Decoskenmerk: VHL STUDENTENSTATUUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Decoskenmerk: 2013-814 VHL STUDENTENSTATUUT"

Transcriptie

1 Decoskenmerk: VHL STUDENTENSTATUUT 1 Inleiding Algemeen Waarom een studentenstatuut? Voor wie bestemd? Naleving rechten en plichten Vaststelling en openbaarmaking Inschrijving, uitschrijving en collegegeld Inschrijfbesluit (IB VHL) Inschrijving Rechten student/extraneus na inschrijving Beëindiging inschrijving Collegegeld Vermindering, vrijstelling en restitutie collegegeld Bestuurlijke organisatie VHL en medezeggenschap studenten Bestuurlijke organisatie VHL Medezeggenschapsraad Opleidingscommissies Regelingen voor financiële ondersteuning van studenten Profileringsfonds Profileringsfonds niet-eer Honoreringsregeling Landelijk afstudeersteun Noodfonds Rechtsbescherming Inleiding Rechtsbescherming krachtens de WHW Overige vormen van rechtsbescherming Studentenvoorzieningen en faciliteiten Algemene inleiding Kosten van excursies, werkweken e.d Verzekeringen Verzuim lessen en toetsen vanwege MR-werkzaamheden Vraagpunt Studentendecanen Studentenpsycholoog Studieloopbaanbegeleiders Mediatheek Kantine ICT helpdesk Studentenhuisvesting Studentenverenigingen Alumni Studentensport Studentenpastoraat Gedragsregels en voorschriften Inleiding Huisregels en Ordemaatregelen/procedure Gebouwen Parkeren Internet en gebruik Adreswijziging Auteursrecht - afstudeerscripties Kleding

2 8.9 Gebruik mobiele telefoons, ipods en geluidsdragers Verkoop goederen Arbeidsomstandigheden (arbo) Het Bedrijfshulpverleningplan, BHV Practica

3 Bijlagen: a. VHL Onderwijs- en Examenregelingen b. Inschrijvingsbesluit VHL c. Reglement voor opleidingscommissies VHL d. Netwerkreglement VHL e. Honoreringsregeling VHL f. VHL regeling Profileringsfonds (inlcusief Profileringsfonds niet-eer)_ g. Reglement College van Beroep voor studenten VHL h. Regeling Noodfonds studenten i. Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen VHL j. Regeling Ombudsman Personeel en Studenten hogeschool Van Hall Larenstein k. Reglement Bescherming Persoonsgegevens VHL l. Reglement Cameratoezicht VHL m Reglement voor de Medezeggenschapsraad 3

4 1 Inleiding Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) is een HBO-instelling die bachelor- en, masteropleidingen, Associate degrees, post-hbo-opleidingen en cursussen op nationaal en internationaal terrein verzorgt binnen de kennisdomeinen van natuur en omgeving, de gezondheid van mens en dier en verantwoord ondernemerschap. Hogeschool Van Hall Larenstein is voortgekomen uit een fusie van Hogeschool Larenstein (vestigingen in Velp en Wageningen) en het Van Hall Instituut (gevestigd in Leeuwarden). VHL verzorgt in Velp de bacheloropleidingen Bos en Natuurbeheer, Land en Watermanagement en Tuin- en Landschapsinrichting. In Velp wordt ook de masteropleiding Project- en Procesmanagement aangeboden In Wageningen verzorgt VHL de bacheloropleidingen Bedrijfskunde en agribusiness, Dier- en veehouderij, International Development Management, Plattelandsvernieuwing en Voedingsmiddelentechnologie. Daarnaast worden in Wageningen de masteropleidingen Management of Development en Agricultural Production Chain Management aangeboden. VHL verzorgt in Leeuwarden de opleidingen Bedrijfskunde en agribusiness, Dier- en veehouderij, Tuin- en akkerbouw, Diermanagement, Kust- en zeemanagement, Milieukunde, Plattelandsvernieuwing, Voedingsmiddelentechnologie en Biotechnologie. Het studentenstatuut verwoordt de rechten en plichten van studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein. Deze zijn gebaseerd op regelingen van de hogeschool rond onderwijs en studeren, maar ook op wetgeving die algemeen geldt voor studenten aan Nederlandse hogescholen. Het studentenstatuut is in het Nederlands en het Engels uitgebracht. Bij eventuele verschillen tussen beide is de Nederlandse versie bindend. Het statuut is aan verandering onderhevig, als gevolg van nieuwe wetgeving of vanwege beleidsveranderingen binnen VHL zelf. Dergelijke veranderingen worden in het statuut verwerkt. In het traject om te komen tot deze veranderingen worden o.a. opleidingsdirecteuren, stafhoofden en decanen betrokken.. Het statuut is online beschikbaar via studentnet, zowel in het Nederlands als in het Engels. Opmerkingen en ideeën over het statuut zijn welkom bij het stafbureau directie Hogeschool Van Hall Larenstein. Voor vragen over het studentenstatuut kan de student terecht bij het vraagpunt (Leeuwarden en Velp) of het infopoint (Wageningen). Velp,

5 2 Algemeen 2.1 Waarom een studentenstatuut? In art van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW, is vastgelegd dat de hogeschool een studentenstatuut heeft. Het studentenstatuut legt de rechten en plichten van studenten vast. Deze vloeien voort uit: De wet- en regelgeving die voor studenten van toepassing is, in het bijzonder de WHW en de Wet Studiefinanciering-2000; De besluiten en regelingen van Hogeschool Van Hall Larenstein. Het studentenstatuut geeft informatie over de opzet, organisatie en uitvoering van het onderwijs, de studentenvoorzieningen en de studiebegeleiding. Het statuut bevat daarnaast de regels en afspraken over het onderwijs, formeel de Onderwijs- en Examenregeling (OER), bijlage a bij dit statuut. Elke opleiding heeft een eigen OER. Het studentenstatuut geeft een overzicht van de regelingen die beogen de rechten van studenten te beschermen. In het studentenstatuut wordt een beschrijving opgenomen van de procedures voor de behandeling van klachten en geschillen, alsmede van de procedures voor de behandeling van geschillen inzake medezeggenschap en een beschrijving van aanvullende procedures ter bescherming van de rechten van studenten die door het instellingsbestuur worden getroffen. Aan dit statuut kunnen rechtstreeks rechten worden ontleend met uitzondering van die passages die onverhoopt in strijd zouden blijken te zijn met wet- en regelgeving. 2.2 Voor wie bestemd? Inschrijven bij Hogeschool Van Hall Larenstein kan als student of als extraneus. Voor studenten en extranei gelden bepaalde rechten en plichten. Het studentenstatuut is bestemd voor studenten die als student aan Hogeschool Van Hall Larenstein zijn ingeschreven voor een Associate Degree, Bachelor- of Masteropleiding. Voor extranei zijn afwijkende rechten en plichten van toepassing. De bepalingen in hoofdstuk 8 zijn ook voor extranei van toepassing. 2.3 Naleving rechten en plichten Studenten kunnen docenten, begeleiders en bestuurders langs verschillende wegen houden aan de rechten en plichten zoals vermeld in dit statuut. Wanneer het niet mogelijk is om in onderling overleg tot een oplossing te komen, kunnen studenten met een klacht over docenten, begeleiders of bestuurders zich wenden tot de door Hogeschool Van Hall Larenstein aangewezen ombudsman of vertrouwenspersonen. De studentendecanen verwijzen studenten zo nodig naar de juiste persoon of instantie. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor studenten om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen besluiten van organen binnen Hogeschool Van Hall Larenstein. De rechten en plichten met betrekking tot het indienen van klachten en bezwaren zijn in hoofdstuk 6 van dit studentenstatuut beschreven. 2.4 Vaststelling en openbaarmaking Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor het studentenstatuut. Het College van Bestuur maakt het statuut aan de studenten bekend door het, zowel in het Nederlands als in het Engels, op studentnet te plaatsen. Het College van Bestuur zorgt er voor dat het statuut zonodig jaarlijks wordt aangepast. Eventuele urgente wijzigingen zullen via studentnet aan de studenten bekend worden gemaakt. 5

6 3 Inschrijving, uitschrijving en collegegeld 3.1 Inschrijfbesluit (IB VHL) Degene die gebruik wil maken van onderwijs- en/of examenvoorzieningen van Hogeschool Van Hall Larenstein ten behoeve van een voltijd of deeltijd bacheloropleiding, masteropleiding of Associate degree opleiding moet als student of extraneus zijn ingeschreven voor een opleiding bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Regels die de instelling hanteert rond inschrijving, uitschrijving, de hoogte van het collegegeld en de betaling en restitutie van collegegeld zijn verzameld in het besluit betreffende de inschrijving Van Hall Larenstein: het inschrijfbesluit (IB VHL). Dat besluit is een uitwerking van hoofdstuk 7, titel 3 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor inschrijving, uitschrijving en collegegeld worden gegeven. Het inschrijfbesluit is als bijlage b in dit statuut opgenomen. 3.2 Inschrijving Voor de inschrijving als student of extraneus gelden algemene voorwaarden en termijnen (zie hoofdstuk. 2 IB VHL). Na inschrijving ontvangt de student/extraneus een bewijs van inschrijving. Degene die niet ingeschreven is en toch gebruik maakt van onderwijs- en of examenvoorzieningen is een schadevergoeding verschuldigd (zie art. 7 IB VHL). 3.3 Rechten student/extraneus na inschrijving Degene, die als student staat ingeschreven, heeft de volgende rechten (art WHW): 1. deelname aan het onderwijs binnen de opleiding en in principe binnen de gehele instelling, behalve in die gevallen waar door de OER speciale voorkwalificaties worden gesteld; 2. afleggen van examens en toetsen binnen de opleiding; 3. toegang tot de gebouwen en ruimtes van de instelling zoals bibliotheken, laboratoria e.d.; 4. gebruik van andere ten behoeve van de studenten getroffen voorzieningen, waaronder de diensten van de studentendecaan; 5. studiebegeleiding; 6. actief en passief kiesrecht t.a.v. medezeggenschapsraden en benoembaarheid in commissies en colleges, zoals de opleidingscommissies en het college van beroep voor de studenten VHL. In geval van een besluit tot beëindiging van de opleiding door de minister of de instelling bestaat de mogelijkheid om de opleiding binnen een redelijke tijd te kunnen afmaken aan dezelfde of aan een andere instelling. Degene, die als extraneus staat ingeschreven, heeft de volgende rechten (art WHW): 1. afleggen van examens en toetsen binnen de opleiding; 2. toegang tot de gebouwen en ruimtes van de instelling zoals bibliotheken, laboratoria e.d. Een extraneus heeft dus geen recht op gebruik van studentenvoorzieningen of studiebegeleiding, tenzij de extraneus schriftelijk toestemming krijgt van de opleiding. 3.4 Beëindiging inschrijving De instelling beëindigt de inschrijving tijdens het studiejaar na een verzoek van de student via Studielink of op schriftelijk verzoek van de extraneus. De uitschrijving vindt plaats met ingang van de maand volgend op de maand waarin het verzoek in Studielink is gedaan of het schriftelijk 6

7 verzoek door het Onderwijsbureau VHL is ontvangen óf, op een latere datum wanneer de student hierom verzoekt. Bij het verzoek tot uitschrijving moet de studentenkaart en het bewijs van inschrijving van het lopende studiejaar worden ingeleverd In bijzondere gevallen heeft de instelling de mogelijkheid de inschrijving van de student te beëindigen zonder voorafgaand verzoek van de student. Zie hiervoor bijvoorbeeld art lid 2 en 3 van dit statuut. 3.5 Collegegeld In het inschrijfbesluit is duidelijk gemaakt aan welke criteria de student moet voldoen om in aanmerking te komen voor het zogenaamde wettelijke collegegeld. De student die niet aan die criteria voldoet wordt het (hogere) instellingscollegegeld in rekening gebracht. In het inschrijfbesluit is ook omschreven welke betalingsvoorwaarden van toepassing zijn. Indien de student deze voorwaarden niet nakomt is de directie gerechtigd incassokosten in rekening te brengen. Indien ook na aanmaning de student in gebreke blijft kan het College van Bestuur de inschrijving van de student beëindigen met ingang van de tweede maand volgend op de aanmaning (art lid 2 WHW). 3.6 Vermindering, vrijstelling en restitutie collegegeld Voor bepaalde studenten kan het collegegeld onder bepaalde voorwaarden worden verminderd (zie het inschrijfbesluit art. 6): bij inschrijving in de loop van het studiejaar, bij inschrijven als student aan Hogeschool Van Hall Larenstein voor het volgen van een tweede opleiding in het Nederlands hoger onderwijs. De student moet aan de daarbij gestelde voorwaarden voldoen. Bij beëindiging van inschrijving komen studenten in bepaalde gevallen voor restitutie van collegegeld in aanmerking. De restitutievoorwaarden en procedure staan beschreven in artikel 6.3 van het inschrijfbesluit. 7

8 4 Bestuurlijke organisatie VHL en medezeggenschap studenten 4.1 Bestuurlijke organisatie VHL Het bestuur en de inrichting van de Stichting Van Hall Larenstein zijn geregeld in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en, binnen de kaders die de WHW stelt, in het bestuurs- en beheersreglement Stichting Van Hall Larenstein. Het College van Bestuur (CvB) is het instellingsbestuur van de hogeschool. 4.2 Medezeggenschapsraad De medezeggenschap van de Hogeschool VHL wordt uitgeoefend door de Medezeggenschapsraad (MR). Het College van Bestuur stelt het reglement van de MR vast. Hierin zijn taken en bevoegdheden van de raad geregeld evenals de verkiezingen en een geschillenregeling. Vaststelling van het reglement of wijziging van het reglement is alleen mogelijk met voorafgaande instemming van 2/3 van het aantal MR-leden. In hoofdstuk 6 (Rechtsbescherming) van dit statuut zijn de procedures voor de behandeling van geschillen inzake medezeggenschap omschreven. Taken en bevoegdheden. Het College van Bestuur heeft tenminste voorafgaande instemming van de MR nodig over een te nemen besluit tot vaststelling of wijziging van o.a.: (art WHW) het instellingsplan; de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg; het studentenstatuut; het bestuurs- en beheersreglement; de onderwijs- en examenregeling (OER), behalve de onderwerpen genoemd in art lid 2 onder a t/m g WHW; regels op gebied van arbeidsomstandigheden; het beleid van het College van Bestuur bij de toepassing van art WHW over financiële ondersteuning van bepaalde categorieën studenten en de regels met betrekking tot financiële ondersteuning van studenten; de keuze uit medezeggenschapsstelsels bedoeld in art a lid 1 WHW. Indien de MR de instemming onthoudt aan een voorgenomen besluit van het College van Bestuur, kan het College van Bestuur het voorgenomen besluit intrekken, wijzigen en opnieuw voorleggen aan de MR of handhaven. In het laatste geval legt het College van Bestuur het voorstel voor aan de geschillencommissie. Naast instemmingsrecht heeft de MR in een aantal gevallen adviesrecht. Dit betreft o.a. elk voorgenomen besluit met betrekking tot: aangelegenheden die de doelstellingen, het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de hogeschool betreft; de begroting van de hogeschool, waaruit onder meer de hoogte van het instellingscollegegeld dient te blijken. Daarnaast vraagt het College van Bestuur voorafgaand advies van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de studenten is gekozen, voor elk door het College van Bestuur te nemen besluit in ieder geval met betrekking tot: het algemeen personeels- en benoemingsbeleid, tenzij deze aangelegenheid voor de hogeschool reeds inhoudelijk is geregeld in een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift of bij of krachtens CAO; het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld, bedoeld in art WHW; de regeling van de directie ten aanzien van terugbetaling van wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.48 lid 4 WHW. 8

9 Andere taken en bevoegdheden: de MR bevordert openheid en openbaarheid en onderling overleg binnen de hogeschool; de MR waakt tegen discriminatie in de hogeschool op welke grond ook en bevordert de gelijke behandeling. Wanneer de raad van mening is, dat er onderscheid is gemaakt, zoals bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling, kan hij een schriftelijk verzoek indienen bij de Commissie gelijke behandeling tot het doen van een onderzoek naar de beschreven situatie; de MR is bevoegd over alle aangelegenheden die de hogeschool betreffen aan het College van Bestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Het College van Bestuur brengt op deze voorstellen binnen drie maanden een schriftelijke, met redenen omklede reactie uit aan de raad in de vorm van een voorstel. Voordat het College van Bestuur overgaat tot het uitbrengen van een reactie stelt het College van Bestuur de MR ten minste eenmaal in de gelegenheid met het College van Bestuur overleg te plegen over het voorstel van het College van Bestuur. Een volledig overzicht van alle taken en bevoegdheden van de MR staat vermeld in het Reglement voor de Medezeggenschapsraad (bijlage m bij dit statuut). 4.3 Opleidingscommissies Voor elke opleiding of groep van opleidingen wordt een opleidingscommissie ingesteld. (art. 10.3c WHW en reglement opleidingscommissie) De opleidingscommissie heeft minstens 8 en maximaal 16 leden. Tenminste de helft van het aantal leden van de opleidingscommissie bestaat uit studenten die bij de opleiding staan ingeschreven, de overige leden uit bij de opleiding betrokken personeelsleden. De opleidingscommissie heeft tot taak: advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling voordat het College van Bestuur deze regeling vaststelt; het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling; het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het opleidingsmanagement of de MR over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding. Indien het College van Bestuur bij de vaststelling, nadere regeling of uitvoering van de onderwijsen examenregeling het advies van de opleidingscommissie niet volgt, wordt de desbetreffende beslissing met redenen omkleed. De MR kan voor wat betreft het aanhangig maken van een geschil in de adviesbevoegdheden van de opleidingscommissie treden, voor zover dat strookt met het advies van de opleidingscommissie (art lid 7 WHW). Verdere regels over de opleidingscommissies zoals benoeming van de leden, werkwijze, taken zijn opgenomen in het reglement opleidingscommissie Van Hall Larenstein en in het bestuurs- en beheersreglement (BBR) van de stichting Van Hall Larenstein. Het reglement opleidingscommissie Van Hall Larenstein is als bijlage opgenomen bij dit statuut (bijlage c). 9

10 5 Regelingen voor financiële ondersteuning van studenten 5.1 Profileringsfonds Studenten die vanwege bijzondere omstandigheden vertraging oplopen tijdens de basisbeursperiode hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een financiële vergoeding op basis van de regeling Profileringsfonds. Een bijzondere omstandigheid kan zijn: ziekte; bijzondere familieomstandigheden; lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis; zwangerschap; topsportactiviteit; een onvoldoende studeerbare opleiding; verlies van accreditatie van de opleiding waaraan de student is ingeschreven; door het College van Bestuur erkende bestuurslidmaatschappen en activiteiten volgens de regeling Profileringsfonds ; andere omstandigheden die, indien een daarop gebaseerd verzoek om financiële ondersteuning door het College van Bestuur niet zou worden gehonoreerd, zouden leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. Voorwaarden, procedure en omvang van de uitkering zijn voor Hogeschool Van Hall Larenstein uitgewerkt in de regeling Profileringsfonds (zie bijlage f bij dit statuut). De financiële ondersteuning is niet hoger dan de studiefinanciering die de student geniet uit hoofde van Hoofdstuk 3 van de Wet studiefinanciering 2000, dan wel zou hebben genoten, indien hij daarop aanspraak zou maken of zou hebben mogen maken. Het College van Bestuur kan aan de toekenning van financiële ondersteuning de voorwaarde verbinden dat de student feitelijk studerend is. Hogeschool Van Hall Larenstein heeft een commissie Profileringsfonds, die het College van Bestuur adviseert inzake aanvragen van studenten om financiële ondersteuning. De commissie bestaat uit drie personen die door het College van Bestuur worden benoemd waarvan in ieder geval één lid jurist is. Op besluiten van het College van Bestuur op aanvragen om financiële ondersteuning staat binnen 6 weken beroep open bij het College van Beroep voor de studenten in de hoedanigheid van geschillenadviescommissie. 5.2 Profileringsfonds niet-eer Onderdeel van het Profileringsfonds is het Van Hall Larenstein Fellowship Programme. Studenten afkomstig uit niet-eer landen kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op dit fonds. Studenten komen alleen in aanmerking voor een bijdrage, wanneer zij geen beroep kunnen doen op studiefinanciering en het instellingcollegegeld moeten betalen. Per jaar zijn er maximaal 10 fellowships beschikbaar. Verdere criteria staan genoemd in Regulations Van Hall Larenstein Fellowship Programme, bijlage f bij dit statuut. 5.3 Honoreringsregeling Studenten die bestuurlijke en organisatorische activiteiten ontplooien ten behoeve van de hogeschool in de meest ruime zin, kunnen in bepaalde gevallen hiervoor een compensatie krijgen. Dit kan in de vorm van een bestuursbeurs op grond van de Profilerings-regeling of via een geldelijke vergoeding op grond van de Honoreringsregeling Hogeschool Van Hall Larenstein. Op basis van de honoreringsregeling worden o.a. vergoedingen toegekend voor lidmaatschappen van opleidingscommissies, de medezeggenschapsraad en voor het College van Beroep. Verder zijn er subsidies beschikbaar voor erkende studentenverenigingen. Een en ander is na te lezen in de regeling (bijlage e) of op te vragen bij de voorzitter van de desbetreffende organisatorische activiteit. 10

11 5.4 Landelijk afstudeersteun Naast de financiële ondersteuning bij de instellingen voor hoger onderwijs bestaat er een landelijke financiële ondersteuning voor studenten (art lid 6 WHW). Deze is bestemd voor studenten in visitatiecommissies of studentbestuursleden van met name politieke jongerenorganisaties of landelijke organisaties waarbij de behartiging van een maatschappelijk of onderwijskundig belang op de voorgrond staat. Deze ondersteuning is geregeld in de Ministeriële regeling administratieve bepalingen landelijke afstudeersteun hoger onderwijs. 5.5 Noodfonds Het Noodfonds helpt studenten die aan Van Hall Larenstein staan ingeschreven en in een acute financiële noodsituatie verkeren. Studenten kunnen een aanvraag indienen via de studentendecaan. De ondersteuning bestaat uit een renteloze lening en in uitzonderlijke gevallen uit een gift. De noodfondsregeling is als bijlage opgenomen bij dit statuut (bijlage h). 11

12 6 Rechtsbescherming 6.1 Inleiding Rechtsbescherming is een belangrijk onderdeel van de rechten van de student. Het biedt de student de mogelijkheid om voor zijn belang op te komen als hij het niet eens is met een besluit van een orgaan van de hogeschool, een gedraging of het uitblijven van een besluit. Hieronder is omschreven op welke wijze krachtens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) de rechtsbescherming voor de studenten is geregeld. Daarna zijn nog andere vormen van rechtsbescherming omschreven. 6.2 Rechtsbescherming krachtens de WHW Een betrokkene kan zoals hieronder verder is omschreven beroep instellen of bezwaar maken tegen een beslissing die door personen, commissies, het College van Bestuur of andere organen van de hogeschool wordt genomen. Verder kan in beroep of bezwaar worden opgekomen tegen het uitblijven van een beslissing of het te laat nemen van een beslissing. Iedere betrokkene kan een klacht indienen zoals hierna is omschreven over de wijze waarop een persoon, commissie, het College van Bestuur of een ander orgaan van de hogeschool zich jegens de klager heeft gedragen. Een betrokkene kan zijn een student, een aanstaande student, een voormalige student, een extraneus, een aanstaande of voormalige extraneus. De wettelijke bepalingen over rechtsbescherming zijn te vinden in Titel 4 van Hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Iedere betrokkene kan de procedures zelf voeren, maar het is toegestaan om de bijstand van een advocaat of juridisch adviseur in te roepen. Dit is naar eigen keuze en voor eigen rekening en risico van de betrokkene Faciliteit Er is een faciliteit ingesteld. Studenten en betrokkenen kunnen bij de faciliteit informatie inwinnen over de verschillende procedures binnen Van Hall Larenstein en over rechtsbescherming. De faciliteit is een loket dat per en per post kan worden bereikt. Het is gevestigd op het secretariaat. Het secretariaat zorgt ervoor dat de faciliteit bereikbaar is voor studenten met vragen, verzoeken om informatie of die een beroep/bezwaar of klaagschrift in willen dienen. Voorts neemt het bezwaren, beroepen en klachten in ontvangst. Het postadres van de faciliteit is: Hogeschool Van Hall Larenstein, t.a.v. de faciliteit, Postbus 9001, 6880 GB Velp. Daarnaast is de faciliteit via bereikbaar. Zodra de faciliteit een bezwaar/beroep of klacht heeft ontvangen, krijgt de indiener een schriftelijk of digitaal bewijs van ontvangst. De faciliteit zendt het beroep/bezwaar of de klacht onverwijld toe aan het College van Beroep voor studenten VHL of de Ombudsman. De door de faciliteit vastgestelde datum van ontvangst is bepalend voor de vraag of tijdig bezwaar of beroep is ingesteld College van Beroep studenten VHL Het College van Beroep studenten VHL fungeert zowel als College van Beroep voor de Examens in de zin van art WHW, en als geschillenadviescommissie van de directie in de zin van art. 7.63a WHW. Het reglement van het College van Beroep studenten VHL is als bijlage opgenomen bij dit statuut (bijlage g). 12

13 Beroep Mocht een student door één van de volgende beslissingen rechtstreeks in zijn belang worden getroffen, dan kan een beroep gericht aan het College van Beroep studenten VHL worden ingediend bij de faciliteit. beslissingen tot afwijzing voor een bepaalde opleiding of opleidingsrichting; beslissingen van examencommissies en examinatoren, assessoren of surveillanten rondom het afnemen en beoordelen van toetsen/assessments; beslissingen over vaststelling van het aantal behaalde studiepunten; beslissingen met betrekking tot het afsluitend examen; beslissingen met betrekking tot het bindend studieadvies; beslissingen inzake vrijstellingen; een weigering om een beslissing te nemen rondom bovenstaande zaken of het uitblijven van een beslissing rondom bovenstaande zaken. (Neem bij het uitblijven van een beslissing eerst contact op met het orgaan dat de beslissing dient te nemen. Van het uitblijven van een beslissing kan men spreken, wanneer na 15 werkdagen na dit contact een reactie is uitgebleven). De beroepstermijn bedraagt zes weken. De door de faciliteit vastgestelde datum van ontvangst is bepalend voor de vraag of tijdig beroep is ingesteld. In het reglement College van Beroep voor studenten VHL staat de procedure beschreven. Bezwaar Een betrokkene kan bij de faciliteit een bezwaarschrift gericht aan de geschillenadviescommissie indienen. Dit kan tegen alle beslissingen waartegen geen beroep openstaat bij het College van Beroep voor de examens, zoals: beslissingen inzake inschrijving, uitschrijving, collegegeld e.d.; beslissingen inzake financiële ondersteuning (Profileringsfonds); maatregelen zoals ontzegging van de toegang tot gebouwen of terreinen van de hogeschool dan wel uitschrijving; beslissingen met betrekking tot de afgifte van een getuigschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt zes weken. De door de faciliteit vastgestelde datum van ontvangst is bepalend voor de vraag of tijdig bezwaar is ingesteld. De faciliteit stuurt het bezwaarschrift per omgaande naar de geschillenadviescommissie. Het College van Beroep studenten VHL treedt op als geschillenadviescommissie voor het College van Bestuur. In het reglement van het College van Beroep studenten VHL staat de procedure beschreven Hoger beroep na Beroep of Bezwaar Van de uitspraak van het College van Beroep voor de examens, van beslissingen van organen genomen naar aanleiding van een uitspraak van het college van beroep voor de examens en van beslissingen op bezwaar kan de betrokkene hoger beroep instellen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs. Dit college is gevestigd te Den Haag. Meer informatie over het college en over de hoger beroepsprocedure is te vinden op De beroepstermijn bedraagt zes weken. Van de uitspraken van het College van Beroep voor het hoger onderwijs staat geen hoger beroep open Ombudsman Een betrokkene kan een klacht indienen bij de faciliteit, maar kan er ook voor kiezen zich direct te wenden tot de Ombudsman die gemachtigd is om wat betreft de klachtenregeling de wettelijke taken van de faciliteit (vaststellen datum van ontvangst en ontvangstbevestiging, doorzenden naar het bevoegde orgaan) zelf te verrichten. De ombudsman werkt zowel voor studenten als voor personeel. Het is een onafhankelijke functionaris, bij wie een klacht kan worden ingediend. Het betreft situaties, waarin een student of personeelslid door een gedraging of een nalaten van een functionaris of een orgaan van Van Hall Larenstein in zijn belang wordt getroffen, maar waartegen geen bezwaar- of beroepsprocedure openstaat. 13

14 Het is bedoeld als een laagdrempelige voorziening. In eerste instantie zal de ombudsman proberen om via overleg of bemiddeling tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, kan een officiële klacht worden ingediend. Naar aanleiding daarvan doet de ombudsman een uitspraak. Deze uitspraak is juridisch niet afdwingbaar. Ook staat er geen beroep open bij de rechter. De ombudsman kan in voorkomende gevallen aanbevelingen doen aan het bevoegd gezag. Ook deze zijn niet bindend. De werkzaamheden van de ombudsman en de manier waarop een klacht kan worden ingediend zijn geregeld in de Regeling Ombudsman (zie bijlage j bij dit statuut). Meer informatie over de bereikbaarheid van de ombudsman is te vinden op studentnet (zie onder begeleiding ombudsman). Indien betrokkene het niet eens is met de wijze van klachtenafhandeling door tussenkomst van de ombudsman van Van Hall Larenstein, kan de betrokkene de klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman (www.nationaleombudsman.nl). 6.3 Overige vormen van rechtsbescherming Bij Hogeschool Van Hall Larenstein gelden diverse regelingen waarin eigen geschillenregelingen zijn opgenomen. Onderstaand worden de belangrijkste regelingen genoemd Privacy In aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens heeft VHL een reglement bescherming persoonsgegevens vastgesteld ten behoeve van de bescherming van de persoonsgegevens van studenten. In dit reglement is overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens geregeld aan welke criteria moet worden voldaan wanneer binnen de organisatie persoonsgegevens worden verwerkt. Ook is omschreven welke rechten personen hebben van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, zoals recht op informatie, recht op verbetering, wijziging of afscherming van persoonsgegevens en recht van verzet. Tenslotte is omschreven welke rechtsbescherming geldt voor personen, waaronder ook studenten, van wie de persoonsgegevens worden verwerkt binnen Hogeschool Van Hall Larenstein. Het reglement is als bijlage toegevoegd aan het studentenstatuut (bijlage k) Cameratoezicht Met het oog op een zorgvuldig gebruik van het camerasysteem en de bescherming van de privacy is over cameratoezicht op de terreinen en in de panden van Hogeschool Van Hall Larenstein, een reglement Cameratoezicht VHL vastgesteld. Dit reglement geeft een beschrijving van doel, taken, verantwoordelijkheden en procedures rond de toepassing van cameratoezicht en is als bijlage toegevoegd aan het studentenstatuut (bijlage l) Vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen Op basis van de Arbo-wet moet de werkgever ervoor zorgen dat de student zoveel mogelijk wordt beschermd tegen ongewenste omgangsvormen en de nadelige gevolgen daarvan. In verband hiermee geldt bij Hogeschool Van Hall Larenstein de Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen (bijlage i bij dit statuut) en zijn er vertrouwenspersonen aangesteld. Onder ongewenste omgangsvormen worden zowel seksuele intimidatie als agressie, geweld en discriminatie verstaan. Het betreft altijd gedragingen of handelingen die door degene tegen wie ze gericht zijn als bedreigend dan wel ongewenst of onbehoorlijk worden ervaren en die plaatsvinden in de werk-, studie- of stagesituatie. Studenten of personeelsleden die hiermee te maken krijgen kunnen in eerste instantie voor hulp en bijstand contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen die hiervoor zijn aangewezen binnen Hogeschool Van Hall Larenstein. Informatie over de namen van de vertrouwenspersonen is te vinden op studentnet (onder begeleiding). De vertrouwenspersonen kunnen verder ook behulpzaam zijn wanneer een student een formele klacht wil indienen. Voor de behandeling van klachten op het gebied van ongewenste omgangsvormen is door het College van Bestuur een externe klachtencommissie ingesteld. Naar aanleiding van een formele klacht zal de commissie onderzoek doen en betrokkenen horen. Vervolgens brengt de commissie een advies uit aan het College van Bestuur over eventueel te treffen maatregelen naar aanleiding van de geconstateerde omstandigheden. 14

15 6.3.4 Procedures voor de behandeling van geschillen inzake medezeggenschap Geschillen inzake medezeggenschap kunnen worden voorgelegd aan de Landelijke commissie voor geschillen medezeggenschap inzake BVE en HBO. Meer informatie over deze geschillencommissie is te vinden op De geschillencommissie neemt kennis van geschillen tussen de medezeggenschapsraad en het college van bestuur resp. de directie over: a. de totstandkoming, wijziging of toepassing van het medezeggenschapsreglement b. instemmingsrecht c. adviesrecht d. adviesrecht opleidingscommissie. Er geldt een algemene procedure die is beschreven in het voor de universiteiten geldende artikel 9.40 WHW welk artikel in artikel WHW van overeenkomstige toepassing is verklaard op de hogescholen. Voordat een geschil bij de geschillencommissie aanhangig kan worden gemaakt dient ofwel het College van Bestuur, ofwel, indien het College van Bestuur bij het geschil is betrokken, de raad van toezicht, te onderzoeken of een minnelijke schikking tussen hogeschool en medezeggenschapsorgaan mogelijk is. Indien geen minnelijke schikking mogelijk is, legt het medezeggenschapsorgaan dan wel het College van Bestuur het geschil voor aan de landelijke geschillencommissie. Indien het geschil betrekking heeft op het niet of niet geheel volgen van het advies van een medezeggenschapsorgaan, schort het College van Bestuur de uitvoering van het adviesplichtige besluit op met een termijn van vier weken, tenzij het medezeggenschapsorgaan geen bedenkingen heeft tegen onmiddellijke uitvoering van de beslissing. Indien het geschil betrekking heeft op het onthouden van instemming aan een voorgenomen (instemmingsplichtig) besluit van het College van Bestuur, kan. het College van Bestuur het besluit niet nemen en uitvoeren. Het College van Bestuur kan de geschillencommissie toestemming vragen om de beslissing te nemen. De geschillencommissie geeft slechts toestemming, indien de beslissing van het medezeggenschapsorgaan om geen instemming te geven onredelijk is of indien de voorgenomen beslissing van. het College van Bestuur gevergd wordt door zwaarwegende organisatorische, economische of sociale redenen. Voorafgaand aan geschillenbeslechting is de geschillencommissie bevoegd om een minnelijke schikking tussen partijen tot stand te brengen. Indien dit niet mogelijk blijkt, beslecht de geschillencommissie het voorgelegde geschil door een bindende uitspraak te doen. De geschillencommissie toetst of het College van Bestuur zich heeft gehouden aan de eisen van de wet en het reglement; of bij de afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot het voorgenomen besluit is gekomen, of onzorgvuldig is gehandeld ten opzichte van het medezeggenschapsorgaan. Bij enkele specifiek genoemde typen instemmingsplichtige besluiten geldt dat alleen een belangenafweging plaatsvindt. Van een uitspraak van de geschillencommissie staat zowel voor de medezeggenschapsraad als voor College van Bestuur, beroep open bij de ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Het beroep wordt schriftelijk ingediend binnen een maand na de datum van de uitspraak van de geschillencommissie. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld op de grond dat de geschillencommissie een onjuiste toepassing heeft gegeven aan de wet. Van een uitspraak van de ondernemingskamer kan geen cassatie worden ingesteld. De medezeggenschapsraad kan noch bij de geschillencommissie noch bij de ondernemingskamer in de proceskosten worden veroordeeld. 15

16 7 Studentenvoorzieningen en faciliteiten 7.1 Algemene inleiding Iedereen die staat ingeschreven als student heeft recht op de hierna genoemde voorzieningen die ten behoeve van de student zijn getroffen. Daarnaast worden in dit hoofdstuk een aantal faciliteiten beschreven. De directie is belast met het algemeen beleid ten aanzien van studentenvoorzieningen. De voorzieningen en faciliteiten zijn per locatie ingericht. 7.2 Kosten van excursies, werkweken e.d. Elke opleiding heeft de mogelijkheid excursies, werkweken e.d. als onderdeel van het onderwijsprogramma op te nemen. De opleiding kan deze activiteiten al dan niet verplicht stellen. Voor de kosten verbonden aan dergelijke activiteiten gelden de volgende regels: daar waar excursies, werkweken e.d. een verplicht onderdeel zijn van de opleiding, zijn er twee opties: - de opleiding betaalt de reis- en verblijfkosten. De student draagt bij in de kosten van levensonderhoud. Vooraf wordt een bedrag voor de kosten van levensonderhoud afgesproken van maximaal 15,- per dag; - de kosten worden doorberekend aan de student, maar de opleiding biedt daarnaast een vervangende opdracht die de student kan doen i.p.v. de verplichte excursie. daar waar excursies, praktijkopdrachten, werkweken e.d. geen verplicht onderdeel zijn van de opleiding geldt dat de student vrij is om te kiezen of hij/zij al dan niet deelneemt. Indien een student deelneemt dient de student de kosten hiervoor ook zelf te dragen. 7.3 Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering Hogeschool Van Hall Larenstein heeft voor al haar medewerkers en studenten een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het verzekeringsgebied is de hele wereld (USA en Canada onder voorwaarden). V.w.b. studenten dekt de verzekering de aansprakelijkheid ontstaan tijdens studieactiviteiten. Collectieve ongevallenverzekering Voor medewerkers en studenten van hogeschool Van Hall Larenstein is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze geldt voor alle (tijdelijke) medewerkers, studenten, vrijwilligers en stagiaires. Het verzekeringsgebied is Nederland en de verzekering geldt tijdens woon-werkverkeer, onderwijs, werk, excursies, stages, (sport)evenementen en uitjes. De verzekering is ook van toepassing op stages binnen Nederland en het grensgebied met Duitsland (tot 50 km. over de grens). Reisbagage- en ongevallenverzekering Hogeschool Van Hall Larenstein heeft voor haar medewerkers en studenten een reisbagage- en reisongevallenverzekering afgesloten. De verzekering dekt reguliere (school)reizen in zowel Nederland als naar het buitenland. In voorkomende gevallen moet er sprake zijn van begeleiding door (gast)docenten van hogeschool Van Hall Larenstein. Onder deze verzekering vallen ook reizen t.b.v. het uitvoeren van (studie)projecten in het buitenland, ook hier moet sprake zijn van begeleiding door (gast)docenten van de hogeschool. Speciaal voor schoolreizen zijn ook gevaarlijke sporten verzekerd, dit onder de voorwaarde van deskundige begeleiding. Uitgesloten van de verzekering zijn stages en zelfstandige studiereizen van studenten. Hiervoor dient de student prive een individuele reisverzekering af te sluiten. Er is een eigen risico van toepassing van 50,- per gebeurtenis per persoon. 16

17 7.4 Verzuim lessen en toetsen vanwege MR-werkzaamheden 1. Wegens deelname aan bijeenkomsten van de Medezeggenschapsraad (MR) Van Hall Larenstein, kunnen na overleg met de desbetreffende docent, onderdelen van het onderwijsprogramma (colleges en practica) verzuimd worden. De docent biedt, indien nodig, in dat geval vervangend onderwijs aan. 2. Wegens deelname aan bijeenkomsten van de Medezeggenschapsraad (MR) Van Hall Larenstein, kunnen na overleg met de desbetreffende docent, toetsen verzuimd worden. De docent biedt, voorzover dit in redelijkheid mogelijk is, in dat geval een vervangende toets aan. 3. Verzuim gedurende een stageperiode wegens MR bijeenkomsten kan uitsluitend plaatsvinden na overleg met de stagecoördinator en/of met instemming van de begeleidende docent(en) en de stagebiedende instantie. 7.5 Vraagpunt Van Hall Larenstein kent drie vraagpunten: in Leeuwarden, Velp en een internationaal vraagpunt in Wageningen. Deze laatste heet vanwege het internationale karakter infopoint. Bij het vraagpunt of infopoint kunnen zowel docenten als studenten terecht met diverse vragen. Dit kunnen vragen betreffen over roosters, inschrijving of collegegeld. Ook kunnen studenten hier een afspraak maken met een van de decanen. Verder helpt het vraagpunt of het infopoint bij storingen van de studentenkaart. De balie van het vraagpunt in Leeuwarden bevindt zich aan het begin van de Strip op de 1 e verdieping ( het onderwijsbureau ) en is ook bereikbaar via In Velp heeft het vraagpunt een balie in de centrale hal, ook per is dit vraagpunt bereikbaar In Wageningen is het infopoint bij de informatiebalie in de hal op de 5 e verdieping. Het -adres van het infopoint is: 7.6 Studentendecanen Studentendecanen begeleiden studenten onder meer in geval van studievertraging en persoonlijke omstandigheden, zoals het studeren met een functiebeperking, ziekte, persoonlijke problemen, beroepszaken en bij financiële problemen. Studentendecanen hebben een onafhankelijke positie binnen de hogeschool en de gesprekken zijn vertrouwelijk. Meer informatie over het decanaat is te vinden op studentnet (onder begeleiding decanaat). 7.7 Studentenpsycholoog Binnen Hogeschool Van Hall Larenstein kan er voor studenten bemiddeld worden in het zoeken naar een psycholoog. Informatie hierover kan worden verkregen bij de studentendecanen. 7.8 Studieloopbaanbegeleiders Studieloopbaanbegeleiders zijn voor studenten meestal het eerste aanspreekpunt in de studie. In het eerste studiejaar voeren zij bijvoorbeeld voortgangsgesprekken met de studenten en geven ze advies over aangelegenheden betreffende de inhoud van de opleiding in relatie tot studievoortgang. Daarnaast spelen de studieloopbaanbegeleiders een rol bij het uitbrengen van het studieadvies. Zo nodig verwijzen zij door naar de studentendecanen. 7.9 Mediatheek Op alle vestigingen van de Hogeschool Van Hall Larenstein is een mediatheek aanwezig. Alle informatie over de mediatheken vind je op de site: Kantine Op alle drie locaties is een uitgebreide kantine voor zowel docenten als studenten beschikbaar. 17

18 7.11 ICT helpdesk Voor vragen en problemen op het gebied van ICT kan contact worden opgenomen met de centrale helpdesk ICT. Deze is telefonisch bereikbaar via of via Daarnaast is er in Leeuwarden een ICT-helpdesk bereikbaar in kamer B0.17, of via telefoonnummer (394). De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van tot uur en van uur Studentenhuisvesting Het vinden van geschikte huisvesting en het huren van woonruimte behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de student. Hieronder wordt informatie gegeven over mogelijke manieren voor het vinden van huisvesting op de verschillende locaties. In Leeuwarden kunnen studenten voor tips over het vinden van huisvesting en voor het lezen en plaatsen van kleine advertenties terecht bij Leeuwarden Studiestad, via Ook is informatie te vinden op de site van kamerbemiddeling Nederland, Informatie over het huren van een kamer in Velp, Arnhem en omstreken is te vinden op de website In Wageningen is kamerverhuur mogelijk via Idealis (www.idealis.nl) of via De Kamerbalie, een niet commercieel kamerbemiddelingsbureau van de Wageningse Studenten Organisatie. Meer informatie hierover is te vinden op: of Studentenverenigingen Er bestaan verschillende studentenverenigingen waarvan studenten van VHL lid kunnen worden. Het zijn zelfstandige verenigingen, maar sommige zijn speciaal verbonden aan VHL en uitsluitend gericht op studenten van VHL. Andere staan los van VHL en hebben een breder ledenbestand. In Leeuwarden is een aantal algemene studentenverenigingen, die niet speciaal verbonden zijn aan een hogeschool. Naast deze algemene verenigingen heeft Van Hall Larenstein een eigen studentenvereniging genaamd Osiris. In Velp zijn onder andere de volgende studentenverenigingen binnen Van Hall Larenstein actief: Arboricultura, Quercus, Alpha en Betula Pubescens. Ook in Wageningen zijn diverse algemene studentenverenigingen, die voor studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein toegankelijk zijn. Binnen Van Hall Larenstein zelf is de vereniging Nji Sri actief. Voor een aantal verenigingen biedt VHL financiële ondersteuning aan studenten die een bestuursfunctie binnen die verenigingen vervullen Alumni Van Hall Larenstein wil als instelling goede relaties onderhouden met haar ca Nederlandse en internationale alumni. Alumni zijn een belangrijke bron van informatie en helpen VHL het onderwijs beroepsgericht vorm te geven. Alumni zijn lid van werkveldadviescommissies, faciliteren excursies en geven gastlessen. In samenwerking met de alumniverenigingen en alumni organiseert Van Hall Larenstein om- en bijscholingsmogelijkheden, trainingen en cursussen voor alumni. Van Hall Larenstein werkt hierbij nauw samen met de alumniverenigingen VVA Larenstein (Velp en Wageningen) en Aristaeus (Leeuwarden). Ongeveer anderhalf jaar na afstuderen vraagt Van Hall Larenstein afgestudeerden eenmalig hun medewerkring aan de HBO-monitor. Het doel is de tevredenheid over de gevolgde opleiding in beeld te brengen Studentensport Voor studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein zijn er mogelijkheden om te sporten tegen een gereduceerd tarief. Er zijn speciale sportkaarten te koop, waardoor de mogelijkheid bestaat het hele jaar verschillende sporten te beoefenen tegen een gereduceerd tarief. In Leeuwarden kunnen studenten via Leeuwarden Studiestad een sportpas aanvragen. Meer informatie over Leeuwarden studiestad en de sportpas is te vinden op In Velp gaat dit via een studentensportkaart, meer informatie hierover is te vinden op het intranet. Studenten in Velp kunnen in Velp en Arnhem sporten. 18

19 Studenten uit Wageningen kunnen terecht bij sportcomplex De Bongerd. Meer informatie hierover staat op de website van Universitair Sportcentrum de Bongerd, Studentenpastoraat In diverse HBO- en universiteitssteden zijn studentenpastoraten gevestigd die verscheidene activiteiten organiseren, zoals lezingen, cursussen, excursies en kerkdiensten. Verder biedt het studentenpastoraat de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek met een studentenpastor en organiseert het vaak sociale activiteiten. Studenten in Leeuwarden kunnen terecht bij het pastoraat Expect. Meer informatie is te vinden op de website Voor studenten in Velp is het Arnhems studentenpastoraat beschikbaar, kijk hiervoor op In Wageningen kan contact worden opgenomen met het Wagenings studentenpastoraat, bekijk hun website op 19

20 8 Gedragsregels en voorschriften 8.1 Inleiding Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen de locaties van Hogeschool Van Hall Larenstein gelden huisregels en nadere voorschriften die in dit hoofdstuk zijn weergegeven. Bij overtreding van de voorschriften kan de directie maatregelen treffen zoals hierna omschreven. De instelling sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de schade die de student lijdt doordat deze de voorschriften overtreedt en op grond daarvan wordt getroffen door ordemaatregelen. 8.2 Huisregels en Ordemaatregelen/procedure 1. Het College van Bestuur kan voorschriften geven en maatregelen nemen met betrekking tot de goede gang van zaken in de gebouwen en op de terreinen van de instelling (artikel 7.57h WHW). Ook wanneer de student in het kader van zijn studie activiteiten verricht georganiseerd door de hogeschool waarbij hij elders verblijft (zoals excursies en introductiebijeenkomsten), dient hij zich te houden aan de voorschriften van het College van Bestuur. Deze voorschriften zijn in dit hoofdstuk omschreven. Ook op andere wijze kan het College van Bestuur aanwijzingen of voorschriften geven. 2. De in lid 1 bedoelde maatregelen kunnen inhouden een waarschuwing, berisping of geheel of gedeeltelijk ontzegging van de toegang tot de gebouwen en terreinen van de instelling voor de tijd van ten hoogste één jaar of de inschrijving gedurende eenzelfde periode beëindigen. Bij wijze van voorlopige voorziening kan het College van Bestuur een student de toegang tot gebouwen en terreinen ontzeggen voor een periode van maximaal drie weken na de overtreding. 3. Als de persoon die de voorschriften bedoeld in lid 1, overtreedt ernstige overlast binnen de gebouwen en terreinen van de instelling heeft veroorzaakt of in het kader van zijn studie tijdens activiteiten georganiseerd door de hogeschool elders ernstige overlast heeft veroorzaakt en deze overlast ook na aanmaning door of namens het College van Bestuur niet heeft gestaakt, kan het College van Bestuur die student de toegang tot de instelling definitief ontzeggen of zijn inschrijving beëindigen. 4. Indien het College van Bestuur voornemens is tot het nemen van een maatregel als bedoeld in lid 2 of 3, deelt het dit aan de betrokkene bij schriftelijk gemotiveerd besluit mede. 5. De student kan tegen deze beslissing binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur door een bezwaar schriftelijk in te dienen bij de Faciliteit. In het kader van de bezwaarprocedure stelt het College van Bestuur de betrokkene in de gelegenheid om te worden gehoord. Naar aanleiding van het bezwaar heroverweegt het College van Bestuur het besluit en neemt een beslissing op bezwaar. Meer informatie over de bezwaarprocedure is te vinden in hoofdstuk 6 van het studentenstatuut en in het Reglement voor het College van Beroep voor studenten VHL, die als bijlage bij het studentenstatuut is opgenomen (bijlage g). 6. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift als bedoeld in lid 5 kan de student in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger onderwijs (art en 7.66 WHW). 8.3 Gebouwen 1. Informatie over de openingstijden van de verschillende gebouwen is te vinden op studentnet. Daarnaast zijn de openingstijden te vinden bij de entrees van de gebouwen. De schooltuin bij het gebouw in Velp is buiten de openingstijden van het gebouw altijd toegankelijk via de zij-ingang aan de Laarweg. 2. De gebouwen zijn gesloten op zondag, tijdens feestdagen en tijdens de vakanties, indien dit op het jaarrooster vermeld staat. Het Forum is tijdens vakanties niet gesloten. 3. Het College van Bestuur kan bepalen dat delen van het gebouw niet voor studenten toegankelijk zijn. 4. Het College van Bestuur kan bepalen dat het gebouw buiten de normale openingstijden voor studenten geopend is. 5. In de gebouwen is een algemeen rookverbod van kracht. Tevens is het niet toegestaan te roken bij de hoofdingangen van de gebouwen. 20

Studentenstatuut Hogeschool VHL

Studentenstatuut Hogeschool VHL Studentenstatuut Hogeschool VHL Afdeling Beleid DATUM juli 2015 Decoskenmerk: 2015-167 AUTEUR Fetsje Hijlkema Citeertitel Studentenstatuut Datum inwerkingtreding 1 september 2015 Vaststelling door college

Nadere informatie

Regeling profileringsfonds Hogeschool

Regeling profileringsfonds Hogeschool Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-II Voor studenten die met ingang van 1 september 2015 of later zijn gestart met hun opleiding Beleid DATUM Augustus 2015 AUTEUR Fetsje Hijlkema VERSIE 1.0 Decoskenmerk:

Nadere informatie

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de in de bijlage van deze wet opgenomen hogescholen.

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de in de bijlage van deze wet opgenomen hogescholen. Hoofdstuk 10. Het bestuur en de inrichting van de hogescholen Artikel 10.1. Reikwijdte Dit hoofdstuk heeft betrekking op de in de bijlage van deze wet opgenomen hogescholen. Titel 1. Het bestuur en de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding

Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Regeling profileringsfonds Hogeschool VHL-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Beleid DATUM Augustus 2015 AUTEUR Fetsje Hijlkema Decoskenmerk: 2015-196 VERSIE 1.0 Citeertitel

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS

REGELING PROFILERINGSFONDS REGELING PROFILERINGSFONDS 2016-2017 Preambule. Het College van Bestuur heeft deze regeling getroffen op grond van artikel 7.51 van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). 1. Het

Nadere informatie

REGLEMENT INTERNE GESCHILLENCOMMISSIE

REGLEMENT INTERNE GESCHILLENCOMMISSIE REGLEMENT INTERNE GESCHILLENCOMMISSIE CB08.202 P&O/AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.202.reglement interne geschillencommissie versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding

Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Regeling profileringsfonds hogeschool Van Hall Larenstein-I Voor studenten die voor 1 september 2015 zijn gestart met hun opleiding Decoskenmerk: 2017 347.1 Citeertitel Profileringsfonds Van Hall Larenstein

Nadere informatie

ArtEZ hogeschool voor de kunsten

ArtEZ hogeschool voor de kunsten ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2015 2016 KADERREGELING Augustus 2015 ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2015-2016 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN pag. 3 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

6. Medezeggenschap van studenten

6. Medezeggenschap van studenten 6. Medezeggenschap van studenten De medezeggenschap van studenten is vastgelegd in een drietal reglementen: de Structuurregeling, het reglement UGV/FGV en het reglement USR/FSR. 6.1 Medezeggenschap op

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit 1. Er is een fonds ingesteld voor financiële ondersteuning van de student die a. aan de Protestantse Theologische Universiteit is ingeschreven

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Regeling ter behandeling van individuele klachten binnen de Faculteit der van de Universiteit Maastricht

Regeling ter behandeling van individuele klachten binnen de Faculteit der van de Universiteit Maastricht Maastricht, 16 juni 2011 JZ 10.062 Regeling ter behandeling van individuele klachten binnen de Faculteit der van de Universiteit Maastricht Paragraaf 1 Reikwijdte van de regeling Artikel 1 Deze regeling

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Regeling Loket rechtsbescherming studenten

Regeling Loket rechtsbescherming studenten Regeling Loket rechtsbescherming studenten Aeres Hogeschool Behorend bij het bestuurs- en beheersreglement 24 januari 2017 Versie 2.0 Definitief Bestuursbureau Aeres Regeling Loket rechtsbescherming studenten

Nadere informatie

REGLEMENT STUDENTENRAAD

REGLEMENT STUDENTENRAAD REGLEMENT STUDENTENRAAD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet, de WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Nadere informatie

Klachtenregeling Winkler Prins 2017

Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon:

Nadere informatie

Reglement klachten studenten

Reglement klachten studenten Reglement klachten studenten Aeres Hogeschool 24 oktober 2016 Versie 2.0 Definitief Bestuursbureau Aeres Reglement klachten studenten 24 oktober 2016 Versiebeheer Versiebeheer Versie Datum Auteur Toelichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon: aanstelling en taken...

Nadere informatie

Klachten over het onderwijs?

Klachten over het onderwijs? Klachten over het onderwijs? Waar kun je terecht Inspectie van het Onderwijs Onderwerpen in deze brochure: Wat te doen bij klachten over het onderwijs? Wat te doen bij klachten over seksuele intimidatie

Nadere informatie

ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Studentenstatuut KADERREGELING

ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Studentenstatuut KADERREGELING ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2017-2018 KADERREGELING ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2017-2018 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 742 Paraaf: Onderwerp : Gewijzigd Uitvoeringsreglement Toegankelijke Faciliteit (Klachtenloket) Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ. Stichting Hogeschool Zeeland

Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ. Stichting Hogeschool Zeeland Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ Stichting Hogeschool Zeeland Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; Gelet op het bepaalde in artikel 7.59a van de wet op het hoger

Nadere informatie

Regeling noodfonds studenten

Regeling noodfonds studenten Regeling noodfonds studenten Hogeschool VHL Afdeling Beleid DATUM augustus 2015 AUTEUR Fetsje Hijlkema Decoskenmerk: 2015-198 VERSIE 1.0 Citeertitel Regeling noodfonds studenten Datum inwerkingtreding

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 1. Codarts heeft een voorziening ter financiële ondersteuning van studenten, het reglement profileringsfonds, conform artikel 7.51 WHW.

Nadere informatie

Studentenstatuut 2015-2016: Rechtsbescherming studenten

Studentenstatuut 2015-2016: Rechtsbescherming studenten Studentenstatuut 2015-2016: Rechtsbescherming studenten Rechtsbescherming is een belangrijk onderdeel van de rechten van de student. Het biedt de student de mogelijkheid om voor zijn belang op te komen

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Reglementen... 3 Artikel 4 Aanmelding en inschrijving... 3 Artikel

Nadere informatie

ArtEZ hogeschool voor de kunsten

ArtEZ hogeschool voor de kunsten ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2016 2017 KADERREGELING Juli 2016 ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2016-2017 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN pag. 3 HOOFDSTUK 2 INSCHRIJVING,

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Klachtenregeling Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen blz. 2 Artikel 1 Begripsbepalingen blz. 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN Vastgesteld College van Bestuur, na instemming OR dd. 16-05-2013 Klachtenregelingen ROC TOP onderwerp klacht concrete voorbeelden commissie reglement Ongewenst gedrag

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde College van Beroep voor de examens Reglement van Orde 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Plaats en functie van het College... 3 Artikel 2. Voordracht, samenstelling en benoeming van het College... 3 Artikel 3.

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT TOEGANKELIJKE FACILITEIT ( KLACHTENLOKET ) WINDESHEIM

UITVOERINGSREGLEMENT TOEGANKELIJKE FACILITEIT ( KLACHTENLOKET ) WINDESHEIM Besluit 562 d.d. 2 november 2010 UITVOERINGSREGLEMENT TOEGANKELIJKE FACILITEIT ( KLACHTENLOKET ) WINDESHEIM 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 PREAMBULE...3 HOOFDSTUK 2 ALGEMENE BEPALINGEN...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University

Inschrijfbesluit Wageningen University Inschrijfbesluit Wageningen University 2016-2017 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 7 juni 2016 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS definitief Wageningen

Nadere informatie

Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Reglement klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen november 2007 Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsomschrijvingen zoals

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : bindend negatief studieadvies compensatieregeling

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam

Jaarverslag Geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2014-2015 Geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam Geschillenadviescommissie - Hogeschool van Amsterdam 1 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Samenvatting 4 Taak, werkwijze en samenstelling

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016

Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016 Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 28 mei 2015 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS defintief Wageningen

Nadere informatie

Regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen

Regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen andere voorzieningen INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1: DEFINITIES... 2 ARTIKEL 2: NALEVINGSPLICHT VAN REGELS, RICHTLIJNEN EN AANWIJZINGEN... 2 ARTIKEL 3: MAATREGELEN BIJ OVERTREDING... 3 ARTIKEL 4: ONTZEGGING VAN

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector.

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector. REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE SOR 1. Definities Huurder: een huurder van een woning of woonruimte van de SOR. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft het Profileringsfonds

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE INTERNE GESCHILLENCOMMISSIE

REGLEMENT VAN DE INTERNE GESCHILLENCOMMISSIE REGLEMENT VAN DE INTERNE GESCHILLENCOMMISSIE CB16.080 PvB 13-07-2016 procedures Aventus\CB16.080 reglement van de interne geschillencommissie versie 3.0 def. Reglement van de interne geschillencommissie,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO)

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) NOVEMBER 2005 1 Aanhef Het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Hulst gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015. INLEIDING De artikelen 7.51, 7.51c, 7.51f en 7.51h

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Art. 7.51 en art. 7.51h van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Algemene Klachtenregeling voor studenten

Algemene Klachtenregeling voor studenten Algemene Klachtenregeling voor studenten Colofon auteur Juridisch Loket versie 2017 status Definitief pagina 2 van 10 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Definities 4 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden NHL. Studiejaar 2015-2016

Inschrijfvoorwaarden NHL. Studiejaar 2015-2016 Inschrijfvoorwaarden NHL Artikel 1 Begripsbepalingen In deze inschrijfvoorwaarden wordt verstaan onder: a NHL: de Stichting NHL en de NHL Hogeschool die door de Stichting NHL in stand wordt gehouden; b

Nadere informatie

REGLEMENT OMBUDSMAN REGIO COLLEGE. Vastgesteld door College van Bestuur op 9 december 2008 Instemming centrale medezeggenschapsraad op 4 december 2008

REGLEMENT OMBUDSMAN REGIO COLLEGE. Vastgesteld door College van Bestuur op 9 december 2008 Instemming centrale medezeggenschapsraad op 4 december 2008 REGLEMENT OMBUDSMAN REGIO COLLEGE Vastgesteld door College van Bestuur op 9 december 2008 Instemming centrale medezeggenschapsraad op 4 december 2008 Reglement ombudsman Regio College, januari 2009 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Honoreringsregeling Van Hall Larenstein

Honoreringsregeling Van Hall Larenstein Honoreringsregeling Van Hall Larenstein Archiefnummer: 2017-332 Citeertitel Honoreringsregeling Van Hall Larenstein Datum inwerkingtreding 1 juni 2017 Vaststelling door cvb 24 mei 2017 Instemming MR 15

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering Opleidingsstatuut Bacheloropleidingen en Associate Degree programma s van: - Electrotechniek - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar 2015 2016 Reglement

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Reglement opleidingscommissie Inhoudsopgave Artikel 1 Status en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Gezamenlijke (vergadering) opleidingscommissie(s)...

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Reglement profileringsfonds HZ. Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences;

Reglement profileringsfonds HZ. Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Reglement profileringsfonds HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het bepaalde in art. 7.51 t/m 7.51j van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten

Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten 2015-2016 Colofon ons kenmerk datum september 2015 auteur mw. mr. M.V.B. van Overbeek/mr. T.A.P.M. van den Brule versie NL status definitief pagina 2 van 13

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/2012 1

Jaarverslag 2011/2012 1 Landelijke commissie voor geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs Jaarverslag 2011/2012 Inleiding Ingevolge de Wet Versterking Besturing van 4 februari 2010, geldt met ingang van 1 september 2010 voor

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

Reglement Opleidingscommissie Master in Pensions

Reglement Opleidingscommissie Master in Pensions Reglement Opleidingscommissie Master in Pensions Juni 2015 Tilburg Oysterwyck Hogeschool 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Instelling Opleidingscommissie... 3 Artikel 3 Taken en

Nadere informatie

Reglement interne klachtenprocedure kinderopvang Artikel 1 Begripsomschrijving

Reglement interne klachtenprocedure kinderopvang Artikel 1 Begripsomschrijving Reglement interne klachtenprocedure kinderopvang Artikel 1 Begripsomschrijving 1. Organisatie of kinderopvangorganisatie: een aangesloten rechtspersoon of natuurlijk persoon die in organisatorisch verband

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ).

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Kenmerk: CTW/A-08.0729 Datum: 6 oktober 2008 Faculteitsreglement van de Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Inhoudsopgave Hoofdstuk I Artikel 1 Algemeen Begripsbepalingen

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Windroos Foundation

Klachtenregeling Stichting Windroos Foundation Klachtenregeling Stichting Windroos Foundation KLACHTENREGELING De Raad van Bestuur van Stichting Windroos Foundation, met locaties in Amstelveen en Leiden, stelt de volgende Klachtenregeling vast. Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs te Slochteren, de stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel A Financiële ondersteuning bij studievertraging door bijzondere omstandigheden Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Klachtenregeling IJburg College

Klachtenregeling IJburg College KLACHTENREGELING Klachtenregeling IJburg College Het bestuur van het IJburg College heeft de volgende klachtenregeling vastgesteld. Alle aan het IJburg College onderwijs volgende (of gevolgd hebbende)

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

Klachtenregeling 2012

Klachtenregeling 2012 Klachtenregeling 2012 Inleiding In augustus 2001 is de klachtenregeling PlatOO opgesteld, door het bestuur van PlatOO destijds vastgesteld en door de GMR akkoord bevonden. Deze klachtenregeling is van

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Klachten- en geschillenregeling

Klachten- en geschillenregeling Klachten- en geschillenregeling 2017 Inhoud A. Begripsomschrijvingen 3 B. Geschillenregeling 4 C. Klachtenregeling 7 D. Ombudsman Pensioenen 8 E. Inwerkingtreding en wijziging van de regeling 9 Het nederlandse

Nadere informatie

Klachtenregeling voor Medewerkers

Klachtenregeling voor Medewerkers Voorlopige vaststelling door Raad van Bestuur 16.06.2008 Geaccordeerd Directieberaad 19.05.2008 Ter Instemming naar CMR 11.09.2008 Instemming CMR 04.12.2008 Definitieve vaststelling door Raad van bestuur

Nadere informatie

Reglement College van Beroep voor de Examens

Reglement College van Beroep voor de Examens Reglement College van Beroep voor de Examens Colofon ons kenmerk datum juli 2014 auteur mw mr MVB van overbeek versie NL status Definitief pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 3 2 Het College

Nadere informatie