WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++"

Transcriptie

1 Wasmachine WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Geachte klant, Wij danken u voor de aanschaf van onze wasmachine. U heeft de juiste keuze gemaakt. Uw apparaat van Exquisit is voor huishoudelijk gebruik gemaakt en is een kwaliteitsproduct, dat de hoogste technische eisen combineert met praktisch gebruikscomfort, zoals dit ook geldt voor andere Exquisit apparaten, die tot volle tevredenheid van hun eigenaren in heel Europa worden gebruikt. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 1 van 29

2 1 Inleiding Dit apparaat voldoet aan de huidige EG-veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische apparaten. Het is volgens de huidige techniek vervaardigd en geassembleerd. Leest u de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke veiligheidsrichtlijnen voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Een onjuist gebruik van het apparaat kan gevaarlijk zijn, vooral voor kinderen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar. Voor vragen over onderwerpen, die volgens u niet voldoende in de gebruiksaanwijzing aan de orde komen, kunt u contact opnemen met de servicedienst. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uw bijdrage aan het milieu 3 3 Veiligheid 3 4 Beoogd gebruik 4 5 Apparaat uitpakken 4 Verpakking 4 Transportbescherming verwijderen 5 6 Installatie 5 Watertoevoer en -afvoer 7 7 Wassymbolen 7 8 Ingebruikname 9 Aardingsinstructies 10 Elektrische aansluitingen 0 9 Wasmiddelbakje Bedieningspaneel Wassen en programmakeuze Reiniging van de zeven Reiniging van het wasmiddelbakje Tips voor vlekkenbehandeling Storingen en oplossingen Technische gegevens Productgegevens voor huishoudelijke wasmachines Garantie- en Servicebepalingen 29 WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 2 van 29

3 2 Uw bijdrage aan het milieu Verwijdering van oude apparatuur Dit apparaat voldoet aan de specificaties van de Europese Afvalbeheer Regelgeving 2002 / 96 / EC WEEE. Dit verzekert een correcte verwijdering van het apparaat. Door de milieuvriendelijke afvoer wordt ervoor gezorgd dat eventuele schade aan gezondheid door foutieve verwijdering wordt voorkomen. Het symbool van de afvalbak op het product of de begeleidende documenten geeft aan dat dit apparaat niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats hiervan dient het te worden aangeleverd bij de verzamelplaats voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. De verwijdering dient volgens de plaatselijk geldende voorschriften te worden uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente of afvalbedrijf. Maak versleten apparatuur onbruikbaar voordat het wordt verwijderd. Kinderen herkennen vaak de gevaren niet die liggen in het gebruik van huishoudelijke apparaten. Zorg daarom voor het nodige toezicht en laat de kinderen niet met het apparaat spelen. 3 Veiligheid Alle veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing zijn voorzien van een waarschuwingsteken. Zij wijzen u tijdig op de mogelijke gevaren. Deze gegevens zijn verplicht om te lezen en op te volgen. Verklaring van de waarschuwingstekens BELANGRIJK WAARSCHUWING Geeft een gevaarlijke situatie aan die bij niet-naleving kan leiden tot zwaarwegend letsel of de dood! VOORZICHTIG Geeft een gevaarlijke situatie aan die bij niet-naleving kan leiden tot licht of matig letsel! Geeft een situatie aan die bij niet nakomen kan leiden tot grote schade aan eigendommen en het milieu! Trek in geval van nood direct de stekker uit het stopcontact. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 3 van 29

4 Algemene veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING De stekker en het snoer nooit met vochtige of natte handen in het stopcontact steken of eruit halen. Er bestaat een levensgevaarlijk risico op een elektrische schok! Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact. Trek voor iedere reiniging of onderhoudsactie de stekker uit het stopcontact of schakel de voeding uit. Een beschadigd netsnoer moet onmiddellijk worden vervangen door de leverancier, de dealer of de servicedienst. Als het snoer of de stekker beschadigd is, moet u het apparaat niet meer gebruiken. Behalve de in deze gebruiksaanwijzing omschreven reiniging- en onderhoudswerkzaamheden mogen geen ingrepen worden gedaan aan het apparaat. 4 Beoogd gebruik De wasmachine is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Elke ander gebruik geldt als contra-indicatie. Als het apparaat wordt gebruikt voor vreemde doeleinden of anders gebruikt dan in de gebruiksaanwijzing is omschreven, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Bij het beoogde gebruik hoort ook de naleving van de door de fabrikant voorgeschreven gebruik- en onderhoudsvoorwaarden. Een ombouw en veranderingen aan de wasmachine zijn niet toegestaan om veiligheidsredenen. WAARSCHUWING Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of ze van deze persoon instructies krijgen hoe het apparaat moet worden gebruikt. Kinderen moeten onder toezicht zijn om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat gaan spelen. 5 Apparaat uitpakken Verpakking De verpakking is 100% recyclebaar en is voorzien van het recyclingsymbool. Hanteert u de van toepassing zijnde lokale regelgeving betreffende het weggooien van het verpakkingsmateriaal. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 4 van 29

5 WAARSCHUWING Verpakkingsonderdelen (bijvoorbeeld plasticfolie en piepschuim) kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn. Verstikkingsgevaar! Verpakkingmateriaal uit de buurt van kinderen houden! Transportbescherming verwijderen Het apparaat en een deel van het interieur zijn beveiligd voor het transport. Verwijder alle tape aan de linker- en rechterkant van de deur van het apparaat. Eventuele lijmresten kunt u verwijderen met wasbenzine. Verwijder alle tape en verpakkingsonderdelen uit de binnenkant van het apparaat. Aan de achterkant van de wasmachine zitten transportschroeven, deze los maken en schuin naar boven draaien en eruit halen. 6 Installatie 1. Voordat u de wasmachine in gebruik neemt verwijdert u de transportschroeven samen met het rubbertje. Als de schroeven niet worden verwijderd kan dit leiden tot overmatige trillingen, lawaai en storingen. 2. Maak de schroeven los met een schroevendraaier en bewaar de schroeven. Als het apparaat verplaatst moet worden, dienen de transportschroeven weer te worden gebruikt. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 5 van 29

6 3.U sluit de gaten met de bijgeleverde doppen. Installatieplaats van de wasmachine Controleer de plaats waar de wasmachine zal worden geïnstalleerd. Zorg ervoor dat alles aanwezig is voor een correcte plaatsing van de machine. Plaats de wasmachine op een horizontale stabiele bodem. Als de wasmachine op een ongeschikte bodem wordt geplaatst, kan dit hevige trillingen, aanzienlijk lawaai en gebruiksproblemen opleveren. Zorgt u voor voldoende ruimte rechts en links 2 cm, achter 10 cm. Controleer na het installeren van de wasmachine of de ondergrond en stel de regelbare pootjes zodanig in met behulp van een sleutelmoer dat de machine gelijkmatig op de grond staat (de hellingshoek mag niet groter zijn dan 2 graden). Vervolgens de contramoeren weer vastdraaien. Opgelet! De wasmachine mag niet wankelen en dient met alle verstelbare poten vast op de grond te staan. WAARSCHUWING Zorg ervoor dat uw voeding overeenkomt met de maximale spanning zoals is aangegeven op het typeplaatje van de machine. Vervolgens moet uw stopcontact voorzien zijn van een goede aarding om de veilige werking van de machine te garanderen. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 6 van 29

7 Watertoevoer en -afvoer Sluit de watertoevoerslang aan rekening houdend met het lokale waterbedrijf. Watertoevoer: alleen koud water Waterkraan: ¾ schroefdraadpijp. De aansluiting aan de waterkraan geschiedt met behulp van de door de fabrikant geleverde slang. Het gebogen einde wordt aan de machine aangesloten en het rechte deel aan de waterkraan. Om waterlekkage te voorkomen zijn de moeren van de slang voorzien van een afdichting en moeten goed worden vastgedraaid (de dichting is door ons al gemonteerd, s.v.p. controleren). Voorkom waterschade door de kraan dicht te houden als de machine niet in werking is. gekromde slang gekromde slang 1 Watertoevoer 2 Stroomtoevoer 3 Waterafvoer naar de Sifon 4 Alternatief: waterafvoer in de wasbak of afvoer gekromde slang Bij gebruik van de gekromde slang Plaats deze slang ongeveer cm boven de vloer en verzeker u ervan dat de slang niet op de grond kan vallen en dat het afgevoerde water veilig kan wegstromen. Als de wasmachine is aangesloten aan een ingebouwd wegpompsysteem, controleer dan of dit systeem is voorzien van een ventilatieopening om de gelijktijdige aanvoer en het wegpompen van water (Sifoneffect) te voorkomen. 7 Wassymbolen De tegenwoordig gebruikelijke textielonderhoudssymbolen in Europa werden door de Internationale organisatie voor textielonderhoudssymbolen GINETEX (Groupement International d-etiquetage pour l'entretien des Textiles) vanuit hun hoofdkantoor in Parijs ingevoerd in Ze zijn vastgesteld in een ISO-norm (ISO 3758) in 1991 en de Euro-norm EN in Deze norm is verplicht voor alle Europese landen (EU) en geldt ook voor Zwitserland en Israël. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 7 van 29

8 Wassen Machinewasbaar. Het getal geeft de maximale wastemperatuur aan. Machinewasbaar. De streep onder het bakje betekent als teer wasgoed behandelen. Machinewasbaar. Een onderbroken streep (soms ook een dubbele streep): zeer delicaat wassen - alleen fijnwas of wolwas (bij 0 graden, dienovereenkomstig andere temperaturen) Handwas (koud of lauw, maximaal 40 graden, liever 30 graden) Koud wassen (geen symbool volgens ISO 3758; wordt echter vaak gebruikt) Niet wassen (meestal: chemisch reinigen) - soms wordt het Andreaskruis vervangen door een x of xx. Geen handwas Niet wringen. Dit symbool is in Europa niet gebruikelijk, maar wordt vooral in Japan gebruikt. Voor het centrifugeren bestaat geen eigen symbool. U kunt hiervoor het wassymbool volgen. Is een delicate wasgang vereist (strepen onder het bakje of zelfs doorbroken strepen), slechts bij een laag toerental centrifugeren. Zeer delicate was (zijde, wol meestal is hier handwas vereist) niet centrifugeren, doch eerst in een badstof handdoek wikkelen en daarna liggend laten drogen. Bleken Het bleken met chloor is niet meer gebruikelijk. Is bleken uitdrukkelijk verboden, dient u ook vlekkenzout en blekende vlekkenverwijderaars met de nodige voorzichtigheid te gebruiken. Bleken toegestaan Chloorbleek mogelijk (koud bleken in verdunde vorm mogelijk) Chloorbleek niet mogelijk Het bleken met chloor is niet meer gebruikelijk. Is bleken uitdrukkelijk verboden, dient u ook vlekkenzout en blekende vlekkenverwijderaars met de nodige voorzichtigheid te gebruiken. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 8 van 29

9 Strijken Heet strijken - ma imum temperatuur: 00 C Warm strijken - maximum temperatuur: 150 C Lauw strijken - ma imum temperatuur: 110 C Niet strijken Chemisch reinigen Zachte reiniging (twee strepen: extra zachte reiniging) Reinigen met alle gangbare oplosmiddelen (dus ook vlekkenverwijderaars met benzine toegestaan) Reinigen met KWL (koolwaterstofoplosmiddelen). Fluorkoolwaterstof (tegenwoordig verboden) of benzine (alleen voor vlekkenverwijdering in huis!) Reinigen met Perchloorethyleen (alle overige oplosmiddelen behalve Trichloorethyleen zijn toegestaan) Nat reinigen (professionele reiniging ook met water) Niet chemisch reinigen Was drogen Drogen in de wasdroger Drogen in de wasdroger bij hoge temperatuur Drogen in de wasdroger bij matige temperatuur (maximaal 60 C) Mag niet in de wasdroger WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 9 van 29

10 8 Ingebruikname Aardingsinstructies Het apparaat dient geaard te worden. In geval van storing of uitval van het apparaat vermindert de aarding het risico van een elektrische schok door het maken van een aarden pad met minimale weerstand. Het netsnoer van dit apparaat heeft een aardedraad en een stekker met aarde. De stekker dient met een volgens de plaatselijke regels geïnstalleerd en geaard stopcontact te worden verbonden. Elektrische aansluitingen Alle elektrische aansluitingen dienen door een deskundige en in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, evenals met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften te worden uitgevoerd. Voor informatie over spanning, vermogen en bescherming zie de technische gegevens. De aansluiting mag alleen gebeuren via een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact. De aarding is wettelijk verplicht. De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade aan personen, huisdieren of zaken die ontstaan door het niet in acht nemen van bovengenoemd reglement. Geen stekkerdoos of verlengkabel gebruiken.de toegang tot de stekker moet na de installatie altijd gewaarborgd zijn of het moet mogelijk zijn de ontkoppeling via een tweepolige schakelaar te bereiken. De wasmachine niet in gebruik nemen als deze tijdens het transport is beschadigd. In dat geval de servicedienst informeren.het vervangen van het netsnoer kan alleen worden uitgevoerd door de servicedienst.de wasmachine alleen in het huishouden en voor het beoogde doel gebruiken. Schakel de stroom in door de stekker van het netsnoer in het stopcontact te stoppen. Eerste wasbeurt Voordat de wasmachine de eerste keer wordt gebruikt, dient er een wasbeurt plaats te vinden met wasmiddel maar zonder wasgoed. Dit heeft als doel om aanwezig vuil en vetresten uit de trommel te verwijderen en een mogelijke vervuiling van uw wasgoed te voorkomen. Sluit de ritssluitingen, drukknoppen en haakjes, zodat ze niet aan ander wasgoed blijven hangen. Verwijder spelden, gespen en andere harde voorwerpen om krassen aan de binnenkant van de wasmachine te voorkomen. Rol manchetten van mouwen naar beneden en draai synthetisch wasgoed binnenstebuiten om pluisvorming te voorkomen. Maak bandjes en riempjes vast, zodat ze niet verward raken. Eventuele vlekken voorbehandelen. Leeg de zakken WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 10 van 29

11 Hou sterk vervuild en licht vervuild wasgoed gescheiden. Hou donkere en lichte kleuren gescheiden evenals kleurechte en niet kleurechte stoffen. Plaats het wasgoed losjes in de wasmachine zodat de stoffen optimaal worden gereinigd en kreukvrij blijven. Laad de wasmachine correct en selecteer de juiste instelling voor de hoeveelheid wasgoed. Overbelading of een te laag gekozen instelling voor de hoeveelheid wasgoed kan ervoor zorgen dat: het wasresultaat slechter is, de kreukelvorming toeneemt en er overmatig veel pluisvorming plaatsvindt. Vermeng bij elke wasbeurt groter en kleiner wasgoed. Verdeel alles gelijkmatig om de machine in balans te houden. Een ongelijkmatige lading kan ervoor zorgen dat de machine tijdens het centrifugeren gaat trillen. Verkort de wastijd als u een instelling voor een kleine hoeveelheid wasgoed gebruikt. Bij een lading van slechts een paar kleine stukken wasgoed is een kort wasprogramma voldoende. Kies een instelling voor een grote hoeveelheid wasgoed om kreukels bij strijkvrije kledingstukken en bepaalde synthetische stoffen te beperken. Deze stoffen dienen in het water meer bewegingsvrijheid te hebben. 9 Wasmiddelbakje Hoofdwas Wasverzachter Voorwas De drie vulbakjes dienen als volgt te worden gebruikt: I II Wasmiddel voor de voorwas Wasmiddel voor de hoofdwas Wasverzachter Het is belangrijk om afhankelijk van het type wasgoed de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken. Dit hangt af van de volgende factoren: WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 11 van 29

12 - Hardheid van het water: welke PH-waarde heeft het water in uw regio (eventueel navragen bij uw waterleidingsmaatschappij), - Vervuilingsgraad: bij sterk vervuilde was meer wasmiddel gebruiken, - Hoeveelheid wasgoed: hoe minder groot uw hoeveelheid wasgoed is, des te minder dient ook de hoeveelheid wasmiddel te zijn. ebruik geen wasmiddelen die chloor of zwavel bevatten. olg het doseeradvies zoals is aangegeven op de wasmiddelverpakking. verdosering leidt tot overdadige schuimvorming. en te lage dosering kan ervoor zorgen dat de was in de loop van de tijd grauw wordt. oevoegen wasverzachter iet de wasverzachter in het daarvoor bestemde gedeelte van het wasmiddelenbakje. verschrijdt de ma imale vullijn niet. en overschrijding kan ertoe leiden dat de wasverzachter te vroeg wordt vrijgegeven en er vlekken op de kledingstukken kunnen ontstaan. pen het wasmiddelbakje niet als het water er al instroomt. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 12 van 29

13 10 Bedieningspaneel A+ ++ WA7514 C P 7 7Kg U/Min WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 13 van 29

14 Symbool Deutsch English Nederlands An/Aus ON/OFF Aan/Uit Start/Pause Start/Pause Start/Pauze Einweichen Soak Inweken Vorwäsche Pre-Wash Voorwas Waschen Wash Wassen Kurzprogramm 30' Quick 30' Kort wasprogramma 30' Intensivwäsche Intensive Intensief wasprogramma Spülen Rinse Spoelen Spülen+ Extra Rinse Extra spoelen Spülstopp Rinse Hold Stoppen met spoelen Abpumpen Drain Wegpompen water Baumwolle Cotton Katoen Synthetik Synthetic Synthetisch Feinwäsche Delicate Delicaat wasgoed Handwäsche Handwash Handwas Wolle Wool Wol Temperatur Temperature Temperatuur Kalt Cold Koud Schleudern Spin Centrifugeren Feinschleudern Delicate Spin Delicaat centrifugeren Kein Schleudern No Spin Niet centrifugeren Türverriegelung Door lock Deurvergrendeling Kindersicherung Child lock Kindersluiting Zeitvorwahl Delay start Uitgesteld starten Sportkleidung Sport clothes Sportkleding Bettwäsche Duvets Bedlinnen Vorhänge Curtains Gordijnen T-shirs T-Shirts T-shirts Jeans Jeans Jeans/spijkerbroek WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 14 van 29

15 Omschrijving van het apparaat bedieningsknop wasmidelbakje bedieningspaneel g deurhendel pluizenfilter stelpootjes ggeekkrroommddee ssllaanngg ssllaanngg Keuze uit verschillende programma's naar debehoefte van de consument voor het maken van het beste en meest effectieve wasresultaat. Met deze knop kan de watertemperatuur als volgt worden aangepast aan de te wassen lading wasgoed: koud -> 20 C -> 30 C> 40 C -> 50 C ->... Temperatuur Als u op deze knop drukt, kunt u de centrifugesnelheid instellen. Centrifugesnelheid Extra spoelen en spoelstop: hier kan een extra standaard spoelbeurt worden geselecteerd. Voorwas en wasverzachter Met deze knop kan het voorwas- of inweekprogramma worden ingesteld. Wanneer een toets wordt ingedrukt verandert de weergave van de LED-lampjes. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 15 van 29

16 LED aan - voorwasprogramma LED knippert - inweekprogramma LED uit - beide opties zijn uitgeschakeld Voorwas: voor zeer sterk vervuild wasgoed, voor sterke vlekken. De wastemperatuur bij de voorwas is laag. Inweken: sterk vervuild wasgoed voor het wassen inweken zodat de vlekken beter worden verwijderd tijdens de wasbeurt. Start / Pauze Met deze knop wordt het wasprogramma gestart of in pauzestand gezet. Starttijd functie Deze knop wordt gebruikt om het wassen met een vertragingsfactor van 1 - tot 24 uur te laten starten. Zodra het wasprogramma is geselecteerd op deze knop drukken en de gewenste vertraging in uren instellen. Nadat de uren zijn ingesteld vertoont de display deze functie. Binnen 5 seconden na het activeren van de uitgestelde starttijd wordt deze opgeslagen. Om het kinderslot te activeren opnieuw op de knop "Startvertraging Kinderslot" drukken. Deurvergrendeling Als het LED-lampje rood is, betekent dit dat de deur pas kan worden geopend als het rode LED-lampje is uitgegaan. Probeer de deur niet te openen terwijl het apparaat nog actief is. Wasperiodes Bij elke wasperiode knippert het bijbehorende LED-lampje. wassen spoelen dcentrifugeren Wasprogramma kiezen Selecteer het programma met de wasprogramma keuzeknop, vervolgens de temperatuur en de mogelijke opties: voorwas, inweken enz. Op de Start-knop drukken, de LED-lamp zal rood oplichten en het programma wordt automatisch gestart. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 16 van 29

17 Opmerkingen Geen zware voorwerpen of warmtebronnen op het bovenblad van de wasmachine plaatsen om vervorming van het bovenblad te voorkomen. Voor het reinigen van de ombouw altijd eerst de netstroom uitschakelen en met een zachte doek en wat schoonmaakmiddel de ombouw aan de buitenkant afnemen. Geen benzine of andere organische oplosmiddelen voor de schoonmaak gebruiken om het oppervlak niet te beschadigen. Geen sterk schuimend reinigingsmiddel gebruiken; het beste geheel zonder schuim. Voor het wassen de zakken van de kledingstukken leegmaken en de ritsen dichtmaken. Door wassen met een hoge temperatuur kan het deurraampje zeer heet worden. Baby s en kinderen in het algemeen weghouden bij de machine. Als u verhuist, dient u niet te vergeten voor het transport van de machine de vier schroeven en de vier transportzekeringen, die voor de installatie van de machine eruit werden gehaald, weer in de machine te draaien. Nooit wasgoed in de machine stoppen die met benzine is overgoten. Wacht tot de ontvlambare oplosmiddelen zijn verdampt, anders kan de machine een beschadiging oplopen. De wasmachine niet gebruiken als u blootsvoets bent. De machine beschermen tegen direct zonlicht en vochtigheid. Een beschadigd apparaat mag alleen door onze servicedienst of een door ons geaccepteerde technische dienst worden gerepareerd. Het apparaat niet op tapijt plaatsen. Het apparaat nooit in de buurt van ontvlambare of explosieve gassen gebruiken. Een beschadigde stroomkabel moet door de fabrikant of de door hem geaccepteerde technische dienst worden vervangen. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 17 van 29

18 11 Wassen en programmakeuze Programma's Max. Duur Extra Voorwas Inweken Temp. Cyclus spoelen C. (min.) 5/6 kg (min.) (min.) (min.) Katoen (min Intensief Synthetisch Kort Delicaat Zijde Bonte was / Jeans Bedlinnen Gordijnen Sportkleding T-shirts Wol Spoelen Centrifugeren 10 Wegpompen 3 water WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 18 van 29

19 12 Reiniging van de zeven Reiniging van de watertoevoerzeef 1 Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zeef gaat schoonmaken. 2 Zet de watertoevoer van de machine uit en maak de toevoerslang los. 3 Trek de zeef eruit. 4 Verwijder met een borstel het vuil van de zeef. Reiniging van het pluizenfilter Het pluizenfilter dient ertoe om vreemde voorwerpen als draden, munten, spelden, knopen etc. op te vangen. Als het pluizenfilter niet regelmatig wordt gereinigd (om de 10 wasbeurten) kan er een afvoerprobleem ontstaan. Let op! Verbrandingsgevaar bij de afvoer van water! 1 Open het filterdeksel 2 Draai aan de sluiting van het pluizenfilter (linksom), haal het pluizenfilter eruit en laat het water eruit lopen. Gebruik een bakje om het water op te vangen 3 Verwijder vreemde voorwerpen uit het pluizenfilter en stop het na de reiniging weer in de machine en draai het (met de klok mee) weer op slot. Plaats het filterdeksel weer op de machine WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 19 van 29

20 13 Reiniging van het wasmiddelbakje Na een zekere tijd laten het wasmiddel en de wasverzachter restanten achter in het wasmiddelbakje. Het bakje dient daarom af en toe met stromend water te worden gereinigd. Hiervoor kunt u het bakje volledig uit de machine halen door de klink naar beneden te drukken en het bakje eruit te trekken. Om het schoonmaken te vergemakkelijken, is het bovendeel van het vakje voor de wasverzachter afneembaar. Wasmiddel kan zich ook ophopen in de opening waar het bakje in zit en dit dient dan ook af en toe met een borstel te worden schoongemaakt. Nadat u de schoonmaakactie heeft beëindigd kunt u het bakje weer in de machine doen. 14 Tips voor vlekkenbehandeling Vlekkerige, sterk vervuilde of met olie besmeerde textiel dient, indien noodzakelijk, te worden voorbehandeld of ingeweekt. Inweken helpt om proteïnehoudende vlekken zoals bloed, melk of gras te verwijderen. Voorbehandelen helpt om vervuilingen voor de wasbeurt te laten oplossen. Gebruik warm water om wasgoed met vlekken in te weken of voor te behandelen. Heet water kan vlekken vast laten zitten. De meeste vlekken kunnen gemakkelijk worden verwijderd als ze nog vers zijn. Voordat u een vlek behandelt onderzoekt u om wat voor een soort vlek het gaat, hoe oud de vlek is, om welke stof het gaat en of de stof kleurecht is (check het waslabel). Wassen en drogen kan ervoor zorgen dat bepaalde vlekken op het textiel gaan vastzitten. Begin met koud of warm water. Als een bleekmiddel wordt aanbevolen gebruikt u een middel dat het textiel niet kan aantasten. Leg de bewuste plek met de vlek naar beneden op een stuk keukenpapier of een witte doek. Breng de vlekkenverwijderaar van achteren op de vlek aan. Op deze manier wordt de vlek uit de stof gedrukt in plaats van er doorheen. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 20 van 29

21 Bloed Direct in KOUD water uitspoelen. Is de vlek hardnekkig, in koud water inweken met galzeep Kauwgum Kauwgum met ijs in een plastic zak laten uitharden. Zo veel mogelijk afkrabben en met wasbenzine deppen. Cacao, chocolade Met KOUD water deppen en inweken met galzeep.is de vlek hardnekkig, een beetje wasmiddel inwrijven en in koud water uitspoelen. Koffie Snel afvegen en in KOUD water uitspoelen. Een beetje wasmiddel inwrijven en wassen met de maximaal toegestane temperatuur van de stof. Room/melk Snel afvegen en in KOUD water uitspoelen. Een beetje wasmiddel inwrijven en wassen met de maximaal toegestane temperatuur van de stof. IJs Als de vlek nog zichtbaar is, met wasbenzine deppen. Deodorant Desbetreffende plek met azijn inwrijven en dan in KOUD water uitspoelen. Met wasbenzine deppen. Harde stukken met galzeep behandelen. Ei Met KOUDE galzeep inweken, uitspoelen en normaal wassen. Wasverzachter De desbetreffende plek met een stuk zeep inwrijven en normaal wassen. Vlekken van fruit Zo snel mogelijk behandelen door te deppen met KOUD water. De vlek inwrijven met een beetje wasmiddel en normaal wassen. Gras Plek met wasbenzine deppen. Met galzeep inwrijven en normaal wassen. Smeervet en olie De desbetreffende plek met de vlek naar beneden op een absorberende doek leggen en van de achterkant behandelen. Met wasbenzine of een chemisch reinigingsmiddel deppen. Normaal wassen. IJzer of roest Citroensap en zout aanbrengen en in de zon leggen. Normaal wassen. Lippenstift Met spiritus deppen en normaal wassen. In WARM water met wasmiddel uitwassen. De plek met citroensap bevochtigen, in de zon laten drogen en normaal wassen. Als de vlek hardnekkig is en de stof er geschikt voor is, bleek gebruiken. Modder Opgedroogde modder afborstelen. In koud water uitspoelen. Is de vlek hardnekkig een beetje wasmiddel inwrijven en normaal wassen. Olieverf Verse verf afschrapen, deppen met een niet-ontvlambaar chemisch reinigingsmiddel en normaal wassen. Waterverf Kledingstuk nat behandelen, in WARM water uitspoelen en normaal wassen. Brandvlekken Doek met waterstofperoxide bevochtigen, op de desbetreffende plek leggen en heet erover heen strijken. De meeste problemen zijn gemakkelijk te verhelpen, wanneer men de oorzaak heeft gevonden. Voordat u contact opneemt met de servicedienst kunt u controleren of de storing in de volgende lijst wordt vermeld. WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 21 van 29

22 Probleem De wasmachine werkt helemaal niet. De wasmachine heeft geen watertoevoer. De wasmachine voert het water niet af. De wasmachine centrifugeert niet. Tijdens het centrifugeren stopt de wasmachine. De machine trilt en maakt teveel lawaai S.v.p. controleren Is er een stroomuitval? Zit de stekker correct in het stopcontact? Heeft u de machine aangezet? Heeft u op de knop START/PAUZE gedrukt? Zit de juiste hoeveelheid wasgoed in de wasmachine? Heeft u de watertoevoerslang aangesloten en de waterkraan open gedraaid? Is de watertoevoerslang geknikt of de kraanbevroren? Is de watertoevoer afgesloten? Is het filter van de toevoerslang verstopt door een vreemd voorwerp? Is de afvoerslang bevroren of verstopt door vuil? Is de afvoerslang geknikt of vervormd? Is het einde van de afvoerslang in water gedompeld? Zit er een te grote hoeveelheid vuil in het pluizenfilter Is de afvoerslang bevroren of verstopt door vuil? Is de afvoerslang geknikt of vervormd? Is het einde van de afvoerslang in water gedompeld? Zit er een te grote hoeveelheid vuil in het pluizenfilter? Is het filter van de afvoerpomp verstopt? Werkt de afvoerpomp? Heeft u de juiste hoeveelheid wasmiddel toegevoegd? Is de afvoerslang hoger dan één meter boven de grond geplaatst? Zijn de transportbeveiligingen verwijderd? Is het filter van de afvoerpomp verstopt? Werkt de afvoerpomp? Heeft u de juiste hoeveelheid wasmiddel toegevoegd? Is de afvoerslang hoger dan één meter boven de grond geplaatst? WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 22 van 29

23 15 Storingen en oplossingen Probleem Weergave out oorzaak LED LCD De machine werkt niet Zorg ervoor dat de machine is aangesloten aan het elektriciteitsnet Zorg ervoor dat het netsnoer niet is gebroken Is het gewenste programma gekozen en is op de start knop gedrukt? De machine is ingeschakeld, maar werkt niet. LED 1 en 2 knipperen. Watertoevoer functioneert niet. LED 1 en 3 knipperen De machine pompt continue water weg De machine pompt het water niet weg en centrifugeert niet. LED 1 en 4 knipperen F1 F2 F4 Opnieuw de machinedeur sluiten; controleer of er geen wasgoed aan de deur is blijven hangen of dat de machine te vol is. Waterkraan is niet opengedraaid, watertoevoerfilter is verstopt, de waterdruk is te laag Het einde van de afvoerslang hangt te laag. Het moet minstens 60 cm of ten hoogste 90 cm hoog geplaatst zijn. Check dat de knop "spoelstop" niet geactiveerd is. Check of de afvoerslang niet geknikt is. Het filter reinigen De machine centrifugeert niet Is de afvoerslang bevroren of door vuil verstopt? Is de afvoerslang geknikt of vervormd? Is het einde van de afvoerslang in water gedoopt? Zit er veel vuil in het pluizenfilter? Is de zeef van de pomp verstopt? Werkt de pomp? Wateroverstroming Niet teveel wasmiddel toevoegen De aan- en afvoerslangen checken. De machine gaat niet open De machine trilt Check of de LED-lamp van de deurvergrendeling brandt Check of de machine staat ingesteld op "inweken" of "spoelstop". Is de transportbeveiliging verwijderd? WA5514 A+ WA6514 A+ WA7514 A++ Versie NL 11/2012 Pagina 23 van 29

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger

Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat. nl-nl

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 9000 405 553 (8906)

Gebruiksaanwijzing 9000 405 553 (8906) 9000 405 553 (8906) nl Gebruiksaanwijzing S Start ABC 7 8 9 10 Reset 3 sec. h Reset 3 sec 1 2 3 4 5 6 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften............ 4 Bij aflevering....................

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. voor wasdrogers

Gebruiksaanwijzing. voor wasdrogers Gebruiksaanwijzing voor wasdrogers Vert aling van Oorspronkelijke Inst ruct ies Bewaar deze voorschrift en voor t oekomst ige verwijzing. (Indien het eigendom van deze machine verandert, dan moet deze

Nadere informatie

EEN STRALENDE WAS. Gids voor een stralend witte was en kleuren die als nieuw blijven. Speciaal voor u samengesteld door

EEN STRALENDE WAS. Gids voor een stralend witte was en kleuren die als nieuw blijven. Speciaal voor u samengesteld door EEN STRALENDE WAS Gids voor een stralend witte was en kleuren die als nieuw blijven. Speciaal voor u samengesteld door Beste klant, Hartelijk dank dat u voor een Whirlpool-wasmachine heeft gekozen! Wij zijn

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten

Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing en het montageplan voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u vermijdt schade

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Vista Instant

Gebruikshandleiding Vista Instant GH-QBG-NL-00 Gebruikshandleiding Vista Instant Uw dealer: Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING PROFESSIONELE DROOGKASTEN 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING Uitgave datum: Aug 2013 Lees alle instructies alvorens de droger te gebruiken. WAARSCHUWING VOOR UW VEILIGHEID moet de informatie in deze handleiding

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT FR BE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron

Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 Koffiepadmachine LIFETEC MD14020 Handleiding Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 2.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

SNOWFLAKE K/F 605/1305

SNOWFLAKE K/F 605/1305 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Gebruiksaanwijzing 765041600 Rev. 000 1 765041600 Rev. 000 2 Inhoud Toepassingsgebied... 4 Veiligheidsinformatie... 5 Installatie... 6 Algemene beschrijving van het product... 9

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk.

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Beste klant! Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Wij verheugen ons erop u als kof eliefhebber en genieter van de Melitta CAFFEO SOLO &milk te mogen begroeten. Met uw

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL. Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL. Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Model WHC56, LWHC56 WAARSCHUWING: Als de aanwijzingen in deze handleiding niet worden opgevolgd, kan brand of een explosie worden veroorzaakt met schade, persoonlijk letsel of zelfs

Nadere informatie

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids www.whirlpool.eu/register NEDERLANDS...3 2 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKS- AANWIJZING EN INSTALLATIEGIDS NL Dank u wel voor

Nadere informatie

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE GEBRUIKSAANWIJZING BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE Versie 06.03 DIG.NL Deze handleiding heeft betrekking op de BOXER, MARLIN, FALCON, en POLAR series. De algemene instructies zijn van

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie