SCHOOLGIDS Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.bsdetamboerijn."

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon:

2 Inhoudsopgave Voorwoord en tamboerijnlied (3) Identiteit, visie en TAS concept (4) Onderwijsorganisatie (7) Schooltijden continurooster (7) Leerstofjaargroepensysteem (7) Methodes, leer- en vormingsgebieden (7) Leer- en vormingsgebieden gr 1-2 (7) Taal en spelling (7) Schrijven (8) Lezen (8) Rekenen en Wiskunde (8) Wereld oriënterende vakken (9) Engels (9) Godsdienst en Levensbeschouwing (9) TAS show en expressie-activiteiten (9) Bewegingsonderwijs(9) ICT en multi-media (10) Sociaal-emotionele ontwikkeling (10) Overige leeractiviteiten (10) Leerlingen (11) Leerlingenbetrokkenheid (11) KinderMR (11) Niveau verschillen tussen leerlingen (11) Extra begeleiding (11) Leerlingvolgsysteem (11) Leerling dossier (12) Leesproblemen en dyslexie (12) Onderwijsbegeleidingsdiensten (12) Schoolarts (12) Zittenblijven (13) Inschakeling externe bureaus (13) Logopedie (13) Motorische ontwikkeling (13) Begeleiding naar het VO (13) Pestgedrag (13) Zieke leerlingen (14) Verwijsindex (14) Passend onderwijs (14) Samenwerkingsverband de Liemers(14) Toelaatbaarheidsverklaring (14) Zorgplicht (15) School ondersteuningsprofiel (15) Passend onderwijs in de klas (15) Inspraak (15) Ouders (15) Ouderbetrokkenheid (15) Informatievoorziening (15) Informeren van gescheiden ouders (16) Medezeggenschapsraad (16) Gemeenschappelijke MR (17) Oudervereniging (17) Vrienden van de Tamboerijn (17) Team (18) Teamsamenstelling (18) Stagiaires (18) Kwaliteitszorg (19) Onderwijsresultaten (19) Relatie school en omgeving (20) Bestuur SPO de Liemers (20) Externe contacten (20) ABC: overige belangrijke weetjes (20) Aanmelding en inschrijving leerlingen (20) Afspraken voor leerlingen op school (21) Collectieve ongevallenverzekering (21) Diëten en Allergieën (21) Eten en drinken (21) Fotograferen en filmen van leerlingen(22) Gegevens ouders & noodadressen (22) Gevonden voorwerpen ( 22) Hoofdluis (22) Kerstkaarten (22) Klachtenprocedure (22) Stichting Leergeld de Liemers (23) Tekening voor ouders, oma/opa gr. 1-2 (23) Toelating, schorsing en verwijdering (23) Vakanties, vrije dagen en lesuren (24) Veiligheid op school (24) Verjaardagen/trakteren van leerlingen en leerkrachten(24) Verlofaanvragen en schoolverzuim (24) Adressen (24) 2

3 Voorwoord Deze schoolgids geeft u informatie over onze school waar dit schooljaar 235 leerlingen gestart zijn. In deze gids leest u waar wij voor staan en hoe wij werken. Uw betrokkenheid bij de gang van zaken op school is voor de kinderen en het team van groot belang. We streven naar een goede samenwerking in een open sfeer. Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact met u als ouder, waarbij u welkom bent met vragen en opmerkingen. Wij wensen u veel leesplezier met onze schoolgids. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: Ook kunt u te allen tijde een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met ondergetekende. Hartelijke groet, Lobke Koenders, Directeur Basisschool de Tamboerijn, Zevenaar TAMBOERIJNLIED Melodie: maak me gek van Gerard Joling De school met zoveel talenten we hebben plezier een plein met zovele prenten Je hebt het allemaal hier de speelzaal om te bewegen met muziekplein erbij bij de kleuters t natuurplein de boomhut maakt ons allen erg blij Tamboerijn tamboerijn met muziek Tamboerijn Ja de kleuren die zijn hier uniek Tamboerijn elk kind heeft talenten hier bij ons op school Tamboerijn tamboerijn met muziek Tamboerijn ja de kleuren die zijn hier uniek Tamboerijn elk kind heeft talenten hier bij ons op school De school met zoveel talenten we hebben plezier Het rekenplein met procenten je hebt het allemaal hier Alles rood bij het mens zijn met leuke spellen erbij Een paarse kleur voor het denkplein een probleem is er niet bij. Tamboerijn tamboerijn met muziek Tamboerijn ja de kleuren die zijn hier uniek Tamboerijn elk kind heeft talenten hier bij ons op school. Tamboerijn tamboerijn met muziek Tamboerijn ja de kleuren die zijn hier uniek Tamboerijn elk kind heeft talenten hier bij ons op school 3

4 Identiteit, visie en TAS concept De Tamboerijn werkt vanuit de katholieke identiteit met respect voor andere geloofsovertuigingen. Het katholieke karakter komt vooral tot uiting in de waarden en normen die op school gehanteerd worden, de aandacht voor verschillende levensbeschouwingen en tijdens de vieringen. Het team heeft in samenwerking met leerlingen en ouders een eigen visie en onderwijsconcept gerealiseerd: Talent, Actief en Samen (TAS). Hierbij staat het levensecht leren centraal, leerlingen leren vaardigheden die zij nodig hebben voor hun toekomst. Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften en talenten van kinderen. We passen verschillende werkvormen toe en het leren vindt overal plaats: in de groepslokalen, op het schoolplein, thuis, buiten school (excursies, bibliotheek, in de natuur ) en op acht verschillende talentenpleinen. Ieder plein heeft een eigen kleur en plek in school. De pleinen worden door alle groepen gebruikt. TALENT! Ieder kind heeft talent! We willen kinderen laten uitblinken in datgene waar ze goed in zijn en hen tevens zo breed mogelijk ontwikkelen. Ieder kind wordt uitgedaagd! De gekleurde belletjes van de tamboerijn symboliseren acht verschillende talenten waar we ons onderwijs op richten. ACTIEF! Doe je mee? Het geluid van de tamboerijn is een oproep om mee te doen. Met uitdagende werkvormen en eigentijdse methodes stimuleren we kinderen actief mee te doen. We betrekken leerlingen en ouders actief bij diverse schoolse activiteiten. SAMEN! De Tamboerijn is een geschikt instrument om uitdrukking te geven aan plezier. Wanneer we samen met plezier leren, werken en spelen heeft dat positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen. We leren van en met elkaar! 4

5 5

6 6

7 Onderwijsorganisatie Schooltijden continurooster Van 8.15 uur tot 8.30 is het inlooptijd. Kinderen kunnen dan naar binnen om aan de slag te gaan, de kinderen weten wat ze mogen doen. Ouders van leerlingen uit groep 1 t/m 3 mogen hun kinderen de klas in brengen. Na de kerstvakantie gaan de leerlingen van groep 3, net als groep 4 tot en met 8 zelf naar binnen, dit ter bevordering van hun zelfstandigheid en rust in school. De leerkrachten starten 8.30 uur met de les. Leerstofjaargroepensysteem Op de Tamboerijn kennen we zowel homogeen samengestelde groepen d.w.z. groepen bestaande uit kinderen van dezelfde leeftijd, als heterogene groepen d.w.z. groepen met leerlingen uit andere leerjaren (combinatiegroepen). We werken met het leerstofjaargroepensysteem. Dit is een systeem waarbij de leerstof verdeeld is over acht leerjaren. Kinderen, die qua ontwikkeling en vorderingen ongeveer even ver zijn, zitten in dezelfde groep. Een kind dat aan het eind van het schooljaar de stof voldoende beheerst, gaat door naar het volgende leerjaar. De individuele onderwijsbehoeften van kinderen beschrijven we in een groepsplan. Methodes, leer- en vormingsgebieden Leer- en vormingsgebieden groep 1-2 In groep 1-2 richten we ons vooral op: Taalactiviteiten, ontluikende geletterdheid Sociaal-emotionele ontwikkeling Concentratie, geheugen, verstandelijke vorming Zintuigelijke vorming Rekenen, getalbegrip Motoriek, expressie, muziek Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. We praten veel met de kinderen over allerlei onderwerpen, zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk als voorbereiding op het latere taalonderwijs. We verhogen de betrokkenheid van leerlingen door aan te sluiten bij hun belevingswereld en door een gevarieerd aanbod van materialen, pleinen, thema s en hoeken. We laten de kinderen zoveel mogelijk hun eigen keuze bepalen met behulp van een planborden en er worden ook regelmatig opdrachten gegeven (het werkje van de week). De ontwikkeling van alle kleuters wordt gevolgd met behulp van de signaleringslijst en Cito-toetsen. Hierin leggen wij bijzonderheden en vorderingen van elke kleuter vast. Taal en spelling Naast het foutloos leren schrijven, besteden we volop aandacht aan spreken, luisteren, ontleden en woordenschat en het verwoorden (mondeling en schriftelijk) van een eigen mening. We gebruiken de methode Taal Actief 4. 7

8 Schrijven De kinderen van groep 1 voeren een aantal motorische activiteiten uit in het kader van de voorbereiding op het vak schrijven. Groep 2 t/m 8 krijgen schrijfles uit de methode Pennenstreken. Lezen Het leesonderwijs begint in groep 1-2 met voorbereidende leesactiviteiten, met als leidraad de methode Schatkist. In groep 3 gaan we verder met het aanvankelijk lezen met behulp van de methode Veilig Leren Lezen. In groep 4 t/m 6 besteden we aandacht aan voortgezet technisch lezen met behulp van de methode Estafette. Bij begrijpend lezen/studerend lezen werken we met de methode Nieuwsbegrip XL. In groep 7 en 8 gebruiken we voor studievaardigheden (bijvoorbeeld het lezen van grafieken en tabellen) de methode Blits. Om de kinderen zo vloeiend mogelijk te leren lezen, gebruiken we de methode Connect lezen (alleen remediërend). Rekenen en wiskunde In de groepen 1-2 maken de leerkrachten gebruik van de methode Schatkist en Met sprongen vooruit. Het getalbegrip, het werken met hoeveelheden, het tellen en de cijfers tot 20 en meten komen hier op een speelse wijze aan de orde. In de groepen 3 tot en met 8 wordt gewerkt met de methode Wereld in Getallen 4. Deze methode is eigentijds, houdt rekening met alle niveaus en schenkt aandacht aan zelfstandig werken. 8

9 Wereld oriënterende vakken Aardrijkskunde, natuur en geschiedenis worden waar mogelijk geïntegreerd gegeven. Kinderen werken in onderzoeksgroepen, waarbij ze projectmatig en thematisch diverse onderwerpen behandelen. Bij sommige thema s wordt er uit de methode gewerkt. Voor aardrijkskunde: Hier en daar, voor geschiedenis: Bij de tijd en voor natuuronderwijs: Natuurlijk. Bij deze vakken wordt ook gebruik gemaakt van internet. Engels In alle groepen wordt er Engels gegeven. In groep 1 tot en met 6 wordt er met thema s gewerkt. In de bovenbouw wordt de methode Take it easy gebruikt. Deze methode dompelt leerlingen onder in de Engelse taal: van begin tot het einde van de Engelse les wordt Engels gesproken. De native speakers op het digibord spreken Engels en helpen in te spelen op de taalgevoeligheid van de leerlingen. Godsdienst en levensbeschouwing Als methode voor het vakgebied godsdienst/ levensbeschouwing, gebruiken we de methode Trefwoord. De thema s sluiten aan bij de belevingsen ervaringswereld van de kinderen. TAS show en expressie-activiteiten Maandelijks starten we met een TAS show (maandopening). Iedere groep presenteert één keer per schooljaar hun talenten en datgene wat ze de afgelopen periode geleerd hebben. Er wordt aandacht besteed aan de jarigen van de komende weken. Bij deze voorstelling zijn alle leerlingen aanwezig en zijn de ouders van de betreffende groep van harte welkom. Aan het eind van het schooljaar is er een TAS show waar alle kinderen aan meedoen, deze vindt plaats in het Musiater. Binnen de pleinen besteden we aandacht aan handvaardigheid, tekenen en muziek. Bij deze vakken gebruiken we met de methode: Moet je doen. Bewegingsonderwijs en gymrooster De kleuters gaan twee keer per week naar het beweegplein en spelen veel buiten. De kinderen gymmen op blote voeten, in hun hemd en onderbroek. Indien gewenst kunt u uw kleuter gymschoenen meegeven. Wel graag met klittenband en zijn/haar naam erop. De gymschoenen kunnen het hele schooljaar aan de kapstok hangen. Het is voor alle kleuters fijn dat zij zich zo vlug mogelijk kunnen uit- en aankleden. Groep 1-2 gebruikt de methode Bewegingsonderwijs in het speellokaal. Groep 3 t/m 8 gebruikt de methode Basislessen en sporten in sportzaal de Brug. Het gymrooster van groep 3 t/m 8: 9

10 Gymrooster groep 3 t/m 8 Dinsdag /7 Woensdag Donderdag / ICT en multi-media ICT en multi-media heeft een prominente rol op onze school. Op verschillende momenten en manieren wordt er gewerkt aan de ICT vaardigheden van leerlingen. In de kleuterbouw wordt o.a. gebruik gemaakt van de programma s: woordenstart, Ambrasoft en andere doelgerichte opdrachten op het internet. In de midden- en bovenbouw komen Nieuwsbegrip XL, Ambrasoft (rekenen, taal, spelling/werkwoordspelling) aan bod. De software is aan de methode gekoppeld, zoals bij Wereld in Getallen en Taal Actief. De lessen zijn digitaal te volgen op het digibord en de leerlingen kunnen zelfstandig op de computer werken met deze software. Iedere groep heeft een eigen digibord. Er zijn zowel computerwerkplekken in iedere groep en in het rekenplein, waaronder ook twee verhoogde computerplekken waar leerlingen staand aan kunnen werken. Sociaal emotionele ontwikkeling en groeps-doorbroken werken Op De Tamboerijn passen we in alle groepen elementen uit de Kanjertraining toe. Met deze methode wordt rust geborgd en kunnen leerlingen zich concentreren op het leren van kennis en (sociale) vaardigheden. Met name wordt aandacht besteed aan het onder woorden brengen van gevoelens, het verkrijgen van meer zelfvertrouwen, het zich veilig voelen, het oplossen van pestproblemen en het bij elkaar betrokken voelen. Kinderen krijgen zo meer inzicht in (eigen) gedrag. Op verschillende momenten wordt er groeps-doorbroken gewerkt. Dit bevordert de sfeer en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, kinderen leren van en met elkaar. Voorbeelden van groepsdoorbroken activiteiten zijn: het voorlezen en het begeleiden van spelletjes bij onderbouw leerlingen door bovenbouw leerlingen en de creatieve vrijdagmiddag in de bovenbouw. Overige leeractiviteiten Bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer. In groep 7 wordt het verkeersexamen afgenomen. Actief burgerschap. Voorbeelden hiervan zijn goede doelen acties zoals kerstpakketten maken voor de voedselbank te Zevenaar, sponsorloop voor een goed doel, schoonmaakactie voor de wijk. Dit jaar organiseert de school een feestelijke open avond met diverse activiteiten voor mensen uit de omgeving. Taakspel: benoemen van positief gedrag en het bevorderen van taakgerichtheid van leerlingen. Deze activiteiten komen afzonderlijk of in samenhang met andere vakken aan de orde. 10

11 Leerlingen Leerlingenbetrokkenheid Kenmerkend voor de Tamboerijn is dat kinderen op verschillende manieren actief betrokken worden bij allerlei schoolse zaken. Leerlingen krijgen geregeld bepaalde rollen of de verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak, zoals DJ, fotograaf, het verzorgen van de catering bij een ouderbedankmiddag of ontwerper van een uitnodiging. Kinder MR: meedenken en beslissen op school Leerlingen worden gestimuleerd om mee te denken en te beslissen over bijvoorbeeld de inrichting van het gebouw, activiteiten en opdrachten. Vanaf groep vijf kunnen leerlingen stemmen op KMR leden. Deze leden bespreken in hun groep wat er goed gaat op school en welke tips er zijn. De KMR vergadert met de directeur en één maal per jaar met de MR van de school. Niveau verschillen tussen leerlingen Om verder tegemoet te komen aan de verschillen van de kinderen werken we met individuele leerlijnen d.w.z.: Een eigen programma voor kinderen met een leerachterstand. In overleg met ouders wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Er wordt dan gekeken wat het perspectief voor dit kind op onze school betekent (wat is de te verwachten ontwikkeling van een kind). Hoog scorende leerlingen werken met drie sterren opdrachten uit de methode en krijgen plusmateriaal aangeboden die bij de methode hoort en extra uitdagende opdrachten. Extra begeleiding De kinderen die op onze school komen verschillen in talenten, mogelijkheden en behoeften. Vanuit het TAS concept houden we zoveel mogelijk rekening met deze verschillen. Er is aandacht en extra begeleiding voor de kinderen die dat nodig hebben. We streven ernaar dat kinderen zoveel mogelijk succeservaringen op kunnen doen. Wanneer er problemen zijn in de ontwikkeling van een leerling en blijkt dat extra begeleiding gewenst is, wordt dit in het groepsplan beschreven. In een enkel geval wordt er een individueel handelingsplan of OPP (ontwikkelingsperspectief) opgesteld. Dit gebeurt altijd in overleg met de interne begeleider, de groepsleerkracht en de ouders. Via het leerlingvolgsysteem worden ook leerlingen gesignaleerd die in één of meerdere leerstofonderdelen uitblinken. Bij de keuze van de leerstof wordt er rekening gehouden met de behoeften van deze leerlingen. Tevens krijgen zij, indien nodig, een apart lesprogramma zodat ze zich verder in de stof kunnen verdiepen. Als blijkt dat intensieve begeleiding niet tot het gewenste resultaat leidt, kan een onderzoek door een schoolbegeleidingsdienst uitgevoerd worden of kunnen andere externe instanties ingeschakeld worden. Dit alles gaat in overleg en met toestemming van ouders. Leerlingvolgsysteem In een klassensituatie wordt er door de groepsleerkrachten geobserveerd en wordt de aangeboden leerstof getoetst. De resultaten van deze methodische toetsen en opmerkingen betreffende de observaties worden geregistreerd. Naar aanleiding van de observaties en de toets resultaten wordt de leerstof soms aangepast. Leerlingen krijgen dan vaak extra instructie, herhaling, uitbreiding of verdieping van de leerstof. Van alle kinderen worden gedurende de gehele basisschoolperiode de vorderingen bijgehouden met behulp van het leerlingvolgsysteem. Twee à vier keer per jaar worden er methodisch onafhankelijke toetsen afgenomen om een beeld te krijgen van de ontwikkeling 11

12 van ieder individueel kind. Het leerlingvolgsysteem dat wij gebruiken is het zogenaamde Cito LOVS. Op dit moment worden voor de volgende leergebieden de toetsen afgenomen: taal en rekenen voor kleuters, rekenen-wiskunde, technisch lezen, (werkwoord)-spelling en begrijpend lezen en studievaardigheden (bovenbouw). Afhankelijk van de score zal de leerkracht actie ondernemen om eventuele knelpunten op te lossen. Door het gebruik van een leerlingvolgsysteem proberen we systematisch en doelgericht te werken om de vorderingen van uw kind te volgen en knelpunten zo snel mogelijk te signaleren, te onderzoeken en waar mogelijk te verhelpen. Leerling dossier Naast de resultaten van het leerlingvolgsysteem wordt van iedere leerling een leerling dossier bijgehouden. Daarin worden allerlei gegevens opgenomen over bijvoorbeeld het gedrag van de leerling, leervorderingen, eventuele speciale onderzoeksresultaten en gesprekken die plaats hebben gevonden met ouders, leerlingen en/of externe deskundigen. De interne rapportage is in de eerste plaats bestemd voor de leerkrachten en kan ook gebruikt worden als input tijdens gesprekken met ouders. Ouders kunnen in overleg inzage krijgen in het dossier van hun kind. Leesproblemen en dyslexie In verband met mogelijke aanwezigheid van dyslexie is het van belang om het leesonderwijs van uw kind goed te volgen. Hiervoor observeren en noteren we vanaf de kleutergroepen specifieke informatie over hun taal-leesontwikkeling. Dyslexie is kort gezegd een lees-, soms spellingprobleem, waarbij een kind ondanks extra hulp en oefening niet voldoende vooruit gaat. Om voor de aanvraag van een dyslexieonderzoek in aanmerking te komen moet uw kind en de school voldoen aan verschillende criteria (onder andere een leerling dossier waaruit blijkt dat er in het onderwijs een traject van extra hulp is geweest bij het leren lezen). Bij een vermoeden van dyslexie, zal de leerkracht dit met u bespreken. Als u zelf vermoedt dat uw kind dit heeft, dan kunt u dat op school bespreken. Voor de school zelf is een dyslexieverklaring niet van belang. Immers, de hulp die wij kinderen bieden, verandert niet bij vaststelling van dyslexie. Voor het kind zelf kan een dyslexie-verklaring wel zin hebben. Onderwijsbegeleidingsdiensten Voor onderwijskundige begeleiding bieden diverse instanties steun en hulp als dat nodig mocht zijn. De IJsselgroep, Onderwijsbegeleidingsdienst en het Samenwerkingsverband De Liemers helpen ons met onderwijsvernieuwing en leerlingenzorg. De IJsselgroep biedt tevens de mogelijkheid tot psychologisch onderzoek. Schoolarts Alle 5 jarigen worden onderzocht door de jeugdarts en de assistente en alle 11-jarigen door de verpleegkundige. De onderzoeken vinden op school plaats. Bij het onderzoek van de 5 jarigen is één van de ouders/verzorgers aanwezig. Er wordt gekeken hoe het kind zich ontwikkelt op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Als er aanleiding voor is, wordt bepaald of extra maatregelen nodig zijn ten behoeve van de gezondheid en het welbevinden van uw kind. Bij de 11 jarigen hoeven de ouders/verzorgers niet aanwezig te zijn. Het gaat hier om een kort lichamelijk onderzoek. De GGD verzorgt ook 12

13 een opvoedspreekuur. U kunt hier terecht voor vragen over bijvoorbeeld bedplassen, gedrag, eetproblemen etc. Zittenblijven Wanneer een leerling een onderbroken ontwikkelingslijn doormaakt en daarvan sociaalemotioneel hinder ondervindt, kan na intensief onderzoek en overleg tussen ouders, IB-er en leerkrachten besloten worden tot zittenblijven. De school heeft hierin de beslissende rol. De leerling krijgt, indien nodig, een aangepast programma, zodat het niet alle onderdelen over hoeft te doen. 13 Inschakeling externe bureaus De school bepaalt hoeveel en welke hulp er op school wordt ingezet. Intelligentie en gedragsonderzoeken worden door ouders zelf gefinancierd. Zorgverzekeraars vergoeden doorgaans een deel van deze kosten. Logopedie Op het moment dat ouders en/of leerkrachten problemen op het gebied van logopedie constateren, kan er doorverwezen worden naar een particuliere logopedist. Kosten zijn voor rekening van ouders, veel ziektekosten verzekeringen vergoeden deze kosten (gedeeltelijk). Motorische ontwikkeling Cathalijne van Nieuwamerongen van Therapie van Nieuwamerongen, is één keer per week op school om therapieën rondom houding en beweging te verzorgen. Telefoon: Begeleiding naar het voortgezet onderwijs De ouders van kinderen in groep 8 worden in de loop van het schooljaar geïnformeerd over de verschillende vormen van onderwijs na de basisschool. De leerkracht houdt met alle ouders individueel een schoolkeuzegesprek. De leerkracht brengt de ouders advies uit over het meest geschikte onderwijs voor hun kind na de basisschool en bespreekt dat vervolgens met hen. Het uiteindelijke schooladvies dat de school de ouders meegeeft, is gebaseerd op de kennis, ervaring en schoolresultaten van de basisschooltijd. Uiteraard wordt rekening gehouden met de wensen van het kind en de ouders. De scholen voor voortgezet onderwijs beslissen uiteindelijk over de toelating. In de meeste gevallen nemen zij het schooladvies over. De scholen voor voortgezet onderwijs organiseren open dagen en informatie avonden voor groep 8 leerlingen en hun ouders. Ook kunnen leerlingen een bezoek brengen aan de school om proeflessen te volgen. In groep 8 krijgen de leerlingen informatie over het voortgezet onderwijs. Om de leerlingen alvast voor te bereiden op het voortgezet onderwijs krijgen ze onder andere huis- en leerwerk mee, leren ze te plannen en wordt er steeds meer zelfstandigheid van hen verwacht. Pestgedrag De kinderen bij ons op school moeten zich veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. We benoemen positief gedrag en maken regels en afspraken helder. Hiervoor gebruiken we de Kanjertraining. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! Op onze school willen we de normen en waarden die we nastreven overdragen aan de kinderen en deze tevens onderdeel laten zijn van ons dagelijks handelen. Het voorbeeld van

14 leerkrachten (en thuis van de ouders) is van groot belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, worden verschillen aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en leerlingen wordt niet geaccepteerd. Zieke leerlingen Wanneer een leerling ziek is, moet dit telefonisch vóór 8.30 uur bij de school gemeld worden. Wanneer kinderen zonder melding afwezig zijn, wordt er na 9.00 uur telefonisch contact opgenomen. Indien een zieke leerling langere tijd niet naar school kan, wordt er met de ouders/verzorgers bekeken hoe we het onderwijs kunnen voortzetten. Indien nodig maken we hierbij gebruik van een consulent Onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. Verwijsindex Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex Achterhoek. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders in het onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind tussen 0 en 23 jaar dat zij onder hun hoede hebben. Wanneer meerdere hulpverleners een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen professionals elkaar makkelijker vinden en beter samenwerken in de hulpverlening aan jeugdigen. Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden op Passend Onderwijs Samenwerkingsverband de Liemers De regio de Liemers is op 1 augustus 2014 gestart met passend onderwijs: de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Om dat mogelijk te maken, werken alle reguliere en speciale scholen in onze regio samen in het Samenwerkingsverband De Liemers po. Ook onze school valt onder dit samenwerkingsverband. De school kan deskundigheid vanuit dit samenwerkingsverband naar de school halen. Toelaatbaarheidsverklaring Als na enige tijd blijkt dat de school niet zelf meer het goede onderwijsaanbod kan realiseren van uw zoon of dochter kan een toelaatbaarheidsverklaring door de school worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Dit kan gaan om een plaatsing op het speciaal basisonderwijs of om een plaatsing op het speciaal onderwijs van cluster 3 of cluster 4. Als zo n toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kan uw zoon of dochter worden geplaatst op de betreffende school. Daarvoor zijn een aantal vaste instroomomenten afgesproken: direct na de zomervakantie, na de kerstvakantie en per 1 april. 14

15 Zorgplicht Vanaf 1 augustus 2014 is de school ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Dit noemen we de zorgplicht. Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod regelen. Kan de school waar de leerling is aangemeld zelf niet in de benodigde onderwijsondersteuning voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om (binnen het samenwerkingsverband) een school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het (voortgezet) speciaal onderwijs worden gedaan. Het Samenwerkingsverband De Liemers po is verantwoordelijk voor het toewijzen en het betalen van de (extra) ondersteuning aan leerlingen. School ondersteuningsprofiel Het accent verschuift van het medisch labelen van kinderen, naar wat zij daadwerkelijk nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. De onderwijsbehoefte is vanaf nu het uitgangspunt. Elke school in het Samenwerkingsverband De Liemers po maakt een plan waarin wordt beschreven welke ondersteuning de school kan aanbieden. Bij aanmelding van een leerling wordt in overleg met ouders, IB-er, eventuele externe instanties en directeur gekeken of een leerlingen op school geplaatst kan worden. Passend onderwijs in de klas Leerkrachten kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen. Leerlingen krijgen zo veel mogelijk extra ondersteuning in de klas, in plaats van daarbuiten. Indien een leerling extra ondersteuning nodig heeft bespreekt de school dit met de ouders. Inspraak Ouders en leraren hebben via de ondersteuningsplanraad (OPR) instemmingsrecht op het beleid en de verdeling van het budget van het samenwerkingsverband. Op schoolniveau is de MR betrokken bij het opstellen van het ondersteuningsprofiel van de school. Indien u en de school het niet eens worden over de toelating of verwijdering van uw kind, kunt u naast de bestaande mogelijkheden een geschil laten voorleggen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Verzoeken hiertoe lopen via het secretariaat van het samenwerkingsverband, CLO de Liemers, Mercurion 36, 6903 PZ Zevenaar. Ouders Ouderbetrokkenheid Op de Tamboerijn zijn diverse ouders actief betrokken bij school. Op diverse manieren proberen we de betrokkenheid van ouders bij de school te stimuleren door onder andere het voeren van gesprekken met ouders, het inzetten van ouderhulp, de oudervereniging (OV), Vrienden van de Tamboerijn en de MR. Informatievoorziening Onze school hecht grote waarde aan een goede informatie aan de ouders. U kunt een afspraak maken met de desbetreffende leerkracht van uw kind. Op school hanteren we de volgende vormen van informatievoorzieningen: 15

16 de telefoonronde door leerkracht aan het begin van het jaar de informatieavonden 10 minuten gesprekken (3 x per jaar) groep 1 tot en met 7 krijgt drie keer per jaar een rapport mee. In groep 8 krijgen de leerlingen twee rapporten en een onderwijskundig rapport dat gebruikt wordt bij de aanmelding voor het voortgezet onderwijs. ouders van groep 8 leerlingen worden uitgenodigd voor een pré-advies en adviesgesprek dat 15 minuten duurt. individuele afspraken met leerkracht en ouders de schoolplanner: hierin staan de vakantiedata, schooltijden en de diverse activiteiten digitale informatie bij bijzonderheden of wijzingen de schoolgids (website en via ) de website en Facebook pagina de TamTam, onze nieuwsbrief en overige schriftelijke informatie (verstuurd via ons digitale administratiesysteem Parnassys) kijkochtenden in de groepen Informeren van gescheiden ouders Het streven van de school is om beide ouders zo goed mogelijk te informeren. Het digitale informatiesysteem voorziet beide ouders via mail van de nodige schoolinformatie. Beide ouders moeten toestemming geven om de nieuwe partner te betrekken bij ouderavonden en activiteiten op school. Een school is op grond van artikel I:377c van het Burgerlijk Wetboek in principe verplicht een ouder die niet het ouderlijke gezag heeft, desgevraagd van informatie over de kinderen te voorzien. Het artikel kent twee beperkingen. 1. De informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op gelijke wijze aan de ouder met ouderlijk gezag zou kunnen verschaffen. 2. Als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet. Medezeggenschapsraad (MR) De MR bestaat uit twee gekozen teamleden en ouders. Het mailadres van de MR is: De MR geeft advies en beslist mee over onderwerpen zoals: kwaliteit van het onderwijs het schoolplan, schoolgids en andere beleidstukken personeel, financiën en gebouw het vaststellen van vakanties en vrije dagen communicatie en betrokkenheid naar ouders leerlingenzorg, advies over ondersteuningsprofiel veiligheid (in en rond de school) De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) onderscheidt drie rechten voor de MR: 1. Initiatiefrecht Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. 2. Instemmingsrecht Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. 3. Adviesrecht Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen. 16

17 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De GMR is een raad waarbij afgevaardigde MR leden van alle SPO scholen vertegenwoordigd zijn. Hier worden besluiten genomen en advies gegeven over bovenschoolse zaken. Oudervereniging (OV) De OV ondersteunt het team bij het organiseren en uitvoeren van diverse school activiteiten zoals Sint, Kerst en Carnaval. Alle ouders/verzorgers van de leerlingen zijn automatisch lid van de OV. De oudervereniging is een officiële vereniging met statuten die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Arnhem. Alle ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een formulier aangereikt: Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage. De vrijwillige bijdrage van de ouders is belangrijk om alle activiteiten voor de kinderen te organiseren. De OV bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en een aantal leden. Voor meer informatie: contactpersoon: voorzitter Angelique van Wanrooij ( ). Vrienden van de Tamboerijn Stichting Vrienden van De Tamboerijn zet zich in voor leuke extra s voor de leerlingen waar geen budget voor is. Binnen en buiten de school zamelen zij geld in en houden ouders via de nieuwsbrief op de hoogte van hun activiteiten. U kunt de vrienden van de Tamboerijn bereiken via: Wat kunt u doen? Iedere financiële bijdrage is welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op t.n.v. Stichting Vrienden van de Tamboerijn of u kunt gebruik maken van een jaarlijkse incasso. Aan de boomhut hangt een geld inzamelbuis waarin een vrijwillige bijdrage kan worden gedaan. Sponsoring Voor bedrijven is het mogelijk om een reclamebord aan de muur van school te plaatsen. Hiermee bent u voor drie jaar sponsor van Vrienden van de Tamboerijn. De kosten hiervan bedragen 150,00 per jaar. Voor wat betreft de sponsoring handelen wij conform de door de stichting opgestelde notitie sponsoring binnen de SPO De Liemers. Deze is voortgekomen uit het convenant: "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring". Stemrondes De vrienden van de Tamboerijn laten de kinderen ieder jaar stemmen op een bepaald doel voor de school. Afgelopen jaar is hiervan een boomhut gebouwd, voor komend jaar hebben de kinderen gekozen voor het opknappen van het schoolplein. 17

18 Team Teamsamenstelling Groep 1/2a Groep 1/2b Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 5/7 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Monique Bel en Moniek Ponjée Willy Groen-Rodenburg en Tony Reijmer Trudy van den Brink Eveline Arendsen en Sonja Gerritsen Willemijn Jonker en Sonja Gerritsen Maaike van Kuppeveld en Annelien Kelderman Erna Teunissen en Kristel Schepers Helene van Maanen en Dorothé Boone Sanne Roemaat en Kristel Schepers Onderwijsassistent Directeur Intern begeleider Conciërges Klusser Administratie Interieur- Verzorgster Marjo Sweers Lobke Koenders Corianne Nijboer Jan Verlangen en Johan Partoredjo Opa Henk Jolanda Westendorp Silvia van den Dam Na schooltijd kunt u een afspraak maken met de leerkrachten, via of telefonisch contact opnemen. Het adres van de administratie is: Ieder teamlid heeft een eigen adres: Voor dringende zaken kunt u buiten de schooltijden om, telefonisch contact opnemen met Lobke Koenders ( ). Bij afwezigheid van de leerkrachten wordt er, indien mogelijk, voor vervanging gezorgd (bij Personeelscluster Oost Nederland: PON). Stagiaires De Tamboerijn is een gecertificeerde opleidingsschool, gedurende het gehele schooljaar zijn er daarom verschillende stagiaires van de Pabo of van het MBO. Deze studenten zijn in verschillende stadia van hun opleiding. Ze geven lessen in de groepen en voeren opdrachten en onderzoek uit. Dit alles onder de verantwoording van hun praktijkbegeleider en interne opleider. De Pabo stagiaires worden begeleid door de groepsleerkracht waarbij ze geplaatst worden en door de interne opleider van de stichting: mevrouw Janette Gudden. 18

19 Kwaliteitszorg op de Tamboerijn Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg: activiteiten die gericht zijn op het bepalen van de kwaliteit van het onderwijs en deze te bewaken en te verbeteren. De volgende instrumenten en interventies worden hiervoor ingezet: - Interne en externe scholing van teamleden - Inzet van externe expertise - Uitgebreid leerlingvolgsysteem: methode gebonden toetsen en genormeerde toetsen van Cito LOVS in alle groepen, bespreking van toets gegevens tijdens leerlingbesprekingen - Kwalitatief en actuele methodes en onderwijsmateriaal voor alle niveaus (waaronder ook meer- en hoogbegaafde leerlingen) - Intern kwaliteitssysteem gebaseerd op de PDCA cyclus - Tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen, ouders en teamleden Onderwijsresultaten Basisschool De Tamboerijn voldoet aan de kwaliteitseisen van de inspectie. Ons leerlingvolgsysteem is een goed hulpmiddel om eventuele belemmeringen of leerstoornissen vroegtijdig te signaleren. Ook de uitslagen van toetsen geven ons de mogelijkheid de ontwikkeling van elk kind te vergelijken met het landelijk gemiddelde. De resultaten van ons onderwijs willen wij ook afmeten aan de mate waarin wij er in slagen kinderen te helpen, die meer zorg en aandacht behoeven. Aan het eind van de basisschoolperiode nemen onze 8e-groepers deel aan de Citoeindtoets. Een landelijke toets die kennis, inzicht en toepassingsvaardigheid onderzoekt. De standaardscore geeft aan wat een leerling heeft gepresteerd in vergelijking met de leerlingen uit het hele land, nu en in voorafgaande jaren. De standaardscores lopen van 501 t/m 550. Cito eindtoetsresultaten Uitstroom voortgezet onderwijs: : : : Landelijk gemiddelde School gemiddelde 535,3 532,2 534,7 535,4 534,4 537,9 Groep : 2013 / 2014 VWO 7 HAVO 6 VMBO GL t/m VMBO TL 10 VMBO KL 3 VMBO BL 3 19

20 Relatie school en omgeving Bestuur SPO de Liemers Basisschool De Tamboerijn (1969) behoort tot Stichting Primair Onderwijs De Liemers, kortweg: SPO De Liemers. Deze stichting bestaat sinds Het bestuur van de stichting is het bevoegd gezag van 15 scholen voor primair onderwijs in Duiven, Montferland en Zevenaar. SPO De Liemers staat voor kwalitatief goed onderwijs. Die kwaliteit is meer dan alleen leren lezen, schrijven en rekenen; goed onderwijs wordt ook gekenmerkt door een sfeer van openheid en vertrouwen waarin kinderen zich veilig kunnen voelen. De sfeer en kwaliteit van de school worden in belangrijke mate bepaald door de medewerkers in de scholen. Zij geven samen met de leerlingen 'kleur' aan hun school. Elke school bouwt op deze manier aan haar eigen identiteit. Het dagelijks bestuur is in handen van de directeur-bestuurder. Het bestuur en de directies worden ondersteund door een bestuursbureau met gespecialiseerde medewerkers op diverse beleidsterreinen. Directeur-bestuurder en directeuren ontmoeten elkaar maandelijks in het directeurenberaad. Met elkaar bouwen ze aan innovatie en verdere beleidsontwikkeling binnen de organisatie. Deze plannen zijn vastgelegd in een strategisch beleidsplan (SBP). Het motto: ontdekken, ontmoeten en ontwikkelen staat daarbij centraal. Ouders en leerkrachten hebben via de medezeggenschapsraden (MR s) invloed op schoolniveau en via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op bestuursniveau. In de praktijk van alledag merkt u weinig tot niets van het schoolbestuur. Slechts in bijzondere situaties treedt het bestuur naar buiten. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie dan vindt u hieronder de contactgegevens. Bestuursbureau SPO De Liemers Toon Geluk, directeur-bestuurder Voltastraat PT ZEVENAAR T M W Externe contacten De school heeft onder andere contacten met: de andere scholen in de omgeving de gemeente Zevenaar externe zorgverleners de bibliotheek ABC: overige belangrijke weetjes Aanmelding en inschrijving van nieuwe leerlingen Het hele jaar door kunnen nieuwe leerlingen op school via een inschrijfformulier of via de site aangemeld en ingeschreven worden. Wij hanteren géén leerlingenstop. U kunt een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. De rondleiding wordt verzorgd door een leerling uit groep 8 en de directeur. De aangemelde leerlingen, die instromen in groep 1, worden enkele weken voordat ze vier jaar worden uitgenodigd met één of beide ouders/verzorgers op school. Vanaf 3 jaar en 9 maanden mag uw kind tien dagdelen komen oefenen. De dagdelen worden in overleg met u en de leerkracht afgesproken. 20

IKC de Tamboerijn Basisschool en kinderopvang Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.ikcdetamboerijn.

IKC de Tamboerijn Basisschool en kinderopvang Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.ikcdetamboerijn. IKC de Tamboerijn Basisschool en kinderopvang Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.ikcdetamboerijn.nl BSO: 06-23093420 kinderopvang@ikcdetamboerijn.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014 Deel 2

SCHOOLGIDS 2013-2014 Deel 2 SCHOOLGIDS 2013-2014 Deel 2 Paganinistraat 17 6904 EG Zevenaar Tel.: 0316 524158 info@bsdetamboerijn.nl www.bsdetamboerijn.nl Beste ouders/verzorgers, Dit is het tweede deel van de schoolgids met informatie

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

9. De betrokkenheid van ouders.

9. De betrokkenheid van ouders. 9. De betrokkenheid van ouders. 9.1 Contacten ouders-school Er zijn verschillende manieren waarop ouders bij de school betrokken kunnen zijn. Die zetten we hieronder nog eens op een rij. Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Informatie. groep 5/6

Informatie. groep 5/6 Informatie groep 5/6 2017-2018 Informatie groep 7/8. Als aanvulling op de schoolgids, hebben we puntsgewijs zaken op papier gezet, die voor komend schooljaar van belang zijn. Als u er vragen over heeft,

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Inhoud. Groepen 1, 2. blz

Inhoud. Groepen 1, 2. blz 1 Inhoud - Voorwoord 2 - Groepsverdeling en leerkrachten 3 - Van peuter naar kleuter 4 - OND-kinderen 5 - Dagindeling 6 - Thema s en ontwikkelingsgebieden 7 - A-B-C groepen - Zelfstandigheid - Regels en

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voorwoord Besteouders/verzorgers, HierbijontvangtudeschoolgidsvanbsCleijnHasseltvoorschooljaar201572016.Dezeschoolgidsis bedoeldomuteinformerenoverdegangvanzakenopcleijnhasselt.ookwordtdegidsgebruiktdoor

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 13 4 maart 2016 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 13 4 maart 2016 www.obspassepartout.nl Van de directie Afgelopen maand zijn er vooral intern veel besprekingen geweest. Het CITO-overleg met alle leerjaren, waarin we gekeken hebben naar de opbrengsten en welke accenten er gelegd moeten worden

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

8.1! De school en ouders werken samen

8.1! De school en ouders werken samen ROL VAN DE 8.1! De school en ouders werken samen Het contact met de ouders is van groot belang. Als school verzorgen wij het onderwijs aan kinderen en het is dan ook erg belangrijk een goed en open contact

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool de Tamboerijn (1969) valt onder het bestuur van SPO de Liemers (www.spodeliemers.nl)

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool de Tamboerijn (1969) valt onder het bestuur van SPO de Liemers (www.spodeliemers.nl) SCHOOLGIDS 2013-2014 Basisschool de Tamboerijn (1969) valt onder het bestuur van SPO de Liemers (www.spodeliemers.nl) Voorwoord Deze schoolgids geeft u informatie over onze school waar momenteel 235 kinderen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015

WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015 WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015 Even voorstellen: Fenna van de Meerakker 1-2a gedurende het Vivian Rebergen 1-2a jaar in alle + stagiaire Rian (4e jaars Pabo) groepen stagiaires Juliette

Nadere informatie

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 - Even voorstellen - Nieuw op De Zevensprong - Speerpunten - Afspraken en regels - Inhoudelijk over de groep Wie zijn wij. Van wie bent u de ouder / verzorger

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat Groepsgids Groep 2-3 de Letterflat Wie werk en er in de groepen 2/3: s.hogervorst@dezonnepoort.nl (Inge Neijenhuis ) afwezig i.clappers@dezonnepoort.nl vervanger: Yvonne te Vaanholt Verdeling van de dagen

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 4/5/6

Groepsgids. Groep 4/5/6 Groepsgids Groep 4/5/6 Wie werken er in de groepen 4-5-6: Jessica van Kempen Carla van Baarsen Moniek Campschreur j.vankempen@dezonnepoort.nl c.vanbaarsen@dezonnepoort.nl m.campschreur@dezonnepoort.nl

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Inhoud: 1.0 Inleiding 2.0 Hoe maakt u gebruikt van de overblijfvoorziening 2.1 Inschrijving 2.2 Kosten / automatische incasso 2.3 Aanmelden, afmelden 3.0

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 8 Schooljaar

Nieuwsbrief 8 Schooljaar Nieuwsbrief 8 Schooljaar 2016-2017 27 januari 2017 Belangrijke data: 6 Februari: Studiedag, alle kinderen vrij. 8 Februari: Informatieavond voor ouders van de kleutergroepen. 13 Februari t/m 16 februari:

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 Maart 2015 Willibrordusschool Diessen Willibrordusschool Molenstraat 8 5087 BN Diessen 013-5046165 directie@willibrordusschooldiessen.nl

Nadere informatie

Informatie over groep 1/

Informatie over groep 1/ Informatie over groep 1/2 2016-2017 Van harte welkom op de Nicolaasschool en we wensen u en uw kind een fijne tijd. In groep 1/2 speelt een aantal ontwikkelingsaspecten een grote rol, maar de belangrijkste

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Versie 21-09-2016 Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Naam en adres SBO De Baldakijn Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal Postbus 100 9500 AC Stadskanaal 0599 652652 info@debaldakijn.nl

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C.

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. 2015-2016 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. Informatieblad groep 3C Algemeen: - We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na de eerste

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

Jaarafhankelijk deel van de schoolgids 2015-2016

Jaarafhankelijk deel van de schoolgids 2015-2016 Hoofdlocatie Beethovensingel 17-21 1817 HJ Alkmaar tel. 072-5116934 Beethovensingel 7 1817 HJ Alkmaar tel. 072-5118174 Judith Leysterstraat 4-1816 JZ Alkmaar - tel. 072-5111794 email: info@obsnicolaasbeets.nl

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2016-2017 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Pestprotocol Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, 1 Onderste Sittarderweg 4 6141 AZ Limbricht Tel: 046-4512861 E-mail:info@deparkschool.nl este ouders / verzorgers, In juni is het tevredenheidsonderzoek (ZEK = Zelf Evaluatie Kader) gehouden. 48% van alle

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 1-2

Informatieboekje. Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 2016-2017 Thematisch werken: We werken in groep 1 / 2 met thema s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Gedurende deze thema s zullen de volgende ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie