SCHOOLGIDS Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.bsdetamboerijn."

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon:

2 Inhoudsopgave Voorwoord en tamboerijnlied (3) Identiteit, visie en TAS concept (4) Onderwijsorganisatie (7) Schooltijden continurooster (7) Leerstofjaargroepensysteem (7) Methodes, leer- en vormingsgebieden (7) Leer- en vormingsgebieden gr 1-2 (7) Taal en spelling (7) Schrijven (8) Lezen (8) Rekenen en Wiskunde (8) Wereld oriënterende vakken (9) Engels (9) Godsdienst en Levensbeschouwing (9) TAS show en expressie-activiteiten (9) Bewegingsonderwijs(9) ICT en multi-media (10) Sociaal-emotionele ontwikkeling (10) Overige leeractiviteiten (10) Leerlingen (11) Leerlingenbetrokkenheid (11) KinderMR (11) Niveau verschillen tussen leerlingen (11) Extra begeleiding (11) Leerlingvolgsysteem (11) Leerling dossier (12) Leesproblemen en dyslexie (12) Onderwijsbegeleidingsdiensten (12) Schoolarts (12) Zittenblijven (13) Inschakeling externe bureaus (13) Logopedie (13) Motorische ontwikkeling (13) Begeleiding naar het VO (13) Pestgedrag (13) Zieke leerlingen (14) Verwijsindex (14) Passend onderwijs (14) Samenwerkingsverband de Liemers(14) Toelaatbaarheidsverklaring (14) Zorgplicht (15) School ondersteuningsprofiel (15) Passend onderwijs in de klas (15) Inspraak (15) Ouders (15) Ouderbetrokkenheid (15) Informatievoorziening (15) Informeren van gescheiden ouders (16) Medezeggenschapsraad (16) Gemeenschappelijke MR (17) Oudervereniging (17) Vrienden van de Tamboerijn (17) Team (18) Teamsamenstelling (18) Stagiaires (18) Kwaliteitszorg (19) Onderwijsresultaten (19) Relatie school en omgeving (20) Bestuur SPO de Liemers (20) Externe contacten (20) ABC: overige belangrijke weetjes (20) Aanmelding en inschrijving leerlingen (20) Afspraken voor leerlingen op school (21) Collectieve ongevallenverzekering (21) Diëten en Allergieën (21) Eten en drinken (21) Fotograferen en filmen van leerlingen(22) Gegevens ouders & noodadressen (22) Gevonden voorwerpen ( 22) Hoofdluis (22) Kerstkaarten (22) Klachtenprocedure (22) Stichting Leergeld de Liemers (23) Tekening voor ouders, oma/opa gr. 1-2 (23) Toelating, schorsing en verwijdering (23) Vakanties, vrije dagen en lesuren (24) Veiligheid op school (24) Verjaardagen/trakteren van leerlingen en leerkrachten(24) Verlofaanvragen en schoolverzuim (24) Adressen (24) 2

3 Voorwoord Deze schoolgids geeft u informatie over onze school waar dit schooljaar 235 leerlingen gestart zijn. In deze gids leest u waar wij voor staan en hoe wij werken. Uw betrokkenheid bij de gang van zaken op school is voor de kinderen en het team van groot belang. We streven naar een goede samenwerking in een open sfeer. Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact met u als ouder, waarbij u welkom bent met vragen en opmerkingen. Wij wensen u veel leesplezier met onze schoolgids. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: Ook kunt u te allen tijde een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met ondergetekende. Hartelijke groet, Lobke Koenders, Directeur Basisschool de Tamboerijn, Zevenaar TAMBOERIJNLIED Melodie: maak me gek van Gerard Joling De school met zoveel talenten we hebben plezier een plein met zovele prenten Je hebt het allemaal hier de speelzaal om te bewegen met muziekplein erbij bij de kleuters t natuurplein de boomhut maakt ons allen erg blij Tamboerijn tamboerijn met muziek Tamboerijn Ja de kleuren die zijn hier uniek Tamboerijn elk kind heeft talenten hier bij ons op school Tamboerijn tamboerijn met muziek Tamboerijn ja de kleuren die zijn hier uniek Tamboerijn elk kind heeft talenten hier bij ons op school De school met zoveel talenten we hebben plezier Het rekenplein met procenten je hebt het allemaal hier Alles rood bij het mens zijn met leuke spellen erbij Een paarse kleur voor het denkplein een probleem is er niet bij. Tamboerijn tamboerijn met muziek Tamboerijn ja de kleuren die zijn hier uniek Tamboerijn elk kind heeft talenten hier bij ons op school. Tamboerijn tamboerijn met muziek Tamboerijn ja de kleuren die zijn hier uniek Tamboerijn elk kind heeft talenten hier bij ons op school 3

4 Identiteit, visie en TAS concept De Tamboerijn werkt vanuit de katholieke identiteit met respect voor andere geloofsovertuigingen. Het katholieke karakter komt vooral tot uiting in de waarden en normen die op school gehanteerd worden, de aandacht voor verschillende levensbeschouwingen en tijdens de vieringen. Het team heeft in samenwerking met leerlingen en ouders een eigen visie en onderwijsconcept gerealiseerd: Talent, Actief en Samen (TAS). Hierbij staat het levensecht leren centraal, leerlingen leren vaardigheden die zij nodig hebben voor hun toekomst. Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften en talenten van kinderen. We passen verschillende werkvormen toe en het leren vindt overal plaats: in de groepslokalen, op het schoolplein, thuis, buiten school (excursies, bibliotheek, in de natuur ) en op acht verschillende talentenpleinen. Ieder plein heeft een eigen kleur en plek in school. De pleinen worden door alle groepen gebruikt. TALENT! Ieder kind heeft talent! We willen kinderen laten uitblinken in datgene waar ze goed in zijn en hen tevens zo breed mogelijk ontwikkelen. Ieder kind wordt uitgedaagd! De gekleurde belletjes van de tamboerijn symboliseren acht verschillende talenten waar we ons onderwijs op richten. ACTIEF! Doe je mee? Het geluid van de tamboerijn is een oproep om mee te doen. Met uitdagende werkvormen en eigentijdse methodes stimuleren we kinderen actief mee te doen. We betrekken leerlingen en ouders actief bij diverse schoolse activiteiten. SAMEN! De Tamboerijn is een geschikt instrument om uitdrukking te geven aan plezier. Wanneer we samen met plezier leren, werken en spelen heeft dat positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen. We leren van en met elkaar! 4

5 5

6 6

7 Onderwijsorganisatie Schooltijden continurooster Van 8.15 uur tot 8.30 is het inlooptijd. Kinderen kunnen dan naar binnen om aan de slag te gaan, de kinderen weten wat ze mogen doen. Ouders van leerlingen uit groep 1 t/m 3 mogen hun kinderen de klas in brengen. Na de kerstvakantie gaan de leerlingen van groep 3, net als groep 4 tot en met 8 zelf naar binnen, dit ter bevordering van hun zelfstandigheid en rust in school. De leerkrachten starten 8.30 uur met de les. Leerstofjaargroepensysteem Op de Tamboerijn kennen we zowel homogeen samengestelde groepen d.w.z. groepen bestaande uit kinderen van dezelfde leeftijd, als heterogene groepen d.w.z. groepen met leerlingen uit andere leerjaren (combinatiegroepen). We werken met het leerstofjaargroepensysteem. Dit is een systeem waarbij de leerstof verdeeld is over acht leerjaren. Kinderen, die qua ontwikkeling en vorderingen ongeveer even ver zijn, zitten in dezelfde groep. Een kind dat aan het eind van het schooljaar de stof voldoende beheerst, gaat door naar het volgende leerjaar. De individuele onderwijsbehoeften van kinderen beschrijven we in een groepsplan. Methodes, leer- en vormingsgebieden Leer- en vormingsgebieden groep 1-2 In groep 1-2 richten we ons vooral op: Taalactiviteiten, ontluikende geletterdheid Sociaal-emotionele ontwikkeling Concentratie, geheugen, verstandelijke vorming Zintuigelijke vorming Rekenen, getalbegrip Motoriek, expressie, muziek Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. We praten veel met de kinderen over allerlei onderwerpen, zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk als voorbereiding op het latere taalonderwijs. We verhogen de betrokkenheid van leerlingen door aan te sluiten bij hun belevingswereld en door een gevarieerd aanbod van materialen, pleinen, thema s en hoeken. We laten de kinderen zoveel mogelijk hun eigen keuze bepalen met behulp van een planborden en er worden ook regelmatig opdrachten gegeven (het werkje van de week). De ontwikkeling van alle kleuters wordt gevolgd met behulp van de signaleringslijst en Cito-toetsen. Hierin leggen wij bijzonderheden en vorderingen van elke kleuter vast. Taal en spelling Naast het foutloos leren schrijven, besteden we volop aandacht aan spreken, luisteren, ontleden en woordenschat en het verwoorden (mondeling en schriftelijk) van een eigen mening. We gebruiken de methode Taal Actief 4. 7

8 Schrijven De kinderen van groep 1 voeren een aantal motorische activiteiten uit in het kader van de voorbereiding op het vak schrijven. Groep 2 t/m 8 krijgen schrijfles uit de methode Pennenstreken. Lezen Het leesonderwijs begint in groep 1-2 met voorbereidende leesactiviteiten, met als leidraad de methode Schatkist. In groep 3 gaan we verder met het aanvankelijk lezen met behulp van de methode Veilig Leren Lezen. In groep 4 t/m 6 besteden we aandacht aan voortgezet technisch lezen met behulp van de methode Estafette. Bij begrijpend lezen/studerend lezen werken we met de methode Nieuwsbegrip XL. In groep 7 en 8 gebruiken we voor studievaardigheden (bijvoorbeeld het lezen van grafieken en tabellen) de methode Blits. Om de kinderen zo vloeiend mogelijk te leren lezen, gebruiken we de methode Connect lezen (alleen remediërend). Rekenen en wiskunde In de groepen 1-2 maken de leerkrachten gebruik van de methode Schatkist en Met sprongen vooruit. Het getalbegrip, het werken met hoeveelheden, het tellen en de cijfers tot 20 en meten komen hier op een speelse wijze aan de orde. In de groepen 3 tot en met 8 wordt gewerkt met de methode Wereld in Getallen 4. Deze methode is eigentijds, houdt rekening met alle niveaus en schenkt aandacht aan zelfstandig werken. 8

9 Wereld oriënterende vakken Aardrijkskunde, natuur en geschiedenis worden waar mogelijk geïntegreerd gegeven. Kinderen werken in onderzoeksgroepen, waarbij ze projectmatig en thematisch diverse onderwerpen behandelen. Bij sommige thema s wordt er uit de methode gewerkt. Voor aardrijkskunde: Hier en daar, voor geschiedenis: Bij de tijd en voor natuuronderwijs: Natuurlijk. Bij deze vakken wordt ook gebruik gemaakt van internet. Engels In alle groepen wordt er Engels gegeven. In groep 1 tot en met 6 wordt er met thema s gewerkt. In de bovenbouw wordt de methode Take it easy gebruikt. Deze methode dompelt leerlingen onder in de Engelse taal: van begin tot het einde van de Engelse les wordt Engels gesproken. De native speakers op het digibord spreken Engels en helpen in te spelen op de taalgevoeligheid van de leerlingen. Godsdienst en levensbeschouwing Als methode voor het vakgebied godsdienst/ levensbeschouwing, gebruiken we de methode Trefwoord. De thema s sluiten aan bij de belevingsen ervaringswereld van de kinderen. TAS show en expressie-activiteiten Maandelijks starten we met een TAS show (maandopening). Iedere groep presenteert één keer per schooljaar hun talenten en datgene wat ze de afgelopen periode geleerd hebben. Er wordt aandacht besteed aan de jarigen van de komende weken. Bij deze voorstelling zijn alle leerlingen aanwezig en zijn de ouders van de betreffende groep van harte welkom. Aan het eind van het schooljaar is er een TAS show waar alle kinderen aan meedoen, deze vindt plaats in het Musiater. Binnen de pleinen besteden we aandacht aan handvaardigheid, tekenen en muziek. Bij deze vakken gebruiken we met de methode: Moet je doen. Bewegingsonderwijs en gymrooster De kleuters gaan twee keer per week naar het beweegplein en spelen veel buiten. De kinderen gymmen op blote voeten, in hun hemd en onderbroek. Indien gewenst kunt u uw kleuter gymschoenen meegeven. Wel graag met klittenband en zijn/haar naam erop. De gymschoenen kunnen het hele schooljaar aan de kapstok hangen. Het is voor alle kleuters fijn dat zij zich zo vlug mogelijk kunnen uit- en aankleden. Groep 1-2 gebruikt de methode Bewegingsonderwijs in het speellokaal. Groep 3 t/m 8 gebruikt de methode Basislessen en sporten in sportzaal de Brug. Het gymrooster van groep 3 t/m 8: 9

10 Gymrooster groep 3 t/m 8 Dinsdag /7 Woensdag Donderdag / ICT en multi-media ICT en multi-media heeft een prominente rol op onze school. Op verschillende momenten en manieren wordt er gewerkt aan de ICT vaardigheden van leerlingen. In de kleuterbouw wordt o.a. gebruik gemaakt van de programma s: woordenstart, Ambrasoft en andere doelgerichte opdrachten op het internet. In de midden- en bovenbouw komen Nieuwsbegrip XL, Ambrasoft (rekenen, taal, spelling/werkwoordspelling) aan bod. De software is aan de methode gekoppeld, zoals bij Wereld in Getallen en Taal Actief. De lessen zijn digitaal te volgen op het digibord en de leerlingen kunnen zelfstandig op de computer werken met deze software. Iedere groep heeft een eigen digibord. Er zijn zowel computerwerkplekken in iedere groep en in het rekenplein, waaronder ook twee verhoogde computerplekken waar leerlingen staand aan kunnen werken. Sociaal emotionele ontwikkeling en groeps-doorbroken werken Op De Tamboerijn passen we in alle groepen elementen uit de Kanjertraining toe. Met deze methode wordt rust geborgd en kunnen leerlingen zich concentreren op het leren van kennis en (sociale) vaardigheden. Met name wordt aandacht besteed aan het onder woorden brengen van gevoelens, het verkrijgen van meer zelfvertrouwen, het zich veilig voelen, het oplossen van pestproblemen en het bij elkaar betrokken voelen. Kinderen krijgen zo meer inzicht in (eigen) gedrag. Op verschillende momenten wordt er groeps-doorbroken gewerkt. Dit bevordert de sfeer en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, kinderen leren van en met elkaar. Voorbeelden van groepsdoorbroken activiteiten zijn: het voorlezen en het begeleiden van spelletjes bij onderbouw leerlingen door bovenbouw leerlingen en de creatieve vrijdagmiddag in de bovenbouw. Overige leeractiviteiten Bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer. In groep 7 wordt het verkeersexamen afgenomen. Actief burgerschap. Voorbeelden hiervan zijn goede doelen acties zoals kerstpakketten maken voor de voedselbank te Zevenaar, sponsorloop voor een goed doel, schoonmaakactie voor de wijk. Dit jaar organiseert de school een feestelijke open avond met diverse activiteiten voor mensen uit de omgeving. Taakspel: benoemen van positief gedrag en het bevorderen van taakgerichtheid van leerlingen. Deze activiteiten komen afzonderlijk of in samenhang met andere vakken aan de orde. 10

11 Leerlingen Leerlingenbetrokkenheid Kenmerkend voor de Tamboerijn is dat kinderen op verschillende manieren actief betrokken worden bij allerlei schoolse zaken. Leerlingen krijgen geregeld bepaalde rollen of de verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak, zoals DJ, fotograaf, het verzorgen van de catering bij een ouderbedankmiddag of ontwerper van een uitnodiging. Kinder MR: meedenken en beslissen op school Leerlingen worden gestimuleerd om mee te denken en te beslissen over bijvoorbeeld de inrichting van het gebouw, activiteiten en opdrachten. Vanaf groep vijf kunnen leerlingen stemmen op KMR leden. Deze leden bespreken in hun groep wat er goed gaat op school en welke tips er zijn. De KMR vergadert met de directeur en één maal per jaar met de MR van de school. Niveau verschillen tussen leerlingen Om verder tegemoet te komen aan de verschillen van de kinderen werken we met individuele leerlijnen d.w.z.: Een eigen programma voor kinderen met een leerachterstand. In overleg met ouders wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Er wordt dan gekeken wat het perspectief voor dit kind op onze school betekent (wat is de te verwachten ontwikkeling van een kind). Hoog scorende leerlingen werken met drie sterren opdrachten uit de methode en krijgen plusmateriaal aangeboden die bij de methode hoort en extra uitdagende opdrachten. Extra begeleiding De kinderen die op onze school komen verschillen in talenten, mogelijkheden en behoeften. Vanuit het TAS concept houden we zoveel mogelijk rekening met deze verschillen. Er is aandacht en extra begeleiding voor de kinderen die dat nodig hebben. We streven ernaar dat kinderen zoveel mogelijk succeservaringen op kunnen doen. Wanneer er problemen zijn in de ontwikkeling van een leerling en blijkt dat extra begeleiding gewenst is, wordt dit in het groepsplan beschreven. In een enkel geval wordt er een individueel handelingsplan of OPP (ontwikkelingsperspectief) opgesteld. Dit gebeurt altijd in overleg met de interne begeleider, de groepsleerkracht en de ouders. Via het leerlingvolgsysteem worden ook leerlingen gesignaleerd die in één of meerdere leerstofonderdelen uitblinken. Bij de keuze van de leerstof wordt er rekening gehouden met de behoeften van deze leerlingen. Tevens krijgen zij, indien nodig, een apart lesprogramma zodat ze zich verder in de stof kunnen verdiepen. Als blijkt dat intensieve begeleiding niet tot het gewenste resultaat leidt, kan een onderzoek door een schoolbegeleidingsdienst uitgevoerd worden of kunnen andere externe instanties ingeschakeld worden. Dit alles gaat in overleg en met toestemming van ouders. Leerlingvolgsysteem In een klassensituatie wordt er door de groepsleerkrachten geobserveerd en wordt de aangeboden leerstof getoetst. De resultaten van deze methodische toetsen en opmerkingen betreffende de observaties worden geregistreerd. Naar aanleiding van de observaties en de toets resultaten wordt de leerstof soms aangepast. Leerlingen krijgen dan vaak extra instructie, herhaling, uitbreiding of verdieping van de leerstof. Van alle kinderen worden gedurende de gehele basisschoolperiode de vorderingen bijgehouden met behulp van het leerlingvolgsysteem. Twee à vier keer per jaar worden er methodisch onafhankelijke toetsen afgenomen om een beeld te krijgen van de ontwikkeling 11

12 van ieder individueel kind. Het leerlingvolgsysteem dat wij gebruiken is het zogenaamde Cito LOVS. Op dit moment worden voor de volgende leergebieden de toetsen afgenomen: taal en rekenen voor kleuters, rekenen-wiskunde, technisch lezen, (werkwoord)-spelling en begrijpend lezen en studievaardigheden (bovenbouw). Afhankelijk van de score zal de leerkracht actie ondernemen om eventuele knelpunten op te lossen. Door het gebruik van een leerlingvolgsysteem proberen we systematisch en doelgericht te werken om de vorderingen van uw kind te volgen en knelpunten zo snel mogelijk te signaleren, te onderzoeken en waar mogelijk te verhelpen. Leerling dossier Naast de resultaten van het leerlingvolgsysteem wordt van iedere leerling een leerling dossier bijgehouden. Daarin worden allerlei gegevens opgenomen over bijvoorbeeld het gedrag van de leerling, leervorderingen, eventuele speciale onderzoeksresultaten en gesprekken die plaats hebben gevonden met ouders, leerlingen en/of externe deskundigen. De interne rapportage is in de eerste plaats bestemd voor de leerkrachten en kan ook gebruikt worden als input tijdens gesprekken met ouders. Ouders kunnen in overleg inzage krijgen in het dossier van hun kind. Leesproblemen en dyslexie In verband met mogelijke aanwezigheid van dyslexie is het van belang om het leesonderwijs van uw kind goed te volgen. Hiervoor observeren en noteren we vanaf de kleutergroepen specifieke informatie over hun taal-leesontwikkeling. Dyslexie is kort gezegd een lees-, soms spellingprobleem, waarbij een kind ondanks extra hulp en oefening niet voldoende vooruit gaat. Om voor de aanvraag van een dyslexieonderzoek in aanmerking te komen moet uw kind en de school voldoen aan verschillende criteria (onder andere een leerling dossier waaruit blijkt dat er in het onderwijs een traject van extra hulp is geweest bij het leren lezen). Bij een vermoeden van dyslexie, zal de leerkracht dit met u bespreken. Als u zelf vermoedt dat uw kind dit heeft, dan kunt u dat op school bespreken. Voor de school zelf is een dyslexieverklaring niet van belang. Immers, de hulp die wij kinderen bieden, verandert niet bij vaststelling van dyslexie. Voor het kind zelf kan een dyslexie-verklaring wel zin hebben. Onderwijsbegeleidingsdiensten Voor onderwijskundige begeleiding bieden diverse instanties steun en hulp als dat nodig mocht zijn. De IJsselgroep, Onderwijsbegeleidingsdienst en het Samenwerkingsverband De Liemers helpen ons met onderwijsvernieuwing en leerlingenzorg. De IJsselgroep biedt tevens de mogelijkheid tot psychologisch onderzoek. Schoolarts Alle 5 jarigen worden onderzocht door de jeugdarts en de assistente en alle 11-jarigen door de verpleegkundige. De onderzoeken vinden op school plaats. Bij het onderzoek van de 5 jarigen is één van de ouders/verzorgers aanwezig. Er wordt gekeken hoe het kind zich ontwikkelt op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Als er aanleiding voor is, wordt bepaald of extra maatregelen nodig zijn ten behoeve van de gezondheid en het welbevinden van uw kind. Bij de 11 jarigen hoeven de ouders/verzorgers niet aanwezig te zijn. Het gaat hier om een kort lichamelijk onderzoek. De GGD verzorgt ook 12

13 een opvoedspreekuur. U kunt hier terecht voor vragen over bijvoorbeeld bedplassen, gedrag, eetproblemen etc. Zittenblijven Wanneer een leerling een onderbroken ontwikkelingslijn doormaakt en daarvan sociaalemotioneel hinder ondervindt, kan na intensief onderzoek en overleg tussen ouders, IB-er en leerkrachten besloten worden tot zittenblijven. De school heeft hierin de beslissende rol. De leerling krijgt, indien nodig, een aangepast programma, zodat het niet alle onderdelen over hoeft te doen. 13 Inschakeling externe bureaus De school bepaalt hoeveel en welke hulp er op school wordt ingezet. Intelligentie en gedragsonderzoeken worden door ouders zelf gefinancierd. Zorgverzekeraars vergoeden doorgaans een deel van deze kosten. Logopedie Op het moment dat ouders en/of leerkrachten problemen op het gebied van logopedie constateren, kan er doorverwezen worden naar een particuliere logopedist. Kosten zijn voor rekening van ouders, veel ziektekosten verzekeringen vergoeden deze kosten (gedeeltelijk). Motorische ontwikkeling Cathalijne van Nieuwamerongen van Therapie van Nieuwamerongen, is één keer per week op school om therapieën rondom houding en beweging te verzorgen. Telefoon: Begeleiding naar het voortgezet onderwijs De ouders van kinderen in groep 8 worden in de loop van het schooljaar geïnformeerd over de verschillende vormen van onderwijs na de basisschool. De leerkracht houdt met alle ouders individueel een schoolkeuzegesprek. De leerkracht brengt de ouders advies uit over het meest geschikte onderwijs voor hun kind na de basisschool en bespreekt dat vervolgens met hen. Het uiteindelijke schooladvies dat de school de ouders meegeeft, is gebaseerd op de kennis, ervaring en schoolresultaten van de basisschooltijd. Uiteraard wordt rekening gehouden met de wensen van het kind en de ouders. De scholen voor voortgezet onderwijs beslissen uiteindelijk over de toelating. In de meeste gevallen nemen zij het schooladvies over. De scholen voor voortgezet onderwijs organiseren open dagen en informatie avonden voor groep 8 leerlingen en hun ouders. Ook kunnen leerlingen een bezoek brengen aan de school om proeflessen te volgen. In groep 8 krijgen de leerlingen informatie over het voortgezet onderwijs. Om de leerlingen alvast voor te bereiden op het voortgezet onderwijs krijgen ze onder andere huis- en leerwerk mee, leren ze te plannen en wordt er steeds meer zelfstandigheid van hen verwacht. Pestgedrag De kinderen bij ons op school moeten zich veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. We benoemen positief gedrag en maken regels en afspraken helder. Hiervoor gebruiken we de Kanjertraining. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! Op onze school willen we de normen en waarden die we nastreven overdragen aan de kinderen en deze tevens onderdeel laten zijn van ons dagelijks handelen. Het voorbeeld van

14 leerkrachten (en thuis van de ouders) is van groot belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, worden verschillen aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en leerlingen wordt niet geaccepteerd. Zieke leerlingen Wanneer een leerling ziek is, moet dit telefonisch vóór 8.30 uur bij de school gemeld worden. Wanneer kinderen zonder melding afwezig zijn, wordt er na 9.00 uur telefonisch contact opgenomen. Indien een zieke leerling langere tijd niet naar school kan, wordt er met de ouders/verzorgers bekeken hoe we het onderwijs kunnen voortzetten. Indien nodig maken we hierbij gebruik van een consulent Onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. Verwijsindex Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex Achterhoek. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders in het onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind tussen 0 en 23 jaar dat zij onder hun hoede hebben. Wanneer meerdere hulpverleners een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen professionals elkaar makkelijker vinden en beter samenwerken in de hulpverlening aan jeugdigen. Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden op Passend Onderwijs Samenwerkingsverband de Liemers De regio de Liemers is op 1 augustus 2014 gestart met passend onderwijs: de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Om dat mogelijk te maken, werken alle reguliere en speciale scholen in onze regio samen in het Samenwerkingsverband De Liemers po. Ook onze school valt onder dit samenwerkingsverband. De school kan deskundigheid vanuit dit samenwerkingsverband naar de school halen. Toelaatbaarheidsverklaring Als na enige tijd blijkt dat de school niet zelf meer het goede onderwijsaanbod kan realiseren van uw zoon of dochter kan een toelaatbaarheidsverklaring door de school worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Dit kan gaan om een plaatsing op het speciaal basisonderwijs of om een plaatsing op het speciaal onderwijs van cluster 3 of cluster 4. Als zo n toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kan uw zoon of dochter worden geplaatst op de betreffende school. Daarvoor zijn een aantal vaste instroomomenten afgesproken: direct na de zomervakantie, na de kerstvakantie en per 1 april. 14

15 Zorgplicht Vanaf 1 augustus 2014 is de school ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Dit noemen we de zorgplicht. Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod regelen. Kan de school waar de leerling is aangemeld zelf niet in de benodigde onderwijsondersteuning voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om (binnen het samenwerkingsverband) een school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het (voortgezet) speciaal onderwijs worden gedaan. Het Samenwerkingsverband De Liemers po is verantwoordelijk voor het toewijzen en het betalen van de (extra) ondersteuning aan leerlingen. School ondersteuningsprofiel Het accent verschuift van het medisch labelen van kinderen, naar wat zij daadwerkelijk nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. De onderwijsbehoefte is vanaf nu het uitgangspunt. Elke school in het Samenwerkingsverband De Liemers po maakt een plan waarin wordt beschreven welke ondersteuning de school kan aanbieden. Bij aanmelding van een leerling wordt in overleg met ouders, IB-er, eventuele externe instanties en directeur gekeken of een leerlingen op school geplaatst kan worden. Passend onderwijs in de klas Leerkrachten kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen. Leerlingen krijgen zo veel mogelijk extra ondersteuning in de klas, in plaats van daarbuiten. Indien een leerling extra ondersteuning nodig heeft bespreekt de school dit met de ouders. Inspraak Ouders en leraren hebben via de ondersteuningsplanraad (OPR) instemmingsrecht op het beleid en de verdeling van het budget van het samenwerkingsverband. Op schoolniveau is de MR betrokken bij het opstellen van het ondersteuningsprofiel van de school. Indien u en de school het niet eens worden over de toelating of verwijdering van uw kind, kunt u naast de bestaande mogelijkheden een geschil laten voorleggen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Verzoeken hiertoe lopen via het secretariaat van het samenwerkingsverband, CLO de Liemers, Mercurion 36, 6903 PZ Zevenaar. Ouders Ouderbetrokkenheid Op de Tamboerijn zijn diverse ouders actief betrokken bij school. Op diverse manieren proberen we de betrokkenheid van ouders bij de school te stimuleren door onder andere het voeren van gesprekken met ouders, het inzetten van ouderhulp, de oudervereniging (OV), Vrienden van de Tamboerijn en de MR. Informatievoorziening Onze school hecht grote waarde aan een goede informatie aan de ouders. U kunt een afspraak maken met de desbetreffende leerkracht van uw kind. Op school hanteren we de volgende vormen van informatievoorzieningen: 15

16 de telefoonronde door leerkracht aan het begin van het jaar de informatieavonden 10 minuten gesprekken (3 x per jaar) groep 1 tot en met 7 krijgt drie keer per jaar een rapport mee. In groep 8 krijgen de leerlingen twee rapporten en een onderwijskundig rapport dat gebruikt wordt bij de aanmelding voor het voortgezet onderwijs. ouders van groep 8 leerlingen worden uitgenodigd voor een pré-advies en adviesgesprek dat 15 minuten duurt. individuele afspraken met leerkracht en ouders de schoolplanner: hierin staan de vakantiedata, schooltijden en de diverse activiteiten digitale informatie bij bijzonderheden of wijzingen de schoolgids (website en via ) de website en Facebook pagina de TamTam, onze nieuwsbrief en overige schriftelijke informatie (verstuurd via ons digitale administratiesysteem Parnassys) kijkochtenden in de groepen Informeren van gescheiden ouders Het streven van de school is om beide ouders zo goed mogelijk te informeren. Het digitale informatiesysteem voorziet beide ouders via mail van de nodige schoolinformatie. Beide ouders moeten toestemming geven om de nieuwe partner te betrekken bij ouderavonden en activiteiten op school. Een school is op grond van artikel I:377c van het Burgerlijk Wetboek in principe verplicht een ouder die niet het ouderlijke gezag heeft, desgevraagd van informatie over de kinderen te voorzien. Het artikel kent twee beperkingen. 1. De informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op gelijke wijze aan de ouder met ouderlijk gezag zou kunnen verschaffen. 2. Als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet. Medezeggenschapsraad (MR) De MR bestaat uit twee gekozen teamleden en ouders. Het mailadres van de MR is: De MR geeft advies en beslist mee over onderwerpen zoals: kwaliteit van het onderwijs het schoolplan, schoolgids en andere beleidstukken personeel, financiën en gebouw het vaststellen van vakanties en vrije dagen communicatie en betrokkenheid naar ouders leerlingenzorg, advies over ondersteuningsprofiel veiligheid (in en rond de school) De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) onderscheidt drie rechten voor de MR: 1. Initiatiefrecht Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. 2. Instemmingsrecht Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. 3. Adviesrecht Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen. 16

17 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De GMR is een raad waarbij afgevaardigde MR leden van alle SPO scholen vertegenwoordigd zijn. Hier worden besluiten genomen en advies gegeven over bovenschoolse zaken. Oudervereniging (OV) De OV ondersteunt het team bij het organiseren en uitvoeren van diverse school activiteiten zoals Sint, Kerst en Carnaval. Alle ouders/verzorgers van de leerlingen zijn automatisch lid van de OV. De oudervereniging is een officiële vereniging met statuten die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Arnhem. Alle ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een formulier aangereikt: Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage. De vrijwillige bijdrage van de ouders is belangrijk om alle activiteiten voor de kinderen te organiseren. De OV bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en een aantal leden. Voor meer informatie: contactpersoon: voorzitter Angelique van Wanrooij ( ). Vrienden van de Tamboerijn Stichting Vrienden van De Tamboerijn zet zich in voor leuke extra s voor de leerlingen waar geen budget voor is. Binnen en buiten de school zamelen zij geld in en houden ouders via de nieuwsbrief op de hoogte van hun activiteiten. U kunt de vrienden van de Tamboerijn bereiken via: Wat kunt u doen? Iedere financiële bijdrage is welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op t.n.v. Stichting Vrienden van de Tamboerijn of u kunt gebruik maken van een jaarlijkse incasso. Aan de boomhut hangt een geld inzamelbuis waarin een vrijwillige bijdrage kan worden gedaan. Sponsoring Voor bedrijven is het mogelijk om een reclamebord aan de muur van school te plaatsen. Hiermee bent u voor drie jaar sponsor van Vrienden van de Tamboerijn. De kosten hiervan bedragen 150,00 per jaar. Voor wat betreft de sponsoring handelen wij conform de door de stichting opgestelde notitie sponsoring binnen de SPO De Liemers. Deze is voortgekomen uit het convenant: "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring". Stemrondes De vrienden van de Tamboerijn laten de kinderen ieder jaar stemmen op een bepaald doel voor de school. Afgelopen jaar is hiervan een boomhut gebouwd, voor komend jaar hebben de kinderen gekozen voor het opknappen van het schoolplein. 17

18 Team Teamsamenstelling Groep 1/2a Groep 1/2b Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 5/7 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Monique Bel en Moniek Ponjée Willy Groen-Rodenburg en Tony Reijmer Trudy van den Brink Eveline Arendsen en Sonja Gerritsen Willemijn Jonker en Sonja Gerritsen Maaike van Kuppeveld en Annelien Kelderman Erna Teunissen en Kristel Schepers Helene van Maanen en Dorothé Boone Sanne Roemaat en Kristel Schepers Onderwijsassistent Directeur Intern begeleider Conciërges Klusser Administratie Interieur- Verzorgster Marjo Sweers Lobke Koenders Corianne Nijboer Jan Verlangen en Johan Partoredjo Opa Henk Jolanda Westendorp Silvia van den Dam Na schooltijd kunt u een afspraak maken met de leerkrachten, via of telefonisch contact opnemen. Het adres van de administratie is: Ieder teamlid heeft een eigen adres: Voor dringende zaken kunt u buiten de schooltijden om, telefonisch contact opnemen met Lobke Koenders ( ). Bij afwezigheid van de leerkrachten wordt er, indien mogelijk, voor vervanging gezorgd (bij Personeelscluster Oost Nederland: PON). Stagiaires De Tamboerijn is een gecertificeerde opleidingsschool, gedurende het gehele schooljaar zijn er daarom verschillende stagiaires van de Pabo of van het MBO. Deze studenten zijn in verschillende stadia van hun opleiding. Ze geven lessen in de groepen en voeren opdrachten en onderzoek uit. Dit alles onder de verantwoording van hun praktijkbegeleider en interne opleider. De Pabo stagiaires worden begeleid door de groepsleerkracht waarbij ze geplaatst worden en door de interne opleider van de stichting: mevrouw Janette Gudden. 18

19 Kwaliteitszorg op de Tamboerijn Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg: activiteiten die gericht zijn op het bepalen van de kwaliteit van het onderwijs en deze te bewaken en te verbeteren. De volgende instrumenten en interventies worden hiervoor ingezet: - Interne en externe scholing van teamleden - Inzet van externe expertise - Uitgebreid leerlingvolgsysteem: methode gebonden toetsen en genormeerde toetsen van Cito LOVS in alle groepen, bespreking van toets gegevens tijdens leerlingbesprekingen - Kwalitatief en actuele methodes en onderwijsmateriaal voor alle niveaus (waaronder ook meer- en hoogbegaafde leerlingen) - Intern kwaliteitssysteem gebaseerd op de PDCA cyclus - Tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen, ouders en teamleden Onderwijsresultaten Basisschool De Tamboerijn voldoet aan de kwaliteitseisen van de inspectie. Ons leerlingvolgsysteem is een goed hulpmiddel om eventuele belemmeringen of leerstoornissen vroegtijdig te signaleren. Ook de uitslagen van toetsen geven ons de mogelijkheid de ontwikkeling van elk kind te vergelijken met het landelijk gemiddelde. De resultaten van ons onderwijs willen wij ook afmeten aan de mate waarin wij er in slagen kinderen te helpen, die meer zorg en aandacht behoeven. Aan het eind van de basisschoolperiode nemen onze 8e-groepers deel aan de Citoeindtoets. Een landelijke toets die kennis, inzicht en toepassingsvaardigheid onderzoekt. De standaardscore geeft aan wat een leerling heeft gepresteerd in vergelijking met de leerlingen uit het hele land, nu en in voorafgaande jaren. De standaardscores lopen van 501 t/m 550. Cito eindtoetsresultaten Uitstroom voortgezet onderwijs: : : : Landelijk gemiddelde School gemiddelde 535,3 532,2 534,7 535,4 534,4 537,9 Groep : 2013 / 2014 VWO 7 HAVO 6 VMBO GL t/m VMBO TL 10 VMBO KL 3 VMBO BL 3 19

20 Relatie school en omgeving Bestuur SPO de Liemers Basisschool De Tamboerijn (1969) behoort tot Stichting Primair Onderwijs De Liemers, kortweg: SPO De Liemers. Deze stichting bestaat sinds Het bestuur van de stichting is het bevoegd gezag van 15 scholen voor primair onderwijs in Duiven, Montferland en Zevenaar. SPO De Liemers staat voor kwalitatief goed onderwijs. Die kwaliteit is meer dan alleen leren lezen, schrijven en rekenen; goed onderwijs wordt ook gekenmerkt door een sfeer van openheid en vertrouwen waarin kinderen zich veilig kunnen voelen. De sfeer en kwaliteit van de school worden in belangrijke mate bepaald door de medewerkers in de scholen. Zij geven samen met de leerlingen 'kleur' aan hun school. Elke school bouwt op deze manier aan haar eigen identiteit. Het dagelijks bestuur is in handen van de directeur-bestuurder. Het bestuur en de directies worden ondersteund door een bestuursbureau met gespecialiseerde medewerkers op diverse beleidsterreinen. Directeur-bestuurder en directeuren ontmoeten elkaar maandelijks in het directeurenberaad. Met elkaar bouwen ze aan innovatie en verdere beleidsontwikkeling binnen de organisatie. Deze plannen zijn vastgelegd in een strategisch beleidsplan (SBP). Het motto: ontdekken, ontmoeten en ontwikkelen staat daarbij centraal. Ouders en leerkrachten hebben via de medezeggenschapsraden (MR s) invloed op schoolniveau en via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op bestuursniveau. In de praktijk van alledag merkt u weinig tot niets van het schoolbestuur. Slechts in bijzondere situaties treedt het bestuur naar buiten. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie dan vindt u hieronder de contactgegevens. Bestuursbureau SPO De Liemers Toon Geluk, directeur-bestuurder Voltastraat PT ZEVENAAR T M W Externe contacten De school heeft onder andere contacten met: de andere scholen in de omgeving de gemeente Zevenaar externe zorgverleners de bibliotheek ABC: overige belangrijke weetjes Aanmelding en inschrijving van nieuwe leerlingen Het hele jaar door kunnen nieuwe leerlingen op school via een inschrijfformulier of via de site aangemeld en ingeschreven worden. Wij hanteren géén leerlingenstop. U kunt een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. De rondleiding wordt verzorgd door een leerling uit groep 8 en de directeur. De aangemelde leerlingen, die instromen in groep 1, worden enkele weken voordat ze vier jaar worden uitgenodigd met één of beide ouders/verzorgers op school. Vanaf 3 jaar en 9 maanden mag uw kind tien dagdelen komen oefenen. De dagdelen worden in overleg met u en de leerkracht afgesproken. 20

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 De Kameleon 01. ONZE SCHOOL 4 02. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 4 03. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5 04. WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL 5 05. HET ONDERWIJS OP DE KAMELEON 6 06. DE ZORG

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie