Decoskenmerk: VHL STUDENTENSTATUUT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Decoskenmerk: 2013-814 VHL STUDENTENSTATUUT"

Transcriptie

1 Decoskenmerk: VHL STUDENTENSTATUUT 1 Inleiding Algemeen Waarom een studentenstatuut? Voor wie bestemd? Naleving rechten en plichten Vaststelling en openbaarmaking Inschrijving, uitschrijving en collegegeld Inschrijfbesluit (IB VHL) Inschrijving Rechten student/extraneus na inschrijving Beëindiging inschrijving Collegegeld Vermindering, vrijstelling en restitutie collegegeld Bestuurlijke organisatie VHL en medezeggenschap studenten Bestuurlijke organisatie VHL Medezeggenschapsraad Opleidingscommissies Regelingen voor financiële ondersteuning van studenten Profileringsfonds Profileringsfonds niet-eer Honoreringsregeling Landelijk afstudeersteun Noodfonds Rechtsbescherming Inleiding Rechtsbescherming krachtens de WHW Overige vormen van rechtsbescherming Studentenvoorzieningen en faciliteiten Algemene inleiding Kosten van excursies, werkweken e.d Verzekeringen Verzuim lessen en toetsen vanwege MR-werkzaamheden Vraagpunt Studentendecanen Studentenpsycholoog Studieloopbaanbegeleiders Mediatheek Kantine ICT helpdesk Studentenhuisvesting Studentenverenigingen Alumni Studentensport Studentenpastoraat Gedragsregels en voorschriften Inleiding Huisregels en Ordemaatregelen/procedure Gebouwen Parkeren Internet en gebruik Adreswijziging Auteursrecht - afstudeerscripties Kleding

2 8.9 Gebruik mobiele telefoons, ipods en geluidsdragers Verkoop goederen Arbeidsomstandigheden (arbo) Het Bedrijfshulpverleningplan, BHV Practica

3 Bijlagen: a. VHL Onderwijs- en Examenregelingen b. Inschrijvingsbesluit VHL c. Reglement voor opleidingscommissies VHL d. Netwerkreglement VHL e. Honoreringsregeling VHL f. VHL regeling Profileringsfonds (inlcusief Profileringsfonds niet-eer)_ g. Reglement College van Beroep voor studenten VHL h. Regeling Noodfonds studenten i. Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen VHL j. Regeling Ombudsman Personeel en Studenten hogeschool Van Hall Larenstein k. Reglement Bescherming Persoonsgegevens VHL l. Reglement Cameratoezicht VHL m Reglement voor de Medezeggenschapsraad 3

4 1 Inleiding Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) is een HBO-instelling die bachelor- en, masteropleidingen, Associate degrees, post-hbo-opleidingen en cursussen op nationaal en internationaal terrein verzorgt binnen de kennisdomeinen van natuur en omgeving, de gezondheid van mens en dier en verantwoord ondernemerschap. Hogeschool Van Hall Larenstein is voortgekomen uit een fusie van Hogeschool Larenstein (vestigingen in Velp en Wageningen) en het Van Hall Instituut (gevestigd in Leeuwarden). VHL verzorgt in Velp de bacheloropleidingen Bos en Natuurbeheer, Land en Watermanagement en Tuin- en Landschapsinrichting. In Velp wordt ook de masteropleiding Project- en Procesmanagement aangeboden In Wageningen verzorgt VHL de bacheloropleidingen Bedrijfskunde en agribusiness, Dier- en veehouderij, International Development Management, Plattelandsvernieuwing en Voedingsmiddelentechnologie. Daarnaast worden in Wageningen de masteropleidingen Management of Development en Agricultural Production Chain Management aangeboden. VHL verzorgt in Leeuwarden de opleidingen Bedrijfskunde en agribusiness, Dier- en veehouderij, Tuin- en akkerbouw, Diermanagement, Kust- en zeemanagement, Milieukunde, Plattelandsvernieuwing, Voedingsmiddelentechnologie en Biotechnologie. Het studentenstatuut verwoordt de rechten en plichten van studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein. Deze zijn gebaseerd op regelingen van de hogeschool rond onderwijs en studeren, maar ook op wetgeving die algemeen geldt voor studenten aan Nederlandse hogescholen. Het studentenstatuut is in het Nederlands en het Engels uitgebracht. Bij eventuele verschillen tussen beide is de Nederlandse versie bindend. Het statuut is aan verandering onderhevig, als gevolg van nieuwe wetgeving of vanwege beleidsveranderingen binnen VHL zelf. Dergelijke veranderingen worden in het statuut verwerkt. In het traject om te komen tot deze veranderingen worden o.a. opleidingsdirecteuren, stafhoofden en decanen betrokken.. Het statuut is online beschikbaar via studentnet, zowel in het Nederlands als in het Engels. Opmerkingen en ideeën over het statuut zijn welkom bij het stafbureau directie Hogeschool Van Hall Larenstein. Voor vragen over het studentenstatuut kan de student terecht bij het vraagpunt (Leeuwarden en Velp) of het infopoint (Wageningen). Velp,

5 2 Algemeen 2.1 Waarom een studentenstatuut? In art van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW, is vastgelegd dat de hogeschool een studentenstatuut heeft. Het studentenstatuut legt de rechten en plichten van studenten vast. Deze vloeien voort uit: De wet- en regelgeving die voor studenten van toepassing is, in het bijzonder de WHW en de Wet Studiefinanciering-2000; De besluiten en regelingen van Hogeschool Van Hall Larenstein. Het studentenstatuut geeft informatie over de opzet, organisatie en uitvoering van het onderwijs, de studentenvoorzieningen en de studiebegeleiding. Het statuut bevat daarnaast de regels en afspraken over het onderwijs, formeel de Onderwijs- en Examenregeling (OER), bijlage a bij dit statuut. Elke opleiding heeft een eigen OER. Het studentenstatuut geeft een overzicht van de regelingen die beogen de rechten van studenten te beschermen. In het studentenstatuut wordt een beschrijving opgenomen van de procedures voor de behandeling van klachten en geschillen, alsmede van de procedures voor de behandeling van geschillen inzake medezeggenschap en een beschrijving van aanvullende procedures ter bescherming van de rechten van studenten die door het instellingsbestuur worden getroffen. Aan dit statuut kunnen rechtstreeks rechten worden ontleend met uitzondering van die passages die onverhoopt in strijd zouden blijken te zijn met wet- en regelgeving. 2.2 Voor wie bestemd? Inschrijven bij Hogeschool Van Hall Larenstein kan als student of als extraneus. Voor studenten en extranei gelden bepaalde rechten en plichten. Het studentenstatuut is bestemd voor studenten die als student aan Hogeschool Van Hall Larenstein zijn ingeschreven voor een Associate Degree, Bachelor- of Masteropleiding. Voor extranei zijn afwijkende rechten en plichten van toepassing. De bepalingen in hoofdstuk 8 zijn ook voor extranei van toepassing. 2.3 Naleving rechten en plichten Studenten kunnen docenten, begeleiders en bestuurders langs verschillende wegen houden aan de rechten en plichten zoals vermeld in dit statuut. Wanneer het niet mogelijk is om in onderling overleg tot een oplossing te komen, kunnen studenten met een klacht over docenten, begeleiders of bestuurders zich wenden tot de door Hogeschool Van Hall Larenstein aangewezen ombudsman of vertrouwenspersonen. De studentendecanen verwijzen studenten zo nodig naar de juiste persoon of instantie. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor studenten om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen besluiten van organen binnen Hogeschool Van Hall Larenstein. De rechten en plichten met betrekking tot het indienen van klachten en bezwaren zijn in hoofdstuk 6 van dit studentenstatuut beschreven. 2.4 Vaststelling en openbaarmaking Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor het studentenstatuut. Het College van Bestuur maakt het statuut aan de studenten bekend door het, zowel in het Nederlands als in het Engels, op studentnet te plaatsen. Het College van Bestuur zorgt er voor dat het statuut zonodig jaarlijks wordt aangepast. Eventuele urgente wijzigingen zullen via studentnet aan de studenten bekend worden gemaakt. 5

6 3 Inschrijving, uitschrijving en collegegeld 3.1 Inschrijfbesluit (IB VHL) Degene die gebruik wil maken van onderwijs- en/of examenvoorzieningen van Hogeschool Van Hall Larenstein ten behoeve van een voltijd of deeltijd bacheloropleiding, masteropleiding of Associate degree opleiding moet als student of extraneus zijn ingeschreven voor een opleiding bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Regels die de instelling hanteert rond inschrijving, uitschrijving, de hoogte van het collegegeld en de betaling en restitutie van collegegeld zijn verzameld in het besluit betreffende de inschrijving Van Hall Larenstein: het inschrijfbesluit (IB VHL). Dat besluit is een uitwerking van hoofdstuk 7, titel 3 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor inschrijving, uitschrijving en collegegeld worden gegeven. Het inschrijfbesluit is als bijlage b in dit statuut opgenomen. 3.2 Inschrijving Voor de inschrijving als student of extraneus gelden algemene voorwaarden en termijnen (zie hoofdstuk. 2 IB VHL). Na inschrijving ontvangt de student/extraneus een bewijs van inschrijving. Degene die niet ingeschreven is en toch gebruik maakt van onderwijs- en of examenvoorzieningen is een schadevergoeding verschuldigd (zie art. 7 IB VHL). 3.3 Rechten student/extraneus na inschrijving Degene, die als student staat ingeschreven, heeft de volgende rechten (art WHW): 1. deelname aan het onderwijs binnen de opleiding en in principe binnen de gehele instelling, behalve in die gevallen waar door de OER speciale voorkwalificaties worden gesteld; 2. afleggen van examens en toetsen binnen de opleiding; 3. toegang tot de gebouwen en ruimtes van de instelling zoals bibliotheken, laboratoria e.d.; 4. gebruik van andere ten behoeve van de studenten getroffen voorzieningen, waaronder de diensten van de studentendecaan; 5. studiebegeleiding; 6. actief en passief kiesrecht t.a.v. medezeggenschapsraden en benoembaarheid in commissies en colleges, zoals de opleidingscommissies en het college van beroep voor de studenten VHL. In geval van een besluit tot beëindiging van de opleiding door de minister of de instelling bestaat de mogelijkheid om de opleiding binnen een redelijke tijd te kunnen afmaken aan dezelfde of aan een andere instelling. Degene, die als extraneus staat ingeschreven, heeft de volgende rechten (art WHW): 1. afleggen van examens en toetsen binnen de opleiding; 2. toegang tot de gebouwen en ruimtes van de instelling zoals bibliotheken, laboratoria e.d. Een extraneus heeft dus geen recht op gebruik van studentenvoorzieningen of studiebegeleiding, tenzij de extraneus schriftelijk toestemming krijgt van de opleiding. 3.4 Beëindiging inschrijving De instelling beëindigt de inschrijving tijdens het studiejaar na een verzoek van de student via Studielink of op schriftelijk verzoek van de extraneus. De uitschrijving vindt plaats met ingang van de maand volgend op de maand waarin het verzoek in Studielink is gedaan of het schriftelijk 6

7 verzoek door het Onderwijsbureau VHL is ontvangen óf, op een latere datum wanneer de student hierom verzoekt. Bij het verzoek tot uitschrijving moet de studentenkaart en het bewijs van inschrijving van het lopende studiejaar worden ingeleverd In bijzondere gevallen heeft de instelling de mogelijkheid de inschrijving van de student te beëindigen zonder voorafgaand verzoek van de student. Zie hiervoor bijvoorbeeld art lid 2 en 3 van dit statuut. 3.5 Collegegeld In het inschrijfbesluit is duidelijk gemaakt aan welke criteria de student moet voldoen om in aanmerking te komen voor het zogenaamde wettelijke collegegeld. De student die niet aan die criteria voldoet wordt het (hogere) instellingscollegegeld in rekening gebracht. In het inschrijfbesluit is ook omschreven welke betalingsvoorwaarden van toepassing zijn. Indien de student deze voorwaarden niet nakomt is de directie gerechtigd incassokosten in rekening te brengen. Indien ook na aanmaning de student in gebreke blijft kan het College van Bestuur de inschrijving van de student beëindigen met ingang van de tweede maand volgend op de aanmaning (art lid 2 WHW). 3.6 Vermindering, vrijstelling en restitutie collegegeld Voor bepaalde studenten kan het collegegeld onder bepaalde voorwaarden worden verminderd (zie het inschrijfbesluit art. 6): bij inschrijving in de loop van het studiejaar, bij inschrijven als student aan Hogeschool Van Hall Larenstein voor het volgen van een tweede opleiding in het Nederlands hoger onderwijs. De student moet aan de daarbij gestelde voorwaarden voldoen. Bij beëindiging van inschrijving komen studenten in bepaalde gevallen voor restitutie van collegegeld in aanmerking. De restitutievoorwaarden en procedure staan beschreven in artikel 6.3 van het inschrijfbesluit. 7

8 4 Bestuurlijke organisatie VHL en medezeggenschap studenten 4.1 Bestuurlijke organisatie VHL Het bestuur en de inrichting van de Stichting Van Hall Larenstein zijn geregeld in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en, binnen de kaders die de WHW stelt, in het bestuurs- en beheersreglement Stichting Van Hall Larenstein. Het College van Bestuur (CvB) is het instellingsbestuur van de hogeschool. 4.2 Medezeggenschapsraad De medezeggenschap van de Hogeschool VHL wordt uitgeoefend door de Medezeggenschapsraad (MR). Het College van Bestuur stelt het reglement van de MR vast. Hierin zijn taken en bevoegdheden van de raad geregeld evenals de verkiezingen en een geschillenregeling. Vaststelling van het reglement of wijziging van het reglement is alleen mogelijk met voorafgaande instemming van 2/3 van het aantal MR-leden. In hoofdstuk 6 (Rechtsbescherming) van dit statuut zijn de procedures voor de behandeling van geschillen inzake medezeggenschap omschreven. Taken en bevoegdheden. Het College van Bestuur heeft tenminste voorafgaande instemming van de MR nodig over een te nemen besluit tot vaststelling of wijziging van o.a.: (art WHW) het instellingsplan; de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg; het studentenstatuut; het bestuurs- en beheersreglement; de onderwijs- en examenregeling (OER), behalve de onderwerpen genoemd in art lid 2 onder a t/m g WHW; regels op gebied van arbeidsomstandigheden; het beleid van het College van Bestuur bij de toepassing van art WHW over financiële ondersteuning van bepaalde categorieën studenten en de regels met betrekking tot financiële ondersteuning van studenten; de keuze uit medezeggenschapsstelsels bedoeld in art a lid 1 WHW. Indien de MR de instemming onthoudt aan een voorgenomen besluit van het College van Bestuur, kan het College van Bestuur het voorgenomen besluit intrekken, wijzigen en opnieuw voorleggen aan de MR of handhaven. In het laatste geval legt het College van Bestuur het voorstel voor aan de geschillencommissie. Naast instemmingsrecht heeft de MR in een aantal gevallen adviesrecht. Dit betreft o.a. elk voorgenomen besluit met betrekking tot: aangelegenheden die de doelstellingen, het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de hogeschool betreft; de begroting van de hogeschool, waaruit onder meer de hoogte van het instellingscollegegeld dient te blijken. Daarnaast vraagt het College van Bestuur voorafgaand advies van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de studenten is gekozen, voor elk door het College van Bestuur te nemen besluit in ieder geval met betrekking tot: het algemeen personeels- en benoemingsbeleid, tenzij deze aangelegenheid voor de hogeschool reeds inhoudelijk is geregeld in een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift of bij of krachtens CAO; het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld, bedoeld in art WHW; de regeling van de directie ten aanzien van terugbetaling van wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.48 lid 4 WHW. 8

9 Andere taken en bevoegdheden: de MR bevordert openheid en openbaarheid en onderling overleg binnen de hogeschool; de MR waakt tegen discriminatie in de hogeschool op welke grond ook en bevordert de gelijke behandeling. Wanneer de raad van mening is, dat er onderscheid is gemaakt, zoals bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling, kan hij een schriftelijk verzoek indienen bij de Commissie gelijke behandeling tot het doen van een onderzoek naar de beschreven situatie; de MR is bevoegd over alle aangelegenheden die de hogeschool betreffen aan het College van Bestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Het College van Bestuur brengt op deze voorstellen binnen drie maanden een schriftelijke, met redenen omklede reactie uit aan de raad in de vorm van een voorstel. Voordat het College van Bestuur overgaat tot het uitbrengen van een reactie stelt het College van Bestuur de MR ten minste eenmaal in de gelegenheid met het College van Bestuur overleg te plegen over het voorstel van het College van Bestuur. Een volledig overzicht van alle taken en bevoegdheden van de MR staat vermeld in het Reglement voor de Medezeggenschapsraad (bijlage m bij dit statuut). 4.3 Opleidingscommissies Voor elke opleiding of groep van opleidingen wordt een opleidingscommissie ingesteld. (art. 10.3c WHW en reglement opleidingscommissie) De opleidingscommissie heeft minstens 8 en maximaal 16 leden. Tenminste de helft van het aantal leden van de opleidingscommissie bestaat uit studenten die bij de opleiding staan ingeschreven, de overige leden uit bij de opleiding betrokken personeelsleden. De opleidingscommissie heeft tot taak: advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling voordat het College van Bestuur deze regeling vaststelt; het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling; het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het opleidingsmanagement of de MR over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding. Indien het College van Bestuur bij de vaststelling, nadere regeling of uitvoering van de onderwijsen examenregeling het advies van de opleidingscommissie niet volgt, wordt de desbetreffende beslissing met redenen omkleed. De MR kan voor wat betreft het aanhangig maken van een geschil in de adviesbevoegdheden van de opleidingscommissie treden, voor zover dat strookt met het advies van de opleidingscommissie (art lid 7 WHW). Verdere regels over de opleidingscommissies zoals benoeming van de leden, werkwijze, taken zijn opgenomen in het reglement opleidingscommissie Van Hall Larenstein en in het bestuurs- en beheersreglement (BBR) van de stichting Van Hall Larenstein. Het reglement opleidingscommissie Van Hall Larenstein is als bijlage opgenomen bij dit statuut (bijlage c). 9

10 5 Regelingen voor financiële ondersteuning van studenten 5.1 Profileringsfonds Studenten die vanwege bijzondere omstandigheden vertraging oplopen tijdens de basisbeursperiode hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een financiële vergoeding op basis van de regeling Profileringsfonds. Een bijzondere omstandigheid kan zijn: ziekte; bijzondere familieomstandigheden; lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis; zwangerschap; topsportactiviteit; een onvoldoende studeerbare opleiding; verlies van accreditatie van de opleiding waaraan de student is ingeschreven; door het College van Bestuur erkende bestuurslidmaatschappen en activiteiten volgens de regeling Profileringsfonds ; andere omstandigheden die, indien een daarop gebaseerd verzoek om financiële ondersteuning door het College van Bestuur niet zou worden gehonoreerd, zouden leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. Voorwaarden, procedure en omvang van de uitkering zijn voor Hogeschool Van Hall Larenstein uitgewerkt in de regeling Profileringsfonds (zie bijlage f bij dit statuut). De financiële ondersteuning is niet hoger dan de studiefinanciering die de student geniet uit hoofde van Hoofdstuk 3 van de Wet studiefinanciering 2000, dan wel zou hebben genoten, indien hij daarop aanspraak zou maken of zou hebben mogen maken. Het College van Bestuur kan aan de toekenning van financiële ondersteuning de voorwaarde verbinden dat de student feitelijk studerend is. Hogeschool Van Hall Larenstein heeft een commissie Profileringsfonds, die het College van Bestuur adviseert inzake aanvragen van studenten om financiële ondersteuning. De commissie bestaat uit drie personen die door het College van Bestuur worden benoemd waarvan in ieder geval één lid jurist is. Op besluiten van het College van Bestuur op aanvragen om financiële ondersteuning staat binnen 6 weken beroep open bij het College van Beroep voor de studenten in de hoedanigheid van geschillenadviescommissie. 5.2 Profileringsfonds niet-eer Onderdeel van het Profileringsfonds is het Van Hall Larenstein Fellowship Programme. Studenten afkomstig uit niet-eer landen kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op dit fonds. Studenten komen alleen in aanmerking voor een bijdrage, wanneer zij geen beroep kunnen doen op studiefinanciering en het instellingcollegegeld moeten betalen. Per jaar zijn er maximaal 10 fellowships beschikbaar. Verdere criteria staan genoemd in Regulations Van Hall Larenstein Fellowship Programme, bijlage f bij dit statuut. 5.3 Honoreringsregeling Studenten die bestuurlijke en organisatorische activiteiten ontplooien ten behoeve van de hogeschool in de meest ruime zin, kunnen in bepaalde gevallen hiervoor een compensatie krijgen. Dit kan in de vorm van een bestuursbeurs op grond van de Profilerings-regeling of via een geldelijke vergoeding op grond van de Honoreringsregeling Hogeschool Van Hall Larenstein. Op basis van de honoreringsregeling worden o.a. vergoedingen toegekend voor lidmaatschappen van opleidingscommissies, de medezeggenschapsraad en voor het College van Beroep. Verder zijn er subsidies beschikbaar voor erkende studentenverenigingen. Een en ander is na te lezen in de regeling (bijlage e) of op te vragen bij de voorzitter van de desbetreffende organisatorische activiteit. 10

11 5.4 Landelijk afstudeersteun Naast de financiële ondersteuning bij de instellingen voor hoger onderwijs bestaat er een landelijke financiële ondersteuning voor studenten (art lid 6 WHW). Deze is bestemd voor studenten in visitatiecommissies of studentbestuursleden van met name politieke jongerenorganisaties of landelijke organisaties waarbij de behartiging van een maatschappelijk of onderwijskundig belang op de voorgrond staat. Deze ondersteuning is geregeld in de Ministeriële regeling administratieve bepalingen landelijke afstudeersteun hoger onderwijs. 5.5 Noodfonds Het Noodfonds helpt studenten die aan Van Hall Larenstein staan ingeschreven en in een acute financiële noodsituatie verkeren. Studenten kunnen een aanvraag indienen via de studentendecaan. De ondersteuning bestaat uit een renteloze lening en in uitzonderlijke gevallen uit een gift. De noodfondsregeling is als bijlage opgenomen bij dit statuut (bijlage h). 11

12 6 Rechtsbescherming 6.1 Inleiding Rechtsbescherming is een belangrijk onderdeel van de rechten van de student. Het biedt de student de mogelijkheid om voor zijn belang op te komen als hij het niet eens is met een besluit van een orgaan van de hogeschool, een gedraging of het uitblijven van een besluit. Hieronder is omschreven op welke wijze krachtens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) de rechtsbescherming voor de studenten is geregeld. Daarna zijn nog andere vormen van rechtsbescherming omschreven. 6.2 Rechtsbescherming krachtens de WHW Een betrokkene kan zoals hieronder verder is omschreven beroep instellen of bezwaar maken tegen een beslissing die door personen, commissies, het College van Bestuur of andere organen van de hogeschool wordt genomen. Verder kan in beroep of bezwaar worden opgekomen tegen het uitblijven van een beslissing of het te laat nemen van een beslissing. Iedere betrokkene kan een klacht indienen zoals hierna is omschreven over de wijze waarop een persoon, commissie, het College van Bestuur of een ander orgaan van de hogeschool zich jegens de klager heeft gedragen. Een betrokkene kan zijn een student, een aanstaande student, een voormalige student, een extraneus, een aanstaande of voormalige extraneus. De wettelijke bepalingen over rechtsbescherming zijn te vinden in Titel 4 van Hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Iedere betrokkene kan de procedures zelf voeren, maar het is toegestaan om de bijstand van een advocaat of juridisch adviseur in te roepen. Dit is naar eigen keuze en voor eigen rekening en risico van de betrokkene Faciliteit Er is een faciliteit ingesteld. Studenten en betrokkenen kunnen bij de faciliteit informatie inwinnen over de verschillende procedures binnen Van Hall Larenstein en over rechtsbescherming. De faciliteit is een loket dat per en per post kan worden bereikt. Het is gevestigd op het secretariaat. Het secretariaat zorgt ervoor dat de faciliteit bereikbaar is voor studenten met vragen, verzoeken om informatie of die een beroep/bezwaar of klaagschrift in willen dienen. Voorts neemt het bezwaren, beroepen en klachten in ontvangst. Het postadres van de faciliteit is: Hogeschool Van Hall Larenstein, t.a.v. de faciliteit, Postbus 9001, 6880 GB Velp. Daarnaast is de faciliteit via bereikbaar. Zodra de faciliteit een bezwaar/beroep of klacht heeft ontvangen, krijgt de indiener een schriftelijk of digitaal bewijs van ontvangst. De faciliteit zendt het beroep/bezwaar of de klacht onverwijld toe aan het College van Beroep voor studenten VHL of de Ombudsman. De door de faciliteit vastgestelde datum van ontvangst is bepalend voor de vraag of tijdig bezwaar of beroep is ingesteld College van Beroep studenten VHL Het College van Beroep studenten VHL fungeert zowel als College van Beroep voor de Examens in de zin van art WHW, en als geschillenadviescommissie van de directie in de zin van art. 7.63a WHW. Het reglement van het College van Beroep studenten VHL is als bijlage opgenomen bij dit statuut (bijlage g). 12

13 Beroep Mocht een student door één van de volgende beslissingen rechtstreeks in zijn belang worden getroffen, dan kan een beroep gericht aan het College van Beroep studenten VHL worden ingediend bij de faciliteit. beslissingen tot afwijzing voor een bepaalde opleiding of opleidingsrichting; beslissingen van examencommissies en examinatoren, assessoren of surveillanten rondom het afnemen en beoordelen van toetsen/assessments; beslissingen over vaststelling van het aantal behaalde studiepunten; beslissingen met betrekking tot het afsluitend examen; beslissingen met betrekking tot het bindend studieadvies; beslissingen inzake vrijstellingen; een weigering om een beslissing te nemen rondom bovenstaande zaken of het uitblijven van een beslissing rondom bovenstaande zaken. (Neem bij het uitblijven van een beslissing eerst contact op met het orgaan dat de beslissing dient te nemen. Van het uitblijven van een beslissing kan men spreken, wanneer na 15 werkdagen na dit contact een reactie is uitgebleven). De beroepstermijn bedraagt zes weken. De door de faciliteit vastgestelde datum van ontvangst is bepalend voor de vraag of tijdig beroep is ingesteld. In het reglement College van Beroep voor studenten VHL staat de procedure beschreven. Bezwaar Een betrokkene kan bij de faciliteit een bezwaarschrift gericht aan de geschillenadviescommissie indienen. Dit kan tegen alle beslissingen waartegen geen beroep openstaat bij het College van Beroep voor de examens, zoals: beslissingen inzake inschrijving, uitschrijving, collegegeld e.d.; beslissingen inzake financiële ondersteuning (Profileringsfonds); maatregelen zoals ontzegging van de toegang tot gebouwen of terreinen van de hogeschool dan wel uitschrijving; beslissingen met betrekking tot de afgifte van een getuigschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt zes weken. De door de faciliteit vastgestelde datum van ontvangst is bepalend voor de vraag of tijdig bezwaar is ingesteld. De faciliteit stuurt het bezwaarschrift per omgaande naar de geschillenadviescommissie. Het College van Beroep studenten VHL treedt op als geschillenadviescommissie voor het College van Bestuur. In het reglement van het College van Beroep studenten VHL staat de procedure beschreven Hoger beroep na Beroep of Bezwaar Van de uitspraak van het College van Beroep voor de examens, van beslissingen van organen genomen naar aanleiding van een uitspraak van het college van beroep voor de examens en van beslissingen op bezwaar kan de betrokkene hoger beroep instellen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs. Dit college is gevestigd te Den Haag. Meer informatie over het college en over de hoger beroepsprocedure is te vinden op De beroepstermijn bedraagt zes weken. Van de uitspraken van het College van Beroep voor het hoger onderwijs staat geen hoger beroep open Ombudsman Een betrokkene kan een klacht indienen bij de faciliteit, maar kan er ook voor kiezen zich direct te wenden tot de Ombudsman die gemachtigd is om wat betreft de klachtenregeling de wettelijke taken van de faciliteit (vaststellen datum van ontvangst en ontvangstbevestiging, doorzenden naar het bevoegde orgaan) zelf te verrichten. De ombudsman werkt zowel voor studenten als voor personeel. Het is een onafhankelijke functionaris, bij wie een klacht kan worden ingediend. Het betreft situaties, waarin een student of personeelslid door een gedraging of een nalaten van een functionaris of een orgaan van Van Hall Larenstein in zijn belang wordt getroffen, maar waartegen geen bezwaar- of beroepsprocedure openstaat. 13

14 Het is bedoeld als een laagdrempelige voorziening. In eerste instantie zal de ombudsman proberen om via overleg of bemiddeling tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, kan een officiële klacht worden ingediend. Naar aanleiding daarvan doet de ombudsman een uitspraak. Deze uitspraak is juridisch niet afdwingbaar. Ook staat er geen beroep open bij de rechter. De ombudsman kan in voorkomende gevallen aanbevelingen doen aan het bevoegd gezag. Ook deze zijn niet bindend. De werkzaamheden van de ombudsman en de manier waarop een klacht kan worden ingediend zijn geregeld in de Regeling Ombudsman (zie bijlage j bij dit statuut). Meer informatie over de bereikbaarheid van de ombudsman is te vinden op studentnet (zie onder begeleiding ombudsman). Indien betrokkene het niet eens is met de wijze van klachtenafhandeling door tussenkomst van de ombudsman van Van Hall Larenstein, kan de betrokkene de klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman (www.nationaleombudsman.nl). 6.3 Overige vormen van rechtsbescherming Bij Hogeschool Van Hall Larenstein gelden diverse regelingen waarin eigen geschillenregelingen zijn opgenomen. Onderstaand worden de belangrijkste regelingen genoemd Privacy In aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens heeft VHL een reglement bescherming persoonsgegevens vastgesteld ten behoeve van de bescherming van de persoonsgegevens van studenten. In dit reglement is overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens geregeld aan welke criteria moet worden voldaan wanneer binnen de organisatie persoonsgegevens worden verwerkt. Ook is omschreven welke rechten personen hebben van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, zoals recht op informatie, recht op verbetering, wijziging of afscherming van persoonsgegevens en recht van verzet. Tenslotte is omschreven welke rechtsbescherming geldt voor personen, waaronder ook studenten, van wie de persoonsgegevens worden verwerkt binnen Hogeschool Van Hall Larenstein. Het reglement is als bijlage toegevoegd aan het studentenstatuut (bijlage k) Cameratoezicht Met het oog op een zorgvuldig gebruik van het camerasysteem en de bescherming van de privacy is over cameratoezicht op de terreinen en in de panden van Hogeschool Van Hall Larenstein, een reglement Cameratoezicht VHL vastgesteld. Dit reglement geeft een beschrijving van doel, taken, verantwoordelijkheden en procedures rond de toepassing van cameratoezicht en is als bijlage toegevoegd aan het studentenstatuut (bijlage l) Vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen Op basis van de Arbo-wet moet de werkgever ervoor zorgen dat de student zoveel mogelijk wordt beschermd tegen ongewenste omgangsvormen en de nadelige gevolgen daarvan. In verband hiermee geldt bij Hogeschool Van Hall Larenstein de Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen (bijlage i bij dit statuut) en zijn er vertrouwenspersonen aangesteld. Onder ongewenste omgangsvormen worden zowel seksuele intimidatie als agressie, geweld en discriminatie verstaan. Het betreft altijd gedragingen of handelingen die door degene tegen wie ze gericht zijn als bedreigend dan wel ongewenst of onbehoorlijk worden ervaren en die plaatsvinden in de werk-, studie- of stagesituatie. Studenten of personeelsleden die hiermee te maken krijgen kunnen in eerste instantie voor hulp en bijstand contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen die hiervoor zijn aangewezen binnen Hogeschool Van Hall Larenstein. Informatie over de namen van de vertrouwenspersonen is te vinden op studentnet (onder begeleiding). De vertrouwenspersonen kunnen verder ook behulpzaam zijn wanneer een student een formele klacht wil indienen. Voor de behandeling van klachten op het gebied van ongewenste omgangsvormen is door het College van Bestuur een externe klachtencommissie ingesteld. Naar aanleiding van een formele klacht zal de commissie onderzoek doen en betrokkenen horen. Vervolgens brengt de commissie een advies uit aan het College van Bestuur over eventueel te treffen maatregelen naar aanleiding van de geconstateerde omstandigheden. 14

hogeschool gids editie augustus 2010 Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie

hogeschool gids editie augustus 2010 Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie hogeschool gids editie augustus 2010 Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie ! " #$% &! " #$% ' $!$!!!!$!( )!!!!! * $!!!!! +!,! -./01!! /, 2!! 34 5-./0 0 ' $-%!-% * ) 6 6 & -% )!!! 7!!

Nadere informatie

hogeschool gids editie augustus 2011 Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie

hogeschool gids editie augustus 2011 Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie hogeschool gids editie augustus 2011 Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie inleiding / legenda pagina 002 inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Instituut voor Commercieel Management

Instituut voor Commercieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Commercieel Management Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Instituut voor Financieel Management

Instituut voor Financieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Financieel Management Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Rotterdam Business School

Rotterdam Business School Hogeschoolgids Rotterdam Business School Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie

Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie Hogeschoolgids Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student

Nadere informatie

hogeschool gids Instituut voor bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2012

hogeschool gids Instituut voor bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2012 hogeschool gids Bacheloropleidingen editie augustus 2012 Instituut voor bedrijfskunde inleiding / legenda pagina 002 inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Commercieel Management

Instituut voor Commercieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Commercieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Instituut voor Financieel Management

Instituut voor Financieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Financieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Instituut voor Engineering en Applied Science

Instituut voor Engineering en Applied Science Hogeschoolgids Instituut voor Engineering en Applied Science BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie

Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Hogeschoolgids Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student

Nadere informatie

VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT. Studentenstatuut. Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009

VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT. Studentenstatuut. Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009 VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT Studentenstatuut Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009 Studentenstatuut 2008-2009; vereenvoudigde versie. 1 INHOUD: BEGRIPPEN INLEIDING

Nadere informatie

Rotterdam Business School

Rotterdam Business School Hogeschoolgids Rotterdam Business School Postinitiële masteropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 inleiding Het College van Bestuur wenst iedere cursist een goede studietijd toe

Nadere informatie

Het medezeggenschapsreglement HZ. Stichting HZ University of Applied Sciences

Het medezeggenschapsreglement HZ. Stichting HZ University of Applied Sciences Het medezeggenschapsreglement HZ Stichting HZ University of Applied Sciences Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het bepaalde in artikel 10.21 van de wet

Nadere informatie

STUDIEGIDS MEDIATECHNOLOGIE 2008 2009

STUDIEGIDS MEDIATECHNOLOGIE 2008 2009 STUDIEGIDS MEDIATECHNOLOGIE 2008 2009 1/84 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 3 1.1 Algemene informatie HU... 3 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 3 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel... 3 1.1.3 1.1.4 Hogeschool-

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010 1/58 2/58 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd)

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) STUDIEGIDS ICT 2007 2008 Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) Status: Definitief 1/83 2/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie

STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008

STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008 STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008 1/74 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU...5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...5 1.1.3 Hogeschool-

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN VOLTIJD 2007 2008

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN VOLTIJD 2007 2008 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN VOLTIJD 2007 2008 HBO Rechten voltijd Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD

SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding Algemene informatie 5 1. Algemene informatie HU 6 1.1. Onderwijsprofiel HU

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 589 Paraaf: Onderwerp : Gewijzigde Regeling Profileringsfonds Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van de Regeling Profileringsfonds,

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie