of de MR instemming moet geven of alleen advies. De MR draagt bij aan openheid, onderling overleg en gelijke behandeling. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De directeur woont een deel van de vergaderingen bij, maar is geen lid van de MR. De MR van De Wieling bestaat uit drie ouders (Linda Stevens en Sabine Tates, en Kees Stunnenberg) en twee leden van het onderwijzend personeel ( Fannie Teunissen en Marga Huisman). Naast de MR is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR overlegt met de directeur van Stichting De Linge. De GMR heeft inspraak in zaken die beter op bovenschools niveau (= voor alle scholen binnen Stichting De Linge) geregeld kunnen worden, zoals personeelsbeleid en vakantieplanning. Elke school binnen De Linge heeft verplicht twee vertegenwoordigers bij de GMR, vanuit onze school zijn dat Elles van Moerkerk en Annemarie Janssen. In hoofdstuk 7 kunt u het adres van de MR vinden. 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge De strategische beleidsvoornemens van De Linge voor de periode zijn kaderstellend geformuleerd. Een open formulering op hoofdlijnen biedt de schoolteams ruimte het aanbod passend bij hun school vorm te geven. Bij het ontwerpen van het plan zijn medewerkers, leerlingen, ouders en externe partners maximaal betrokken. Op www. delinge.nl vindt u een volledige beschrijving van het strategisch beleidsplan. 2.2 Wat betekent dat voor De Wieling? Schoolplan In ons schoolplan voor de beleidsperiode hebben we het meerschools beleid naar specifiek beleid voor De Wieling vertaald. Hierin werken we de door de school te bereiken resultaten uit. In het voorjaar van 2011 is onder ouders en leerlingen een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Bij de samenstelling van het schoolplan is rekening gehouden met aanbevelingen. Terugblik: wat hebben we al gerealiseerd? Evaluatie jaarplan Het toetsen op inhoud en opbrengst van ontwikkelactiviteiten, begint bij onszelf. Evalueren van eigen handelen is belangrijk, op grond daarvan kan het veranderingsproces starten. Hieronder volgt een rapportage over de geboekte resultaten bij de verschillende projecten vorig schooljaar: Terugblik : wat hebben we al gerealiseerd? Evaluatie projectplannen : Vervolg leesverbetertraject : vergroten taalrijkdom. Onze studieochtend in december stond in hetteken van het vergroten van taalrijkdom bij onze leerlingen. We hebben een canon van de litteratuur opgesteld voor onze school. Leesbeleving, woordenschatonderwijs en begrijpend lezen waren workshops die praktijkgericht werden gegeven voor onderbouw en midden/bovenbouw. Het hele team volgde ook een workshop boekbespreking. Meerbegaafdheid. Vrijwel al onze leerkrachten hebben scholing gevolgd om meerbegaafde leerlingen binnen de klas te bieden wat ze nodig hebben. In de bouwvergaderingen heeft regelmatig uitwisseling plaatsgevonden, ondersteund door de projectgroepleider. De leerkrachten voelen zich in toenemende mate competent in de omgang met meerbegaafde leerlingen. Sociale veiligheid. Ons beleidsplan sociale veiligheid is inmiddels verankerd in de school. Het bespreken van incidenten blijft een vast punt op de bouwvergaderingen. Een informatieve ouderavond met een pestdeskundige heeft in april plaatsgevonden. Regelmatig zijn stukjes in de nieuwsbrief verschenen over aspecten van sociale veiligheid. We sluiten het project nu af, maar blijven ons inzetten voor een sociaal veilige school. Doorgaande leerlijn schrijfonderwijs. Na observaties en een uitgebreide inventarisatie door de werkgroep hebben we afspraken gemaakt over schrijfmateriaal en schrijfhouding voor alle klassen. De komende jaren zullen we volgen of dit ook leidt tot verbetering van het handschrift van onze leerlingen. Her project sluiten we af, maar we houden een aandachtsfunctionaris om het schrijfonderwijs te blijven volgen. Nieuwe inrichting speelplein. Onze nieuwe schooltuintjes zijn aangelegd en klaar om in gebruik te worden genomen. Niveauverschillen op het hoofdplein zijn aangelegd. Gras wordt voor de zomer ingezaaid. Wat (nog) niet gelukt is: een pomp bleek kostbaar en moeilijk te realiseren.

8 PR. Met ingang van het nieuwe schooljaar krijgt de school een nieuwe naam en een nieuw logo. De Wieling is de naam die door de jury gekozen is uit alle inzendingen van leerlingen, leerkrachten en ouders. Verbeteren kwaliteit bewegingsonderwijs. Met hulp van de werkgroep en een extern deskundige zijn de vaardigheden van de leerkrachten als het gaat om het geven van bewegingsonderwijs het afgelopen jaar toegenomen. Er wordt gewerkt met een goede jaarplanning. Uitwisseling met externe instanties zoals bijvoorbeeld breedtesport zijn toegenomen. Implementatie nieuwe methode muziek. Met hulp van een professionele muziekleerkracht is de kwaliteit van de muzieklessen toegenomen. Het liedrepertoire van de klassen is vergroot. Alle teamleden volgden een workshop zingen met kinderen. In de groepen 5a en 5b zijn workshops instrumentale orientatie gegeven. Jaarplan : waar gaan we dit jaar aan werken? Ieder schooljaar realiseren we een stukje van onze doelen. In het jaarplan is vastgelegd met welke ontwikkelonderwerpen we in het schooljaar aan de slag gaan. Verschillende teamleden vormen een projectgroep, die een ontwikkelonderwerp aanpakt. Zodra het schoolplan in november gereed is, volgt ook de uiteenzetting over de onderwerpen waaraan we in het schooljaar werken. 3 ONDERWIJS & BEGELEIDING 3.1 HOE ZIET ONS ONDERWIJS ER UIT? Inschrijving en toelating Aanmelding en toelating nieuwe kinderen Nieuwe leerlingen kunnen zich het gehele schooljaar aanmelden. In februari / maart kunnen nieuwe ouders kennis maken met onze school. In deze periode zijn er rondleidingen en kunnen ouders zien hoe er op school gewerkt wordt. Inschrijfformulieren zijn op school verkrijgbaar. Na de aanmelding volgt een intakegesprek om verdere informatie uit te wisselen. Kinderen die in de periode tot 1 oktober van het nieuwe schooljaar vier jaar worden, mogen direct bij de start van het schooljaar naar school. In overleg met de leerkracht komen zij hele- of halve dagen om te wennen aan het schoolgebeuren. Kinderen die later in het schooljaar vier jaar worden, krijgen een uitnodiging met daarop de datum waarop ze voor het eerst op school verwacht worden. Voorafgaand aan de week waarin ze vier worden, mogen ze enkele ochtenden meedraaien. Na verloop van tijd, als de kinderen gewend zijn, mogen de ouders een ochtend meedraaien in de groep. Vanaf begin juni worden er geen nieuwe kleuters meer geplaatst. Aan het begin van het nieuwe schooljaar vinden in alle groepen ouderavonden plaats. Hier krijgen ouders informatie over het onderwijsprogramma voor de betreffende groep. Kinderen van andere basisscholen Het komt voor dat kinderen van andere scholen de overstap maken naar onze school, bijvoorbeeld na een verhuizing. Als nieuwe school ontvangen we -met toestemming van ouders- informatie van eventuele externen, bijvoorbeeld een logopediste, fysiotherapeut of psycholoog. Ook gegevens en resultaten van de vorige school worden overgedragen. Overleg vindt plaats tussen de intern begeleiders van beide scholen met uitwisseling van gegevens. De directie neemt de beslissing over plaatsing, waarbij afstemming tussen de vraag van het kind en het aanbod van de school als belangrijkste voorwaarde geldt. Passend Onderwijs Scholen hebben vanaf 1 augustus 2013 een zorgplicht: scholen hebben de verantwoordelijkheid om voor alle leerlingen, ongeacht hun beperking,

9 een passend onderwijsaanbod te realiseren. Wanneer een school dit aanbod niet (volledig) zelf kan verzorgen, moet zij dit binnen het regionale samenwerkingsverband in overleg met andere scholen/besturen realiseren. De scholen leggen de afspraken van de samenwerkingsverbanden eens in de vier jaar vast in een ondersteuningsplan. Hierin vermelden de samenwerkingsverbanden onder meer: hoe ze passend onderwijs in hun regio kunnen realiseren; hoe ze het geld voor de extra ondersteuning verdelen en besteden; hoe ze ondersteuning voor leerlingen in het gewone onderwijs toewijzen; hoe de verwijzing naar het speciaal onderwijs gaat verlopen en hoe ze ouders informeren over de manier waarop de ondersteuning voor leerlingen is ingericht. Kinderen met een handicap De Lingescholen bieden dus passende onderwijsondersteuningsarrangementen aan alle leerlingen. Na een aanmelding door ouders, start een gesprek over de verdere procedure. De ouders geven toestemming om gegevens over hun kind elders op te vragen. De intern begeleider en de directie bespreken en analyseren de gegevens, waarbij alle facetten meewegen. Doel is een school te vinden waar het kind tot zijn recht komt. Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan kan de school besluiten tot verder onderzoek. Na toelating van de leerling volgt een gesprek met de ouders. Hierbij worden de afspraken over de begeleiding schriftelijk vastgelegd. Bij niet-plaatsing volgt een gesprek met de ouders, waarbij de school de onderbouwing op schrift zet en met de ouders naar alternatieven zoekt. De intern begeleider begeleidt de ouders bij het vinden van een passende, andere school De vakken nader bekeken Groep 1 en 2. De methode Schatkist. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar ontwikkelen zich als een totaliteit. Aan al die ontwikkelingen wordt veel aandacht gegeven. Veel van die activiteiten bestaan uit spel. We scheppen zoveel mogelijk een onderwijsleersituatie die het mogelijk maakt een continu ontwikkelingsproces te bewerkstelligen. De methode Schatkist sluit perfect aan bij de ontwikkelingen die een kleuter doormaakt. Met Schatkist bieden we onze kinderen een aantrekkelijk en beredeneerd aanbod op de gebieden mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie en motorische ontwikkeling. Elk jaar komen in de kleutergroepen bepaalde thema s aan bod, zoals de seizoenen en de jaarlijkse feestdagen. Daarnaast is er ruimte voor leerkrachten, om zelf thema s te kiezen. De methode Schatkist biedt 4 verschillende ankerpakketten. In elk ankerpakket zitten vier ankers met de daarbij behorende materialen: Pakket 1: Een nieuw schooljaar, Herfst, Dieren, Boeken Pakket 2: Winter, Vriendjes, Feest in december, Een nieuw jaar Pakket 3: Lente, Familie, Vertel r maar, De wereld rond Pakket 4: Zomer, Eropuit, Buiten spelen, Einde schooljaar Schatkist biedt dus in totaal 16 ankers. Een anker is een dieper uitgewerkt thema, wat een ankerverhaal bevat waarmee een betekenisvolle context wordt gecreëerd. Het voorlezen van het ankerverhaal is de

10 kapstok voor activiteiten rondom taal, gecijferdheid, en omgaan met emoties. Het verkennen van het anker en opdoen van ervaringen staan hierbij centraal. De methode Schatkist stimuleert zoals gezegd de brede ontwikkeling van kleuters. De methode richt zich daarbij op de tussendoelen, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, mondelinge taal, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling en wereldoriëntatie. In elk anker worden deze centraal gesteld. Schatkist blijft ook verrassen met speelse activiteiten en aanvullende materialen. Zoals de reuzenboeken en vertelplaten, kleuterspellen, en het Li-la-liedjesboek. De pop Pompom speelt de hoofdrol. En via de letter- en cijfermuur, tijdwijzer en computerspelletjes komen beginnende geletterden gecijferdheid volop aan bod. Op onze school werken we aan 6 schatkistthema s per jaar. Deze worden vooraf vastgesteld en in de jaarplanning opgenomen. Er is per thema steeds een gezamenlijke activiteit met alle kleutergroepen. Een thema duurt ongeveer 3 á 4 weken. Tijdens niet-schatkistweken worden de structuren, routines en werkvormen die Schatkist biedt vastgehouden. Naast Schatkist maken wij gebruik van de map Fonemisch Bewustzijn, Kijk en Doe, en de map Beginnende Geletterdheid. Taal leesonderwijs. We willen met ons taalonderwijs aansluiten bij de spontane ontwikkeling van geletterdheid van kinderen van groep 1 t/m groep 3. Een rijke taalomgeving zorgt ervoor dat kinderen vooral plezier blijven beleven aan lezen en schrijven. Zo wordt een vloeiende overgang van groep 2 naar groep 3 bewerkstelligd. Op onze school wordt voor het aanvankelijk lezen gebruik gemaakt van de methode Veilig Leren Lezen. Een methode voor kindgericht leesonderwijs, die mogelijkheden biedt voor zelfstandig werken aan de hand van differentiatiematerialen. Er is op school veel zorg en aandacht voor kinderen met leesproblemen. Dit komt tot uitdrukking in ons dyslexieprotocol. We volgen de kinderen nauwlettend en stellen zonodig handelingsplannen op. In de groepen 4 t/m 8 maken wij voor het voortgezet technisch lezen gebruik van de methode Estafette. Deze methode is gericht op gedifferentieerd leesonderwijs en biedt zowel basisinstructie als verlengde instructie. Met uitdagende leermaterialen (ook voor de hogere jaargroepen), leesboeken, omnibussen en werkboeken volgens de nieuwe AVI-richtlijnen en de nieuwe CITO-toets voor technisch lezen is dit een complete methode voor de bovenbouw. Verder maken wij in de groepen 4 tot en met 8 voor het begrijpend en studerend lezen gebruik van de methode Nieuwsbegrip. Dit is een aanpak waarbij leerlingen een tekst lezen over een actueel onderwerp. De achterliggende gedachte van de methode is dat de actualiteit de leerlingen zal motiveren om de tekst te lezen. Aan de actuele tekst zijn woordenschat- en leesbegripoefeningen gekoppeld. Nieuwsbegrip is uitdagend voor alle niveaus. Ook voor een leerling uit groep 8 die al go beroep doen op verschillende intelligenties. Daarnaast gaat het lezen van teksten in een rolwisselende vorm, waarbij kinderen met elkaar en van elkaar leren lezen. De werkvormen zijn iedere week anders, maar herhalen zich om de vijf weken om de leerling strategieën aan te leren bij het lezen en begrijpen van teksten.

11 Voor het vrij lezen is er een aantal leesboeken in de groepen, dat voor een deel regelmatig wordt gewisseld in de Biebbus. Nederlandse taal Na de zogeheten beginnende geletterdheid in de kleutergroepen en het lees- taalonderwijs in groep 3, wordt in groep 4 de taalmethode Taal in Beeld geïntroduceerd. Taal is voor de mens het belangrijkste communicatiemiddel. Door taal kan hij contacten onderhouden met de ander. Taal wordt echter ook gebruikt om de wereld om ons heen te ordenen en dient tevens als expressiemiddel. We kunnen er onze emoties, bedoelingen en ervaringen mee uitdrukken. Taal in Beeld sluit aan bij deze drie functies van taal. Er worden gevarieerde taalgebruiksituaties gecreëerd, waarbij de kinderen hun communicatieve vaardigheden kunnen oefenen. Oefeningen in ordenen en structuur aanbrengen komen veelvuldig voor. Tenslotte doet deze methode veel aan expressief taalgebruik. Er wordt veel aandacht besteed aan doelgerichte begeleiding van de individuele leerling. Het leerlingenboek bevat basis- en keuzestof. De keuzelessen en uitloopopdrachten kunnen worden gebruikt als verrijkingsstof, om verschillen in tempo op te vangen en om aan te sluiten bij de individuele belangstelling van de kinderen. Voor het spellingonderwijs wordt Spelling in Beeld gebruikt. In Spelling in Beeld wordt ook weer zoveel mogelijk gezocht naar aansluiting bij de schriftelijke taaluiting van het kind. Beide onderdelen: het taalprogramma en het spellingprogramma, sluiten functioneel op elkaar aan. Schrijven Voordat het kind op de basisschool komt, beheerst het al een deel van de moedertaal. Het kan immers al spreken en luisteren. De taalvaardigheden lezen en schrijven beheerst het kind nog niet. Al in de kleutergroep wordt aan de hand van de methode Schrijfdans gewerkt aan de voorbereidende schrijfoefeningen. Deze schrijfbewegingen worden gedurende de schoolcarrière van het kind consequent volgehouden en niet onderbroken. Verder wordt er door de leerlingen van groep 2 gewerkt in de voorloper van Pennenstreken. Sinds vier jaar is de methode Pennenstreken ingevoerd, maar in groep 8 wordt nog gewerkt met de schrijfmethode Handschrift. In beide methodes wordt de fijne motorische ontwikkeling met behulp van systematische oefeningen gesteund. Dit is gericht op de communicatieve functie van het schrift, waarbij aandacht wordt besteed aan leesbaarheid, schrijfsnelheid en toepassing van het schrift in functionele situaties. Rekenen en wiskunde Voor dit vakgebied werken wij met Wereld in Getallen, een realistische reken- en wiskunde methode. Realistisch wil zeggen dat het rekenen wiskundeonderwijs zijn zin ontleent aan de herkenbaarheid en toepasbaarheid in het dagelijks leven. Kinderen krijgen te maken met situaties uit het leven van alledag en proberen van hieruit zich de begrippen en vaardigheden eigen te maken die ze nodig hebben om praktische problemen op te lossen. Geen trucs en maniertjes, maar inzicht en eigen oplossingsmethoden. Alle kinderen binnen de groep zijn gelijktijdig bezig met rekenen. Belangrijk hierbij is het organisatiemodel. Wanneer de ene groep instructie krijgt (de leerkrachtgebonden les), is de andere groep zelfstandig aan het werk. Wereldoriëntatie Op De Wieling wordt regelmatig met de kinderen gesproken over de wereld waarin wij leven, de onmiddellijke omgeving van het kind, over hoe het vroeger was, nu is en in de toekomst zal zijn. Het liefst zouden wij er met de kinderen op uit trekken (excursies, schoolreisjes) of de wereld in de klas halen (schrijvers of kunstenaars op school, spreekbeurten, tentoonstellingen). Dit is helaas niet altijd mogelijk. Maar ook met video s, computerprogramma s en schooltelevisie is een heldere kijk op de werkelijkheid mogelijk. Naast de ervaringsgerichte aanpak van wereldoriëntatie in de kleutergroepen, wordt voor de wereldoriënterende vakken vanaf groep 3 een methode gebruikt. Deze bewaken een doorgaande leerlijn en zorgen voor een brede algemene ontwikkeling van de kinderen. We vinden het belangrijk om kinderen al jong vertrouwd te maken met het voorbereiden van presentaties, het houden van een spreekbeurt of het maken van een werkstuk. Vele vaardigheden worden hierbij geoefend, zoals het verzamelen en selecteren van informatie, het verwerken van dit materiaal en het netjes verzorgen ervan (in de bovenbouw met ICT). Deze vaardigheden zijn ook in het voortgezet onderwijs erg belangrijk. Geschiedenis Voor het vakgebied geschiedenis gebruiken wij vanaf groep 4 de methode De Trek. Het uitgangspunt voor De Trek is dat leerlingen geschiedenis leren door deze zelf te beleven, bijvoorbeeld door zich even een echte jager of jonkvrouw te voelen. Vanuit deze beleving krijgen ze een realistisch beeld van de geschiedenis. Die beleving krijgt onder andere vorm door het gebruik van unieke multimediale materialen. Leerlingen gaan op hun eigen niveau met alle materialen actief aan de slag. De Trek is gericht op actief en zelfstandig leren en speelt in op meervoudige intelligentie. Leerlingen leren dus op hun eigen manier en niveau. De Trek biedt leerlingen gereedschap aan in de vorm van onderzoeksvaardigheden. Deze vaardigheden stellen leerlingen in staat om meer zelfstandig te leren en te ontdekken. Aardrijkskunde Wij hebben gekozen voor De Blauwe Planeet, een methode die leerlingen met andere ogen leert te kijken, hun blik op de wereld te verruimen.

12 Verbazing en nieuwsgierigheid zijn daarbij belangrijke ingrediënten. De Blauwe Planeet is opgebouwd rond vier thema s. Elk thema wordt in elke groep twee keer behandeld. Inhoudelijk verschuift het accent van de eigen omgeving, naar dat van de wereld. Kinderen leren leren, ze zoeken achtergrondinformatie, bekijken kaarten en grafieken. Het zijn vaardigheden die kinderen in het dagelijks leven goed kunnen gebruiken. Ze doen bronnenonderzoek, analyseren en interpreteren, alleen of in groepjes. Binnen de Blauwe Planeet is uitgebreide aandacht voor Topografie. Leerlingen leren kaartvaardigheden en omgaan met thematische en topografische kaarten. Natuuronderwijs Voor de inrichting van ons natuuronderwijs gebruiken we de methode Natuniek. Deze methode combineert lessen natuur met lessen techniek. Natuniek is een echte doe methode. Kinderen gaan actief op onderzoek uit in hun eigen omgeving. Ze kijken, voelen, doen en staan stil bij vanzelfsprekende dingen zoals een warme douche of de versnelling van je fiets. Natuniek is concentrisch opgebouwd rond vier natuur en vier techniek thema s. Tijdens de themalessen maken de leerlingen op een aansprekende manier kennis met begrippen en processen uit de natuur of de techniek. Tijdens de projecten brengen ze deze inzichten vervolgens zelf in de praktijk. In elk thema is er aandacht voor milieu en duurzaamheid. Ook is er ruime aandacht voor gezondheid. Kinderen worden uitgenodigd na te denken over gezonde en ongezonde gedragingen en we laten de kinderen nadenken over verbeterpunten. Verkeersonderwijs Doel van ons verkeersonderwijs is: kennis en vaardigheden bijbrengen alsmede sociaal gedrag aanleren, waardoor een veilige verkeersbeleving bij kinderen bereikt wordt. Om dit te bereiken, werken wij in groep 4 t/m 8 met verkeersbladen: - Stap Vooruit voor groep 4 - Op voeten en fietsen voor groep 5 en 6 - De Jeugdverkeerskrant voor groep 7 en 8 De aangeboden verkeerskennis en verkeerssituaties sluiten aan bij het gedrag van het kind als voetganger, speler, passagier en fietser. In de werkboekjes staan opdrachten waarmee leerlingen direct - individueel of in groepjes aan de slag kunnen. In groep 7 doen de kinderen tenslotte mee aan het Nationaal Verkeersexamen. Om de kennis, vaardigheden en houdingen op niveau te houden, wordt er in de bovenbouw verder geoefend. Engelse taal Op dit moment oriënteren wij ons op een nieuwe methode voor het vakgebied Engelse taal. Sociaal-emotionele ontwikkeling Dagelijks zijn we binnen onze school bezig met sociaal-emotionele ontwikkeling. Het omgaan met gevoelens van jezelf of van een ander, het oplossen van conflicten, noem maar op. Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen staat aan de basis van het welbevinden en leren op school. In ons beleidsplan sociale veiligheid staat het bevorderen van sociaal gedrag, moreel besef (waarden en normen) en een gezonde emotionele ontwikkeling centraal. Onderwerpen als zorg en respect, geweld, pesten, keuzes maken, zorgzaamheid, verdriet, faalangst en blijdschap komen aan bod. Actief burgerschap Lingescholen vinden het belangrijk dat de school zelf ook een gemeenschap is, waar kinderen en volwassenen leren samen te werken en samen te leren. Leerlingen worden serieus genomen en delen mede de verantwoordelijkheid voor een plezierige en veilige omgeving. De school is een open

SCHOOLGIDS 2013-2014. dewi ling basisschool. Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.delinge.

SCHOOLGIDS 2013-2014. dewi ling basisschool. Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.delinge. Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp dewi ling basisschool Naar de website: www.delinge.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.mikadobemmel.nl

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.mikadobemmel.nl Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp Naar de website: www.mikadobemmel.nl SCHOOLGIDS 2012-2013 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 6 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ 1.1 Naam,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.mikadobemmel.nl SCHOOLGIDS 2015-2016

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.mikadobemmel.nl SCHOOLGIDS 2015-2016 Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.mikadobemmel.nl SCHOOLGIDS 2015-2016 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 1.1 Naam,

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoudsopgave (Klik op de onderwerpen) VOORWOORD 6 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 6 1.1 Naam, adres, telefoon,

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

2.BESCHRIJVING VAN HET TAALONDERWIJS VAN DE SCHOOL

2.BESCHRIJVING VAN HET TAALONDERWIJS VAN DE SCHOOL Taalbeleid 1.ALGEMEEN 1.1 Woord vooraf 1.2 Visie van de school 1.3 Omschrijving taalbeleid 1.4 Motivering van het belang van taalbeleid onze school 1.5 De populatie van de school 2.BESCHRIJVING VAN HET

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 5

Informatie. vakgebieden. Groep 5 Informatie vakgebieden Groep 5 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Rekenen Wij werken met Wereld in getallen. Deze methode kent

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Groep 6-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Mariaschool

Inhoudsopgave. Basisschool Mariaschool Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1. Schoolbeschrijving 2 1.2. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers. Groep 3-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 4-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 4 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2012-2013

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2012-2013 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2012-2013 Inhoudsopgave (Klik op de onderwerpen) VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 1.1 Naam, adres, telefoon, fax,

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2015-2016

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2015-2016 Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2015-2016 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 1.1

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.marang.nl SCHOOLGIDS 2011-2012

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.marang.nl SCHOOLGIDS 2011-2012 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp Naar de website: www.marang.nl SCHOOLGIDS 2011-2012 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2

Nadere informatie

algemene informatie groep 1/2

algemene informatie groep 1/2 algemene informatie groep 1/2 algemeen De groepen 1-2A en 1-2b zijn gemengde groepen. Dit betekent dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar in één groep zitten. In onze kleutergroepen werken we vanuit de actuele

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 5-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 5 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept SCHOOLCONCEPT Schoolconcept Onze school Basisschool Het Molenven is een katholieke basisschool gelegen in Vught Noord. Onze school valt onder Stichting Leijestroom waar in totaal 10 basisscholen met circa

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

Overzicht Methoden en middelen

Overzicht Methoden en middelen Bijlage 6 Overzicht Methoden en middelen Vakvormingsgebied/activiteit Nederlands Het taalonderwijs is gericht op de "totaal"- ontplooiing van het kind, en is gericht op ontwikkeling, ontplooiing en stimulering

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2014-2015

Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 Klik op onderstaande links: > Inhoudsopgave per onderwerp > Naar de website: www.dalton-drieluik.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 1.1

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR School : basisschool De Krullevaar Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum

Nadere informatie