"Voor iemand zorgen vind ik heel mooi"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""Voor iemand zorgen vind ik heel mooi""

Transcriptie

1 INFOMAGAZINE lente 2013 Dhr. de Wildt "Voor iemand zorgen vind ik heel mooi" Echtpaar Huisman- van Kooten "Dankbaar voor plek in d'amandelhof" Beth-San opent fysioruimte

2 VOORWOORD MEDITATIE Ziet, de Mens (Joh. 19:5b) Cliënten van Cedrah en ook hun familieleden zijn erg tevreden over de zorg die geleverd wordt. Dat blijkt uit het clienttevredenheidsonderzoek wat is gehouden binnen Cedrah. In deze Hart & Hand vindt u de resultaten van dit onderzoek. Eind 2012 is men in Uitzicht gestart met Kleinschalig Wonen en Individueel Wonen. We blikken terug hoe dit is verlopen en spreken met twee vrijwilligers van Uitzicht. Ziet, de Mens, zo klinkt het vol minachting uit de mond van Pilatus. Hij heeft deze Koning der Joden verhoord. Hij heeft Hem laten bespotten, laten geselen door zijn soldaten. Voor Pilatus is deze mens niet in tel. Eén ding telt; zijn eigen ik en het Romeinse rijk. In deze Mens, in deze Jezus van Nazareth vindt hij niets. Dat wil hij de Joden laten merken die zijn samengestroomd voor zijn rechthuis. In dat Ziet, de mens klinkt zijn minachting door voor Jezus en al de Joden. Van een heiden valt ook niet anders te verwachten. Maar klinkt het Ik ken deze Mens niet? uit Petrus mond anders? En wat leeft er in uw hart ten aanzien van deze Mens? Voor niemand heeft Hij gedaante noch heerlijkheid dat wij Hem zouden begeerd hebben. We hebben ons zelf zo lief. Weet dit: we zijn met Pilatus buiten deze Mens eeuwig verloren. Ziet, de Mens. Wat klinkt daar Gods oordeel in door. Christus moest deze weg gaan. Het bracht Hem voor de Rechterstoel van God. Zie wat er van de mens geworden is. Met eer en heerlijkheid was de mens in de schepping bekleed. Hier staat een Mens met een versleten koningsmantel. De mens krachtens schepping van hoge komaf, maar er is niets meer van over. Een doornenkroon draagt deze Mens op het hoofd. Doornen die spreken van de vloek van God over onze zonde. Een rietstaf waarvan geen steun te verwachten is in Zijn hand. Hij bloedt mede door de geseling uit vele wonden. Beeld, niet van een mens, maar van de mens zoals hij door de zonde geworden is. Van deze Mens is onder Gods oordeel geen verwachting meer. Van hoge komaf. Ja zeker, maar in de diepste diepte terechtgekomen. Het oordeel van de Rechter van hemel en aarde is vreselijk. De toorn van God over deze Mens. In de afgelopen periode vond ook een bestuurswisseling plaats. Hans de Vin heeft zijn taken overgedragen aan Zeger de Haan. In deze Hart & Hand nemen wij afscheid van Hans de Vin en stelt Zeger de Haan zich aan u voor. Naast deze artikelen vindt u uiteraard ook de gebruikelijke rubrieken in deze Hart & Hand. Het levensverhaal, een interview met de vrijwilligers en korte berichtjes vanuit onze locaties. Ziet, de Mens. Hij is Gods beloofde Zoon, Die waarachtig Mens wilde worden. Zo diep wilde afdalen. Het Woord is vlees geworden. Hij werd de mensen in alles gelijk. Hij nam de menselijke natuur aan van een mens buiten het paradijs. Hij droeg de gevolgen van de zonde, zonder dat Hij ooit één zonde deed. Hij daalde zo diep af om de mens vanuit de diepste diepte van zonde en schuld te kunnen redden. Daarom kan Hij verlossen uit de diepste ellende. Pilatus moet van deze Mens getuigen: Ik vind geen schuld in Hem. Zonder zonde en schuld van Hemzelf staat Hij hier. In Zijn mens-zijn vertoonde Hij het beeld van God. Volkomen gewillig, volkomen in liefde tot Zijn Vader en mensen. Zo n Middelaar heeft een zondaar nu nodig. De Mens, Die als het Offerlam de overtredingen van velen wegdraagt. In een weg van bekering en geloof krijgt Hij waarde voor een verloren zondaar in het: Ik voor u. Door genade schenkt Hij Zichzelf persoonlijk weg. Hij werd Mens om in plaats van Zijn Sion in het gericht onder te gaan en kan daarom tussentreden. Zie de Mens, beladen met de zonde en schuld van Zijn Kerk. Hebt u het leren zien: Ik kostte Hem die slagen, ik heb die doornenkroon gevlochten. Leer het nog heden zien. Genade doet verlangen naar: Hij stond daar voor mij, genezing in Zijn wonden. Uw reactie, vragen en opmerkingen stellen wij op prijs. Wij wensen u veel leesplezier. Zie de Mens, daarin klinkt het over deze aarde door alle eeuwen: Wie u ook mensenkind, er is doen aan in deze Mens, dat u verlost wordt van al uw ongerechtigheid. Leer in deze Mens nog zien wat tot uw eeuwige zaligheid dient. Hoe verloren, o mens, in deze Mens is genoeg, een overvloeiende Fontein. De redactiecommissie Ds. L. Terlouw 2

3 BESTUUR Een blik op de organisatie Wat is er veel aan de hand in de ouderenzorg! In de politiek en in de samenleving zijn er vragen en voorstellen. Om de zorg betaalbaar te houden, moet er veel veranderen; de vergrijzing slaat toe. Nu wil ik daar graag in de toekomst nog 3. De informatie en communicatie willen eens met u over doorpraten, maar voor we uitbreiden. Net als voor de medewerkers is het vernemen van plannen dit moment wil ik graag een blik werpen op onze organisatie. Hoe staan we ervoor en het volgen van de stappen van de en hoe gaat het verder in deze woelige organisatie van belang om mee te tijd? Zal er op termijn nog wel plaats zijn kunnen leven en doen. Laat ons ook voor identiteitsgebonden zorg, zorg vanuit weten wat u daarvan vindt en verwacht! onze achterban? Sinds 1 januari jl. heb ik Hans de Vin mogen opvolgen als bestuurder. Hij heeft in de afgelopen jaren de organisatie in financieel rustig vaarwater gebracht en nu kunnen we verder doorbouwen. Uiteraard in de verwachting van Gods zegenende handen. Een aantal punten waaraan wij willen werken: 1. Cedrah wil sterker vanuit de relatie met de achterban gaan werken. De komende maanden willen we de verschillende kerkenraden bezoeken en vragen en verwachtingen peilen; waar liggen de wensen en ook de mogelijkheden? Hoe kunnen we als zorgaanbieder en kerkelijke gemeenschap onze verantwoordelijkheid en zorg voor de ouderen vorm en inhoud geven? Op moderne wijze willen we aandacht geven aan gepaste woonvormen met dienstverlening en service en waar nodig ook zorg. 2. Wij willen de samenwerking zoeken met vergelijkbare organisaties qua identiteit en bezien hoe we samen sterker kunnen staan. Een eerste stap hiervoor is de voorgenomen fusie dit jaar met de Stichting Zorgverlening in Zeeland, een zusterorganisatie van de Gereformeerde Gemeenten. 4. De komende tijd gaan we als organisatie onze missie en visie opnieuw vaststellen en daaraan uitvoering geven. We zijn er voor u en willen ook in de komende tijd passende zorg- en dienstverlening voor en met u realiseren op de plaatsen waar onze achterban present is. Dit zal gebeuren door veranderingen als meer zorg buiten de muren van de instellingen' en het scheiden van wonen en zorg. 5. We gaan optimaal gebruik maken van de aanwezige kennis, vaardigheid en toewijding van onze medewerkers. In een atmosfeer van openheid en samen werken willen we ons wijden aan onze taak: een veilig en warm en betrokken huis creëren voor onze ouderen. Een volgende keer hoop ik u meer te vertellen over de plannen en ontwikkelingen voor en bij de verschillende locaties. Mede namens de medewerkers wens ik u veel plezier bij het lezen van de verschillende bijdrages in Hart en Hand. Met vriendelijke groet, Zeger de Haan 3

4 H A R T & H A N D K O R T d'amandelhof Brandveiligheid Om de brandveiligheid te vergroten is een aantal aanpassingen gedaan aan het gebouw van woonzorgcentrum d Amandelhof en de aanleunwoningen. Ook is er de laatste tijd veel geoefend met BHV-ers en ander personeel om een ontruiming zo vlot mogelijk te laten verlopen. Op 22 januari jl. vond onverwacht een grote ontruimingsoefening plaats onder het toeziend oog van de brandweer. De ontruiming verliep redelijk goed. Uit de opgedane ervaring willen we graag lering trekken voor een volgende keer. Voor veel bewoners was het een hele consternatie. We bedanken hen voor hun onvrijwillige, gewillige medewerking! UITZICHT Samenwerking met Zonnehuisgroep Vlaardingen NEBO Thuiszorg vanuit Nebo Wat houdt EMZ nu eigenlijk in? vraagt familie van een bewoner aan Elonie Janssen. Elonie Janssen is eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV) van de EMZ. EMZ staat voor Extramurale zorg. Zorg buiten de muren van een instelling. Makkelijker gezegd: thuiszorg. In de thuiszorg is veel mogelijk. Op dit moment wordt door het thuiszorgteam van Nebo zorg geboden in de aanleunwoning van Borghave en Neborgh en in de loop van 2013 wil Nebo deze zorg ook in de wijk gaan bieden. 4 Op 1 december zijn de behandelaars van Zonnehuisgroep Vlaardingen in Uitzicht gestart met het leveren van behandeling aan bewoners met een ZZP 4 en hoger. Deze collega s kregen een overdracht van de fysiotherapeut, de Specialist Ouderengeneeskunde en de psycholoog. Van de (Salem) disciplines hebben wij afscheid genomen, waarbij we hen bedankten voor hun inzet en de waardevolle samenwerking. Inmiddels hebben de bewoners kennis kunnen maken met de behandelaars van Zonnehuisgroep Vlaardingen. Het getuigt van grote betrokkenheid en enthousiasme dat er zoveel collega s van de Zonnehuisgroep Vlaardingen aanwezig waren. Na de kennismaking zijn met de verzorging de wederzijdse verwachtingen en de invulling van de praktische zaken doorgesproken. Elonie: Samen met de cliënt en familieleden kijk ik naar (gepaste) zorg die door het thuiszorgteam gegeven kan worden. Het thuiszorgteam staat dagelijks klaar om cliënten kwalitatief goede zorg te geven. In overleg kunnen wij veel voor onze cliënten doen, bijv. hulp bij het aantrekken van steunkousen, medicatie uitzetten en toedienen, hulp bij de lichamelijke verzorging, wondzorg, stomazorg, katheterzorg, etc. Veel ouderen zijn eenzaam en willen graag een praatje maken of een keer naar de winkels toe. Deze begeleiding wordt ook door het thuiszorgteam geboden. Er is in de thuiszorg dus veel mogelijk. Nebo biedt naast het thuiszorgteam een uitgebreid dienstenpakket aan bij mensen thuis. Deze diensten kunnen tegen betaling aangevraagd of via de WMO geregeld worden.

5 VRIJWILLIGERS Jan de Wildt hielp als kind al mee in het huishouden Voor iemand zorgen vind ik heel mooi Stil zitten is niets voor mij, lacht De Wildt. Niet dat ik niet graag thuis ben hoor, zo bedoel ik het niet. Maar ik wil graag wat te doen hebben. En daar zorgt hij dan ook wel voor, gezien zijn drukke bezigheden gedurende de week. Beheerder van het appartementengebouw, vrijwilligerswerk in Beth-San, thuis wat klusjes in het huishouden, vijf getrouwde kinderen en 20 achterkleinkinderen die (o)pa maar wat graag inhuren. Genoeg te doen dus! Het zorgen voor anderen kreeg De Wildt al op jonge leeftijd mee. Mijn moeder had chronische klachten, onder andere diabetes waardoor zij steeds slechter kon zien. Ik moest dus al vroeg meehelpen in het huishouden. Ik was de jongste van een groot gezin, dus als de anderen naar hun werk waren, dan was het Jan, wil jij even stofzuigen? Dat vond ik niet erg hoor, ik deed het graag. Na een loopbaan waarin hij regelmatig van baan wisselde, stopte hij met 64 jaar met werken. Het laatste jaar hoefde ik niet te werken, maar werd ik wel betaald, lacht hij. Omdat De Wildt vanaf zijn 61e al langzaamaan minder ging werken, zocht hij naar een andere invulling van zijn tijd. Via de kerkbode kwam hij in het voormalig zorgcentrum Bethesda in Den Dolder terecht (dit is nu een locatie van Siloah, red.). Toen Bethesda opgeheven werd, wilde ik toch graag ergens anders aan de slag. Ik zocht contact met Beth-San en kon de week daarop direct beginnen, vertelt hij. Sinds juni 2009 helpt De Wildt op de huiskamer van Beth-San. Hij vertelt: Iedere dinsdag start ik om uur met gezellig een praatje maken met de mensen. Dan gaan we de tafel dekken, want om half 12 eten we. Ik schep het eten op en help eventueel bij het eten, en daarna ruim ik de tafel weer af. Met de komst van de tweede huiskamer in Beth-San helpt hij daar de rest van de middag bij de activiteiten. Ik doe eigenlijk alles, vertelt hij. Sapjes inschenken, koffie klaarzetten en helpen bij spelletjes en andere activiteiten. Eigenlijk zijn er te weinig mensen om de ouderen voldoende aandacht te geven, stelt De Wildt. Ik mag graag met ouderen omgaan en merk ook echt dat zij behoefte hebben aan aandacht. Het is mooi om iemand blij te kunnen maken door samen naar buiten te gaan. Naast het vrijwilligerswerk in Beth-San is hij ook beheerder van het appartementengebouw waar het echtpaar De Wildt sinds 2009 woont. Ze hebben mij waarschijnlijk zien klussen in ons huis en gedacht dat het wel handig zou zijn als ik Dhr. de Wildt helpt mevrouw Mensink beheerder werd, lacht hij. Het is een taak die al met al behoorlijk wat tijd kost. Als er ergens problemen met een deurslot zijn, halen ze mij erbij. Of pas met die sneeuw, dan sta ik s ochtends paadjes te vegen zodat de mensen de deur uit kunnen. Ondanks zijn drukke bezigheden staat het vrijwilligerswerk in Beth-San bovenaan. De Wildt: Ik wil een ander altijd helpen als dat nodig is. Ik heb maanden bij mijn zoon in huis geklust, drie dagen in de week. Maar die dinsdag hou ik vrij voor Beth-San. Ze rekenen op me. Ik hoop echt dat ik de gezondheid mag hebben om dit nog wat jaren te kunnen blijven doen. 5

6 L E V E N S V E R H A A L Echtpaar Huisman-van Kooten is dankbaar voor plek in d Amandelhof We hebben er geen spijt van, hoor! Marrigje (76) en Arie (79) Huisman-van Kooten wonen sinds april 2012 in hun ruime appartement in d Amandelhof. Het is geen nieuwbouw, maar we wonen hier best, aldus meneer. Het echtpaar woonde sinds hun huwelijk in Krimpen aan den IJssel, maar door de CVA van mevrouw in 2009 was het thuis wonen geen optie meer. Na een korte periode in een mooi appartement in Cascade kwam een plek vrij in d Amandelhof. Arie Huisman werd geboren in had, heeft meneer Huisman een goede Ouderkerk aan den IJssel, maar jeugd gehad. Meneer Huisman: Ik speelde verhuisde op 5-jarige leeftijd altijd buiten, heerlijk ravotten op het naar Krimpen aan den IJssel. boerenland. Of we gingen zwemmen in Mijn vader was klinker. Dat de IJssel. In het laatste half jaar van de beroep kennen we nu niet meer, oorlog hadden we het wel zwaar. Ik weet vertelt hij. De schepen moesten nog dat ik, samen met mijn zus, met een vroeger nog geklonken worden; kinderwagen naar Ouderkerk aan den IJssel tegenwoordig worden de schepen liep om eten bij elkaar te scharrelen. gelast. In Krimpen kon hij meer verdienen dan in Ouderkerk, dus Hij ontmoette zijn vrouw Marrigje bij het verhuisden we. Ondanks dat het bekende dijkwandelen in Capelle aan gezin Huisman het niet breed den IJssel. Meneer Huisman: Ik zat in die tijd in militaire dienst, en wilde toch wel eens een keer gaan kijken bij dat dijkwandelen. Toen zag ik haar. En ik dacht: tjoh, dat is nog eens een leuk meisje! Het duurde nog wel even voordat het echt aan was, hoor. Mevrouw vult aan: Ik vond het in het begin maar niets. Zo n soldaat deugd voor geen cent, dacht ik. Toen het jonge stel in 1957 trouwde, was de woningmarkt erg krap. We hebben 8 maanden bij mijn ouders ingewoond, vertelt meneer. Toen kwam er via de fabriek waar ik werkte, een woning vrij en zijn we verhuisd naar een eengezinswoning. Het echtpaar kreeg samen vijf kinderen. Hun oudste zoon overleed in 2005 op 47-jarige leeftijd. Meneer Huisman: De scherpe kantjes van het verdriet gaan eraf, maar het went nooit. 6

7 L E V E N S V E R H A A L meer. Ze kon de trap niet meer op. Onze dochter kwam iedere maandagochtend helpen en ik deed zelf heel veel in het huishouden. Toen heb ik een urgentieverklaring aangevraagd om in aanmerking te komen voor een appartement via de woningstichting. Als snel konden ze terecht in een mooi appartement in Cascade, Capelle aan den IJssel. Maar onze dochter zei toen: Zou je je niet inschrijven voor een plekje in d Amandelhof?, vertelt meneer. Eerst wilden we niet, maar later gaf ik haar toch wel gelijk. Met de indicatie voor mevrouw Huisman kwam het echtpaar terecht op de wachtlijst van d Amandelhof. Op een vrijdagmorgen om uur konden we komen kijken in een appartement dat over twee maanden leeg zou komen. Een week later belden ze onze dochter op, dat er een groter apparte- Het echtpaar woonde nog altijd in dezelfde ment vrij was gekomen waar we direct eengezinswoning, toen mevrouw in 2009 in konden. Ze durfden mij niet te bellen, een CVA kreeg. Na vier maanden revalidatie lacht Huisman. in het Antonius kwam mevrouw Huisman weer thuis wonen. Huisman vertelt: We Maar het echtpaar Huisman was al snel hebben er nog twee maanden gewoond, gewend in d Amandelhof. We hebben maar eigenlijk ging het helemaal niet er absoluut geen spijt van hoor!, vertelt We hebben een ruim appartement, mooi uitzicht en goede verzorging Door haar beroerte kan mevrouw haar handen nog nauwelijks gebruiken. Ze vertelt: Ik hield ontzettend van handwerken, en ook naaien deed ik veel. Ik maakte zelf de rokken voor m n dochters. Maar dat gaat nu niet meer. Meneer Huisman gaat er zo af en toe nog op uit op de brommer. Lopen gaat niet zo goed meer met mijn versleten voet, maar met die brommer kan ik nog boodschappen doen en af en toe een bakkie doen bij onze dochter, vertelt hij. mevrouw. We zijn echt dankbaar dat we hier zitten, samen. De sfeer bevalt goed en we hebben een goede band met het personeel. Meneer Huisman vult aan: We willen het leven in d Amandelhof zoveel mogelijk voortzetten zoals thuis. Als het kan, gaan we iedere dag gezellig koffie drinken s ochtends. Maar verder nemen we niet zoveel deel aan de activiteiten. Het buitenleven missen ze wel een beetje. Ik was meer buiten dan binnen, lacht meneer. Vroeger had ik altijd een bloemen tuintje waar ik me hele dagen in kon vermaken. Ook mevrouw deelt zijn liefde voor de bloemen en het buiten zijn. Ik vond het heerlijk om in onze tuin lekker buiten te zitten als het mooi weer was. Het is er nu te koud voor, maar s zomers zitten we hier heerlijk in de tuin achter d Amandelhof, vertelt ze. Over de zorg in d Amandelhof is het echtpaar meer dan tevreden. Meneer Huisman: De zorg is echt heel goed, we hebben niets te klagen. Die meiden doen wat ze kunnen om je te helpen. En wij proberen daarin ook flexibel te zijn. Als de zuster om half 9 komt terwijl wij aan het ontbijt zitten, dan gaan ze eerst wassen en aankleden, daarna eten we weer verder. Dat is toch geen probleem? Dat de geplande nieuwbouw van d Amandelhof werd afgezegd, is het echtpaar niet ontgaan. Maar wat hen betreft hoeft een nieuw gebouw niet zo nodig. We zitten hier echt geweldig, zegt meneer Huisman. We hebben een ruim appartement, mooi uitzicht en goede verzorging. Wat wil je nog meer? Echtpaar Huisman-van Kooten 7

8 PRIKBORD Uitzicht In november werd onder grote belang stelling de opbrengst van alle acties en het totaal van de giften voor de tuin aan de locatiemanager overhandigd. Op dat moment was het totaalbedrag 1490,00. Inmiddels is dit nog opgelopen tot ruim 1600,00. Een gedeelte van het plan is al gerealiseerd. De hovenier heeft prachtige appel- en perenbomen geplant. In november werd onder grote Door twee fondsen is een toezegging gedaan van door Uitzicht aangevraagde subsidies voor het tuinproject. 3 december is de anders georganiseerde manier van zorgverlening wonen en welzijn Kleinschalig Wonen en Individueel Wonen offi cieel van start gegaan. Eind december zijn de jaarlijkse kerst diners en meditatieve momenten gehouden voor bewoners, vrijwilligers en medewerkers. Ook was er op 2 januari de nieuwjaarsbijeenkomst. 9 januari is er door de verzorging een meet dag gehouden, waarin de zorginhoudelijke indicatoren vanuit de Normen Verantwoorde Zorg zijn gemeten. De uitslag wordt in het tweede kwartaal van 2013 verwacht. 14 januari hield Peter van Eeuwijk een lezing voor de vrijwilligers met als thema Waarde(n)vol communiceren. In restaurant UIT in Uitzicht wordt tweewekelijks op donderdagavond een themamaaltijd georganiseerd. De voedingsdienst heeft een vragenlijst d Amandelhof Op D.V. dinsdag 5 maart a.s. wordt in d Amandelhof een Mantelzorgbijeenkomst georganiseerd in samen- werking met Agathos Thuiszorg. Thema: Je houdt me toch wel vast?, n.a.v. een boek over dementerende mensen en hun naasten. Spreker is de heer B. Prinsen (schrijver van het boek). Inloop vanaf uur, het Op D.V. dinsdag 5 maart a.s. wordt in d Amandelhof programma start om uur. Van harte welkom! Iedere woensdag van de maand februari staat in het teken van De Keuken. Een herkenbaar thema, want veel ouderen hebben tijdens hun leven heel wat uren door- gebracht met het bereiden van gerechten. De eerste woensdag worden boerenjongens en boerenmeisjes gemaakt. Op de laatste woensdag worden deze met name door ouderen geliefde drankjes genuttigd. Iedere woensdag van de maand februari staat in het Beth-San In de decembermaand zijn er weer de diverse bijeenkomsten als de kerstavond, diverse maaltijden en in januari de nieuwjaarsreceptie geweest. Helaas kon de bewonersmaaltijd door het noro-virus wat er heerste niet doorgaan. Deze heeft op 30 januari jl. plaatsgevonden. In de decembermaand zijn er weer de diverse bijeenkomsten als de Op de website van Cedrah is het nu ook mogelijk om een virtuele tour door Beth-San te maken. Deze laat het Atrium, het restaurant, een huiskamer van IW en een huiskamer van KSW zien. Wij zijn in februari begonnen met Uniplanning in de EMZ. De route van de extramurale zorg wordt nu digitaal (in Plancare) gepland. 4 maart jl. organiseerde Beth-San i.s.m. Agathos een mantelzorg- avond. Mevrouw A. Hoek van Kooten sprak over het thema vitaliteit en ouder worden. In maart is er een themaweek voor de bewoners over Engeland, met o.a. een Engels ontbijt en een high tea. In april zal er een themaweek over de troon opvolging zijn. D.V. 15 juni bent u van harte welkom op de open dag en verkoping in Beth-San! 8 uitgezet onder de gebruikers van het thuisdiner om inzicht te krijgen in wensen en behoeften van deze cliënten, zodat nog beter hieraan kan worden voldaan. In januari zijn er, in samenwerking met de brandweer, drie BHV-bijeenkomsten voor het personeel geweest. Daarvan was één bijeenkomst speciaal voor de bedrijfshulpverleners georganiseerd met een levensechte situatie, waarbij een slacht offer opgesloten zat, omdat de deur niet meer openging. Het was goed om dat te oefenen. Nebo Mede in verband met de groeiende vraag naar externe dagverzorging, is de dag opvang voor bezoekers van De Boeg gewijzigd. De externe bezoekers zijn 5 dagen per week welkom op De Boeg en de bewoners van de Twee- en Driemaster zijn welkom bij de groepsverzorging in de Karper, een huiskamer op de Tweemaster. Omdat door de verdeling in 2 groepen deze minder groot zijn, kan er beter aangesloten worden op de behoefte van de bewoners. Mede in verband met de groeiende vraag naar externe dagverzorging, Met ingang van 1 maart wordt het team Individueel wonen gesplitst in 2 teams, namelijk een team Tweemaster en een team Driemaster. 4 april is er een mantelzorgbijeenkomst. Dhr. R. Hoekstra houdt dan een lezing over familieverbanden. De inloop is om uur, het offi ciële gedeelte begint om uur. Belangstellenden zijn hartelijk welkom. 12 mei is het de dag van de Verpleging en Verzorging.

9 V R I E N D E N V A N C E D R A H Cedrah zoekt nieuwe vrienden! In het achterliggende jaar hebben wij de werkzaamheden als Vrienden van Cedrah geïntensiveerd. In 2013 zal dit een vervolg krijgen. In afwijking van voorgaande jaren, zijn alle donaties in januari 2013 geïncasseerd (maand-, kwartaal-, halfjaar- en jaardonaties). In het vervolg zullen de donaties aan het begin van de betreffende periode Jaarrekening De jaarrekening over 2012 is opgesteld. Voor een goede informatie willen wij in het kort enkele hoofdzaken weergeven. In 2012 hebben wij totaal ontvangen aan bijdragen, collecten, donaties en giften Voor het jaar 2012 hebben wij aan Cedrah beschikbaar gesteld uit het Fonds Beth San, waarmede dit Fonds is uitgeput. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt. Daarnaast zal nog eens aan Cedrah beschikbaar worden gesteld uit de middelen, welke wij in 2012 hebben ontvangen. Dit betekent dat de Vrienden opnieuw in totaal hebben bijgedragen aan Cedrah in de kosten van de pastorale zorg in Zoals inmiddels bekend verstrekt de overheid geen bijdrage in de kosten van de pastorale zorg. Naast de inkomsten uit bijdragen etc. zijn in 2012 rente inkomsten geboekt uit hoofde van een (in het verleden) verstrekte lening aan Nebo. Uit deze inkomsten moeten andere kosten worden betaald. Per saldo gaf het jaar 2012 een voordelig resultaat van Dit bedrag is toe gevoegd aan de algemene reserve. Vanwege de verwachtingen voor 2013 zullen wij in dit jaar een dringend beroep doen op de kerkenraden hun bijdrage te verhogen ten opzichte van 2012 en als niet eerder een bijdrage werd overgemaakt, hier nu wel toe te besluiten. Verblijdend is dat wij in het begin van 2013 van een gemeente uit de classis Gouda een extra gift voor 2012 ontvingen van Als Vrienden van Cedrah willen wij graag ook weer voor dit jaar een bijdrage in de kosten van de pastorale zorg verlenen van tenminste Wij hebben uw hulp nodig! Dringend doen wij een beroep op u allen om dit streven mogelijk te maken. Als reactie op de laatste uitgave van Hart & Hand konden wij in januari twee nieuwe vrienden inschrijven. Mogen wij ook u verwelkomen als vriend van Cedrah? Onderaan dit blad vindt u de antwoordkaart waarmee u zich kunt aanmelden. Uw eenmalige gift kunt u overmaken op rekeningnummer ten name van Vrienden van Cedrah te Rijnsburg. G. Schipaanboord, penningmeester Ja, ik wil de stichting Vrienden van Cedrah ondersteunen met een vrijwillige bijdrage. Naam:... ANTWOORDKAART Ik machtig de stichting Vrienden van Cedrah om per maand kwartaal halfjaar jaar een bedrag van... af te schrijven van rekeningnummer:... Telefoonnummer:... ten name van:... Adres:... Postcode:... Plaats:... Handtekening:... Ik voel mij verbonden met Cedrah locatie:... Stuur deze bon in een envelop naar Cedrah, Antwoordnummer 896, 2900 WB Capelle aan den IJssel 9

10 OPVANG BETH-SAN De heer Huurman: Ik moest even wennen, maar het bevalt me goed In november 2011 startte woonzorgcentrum Beth-San in Moerkapelle met een aparte dagopvang voor mensen van buiten Beth-San. Het nieuwe pand bevat een prachtige huiskamer waar inmiddels vier dagen per week een beperkte groep ouderen de dag doorbrengt. Activiteitenbegeleidster Josina van Arnhem (28) en cliënt de heer Huurman (81) vertellen over de dagelijkse gang van zaken in de Wielewaal. De heer Huurman komt sinds november 2012 vanuit Waddinxveen al bekend met woonzorgcentrum Beth-San. Vanuit de kerkelijke gemeente was Huurman met de taxi naar de dagopvang in Ik begon met twee dagen in de week. Beth-San. Huurman: Ik heb een Eerst even zien of het wel wat voor me eigen doe-het-zelfzaak gehad en was, lacht hij. Inmiddels brengt de heer was altijd onder de mensen. Daar Huurman drie dagen per week door bij de ben ik op m n zeventigste mee meiden van de dagopvang. Het was even gestopt; mijn zoon heeft de zaak wennen, maar het bevalt me goed. Ik doe nu overgenomen. Na het overlijden hier nieuwe contacten op, maar kom ook van zijn vrouw zocht Huurman op regelmatig oude bekenden tegen. Laatst advies van de GGZ contact met kwam ik iemand tegen uit Den Haag die Beth-San. Het alleen-zijn was erg een eigen groente- en fruitzaak heeft moeilijk voor mij, vertelt hij. Ik gehad. Nou, dan praten we heel wat af! was gewend om veel te praten en voelde me daarom erg eenzaam Josina van Arnhem werkt sinds de verhuizing na het overlijden van mijn vrouw. van Beth-San op de dagopvang. Ze vertelt: Naast de activiteitenbegeleiding op Kleinschalig Wonen, werk ik twee dagen per week hier op de dagopvang. Ik ben ook kwaliteitsmedewerker van Beth-San voor vier uur per week. De afwisseling maak het ontzettend leuk. Het werk op de dagopvang is Josina op het lijf geschreven. Josina: De contacten met de mensen vind ik echt geweldig. Ik hou van praten en het gaat me ook gemakkelijk af. Ook organiseer ik graag activiteiten; we zitten hier niet stil hoor! Een dag begint met gezamenlijk koffie drinken in de huiskamer. Om uur nemen de cliënten van de dagopvang deel aan de dagopening in Beth-San, waarna weer een bakkie wordt gedaan met de interne bewoners. We nemen zoveel mogelijk deel aan de interne activiteiten zoals een psalmzangmiddag en diavoorstelling, zodat er onderling contact ontstaat, vertelt Josina. Ook proberen we iedere dag te bewegen. We doen dan oefeningen in de kring of gaan naar de fitnessruimte. Goed voor de spieren én voor de hersenen. En als we niet gaan, is er altijd wel iemand die zegt: we hebben vandaag nog niet gegymd! Het wordt dus echt gewaardeerd. Meneer Huurman: Wat ik ook altijd leuk vind, is het vraag- en antwoordspel. Het is leerzaam, en je bent lekker bezig. Tussen de middag eten de cliënten van de dagopvang in het restaurant van Beth-San. We krijgen een heerlijk driegangenmenu aangeboden. Dat zit bij de prijs inbegrepen, lacht Huurman. Maar het is goed eten hier hoor! Dhr. Huurman en Josina van Arnhem 10

11 Josina: Iedereen heeft zijn of haar eigen achtergrond. Ik probeer echt te zoeken naar datgene waar iemand behoefte aan heeft. Samen zoeken we naar de juiste invulling van een dag. Ik merk wel dat de meesten erg behoefte hebben aan structuur. Daarom probeer ik altijd een duidelijke dagindeling aan te houden. Twee van de vier dagen per week is er hulp van vrijwilligers op de dagopvang. Dat vind ik heel prettig, vertelt Josina. Ik kijk altijd naar wat de vrijwilligers leuk vinden en probeer hen dat ook te laten doen. Maar ik heb uiteindelijk wel de verantwoordelijkheid voor de groep. Het is prima als mensen willen helpen; ook hulp van cliënten is welkom. Maar ik vind het ook erg fijn om anderen te verzorgen, iets voor een ander Ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen De dagopvang voor mensen van buiten Beth-San startte met een beperkt aantal dagdelen, maar inmiddels groeit het aantal deelnemers gestaag en is het vier dagen in de week een gezellige boel in de huiskamer Wielewaal. Wat is dagopvang eigenlijk en wie kunnen er terecht? We laten Nesia Huisman-Vlot, teamleider Zorg in Beth-San, aan het woord. De redenen om deel te nemen aan de dagopvang, kunnen heel divers zijn. Nesia: Veel ouderen zijn eenzaam en hebben behoefte aan gezelligheid en een praatje. Of de mantelzorgers raken overbelast, en kunnen op deze manier wat meer rust krijgen. Maar wij zijn er ook om ouderen met somatische of psychogeriatrische problematiek te helpen bij hun dagstructuur. Mensen die op de wachtlijst staan, attenderen we op de mogelijkheid om gebruik te maken van de dagopvang. Op die manier kunnen zij de periode dat zij thuis wonen overbruggen en zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Dagopvang biedt ouderen structuur, gezelligheid en stimuleert zelfredzaamheid Het uiteindelijke doel is om ouderen zo lang mogelijk veilig en gezond thuis te kunnen laten wonen, vertelt Nesia. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de extramuralisering van ZZP 1 t/m 3, waar we met de dagopvang goed op inspelen. We stimuleren de zelfredzaamheid en proberen zo goed mogelijk in te spelen op de individuele situatie van een cliënt. De locale gemeenschap en ook de gemeente Zuidplas is positief over de dagopvang. Nesia: We krijgen positieve reacties over deze dienst. Het aanvragen van de indicaties wordt door Marion van der Wilt, de zorgconsulent van Beth-San gedaan. Ook het vervoer van en naar de dagopvang wordt voor de cliënt geregeld. kunnen doen. Het is ook mooi om te zien dat de mensen elkaar helpen. De groepsgesprekken die we soms hebben, zijn ook erg waardevol, vertelt Josina. Het kunnen echt persoonlijke gesprekken zijn, waarbij we merken dat de identiteit erg belangrijk is. We lezen ook iedere dag na de maaltijd uit de Bijbel en een dagboek. Soms hebben we gesprekken over de ziekte die iemand heeft, en praten we over de goedheid van de Heere. Dan merk je echt de meerwaarde van een huis als Beth-San. Meer informatie over dagopvang bij Cedrah? Naast Beth-San bieden ook de andere woonzorgcentra van Cedrah dagopvang aan. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op met een van de zorgconsulenten. Zij staan u graag te woord en kunnen u helpen bij het aanvragen van een indicatie en het regelen van vervoer. Beth-San te Moerkapelle: Marion van der Wilt Nebo te Zwijndrecht: Petra Vonk Uitzicht te Vlaardingen: Dineke Roos d Amandelhof te Capelle a/d IJssel: Jozien Baars De contactgegevens van de locaties vindt u op de achterzijde van deze Hart & Hand. 11

12 I N V O E R I N G K S W U I T Z I C H T Met ingang van 3 december is de invoering van Kleinschalig Wonen en Individueel Wonen een feit! Een aantal bewoners is verhuisd naar hun nieuwe kamers en de woongroepen vinden langzamerhand hun draai. Kleinschalig Wonen en Individueel Wonen Aardappels schillen, boontjes De huishoudelijk medewerkers op Indivi- gevallen met schoonmaak van kamers. afhalen, wassen, strijken: het gebeurt allemaal op de woongroepen van Kleinschalig Wonen. Al dan niet met hulp van de bewoners. Zij worden volop meegenomen in het proces. Dat is mooi om te zien. Zelfs een zoon van een bewoner heeft een paar keer een pan soep gekookt. Er wordt hard gewerkt om alle processen zo goed mogelijk te laten verlopen. Het eindresultaat mag er zijn! Ook de vrijwilligers en de woonbegeleiders hebben hun plek gevonden op de verschillende woongroepen. dueel Wonen zijn nu woonbegeleider 1. Dat houdt in dat ze niet alleen de huishoudelijke werkzaamheden doen, maar ook licht verzorgende taken zoals: ontbijt klaarmaken en bewoners helpen met eten. Maar ook haar opsteken en met een Voor de vrijwilligers is het een grote verandering en nog erg wennen omdat ze nu op een beperkte groep bewoners werken en meer eigen initiatief kunnen inzetten. Alles bij elkaar is het verloop nu Zelfs een zoon van een bewoner heeft een paar keer een pan soep gekookt Vrijwilligers, huishouding en verzorging op Individueel Wonen vormen nu met elkaar één team. bewoner naar de winkel behoort tot de mogelijkheden. Andersom helpen de woonbegeleiders 2 en 3 in voor komende na twee maanden tot tevredenheid en kan het welzijns-aspect in de zorg voor onze bewoners meer op de voorgrond komen. 12

13 I N V O E R I N G K S W U I T Z I C H T Vrijwilligers blikken terug op invoering KSW en IW We hebben nu tijd om bewoners extra aandacht te geven Vrijwilligers Cobi Lock (64) en Anja de Jong (50) hebben beiden de invoering van Kleinschalig Wonen en Individueel Wonen in Uitzicht meegemaakt. Het was even wennen, maar dat had vooral te maken met de planning. Het vrijwilligerswerk is er niet minder leuk om geworden! Toen de kinderen naar het voortgezet onderwijs gingen, begon het bij mij te kriebelen, vertelt Anja de Jong. Ik wilde graag iets doen, en ineens zag ik in de kerk de oproep hangen voor vrijwilligers in Uitzicht. Misschien hing die oproep er al langer, maar ik had het nog nooit gezien. Na een gesprek met de team leider Facilitair startte Anja ruim drie jaar geleden als vrijwilliger in Uitzicht. Ze vertelt: Ik deed al jaren vrijwilligerswerk, maar altijd in een seculiere omgeving waar ik me soms wel eens moest verdedigen. Daarom had ik er echt zin in om hier in Uitzicht aan de slag te gaan. Met de invoering van KSW en IW veranderden haar werkzaamheden. Anja: Maar echt schokkend was het niet hoor. Ik doe nog steeds dezelfde dingen, maar nu voor een kleinere groep bewoners. De vrijwilligers konden aangeven waar hun voorkeur naar uitging. Anja koos voor Individueel Wonen. Kleinschalig Wonen is niets voor mij. Ik vind het prettig om gesprekken met mensen te hebben en echt contact te kunnen maken. Bijna 6 jaar geleden startte Cobi Lock als vrijwilliger in Uitzicht. Ze vertelt: Ik ging één keer mee omdat ze iemand nodig hadden. Dat vond ik zo leuk, dat ik gelijk verkocht was! Toen haar man met prepensioen ging, heeft ook hij nog twee jaar vrijwilligerswerk gedaan. We gingen dan samen koffie schenken in de zaal, en hij reed vaak met de uitjes van bewoners. Dat vond ik altijd heel erg leuk. bewoners van de groep wel beter leer kennen omdat het een kleine groep is. Anja herkent dit: Doordat ik nu maar op twee verdiepingen koffie schenk en boodschappen haal, heb ik veel meer tijd om eens een bakje koffie bij iemand te drinken en een praatje te maken. Daar was voorheen geen gelegenheid voor. Zowel Anja als Cobi moesten wel even wennen aan de nieuwe situatie. Cobi: Omdat ik geen rijbewijs heb, moet ik altijd met Zij geven mij het gevoel dat ik gewaardeerd word iemand meerijden die ook uit s Gravenzande komt. Dat is wel iets om rekening mee te houden bij de planning. In het begin ging dat niet helemaal goed. Dat hebben we aangegeven en nu plannen ze mij altijd samen met iemand uit s Gravenzande. Vrijwilligers Anja de Jong (l) en Cobi Lock (r) Cobi koos voor Kleinschalig Wonen bij de invoering in december jl. Cobi: Het maakte mij eigenlijk niet uit, ik wil alles wel doen. Maar het bevalt me heel goed op de groep. De veranderingen hebben voor Cobi echter ook een nadeel. De bewoners die ik eerst iedere week zag, zie ik nu nauwelijks meer. Daar staat natuurlijk tegenover dat ik de groep De vrijwilligers werken nu veel meer samen met de medewerkers van Uitzicht. Ook dat was wennen. Maar de communicatie met de medewerkers verloopt echt goed, vertelt Anja. Zij geven mij het gevoel dat ik gewaardeerd word en dat men blij is met de hulp van vrijwilligers. 13

14 VERTREK & WELKOM Afscheid Hans de Vin Op 10 januari jl. hebben wij afscheid genomen van Hans de Vin als bestuurder van Cedrah. Bijna 2,5 jaar heeft hij deze intensieve functie interim- mogen invullen. Afkomstig uit de financiële wereld, was de zorgsector voor Hans de Vin onbekend terrein. Maar in korte tijd heeft hij zijn werk voortvarend opgepakt en zich de complexe wereld van de zorg eigen gemaakt. Voortvarendheid en beeldspraak waren kenmerkend. Zo kwam zijn eigen oude blokkendoos op tafel en niet te vergeten de jojo tijdens een MT-vergadering! De voortvarendheid en gedrevenheid bleken onder andere op financieel gebied: het grote tekort werd omgedraaid in een positief resultaat voor 2011 en Daarnaast werden er stappen gezet door samen te werken met Stichting Zorg- verlening in Zeeland en is er een intentieovereenkomst getekend met huisgroep Vlaardingen om de toekomst van locatie Uitzicht te waarborgen. Zonne- In al zijn werk zocht Hans de Vin het goede voor Cedrah, waarin hij zich nauw verbonden voelde met de reformatorische gezindte. Afscheid nemen is nooit makkelijk. In het bijzonder voor dit moment waarin een aantal projecten nog in volle gang zijn, zoals de plannen voor d' Amandelhof en Uitzicht en de mogelijke samenwerking met Stichting Zorgverlening. Tegelijkertijd mocht Hans de Vin daarin ook Gods leiding ervaren en was er dankbaarheid voor al het goede dat mocht worden ontvangen. We bedanken Hans de Vin voor al zijn inzet en wensen hem, samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods zegen en al het goede voor de toekomst. Het managementteam van Cedrah Nieuwe interim-bestuurder: Zeger de Haan Het komende half jaar zal de functie van bestuurder van Cedrah worden ingevuld door Zeger de Haan. Zeger: In de afgelopen vijfentwintig jaar heb ik voornamelijk in de ouderenzorg gewerkt, altijd in organisatiesmet een duidelijke protestants christelijke identiteit. Het vakgebied is mij bekend vanuit de uitvoerende zorg, als verpleeghuisarts, en ook als directeur en bestuurder. Mijn opdracht is om Cedrah de komende tijd te helpen bij de vernieuwingen in de zorg en richting de fusie. Ik hoop op een mooie en boeiende periode bij Cedrah. Wij wensen Zeger veel succes en bovenal Gods zegen voor zijn taak binnen Cedrah. Nieuwe manager Vastgoed & Wonen Per 1 januari 2013 versterkt Gert van Kralingen de gelederen van Cedrah. Hij geeft leiding aan de afdeling vastgoed en beheer om samen met het team en onder verantwoordelijkheid van de bestuurder na te denken over en plannen te maken voor het al dan niet renoveren of nieuw bouwen van de Cedrah-locaties. Als geboren Rotterdammer is Gert geen onbekende in de regio. Veel van zijn familie (opa s en oma s) waren bewoners van onze huizen. Gert woont in Middelburg en heeft de afgelopen jaren gefunctioneerd als directeur van Heijmans NV en was verantwoordelijk voor bouw en vastgoed. 14 Wij wensen Gert veel succes en bovenal Gods zegen voor zijn taak binnen Cedrah.

15 CLIËNTTEVREDENHEID H A R T & H A N D K O R T Een mooi rapportcijfer voor Cedrah De bewoners van d Amandelhof, Nebo, Beth-San en Uitzicht geven een positief oordeel over de zorg- en dienstverlening die zij ontvangen. Gemiddeld waarderen ze de zorg met een goede 8. Eind vorig jaar hebben op elke locatie ongeveer 30 bewoners meegewerkt aan een interview. Daarin vertelden zij zelf hoe zij de zorg en dienstverlening ervaren Ook aan familieleden van dementerende bewoners van de vier Cedrah-locaties is gevraagd naar hun oordeel. Zij hebben een vragenlijst ingevuld. Daarin gaven ze aan hoe zij de zorg en dienstverlening voor hun familie of dierbare en het contact met de organisatie ervaren. Zij waren zelfs nog positiever en gaven gemiddeld een 8,2. Naast deze groepen bewoners die in het zorgcentrum wonen, zijn ook cliënten benaderd die in hun eigen huis wonen. Er zijn vragenlijsten gestuurd naar verschillende groepen en ook hier was er sprake van een mooie uitslag. Mensen die thuis zorg van Cedrah ontvangen gaven een 8,4. De huishoudelijke hulp vanuit de WMO bij mensen thuis kreeg een 8,6. Dagverzorging werd gewaardeerd met een 8,8 (landelijk cijfer onbekend). De onderzoeken zijn uitgevoerd door mensen die niets met Cedrah te maken hebben, waardoor het onderzoek onafhankelijk en betrouwbaar is. Bij alle onderzoeken viel op dat veel mensen hebben gereageerd op de vragenlijsten. Daar zijn wij heel bij mee, omdat de gegevens daarmee betrouwbaarder worden en het getuigt van grote betrokkenheid. We bedanken iedereen die heeft meegedaan heel hartelijk! Deze uitslagen zijn een groot compliment voor de medewerkers van Cedrah die dagelijks zorg verlenen aan de cliënten. Natuurlijk werden er ook verbeterpunten genoemd. Die verschillen per locatie. Een volgende stap is dat we samen met cliënten en medewerkers naar de uit komsten van het onderzoek gaan kijken en samen gaan beslissen wat we er verder mee gaan doen. 8 7,8 8,2 7,6 8,6 8,6 8,4 8,3 8,8 Somatiek PG Thuiszorg WMO Dagverzorging* * landelijk cijfer onbekend Cedrah Landelijk BETH-SAN Beth-San opent fysioruimte Een jaar lang diende de fysioruimte als opslagruimte, maar november jl. werd de ruimte echt ingericht met geavanceerde fitnessapparatuur. Bij de keuze van de fitnessapparatuur is rekening gehouden met de vaak hoge leeftijd van de bewoners en met rolstoelgebruikers. Daarnaast kunnen ouderen die zelf niet veel kracht meer hebben, toch bewegen. Er is bijvoorbeeld een fiets waarin hun benen worden vastgezet en de fiets elektrisch wordt bewogen. Zo kunnen zij toch hun dagelijkse portie beweging krijgen. Ouderen houden hierdoor hun spierkracht op peil, vallen minder snel en hun spijsvertering en hun hersenen blijven beter functioneren. Kortom, zij voelen zich prettiger. De inrichting is mede gefinancierd met de opbrengst van het Boelhuis van het oude Beth-San en het premieplan van het ouderenfonds. Op 20 november jl. werd het fysioruimte feestelijk geopend door mevrouw Koole. Deze middag was er ook professionele begeleiding aanwezig zijn om alle apparaten uit te leggen. Bewoners mogen gratis onbeperkt gebruik maken van de fitnessruimte. Het personeel, de bewoners van de aanleunwoningen en de vrijwilligers betalen hier een kleine vergoeding voor. 15

16 WERKEN BIJ CEDRAH Even voorstellen... De afgelopen maanden mochten we binnen Cedrah nieuwe collega s verwelkomen. We stellen ze graag aan u voor. Caroline den Breejen woonbegeleider niveau 3 Beth-San Anne Eskes leerling woonbegeleider niv. 3 leerjaar 3 Uitzicht Janneke Vogelaar - de Jonge praktijkopleider Nebo Irma Mensink verpleegkundige geriatrie/gerontologie d' Amandelhof Joke Janse - van Keulen woonbegeleider niveau 4 (verpleegkundige) Nebo Arie den Heijer applicatiebeheerder pcd Centraal Bureau 16 Oproepkrachten Beth-San Mariëlle Visser - Bac Leonie Schipper - Wesdorp woonbegeleider niveau 1 Nebo woonbegeleider niveau 1 d'amandelhof Nebo Gonnie van Roon woonbegeleider niveau 1 Esther Mourik - Blonk woonbegeleider niveau 2 Lia de Snoo - Stehouwer huishoudelijk medewerker Ali van 't Zelfde - van den Berg woonbegeleider niveau 1 Anita den Hoed - Bal woonbegeleider niveau 3 C O L O F O N Hart & Hand is een uitgave van Cedrah Centraal Bureau Barbizonlaan MA Capelle aan den IJssel T (010) E d Amandelhof Fluiterlaan RL Capelle aan den IJssel T (010) E Beth-San Wilde Veenen EE Moerkapelle T (079) E Anneke Vermeulen teamleider zorg Beth-San Allemaal (nogmaals) hartelijk welkom bij cedrah en veel werkplezier toegewenst! Nebo Hoofdland RD Zwijndrecht T (078) E Uitzicht Churchillsingel XB Vlaardingen T (010) E Avondrust Nudenoord ZH Rotterdam T (010) E Rehoboth Michelangelostraat NM Rotterdam T (010) E Redactieadres Barbizonlaan MA Capelle aan den IJssel Vormgeving en eindredactie Broad Communications, Harderwijk Druk Crezée Meerkerk BV

"Het contact met de bewoners is ontzettend leuk!"

Het contact met de bewoners is ontzettend leuk! INFOMAGAZINE herfst 2012 Interview vrijwilligers "Het contact met de bewoners is ontzettend leuk!" Beth-San in Sterrengids Gastvrijheidszorg met Sterren Interview medewerkster "Ik ben echt een mens van

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Tevreden medewerkers? Reportage: het fietsendepot. Een waardevol afscheid

Tevreden medewerkers? Reportage: het fietsendepot. Een waardevol afscheid JAARGANG 8 n o MRT 15 1 3 8 11 15 IN DIT NUMMER De Stelling: Mantelzorg verplicht Tevreden medewerkers? Reportage: het fietsendepot Een waardevol afscheid < Voorpagina: Hellen Sievers en Anja Portegijs

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

SamSam. het gevoel van samen

SamSam. het gevoel van samen SamSam MEI 2015 Huisblad van en voor de cliënten en bewoners van Archipel Dommelhoef en Landrijt IN DEZE UITGAVE Overhandiging cheque stilteruimte Landrijt Revalidatie Dommelhoef 'Jij maakt het verschil'

Nadere informatie

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht JAARGANG 5 n o JUN 12 2 3 4 9 12 IN DIT NUMMER Wie is jouw ster? Start interne opleidingen Amsta milieubewuster Interne audits belicht MRT08 STA 1 3 < Voorpagina: medewerkster Irene Tonie en bewoonster

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) biedt zorg en

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

OVER DE BRUG Huismagazine voor bewoners, familieleden, personeel en betrokkenen van De Brug Jaargang 20143

OVER DE BRUG Huismagazine voor bewoners, familieleden, personeel en betrokkenen van De Brug Jaargang 20143 V D BG 1 V D BG Huismagazine voor bewoners, familieleden, personeel en betrokkenen van De Brug Jaargang 20143 B D D V D BG 3 Colofon Zeventiende jaargang nummer 3 ktober 2014 ver de Brug verschijnt dit

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Jaargang 27 juni 2012. Adullam. contact. Begeleider bij Adullam m/v. Ik wil daar altijd wel werken. Het is een plan van én voor de bewoner

Jaargang 27 juni 2012. Adullam. contact. Begeleider bij Adullam m/v. Ik wil daar altijd wel werken. Het is een plan van én voor de bewoner Jaargang 27 juni 2012 2 Adullam contact Begeleider bij Adullam m/v 4 28 Het is een plan van én voor de bewoner 32 Ik wil daar altijd wel werken Regio Noordoost Voorplaat: Begeleider Bernard Speksnijder

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Ambachtelijke, Betuwsche appeltaarten uit de DROOMbakkerij. Wat betekent alledaags geluk voor jou? pagina 41

Ambachtelijke, Betuwsche appeltaarten uit de DROOMbakkerij. Wat betekent alledaags geluk voor jou? pagina 41 Artikel kop 1 jaargang 8 nr. 2 11 Symposium Wat is de best mogelijke ondersteuning aan kinderen in de knel? 15 DROOM! maakt dromen waar 17 Beleven, ontmoeten en bewegen 24 Multiculturele zorg en Driestroom

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

S T A G E in de S T A D. Gemeenteraad Dordrecht. Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008

S T A G E in de S T A D. Gemeenteraad Dordrecht. Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008 S T A G E in de S T A D Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008 Gemeenteraad Dordrecht Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' S T A G E in de S T A D Geachte lezer, Voor u ligt een bijzonder verslag Stage in de

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Highlights. Carin s column weer terug Psychische problematiek bij chronische ziekte Ontwikkeling huisartsenbrochure Ervaringsverhaal van Henny Mier

Highlights. Carin s column weer terug Psychische problematiek bij chronische ziekte Ontwikkeling huisartsenbrochure Ervaringsverhaal van Henny Mier Jaargang 20, nummer 1, januari 2012, oplage 750 ex., ISSN 1569-9214 deadcasca k r a n t Autosomaal Dominant-erfelijke Cerebellaire Ataxie-Vereniging Nederland Highlights Carin s column weer terug Psychische

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

De ontwikkelboog van Vivre kijk op pagina 6-7 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Bierproeverij in Beukeloord

De ontwikkelboog van Vivre kijk op pagina 6-7 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Bierproeverij in Beukeloord Bierproeverij in Beukeloord t i j d e n s d e W e e k v a n d e O u d e r e n kijk op pag. 10-11 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR DEC. 2012 NR. 4 16 De ontwikkelboog van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Full Colour. Palet Welzijn in beweging

Jaarverslag 2012. Full Colour. Palet Welzijn in beweging Jaarverslag 2012 Full Colour Palet Welzijn in beweging Palet Welzijn in beweging Een stroom van energie en verbindingen heeft in 2012 een goede basis gelegd voor de komende jaren. Er is een beweging ontstaan

Nadere informatie

Vakblad voor diakenen / 20e jaargang, nummer 2 / april 2007

Vakblad voor diakenen / 20e jaargang, nummer 2 / april 2007 Vakblad voor diakenen / 20e jaargang, nummer 2 / april 2007 In dit nummer: Helpen waar geen helper is Mission House Amsterdam / de WMO in de praktijk / bajesboot Rotterdam / diaken Joop Herwijnen uit Houten

Nadere informatie

Stigma. Thema. 2013-kl. Begrip en luisterend oor voor familie. Ouderen terug naar de wijk. Het gevoel van stigma & zelfstigma

Stigma. Thema. 2013-kl. Begrip en luisterend oor voor familie. Ouderen terug naar de wijk. Het gevoel van stigma & zelfstigma Alter Gratis magazine over geestelijke gezondheid 2013-kl Jaargang 14 - maart 2013 + Begrip en luisterend oor voor familie Thema Stigma Ouderen terug naar de wijk + + Het gevoel van stigma & zelfstigma

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie