2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP. inspiratie. energie. passie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP. inspiratie. energie. passie"

Transcriptie

1 2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP energie inspiratie passie

2 Organisatie en beleid Personeel

3 VOORWOORD 'Vakmanschap' is de titel van dit jaarverslag, een begrip dat naadloos past bij het Grafisch Lyceum Utrecht. We zijn een vakschool met uitstekende relaties binnen het grafische en creatieve vak, kennis van de vakgebieden waarvoor we opleiden en met vakmensen die onze studenten lesgeven. Vakmanschap zit in het DNA van onze school verweven. Als u dit leest, heb ik na ruim acht jaar afscheid genomen als CvB-voorzitter van het Grafisch Lyceum Utrecht en kijk ik met trots terug op de resultaten die we de afgelopen jaren behaald hebben. Van onze ambitie een excellente vakschool te worden, wisten we elk jaar weer een stukje te realiseren. Onze medewerkers en studenten zijn trots op hun school en het bedrijfsleven is tevreden over onze studenten. Zij zijn gedrieën onze belangrijkste stakeholders. Hun ervaringen vormen voor ons de leidraad om onze ambitie te realiseren zoals die in het nieuwe Strategisch Beleidsplan omschreven staat. Het Grafisch Lyceum Utrecht staat aan de vooravond van vele veranderingen en ontwikkelingen. Met een strategie die gericht is op continuering van de sterke punten, (onderwijs)vernieuwing, professionalisering en verbondenheid met de creatieve sector, heb ik er alle vertrouwen in dat mijn opvolger Johan Spronk, die samen met Sandra Beentjes in collegiaal verband het nieuwe College van Bestuur vormt, van het Grafisch Lyceum Utrecht een topvakschool weet te maken. Betty Heimans Voorzitter College van Bestuur Grafisch Lyceum Utrecht jaarverslag

4 jaarverslag

5 INHOUD Voorwoord 1 Inhoud 3 Leeswijzer 4 1. Organisatie Beleid, strategie en uitvoering Profiel Missie Organisatiestructuur Toezicht door de Onderwijsinspectie Goed bestuur en de Raad van Toezicht Horizontale verantwoording Medezeggenschap: OR en Studentenraad Beleid, strategie en uitvoering Strategisch beleid Focus op vakmanschap Ontwikkelingen Kwaliteitsborging Klachtenafhandeling en vertrouwenspersoon Huisvesting en facilitaire zaken ICT Communicatie Onderwijs 23 Beleid, strategie en uitvoering 3.1 Beroepsgericht onderwijs Onderwijsvernieuwing en -ontwikkeling Beroepspraktijkvorming Examinering Studieloopbaanbegeleiding Studieloopbaan- en adviescentrum Terugdringen voortijdig schoolverlaten Intakeprocedure en toegankelijkheid Studententevredenheid Beroepskolom Onderwijs in cijfers Art & Design College Personeel Beleidsontwikkelingen Deskundigheidsbevordering Teamwerk Medewerkerstevredenheid 43 4,5 Personeel in cijfers Samenwerking Samenwerking met het bedrijfsleven S2B, de eigen leerbedrijven Beroepenveldcommissies Internationalisering Collegascholen en kenniscentra Financiën Financieel beleid Financiën op balansdatum Gang van zaken gedurende het verslagjaar Jaarrekening Accountantsverklaring Continuïteitsparagraaf Kwalitatief deel Kwantitatieve indicatoren 63 Verklarende woordenlijst 64 Colofon 65 jaarverslag

6 LEESWIJZER Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument over 2013 van het Grafisch Lyceum Utrecht. Hiermee willen we iedereen die betrokken is bij het Grafisch Lyceum Utrecht informeren over de gang van zaken in het afgelopen jaar We versturen het jaardocument naar onze leerbedrijven, collega-scholen, afnemende en toeleverende scholen, toezichthouders, (lokale) overheden, brancheorganisaties, sociale partners en de MBO Raad. Daarnaast ontvangen alle medewerkers en de leden van de studentenraad een exemplaar, we delen het jaarverslag uit op onze ouder- en informatieavonden en het is voor iedereen beschikbaar op onze website als pdfbestand. Op aanvraag versturen we graag een exemplaar, zolang de voorraad strekt. In het eerste hoofdstuk 'Organisatie' maakt u kennis met het Grafisch Lyceum Utrecht en de manier waarop we omgaan met goed bestuur. De Raad van Toezicht komt vanzelfsprekend ook aan het woord. Het tweede hoofdstuk 'Beleid, strategie en uitvoering' behandelt de hoofdlijnen van het nieuwe Strategisch Beleidsplan voor de jaren en geeft een indruk van de ontwikkelingen op een aantal beleidsterreinen. In de hoofdstukken 'Onderwijs' en 'Personeel' vindt u cijfers die laten zien hoe het Grafisch Lyceum Utrecht zich getalsmatig ontwikkeld heeft. Het hoofdstuk Financiën biedt de belangrijkste gegevens en kengetallen uit de jaarrekening van Het complete financiële verslag is op aanvraag beschikbaar. Aan het slot van dit Geïntegreerd Jaardocument is een nieuw onderdeel, de continuïteitsparagraaf, opgenomen. Hierin kunt u lezen welke ontwikkelingen wij verwachten en hoe wij daarop anticiperen. Naast dit kwalitatieve deel bevat de continuïteitsparagraaf een set van dertien kwantitatieve indicatoren. Na het lezen van dit jaarverslag heeft u wellicht de behoefte te reageren of nader kennis te maken. Daartoe nodigen wij u van harte uit. Onze deur staat voor u open en wij hebben een luisterend oor. Grafisch Lyceum Utrecht Vondellaan GH Utrecht Facebook: facebook.com/grafischlyceumutrecht jaarverslag Postbus: 5066, 3502 JB Utrecht Telefoon: Fax:

7 Organisatie HOOFDSTUK 1 ORGANISATIE jaarverslag

8 Organisatie 1.1 PROFIEL 1.2 MISSIE Het Grafisch Lyceum Utrecht is een zelfstandige en kleinschalige school, die kwalitatief hoogwaardige technische en creatieve opleidingen verzorgt in de vakgebieden media, vormgeving, en communicatie. De school volgt de ontwikkelingen in de creatieve industrie en de grafimediabranche op de voet en implementeert deze in de curricula, waardoor het onderwijs nauw aansluit op de vragen en wensen vanuit de branche. Het onderwijs van het Grafisch Lyceum Utrecht kenmerkt zich door professionaliteit, kwaliteit, actualiteit, het stimuleren van ondernemerschap en betrokkenheid van alle medewerkers bij de student. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft een goede en solide reputatie bij bedrijven in de creatieve industrie en de grafimediabranche. Docenten van de school zijn veelal zelf afkomstig uit branche. Hun vakmanschap geven zij door aan de studenten die bij de stagebedrijven gewaardeerd worden om hun creativiteit, kwaliteit en vakbekwaamheid. Andersom bevordert de school het vakmanschap en de professionaliteit van docenten via de GLU Academy, waar medewerkers een gedegen scholings- en trainingsaanbod kunnen vinden om hun deskundigheid te vergroten. In 2013 sloten 417 studenten hun opleiding met een diploma af. Op de peildatum 1 oktober 2013 telde het Grafisch Lyceum Utrecht studenten. De studenten zijn voornamelijk afkomstig uit de brede regio Midden-Nederland, het bedieningsgebied van de school. Een diploma van het Grafisch Lyceum Utrecht biedt goede vooruitzichten op een baan in de creatieve industrie en de grafimediabranche en goede perspectieven bij de doorstroom naar het hbo of een mbo-opleiding op hoger niveau. Het Grafisch Lyceum Utrecht streeft ernaar om een topvakschool te zijn met opleidingen van topkwaliteit. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft in 2013 een nieuw Strategisch Beleidsplan geformuleerd voor de jaren 2014 tot en met Hieruit volgde een nieuwe missie: Het Grafisch Lyceum Utrecht is al ruim 100 jaar een toekomstbestendige, kleinschalige vakschool in Media, Vormgeving en Communicatie die nauw verbonden is met het bedrijfsleven en de maatschappij. Het Grafisch Lyceum Utrecht leidt specifiek op voor functies in de creatieve industrie en voor relevante vervolgopleidingen in het hbo. Het Grafisch Lyceum Utrecht erkent de waarde van alle stakeholders van de school en zet zich optimaal in om met hen samen te werken. De focus van de organisatie en het onderwijs is specifiek gericht op de maximale ontplooiing van de talenten van iedere student, op het behalen van een waardevol diploma door iedere student en op het mogelijk maken van een leven lang leren. jaarverslag

9 Organisatie 1.3 ORGANISATIESTRUCTUUR Het is de ambitie van het Grafisch Lyceum Utrecht om een excellente opleider te zijn voor de creatieve industrie. De school biedt iedere student de ruimte en de begeleiding om zich maximaal te ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden en de opleiding succesvol af te sluiten met een diploma. De student staat bij het Grafisch Lyceum Utrecht centraal want de student is de belangrijkste stakeholder, naast het bedrijfsleven en de eigen medewerkers. De ervaring en beleving van elke stakeholder is belangrijk voor het Grafisch Lyceum Utrecht. Zij zijn immers de ambassadeurs van de school. In deze communicatiemaatschappij en met de keuzemogelijkheden die er zijn, worden ervaringen van stakeholders steeds belangrijker, omdat ze bijdrage kunnen leveren aan de positieve ontwikkeling van de school. De kwaliteit van alle medewerkers is daarbij leidend, omdat die in hoge mate bepaalt hoe de kwaliteit van het onderwijs beleefd en ervaren wordt door studenten en bedrijfsleven. Professionalisering van alle medewerkers is dan ook van essentieel belang. Niet alleen om de ambitie van de school waar te maken, maar ook om de vorming en ontwikkeling van studenten te verwezenlijken. Daarvoor is ook het bedrijfsleven nodig dat stageplaatsen biedt voor studenten en informatie geeft over de nieuwste ontwikkelingen en trends die vervolgens in het onderwijsaanbod geïntegreerd kunnen worden. Om die excellente opleider voor de creatieve industrie te kunnen worden, streeft het Grafisch Lyceum Utrecht een aantal waarden na. Respect voor het individu is de grondslag voor de manier waarop de school omgaat met studenten, medewerkers en het bedrijfsleven. Het Grafisch Lyceum Utrecht biedt studenten en medewerkers een veilig en sociaal klimaat waar eenieder de ruimte krijgt om zich te ontplooien. In december 2013 telde het Grafisch Lyceum Utrecht 190 medewerkers. Sinds 1 januari 2013 is het College van Bestuur uitgebreid en bestaat uit voorzitter Betty Heimans en de leden Johan Spronk en Sandra Beentjes. Daarvoor waren zij respectievelijk directeur onderwijs en directeur bedrijfsvoering. Het College van Bestuur is uitgebreid in verband met de pensionering van Betty Heimans in Door te kiezen voor een interne overdracht continueert het Grafisch Lyceum Utrecht het huidige beleid en de ambitie om een topvakschool te worden. Johan Spronk is verantwoordelijk voor de portefeuille Onderwijs en geeft leiding aan de zeven teamleiders, de beleidsmedewerkers van het onderwijsbureau, Bureau Bedrijfs- Contacten en het Studieloopbaan- en Adviescentrum. Sandra Beentjes is verantwoordelijk voor de portefeuille Bedrijfsvoering en geeft leiding aan alle ondersteunende diensten. In 2013 telt het Grafisch Lyceum Utrecht zeven resultaatverantwoordelijke teams. Deze teams bestaan uit 14 tot 24 docenten die samen verantwoordelijk zijn voor een groep van 200 tot 400 studenten vanaf de intake tot en met de diplomering. jaarverslag

10 Organisatie 1.4 TOEZICHT DOOR DE ONDERWIJSINSPECTIE Het Grafisch Lyceum Utrecht hanteert een Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft de juridische integraal personeelsbeleid. Dat betekent dat structuur van een stichting. Samen met de verantwoordelijk voor het functioneren X11 School voor Grafimedia vormt het van teams en diensten, de uitvoering van Grafisch Lyceum Utrecht een Vereniging van hun werkzaamheden en het personeelsbeleid Eigenaren voor het beheer van het gezamenlijke gebouw aan de Vondellaan. neergelegd is bij de leidinggevende binnen ieder team of iedere dienst. Hij of zij legt verantwoordelijkheid af aan het College van Bestuur. Raad van Toezicht OR College van Bestuur Control Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft in 2013 geen bezoek gehad van de Onderwijsinspectie. Alle opleidingen vallen onder het basistoezicht. Dit betekent dat de Onderwijsinspectie voor de school jaarlijks op afstand mogelijke risico s op de indicatoren volgt. Het gaat hierbij om: opbrengsten, tevredenheid van studenten, medewerkers en bedrijfsleven, stabiliteit van de organisatie en management, kwaliteit van onderwijs en examens, financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. Secretariaat Financiële zaken P&O ICT Facilitaire zaken Communicatie Onderwijsorganisatie en administratie ART & DESIGN COLLEGE Kwaliteitszorg Beleidsondersteuning Examencommissie Studieloopbaan- en adviescentrum Bureau BedrijfsContacten Om de vinger aan de pols te houden, monitort het Grafisch Lyceum Utrecht op centraal niveau via managementrapportages het verzuim en het tegengaan van voortijdige schooluitval, het rendement, de functionerings- en beoordelingsgesprekken, de realisatie van de 850-urennorm en het aantal Instellingsprofiel Grafisch Lyceum Utrecht, TEAM DTP/PM TEAM AAV TEAM IV/MD TEAM MA/MC TEAM GA/GD TEAM GVA TEAM GVB jaarverslag

11 [Themadossier Goed Bestuur] Organisatie 1.5 GOED BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT aanmeldingen en geplaatste studenten. Daarnaast wordt op teamniveau de borging van de kwaliteitszorg, het pedagogischdidactisch handelen, de lesstof, het onderwijsprogramma en de studieloopbaanbegeleiding gemonitord. Het Grafisch Lyceum Utrecht voerde eind 2013 een audit uit naar de examinering. Uit de rapportage bleek dat er verbeteringen nodig zijn op zowel product- als procesniveau om de examinering te laten voldoen aan het Toezichtkader 2012 van de Onderwijsinspectie. In 2014 is gestart met het implementeren van de nodige verbeteringen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur van het Grafisch Lyceum Utrecht en ziet toe op de naleving van de managementafspraken. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur. De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar met het College van Bestuur. Een keer per jaar vindt een besloten vergadering plaats waarin de Raad van Toezicht het functioneren van het College van Bestuur bespreekt en de professionaliteit van de raad. Ook bespreken een of twee leden van de raad de gang van zaken op het Grafisch Lyceum Utrecht met de Ondernemingsraad. De voorzitter van de Raad van Toezicht vertegenwoordigt het Grafisch Lyceum Utrecht in het Platform Raden van Toezicht van de MBO Raad dat drie tot vier keer per jaar bij elkaar komt. Dit platform richt zich enerzijds op de professionalisering van de toezichthouders en anderzijds op kennisdeling en kennisoverdracht. In december 2013 is Netty Arriëns benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht. Bij deze uitbreiding is specifiek gezocht naar een lid met kennis van nieuwe media en de creatieve sector. In deze nieuwe samenstelling vertegenwoordigt de Raad van Toezicht bestuurlijke kwaliteit, onderwijskundige ervaring en kennis van het gehele werkveld waarvoor het Grafisch Lyceum Utrecht opleidt. De Raad van Toezicht hanteert de branchecode Goed bestuur in de bve-sector van de MBO Raad waarin de richtlijnen staan voor goed bestuur, toezicht en horizontale dialoog in het mbo. De MBO Raad stelt deze branchecode als integrale lidmaatschapseis. Om de continuïteit van de Raad van Toezicht te waarborgen, is de benoeming van de voorzitter in 2013 met nog één termijn verlengd. Verder voldoet het Grafisch Lyceum Utrecht in 2013 aan alle punten die de branchecode stelt. In verband met het verstrijken van zijn termijn heeft Piet de Haas in 2013 afscheid genomen als lid van de Raad van Toezicht. Het bureau Gerard Wesselo & Partners is door de Raad van Toezicht ingezet bij de werving en selectie van een nieuw lid voor de raad. Nevenfuncties College van Bestuur CvB-voorzitter Betty Heimans-Polk heeft de volgende nevenfuncties: Lid van de Raad van Toezicht van Scholengemeenschap Reigersbos in Amsterdam, Voorzitter van de Raad van Toezicht van Openbaar Onderwijs aan de Amstel. jaarverslag

12 Organisatie PETER WEEDA, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT: DORATHÉ VAN DOORN, LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT: 'In verband met het rooster van aftreden heeft de Raad van Toezicht in 2013 afscheid genomen van een lid en gezorgd voor uitbreiding van de raad met een nieuw lid dat afkomstig is uit de creatieve industrie. Aangezien de opleidingen van het Grafisch Lyceum Utrecht steeds meer opschuiven van grafimedia richting creatieve industrie, vond de Raad van Toezicht het belangrijk dat het nieuwe lid kennis van deze laatste sector had. In zijn nieuwe samenstelling vertegenwoordigt de Raad van Toezicht kennis en deskundigheid op het gebied van onderwijs, organisatie, financiën, de grafimediabranche, de creatieve industrie en nieuwe media. Gezien de wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht, alsmede gelet op mijn kennis en ervaring heeft het het College van Bestuur de Raad van Toezicht verzocht mij voor een derde termijn van vier jaar te benoemen als voorzitter. Dit is niet in overeenstemming met de branchecode Goed bestuur van de MBO Raad die stelt dat een lid van de Raad van Toezicht maximaal twee termijnen mag aanblijven. Het belang van het Grafisch Lyceum Utrecht om de continuïteit en de knowhow te waarborgen, woog voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zwaarder gezien het jaarverslag komende afscheid van Betty Heimans als voorzitter van College van Bestuur en de wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht. In de jaren dat zij het Grafisch Lyceum Utrecht leidde, ontwikkelde de school zich op een positieve en structurele manier richting topvakschool. Studenten en medewerkers zijn trots op het Grafisch Lyceum Utrecht en het bedrijfsleven is tevreden over de studenten van de school. Als de belangrijkste doelgroepen van je school content zijn en blijven, dan heb je het als collegevoorzitter goed gedaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat het nieuwe College van Bestuur de ingezette koers van Betty Heimans voortzet om de ambitie van het Grafisch Lyceum Utrecht als excellent opleidingsinstituut voor de creatieve sector te realiseren.' De heer dr. W.C. Weeda is gepensioneerd maar nog actief als zelfstandig bestuursadviseur en interimmanager. Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling), lid Raad van Toezicht Wijkgezondheidscentrum Randweg te Rotterdam. In het grafische vak heb je echt met vakwerk te maken en is vakmanschap een heel belangrijk onderdeel. Gelukkig besteedt het Grafisch Lyceum Utrecht veel tijd aan vakmanschap. Dat gaat verder dan het aanleren van vakkennis. Vakmanschap is ook het letten op details en open staan voor wat een klant wil, kunnen meedenken. Het gaat om betrokkenheid bij het product dat je maakt. Die betrokkenheid zie ik ook terug bij de docenten en medewerkers van het Grafisch Lyceum Utrecht. Ze hebben oog voor de school, de studenten, het leerproces en voor wat er speelt in het bedrijfsleven. Dat laatste komt weer terug in het onderwijs en wordt ook meegenomen in het nieuwe Strategisch Beleidsplan. Het zit ook in de beroepenveldcommissies die een klankbord vormen voor het onderwijs over wat er in de grafische en creatieve sector leeft. Het Grafisch Lyceum Utrecht besteedt daar aandacht aan. Die aandacht is de kern van vakmanschap. Mevrouw T.H.L.M. van Doorn is eigenaardirecteur van PrintRun in Nieuwegein. Nevenfuncties: Bestuursvoorzitter van Samen voor Nieuwegein, lid Raad van Advies Stichting TalenTonen.

13 Organisatie en beleid HANS MAAS, LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT: NETTY ARRIËNS, LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT SINDS 1 JANUARI 2014: Vakmanschap is een lastig begrip in deze tijd waarin oude beroepen verdwijnen en nieuwe beroepen voor in de plaats komen. Ga je als onderwijsinstelling de studenten vaardigheden leren zodat ze later een vak kunnen uitvoeren? Of leer je de studenten hoe ze kennis over hun vakgebied kunnen vergaren? Ik heb de indruk dat het Grafisch Lyceum Utrecht het allebei doet. Docenten leren de studenten de oorsprong van hun vak en vertalen dat naar deze tijd. Het Grafisch Lyceum Utrecht volgt belangrijke trends zonder te overdrijven. Het is best lastig om je koers daarin te bepalen als onderwijsinstelling voor de creatieve sector. Als directeur van opleidingen tot creatieve professionals bij een hogeschool vind ik het prettig om te zien dat het Grafisch Lyceum Utrecht niet alleen opleidt voor de arbeidsmarkt maar ook aandacht heeft voor doorstroom naar het hbo. Het mbo vormt immers het midden van de onderwijskolom vmbombo-hbo. Je staat als onderwijsinstelling nooit los in die onderwijsketen. Gelukkig is het Grafisch Lyceum Utrecht zich bewust van deze verantwoordelijkheid en verloopt de doorstroom soepel. De heer drs. J.A.M. Maas is directievoorzitter van het instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie van de Hogeschool Rotterdam. Ik zie het als een bijzondere toevoeging van mijn werk als creative director bij Dinq Media dat ik de Raad van Toezicht mag versterken en zo mijn kennis van de creatieve industrie kan inbrengen. Het Grafisch Lyceum Utrecht is mij bekend. Ik ben gecommitteerde geweest bij de examens van de opleiding Grafische Vormgever. Mijn zoon is oud-student en bij Dinq Media hebben we regelmatig stagiaires van het Grafisch Lyceum Utrecht. Binnen ons bedrijf zie ik het vak van designer steeds breder worden. Vroeger leerde je een vak en was je klaar. Tegenwoordig moeten mensen zich blijven ontwikkelen op hun vakgebied maar ook daarbuiten. Ik vind dat het Grafisch Lyceum Utrecht zijn studenten goed voorbereid op de wereld buiten de school, zonder dat nieuwe trends overhaast in het onderwijs geïmplementeerd worden. Daarnaast is de passie voor het creatieve vak voelbaar door de hele school. De combinatie van gedrevenheid en voortvarendheid die het Grafisch Lyceum Utrecht kenmerkt, is goud waard.' Mevrouw A.L.E. Arriëns is Creative Director bij Dinq media in Hilversum. Nevenfunctie: Lid van de examentoetsingscommissie van Nimeto. 11 jaarverslag 2013

14 1.6 HORIZONTALE VERANTWOORDING Het Grafisch Lyceum Utrecht legt op diverse manieren verantwoording af aan zijn stakeholders. Het geïntegreerd jaardocument is bedoeld voor alle stakeholders van het Grafisch Lyceum Utrecht om hen in kennis te stellen over de ontwikkelingen binnen de school en om verantwoording daarover af te leggen. Iedere opleiding heeft een beroepenveldcommissie waarin minstens drie professionals uit het bedrijfsleven zitting hebben. De beroepenveldcommissie komt twee keer per jaar bij elkaar. Het Grafisch Lyceum Utrecht betrekt hen bij de ontwikkeling van het onderwijsprogramma en de examinering. Het College van Bestuur heeft regelmatig overleg met de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Studentenraad over de stand van zaken. Onderzoeksbureau Panteia beoordeelt alle jaarverslagen van mbo-instellingen: de roc's, aoc'en vakscholen. Ieder categorie heeft een eigen prijs. Het geïntegreerd jaardocument over 2012 van het Grafisch Lyceum Utrecht ontving de prijs 'vanwege de volledigheid van de informatie', aldus de jury. In 2013 ontving het Grafisch Lyceum Utrecht de prijs voor het beste jaarverslag in de categorie vakscholen. De MBO Raad organiseert deze jaarlijkse prijsuitreiking in samenwerking met het ministerie van OCW. jaarverslag

15 Organisatie PELIN TURFANDA, STUDENTE GRAFISCHE VORMGEVING EN VOOR- ZITTER VAN DE STUDENTENRAAD: 1.7 MEDEZEGGENSCHAP: OR EN STUDENTENRAAD De Ondernemingsraad werkt vanuit vertrouwen en respect samen aan de doelstellingen van het Grafisch Lyceum Utrecht en beoordeelt de gepresenteerde beleidsplannen op organisatiebelang. De OR van het Grafisch Lyceum Utrecht vergadert tenminste twee keer per maand. Het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter en secretaris, heeft maandelijks een vooroverleg met het College van Bestuur. Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de Ondernemingsraad. In 2013 is de Ondernemingsraad betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe Strategisch Beleidsplan dat in 2014 ingaat en bij de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur heeft de uitgangspunten van de begroting 2014 constructief besproken met de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft in overleg met het College van Bestuur de Vakantieregeling 2014 vastgesteld. Huisvesting was een belangrijk agendapunt voor de Ondernemingsraad in het verslagjaar. Dat leidde tot het tijdelijk huren van de locatie op de Lomanlaan waar het team Gaming tijdelijk is gehuisvest. De Studentenraad van het Grafisch Lyceum Utrecht heeft op 20 juni 2013 het keurmerk Jij beslist mee! van de JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOB) ontvangen. JOB deelt dit keurmerk uit aan mbo-instellingen die hun Studentenraad goed faciliteren en serieus omgaan met de medezeggenschap van hun studenten. Dit betekent concreet dat een Studentenraad regelmatig vergadert en in gesprek is met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad. Daarnaast is ook de begeleiding vanuit de organisatie een belangrijk criterium voor het toekennen van het keurmerk. Het ruimtegebrek in de studentenkantine is een belangrijk punt voor de Studentenraad. De raad heeft ervoor gezorgd dat er zitjes in de gangen zijn voor studenten om daar te verblijven tijdens de pauze. De Studentenraad bestond in 2013 uit zes leden en een voorzitter. De leden van de Studentenraad zijn gekozen uit de klassenvertegenwoordigers. De raad vergadert een keer per maand onder begeleiding van een medewerker van het Grafisch Lyceum Utrecht die de Studentenraad ondersteunt. In 2013 heeft de Studentenraad hard gewerkt aan het verkrijgen van het keurmerk Jij beslist mee! van de JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs. Dat is gelukt en daar ben ik erg trots op. Dit keurmerk bewijst dat het Grafisch Lyceum Utrecht open staat voor de mening van studenten en dat zij gehoord worden. Dat vind ik zelf erg belangrijk. Als je het ergens niet mee eens bent, dan kun je daar via de Studentenraad wat aan doen. Daarom ben ik vier jaar geleden lid geworden van de Studentenraad en later voorzitter geworden. Het is best intensief. Je moet je voorbereiden, belangrijke stukken lezen en weten wat er leeft binnen de school. Ik leer ook weer heel veel van het werk voor de Studentenraad: netwerken, argumenteren, vergaderen en mezelf presenteren. Ik raad iedere student aan om lid te worden van de Studentenraad. Mopperen op je school is makkelijk, maar door echt iets te doen, bereik je veel meer. Bovendien: je hebt als student het recht om mee te denken en mee te beslissen. Maak er dan ook gebruik van. jaarverslag

16 jaarverslag

17 Beleid, strategie en uitvoering HOOFDSTUK 2 BELEID, STRATEGIE EN UITVOERING jaarverslag

18 2.1 STRATEGISCH BELEID A VERSTERKING VAN DE ONDERWIJSKWALITEIT In 2013 is het nieuwe Strategisch Beleidsplan tot stand gekomen. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met teamleiders, Ondernemingsraad, diensthoofden, beleidsmedewerkers en College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft het Strategisch Beleidsplan in het verslagjaar goedgekeurd. Het nieuwe Strategisch Beleidsplan is de opvolger van het Strategisch Beleidsplan Het interne actieplan 'Maak het verschil' en de teamplannen vormden in 2013 de overbrugging tussen beide beleidsplannen. De algemene doelstellingen uit het Strategisch Beleidsplan blijven overeind in het nieuwe plan: versterking van de onderwijskwaliteit, verhoging van het rendement en versterking van de professionaliteit. Nieuw is de aangescherpte ambitie die geformuleerd is in de missie en de visie: het Grafisch Lyceum Utrecht wil op alle fronten uitgroeien tot een excellent opleidingsinstituut binnen de creatieve sector. Onderwijsvernieuwing, professionalisering van docenten en nauwe verbondenheid met het creatieve bedrijfsleven zijn belangrijke aandachtspunten voor de school. Het Grafisch Lyceum Utrecht wil in de komende periode een nieuwe onderwijsvisie ontwikkelen die aansluit op nieuwe onderwijsvormen om meer in te spelen op de wensen van studenten, het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. In het interne actieplan Maak het verschil staan concrete acties die aansluiten op het actieplan Focus op Vakmanschap van de minister van Onderwijs en in het verlengde liggen van de drie speerpunten uit het strategisch beleidsplan In 2013 heeft het Grafisch Lyceum Utrecht deze acties doorontwikkeld, afgerond en doorgezet. In 2013 is de herziening van opleidingscurricula en lesmaterialen afgerond. De opleidingscurricula voldoen aan de nieuwe kwalificatiedossiers die in 2015 van start gaan. Alle opleidingscurricula en lesmaterialen voldoen aan de onderwijskundige uitgangspunten van het Grafisch Lyceum Utrecht en sluiten aan bij de student, de docent en de beroepspraktijk. Het Grafisch Lyceum Utrecht streeft ernaar dat iedere student het beste uit zichzelf kan halen en wil iedere student maximale ontplooiing bieden binnen zijn of haar mogelijkheden. Formatieve toetsing is een instrument om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de studieloopbaan van studenten. Het Grafisch Lyceum Utrecht is in het verslagjaar gestart om formatieve toetsing structureel in te voeren. jaarverslag

19 Organisatie en beleid Beleid, strategie en uitvoering B VERHOGING VAN HET ONDERWIJSRENDEMENT C VERSTERKING VAN DE PROFESSIONALITEIT Het Grafisch Lyceum Utrecht monitort al enkele jaren het rendement van de opleidingen in een managementrapportage. De directie ontvangt maandelijks per opleiding een update van de voortgang van studenten. Het onderwerp rendement komt ook in kwalitatieve zin in de gesprekken met de teamleiders aan de orde. Het verhogen van het rendement is geconcretiseerd en vertaald naar de managementcontracten van het College van Bestuur, directie en naar de teamplannen van de teamleiders. Docenten zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid om studenten naar een diploma te begeleiden. In 2013 zijn de interne doelstellingen met betrekking tot het rendement niet behaald. Dit werd veroorzaakt door een onverwacht groot aantal studenten van de opleiding Grafische Vormgeving dat herexamen moest doen na de Proeve van Bekwaamheid. Hierop zijn verbeteracties ingezet die leidden tot een verbetering van het rendement in februari Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft in 2013 een audit gedaan op de diplomering en de examinering. Naar aanleiding van deze bevindingen is een verbeterplan voor de examinering opgesteld waarmee de Examencommissie in het verslagjaar van start is gegaan. Het versterken van de professionaliteit van medewerkers is een continu proces voor het Grafisch Lyceum Utrecht dat is ingebed in de organisatie via de GLU Academy. Hierin zijn alle activiteiten en instrumenten rondom professionalisering en permanente educatie van medewerkers ondergebracht. Het aanbod van de GLU Academy is in 2013 verder uitgebreid. Ook is een interne coördinator aangesteld. Het Grafisch Lyceum Utrecht streeft ernaar dat in 2014 tachtig procent van de docenten is opgeschoold naar LC-niveau. Deze doelstelling is in het verslagjaar al gerealiseerd. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 4.2 Deskundigheidsbevordering op pagina 40. jaarverslag

20 Beleid, strategie en uitvoering 2.2 FOCUS OP VAKMANSCHAP De minister van Onderwijs heeft in 2011 het actieplan Focus op vakmanschap opgesteld. Het actieplan omvat de onderstaande maatregelen: intensivering van het onderwijs en waar mogelijk verkorte opleidingen; meer importantie geven aan loopbaanoriëntatie en begeleiding; reductie van het aantal voortijdig schoolverlaters; verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en de docenten; een goede en adequate besturing en bedrijfsvoering; landelijke examens voor Nederlands, Engels en rekenen; deelname aan tevredenheidsonderzoeken bij studenten, medewerkers en leerbedrijven wordt verplicht; een nieuw toezichtkader waarbij scholen die goed presteren minder controle krijgen; een vereenvoudiging van de kwalificatiestructuur, ook de manier waarop de kwalificatiedossiers tot stand komen verandert. Aansluitend op deze maatregelen, heeft het Grafisch Lyceum Utrecht in 2011 in het interne actieplan Maak het verschil acties en doelen geformuleerd. Naar aanleiding van de nieuwe urennorm die onder invloed van Focus op vakmanschap verhoogd wordt van 850 naar 1000 klokuren in het schooljaar , heeft het Grafisch Lyceum Utrecht nieuwe normen ingevoerd. De onderwijstijd voor eerstejaarsstudenten van alle opleidingen is verhoogd van 850 klokuren naar 1000 klokuren. De niveau 4-opleidingen Mediamanager en Medewerker Marketing Communicatie hanteren de norm van 1000 klokuren voor alle leerjaren. Dit heeft te maken met de opleidingsduur van drie jaar voor deze opleiding. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft in 2013 nog geen besluit genomen over het verkorten van de opleidingsduur van de niveau 4- opleidingen. In diverse klankbordgroepen is gesproken over de relatie tussen de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers, de intensivering van begeleide onderwijstijd en de diverse organisatorische aspecten die samenhangen met de verkorting. Het curriculum van de studieloopbaanbegeleiding is herschreven en aangepast aan het nieuwe kwalificatiedossier. Door de koppeling aan het kwalificatiedossier, is verantwoording over het curriculum eenvoudiger geworden. De GLU Academy zorgt voor de professionalisering van alle medewerkers. Het aanbod van de GLU Academy is in 2013 verder uitgebreid. Voor de invoering van de landelijke examens voor Nederlands, Engels en rekenen, hebben de studenten geoefend met proefexamens. Daar waar nodig konden studenten een beroep doen op extra bijlessen. Overleg over de landelijke examinering vindt plaats in vakgroepvergaderingen die schoolbreed plaatsvinden. Bij de centrale examens hebben de studenten goede resultaten behaald. In het kader van de macrodoelmatigheid is er constructief bestuurlijk overleg met jaarverslag

2014 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VERBINDING. inspiratie. energie. passie

2014 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VERBINDING. inspiratie. energie. passie 2014 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VERBINDING energie inspiratie passie jaarverslag 2013 1 jaarverslag 2013 1 Personeel Organisatie en beleid jaarverslag 2013 2 jaarverslag 2013 2 VOORWOORD Het thema van dit

Nadere informatie

2012 geïntegreerd jaardocument. maak het verschil

2012 geïntegreerd jaardocument. maak het verschil 2012 geïntegreerd jaardocument maak het verschil Voorwoord Het thema van dit jaarverslag is Maak het verschil. Dat dit ook de titel is van ons eigen actieplan is geen toeval. Ons actieplan loopt vooruit

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Studiecentrum Minerva te Almere Plaats: Almere BRIN nummer: 24KK Onderzoeksnummer: 277938 Datum onderzoek: December 2014 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

2011 geïntegreerd jaardocument. kwaliteit

2011 geïntegreerd jaardocument. kwaliteit 2011 geïntegreerd jaardocument kwaliteit Voorwoord Dit jaarverslag heeft als thema Kwaliteit. Het Grafisch Lyceum Utrecht hecht daar veel waarde aan. Het is onze ambitie een topvakschool te worden met

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden-Nederland Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 25LH Onderzoeksnummer : 289213 Datum onderzoek : 24 juni 2016 en 20 januari 2017 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

2010 geïntegreerd jaardocument. voortgang

2010 geïntegreerd jaardocument. voortgang 2010 geïntegreerd jaardocument voortgang Inhoud Leeswijzer Leeswijzer 1 Voorwoord 3 1. Organisatie en beleid 4 2. Onderwijs 16 3. Personeel 29 4. Samenwerking 33 5. Financieel verslag 2010 39 Verklarende

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 279842 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur Profiel ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur Het ROC ROC Midden Nederland (ROC MN) is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Jaarresultaten Groenhorst Velp vmbo

Jaarresultaten Groenhorst Velp vmbo Jaarresultaten Groenhorst Velp vmbo Deze pagina s horen bij het complete geïntegreerde jaardocument (jaarverslag en jaarrekening) van de Aeres Groep. Dit document kunt u vinden op de website www.aeres.nl.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing FOCUS OP VERANDERING INSPIRATIE EN HANDVATTEN VOOR HET VERANDERPROCES BIJ DE INVOERING VAN FOCUS OP VAKMANSCHAP Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing In deze white paper presenteren

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel BV Plaats : Sittard BRIN nummer : 27GM Onderzoeksnummer : 196012 Datum onderzoek : 21 september 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU F. van Wetten Plaats : Beek en Donk BRIN nummer : 26CP Onderzoeksnummer : 292322 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Kapper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Kapper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Kapper Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276481 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 13

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Inleiding Voor u ligt de handleiding bij de LOB-scan voor het mbo. De LOB-scan voor het mbo is in opdracht van MBO Diensten ontwikkeld en is te vinden op www.mbodiensten.nl.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Medewerker ICT BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 277000 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

Nieuwsgierig Verbindend Inspirerend STRATEGISCHE KOERS 2 0 1 6-2 0 2 0

Nieuwsgierig Verbindend Inspirerend STRATEGISCHE KOERS 2 0 1 6-2 0 2 0 Nieuwsgierig Verbindend Inspirerend STRATEGISCHE KOERS 2 0 1 6-2 0 2 0 2 Met trots presenteren wij onze strategische koers voor de komende jaren In de achterliggende periode is door alle collega s van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

Leergang mbo 2016. Programma

Leergang mbo 2016. Programma Leergang mbo 2016 Programma Dinsdag 22 maart 2016, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2016 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Verkoper (Verkoper detailhandel) Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276487 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE SECRETARIEEL EN ADMINISTRATIE Opleidingen Secretarieel medewerker, Administrateur en Secretaresse Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek

Nadere informatie

STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP

STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP Inhoud 1 Strategische samenwerking... 1 1.1 Samenwerking als vanzelfsprekenheid... 1 1.2 Aeres heeft een (inter)nationaal netwerk samenwerkingspartners...

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut voor Beveiligingsopleidingen (IBO) te Amsterdam

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut voor Beveiligingsopleidingen (IBO) te Amsterdam STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut voor Beveiligingsopleidingen (IBO) te Amsterdam november 2012 BRIN: 30FJ Onderzoeksnummer: 128015 Onderzoek uitgevoerd in: oktober 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering

examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering ACTIEPLAN examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering Inleiding In november 2006 hebben de AOC s naar aanleiding van de teleurstellende bevindingen van KCE en op verzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

Onderwijsagenda SECTORPLAN AOC S 2012/2015 9

Onderwijsagenda SECTORPLAN AOC S 2012/2015 9 Onderwijsagenda 9 De kwaliteit van het vmbo De Onderwijsinspectie schetst al jaren een gemengd beeld over de kwaliteit van het vmbo-groen op de AOC s. In de basisberoepsgerichte leerweg doet het vmbo-groen

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie

de Algemene Onderwijsbond, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer G.J.W.M.

de Algemene Onderwijsbond, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer G.J.W.M. Overeenkomst Partijen, De vereniging MBO Raad, gevestigd te De Bilt, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer J. van Zijl en de heer R. Wilcke, verder te noemen de MBO Raad

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2010-2011 1. Inleiding Het schooljaar 2010-2011 stond in het kader van verdere verbetering van kwaliteit en efficiency van de examinering. Er was aandacht voor verdere certificering

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Samenvatting Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Samenvatting

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam Kapper (Junior kapper) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 280030 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO. Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM

Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO. Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM programma Nederland een kenniseconomie Leven lang leren Wat zijn de actuele ontwikkelingen? Wat

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel KWALITEITSONDERZOEK MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel BRIN: 30RR Onderzoeksnummer: 285769 Onderzoek uitgevoerd: 24 november 2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Profiel. ROC Leeuwenborgh. Voorzitter College van Bestuur

Profiel. ROC Leeuwenborgh. Voorzitter College van Bestuur Profiel ROC Leeuwenborgh Voorzitter College van Bestuur ROC Leeuwenborgh Voorzitter College van Bestuur De organisatie ROC Leeuwenborgh is een regionaal opleidingscentrum voor het ontwikkelen van vakmensen

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Allround schoonheidsspecialist

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Allround schoonheidsspecialist KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 Deltion College Allround schoonheidsspecialist Plaats : BRIN nummer : 25PJ Onderzoeksnummer : 292497 Datum onderzoek : 16 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

Datum 10 april 2012 Betreft Beantwoording Kamervragen Van Dijk (SP) inzake problemen in het mbo

Datum 10 april 2012 Betreft Beantwoording Kamervragen Van Dijk (SP) inzake problemen in het mbo a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Landstede MBO. Medewerker marketing en communicatie Manager handel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Landstede MBO. Medewerker marketing en communicatie Manager handel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede MBO Medewerker marketing en communicatie Manager handel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 01AA Onderzoeksnummer : 293580 Datum onderzoek

Nadere informatie