SCHOOLGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2013-2014"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS

2 Inhoud Woord vooraf 4 Inhoud 1. Een schets van onze school 5 Woord vooraf 2 2. Waar de school voor staat 6 1. Een schets van onze school 3 3. Onderwijs 9 2. Waar de school voor staat 5 4. Zorg voor kinderen Onderwijs 8 5. Leerkrachten Zorg voor kinderen Ouders Leerkrachten Kwaliteitszorg Ouders Resultaten van het onderwijs Kwaliteitszorg Praktische informatie Resultaten van het onderwijs Namen en adressen Praktische zaken Namen en adressen 25

3 Woord vooraf Beste ouders, Woord vooraf In deze schoolgids vindt u informatie over de Blinkertschool, een openbare basisschool in Arnhem (Elderveld). Beste Over ouders, het overblijven, de samenstelling van het team, de groepsindeling, de schoolarts en de schooltijden. Daarnaast vindt u in deze gids ook veel algemene informatie over bijvoorbeeld de uitgangspunten en doelstellingen In deze van het schoolgids openbaar vindt onderwijs. u informatie Natuurlijk over is de er Blinkertschool, ook plaats ingeruimd een openbare voor de basisschool officiële regels in Arnhem waar wij (Elderveld). ons aan moeten Bijvoorbeeld houden. over het De gids overblijven, geeft al de met samenstelling al een indruk van van het wat team, u van de ons groepsindeling, kunt verwachten, de schoolarts wij van u verwachten en de schooltijden. wat wij Daarnaast uw vindt kinderen u in kunnen deze gids betekenen. ook veel Een algemene handig informatie naslagwerk over voor bijvoorbeeld alle ouders de die uitgangspunten nu kinderen hebben en doelstellingen op onze school, van het voor openbaar maar zeker onderwijs. ook voor Natuurlijk al die ouders is ook die plaats nog ingeruimd op zoek zijn voor naar de een officiële goede regels school. waaraan Deze u schoolgids en wij ons hebben moeten wij houden. met De plezier gids geeft gemaakt al met in al samenwerking een indruk van met wat ouders u van en ons bestuur kunt verwachten, van onze school. wij van Als u verwachten u suggesties en heeft wat voor wij voor aanvullingen uw kinderen verbeteringen, kunnen betekenen. dan horen wij dat graag. Vooralsnog wensen wij u veel leesplezier toe. of Een handig naslagwerk voor alle ouders die nu kinderen hebben op onze school, maar zeker ook voor al die ouders die nog op zoek zijn naar een goede school voor hun kinderen. Rob Lingier, Deze directeur schoolgids Blinkertschool hebben wij met plezier gemaakt in samenwerking met ouders en het bestuur van onze school. Als u suggesties heeft voor aanvullingen of verbeteringen dan horen wij dat graag van u. Vooralsnog wensen wij u veel leesplezier toe. Chris de Jong, directeur a.i. Blinkertschool

4 1 een schets van onze school 1.1 Naam van de school De Blinkertschool is een openbare school in Elderveld. De school is in augustus 1973 gestart en bestaat dus al heel wat jaren. De naam van de school komt voort uit de wijk. Alle straatnamen komen uit Noord-Holland. De Blinkert is een hoge duintop tussen Haarlem en Overveen bij de uitspanning Kraantje Lek. De adresgegevens: Blinkertschool Breezandpad JM Arnhem Directie en team Het team van de Blinkertschool bestaat uit de volgende personen: Directeur a.i. Intern begeleider Huishoudelijke medewerker Administratie Leerkrachten Chris de Jong Saskia Verhoeven Truus van Wijnen Marga Elings Eveline Andringa Simone van Balkum Sophie Beemsterboer Jannie van Egdom Carla Hendriks Gerda de Jong Dorine van Toor Leida Verwaal Francien Wiegers Anneke van der Woude

5 1.3 Situering van de school De Blinkertschool ligt in de wijk Elderveld. Elderveld is een wijk in Arnhem-Zuid die grotendeels tot stand gekomen is in de jaren zeventig. De wijk is opgebouwd uit drie buurten, te weten Elderveld-Zuid, Elderveld- Noord en Elderhof. In het scholencomplex is ook kinderopvang en buitenschoolse opvang gevestigd, in de directe omgeving is ook een peuterspeelzaal. 1.4 Schoolgrootte Op 1 oktober 2012 (teldatum) bezochten 180 leerlingen onze school. De school werkt met 7 groepen: 2 kleutergroepen, groep 3, groep 4, groep 5-6, groep 6-7 en groep 8..

6 Hoofdstuk 2 Waar de school voor staat Op de Blinkertschool staat het leren centraal. Dat zien wij als de voornaamste opdracht van de school. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat wij de kinderen volgen in de totale ontwikkeling van hun menswording. Daarbij staan wij als school midden in de Nederlandse samenleving en hebben wij ook een taak als cultuuroverdrager binnen die samenleving. Normen en waarden uit onze samenleving worden regelmatig met de kinderen besproken; wij hebben hier ook een voorbeeldfunctie in. De school is een mini-samenleving waarin kinderen kunnen oefenen en vaardig worden in hun toekomstige rol als actief burger. 2.1 Missie Ieder kind wil leren. Daarvoor zetten de leerkrachten van de Blinkertschool een pedagogisch klimaat neer waarin kinderen zich welkom en veilig voelen. Daar waar kinderen de wil om te leren niet laten zien, zullen de pedagogische benadering van de leerkracht en het zorgarrangement wat geboden wordt, interventies zijn die de leermotivatie tracht te herstellen. Persoonlijke aandacht voor elk kind, een open relatie met de ouders en een opbrengstgericht leerstofaanbod waarin goed onderwijs wordt gewaarborgd, zijn de ingrediënten waarmee de Blinkertschool kinderen wil begeleiden in hun groei naar zelfstandige en zelfbewuste mensen. Ieder kind is anders. Op de Blinkertschool houden wij rekening met vele, verschillende kinderen. Niet alleen komen kinderen uit verschillende culturen en milieus, maar ook leren zij ieder op hun eigen manier, in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Ieder kind heeft eigen interesses en mogelijkheden. Daar willen wij ook bewust bij aansluiten tijdens de jaren dat ze bij ons op school zijn. In ons leerstofaanbod wordt gedifferentieerd, uitgaande van de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen op onze school om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de persoonlijke verschillen. (uit het SOP overgenomen) Wij vinden het belangrijk, dat kinderen * zich veilig voelen op school omdat dat een belangrijke voorwaarde is om tot leren te komen * begripvol leren omgaan met andere mensen * presteren op een zo hoog mogelijk niveau * zicht krijgen op hun eigen grenzen en zo een realistisch zelfbeeld ontwikkelen; * leren creatief te zijn op een breed gebied, zowel in denken als doen; * medeverantwoordelijk leren zijn voor hun eigen ontwikkeling, o.a. door ze te leren eigen keuzes te maken, zelfstandig te zijn en te reflecteren op hun eigen werk. Pedagogisch klimaat Een belangrijke voorwaarde om tot ontwikkeling (leren) te komen is het pedagogisch klimaat binnen de school. Een gevoel van welbevinden werkt positief op de te leveren prestaties. Duidelijke en consequente regels, elkaar accepteren, verantwoordelijkheid delen, inspraak, tolerantie, elkaar positief benaderen, compromissen sluiten en eerlijkheid staan daarin centraal.

7 Om onze uitgangspunten waar te kunnen maken werkt de school volgens het model van convergente differentiatie, volgen alle groepen Kanjertraining en is er de Klusterkluts ingevoerd. Convergente differentiatie betekent, dat er doelgericht onderwijs wordt gegeven om alle leerlingen in de groep minstens de gestelde minimumdoelen voor de basisvaardigheden te laten bereiken, waarbij het streven is dat alle leerlingen profiteren van de groepsinstructie, maar dat er tijdens de verwerking rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen. In de praktijk merken wij dat deze manier van werken overzichtelijk is voor de leerkracht én dat het werken op een verschillend niveau goed mogelijk is. Kanjertrainingen op een school houdt in dat er binnen het lesprogramma structureel tijd wordt vrijgemaakt voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is belangrijk dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als een kind positiever denkt, heeft het meestal ook minder last van sociale stress. In de Kanjertraining leert een kind hoe het positief over zichzelf en anderen kan denken. De praktijk laat zien dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten halen. Een ander belangrijk uitgangspunt voor het leren binnen de Blinkertschool is de Klusterkluts. Hierbij kunnen de kinderen groepsdoorbroken kiezen welke lessen zij willen volgen. Wij werken hierbij met de kinderen van de groepen 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8. Vakken als drama, muziek, handvaardigheid, tekenen, techniek, koken kunnen onderdeel zijn van het programma. De school heeft de keuze gemaakt voor deze werkvorm omdat kinderen door deze manier van werken extra gemotiveerd raken, het is belangrijk om zelf keuzes te kunnen maken én om initiatief in het eigen leren te durven en kunnen nemen. 2.2 Uitgangspunten Openbaar Onderwijs De Blinkertschool is een openbare school. Wij willen een ontmoetingsplaats zijn voor alle geledingen binnen de samenleving. We leven samen, dus leren wij samen. Wij willen nadrukkelijk open staan voor alle groepen in de samenleving omdat wij overtuigd zijn dat mensen met een verschillende geloofsovertuiging of afkomst veel van elkaar kunnen leren. Wij zien deze mix als een meerwaarde. Wij zijn wel van mening dat de bezoekende leerlingen kansrijk moeten zijn in deze vorm van onderwijs. Kinderen die verwezen zijn naar een school voor speciaal onderwijs kunnen daar het beste worden opgevangen. Het bestuur Wij vallen als school onder het bestuur van De Basis. Dat bestuur benoemt bijvoorbeeld leraren en verdeelt het geld van de rijksoverheid over de scholen die onder dat bestuur vallen. Normaal gesproken vallen alle openbare scholen onder het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur (de gemeenteraad) is dan tevens schoolbestuur, maar net als in veel andere gemeenten heeft Arnhem voor een andere vorm van bestuur gekozen. Het gemeentebestuur heeft zijn bevoegdheden, zeg maar de algemene leiding, overgedragen aan een Stichting voor Openbaar Onderwijs. In praktijk is een algemeen directeur verantwoordelijk voor de dagelijks leiding. Alle openbare scholen van Arnhem vallen onder het bestuur van De Basis. In de praktijk zult u niet veel met De Basis te maken hebben. Het directe aanspreekpunt voor u is immers de directie en natuurlijk de leerkracht van de groep van uw kind.

8 Door te kiezen voor openbaar onderwijs, kiest u (of heeft u gekozen) voor kwalitatief goed onderwijs, zowel in pedagogisch als didactisch opzicht. Als bestuur zullen wij bevorderen dat het onderwijs zo goed mogelijk inspeelt op de mogelijkheden van de kinderen. Daarbij proberen wij scholen zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Als bestuur hechten wij ook aan maatschappelijke waarden en normen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat op onze scholen aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van normen-en waardenbesef. Omdat een school een belangrijke plaats in de wijk inneemt, zullen wij goede samenwerking op wijkniveau eveneens stimuleren. Het zelfde geldt uiteraard voor de samenwerking tussen school en ouders/verzorgers. Kortom als schoolbestuur staan wij garant voor een optimale ontwikkeling van uw kind. Wij wensen alle leerlingen en hun ouders een prettige tijd op de Blinkertschool.

9 Hoofdstuk 3 Onderwijs 3.1 Organisatie van de school Op de Blinkertschool wordt er gewerkt met 7 groepen: 2 groepen 1-2, groep 3, groep 4, groep 5-6, groep 6-7 en groep 8. De leerkrachten van deze groepen worden ondersteund door een Intern Begeleider. Dit personeelslid van de school richt zich op het verlenen van onderwijszorg en de begeleiding van leerkrachten op dit gebied. De leiding van de school wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur. Verder zijn op de school een administratrice, conciërge en een huishoudelijk medewerkster werkzaam. 3.2 Groepsgrootte en lesorganisatie De grootte van de groepen aan het begin van het schooljaar Groep 1/2a 20 leerlingen Groep 1/2b 23 Groep 3 22 Groep 4 21 Groep Groep Groep 8 24 Organisatie van de lessen We werken op de Blinkertschool met het directe instructie model. (toegevoegd) Na een gezamenlijke start wordt er gewerkt op verschillende niveaus Eerst volgt er een korte terugblik op een eerdere les en ze krijgen een oriëntatie op de nieuwe les en het lesdoel te horen. Kinderen die op dat moment kunnen starten met de verwerking krijgen die mogelijkheid. Vervolgens komt de uitleg en een korte inoefening ( samen). Daarna begint het zelfstandig verwerken van de leerstof, kinderen die nog extra hulp nodig hebben worden uitgenodigd aan de instructietafel die in elke groep staat. Daar kunnen kinderen onder leiding van de leerkracht begeleid inoefenen. In het groepsplan staat welke kinderen sneller door kunnen, wie na uitleg zelfstandig aan het werk kunnen en wie nog extra instructie nodig hebben zodat elk kind de aanbieding krijgt die hij/zij nodig heeft. (toegevoegd) De kinderen die in het begin snel gestart zijn, omdat zij weinig uitleg nodig hadden, kunnen ook aangepaste leerstof krijgen. Dit zit al verwerkt in de methoden die gebruikt worden. Deze manier van lesgeven wordt ondersteund door het gebruik van computers en digitale schoolborden.

10 3.3 Onderwijsprogramma : In welke vakken krijgen leerlingen les? Elke basisschool is verplicht zich te richten op de kerndoelen basisonderwijs. Deze doelen zijn door de overheid omschreven en garanderen het onderwijsaanbod binnen alle scholen in Nederland. * Nederlandse taal * Rekenen * Engels * Verkeer * Lezen * Aardrijkskunde * Geschiedenis * Natuur en techniek * Tekenen * Muziek * Lichamelijke opvoeding * Natuurkunde en techniek De school besteed verder aandacht aan bevordering sociale redzaamheid, bevordering gezond gedrag, maatschappelijke verhoudingen en geestelijke stromingen Groepen 1 en 2 In de onderbouw heeft de taalontwikkeling van de kinderen onze volle aandacht. Daarom werken we met zogeheten tussendoelen beginnende geletterdheid. Tussendoelen zijn stappen in de taal-, leesen schrijfontwikkeling. De leerkracht zorgt ook voor een stimulerende leeromgeving door de hoeken van de klas in te richten met spel-, leer- en ontwikkelingsmaterialen. In de letterhoek (lees-/schrijf-/stempelhoek) komen de kinderen op een speelse manier in aanraking met de eerste lees- en taalactiviteiten. De kleuterlokalen zijn ruim opgezet met aantrekkelijke hoeken. De ontwikkeling van het kind wordt zo als het ware uitgelokt. Aan de hand van de tussendoelen volgt de leerkracht de ontwikkeling van elk kind op de voet. Op eenzelfde manier wordt in de onderbouw een begin gemaakt met het leren rekenen. Kinderen leren al doende, tijdens hun spel. Daarnaast is er veel aandacht voor samen spelen, zelfstandigheid en expressie. Zo merken de kinderen dat leren leuk is en wordt het zelfvertrouwen door succeservaringen in sociale interactie en het bereiken van resultaat vergroot. Wij maken in de kleuterbouw gebruik van een beredeneerd leerstofaanbod dat aansluit bij deze uitgangspunten (Kleuterplein) Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) voor groepen 3 t/m 8 In de onderbouw is spelenderwijs een begin gemaakt met taal en rekenen. In de midden- en bovenbouw ontwikkelen de kinderen zich verder aan de hand van bestaande leermethoden. Natuurlijk verschillen de kinderen in het tempo waarin ze zich ontwikkelen door bijvoorbeeld hun achtergrond, aanleg en motivatie. Zowel de leerkrachten als de methoden die we gebruiken spelen in op die verschillen. Binnen de gebruikte methoden zijn verschillende leerlijnen geïntegreerd: één lijn gericht op minimumdoelen, één lijn gericht op de gemiddelde ontwikkeling van kinderen en één lijn gericht op kinderen die snel en makkelijk leren. Kinderen werken dus met

11 dezelfde methode maar volgen het programma op een manier die bij hen past. Hierbij hoort natuurlijk ook de juiste vorm van instructie/ondersteuning zoals het werken met lesdoelen, instructiegroepen enz Wereldoriëntatie De school gebruikt methoden voor de wereldoriënterende vakken en daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het Natuurcentrum Arnhem. Deze lessen zijn bij uitstek geschikt om gebruik te maken van de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vorm van het leerproces. We sluiten zo veel mogelijk aan bij de vragen die de kinderen zelf stellen, en proberen hen die ook zelf te laten beantwoorden. Daarnaast brengt de leerkracht de leerlingen uiteraard ook in contact met nieuwe kennis en informatie Muziek, expressie en lichamelijke opvoeding Deze activiteiten worden verzorgd door de eigen groepsleerkrachten. Handvaardigheid en tekenen kunnen plaats vinden in het handvaardigheidlokaal. Ook bij deze vakken staan aansluiting bij de belevingswereld en de vragen van het kind voorop. Er worden regelmatig voorstellingen (kuilvieringen) en tentoonstellingen georganiseerd, zodat u kunt zien wat de kinderen hebben gemaakt en geleerd. 3.5 Huiswerk In de twee hoogste leerjaren van onze school wordt huiswerk structureel ingepland. We doen dit om: * de leerlingen te laten oefenen met het zelfstandig verwerken van de lesstof; * bij de leerlingen al een taakbewustzijn te ontwikkelen ter voorbereiding op de hoeveelheid huiswerk die ze in het voortgezet onderwijs krijgen. Omdat het tot de taak van de basisschool behoort de leerlingen te leren studeren, besteden we ook regelmatig aandacht aan de juiste aanpak van het huiswerk. Hierbij geven we de volgende tips: * maak een huiswerkplanning en houd daarbij rekening met verjaardagen en clubverplichtingen; * registreer je huiswerk goed: wat moet je doen en wanneer moet het klaar zijn; * maak het huiswerk, als het mogelijk is, op de dag dat het uitgereikt is; * leerwerk moet niet in één keer gedaan worden; herhaling is de beste leermeester; * begin met het moeilijkste vak, het vak dat de meeste tegenzin opwekt, anders komt van uitstel afstel; * werk netjes en nauwkeurig, dit voorkomt slordigheidsfoutjes. In de lagere groepen kan er sprake zijn van incidenteel huiswerk. U moet dan denken aan het voorbereiden van een boekenkring, spreekbeurt of het oefenen van topografie. 3.6 Voorzieningen in het schoolgebouw De belangrijkste ruimtes in ons schoolgebouw zijn natuurlijk de klassen. Maar daarnaast zijn er veel andere voorzieningen. Zo hebben we een aparte ruimte voor handenarbeid, een ruimte voor de internbegeleider (IB-er), een bibliotheek en de centrale ruimte (de kuil). Lichamelijke opvoeding voor de groepen 1-2 vindt plaats in het speellokaal van de school en de groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de sporthal. Op de plattegronden in de school ziet u hoe de school is ingedeeld. Hierop kunt u ook zien waar de nooduitgangen zijn en hoe de vluchtwegen lopen in geval van nood. Onze school is in het bezit van een ontruimingsplan. Minimaal twee keer per jaar oefenen we een ontruiming met hele school onder begeleiding van de BHV-ers (bedrijfshulpverleners)

12 Hoofdstuk 4 Zorg voor kinderen 4.1 Aannamebeleid en toelatingsprocedure Op zoek naar een school die past bij uw kind? De praktijk laat zien dat ouders meerdere scholen bezoeken om zich te oriënteren en sfeer te proeven. U kunt vrijblijvend een afspraak maken met de directeur voor een oriëntatiebezoek en een rondleiding door de school. Uw kind mag bij dit gesprek aanwezig zijn. Om een goed beeld van de school te krijgen is dit het beste tijdens schooltijd. Wilt u uw zoon of dochter inschrijven op de Blinkertschool dan maakt u gebruik van ons inschrijfformulier. Dit kunt u dan per post opsturen of even op school afgeven. Er zijn 2 inschrijfprocedures: - voor 4 jarigen - voor leerlingen van een andere basisschool Inschrijfprocedure 4 jarige: - ouders hebben voor onze school gekozen en het inschrijfformulier ingevuld - 3 maanden voor plaatsing neemt de intern begeleider contact op met de ouders voor het intakegesprek - Indelen/plaatsing in groep - Inplannen van de 10 wenmomenten - Inschrijving op 4 jarige leeftijd Inschrijfprocedure leerlingen andere basisschool: - ouders hebben voor onze school gekozen en het inschrijfformulier ingevuld - de intern begeleider contact op met de ouders voor het intakegesprek - de intern begeleider neemt contact op met vorige school - in bijzondere gevallen kan de school overgaan tot een proefplaatsing - een inschrijving is pas definitief als een volledig onderwijskundig rapport* is ontvangen *Indien uw kind eerder op een andere school heeft gezeten, dient u ons bij aanmelding het leerlingdossier te overhandigen. Dit heeft u bij het vertrek op de vorige school ontvangen. In het leerlingdossier zijn onder andere opgenomen: * het onderwijskundig rapport; * gegevens uit het leerlingvolgsysteem; * het schoolrapport; * een eventueel handelingsplan. Met deze gegevens kunnen wij er beter voor zorgen dat het onderwijs op onze school aansluit bij het onderwijs dat uw kind op de vorige school heeft gekregen. In principe wordt ieder kind geplaatst, toch zijn er uitzonderingen denkbaar. De school moet kunnen voorzien in de onderwijsbehoefte van het kind. Op de website van de school kunt u meer informatie vinden.

13

14 4.2 Volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Om de vorderingen van de leerlingen te volgen en vast te leggen maken wij gebruik van het Cito leerlingvolgsysteem (Cito LVS). Op vaste tijden en/of na afloop van bepaalde onderwijsonderdelen worden de leerlingen getoetst en/of geobserveerd. De uitkomsten daarvan worden opgenomen in het systeem. Afname van de toetsen vindt plaats volgens een toetskalender. Leerkrachten bekijken deze gegevens en gaan voor elk kind na of hij of zij de lesdoelen heeft bereikt. De prestaties worden vergeleken met die van medeleerlingen en met een landelijk gemiddelde. Daarbij worden de resultaten geplaatst in een grafiek, waaruit blijkt of het kind goed meegroeit, stilstaat of zelfs achteruitgaat. In de laatste twee gevallen zal de leerkracht samen met de intern begeleider een plan opstellen. Meer hierover leest u in 4.3. De leerkrachten worden gestimuleerd met collega s te overleggen over de voortgang van hun kinderen. Dit overleg levert vaak goede suggesties op voor een nog betere begeleiding van de kinderen. Als een groep les krijgt van meerdere leerkrachten overleggen deze regelmatig over de vorderingen van de groep en de individuele kinderen. De intern begeleider overlegt regelmatig met de groepsleerkrachten over de kinderen die extra zorg krijgen. Onderdeel van het leerlingvolgsysteem is het leerlingdossier, dat van iedere leerling wordt bijgehouden. Daarin worden behalve de resultaten van toetsen en observaties gegevens opgenomen over de leerling/groepsbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en de rapporten van de verschillende jaren. Het dossier is alleen toegankelijk voor de groepsleerkracht, de intern begeleider en de directeur. Ook ouders kunnen altijd het dossier van hun kind inzien. De map wordt niet alleen gebruikt om de ontwikkeling van het kind te volgen, maar bij een eventuele overgang naar een andere school geeft deze map de nieuwe school een goed beeld van het kind. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis. Voorafgaand hieraan wordt u uitgenodigd om het rapport met de leerkracht te bespreken in een 10 minutengesprek. In de onderbouw worden nog geen rapporten gebruikt, maar er vinden wel 10 minutengesprekken plaats. Indien daartoe aanleiding is, worden de ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Als u zelf behoefte heeft aan een gesprek bent u altijd welkom. 4.3 Zorg op maat: de speciale zorg voor kinderen met specifieke behoefte Soms heeft een kind extra zorg nodig. Daarom heeft onze school een samenhangend systeem van leerlingenzorg ontwikkeld; onderwijs op maat betekent voor ons ook zorg op maat. Om eventuele problemen snel op te sporen, bespreken de leerkrachten samen met de intern begeleider na iedere toetsperiode de resultaten van alle leerlingen in een groepsbespreking. Zowel zwakke resultaten als heel goede resultaten kunnen aanleiding zijn voor extra zorg. Uiteraard wordt u als ouder hierover geïnformeerd. Voor kinderen met hele goede resultaten worden extra materialen en leeractiviteiten ingezet. Voor kinderen met zwakke resultaten wordt in overleg met de ouders en de IB er een zogeheten handelingsplan opgesteld. Hierin staat welke extra zorg het kind krijgt en op welke manier. Na enige tijd wordt nagegaan of het plan werkt. Als het nodig is wordt het plan bijgesteld. Zo krijgt elk kind de zorg die het nodig heeft. De zorg vindt zoveel mogelijk plaats in de klas, waarbij ook de eigen, vertrouwde leerkracht een belangrijke rol speelt. Het is mogelijk dat wij extern advies nodig hebben om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden, dit is beleid van de school en de school vraagt hier geen toestemming voor aan de ouders. (zie het stappenplan zorg). U wordt hiervan wel op de hoogste gesteld!

15 Bij onvoldoende resultaat wordt ouders geadviseerd het kind aan te melden bij het zorgadviesteam Het zorgadviesteam adviseert de ouders en de school omtrent de te nemen maatregelen/ verwijzingen. Bij verwijzing ondersteunt de school bij de procedure omtrent aanmelding bij Sbao.

16 Op onze school wordt zittenblijven zo veel mogelijk vermeden. Het gebeurt alleen wanneer de leerresultaten en de ontwikkeling van een kind opvallend achterblijven bij die van de meeste klasgenoten en de school hiervoor geen andere oplossing gevonden heeft. Een groep overslaan gebeurt alleen wanneer de resultaten van het kind opvallend veel beter zijn dan die van de groep. Beleidswijzigingen t.a.v. toestemming ouders (Bestuursbesluit en instemming GMR.) Vanaf schooljaar hebben de scholen het handelingsgericht werken binnen de 1-zorgroute ingevoerd. Als leerkrachten en internbegeleider handelingsverlegenheid ervaren of zorg hebben over de ontwikkeling van een kind consulteren zij het zorgteam. In het zorgteam zit de schoolcontactpersoon en schoolgericht maatschappelijk werker. Deze consultatie vindt plaats zonder toestemming van ouders om de leerkrachten in staat te stellen goed onderwijs te geven binnen de 1-zorgroute. Scholen staan voor goed onderwijs. De consultatie is in het belang van de leerlingen. Binnen deze consultatie worden leerkrachten geadviseerd op welke wijze zij kunnen aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van de kinderen. Ouders die hun kinderen inschrijven op één van de scholen van De Basis gaan dus, indien nodig akkoord met deze consultatie. Ouders worden wel voor en achteraf geïnformeerd door de school. 4.4 Begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs Als leerlingen in groep 8 zitten, geeft de leerkracht een voorlopig schoolkeuzeadvies voor het voortgezet onderwijs. Indien nodig kunnen ouders en school zo allebei hun verwachtingen nog bijstellen en kan bijvoorbeeld nader onderzoek of extra aandacht voor het kind worden aangeboden. Na de Cito-eindtoets worden de resultaten van deze toets en het schooladvies individueel met ouders en leerlingen doorgesproken en volgt het uiteindelijke schoolkeuzeadvies. Halverwege het schooljaar is er een speciale ouderavond die georganiseerd wordt door het voortgezet onderwijs. Daar wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden die u heeft bij de keuze voor de juiste school voor voortgezet onderwijs voor uw kind en zaken waarop u daarbij moet letten. 4.5 Pesten Zoals op iedere school vinden wij pesten niet toelaatbaar. Helaas is het niet altijd mogelijk, ondanks de kanjertraining, het pesten altijd te voorkomen en uit te bannen. Op school is er een pestprotocol aanwezig. Aan het begin van elk schooljaar wordt er aandacht aan het pestprotocol geschonken. Mocht u als ouder signalen krijgen dat uw kind gepest wordt, meld het dan gelijk aan de leerkracht van uw kind zodat wij maatregelen kunnen nemen. Het pestprotocol is ter inzage op school en kunt u ook terugvinden op de website van onze school. Elke school moet een veiligheidsplan hebben. Dit plan ligt op dit moment in concept klaar bij het bestuur en is dan van toepassing voor alle scholen van De Basis. Op het moment dat dit plan is goedgekeurd komt dit op de website van De Basis te staan. (www.debasis.org).

17 Hoofdstuk 5 Leerkrachten 5.1 Wijze van vervanging bij ziekte, (studie)verlof of scholing Bij afwezigheid van leerkrachten, bijvoorbeeld door ziekte, familieomstandigheden, bijscholing of een andere vorm van verlof, zorgt de school voor vervanging. Wij maken dan gebruik van de vervangingspool Primair Select. In het uiterste geval dat er daar geen invalleerkracht meer voorhanden is kunnen we wel eens over moeten gaan tot een andere oplossing. Dat kan zijn de groep verdelen over de andere groepen als we intern geen mogelijkheden meer hebben of de kinderen naar huis sturen. Voor de laatste optie hebben wij gelukkig nog nooit hoeven kiezen. 5.2 Personeelsbeleid De kinderen zijn het belangrijkste kapitaal van onze school. Zij verdienen dan ook goede leerkrachten. Om ervoor te zorgen dat onze leerkrachten hun werk goed kunnen doen, hebben wij een zogenaamd integraal personeelsbeleid. Dit betekent dat we de kennis en de vaardigheden van de leerkrachten steeds afstemmen op het onderwijs en de zorg voor de kinderen, en de leerkrachten waar nodig extra scholing volgen. Verder worden de leerkrachten net als de ouders en waar mogelijk de leerlingen direct betrokken bij de ontwikkeling van de school. 5.3 Scholing van leerkrachten Net als leerlingen zijn onze leerkrachten nooit uitgeleerd. Het is belangrijk dat zij de ontwikkelingen in het onderwijs blijven volgen en steeds werken aan het vergroten van hun deskundigheid. Wij werken met de volgende prioriteiten: 1. verplichte scholing 2. team-scholing (die gericht is op de onderwijskundige ontwikkeling van de school) gaat voor individuele scholing 3. scholing gericht op individuele ontwikkeling.

18 Hoofdstuk 6 Ouders 6.1 Belang van betrokkenheid van ouders Van ouders én leerkrachten wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Wij voelen ons dan ook samen met u verantwoordelijk voor het onderwijs aan en de opvoeding van uw kinderen. Daarom vinden wij een goede samenwerking erg belangrijk. Om daarvoor te zorgen, maken we de school voor u zo toegankelijk mogelijk en doen we ons best u goed te informeren. Heeft u als ouder vragen aan de school, dan kunt u die altijd stellen via de groepsleerkracht of de directie. Voor een goede communicatie tussen u en ons is het van belang dat we elkaar vertrouwen en begrip en respect voor elkaar hebben. Op school zijn de leerkrachten de eerstverantwoordelijken voor de kinderen; de directeur heeft de eindverantwoordelijkheid. 6.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school De school acht het van groot belang om de ouders zo veel mogelijk te informeren over de gang van zaken op school. Daarom is er elke week een nieuwsbrief. Deze wordt digitaal beschikbaar gesteld en is ook via de website beschikbaar. Daarnaast vinden minstens twee keer per jaar ouderavonden plaats. Tijdens deze avond kunt u informatie krijgen over alle zaken die met het onderwijs te maken hebben, zoals het gebruik van leermiddelen/methoden, opbrengsten van het onderwijs enz. Het is ook mogelijk dat er een avond rondom een thema wordt georganiseerd. U kunt dan denken aan bijv. internetgebruik door kinderen. Na het eerste en tweede rapport worden de ouders uitgenodigd voor een 10 minuten-gesprek, waarbij de leerkracht een toelichting geeft op het rapport. In het begin van het schooljaar is er een informatieavond. U kunt dan met de (nieuwe) leerkracht van uw kind informatie uitwisselen en afspraken maken die betrekking hebben op het komende schooljaar. 6.3 Ouderactiviteiten Bij een aantal activiteiten binnen en buiten de school kunnen we de hulp van ouders goed gebruiken. De kinderen vinden dit vaak ook erg leuk. Ook bij een aantal activiteiten die we jaarlijks organiseren vragen we u om een actieve bijdrage. Dit zijn: * bij excursies; * het schoolreisje; * het sinterklaasfeest; * de kerstviering; * de klusterkluts Aan het begin van het schooljaar krijgt u een overzicht met de activiteiten per groep voor het komende halfjaar. Daarbij zit een formuliertje waarop u kunt aangeven bij welke activiteiten u eventueel wilt helpen. Halverwege het schooljaar volgt het overzicht van activiteiten in de tweede helft van het schooljaar, met hetzelfde verzoek.

19 6.4 Klachtenregeling Onze school heeft een klachtenregeling. Wanneer u een klacht heeft over de school of over een medewerker van de school, dan kunt u hiervan gebruikmaken. Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten, problemen, vragen en dergelijke in eerste instantie worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie te maken heeft. Onderwijskundige aard, oa pedagogische benadering, toetsing en beoordeling: Gesprek met groepsleerkracht Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met schoolleiding Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met algemeen directeur Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij de klachtencommissie Schoolorganisatorische aard, oa vakanties, vrije dagen, ouderbijdrage, schoonmaak: Gesprek met groepsleerkracht Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met schoolleiding Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met algemeen directeur Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij de klachtencommissie Ongewenste gedragingen, oa sexuele intimidatie, agressie, discriminatie, pesten Gesprek met groepsleerkracht Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met schoolleiding Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met algemeen directeur Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij de klachtencommissie. De ouder beslist over de te volgen route. De volledige klachtenregeling kunt u vinden op (ouders) De vertrouwenspersoon van de school is Carla Hendriks. Zij heeft als taak de eerste opvang te bieden bij het melden van klachten. Voor klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie, lichamelijk geweld en radicalisering kunt u ook terecht bij de speciaal hiervoor aangestelde vertrouwens-inspecteur. Het telefoonnummer is:

20 6.5 Inspraak MR Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten drie vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers en drie van het personeel. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. De MR moet bij veel beslissingen van het schoolbestuur om advies worden gevraagd. Bij enkele beslissingen is de instemming van de MR vereist. De MR controleert en adviseert dus het schoolbestuur en houdt zo het reilen en zeilen van de school in de gaten. Op de website van de school onder het kopje ouders? MR kunt u zien wie er dit jaar in de MR zitten. OR De Ouderraad (OR) bestaat uit ouders van kinderen die op de Blinkertschool zitten. Er wordt gestreefd naar vertegenwoordiging uit alle groepen. De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en is betrokken bij, of organisator van diverse activiteiten op school. Hierbij kan worden gedacht aan Sinterklaasviering, jaarafsluiting, cultuurweek etc. Bij de vergadering van de OR is ook altijd een vertegenwoordiger van school aanwezig om zo een goede samenwerking te kunnen bewerkstelligen. De notulen van de OR worden op de website van school geplaatst en liggen ter inzage op school. Ouders zijn te allen tijde welkom op vergaderingen. Op de website van de school onder het kopje ouders?or kunt u zien wie er dit jaar in de OR zitten.

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2003-2004

SCHOOLGIDS 2003-2004 SCHOOLGIDS 2003-2004 Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Aangepaste lay-out Adressen, etc. overige scholen van de SKOR toegevoegd Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 1 van 24 VOORWOORD

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof

Schoolgids 2012-2013 Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof Inhoudsopgave: - Inleiding - De Klipper - De Klipper locatie Sluiswijk -Identiteit - Waar staat De Klipper voor: Pedagogisch klimaat Didactisch klimaat Het bijzondere aan De Klipper Afspraken omtrent veiligheid

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011/2012

SCHOOLGIDS 2011/2012 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2011/2012 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De school: wie, wat, waar

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1

schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1 Jongbloed 103 Curacao,.N.A. telefoon: 7374056 e-mail: pipitabasis@carib-online.net www.pipita.net schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1 Inleiding Beste ouder(s), Deze schoolgids

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie