Voortzetting lectoraat in 2014 en 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortzetting lectoraat in 2014 en 2015"

Transcriptie

1 Kenniscentrum Leefomgeving Lectoraat Brandveiligheid in de Bouw Betreft Voortzetting lectoraat in 2014 en 2015 Postbus KB Enschede M.H. Tromplaan AB Enschede Telefoon: Internet: bank: Ref - Opdrachtgever - Datum 1 september Pagina s Bijlagen postgiro: Lector: Ir. Ruud van Herpen FIFireE Geachte heer/mevrouw, Het Lectoraat brandveiligheid van Saxion Hogescholen start vanaf 1 september 2014 de onderzoekslijn Doelgerichte brandveiligheid (bijlage 1). Deze onderzoekslijn beslaat een periode van twee (studie)jaren. Hiervoor is door de Ministeries van BZK en V&J een budget beschikbaar gesteld; een aantal marktpartijen heeft eveneens een bescheiden toezegging gedaan. Wij zoeken nog naar partners die dat aandeel van de markt willen vergroten. Daarbij geldt als richtlijn een bijdrage van 2000,= per (studie)jaar per partner, excl. Btw. Waarom is sponsoring van dit lectoraat interessant? - Het gebruik mogen maken van het curriculum brandveiligheid - Deelnemer in de externe adviesraad van het lectoraat - Actieve betrokkenheid bij de onderzoekslijn van het lectoraat - Input leveren tbv masterclasses (voor studenten en externen) - Mogelijkheid van profilering bij masterclasses - In contact komen met studenten De afgelopen vier jaar hebben diverse partijen waaronder VVBA, NOVB, SBR, Verbond van Verzekeraars, Rockwool, en de twee ministeries BZK en V&J het lectoraat gesponsord. Het resultaat daarvan is weergegeven in bijlage 2. Heeft u nog vragen en/of bent u bereid een bijdrage te leveren dan kunt u contact opnemen met Ruud van Herpen, lector brandveiligheid, bereikbaar via of via (secretaresse: Natinja Kuilder). Ik hoop uiteraard op een positieve reactie van uw kant. Met vriendelijke groet, Ruud van Herpen MSc. FIFireE

2 Bijlagen: Bijlage 1 Onderzoekslijn Brandveiligheid in de bouw Bijlage 2 Overzicht Lectoraat Brandveiligheid in de bouw

3 Postbus KB Enschede BIJLAGE 1 Onderzoekslijn Brandveiligheid in de bouw M.H. Tromplaan AB Enschede Telefoon: Internet: bank: postgiro: Behandeld door: Ruud van Herpen MSc. FIFireE Telefoon direct: Fax direct: Referentie direct: Introductie Sinds 1 januari 2014 is het lectoraat brandveiligheid in de bouw ondergebracht bij het lectoraat Innovatieve technologie in de bouw. De reden hiervoor was dat er onvoldoende middelen beschikbaar waren om het lectoraat brandveiligheid in de bouw zelfstandig te laten voortbestaan. Het lectoraat heeft in de periode brandveiligheid op de kaart gezet binnen het bouwkundig gerelateerde HBO onderwijs, docenten getraind, masterclasses over actuele brandveiligheidsonderwerpen georganiseerd en lesmateriaal voor basis brandveiligheidsonderwijs geproduceerd. Om het lectoraat brandveiligheid in de bouw een vervolg te geven is transformatie van een onderwijslectoraat naar een meer onderzoekslectoraat noodzakelijk. Daarom is besloten het lectoraat de komende twee jaar onder te brengen bij het lectoraat Innovatieve technologie in de bouw en met bescheiden middelen onderzoek in brandveiligheid op gang te brengen. Wanneer dit onderzoek binnen bestaande onderzoekslijnen geïnitieerd kan worden is de kans op een voortvarend vervolg van het lectoraat het grootst. De financiering voor de komende twee jaar is grotendeels door de ministeries van BZK en V&J gerealiseerd. Daarnaast is een klein deel van de financiering afkomstig van marktpartijen in de bouw, voornamelijk gerelateerd aan installatietechnische brandbeveiliging. De marktpartijen hebben concrete verwachtingen van hun bijdragen, onderzoeken zouden direct in de praktijk toepasbaar moeten zijn. De focus van het lectoraat Innovatieve technologie in de bouw is meer strategisch van aard en beslaat dus een langere termijn met een minder concreet resultaat op korte termijn.

4 Onderzoekslijn brandveiligheid in de bouw Datum 2014 Pagina 2 van 5 Referentie Daarnaast houdt het lectoraat Innovatieve technologie in de bouw zich met name bezig met het gebruik van nieuwe, meer duurzame materialen in de bouw. Daarmee is een spanningsveld aanwezig tussen het lectoraat Innovatieve technologie in de bouw en de marktpartijen die het lectoraat brandveiligheid in de bouw ondersteunen. Voor de komende twee jaren is daarom een onderzoekslijn geformuleerd die dat spanningsveld moet overbruggen. Doelgerichte brandveiligheid Doelen in plaats van regels Innovatie wordt in de praktijk geremd door regelgeving en voorschriften. In Nederland is de bouwregelgeving prescriptief van aard, met name in brandveiligheid is het aantal voorschriften groot en de bereidheid om een gebouw op een andere wijze brandveilig te maken laag. Dat komt omdat de bovenliggende doelen vaak niet helder zijn en de kwantificering van die doelen (in toelaatbaar faalrisico) ontbreekt. Een veel gehoord argument tegen doelgerichte (of risicogebaseerde) brandveiligheid is dat er onvoldoende statistische data beschikbaar zijn om kwantitatieve risico-analyses uit te voeren. Dit is een oneigenlijk argument, voor een risico-analyse zijn statistische data slechts van beperkte waarde. Dergelijk data zijn namelijk niet project-specifiek maar generiek en zelden geldig onder toekomstige randcondities. Een risicogebaseerde dimensionering van brandveiligheidsvoorzieningen, rekening houdend met projectspecifieke kenmerken, is alleen goed mogelijk met betrouwbare fysische modellen betreffende bron (brand) en respons, waarin op basis van een gevoeligheidsanalyse op de relevante parameters de betrouwbaarheid van het voorzieningenniveau kan worden bepaald. Hoe groter de betrouwbaarheid is, des te kleiner het faalrisico van het betreffende doel is. Voor draagconstructies is door de NEN-werkgroep (Nederlands Normalisatie Instituut) met een dergelijke werkwijze het Europese veiligheidsniveau (Eurocode) aangesloten op het nationale veiligheidsniveau (Bouwbesluit 2012). Het natuurlijk brandconcept (NEN 6055) is hierbij het uitgangspunt, een meer realistische beschouwing van de thermische belasting dan de standaard brandkromme. Zo is een vertaling van een

5 Onderzoekslijn brandveiligheid in de bouw Datum 2014 Pagina 3 van 5 Referentie brandveiligheidsdoel met een gegeven betrouwbaarheid (het in stand houden van de draagstructuur van een gebouw) naar deterministische voorschriften (brandwerendheden met betrekking tot bezwijken conform het Bouwbesluit) gerealiseerd (Van Herpen et al., 2014). Deze methodiek is niet alleen toepasbaar voor de draagstructuur van een gebouw, maar kan universeel worden toegepast. Zowel publieke doelen ten aanzien van brandveiligheid (persoonlijke veiligheid en voorkoming van branduitbreiding naar buurpercelen) als private doelen (duurzaamheid, schadebeperking, bedrijfscontinuïteit e.d.) kunnen in deze methodiek worden meegewogen. Daarnaast is de methodiek toepasbaar om een afweging te maken tussen bouwkundige voorzieningen, installatietechnische voorzieningen en gebruikstechnische of organisatorische voorzieningen ten aanzien van beheersing van brand en rook. Dergelijke BIO -voorzieningen zijn in principe onderling uitwisselbaar. Juist hierdoor is het mogelijk om een brug te slaan tussen het lectoraat innovatieve technologie in de bouw en de installatietechnisch georiënteerde marktpartijen die het lectoraat brandveiligheid in de bouw ondersteunen. Onderzoeksvraag: afweging van BIO maatregelen door doelgerichte brandveiligheid Een efficiënte maatregel voor brandbeheersing is een automatische blusinstallatie (sprinkler, watermist, e.d.). Het spreekt voor zich dat een automatische blusinstallatie aanzienlijk betrouwbaarder is dan handmatige blussing door BHV of brandweer. Dat betekent dat bij toepassing van een automatische blusinstallatie een lager bouwkundig brandveiligheidsniveau kan worden toegestaan. In de huidige bouwpraktijk wordt bij toepassing van een gecertificeerde automatische blusinstallatie een reductie op de bouwkundige brandwerendheden van draag- en scheidingsconstructies gehanteerd van 30 minuten. Vermoedelijk is deze reductie conservatief en kan op basis van een risicogebaseerde uitwerking een aanzienlijk grotere reductie worden toegepast. Een efficiënte maatregel voor rookbeheersing is een rookbeheersingsinstallatie. Dat kan een rookafvoersysteem zijn maar ook een overdruksysteem. Bij toepassing van een gecertificeerde rookbeheersingsinstallatie is de rookdichtheid van scheidingsconstructies minder belangrijk en is een reductie op het bouwkundige voorzieningenniveau mogelijk. Dat is dan ook de feitelijke onderzoeksvraag: Hoe kunnen een installaties voor brand- en rookbeheersing (automatische blusinstallaties en rookbeheersingsinstallaties) in een

6 Onderzoekslijn brandveiligheid in de bouw Datum 2014 Pagina 4 van 5 Referentie risicogebaseerde beschouwing van brandveiligheid worden gewaardeerd ten opzichte van andere BIO maatregelen? Hiervoor kan de methodiek worden gevolgd die ook voor de afstemming van de Eurocode op het Bouwbesluit 2012 voor draagconstructies is gehanteerd (Van Herpen et al., 2014). Het natuurlijk brandconcept dient hiervoor als uitgangspunt. Uiteraard moet dit zodanig uitgeschreven worden dat bekend is welke grootheden (stochasten) in een gevoeligheidsanalyse moeten worden opgenomen en wat de variatiecoëfficient van elke stochast is. Vervolgens kan de methodiek worden uitgewerkt in een uitgebreide casussenstudie waarin voor elke casus de consequenties van de installatietechnische voorzieningen voor het bouwkundige brandveiligheidsniveau worden bepaald. Omdat daarin projectspecifieke kenmerken worden gewaardeerd is het mogelijk om ook traditionele gebouwconcepten te vergelijken met duurzame gebouwconcepten zoals passiefhuisconcepten. In duurzame gebouwconcepten is de gebouwschil doorgaans beter geïsoleerd en beter luchtdicht, waardoor andere brandscenario s te verwachten zijn. Uitwerking en resultaat Het raamwerk van het onderzoek, de conceptuele visie en bijbehorende onderbouwing en de opzet van de probabilistische benadering met de daarin relevante stochasten wordt door de lector opgezet. Wanneer de methodiek op deze wijze is aangepast aan de onderzoeksvraag, kan deze vervolgens worden ingevuld met concrete casussen. De casussen geven enerzijds inzicht in het toepassen van de methodiek, terwijl anderzijds een beeld ontstaat van het concrete voorzieningenniveau. De casussen kunnen worden uitgewerkt door onderzoekers en wellicht ook door studenten. In elk geval dienen veel voorkomende gebruiksfuncties in de casussen te worden opgenomen, zoals: - Woonfunctie - Kantoorfunctie - Logiesfunctie - Bijeenkomstfunctie - Winkelfunctie

7 Onderzoekslijn brandveiligheid in de bouw Datum 2014 Pagina 5 van 5 Referentie Naast de publieke doelen zijn in duurzame gebouwconcepten ook private doelen van belang, zoals schadebeperking, bedrijfscontinuïteit, de robuustheid van het concept en de onderschrijdingskans van de (beoogde) levensduur van het gebouw. Het resultaat van de probabilistische berekeningen zal worden vertaald in mogelijke grootten van brandcompartimenten en de brandwerendheden van draag- en scheidingsconstructies bij toepassing van een automatische blusinstallatie en de rookwerendheid van scheidingsconstructies bij toepassing van een rookbeheersingsinstallatie. Dat wordt vergeleken met een referentiesituatie waarin deze installaties ontbreken. Literatuur Herpen, R.A.P. van, R. Hamerlinck, P. van de Leur, N. Scholten, A.C.W. Vrouwenvelder Risicogebaseerde brandveiligheid van draagconstructies Nieman Raadgevende Ingenieurs, Zwolle, 2014 NEN 6055 Thermische belasting op basis van het natuurlijk brandconcept; Bepalingsmethode NNI, Delft, 2011 NEN-EN C1/NB Nationale bijlage bij Eurocode 1: Belastingen op constructies; Deel 1-2: Algemene belastingen Belasting bij brand NNI, Delft, 2011 Meer informatie Ir Ruud van Herpen FIFireE Lector Brandveiligheid in de bouw Kenniscentrum Leefomgeving Saxion

8 BIJLAGE 2 O v e r zi c h t Lectoraat Brandveiligheid in de Bouw Auteur: Ruud van Herpen Datum: 18 februari 2014 Jaarverslag lectoraat Brandveiligheid in de Bouw pagina 1

9 Gerealiseerde projecten Brandveiligheid in de bouw Onderwerp en Toelichting BASISPROJECT LECTORAAT BRANDVEILIGHEID Subsidie ministeries BZK en V&J en bedrijven in de adviesraad Project afgerond volgens planning. De doelstelling (verankering brandveiligheid in HBO bouwkunde en civiele techniek) is gedeeltelijk gerealiseerd. Er is onderwijsmateriaal in de vorm van een digitaal lesboek, presentaties, opgaven, oefeningen en toolbox voor docenten beschikbaar. Het materiaal is geïntroduceerd aan HBO bouwkundedocenten, verspreid over het land. Ondanks het enthousiasme van de docenten is tot nu toe alleen van verankering sprake in de bouwkunde-opleidingen van Saxion Enschede en Windesheim Flevoland. Implementatie van het materiaal in opleidingen vergt tijd. Workshops Saxion: Workshop brandveiligheid in bouwgerelateerd HBO onderwijs: November 2011, Amersfoort. Bezocht door circa 25 docenten bouwkunde uit het hele land. Doel van de workshop was het peilen van de behoefte en genereren van ideeën omtrent een curriculum brandveiligheid voor het bouwgerelateerde HBO. Workshop docententraining brandveiligheid: November 2012, Deventer Bezocht door circa 25 docenten bouwkunde uit het hele land. Doel was enerzijds kennis verspreiding aan de docenten met betrekking tot brandveiligheid in gebouwen, anderzijds introductie en mogelijkheden van het lesmateriaal voor HBO brandveiligheid. Workshop HOG-dag Brandveiligheid van gebouwen: November 2012, Deventer Workshop Avans: Tweedaagse docententraining curriculum basis Brandveiligheid Docenten van Avans zijn getraind in het gebruik van het door het lectoraat geproduceerde lesmateriaal in april 2013, Tilburg. Avans hogeschool is de opdrachtgever. Workshop Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland: Brandveiligheid of FSE? Training in Amsterdam, september Opdrachtgever: Veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland. Masterclasses Saxion: Passiefhuisconcept brandonveilig? December 2011, Deventer Brandveiligheid van grote brandcompartimenten (Saxion/VBE) Februari 2012, Deventer Brandveiligheid van pasiefhuizen (Saxion/VVBA) Mei 2012, Utrecht Nieuwe gebouwontruimingsconcepten Juni 2013, Deventer Risico s van rook December 2013, Deventer Presentaties overig: Fire safety in highrise buildings SBR congres, Amsterdam, Maart 2012 Brand als risico Verbond van Verzekeraars, Den Haag, Januari 2012 Brandcompartimenten: uitbranden of ingrijpen? NIFV Congres fire safety engineering, Arnhem, Juni 2012 Diverse gastcolleges brandveiligheid in de bouw op Windesheim Flevoland, TU Delft, Hanzehogeschool Groningen en Saxion Enschede.

10 Paasvuren in Oost Nederland Paasvuren lijken elk jaar groter te worden. De vraag is of daarmee ook grotere veilige afstanden in acht moeten worden genomen. De vraag is of daarmee ook grotere veilige afstanden in acht moeten worden genomen. Maart Opdrachtgever: Veiligheidsregio Twente Statistisch onderzoek naar grote gebouwbranden Het verzamelen en rubriceren van gegevens met betrekking tot miljoenenbranden in gebouwen, periode Het betreft veel industriële inrichtingen. Vervolgens zijn de gegevens geanalyseerd en trends gesignaleerd. Periode juli 2012 december Opdrachtgever: Rockwool Vluchten bij brand: samenspel BHV en vluchtrouteaanduiding Het vaststellen van de efficientie van verschillende methoden van vluchtroute-aanduiding, al dan niet ondersteund met de BHV-organisatie. April Opdrachtgever: Nederlandse vereniging van fabrikanten noodverlichting Afstudeeronderzoeken: Niek Spijkerboer: Brandveilig wonen in een passiefhuis, Juni 2012 Ronald Huizinga: Influence of the performance of double and triple glazing in the fire development in a dwelling, December 2012 Renee Ververda: Modellering brandexperimenten, September 2013 Jaarverslag lectoraat Brandveiligheid in de Bouw pagina 3

FSE-case groot brandcompartiment met RWA-voorziening

FSE-case groot brandcompartiment met RWA-voorziening 1. Randvoorwaarden en gebruik De case betreft een fictieve industriehal waarin kartonnen verpakkingsmaterialen gefabriceerd worden. De hal wordt aangemerkt als industriefunctie met bezettingsgraadklasse

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg: het kan beter

Brandveiligheid in de zorg: het kan beter Brandveiligheid in de zorg: het kan beter Brandveiligheid in de zorg is een keuze Bewoners en patiënten van zorginstellingen zouden er vanuit mogen gaan dat de brandveiligheid in hun zorginstelling in

Nadere informatie

Bijlage Afgeronde en lopende activiteiten Ad 1. Actieprogramma Brandveiligheid

Bijlage Afgeronde en lopende activiteiten Ad 1. Actieprogramma Brandveiligheid Bijlage Afgeronde en lopende activiteiten Veel partijen werken samen aan de brandveiligheid in ons land. Gezien de veelheid aan activiteiten vanuit een breed spectrum is er voor gekozen om deze bijlage

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Postbus 7010 6801 HA Arnhem. T 026 355 24 00 F 026 351 50 51 info@nifv.

Jaarverslag 2009. Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Postbus 7010 6801 HA Arnhem. T 026 355 24 00 F 026 351 50 51 info@nifv. Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 00 F 026 351 50 51 info@nifv.nl NEDERLANDS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID Nibra Voorwoord In het jaar dat achter ons

Nadere informatie

(ZIEKEN)ZORG. Onderzoek naar het daadwerkelijke brandveiligheidsniveau van ziekenhuizen in relatie tot de regelgeving

(ZIEKEN)ZORG. Onderzoek naar het daadwerkelijke brandveiligheidsniveau van ziekenhuizen in relatie tot de regelgeving (ZIEKEN)ZORG Onderzoek naar het daadwerkelijke brandveiligheidsniveau van ziekenhuizen in relatie tot de regelgeving Plaats, datum: Enschede, 10 juni 2011 Opgesteld door: Begeleiding: Robin van Riet &

Nadere informatie

RAAK TUSSENRAPPORTAGE 1

RAAK TUSSENRAPPORTAGE 1 RAAK TUSSENRAPPORTAGE 1 Projecttitel : Duurzame ketensamenwerking bij binnenstedelijke bouwprojecten Projectnummer : 2010-17-19-M Penvoerder : Hogeschool Rotterdam Raak subsidieperiode : september 2011

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Rapport Rekenkamer Oost-Nederland op koers: een onderzoek naar de Innovatieroute Twente. redactioneel aangepast naar aanleiding van bespreking in de statencommissie EMB.

Nadere informatie

Vertrouwen en betrouwbaarheid. Een visie op de functionaliteit van de bouwregelgeving

Vertrouwen en betrouwbaarheid. Een visie op de functionaliteit van de bouwregelgeving Vertrouwen en betrouwbaarheid Een visie op de functionaliteit van de bouwregelgeving Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Managementsamenvatting 6 Bouwregelgeving in perspectief 8 Structuur en organisatie 14 Verbeterpunten

Nadere informatie

T.a.v. het CvB. Datum 26 juni 2015 Betreft Kaders experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering. Geachte voorzitter,

T.a.v. het CvB. Datum 26 juni 2015 Betreft Kaders experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering. Geachte voorzitter, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag T.a.v. het CvB.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 26 juni 2015

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Brandveiligheid van zorginstellingen

Brandveiligheid van zorginstellingen Brandveiligheid van zorginstellingen Een onderzoek van de VROM-Inspectie, de Arbeidsinspectie, de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg Pagina 2 van 92 Colofon VROM-Inspectie Directie

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik Ellie Roetgerink MPM Dr. Gerard Evers September 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, probleemstelling,

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

model integrale brandveiligheid bouwwerken

model integrale brandveiligheid bouwwerken model integrale brandveiligheid bouwwerken 2 model integrale brandveiligheid bouwwerken model integrale brandveiligheid bouwwerken 3 model INTEGRALE BRANDVEILIGHEID BOUWWERKEN INLEIDING VOOR BESLISSERS

Nadere informatie

Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning. www.vrom.nl

Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning. www.vrom.nl Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning www.vrom.nl Schema beoordeling aanvraag gebruiksvergunning Vergunning aanvraag 1. Gebouw 1a: Bepaal het beoogde gebruik 1b: Bepaal de bezetting voor

Nadere informatie

Deelresultaat 1 Fase 1: Verkennings- en definitiefase SKB project: PP5304

Deelresultaat 1 Fase 1: Verkennings- en definitiefase SKB project: PP5304 Deelresultaat 1 Fase 1: Verkennings- en definitiefase SKB project: PP5304 Versie - 3 Opdrachtgever Gemeentewerken Rotterdam 9 juni 2006 Titel : R&B - Rekenmodel Nazorgkosten Bodemsanering Projectnummer

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl 2012 Gebruikersonderzoek Oefenen.nl Een kwantitatief onderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders van de portal Oefenen.nl van ETV.nl. [ A d r e s v a n b e d r i j f ] Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Brandveiligheid in de langdurige zorg

Brandveiligheid in de langdurige zorg Brandveiligheid in de langdurige zorg September 2014 Branchevisie en handleiding voor verantwoord brandveiligheidsbeleid randveiligeid in de angdurige org ActiZ is een ondernemende branchevereniging die

Nadere informatie

Menselijk gedrag bij vluchten uit gebouwen

Menselijk gedrag bij vluchten uit gebouwen Menselijk gedrag bij vluchten uit gebouwen Deel 1: Quick scan van de literatuur Deel 2: Onderzoeksprogrammering Amsterdam/Rotterdam, maart 2007 DSP-groep: Paul van Soomeren Hein Stienstra Jack Wever SBR:

Nadere informatie

datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij

datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij raadsvoorstel onderwerp Visie Brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015 datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij agendapunt 20

Nadere informatie

Belang van het hbo voor de regionale economie

Belang van het hbo voor de regionale economie Belang van het hbo voor de regionale economie Kenniscirculatie tussen het midden- en kleinbedrijf en hogescholen in de regio Heike Delfmann Sierd Jan Koster Piet Pellenbarg Rijksuniversiteit Groningen/

Nadere informatie

Energieprestatie nieuwbouw EPG. Oktober 2012

Energieprestatie nieuwbouw EPG. Oktober 2012 Energieprestatie nieuwbouw EPG Oktober 2012 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Algemeen 1 3 Vragen en antwoorden EPN 1 4 Vragen en antwoorden NEN 7120 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Modellering 10 4.3 Bouwkundige aspecten 16

Nadere informatie

Masterthesis TiasNimbas, Master of Real Estate 13. Marjolein Gijselaers- s329057. Opdrachtgever. Gemeente Maastricht.

Masterthesis TiasNimbas, Master of Real Estate 13. Marjolein Gijselaers- s329057. Opdrachtgever. Gemeente Maastricht. Masterthesis TiasNimbas, Master of Real Estate 13 Marjolein Gijselaers- s329057 Opdrachtgever Gemeente Maastricht Mosae forum 10 6211 DW Maastricht Begeleiders TiasNimbas: Ir. M.H. Arkesteijn MBA (TU-Delft)

Nadere informatie

Brandveiligheid: Wie doet wat, hoe en waarom?

Brandveiligheid: Wie doet wat, hoe en waarom? Brandveiligheid: Wie doet wat, hoe en waarom? Amsterdam, 14 oktober 2009 In opdracht van het Verbond van Verzekeraars Brandveiligheid: wie doet wat, hoe en waarom? Marcel van den Berg Kieja Janssen Bert

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Verbeteren brandveiligheid. Proof of concept Cascademodel 2.0. Versie:1.1, 20 maart 2012

Verbeteren brandveiligheid. Proof of concept Cascademodel 2.0. Versie:1.1, 20 maart 2012 Proof of concept Cascademodel 2. Versie:1.1, 2 maart 212 Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 71 681 HA Arnhem T 26 355 24 F 26 351 5 51 info@nifv.nl Colofon Subsidie: Contactpersoon: Titel:

Nadere informatie

stabulletin » pagina 11» pagina 21 STABU gaat bouwbreed online Duurzame communicatie in de Bouw

stabulletin » pagina 11» pagina 21 STABU gaat bouwbreed online Duurzame communicatie in de Bouw stabulletin jaa r ja a r g a n g 25 n u m m e r 02 j u n i 2010» pagina 11» pagina 21» pagina 26 Ontzorgen door uitgewerkte posten STABU jaarverslag ligt op de plank STABU Element hulpmiddel bij Integraal

Nadere informatie