SCHOOLGIDS dewi ling basisschool. Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2012-2013. dewi ling basisschool. Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.delinge."

Transcriptie

1 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp dewi ling basisschool Naar de website: SCHOOLGIDS

2

3 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 1.1 Naam, adres, telefoon, fax, , website 1.2 Schoolbeschrijving 1.3 Schoolnaam 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 2.2 Wat betekent dat voor de Wieling? Schoolplan Terugblik: wat hebben we al gerealiseerd? Evaluatie jaarplan Jaarplan : waar gaan we dit jaar aan werken? 3 ONDERWIJS & BEGELEIDING 3.1 HOE ZIET ONS ONDERWIJS ER UIT? Inschrijving en toelating Aanmelding en toelating nieuwe kinderen Kinderen van andere basisscholen Passend Onderwijs Kinderen met een handicap De vakken nader bekeken 3.2 BEGELEIDING VAN ONZE KINDEREN Sociale veiligheid De speciale begeleiding van leerlingen met specifieke behoeften Dyslexievergoeding in de basisverzekering Leerlingen met leerlinggebonden financiering Begaafde leerlingen Spelpraatgroep Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Onderzoek vijf- en zesjarigen Onderzoek tien- en elfjarigen Telefonisch spreekuur Langdurig zieke leerlingen Logopedische screening Dossiervorming Overgang naar de volgende groep Naar het voortgezet onderwijs Algemeen Ontwikkelingsperspectief Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PrO) 3.3 DE MEETBARE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS Methodegebonden toetsen CITO LOVS en Schoolzelfevaluatie Rapporten Onze resultaten op de CITO Eindtoets basisonderwijs Uitstroomgegevens 4 HET TEAM 4.1 De samenstelling van het team 4.2 Vergaderingen 4.3 Ontwikkeling van leerkrachten 4.4 Vervanging 4.5 Arbocoördinator 4.6 Bedrijfshulpverlening (BHV) 4.7 Stagiaires 5 OUDERS 5.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders bij onze school 5.2 Informatievoorziening aan ouders Gescheiden ouders 5.3 Inspraak van ouders via (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad 5.4 Werkgroepen 5.5 Kinderdagopvang en peuterspeelzaal 5.6 Tussenschoolse Opvang (TSO) 5.7 Buitenschoolse Opvang (BSO) 5.8 Ouderhulp 5.9 Leerplicht Gronden voor vrijstelling Verlof buiten de schoolvakanties 5.10 Schorsing en verwijdering 5.11 Wat te doen bij problemen? Algemeen De contactpersoon De klachtenprocedure Vertrouwenspersoon en -inspecteur Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldplicht seksueel geweld 6 DIVERSE PRAKTISCHE ZAKEN 6.1 Schooltijden en vakanties Verantwoording onderwijstijd 6.2 Groepsindeling en klassenbezetting 6.3 Groeps- of klassenvertegenwoordigers 6.4 Schoolreisje en kamp 6.5 Buitenschoolse activiteiten 6.6 Afspraken over spelen, binnenkomen, eten en drinken 6.7 Verjaardagen 6.8 Trakteren en allergieën 6.9 Gymkleding 6.10 Week- en maandviering 6.11 Bibliotheek 6.12 Abonnementen en boeken via school 6.13 Schoolfotograaf 6.14 Schoolverzekering 6.15 Hoofdluis 6.16 Gevonden en verloren voorwerpen 6.17 Sponsoring 6.18 Foto- en video opnamen 6.19 Ziek melden en noodadressen 7 NAMEN & ADRESSEN 7.1 Personeel (schoolnaam) 7.2 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge 7.3 Medezeggenschapsraad (schoolnaam) 7.4 Ouderraad (schoolnaam) 7.5 Jeugdgezondheidszorg 7.6 Inspectie van het onderwijs 7.7 Leerplichtambtenaar 7.8 Externe vertrouwenspersoon 7.9 Schoolverzekering 7.10 Peuterspeelzaal 7.11 Verkeersouder en werkgroep Verkeer 7.12 Contactouder en werkgroep Catechese 7.13 Overblijfgroep (schoolnaam) 7.14 Voor-, tussen- en buitenschoolse opvang 7.15 Contactouder werkgroep hoofdluis 7.16 Overige namen en adressen

4 VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Deze schoolgids is een praktische handleiding waarin onze visie, de basiselementen van ons aanbod en de afspraken die tussen school en ouders gelden, worden beschreven. Op veel van uw vragen zal hier een antwoord worden gegeven, maar vanzelfsprekend kunt u ook altijd terecht bij de leerkrachten en de directeur, of in deze gids genoemde contactpersonen. In onze schoolgids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen we alle volwassenen die de zorg voor leerlingen hebben 1.1 Naam, adres, telefoon, fax, , website Naam school: Katholieke Basisschool De Wieling Adres: Kolkweg BC Haalderen Postadres: Postbus AC Bemmel Telefoon: Website: 1.2 Schoolbeschrijving Kenmerken van de school De Wieling is een katholieke basisschool in het dorp Haalderen, gemeente Lingewaard. Op onze basisschool zijn alle leerlingen, ongeacht hun godsdienst of levensbeschouwing, welkom. Van niet katholieke leerlingen verwachten wij wel dat ze de grondslag van de school respecteren. Het open karakter van onze school wordt mede ingegeven doordat De Wieling de enige school voor primair onderwijs in Haalderen is. We vinden het belangrijk op onze school ook aandacht te geven aan andere levensbeschouwelijke waarden in onze samenleving. De Wieling neemt een centrale plaats in binnen de dorpsgemeenschap. Er bestaat een grote betrokkenheid van de ouders uit het dorp bij de school. Op allerlei manieren wordt er door de ouders meegewerkt, meegedacht en meegeleefd. De school heeft de beschikking over negen groepslokalen en valt sinds 1998 onder het bevoegd gezag van de Stichting voor Primair Onderwijs De Linge. Het schoolklimaat Uit een onder de ouders gehouden onderzoek bleek dat velen de sfeer waarin een kind opgroeit belangrijk vinden. De Wieling schept een vriendelijk, veilig en ordelijk klimaat. Elk kind kan zich hier optimaal ontwikkelen.

5 Onze school is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerling. Elk kind moet zich naar eigen aanleg, tempo en belangstelling kunnen ontwikkelen. Ieder kind heeft een eigen persoonlijkheid, een eigen identiteit. Binnen de mogelijkheden die er zijn, houden we hier zoveel mogelijk rekening mee door allerlei vormen van differentiatie toe te passen, door de uitgebreide leerlingenzorg en door de individuele waardering van de leerlingen door de leerkrachten. Het leren beschouwen we als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit, met als doel het steeds zelfstandiger worden van de leerlingen. Samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar, staan hoog in ons vaandel. Wij scheppen zo veel mogelijk leersituaties die bijdragen aan een continu ontwikkelingsproces bij kinderen. Alle aspecten van de ontwikkeling, zoals de verstandelijke, sociaal-emotionele, zintuiglijke, motorische en creatieve krijgen aandacht. Ze dragen bij aan de ontwikkeling tot zelfstandige en positief kritisch denkend mensen. Schoolorganisatie Onze school werkt volgens het principe van het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat alle kinderen van hetzelfde leerjaar in een groep bij elkaar zitten. Soms kiezen we voor het maken van combinatiegroepen, waarin kinderen geplaatst worden in een groep die uit meerdere jaargroepen bestaat. Binnen de jaargroepen volgen de kinderen hetzelfde jaarprogramma. Natuurlijk zijn er individuele verschillen. Daarom vindt differentiatie plaats naar aanleg en tempo van het kind, maar ook naar de aard van de activiteit. We streven ernaar, dat alle kinderen de minimumdoelen bereiken. Een kind dat meer aankan, krijgt verrijkingsstof. Steeds vaker vinden groepsdoorbrekende activiteiten plaats. Kinderen die zich sneller ontwikkelen krijgen ook andere taken aangeboden. Dit geldt uiteraard ook voor die kinderen die zich langzamer ontwikkelen. Op deze wijze krijgen de meeste leerlingen de beste mogelijkheden om de totale leerstof van de basisschool te doorlopen. De kinderen hebben steun aan elkaar, waarbij de leerkracht inspeelt op de specifieke moeilijkheden van het leerjaar. Een uitzondering op het leerstofjaarklassensysteem vormen de groepen 1 en 2. Deze kinderen zitten in een groep van 4 tot en met 6-jarigen, omdat bij de jongere kinderen de totale ontwikkeling dan beter tot zijn recht komt. Wij vinden het belangrijk om een aantal activiteiten gezamenlijk te doen, zoals vieringen, projectwerk en de sportdag. 1.3 Schoolnaam Met ingang van het schooljaar heeft onze voormalige basisschool t Pänneke een nieuwe naam. Na een uitvoerige procedure, waarbij ouders, leerlingen en leerkrachten namen konden inleveren, werd er door een jury (bestaande uit directie en afvaardiging van MR, OV en team) gekozen voor De Wieling. Deze naam is een ander woord voor De Kolk, en dus zeer van toepassing op dat mooie stukje natuur in Haalderen. Ook staat een wiel voor werveling en beweging, en dat is essentieel in ons onderwijs. Deze naam werd ingediend door juf Ans Nissen, die al geruime tijd op deze school werkt.

6 1.5 Bestuursvorm en organisatiestructuur Onze school is één van de negen basisscholen die horen bij Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge. De volgende scholen in de gemeente Lingewaard maken deel uit van De Linge: De Borgwal te Bemmel, Donatushof te Bemmel, Doornick te Doornenburg, Het Drieluik te Huissen, Marang te Angeren, Mikado te Bemmel, Basisschool de Wieling te Haalderen, Pius X te Bemmel en De Vonkenmorgen te Gendt. De directeurbestuurder vormt tevens het bevoegd gezag van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente, dat de volgende tien peuterspeelzalen beheert voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar: t Blagehöfke te Huissen, Dikkie Dik te Huissen, Gijsje te Doornenburg, t Hölleke te Gendt, Hummelhonk te Bemmel, Het Olifantenbos te Bemmel, Peuterhofje te Haalderen, Pinkeltje te Angeren, De Vlindertuin te Huissen, De Zandkabouter te Huissen. Door inhoudelijke samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs versterken we de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen van 2 tot en met 12 jaar. CR = Cliëntenraad PV= Personeelsvergadering GMR = Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad MR= medezeggenschapsraad

7 Inspraak van ouders via de medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) in het onderwijs is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap. Voor inspraak dus. Inspraak betekent: meespreken en meebeslissen over wat de schoolleiding doet of laat. Door de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) heeft de MR veel inspraakmogelijkheden gekregen. In de MR zijn zowel de ouders als het onderwijzend personeel vertegenwoordigd. De MR overlegt met de directeur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, de keuze van een lesmethode, het schoolplan en de schoolgids. In de WMS is geregeld of de MR instemming moet geven of alleen advies. De MR draagt bij aan openheid, onderling overleg en gelijke behandeling. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De directeur woont een deel van de vergaderingen bij, maar is geen lid van de MR. De MR van De Wieling bestaat uit drie ouders (Linda Stevens en Sabine Tates, en Kees Stunnenberg) en twee leden van het onderwijzend personeel ( Fannie Teunissen en Marga Huisman). Naast de MR is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR overlegt met de directeur van Stichting De Linge. De GMR heeft inspraak in zaken die beter op bovenschools niveau (= voor alle scholen binnen Stichting De Linge) geregeld kunnen worden, zoals personeelsbeleid en vakantieplanning. Elke school binnen De Linge heeft verplicht twee vertegenwoordigers bij de GMR, vanuit onze school zijn dat Elles van Moerkerk en Annemarie Janssen. In hoofdstuk 7 kunt u het adres van de MR vinden. 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge De strategische beleidsvoornemens van De Linge voor de periode zijn kaderstellend geformuleerd. Een open formulering op hoofdlijnen biedt de schoolteams ruimte het aanbod passend bij hun school vorm te geven. Bij het ontwerpen van het plan zijn medewerkers, leerlingen, ouders en externe partners maximaal betrokken. Op www. delinge.nl vindt u een volledige beschrijving van het strategisch beleidsplan. 2.2 Wat betekent dat voor De Wieling? Schoolplan In ons schoolplan voor de beleidsperiode hebben we het meerschools beleid naar specifiek beleid voor De Wieling vertaald. Hierin werken we de door de school te bereiken resultaten uit. In het voorjaar van 2011 is onder ouders en leerlingen een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Bij de samenstelling van het schoolplan is rekening gehouden met aanbevelingen. Terugblik: wat hebben we al gerealiseerd? Evaluatie jaarplan Het toetsen op inhoud en opbrengst van ontwikkelactiviteiten, begint bij onszelf. Evalueren van eigen handelen is belangrijk, op grond daarvan kan het veranderingsproces starten. Hieronder volgt een rapportage over de geboekte resultaten bij de verschillende projecten vorig schooljaar: Terugblik : wat hebben we al gerealiseerd? Evaluatie projectplannen : Vervolg leesverbetertraject : vergroten taalrijkdom. Onze studieochtend in december stond in hetteken van het vergroten van taalrijkdom bij onze leerlingen. We hebben een canon van de litteratuur opgesteld voor onze school. Leesbeleving, woordenschatonderwijs en begrijpend lezen waren workshops die praktijkgericht werden gegeven voor onderbouw en midden/bovenbouw. Het hele team volgde ook een workshop boekbespreking. Meerbegaafdheid. Vrijwel al onze leerkrachten hebben scholing gevolgd om meerbegaafde leerlingen binnen de klas te bieden wat ze nodig hebben. In de bouwvergaderingen heeft regelmatig uitwisseling plaatsgevonden, ondersteund door de projectgroepleider. De leerkrachten voelen zich in toenemende mate competent in de omgang met meerbegaafde leerlingen. Sociale veiligheid. Ons beleidsplan sociale veiligheid is inmiddels verankerd in de school. Het bespreken van incidenten blijft een vast punt op de bouwvergaderingen. Een informatieve ouderavond met een pestdeskundige heeft in april plaatsgevonden. Regelmatig zijn stukjes in de nieuwsbrief verschenen over aspecten van sociale veiligheid. We sluiten het project nu af, maar blijven ons inzetten voor een sociaal veilige school. Doorgaande leerlijn schrijfonderwijs. Na observaties en een uitgebreide inventarisatie door de werkgroep hebben we afspraken gemaakt over schrijfmateriaal en schrijfhouding voor alle klassen. De komende jaren zullen we volgen of dit ook leidt tot verbetering van het handschrift van onze leerlingen. Her project sluiten we af, maar we houden een aandachtsfunctionaris om het schrijfonderwijs te blijven volgen. Nieuwe inrichting speelplein. Onze nieuwe schooltuintjes zijn aangelegd en klaar om in gebruik te worden genomen. Niveauverschillen op het hoofdplein zijn aangelegd. Gras wordt voor de zomer ingezaaid. Wat (nog) niet gelukt is: een pomp bleek kostbaar en moeilijk te realiseren.

8 PR. Met ingang van het nieuwe schooljaar krijgt de school een nieuwe naam en een nieuw logo. De Wieling is de naam die door de jury gekozen is uit alle inzendingen van leerlingen, leerkrachten en ouders. Verbeteren kwaliteit bewegingsonderwijs. Met hulp van de werkgroep en een extern deskundige zijn de vaardigheden van de leerkrachten als het gaat om het geven van bewegingsonderwijs het afgelopen jaar toegenomen. Er wordt gewerkt met een goede jaarplanning. Uitwisseling met externe instanties zoals bijvoorbeeld breedtesport zijn toegenomen. Implementatie nieuwe methode muziek. Met hulp van een professionele muziekleerkracht is de kwaliteit van de muzieklessen toegenomen. Het liedrepertoire van de klassen is vergroot. Alle teamleden volgden een workshop zingen met kinderen. In de groepen 5a en 5b zijn workshops instrumentale orientatie gegeven. Jaarplan : waar gaan we dit jaar aan werken? Ieder schooljaar realiseren we een stukje van onze doelen. In het jaarplan is vastgelegd met welke ontwikkelonderwerpen we in het schooljaar aan de slag gaan. Verschillende teamleden vormen een projectgroep, die een ontwikkelonderwerp aanpakt. Zodra het schoolplan in november gereed is, volgt ook de uiteenzetting over de onderwerpen waaraan we in het schooljaar werken. 3 ONDERWIJS & BEGELEIDING 3.1 HOE ZIET ONS ONDERWIJS ER UIT? Inschrijving en toelating Aanmelding en toelating nieuwe kinderen Nieuwe leerlingen kunnen zich het gehele schooljaar aanmelden. In februari / maart kunnen nieuwe ouders kennis maken met onze school. In deze periode zijn er rondleidingen en kunnen ouders zien hoe er op school gewerkt wordt. Inschrijfformulieren zijn op school verkrijgbaar. Na de aanmelding volgt een intakegesprek om verdere informatie uit te wisselen. Kinderen die in de periode tot 1 oktober van het nieuwe schooljaar vier jaar worden, mogen direct bij de start van het schooljaar naar school. In overleg met de leerkracht komen zij hele- of halve dagen om te wennen aan het schoolgebeuren. Kinderen die later in het schooljaar vier jaar worden, krijgen een uitnodiging met daarop de datum waarop ze voor het eerst op school verwacht worden. Voorafgaand aan de week waarin ze vier worden, mogen ze enkele ochtenden meedraaien. Na verloop van tijd, als de kinderen gewend zijn, mogen de ouders een ochtend meedraaien in de groep. Vanaf begin juni worden er geen nieuwe kleuters meer geplaatst. Aan het begin van het nieuwe schooljaar vinden in alle groepen ouderavonden plaats. Hier krijgen ouders informatie over het onderwijsprogramma voor de betreffende groep. Kinderen van andere basisscholen Het komt voor dat kinderen van andere scholen de overstap maken naar onze school, bijvoorbeeld na een verhuizing. Als nieuwe school ontvangen we -met toestemming van ouders- informatie van eventuele externen, bijvoorbeeld een logopediste, fysiotherapeut of psycholoog. Ook gegevens en resultaten van de vorige school worden overgedragen. Overleg vindt plaats tussen de intern begeleiders van beide scholen met uitwisseling van gegevens. De directie neemt de beslissing over plaatsing, waarbij afstemming tussen de vraag van het kind en het aanbod van de school als belangrijkste voorwaarde geldt. Passend Onderwijs Scholen hebben vanaf 1 augustus 2013 een zorgplicht: scholen hebben de verantwoordelijkheid om voor alle leerlingen, ongeacht hun beperking,

9 een passend onderwijsaanbod te realiseren. Wanneer een school dit aanbod niet (volledig) zelf kan verzorgen, moet zij dit binnen het regionale samenwerkingsverband in overleg met andere scholen/besturen realiseren. De scholen leggen de afspraken van de samenwerkingsverbanden eens in de vier jaar vast in een ondersteuningsplan. Hierin vermelden de samenwerkingsverbanden onder meer: hoe ze passend onderwijs in hun regio kunnen realiseren; hoe ze het geld voor de extra ondersteuning verdelen en besteden; hoe ze ondersteuning voor leerlingen in het gewone onderwijs toewijzen; hoe de verwijzing naar het speciaal onderwijs gaat verlopen en hoe ze ouders informeren over de manier waarop de ondersteuning voor leerlingen is ingericht. Kinderen met een handicap De Lingescholen bieden dus passende onderwijsondersteuningsarrangementen aan alle leerlingen. Na een aanmelding door ouders, start een gesprek over de verdere procedure. De ouders geven toestemming om gegevens over hun kind elders op te vragen. De intern begeleider en de directie bespreken en analyseren de gegevens, waarbij alle facetten meewegen. Doel is een school te vinden waar het kind tot zijn recht komt. Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan kan de school besluiten tot verder onderzoek. Na toelating van de leerling volgt een gesprek met de ouders. Hierbij worden de afspraken over de begeleiding schriftelijk vastgelegd. Bij niet-plaatsing volgt een gesprek met de ouders, waarbij de school de onderbouwing op schrift zet en met de ouders naar alternatieven zoekt. De intern begeleider begeleidt de ouders bij het vinden van een passende, andere school De vakken nader bekeken Groep 1 en 2. De methode Schatkist. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar ontwikkelen zich als een totaliteit. Aan al die ontwikkelingen wordt veel aandacht gegeven. Veel van die activiteiten bestaan uit spel. We scheppen zoveel mogelijk een onderwijsleersituatie die het mogelijk maakt een continu ontwikkelingsproces te bewerkstelligen. De methode Schatkist sluit perfect aan bij de ontwikkelingen die een kleuter doormaakt. Met Schatkist bieden we onze kinderen een aantrekkelijk en beredeneerd aanbod op de gebieden mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie en motorische ontwikkeling. Elk jaar komen in de kleutergroepen bepaalde thema s aan bod, zoals de seizoenen en de jaarlijkse feestdagen. Daarnaast is er ruimte voor leerkrachten, om zelf thema s te kiezen. De methode Schatkist biedt 4 verschillende ankerpakketten. In elk ankerpakket zitten vier ankers met de daarbij behorende materialen: Pakket 1: Een nieuw schooljaar, Herfst, Dieren, Boeken Pakket 2: Winter, Vriendjes, Feest in december, Een nieuw jaar Pakket 3: Lente, Familie, Vertel r maar, De wereld rond Pakket 4: Zomer, Eropuit, Buiten spelen, Einde schooljaar Schatkist biedt dus in totaal 16 ankers. Een anker is een dieper uitgewerkt thema, wat een ankerverhaal bevat waarmee een betekenisvolle context wordt gecreëerd. Het voorlezen van het ankerverhaal is de

10 kapstok voor activiteiten rondom taal, gecijferdheid, en omgaan met emoties. Het verkennen van het anker en opdoen van ervaringen staan hierbij centraal. De methode Schatkist stimuleert zoals gezegd de brede ontwikkeling van kleuters. De methode richt zich daarbij op de tussendoelen, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, mondelinge taal, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling en wereldoriëntatie. In elk anker worden deze centraal gesteld. Schatkist blijft ook verrassen met speelse activiteiten en aanvullende materialen. Zoals de reuzenboeken en vertelplaten, kleuterspellen, en het Li-la-liedjesboek. De pop Pompom speelt de hoofdrol. En via de letter- en cijfermuur, tijdwijzer en computerspelletjes komen beginnende geletterden gecijferdheid volop aan bod. Op onze school werken we aan 6 schatkistthema s per jaar. Deze worden vooraf vastgesteld en in de jaarplanning opgenomen. Er is per thema steeds een gezamenlijke activiteit met alle kleutergroepen. Een thema duurt ongeveer 3 á 4 weken. Tijdens niet-schatkistweken worden de structuren, routines en werkvormen die Schatkist biedt vastgehouden. Naast Schatkist maken wij gebruik van de map Fonemisch Bewustzijn, Kijk en Doe, en de map Beginnende Geletterdheid. Taal leesonderwijs. We willen met ons taalonderwijs aansluiten bij de spontane ontwikkeling van geletterdheid van kinderen van groep 1 t/m groep 3. Een rijke taalomgeving zorgt ervoor dat kinderen vooral plezier blijven beleven aan lezen en schrijven. Zo wordt een vloeiende overgang van groep 2 naar groep 3 bewerkstelligd. Op onze school wordt voor het aanvankelijk lezen gebruik gemaakt van de methode Veilig Leren Lezen. Een methode voor kindgericht leesonderwijs, die mogelijkheden biedt voor zelfstandig werken aan de hand van differentiatiematerialen. Er is op school veel zorg en aandacht voor kinderen met leesproblemen. Dit komt tot uitdrukking in ons dyslexieprotocol. We volgen de kinderen nauwlettend en stellen zonodig handelingsplannen op. In de groepen 4 t/m 8 maken wij voor het voortgezet technisch lezen gebruik van de methode Estafette. Deze methode is gericht op gedifferentieerd leesonderwijs en biedt zowel basisinstructie als verlengde instructie. Met uitdagende leermaterialen (ook voor de hogere jaargroepen), leesboeken, omnibussen en werkboeken volgens de nieuwe AVI-richtlijnen en de nieuwe CITO-toets voor technisch lezen is dit een complete methode voor de bovenbouw. Verder maken wij in de groepen 4 tot en met 8 voor het begrijpend en studerend lezen gebruik van de methode Nieuwsbegrip. Dit is een aanpak waarbij leerlingen een tekst lezen over een actueel onderwerp. De achterliggende gedachte van de methode is dat de actualiteit de leerlingen zal motiveren om de tekst te lezen. Aan de actuele tekst zijn woordenschat- en leesbegripoefeningen gekoppeld. Nieuwsbegrip is uitdagend voor alle niveaus. Ook voor een leerling uit groep 8 die al go beroep doen op verschillende intelligenties. Daarnaast gaat het lezen van teksten in een rolwisselende vorm, waarbij kinderen met elkaar en van elkaar leren lezen. De werkvormen zijn iedere week anders, maar herhalen zich om de vijf weken om de leerling strategieën aan te leren bij het lezen en begrijpen van teksten.

11 Voor het vrij lezen is er een aantal leesboeken in de groepen, dat voor een deel regelmatig wordt gewisseld in de Biebbus. Nederlandse taal Na de zogeheten beginnende geletterdheid in de kleutergroepen en het lees- taalonderwijs in groep 3, wordt in groep 4 de taalmethode Taal in Beeld geïntroduceerd. Taal is voor de mens het belangrijkste communicatiemiddel. Door taal kan hij contacten onderhouden met de ander. Taal wordt echter ook gebruikt om de wereld om ons heen te ordenen en dient tevens als expressiemiddel. We kunnen er onze emoties, bedoelingen en ervaringen mee uitdrukken. Taal in Beeld sluit aan bij deze drie functies van taal. Er worden gevarieerde taalgebruiksituaties gecreëerd, waarbij de kinderen hun communicatieve vaardigheden kunnen oefenen. Oefeningen in ordenen en structuur aanbrengen komen veelvuldig voor. Tenslotte doet deze methode veel aan expressief taalgebruik. Er wordt veel aandacht besteed aan doelgerichte begeleiding van de individuele leerling. Het leerlingenboek bevat basis- en keuzestof. De keuzelessen en uitloopopdrachten kunnen worden gebruikt als verrijkingsstof, om verschillen in tempo op te vangen en om aan te sluiten bij de individuele belangstelling van de kinderen. Voor het spellingonderwijs wordt Spelling in Beeld gebruikt. In Spelling in Beeld wordt ook weer zoveel mogelijk gezocht naar aansluiting bij de schriftelijke taaluiting van het kind. Beide onderdelen: het taalprogramma en het spellingprogramma, sluiten functioneel op elkaar aan. Schrijven Voordat het kind op de basisschool komt, beheerst het al een deel van de moedertaal. Het kan immers al spreken en luisteren. De taalvaardigheden lezen en schrijven beheerst het kind nog niet. Al in de kleutergroep wordt aan de hand van de methode Schrijfdans gewerkt aan de voorbereidende schrijfoefeningen. Deze schrijfbewegingen worden gedurende de schoolcarrière van het kind consequent volgehouden en niet onderbroken. Verder wordt er door de leerlingen van groep 2 gewerkt in de voorloper van Pennenstreken. Sinds vier jaar is de methode Pennenstreken ingevoerd, maar in groep 8 wordt nog gewerkt met de schrijfmethode Handschrift. In beide methodes wordt de fijne motorische ontwikkeling met behulp van systematische oefeningen gesteund. Dit is gericht op de communicatieve functie van het schrift, waarbij aandacht wordt besteed aan leesbaarheid, schrijfsnelheid en toepassing van het schrift in functionele situaties. Rekenen en wiskunde Voor dit vakgebied werken wij met Wereld in Getallen, een realistische reken- en wiskunde methode. Realistisch wil zeggen dat het rekenen wiskundeonderwijs zijn zin ontleent aan de herkenbaarheid en toepasbaarheid in het dagelijks leven. Kinderen krijgen te maken met situaties uit het leven van alledag en proberen van hieruit zich de begrippen en vaardigheden eigen te maken die ze nodig hebben om praktische problemen op te lossen. Geen trucs en maniertjes, maar inzicht en eigen oplossingsmethoden. Alle kinderen binnen de groep zijn gelijktijdig bezig met rekenen. Belangrijk hierbij is het organisatiemodel. Wanneer de ene groep instructie krijgt (de leerkrachtgebonden les), is de andere groep zelfstandig aan het werk. Wereldoriëntatie Op De Wieling wordt regelmatig met de kinderen gesproken over de wereld waarin wij leven, de onmiddellijke omgeving van het kind, over hoe het vroeger was, nu is en in de toekomst zal zijn. Het liefst zouden wij er met de kinderen op uit trekken (excursies, schoolreisjes) of de wereld in de klas halen (schrijvers of kunstenaars op school, spreekbeurten, tentoonstellingen). Dit is helaas niet altijd mogelijk. Maar ook met video s, computerprogramma s en schooltelevisie is een heldere kijk op de werkelijkheid mogelijk. Naast de ervaringsgerichte aanpak van wereldoriëntatie in de kleutergroepen, wordt voor de wereldoriënterende vakken vanaf groep 3 een methode gebruikt. Deze bewaken een doorgaande leerlijn en zorgen voor een brede algemene ontwikkeling van de kinderen. We vinden het belangrijk om kinderen al jong vertrouwd te maken met het voorbereiden van presentaties, het houden van een spreekbeurt of het maken van een werkstuk. Vele vaardigheden worden hierbij geoefend, zoals het verzamelen en selecteren van informatie, het verwerken van dit materiaal en het netjes verzorgen ervan (in de bovenbouw met ICT). Deze vaardigheden zijn ook in het voortgezet onderwijs erg belangrijk. Geschiedenis Voor het vakgebied geschiedenis gebruiken wij vanaf groep 4 de methode De Trek. Het uitgangspunt voor De Trek is dat leerlingen geschiedenis leren door deze zelf te beleven, bijvoorbeeld door zich even een echte jager of jonkvrouw te voelen. Vanuit deze beleving krijgen ze een realistisch beeld van de geschiedenis. Die beleving krijgt onder andere vorm door het gebruik van unieke multimediale materialen. Leerlingen gaan op hun eigen niveau met alle materialen actief aan de slag. De Trek is gericht op actief en zelfstandig leren en speelt in op meervoudige intelligentie. Leerlingen leren dus op hun eigen manier en niveau. De Trek biedt leerlingen gereedschap aan in de vorm van onderzoeksvaardigheden. Deze vaardigheden stellen leerlingen in staat om meer zelfstandig te leren en te ontdekken. Aardrijkskunde Wij hebben gekozen voor De Blauwe Planeet, een methode die leerlingen met andere ogen leert te kijken, hun blik op de wereld te verruimen.

12 Verbazing en nieuwsgierigheid zijn daarbij belangrijke ingrediënten. De Blauwe Planeet is opgebouwd rond vier thema s. Elk thema wordt in elke groep twee keer behandeld. Inhoudelijk verschuift het accent van de eigen omgeving, naar dat van de wereld. Kinderen leren leren, ze zoeken achtergrondinformatie, bekijken kaarten en grafieken. Het zijn vaardigheden die kinderen in het dagelijks leven goed kunnen gebruiken. Ze doen bronnenonderzoek, analyseren en interpreteren, alleen of in groepjes. Binnen de Blauwe Planeet is uitgebreide aandacht voor Topografie. Leerlingen leren kaartvaardigheden en omgaan met thematische en topografische kaarten. Natuuronderwijs Voor de inrichting van ons natuuronderwijs gebruiken we de methode Natuniek. Deze methode combineert lessen natuur met lessen techniek. Natuniek is een echte doe methode. Kinderen gaan actief op onderzoek uit in hun eigen omgeving. Ze kijken, voelen, doen en staan stil bij vanzelfsprekende dingen zoals een warme douche of de versnelling van je fiets. Natuniek is concentrisch opgebouwd rond vier natuur en vier techniek thema s. Tijdens de themalessen maken de leerlingen op een aansprekende manier kennis met begrippen en processen uit de natuur of de techniek. Tijdens de projecten brengen ze deze inzichten vervolgens zelf in de praktijk. In elk thema is er aandacht voor milieu en duurzaamheid. Ook is er ruime aandacht voor gezondheid. Kinderen worden uitgenodigd na te denken over gezonde en ongezonde gedragingen en we laten de kinderen nadenken over verbeterpunten. Verkeersonderwijs Doel van ons verkeersonderwijs is: kennis en vaardigheden bijbrengen alsmede sociaal gedrag aanleren, waardoor een veilige verkeersbeleving bij kinderen bereikt wordt. Om dit te bereiken, werken wij in groep 4 t/m 8 met verkeersbladen: - Stap Vooruit voor groep 4 - Op voeten en fietsen voor groep 5 en 6 - De Jeugdverkeerskrant voor groep 7 en 8 De aangeboden verkeerskennis en verkeerssituaties sluiten aan bij het gedrag van het kind als voetganger, speler, passagier en fietser. In de werkboekjes staan opdrachten waarmee leerlingen direct - individueel of in groepjes aan de slag kunnen. In groep 7 doen de kinderen tenslotte mee aan het Nationaal Verkeersexamen. Om de kennis, vaardigheden en houdingen op niveau te houden, wordt er in de bovenbouw verder geoefend. Engelse taal Op dit moment oriënteren wij ons op een nieuwe methode voor het vakgebied Engelse taal. Sociaal-emotionele ontwikkeling Dagelijks zijn we binnen onze school bezig met sociaal-emotionele ontwikkeling. Het omgaan met gevoelens van jezelf of van een ander, het oplossen van conflicten, noem maar op. Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen staat aan de basis van het welbevinden en leren op school. In ons beleidsplan sociale veiligheid staat het bevorderen van sociaal gedrag, moreel besef (waarden en normen) en een gezonde emotionele ontwikkeling centraal. Onderwerpen als zorg en respect, geweld, pesten, keuzes maken, zorgzaamheid, verdriet, faalangst en blijdschap komen aan bod. Actief burgerschap Lingescholen vinden het belangrijk dat de school zelf ook een gemeenschap is, waar kinderen en volwassenen leren samen te werken en samen te leren. Leerlingen worden serieus genomen en delen mede de verantwoordelijkheid voor een plezierige en veilige omgeving. De school is een open

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

De Meeander. schoolgids

De Meeander. schoolgids De Meeander schoolgids EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s)/ verzorger(s), De basisschool is een stukje van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves. Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.nl Voorwoord Naar de basisschool een belangrijke stap in het leven van een

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Iedereen is uniek, samen zijn we één! Bizetlaan 2 Postbus 224 3862 GR Nijkerk 3860 AE Nijkerk 033-245 14 12 baken@kpoa.

Schoolgids 2015-2016. Iedereen is uniek, samen zijn we één! Bizetlaan 2 Postbus 224 3862 GR Nijkerk 3860 AE Nijkerk 033-245 14 12 baken@kpoa. Schoolgids 2015-2016 Iedereen is uniek, samen zijn we één! tijdelijk adres postadres Bizetlaan 2 Postbus 224 3862 GR Nijkerk 3860 AE Nijkerk 033-245 14 12 baken@kpoa.nl Nieuw adres medio 01-08-2016 Groenestraat

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug 2012-2013 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg 020-4973970 E-mail: directie.demeerbrug@stichtingdelasalle.nl Website: www.meerbrug.nl Brin nr.: 07RG Voorwoord Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie