SCHOOLGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2013-2014"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS

2 Inhoud Woord vooraf 4 Inhoud 1. Een schets van onze school 5 Woord vooraf 2 2. Waar de school voor staat 6 1. Een schets van onze school 3 3. Onderwijs 9 2. Waar de school voor staat 5 4. Zorg voor kinderen Onderwijs 8 5. Leerkrachten Zorg voor kinderen Ouders Leerkrachten Kwaliteitszorg Ouders Resultaten van het onderwijs Kwaliteitszorg Praktische informatie Resultaten van het onderwijs Namen en adressen Praktische zaken Namen en adressen 25

3 Woord vooraf Beste ouders, Woord vooraf In deze schoolgids vindt u informatie over de Blinkertschool, een openbare basisschool in Arnhem (Elderveld). Beste Over ouders, het overblijven, de samenstelling van het team, de groepsindeling, de schoolarts en de schooltijden. Daarnaast vindt u in deze gids ook veel algemene informatie over bijvoorbeeld de uitgangspunten en doelstellingen In deze van het schoolgids openbaar vindt onderwijs. u informatie Natuurlijk over is de er Blinkertschool, ook plaats ingeruimd een openbare voor de basisschool officiële regels in Arnhem waar wij (Elderveld). ons aan moeten Bijvoorbeeld houden. over het De gids overblijven, geeft al de met samenstelling al een indruk van van het wat team, u van de ons groepsindeling, kunt verwachten, de schoolarts wij van u verwachten en de schooltijden. wat wij Daarnaast uw vindt kinderen u in kunnen deze gids betekenen. ook veel Een algemene handig informatie naslagwerk over voor bijvoorbeeld alle ouders de die uitgangspunten nu kinderen hebben en doelstellingen op onze school, van het voor openbaar maar zeker onderwijs. ook voor Natuurlijk al die ouders is ook die plaats nog ingeruimd op zoek zijn voor naar de een officiële goede regels school. waaraan Deze u schoolgids en wij ons hebben moeten wij houden. met De plezier gids geeft gemaakt al met in al samenwerking een indruk van met wat ouders u van en ons bestuur kunt verwachten, van onze school. wij van Als u verwachten u suggesties en heeft wat voor wij voor aanvullingen uw kinderen verbeteringen, kunnen betekenen. dan horen wij dat graag. Vooralsnog wensen wij u veel leesplezier toe. of Een handig naslagwerk voor alle ouders die nu kinderen hebben op onze school, maar zeker ook voor al die ouders die nog op zoek zijn naar een goede school voor hun kinderen. Rob Lingier, Deze directeur schoolgids Blinkertschool hebben wij met plezier gemaakt in samenwerking met ouders en het bestuur van onze school. Als u suggesties heeft voor aanvullingen of verbeteringen dan horen wij dat graag van u. Vooralsnog wensen wij u veel leesplezier toe. Chris de Jong, directeur a.i. Blinkertschool

4 1 een schets van onze school 1.1 Naam van de school De Blinkertschool is een openbare school in Elderveld. De school is in augustus 1973 gestart en bestaat dus al heel wat jaren. De naam van de school komt voort uit de wijk. Alle straatnamen komen uit Noord-Holland. De Blinkert is een hoge duintop tussen Haarlem en Overveen bij de uitspanning Kraantje Lek. De adresgegevens: Blinkertschool Breezandpad JM Arnhem Directie en team Het team van de Blinkertschool bestaat uit de volgende personen: Directeur a.i. Intern begeleider Huishoudelijke medewerker Administratie Leerkrachten Chris de Jong Saskia Verhoeven Truus van Wijnen Marga Elings Eveline Andringa Simone van Balkum Sophie Beemsterboer Jannie van Egdom Carla Hendriks Gerda de Jong Dorine van Toor Leida Verwaal Francien Wiegers Anneke van der Woude

5 1.3 Situering van de school De Blinkertschool ligt in de wijk Elderveld. Elderveld is een wijk in Arnhem-Zuid die grotendeels tot stand gekomen is in de jaren zeventig. De wijk is opgebouwd uit drie buurten, te weten Elderveld-Zuid, Elderveld- Noord en Elderhof. In het scholencomplex is ook kinderopvang en buitenschoolse opvang gevestigd, in de directe omgeving is ook een peuterspeelzaal. 1.4 Schoolgrootte Op 1 oktober 2012 (teldatum) bezochten 180 leerlingen onze school. De school werkt met 7 groepen: 2 kleutergroepen, groep 3, groep 4, groep 5-6, groep 6-7 en groep 8..

6 Hoofdstuk 2 Waar de school voor staat Op de Blinkertschool staat het leren centraal. Dat zien wij als de voornaamste opdracht van de school. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat wij de kinderen volgen in de totale ontwikkeling van hun menswording. Daarbij staan wij als school midden in de Nederlandse samenleving en hebben wij ook een taak als cultuuroverdrager binnen die samenleving. Normen en waarden uit onze samenleving worden regelmatig met de kinderen besproken; wij hebben hier ook een voorbeeldfunctie in. De school is een mini-samenleving waarin kinderen kunnen oefenen en vaardig worden in hun toekomstige rol als actief burger. 2.1 Missie Ieder kind wil leren. Daarvoor zetten de leerkrachten van de Blinkertschool een pedagogisch klimaat neer waarin kinderen zich welkom en veilig voelen. Daar waar kinderen de wil om te leren niet laten zien, zullen de pedagogische benadering van de leerkracht en het zorgarrangement wat geboden wordt, interventies zijn die de leermotivatie tracht te herstellen. Persoonlijke aandacht voor elk kind, een open relatie met de ouders en een opbrengstgericht leerstofaanbod waarin goed onderwijs wordt gewaarborgd, zijn de ingrediënten waarmee de Blinkertschool kinderen wil begeleiden in hun groei naar zelfstandige en zelfbewuste mensen. Ieder kind is anders. Op de Blinkertschool houden wij rekening met vele, verschillende kinderen. Niet alleen komen kinderen uit verschillende culturen en milieus, maar ook leren zij ieder op hun eigen manier, in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Ieder kind heeft eigen interesses en mogelijkheden. Daar willen wij ook bewust bij aansluiten tijdens de jaren dat ze bij ons op school zijn. In ons leerstofaanbod wordt gedifferentieerd, uitgaande van de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen op onze school om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de persoonlijke verschillen. (uit het SOP overgenomen) Wij vinden het belangrijk, dat kinderen * zich veilig voelen op school omdat dat een belangrijke voorwaarde is om tot leren te komen * begripvol leren omgaan met andere mensen * presteren op een zo hoog mogelijk niveau * zicht krijgen op hun eigen grenzen en zo een realistisch zelfbeeld ontwikkelen; * leren creatief te zijn op een breed gebied, zowel in denken als doen; * medeverantwoordelijk leren zijn voor hun eigen ontwikkeling, o.a. door ze te leren eigen keuzes te maken, zelfstandig te zijn en te reflecteren op hun eigen werk. Pedagogisch klimaat Een belangrijke voorwaarde om tot ontwikkeling (leren) te komen is het pedagogisch klimaat binnen de school. Een gevoel van welbevinden werkt positief op de te leveren prestaties. Duidelijke en consequente regels, elkaar accepteren, verantwoordelijkheid delen, inspraak, tolerantie, elkaar positief benaderen, compromissen sluiten en eerlijkheid staan daarin centraal.

7 Om onze uitgangspunten waar te kunnen maken werkt de school volgens het model van convergente differentiatie, volgen alle groepen Kanjertraining en is er de Klusterkluts ingevoerd. Convergente differentiatie betekent, dat er doelgericht onderwijs wordt gegeven om alle leerlingen in de groep minstens de gestelde minimumdoelen voor de basisvaardigheden te laten bereiken, waarbij het streven is dat alle leerlingen profiteren van de groepsinstructie, maar dat er tijdens de verwerking rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen. In de praktijk merken wij dat deze manier van werken overzichtelijk is voor de leerkracht én dat het werken op een verschillend niveau goed mogelijk is. Kanjertrainingen op een school houdt in dat er binnen het lesprogramma structureel tijd wordt vrijgemaakt voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is belangrijk dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als een kind positiever denkt, heeft het meestal ook minder last van sociale stress. In de Kanjertraining leert een kind hoe het positief over zichzelf en anderen kan denken. De praktijk laat zien dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten halen. Een ander belangrijk uitgangspunt voor het leren binnen de Blinkertschool is de Klusterkluts. Hierbij kunnen de kinderen groepsdoorbroken kiezen welke lessen zij willen volgen. Wij werken hierbij met de kinderen van de groepen 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8. Vakken als drama, muziek, handvaardigheid, tekenen, techniek, koken kunnen onderdeel zijn van het programma. De school heeft de keuze gemaakt voor deze werkvorm omdat kinderen door deze manier van werken extra gemotiveerd raken, het is belangrijk om zelf keuzes te kunnen maken én om initiatief in het eigen leren te durven en kunnen nemen. 2.2 Uitgangspunten Openbaar Onderwijs De Blinkertschool is een openbare school. Wij willen een ontmoetingsplaats zijn voor alle geledingen binnen de samenleving. We leven samen, dus leren wij samen. Wij willen nadrukkelijk open staan voor alle groepen in de samenleving omdat wij overtuigd zijn dat mensen met een verschillende geloofsovertuiging of afkomst veel van elkaar kunnen leren. Wij zien deze mix als een meerwaarde. Wij zijn wel van mening dat de bezoekende leerlingen kansrijk moeten zijn in deze vorm van onderwijs. Kinderen die verwezen zijn naar een school voor speciaal onderwijs kunnen daar het beste worden opgevangen. Het bestuur Wij vallen als school onder het bestuur van De Basis. Dat bestuur benoemt bijvoorbeeld leraren en verdeelt het geld van de rijksoverheid over de scholen die onder dat bestuur vallen. Normaal gesproken vallen alle openbare scholen onder het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur (de gemeenteraad) is dan tevens schoolbestuur, maar net als in veel andere gemeenten heeft Arnhem voor een andere vorm van bestuur gekozen. Het gemeentebestuur heeft zijn bevoegdheden, zeg maar de algemene leiding, overgedragen aan een Stichting voor Openbaar Onderwijs. In praktijk is een algemeen directeur verantwoordelijk voor de dagelijks leiding. Alle openbare scholen van Arnhem vallen onder het bestuur van De Basis. In de praktijk zult u niet veel met De Basis te maken hebben. Het directe aanspreekpunt voor u is immers de directie en natuurlijk de leerkracht van de groep van uw kind.

8 Door te kiezen voor openbaar onderwijs, kiest u (of heeft u gekozen) voor kwalitatief goed onderwijs, zowel in pedagogisch als didactisch opzicht. Als bestuur zullen wij bevorderen dat het onderwijs zo goed mogelijk inspeelt op de mogelijkheden van de kinderen. Daarbij proberen wij scholen zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Als bestuur hechten wij ook aan maatschappelijke waarden en normen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat op onze scholen aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van normen-en waardenbesef. Omdat een school een belangrijke plaats in de wijk inneemt, zullen wij goede samenwerking op wijkniveau eveneens stimuleren. Het zelfde geldt uiteraard voor de samenwerking tussen school en ouders/verzorgers. Kortom als schoolbestuur staan wij garant voor een optimale ontwikkeling van uw kind. Wij wensen alle leerlingen en hun ouders een prettige tijd op de Blinkertschool.

9 Hoofdstuk 3 Onderwijs 3.1 Organisatie van de school Op de Blinkertschool wordt er gewerkt met 7 groepen: 2 groepen 1-2, groep 3, groep 4, groep 5-6, groep 6-7 en groep 8. De leerkrachten van deze groepen worden ondersteund door een Intern Begeleider. Dit personeelslid van de school richt zich op het verlenen van onderwijszorg en de begeleiding van leerkrachten op dit gebied. De leiding van de school wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur. Verder zijn op de school een administratrice, conciërge en een huishoudelijk medewerkster werkzaam. 3.2 Groepsgrootte en lesorganisatie De grootte van de groepen aan het begin van het schooljaar Groep 1/2a 20 leerlingen Groep 1/2b 23 Groep 3 22 Groep 4 21 Groep Groep Groep 8 24 Organisatie van de lessen We werken op de Blinkertschool met het directe instructie model. (toegevoegd) Na een gezamenlijke start wordt er gewerkt op verschillende niveaus Eerst volgt er een korte terugblik op een eerdere les en ze krijgen een oriëntatie op de nieuwe les en het lesdoel te horen. Kinderen die op dat moment kunnen starten met de verwerking krijgen die mogelijkheid. Vervolgens komt de uitleg en een korte inoefening ( samen). Daarna begint het zelfstandig verwerken van de leerstof, kinderen die nog extra hulp nodig hebben worden uitgenodigd aan de instructietafel die in elke groep staat. Daar kunnen kinderen onder leiding van de leerkracht begeleid inoefenen. In het groepsplan staat welke kinderen sneller door kunnen, wie na uitleg zelfstandig aan het werk kunnen en wie nog extra instructie nodig hebben zodat elk kind de aanbieding krijgt die hij/zij nodig heeft. (toegevoegd) De kinderen die in het begin snel gestart zijn, omdat zij weinig uitleg nodig hadden, kunnen ook aangepaste leerstof krijgen. Dit zit al verwerkt in de methoden die gebruikt worden. Deze manier van lesgeven wordt ondersteund door het gebruik van computers en digitale schoolborden.

10 3.3 Onderwijsprogramma : In welke vakken krijgen leerlingen les? Elke basisschool is verplicht zich te richten op de kerndoelen basisonderwijs. Deze doelen zijn door de overheid omschreven en garanderen het onderwijsaanbod binnen alle scholen in Nederland. * Nederlandse taal * Rekenen * Engels * Verkeer * Lezen * Aardrijkskunde * Geschiedenis * Natuur en techniek * Tekenen * Muziek * Lichamelijke opvoeding * Natuurkunde en techniek De school besteed verder aandacht aan bevordering sociale redzaamheid, bevordering gezond gedrag, maatschappelijke verhoudingen en geestelijke stromingen Groepen 1 en 2 In de onderbouw heeft de taalontwikkeling van de kinderen onze volle aandacht. Daarom werken we met zogeheten tussendoelen beginnende geletterdheid. Tussendoelen zijn stappen in de taal-, leesen schrijfontwikkeling. De leerkracht zorgt ook voor een stimulerende leeromgeving door de hoeken van de klas in te richten met spel-, leer- en ontwikkelingsmaterialen. In de letterhoek (lees-/schrijf-/stempelhoek) komen de kinderen op een speelse manier in aanraking met de eerste lees- en taalactiviteiten. De kleuterlokalen zijn ruim opgezet met aantrekkelijke hoeken. De ontwikkeling van het kind wordt zo als het ware uitgelokt. Aan de hand van de tussendoelen volgt de leerkracht de ontwikkeling van elk kind op de voet. Op eenzelfde manier wordt in de onderbouw een begin gemaakt met het leren rekenen. Kinderen leren al doende, tijdens hun spel. Daarnaast is er veel aandacht voor samen spelen, zelfstandigheid en expressie. Zo merken de kinderen dat leren leuk is en wordt het zelfvertrouwen door succeservaringen in sociale interactie en het bereiken van resultaat vergroot. Wij maken in de kleuterbouw gebruik van een beredeneerd leerstofaanbod dat aansluit bij deze uitgangspunten (Kleuterplein) Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) voor groepen 3 t/m 8 In de onderbouw is spelenderwijs een begin gemaakt met taal en rekenen. In de midden- en bovenbouw ontwikkelen de kinderen zich verder aan de hand van bestaande leermethoden. Natuurlijk verschillen de kinderen in het tempo waarin ze zich ontwikkelen door bijvoorbeeld hun achtergrond, aanleg en motivatie. Zowel de leerkrachten als de methoden die we gebruiken spelen in op die verschillen. Binnen de gebruikte methoden zijn verschillende leerlijnen geïntegreerd: één lijn gericht op minimumdoelen, één lijn gericht op de gemiddelde ontwikkeling van kinderen en één lijn gericht op kinderen die snel en makkelijk leren. Kinderen werken dus met

11 dezelfde methode maar volgen het programma op een manier die bij hen past. Hierbij hoort natuurlijk ook de juiste vorm van instructie/ondersteuning zoals het werken met lesdoelen, instructiegroepen enz Wereldoriëntatie De school gebruikt methoden voor de wereldoriënterende vakken en daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het Natuurcentrum Arnhem. Deze lessen zijn bij uitstek geschikt om gebruik te maken van de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vorm van het leerproces. We sluiten zo veel mogelijk aan bij de vragen die de kinderen zelf stellen, en proberen hen die ook zelf te laten beantwoorden. Daarnaast brengt de leerkracht de leerlingen uiteraard ook in contact met nieuwe kennis en informatie Muziek, expressie en lichamelijke opvoeding Deze activiteiten worden verzorgd door de eigen groepsleerkrachten. Handvaardigheid en tekenen kunnen plaats vinden in het handvaardigheidlokaal. Ook bij deze vakken staan aansluiting bij de belevingswereld en de vragen van het kind voorop. Er worden regelmatig voorstellingen (kuilvieringen) en tentoonstellingen georganiseerd, zodat u kunt zien wat de kinderen hebben gemaakt en geleerd. 3.5 Huiswerk In de twee hoogste leerjaren van onze school wordt huiswerk structureel ingepland. We doen dit om: * de leerlingen te laten oefenen met het zelfstandig verwerken van de lesstof; * bij de leerlingen al een taakbewustzijn te ontwikkelen ter voorbereiding op de hoeveelheid huiswerk die ze in het voortgezet onderwijs krijgen. Omdat het tot de taak van de basisschool behoort de leerlingen te leren studeren, besteden we ook regelmatig aandacht aan de juiste aanpak van het huiswerk. Hierbij geven we de volgende tips: * maak een huiswerkplanning en houd daarbij rekening met verjaardagen en clubverplichtingen; * registreer je huiswerk goed: wat moet je doen en wanneer moet het klaar zijn; * maak het huiswerk, als het mogelijk is, op de dag dat het uitgereikt is; * leerwerk moet niet in één keer gedaan worden; herhaling is de beste leermeester; * begin met het moeilijkste vak, het vak dat de meeste tegenzin opwekt, anders komt van uitstel afstel; * werk netjes en nauwkeurig, dit voorkomt slordigheidsfoutjes. In de lagere groepen kan er sprake zijn van incidenteel huiswerk. U moet dan denken aan het voorbereiden van een boekenkring, spreekbeurt of het oefenen van topografie. 3.6 Voorzieningen in het schoolgebouw De belangrijkste ruimtes in ons schoolgebouw zijn natuurlijk de klassen. Maar daarnaast zijn er veel andere voorzieningen. Zo hebben we een aparte ruimte voor handenarbeid, een ruimte voor de internbegeleider (IB-er), een bibliotheek en de centrale ruimte (de kuil). Lichamelijke opvoeding voor de groepen 1-2 vindt plaats in het speellokaal van de school en de groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de sporthal. Op de plattegronden in de school ziet u hoe de school is ingedeeld. Hierop kunt u ook zien waar de nooduitgangen zijn en hoe de vluchtwegen lopen in geval van nood. Onze school is in het bezit van een ontruimingsplan. Minimaal twee keer per jaar oefenen we een ontruiming met hele school onder begeleiding van de BHV-ers (bedrijfshulpverleners)

12 Hoofdstuk 4 Zorg voor kinderen 4.1 Aannamebeleid en toelatingsprocedure Op zoek naar een school die past bij uw kind? De praktijk laat zien dat ouders meerdere scholen bezoeken om zich te oriënteren en sfeer te proeven. U kunt vrijblijvend een afspraak maken met de directeur voor een oriëntatiebezoek en een rondleiding door de school. Uw kind mag bij dit gesprek aanwezig zijn. Om een goed beeld van de school te krijgen is dit het beste tijdens schooltijd. Wilt u uw zoon of dochter inschrijven op de Blinkertschool dan maakt u gebruik van ons inschrijfformulier. Dit kunt u dan per post opsturen of even op school afgeven. Er zijn 2 inschrijfprocedures: - voor 4 jarigen - voor leerlingen van een andere basisschool Inschrijfprocedure 4 jarige: - ouders hebben voor onze school gekozen en het inschrijfformulier ingevuld - 3 maanden voor plaatsing neemt de intern begeleider contact op met de ouders voor het intakegesprek - Indelen/plaatsing in groep - Inplannen van de 10 wenmomenten - Inschrijving op 4 jarige leeftijd Inschrijfprocedure leerlingen andere basisschool: - ouders hebben voor onze school gekozen en het inschrijfformulier ingevuld - de intern begeleider contact op met de ouders voor het intakegesprek - de intern begeleider neemt contact op met vorige school - in bijzondere gevallen kan de school overgaan tot een proefplaatsing - een inschrijving is pas definitief als een volledig onderwijskundig rapport* is ontvangen *Indien uw kind eerder op een andere school heeft gezeten, dient u ons bij aanmelding het leerlingdossier te overhandigen. Dit heeft u bij het vertrek op de vorige school ontvangen. In het leerlingdossier zijn onder andere opgenomen: * het onderwijskundig rapport; * gegevens uit het leerlingvolgsysteem; * het schoolrapport; * een eventueel handelingsplan. Met deze gegevens kunnen wij er beter voor zorgen dat het onderwijs op onze school aansluit bij het onderwijs dat uw kind op de vorige school heeft gekregen. In principe wordt ieder kind geplaatst, toch zijn er uitzonderingen denkbaar. De school moet kunnen voorzien in de onderwijsbehoefte van het kind. Op de website van de school kunt u meer informatie vinden.

13

14 4.2 Volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Om de vorderingen van de leerlingen te volgen en vast te leggen maken wij gebruik van het Cito leerlingvolgsysteem (Cito LVS). Op vaste tijden en/of na afloop van bepaalde onderwijsonderdelen worden de leerlingen getoetst en/of geobserveerd. De uitkomsten daarvan worden opgenomen in het systeem. Afname van de toetsen vindt plaats volgens een toetskalender. Leerkrachten bekijken deze gegevens en gaan voor elk kind na of hij of zij de lesdoelen heeft bereikt. De prestaties worden vergeleken met die van medeleerlingen en met een landelijk gemiddelde. Daarbij worden de resultaten geplaatst in een grafiek, waaruit blijkt of het kind goed meegroeit, stilstaat of zelfs achteruitgaat. In de laatste twee gevallen zal de leerkracht samen met de intern begeleider een plan opstellen. Meer hierover leest u in 4.3. De leerkrachten worden gestimuleerd met collega s te overleggen over de voortgang van hun kinderen. Dit overleg levert vaak goede suggesties op voor een nog betere begeleiding van de kinderen. Als een groep les krijgt van meerdere leerkrachten overleggen deze regelmatig over de vorderingen van de groep en de individuele kinderen. De intern begeleider overlegt regelmatig met de groepsleerkrachten over de kinderen die extra zorg krijgen. Onderdeel van het leerlingvolgsysteem is het leerlingdossier, dat van iedere leerling wordt bijgehouden. Daarin worden behalve de resultaten van toetsen en observaties gegevens opgenomen over de leerling/groepsbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en de rapporten van de verschillende jaren. Het dossier is alleen toegankelijk voor de groepsleerkracht, de intern begeleider en de directeur. Ook ouders kunnen altijd het dossier van hun kind inzien. De map wordt niet alleen gebruikt om de ontwikkeling van het kind te volgen, maar bij een eventuele overgang naar een andere school geeft deze map de nieuwe school een goed beeld van het kind. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis. Voorafgaand hieraan wordt u uitgenodigd om het rapport met de leerkracht te bespreken in een 10 minutengesprek. In de onderbouw worden nog geen rapporten gebruikt, maar er vinden wel 10 minutengesprekken plaats. Indien daartoe aanleiding is, worden de ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Als u zelf behoefte heeft aan een gesprek bent u altijd welkom. 4.3 Zorg op maat: de speciale zorg voor kinderen met specifieke behoefte Soms heeft een kind extra zorg nodig. Daarom heeft onze school een samenhangend systeem van leerlingenzorg ontwikkeld; onderwijs op maat betekent voor ons ook zorg op maat. Om eventuele problemen snel op te sporen, bespreken de leerkrachten samen met de intern begeleider na iedere toetsperiode de resultaten van alle leerlingen in een groepsbespreking. Zowel zwakke resultaten als heel goede resultaten kunnen aanleiding zijn voor extra zorg. Uiteraard wordt u als ouder hierover geïnformeerd. Voor kinderen met hele goede resultaten worden extra materialen en leeractiviteiten ingezet. Voor kinderen met zwakke resultaten wordt in overleg met de ouders en de IB er een zogeheten handelingsplan opgesteld. Hierin staat welke extra zorg het kind krijgt en op welke manier. Na enige tijd wordt nagegaan of het plan werkt. Als het nodig is wordt het plan bijgesteld. Zo krijgt elk kind de zorg die het nodig heeft. De zorg vindt zoveel mogelijk plaats in de klas, waarbij ook de eigen, vertrouwde leerkracht een belangrijke rol speelt. Het is mogelijk dat wij extern advies nodig hebben om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden, dit is beleid van de school en de school vraagt hier geen toestemming voor aan de ouders. (zie het stappenplan zorg). U wordt hiervan wel op de hoogste gesteld!

15 Bij onvoldoende resultaat wordt ouders geadviseerd het kind aan te melden bij het zorgadviesteam Het zorgadviesteam adviseert de ouders en de school omtrent de te nemen maatregelen/ verwijzingen. Bij verwijzing ondersteunt de school bij de procedure omtrent aanmelding bij Sbao.

16 Op onze school wordt zittenblijven zo veel mogelijk vermeden. Het gebeurt alleen wanneer de leerresultaten en de ontwikkeling van een kind opvallend achterblijven bij die van de meeste klasgenoten en de school hiervoor geen andere oplossing gevonden heeft. Een groep overslaan gebeurt alleen wanneer de resultaten van het kind opvallend veel beter zijn dan die van de groep. Beleidswijzigingen t.a.v. toestemming ouders (Bestuursbesluit en instemming GMR.) Vanaf schooljaar hebben de scholen het handelingsgericht werken binnen de 1-zorgroute ingevoerd. Als leerkrachten en internbegeleider handelingsverlegenheid ervaren of zorg hebben over de ontwikkeling van een kind consulteren zij het zorgteam. In het zorgteam zit de schoolcontactpersoon en schoolgericht maatschappelijk werker. Deze consultatie vindt plaats zonder toestemming van ouders om de leerkrachten in staat te stellen goed onderwijs te geven binnen de 1-zorgroute. Scholen staan voor goed onderwijs. De consultatie is in het belang van de leerlingen. Binnen deze consultatie worden leerkrachten geadviseerd op welke wijze zij kunnen aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van de kinderen. Ouders die hun kinderen inschrijven op één van de scholen van De Basis gaan dus, indien nodig akkoord met deze consultatie. Ouders worden wel voor en achteraf geïnformeerd door de school. 4.4 Begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs Als leerlingen in groep 8 zitten, geeft de leerkracht een voorlopig schoolkeuzeadvies voor het voortgezet onderwijs. Indien nodig kunnen ouders en school zo allebei hun verwachtingen nog bijstellen en kan bijvoorbeeld nader onderzoek of extra aandacht voor het kind worden aangeboden. Na de Cito-eindtoets worden de resultaten van deze toets en het schooladvies individueel met ouders en leerlingen doorgesproken en volgt het uiteindelijke schoolkeuzeadvies. Halverwege het schooljaar is er een speciale ouderavond die georganiseerd wordt door het voortgezet onderwijs. Daar wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden die u heeft bij de keuze voor de juiste school voor voortgezet onderwijs voor uw kind en zaken waarop u daarbij moet letten. 4.5 Pesten Zoals op iedere school vinden wij pesten niet toelaatbaar. Helaas is het niet altijd mogelijk, ondanks de kanjertraining, het pesten altijd te voorkomen en uit te bannen. Op school is er een pestprotocol aanwezig. Aan het begin van elk schooljaar wordt er aandacht aan het pestprotocol geschonken. Mocht u als ouder signalen krijgen dat uw kind gepest wordt, meld het dan gelijk aan de leerkracht van uw kind zodat wij maatregelen kunnen nemen. Het pestprotocol is ter inzage op school en kunt u ook terugvinden op de website van onze school. Elke school moet een veiligheidsplan hebben. Dit plan ligt op dit moment in concept klaar bij het bestuur en is dan van toepassing voor alle scholen van De Basis. Op het moment dat dit plan is goedgekeurd komt dit op de website van De Basis te staan. (www.debasis.org).

17 Hoofdstuk 5 Leerkrachten 5.1 Wijze van vervanging bij ziekte, (studie)verlof of scholing Bij afwezigheid van leerkrachten, bijvoorbeeld door ziekte, familieomstandigheden, bijscholing of een andere vorm van verlof, zorgt de school voor vervanging. Wij maken dan gebruik van de vervangingspool Primair Select. In het uiterste geval dat er daar geen invalleerkracht meer voorhanden is kunnen we wel eens over moeten gaan tot een andere oplossing. Dat kan zijn de groep verdelen over de andere groepen als we intern geen mogelijkheden meer hebben of de kinderen naar huis sturen. Voor de laatste optie hebben wij gelukkig nog nooit hoeven kiezen. 5.2 Personeelsbeleid De kinderen zijn het belangrijkste kapitaal van onze school. Zij verdienen dan ook goede leerkrachten. Om ervoor te zorgen dat onze leerkrachten hun werk goed kunnen doen, hebben wij een zogenaamd integraal personeelsbeleid. Dit betekent dat we de kennis en de vaardigheden van de leerkrachten steeds afstemmen op het onderwijs en de zorg voor de kinderen, en de leerkrachten waar nodig extra scholing volgen. Verder worden de leerkrachten net als de ouders en waar mogelijk de leerlingen direct betrokken bij de ontwikkeling van de school. 5.3 Scholing van leerkrachten Net als leerlingen zijn onze leerkrachten nooit uitgeleerd. Het is belangrijk dat zij de ontwikkelingen in het onderwijs blijven volgen en steeds werken aan het vergroten van hun deskundigheid. Wij werken met de volgende prioriteiten: 1. verplichte scholing 2. team-scholing (die gericht is op de onderwijskundige ontwikkeling van de school) gaat voor individuele scholing 3. scholing gericht op individuele ontwikkeling.

18 Hoofdstuk 6 Ouders 6.1 Belang van betrokkenheid van ouders Van ouders én leerkrachten wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Wij voelen ons dan ook samen met u verantwoordelijk voor het onderwijs aan en de opvoeding van uw kinderen. Daarom vinden wij een goede samenwerking erg belangrijk. Om daarvoor te zorgen, maken we de school voor u zo toegankelijk mogelijk en doen we ons best u goed te informeren. Heeft u als ouder vragen aan de school, dan kunt u die altijd stellen via de groepsleerkracht of de directie. Voor een goede communicatie tussen u en ons is het van belang dat we elkaar vertrouwen en begrip en respect voor elkaar hebben. Op school zijn de leerkrachten de eerstverantwoordelijken voor de kinderen; de directeur heeft de eindverantwoordelijkheid. 6.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school De school acht het van groot belang om de ouders zo veel mogelijk te informeren over de gang van zaken op school. Daarom is er elke week een nieuwsbrief. Deze wordt digitaal beschikbaar gesteld en is ook via de website beschikbaar. Daarnaast vinden minstens twee keer per jaar ouderavonden plaats. Tijdens deze avond kunt u informatie krijgen over alle zaken die met het onderwijs te maken hebben, zoals het gebruik van leermiddelen/methoden, opbrengsten van het onderwijs enz. Het is ook mogelijk dat er een avond rondom een thema wordt georganiseerd. U kunt dan denken aan bijv. internetgebruik door kinderen. Na het eerste en tweede rapport worden de ouders uitgenodigd voor een 10 minuten-gesprek, waarbij de leerkracht een toelichting geeft op het rapport. In het begin van het schooljaar is er een informatieavond. U kunt dan met de (nieuwe) leerkracht van uw kind informatie uitwisselen en afspraken maken die betrekking hebben op het komende schooljaar. 6.3 Ouderactiviteiten Bij een aantal activiteiten binnen en buiten de school kunnen we de hulp van ouders goed gebruiken. De kinderen vinden dit vaak ook erg leuk. Ook bij een aantal activiteiten die we jaarlijks organiseren vragen we u om een actieve bijdrage. Dit zijn: * bij excursies; * het schoolreisje; * het sinterklaasfeest; * de kerstviering; * de klusterkluts Aan het begin van het schooljaar krijgt u een overzicht met de activiteiten per groep voor het komende halfjaar. Daarbij zit een formuliertje waarop u kunt aangeven bij welke activiteiten u eventueel wilt helpen. Halverwege het schooljaar volgt het overzicht van activiteiten in de tweede helft van het schooljaar, met hetzelfde verzoek.

19 6.4 Klachtenregeling Onze school heeft een klachtenregeling. Wanneer u een klacht heeft over de school of over een medewerker van de school, dan kunt u hiervan gebruikmaken. Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten, problemen, vragen en dergelijke in eerste instantie worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie te maken heeft. Onderwijskundige aard, oa pedagogische benadering, toetsing en beoordeling: Gesprek met groepsleerkracht Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met schoolleiding Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met algemeen directeur Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij de klachtencommissie Schoolorganisatorische aard, oa vakanties, vrije dagen, ouderbijdrage, schoonmaak: Gesprek met groepsleerkracht Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met schoolleiding Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met algemeen directeur Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij de klachtencommissie Ongewenste gedragingen, oa sexuele intimidatie, agressie, discriminatie, pesten Gesprek met groepsleerkracht Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met schoolleiding Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met algemeen directeur Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij de klachtencommissie. De ouder beslist over de te volgen route. De volledige klachtenregeling kunt u vinden op (ouders) De vertrouwenspersoon van de school is Carla Hendriks. Zij heeft als taak de eerste opvang te bieden bij het melden van klachten. Voor klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie, lichamelijk geweld en radicalisering kunt u ook terecht bij de speciaal hiervoor aangestelde vertrouwens-inspecteur. Het telefoonnummer is:

20 6.5 Inspraak MR Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten drie vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers en drie van het personeel. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. De MR moet bij veel beslissingen van het schoolbestuur om advies worden gevraagd. Bij enkele beslissingen is de instemming van de MR vereist. De MR controleert en adviseert dus het schoolbestuur en houdt zo het reilen en zeilen van de school in de gaten. Op de website van de school onder het kopje ouders? MR kunt u zien wie er dit jaar in de MR zitten. OR De Ouderraad (OR) bestaat uit ouders van kinderen die op de Blinkertschool zitten. Er wordt gestreefd naar vertegenwoordiging uit alle groepen. De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en is betrokken bij, of organisator van diverse activiteiten op school. Hierbij kan worden gedacht aan Sinterklaasviering, jaarafsluiting, cultuurweek etc. Bij de vergadering van de OR is ook altijd een vertegenwoordiger van school aanwezig om zo een goede samenwerking te kunnen bewerkstelligen. De notulen van de OR worden op de website van school geplaatst en liggen ter inzage op school. Ouders zijn te allen tijde welkom op vergaderingen. Op de website van de school onder het kopje ouders?or kunt u zien wie er dit jaar in de OR zitten.

Inhoud. Woord vooraf 4. 1. Een schets van onze school 5. 2. Waar de school voor staat 6. 3. Onderwijs 9. 4. Zorg voor kinderen 12. 5.

Inhoud. Woord vooraf 4. 1. Een schets van onze school 5. 2. Waar de school voor staat 6. 3. Onderwijs 9. 4. Zorg voor kinderen 12. 5. SCHOOLGIDS Inhoud Woord vooraf 4 1. Een schets van onze school 5 2. Waar de school voor staat 6 3. Onderwijs 9 4. Zorg voor kinderen 12 5. Leerkrachten 17 6. Ouders 18 7. Kwaliteitszorg 21 8. Resultaten

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 De Witte School

Schoolgids 2015-2016 De Witte School Schoolgids 2015-2016 De Witte School S C H O O L G I D S D E W I T T E S C H O O L 2 0 1 5-2 0 1 6 Inhoud Woord vooraf 4. Een schets van onze school 6. Waar de school voor staat 10. Onderwijs 15. Zorg

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Op de Jules Verne willen we nadenken over hoe we ouderbetrokkenheid beter vorm kunnen geven.

Op de Jules Verne willen we nadenken over hoe we ouderbetrokkenheid beter vorm kunnen geven. Ouderbetrokkenheid Hfd. 1 Inleiding Ouderbetrokkenheid is in! Tot een paar jaar geleden hadden nog maar weinig mensen van ouderbetrokkenheid gehoord. Tegenwoordig is het een onderwerp dat volop in de schijnwerpers

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer :

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer : RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK School : De Toermalijn Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 15XH Onderzoeksnummer : 104068 Datum schoolbezoek : 18 maart 2008 Concept datum : 21 mei 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

Ouderavond PCBS de Claercamp. Maart 2013

Ouderavond PCBS de Claercamp. Maart 2013 Ouderavond PCBS de Claercamp Maart 2013 Agenda (verwachte eindtijd 21:30) Onderwijskundige visie BAS Uitwerking plan van aanpak Nieuwbouw school Evaluatierapporten Directeur 2013/2014 Indien er nog tijd

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Overblijfplan Het Braambos 2015-2016

Overblijfplan Het Braambos 2015-2016 Overblijfplan Het Braambos 2015-2016 1 Overblijfplan Het Braambos, schooljaar 2015-2016 Het Overblijfplan beschrijft het overblijfreglement en de overblijfregels van de Christe-lijke Basisschool Het Braambos.

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Het -introductieprogramma bestaat uit een aantal onderdelen, te weten:

Het -introductieprogramma bestaat uit een aantal onderdelen, te weten: Beleid Introductie Inleiding Goed personeelsbeleid is een voorwaarde voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs. Het is daarom van groot belang dat de medewerkers voldoen aan de kwaliteitsstandaarden.

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Presentatie ouders Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Programma Schooltijden Leeropbrengsten Tevredenheidsonderzoek Missie/visie

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

HET OVERBLIJFREGLEMENT:

HET OVERBLIJFREGLEMENT: HET OVERBLIJFREGLEMENT: De medezeggenschapsraad heeft haar instemming gegeven ( ouders instemmingsrecht en leerkrachten, adviesrecht) over dit overblijfreglement volgens artikel: 9c van de wet medezeggenschap

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ouderversie, schooljaar 2015/2016 Adres Magnoliastraat 1 9741 CS Groningen T 050 5713093 E magnolia@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Basisschool De Sterredans Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Sterredans Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Sterredans Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Interne klachtenafhandeling de Tinne

Interne klachtenafhandeling de Tinne Interne klachtenafhandeling de Tinne Inleiding Op de Tinne streven we naar een goede samenwerking met ouders en het realiseren van een optimaal leerklimaat. Soms gaat er wel eens wat mis. Ouders kunnen

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

-Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP Erik Smit

-Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP Erik Smit -Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP 8 2017-2018 Erik Smit erik.smit@agora.nu WAT KUNNEN DE KINDEREN VERWACHTEN DIT SCHOOLJAAR? Schoolkeuze voortgezet onderwijs Kamp van 27 september tot 29

Nadere informatie

Communicatieplan 2 e Montessorischool. Achtergrond

Communicatieplan 2 e Montessorischool. Achtergrond Communicatieplan 2 e Montessorischool Achtergrond Elke school heeft te maken met verschillende groepen betrokkenen, zoals kinderen, directie en medewerkers, ouders, bestuur, medezeggenschapsraad, en externe

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd September 2012 Inleiding Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die op eigen

Nadere informatie

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 ISE Huiswerk beleid Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 Op de ISE Primary school sluit het huiswerk aan bij het werk dat de kinderen op school maken. Ouders worden gestimuleerd hun

Nadere informatie