j a a r v e r s l a g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "j a a r v e r s l a g"

Transcriptie

1 2011 j a a r v e r s l a g 1

2 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMEEN Jaarverslag Raad van Toezicht Voorwoord Raad van Bestuur Algemene gegevens Organisatie Laboratorium Microbiologie Organigram Laboratorium Microbiologie II. SOCIAAL JAARVERSLAG Gegevens Personeelsbestand Formatieplaatsen werkelijk microbiologie (FTE) incl. ondersteunende diensten III. VERRICHTINGEN Inkomsten in euro s per jaar Aantal onderzoeken per jaar Aantal onderzoeken per ziekenhuis per jaar IV. WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN, LIDMAATSCHAPPEN, PUBLICATIES EN PRESENTATIES Mevr. drs. F. Bosma Dhr. drs. A. Halaby Dhr. drs. F.G.C. Heilmann Dhr. dr. M.G.R. Hendrix Dhr. drs. R. Klont Dhr. dr. B. Mulder Dhr. dr. N. al Naiemi Mevr. dr. med. W.E. Silvis Dhr. Dr. A.G.M. van der Zanden, moleculair microbioloog Mevr. ing. G.J.M.M. Derks, parasitoloog Analisten V. KWALITEIT CCKL accreditatie QMS

3 5.3 Interne audits Meldingen Procesanalyses Rondzending voor kwaliteitsmeting

4 I. ALGEMEEN 1.1 Jaarverslag Raad van Toezicht Het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek ( LabMicTA) is een zelfstandig laboratorium. De Raad van Toezicht van deze stichting is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de gebruikers van dit laboratorium en zijn benoemd vanuit de TAZDO (Twents Achterhoekse ziekenhuizen directeuren overleg) en de eerste lijn. Statutair zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel de Raad van Toezicht alsmede de directeur/bestuurder vastgelegd. Daarbij is expliciet geformuleerd bij welke onderwerpen de Raad van Toezicht betrokken dient te zijn. Conform deze statuten worden de vergaderingen voorbereid en uitgevoerd. Gezien de omvang van het laboratorium kent de Raad van Toezicht geen commissies of werkgroepen. De samenstelling van de Raad van Toezicht gedurende 2011 is als volgt: Benoemd door en uit TAZDO: Drs. A.H. Hilbers (lid RvB Medisch Spectrum Twente) Drs. M.J.P. Schmidt (voorzitter RvB Ziekenhuisgroep Twente) Benoemd uit de eerste lijn: Drs. A. Jeeninga (huisarts), voorzitter De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 2011 vijf maal vergaderd, waarvan eenmaal gezamenlijk met de Raad van Toezicht en de directeur van het Laboratorium Pathologie in verband met de huisvesting. De geplande verhuizing was een veel besproken onderwerp in Het was overigens een bewerkelijk jaar voor de Raad van Toezicht. Er ontstond een conflict tussen de directie en de OR. De Raad van Toezicht heeft in 2011 afscheid moeten nemen van de directeur mevrouw Spaargaren. Op haar eigen verzoek heeft zij haar functie neergelegd, wegens het aanvaarden van een functie elders. De Raad van Toezicht heeft met het oog op de toekomstige ontwikkelingen van het laboratorium en de op handen zijnde verhuizing besloten op zoek te gaan naar een interim bestuurder en deze na een aantal sollicitatiegesprekken gevonden bij Boer & Croon in de persoon van de heer drs. A.A.M. van Bijsterveldt. De overige thema s die besproken werden waren de jaarrekening 2010 en de begroting Deze thema s zijn in goed overleg besproken. April 2012 Drs. A. Jeeninga, voorzitter 4

5 1.2 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het jaarverslag van LabMicTA over Hieronder behandelt de Raad van Bestuur in grote lijnen de ontwikkelingen die binnen en buiten het laboratorium hebben plaatsgevonden in het boekjaar. Uitgangspunt LabMicTA Het laboratorium voor Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA) is een high-end laboratorium dat, op geleide van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en de behoefte en wensen van de klanten, een breed spectrum aan medisch microbiologische bepalingen uitvoert voor diverse zorgaanbieders, daarbij het nodige consult geeft en een leidende rol speelt in infectiepreventie en -bestrijding. In zijn bedrijfsvoering stelt LabMicTA betrouwbaarheid, snelheid en efficiency voorop. Markt In 2011 is ruim 5% meer productie gerealiseerd dan in 2010, door stijging van de aanvragen van de huisartsen en MST. De omzet was 1% hoger dan in De omzet tweede lijn (ziekenhuizen) is licht afgenomen door een neerwaartse aanpassing van het prijspijl van met name moleculaire panels en verleende volume- en macrokorting aan de ziekenhuizen. De omzet 1e lijn is toegenomen door vergroting van de vraag waar in de budgettering 2011 een daling door toenemende concurrentie was voorzien. We krijgen steeds meer met concurrentie te maken, doordat laboratoria buiten hun regio gaan werken. Bovendien zijn buitenlandse laboratoria de Nederlandse markt aan het verkennen en bieden hun diensten tegen concurrerende prijzen aan. LabMicTA richt zich, naast een faire prijs- /kwaliteitverhouding, primair op het verstevigen van de klantrelatie, de dienstverlening door onze artsen-microbiologen en logistieke materialenstroom. Op de middenlange termijn geloven wij in vergaande samenwerking met andere laboratoria om deze waarden verder te kunnen verstevigen. Laboratoria De disc diffusie methode is eind 2011 geïntroduceerd ter vervanging van de oude agar dilutie methode. Hierdoor lopen wij in de pas met de Europese wet- en regelgeving. Ook wordt de kwaliteit van de onderzoeken door deze methode op een hoger niveau gebracht. Besloten is om af te zien van de aanschaf van de Sirscan door de moeizame communicatie met de leverancier. Het project zal naar alle waarschijnlijkheid in het eerste kwartaal van 2012 volledig worden afgerond. Eind 2011 is na uitgebreid onderzoek besloten om in 2013 het grootste gedeelte van de media niet meer zelf te produceren, maar ruim 70% in te kopen. Een 4e route binnen het schema van onze eigen vervoersdient is ingevoerd, waardoor de logistieke serviceverlening naar de 2e en vooral de 1e lijn verder verbeterd is vergeleken met reguliere postbezorging. Denk hierbij aan snelheid en geconditioneerd vervoer. Alle ziekenhuizen worden twee- 5

6 tot driemaal per dag bezocht door onze vervoersdienst om materiaal op te halen. Tevens worden 70% van alle huisartsen dagelijks bezocht. Portikosten (zoals van post.nl) nemen hierdoor significant af. Een business case voor uitbesteding RDS (destructie patiëntenmateriaal) eind 2013 zal begin 2012 zijn afgerond. In november 2011 hebben wij een begin gemaakt met het formuleren van een nieuw Meerjarenbeleidsplan Deze exercitie is in maart 2012 afgerond. Tenslotte is in het eerste kwartaal 2011 de papieren CCKL audit, welke in lijn ligt met de accreditatieprocedure, met goed gevolg doorlopen. Aanvullend is een procesanalyse uitgevoerd op de afdelingen bacteriologie, serologie en moleculair door het adviesbureau Kerteza. Geconstateerde knelpunten worden meegenomen in de verdere optimalisatie van de afdelingen. Nieuwbouw 2011 stond in het teken van het omzetten van het goedgekeurd Programma van Eisen (PvE) zoals geformuleerd door de werkgroepen in de ontwerptekeningen. Ofwel: het intern doorlopen van de VO/DO fase (voorlopig/definitief ontwerp) met ondersteuning van een externe architect (Valtos). In september 2011 bleek dat wij bijna 10% boven de financiële begroting zaten. Middels een tweetal bezuinigingsronden o.l.v. de stuurgroep zijn wij weer binnen het budget (21 miljoen) gekomen. Eind 2011 is gestart met werkgroepen voor de inrichting van de diverse ruimten. De start van de bouw (eerste paal) is voorzien in april Met een bouwtijd van ca. 18 maanden wordt de oplevering in oktober 2013 verwacht. Het voorlopig huurcontract met de bouwheer ZGT is getekend begin maart Automatisering In het derde kwartaal 2011 is na een uitgebreide inventarisatie besloten het huidige laboratoriuminformatiesysteem Winlims door GLIMS (firma MIPS) te vervangen. De toekomstbestendigheid bleek onvoldoende gewaarborgd op de technische basis van Winlims en de beperkte ontwikkelingen (met name updates) binnen het programma in relatie tot de organisatiewensen. Verder is het nieuwe plannings-/urenregistratie programma Harmony geïntroduceerd ter vervanging van een in-house ontwikkeld pakket. Hierbij is samengewerkt met het Laboratorium voor Pathologie, waardoor technisch beheer en verwerking door personeelszaken vereenvoudigd wordt. Ook zijn de uitslagen sneller bekend voor de aanvrager door de directe koppeling van Winlims met BactAlert op locatie ZGT Almelo en SKB Winterswijk. 6

7 Investeringen De investeringen in 2011 bleven achter bij de begroting. Dit is met name veroorzaakt doordat de focus lag bij andere interne (verbeter-)projecten. Verkennende onderzoeken voor de aanschaf van een Malditof (snelle determinatie) en een automatische moleculaire straat met positieve monsteridentificatie (track/trace) heeft plaatsgevonden. Deze projecten hebben een lang aanlooptraject. De apparaten zullen naar verwachting in 2012 worden aangeschaft. Organisatie Het duale management (organisatie/medisch inhoudelijk) is in 2011 lager in de organisatie neergelegd bij de deskundige senior analist op een afdeling en de betreffende arts-microbioloog (aandachtsgebiedhouder) in nauwe organisatorische samenwerking met de teamleiding. Hierdoor is meer slagvaardigheid in de processen ontstaan. Op basis van deze aangepaste organisatievorm en de scherpere functieprofielen zijn begin 2011 een nieuwe operationeel manager en 3 teamleiders aangetrokken. Zij hebben allen een achtergrond in het beheren en organiseren van processen. Daarnaast is vakinhoudelijk voldoende kennis aanwezig bij de artsen-microbiologen en analisten. De rol van medisch manager zal in 2012 verder worden uitgewerkt. Vast staat dat deze dichter bij de klant zal staan voor wat betreft het inrichten van infection control in de ziekenhuizen In 2011 heeft meer structureel overleg plaatsgevonden tussen de bestuurder en artsen-microbiologen met de klanten (1e en 2e lijn) over hun wensen en behoeften. Daarnaast zijn er periodieke overleggen ingepland met de RvB cq. medische staven van de ziekenhuizen over hun toekomstverwachtingen en de trends uit de periodieke managementinformatie. Artsen-microbiologen waren in 2011 meer aanwezig in de ziekenhuizen bij de reguliere besprekingen zoals in de Intensive Care. De directeur/bestuurder heeft haar ontslag ingediend per 7 oktober vanwege het aanvaarden van een functie elders. Per 7 oktober is de heer A.A.M. van Bijsterveldt aangesteld als interim bestuurder. Financiën In 2012 zal de (budget-)bekostiging van de honoraria en kapitaallasten niet meer via nacalculatie plaatsvinden. Daarvoor in de plaats zal prestatiebekostiging 2e lijn ingevoerd worden, welke direct een relatie met DBC s (verrichtingen) in ziekenhuizen heeft. Ter voorbereiding hierop hebben in de tweede helft van 2011 gesprekken met de concern controllers van de ziekenhuizen plaatsgevonden. In 2011 laten, de directe kosten in grote lijnen hetzelfde beeld zien als in Door uitgaven met betrekking tot de geplande nieuwbouw 2013 (architect) zijn de overige bedrijfskosten licht gestegen. Het personeelsbestand (en daarbij behorende kosten) is licht gegroeid, maar ligt in lijn met de productiestijging en begroting. Alle openstaande vacatures zijn inmiddels vervuld. Het percentage ingeleend personeel is hoger dan in 2010, mede veroorzaakt door de inzet van interim personeel (opera- 7

8 tioneel manager begin 2011 en directeur bestuurder vanaf oktober 2011). De kapitaallasten zijn lager doordat grote investeringen zijn uitgebleven en door reeds gedane vervroegde afschrijvingen in het verleden in verband met de aanstaande verhuizing. Tevens een batig saldo op het ING deposito. Het positieve resultaat over 2011 van ruim ,00 is deels aangewend om de RAK te verstevigen tot 16% (2012 naar de gewenste 20%). Hiermee is voor dit moment voldoende weerstandsvermogen beschikbaar voor de toenemende marktwerking. In de in 2011 intern uitgevoerde risicoanalyse is een verlies van marktaandeel als het belangrijkste risico ingeschat. Ook is een bedrag van toegevoegd aan de frictiekosten ten behoeve van de aanstaande verhuizing in 2013 en daarnaast een bedrag van als huisvestingsreserve voor de inrichting van de nieuwbouw. Verder is een bedrag van gereserveerd voor het verbeteren van de dienstverlening 1e lijn. Hiervoor zal begin 2012 een accountmanager worden geworven. Tot slot is, vooruitlopend op een eventuele bestuurlijke samenwerking met een of meerdere laboratoria in 2012 (meerjarenbeleidsplan), een bedrag van Euro gereserveerd. In het 3e kwartaal van 2011 is een kostprijsanalyse uitgevoerd over In 2012 zal dit nogmaals plaatsvinden voor het jaar Omdat het ingezette beleid in 2011 verder wordt doorgezet in 2012 en er geen majeure veranderingen verwacht worden aan de vraagkant, is de begroting van 2012 nagenoeg een voortzetting van de begroting van Drs. Toine van Bijsterveldt Directeur a.i. LabMicTA Enschede, april Algemene gegevens Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek Edo Bergsmalaan AD Enschede Tel / Fax Website : Handelsregister Enschede nr

9 1.4 Organisatie Laboratorium Microbiologie RAAD VAN TOEZICHT Benoemd door en uit TAZDO: Dhr. A.H. Hilbers (lid RvB Medisch Spectrum Twente) Dhr. M.J.P. Schmidt (voorzitter RvB Ziekenhuisgroep Twente) Benoemd uit de eerste lijn: Dhr. A. Jeeninga (huisarts), voorzitter DIRECTIE / RAAD VAN BESTUUR Mevr. Dr. J. Spaargaren (70% RvB, 30% staf), tot 7 oktober 2011 Dhr. A.A.M van Bijsterveldt (a.i.) MEDISCHE STAF Mevr. F. Bosma MD Dhr. Drs. A. Halaby Dhr. Drs. F.G.C. Heilmann Dhr. Dr. M.G.R. Hendrix Dhr. Drs. R.R. Klont Dhr. Dr. B. Mulder Dhr. Dr. Nashwan Al Naiemi Mevr. Dr. med. W.E. Silvis Dhr. Dr. A.G.M. van der Zanden, medisch moleculair microbioloog Mevr. Dr. J. Spaargaren tot OVERIGE STAF Mevr. Ing. T. Derks, parasitoloog 9

10 ONDERNEMINGSRAAD Dhr. K. Mooijaart, voorzitter Mevr. P. Brinkman, tot juli 2011 Mevr. W. Tijhof-Fokker, secretaris tot juli 2011 Mevr. W. van de Togt, tot juli 2011 Mevr. F. Driessen Mevr. T. de Haas Mevr. M. Scholten, secretaris vanaf juli 2011 Mevr. V. Tuchter, vanaf juli 2011 Dhr. E. Christenhusz, vanaf juli 2011 Dhr. Dr. B. Mulder, vanaf juli 2011 LEIDINGGEVENDEN / MANAGEMENT Dhr. drs. P.W. Heezen, manager bedrijfsbureau Dhr. E. Preger, operationeel manager vanaf Dhr. H. Mink, teamleider vanaf Bacteriologie Mevr. R. Klein Spenkelink-Brouwer, teamleider vanaf MSV Mevr. I. von Gabain-Buitink, teamleider vanaf Bacteriologie 10

11 1.5 Organigram Laboratorium Microbiologie Bestuur Directie Medische staf Kwaliteitsdienst Secretariaat directie en medische staf P&O functionaris Ondernemingsraad Stafmedewerker communicatie AAC BHV Control Bedrijfsbureau Applicatiebeheer Apparatuurbeheer Laboratorium CS MSV Bacteriologie Financiele administratie Mediabereiding Gebouw beheer HHD ICT Inkopen/bestellen Moleculair Serologie Virologie Bacteriologie Mycologie Parasitologie Tuberculose Magazijn Medische administratie Personeels-/Salarisadministratie Postkamer RDS Receptie/Telefoon Vervoersdienst 11

12 II. SOCIAAL JAARVERSLAG 2.1 Gegevens Personeelsbestand Aard dienstverband Medewerkers Aantal % Voltijd 67 45,89 Deeltijd 78 53,42 Oproep 1 0,68 Totaal ,00 Naar aantal dienstjaren Medewerkers Aantal % < 1 jr 7 4, jaar 29 19, jaar 27 18, jaar 27 18,49 > 10 jaar 56 38,36 Totaal ,00 Naar leeftijd en geslacht Mannen Vrouwen Totaal Aantal % Aantal % Aantal % < 18 jr 0 0,00 0 0,00 0 0, jr 1 2,00 5 5,21 6 4, jr 20 40, , , jr 29 58, , ,04 Totaal , , ,00 12

13 2.2 Formatieplaatsen werkelijk microbiologie (FTE) incl. ondersteunende diensten 2011 Artsen microbioloog 7,45 Bacteriologie 31,34 Directie 0,89 Media 5,88 Med.adm. 11,83 Sero/Viro/DNA 23,84 Fac. Dienst 12,53 Automatisering 3,11 Alg beheer Micro 1,50 Arbo 0,44 Kwaliteit 1,67 PZ 1,72 BHV 0,22 Vervoer 7,39 Automatisering Micro 3,56 Projecten 1,00 App. Beheer 2,00 TOTAAL 116,37 13

14 III. VERRICHTINGEN 3.1 Inkomsten in euro s per jaar , , , , , , Totaal 3.2 Aantal onderzoeken per jaar 14

15 3.3 Aantal onderzoeken per ziekenhuis per jaar 15

16 IV. WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN, LIDMAATSCHAPPEN, PUBLICATIES EN PRESENTATIES MicroLabBlad Het MicroLabBlad is in 2011 twee keer uitgegeven. Hoofdredacteur: dhr. dr. M.G.R. Hendrix. 4.1 Mevr. drs. F. Bosma Lidmaatschappen, werkgroepen en commissies Lokaal Ziekenhuisgroep Twente locatie Hengelo o Lid medische staf (buitengewoon lid) (VMS) o Werkgroep post-operatieve wondinfecties Regionaal Overleg met ziekenhuisapothekers in Twente en Achterhoek: Apobacter Tubantiae Regionaal Overleg Ziekenhuis Hygiëne (RZH) Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie (NVMM) Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie (NWKV-NVMM) Commissie Kwaliteit - NVMM Internationaal European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) European Society for Clinical Virology (ESCV) Congressen, wetenschappelijke bijeenkomsten en symposia Regionaal Refereeravond. Zwolle, 31 maart 2011 Roche Infectieziekten symposium. Het infectieziekten laboratorium van de toekomst. Amsterdam, 10 februari Boerhaave. Nascholingscursus infectieziekten. Leiden, maart Microsymposium centraal zenuwstelsel infecties, een diagnostische uitdaging. Nijmegen, 6 juni Orde van Medisch Specialisten, training Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling. Utrecht, 3 november AMC Infectieziekten Symposium. Amsterdam, 15 december

17 Internationaal 21st ECCMID. Milaan/Italie, 7-10 mei Dhr. drs. A. Halaby Lidmaatschappen, werkgroepen en commissies Lokaal Medisch Spectrum Twente Enschede o Lid medische staf o ESBL managementteam Ziekenhuis Groep Twente locatie Almelo o Lid medische staf Ziekenhuis Groep Twente locatie Hengelo o Lid medische staf Regionaal Overleg met ziekenhuisapothekers in Twente en Achterhoek: Apobacter Tubantiae Regionaal Overleg Ziekenhuis Hygiëne (RZH) Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie (NVMM) Werkgroep ESBL Nederlandse Vereniging voor Intensive Care CCKL auditor. Congressen, wetenschappelijke bijeenkomsten en symposia Regionaal Refereeravond Zwolle, 31 maart Van Hoytema Stichting. Symposium Ooginfecties. Apeldoorn, 19 mei Boerhaave. Nascholingscursus Infectieziekten. Leiden, maart Internationaal 21st ECCMID. Milaan/Italie, 7-10 mei Wetenschappelijke activiteiten, voordrachten en posters Poster ECCMID 2011, Milaan: Amoxicillin-clavulanic acid susceptibility testing: fixed ratio versus fixed concentration of clavulanic acid; T. Halaby, N. Al Naiemi, T van t Klooster, 17

18 N. Koehorst, F. Heilmann. Van Hoytema Stichting. Symposium Ooginfecties. Voordracht: Microbiologische diagnostiek: technieken en afname, transporteren en verwerken van het materiaal. Apeldoorn, 19 mei Voordracht CB-artsen m.b.t. rapport Infectiepreventie in het consultatiebureau. Hengelo, 16 november Voordracht huisartsenpraktijk Lichtenvoorde inz. antibioticumbeleid en resistentie mb.t. huidinfecties, erysipelas en cellulitis. Lichtenvoorde, 12 december Dhr. drs. F.G.C. Heilmann Lidmaatschappen, werkgroepen en commissies Lokaal Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo o Lid medische staf Regionaal Overleg met ziekenhuisapothekers in Twente en Achterhoek: Apobacter Tubantiae Regionaal Overleg Ziekenhuis Hygiëne (RZH) Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie (NVMM) Internationaal European Society for Clinical Virology (ESCV) American Society for Microbiology (ASM) European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) Congressen, wetenschappelijke bijeenkomsten en symposia Regionaal Openingssymposium Federatie Eerstelijnzorg Almelo: De FEA is een FEIT. Almelo, 24 maart Refereeravond. Zwolle, 31 maart 2011 Van Hoytema Stichting. Cursus ziekte van Lyme. 24 maart Van Hoytema Stichting. Symposium ooginfecties. Apeldoorn, 19 mei NVAMM Symposium: Vaccinologie beyond trials and errors. Amsterdam, 17 februari NVMM wetenschappelijke voorjaarsvergadering. Arnhem, april Internationaal 5th Trends in Medical Mycology. Valencia/Spanje, 2-5 oktober

19 Wetenschappelijke activiteiten, publicaties, voordrachten en posters Poster ECCMID 2011, Milaan: Amoxicillin-clavulanic acid susceptibility testing: fixed ratio versus fixed concentration of clavulanic acid; T. Halaby, N. Al Naiemi, T van t Klooster, N. Koehorst, F. Heilmann. 4.4 Dhr. dr. M.G.R. Hendrix Lidmaatschappen, werkgroepen en commissies Lokaal Medisch Spectrum Twente o Lid medische staf o Medisch adviseur Infectie Preventie Infectiecommissie (voorzitter) Functioneel leidinggevende infectiepreventie Commissie Waterkwaliteit / haemodialyse COPE study groep o Werkgroep commissie IC-capaciteit OK commissie o Appraisor IFMS o Griepteam o LTHPwerkgroepen o Legionella groep Streekziekenhuis Koningin Beatrix o Bijzonder staflid o Lid infectiecommissie, voorzitter o Functioneel leidinggevende infectiepreventie Lid IC-commissie Lid regiegroep kwaliteit Lid werkgroep POWI Regionaal Overleg met ziekenhuisapothekers in Twente en Achterhoek: Apobacter Tubantiae Regionaal Overleg Ziekenhuis Hygiëne (RZH) Infectiepreventiecommissie Arienszorgpalet / ZorgAccent & TNWT / Zorggroep Sint Maarten Begeleider afstudeerders van het Saxion Enschede, biologie en medisch laboratoriumonderzoek. Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie (NVMM) NVMM: kascommissie Werkgroep moleculaire diagnostiek WMDI bestuurslid (NvMM) 19

20 Commissie Laboratoriumonderwijs (NVMM) NVMM norm/formatie ziekenhuishygiëne Lid begeleidingscommissie opleiding tot ziekenhuishygiënist door het Wenckebachinstituut. Docent UniversitätsKlinik Münster Staflid van de Faculteit Gedragswetenschappen, psychologie & Communicatie van Gezondheid & Risico Universiteit Twente. Werkgroep Infectie Preventie, subcommissie BRMO Werkgroep Infectie Preventie adviesraad Werkgroep Infectie Preventie adviesraad PREZIES CCKL auditor. Internationaal European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) Euregionaal Servicecentrum voor Gezondheid (ESG) European Respiratory Society (ERS) The Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) International Immunocompromised Host Society (ICHS) EUREGIO / MRSA-net: projectcoördinator Gastdocent Universitätsklinikum Münster International Society for Quality in Health Care Congressen, wetenschappelijke bijeenkomsten en symposia Regionaal Refereeravond. Zwolle, 31 maart Internationaal 11. Jahrestagung des Netzwerkes Diabetischer Fuss : Hamburg 9 februari Fachtag Krankenhaushygiene. Dortmund/Schwerte, 16 februari Klinikum RWTH Aken: EurSafety Health-net EMR Partnersitzung. Aken, 21 februari Deutschen Wundkongress, Bremen mei Eursafety Healthnet symposium: Grensoverschrijdende patiëntenveiligheid en bescherming tegen infecties. Groningen, 7-9 december Wetenschappelijke activiteiten, voordrachten en posters UMCG/Wenckebach Instituut: Gastcollege t.b.v. Landelijk Opleiding Hygiëne en Infectiepreventie in de Openbare Gezondheidszorg. Onderwerp infectieleer: weer stand en immuniteit. Groningen, 13 januari Voordracht Eursafety. Leuven/Belgie. 31 januari Jahrestagung des Netzwerkes Diabetischer Fuss. Voordracht bij thema Kommunikation und Ergebnisse in Netzwerkstrukturen : Umgang und Ergebnisse niederländischer Kollegen mit MRSA. Hamburg 9 februari Fachtag Krankenhaushygiene. Vortrag: Krankenhaushygiene in den Niederlanden Personalaufwand und Kosten-Nutzen-Rechnung. Dortmund/Schwerte, 16 februari Klinikum RWTH Aken: EurSafety Health-net EMR Partnersitzung. Voordracht Weiterentwicklung SurVStat mit EurSafety Health-net. Aken, 21 februari

21 Grundkurs für Hygienebeauftragte Ärtztinnen und Ärtzte: 1) Stichproben in den Niederlanden: Routinebegehung und Beratung aus Sicht des Mikrobiologen. 2) Infektionsprävention in den Niederlanden: MRSA-diagnostik, Screening und Isolierung. Düsseldorf, 2 maart Fortbuldung zur/zum Hygienebeauftragten Ärtztin/Artzt. 1) MRSA Ambulanz in den Niederlanden, 2) Euregio. Münster, 5-6 mei Deutschen Wundkongress. Voordracht 12/5/11: Transparenz in Netzwerkstrukturen-Umgang mit MRSA. Bremen mei Krankenhaus Lübbecke Fortbildung. Lübbecke, 21 mei H.I.T. ((Hamburger Intensivtage. Voordracht: MRSA überall unabänderlich? Hamburg, 28 mei Hygiene Fachtagung Coesfeld. Voordracht: MRSA Von Erfahrungen in den Niederlanden lernen. Coesfeld, 31 mei MRE-Netzwerk Oberhausen, Auftaktverantstaltung multiresistente Erreger. Voordracht: Wie können Infektionen kontrolliert und multiresistente Erreger (MRE) beherrscht werden? Oberhausen, 1 juni Bij-/nascholing co-assistenten Medisch Spectrum Twente. Enschede, 8 juni MST Van Lijf presentatie: Hooligans, stewards and the financial arena. Enschede, 10 juni Oldenburger Hygiene- und Infektiologietagung. Voordracht: Einsparpotentiale im Rahmen des Antibiotic Stewardship. Oldenburg, 9 juni Bij/nascholing doktersassistenten: Hygiëne in de huisartsenpraktijk. Enschede, 29 juni Wilhelmshavener Hygieneforum. Voordracht: Prävention von Antibiotikaresistenzen: Der niederländische Weg. Wilhelmshaven, 7 september Thema-avond/onderwijs verloskundigen Naviva-Kraamzorg. Deventer, 22 september Jahrestagung VKD Hessen (Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands ev). Voordracht MRSA so schaffen es die Niederländer. Hessen, 29 september Institut für Hygiene, HbA-Kurs (Hygienebeauftragte Ärztinnen und Ärzte). Vortrag: Hygienekommission in Deutschland vs. Niederlande. Münster, 7 oktober Cepheid Symposium. Presentatie MRSA surveillance & new hygienic law, how to be successful. Frankfurt, 17 oktober Presentatie antibiotic stewardship voor huisartsen en apothekers uit Goor/Diepenheim. Goor, 8 november MIC2011 GRENZELOOS; 28e Medisch Informatica Congres (MIC). Sessie: Grensverleggende interventies hoe kan een technologie de gezondheidszorg innoveren? Veldhoven november 2011 Eursafety Healthnet symposium: Grensoverschrijdende patiëntenveiligheid en bescherming tegen infecties. Workshop: Cost-efficiency of modern infection prevention. Groningen, 7-9 december Eursafety Healthnet symposium: Grensoverschrijdende patiëntenveiligheid en bescherming tegen infecties. Presentatie: Antibiotic stewardship. Groningen, 7-9 december Grundkurs für Hygienebeauftragte Ärztinnen und Ärzte. Düsseldorf, december Cursus 1) Zusammenarbeit zur Infektionsprävention in den Niederlanden: Routinebegehung und Beratung aus Sicht des Mikrobiologen, 2) Ländervergleich D/NL was ist anders: MRSA-Diagnostik, Screening und Isolierung. Publicaties Telgen MC, Brusse-Keizer MG, van der Valk PD, van der Palen J, Kerstjens HA, Hendrix MG. Impact on clinical decision making of quality control standards applied to sputum analysis in COPD. Respir Med Mar;105(3): Epub 2010 Nov 18. Brusse-Keizer M, ten Bokum L, Movig K, van der Valk P, Kerstjens H, van der Palen J, Hendrix R. Relation between amoxicillin concentration in sputum of COPD patients and length of hospitalization. COPD Apr;8(2): Geaccepteerd voor Pharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform (oorspronkelijk artikel) Amoxicillineconcentraties in sputum in relatie tot bètalactamase-activiteit bij COPD-patiënten. R.W.M.A. van der Zanden, M.G.J. Brusse-Keizer, P.D.L.P.M. van der Valk, M.G.R. Hendrix, J. van der Palen, K.L.L. Movig. Van Limburg M, van Gemert-Pijnen JE, Nijland N, Ossebaard HC, Hendrix RM, Seydel ER. Why business modeling is crucial in the development of ehealth Technologies, J Med Internet Res 2011 Dec 28;13(4):e124. M-F Ruinemans, C. Haagsma, R. Hendrix, Tenosynovitis caused by a Pseudallescheria boydii infection and symptoms of reflex sympathetic dystrophy after a dog bite, Journal of Clinical Rheumatology 2011;17:

22 Koeze J, Hendrix MR, van den Bergh FA, Brouwer RM, Zijlstra JG. In critically ill patients the procalcitonin level can be misleading. Crit Care Apr 28;15(2):422. [Epub ahead of print]. MRSA-net Het EUREGIO-project staat voor de ontwikkeling van een grensoverschrijdend netwerk in de streek Münsterland/Twente. Aan de Duitse zijde moet het MRSA-percentage aangepakt worden en tot op Nederlandse niveau verlaagd worden; aan de Nederlandse zijde moet het toestromen van MRSA uit Duitsland en de uitbreiding van MRSA bestreden worden. EUREGIO moet de basis vormen voor een grensoverschrijdend kwaliteitsverbond dat door daling van het MRSA-percentage de geneeskundige zorg duidelijk kan verbeteren. Zie voor projectcoördinatoren, doel en andere info: EurSafety Health-net Op 19 november is het nieuwe Euregioproject "EurSafety Health-net" van start gegaan. EurSafety Health-net is het vervolgproject van het bekende Euregio MRSA-net Twente/Münsterland. Het doel van EurSafety Health-net is het bevorderen van grensoverschrijdende patiëntveiligheid en het voorkomen en bestrijding van infectieziekten. Projectleider aan de Duitse zijde van de grens is het Institut für Hygiene van de Universiteit van Münster. In Nederland wordt het project geleid door de Universiteit Twente, Instituut voor Behavioral Research. De Duits-Nederlandse samenwerking binnen EurSafety Health-net richt zich specifiek op de bescherming van patiënten en personeel in de zorg tegen infectiegevaar, zoals inadequate ziekenhuishygiëne, doorligwonden en natuurlijk acute gevaren zoals de Mexicaanse griep. ZIPnet ZIPnet is een digitaal handboek voor Hygiëne & Infectiepreventie en is gebaseerd op de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie. Deze site is ontstaan uit een samenwerkingsverband van de drie zorginstellingen, met ondersteuning van het Center for e-health Research and Disease Management en het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek. Onderzoek Ostendum, een spin-off van de Universiteit Twente International Ventures, ontwikkelt een chiptechnologie om bacteriën, virussen, eiwitten en DNA-moleculen binnen enkele minuten supergevoelig te detecteren. De eerste prototypes draaien inmiddels in het lab van Zwanenberg Food Group, Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek en de Universiteit Wageningen. LabMicTA meet met de detector experimenteel virussen in patiëntenmonsters. Doel: vaststellen van inzetbaarheid en betrouwbaarheid van de methode. Medewerking aan studie in het Medisch Spectrum Twente inzake SWAB-pneumonie: is de etiologie van CAP bij patiënten die al in de eerste lijn zijn behandeld voordat ze in het ziekenhuis worden opgenomen anders dan bij patiënten die niet in de eerste lijn zijn behandeld? (vervolg op de studie prior outpatient antibiotic use as predictor for microbial aetiology of community-acquired pneumonia: hospital-based study ). 4.5 Dhr. drs. R. Klont Lidmaatschappen, werkgroepen en commissies Lokaal Medisch Spectrum Twente o Lid medische staf o Farmacotherapiecommissie 22

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g 2011 2012 j a a r v e r s l a g 1 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMEEN... 4 1.1 Jaarverslag Raad van Toezicht... 4 1.2 Van de Raad van Bestuur... 5 1.3 Algemene gegevens... 8 1.4 Organisatie Laboratorium Microbiologie...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE II. SOCIAAL JAARVERSLAG 7 III. VERSLAG BEDRIJFSHULPVERLENING 10

INHOUDSOPGAVE II. SOCIAAL JAARVERSLAG 7 III. VERSLAG BEDRIJFSHULPVERLENING 10 Hoofdstuk INHOUDSOPGAVE pag. I. ALGEMEEN 1.1 Voorwoord directie 3 1.2 Algemene gegevens 4 1.3 Organisatie Laboratorium Microbiologie 4 1.4 Organigram Laboratorium Microbiologie 6 II. SOCIAAL JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek

Jaarverslag 2013 Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek Jaarverslag 2013 Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek 0 Inhoudsopgave 1. Algemeen...2 1.1 Van de Raad van Toezicht...2 1.2 Jaarverslag Raad van Bestuur...3 2. Interne organisatie...6 2.1 Adresgegevens...6

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek

Jaarverslag 2015 Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek Jaarverslag 2015 Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek 0 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 02 1.1. Van de Raad van Toezicht.. 02 1.2. Van de Raad van Bestuur. 03 2. Interne organisatie 04 2.1. Adresgegevens.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE II. SOCIAAL JAARVERSLAG 7 III. VERSLAG BEDRIJFSHULPVERLENING EN ARBO ADVIES COMMISSIE 10

INHOUDSOPGAVE II. SOCIAAL JAARVERSLAG 7 III. VERSLAG BEDRIJFSHULPVERLENING EN ARBO ADVIES COMMISSIE 10 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk pag. I. ALGEMEEN 1.1 Voorwoord directie 3 1.2 Algemene gegevens 4 1.3 Organisatie Laboratorium Microbiologie 4 1.4 Organigram Laboratorium Microbiologie 6 II. SOCIAAL JAARVERSLAG

Nadere informatie

Het tweede euprevent-educap-congres Antibiotic Stewardship in de EMR

Het tweede euprevent-educap-congres Antibiotic Stewardship in de EMR Het tweede euprevent-educap-congres Antibiotic Stewardship in de EMR Wij willen u van harte uitnodigingen voor het tweede euprevent-educap-congres welke plaatsvindt op de 03.09.2014 te Vaals (NL). Het

Nadere informatie

Ik schrijf u naar aanleiding van een telefoongesprek met dhr. R. Jansen van de belastingsdienst.

Ik schrijf u naar aanleiding van een telefoongesprek met dhr. R. Jansen van de belastingsdienst. Aan: Belastingsdienst Rivierenland Kantoor Nijmegen t.a.v. dhr. van Barneveld Leiden, 30 maart 2004 Betreft: Wijzigingen in de financiële organisatie van de 'Stichting Parasitologische Laboratorium Diagnostiek'

Nadere informatie

Regionale ondersteuning van de Infectieziektebestrijding

Regionale ondersteuning van de Infectieziektebestrijding Regionale ondersteuning van de Infectieziektebestrijding Regionale ondersteuning van de microbiologische functie In de Openbare Gezondheidszorg worden bijzondere eisen gesteld aan de bijdrage van artsen-microbioloog

Nadere informatie

HANDLEIDING NASCHOLING MEDISCHE MICROBIOLOGIE

HANDLEIDING NASCHOLING MEDISCHE MICROBIOLOGIE HANDLEIDING NASCHOLING MEDISCHE MICROBIOLOGIE inrichting en uitvoering van nascholing voor artsen-microbioloog Opgesteld door Commissie Nascholing NVMM Versie 1, april 2008 p/a Secretariaat NVMM Laboratorium

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Special Edition 2014 nr. 2

NIEUWSBRIEF Special Edition 2014 nr. 2 Medische Microbiologie & Infectiepreventie NIEUWSBRIEF Special Edition 2014 nr. 2 Onderzoek / Research Patiëntenzorg en diagnostiek Medische Microbiologie Onderwijs en opleiding Algemene informatie Grensoverschrijdende

Nadere informatie

Pieter van der Burgh. +31 6 22 48 70 41 pietervanderburgh@vandepraktijk.nl

Pieter van der Burgh. +31 6 22 48 70 41 pietervanderburgh@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Pieter van der Burgh +31 6 22 48 70 41 pietervanderburgh@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Bijlage 1: Nederlandse samenvatting Projectbeschrijving

Bijlage 1: Nederlandse samenvatting Projectbeschrijving Bijlage 1: Nederlandse samenvatting Projectbeschrijving Algemene gegevens: Projectcoördinator Münsterland: Dr. med. A.W. Friedrich mede-projectcoördinator: Dr. med. A.K. Sonntag Tel: +49-251-83 55366 Projectcoördinator

Nadere informatie

Grensoverschrijdende gezondheidszorg vanuit het perspectief van de publieke gezondheidszorg

Grensoverschrijdende gezondheidszorg vanuit het perspectief van de publieke gezondheidszorg Grensoverschrijdende gezondheidszorg vanuit het perspectief van de publieke gezondheidszorg netwerkbijeenkomst EurSafety Health-net 9 november 2010 14.00-18.00 uur, GGD Gebouw Enschede Een van de hoofdprioriteiten

Nadere informatie

Sneltesten voor respiratoire virussen: geschikt voor point-of-care? 13 juni 2017 Werkgroep Algemene Medische Microbiologie

Sneltesten voor respiratoire virussen: geschikt voor point-of-care? 13 juni 2017 Werkgroep Algemene Medische Microbiologie Sneltesten voor respiratoire virussen: geschikt voor point-of-care? 13 juni 2017 Werkgroep Algemene Medische Microbiologie Andrea Bruning, MD PhD AIOS Medische Microbiologie Overzicht Introductie - Point-of-care

Nadere informatie

Eerste euprevent-educap-congres Multiresistente gram-negatieve ziekteverwekkers

Eerste euprevent-educap-congres Multiresistente gram-negatieve ziekteverwekkers Eerste euprevent-educap-congres Multiresistente gram-negatieve ziekteverwekkers Wij willen u van harte uitnodigingen voor het eerste euprevent-educap-congres welke plaatsvindt op 13.03.2013 te Vaals (NL).

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk pag.

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk pag. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk pag. I. ALGEMEEN 1.1. Voorwoord directie 2 1.2. Algemene gegevens 3 1.3. Organisatie Laboratorium Microbiologie 4 1.4. Organigram Laboratorium Microbiologie 5 II. SOCIAAL JAARVERSLAG

Nadere informatie

Over kleine dierkens en grote gevolgen

Over kleine dierkens en grote gevolgen Over kleine dierkens en grote gevolgen Paul Savelkoul Dept. medical microbiology VU university medical center Antoni van Leeuwenhoeck 1632-1723 3 Infectie en gezondheid Enorme gezondheidswinst door: I:

Nadere informatie

VERTROUWEN IN PROFESSIONALS

VERTROUWEN IN PROFESSIONALS VERTROUWEN IN PROFESSIONALS drannemarie van t Veen MBA Arts microbioloog UMCUtrecht/ Saltro Lid Adviespanel belanghebbenden RVA ISO 15189 auditor annemarievantveen@gmail.com Kwaliteit Medische Laboratoria

Nadere informatie

Geen conflicterende belangen, hoewel. Het optreden van BRMO had een (op dit moment) positief invloed op mijn werk!

Geen conflicterende belangen, hoewel. Het optreden van BRMO had een (op dit moment) positief invloed op mijn werk! Geen conflicterende belangen, hoewel Het optreden van BRMO had een (op dit moment) positief invloed op mijn werk! extra middelen & personeel of tenminste geen taakstellingen (management term voor bezuinigingen)

Nadere informatie

Jan Kluytmans, Greet Vos, Christina Vandenbroucke-Grauls, Alexander W. Friedrich,

Jan Kluytmans, Greet Vos, Christina Vandenbroucke-Grauls, Alexander W. Friedrich, Nederland groen in 2025: Hoe antibiotica resistentie optimaal te bestrijden. Jan Kluytmans, Greet Vos, Christina Vandenbroucke-Grauls, Alexander W. Friedrich, Andreas Voss en Marc Bonten Juni 2014 Al sinds

Nadere informatie

Urineweginfecties (UWI s): Antibiotica en resistentie bij microorganismen

Urineweginfecties (UWI s): Antibiotica en resistentie bij microorganismen Urineweginfecties (UWI s): Antibiotica en resistentie bij microorganismen in verpleeghuizen - SNIV 2012 -, De Reehorst, Driebergen Dr. Ine Frénay, arts-microbioloog RLM Dordrecht- Gorinchem 1 Indeling

Nadere informatie

De Nieuwe WIP Richtlijn Tuberculose

De Nieuwe WIP Richtlijn Tuberculose Disclosure belangen spreker Maarten Scholing, arts-microbioloog De Nieuwe WIP Richtlijn Tuberculose (potentiële) belangenverstrengeling Geen Herziening landelijke WIP richtlijn Tuberculose: preventie Voor

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Ziekenhuizen Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2012 Revisiedatum: juli 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds

Nadere informatie

Specialisatie Microbiologie (Mi) in het nieuwe curriculum. Master Moleculaire Diagnostiek

Specialisatie Microbiologie (Mi) in het nieuwe curriculum. Master Moleculaire Diagnostiek hogeschool Leiden Specialisatie Microbiologie (Mi) in het nieuwe curriculum Master Moleculaire Diagnostiek Hogeschool Leiden Nieuw curriculum Bachelor of Applied Science Major - Biologie en medisch laboratoriuminderzoek

Nadere informatie

Model kwaliteitsnormen t.b.v. beroepsvisitatie Medische Microbiologie: Specieel deel

Model kwaliteitsnormen t.b.v. beroepsvisitatie Medische Microbiologie: Specieel deel Model kwaliteitsnormen t.b.v. beroepsvisitatie Medische Microbiologie: Specieel deel versie: 10 datum: augustus 2006 status: tbv avc De beoordeling heeft betrekking op kwaliteitsaspecten van de beroepsuitoefening

Nadere informatie

SKML-parasitologie rondzendingen; tijd voor moleculaire diagnostiek?

SKML-parasitologie rondzendingen; tijd voor moleculaire diagnostiek? SKML-parasitologie rondzendingen; tijd voor moleculaire diagnostiek? Theo Schuurs, moleculair bioloog Lid namens WMDI / NVMM Izore, Centrum Infectieziekten Friesland, Leeuwarden Huidige rondzendingen SKML-parasitologie:

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Maatschap Medische Microbiologie en Immunologie Gelderland

Jaarverslag 2009. Maatschap Medische Microbiologie en Immunologie Gelderland Jaarverslag 2009 Maatschap Medische Microbiologie en Immunologie Gelderland Inhoud Introductie 3 Samenstelling van de maatschap 4 Praktijk 5 Omvang Afstemming beleid Aanvragers Travel Clinic Vivre Verrichtingenpakket

Nadere informatie

Stichting PAMM, Missie Organisatie Samenwerking

Stichting PAMM, Missie Organisatie Samenwerking Stichting PAMM, laboratoria voor Pathologie en Medische Microbiologie, is sinds 1947 de dienstverlener in laboratoriumdiagnostiek in de regio Zuidoost-Brabant. Zij is ontstaan vanuit de behoefte van vier

Nadere informatie

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V)

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) Star-MDC is een organisatie waar diagnostiek en begeleiding van patiënten van met name de huisarts centraal staan. Hiervoor wordt laboratorium-, functie- en beeldvormend

Nadere informatie

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering?

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? Jan Wille, coördinator infectiepreventie Titia Hopmans, senior adviseur PREZIES RIVM, Centrum voor Infectieziektebestrijding 1 Patiëntveiligheid

Nadere informatie

Medisch microbiologische laboratoria leveren verantwoorde zorg, maar het kan nog beter

Medisch microbiologische laboratoria leveren verantwoorde zorg, maar het kan nog beter Medisch microbiologische laboratoria leveren verantwoorde zorg, maar het kan nog beter Onderzoek naar de kwaliteit van de medisch microbiologische laboratoria in Nederland Den Haag, november 2008 Aan

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Ziekenhuizen Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2012 Gewijzigd: maart 2014 Revisiedatum: juli 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Samen de infectiepreventieketen versterken. Debby Bijlhout Marijke Bilkert Stephanie Hulsbosch Merel Langelaar Hedy Salomons Robbin Westerhof

Samen de infectiepreventieketen versterken. Debby Bijlhout Marijke Bilkert Stephanie Hulsbosch Merel Langelaar Hedy Salomons Robbin Westerhof Samen de infectiepreventieketen versterken Debby Bijlhout Marijke Bilkert Stephanie Hulsbosch Merel Langelaar Hedy Salomons Robbin Westerhof samen infectiepreventieketen versterken 9 april 2014 Keten van

Nadere informatie

Biologie in het lab van de toekomst

Biologie in het lab van de toekomst Biologie in het lab van de toekomst Frank Schuren TNO Microbiologie Conventionele microbiologie met state of the art genomics technologie en viability assays Conventional Microbiology Genomics technologies

Nadere informatie

De meerwaarde van regionale soa-surveillance op basis van laboratoriumdiagnostiek. Het opsporen van regionale hotspots en lacunes

De meerwaarde van regionale soa-surveillance op basis van laboratoriumdiagnostiek. Het opsporen van regionale hotspots en lacunes Naam presentator 1-12-2016 De meerwaarde van regionale soa-surveillance op basis van laboratoriumdiagnostiek. Het opsporen van regionale hotspots en lacunes Anne koldenhof Charlie van de Weijden Wim Niessen

Nadere informatie

MRSA-overdracht: Hoe kunnen we samenwerken binnen zorgnetwerken?

MRSA-overdracht: Hoe kunnen we samenwerken binnen zorgnetwerken? MRSA-overdracht: Hoe kunnen we samenwerken binnen zorgnetwerken? Werkconferentie bij kwetsbare ouderen 10-02-2017 Ine van Gils, Deskundige Infectiepreventie, Unic Medical Services BV www.infectiepreventie.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Theo van der Meer +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Dientamoeba fragilis, de case-control studie en hoe verder?

Dientamoeba fragilis, de case-control studie en hoe verder? Clinical microbioloy and infection 2015 Dientamoeba fragilis, de case-control studie en hoe verder? Maria Dullaert-de Boer 1 4 deelnemende laboratoria Design: Multi Center 1545 cases : patiënten die bij

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie Antibioticaresistentie One health fits all! Anja Schreijer, MD, PhD De gezonde lunch 7 april 2014 Arts-infectieziektebestrijding GGD regio Utrecht/RIVM Disclosure Belangenverstrengeling: Voor bijeenkomst

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 22.402 VERPLEEGKUNDIGEN, DOKTERSASSISTENTEN in Winterswijk SDH Stedendriehoek Parttime 8-2-2015 22.401 management assistent in Deventer 22.397

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 08-11-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

E. histolytica / dispar. in de routine laboratoriumpraktijk. Manfred van Kerckhoven, analist LabMicTA, Hengelo

E. histolytica / dispar. in de routine laboratoriumpraktijk. Manfred van Kerckhoven, analist LabMicTA, Hengelo E. histolytica / dispar in de routine laboratoriumpraktijk Manfred van Kerckhoven, analist LabMicTA, Hengelo 3-2-2014 1 Hengelo 2 Regio T&A - ZKH: ZGT, MST, SKB - Alle zorginstellingen - Groot deel huisartsen

Nadere informatie

Stichting PAMM, Missie Organisatie Samenwerking

Stichting PAMM, Missie Organisatie Samenwerking Stichting PAMM, laboratoria voor Pathologie en Medische Microbiologie, is sinds 1947 de dienstverlener in laboratoriumdiagnostiek in de regio Zuidoost-Brabant. Zij is ontstaan vanuit de behoefte van vier

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017 Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar 2018-2019 Hogescholen 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz Avans Hogeschool voltijd 210 3 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz

Nadere informatie

Film naar aanleiding van de oratie van prof. dr. Alex W. Friedrich

Film naar aanleiding van de oratie van prof. dr. Alex W. Friedrich Film naar aanleiding van de oratie van prof. dr. Alex W. Friedrich Op 18 juni 2013 hield prof. dr. Alex Friedrich in het Academiegebouw van de universiteit Groningen zijn oratie over het thema From Fibonacci

Nadere informatie

IZORE CONCEPT. 1 REGIONAAL DICHTBIJ snel en goed bereikbaar persoonlijk contact met aanvragers regionale patiëntinformatie

IZORE CONCEPT. 1 REGIONAAL DICHTBIJ snel en goed bereikbaar persoonlijk contact met aanvragers regionale patiëntinformatie 2016 IZORE CONCEPT Wat drijft ons? We doen alleen zinvolle diagnostiek We geven antwoord op diagnostische vragen en behandeladvies op maat Een regionaal laboratorium bevordert betere zorgverlening in de

Nadere informatie

Sneller Beter Dichterbij

Sneller Beter Dichterbij Medlon Jaarbericht 2015 Sneller Beter Dichterbij huisartsenlaboratoria trombosediensten ziekenhuislaboratoria Sneller > Beter > Dichterbij Inleiding Het jaar van de vernieuwingen, zo kunnen we terugkijken

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting De laatste jaren wordt in steeds meer zorginstellingen aandacht besteed aan infectiepreventie en patiëntveiligheid. Een van de redenen is de toenemende antibiotica resistentie van bacteriën

Nadere informatie

Laboratoria Stichting PAMM. Pathologie en Medische Microbiologie

Laboratoria Stichting PAMM. Pathologie en Medische Microbiologie Laboratoria Stichting PAMM Pathologie en Medische Microbiologie Na Lunchtijd Na Lunchtijd Locatie Adherentie gebied van de PAMM voor medische microbiologie 800.000 mensen Zuid-Oost Brabant Onderzoeken

Nadere informatie

Acute gastro-enteritis Rubriekhouder: Dr. W. van Pelt, (RIVM-CIE) (1992-1993) (1996-2013)

Acute gastro-enteritis Rubriekhouder: Dr. W. van Pelt, (RIVM-CIE) (1992-1993) (1996-2013) Acute gastro-enteritis Rubriekhouder: Dr. W. van Pelt, (RIVM-CIE) (1992-1993) (1996-2013) Inleiding Gastro-enteritis behoort tot de top tien van aandoeningen in Nederland wat betreft incidentie en draagt

Nadere informatie

Infectiepreventie in de ouderenzorg. donderdag 6 oktober :30 17:00 uur. Locatie: Auditorium Radboudumc Nijmegen

Infectiepreventie in de ouderenzorg. donderdag 6 oktober :30 17:00 uur. Locatie: Auditorium Radboudumc Nijmegen Infectiepreventie in de ouderenzorg donderdag 6 oktober 2016 12:30 17:00 uur Locatie: Auditorium Radboudumc Nijmegen Toelichting Rezon/iPrevent en SNIV organiseren op donderdag 6 oktober 2016 een symposium

Nadere informatie

Werkstroomformulier - Regionaal

Werkstroomformulier - Regionaal Werkstroomformulier - Regionaal Titel richtlijn: Ebola-protocol Regio Noord-Oost: Regionale Maatregelen bij signalering van patiënt met (verdenking) op virale hemorragische koorts (VHK) Auteurs: Medische

Nadere informatie

Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR: onderzoek en business opportunity's

Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR: onderzoek en business opportunity's Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR: onderzoek en business opportunity's Riks Maas, 18 oktober 2012 Business café Wageningen Onze missie Protecting animal and public health through top level

Nadere informatie

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2015 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 18 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 2. Bestuurlijke activiteiten... 3 Bestuursvergaderingen... 3 Samenwerking

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde

Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde SHELLEY METSELAAR AIOS SOZG Achtergrond Incidentie - 5-11 per 1000 per jaar 1 Diagnose - Combinatie kliniek, lab, X-thorax Sensitiviteit X-thorax 2 - Pneumonie +/-

Nadere informatie

Ebola een harde wake-up call

Ebola een harde wake-up call VHF national reference laboratory VHF WHO collaborating centre Ebola een harde wake-up call Paraatheid van internationale laboratoria Chantal Reusken Viroscience ErasmusMC Paraatheid van internationale

Nadere informatie

Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie

Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie Het centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Z&O) doet onderzoek naar microbiële risico s veroorzaakt door besmet voedsel, door pathogenen (ziekteverwekkers)

Nadere informatie

Laboratorium Management: voorbeelden uit UZA

Laboratorium Management: voorbeelden uit UZA Laboratorium Management: voorbeelden uit UZA Veronique De Vroey VAKB Symposium 3 Feb 2014 Veronique.de.vroey@uza.be 03/8214661 Situering UZA Universitair Ziekenhuis Antwerpen 573 bedden op 27 verpleegeenheden

Nadere informatie

9 Acute gastro-enteritis Rubriekhouder: Dr. W. van Pelt, (RIVM-CIE) ( ) ( )

9 Acute gastro-enteritis Rubriekhouder: Dr. W. van Pelt, (RIVM-CIE) ( ) ( ) 9 Acute gastro-enteritis Rubriekhouder: Dr. W. van Pelt, (RIVM-CIE) (1992-1993) (1996-2012) Inleiding Gastro-enteritis behoort tot de top tien van aandoeningen in Nederland wat betreft incidentie en draagt

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 10-04-2015 L/VD: vergunning donortestlaboratorium Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband 22.124 Wijkcoach Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband 22.124 Wijkcoach Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband 22.145 Wijkverpleegkundige ZorgAccent 22.144 Projectleider Dagbesteding M/V In Enschede De Twentse Zorgcentra 22.143 Directiesecretaresse De Seizoenen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 september 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 september 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ. Marijke Bilkert Senior inspecteur

Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ. Marijke Bilkert Senior inspecteur Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ Marijke Bilkert Senior inspecteur Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ De inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

HIV/HCV FARMACOLOGIE VOOR APOTHEKERS MASTERCLASS OKTOBER 2016 - MAART 2017 UTRECHT MEETING PROSPECTUS www.virology-education.nl CONTENT Introductie... 3 Masterclass beschrijving... 4 Achtergrond... 4 Leerdoelen...

Nadere informatie

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Prof. Dr. Ger Koole Hoogleraar Optimalisatie van Bedrijfsprocessen VU, Faculteit der Exacte Wetenschappen Wat is er al gebeurd: een terugblik (1) Deelname VUmc

Nadere informatie

Pneumonie Rubriekhouder: Mw. Dr. R. van Gageldonk, RIVM ( , )

Pneumonie Rubriekhouder: Mw. Dr. R. van Gageldonk, RIVM ( , ) Pneumonie Rubriekhouder: Mw. Dr. R. van Gageldonk, RIVM (2007-2010, 2012-2014) Inleiding Dankzij de peilstations bestaat er al vele jaren een goed inzicht in het vóórkomen van influenza-achtig ziektebeeld

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases 1 MOSAIC studie Informatiebrief voor cases Informatiebrief betreffende het onderzoek (MOSAIC studie): de gevolgen van acute hepatitis C virus infectie bij HIV positieve en HIV negatieve mannen die seks

Nadere informatie

Outbreakmanagement 29-03-2013. Welkom, masterclass 2013. Ard Horst, 2013. Your Logo. Your Logo

Outbreakmanagement 29-03-2013. Welkom, masterclass 2013. Ard Horst, 2013. Your Logo. Your Logo Welkom, masterclass 2013 Your Logo Dit rapport is bedoeld voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie van (delen van) dit rapport buiten de organisatie van de opdrachtgever mag

Nadere informatie

Hygiëne en Infectiepreventie

Hygiëne en Infectiepreventie Hygiëne en Infectiepreventie Wat betekent dit voor jou als doktersassistente? donderdag 12 november 2015 Wat is Infectiepreventie? Wie/wat zijn deskundigen infectiepreventie? Wat is de rol van medewerkers

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

ISOQOL-NL. Welkom. ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman

ISOQOL-NL. Welkom. ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman ISOQOL-NL Welkom ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman PROGRAMMA 10:00 10:10 Welkom voorzitter ISOQOL-NL Caroline Terwee 10:10 10:20 Intro dagvoorzitter Sandra

Nadere informatie

Legionella. De overdracht. Jacob P. Bruin Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Haarlem

Legionella. De overdracht. Jacob P. Bruin Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Haarlem Legionella De overdracht Jacob P. Bruin Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Haarlem Legionella Inhoud: Legionella bacterie Infectieroute Diagnostiek Kweek Urine antigeentesten Serologie

Nadere informatie

DSV Cure & Care logistics De weg naar 2011 en de toekomst in Juni 2011, Philip Ysebaert

DSV Cure & Care logistics De weg naar 2011 en de toekomst in Juni 2011, Philip Ysebaert DSV Cure & Care logistics De weg naar 2011 en de toekomst in 2020 21 Juni 2011, Philip Ysebaert Agenda Introductie Hoe het allemaal begon in 2004 De huidige situatie in 2011 Wat hebben we tot nu toe bereikt

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101002 Umc Sint Radboud Nijmegen Anesthesiologie 6 6,00 101003 Universitair Medisch Centrum Utrecht Utrecht Anesthesiologie

Nadere informatie

Whole genome sequencing op direct materiaal voor virus detectie en typering. Janette Rahamat-Langendoen, arts-microbioloog

Whole genome sequencing op direct materiaal voor virus detectie en typering. Janette Rahamat-Langendoen, arts-microbioloog Whole genome sequencing op direct materiaal voor virus detectie en typering Janette Rahamat-Langendoen, arts-microbioloog Acute luchtweginfecties Belangrijke oorzaak van ziekenhuis opnames bij kinderen

Nadere informatie

LEIDRAAD Preventie, diagnostiek, behandeling en zorg multiresistente tuberculose

LEIDRAAD Preventie, diagnostiek, behandeling en zorg multiresistente tuberculose LEIDRAAD Preventie, diagnostiek, behandeling en zorg multiresistente tuberculose Samenstelling werkgroep Multiresistente tuberculose LEDEN VAN DE WERKGROEP (IN ALFABETISCHE VOLGORDE): Drs. O. (Onno) Akkerman,

Nadere informatie

Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP) Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP)

Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP) Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP) 1 15 februari 2008 3de Moleculaire Dag Ed Schuuring Doel: stimuleren moleculaire diagnostiek binnen pathologie in NL borging en verbetering van kwaliteit vernieuwing moleculaire diagnostiek inventarisatie

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

Warmtemanagement. Een snel herstel. door optimaal warmtemanagement

Warmtemanagement. Een snel herstel. door optimaal warmtemanagement Warmtemanagement Een snel herstel door optimaal warmtemanagement Een warme patiënt herstelt sneller 1,2 Een goed warmtemanagement betekent vaak verandermanagement. Met een warmteadvies op maat, focus op

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

De invloed van Lean interventies over meerdere jaren op laboratorium performance

De invloed van Lean interventies over meerdere jaren op laboratorium performance Date 1-11-2013 1 Lang Lean, Perfecte Performance? De invloed van Lean interventies over meerdere jaren op laboratorium performance COPE 2013 Oskar Roemeling University of Groningen o.p.roemeling@rug.nl

Nadere informatie

Pneumonie Rubriekhouder: Mw. Dr. R. van Gageldonk, RIVM ( , )

Pneumonie Rubriekhouder: Mw. Dr. R. van Gageldonk, RIVM ( , ) Pneumonie Rubriekhouder: Mw. Dr. R. van Gageldonk, RIVM (2007-2010, 2012-2015) Inleiding Dankzij de peilstations bestaat er al vele jaren een goed inzicht in het vóórkomen van influenza-achtig ziektebeeld

Nadere informatie

De superbacterie verlaat het ziekenhuis en komt naar u toe Wat gaat u doen? Wat kunt u doen?

De superbacterie verlaat het ziekenhuis en komt naar u toe Wat gaat u doen? Wat kunt u doen? De superbacterie verlaat het ziekenhuis en komt naar u toe Wat gaat u doen? Wat kunt u doen? Arend-Jan Meinders, internist-intensivist Resistente ziekenhuisbacteriën MRSA = Resistente S. aureus 30-40%

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

Regionalisering van laboratoria

Regionalisering van laboratoria Regionalisering van laboratoria Wat zijn de effecten op de organisatie, de bedrijfsvoering en de informatisering in relatie met het EPD? Hélène Versteeg bedrijfsleider (H)KCL OLVG Oost/West transitiemanager

Nadere informatie

Ervaringen in de praktische microbiologie in Duitsland; wat gebeurt er wanneer de arts-microbioloog op afstand wordt gezet

Ervaringen in de praktische microbiologie in Duitsland; wat gebeurt er wanneer de arts-microbioloog op afstand wordt gezet INTERVIEW Ervaringen in de praktische microbiologie in Duitsland; wat gebeurt er wanneer de arts-microbioloog op afstand wordt gezet Een interview met W.E. Silvis, arts-microbioloog in Twente J.A. Kaan

Nadere informatie

Nationale Hepatitis Dag 2015. 1 oktober 2015. Screening en Opsporing

Nationale Hepatitis Dag 2015. 1 oktober 2015. Screening en Opsporing Nationale Hepatitis Dag 2015 1 oktober 2015 Screening en Opsporing Heropsporing -- Resultaten tot nu toe Sophie Willemse Maag-Darm-Leverarts Academisch Medisch Centrum Disclosure belangen spreker Disclosure

Nadere informatie

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol MSB EN VMSD Hoe samenwerking meer oplevert 3 OPLEIDEN IS VOORUITZIEN Investeren in de toekomst demedisch Specialist OKTOBER 2015 UITGAVE VAN DE FEDERATIE

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie