2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP. inspiratie. energie. passie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP. inspiratie. energie. passie"

Transcriptie

1 2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP energie inspiratie passie

2 Organisatie en beleid Personeel

3 VOORWOORD 'Vakmanschap' is de titel van dit jaarverslag, een begrip dat naadloos past bij het Grafisch Lyceum Utrecht. We zijn een vakschool met uitstekende relaties binnen het grafische en creatieve vak, kennis van de vakgebieden waarvoor we opleiden en met vakmensen die onze studenten lesgeven. Vakmanschap zit in het DNA van onze school verweven. Als u dit leest, heb ik na ruim acht jaar afscheid genomen als CvB-voorzitter van het Grafisch Lyceum Utrecht en kijk ik met trots terug op de resultaten die we de afgelopen jaren behaald hebben. Van onze ambitie een excellente vakschool te worden, wisten we elk jaar weer een stukje te realiseren. Onze medewerkers en studenten zijn trots op hun school en het bedrijfsleven is tevreden over onze studenten. Zij zijn gedrieën onze belangrijkste stakeholders. Hun ervaringen vormen voor ons de leidraad om onze ambitie te realiseren zoals die in het nieuwe Strategisch Beleidsplan omschreven staat. Het Grafisch Lyceum Utrecht staat aan de vooravond van vele veranderingen en ontwikkelingen. Met een strategie die gericht is op continuering van de sterke punten, (onderwijs)vernieuwing, professionalisering en verbondenheid met de creatieve sector, heb ik er alle vertrouwen in dat mijn opvolger Johan Spronk, die samen met Sandra Beentjes in collegiaal verband het nieuwe College van Bestuur vormt, van het Grafisch Lyceum Utrecht een topvakschool weet te maken. Betty Heimans Voorzitter College van Bestuur Grafisch Lyceum Utrecht jaarverslag

4 jaarverslag

5 INHOUD Voorwoord 1 Inhoud 3 Leeswijzer 4 1. Organisatie Beleid, strategie en uitvoering Profiel Missie Organisatiestructuur Toezicht door de Onderwijsinspectie Goed bestuur en de Raad van Toezicht Horizontale verantwoording Medezeggenschap: OR en Studentenraad Beleid, strategie en uitvoering Strategisch beleid Focus op vakmanschap Ontwikkelingen Kwaliteitsborging Klachtenafhandeling en vertrouwenspersoon Huisvesting en facilitaire zaken ICT Communicatie Onderwijs 23 Beleid, strategie en uitvoering 3.1 Beroepsgericht onderwijs Onderwijsvernieuwing en -ontwikkeling Beroepspraktijkvorming Examinering Studieloopbaanbegeleiding Studieloopbaan- en adviescentrum Terugdringen voortijdig schoolverlaten Intakeprocedure en toegankelijkheid Studententevredenheid Beroepskolom Onderwijs in cijfers Art & Design College Personeel Beleidsontwikkelingen Deskundigheidsbevordering Teamwerk Medewerkerstevredenheid 43 4,5 Personeel in cijfers Samenwerking Samenwerking met het bedrijfsleven S2B, de eigen leerbedrijven Beroepenveldcommissies Internationalisering Collegascholen en kenniscentra Financiën Financieel beleid Financiën op balansdatum Gang van zaken gedurende het verslagjaar Jaarrekening Accountantsverklaring Continuïteitsparagraaf Kwalitatief deel Kwantitatieve indicatoren 63 Verklarende woordenlijst 64 Colofon 65 jaarverslag

6 LEESWIJZER Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument over 2013 van het Grafisch Lyceum Utrecht. Hiermee willen we iedereen die betrokken is bij het Grafisch Lyceum Utrecht informeren over de gang van zaken in het afgelopen jaar We versturen het jaardocument naar onze leerbedrijven, collega-scholen, afnemende en toeleverende scholen, toezichthouders, (lokale) overheden, brancheorganisaties, sociale partners en de MBO Raad. Daarnaast ontvangen alle medewerkers en de leden van de studentenraad een exemplaar, we delen het jaarverslag uit op onze ouder- en informatieavonden en het is voor iedereen beschikbaar op onze website als pdfbestand. Op aanvraag versturen we graag een exemplaar, zolang de voorraad strekt. In het eerste hoofdstuk 'Organisatie' maakt u kennis met het Grafisch Lyceum Utrecht en de manier waarop we omgaan met goed bestuur. De Raad van Toezicht komt vanzelfsprekend ook aan het woord. Het tweede hoofdstuk 'Beleid, strategie en uitvoering' behandelt de hoofdlijnen van het nieuwe Strategisch Beleidsplan voor de jaren en geeft een indruk van de ontwikkelingen op een aantal beleidsterreinen. In de hoofdstukken 'Onderwijs' en 'Personeel' vindt u cijfers die laten zien hoe het Grafisch Lyceum Utrecht zich getalsmatig ontwikkeld heeft. Het hoofdstuk Financiën biedt de belangrijkste gegevens en kengetallen uit de jaarrekening van Het complete financiële verslag is op aanvraag beschikbaar. Aan het slot van dit Geïntegreerd Jaardocument is een nieuw onderdeel, de continuïteitsparagraaf, opgenomen. Hierin kunt u lezen welke ontwikkelingen wij verwachten en hoe wij daarop anticiperen. Naast dit kwalitatieve deel bevat de continuïteitsparagraaf een set van dertien kwantitatieve indicatoren. Na het lezen van dit jaarverslag heeft u wellicht de behoefte te reageren of nader kennis te maken. Daartoe nodigen wij u van harte uit. Onze deur staat voor u open en wij hebben een luisterend oor. Grafisch Lyceum Utrecht Vondellaan GH Utrecht Facebook: facebook.com/grafischlyceumutrecht jaarverslag Postbus: 5066, 3502 JB Utrecht Telefoon: Fax:

7 Organisatie HOOFDSTUK 1 ORGANISATIE jaarverslag

8 Organisatie 1.1 PROFIEL 1.2 MISSIE Het Grafisch Lyceum Utrecht is een zelfstandige en kleinschalige school, die kwalitatief hoogwaardige technische en creatieve opleidingen verzorgt in de vakgebieden media, vormgeving, en communicatie. De school volgt de ontwikkelingen in de creatieve industrie en de grafimediabranche op de voet en implementeert deze in de curricula, waardoor het onderwijs nauw aansluit op de vragen en wensen vanuit de branche. Het onderwijs van het Grafisch Lyceum Utrecht kenmerkt zich door professionaliteit, kwaliteit, actualiteit, het stimuleren van ondernemerschap en betrokkenheid van alle medewerkers bij de student. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft een goede en solide reputatie bij bedrijven in de creatieve industrie en de grafimediabranche. Docenten van de school zijn veelal zelf afkomstig uit branche. Hun vakmanschap geven zij door aan de studenten die bij de stagebedrijven gewaardeerd worden om hun creativiteit, kwaliteit en vakbekwaamheid. Andersom bevordert de school het vakmanschap en de professionaliteit van docenten via de GLU Academy, waar medewerkers een gedegen scholings- en trainingsaanbod kunnen vinden om hun deskundigheid te vergroten. In 2013 sloten 417 studenten hun opleiding met een diploma af. Op de peildatum 1 oktober 2013 telde het Grafisch Lyceum Utrecht studenten. De studenten zijn voornamelijk afkomstig uit de brede regio Midden-Nederland, het bedieningsgebied van de school. Een diploma van het Grafisch Lyceum Utrecht biedt goede vooruitzichten op een baan in de creatieve industrie en de grafimediabranche en goede perspectieven bij de doorstroom naar het hbo of een mbo-opleiding op hoger niveau. Het Grafisch Lyceum Utrecht streeft ernaar om een topvakschool te zijn met opleidingen van topkwaliteit. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft in 2013 een nieuw Strategisch Beleidsplan geformuleerd voor de jaren 2014 tot en met Hieruit volgde een nieuwe missie: Het Grafisch Lyceum Utrecht is al ruim 100 jaar een toekomstbestendige, kleinschalige vakschool in Media, Vormgeving en Communicatie die nauw verbonden is met het bedrijfsleven en de maatschappij. Het Grafisch Lyceum Utrecht leidt specifiek op voor functies in de creatieve industrie en voor relevante vervolgopleidingen in het hbo. Het Grafisch Lyceum Utrecht erkent de waarde van alle stakeholders van de school en zet zich optimaal in om met hen samen te werken. De focus van de organisatie en het onderwijs is specifiek gericht op de maximale ontplooiing van de talenten van iedere student, op het behalen van een waardevol diploma door iedere student en op het mogelijk maken van een leven lang leren. jaarverslag

9 Organisatie 1.3 ORGANISATIESTRUCTUUR Het is de ambitie van het Grafisch Lyceum Utrecht om een excellente opleider te zijn voor de creatieve industrie. De school biedt iedere student de ruimte en de begeleiding om zich maximaal te ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden en de opleiding succesvol af te sluiten met een diploma. De student staat bij het Grafisch Lyceum Utrecht centraal want de student is de belangrijkste stakeholder, naast het bedrijfsleven en de eigen medewerkers. De ervaring en beleving van elke stakeholder is belangrijk voor het Grafisch Lyceum Utrecht. Zij zijn immers de ambassadeurs van de school. In deze communicatiemaatschappij en met de keuzemogelijkheden die er zijn, worden ervaringen van stakeholders steeds belangrijker, omdat ze bijdrage kunnen leveren aan de positieve ontwikkeling van de school. De kwaliteit van alle medewerkers is daarbij leidend, omdat die in hoge mate bepaalt hoe de kwaliteit van het onderwijs beleefd en ervaren wordt door studenten en bedrijfsleven. Professionalisering van alle medewerkers is dan ook van essentieel belang. Niet alleen om de ambitie van de school waar te maken, maar ook om de vorming en ontwikkeling van studenten te verwezenlijken. Daarvoor is ook het bedrijfsleven nodig dat stageplaatsen biedt voor studenten en informatie geeft over de nieuwste ontwikkelingen en trends die vervolgens in het onderwijsaanbod geïntegreerd kunnen worden. Om die excellente opleider voor de creatieve industrie te kunnen worden, streeft het Grafisch Lyceum Utrecht een aantal waarden na. Respect voor het individu is de grondslag voor de manier waarop de school omgaat met studenten, medewerkers en het bedrijfsleven. Het Grafisch Lyceum Utrecht biedt studenten en medewerkers een veilig en sociaal klimaat waar eenieder de ruimte krijgt om zich te ontplooien. In december 2013 telde het Grafisch Lyceum Utrecht 190 medewerkers. Sinds 1 januari 2013 is het College van Bestuur uitgebreid en bestaat uit voorzitter Betty Heimans en de leden Johan Spronk en Sandra Beentjes. Daarvoor waren zij respectievelijk directeur onderwijs en directeur bedrijfsvoering. Het College van Bestuur is uitgebreid in verband met de pensionering van Betty Heimans in Door te kiezen voor een interne overdracht continueert het Grafisch Lyceum Utrecht het huidige beleid en de ambitie om een topvakschool te worden. Johan Spronk is verantwoordelijk voor de portefeuille Onderwijs en geeft leiding aan de zeven teamleiders, de beleidsmedewerkers van het onderwijsbureau, Bureau Bedrijfs- Contacten en het Studieloopbaan- en Adviescentrum. Sandra Beentjes is verantwoordelijk voor de portefeuille Bedrijfsvoering en geeft leiding aan alle ondersteunende diensten. In 2013 telt het Grafisch Lyceum Utrecht zeven resultaatverantwoordelijke teams. Deze teams bestaan uit 14 tot 24 docenten die samen verantwoordelijk zijn voor een groep van 200 tot 400 studenten vanaf de intake tot en met de diplomering. jaarverslag

10 Organisatie 1.4 TOEZICHT DOOR DE ONDERWIJSINSPECTIE Het Grafisch Lyceum Utrecht hanteert een Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft de juridische integraal personeelsbeleid. Dat betekent dat structuur van een stichting. Samen met de verantwoordelijk voor het functioneren X11 School voor Grafimedia vormt het van teams en diensten, de uitvoering van Grafisch Lyceum Utrecht een Vereniging van hun werkzaamheden en het personeelsbeleid Eigenaren voor het beheer van het gezamenlijke gebouw aan de Vondellaan. neergelegd is bij de leidinggevende binnen ieder team of iedere dienst. Hij of zij legt verantwoordelijkheid af aan het College van Bestuur. Raad van Toezicht OR College van Bestuur Control Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft in 2013 geen bezoek gehad van de Onderwijsinspectie. Alle opleidingen vallen onder het basistoezicht. Dit betekent dat de Onderwijsinspectie voor de school jaarlijks op afstand mogelijke risico s op de indicatoren volgt. Het gaat hierbij om: opbrengsten, tevredenheid van studenten, medewerkers en bedrijfsleven, stabiliteit van de organisatie en management, kwaliteit van onderwijs en examens, financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. Secretariaat Financiële zaken P&O ICT Facilitaire zaken Communicatie Onderwijsorganisatie en administratie ART & DESIGN COLLEGE Kwaliteitszorg Beleidsondersteuning Examencommissie Studieloopbaan- en adviescentrum Bureau BedrijfsContacten Om de vinger aan de pols te houden, monitort het Grafisch Lyceum Utrecht op centraal niveau via managementrapportages het verzuim en het tegengaan van voortijdige schooluitval, het rendement, de functionerings- en beoordelingsgesprekken, de realisatie van de 850-urennorm en het aantal Instellingsprofiel Grafisch Lyceum Utrecht, TEAM DTP/PM TEAM AAV TEAM IV/MD TEAM MA/MC TEAM GA/GD TEAM GVA TEAM GVB jaarverslag

11 [Themadossier Goed Bestuur] Organisatie 1.5 GOED BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT aanmeldingen en geplaatste studenten. Daarnaast wordt op teamniveau de borging van de kwaliteitszorg, het pedagogischdidactisch handelen, de lesstof, het onderwijsprogramma en de studieloopbaanbegeleiding gemonitord. Het Grafisch Lyceum Utrecht voerde eind 2013 een audit uit naar de examinering. Uit de rapportage bleek dat er verbeteringen nodig zijn op zowel product- als procesniveau om de examinering te laten voldoen aan het Toezichtkader 2012 van de Onderwijsinspectie. In 2014 is gestart met het implementeren van de nodige verbeteringen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur van het Grafisch Lyceum Utrecht en ziet toe op de naleving van de managementafspraken. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur. De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar met het College van Bestuur. Een keer per jaar vindt een besloten vergadering plaats waarin de Raad van Toezicht het functioneren van het College van Bestuur bespreekt en de professionaliteit van de raad. Ook bespreken een of twee leden van de raad de gang van zaken op het Grafisch Lyceum Utrecht met de Ondernemingsraad. De voorzitter van de Raad van Toezicht vertegenwoordigt het Grafisch Lyceum Utrecht in het Platform Raden van Toezicht van de MBO Raad dat drie tot vier keer per jaar bij elkaar komt. Dit platform richt zich enerzijds op de professionalisering van de toezichthouders en anderzijds op kennisdeling en kennisoverdracht. In december 2013 is Netty Arriëns benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht. Bij deze uitbreiding is specifiek gezocht naar een lid met kennis van nieuwe media en de creatieve sector. In deze nieuwe samenstelling vertegenwoordigt de Raad van Toezicht bestuurlijke kwaliteit, onderwijskundige ervaring en kennis van het gehele werkveld waarvoor het Grafisch Lyceum Utrecht opleidt. De Raad van Toezicht hanteert de branchecode Goed bestuur in de bve-sector van de MBO Raad waarin de richtlijnen staan voor goed bestuur, toezicht en horizontale dialoog in het mbo. De MBO Raad stelt deze branchecode als integrale lidmaatschapseis. Om de continuïteit van de Raad van Toezicht te waarborgen, is de benoeming van de voorzitter in 2013 met nog één termijn verlengd. Verder voldoet het Grafisch Lyceum Utrecht in 2013 aan alle punten die de branchecode stelt. In verband met het verstrijken van zijn termijn heeft Piet de Haas in 2013 afscheid genomen als lid van de Raad van Toezicht. Het bureau Gerard Wesselo & Partners is door de Raad van Toezicht ingezet bij de werving en selectie van een nieuw lid voor de raad. Nevenfuncties College van Bestuur CvB-voorzitter Betty Heimans-Polk heeft de volgende nevenfuncties: Lid van de Raad van Toezicht van Scholengemeenschap Reigersbos in Amsterdam, Voorzitter van de Raad van Toezicht van Openbaar Onderwijs aan de Amstel. jaarverslag

12 Organisatie PETER WEEDA, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT: DORATHÉ VAN DOORN, LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT: 'In verband met het rooster van aftreden heeft de Raad van Toezicht in 2013 afscheid genomen van een lid en gezorgd voor uitbreiding van de raad met een nieuw lid dat afkomstig is uit de creatieve industrie. Aangezien de opleidingen van het Grafisch Lyceum Utrecht steeds meer opschuiven van grafimedia richting creatieve industrie, vond de Raad van Toezicht het belangrijk dat het nieuwe lid kennis van deze laatste sector had. In zijn nieuwe samenstelling vertegenwoordigt de Raad van Toezicht kennis en deskundigheid op het gebied van onderwijs, organisatie, financiën, de grafimediabranche, de creatieve industrie en nieuwe media. Gezien de wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht, alsmede gelet op mijn kennis en ervaring heeft het het College van Bestuur de Raad van Toezicht verzocht mij voor een derde termijn van vier jaar te benoemen als voorzitter. Dit is niet in overeenstemming met de branchecode Goed bestuur van de MBO Raad die stelt dat een lid van de Raad van Toezicht maximaal twee termijnen mag aanblijven. Het belang van het Grafisch Lyceum Utrecht om de continuïteit en de knowhow te waarborgen, woog voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zwaarder gezien het jaarverslag komende afscheid van Betty Heimans als voorzitter van College van Bestuur en de wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht. In de jaren dat zij het Grafisch Lyceum Utrecht leidde, ontwikkelde de school zich op een positieve en structurele manier richting topvakschool. Studenten en medewerkers zijn trots op het Grafisch Lyceum Utrecht en het bedrijfsleven is tevreden over de studenten van de school. Als de belangrijkste doelgroepen van je school content zijn en blijven, dan heb je het als collegevoorzitter goed gedaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat het nieuwe College van Bestuur de ingezette koers van Betty Heimans voortzet om de ambitie van het Grafisch Lyceum Utrecht als excellent opleidingsinstituut voor de creatieve sector te realiseren.' De heer dr. W.C. Weeda is gepensioneerd maar nog actief als zelfstandig bestuursadviseur en interimmanager. Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling), lid Raad van Toezicht Wijkgezondheidscentrum Randweg te Rotterdam. In het grafische vak heb je echt met vakwerk te maken en is vakmanschap een heel belangrijk onderdeel. Gelukkig besteedt het Grafisch Lyceum Utrecht veel tijd aan vakmanschap. Dat gaat verder dan het aanleren van vakkennis. Vakmanschap is ook het letten op details en open staan voor wat een klant wil, kunnen meedenken. Het gaat om betrokkenheid bij het product dat je maakt. Die betrokkenheid zie ik ook terug bij de docenten en medewerkers van het Grafisch Lyceum Utrecht. Ze hebben oog voor de school, de studenten, het leerproces en voor wat er speelt in het bedrijfsleven. Dat laatste komt weer terug in het onderwijs en wordt ook meegenomen in het nieuwe Strategisch Beleidsplan. Het zit ook in de beroepenveldcommissies die een klankbord vormen voor het onderwijs over wat er in de grafische en creatieve sector leeft. Het Grafisch Lyceum Utrecht besteedt daar aandacht aan. Die aandacht is de kern van vakmanschap. Mevrouw T.H.L.M. van Doorn is eigenaardirecteur van PrintRun in Nieuwegein. Nevenfuncties: Bestuursvoorzitter van Samen voor Nieuwegein, lid Raad van Advies Stichting TalenTonen.

13 Organisatie en beleid HANS MAAS, LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT: NETTY ARRIËNS, LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT SINDS 1 JANUARI 2014: Vakmanschap is een lastig begrip in deze tijd waarin oude beroepen verdwijnen en nieuwe beroepen voor in de plaats komen. Ga je als onderwijsinstelling de studenten vaardigheden leren zodat ze later een vak kunnen uitvoeren? Of leer je de studenten hoe ze kennis over hun vakgebied kunnen vergaren? Ik heb de indruk dat het Grafisch Lyceum Utrecht het allebei doet. Docenten leren de studenten de oorsprong van hun vak en vertalen dat naar deze tijd. Het Grafisch Lyceum Utrecht volgt belangrijke trends zonder te overdrijven. Het is best lastig om je koers daarin te bepalen als onderwijsinstelling voor de creatieve sector. Als directeur van opleidingen tot creatieve professionals bij een hogeschool vind ik het prettig om te zien dat het Grafisch Lyceum Utrecht niet alleen opleidt voor de arbeidsmarkt maar ook aandacht heeft voor doorstroom naar het hbo. Het mbo vormt immers het midden van de onderwijskolom vmbombo-hbo. Je staat als onderwijsinstelling nooit los in die onderwijsketen. Gelukkig is het Grafisch Lyceum Utrecht zich bewust van deze verantwoordelijkheid en verloopt de doorstroom soepel. De heer drs. J.A.M. Maas is directievoorzitter van het instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie van de Hogeschool Rotterdam. Ik zie het als een bijzondere toevoeging van mijn werk als creative director bij Dinq Media dat ik de Raad van Toezicht mag versterken en zo mijn kennis van de creatieve industrie kan inbrengen. Het Grafisch Lyceum Utrecht is mij bekend. Ik ben gecommitteerde geweest bij de examens van de opleiding Grafische Vormgever. Mijn zoon is oud-student en bij Dinq Media hebben we regelmatig stagiaires van het Grafisch Lyceum Utrecht. Binnen ons bedrijf zie ik het vak van designer steeds breder worden. Vroeger leerde je een vak en was je klaar. Tegenwoordig moeten mensen zich blijven ontwikkelen op hun vakgebied maar ook daarbuiten. Ik vind dat het Grafisch Lyceum Utrecht zijn studenten goed voorbereid op de wereld buiten de school, zonder dat nieuwe trends overhaast in het onderwijs geïmplementeerd worden. Daarnaast is de passie voor het creatieve vak voelbaar door de hele school. De combinatie van gedrevenheid en voortvarendheid die het Grafisch Lyceum Utrecht kenmerkt, is goud waard.' Mevrouw A.L.E. Arriëns is Creative Director bij Dinq media in Hilversum. Nevenfunctie: Lid van de examentoetsingscommissie van Nimeto. 11 jaarverslag 2013

14 1.6 HORIZONTALE VERANTWOORDING Het Grafisch Lyceum Utrecht legt op diverse manieren verantwoording af aan zijn stakeholders. Het geïntegreerd jaardocument is bedoeld voor alle stakeholders van het Grafisch Lyceum Utrecht om hen in kennis te stellen over de ontwikkelingen binnen de school en om verantwoording daarover af te leggen. Iedere opleiding heeft een beroepenveldcommissie waarin minstens drie professionals uit het bedrijfsleven zitting hebben. De beroepenveldcommissie komt twee keer per jaar bij elkaar. Het Grafisch Lyceum Utrecht betrekt hen bij de ontwikkeling van het onderwijsprogramma en de examinering. Het College van Bestuur heeft regelmatig overleg met de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Studentenraad over de stand van zaken. Onderzoeksbureau Panteia beoordeelt alle jaarverslagen van mbo-instellingen: de roc's, aoc'en vakscholen. Ieder categorie heeft een eigen prijs. Het geïntegreerd jaardocument over 2012 van het Grafisch Lyceum Utrecht ontving de prijs 'vanwege de volledigheid van de informatie', aldus de jury. In 2013 ontving het Grafisch Lyceum Utrecht de prijs voor het beste jaarverslag in de categorie vakscholen. De MBO Raad organiseert deze jaarlijkse prijsuitreiking in samenwerking met het ministerie van OCW. jaarverslag

15 Organisatie PELIN TURFANDA, STUDENTE GRAFISCHE VORMGEVING EN VOOR- ZITTER VAN DE STUDENTENRAAD: 1.7 MEDEZEGGENSCHAP: OR EN STUDENTENRAAD De Ondernemingsraad werkt vanuit vertrouwen en respect samen aan de doelstellingen van het Grafisch Lyceum Utrecht en beoordeelt de gepresenteerde beleidsplannen op organisatiebelang. De OR van het Grafisch Lyceum Utrecht vergadert tenminste twee keer per maand. Het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter en secretaris, heeft maandelijks een vooroverleg met het College van Bestuur. Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de Ondernemingsraad. In 2013 is de Ondernemingsraad betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe Strategisch Beleidsplan dat in 2014 ingaat en bij de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur heeft de uitgangspunten van de begroting 2014 constructief besproken met de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft in overleg met het College van Bestuur de Vakantieregeling 2014 vastgesteld. Huisvesting was een belangrijk agendapunt voor de Ondernemingsraad in het verslagjaar. Dat leidde tot het tijdelijk huren van de locatie op de Lomanlaan waar het team Gaming tijdelijk is gehuisvest. De Studentenraad van het Grafisch Lyceum Utrecht heeft op 20 juni 2013 het keurmerk Jij beslist mee! van de JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOB) ontvangen. JOB deelt dit keurmerk uit aan mbo-instellingen die hun Studentenraad goed faciliteren en serieus omgaan met de medezeggenschap van hun studenten. Dit betekent concreet dat een Studentenraad regelmatig vergadert en in gesprek is met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad. Daarnaast is ook de begeleiding vanuit de organisatie een belangrijk criterium voor het toekennen van het keurmerk. Het ruimtegebrek in de studentenkantine is een belangrijk punt voor de Studentenraad. De raad heeft ervoor gezorgd dat er zitjes in de gangen zijn voor studenten om daar te verblijven tijdens de pauze. De Studentenraad bestond in 2013 uit zes leden en een voorzitter. De leden van de Studentenraad zijn gekozen uit de klassenvertegenwoordigers. De raad vergadert een keer per maand onder begeleiding van een medewerker van het Grafisch Lyceum Utrecht die de Studentenraad ondersteunt. In 2013 heeft de Studentenraad hard gewerkt aan het verkrijgen van het keurmerk Jij beslist mee! van de JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs. Dat is gelukt en daar ben ik erg trots op. Dit keurmerk bewijst dat het Grafisch Lyceum Utrecht open staat voor de mening van studenten en dat zij gehoord worden. Dat vind ik zelf erg belangrijk. Als je het ergens niet mee eens bent, dan kun je daar via de Studentenraad wat aan doen. Daarom ben ik vier jaar geleden lid geworden van de Studentenraad en later voorzitter geworden. Het is best intensief. Je moet je voorbereiden, belangrijke stukken lezen en weten wat er leeft binnen de school. Ik leer ook weer heel veel van het werk voor de Studentenraad: netwerken, argumenteren, vergaderen en mezelf presenteren. Ik raad iedere student aan om lid te worden van de Studentenraad. Mopperen op je school is makkelijk, maar door echt iets te doen, bereik je veel meer. Bovendien: je hebt als student het recht om mee te denken en mee te beslissen. Maak er dan ook gebruik van. jaarverslag

16 jaarverslag

17 Beleid, strategie en uitvoering HOOFDSTUK 2 BELEID, STRATEGIE EN UITVOERING jaarverslag

18 2.1 STRATEGISCH BELEID A VERSTERKING VAN DE ONDERWIJSKWALITEIT In 2013 is het nieuwe Strategisch Beleidsplan tot stand gekomen. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met teamleiders, Ondernemingsraad, diensthoofden, beleidsmedewerkers en College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft het Strategisch Beleidsplan in het verslagjaar goedgekeurd. Het nieuwe Strategisch Beleidsplan is de opvolger van het Strategisch Beleidsplan Het interne actieplan 'Maak het verschil' en de teamplannen vormden in 2013 de overbrugging tussen beide beleidsplannen. De algemene doelstellingen uit het Strategisch Beleidsplan blijven overeind in het nieuwe plan: versterking van de onderwijskwaliteit, verhoging van het rendement en versterking van de professionaliteit. Nieuw is de aangescherpte ambitie die geformuleerd is in de missie en de visie: het Grafisch Lyceum Utrecht wil op alle fronten uitgroeien tot een excellent opleidingsinstituut binnen de creatieve sector. Onderwijsvernieuwing, professionalisering van docenten en nauwe verbondenheid met het creatieve bedrijfsleven zijn belangrijke aandachtspunten voor de school. Het Grafisch Lyceum Utrecht wil in de komende periode een nieuwe onderwijsvisie ontwikkelen die aansluit op nieuwe onderwijsvormen om meer in te spelen op de wensen van studenten, het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. In het interne actieplan Maak het verschil staan concrete acties die aansluiten op het actieplan Focus op Vakmanschap van de minister van Onderwijs en in het verlengde liggen van de drie speerpunten uit het strategisch beleidsplan In 2013 heeft het Grafisch Lyceum Utrecht deze acties doorontwikkeld, afgerond en doorgezet. In 2013 is de herziening van opleidingscurricula en lesmaterialen afgerond. De opleidingscurricula voldoen aan de nieuwe kwalificatiedossiers die in 2015 van start gaan. Alle opleidingscurricula en lesmaterialen voldoen aan de onderwijskundige uitgangspunten van het Grafisch Lyceum Utrecht en sluiten aan bij de student, de docent en de beroepspraktijk. Het Grafisch Lyceum Utrecht streeft ernaar dat iedere student het beste uit zichzelf kan halen en wil iedere student maximale ontplooiing bieden binnen zijn of haar mogelijkheden. Formatieve toetsing is een instrument om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de studieloopbaan van studenten. Het Grafisch Lyceum Utrecht is in het verslagjaar gestart om formatieve toetsing structureel in te voeren. jaarverslag

19 Organisatie en beleid Beleid, strategie en uitvoering B VERHOGING VAN HET ONDERWIJSRENDEMENT C VERSTERKING VAN DE PROFESSIONALITEIT Het Grafisch Lyceum Utrecht monitort al enkele jaren het rendement van de opleidingen in een managementrapportage. De directie ontvangt maandelijks per opleiding een update van de voortgang van studenten. Het onderwerp rendement komt ook in kwalitatieve zin in de gesprekken met de teamleiders aan de orde. Het verhogen van het rendement is geconcretiseerd en vertaald naar de managementcontracten van het College van Bestuur, directie en naar de teamplannen van de teamleiders. Docenten zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid om studenten naar een diploma te begeleiden. In 2013 zijn de interne doelstellingen met betrekking tot het rendement niet behaald. Dit werd veroorzaakt door een onverwacht groot aantal studenten van de opleiding Grafische Vormgeving dat herexamen moest doen na de Proeve van Bekwaamheid. Hierop zijn verbeteracties ingezet die leidden tot een verbetering van het rendement in februari Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft in 2013 een audit gedaan op de diplomering en de examinering. Naar aanleiding van deze bevindingen is een verbeterplan voor de examinering opgesteld waarmee de Examencommissie in het verslagjaar van start is gegaan. Het versterken van de professionaliteit van medewerkers is een continu proces voor het Grafisch Lyceum Utrecht dat is ingebed in de organisatie via de GLU Academy. Hierin zijn alle activiteiten en instrumenten rondom professionalisering en permanente educatie van medewerkers ondergebracht. Het aanbod van de GLU Academy is in 2013 verder uitgebreid. Ook is een interne coördinator aangesteld. Het Grafisch Lyceum Utrecht streeft ernaar dat in 2014 tachtig procent van de docenten is opgeschoold naar LC-niveau. Deze doelstelling is in het verslagjaar al gerealiseerd. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 4.2 Deskundigheidsbevordering op pagina 40. jaarverslag

20 Beleid, strategie en uitvoering 2.2 FOCUS OP VAKMANSCHAP De minister van Onderwijs heeft in 2011 het actieplan Focus op vakmanschap opgesteld. Het actieplan omvat de onderstaande maatregelen: intensivering van het onderwijs en waar mogelijk verkorte opleidingen; meer importantie geven aan loopbaanoriëntatie en begeleiding; reductie van het aantal voortijdig schoolverlaters; verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en de docenten; een goede en adequate besturing en bedrijfsvoering; landelijke examens voor Nederlands, Engels en rekenen; deelname aan tevredenheidsonderzoeken bij studenten, medewerkers en leerbedrijven wordt verplicht; een nieuw toezichtkader waarbij scholen die goed presteren minder controle krijgen; een vereenvoudiging van de kwalificatiestructuur, ook de manier waarop de kwalificatiedossiers tot stand komen verandert. Aansluitend op deze maatregelen, heeft het Grafisch Lyceum Utrecht in 2011 in het interne actieplan Maak het verschil acties en doelen geformuleerd. Naar aanleiding van de nieuwe urennorm die onder invloed van Focus op vakmanschap verhoogd wordt van 850 naar 1000 klokuren in het schooljaar , heeft het Grafisch Lyceum Utrecht nieuwe normen ingevoerd. De onderwijstijd voor eerstejaarsstudenten van alle opleidingen is verhoogd van 850 klokuren naar 1000 klokuren. De niveau 4-opleidingen Mediamanager en Medewerker Marketing Communicatie hanteren de norm van 1000 klokuren voor alle leerjaren. Dit heeft te maken met de opleidingsduur van drie jaar voor deze opleiding. Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft in 2013 nog geen besluit genomen over het verkorten van de opleidingsduur van de niveau 4- opleidingen. In diverse klankbordgroepen is gesproken over de relatie tussen de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers, de intensivering van begeleide onderwijstijd en de diverse organisatorische aspecten die samenhangen met de verkorting. Het curriculum van de studieloopbaanbegeleiding is herschreven en aangepast aan het nieuwe kwalificatiedossier. Door de koppeling aan het kwalificatiedossier, is verantwoording over het curriculum eenvoudiger geworden. De GLU Academy zorgt voor de professionalisering van alle medewerkers. Het aanbod van de GLU Academy is in 2013 verder uitgebreid. Voor de invoering van de landelijke examens voor Nederlands, Engels en rekenen, hebben de studenten geoefend met proefexamens. Daar waar nodig konden studenten een beroep doen op extra bijlessen. Overleg over de landelijke examinering vindt plaats in vakgroepvergaderingen die schoolbreed plaatsvinden. Bij de centrale examens hebben de studenten goede resultaten behaald. In het kader van de macrodoelmatigheid is er constructief bestuurlijk overleg met jaarverslag

2009 jaarverslag. resultaat

2009 jaarverslag. resultaat 2009 jaarverslag resultaat Inhoud Voorwoord 3 Organisatie en beleid 5 Personeel 17 Onderwijs 21 Samenwerking 33 Financieel verslag 2009 39 Vooruitblik 47 Het resultaat van de studenten Finishing jaarverslag

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE ROC Nova College Postbus 2110 2002 CC Haarlem Telefoon: (023) 530 20 10 E-mail: info-advies@novacollege.nl 4 Jaarverslag 2013 ROC Nova

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

SintLucas creative community

SintLucas creative community Geïntegreerd jaardocument 2013 Geïntegreerd jaardocument 2013 SintLucas creative community Voorwoord Het vertrekpunt van al onze activiteiten en inspanningen is het waarmaken van onze missie: SintLucas

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c.

Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624 Dit JAARVERSLAG maakt onlosmakelijk deel uit van de JAARREKENING 2013. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch www.kw1c.nl College van Bestuur:

Nadere informatie

Hoornbeeck jaarverslag

Hoornbeeck jaarverslag Hoornbeeck jaarverslag 2012 www.hoornbeeck.nl Economie & Handel Gezondheidszorg & Welzijn Techniek & ICT inhoud 05 11 21 33 Onderwijs met een moreel kompas Verantwoording Raad van Toezicht 07 Verantwoording

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP

JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP JAARVERSLAG GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014 ONDERWIJSGROEPTILBURG VOORWOORD Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument 2014, het jaarverslag van onze organisatie. Het thema dat we aan dit verslag willen

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2013 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2013 8 Commissies 8 Werkwijze

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

INHOUDS OPGAVE VOORWOORD CVB...6 THEMA INTERNATIONALISERING...8. 2.3.2. Klachten en geschillen...25 2.4. Horizontale dialoog...25

INHOUDS OPGAVE VOORWOORD CVB...6 THEMA INTERNATIONALISERING...8. 2.3.2. Klachten en geschillen...25 2.4. Horizontale dialoog...25 JAARSTUKKEN 20 JAAR 20 STUKKEN INHOUDS OPGAVE VOORWOORD CVB...6 THEMA INTERNATIONALISERING...8 1. RAAD VAN TOEZICHT...11 1.1. Taak...12 1.2. Schema van aftreden...12 1.3. Onafhankelijkheid Raad van Toezicht...12

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS STUDIEJAAR 2012/2013 Inhoud Inleiding... 4 Kenmerken... 5 1 Algemene informatie... 7 1.1 Ontstaan en groei van de Schoevers Groep...

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie