j a a r v e r s l a g

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "j a a r v e r s l a g"

Transcriptie

1 2011 j a a r v e r s l a g 1

2 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMEEN Jaarverslag Raad van Toezicht Voorwoord Raad van Bestuur Algemene gegevens Organisatie Laboratorium Microbiologie Organigram Laboratorium Microbiologie II. SOCIAAL JAARVERSLAG Gegevens Personeelsbestand Formatieplaatsen werkelijk microbiologie (FTE) incl. ondersteunende diensten III. VERRICHTINGEN Inkomsten in euro s per jaar Aantal onderzoeken per jaar Aantal onderzoeken per ziekenhuis per jaar IV. WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN, LIDMAATSCHAPPEN, PUBLICATIES EN PRESENTATIES Mevr. drs. F. Bosma Dhr. drs. A. Halaby Dhr. drs. F.G.C. Heilmann Dhr. dr. M.G.R. Hendrix Dhr. drs. R. Klont Dhr. dr. B. Mulder Dhr. dr. N. al Naiemi Mevr. dr. med. W.E. Silvis Dhr. Dr. A.G.M. van der Zanden, moleculair microbioloog Mevr. ing. G.J.M.M. Derks, parasitoloog Analisten V. KWALITEIT CCKL accreditatie QMS

3 5.3 Interne audits Meldingen Procesanalyses Rondzending voor kwaliteitsmeting

4 I. ALGEMEEN 1.1 Jaarverslag Raad van Toezicht Het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek ( LabMicTA) is een zelfstandig laboratorium. De Raad van Toezicht van deze stichting is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de gebruikers van dit laboratorium en zijn benoemd vanuit de TAZDO (Twents Achterhoekse ziekenhuizen directeuren overleg) en de eerste lijn. Statutair zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel de Raad van Toezicht alsmede de directeur/bestuurder vastgelegd. Daarbij is expliciet geformuleerd bij welke onderwerpen de Raad van Toezicht betrokken dient te zijn. Conform deze statuten worden de vergaderingen voorbereid en uitgevoerd. Gezien de omvang van het laboratorium kent de Raad van Toezicht geen commissies of werkgroepen. De samenstelling van de Raad van Toezicht gedurende 2011 is als volgt: Benoemd door en uit TAZDO: Drs. A.H. Hilbers (lid RvB Medisch Spectrum Twente) Drs. M.J.P. Schmidt (voorzitter RvB Ziekenhuisgroep Twente) Benoemd uit de eerste lijn: Drs. A. Jeeninga (huisarts), voorzitter De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 2011 vijf maal vergaderd, waarvan eenmaal gezamenlijk met de Raad van Toezicht en de directeur van het Laboratorium Pathologie in verband met de huisvesting. De geplande verhuizing was een veel besproken onderwerp in Het was overigens een bewerkelijk jaar voor de Raad van Toezicht. Er ontstond een conflict tussen de directie en de OR. De Raad van Toezicht heeft in 2011 afscheid moeten nemen van de directeur mevrouw Spaargaren. Op haar eigen verzoek heeft zij haar functie neergelegd, wegens het aanvaarden van een functie elders. De Raad van Toezicht heeft met het oog op de toekomstige ontwikkelingen van het laboratorium en de op handen zijnde verhuizing besloten op zoek te gaan naar een interim bestuurder en deze na een aantal sollicitatiegesprekken gevonden bij Boer & Croon in de persoon van de heer drs. A.A.M. van Bijsterveldt. De overige thema s die besproken werden waren de jaarrekening 2010 en de begroting Deze thema s zijn in goed overleg besproken. April 2012 Drs. A. Jeeninga, voorzitter 4

5 1.2 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het jaarverslag van LabMicTA over Hieronder behandelt de Raad van Bestuur in grote lijnen de ontwikkelingen die binnen en buiten het laboratorium hebben plaatsgevonden in het boekjaar. Uitgangspunt LabMicTA Het laboratorium voor Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA) is een high-end laboratorium dat, op geleide van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en de behoefte en wensen van de klanten, een breed spectrum aan medisch microbiologische bepalingen uitvoert voor diverse zorgaanbieders, daarbij het nodige consult geeft en een leidende rol speelt in infectiepreventie en -bestrijding. In zijn bedrijfsvoering stelt LabMicTA betrouwbaarheid, snelheid en efficiency voorop. Markt In 2011 is ruim 5% meer productie gerealiseerd dan in 2010, door stijging van de aanvragen van de huisartsen en MST. De omzet was 1% hoger dan in De omzet tweede lijn (ziekenhuizen) is licht afgenomen door een neerwaartse aanpassing van het prijspijl van met name moleculaire panels en verleende volume- en macrokorting aan de ziekenhuizen. De omzet 1e lijn is toegenomen door vergroting van de vraag waar in de budgettering 2011 een daling door toenemende concurrentie was voorzien. We krijgen steeds meer met concurrentie te maken, doordat laboratoria buiten hun regio gaan werken. Bovendien zijn buitenlandse laboratoria de Nederlandse markt aan het verkennen en bieden hun diensten tegen concurrerende prijzen aan. LabMicTA richt zich, naast een faire prijs- /kwaliteitverhouding, primair op het verstevigen van de klantrelatie, de dienstverlening door onze artsen-microbiologen en logistieke materialenstroom. Op de middenlange termijn geloven wij in vergaande samenwerking met andere laboratoria om deze waarden verder te kunnen verstevigen. Laboratoria De disc diffusie methode is eind 2011 geïntroduceerd ter vervanging van de oude agar dilutie methode. Hierdoor lopen wij in de pas met de Europese wet- en regelgeving. Ook wordt de kwaliteit van de onderzoeken door deze methode op een hoger niveau gebracht. Besloten is om af te zien van de aanschaf van de Sirscan door de moeizame communicatie met de leverancier. Het project zal naar alle waarschijnlijkheid in het eerste kwartaal van 2012 volledig worden afgerond. Eind 2011 is na uitgebreid onderzoek besloten om in 2013 het grootste gedeelte van de media niet meer zelf te produceren, maar ruim 70% in te kopen. Een 4e route binnen het schema van onze eigen vervoersdient is ingevoerd, waardoor de logistieke serviceverlening naar de 2e en vooral de 1e lijn verder verbeterd is vergeleken met reguliere postbezorging. Denk hierbij aan snelheid en geconditioneerd vervoer. Alle ziekenhuizen worden twee- 5

6 tot driemaal per dag bezocht door onze vervoersdienst om materiaal op te halen. Tevens worden 70% van alle huisartsen dagelijks bezocht. Portikosten (zoals van post.nl) nemen hierdoor significant af. Een business case voor uitbesteding RDS (destructie patiëntenmateriaal) eind 2013 zal begin 2012 zijn afgerond. In november 2011 hebben wij een begin gemaakt met het formuleren van een nieuw Meerjarenbeleidsplan Deze exercitie is in maart 2012 afgerond. Tenslotte is in het eerste kwartaal 2011 de papieren CCKL audit, welke in lijn ligt met de accreditatieprocedure, met goed gevolg doorlopen. Aanvullend is een procesanalyse uitgevoerd op de afdelingen bacteriologie, serologie en moleculair door het adviesbureau Kerteza. Geconstateerde knelpunten worden meegenomen in de verdere optimalisatie van de afdelingen. Nieuwbouw 2011 stond in het teken van het omzetten van het goedgekeurd Programma van Eisen (PvE) zoals geformuleerd door de werkgroepen in de ontwerptekeningen. Ofwel: het intern doorlopen van de VO/DO fase (voorlopig/definitief ontwerp) met ondersteuning van een externe architect (Valtos). In september 2011 bleek dat wij bijna 10% boven de financiële begroting zaten. Middels een tweetal bezuinigingsronden o.l.v. de stuurgroep zijn wij weer binnen het budget (21 miljoen) gekomen. Eind 2011 is gestart met werkgroepen voor de inrichting van de diverse ruimten. De start van de bouw (eerste paal) is voorzien in april Met een bouwtijd van ca. 18 maanden wordt de oplevering in oktober 2013 verwacht. Het voorlopig huurcontract met de bouwheer ZGT is getekend begin maart Automatisering In het derde kwartaal 2011 is na een uitgebreide inventarisatie besloten het huidige laboratoriuminformatiesysteem Winlims door GLIMS (firma MIPS) te vervangen. De toekomstbestendigheid bleek onvoldoende gewaarborgd op de technische basis van Winlims en de beperkte ontwikkelingen (met name updates) binnen het programma in relatie tot de organisatiewensen. Verder is het nieuwe plannings-/urenregistratie programma Harmony geïntroduceerd ter vervanging van een in-house ontwikkeld pakket. Hierbij is samengewerkt met het Laboratorium voor Pathologie, waardoor technisch beheer en verwerking door personeelszaken vereenvoudigd wordt. Ook zijn de uitslagen sneller bekend voor de aanvrager door de directe koppeling van Winlims met BactAlert op locatie ZGT Almelo en SKB Winterswijk. 6

7 Investeringen De investeringen in 2011 bleven achter bij de begroting. Dit is met name veroorzaakt doordat de focus lag bij andere interne (verbeter-)projecten. Verkennende onderzoeken voor de aanschaf van een Malditof (snelle determinatie) en een automatische moleculaire straat met positieve monsteridentificatie (track/trace) heeft plaatsgevonden. Deze projecten hebben een lang aanlooptraject. De apparaten zullen naar verwachting in 2012 worden aangeschaft. Organisatie Het duale management (organisatie/medisch inhoudelijk) is in 2011 lager in de organisatie neergelegd bij de deskundige senior analist op een afdeling en de betreffende arts-microbioloog (aandachtsgebiedhouder) in nauwe organisatorische samenwerking met de teamleiding. Hierdoor is meer slagvaardigheid in de processen ontstaan. Op basis van deze aangepaste organisatievorm en de scherpere functieprofielen zijn begin 2011 een nieuwe operationeel manager en 3 teamleiders aangetrokken. Zij hebben allen een achtergrond in het beheren en organiseren van processen. Daarnaast is vakinhoudelijk voldoende kennis aanwezig bij de artsen-microbiologen en analisten. De rol van medisch manager zal in 2012 verder worden uitgewerkt. Vast staat dat deze dichter bij de klant zal staan voor wat betreft het inrichten van infection control in de ziekenhuizen In 2011 heeft meer structureel overleg plaatsgevonden tussen de bestuurder en artsen-microbiologen met de klanten (1e en 2e lijn) over hun wensen en behoeften. Daarnaast zijn er periodieke overleggen ingepland met de RvB cq. medische staven van de ziekenhuizen over hun toekomstverwachtingen en de trends uit de periodieke managementinformatie. Artsen-microbiologen waren in 2011 meer aanwezig in de ziekenhuizen bij de reguliere besprekingen zoals in de Intensive Care. De directeur/bestuurder heeft haar ontslag ingediend per 7 oktober vanwege het aanvaarden van een functie elders. Per 7 oktober is de heer A.A.M. van Bijsterveldt aangesteld als interim bestuurder. Financiën In 2012 zal de (budget-)bekostiging van de honoraria en kapitaallasten niet meer via nacalculatie plaatsvinden. Daarvoor in de plaats zal prestatiebekostiging 2e lijn ingevoerd worden, welke direct een relatie met DBC s (verrichtingen) in ziekenhuizen heeft. Ter voorbereiding hierop hebben in de tweede helft van 2011 gesprekken met de concern controllers van de ziekenhuizen plaatsgevonden. In 2011 laten, de directe kosten in grote lijnen hetzelfde beeld zien als in Door uitgaven met betrekking tot de geplande nieuwbouw 2013 (architect) zijn de overige bedrijfskosten licht gestegen. Het personeelsbestand (en daarbij behorende kosten) is licht gegroeid, maar ligt in lijn met de productiestijging en begroting. Alle openstaande vacatures zijn inmiddels vervuld. Het percentage ingeleend personeel is hoger dan in 2010, mede veroorzaakt door de inzet van interim personeel (opera- 7

8 tioneel manager begin 2011 en directeur bestuurder vanaf oktober 2011). De kapitaallasten zijn lager doordat grote investeringen zijn uitgebleven en door reeds gedane vervroegde afschrijvingen in het verleden in verband met de aanstaande verhuizing. Tevens een batig saldo op het ING deposito. Het positieve resultaat over 2011 van ruim ,00 is deels aangewend om de RAK te verstevigen tot 16% (2012 naar de gewenste 20%). Hiermee is voor dit moment voldoende weerstandsvermogen beschikbaar voor de toenemende marktwerking. In de in 2011 intern uitgevoerde risicoanalyse is een verlies van marktaandeel als het belangrijkste risico ingeschat. Ook is een bedrag van toegevoegd aan de frictiekosten ten behoeve van de aanstaande verhuizing in 2013 en daarnaast een bedrag van als huisvestingsreserve voor de inrichting van de nieuwbouw. Verder is een bedrag van gereserveerd voor het verbeteren van de dienstverlening 1e lijn. Hiervoor zal begin 2012 een accountmanager worden geworven. Tot slot is, vooruitlopend op een eventuele bestuurlijke samenwerking met een of meerdere laboratoria in 2012 (meerjarenbeleidsplan), een bedrag van Euro gereserveerd. In het 3e kwartaal van 2011 is een kostprijsanalyse uitgevoerd over In 2012 zal dit nogmaals plaatsvinden voor het jaar Omdat het ingezette beleid in 2011 verder wordt doorgezet in 2012 en er geen majeure veranderingen verwacht worden aan de vraagkant, is de begroting van 2012 nagenoeg een voortzetting van de begroting van Drs. Toine van Bijsterveldt Directeur a.i. LabMicTA Enschede, april Algemene gegevens Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek Edo Bergsmalaan AD Enschede Tel / Fax Website : Handelsregister Enschede nr

9 1.4 Organisatie Laboratorium Microbiologie RAAD VAN TOEZICHT Benoemd door en uit TAZDO: Dhr. A.H. Hilbers (lid RvB Medisch Spectrum Twente) Dhr. M.J.P. Schmidt (voorzitter RvB Ziekenhuisgroep Twente) Benoemd uit de eerste lijn: Dhr. A. Jeeninga (huisarts), voorzitter DIRECTIE / RAAD VAN BESTUUR Mevr. Dr. J. Spaargaren (70% RvB, 30% staf), tot 7 oktober 2011 Dhr. A.A.M van Bijsterveldt (a.i.) MEDISCHE STAF Mevr. F. Bosma MD Dhr. Drs. A. Halaby Dhr. Drs. F.G.C. Heilmann Dhr. Dr. M.G.R. Hendrix Dhr. Drs. R.R. Klont Dhr. Dr. B. Mulder Dhr. Dr. Nashwan Al Naiemi Mevr. Dr. med. W.E. Silvis Dhr. Dr. A.G.M. van der Zanden, medisch moleculair microbioloog Mevr. Dr. J. Spaargaren tot OVERIGE STAF Mevr. Ing. T. Derks, parasitoloog 9

10 ONDERNEMINGSRAAD Dhr. K. Mooijaart, voorzitter Mevr. P. Brinkman, tot juli 2011 Mevr. W. Tijhof-Fokker, secretaris tot juli 2011 Mevr. W. van de Togt, tot juli 2011 Mevr. F. Driessen Mevr. T. de Haas Mevr. M. Scholten, secretaris vanaf juli 2011 Mevr. V. Tuchter, vanaf juli 2011 Dhr. E. Christenhusz, vanaf juli 2011 Dhr. Dr. B. Mulder, vanaf juli 2011 LEIDINGGEVENDEN / MANAGEMENT Dhr. drs. P.W. Heezen, manager bedrijfsbureau Dhr. E. Preger, operationeel manager vanaf Dhr. H. Mink, teamleider vanaf Bacteriologie Mevr. R. Klein Spenkelink-Brouwer, teamleider vanaf MSV Mevr. I. von Gabain-Buitink, teamleider vanaf Bacteriologie 10

11 1.5 Organigram Laboratorium Microbiologie Bestuur Directie Medische staf Kwaliteitsdienst Secretariaat directie en medische staf P&O functionaris Ondernemingsraad Stafmedewerker communicatie AAC BHV Control Bedrijfsbureau Applicatiebeheer Apparatuurbeheer Laboratorium CS MSV Bacteriologie Financiele administratie Mediabereiding Gebouw beheer HHD ICT Inkopen/bestellen Moleculair Serologie Virologie Bacteriologie Mycologie Parasitologie Tuberculose Magazijn Medische administratie Personeels-/Salarisadministratie Postkamer RDS Receptie/Telefoon Vervoersdienst 11

12 II. SOCIAAL JAARVERSLAG 2.1 Gegevens Personeelsbestand Aard dienstverband Medewerkers Aantal % Voltijd 67 45,89 Deeltijd 78 53,42 Oproep 1 0,68 Totaal ,00 Naar aantal dienstjaren Medewerkers Aantal % < 1 jr 7 4, jaar 29 19, jaar 27 18, jaar 27 18,49 > 10 jaar 56 38,36 Totaal ,00 Naar leeftijd en geslacht Mannen Vrouwen Totaal Aantal % Aantal % Aantal % < 18 jr 0 0,00 0 0,00 0 0, jr 1 2,00 5 5,21 6 4, jr 20 40, , , jr 29 58, , ,04 Totaal , , ,00 12

13 2.2 Formatieplaatsen werkelijk microbiologie (FTE) incl. ondersteunende diensten 2011 Artsen microbioloog 7,45 Bacteriologie 31,34 Directie 0,89 Media 5,88 Med.adm. 11,83 Sero/Viro/DNA 23,84 Fac. Dienst 12,53 Automatisering 3,11 Alg beheer Micro 1,50 Arbo 0,44 Kwaliteit 1,67 PZ 1,72 BHV 0,22 Vervoer 7,39 Automatisering Micro 3,56 Projecten 1,00 App. Beheer 2,00 TOTAAL 116,37 13

14 III. VERRICHTINGEN 3.1 Inkomsten in euro s per jaar , , , , , , Totaal 3.2 Aantal onderzoeken per jaar 14

15 3.3 Aantal onderzoeken per ziekenhuis per jaar 15

16 IV. WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN, LIDMAATSCHAPPEN, PUBLICATIES EN PRESENTATIES MicroLabBlad Het MicroLabBlad is in 2011 twee keer uitgegeven. Hoofdredacteur: dhr. dr. M.G.R. Hendrix. 4.1 Mevr. drs. F. Bosma Lidmaatschappen, werkgroepen en commissies Lokaal Ziekenhuisgroep Twente locatie Hengelo o Lid medische staf (buitengewoon lid) (VMS) o Werkgroep post-operatieve wondinfecties Regionaal Overleg met ziekenhuisapothekers in Twente en Achterhoek: Apobacter Tubantiae Regionaal Overleg Ziekenhuis Hygiëne (RZH) Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie (NVMM) Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie (NWKV-NVMM) Commissie Kwaliteit - NVMM Internationaal European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) European Society for Clinical Virology (ESCV) Congressen, wetenschappelijke bijeenkomsten en symposia Regionaal Refereeravond. Zwolle, 31 maart 2011 Roche Infectieziekten symposium. Het infectieziekten laboratorium van de toekomst. Amsterdam, 10 februari Boerhaave. Nascholingscursus infectieziekten. Leiden, maart Microsymposium centraal zenuwstelsel infecties, een diagnostische uitdaging. Nijmegen, 6 juni Orde van Medisch Specialisten, training Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling. Utrecht, 3 november AMC Infectieziekten Symposium. Amsterdam, 15 december

17 Internationaal 21st ECCMID. Milaan/Italie, 7-10 mei Dhr. drs. A. Halaby Lidmaatschappen, werkgroepen en commissies Lokaal Medisch Spectrum Twente Enschede o Lid medische staf o ESBL managementteam Ziekenhuis Groep Twente locatie Almelo o Lid medische staf Ziekenhuis Groep Twente locatie Hengelo o Lid medische staf Regionaal Overleg met ziekenhuisapothekers in Twente en Achterhoek: Apobacter Tubantiae Regionaal Overleg Ziekenhuis Hygiëne (RZH) Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie (NVMM) Werkgroep ESBL Nederlandse Vereniging voor Intensive Care CCKL auditor. Congressen, wetenschappelijke bijeenkomsten en symposia Regionaal Refereeravond Zwolle, 31 maart Van Hoytema Stichting. Symposium Ooginfecties. Apeldoorn, 19 mei Boerhaave. Nascholingscursus Infectieziekten. Leiden, maart Internationaal 21st ECCMID. Milaan/Italie, 7-10 mei Wetenschappelijke activiteiten, voordrachten en posters Poster ECCMID 2011, Milaan: Amoxicillin-clavulanic acid susceptibility testing: fixed ratio versus fixed concentration of clavulanic acid; T. Halaby, N. Al Naiemi, T van t Klooster, 17

18 N. Koehorst, F. Heilmann. Van Hoytema Stichting. Symposium Ooginfecties. Voordracht: Microbiologische diagnostiek: technieken en afname, transporteren en verwerken van het materiaal. Apeldoorn, 19 mei Voordracht CB-artsen m.b.t. rapport Infectiepreventie in het consultatiebureau. Hengelo, 16 november Voordracht huisartsenpraktijk Lichtenvoorde inz. antibioticumbeleid en resistentie mb.t. huidinfecties, erysipelas en cellulitis. Lichtenvoorde, 12 december Dhr. drs. F.G.C. Heilmann Lidmaatschappen, werkgroepen en commissies Lokaal Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo o Lid medische staf Regionaal Overleg met ziekenhuisapothekers in Twente en Achterhoek: Apobacter Tubantiae Regionaal Overleg Ziekenhuis Hygiëne (RZH) Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie (NVMM) Internationaal European Society for Clinical Virology (ESCV) American Society for Microbiology (ASM) European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) Congressen, wetenschappelijke bijeenkomsten en symposia Regionaal Openingssymposium Federatie Eerstelijnzorg Almelo: De FEA is een FEIT. Almelo, 24 maart Refereeravond. Zwolle, 31 maart 2011 Van Hoytema Stichting. Cursus ziekte van Lyme. 24 maart Van Hoytema Stichting. Symposium ooginfecties. Apeldoorn, 19 mei NVAMM Symposium: Vaccinologie beyond trials and errors. Amsterdam, 17 februari NVMM wetenschappelijke voorjaarsvergadering. Arnhem, april Internationaal 5th Trends in Medical Mycology. Valencia/Spanje, 2-5 oktober

19 Wetenschappelijke activiteiten, publicaties, voordrachten en posters Poster ECCMID 2011, Milaan: Amoxicillin-clavulanic acid susceptibility testing: fixed ratio versus fixed concentration of clavulanic acid; T. Halaby, N. Al Naiemi, T van t Klooster, N. Koehorst, F. Heilmann. 4.4 Dhr. dr. M.G.R. Hendrix Lidmaatschappen, werkgroepen en commissies Lokaal Medisch Spectrum Twente o Lid medische staf o Medisch adviseur Infectie Preventie Infectiecommissie (voorzitter) Functioneel leidinggevende infectiepreventie Commissie Waterkwaliteit / haemodialyse COPE study groep o Werkgroep commissie IC-capaciteit OK commissie o Appraisor IFMS o Griepteam o LTHPwerkgroepen o Legionella groep Streekziekenhuis Koningin Beatrix o Bijzonder staflid o Lid infectiecommissie, voorzitter o Functioneel leidinggevende infectiepreventie Lid IC-commissie Lid regiegroep kwaliteit Lid werkgroep POWI Regionaal Overleg met ziekenhuisapothekers in Twente en Achterhoek: Apobacter Tubantiae Regionaal Overleg Ziekenhuis Hygiëne (RZH) Infectiepreventiecommissie Arienszorgpalet / ZorgAccent & TNWT / Zorggroep Sint Maarten Begeleider afstudeerders van het Saxion Enschede, biologie en medisch laboratoriumonderzoek. Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie (NVMM) NVMM: kascommissie Werkgroep moleculaire diagnostiek WMDI bestuurslid (NvMM) 19

20 Commissie Laboratoriumonderwijs (NVMM) NVMM norm/formatie ziekenhuishygiëne Lid begeleidingscommissie opleiding tot ziekenhuishygiënist door het Wenckebachinstituut. Docent UniversitätsKlinik Münster Staflid van de Faculteit Gedragswetenschappen, psychologie & Communicatie van Gezondheid & Risico Universiteit Twente. Werkgroep Infectie Preventie, subcommissie BRMO Werkgroep Infectie Preventie adviesraad Werkgroep Infectie Preventie adviesraad PREZIES CCKL auditor. Internationaal European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) Euregionaal Servicecentrum voor Gezondheid (ESG) European Respiratory Society (ERS) The Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) International Immunocompromised Host Society (ICHS) EUREGIO / MRSA-net: projectcoördinator Gastdocent Universitätsklinikum Münster International Society for Quality in Health Care Congressen, wetenschappelijke bijeenkomsten en symposia Regionaal Refereeravond. Zwolle, 31 maart Internationaal 11. Jahrestagung des Netzwerkes Diabetischer Fuss : Hamburg 9 februari Fachtag Krankenhaushygiene. Dortmund/Schwerte, 16 februari Klinikum RWTH Aken: EurSafety Health-net EMR Partnersitzung. Aken, 21 februari Deutschen Wundkongress, Bremen mei Eursafety Healthnet symposium: Grensoverschrijdende patiëntenveiligheid en bescherming tegen infecties. Groningen, 7-9 december Wetenschappelijke activiteiten, voordrachten en posters UMCG/Wenckebach Instituut: Gastcollege t.b.v. Landelijk Opleiding Hygiëne en Infectiepreventie in de Openbare Gezondheidszorg. Onderwerp infectieleer: weer stand en immuniteit. Groningen, 13 januari Voordracht Eursafety. Leuven/Belgie. 31 januari Jahrestagung des Netzwerkes Diabetischer Fuss. Voordracht bij thema Kommunikation und Ergebnisse in Netzwerkstrukturen : Umgang und Ergebnisse niederländischer Kollegen mit MRSA. Hamburg 9 februari Fachtag Krankenhaushygiene. Vortrag: Krankenhaushygiene in den Niederlanden Personalaufwand und Kosten-Nutzen-Rechnung. Dortmund/Schwerte, 16 februari Klinikum RWTH Aken: EurSafety Health-net EMR Partnersitzung. Voordracht Weiterentwicklung SurVStat mit EurSafety Health-net. Aken, 21 februari

21 Grundkurs für Hygienebeauftragte Ärtztinnen und Ärtzte: 1) Stichproben in den Niederlanden: Routinebegehung und Beratung aus Sicht des Mikrobiologen. 2) Infektionsprävention in den Niederlanden: MRSA-diagnostik, Screening und Isolierung. Düsseldorf, 2 maart Fortbuldung zur/zum Hygienebeauftragten Ärtztin/Artzt. 1) MRSA Ambulanz in den Niederlanden, 2) Euregio. Münster, 5-6 mei Deutschen Wundkongress. Voordracht 12/5/11: Transparenz in Netzwerkstrukturen-Umgang mit MRSA. Bremen mei Krankenhaus Lübbecke Fortbildung. Lübbecke, 21 mei H.I.T. ((Hamburger Intensivtage. Voordracht: MRSA überall unabänderlich? Hamburg, 28 mei Hygiene Fachtagung Coesfeld. Voordracht: MRSA Von Erfahrungen in den Niederlanden lernen. Coesfeld, 31 mei MRE-Netzwerk Oberhausen, Auftaktverantstaltung multiresistente Erreger. Voordracht: Wie können Infektionen kontrolliert und multiresistente Erreger (MRE) beherrscht werden? Oberhausen, 1 juni Bij-/nascholing co-assistenten Medisch Spectrum Twente. Enschede, 8 juni MST Van Lijf presentatie: Hooligans, stewards and the financial arena. Enschede, 10 juni Oldenburger Hygiene- und Infektiologietagung. Voordracht: Einsparpotentiale im Rahmen des Antibiotic Stewardship. Oldenburg, 9 juni Bij/nascholing doktersassistenten: Hygiëne in de huisartsenpraktijk. Enschede, 29 juni Wilhelmshavener Hygieneforum. Voordracht: Prävention von Antibiotikaresistenzen: Der niederländische Weg. Wilhelmshaven, 7 september Thema-avond/onderwijs verloskundigen Naviva-Kraamzorg. Deventer, 22 september Jahrestagung VKD Hessen (Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands ev). Voordracht MRSA so schaffen es die Niederländer. Hessen, 29 september Institut für Hygiene, HbA-Kurs (Hygienebeauftragte Ärztinnen und Ärzte). Vortrag: Hygienekommission in Deutschland vs. Niederlande. Münster, 7 oktober Cepheid Symposium. Presentatie MRSA surveillance & new hygienic law, how to be successful. Frankfurt, 17 oktober Presentatie antibiotic stewardship voor huisartsen en apothekers uit Goor/Diepenheim. Goor, 8 november MIC2011 GRENZELOOS; 28e Medisch Informatica Congres (MIC). Sessie: Grensverleggende interventies hoe kan een technologie de gezondheidszorg innoveren? Veldhoven november 2011 Eursafety Healthnet symposium: Grensoverschrijdende patiëntenveiligheid en bescherming tegen infecties. Workshop: Cost-efficiency of modern infection prevention. Groningen, 7-9 december Eursafety Healthnet symposium: Grensoverschrijdende patiëntenveiligheid en bescherming tegen infecties. Presentatie: Antibiotic stewardship. Groningen, 7-9 december Grundkurs für Hygienebeauftragte Ärztinnen und Ärzte. Düsseldorf, december Cursus 1) Zusammenarbeit zur Infektionsprävention in den Niederlanden: Routinebegehung und Beratung aus Sicht des Mikrobiologen, 2) Ländervergleich D/NL was ist anders: MRSA-Diagnostik, Screening und Isolierung. Publicaties Telgen MC, Brusse-Keizer MG, van der Valk PD, van der Palen J, Kerstjens HA, Hendrix MG. Impact on clinical decision making of quality control standards applied to sputum analysis in COPD. Respir Med Mar;105(3): Epub 2010 Nov 18. Brusse-Keizer M, ten Bokum L, Movig K, van der Valk P, Kerstjens H, van der Palen J, Hendrix R. Relation between amoxicillin concentration in sputum of COPD patients and length of hospitalization. COPD Apr;8(2): Geaccepteerd voor Pharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform (oorspronkelijk artikel) Amoxicillineconcentraties in sputum in relatie tot bètalactamase-activiteit bij COPD-patiënten. R.W.M.A. van der Zanden, M.G.J. Brusse-Keizer, P.D.L.P.M. van der Valk, M.G.R. Hendrix, J. van der Palen, K.L.L. Movig. Van Limburg M, van Gemert-Pijnen JE, Nijland N, Ossebaard HC, Hendrix RM, Seydel ER. Why business modeling is crucial in the development of ehealth Technologies, J Med Internet Res 2011 Dec 28;13(4):e124. M-F Ruinemans, C. Haagsma, R. Hendrix, Tenosynovitis caused by a Pseudallescheria boydii infection and symptoms of reflex sympathetic dystrophy after a dog bite, Journal of Clinical Rheumatology 2011;17:

22 Koeze J, Hendrix MR, van den Bergh FA, Brouwer RM, Zijlstra JG. In critically ill patients the procalcitonin level can be misleading. Crit Care Apr 28;15(2):422. [Epub ahead of print]. MRSA-net Het EUREGIO-project staat voor de ontwikkeling van een grensoverschrijdend netwerk in de streek Münsterland/Twente. Aan de Duitse zijde moet het MRSA-percentage aangepakt worden en tot op Nederlandse niveau verlaagd worden; aan de Nederlandse zijde moet het toestromen van MRSA uit Duitsland en de uitbreiding van MRSA bestreden worden. EUREGIO moet de basis vormen voor een grensoverschrijdend kwaliteitsverbond dat door daling van het MRSA-percentage de geneeskundige zorg duidelijk kan verbeteren. Zie voor projectcoördinatoren, doel en andere info: EurSafety Health-net Op 19 november is het nieuwe Euregioproject "EurSafety Health-net" van start gegaan. EurSafety Health-net is het vervolgproject van het bekende Euregio MRSA-net Twente/Münsterland. Het doel van EurSafety Health-net is het bevorderen van grensoverschrijdende patiëntveiligheid en het voorkomen en bestrijding van infectieziekten. Projectleider aan de Duitse zijde van de grens is het Institut für Hygiene van de Universiteit van Münster. In Nederland wordt het project geleid door de Universiteit Twente, Instituut voor Behavioral Research. De Duits-Nederlandse samenwerking binnen EurSafety Health-net richt zich specifiek op de bescherming van patiënten en personeel in de zorg tegen infectiegevaar, zoals inadequate ziekenhuishygiëne, doorligwonden en natuurlijk acute gevaren zoals de Mexicaanse griep. ZIPnet ZIPnet is een digitaal handboek voor Hygiëne & Infectiepreventie en is gebaseerd op de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie. Deze site is ontstaan uit een samenwerkingsverband van de drie zorginstellingen, met ondersteuning van het Center for e-health Research and Disease Management en het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek. Onderzoek Ostendum, een spin-off van de Universiteit Twente International Ventures, ontwikkelt een chiptechnologie om bacteriën, virussen, eiwitten en DNA-moleculen binnen enkele minuten supergevoelig te detecteren. De eerste prototypes draaien inmiddels in het lab van Zwanenberg Food Group, Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek en de Universiteit Wageningen. LabMicTA meet met de detector experimenteel virussen in patiëntenmonsters. Doel: vaststellen van inzetbaarheid en betrouwbaarheid van de methode. Medewerking aan studie in het Medisch Spectrum Twente inzake SWAB-pneumonie: is de etiologie van CAP bij patiënten die al in de eerste lijn zijn behandeld voordat ze in het ziekenhuis worden opgenomen anders dan bij patiënten die niet in de eerste lijn zijn behandeld? (vervolg op de studie prior outpatient antibiotic use as predictor for microbial aetiology of community-acquired pneumonia: hospital-based study ). 4.5 Dhr. drs. R. Klont Lidmaatschappen, werkgroepen en commissies Lokaal Medisch Spectrum Twente o Lid medische staf o Farmacotherapiecommissie 22

TIJD VOOR EEN NIEUW BELEID

TIJD VOOR EEN NIEUW BELEID TIJD VOOR EEN NIEUW BELEID JAAR VERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 1. Organisatie stichting WIP 6 1.1 Bestuur WIP 6 1.2 Regieraad WIP 7 1.3 Bureau WIP 9 2. Strategisch beleidsplan 2012-2015 10 2.1 Algemeen 10

Nadere informatie

Foto s voorkant: HIV, Aspergillus fumigatus, DNA helix. Staphylococcus aureus, Giardia lamblia

Foto s voorkant: HIV, Aspergillus fumigatus, DNA helix. Staphylococcus aureus, Giardia lamblia JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...2 2. Taak- en doelstelling Stichting Medische Microbiologie...3 3. Kwaliteitsbeleid...4 3.1 Externe kwaliteitscontrole... 4 3.2 Behaalde

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Streeklaboratorium GGD Amsterdam

Jaarverslag 2012 Streeklaboratorium GGD Amsterdam Jaarverslag 2012 Streeklaboratorium GGD Amsterdam Colofon Redactie en Tekst I. Linde, K. Adams, A. van Dam, C. Signet, D. Abma, A. Speksnijder, S. Bruisten Gegevensverzameling en vormgeving M.S. van Rooijen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente Jaarverslag 2014 Gebruikersinformatie Dit interactieve document kan het beste bekeken worden met Acrobat Reader. Download hier gratis de laatste versie van Acrobat Reader: http://get.adobe.com/nl/reader

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 DEFINITIEF

Jaarverslag 2008. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 DEFINITIEF Jaarverslag 2008 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 Transfusielaboratorium. Zelfs bij verregaande automatisering blijft daarnaast handwerk essentieel

Nadere informatie

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010

Handleiding ISIS-AR. Bilthoven, januari 2010 Bilthoven, januari 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Lijst met afkortingen en acroniemen... 3 Hoofdstuk 2 Introductie... 4 2.1 Doelstellingen ISIS-AR... 4 2.2 Voorwaarden bij start ISIS-AR april 2007... 5

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Den Haag, 26 mei 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 6 2 VERSLAG VAN DE RAAD

Nadere informatie

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle jaarverslag, Zwolle 2005 pagina Inhoudsopgave 1 1 Jaarverslag 1.1 Personalia 2 1.2 Verslag van de Raad van toezicht 3 1.3 Verslag van de Raad van Bestuur 7 1.4 Opbrengsten 14 1.5 Verslag van de Medisch

Nadere informatie

Beschouwing pandemie van Nieuwe Influenza-A-virus (H1N1) Antibioticaresistentiesurveillance in Nederland: ISIS-AR en ISISweb

Beschouwing pandemie van Nieuwe Influenza-A-virus (H1N1) Antibioticaresistentiesurveillance in Nederland: ISIS-AR en ISISweb 4 Beschouwing pandemie van Nieuwe Influenza-A-virus (H1N1) Antibioticaresistentiesurveillance in Nederland: ISIS-AR en ISISweb Geschiedenis van de microbiologie Stage in het buitenland tijdens de opleiding;

Nadere informatie

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1 Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens... 4 1.2 Structuur

Nadere informatie

Groei door samenwerking

Groei door samenwerking Groei door samenwerking academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2007 Groei door samenwerking In het jaarverslag geven wij een beeld van de wijze waarop het azm in 2007 is gegroeid en ook de komende

Nadere informatie

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 1 van 91 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3 3 3 3 5 71 82 83 84 85

Inhoudsopgave 3 3 3 3 5 71 82 83 84 85 Inhoudsopgave 3 3 3 3 5 71 82 83 84 85 88 107 108 119 120 121 122 123 125 128 131 132 136 137 145 146 151 156 160 161 I Algemene gegevens Naam en vestigingsplaats Raad van toezicht per ultimo verslagjaar

Nadere informatie

Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4. Ontwikkelingen en activiteiten... 9 ! "!#$ #$ %&#$ &## ## '## +#* .

Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4. Ontwikkelingen en activiteiten... 9 ! !#$ #$ %&#$ &## ## '## +#* . Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Productie 2005... 3 Exploitatie... 4 Kwaliteitszorg... 4 Ontwikkelingen en activiteiten... 9! "!#$ #$ %&#$ &## ## '## (&)#* +#*,-#*.#/ '0)#/ Bijzondere activiteiten...13 Personeel

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Stichting Primair Huisartsenposten Jaarverslag 2013

Stichting Primair Huisartsenposten Jaarverslag 2013 Stichting Primair Huisartsenposten Jaarverslag 2013 Voorwoord Het Nederlandse zorglandschap blijft snel veranderen. Primair Huisartsenposten probeert hierop steeds effectiever te anticiperen. In 2013 hebben

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl Jaardocument 2012 Een jaar in beeld www.meandermedischcentrum.nl Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 van Meander Medisch Centrum aan. Hierin vindt u een uitgebreide

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis

Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Certificaat nr 42 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Inleiding... 4 3. Review en samenvatting beleidsjaar 2006... 5 4. Impressies

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken. Laan van Londen 1800 3317 DA Dordrecht. telefoon 078-6542100 fax 078-6542108

Jaarverslag 2003. Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken. Laan van Londen 1800 3317 DA Dordrecht. telefoon 078-6542100 fax 078-6542108 Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken Laan van Londen 800 337 DA Dordrecht telefoon 078-654200 fax 078-654208 Laan van Londen 800 337 DA Dordrecht Jaarverslag 2003 Pathologisch Laboratorium

Nadere informatie

Jaardocument 2008. Stichting Holding Isala klinieken

Jaardocument 2008. Stichting Holding Isala klinieken Jaardocument 2008 Stichting Holding Isala klinieken Jaardocument 2008 Stichting Holding Isala klinieken 1 2 op de drempel naar een nieuw begin: het realiseren van een ziekenhuis op één locatie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Jaarverslag CASA Klinieken 2013

Jaarverslag CASA Klinieken 2013 Jaarverslag CASA Klinieken 2013 1. Voorwoord 2 2. Profiel van de organisatie 3 2.1. Algemene identificatiegegevens 3 2.2. Structuur van het concern 3 2.3. Kerngegevens 4 2.3.1. Kernactiviteiten en nadere

Nadere informatie

Uitgangspunten van de organisatie Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

Uitgangspunten van de organisatie Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Inhoud 1 Uitgangspunten van de organisatie 1 1.1 Voorwoord raad van bestuur 1 1.2 Voorwoord raad van toezicht 5 2 Profiel van de organisatie 9 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Structuur van de

Nadere informatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 7 1 Zorgketens 11 2 Visie en strategie 17 3 Organisatie azm Algemene identificatiegegevens 21 Juridische structuur 21 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Evaluatie van ISIS-MML

Evaluatie van ISIS-MML RIVM Rapport 210211001/2007 Evaluatie van ISIS-MML BHB van Benthem Contact: BHB van Benthem Epidemiologie en Surveillance birgit.van.benthem@rivm.nl Dit onderzoek werd verricht in opdracht van Centrum

Nadere informatie

Grensoverschrijdende zorg. Implementatiestrategie voor een online hygiënehandboek voor verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland en Duitsland.

Grensoverschrijdende zorg. Implementatiestrategie voor een online hygiënehandboek voor verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland en Duitsland. Bacheloropdracht Grensoverschrijdende zorg. Implementatiestrategie voor een online hygiënehandboek voor verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland en Duitsland. Auteurs: Jessica Soballa & Maren Katharina

Nadere informatie